Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011 Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi"

Transkript

1 Diyarbakır Ekonomisinin Genel Görünümü BĠLGĠ NOTU Kasım 2011

2 % T. C. DĠYARBAKIR EKONOMĠSĠNĠN GENEL GÖRÜNÜMÜ 1. Diyarbakır Ġstatistikleri Tablo 1: Yıllara Göre Diyarbakır Nüfusu Yıllar Nüfus Yıllık Nüfus ArtıĢ Hızı ( ) Tablo - 2: Hanehalkı ĠĢgücü Verileri (.000) Bin KiĢi 15 ve Üstü YaĢtaki Nüfus ĠĢgücü Ġstihdam ĠĢsiz Sayı % Türkiye ,772 23,805 21,194 2, ,686 24,748 21,277 3,471 14, ,541 25,641 22,594 3,046 11,9 ġanlıurfa, Diyarbakır , , , , , ,1 Son üç yılın hane halkı iģgücü verileri incelendiğinde (bu bilgiler il düzeyinde bulunmamaktadır); ġanlıurfa ve Diyarbakır bölgesinde 100 bin kiģilik istihdam yaratılmıģtır. AĢağıdaki grafikte de görüleceği üzere, son üç yılda Diyarbakır ın iģsizlik oranı ülke ortalamasının üzerinde gerçekleģmiģtir. Krizin etkilerinin yoğun olarak hissedildiği 2009 yılında Diyarbakır % 20,6 ile Adana dan sonra en yüksek iģsizlik oranına sahip il olmuģtur. ĠĢsizlik oranı 2010 da ise % 7,1 lik düģüģle 2008 yılı oranının bile altına inmiģtir Grafik - 1: ĠĢsizlik Oranı ,6 15,7 13, , Türkiye Diyarbakır Bölgesel düzeyde açıklanan Gayri Safi Katma Değer verilerine baktığımızda, bölgenin gelirlerini sürekli olarak artırdığı görülmektedir. Karacadağ Kalkınma Ajansı 2

3 Tablo - 3: KiĢi baģı Gayri Safi Katma Değer, ($) GSYH Diyarbakır Türkiye TeĢvik sisteminde en avantajlı bölge olan 4. Bölgede yer alan Diyarbakır da yıllar itibarı ile kullanılan teģvik belge sayısı, sabit yatırım miktarı ve bu teģviklerle yaratılan istihdam sayılarında artıģ yaģanmaktadır. Tablo - 4: Diyarbakır Yılları Yatırım TeĢvik Belgesi Ġstatistikleri Ocak-Eylül Belge Sayısı (Adet) Sabit Yatırım (TL) Yaratılan istihdam in ilk dokuz ayında 2010 yılına ait ithalat miktarı Ģimdiden aģılmıģtır. Sürekli olarak artıģ gösteren ihracat ocak-eylül ayları arasında 118 milyon $ ı geçmiģtir. Tablo - 5: Yıllara Göre Diyarbakır DıĢ Ticareti (Bin $) Ocak-Eylül Ġthalat Ġhracat Tablodan da görüldüğü üzere son dört yılık periyotta hem mevduat hacmi hem de kredi hacmi sürekli olarak artmıģtır. Tablo - 6: Yıllara Göre Diyarbakır Finans Durumu Ġlk 6 ay Toplam mevduat hacmi (Bin TL) Toplam nakdi kredi hacmi (Bin TL) Banka Ģube sayısı Tablo - 7: Diyarbakır Vergi Gelirleri Brüt tahakkuk (TL) Karacadağ Kalkınma Ajansı 3

4 Brüt Tahsilât (TL) Tablo - 8: Yıllara Göre Diyarbakır daki ĠĢ GiriĢim Sayısı Kurulan Ģirket sayısı Kapanan Ģirket sayısı Tablo - 9: Yıllara Göre UlaĢtırma Ġstatistikleri Toplam motorlu kara taģıtları sayısı Bin kiģi baģına düģen otomobil sayısı Havayoluyla taģınan yolcu sayısı Tablo - 10: Yıllara Göre Diyarbakır Ġli Kamu Yatırımları (Bin TL) Tarım Madencilik Enerji UlaĢtırma Kültür-Turizm Konut Eğitim Sağlık DKH* TOPLAM * Diğer Kamu Hizmetleri Sektörü toplamı. Yıllara göre Diyarbakır iline yapılan kamu yatırımları miktarları incelendiğinde; 2010 yılı sonuna kadar, kamu yatırımlarının sürekli olarak arttığı ve 2007 yılından sonra kamu yatırımlarının ortalama % 70 oranında Karacadağ Kalkınma Ajansı 4

5 bir büyüme hızıyla arttığı görülmektedir. Ġlin yatırım bütçesinde diğer yıllarda olduğu gibi 2011 de de tarım sektörü en büyük payı almaktadır. 2. Diyarbakır Ġlinde GAP Kapsamındaki Sulama Projeleri Diyarbakır ili, GAP toplam sulama alanı hedefi içinde % 38 lik pay alan ġanlıurfa ilinden sonra, % 25 lik payla ikinci sırada gelmektedir. Diyarbakır da toplam tarım alanı ha olup, bu alanın ha lık kısmı GAP sulama projeleri kapsamında kalmaktadır. Ancak 2010 yılı sonu gerçekleģmelerine göre Diyarbakır da toplam ha büyüklüğündeki alan GAP sulaması kapsamında iģletmeye açılmıģ olup, ha alanda sulama inģaatları devam etmektedir. Bunun dıģında, ilde halk sulaması yapılan tarım alanı ha alanın üzerindedir. Tablo - 11: Diyarbakır Ġli, GAP Kapsamındaki Sulama Projelerinin Son Durumu Proje ve Üniteleri Proje Durumu Toplam Sulama Alanı ĠĢletmedeki Alan ĠnĢaatı Devam Eden Sulamalar Batman Sağ Sahil Cazibe Sul. Çermik-Kale Projesi Dicle Sağ Sahil Cazibe Sul. Dicle Sağ Sahil Pompaj Sul. (P 3 -P 4 ) Dicle Sağ Sahil Cazibe Sul. (I.Kısım) Dicle Sağ Sahil Pompaj Sul. (P 2 -P 5 ) Dicle Sağ Sahil Pompaj Sul. (P 6 ) Batman Silvan Cazibe Sulamaları ĠĢletme+ĠnĢaat Kesin Proje Kesin Proje Kesin Proje ĠnĢa ĠĢletme+ĠnĢaat Programda Kesin Proje Batman Silvan Pompaj Sulamaları Kesin Proje Devegeçiti Projesi ĠĢletme Silvan I. ve II. Kısım. Sul. ĠĢletme Karacadağ Kalkınma Ajansı 5

6 Çınar-Göksu Projesi Çınar-Dilaver Sulaması ĠĢletme Planlama Ergani Projesi Kesin Proje Dibni Barajı ve HES Planlama Ġl Toplamı Diyarbakır Sanayisinin Genel Görünümü Diyarbakır daki Sanayi ve Ticaret Odası nın 2011 yılı kayıtlarına göre ilde 572 adet sanayi iģletmesi bulunmaktadır. Diyarbakır daki sanayi iģletmelerinin iģletme sayısına göre sektörel dağılımına bakıldığında; Tekstil, Örme, Konfeksiyon ve Deri Sanayi ile TaĢ ve Toprağa Dayalı Sanayinin ilk iki sırayı aldıkları görülmektedir. Sanayi ĠĢyeri YoğunlaĢma Endeksi (LQ), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin sanayi veritabanından alınan illere göre sanayi alt sektör dağılımı verilerinden göre Diyarbakır ilinde; gıda, içki ve tütün sanayi 1,46, metal dıģı ürünler sanayi 2,73, ağaç, mantar ürünleri ve mobilya sanayi 1,39, metalik olmayan ve madencilik konusuna giren madenlerin istihsali sektörü 4,56 endeks değeriyle görece yoğun sektörlerdir. Bu sektörlerin dıģındaki sektörlerin yoğunlaģma endeksi 1 in altında olup az yoğunlaģmıģ oluğu söylenebilir. Metal dışı ürünler sanayi yoğunlaģma endeksi sıralamasında Diyarbakır ili 15 inci sırada, metalik olmayan ve madencilik konusuna giren madenlerin istihsali sektöründe ise Diyarbakır ili 11 inci sıradadır. Sanayi ve Ticaret Odası kayıtlarına göre Diyarbakır ilinde kiģi, sanayi alanında istihdam edilmektedir. Diyarbakır daki sanayi iģletmelerinin % 99 unun istihdam sayısı 250 kiģinin altında olup KOBĠ sınıfına girmektedir. On kiģiden az personel istihdam eden iģyerlerinin toplam iģyeri içindeki oranı Türkiye ortalamasının biraz üstünde olup % 44,7 dir. Yüz kiģiden fazla personel istihdam eden iģletmelerin sayısının oldukça az olduğu görülmektedir. Bu durum bölgede entegre tesislerin azlığı ve büyük sanayi kuruluģlarının bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Uzun vadede yapılacak yeni entegre tesislerle birlikte büyük sanayi kuruluģlarının sayısının artacağı tahmin edilmektedir. a. Ġhracatta Genel Görünüm Diyarbakır ekonomide dıģa açılım politikalarından etkilenmiģ ve ilin ihracatı yılları arasında artıģ göstermiģtir. Ġlin Ortadoğu ya yakınlık avantajını da kullanarak ilerleyen dönemlerde ihracat kapasitesini arttıracağı öngörülmektedir. Ġlde ihracat güvenlik ve istikrar durumuna paralel olarak genel anlamda son 15 yılda hız kazanmıģ özellikle son yıllarda ciddi bir yükseliģ görülmektedir. Tablo - 12: Diyarbakır DıĢ Ticaret Temel Göstergeler (2010) Karacadağ Kalkınma Ajansı 6

