T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI"

Transkript

1 Karar Tarihi : Karar No : 149 BALKANCI nın katılımları ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. : İmar Para Cezası ve Yıkım Kararı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/04/2019 tarih ve E.973 sayılı yazısı Encümenimizce okundu ve incelendi. Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Sağlık Mahallesi, 1302 ada 8 nolu parselde 21/03/2019 tarihinde belediye ekiplerimizce yapılan kontrollerde; Aydın YILDIZ tarafından 28/12/2018 tarih ve 2018/201 sayılı Yapı Ruhsatı ile ruhsatlandırılmış 129,15m² zemin kat + 31/12/2018 tarih ve 2018/207 sayılı Yapı Ruhsatı ile ruhsatlandırılmış 167,85m² 1. Normal kata ilave olarak ruhsat ve ruhsat eki projelerine aykırı olarak 167,85m² 2. Normal kat yapıldığı tespit edilmiştir. Tespit edilen yapı 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi gereği Yapı Tatil Zaptı ile mühürlenerek tatil edilmiştir. Bahse konu yapı 3. sınıf ( A ) grubu yapı olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 5940 sayılı Kanunun 2.maddesi ile değişik 42. maddesinin 2. Fıkrasının c bendinin 5. ve 9. alt bendini kapsadığı tespit edilerek, hazırlanan imar para cezası raporu ekte sunulmuştur. Ruhsat ve ruhsat eki projelerine aykırı olarak inşaat faaliyeti yaptığı tespit edilen yapı sahibi, Aydın YILDIZ ın, 3194 sayılı İmar Kanununun 32.maddesine aykırı hareketinden dolayı aynı kanunun 42. maddesi gereğince; ,56TL (OnbirbindokuzyüzotuzsekizTürklirasıellialtıkuruş) idari para cezası verilmesine, yapı sahibinin ruhsat alması ya da yapısını uygun hale getirmesi için 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi gereği en çok 1 (bir) ay süre verilmesine, aksi halde yapının belediyemiz tarafından uygun hale getirilerek, masraflarının yapı sahibi Aydın YILDIZ dan tahsil edilmesine, gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne, karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Bu idari yaptırım kararına karşı Tekirdağ İdare Mahkemesi nezdinde 60 gün içinde itirazda bulunulabilir.

2 Karar Tarihi : Karar No : 150 BALKANCI nın katılımları ile toplanarak, aşağıdaki karar alınmıştır. : Ödenek Aktarımı ve Yeni Bütçe Kalemi Açılması. Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 08/04/2019 tarih ve E.187 sayılı yazısı Encümenimizce okundu ve incelendi yılı Destek Hizmetleri Müdürlüğü ne ayrılan bütçede yeterli bütçe kaleminin açılmadığı görülmüş ve yıl içinde yapılacak çalışmalar kapsamında kullanılmak üzere; yeni gider tertibi açılması ve ödenek aktarmasının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 38.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 34.maddesi (c) bendi gereğince aşağıdaki şekilde yapılmasına, gereği için karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Ödenek Alınacak Kalem Ödenek Aktarılacak Kalem ,00-TL ,00-TL ( Yedek Ödenek ) (Diğer Kiralama Giderleri ) TOPLAM : ,00-TL TOPLAM : ,00-TL

3 Karar Tarihi : Karar No : 151 BALKANCI nın katılımları ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. : Yola Terk Yapılması. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11/04/2019 tarih ve E.1046 sayılı yazısı Encümenimizce okundu ve incelendi. Ergene İlçesi, Marmaracık Mahallesi, Bağlık Arkası Mevkii, 33KIII pafta, 2592 parselde kayıtlı taşınmazın Yola Terk işlemleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenmesi sonucu; 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri ile onay tarihli Çorlu Revizyon İlave Uygulama İmar Planına uygun bulunduğundan, ekli folyesinde görüldüğü gibi; 300,00m² yüzölçümlü 2592 parsel sayılı taşınmazın 63,40m² lik kısmının yol olarak kamu adına bedelsiz şartsız terkinin yapılmasına müteakip geriye kalan alanın 236,60m² yüzölçümlü olarak tescil edilmesine, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

4 Karar Tarihi : Karar No : 152 BALKANCI nın katılımları ile toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. : İşyeri Açma ve Kapatma Saatlerine Uymayan İşyeri (Anılar Restaurant) Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 12/04/2019 tarih ve E.94 sayılı yazısı Encümenimizce okundu ve incelendi. Ergene İlçesi, Ulaş Mahallesinde faaliyet gösteren Angela FRİNİUC tarafından işletilen Anılar Restaurant isimli işyerine tarihinde, saat: 01:30 da Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan denetimler esnasında işyerinin açık ve içeride müşteri olduğu tespit edilmiştir. İşletmenin işyeri açma ve kapatma saatlerine uymadığına dair tutanak tanzim edilerek, tarafımıza bildirilmiştir. Konu Encümenimizce incelendi ve söz konusu işletmenin işyeri açma ve kapatma saatlerine riayet etmediğinden dolayı, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun (5259 s.k. değ.) 6. maddesi gereğince, Angela FRİNİUC Anılar Restaurant ın, 1.950,00.- (BindokuzyüzelliTürklirası)TL para cezası ile cezalandırılmasına, kararın gereği için Zabıta Müdürlüğüne ve karar örneğinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Bu idari yaptırım kararına karşı Tekirdağ İdare Mahkemesi nezdinde 7 gün içerisinde itirazda bulunulabilir.

5 Karar Tarihi : Karar No : 153 BALKANCI nın katılımları ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. : Yola Terk Yapılması. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 12/04/2019 tarih ve E.1061 sayılı yazısı Encümenimizce okundu ve incelendi. Ergene İlçesi, Ulaş Mahallesi, F19D05A1C pafta, 117 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmazın Yola Terk işlemleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenmesi sonucu; 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri ile onay tarihli Ulaş Uygulama İmar Planı, Ulaş Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı ve Çorlu Büyükkarıştıran Tatbikat İmar Planında Yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde Ergene Belediye Meclisinin tarih ve 130 sayılı Kararına İstinaden Hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliğine uygun bulunduğundan, ekli folyesinde görüldüğü gibi; 760,00m² yüzölçümlü 117 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 162,64m² lik kısmının yol olarak kamu adına bedelsiz şartsız terkinin yapılmasına müteakip geriye kalan alanın 597,36m² yüzölçümlü olarak tescil edilmesine, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

6 Karar Tarihi : Karar No : 154 Encümen Başkan : Hülya İNCİ Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Mülayim BEDİR, Üye, Üye Tamer BALKANCI nın katılımları ile toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. : 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması Yapılması (Marmaracık Mah. 1795, 1820, 1823, 1824, 1825, 1827, 1828, 1829, 2188 numaralı parseller, 335 ada, 14 parsel, 670 ada, 8 ve 9 parseller, 981 ada, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parseller ve 982 ada, 1, 2, 3 ve 4 numaralı parseller) Askıdan İndirme. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/04/2019 tarih ve E.1065 sayılı yazısı Encümenimizce okundu ve incelendi. İlçemiz Marmaracık Mahallesi, Köy Civarı Mevkiinde bulunan F19C01D pafta, 1795, 1820, 1823, 1824, 1825, 1827, 1828, 1829, 2188 numaralı parseller, 335 ada, 14 parsel, 670 ada, 8 ve 9 parseller, 981 ada, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 parseller ve 982 ada, 1, 2, 3 ve 4 numaralı parselleri kapsayan yaklaşık 67334,00m² lik alanda, 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi ile 01/06/2012 onay tarihli Marmaracık 1. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonuna ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; Belediyemizin 18/12/2018 tarih ve 737 sayılı encümen kararıyla onaylanan ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca düzenlenmiş imar uygulamasına ait parselasyon planları ve dağıtım (şuyulandırma) cetvelleri Belediyemizce alınan 27/12/2018 tarih ve 746 sayılı encümen kararı ile parselasyon planları ve dağıtım (şuyulandırma) cetvelleri onaylanmıştır. Söz konusu imar uygulamasına ilişkin parselasyon planları ve dağıtım ve (şuyulandırma) cetvelleri, alan hesapları ve diğer teknik dokümanlar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 15/01/2019 tarih ve 112 sayılı encümen kararı ile uygun bulunarak, 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi gereğince, 30/01/ /03/2019 tarihleri arasında (belirtilen tarihler dahil) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz internet sitesinde1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmış ve askı süresince parselasyon planları ve şuyulandırma cetvellerine 2 adet itirazda bulunulmuş ve söz konusu itirazlar değerlendirilerek hazırlanan yeni parselasyon planları ile dağıtım (şuyulandırma) cetvelleri Belediyemizce alınan 07/03/2018 tarih ve 127 sayılı encümen kararı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 20/03/2019 tarih ve 373 sayılı encümen kararı ile onaylanmıştır.

7 Kesinleşen parselasyon planları ve dağıtım (şuyulandırma) cetvellerinin teknik kontrollerinin yapılması adına Çorlu Kadastro Şefliğine, tescil işlemlerinin yapılması adına Ergene Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi gereğince tescil edilmesine, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

8 Karar Tarihi : Karar No : 155 BALKANCI nın katılımları ile toplanarak, aşağıdaki karar alınmıştır. : Ruhsatsız İşyeri (İbrahim TURANLI) Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 16/04/2019 tarih ve E.95 sayılı yazısı Encümenimizce okundu ve incelendi. Cumhuriyet Mahallesi, 1334 Sok. Aslan Apt. No:17 D:2 Ergene/Tekirdağ adresinde, faaliyet gösteren işletmeciliğini ( ) Kimlik numaralı İbrahim TURANLI nın yaptığı işyerinde, tarihinde saat:11:30 sıralarında Zabıta Müdürlüğü Ekiplerince yapılan kontrolde, işyerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu Encümenimizce incelendi. İbrahim TURANLI nın, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ait Yönetmeliğin 6. maddesine aykırı hareket ettiğinden dolayı, 1608 sayılı Kanunun 1.maddesine istinaden, 320,00-TL(ÜçyüzyirmiTürkLirası) para cezası ile cezalandırılmasına ve işyerinin ruhsat alıncaya kadar kapatılmasına, gereği için karar örneğinin Zabıta Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi. Bu idari yaptırım kararının para cezasına ilişkin kısmına karşı 15 gün içinde Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi, diğer kısmına karşı 60 gün içinde Tekirdağ İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunulabilir.

9 T. C. Karar Tarihi : Karar No : 156 Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Belediye Hizmet Binasında; Encümen Başkanı Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Mülayim BEDİR, Üye ve Üye nın katılımları ile toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. : 2018 Mali Yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesabı Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 18/04/2018 tarih ve E. sayılı yazısı ve ekli 2018 yılı kesin hesabı incelenmiş olup gereği düşünüldü. Ergene Belediyesi ne ait 2018 Mali Yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesabı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 64.maddesi, Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 40.maddesi ve Taşınır Mal Yönetmeliği nin 35. Maddesi gereğince hazırlanmış olup; 5393 Sayılı Kanunun 34.maddesi a bendi gereğince görüşülmek üzere, Belediye Encümenine havalesi yapılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde; 2018 Mali Yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesabının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 40. Maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesine istinaden kabulüne ve Mayıs ayında toplanacak olan Belediye Meclisine havalesine, Encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

10 Karar Tarihi : Karar No : 157 Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Mülayim BEDİR, Üye ve Üye nın katılımları ile toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. : Belediye Hisse Satışı Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 18/04/2019 tarih ve E.406 sayılı yazısı Encümenimizce okundu ve incelendi. Yapılan müzakere sonucu gereği düşünüldü. İlçemiz, Ulaş Mahallesi, 130 ada, 10 nolu parselde kayıtlı taşınmazda, Ergene Belediyesine ait 103/355 lik hissesine karşılık gelen 103,00m² lik kısmın, 06/03/2019 gün ve 26 sayılı meclis kararı gereğince, 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.maddesine göre, tarih ve 11 sayılı Taşınmaz Mal Değer Tesbit Takdir Komisyonu kararı ile belirlenen m² si 375,00.-TL (ÜçyüzyetmişbeşTürklirası) olmak üzere toplam ,00-TL. (103,00m²x375,00TL = ,00-TL.) bedelle, belirlenen satış bedeli miktarının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) geçerli olmasına, 130 ada, 10 nolu parselin diğer hisse sahibinin muvafakatı üzerine, Ersin ÇABUKER e satış tutarının ödendiği takdirde satılmasına, Belediye Encümenince oy birliği ile karar verildi.

11 Karar Tarihi : Karar No : 158 BALKANCI nın katılımları ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. : Karar Yenileme Yoldan İhdas ve Tevhid Yapılması. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/04/2019 tarih ve E.1109 sayılı yazısı Encümenimizce okundu ve incelendi. Mülkiyeti Ergene Belediyesi adına kayıtlı olan Ergene İlçesi, Marmaracık Mahallesi, Köy Yanı Mevkii, F19C01D1D pafta, 280 ada, 1 sayılı parsellerde kayıtlı taşınmazların yoldan ihdas ve tevhid işlemlerine ait Belediyemiz encümenince 19/03/2019 tarih ve 134 sayılı karar alınmıştır. Ancak kadastro kontrollerinde yoldan ihdas işleminin hatalı olduğu tespit edilmiş olup yeni folyeye göre encümen kararı alınması gerekmektedir. Bu nedenle; 19/03/2019 tarih ve 134 sayılı encümen kararının geçersiz kılınarak, aşağıda belirtilen şekli ile, Mülkiyeti Ergene Belediyesi adına kayıtlı olan Ergene İlçesi, Marmaracık Mahallesi, Köy Yanı Mevkii, F19C01D1D pafta, 280 ada, 1 sayılı parsellerde kayıtlı taşınmazların yoldan ihdas ve tevhid işlemlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenmesi sonucu; 3194 sayılı İmar Kanununun 15., 16. ve 17. Maddeleri ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesi ile onay tarihli Marmaracık 1. Etap Uygulama İmar Planı Revizyonuna uygun bulunduğundan; Ekli folyesinde 166,00m² yüzölçümlü 280 ada, 2 numaralı parsel ile 705,07m² yüzölçümlü 280 ada, 3 numaralı parsel olarak gösterilen alanların yoldan ihdas edilerek, 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesi gereğince; Ergene Belediyesi adına kayıt ve tescil edilmesinden sonra yoldan ihdas sonucu oluşan 280 ada, 2 ve 3 numaralı parsel sayılı taşınmazlar ile 1695,00m² yüzölçümlü 280 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın tevhid edilmesine ve tevhid sonucu oluşan 2566,07m² yüzölçümlü 280 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın Ergene Belediyesi adına tescil edilmesine, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

12 Karar Tarihi : Karar No : 159 Encümen Başkan : Hülya İNCİ Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Mülayim BEDİR, Üye, Üye Tamer BALKANCI nın katılımları ile toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. : 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması Yapılması (Ulaş Mah. 2346, 2347, 2348, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2368, 2369 parseller) Askıdan İndirme. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/04/2019 tarih ve E.1111 sayılı yazısı Encümenimizce okundu ve incelendi. İmar planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış olan, İlçemiz Ulaş Mahallesi, Motoryerleri Mevkiinde yer alan F19D05C1B, F19D05C1C, F19D05C2A, F19D05C2B ve F19D05C2D nolu imar planı paftalarında yer alan 2346, 2347, 2348, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2368, 2369 parselleri kapsayan ,25m² (20.3h) lik alanda, 3194 sayılı İmar Kanunun 18.maddesi ile 13/06/2018 onay tarihli 1/1000 ölçekli Ulaş Uygulama İmar Planı, Ulaş Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı ve Çorlu Büyükkarıştıran Tatbikat İmar Planında Yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ne ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak; Belediyemizin 27/11/2018 tarih ve 708 sayılı encümen kararıyla onaylanan ve 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca düzenlenmiş imar uygulamasına ait parselasyon planları ve dağıtım (şuyulandırma) cetvelleri Belediyemizce alınan 24/01/2019 tarih ve 50 sayılı encümen kararı ile parselasyon planları ve dağıtım (şuyulandırma) cetvelleri onaylanmıştır. Söz konusu imar uygulamasına ilişkin parselasyon planları ve dağıtım ve (şuyulandırma) cetvelleri, alan hesapları ve diğer teknik dokümanlar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 07/02/2019 tarih ve 172 sayılı encümen kararı ile uygun bulunarak, 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi gereğince, 28/02/ /03/2019 tarihleri arasında (belirtilen tarihler dahil) Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve Belediyemiz internet sitesinde1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmış ve askı süresince parselasyon planları ve şuyulandırma cetvellerine herhangi bir itirazda bulunulmamış ve söz konusu parselasyon planları ile dağıtım (şuyulandırma) cetvelleri 28/03/2019 tarihi itibari ile kesinleşmiştir. Kesinleşen parselasyon planları ve dağıtım (şuyulandırma) cetveller inin teknik kontrollerinin yapılması adına Çorlu Kadastro Şefliğine, tescil işlemlerinin yapılması adına Ergene Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine, 3194 Sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi gereğince

13 tescil edilmesine, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

14 Karar Tarihi : Karar No : 160 Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş Hizmet Binasında; Encümen Başkanı Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Mülayim BEDİR, Üye ve Üye nın katılımları ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. Yapılması. : Karar Yenileme Yüzölçüm Düzeltmesi, Yoldan İhdas, Yola Terk, Tevhid ve İfraz Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/04/2019 tarih ve E.1112 sayılı yazısı Encümenimizce okundu ve incelendi. İlçemiz Sağlık Mahallesinde yer alan Maliye Hazinesi adına kayıtlı 1485 parsel sayılı taşınmaz ile Ergene Belediyesi adına kayıtlı 804 ada, 9 parsel numaralı taşınmaza ait yüzölçüm düzeltmesi, yoldan ihdas, yola terk, tevhid ve ifraz işlemlerine ait Belediyemiz encümenince 07/03/2019 tarih ve 126 sayılı karar alınmıştır. Ancak kadastro kontrolleri aşamasında 1160 numaralı parsel taşınmazın koordinatlarının değişmesinden dolayı yoldan ihdas alanının değiştiği tespit edilmiş olup yeni folyeye göre encümen kararı alınması gerekmektedir. Bu nedenle; 07/03/2018 tarih ve 126 sayılı encümen kararının geçersiz kılınarak, aşağıda belirtilen şekli ile, İlçemiz Sağlık Mahallesinde yer alan Maliye Hazinesi adına kayıtlı 1485 parsel numaralı taşınmaz ile Ergene Belediyesi adına kayıtlı 804 ada, 9 parsel numaralı taşınmaza hazırlanan Yüzölçüm düzeltmesi, Yoldan İhdas, Yola Terk, Tevhid ve İfraz işlemlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenmesi sonucu; 3194 sayılı İmar Kanununun 11., 15., 16. ve 17. Maddeleri, 2644 sayılı Tapu Kanununun 21. Maddesi ile onay tarihli Çorlu Revizyon İlave Uygulama İmar Planına uygun bulunduğundan, ekli folyesinde görüldüğü gibi 2010/22 sayılı Genelgeye göre; İmar Planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrılmış olan 14390,00 m² yüzölçümlü 1485 parsel numaralı taşınmazın yüzölçüm düzeltmesi sonucu alanının 14963,35 m² olarak tescil edilmesine müteakip ekli folyesinde A=29,62m² yüzölçümlü alan ile B=2471,05m² yüzölçümlü alanın yoldan ihdas edilerek 2644 sayılı Tapu Kanunun 21. Maddesi uyarınca arsa olarak Ergene Belediyesi adına kayıt ve tescil edilmesi ve yoldan ihdas sonucu oluşan 29,62 m² yüzölçümlü A numaralı parsel taşınmaz, 2471,05 m² yüzölçümlü B numaralı parsel taşınmaz 6619,11m² yüzölçümlü 804 ada, 9 numaralı parsel taşınmaz ile 14963,35 m² yüzölçümlü 1485 numaralı parsel taşınmazın tevhid edilmesine, tevhid sonucu oluşan C=24083,13 m² yüzölçümlü taşınmazın Ergene Belediyesi ve Maliye Hazinesi adına tescil edilmesine, ekli folyede D= 599,25 m² yüzölçümlü alan ile E=572,64 m² yüzölçümlü alanın 3194 sayılı İmar Kanunun 11. Maddesine göre yol alanı olarak kullanılmak üzere yoldan ihdas edilen alanlara karşılık belediye hissesinden kamu adına bedelsiz terk edilmesi ve geri kalan alanın 2(iki) kısma ifraz edilmesine, ifraz sonucu oluşan F:866,65 m² yüzölçümlü taşınmazın Maliye Hazinesi adına, G:22044,59 m² yüzölçümlü taşınmazın ise ( / ) lik hissesinin Ergene Belediyesi adına, (14096,70/22044,59) lik hissesi Maliye Hazinesi adına kayıt tescil edilmesine, gereği için karar

15 örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

16 Karar Tarihi : Karar No : 161 BALKANCI nın katılımları ile toplanarak, aşağıdaki karar alınmıştır. : Pazar Yeri Devri Talebi (Murat KALE) Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 22/04/2019 tarih ve E.101 sayılı yazısı Encümenimizce okundu ve incelendi. Zabıta Müdürlüğü nün yazısı ekinde sunulan; ( ) Kimlik numaralı Murat KALE isimli şahıs dilekçesinde; İlçemiz Sağlık Mahallesi, Edirne 2. Aralık Sokak Peronlar 1 Sol taraf No:8 Pazar pazarında bulunan 6m² lik Pazar tezgahını ( ) Kimlik numaralı Maşallah BİTKAY a devir etmek istemektedir. Konu Encümenimizce incelendi ve Murat KALE nin, Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinde bulunan şartları taşıdığı ve Maşallah BİTKAY ın da aynı yönetmeliğin 12. maddesinde bulunan tahsis sahiplerinde aranacak şartları taşıdığı tespit edildiğinden, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin 5. fıkrası gereğince, Pazar tezgah yerinin Maşallah BİTKAY a devir edilmesine, gereği için karar örneğinin Zabıta Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

17 Karar Tarihi : Karar No : 162 BALKANCI nın katılımları ile toplanarak, aşağıdaki karar alınmıştır. : Pazar Yeri Devri Talebi (Özgür ÇETİNBAŞ) Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün 22/04/2019 tarih ve E.102 sayılı yazısı Encümenimizce okundu ve incelendi. Zabıta Müdürlüğü nün yazısı ekinde sunulan; ( ) Kimlik numaralı Özgür ÇETİNBAŞ isimli şahıs dilekçesinde; İlçemiz Sağlık Mahallesi, Edirne 2. Aralık Sokak Peronlar 3 Sol taraf No:11 Pazar pazarında bulunan 6m² lik Pazar tezgahını ( ) Kimlik numaralı Babur ÖZTÜRK e devir etmek istemektedir. Konu Encümenimizce incelendi ve Özgür ÇETİNBAŞ ın, Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmeliğin 16. maddesinde bulunan şartları taşıdığı ve Babur ÖZTÜRK ün de aynı yönetmeliğin 12. maddesinde bulunan tahsis sahiplerinde aranacak şartları taşıdığı tespit edildiğinden, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin 5. fıkrası gereğince, Pazar tezgah yerinin Babur ÖZTÜRK e devir edilmesine, gereği için karar örneğinin Zabıta Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

18 Karar Tarihi : Karar No : 163 BALKANCI nın katılımları ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. : Yola Terk Yapılması. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2019 tarih ve E.1124 sayılı yazısı Encümenimizce okundu ve incelendi. Ergene İlçesi, Marmaracık Mahallesi, Köy Üstü Mevkii, F19D05C pafta, 1054 parselde kayıtlı taşınmazın Yola Terk işlemleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenmesi sonucu; 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri ile onay tarihli Marmaracık Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (3. Etap) Revizyon Uygulama imar Planı na uygun bulunduğundan, ekli folyesinde görüldüğü gibi; 2098,20m² yüzölçümlü 1054 parsel sayılı taşınmazın 109,06m² lik kısmının yol olarak kamu adına bedelsiz şartsız terkinin yapılmasına müteakip geriye kalan alanın 1989,14m² yüzölçümlü olarak tescil edilmesine, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

19 Karar Tarihi : Karar No : 164 BALKANCI nın katılımları ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. : Yüzölçüm Düzeltmesi ve İfraz Yapılması. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/04/2019 tarih ve E.1127 sayılı yazısı Encümenimizce okundu ve incelendi. Ergene İlçesi, Bakırca Mahallesi, Fabrika Yolu Mevkii, F19B16C4B pafta, 1762 parselde kayıtlı taşınmazın Yüzölçüm Düzeltmesi ve İfraz işlemi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce incelenmesi sonucu; 3194 sayılı İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri ile onay tarihli 1/25000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planının Kırsal Yerleşim Alanları başlıklı plan notlarına uygun bulunduğundan; ekli folyesinde görüldüğü gibi 2010/22 sayılı Genelgeye göre; Köy Yerleşik Alan sınırları içerisinde bulunan, 3760,00m² yüzölçümlü, 1762 nolu parsele alan düzeltmesi yapılmasına müteakip imara esas yola minimum cephe 15 metre ve parsel derinliğinin 20 metre şartlarına uygun olarak ekli folyesinde görüldüğü gibi 3 (üç) kısma ifrazının yapılmasına, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğine, Encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 01.11.2018 Karar No : 689 Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, Üye ve Üye Tamer BALKANCI nın katılmaları ile toplanmıştır. : Pazar Yeri Talebi (Şebnem İŞLER) Belediyemiz Zabıta

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 01.03.2018 Karar No : 60, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş Hizmet Binasında; Encümen Başkanı Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, ve Üye Tamer BALKANCI nın katılımları

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI T.C. Karar Tarihi : 08.09.2017 Karar No : 394, Vekili (Erdoğan KARAKAYA) Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, Üye ve Üye Erdoğan KARAKAYA nın katılımları ile toplanmıştır. : Tevhid yapılması.

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 04.04.2017 Karar No : 195 Üyeler : Mülayim BEDİR, Ali AYDOĞDU,, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş hizmet binasında; Encümen Başkanı Hülya İNCİ, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU,

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 03.03.2017 Karar No : 140, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş Hizmet Binasında; Belediye Başkanı Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılımları

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 05.03.2019 Karar No : 122 Vekili Burhanettin KAHRAMAN Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, Üye Burhanettin KAHRAMAN ve Üye nın katılımları ile toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır.

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI T.C. Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 1073, Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : Kadir MUSA ya ait Ruhsatsız İşyeri. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI T. C. Karar Tarihi : 05.06.2018 Karar No : 208, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş hizmet binasında; Encümen Başkanı Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, Üye ve Üye Tamer BALKANCI

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 03.05.2018 Karar No : 173 Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, ve Üye Tamer BALKANCI nın katılımları ile toplanmıştır. : Sağlık Mahallesi Pazar Yeri Devir Talebi. Belediyemiz Zabıta

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 04.07.2017 Karar No : 321 Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, Üye ve Üye Harun AKKAN ın katılımları ile toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. : Asker Aile Yardımı (Recep GONCA)

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 02.08.2018 Karar No : 439 Encümen Başkan : Hülya İNCİ Özgür SAĞLAM, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş Hizmet Binasında; Encümen Başkanı Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 03.04.2018 Karar No : 134 Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, ve Üye Tamer BALKANCI nın katılımları ile toplanmıştır. : Zihni GÜNGÖR ün, Kazım GÜNGÖR e Pazar Yeri Tezgahını Devir

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI T. C. Karar Tarihi : 02.10.2018 Karar No : 633, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş hizmet binasında; Encümen Başkanı Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, Üye ve Üye Tamer BALKANCI

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 01/08/2017 Karar No : 361, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş hizmet binasında; Encümen Başkanı Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, Üye ve Üye Harun : Taşınmaz kiralaması

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 02.12.2016 Karar No : 1128, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş Hizmet Binasında; Belediye Başkanı Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 01.12.2017 Karar No : 653, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş Hizmet Binasında; Encümen Başkanı Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır.

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI T.C. Karar Tarihi : 05.05.2017 Karar No : 234, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş Hizmet Binasında; Encümen Başkanı Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, Üye ve Üye Harun AKKAN ın

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 01.07.2016 Karar No : 573, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. Maddeleri gereği yapılan

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 03.02.2017 Karar No : 37 Özgür SAĞLAM, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş Belediye Hizmet Binasında; Belediye Başkanı Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Özgür

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 05.01.2016 Karar No : 01 Başkanı : Rasim YÜKSEL Belediye Başkanı Rasim YÜKSEL Üye Selahattin ARBAĞ, Üye Mülayim BEDİR, Üye Özgür SAĞLAM ve Üye un katılmaları ile toplanmıştır. : Encümen

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI T.C. Karar Tarihi : 02.08.2016 Karar No : 614 Başkanı : Rasim YÜKSEL Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş Hizmet Binasında; Belediye Başkanı Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU,

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 03.06.2016 Karar No : 531 Başkan : Yüksel BAYDARLI, Harun AKKAN Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Belediye Hizmet Binasında; Belediye Başkanı V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR,

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 04.12.2018 Karar No : 713, Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, Üye ve Üye Tamer BALKANCI nın katılımları ile toplanarak, aşağıdaki karar alınmıştır. : Pazar Yeri Devri Talebi (Emrullah

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI T.C. Karar Tarihi : 03.05.2016 Karar No : 463 Başkan : Rasim YÜKSEL, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Belediye Hizmet Binası toplantı odasında; Belediye Başkanı Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR,

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 04.03.2016 Karar No : 87 Başkan V. : Mülayim BEDİR, Belediye Başkan V. ve Encümen Üyesi Mülayim BEDİR, Üye Selahattin ARBAĞ, Üye Özgür SAĞLAM ve Üye un katılımları ile toplanarak aşağıdaki

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 02.02.2016 Karar No : 52 Başkanı : Rasim YÜKSEL, Belediye Başkanı Rasim YÜKSEL, Üye Selahattin ARBAĞ, Üye Mülayim BEDİR, Üye Özgür SAĞLAM ve Üye un katılmaları ile toplanmıştır. : Belediye

Detaylı

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ=========================

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= ======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= Toplantı Dönemi : 2018 yılı Kasım Ayı Birleşim : 13 Oturum : 1 Tarihi : 05.11.2018 Karar Sayıları : 464, 465, 466, 467, 468, 469 ÖDEMİŞ

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 60 Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Değişikliği Sofulu Mah. 556 Ada 3 Parsel 1/1000 Ölçekli İmar Plan Sarıçam İlçe Belediye

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı. Sayın Meclis Üyesi;

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı. Sayın Meclis Üyesi; T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayı :56567348-105.02-E.1255 06.04.2018 Konu :MBB Meclis Toplantısı Sayın Meclis Üyesi; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimiz, aşağıdaki gündemde bulunan konuları

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. SEYDİŞEHİR BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar No:

T.C. SEYDİŞEHİR BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar No: BELEDİYE ENCÜMEN I Karar No:346 03.09.2018 1-Encümen Başkanı : Mehmet TUTAL 2- Encümen si : Şaban AYTEN 3- Encümen si : Mevlüt GÜRAY 4- Mali Hiz.Müdürü : 5- İmar Müdür V. : ÖZÜ:Ortakaraören Mahallesi Sanayi

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

Sayı : /04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU

Sayı : /04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 10/04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 07 Nisan 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 04/03/2015 TOPLANTININ SAYISI : 9 SAAT : 16:00 İlimiz Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 110 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

ERGENE-YEŞİLTEPE MAHALLESİ 880 ADA 99 VE 105 NOLU PARSELLERE AİT İLAVE UYGULAMA İMAR PLANINDA, ERGENE BELEDİYE MECLİSİ NİN 02.05

ERGENE-YEŞİLTEPE MAHALLESİ 880 ADA 99 VE 105 NOLU PARSELLERE AİT İLAVE UYGULAMA İMAR PLANINDA, ERGENE BELEDİYE MECLİSİ NİN 02.05 ERGENE-YEŞİLTEPE MAHALLESİ 880 ADA 99 VE 105 NOLU PARSELLERE AİT İLAVE UYGULAMA İMAR PLANINDA, ERGENE BELEDİYE MECLİSİ NİN 02.05.2018 TARİH VE 77 SAYILI KARARINA İSTİNADEN HAZIRLANAN UYGULAMA İMAR PLANI

Detaylı

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ Meclis Üyesi Selami YILDIZ ın izinli sayılmasına karar verildi. Doğrudan

BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ Meclis Üyesi Selami YILDIZ ın izinli sayılmasına karar verildi. Doğrudan BELEDİYENİN ADI: ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MECLİS KARARLARI ZİMMET DEFTERİ S.NO KARAR TARİHİ KARA R NO KARARIN KONUSU NE ŞEKİLDE KESİNLEŞTİĞİ (/ Yeniden Görüşülerek) TESLİM ALAN TESLİM TARİHİ

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar No : 118 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 47 Palandöken İlçesi Adnan Menderes Mahallesinde bulunan taşınmazın ifraz tevhit ve parselasyon işlemleri sonucunda Kadastronun ada 1620 parsel 17 de kayıtlı 172,38 m² den ibaret olan taşınmazda

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı. Sayın Meclis Üyesi;

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı. Sayın Meclis Üyesi; T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayı :56567348-105.02-E.4154 07.12.2018 Konu :MBB Meclis Toplantısı Sayın Meclis Üyesi; Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimiz, aşağıdaki gündemde bulunan konuları

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 7 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Nakliye Bedelinin Ödenmesi. Komisyonumuza havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü nün 12/10/2011 tarih ve 965 sayılı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.11.2015 Karar No : 359 Konu: İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyü 233 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, dört kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu.

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 01.12.2016 Karar No : 144 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü T.C. TOPLANTININ TARİHİ : 02/03/2016 TOPLANTININ SAYISI : 9 Kargı İlçesi, Demirören köyünde mülkiyeti Kamil SARIKAYA-Fahri SARIKAYA ya ait taşınmaz üzerine izin alınarak yapılan inşaata, onaylı projelere

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Sayı : 26219312-301.01-3866 08/12/2017 Konu : MBB Meclis Toplantısı İLAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN Muğla

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :350 KARAR 350 : İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü nün 01.08.2016 tarih ve 19606469-756-3882 sayılı yazısı ile; Urla ilçesi Altıntaş

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 2 MAYIS 2017 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 2 MAYIS 2017 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2017 yılı Mayıs Ayı Birleşim : 5 Oturum : 1 Tarihi : 02/05/2017 Karar Sayıları : 53, 54, 55, 56, 57, 58 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :338 KONUSU: 1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi. ö)ilimiz Milas İlçesi, Ulaş Mahallesi sınırlarında yer alan N19C1-C2

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 17.05.2016 Kararın Nosu : 63 Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarih ve 59 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Kargınkürü Mahallesi 102 ada 112 ve 113 parsel 1/1000 ölçekli

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 258 KARAR TARİHİ : 06.08.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılı bütçesinin, yardım ödenekleri

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 207/48 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Yenileme Avan Projesi. Evrak No: 24775 Özet: Zeytinburnu İlçesi,Kazlıçeşme Mahallesi, 392 Pafta,629 Ada bütünü ile,,2,3 Parsellerin Yenileme

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :680 KARAR 680: Gülbahçe Mahallesi ve Karapınar Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının daha detaylı incelenmek üzere gündemde bırakılmasına, İmar Komisyonu Raporu doğrultusunda işaret oylamayla

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI Karar No : 2017/6-1 (60) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 26/05/2017 tarih ve 16358 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 18/05/2017 tarih

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

Orhan BULUTLAR Ömer DÜZGÜN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Ömer DÜZGÜN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 90 Erzurum ili Palandöken ilçesi Solakzade Mahallesi, 757 ada, 10 Parselde kayıtlı tarla vasfındaki taşınmaz İ46-B 11-D 2-B 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 2 kat TAKS: 0.20,

Detaylı

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU İMAR + HUKUK + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Komisyonlarımıza havale edilen 24.04.2017 tarih ve 45914605-310.14.02.02-E.2040 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesi incelendi.

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 07.09.2017 Karar No : 103 DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki tabloda Ada, Pafta ve Parseldeki fiili durumu belirtilen taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 5 MART 2018 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 5 MART 2018 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ ELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2018 yılı Mart Ayı Birleşim : 3 Oturum : 1 Tarihi : 05/03/2018 Karar Sayıları : 27, 28, 29, 30, 31, 32 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2015 yılı Aralık Ayı Birleşim : 13 Oturum : 1 Tarihi : 07/12/2015 Karar Sayıları : 124, 125,126,127,128,129,130,131,132,133

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 04/01/2016 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 358 KONUSU: Gündem 08/12/2017 tarihinde duyurulan 21 maddelik gündeme; aşağıda sırası belirtildiği şekilde birimlerden gelen 13 madde

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 01.03.2016 KARAR NO: 40 Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, Tuşba Belediyesi norm

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Komisyonlarımıza havale edilen 22.03.2018 tarih ve 45914605-756.02-E.1432 sayılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesi incelendi.

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ 01.10.2015 : 119 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ 01.10.2015 : 119 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Karar Tarihi: 01.10.2015 Karar No : 119 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli,

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. PLANLAMA TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R Sayı: M.01.1.ABB.0.10.01-050.01.04-141 10.09.2012 Özü: İsim verilmesi Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2012 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 10.09.2012 tarih ve M.01.1.ABB.010.01-301.01-151 sayılı

Detaylı

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 04.04.2017 Karar No : 22 iştiraki ile toplandı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Palandöken Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarihine müsadif Pazartesi günü yaptığı seçimler sonucu Encümenimizin

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sayı : E Konu :MBB Meclis Toplantısı T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayı :56567348-105.02-E.3728 02.11.2018 Konu :MBB Meclis Toplantısı İLAN MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN Muğla Büyükşehir Belediye Meclisimiz, aşağıdaki

Detaylı

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ, YUNUSEMRE İLÇESİ YENİMAHALLE MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU A. TANIMI Planlama alanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik

Detaylı

w w w. m u s. b e l. t r

w w w. m u s. b e l. t r MUŞ BELEDİYESİ -Belediyemize Plan Tadilatı için yapılan başvurular değerlendirilmek üzere Meclise sunulmuş olup,yapılan Tadilatlar ilk etapta Meclis Komisyonuna havale edilerek.sunulan Tadilatlar Meclis

Detaylı

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU. Ahmet İLKER Ömer DURU Ali TOPKAYA Başkan Başkan Yardımcısı Sözcü PLAN BÜTÇE VE HUKUK ORTAK TARİH : 05 / 03 / 2013 KARAR : 05 Tepebaşı Belediye Meclisinin 01 / 03 / 2013 tarih ve 54 sayılı Kararı ile komisyonumuza incelenmek ve Şirket kurucusu İsmail Murat KOCAMAZ ın

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MART AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MART AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal, Çavuşoğlu, 2370 Ada 788 Parsel Ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 12.05.2017 onanlı Uygulama İmar Planı 5608,80 Plan İşlem Numaralı 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği İtirazı.

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 21 İlgi: a) Şimşek AKPINAR IN 08.02.2017 tarih ve 20 sayılı dilekçesi. b) Danıştay 8.Dairesinin 10.03.2016 gün ve 2016/53 E.2016/2408 Sayılı Kararı. c) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nun

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 14 AĞUSTOS 2014 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 14 AĞUSTOS 2014 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 14 AĞUSTOS 2014 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 13. maddesi gereğince, aşağıdaki gündemi görüşmek

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 1

Karar Tarihi : Karar No : 1 Karar Tarihi : 03.01.2017 Karar No : 1 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli, Palandöken İlçesi,

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 09.11.2016 Kararın Nosu : 98 Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen sokak ismi ile ilgili 09.11.2016 tarih ve 12 sayılı İmar

Detaylı

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU

HUKUK + İMAR + PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONLARI ORTAK RAPORU Komisyonlarımıza havale edilen 04.06.2015 tarih ve 45914605/1119 sayılı Emlak ve Mülkiyeti Belediyemize ait Karşıyaka Şemikler Mahallesi 45 pafta 5998 parsel sayılı 317,39 m2 miktarındaki taşınmaz üzerinde

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.05.2015 Karar No : 139 Konu: İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni 07.05.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 147 KARAR 147 - Meclis Üyesi, Çağlagül ÖZÇELİK in mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 148 KARAR 148 Urla Belediye Meclisi nin 13.11.1986 tarih ve 1986/5

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.10.2016 Kararın Nosu : 92 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü' nün 24.10.2016 tarih ve E.11827418 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimizin 01.06.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Halk

Detaylı

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ=========================

======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= ======================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ========================= Toplantı Dönemi : 2017 yılı Kasım Ayı Birleşim : 11 Oturum : 1 Tarihi : 06.11.2017 Karar Sayıları : 111, 112, 113, 114, 115 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı