ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. T U K Dersin Kodu ULUS ULUS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. T U K Dersin Kodu 3-0-3 ULUS- 3-0-3 ULUS- 2-0-2 2-0-2"

Transkript

1 ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Doktora Ders Programı ANABİLİM DALI : Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı : Uluslararası İlişkiler Birinci Yarıyıl/First emester İkinci Yarıyıl/econd emester Kodu Adı Türü T U K Kodu Adı Türü ULU- Bilimsel Araştırma Z ULU- Bilimsel Araştırma Z 601 Yöntemleri I 602 Yöntemleri II T U K ULU- 603 Uluslararası İlişkiler ve iyaset Teorisi Z ULU- 604 Uluslararası İlişkiler Teorileri Z eçimlik eçimlik eçimlik eçimlik Mezuniyet Şartı : I.Yarıyılda 6 kredilik zorunlu 2 ders ve 6 kredilik seçimlik 3 ders almak, II. Yarıyılda 6 kredilik zorunlu 2 ders ve 4 kredilik seçimlik 2 ders olmak üzere toplam 22 Kredilik 9 ders ve II. Yarıyılda eminer dersinden başarılı olmak gerekir. eçimlik ULU- eminer Z Toplam Z. Zorunlu T. Teorik. eçimlik U. Uygulama K. Kredi eçimlik Dersler ANABİLİM DALI : Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı : Uluslararası İlişkiler Birinci Yarıyıl/First emester İkinci Yarıyıl/econd emester Kodu Adı Türü T U K Kodu Adı Türü ULU- Büyük Güçlerin ULU- Dünya isteminde Irak 621 Ortadoğu Politikaları 622 T U K ULU- 623 ULU- 625 ULU- 627 ULU- 629 ULU- 631 ULU- İnsancıl Hukuk iyasal ve osyal Çatışma Dinamikleri Dünya isteminde Türkiye Uluslararası istemde Basra Körfezi Ermeni orunu AB Entegrasyonu ve Demokrasi ULU- 624 ULU- 626 ULU- 628 ULU- 630 ULU- 632 Türk Dış Politikasında Yeni Ortaklar ve Alanlar Dış Politika ve Devlet Dışı Aktörler Orta Asya da iyaset ve Ekonomi ABD Dış Politikasında Karar Verme üreci Güvenlik ve ınır Aşan orunlar

2 633 ULU- 635 ULU- 637 ULU- 639 oğuk avaş onrası Türk-ABD İlişkileri Avrasya Güvenlik Politikası ABD Dış Pol. Ekonomi Politiği ULU- 634 ULU- 636 ULU- 638 Orta Doğu da Toplumsal Muhalefet Hareketleri Uluslararası iyaset ve inema Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası DOKTORA PROGRAMI DER İÇERİKLERİ 601- Bilimsel Araştırma Yöntemleri-I Bütün bilimsel çalışmalar belli bir yönteme dayanır. Yöntemi olmayan çalışmalara bilimsel çalışma diyemeyiz. Bir sosyal bilim olarak Uluslararası İlişkilerde, farklı sosyal bilimler metodları kullanılmaktadır. Bu derste bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağı, araştırma evreleri ve verilerin nasıl toplanacağı ve kullanılacağı, bilimsel bir çalışma da alıntıların nasıl yapılacağı ve nasıl kaynak gösterileceği konuları öğretilecektir. Bu derste, sadece bilimsel araştırmalarının temelleri üzerinde durulacaktır. Özellikle de sosyal bilimcilerin sık kullandıkları veri toplama araçları (anket, gözlem ve görüşme), problem tanımlama ve örnekleme yöntemleri üzerinde durulacak bu araçlarının nasıl kullanılacağı örnekler ile anlatılacaktır. Araştırma yazımının aşamaları da gösterilecektir. 603 Uluslararası İlişkiler ve iyaset Teorisi Uluslararası İlişkiler disiplini uluslar arası ilişkilerde davranış ve politikalarıyla etki ve tepkiye yol açan aktörler arasındaki ilişkileri geçmişte ve günümüzde yürüttükleri politik yaklaşımları karşılıklı olarak inceleyen, siyaset bilimi, sosyoloji ve ekonomi ile de yakın ilişkileri olan interdisipliner bir sosyal bilim programıdır. Bu bağlamda disiplinin gelişmesinde siyaset teorisinin ayrıcalıklı bir konumu bulunmaktadır. diğer bir deyişle uluslar arası realist bakışın oluşmasında Machiavelli, Hobbes ve Morgenthau gibi yazarların çalışmaları ayrıcalıklı bir yer tutarken Kant ve John Locke gibi yazarlarda Liberal paradigmanın gelişmesine katkı sağlamışlardır. Dolayısıyla siyaset teorisyenleri bir anlamda disiplinin ortaya çıkmasında oldukça önemli bir yer edinmişlerdir. Bu bağlamda bu derste Eski Çin uygarlığından başlamak üzere günümüze dek uluslar arası ilişkileri teorik düzeyde anlamamızda yardımcı olan siyasetçilerin bakış açıları irdelenecektir Büyük Güçlerin Orta Doğu Politikası Orta Doğu nun iyasal, Coğrafik ve Kültürel Yapısı, Orta Doğu Ülkelerinin İç Yapıları ve iyasal istemleri, Orta Doğu da merkezli büyük güçlerin yükselişi ve düşüşü, Büyük Güçlerin Bölgeye Angajmanı, I. Dünya

3 avaşına Kadar Orta Doğu nun iyasal ve Toplumsal Yapısı, İki Dünya avaşı Arası Dönemde Orta Doğu, oğuk avaş Yıllarında Orta Doğu, oğuk avaş onrası Dönemin Orta Doğu daki politik hareketlilik ve büyük güçlerin politikaları, 11 Eylül onrası Orta Doğu ve Amerikan politikaları, Çin, Rusya ve Avrupalı güçlerin Orta Doğu politikasındaki rolleri bu derste irdelenecek konular arasında yer almaktadır İnsancıl hukuk İnsancıl hukuk un tanımı, kapsamı ve uygulama alanları. avaş hukuku ve uluslararası ile uluslararası olmayan silahlı çatışmalar hukuku kuralları. Uluslararası insancıl hukuk belgeleri, nitelikleri ve getirdikleri sistem. oykırım suçları, insanlığa ve barışa karşı suçlar. Bu suçların önlenmesi ve cezalandırılmasıyla ilgili alınan önlemler ve oluşturulan kurumsal düzenlemeler. Ad Hoc uluslararası ceza mahkemeleri, çalışma sistemleri ve kararları tarihli Roma Antlaşmasıyla tatüsü oluşturulan Uluslararası Ceza Mahkemesinin özellikleri, yapısı, çalışma düzeni ve kararları. Bu mahkemenin getirdiği denetim mekanizması ve uluslararası toplum üzerindeki etkisi. 625-iyasal ve osyal Çatışma Dinamikleri 15. Yüzyıldan günümüze dünya siyasetindeki temel olgu, sorun ve tartışmaları tarihsel evrimi içinde irdelemek.dünya siyasetindeki güncel sorunları siyaset bilimi açısından tartışmak.günümüzdeki çağdaş devlet sistemlerinin ideal politik sistem, politik kültür ve sosyal hareket geleneği olup olmadığını tartışmak ve bu konulara ilişkin bilgilendirme yapmak. 627-Dünya isteminde Türkiye Dersimizin temel amacı katılımcılara, global ölçekte önemli bir dönüşüm süreci yaşayan devlet-toplum ilişkileri ve siyasetin değişen çehresinin Türkiye ve Türk dış politikası üzerindeki etkileri, bu etkileri kavramsal ve analitik olarak değerlendirme yeteneğini kazandırabilmektir.. Bu amaçla, güncel sorunları daha iyi analiz edebilmek için gerekli olan tarihsel perspektifin sunulmasının yanısıra, asıl olarak 1980 sonrası döneme ağırlık verilerek, modernliğin dönüşümü ve küreselleşme bağlamında değişen devlet ve iktidar yapıları, toplumsal çatışma dinamikleri ele alınacaktır. Katılımcılardan konularla ilgili kaynakları okuyarak derse hazırlıklı gelmeleri beklenmektedir. Ders kapsamında tartışılacak konular şunlardır: Küreselleşme üzerine tartışmalar ve Modernleşmenin krizi, Ulus-devlet bağlamında demokrasi sorunu, etnik çatışma, çok-kültürlülük ve yeni milliyetçilik, Dinsel Hareketler ve küresel dönüşüm, Modern Toplumlarda Kadınların Konumu, Şiddet ve şavaşın epistemolojisi, yoksulluk ve küresel güneyde demokrasi ve küreselleşme çağında milliyetçilik kuramları ve karşılaştırmalı milliyetçilik analizleri. 629 Uluslararası istemde Basra Körfezi Dünya enerji kaynakları açısından oldukça önemli olan Basra Körfezi tarih boyunca büyük güçlerin ilgisini üzerine çekmiştir. Basra Körfezinin adı Osmanlı döneminde Basra vilayetine atfen kullanılmaktadır. Araplar

4 Basra Körfezi yerini Arap Körfezi demeyi tercih ederken, İranlılarda Pers veya İran Körfezi kavramını kullanmaktadırlar. İsim üzerinde yaşanan rekabet aynı zamanda Basra Körfezi üzerindeki büyük güçlerin mücadelesini de göstermektedir. Basra Körfezi günümüzde zengin enerji kaynakları itibariyle uluslararası sistemdeki aktörlerin ilgisini üzerine çekmektedir. Bu bağlamda bu derste Basra Körfezi ülkelerinin toplumsal yapısı, ekonomik ve siyasal sisteminin yanı sıra uluslar arası sistemde oynadıkları rol irdelenmektedir. 631-Ermeni orunu amacı sorunun 20. Yüzyıl boyunca tüm dünyada nasıl büyüdüğünü, Türkiye nin ve dünyanın bu diaspora sorununa nasıl karşılık verdiğidir.ilk olarak Ermeni sorunun doğuşu özetlenecek ve ardından bir soykırım olup olmadığı sorusu olabildiğince önyargılardan arınılarak yanıtlanmaya çalışılacak.bunun için tarihsel verilere ek olarak iddia sahiplerinin tezleri de ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.ardından derste 20. Yüzyıl boyunca Ermeni milliyetçiliğinin 1915 olayları üzerinde nasıl bir milliyetçilik ve Ermeni kimliği ürettiği ele alınacak. 633-Avrupa Birliği Entegrasyonu ve Demokrasi Düşünsel kökleri 13. yüzyıla kadar uzanan Avrupa Bütünleşmesi'nin, İkinci Dünya avaşı sonrasında hangi uluslararası ve bölgesel parametreler etrafında geliştiği dersin başlangıç konularını oluşturmaktadır. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğundan Avrupa Birliği'ne evrim sürecinde yaşanan derinleşme ve genişleme süreçlerinin ayrıntılarıyla ele alınacağı derste, özellikle ekonomik bütünleşmeyi hedef alan Avrupa Birliği, Roma antlaşmasının ilk halinde birliğin hedeflerine paralel olarak yalnızca ekonomik nitelikte hükümlere yer vermiş, demokrasi, temel hak ve özgürlüklere değinilmemiştir. Ancak, birliğin ekonomik bütünleşme amacına paralel olarak ekonomik hak ve özgülükler zikredilmiştir.(erbest dolaşım, ayrım yapılmaması gibi.) Barışın, özgürlüğün ve güvenliğin olmadığı bir ortamda ekonominin de gelişemeyeceğini düşünen Avrupa, bütünleşme sürecine demokrasi, temel hak ve özgürlükleri de dahil ederek kulvarını genişletmiş ve birliğe "birey" ağırlığını da koyarak salt ekonomik çıkarlara "ruh" kazandırmıştır. Avrupa Birliği Antlaşması nın 1 Kasım 1993 de yürürlüğe girmesi demokrasi ilkelerinin tanınması açısından bir kilometre taşı niteliği taşımaktadır.antlaşmada böylece demokrasi birliğe yol gösteren ilkelerden biri haline gelmiştir. Birlik Antlaşması, ortak dış politika ve güvenlik politikasının genel hedeflerinden birinin demokrasi olduğunu belirtir. Aynı ilke Topluluğun kalkınma politikasının genel bir hedefi olarak başka yerlerde de tekrarlanır. 635-oğuk avaş onrası Türk-ABD İlişkileri Bu ders kapsamında; oğuk avaş sonrası dönem uluslararası sisteminde, ABD nin ve Türkiye nin konumu, oğuk avaş sonrası ve 11Eylül sonrası Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin seyri, NATO, EDP, ABD- Türkiye savunma ilişkileri, ekonomik ve ticari ilişkiler, ABD nin enerji ve Avrasya politikaları bağlamında Türkiye ile ilişkileri, ABD nin Ortadoğu Politikası bağlamında Türkiye ile ilişkileri, Türkiye nin komşularıyla ilişkilerinde ve yaşadığı sorunlarda ABD nin tutumu gibi konular incelenecektir.

5 637-Avrasya Güvenlik Politikası: Avrasya olarak anılan coğrafyanın tanımlanması ile burada bulunan ülkelerin ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel yapılarının oğuk avaşın sona ermesinden sonra geçirdiği dönüşüm ve bu çerçevede ortaya çıkan güvenlik, tehdit algılaması bu dersin ana temasını oluşturmaktadır. Bu çerçevede, bölge ülkelerinde yaşanan içsel dönüşüme ek olarak; ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve Çin gibi büyük güçlerin dış politikalarında Avrasya coğrafyasının sahip olduğu stratejik önem değerlendirilecektir. Bölgede ortaya çıkan değişim sürecinde Türkiye'nin rolü ile Türk dış politikası açısından Avrasya bölgesinin önemi bu derste ele alınacak diğer konular arasındadır. 639-ABD Dış Politikasının Ekonomi Politiği Bu dersin iki amacı olacaktır.ilk olarak, uluslararası ilişkilerin ve hegemonya kuruluşunun, gelişiminin ve düşüşünün iktisadi temellere bağlı olduğunun öğretilmesi.ikinci olarak, 1945 sonrası kapitalist birikim rejiminin hegemonya ülkesi olan ABD nin hegemonyasındaki güç ve zafiyet ilişkisinin bu altyapı esas alınarak analiz edilmesi.başka bir deyişle, ABD nin İkinci Dünya avaşı ndan günümüze yürüttüğü politikalar ve hegemon rolü, 1945 sonrası kurulan kapitalist birikim modelinin yapısal dönüşümleri çerçevesinde incelenecektir Bilimsel Araştırma Yöntemleri-II Bu derste sosyal bilimcilerin özellikle de siyaset bilimcilerinin kullandığı belli başlı nitel ve nicel araştırma yöntemleri üzerinde durulacak ve bu yöntemlerin nasıl kullanılacağı örnekler ile açıklanacaktır. Nitel ve nicel araştırmaların tasarımı, verilerin toplanması ve çözümlenmesinin nasıl yapıldığı öğretilecektir. Faktör, korelasyon ve regresyon analizlerinin nasıl yapılacağı örnekler ile gösterilecektir. Araştırma desenleri, süreci, veri analizi ve siyaset bilimine nasıl uygulanacağı örnekler yardımı ile gösterilecektir. 604-Uluslararası İlişkiler Teorileri Bu derste öğrencilere uluslararası ilişkiler teorileri eleştirel bir tarzda anlatılmaktadır. Uluslararası ilişkiler teorilerinin tarihsel boyutları ve aktörleri dersin başlarında tartışıldıktan sonra uluslararası ilişkiler disiplinin temel teorileri teker teker detaylı olarak incelenmektedir. Bu bağlamda, Ütopik Liberalizm, Realizm, Neo- Liberalizm, Neo-Realizm, Uluslararası Ekonomi Politik gibi yaklaşımlar ve uluslararası ilişkilerde metodoloji tartışmaları ders boyunca ele alınmaktadır 622-Dünya isteminde Irak Babil, Akad, Asur ve Büyük İskender in kurduğu uygarlığının merkezinde yer alan Irak coğrafyası, geçmişten günümüze medeniyet tarihinde önemli bir konuma sahip olmuştur. Babil Kralı Nabukadnezar döneminde en parlak dönemini yaşayan Irak toprakları, daha sonraki yıllarda büyük güçlerin üzerinde mücadele ettiği topraklar olacaktır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Irak topraklarını toplumsal yapı dikkate alınarak Musul, Bağdat ve Basra olmak üzere üç ayrı vilayete bölünerek yönetilmiştir. Ancak, her üç vilayetin tarihi, Birinci Dünya avaşı sonrası İngiltere nin bölgeyi işgal etmesiyle değişmiş ve ünnilerin merkezde yer aldığı üniter bir

6 yapı oluşturulmuştur de Irak ın Kuveyt i işgalinin ardından uluslararası yaptırımlar uygulanan Irak 2003 tarihinde de ABD ve İngiltere tarafından işgal edilmiştir işgali sonrası ünni iktidar yapısı Şii ve Kürlerin lehine değişmeye başlayan Irak taki Amerikan askeri varlığı ülkeyi bir iç savaşın içine sürüklerken, Orta Doğu daki istikrarsızlık unsurlarını derinleştirmiştir. Bu derste Irak ın iç ve dış politikası ile dünya siyasitinde oynadığı rol irdelenecektir. 624-Türk Dış Politikasında Yeni Ortaklar ve Alanlar on yıllarda, Türk dış politikasının aktif ve dinamik yapısı Türkiye nin sınırlar ötesi ilgisini de beraberinde getirmiştir. Türk dış politikasında yakın çevreden dışa doğru bir etkileşim söz konusu olmuştur. Bunun ilk nüvesini, komşularıyla sıfır problem politikası ve AB ile ilişkilerin sürdürülmesi ilkesi oluşturmuştur. Bunun ikinci nüvesini ise, bu dersin de temel konusunu oluşturan, Türkiye nin bölgesel politikalar bazında ilgi duyduğu yeni alanlar oluşturmaktadır. Türkiye bu doğrultuda, TİKA ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gibi devlet kurumlarının yanı sıra TOBB, TUİAD gibi sivil toplum kurumlarının da desteğini alarak Afrika, Latin Amerika, Uzak Asya gibi Türkiye nin son dönemlere kadar pek ilgi duymadığı bölgelerle etkileşim içine girmiştir. Ayrıca bu ders kapsamında, Türkiye nin BMGK üyeliği, ABÖ, ŞİÖ ve AEAN gibi kuruluşlarda gözlemci üyelik statüsü girişimleri de incelenecektir. 626-Dış Politika ve Devlet Dışı Aktörler Klasik uluslararası ilişkilerde devlet dışı aktörlerin bir aktör olarak dış politika sürecine etki etmediği ileri sürülmekteydi. Ancak, 1970 lerde Keohane ve Nye in çalışmalarıyla başlayan ve ardından da oğuk avaş sonrası dönemde etki ve sayıları artan devlet dışı aktörlerin uluslararası ilişkilerde etkin bir rol oynamaya başladığı gözler önüne serilmiştir. Orta Doğu bağlamında düşünüldüğünde Hamas ın uluslararası politikadaki rolü veya ekonomik alanda düşünüldüğünde petrol ve silah şirketlerinin politik süreçlerde oynadığı rol, klasik uluslararası ilişkiler disiplininde göz ardı edildiği görülmektedir. Bu bağlamda bu ders kapsamında devlet dışı aktörlerin uluslararası ilişkilerde oynadığı rol teorik ve pratik düzeyde analiz edilmektedir. 628-Orta Asya da iyaset ve Ekonomi oğuk savaş sonrası dönemde uluslararası politikada bağımsız devletler olarak rol oynamaya başlayan Orta Asya ülkeleri ekonomik yapılarıyla kısa sürede uluslararası güçlerin ilgisini üzerine çekmeyi başarmıştır. Bununla birlikte Orta Asya daki siyasal ve toplumsal yapılar üzerine detaylı çalışmaların bulunmayışı, bu dersin önemini ortaya koymaktadır. Bölgede etkili olmaya çalışan ülkeler, Orta Asya ülkelerinin bazılarında kimi sorunlar yaşanmasına yol açmıştır. Bu çerçevede bu ders kapsamında Orta Asya daki siyasal ve toplumsal hareketlere yer verilerek bölgedeki ekonomik kaynakların ve bunların politik süreçlerde oynadığı rol irdelenecektir. oğuk avaş ın sonu ve bağımsızlığını kazanan Orta Asya Cumhuriyetlerinin global ilgi odağı haline gelişi; karşılaştıkları siyasal ve ekonomik sorunlar; ovyet sonrası coğrafyada bölgesel örgütlenmeler; bölge dışı aktörlerle ilişkilerin değerlendirilmesi gibi konular bu derste temel alınacaktır.

7 630-ABD Dış Politikasında Karar Verme üreci Bu dersin amacı, öğrencilere, II. Dünya avaşı sonrası dönemde ABD'deki dış politika yapım sürecinin mekanizmalarını ve belli başlı konularını inceleyerek, ABD'deki dış politika yapım sürecinin bileşenleri incelenmektedir. Çıkar grupları, lobiler, başkanlık sistemi, kamuoyu gibi Amerikan dış politikasının biçimlenmesi ve yürütülmesinde etkili olan iç faktörlerin incelenmesi bu dersin temel konularıdır. Bu çerçevede, yasama-yürütme ilişkisi bağlamında Kongre nin, Başkanın ve Büroksinin ABD dış politikasının şekillenmesindeki rolleri incelenecektir. Ayrıca, karar verme sürecinde lobilerin, baskı gruplarının ve etnik grupların Amerikan dış politikasına etkileri analiz edilecektir. 632-Güvenlik ve ınır Aşan orunlar Bu dersin amacı, güvenlik kavramının tanımını yaparak, sınır aşan küresel sorunlara ilişkin teknik ve siyasi nitelikli çözümleri tartışmaktır. Bu ders kapsamında; yeni dönemde güvenlik yapılanmalarının temel özellikleri, değişen süper güç ABD'nin yeni güvenlik politikaları, AGP ve NATO nun güvenlik algılamalarının incelenmesinin yanı sıra, silahsızlanma girişimleri, nükleer silahların gelişimi, iktisadi dengesizlikler ve sürdürülebilir kalkınma, yoksulluk, göç, etnik çatışmalar, kökten dincilik, terörist eylemler, insan hakları, kaçakçılık ve çevre gibi sınır aşan sorunlar da ele alınacaktır. 634 Orta Doğu da toplumsal Muhalefet Hareketleri Jeoekonomik ve jeopolitik olarak her zaman Dünya siyasetinde önemli bir yer tutan Orta Doğu da siyasete etkisi bağlamında milliyetçilik, muhalefet hareketleri ve azınlıklar konusunun irdelendiği Orta Doğu da toplumsal Muhalefet Hareketleri de bölge ülkelerinin toplumsal yapısı, etnik ve mezhepsel muhalefet hareketleri ve sözkonusu hareketlerin politik süreçlere etkisi detaylı bir şekilde incelenmektedir. Orta Doğu bölgesi dışarıdan bakıldığında pek çok bilinemezlerin, ülkeler ve gruplar arasında karmaşık ilişkilerin, sorunların, çatışmaların ve otoriter yapıların siyasal ve toplumsal hayatı yönlendirdiği bir yer olarak görülmesine karşın, esasında oldukça hareketli ve dinamik bir toplumsal ve siyasal kültüre sahip olduğu gözden kaçmaktadır. Orta Doğu da toplumsal Muhalefet Hareketleri dersi kapsamında, insanlığın ve medeniyetlerin beşiği sayılan Orta Doğu nun etnik ve mezhepsel yapısı, din siyaset ilişkisi, toplumsal muhalefet hareketleri ve bunların dış politikaya etkileri irdelenmektedir. 636-Uluslararası iyaset ve inema Uluslararası ilişkiler ve medya ilişkileri üzerinden hareket ederek, küreselleşmenin medya üzerindeki etkilerinin ele alındığı derste, küreselleşme yaklaşımı ve eleştirileri, uluslararası haber ajansları, çalışma şekilleri, habere yaklaşımları, küreselleş-menin haberciliğe kültürel, siyasi ve teknolojik olarak katkıları ve yönlendirmeleri, dış politikanın belirlenme sürecinde TV ve gazetelerin etkileri,yeni iletişim alanı olarak internet gazeteciliği, savaş ve kriz dönemi haberciliği, dezenformasyon, iliştirilmiş gazetecilik, BBC, CNN in TV yayıncılığı, bir alternatif olarak El Cezire TV başlıkları incelenir. Ayrıca Türkiye'den ve dünyadan medya örnekleri sunarak medya ve

8 kültür çerçevesinde yapılan tartışmaları, medya ürünlerinin açmazlarını ve açılımlarını, ve medya ve günlük hayat ilişkisini ele alır. 638-Çin Halk Cumhuriyeti Dış Politikası Bu derste, Çin in hem bölgesinde hem de giderek dünyada bir çekim gücü yaratan ekonomik modelinin içeriği incelenecek ve bu durumun Çin in uluslararası sistemdeki siyasi-askeri gücüne nasıl yansımalarda bulunduğu sorgulanacaktır eminer