SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SQL'e Giriş. SELECT Deyimi. SQL Komutları. Yardımcı Deyimler"

Transkript

1 SQL'e Giriş SQL komutları kullanılarak aşağıdaki işlemler yapılabilir: Veritabanı nesnelerinin oluşturulması ve bu nesnelerle ilgili işlemlerin yapılması Bilgilerin istenilen koşullara göre görüntülenmesi ve sorgulama işlemleri Tablolara veri girişi yapılması Bilgilerin güncelleştirilmesi Tabloların veya tablolardaki verilerin silinmesi Kullanıcı ve rollerin oluşturulması, yetkilerin düzenlenmesi. SELECT kolon isimleri FROM tablo adı WHERE koşul ifadesi; SELECT NO,ADI,SOYADI WHERE SOYADI= KARA ; SELECT Deyimi SQL Komutları SQL komutlarını ikiye ayırabiliriz. 1. DDL (Data Definition Language - veri tanımlama dili) 2. DML (Data ManipulationLanguage - veri işleme dili) Yardımcı Deyimler FROM WHERE GROUP BY HAVING ORDER BY Sorgulamanın yapılacağı tabloyu tanımlar. Sorgulamada kullanılacak koşul ifadesini tanımlar. Bilgilerin belirlenen alanlara göre gruplandırılmasını sağlar. Her bir grup için uyulması gereken koşul tanımlanır. Seçilen kayıtların belirli alan veya alanlara göre sıralanmasını sağlar. SQL Veri Tipleri

2 NUMBER SQL deyimleri içinde tüm sayısal verileri tanımlamak üzere NUMBER veri türü kullanılır. Sayısal veriler en fazla 38 haneye kadar olabilir. MIKTAR NUMBER(8): 8 hanelik yer ayrılır. MIKTAR NUMBER(7,2):virgülden önce 7 hane, virgülden sonra 2 hane CHAR Sabit uzunluklu karakter dizgilerini tanımlamak için yapılabilir. En fazla 255 karakter olabilir. Uzunluk tanımlanmazsa 1 olarak alınır. ADI CHAR(10) VARCHAR2 Değişken uzunluklu karakter dizgilerini tanımlamak için kullanılır. Verinin uzunluğu en büyük değeri verecek şekilde tanımlanır. Uzunluk en fazla 2000 karakter olabilir. ADRES VARCHAR2(100) LONG RAW/LONG RAW DATE ROWID Değişken uzunluklu karakter dizgilerini tanımlamak için kullanılır. En fazla 2 Gigebyte veri içerebilir. Long veri türünü içeren kolonlar index kolonu olarak kullanılamaz ve bir tabloda en fazla bir kolon LONG olabilir. İkili yada byte dizgiler biçimindeki verileri saklamak için kullanılabilir. RAW ile tanımlanan veriler sadece okunabilir veya saklanabilir. Üzerinde değişiklik yapılamaz. Her DATE veri türü ile belirtilen kolon yüzyıl, yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye verilerini içerecek biçimde saklanır. Her tablonun satırlarını simgeleyen bir satır tanımlayıcısı bulunmaktadır. Bu tanımlayıcı satırların adreslerini içermektedir. Bu bilgilere dayanarak bazı işlemlerle ilgili satırlara çok hızlı erişme olanağı elde edilebilir (blok.satır.dosya) 1. Aritmetik operatörler 2. Karşılaştırma operatörleri 3. Mantıksal operatörler 4. Küme operatörleri 5. Karakter operatörleri SQL OPERATÖRLERİ

3 6. Diğer operatörler 1. Aritmetik Operatörler ( ) İşlemleri gruplandırma ve işlem önceliği belirleme + Toplama - Çıkarma * Çarpma / Bölme Örnek1: personelin maaşının %10 unu bir kolon halinde görmek için; SELECT NO, ADI, SOYADI, MAAS*0.1 Örnek2: Yukarıdaki örnekte kolonun başlığı MAAS*0.1 olur. Kendi başlığımızı görüntülemek için; SELECT NO, ADI, SOYADI, MAAS*1.5 ZAMLI ÜCRET 2. Karşılaştırma Operatörleri ( ) İşlemleri gruplandırma ve işlem önceliği belirleme = Belirtilen değere eşit olanlar > Belirtilen değerden büyük olanlar < Belirtilen değerden küçük olanlar!=,^=,<> Belirtilen değere eşit olmayanlar >= Belirtilen değerden büyük veya eşit olanlar <= Belirtilen değerden küçük veya eşit olanlar IN NOT IN ANY ALL BETWEEN x Bir grup değer içinde olanlar Bir grup değer içinde olmayanlar Verilen bir koşula uygun olarak, bir grup içindeki değerlerden birini belirler Verilen bir değeri bir liste içindeki tüm değerlerle karşılaştırır. x ve y değeri arasındaki değerleri belirler

4 AND y NOT BETWEEN x AND y IS NULL IS NOT NULL EXISTS LIKE x ve y değeri arasında olmayan değerleri belirler. Yani x den küçük, y den büyük değerler. Null (yokluk) değerine sahip olanları tanımlar Null değerine sahip olmayanları tanımlar Kendisine bağlı sorgulama sonucunda en az bir satır bulunabilirse TRUE değerini alır. Belirli bir kalıba uygun olan bilgileri tanımlar Örnek1: personel içinde adı S ile başlayanlar WHERE ADI LIKE S% ; Örnek2: maaşı 70 ile 120 milyon arası olanlar WHERE MAAS BETWEEN AND ; 3. Mantıksal Operatörler İki yada daha fazla ifade arasında kullanılırlar. Sonucun doğru yada yanlış olmasına göre işlemler yapılır. ( ) İşlemleri gruplandırma ve işlem önceliği belirleme AND OR NOT Her iki kıstasta doğru ise işlem yapılır Kıstaslardan biri doğru ise işlem yapılır Kıstasın yanlış olması durumunda işlem yapılır Örnek : Maaşı 100 milyondan büyük olanlar ve 10 numaralı bölümde çalışanlar WHERE CALISTIGI_BOLUM= 10 AND MAAS> ; 4. Küme Operatörleri UNION UNION Verilen koşul ifadesine uygun olarak, çift kayıtları gözardı ederek her iki kümedeki tüm kayıtları seçer Verilen koşul ifadesine uygun olarak, çift kayıtlarda dahil tüm

5 ALL INTERSECT MINUS kayıtları seçer Sadece her iki koşulada uyan kayıtları seçer Birinci kümede olan, ikinci kümede olmayan kayıtları seçer Örnek1: Soyadı D, adı E ile başlayan personel WHERE ADI LIKE E% UNION WHERE SOYADI LIKE D% ; Örnek2: Soyadı D ile başlayan, ancak adı E ile başlamayan personel WHERE ADI LIKE E% MINUS WHERE SOYADI LIKE D% ; 5. Karakter Operatörleri!! Tanımlanmış olan iki alanın tek bir alan bilgisi şeklinde birleştirerek işlem yapılmasını sağlar Örnek : SELECT ADI!!SOYADI ADI SOYADI ; SQL Fonksiyonları AVG SUM MAX MIN ROUND SQRT SUBSTR Belirlenen bir alan içerisindeki verilerin aritmetik ortalamasını alır. Belirlenen alandaki verilerin toplanmasını sağlar. Belirlenen alandaki en büyük değerin bulunmasını sağlar Belirlenen alandaki en küçük değerin bulunmasını sağlar Belirlenen alandaki sayının virgülden sonraki kısmının yuvarlatılmasını sağlar Belirlenen alandaki değerin karakökünün alınmasını sağlar Belirlenen alandaki değerin istenilen karakterleri seçilebilir

6 Örnek1: En düşük maaş SELECT MIN(MAAS) ; Örnek2: Ortalama maaş SELECT AVG(MAAS) ; VERİ TANIMLAMA (DDL) İŞLEMLERİ 1. TABLOLARIN OLUŞTURULMASI (CREATE TABLE): CREATE TABLE tabloadı (kolon isimleri ve veri türleri) Örnek: CREATE TABLE BOLUM (BOLUM_NO NUMBER(2), BOLUM_ADI CHAR(10)); 2. INDEX OLUŞTURMA (CREATE INDEX): CREATE INDEX (index adı ON tablo adı (alan adı)) Örnek: CREATE INDEX PERSON_IDX ON PERSONEL (ADI,SOYADI); 3. EŞTANIMLARIN OLUŞTURULMASI (CREATE SYNONYM): CREATE SYNONYM tablo adı FOR kullanıcı adı.tablo adı; CREATE SYNONYM PER FOR PERSONEL; * Eştanımlar çoğunlukla başka kullanıcıların tablolarına erişilmesinde kullanılır. Böyle bir amaç için eştanım oluşturma CREATE SYNONYM kullanıcı adı.tablo adı FOR kullanıcı adı.tablo adı; Örnek : CREATE SYNONYM USTA.PER FOR SYSTEM.PERSONEL; * Ancak USTA kullanıcısının bu eştanımı kullanabilmesi için : GRANT SELECT ON MUSTAFA TO USTA à MUSTAFA kullanıcısı USTA kullanıcısına SELECT yetkisi veriyor. * Eştanımların tüm kullanıcılar için oluşturulması: CREATE PUBLIC SYNONYM tablo adı FOR kullanıcı adı.tablo adı;

7 Örnek: CREATE PUBLIC SYNONYM ABONE FOR USTA.ABONE; à 4. GÖRÜNÜMLERİN OLUŞTURULMASI (CREATE VIEW): CREATE VIEW view adı AS SELECT alan adı FROM tablo adı WHERE koşul ifadesi; Örnek1: Personel tablosundan 30 numaralı bölümde çalışan personelin bulunduğu bir görünüm oluşturmak için CREATE VIEW PER_30 AS SELECT NO, ADI, SOYADI WHERE CALISTIGI_BOLUM= 30 ; Örnek2: İki tablo kullanılarak görünüm CREATE VIEW PER_30_2 AS SELECT NO, ADI, SOYADI,BOLUM_ADI,BOLUM WHERE CALISTIGI_BOLUM=BOLUM_NO; * Görünümlerin ortak kullanımı için yetki verilmesi : GRANT SELECT ON PER_30_2 TO PUBLIC; 5. TABLO TANIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI (ALTER TABLE): Daha önce oluşturulmuş bir tabloya yeni alan ekleme yada daha önce tanımlanmış alan boyutunu değiştirmek için kullanılır. ALTER TABLE tablo adı ADD MODIFY kolon adı; Örnek1: Personel tablosuna ADRES adlı yeni bir alan ilave etmek için ALTER TABLE PERSONEL ADD ADRES CHAR(50); Örnek2: ADI isimli kolonun boyutunu değiştirip 20 karakter yapmak için ALTER TABLE PERSONEL MODIFY (ADI CHAR(20)); 6. VERİ TABANI NESNELERİNİN SİLİNMESİ (DROP):

8 DROP TABLE tablo adı; DROP INDEX indeks adı; DROP SYNONYM eştanım adı; DROP VIEW görünüm adı; SQL DE VERİ İŞLEME (DML) DEYİMLERİ DML komutları yardımıyla veritabanındaki bilgilerin sorgulanması, kayıt ekleme, kayıt silme, bilgilerin güncellenmesi, süzme ve sıralama işlemleri yapılabilir. 1. Tablolara satır ekleme (INSERT): INSERT INTO BOLUM VALUES( 80, ARASTIRMA ); 2. Bilgilerin Güncellenmesi (UPDATE): Örnek1: 80 nolu bölümün adını ARASTIRMAà HALKLA İLİŞKİLER UPDATE BOLUM SET BOLUM_ADI= HALKLA İLİŞKİLER WHERE BOLUM_NO= 80 ; Örnek2: maaşlara %45 oranında zam yapıyoruz UPDATE PERSONEL SET MAAS=1.45*MAAS; 3. Tablo Satırlarının Silinmesi (DELETE): DELETE FROM BOLUM WHERE BOLUM_NO= 10 ; //koşul olmazsa tüm kayıtlar silinir 4. Verilerin Sıralanması (ORDER BY): SELECT NO,ADI,SOYADI ORDER BY NO,ADI ASC //küçükten büyüğe doğru sırala 5. Verilerin Gruplandırılması (GROUP BY): Örnek:Tüm personelin bölümlere göre toplam maaşını bulmak için SELECT CALISTIGI_BOLUM,SUM(MAAS)

9 GROUP BY CALISTIGI_BOLUM; HAVING SUM(MAAS)< ; //koşul 6. Parametrik Sorgulama: Parametrik sorgulama yapmak için & işareti ile başlayan bir değişken tanımlanmalıdır. SQL çalıştırıldığında, bu değişken için değer girilmesi beklenir. Değer girilince sorgu ona göre çalışır ve sonuçlar listelenir. WHERE CALISTIGI_BOLUM=&B; 7. İçiçe Sorgular: Bir sorgu altında bir başka sorgu tanımlanabilir. SELECT NO,ADI,SOYADI,MAAS WHERE NO IN (SELECT NO FROM AVANS WHERE AVANS_MIK> ); 8. İlişkisel Sorgulama: İki tabloyu belirli bir kolona göre ilişkilendirerek, her iki tablonun kolonları bir sonuç olarak listelenebilir. SELECT NO,ADI,SOYADI,CALISTIGI_BOLUM, BOLUM_ADI,BOLUM WHERE CALISTIGI_BOLUM=BOLUM_NO; bimeks borland component database delphi delphi.net delphi dersleri firebird help interbase makale oracle seminer software sybase veritabanı web

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır.

Bu işleçlerin dışında, aşağıda belirtilen karşılaştırma işleçlerinden de yararlanılır. 18 SQL SORGU DİLİ SQL (Structured Query Language) yapısal sorgu dili, veritabanı yönetim sistemlerinin standart programlama dili olarak bilinmektedir. SQL dilinin Access içinde sorgu pencerelerinde veya

Detaylı

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili

Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili Bölüm 3: DML Veri İşleme Dili -15- Dr. Serkan DİŞLİTAŞ DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) : Bu kategorideki SQL komutları veriler üzerinde işlemler yapmaya yönelik ifadeleri içermektedir.

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA. MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Veritabanı Oluşturma, Silme İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 11. HAFTA İçindekiler Veritabanı Oluşturma, Silme MYSQL ile VERİTABANI İŞLEMLERİ - 1 Tablo Oluşturma, Silme Tabloya Bilgi Girme Veritabanı Sorgulamaları Hedefler Mysql komutları

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANINDA SORGULAR 481BB0037 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition

SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Transact-SQL SQL NEDİR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Neden SQL? SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. İngilizce bilen herkes bu dili kolayca öğrenebilir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama

Detaylı

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar.

Sorgu penceresine sorgu yazılır. Örnek olarak yazılan SELECT * FROM personel ifadesi, personel tablosundaki bütün kayıtların listelenmesini sağlar. SQL'DE SORGULAMA İŞLEMLERİ SQL'e Giriş SQL (Structured Query Language Yapılandırılmış Sorgulama Dili) ilişkisel veritabanı sistemlerinde veri üretmek, veri üzerinde işlem yapmak ve verileri çağırmak için

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ INTERNET PROGRAMCILIĞI - 5 482BK0098 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

VERİTABANI ORGANİZASYONU

VERİTABANI ORGANİZASYONU VERİTABANI ORGANİZASYONU Veri nedir? Veri(data) ilişkide olduğumuz(ilgimiz olan) dünyanın durumlarıdır. O gün mağazaya kaç kişi geldiği, dışarıda havanın sıcaklığı, boyunuzun uzunluğu, göz renginiz veya

Detaylı

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI

SQL e Giriş. Uzm. Murat YAZICI SQL e Giriş Uzm. Murat YAZICI SQL (Structured Query Language) - SQL Türkçe de Yapısal Sorgulama Dili anlamına gelmektedir ve ilişkisel veritabanlarında çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. - SQL ile

Detaylı

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır.

SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. SQL veri tabalarına erişmek ve onları kullanmak için geliştirilmiş bir lisandır. Bu dersimizde biz Microsoft SQL Server veritabanı sistemini kullanmayı öğreneceğiz. SQL Nedir? SQL Structured Query Language

Detaylı

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş

8 Aralık 2011 / Perşembe. Veri Tabanına Giriş 8 Aralık 2011 / Perşembe Veri Tabanına Giriş Veri (Data), bir veya birden fazla bilgiden oluşan bir kümedir. İsim, yaş, telefon numarası gibi bilgiler birer veridir. Veri Tabanı (Database) : Temel olarak

Detaylı

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL)

Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) KAPAK SAYFASI Mü hendislikte Veri Tabanları Dersi Uygülamaları (MS-Access/SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Şinasi KAYA

Detaylı

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları

ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları ÜNİTE 8 SQL Dili ve T-SQL Uygulamaları Terimler Gözden Geçirme Sınava Hazırlık İçin İngilizce Sorular Diğer Kaynaklar Üniteyi tamamlayan okuyucu; SQL ve Transact- SQL dilinin tarihini tanımlar. Transact-SQL

Detaylı

SQL (Structured Query Language)

SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) Genel SQL SQL çok yüksek seviyeli bir dildir. Biraz ingilizce bilgisi gerektirir. Programlama dillerine göre öğrenilmesi çok daha kolaydır. Çünkü programlama dillerindeki

Detaylı

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR

T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR T.C GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI MS SQL KOMUTLARI VE MS SQL KOMUTLARI İLE İLGİLİ UYGULAMALAR YÜKSEK LİSANS PROJESİ Mehmet Emin AKKAYA Danışman: Yrd. Doç.

Detaylı

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler

Tablolar Arası İlşikiler ve Alan Özellikleri. Şekil 1. Magaza veritabanının tabloları ve tablolar arasındaki ilişkiler SQL'de Veri İşleme Komutları SQL'de verileri işlemek için kullanılan komutlara DML (Data Manipulation Language Veri İşleme Dili) denilmektedir. Bu komutlar ile oluşturulan ifadeler tablolara kayıt eklemek,

Detaylı

Hazırlayan: Volkan Sezgin & L. Cenk Çağlar. Sayfa 2 / 54

Hazırlayan: Volkan Sezgin & L. Cenk Çağlar. Sayfa 2 / 54 Transact-SQL SQL NEDĠR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri ĠĢleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr 1.2. Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query language,sql) ĠliĢkisel Veritabanı Yönetim Sistemleri (Relational Database Management Systems -RDBMS) modeli ilk önce 1970 yılında Dr. E. F.Codd tarafından

Detaylı

SQL DERS NOTLARI TEK TABLODAN SORGULAMALAR: ÖRNEK:2) Personel tablosundan SEÇ komutuyla istenen sütun adlarını belirt.

SQL DERS NOTLARI TEK TABLODAN SORGULAMALAR: ÖRNEK:2) Personel tablosundan SEÇ komutuyla istenen sütun adlarını belirt. SQL DERS NOTLARI TEK TABLODAN SORGULAMALAR: SELECT FROM SEÇ GELİŞ ÖRNEK: 1) Bütün bilgileri personel tablosundan koşulsuz olarak listele. ÖRNEK:2) Personel tablosundan SEÇ komutuyla istenen sütun adlarını

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUVARI- DENEY NO:3 CLIENT SERVER ORTAMINDA VERİTABANI KULLANIMI Arş. Gör. Ertan BÜTÜN ÖNEMLİ: Deney föyünde deneyle ilgili genel bilgiler

Detaylı

SQL NEDİR? Transact-SQL. SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML) SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)

SQL NEDİR? Transact-SQL. SQL Veri İşleme Dili (Data Manipulation Language-DML) SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL) Transact-SQL SQL NEDĠR?... 4 Transact-SQL... 4 SQL Veri ĠĢleme Dili (Data Manipulation Language-DML)... 4 SQL Veri Tanımlama Dili (Data Definition Language-DDL)... 4 SQL Veri Kontrol Dili (Data Control

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Nebiye MUSAOĞLU Doç. Dr. Elif SERTEL Y. Doç. Dr. Şinasi KAYA Araş.

Detaylı

«BM364» Veritabanı Uygulamaları

«BM364» Veritabanı Uygulamaları HAFTA 4 Veritabanını Sorgulamak ve SQL" Yaşar GÖZÜDELİ ygozudeli@verivizyon.com http://blog.verivizyon.com/ygozudeli «BM364» Veritabanı Uygulamaları Konu Akışı Basit Sorgular Tabloları Birlikte Sorgulamak

Detaylı

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1

VTYS-Giriş Arş. Gör. Muhammet BAYKARA- F.Ü. Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 VERĠ TABANI YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ Temel Veri Tabanı Kavramları Veri Nedir? Bilgi ve veri kavramı bazen birbiri ile karıģtırılmaktadır. Bilgi (information) ve veri ifadeleri çeģitli açılardan açıklanabilir.

Detaylı

Çok tablolu sorgulamalar

Çok tablolu sorgulamalar Çok tablolu sorgulamalar Eğer birden fazla tabloda yer alan verilerin tek bir sorgu ile görüntülenmesi istenirse FROM kısmında ilgili tablolar araya virgül konularak yazılmalı, WHERE kısmında ise o tabloları

Detaylı

SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı

SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı SQL Sorgulama Dili,Yerel SQL ve Dil Takımı SQL Sorgulama Dili adı altında yeni bir makale dizisine başladık "SQL sorgulama dili" adlı makale dizimiz bittikten sonra "Veritabanı Uygulamaları Geliştirmek"

Detaylı

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Murat KARA 2015 Adana Ders İzlencemiz Hafta Konular 1 Tanışma, Bilgilendirme, Terim ve Kavramlar (Veri, Bilgi, Veri tabanı, SQL vb..) 2 Veri, Veri Modelleri, Veri Tabanı,

Detaylı

Veritabanı Programlama

Veritabanı Programlama Temmuz 2003 Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 1 Temmuz 2003 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın okurlarına

Detaylı