7 Diyarbakır Ġhracat Sıralaması 34 Ġthalat Sıralaması 53 Türkiye Ġhracatına Oranları (%) 0,12 Türkiye Ġthalatına Oranları (%) 0,02 KiĢi BaĢı Ġhracat (Dolar) 79 KiĢi BaĢı Ġthalat (Dolar) 15 Tablo 13: Diyarbakır Ġthalat ve Ġhracat Rakamları (Milyon Dolar) Yıllar Diyarbakır Türkiye Ġhracat Ġthalat Ġhracat Ġthalat ,8 7, ,9 12, ,7 10, ,3 16, ,8 18, ,4 34, ,1 31, ,8 23, , Diyarbakır ın yılları arasındaki ihracatı 22 kat artarken; Türkiye nin ihracatı 3 kat artmıģtır. Diyarbakır ın ihracatının ana sektörlere dağılımına göz attığımız zaman ağılıklı sektörün madencilik olduğunu görmekteyiz. Özellikle mermer üretimi, ihracatı arttırmaktadır. TÜĠK verilerine göre Diyarbakır 2010 yılında 56 ülkeye 165 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleģtirmiģtir. Ġhracatın % 48 i Irak a ve % 35 i Çine yapılmıģtır. Bu iki ülke Diyarbakır ın toplam ihracatının % 83 ünü oluģturmaktadır. Bölgede kaliteli ve zengin mermer yatakları çok sayıda firma tarafından iģletilmekte ve ildeki istihdam alanlarında birini oluģturmaktadır. Ġlde mermercilik sektöründe faaliyet gösteren 34 firmanın 45 ocağı bulunmaktadır ve yaklaģık kiģiye istihdam sağlanmaktadır yılı Diyarbakır toplam ihracatının % 47,2 sini mermer ihracatı oluģturmuģtur. Bununla birlikte, Türkiye toplam mermer ihracatının yaklaģık % 5 i Diyarbakır dan yapılmıģtır. Karacadağ Kalkınma Ajansı 7

8 Ġstanbul Maden Ġhracatçıları Birliği ne göre mermer ihracatı yapan firmalarımızdan DĠMER ihracat sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır. b. Ġhracatta Öne Çıkan Sektörler: Tablo - 14: Diyarbakır 2002, 2006 ve 2010 Yıllarında Öne Çıkan Sektörlerin Ġhracat Rakamları (Milyon Dolar) SEKTÖRLE R Ġhracat Miktarı (USD) Sektörü n Ġl Ġhracat Payı (%) Türkiye nin Sektördeki Ġhracatında Diyarbakır ı n Payı (%) Ġhracat Miktarı (USD) Sektörü n Ġl Ġhracat Payı (%) Türkiye nin Sektördeki Ġhracatında Diyarbakır ı n Payı (%) Ġhracat Miktarı (USD) Sektörü n Ġl Ġhracat Payı (%) Türkiye nin Sektördeki Ġhracatında Diyarbakır ı n Payı (%) Kum, kil ve taģocakçılığı , % 39 8, ,06 TaĢ , % 11 0, ,90 Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar , % 7 0, ,72 ÖğütülmüĢ tahıl ürünleri ,04 0, % 4 0, ,98 Plastik ürünleri , % 3 0, ,19 c. Rekabet Gücü En Yüksek Sektöler: Diyarbakır ın rekabet gücü en yüksek olan sektörleri hammaddenin bölgeden temin edilebildiği sektörlerdir. Diyarbakır, Türkiye baklagil üretiminin % 10 unu karģılamaktadır. Diyarbakır ayrıca kırmızı mercimeğin % 22 sini, buğdayın % 8 ini ve pamuğun % 6 sını üretmektedir. Özellikle GAP ın sulama kanalları inģaatlarının tamamlanmasıyla il önemli bitkisel ve hayvansal üretim merkezlerinden biri haline gelecektir. DPT nin 2006 yılında yayınladığı Ġllerde Öne Çıkan Sanayi Sektörleri araģtırmasına göre Diyarbakır ilinde Gıda Ürünleri ve Ġçecek Ġmalatı, Tekstil Ürünleri Ġmalatı, Madencilik ve TaĢ Ocakçılığı ile Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünlerin Ġmalatı sektörleri öne çıkmaktadır. Gıda Ürünleri ve Ġçecek Ġmalatı bu ilde de ülke ortalamasının üzerindedir. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar Ve Mamulleri; Karacadağ Kalkınma Ajansı 8

9 Özellikle buğdaydan elde edilen çeģitli ürünlerin ilde üretilmesi gıda ithalatçısı Ortadoğu ya ihracat Ģansını artıracağı için büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın bölgeye yönelik sunduğu tarımsal ve hayvansal destekler özellikle Diyarbakır daki üretimi ciddi anlamda etkilemektedir. Hammaddesi ilde bulunan ürünlerin iģlenmesi için çeģitli tesisler faaliyete geçmiģtir. Hali hazırda Diyarbakır OSB de 20 firma Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından desteklenerek üretime baģlamıģtır. Diyarbakır ve yakın çevresinde üretilen bu ürünler çoğunlukla bölge dıģındaki iģletmelerde iģlenmekte ve katma değer bölge dıģında kalmaktadır. Diyarbakır da bu ürünleri iģleyecek tesislerin yeteri kadar kurulması halinde Ģu anki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, oluģturduğu toplam değere paralel olarak en az 15 kat artabilecektir. Bölgede hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının yılları arasındaki artıģ oranı % 167 dir. Fakat ihracat miktarı olarak Ģu an potansiyelinin çok gerisinde olduğu görülmektedir. Irak ın yeniden yapılanma süreci içerisinde gıda ürünlerine yönelik büyük çapta ithalatı devam etmektedir. Bu durum ülkemiz ve bölgemiz açısından bir avantaj oluģturmaktadır. Gıda Sanayinin alt sektörlerine bakıldığında yağ, bakliyat iģleme, un ve mısır kurutma alanlarındaki iģletmeler ağırlıklı olarak bulunmaktadır. ilde bulgur ve mercimek iģleme, mısır kurutma, ham yağ üretimi alanında faaliyet gösteren iģletme bulunmaktadır. Katma değeri yüksek bu ürünlerin iģlenmesine yönelik iģletmelerin sayısında artıģ olması öngörülmektedir. Diyarbakır ilinde iģletme sayısı ve istihdam bakımında 3 üncü sırada olan gıda sanayinde iģletme sayısı dağılımına göre % 17,1 lik oranla un üretimi ilk sırada yer alırken, istihdam edilen kiģi sayısı bakımından da yağ sektörü ilk sırada yer almaktadır. Yağ iģletmelerinde özellikle pamuk yağı üretilmektedir. Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri; Diyarbakır inģaat sektörü hızla geliģmektedir. Özellikle Irak ın yeniden yapılandırılması sürecinde, Diyarbakır ın merkezi konumu nedeniyle de mobilya ve inģaat mobilyaları sektörü il için potansiyel vaat etmektedir. Hali hazırda mobilya sektöründe Diyarbakır OSB de faaliyet gösteren 10 firma bulunmakta ve 5 firma da inģaat aģamasındadır. Bu firmalardan biri de Boydak grubudur. Diyarbakır ın ve Ortadoğu nun inģaat sektöründeki büyümesi göz önüne alındığında mobilya sektörünün geliģmesi kaçınılmazdır. Madencilik ve Mermer ĠĢletmeciliği; Diyarbakır ın ihracatında asıl ağırlıklı kalem madencilik sektörü ve özellikle mermer iģletmeciliğidir. Bölgede kaliteli ve zengin mermer yatakları mevcut olup mermercilik ildeki önemli istihdam alanlarında birini oluģturmaktadır yılı Diyarbakır toplam ihracatının % 47,2 sini mermer ihracatı oluģturmaktadır. Ġhraç edilen mermer ağırlıklı olarak ham blok mermer ihracı Ģeklinde gerçekleģmektedir. Yıllar itibari ile mermer ihracatı Diyarbakır ilinde büyük bir geliģme göstermiģ olup yılları arasında, % 229 luk bir artıģ olmuģtur. Türkiye toplam mermer ihracatının yaklaģık % 5 i Diyarbakır dan yapılmakta olup, iģlenmiģ mermer ihracatının artması paralelinde bu oranın artacağı öngörülmektedir. Ġlde mermeri iģleyip ihraç eden iģletme sayısının artmasına paralel olarak bu sektördeki istihdam ve katma değer oranı da artacaktır. Madencilik ve TaĢ Ocakçılığı Sektöründe 45 firma faaliyet göstermekte olup, sektörde toplam kiģi istihdam edilmektedir. Mermer ocakları genelde Hani ve Çermik ilçeleri civarlarında bulunmaktadır. Karacadağ Kalkınma Ajansı 9

10 Kum, çakıl, mıcır üretimi yapan 13 iģletme bulunmakta olup sektörel dağılımdaki payı % 28,9 dur. Bunların yanında bazalt üretimi yapan 2 iģletme bulunmakta ve Ergani ilçesinde bir krom ocağı faaliyet göstermektedir. Tuğla-briket üreten iģletmelerde 1.053, hazır beton ve beton ürünleri alanında faaliyet gösteren iģletmelerde ise 701 kiģi istihdam edilmektedir. Elektrik Elektronik Ürünler; Bölgede elektrik panosu, regülatör, transformatör, alüminyum pencere, çelik kapı, zirai makineler ve aksamları, tanker, römork, dalgıç pompası, boru, çelik raf, elektrikli ev aletleri ve trafo gibi ürünler üretilmekte ve ihraç edilmektedir. Bölgede ve Ortadoğu da inģaat sektörünün geliģmesine paralel olarak bu sektörün tamamlayıcısı olan ürünler Diyarbakır da üretilmekte ve toplam ihracatın % 12 sini oluģturmaktadır. ĠnĢaat malzemeleri ürünleri, yalıtım malzemeleri vb. d. GeliĢmesi muhtemel sektörler: Süt Ġnekçiliği ve Besicilik: Diyarbakır da inģaatı devam eden Entegre Besi Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesiyle beraber hayvansal ürünler üretiminde artıģ meydana gelecektir. Plastik Sanayi Sektörü: GAP ile birlikte plastik sulama sistemlerine ihtiyaç artmaktadır. Hali hazırda üretim yapan firmalar ilde bu alana yeterli gelmemektedir. Tekstil, Konfeksiyon Diyarbakır da tekstil sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı ilin toplam sanayi iģletmeleri içerisinde önemli bir paya sahiptir. Ġlin Ortadoğu pazarına yakınlığı, hammaddeye yakınlığı gibi avantajları kullanılarak yüksek istihdam kapasitesine sahip olan tekstil sektörünün harekete geçirilmesi ildeki yüksek iģsizlik oranının aģağıya çekilmesi yolunda atılacak önemli adımlardan birini teģkil edecektir. Buna rağmen markalaģmıģ yüksek standartlarda imalat yapan firmaların sayısı çok azdır. Yerel firmalar coğrafi konum ve hammadde avantajlarından faydalanmaktadır ancak zamanında imalat, ürün geliģtirme, pazarlama ve satıģ konularında yeterli uzmanlığa sahip değillerdir. Diyarbakır da çok sayıda Çırçır iģletmesi bulunmaktadır. Bölgedeki çırçır iģletmeleri Türkiye deki çırçır iģletmelerinin % 36,4 ü gibi önemli bir oranını oluģturmaktadır. Çırçır iģletmelerinin dıģında Diyarbakır ilinde hazır giyim üretimi yapan iģletmelerin varlığı dikkat çekmektedir. 4. Yabancı Doğrudan Yatırım Hazine MüsteĢarlığı tarafından edinilen bilgiye göre Diyarbakır a uluslararası doğrudan yatırım giriģleri yılları arasında 6,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleģmiģtir. Bu dönemde bölgedeki uluslararası sermayeli Ģirket sayısı Diyarbakır da 20 olarak gerçekleģmiģtir (Hazine Karacadağ Kalkınma Ajansı 10

11 MüsteĢarlığı, Mayıs 2010). Diyarbakır da diğer toplumsal, sosyal ve kiģisel hizmet faaliyetleri ile madencilik ve taģ ocakçılığı alanlarında yatırımlar yoğunlaģmıģtır. 5. Yatırım TeĢvikleri 14 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yayınlanan yeni yatırım teģvik sistemine göre Düzey 2 Bölgelerinin sosyo-ekonomik geliģmiģlik durumları dikkate alınarak 4 farklı bölge oluģturulmuģ ve bölgesel geliģmiģlik farklarını azaltmayı, sektörel kümelenmeyi öne çıkarmayı hedefleyerek bu bölgelere farklı teģvik uygulamaları getirilmiģtir. Buna göre Diyarbakır teģvik sisteminde en fazla faydalanan bölge olan 4.Bölgede bulunmaktadır. Bu teģvik sistemi kapsamında; Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 7 yıl boyunca Vergi indirimi, Yatırım yeri tahsisi, 5 yıl boyunca Sigorta primi iģveren hissesi desteği, Faiz desteği sağlanmaktadır. Ocak-Eylül 2010 döneminde Diyarbakır ilinde tarım sektöründe 2, imalat sanayi sektöründe 22, hizmetler sektöründe 9 ve madencilik sektöründe 5 adet yatırım teģvik belgesi düzenlenmiģtir. Bu dönemde alınan yatırım teģvik belgesi sayısı önceki yıllara göre daha yüksek olup Türkiye toplamının % 5,1 ini oluģturmaktadır. Yatırım tutarı ve istihdamda Türkiye toplamından aldığı pay önceki yıllara göre daha yüksek olmasına rağmen yinede ülke ortalamasına göre düģük kalmıģtır. 6. Sanayi ĠĢletmelerinin Mekânsal Dağılımı Diyarbakır daki sanayi iģletmeleri ilçelere de dağılmıģ olmakla birlikte genel olarak merkezde toplanmıģtır. Diyarbakır da biri Organize Sanayi Bölgesi ve diğeri de Tarıma Dayalı Ġhtisas Besi OSB olmak üzere toplam 2 adet OSB bulunmaktadır. Ayrıca ilde 4 ü merkezde toplam 7 adet KSS bulunmaktadır. Bu sanayi sitelerinde yaklaģık adet iģyerinde civarında kiģi istihdam edilmektedir. a. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Diyarbakır-Elazığ Karayolunun 22 nci kilometresinde toplam 532 hektar alan üzerinde kurulmuģ olan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinin mevcut istihdam sayısı kiģi civarındadır. Diyarbakır OSB de tahsis edilen alana göre doluluk oranında % 100 e ulaģılmıģ durumdadır. Yer tahsisi sorunlarının çözümü için Eğil ilçesinde dönümlük bir arazinin OSB ye katılması konusunda giriģimler mevcuttur. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesindeki yeni yatırımların faaliyete geçmesiyle birlikte ildeki ihracat artıģının önümüzdeki dönemlerde daha da artacağı öngörülmektedir. Tablo 15: Diyarbakır OSB deki Firmaların Sektör Durumu Karacadağ Kalkınma Ajansı 11

12 SEKTÖRLER Üretimde Olanlar ĠnĢaatta Olanlar Projede Olanlar Gıda Tekstil ĠnĢaat Malzemeleri Elektrik Makineleri ve Aksamları Kimya Plastik ve Kauçuk 9-1 Cam ve Porselen Metal ĠĢleme Ağaç iģleri ve Mobilya Mermer ĠĢleme Diğerleri Toplam Genel Toplam 178 Kaynak: Diyarbakır OSB Müdürlüğü, Temmuz b. Diyarbakır Tarıma Dayalı Ġhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Diyarbakır Tarıma Dayalı Ġhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi bu alanda Türkiye deki ilk örneklerinden olup kurulma çalıģmalarına 2009 yılında Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile baģlanmıģtır. Eski Diyarbakır-ġanlıurfa Karayolunun 25 inci km sinde toplam 187 hektar üzerinde kurulan OSB nin 84,4 hektarlık kısmı sanayi alanı olarak planlanmıģtır. Bu alanda toplam 103 parsel mevcut olup 82 adet besi ve 21 adet süt üretim iģletmesinin kurulması planlanmıģtır. Proje, Diyarbakır ve bölge ekonomisinin geliģiminde çok önemli bir yer tutan tarım ve hayvancılığın mevcut kapasitesinin artırılmasını hedeflemektedir. (STB, 2010). 7. Bölgede Üniversite-Sanayi EtkileĢimi Diyarbakır da araģtırma geliģtirme konusunda önemli bir potansiyel olarak Dicle Üniversitesi nin akademik kadrosu gösterilmektedir. Dicle Üniversitesinde akademik personel bulunmaktadır. Rekabet edebilirliğin geliģtirilebilmesi amacıyla Üniversite-Sanayi iģbirliğinin sağlanması konusunda 2010 yılında Diyarbakır da önemli kurumsal aktörlerin bir araya gelmesiyle Kamu-Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği Sempozyumu ve Mermercilik ġurası gibi çalıģmalar düzenlenmiģ olmasına rağmen, bu tarz Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği çalıģmaları istenen seviyede değildir. Sanayi ve üniversiteyi iģbirliğine yöneltecek mekanizmaların baģında Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri ve Teknoloji GeliĢtirme Merkezleri gelmektedir. TEKNOPARK olarak Diyarbakır ilinde Dicle Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi A.ġ. nin kuruluģu 2009 yılında tamamlamıģ olup hizmet ve inkübatör binası inģaatı bitirilmiģtir. Dicle Üniversitesi kampus alanı içinde 300 dönümlük alana sahip bölgede m 2 kapalı alan mevcuttur. Arz ederim Karacadağ Kalkınma Ajansı 12

Diyarbakır İli Sanayi Raporu

Diyarbakır İli Sanayi Raporu Diyarbakır İli Sanayi Raporu Hikmet DENİZ 01.09.2010 i Diyarbakır İli Sanayi Raporu Hazırlayan: Hikmet Deniz 1 ÖZET SanayileĢmenin baģından sonuna planlanması gereken bir süreç olduğu, bugünkü dünya konjonktüründe

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

TRC2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM SUNUMU. Hamit BİRTANE Uzman

TRC2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM SUNUMU. Hamit BİRTANE Uzman TRC2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM SUNUMU Hamit BİRTANE Uzman İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2: 26 Bölge TRC2 (ŞANLIURFA-DİYARBAKIR) BÖLGESİ TRC2 Bölgesi İdari Yapı Şanlıurfa Diyarbakır İlçe

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Mart 215 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU

TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU TÜRKİYE 81 İL SANAYİ DURUM RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2014 / ANKARA 1 44 MALATYA 1.İLİN SANAYİ YAPISI Malatya da tarıma dayalı sanayi sektöründe; şeker fabrikası, kayısı

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ

DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ DİYARBAKIR METAL İŞLERİ YAPI KOOPERATİFİ Baver AYDIN 28.06.2011 S.S. DĠYARBAKIR METAL ĠġLERĠ KÜÇÜK SANAYĠ SĠTESĠ (K.S.S) YAPI KOOPERATĠFĠ 1. Meslek Gruplarının SiteleĢmesi ve Kooperatifin KuruluĢ AĢaması

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni TİCARET ODASI 5 S U AĞ 2 TOS *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı ĠĢleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiģtir. DIġ TĠCARET Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-30.09.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

Hazırlayan: Hamit BİRTANE Uzman KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY

Hazırlayan: Hamit BİRTANE Uzman KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY Hazırlayan: Hamit BİRTANE Uzman KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u)

* Ticaret verileri Nace Revize 2 sınıflandırmasına göre 45 ve 46 kodlu sektörleri içermektedir. Kaynak: (Türkiye İstatistik Kurumu, u) 1.1. Ticaret Türkiye ye paralel olarak TR82 Bölgesi nde de hizmetler sektörünün ekonomideki payının artmasıyla öne çıkan alanlardan biri de ticarettir. 2010 TÜİK Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerine

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 20 ŞUBAT 2014 ANKARA SUNUM PLANI 1.Teşvik Sistemi 2.Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisi Yatırımları 3.Alt Bölge Destekleri 2 SUNUM PLANI 1.Teşvik

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Haziran 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Haziran 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Haziran 2014 Haziran Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT Konya 103.812 112.271 8,15 649.933

Detaylı

Hazırlayan: Hamit BĠRTANE Uzman KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY

Hazırlayan: Hamit BĠRTANE Uzman KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY Hazırlayan: Hamit BĠRTANE Uzman KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

ŞANLIURFA DIŞ TİCARETİ BİLGİ NOTU

ŞANLIURFA DIŞ TİCARETİ BİLGİ NOTU ŞANLIURFA DIŞ TİCARETİ BİLGİ NOTU Türkiye'nin 2014 yılı ihracatı, önceki yıla göre yüzde 3,8 artışla 157 milyar 642 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. İthalat yüzde 3,8 azalma ile 242 milyar 182 milyon

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr

AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.tr AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 213 AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE OCAK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 50, Ağustos 2014 Adem AKGÜL Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Haziran 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Haziran 2009 www.etonet.org.tr 1 İlimizin ihracatı OcakNisan Dönemi itibariyle 2009 yılında 2008 e göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik Kurumundan elde edilen verilere göre İlimizin

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2014 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ Temmuz 13 Temmuz 14 Değişim % Oca.-Tem.13 Oca.-Tem. 14 Değişim % İHRACAT Konya 117.647 115.165-2,11%

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR KASIM 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI MART 2016 MART 2016 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI

NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI GENEL DURUM NEVŞEHİR İLİ SOSYO EKONOMİK YAPI Ġlimize ait sosyo-ekonomik göstergeleri incelediğimizde nüfus ve coğrafya olarak küçük ölçekte bir Ģehir olduğu görülür. Yüzölçümü büyüklüğüne göre 63. nüfus

Detaylı

YOZGAT YATIRIM ORTAMI

YOZGAT YATIRIM ORTAMI YOZGAT YATIRIM ORTAMI YOZGAT Genel Bilgiler YOZGAT Toplam Nüfus: 444.896 Yozgat Şehir Merkezi: 79.387 İl Geneli Nüfus Artış Hızı (%): -2,1 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 yılına geldiğimizde öğrenci sayısı 11.236,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 1 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri

Mayıs Konya Dış Ticaret Verileri Mayıs 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Mayıs 2014 Mayıs Değişim 2013 Ocak - Mayıs 2014 Ocak - Mayıs Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 213 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17 İTHALAT

Detaylı

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri

I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması II. 2012 Değerlendirme III. 2012 İlk Yarı Yıl Faaliyetleri I. 2011 İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2010 yılında 113,9 milyar dolar olan Türkiye ihracatı, 2011 yılında

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

1.000$ MERSİN SERBEST BÖLGESİ TİCARET HACMİ

1.000$ MERSİN SERBEST BÖLGESİ TİCARET HACMİ DIŞ TİCARET 2006 Ocak ayında, ihracat geçen yıla göre %6,8, ithalat %22 oranında arttı. 2006 yılının Ocak ayında Mersin ili dış ticaret rakamları incelendiğinde, 2005 yılının belirtilen dönemine göre;

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 4.3.213 Sayı 12 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış ticaretinin durumu

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ KARAMAN BaĢlık Değer Sıra Türkiye'de 1. Sıradaki Ġl Değer TÜRKĠYE COĞRAFĠ YAPI Alan Büyüklüğü (göl dahil - km²) 9.427,43 34. Konya 40.813,52 783.562,38 %1,20 2011

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 76, EKİM 2016 Mustafa BALTACI Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi

T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İçindekiler 1.... 2 1.1. Yapılan Ülkeler... 4 1.2. 'ın En Büyük Partneri: Irak... 5 1.3. Ürünleri... 6 2. İthalat... 8 2.1. İthalat Yapılan Ülkeler... 9 2.2. İthalat Ürünleri... 10 3. Genel Değerlendirme...

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

KIRŞEHİR EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ 2016

KIRŞEHİR EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ 2016 KIRŞEHİR EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ 2016 İlimizin Ağustos 2016 tarihi itibari ile ekonomik görünümü Kırşehir OSB, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği, TÜİK, Bilim Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Ekim Konya Ekonomik Verileri

Ekim Konya Ekonomik Verileri Ekim 2014 Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Ekim 2014 Ekim Değişim % 2013

Detaylı

Eylül Konya Ekonomik Verileri

Eylül Konya Ekonomik Verileri Eylül Konya Ekonomik Verileri Dış Ekonomik İlişkiler ve Projeler Koordinatörlüğü, Eylül Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2013 Eylül Eylül Değişim 2013 Ocak-Eylül Ocak-Eylül

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014

Konya Ekonomik Verileri. Ağustos 2014 Konya Ekonomik Verileri Ağustos 2014 Dış Ticaret Tablo 1-Dış Ticarette Türkiye Konya Karşılaştırması 1000$ 2013 Ağustos 2014 Ağustos Değişim 2013 2014 Değişim İHRACAT İTHALAT 1000 $ Konya 106.433 106.676

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri

Mayıs 2015. Konya Ekonomik Verileri Mayıs 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Mayıs 14 Mayıs 15 Değişim % Ocak-Mayıs 14 Ocak-Mayıs 15 Değişim % Konya 143.645

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ANTALYA NıN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ANTALYA GENEL BİLGİLER Nüfus Antalya: 2.158.265 Türkiye: 76.667.864 KOBİ Sayısı

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü. Temmuz 2010 ANKARA Belirli Göstergelerle İmalat Sanayindeki Aylık Gelişmeler TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü Temmuz 21 ANKARA Hazırlayanlar Sektör Adı Sayfa No Dr. Serdar Şahinkaya

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 49, Temmuz 2014 Adem AKGÜL Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri

Nisan 2015. Konya Ekonomik Verileri Nisan 2015 Konya Ekonomik Verileri Dış Ticaret İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması İHRACAT 1000 $ Nisan 14 Nisan 15 Değişim % Ocak-Nisan 14 Ocak-Nisan 15 Değişim % Konya 140.853

Detaylı

BURSA ĠLĠ 2015 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU. ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Ar-Ge ve Pazara GiriĢ ġubesi

BURSA ĠLĠ 2015 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU. ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Ar-Ge ve Pazara GiriĢ ġubesi BURSA ĠLĠ 2015 YILI DIġ TĠCARET DEĞERLENDĠRME RAPORU ULUDAĞ ĠHRACATÇI BĠRLĠKLERĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ Ar-Ge ve Pazara GiriĢ ġubesi Ocak 2016 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. Genel Bilgi...3 2. Ġthalat Ġhracat...4 3. Bursa

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 51, EYLÜL 2014 Adem AKGÜL Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni TİCARET ODASI 5 IM 2 S A K *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI Türkiye

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ

2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ 2010 YILI HAZIR GĠYĠM SEKTÖRÜNDE GELĠġMELER VE SEKTÖRÜN 2023 YILI HEDEFLERĠ Hande UZUNOĞLU Türkiye sanayisinin lokomotifi olarak lanse edilen hazır giyim sektörü üretim ve istihdama katkısıyla önemli bir

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %14,1

Detaylı

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015

Konya Ekonomik Verileri. Temmuz 2015 Konya Ekonomik Verileri Temmuz 2015 DIŞ TİCARET VERİLERİ İHRACAT BİLGİLERİ Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması (1000 $) İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ TEMMUZ OCAK-TEMMUZ KONYA 114.893 106.076-7,7%

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni Sayfa ADANA TİCARET ODASI 6 T 2 A B ŞU *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Detaylı

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET

2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET 2015 YILINDA ADANA İLİNE VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ-ÖZET Türkiye de yatırımların teşviki, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve

Detaylı

1 KURULUŞ TARİHİ 01.01.1993 01.01.1995 22.08.2007 2 ARSANIN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 79,5 Hektar 111.8 Hektar 75 hektar 34 Sanayi Parseli.

1 KURULUŞ TARİHİ 01.01.1993 01.01.1995 22.08.2007 2 ARSANIN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 79,5 Hektar 111.8 Hektar 75 hektar 34 Sanayi Parseli. 1. İlin Sanayi Yapısı Amasya da sanayi; 1926 yılında kurulan Eski Çeltek Kömür İşletmesi ve 1955 yılında kurulan Yeni Çeltek Kömür İşletmesi ile fabrika ölçeğindeki sanayileşme hareketi ise 1954 yılında

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ TOKAT IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 TOKAT GENEL BİLGİLER Nüfus; Tokat: 598.708 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Temmuz 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Temmuz 2009 www.etonet.org.tr 1 İlimizin ihracatı Ocak-Mayıs Dönemi itibariyle 2009 yılında 2008 e göre %15 azalmıştır. İhracat İthalat Oranları Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik Kurumundan elde edilen

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

Hazırlayan: Hamit BĠRTANE Uzman KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY

Hazırlayan: Hamit BĠRTANE Uzman KARACADAĞ KALKINMA AJANSI DEVELOPMENT AGENCY Hazırlayan: Hamit BĠRTANE Uzman KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Tescil Raporu Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı) Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı) 3

Tescil Raporu Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı) Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı) 3 Ekonomik Rapor 1 İÇİNDEKİLER Tescil Raporu.2 2016 Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı)... 2 2015 Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar Dağılımı (Mal Sınıfı) 3 2016 Yılı Ürün Cinsine Göre Miktar

Detaylı

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI

BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ Sadık URANLI Mayıs 2011 SUNUM PLANI I. TTGV HAKKINDA II. DESTEKLER 1. AR-GE PROJE DESTEKLERĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME PROJELERĠ

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANAT KARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EKİM 2011 ĠÇĠNDEKĠLER... 1 GAYRĠ SAFĠ YURTĠÇĠ HASILA (GSYH)... 2 ĠSTĠHDAM - ĠġSĠZLĠK VE ĠġGÜCÜ

Detaylı

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( )

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( ) MADEN Madencilik sektörünün ülke üretimindeki payı giderek artmaktadır. TÜİK Ulusal Hesaplar İstatistiklerine göre 1998 fiyatlarıyla iktisadi faaliyet kollarına göre incelendiğinde; Grafik 14 te de görüldüğü

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 61, TEMMUZ 2015 Adem AKGÜL Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Nisan - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ... 2 İTHALAT

Detaylı

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ Proje Teklif Çağrısı: TRC2-10-EKOG001-A-B: EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl 1 A-815 Asenka Mermer

Detaylı

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ

KONYA DIŞ TİCARET BÜLTENİ Eksen Başlığı HABER BÜLTENİ 1.4.213 Sayı 13 Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nden alınan verilere dayalı olarak Konya nın dış

Detaylı

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014

EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 2014 EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 214 SOSYAL YAPI EĞİTİM İŞGÜCÜ EKONOMİK DIŞ TİCARET BANKACILIK TURİZM SOSYAL YAPI GÖSTERGELERİ YILLAR VAN TÜRKİYE 199 637.433 56.473.35 2 877.524 67.83.524 21 1.35.418 73.722.988

Detaylı

YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU

YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU M. Aykut KELECĠOĞLU, Nisan 2012. Yeni teşvik sistemi ile ilgili açıklamalar 5-6 Nisan 2012 tarihlerinde Başbakanımız ve Ekonomiden sorumlu devlet bakanımız tarafından

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ AFYONKARAHİSAR IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 AFYONKARAHİSAR GENEL BİLGİLER Nüfus; Afyonkarahisar: 709.015 Türkiye:78.741.053

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI

TARSUS TİCARET BORSASI TARSUS TİCARET BORSASI Ülkemizde yetiştirilen tarımsal ürünlerden, tarımsal üretimin bir kısmı doğrudan tüketilirken, bir kısmı sanayide hammadde olarak işlenerek değişik gıdalara dönüştürülmektedir. Tarımsal

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM AYDIN DIŞ TİCARET BÜLTENİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 91 AYDIN Tel: +9 256 211 5 +9 256 211 61 45 Faks:+9 256 211 63 15 www.aydinticaretborsasi.org.tr

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Sayı: 43, Ocak 2014 Erhan DEMİRCAN Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı