T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2014 MALĠ YILI BRĠM FAALĠYET RAPORU 0

2 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A-Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B- Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Hedefi Ġzleme ve Değerlendirme Formu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Fırsatlar D- Tehditler E- Değerlendirme V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER VI- KONSERVATUVAR TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKĠNLĠKLER Konser ve Gösterilerden Fotograflar Ġç Kontrol Beyanı

3 Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Devlet Konservatuvarımız, Rektörlük Makamının tarihli yazısı ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının tarih ve B.30.0.EÖB sayılı kararıyla (2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun la değiģik 7/d-2 maddesi kapsamında) Temel Bilimler Bölümünün açılmasına izin verilmiģtir. Ancak, bölüme öğretim elemanı temin edildikten sonra, eğitim ve öğretim yılında, 20 öğrenci kontenjanıyla eğitim-öğretime baģlanmıģtır. Öğretim elemanı alt yapımız tamamlandıkça ilave bölümler açılmıģtır. Bunlardan Ses Eğitimi Bölümü eğitim-öğretim yılında 20 öğrenci kontenjanıyla, Türk Halk Oyunları Bölümü eğitim-öğretim yılında 30 öğrenci kontenjanıyla eğitim-öğretime baģlamıģtır. Halen Konservatuvarımızda 3 öğretim üyesi, 9 öğretim görevlisi, 4 okutman, 11 idari personel, 1 yardımcı hizmetli ve 3 hizmet elemanı (müģavir firma elemanı) görev yapmaktadır yılında öğrenci sayımız 87 kız, 125 erkek olmak üzere toplam 212 dir. Toplam hizmet alanı ise, kapalı alan 3770 m², açık alan m² dır. Devlet Konservatuvarımız yöre ve ülke kültürü açısından önemli araģtırma ve derleme çalıģmalarına ağırlık vermekte ve elde ettiği verileri bilimsel platformda sergilemeye çalıģmaktadır. Tüm bu çalıģmaların sonucunda hem derlenen kültürel değerlerimizi halka sunmak hem de öğrencilerin almıģ oldukları eğitimi pekiģtirmek, pratiğe dökmek ve öğrencilerin kendilerini mesleki yönden geliģtirmek amacıyla konser ve gösteriler yapılmaktadır. Bu sayede hem toplumsal bağları güçlendirilmekte hem de eğitim seviyesi hızla yükseltilmektir. Geçen 12 yıl içerisinde, ülke ve dünya kültürüne sanat yolu ile katkıda bulunan tam donanımlı, iģ ve meslek yeterliliğine sahip sanatçı ve eğitimci hüviyeti ve sorumluluğu kazanmıģ bir çok mezun vermiģ olan konservatuvarımız bu süreç içerisinde artan öğrenci ve personel sayısı ve zamana bağlı tecrübe ve deneyimleriyle sürekli ilerlemiģ, Türkiye Konservatuvarları arasında seçkin bir yer edinmiģtir. Doç. KürĢad GÜLBEYAZ MÜDÜR V. 2

4 I- GENEL BĠLGĠLER Konservatuvar binası Üniversite kampusu dıģında yer almaktadır. Kapalı alanı 3770 m² açık alanı 5500 m² dir. Müdürlük ve idari birimlere ait büroların yanı sıra Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları Bölümlerinin hocalarının ofisleri ile derslikler, giyim-kuģam odası ve çalgı yapım atölyesi bulunmaktadır. Ayrıca sosyal alan olarak öğrencilerin ders dıģında ve ders aralarında dinlenmek ve ihtiyaçlarını giderebilecekleri 1 kantini mevcuttur. Devlet Konservatuvarının mevcut binası yetersiz gelmekte ve müzik eğitimi verilecek bir özelliğe sahip değildir. Konservatuvar eğitiminin, Ģartlarına ve ruhuna uygun yeni bir hizmet binasının yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Devlet Konservatuvarının idari teģkilatında 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 3 Bölüm BaĢkanı ile 1 Yüksekokul Sekreteri, 1 Hesap ĠĢleri Memuru, 1 TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, 2 Öğrenci ĠĢleri Birimi Memuru, 1 Müdür Özel Kalem Memuru, 1 Personel ĠĢleri Memuru, 1 Bölüm Sekreteri Memuru, 1 Ġç Hizmetler ġefi, 1 Teknik Bakım ġefi 1 elektrik teknikeri ve 3 Hizmet Elemanı görev yapmaktadır. Temel Bilimler Bölümü; 4 öğretim görevlisi ve 2 okutman görev yapmaktadır. Bölümde 14 kız ve 62 erkek olmak üzere toplam 76 öğrenci eğitim almaktadır. Ses Eğitimi Bölümü; 1 öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi, 2 okutman görev yapmaktadır. Bölümde 28 kız ve 20 erkek olmak üzere toplam 48 öğrenci eğitim almaktadır. Türk Halk Oyunları Bölümü; 2 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bölümde 45 kız ve 43 erkek olmak üzere toplam 88 öğrenci eğitim almaktadır. Ayrıca öğretim elemanı yetersizliğinden dolayı, müfredattaki çalgı derslerinin bir kısmını yürütmek üzere Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu kararıyla, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Okullarında çalıģan müzik öğretmenleri (her eğitim-öğretim yılında beģ branģ öğretmeni) görevlendirilmektedir. Yüksek lisans ve doktora derecesine sahip elemanın çok az olması ve Yükseköğretim Kurulunun belirlemiģ olduğu kriterler nedeniyle Konservatuarımıza öğretim elemanı temin etmekte güçlük çekmekteyiz. Konservatuarlara münhasır olmak üzere kararların yeniden gözden geçirilmesi, hem mezun olan baģarılı öğrencilerimizin istihdam edilmesi, hem de öğretim elemanı eksikliğimizin giderilmesi açısından verimli olacağı kanaatindeyiz. 3

5 A. Misyon ve Vizyon Misyon Kültürümüzün önemli öğelerinden olan geleneksel Türk Müziği ve Türk Halk oyunlarımızın kendine has yapıları korunarak geliģtirilmesi, genç nesillere en sağlıklı bir biçimde intikalinin sağlanması, bunu yaparken de çağdaģ öğretim ve teorik, bilimsel anlamda teknik ve ciddi metotlardan faydalanarak Atatürk Ġlke ve Devrimlerine bağlı, tam donanımlı, iģ ve meslek yeterliliğine sahip bireylerine yüksek ahlak erdeminin öncülüğünde sanatçı hüviyeti ve sorumluluğu kazandırmaktır. Vizyon Ülke ve dünya kültürüne bilim ve sanat yolu ile katkıda bulunabilecek, gücünü iç dinamiklerinden alarak, geleneği evrensel boyutlara taģımak ve bunu tüm insanlığın faydasına sunmakta öncülük eden saygın bir kurum olabilmek. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2547 Sayılı Kanunun Akademik TeĢkilat Yönetmeliği gereğince; 1. Konservatuvar kurullarına baģkanlık etmek, Konservatuvar kurullarının kararlarını uygulamak ve Konservatuvar birimleri arasında düzenli çalıģmayı sağlamak. 2. Eğitim-öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Konservatuvarın genel durumu ve iģleyiģi hakkında rektöre rapor vermek. 3. Konservatuvar ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, Konservatuvar bütçesi ile ilgili öneriyi Konservatuvar Yönetim Kurulunun da görüģünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak. 4. Konservatuvarın birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek. 5. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Konservatuvar ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karģı birinci derecede sorumludur. Konservatuvarda Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ĠliĢkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik uyarınca Harcama Yetkilisi olarak tanımlanan Müdür ün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Konservatuvarın bütçesini hazırlamak b) Yapılan tüm harcamaları kontrol etmek, c) Harcama talimatı vermek, d) Ödenek tutarında harcama yapmak, e) Ön Mali Kontrol sürecinin gerçekleģtirilmesini sağlamak, f) Ödeme emri belgesini imzalamak. 4

6 GerçekleĢtirme Görevlisinin (Konservatuvar Sekreteri) Görev, yetki ve sorumlulukları; a) Konservatuvar bütçesini hazırlamak, b) Harcama kalemlerini takip ederek harcamaların sağlıklı biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Konservatuvar Sekreterinin görevi; 1. Konservatuvarın idari iģlerini yürütmek 2. Konservatuvarın tüm fiziki araç-gereçlerini hazırlamak, kontrol etmek, 3. Konservatuvar Kurulu ve Yönetim Kurulu na raportörlük etmek. C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Konservatuvar binası 3 katlıdır; ZEMĠN KAT (1.Koridor); 1 adet güvenlik odası, 1 adet kostüm odası, 1 adet piyano odası, 1 adet misafir öğretim elemanı odası, 1 adet malzeme odası, 1 adet arģiv odası, 1 adet kütüphane odası, 1 adet santral odası ve 1 adet erkeklere ait WC. ZEMĠN KAT (2.Koridor); 1 adetpersonel yemekhanesi 1 adetöğrenci yemekhanesi (öğrenci kantini olarak da kullanılmakta), 2 adet bale salonu ve 1 adet ses yalıtımlı sınıf bulunmaktadır. KAPALI SPOR SALONU;1 adet 350M2eğitim amaçlı kapalı spor salonu (75 koltuklu ve ses sistemli), 2 adet üst-baģ değiģtirme odası 2 adet kız ve erkek duģ yeri2 adet erkek ve kız öğrencilere ait Wc bulunmaktadır. 1.KAT (1.Koridor) ;12 adet idareye ait ofis (Müdür, Müdür yardımcıları, Bölüm BaĢkanları, Konservatuvar Sekreteri ve memurlara ait), 1 adet toplantı odası, 1 adet fotokopi odası, 2 adet bayan ve erkek Wc yer almaktadır. 1.KAT (2.Koridor) ; 04 adet öğretim elemanlarına ait ofis, 7 adet derslik, 5 adet enstrüman /çalgı odası, 1 adet stüdyoodasıve 2 adet kız ve erkek öğrencilere ait Wc yer almaktadır. 2. KAT (1. Koridor); 9 adet öğretim elemanı ofisi, 8 adet enstrüman/çalgı odası, 1 adet derslik ve 2 adet bayan ve erkek Wc yer almaktadır. 2. KAT (2. Koridor); 1 adet Dinleti Odası, 1 adet Çalgı Yapım Atölyesi, 4 adet atıl durumda bulunan oda ve 2 adet bayan ve erkek Wc yer almaktadır. 5

7 Konservatuvarımızın fiziki görünümünden fotoğraflar. 6

8 7

9 GĠYĠM-KUġAM ODASI: Öğrencilerin konser, gösteri ve eğitim öğretimlerinde yararlandıkları giyim-kuģam odası 50 m² alana sahiptir. Türk giyim kuģamında elbise ve takılar kültüre ait özellikler olarak çeģitlilik ve geliģme göstermiģtir. BaĢtan ayağa kadar giyilen, sarılan, takılan her unsur Türk ün sanat ve estetik anlayıģını yansıtmaktadır. BaĢ süsleri ve takılarda kullanılan oya iģlemeleri püskül, tüy, çiçek, yaprak, kurt, kuğu motifleri, elbise ve kumaģlarda kullanılan kırmızı, sarı, yeģil, mavi renklerle iģlenmiģ sayısız motif örnekleri Türk inanç ve gelenek yapısını yansıtan unsurlar olarak dikkat çekmektedir. Giyim kuģam üzerinde görülen rengarenk iģlemeler ve süslemeler, inancın ve felsefenin sanatsal birer ifadesi gibidir. Türk Halk Oyunları Bölümünün giyim-kuģam derslerinde, gösterilerde ve konserlerde kullanabilecekleri; Diyarbakır yöresine ait giysi parçaları, takı ve bezekler, stilize ile koro kostümleri mevcuttur. Bu değerlerin korunması açısından kurumsal hassasiyet çerçevesinde muhafaza edilmekte olup, eğitim-öğretimin parçası olarak da değerlendirilmektedir. Eksik olan yöre kıyafetleri yıl içerisindeki mevcut ödenekler doğrultusunda giderilmeye çalıģılmaktadır. Giysilerin temizliğinin sağlanması için Üniversitemiz Uygulama Otelinin çamaģır hanesinde faydanılmaktadır. 8

10 EĞĠTĠM ALANLARI DERSLĠKLER DERSLĠKLER ADET KAPASĠTE ALAN (m²) Z.Kat D-1 Bale Sınıfı 1 30 KiĢilik 90 m² Z. Kat D-2 Bale Sınıfı 1 30 KiĢilik 90 m² Z. Kat D-3 Ritim Sınıfı 1 20 KiĢilik 54 m² Z.Kat D-4 Piyano Sınıfı 1 20 KiĢilik 54 m² 1 Kat D kiģilik 36 m² 1 Kat D KiĢilik 36 m² 1 Kat D KiĢilik 36 m² 1 Kat D KiĢilik 36 m² 1 Kat D KiĢilik 72 m² 1 Kat D KiĢilik 36 m² 1 Kat Çalgı Odaları 05 02KiĢilik 18 m² 2 Kat D KiĢilik 54 m² 2 Kat Dinleti Odası KiĢilik 126 m² 2 Kat Çalgı Odaları 08 2 kiģilik 18 m² Halk oyunları dans salonu Giyinme/Soyunma Odası 2 20 KiĢilik 30 m² Halk Oyunları Bölümü 1 50 KiĢilik 350 m² Gösteri Salonu Dans ve gösteri salonu Temel bilimler bölümü dersliği Piyano dersliği Tek kiģilik çalgı sınıfı 9

11 1.2- Sosyal Alanlar Kantin, Kafeterya ve Yemekhaneler Konservatuvarımız Üniversitemiz kampüsünün dıģında (Ģehir merkezinde)olup üniversitemiz sosyal alanlarından faydalanmamaktadır. Yalınızca konservatuvarımız binası içerisinde bulunan 144 m² alana sahip, 80 kiģi kapasiteli bütün hafta boyunca öğrencilere hizmet veren bir kantini bulunmaktadır. ALAN ( m²) KANTĠN /YEMEKHANE 162 m² PERSONEL YEMEKHANESĠ 36m² Sosyal alanlar: 10

12 1.3- Hizmet Alanları Konservatuvarın idari teşkilatında 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 3 Bölüm Başkanı, 1 Yüksekokul Sekreteri, 1 Özel Kalem Sekreteri, 1Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, 2 Öğrenci İşleri Memuru, 1 Bölüm Sekreteri, 1 İç Hizmetler Şefi ve 1 Teknik İşler Şefi ve 3 Hizmet Elemanı (Müşavir Firmaya Ait) görev yapmaktadır. TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ; Profesör - Doç. 1 Yrd. Doç. 1 Öğr.Gör. - Okutman - Araştırma Görevlisi - TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ; Profesör - Doç. - Yrd. Doç. - Öğr.Gör. 4 Okutman 2 Araştırma Görevlisi - SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ; Profesör - Doç. - Yrd. Doç. 1 Öğr.Gör. 5 Okutman 2 Araştırma Görevlisi - 11

13 1.3.1.Akademik Personel Hizmet Alanları ÇALIġMA ODALARI ADET KULLANAN KĠġĠ SAYISI ALAN (m 2 ) Müdür Müdür Yardımcıları Müdür Yardımcıları THO Böl.BĢk Ses Eğt.Böl.BĢk Tem.Bil.Böl.BĢk Öğretim Gör Öğretim Gör Öğretim Gör Öğretim Gör Öğretim Gör Öğretim Gör Öğretim Gör Öğretim Gör Öğretim Gör Öğretim Gör Öğretim Gör Okutman Okutman Okutman Ek Ders Ücretli Ġdari Personel Hizmet Alanları ÇALIġMA ODALARI ADET KULLANANKIġ1 ALAN (m 2 ) SAYISI Yüksekokul Sekreteri Sekreter (Müdür) ġef (Ġç Hizmetler) ġef( Teknik Hizmetler) Memur (Ġdari Mali ĠĢler) Memur (TaĢınır Kayıt Kontrol) Memur(Öğrenci iģleri) Memur (Yazı iģleri) Çay Ocağı

14 1.4- Ambar Alanları Ambarda Konservatuvarın idari ve eğitim-öğretim iģlerinde kullanılmak üzere yıl içerisinde alınan kırtasiye, müzik aletlerinin telleri, temizlik malzemeleri, binanın küçük bakım onarımlarında kullanılmak üzere elektrik malzemeleri, kapı malzemeleri vs. sarf malzemeler bulunmaktadır. Ġhtiyaçlar, talepler doğrultusunda ambar çıkıģları yapılarak ilgili personele zimmetlenmektedir Adet m² Ambar Sayısı 1 36 Ambar Alanı 1.5 ArĢiv Alanları Konservatuvar bünyesinde bulunan arģiv 34 m² alana sahip olup, konservatuvarımız tarafından düzenlenen konser, konferans, gösteriler vs. etkinliklerin kaydedildiği dvd, cd, kaset ile öğrencilerin bitirme ödevleri bulunmaktadır. Ayrıca birimlerimize ait evrak ve dokümanlar ArĢivimizde muhafaza edilmektedir. 1.6 Atölyeler ÇALGI-YAPIM ATÖLYESĠ Çalgı yapım atölyesinde; Okt.Bayram ÇÖKLÜ tarafından Konservatuvarımız çalgı enstrümanlarının, Atölyemizde bakım-onarımı yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz de bu atölyemizde yararlanmaktadır. 13

15 2- Örgüt Yapısı Konservatuvarımız 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 1 Yüksekokul Sekreteri, 1 Özel Kalem Sekreteri,1 Bölümlerin Sekreteri, 2 öğrenci iģleri Memuru, 1TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, 1 Mali ĠĢler Memuru, 1 Ġç Hizmetler ġefi ve 1 Teknik Hizmetler ġefi ve 3 Hizmet Elemanı (MüĢavir Firma) görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu; Akademik TeĢkilat Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince; Müdürün baģkanlığında, müdür yardımcıları ile Yüksekokul Kurulu tarafından seçilen 3 öğretim elemanından oluģur. Yüksekokul Kurulu; Akademik TeĢkilat Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince; Müdürün baģkanlığında müdür yardımcıları, bölüm baģkanlarından oluģur. Akademik Genel Kurul; Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların OluĢturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (a) bendine istinaden; Konservatuvarda ilgili dönemde fiilen eğitimöğretim ile görevlendirilmiģ bulunan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinden oluģur. Eğitim-öğretim uygulama ve araģtırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi suretiyle kurum içi bilimsel denetimin etkinliğini sağlamak ve bu konularda görüģ bildirilmek üzere Akademik Kurullar oluģturulur. Kurulun BaĢkanı Müdürdür. Devlet Konservatuvarımız Bölümleri; Olmak üzere üç bölümden oluģmaktadır 1-Temel Bilimler Bölümü 2-Ses Eğitimi Bölümü 3-Türk Halk Oyunları Bölümü Konservatuvar Kurulu Müdür Konservatuvar Yönetim Kurulu Müdür Yardımcısı Konservatuvar Sekreteri Müdür Yardımcısı EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM ÖZEL KALEM KONSERLER ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ PERSONEL ĠġLERĠ A AKADEMĠK PERSONEL BÖLÜMLER ĠDARĠ MALĠ ĠġLER WEB SAYFASI AYNĠYAT ĠÇ HĠZMETLER ĠDARĠ PERSONEL 14

16 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1 Yazılım ve Bilgisayarlar Konservatuvarımızın yeterli düzeyde bilgisayarı bulunmamaktadır ( toplam 22 adet bilgisayarı ın 12 adedi atıl durumda olup, sadece 10 adet bilgisayar kullanılmaktadır. ) bu nedenle öğretim elemanlarının bilgisayarı bulunmamaktadır. Kendi olanaklarıyla bilgisayar temin etmiģlerdir. Ayrıca bu yetersizlikten dolayı öğrenci bilgisayar Laboratuvarı oluģturulmamıģtır. Ġdari Eğitim Amaçlı (Öğrencilerin AraĢtırma Amaçlı CĠNSĠ Amaçlı Kullanımına Açık Toplam (Adet) Bilgisayar Sayısı) (Adet) Masaüstü Bilgisayar Sayısı TaĢınabilir Bilgisayar Sayısı Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Konservatuvar binası 1. Katta bulunan D-16, D17, D-18, D-19 numaralı dersliklerde projeksiyon, bilgisayar ve ses düzeni bulunmakta olup, multi-media sınıfı olarak tanzim edilmiģtir. Tüm sınıflarda piyanolar bulunmaktadır. Piyanolardan 12 tanesi mekanik, 4 tanesi dijitaldir. Ayrıca öğrenciler hafta sonları gelerek piyanolarda çalıģmalar yapabilmektedir. Ġlgili derslerde öğrencilere hem görsel hem de duysal olarak hitap ederek eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmiģtir Cinsi Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Projeksiyon 3 Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi 1 Faks 1 Fotoğraf makinesi 2 Kameralar 10 Televizyonlar 1 4 Tarayıcılar 1 1 Müzik Setleri 1 1 Mikroskoplar DVD ler 5 Piyanolar 8 AraĢtırma Amaçlı (Adet) 15

17 3.3 Tesis, Makine ve Cihazlar Listesi Hesap Kodu II. Hesap Adı Dayanıklı TaĢınır lar Ölçü Birimi Hesap Kodu I. Düzey : Müzik Aletleri ve Aksesuarları Piyanolar Adet Orglar Adet Flütler Adet Sazlar Adet Udlar Adet Kemençe Adet Gitar Adet Keman Adet Viyolensel Adet Tefler Adet Kastanyeller Adet Davullar Adet Ksilefon Adet Vurmalı çalgılar Adet Ritim çalgıları Adet 9 Hesap Kodu II. Hesap Adı Dayanıklı TaĢınır lar Ölçü Birimi Hesap Kodu I. Düzey : Müzik Aletleri ve Aksesuarları Piyanolar Adet Orglar Adet Flütler Adet Sazlar Adet Udlar Adet Kemençe Adet Gitar Adet Keman Adet Viyolensel Adet Tefler Adet Kastanyeller Adet Davullar Adet Ksilefon Adet Vurmalı çalgılar Adet Ritim çalgıları Adet 9 Toplam Miktarı Toplam Miktarı 16

18 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TaĢınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen (amacı; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taģınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taģrada taģınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taģınırların bedelsiz devri ile tahsisine iliģkin) esas ve usullere gore iģlemler yapılmaktadır. Yukarıdaki bilgiler SGB.Net sisteminden alınan verileri içermektedir 4- Ġnsan Kaynakları 4.1 Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu BoĢ Toplam Kadroların istihdam ġekline Göre Tam Yarı Zamanlı Zamanlı Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi AraĢtırma Görevlisi - - Okutman 4 4 Uzman - - AKADEMĠK PERSONELĠN YAġ ĠTĠBARĠYLE DAĞILIMI YaĢ Üzeri KiĢi Sayısı Yüzde - - %20 %20 % Ġdari Personel Ġdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Toplam Genel Ġdari Hizmetler Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 1 Yardımcı Hizmetli 1 1 Toplam 12 17

19 4.3- Ġdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. KiĢi Sayısı Yüzde % 10 % 10 %40 % Ġdari Personelin Hizmet Süreleri 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl Yıl KiĢi Sayısı Yüzde %8 % 8 % 25 % %34 %25 5.Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri EĞĠTĠM PROGRAMI Yükseköğretim Kanunun 4. ve 5. maddeleri gereğince eğitim-öğretim amaçları gözetilerek ve ana ilkeleri doğrultusunda, geliģen bilimsel ve teknolojik esaslara dayanarak öğrencilere aktarılması sağlanır. Milli kültürümüz, örf ve adetlerimize bağlı kendimize has Ģekil ve özellikleri ile evrensel kültür içerisinde korunarak geliģtirilir ve öğrencilere kazandırılır. 4 yıl lisans eğitim-öğretimi verilmektedir. Konservatuvarımız Temel Bilimler Bölümü, Ses eğitimi Bölümü ve Türk Halk Oyunu Bölümlerinden oluģmakta olup, toplam öğrenci sayımız 212 dır. Bu kapsamda, verilen eğitimle üretken, idealist, dürüst, güvenilir, estetik duyarlılığa ve kültürel değerlere sahip, Cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı ve hoģgörülü sanatçı kimliğinde gençler yetiģtirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimi öğretimi pekiģtirmek ve pratiğe dökmek amacıyla gösteri ve konser sunumuna iliģkin özel çalıģmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda konservatuvarımız yöre ve ülke kültürü açısından önemli araģtırma ve derleme çalıģmalarına ağırlık vermekte ve elde ettiği verileri bilimsel platformda sergilemeye çalıģmaktadır. Tüm bu çalıģmaların sonucunda hem derlenen kültürel değerlerimizi halka sunmak hem de öğrencilerin almıģ oldukları eğitimi sergilemek amacıyla konser ve gösteriler yapılmakta bu sayede hem halkla bağlantılar güçlendirilmekte hem de eğitim seviyesi hızla yükseltilmektir. 18

20 5.1.1 Öğrenci Sayıları; Bölümün Adı I. Öğretim E K Top. Temel Bilimler Ses Eğitimi Türk Halk Oyunları Toplam BaĢarılı Öğrenciler; Konservatuvarın eğitim-öğretim yılında baģarılı bulunan okul birincisi ile Bölümlere göre 1., 2., 3. olan öğrencilerimiz, OKUL BİRİNCİSİ MENSURE SİZER TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ 1 MENSURE SİZER 91,89 2 M.HANİFİEFE 91,03 3 SÜLEYMAN KURT 88,97 SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1 SELMA BOĞA 89,07 2 SEVİL DOLAŞIR 83,23 3GÜLAY İNCAZ 77,15 TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ 1 ROJDA BUDAK 86,07 2 TALAT AKSA 85,01 3 HÜLYA ÇAĞLAYAN 82,24 19

21 eğitim öğretim yılında TeĢekkür belgesi alan öğrenci sayıları; BÖLÜM ADI TEMEL BĠLĠMLER TeĢekkür Belgesi 25 SES EĞĠTĠMĠ 20 TÜRK HALK OYUNLARI eğitim öğretim yılında bölümlere göre mezun öğrenci dağılımı; BÖLÜMLER TEMEL BĠLĠMLER MEZUN OLAN ÖĞRECĠ SAYISI 23 SES EĞĠTĠMĠ 6 TÜRK HALK OYUNLARI 23 TOPLAM 52 Öğrenci Kontenjanları Devlet Konservatuvarı öğrencileri ön kayıt ile özel yetenek sınavı sonucu alınmaktadır. Ön kayıt için adayların TC. vatandaģı olmaları, eğitim öğretim yılı için Konservatuvarımız özel yetenek sınavına baģvuracak adayların 2014 yılı YGS sınavına katılmıģ olmaları ve sayısal-sözel ve eģit ağırlıklı puan türünün herhangi birinden en az 140 puan almıģ olmaları gerekmektedir. Yetenek sınavlarına, bir Yükseköğretim kurumuna kayıtlı bulunan yada herhangi bir yükseköğretim programını kazanmıģ adaylar veya diğer üniversitelerin açmıģ olduğu yetenek sınavlarına katılan adaylarda baģvuru yapabilirler. Öğrenci adayları o yıl için Yönetim Kurulunca belirlenen ön kayıt Ģartlarına göre ve yine Yönetim Kurulunca belirlenen ön kayıt ücreti ve kılavuz ücretini ilgili banka hesabına yatırarak ön kayıt yaptırırlar. Ön kayıt yaptıran öğrenciler ön eleme sınavı ve kesin kabul sınavı olmak üzere 2 basamaklı yetenek sınavına alınırlar. Sınavı kazanan öğrenciler Konservatuvar Öğrenci ĠĢleri Birimi tarafından kesin kayıtlarını yaptırırlar. Bölümlere göre kontenjan dağılımı; BÖLÜMLER TEMEL BĠLĠMLER ÖĞRECĠ SAYISI 20 SES EĞĠTĠMĠ 20 TÜRK HALK OYUNLARI 30 TOPLAM 70 20

22 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Kontenjanı YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı Bölümün Adı TEMEL BĠLĠMLER %45 SES EĞĠTĠMĠ %15 TÜRK HALK %30 OYUNLARI TOPLAM %30 ÖN KAYIT ĠÇĠN ĠSTENĠLEN BELGELER 1. YGS Sonuç Belgesi 2. Nüfus Cüzdan Sureti 3. 2 Adet Fotoğraf 4. Diploma Fotokopisi. KESĠN KAYIT ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 1. Diploma aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi. 2. YGS sınav sonuç belgesi. 3. Ġkametgah belgesi. 4. Nüfus cüzdanı sureti. (Noter veya Nüfus Dairesi onaylı) adet fotoğraf. 6. Askerlik çağına gelmiģ ise askerlikle ile ilgisinin olup olmadığına dair askerlik durum belgesi. 7. Öğrenim harcı ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. 21

23 5.2-Ġdari Hizmetler Yüksekokulun organları; Müdür, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulundan oluģur. Yüksekokul Yönetim Kurulu; Müdürün baģkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim elemanından oluģur. Doc. KürĢad GÜLBEYAZ Yrd.Doc Mustafa ġahġn Doç.Dr.Sadettin BAġTÜRK Yrd.Doç.Dr.Abdulvahit SEZEN Yrd.Doç.Dr.Serkan SARI Öğr.Gör.Tarkan YAZICI Yük.Ok.Sek. Ġzzettin Kocaman BaĢkan Üye Üye Üye Üye Üye Raportör Yüksekokul Kurulu; Müdürün baģkanlığında, müdür yardımcıları ve okuldaki bölüm ve anasanat dalı baģkanlıklarından oluģur. Doc. KürĢad GÜLBEYAZ BaĢkan Müdür V. Yrd.Doc Mustafa ġahġn Üye Müdür Yrd. Öğr.Gör.Tarkan YAZICI Üye Müdür Yrd. Yrd.Doc.Dr. Fikri SOYSAL Üye Ses Eğt.Böl.BĢk Doc. KürĢad GÜLBEYAZ Üye THO Böl.BĢk. Öğr.Gör.Soner OKAN Üye TBB Böl.BĢk. Yük.Ok.Sek. Ġzzettin Kocaman Raportör Konservatuvarımız eğitim-öğretim ve idari hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için, akademik-idari personelin özlük iģleri (görev uzatma, yurtiçi ve yurtdıģı görevlendirme, nakil, terfi, emeklilik vs.) tahakkuk iģlemlerinin yapılması (maaģlar, ek dersler, yolluklar vs.), dosyalama ve arģiv iģlemlerinin yapılması, kurum içi ve dıģı yazıģmaların sağlanması, yönetim ve konservatuvarımız kurul kararlarının alınması ve uygulanması, Öğrenci kayıtları, not iģlemleri, yatay-dikey geçiģ iģlemleri, mezun durumları, iliģik kesme iģlemlerinin düzenli ve sistematik bir Ģekilde yürütülmesi, TaĢınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin her yıl Konservatuvarda bulunan demirbaģ malzemesinin, kontrollü olarak yapılması ve kayıt altına alınması ayrıca hazırlanan listelerin Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına 22

24 gönderilmesi, fazla malzemelerin ambarda muhafaza edilmesi, atıl ve hurdaya ayrılacak malzemelerin kayıttan düģürülmesi, ofislerde bulunan malzemelerin ilgililere tutanak ile imza karģılığında zimmetlenmesi, Her yıl eğitim öğretim baģlamadan piyanoların akortlarının ve bakım onarımlarının yaptırılması, binanın temizlik, bakım-onarım ve tadilatların yaptırılması, teknik cihazlar için bakım sözleģmesinin imzalanması ve kontrolünün sağlanması, Binanın güvenliğinin sağlanması. 5.3-Diğer Hizmetler Konservatuvar öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından hem öğrencilerin eğitimi, sahne deneyimlerini arttırmak ve kendilerini geliģtirmelerini sağlamak, hem de halkla bütünleģmek amacıyla, ücretsiz olarak Üniversitemizin her türlü etkinliğinde Konser ve gösteriler sunmaktadır. Konservatuvar öğretim elemanları ve öğrencilerinin eğitim-öğretimin ve görevlerinin bir parçası olarak düģündüğümüz bir takım aktivitelerde bulunmak istenmesi nedeniyle 2014 yılında Kültür-Sanat Etkinlikleri düzenlenmiģtir. Bu nedenle baģka üniversitelerden ve Ģehirlerden sanatçı ve öğretim üyelerinin katılımıyla üniversitemizde ve Ģehrimizde kültür ve sanat hayatının daha canlı hissedilmesine ciddi katkılarda bulunacağına inandığımız aktiviteler gerçekleģtirilmiģtir. 6-Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 5018 Sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, kamu idaresinde iç kontrol sisteminin oluģturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliģtirilmesi çalıģmaları ilgili kamu idaresinin yönetim sorumluluğu kapsamında olmakla birlikte, iç kontrole iliģkin çalıģmalarında, kamu idarelerine rehberlik yapmak amacıyla tarih ve 1205 sayılı yazı ile Maliye Bakanlığı tarafından Kamu Ġç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi hazırlanmıģtır. Bu doğrultuda düzenlenen toplantılara birimimiz katılmakta olup, gerekli uygulamalar gerçekleģtirilmeye çalıģılmaktadır. Harcama yetkilisi tarafından yapılan ön mali idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama tutarı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden yerine getirilir. Ġdare bütçesini, bütçeye konulma amacına uygun olarak harcamanın yerinde yapılıp yapılmadığını inceler. Ayrıca mali karar ve iģlemler harcama yetkilileri tarafından, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılması açısından da kontrol edilir. Konservatuvarımız tarafından yapılan satın almalarla ilgili iģlemler 5018 Sayılı Kanun ve 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu 22/d maddesi gereğince gerçekleģtirilmektedir. Alınacak malzemelere iliģkin piyasa araģtırması yapılarak teklif formu dağıtılır ve en uygun fiyatı veren firma tespit edilir. Onay yazılır. Piyasa Fiyat AraĢtırma Tutanağı ve YaklaĢık Maliyet Ġcmal tablosu hazırlanır, uygun fiyatı veren firmadan malzeme alınır. Malzeme ve fatura gelir Muayene Kabul Komisyon Raporu hazırlanır. Alınan malzemenin ayniyat giriģi yapılarak TaĢınır ĠĢlem FiĢi kesilir. Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek ekine gerekli belgeler iliģtirilir ve firmaya ödeme yapılmak üzere Strateji ve GeliĢtirme BaĢkanlığına gönderilir. 23

25 II - AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç-1 Kurumumuzdaki eğitim kalitesini yükseltmek için her türlü desteği oluģturmak. Stratejik Hedefler Hedef-1 Öğrencilerin alanları ile ilgili gezi, gözlem ve incelemenin yapılmasına olanak sağlayacak Üniversite Yönetimi desteğinin alınması. Hedef-2 Ulusal ve uluslararası çapta isim yapmıģ, alanlarında uzman akademisyen ve sanatçıların misafir edilerek, konferans, sempozyum, seminer ve söyleyiģi yapmalarının sağlanması. Stratejik Amaç-2 Yüksek lisans ve doktora programlarının açılabilmesi için gerekli alt yapıyı oluģturmak. Hedef-1 Gerekli öğretim üyesi temininin sağlanması. Hedef-2 Öğretim üyesi temini için Kurumun öğretim üyeleri açısından cazip hale getirilmesi. Stratejik Amaç-3 Kent ve bölgenin kültür-sanat yaģamına katkıda bulunmak, üniversitemiz, kentimiz, bölge ve ülkemizin tanıtımını yapmak, kurum olarak dünyaya açılabilmek Hedef-1 Konservatuvarımıza bağlı faaliyet gösterecek kurumsallaģtırılmıģ bir Türk Müziği Orkestrası ile Türk Halk Oyunları Topluluğu kurulması. Stratejik Amaç 4. Personel ve öğrencilerin faydalanabileceği bir bilgisayar laboratuvarının kurulması. Hedef-1 Ġlk etapta 20 kiģilik bir laboratuvarın kurulması.. Stratejik Amaç 5 Diğer konservatuvarlar ile iģbirliğini geliģtirmek. Hedef-1 Farabi DeğiĢim Programını canlandırmak Öğretim elemanı ve öğrenci değiģimini sağlamak Stratejik Amaç 6 Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mezunları Derneği sitesine, mezun öğrencilerin üye olmalarını sağlayarak, iliģkilerimizi devam ettirmek. 24

26 B. Temel Politikalar ve Öncelikler Yüksekokul olarak temel politikalarımız ve önceliklerimiz aģağıda maddeler halinde belirtilmiģtir. 1- Öğretim üyesi teminini sağlayarak yüksek lisans ve doktora programı açmaktır. 2- Türk Müziği kültürünü, ananelerini geçmiģten günümüze kadar gelen Türk Kültür Zenginliğimizi tüm dünyaya tanıtmak için kongre, sempozyum vs. faaliyetler düzenlemektir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Öğretim Üyesi DıĢındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav Ġle GiriĢ Sınavlarına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öğretim görevlisi alımını zorlaģtırmakta. Bu Konservatuvarların ayrı yasa çerçevesinde değerlendirilmesinin daha sağlıklı olacağına ve eğitim-öğretimin daha verimli olacağı kanaatindeyiz. 4- Ses kayıt stüdyosunu iģlevsel hale getirerek derleme, bilimsel çalıģmalar ve gelecek olan diğer projelere hizmet vermek. 5-Kaliteli ve güncel teknolojik eğitim programlarını oluģturmak. 6-Öğrencilerin faydalanabileceği bilgisayar laboratuarlarını kurmak. C. Diğer Hususlar Konservatuarlarda eğitim-öğretimin özelliğinden dolayı yalıtımlı dersliklere ve çalıģma ofislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak mevcut Konservatuar binamız eski yapı olduğundan dolayı dersler sağlıksız bir Ģekilde devam etmekte, özellikle Türk Halk Oyunları Bölümü derslerinin yüksek sesli yardımcı eģlik sazları (davul,zurna vb.) ile iģlenmesi sebebiyle diğer dersliklerde yapılan dersleri olumsuz olarak etkilenmektedir. Bütün bu sorunlara iliģkin olarak, idari ofis, derslik ve dans salonlarının bulunduğu müzik eğitimine uygun tam donanımlı yeni bir binaya ihtiyaç duyulmaktadır. 25

27 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2014 Mali Yılı Bütçe Tertiplerinin ödenek ve harcamalarına iliģkin dağılım aģağıdaki gibidir. 1.1-Bütçe Giderleri 2014 YILI BÜTÇE TERTĠPLERĠN ÖDENEK DURUM LĠSTESĠ DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI TERTĠP KBÖ EKLENEN DÜġÜLEN TOPLAM ÖDENEK SERBEST BLOK E ÖDENEK GÖNDERME TENKĠS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME KULLANILA BĠLĠR ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA , , , , ,54 983, , , , ,11 956, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,03 50, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,20 744, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,65 2, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,38 16, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , , ,31 642, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,16 KALAN Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Ödeneklerin 3 er aylık dönemler olmasından dolayı eğitim öğretim konusunda acil ihtiyaç duyulan düģük maliyetli ihtiyaçlar ay içerisinde giderilmeye çalıģılmaktadır. Ancak yüksek maliyetli satın alımlarımızı, eğitim öğretimin aksamadan sağlıklı verimli bir Ģekilde sürekliliğini sağlamak amacıyla zaruri ihtiyaçlardan baģlayarak toplu alımlarla yılsonuna doğru gerçekleģtiriyoruz. Bir sonraki yılda depodaki malzemeler tespit edilmekte ve ihtiyaca göre alınacak. Malzemeler belirlenmektedir. GeliĢen ve değiģen teknoloji karģısında öğrencilere kaliteli eğitim vermek amacıyla farklı ihtiyaçlar da karģılanmaktadır. Konservatuvarın ihtiyaçlarının karģılanması için mevcut ödeneklerin rasyonel bir Ģekilde harcama kalemlerine dağıtılarak kullanılmasına ve tasarruflu olarak harcanmasına özen gösterilmektedir. 26

28 1.2 Bütçe Gelirleri Konservatuvar Bölümlerine yerleģmek üzere müracaat eden öğrencilerden ön kayıt ücreti ve sınav ücreti olarak TL Tahsil edilmiģtir. Bu gelir Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığınca Üniversitemizin Özel Bütçesine Öz gelir olarak kaydedilmiģtir. 2. Mali Denetim Sonuçları Birimin yıl içinde kullanacağı kırtasiye ve temizlik ihtiyaçları karģılanmıģ, yurtiçinde sempozyuma, konferansa katılan, bildiri sunan öğretim elemanlarına yolluk-yevmiye ödenmiģtir. Telefon faturaları, bilgisayar, fotokopi makinesi, baskı makinesi ve piyanoların bakım ve onarımları içi n yedek parçalar alınmıģtır. Binanın bakım ve onarımı için de kırılan camlar değiģtirilmiģ, ayrıca boyaları dökülen yerlerin boyaları yaptırılmıģtır eğitim -öğretim yılında yapılan özel yetenek sınavı sonucu Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla ön kayıttan elde edilen gelirleri, kayıt ücreti ve sınav ücreti adı altında tl tahsil edilmiģ olup, Bu tutar Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığınca üniversitemizin özel bütçesine öz gelir olarak kaydedilmiģtir. 3- Diğer Hususlar Konservatuvarın eğitim-öğretim özelliğinden dolayı ihtiyaç duyulan yöresel giyim kuģam ile ilgili taleplerimiz Rektörlük Makamının uygun gördüğü ödeneklerden temin edilmiģtir. Yıl içi harcamalarımız zaruri ihtiyaçtan baģlanarak gerçekleģmektedir. Ödenek göndermelerin 3 er aylık olması nedeniyle yüksek maliyetli alımlarımızı da genellikle yılsonuna doğru yapmaktayız. Tertiplere aktarılan ödeneklerin durumuna göre, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının, yörelerimizin kültürlerini, incelemek, arģiv oluģturmak için teknik gezi ile konferans, seminer, söyleyiģi gibi faaliyetler istenilen düzeyde gerçekleģtirilememektedir. Ancak kurumlar arası mali destekler sağlandığında konserler organize edilmektedir. Ġstikrarlı, verimli, sağlıklı, üretken ve performansı yüksek eğitimin sağlanarak öğrenci yetiģtirilmesi için, akademik personel yetersizliğinin giderilmesi gerekmektedir. Akademik personel eksikliğini eğitim-öğretim yılı içerisinde 5 part-time öğretim elemanı (Milli Eğitim Bakanlığında ÇalıĢan Müzik Öğretmeni) görevlendirerek giderilmeye çalıģılmaktadır. 27

29 B. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1- Faaliyet Bilgileri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 42. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların OluĢturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği nin Öğretim Elemanlarının Faaliyet Raporları baģlıklı 8. Maddesine göre; Her öğretim elemanı o eğitim-öğretim yılındaki bilimsel araģtırmalarının, yayınlarının ve verdiği derslerle, yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini ve kongre tebliğlerini birer örneğini bir rapor halinde bağlı bulunduğu birimin yöneticisinin aracılığıyla Rektörlüğe sunar. Ulusal ve Uluslar arası Bilimsel Toplantı Sayısı FAALĠYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre 3 Eğitim Semineri - SöyleĢi - Konser ve Gösteri 16 Panel - Ulusal ve Uluslar arası Bilimsel Toplantılara Katılan KiĢi Sayısı FAALĠYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre 2 Eğitim Semineri - SöyleĢi - Konser ve Gösteri 16 Panel - 2. SEMPOZYUM 1- ġahġn, Mustafa; Uluslararası Kaval Sempozyumu ĠTÜ (Ġstanbul Teknik Üniversitesi) Devlet Konservatuvarı Uluslararası Kaval Sempozyumu Ġstanbul 2-SOYSAL, Fikri; Ġstanbul Teknik Üniversitesi DUKAM birimi tarafından gerçekleģtirilen Methodological Mugam Education sempozyumu Ġstanbul 3- SOYSAL, Fikri;; Afyon Kocatepe Üniversitesi nin düzenlediği V.Uluslararası Hisarlı Ahmet sempozyumu Afyonkarahisar 28

30 Devlet Konservatuvarı Yayınlar a) Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar YAYIN TURU SAYISI Uluslararası Makale 1 Ulusal Makale - Uluslar arası Bildiri - Ulusal Bildiri - Kitap - Çeviri - b) Yapılan Yayınlar YAYIN TURU SAYISI Uluslar arası Makale - Ulusal Makale - Uluslar arası Bildiri - Ulusal Bildiri - Kitap 1 c) Çeviri - Ġndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Öğretim Uyesi ve Diğer Öğretim Elemanları BaĢına DüĢen Yayın Sayıları YAYIN TURU Toplam Uluslar arası Makale - Ulusal Makale - Uluslar arası Bildiri - Ulusal Bildiri - Kitap - Çeviri - Makale: F. Soysal, M. U. Arslan, "1774 Tarihli Hâfız Abdülbakî'ye Ait Güfte Mecmuasının Ġncelenmesi", Rast Müzikoloji Dergisi, "2(1)", pp., Nisan-2014, DOI: KĠTAP: F. Soysal, H. Toker, Üzeyir Hacıbeyli'nin Maarif ve Medeniyet Mecmuasındaki BeĢ Makalesinin Ġncelenmesi, 150 pp., Diyarbakır, Fikri Soysal,

31 1.3 Proje Bilgileri Konservatuvarımız 2014 yılında gerçekleģen projesi bulunmamaktadır. 2. Performans Hedefi Ġzleme Ve Değerlendirme Formu Yıl/Dönem 2014 Ġdareni Adı Performans Hedefi SIRA Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konservatuvarımızda yürütülen sanatsal faaliyetler 2015 yılında artırılarak sürdürülecektir Performan s Göstergesi Organize edilen Sanatsal Faliyet Hedef 1 Üç aylık 2 Üç aylık GERÇEKLEġMESĠ 3 Üç aylık 4 Üç aylık GerçekleĢme oranı %73 GerçekleĢme Yüzdesi sayısı/ Sayı Değerlendirme 1- Belirlenen hedefin tabloda görüldüğü gibi %73 ü gerçekleģmiģ Konservatuvarımızda Opera Sanatçısı Pervin ÇAKAR tarafından yapılan Workshop Etkinliğinde bilgi alıģveriģinde bulundular. 2-. Konser ve gösterilerdeki hedefin sapma nedeni, eğitim-öğretime dayalı diğer çalıģmaların yoğun olması ve diğer faaliyetlerin gerçekleģmesi nedeniyle %27 si gerçekleģememiģtir 30

32 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi STRATEJĠK AMAÇ STRATEJĠK HEDEF BĠRĠM PERFORMANS HEDEFĠ Amaç -1 Hedef Yılı için öğrencilerin alanları ile ilgili gezi ve gözlem incelemesi GERÇEK AÇIKLAMA LEġME DURUM U( %) 0 Eğitim-Öğretim ve diğer faaliyetlerin yoğun olması nedeniyle gerçekleģmemiģtir. Hedef -2 Faaliyet ve etkinlikler Konser-Gösteri- SöyleyiĢi- Konferans vb. Ulusal %73 Uluslar arası %0 Konservatuvar öğretim elemanları ile öğrencilerin düzenledikleri konser ve gösteriler iledavetedile değerli sanatçılar ile ulusal; Konferans, SöyleyiĢi, Konser ve Gösteriler gerçekleģmiģ, ancak uluslararası çapta gerçekleģmemiģtir. Amaç -2 Hedef -1 Öğretim Elemanı ve Öğretim Üyesi alımının sağlanması. Amaç-3 Hedef -1 Yabancı üniversitelerle müģterek ilim araģtırmalar yapma Amaç -4 Hedef -1 Öğrencilerin eğitim- öğretimi için Nota Yazım Ofisi ve bilgisayar laboratuvarı Amaç -5 Hedef -1 Diğer Konservatuvarlarla kurulması. işbirliği % yılında öğretim elemanı alımı yapılmamıģtır. % yılında bu hedef gerçekleģmemiģtir. %0 Ödenek yetersizliğinden bilgisayarda nota yazım ofisi ve bilgisayar laboratuvarı kurulması gerçekleşmemiştir. %0 ilişkileri güçlendirerek öğrencilerin diğer konservatuvarlar hakkında bilgi sahibi olmak, öğrencileriyle tanışmak, iletişim kurmalarını sağlamak. 31

33 IV.KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Öğretim elemanlarının alanlarında yetkin, deneyimli, prensipli ve disiplinli olmaları. Türk Müziği ve Halk Oyunları ile ilgili kurumların, yetiģmiģ eleman ihtiyaçlarını karģılamada mezunlarımızın öncelikli olarak istihdam edilmesi. Konservatuvarımız bünyesindeki bölümlerde öğretim elemanları ile öğrenci arasındaki iletiģimin birebir ve verimli olması. Ulusal ve uluslararası konser, gösteri vs. sanatsal etkinliklerde sürekli destek sağlaması. Kısıtlı fakat güçlü akademik kadromuzun yetiģtirdiği öğrencilerimizin ulusal ve bölgesel düzeyde düzenlenen sanatsal yarıģmalarda derece, mansiyon vb. ödül alabilmeleri. Konservatuvarımızda her yıl yapılan özel yetenek sınavının değerlendirme kriterleri ile uygulamalarının objektif ve Ģeffaf olması. Üretilen değerler, kamuoyu ile paylaģılmakta olup, farklı fikirlere ve üretimlere açık Ģeffaf bir anlayıģın hakim olması. Ġdari ve akademik personel sıkıntısına rağmen disiplinli ve özverili çalıģmaları ile yüksek performans göstermesi. ÇağdaĢ eğitim öğretimi destekleyen teknik donanıma sahip olması, B- Zayıflıklar Akademik kadro içerisinde öğretim üyesi yetersiz olması Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik programının olmayıģı, Yabancı dil eğitiminin yetersiz olması, Binada eski ve ses yalıtımının olmayıģı, Öğretim elemanları arasında kolektif çalıģmalar yapılamıyor olması. Akademik personel sayısının yetersiz olması. Üniversite kütüphanesi ve konservatuvar arģivinde döküm ve kaynakların yeterli olmaması. Akademik personel ve öğrenciler arasında, sorunları çözmeye yönelik ortak hareket bilinci, takım ruhu ve kurumu sahiplenme duygusunun eksikliği. Maddi olanakların kısıtlı olması nedeniyle ve fiziksel alt yapının yetersiz olması. Öğrencilerimizin kendi sanatsal etkinliklerini sergileyebilecekleri konser salonu ve çalıģma sahnelerinin olmayıģı, 32

34 C- Fırsatlar BaĢta sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik konularda olmak üzere her yönden muazzam bir hızla geliģen, kalkınan ve büyüyen bir kentte bulunuyor olmak. Avrupa Birliği öğretim elemanı ve öğrenci değiģimi erasmus programı. Kurumumuzun yeniden yapılanma ve revizyon çabalarına büyük destek veren bir Üniversite yönetimi. BaĢka sanatsal ve akademik kurumlarla iģbirliği kapsamında baģlatılan temaslar. Bilginin ve teknolojik alanlardaki geliģmelerin sanat ve tasarım alanlarına getireceği üretkenlik, çeģitlilik ve geliģme hızı. Bölgede yaģayan bir halk kültürünün varlığından besleniyor olunması. Pedagojik formasyonunun verilmeye baģlaması ile istihdam sahasının geniģlemesi. D- Tehditler Devlet koroları ve T.R.T. nin kadrolu sanatçı sınavını yeteri kadar açmamaları ve açsalar dahi çok az sayıda kontenjan ile açmaları nedeniyle öğrenci talebinde olabilecek muhtemel azalma. Özel radyo ve televizyonların yayın hayatlarına baģladığı yıllardan itibaren günümüze kadar, özellikle müzik sanatında görülen yozlaģma ve dejenerasyonun büyük bir ivme kazanması, piyasa ve eğlence müziğine olan talebin artması. Sanatsal değeri olmayan piyasa ve eğlence müziklerinin üretim ve tüketim esasına dayanan bir endüstri haline gelmeleri. E- Değerlendirme Türk Müziğinin ve kültürünün vazgeçilmez bireyleri olan sanatçı ve eğitimcilerin yetiģtirilmesinde yüklendiği önemli görev alanında bugüne kadar büyük baģarı ile yerine getirmiģ olan Konservatuvarımız, bu performansını daha da yükselterek sürdürmek inancında ve kararlılığındadır. Konservatuvar SWOT analizi ile vizyon, misyon ve temel değerlerini belirlemiģtir. Konservatuvar genelinde sürekli iyileģmenin bir yaģam biçimi haline gelmesini sağlayacak toplumsal kültürün tanıtımının yaratılması hedeflendiği ve sürekli iyileģme felsefesiyle döngüsel bir yaklaģım esas alınmıģtır. Konservatuvar güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini belirleyerek, mevcut durum değerlendirmesi yaparak stratejinin oluģturulabilmesi açısından büyük yarar sağlamıģtır. Farabi DeğiĢim Programı çerçevesinde öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dıģında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlayan programa konservatuvar öğrenci ve öğretim elamanlarının katılımlarının sağlanması amacıyla bölüm koordinatörlükleri kurulmuģtur. Ancak öğrencilerimizden kısıtlı sayıda katılım olmuģ, Ancak öğretim elemanlarımızdan katılım olmamıģtır. Erasmus Programı, üniversiteler arasında ülkelerarası iģbirliğini teģvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karģılıklı değiģimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalıģmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve Ģeffaflığın geliģmesine katkıda bulunarak gerçekleģtirmeye çalıģılmaktadır yılında öğretim elemanı ve öğrenci baģvuruları olmaması nedeniyle görevlendirilme gerçekleģmemiģtir. 33

35 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Öğretim Üyesi DıĢındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav Ġle GiriĢ Sınavlarına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öğretim görevlisi alımını zorlaģtırmaktadır. Konservatuvarların ayrı yasa çerçevesinde değerlendirilmesinin daha sağlıklı olacağına ve eğitim-öğretimin daha verimli olacağı kanaatindeyiz. Üniversitede görev yapan akademik - idari personelin mali sıkıntılarının giderilmesi, sosyal haklarının diğer devlet kurumlarında görev yapan personelle eģitlenmesi ve ek ödeneklerin sağlanması, Ġnternet, bilgisayar laboratuvarı ve kütüphane kaynaklarının arttırılması, Yüksek lisans ve doktora programlarının açılması için diğer üniversitelerden öğretim üyesinin temin edilmesi. 34

36 VI. KONSERVATUVAR TARAFINDAN DÜZENLENEN ETKĠNLĠKLER 2014 yılında düzenlenen etkinliklerimiz; A- KONSERLER Etkinliğin Adı Etkinliğin Türü (*) Etkinliğin GerçekleĢtiği Tarih Dicle Kampus FM Yeni Yıla Kültür-Sanat Etkinliği 15 Ocak 2014 Merhaba Konseri Yer D.Ü. Kongre Merkezi Uluslar arası Sınır,Değer Problemleri ÇalıĢtayı Kültür-Sanat Etkinliği 12 Mart 2014 D.Ü. Kongre Merkezi Zeki MÜREN ġarkıları Kültür-Sanat Etkinliği 04 Nisan 2014 Konseri Ud ve Gitar Yapım,Bakım Kültür-Sanat Etkinliği 15 Nisan 2014 ve Onarımı ile ilgili konferans Opera Sanatçısı Pervin Kültür-Sanat Etkinliği 16Nisan 2014 ÇAKAR Workshop Etkinliği Ahmet KAYA ġarkıları Kültür-Sanat Etkinliği 17 Nisan 2014 Konseri Üniversiteler Arası Türk Kültür-Sanat Etkinliği Nisan 2014 Halk Oyunları YarıĢması Öğr.Gör.Cihan TAPAK ın Kültür-Sanat Etkinliği 30 Nisan 2014 Gitar Dinletisi GeçmiĢten Günümüze Nota Kültür-Sanat Etkinliği Mayıs 2014 Yazım Tarihi Bahar Dönemi Mezuniyet Kültür-Sanat Etkinliği 06 Haziran 2014 Töreni 17.Akdeniz Oyunları AçılıĢ Kültür-Sanat Etkinliği 20 Haziran 2014 D.Ü. Kongre Merkezi D.Ü.Devlet Konservatuvarı Dinleti Salonu D.Ü. Devlet Konservatuvarı Dinleti Salonu D.Ü. Kongre Merkezi Gaziantep Üniversitesi D.Ü. Devlet Konservatuvarı Dinleti Salonu D.Ü. Devlet Konservatuvarı Dinleti Salonu D.Ü. Kongre Merkezi D.Ü. Kongre Merkezi 17.Akdeniz Oyunları Kültür-Sanat Etkinliği 30 Haziran 2014 D.Ü. Kongre Merkezi KapanıĢ YurtdıĢı Eğitim Semineri Kültür-Sanat Etkinliği 04 Kasım 2014 D.Ü. Kongre Merkezi Eczacılık Fakültesi AçılıĢ Töreni Kültür-Sanat Etkinliği 04 Aralık 2014 D.Ü. Kongre Merkezi Ġki Solistten ġarkılar Kültür-Sanat Etkinliği 16 Aralık 2014 D.Ü. Kongre Merkezi Mimarlık Fakültesi Tasarım Kulübü Etkinliği Kültür-Sanat Etkinliği 17 Aralık 2014 D.Ü.Kongre Merkezi 35

37 KONSERVATUVARIMIZIN DÜZENLEDİĞİ ZEKİ MÜREN ŞARKILARI KONSERİ KONSERVATUVARIMIZIN DÜZENLEDİĞİ KADINLAR GÜNÜ ETKĠNLĠĞĠ 36

38 KONSERVATUVARIMIZIN DÜZENLEDĠĞĠ MEZUNĠYET TÖRENĠ ETKĠNLĠĞĠ 37

39 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLARININ ÇALIġTAY TOPLANTISINDA YAPILAN KONSER ETKĠNLĠĞĠ 38

40 39

41 MATEMATĠK SEMPOZYUMUNDA VERĠLEN KONSER ETKĠNLĠĞĠ 40

42 OPERA SANATÇISI PERVĠN ÇAKAR IN KONSERVATUVARIMIZINDA YAPILAN WORKSHOP ETKĠNLĠĞĠ 41

43 42

44 KONSERVATUVARIMIZIN DÜZENLEDĠĞĠ AHMET KAYA ġarkilari ETKĠNLĠĞĠ 43

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2014 YILI KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUġ... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 Müdürün Görevleri...

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI BRİM FAALİYET RAPORU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI BRİM FAALİYET RAPORU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI BRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Birim/ Üst Yönetici Sunuşu.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon...

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI. TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ UYGULAMA ve ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU Rize 2017 1 1-SUNUġ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2009 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Ocak 2010 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Fakültemiz ilk olarak 10/09/2007 tarihli ve 2007/12598 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2011 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; Çalışkan olmak! BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU SUNUġ 2010 yılında kurulan fakültemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak yetki, görev ve sorumlulukları, amaç

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ YILI BRİM FAALİYET RAPORU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ YILI BRİM FAALİYET RAPORU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ YILI BRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Birim/ Üst Yönetici Sunuşu.. I- GENEL BİLGİLER... 1 A- Misyon ve Vizyon...

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

2015 YILI FAALĠYET RAPORU

2015 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MÜHENDĠSLĠK VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU İÇİNDEKİLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ

TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TC. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2013 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SÜRÜM NO. 1 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU.3 I- GENEL BĠLGĠLER...4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ

ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ 2016 YILI FAALĠYET RAPORU ÇANKIRI 2017 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon.. 1 B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1 1-Fiziksel

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU konservatuvarı Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün Belirlediği ve Ġlan Ettiği Süre Gün ÖSYM Dikey GeçiĢ ı Ġle YerleĢen Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün Belirlediği ve Ġlan Ettiği Süre Aday Dicle Üniversitesi

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2015 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI İlk Kayıt İşlemleri (ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerin kaydı) 2 Yatay Geçiş Başvurusu BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK 1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 307 Öğrenci Sağlık ĠĢleri SAĞLIK HĠZMETLERĠ Üniversitemiz Öğrenci ve Personeline ilk yardım ve acil sağlık hizmeti vermek. Psikolojik DanıĢmalık ve Rehberlik hizmeti sunulması Yükseköğretim Kurumları,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ

N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI HAVACILIK VE UZAY BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU Ocak 2015, Konya 1 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A. Misyon

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1)

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜZİK ve SAHNE SANATLARI FAKÜLTESİ KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK-1) HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Sayı : 41811054-010.06.01 21/05/2015 Konu : Görev Tanımları Genelgesi GENELGE (2015/1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında idarenin amaçlarına, belirlenmiģ

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 2016 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz Yüksek lisans ve doktora eğitiminin gerektirdiği

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI

İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI 5018 Sayılı Kanun kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulmasını öngörmektedir. Bu kapsamda kurumların organizasyon yapıları, hiyerarģik sistemin oluģturulması,

Detaylı

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI

19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI 19 MAYIS SAMSUN DEVLET KONSERVATUVARI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki...

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 2012-2013 AKADEMİK YILI 15 ŞUBAT 2012 TARİHİNDEN 17 EYLÜL 2012 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. MÜZİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞKİLAT ŞEMASI A)

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU KONYA 2014 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 İlk Kayıt ÖĞRENCİ İŞLERİ 1. LYS sonuç belgesi 2. Diploma veya mezuniyet belgesi (fotokopi veya suret kabul edilmez) 3. Nüfus cüzdanı örneği 4. 6 adet (4,5x6)

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2013 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...5

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2012 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler...

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2011 MALĠ YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Mart 2012 / GümüĢhane 1 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU Dünya da son yıllarda yönetim anlayıģında yaģanan geliģmeler

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Öğrenci Katkı payında yapılan değişiklik yansıtıldı.

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Öğrenci Katkı payında yapılan değişiklik yansıtıldı. Sayfa: 1/5 Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No 05.04.2013 Öğrenci Katkı payında yapılan 1 5.8.-5.9. değişiklik yansıtıldı. KAPSAM: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Birimler SÜREÇ: Öİ-SP01

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

HĠZMETTEN YARARLANANLAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN ĠÇ YAZIġMALAR. DĠĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAġVURUDA ĠSTENEN. TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE

HĠZMETTEN YARARLANANLAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN ĠÇ YAZIġMALAR. DĠĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAġVURUDA ĠSTENEN. TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE Mezuniyet Belgesi Verilmesi Kimlik Kartının Düzenlenmesi Transkript Belgesi Belgesi Kayıt Kabul ĠĢlemleri SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZĠ ĠDARE TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE DĠĞER

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĠYET RAPORU EKĠM 2009/TEKĠRDAĞ 1 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIM FORMU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Dekan Görevin Bağlı Bulunduğu Rektör Yardımcısı, Rektör Prof.Dr.İbrahim KÜRTÜL 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapmak. Fakülte kurullarına

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı