OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11."

Transkript

1 BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ

2 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ b) Adresi: Eskişehir Yolu 40.Km. Malıköy-Temelli / ANKARA c) Telefon numarası: (8 Hat) ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi: e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Barbaros KARA Elk.Tek İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1. İhale konusu işin adı; Başkent Organize Sanayi Bölgesinde Otomatik Sayaç Yönetim Sistemi (OSYS) tesis edilmesi işidir İhale konusu işin niteliği; Başkent Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikaların mevcut sayaçlarının değiştirilmesi, akım trafolarının ve ölçü devrelerinin test edilmesi, devreye alınması ve Otomatik Sayaç Yönetim Sistemi (OSYS) tesis edilmesi, sistemle ilgili eğitim verilmesi işidir. Madde 3 - İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER 3.1. a) Tekliflerin sunulacağı adres: b) İhalenin yapılacağı adres: Başkent OSB Bölge Müdürlüğü Eskişehir yolu 40.km. Malıköy-Temelli/ANKARA c) İhale son teklif verme tarih ve saati: , 13:00 d) İhale tarih ve saati : , 13: Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere elden teslim edilecektir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler ile posta ve yolu ile gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz. Madde 4 - İHALE DOKÜMANININ TEMİNİ İhale dokümanı yukarıda belirtilen adresten satın alınacaktır. İhale dokümanı satış bedeli; 250 TL ( KDV dahil ) dir

3 Madde 5- İHALE DOKÜMANININ KAPSAMI 5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır: İdari şartname, Başkent OSB Otomatik Sayaç Yönetim Sistemi (OSYS) sözleşmesi Başkent OSB Otomatik Sayaç Yönetim Sistemi (OSYS) Teknik Şartnamesi Birim Fiyat Teklif Cetveli Sapma Listesi Atıfta Bulunulan Şartname ve Yönetmelikler 1. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi 2. Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları 3. Yapım İşleri Genel Teknik Şartnamesi 4. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 5. Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği 6. Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği, 7. Yapım İşleri Genel Şartnamesi, 8. Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği 9. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, 10. Elektrik Tesisleri Emniyet Yönetmeliği, 11. Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği, 12. TSE Yangın Yönetmeliği, 13. Binaların yangından korunması hakkında Yönetmelik, 14. T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEDAŞ, EPDK, BOTAŞ, Türk Telekom A.Ş., Telekomünikasyon Kurumu v.s. ilgili Kurumların yürürlükteki mevzuatları 15. Özel sistemlere ilişkin ulusal ve Uluslararası standartlar (TSE, IEC, CENELEC,) NOT 1: de belirtilen belgelerin ihale ilan tarihi itibariyle yürürlükteki yayımları, ihaleye ait diğer dokümanlarla birlikte idari şartname ve sözleşmenin ekidir. Bu belgeler, ihale dokümanıyla birlikte satılmaz. İhaleye teklif veren firmalar bu belgeleri ilgili yerlerden temin edeceklerdir. NOT 2: İhale dokümanı, Kompakt Disk (CD) ortamında verilecektir Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince OSB nin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine OSB tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

4 Madde 6. TANIMLAR: BAŞKENT OSB OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) OSB: İş sahibi, BAŞKENT OSB Yönetim Kurulu Başkanlığını; TEKLİF SAHİBİ: OSB tarafından işbu şartnameye göre ihaleye çıkarılan Tesisleri yapmak üzere talip olan firmalardan gerekli koşulları sağladığı OSB tarafından kabul edilerek değerlendirmeye alınan özel ve tüzel kişileri; YÜKLENİCİ : Yukarıda belirtilen işleri yapacak yeterliliğe sahip olduğu OSB tarafından takdir edilerek işin yapımı için seçilen ve sözleşme imzalanarak işin yapımında yetki ve sorumluluk verilen şirketi, KONTROL MEKANİZMASI (TEŞKİLATI): OSB nin yetkilendirdiği personelleri ve/veya OSB adına bu işin kontrol ve denetimi ile ilgili olarak dışarıdan yetkilendirilen şirket veya şirketleri ifade eder. Madde 7- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER VE YETERLİK KRİTERLERİ 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. c) Bu Şartnamede yer alan formatta hazırlanmış teklif mektubu d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya dışındaki teminatların yatırıldığını gösteren makbuz. e) İhale dokümanlarını satın aldığına ilişkin makbuz. f) Yer görme belgesi. g) Bu şartnamenin 7.3. maddesinde belirtilen, yeterlilik belgeleri

5 7.2. Ortak girişim olması halinde; BAŞKENT OSB OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur Yeterlilik Kriteri (İş bitirme); Bu ihaleye teklif verecek firmalar OG, OG-AG Elektrik Şebeke Tesisi işlerine ait iş deneyim belgelerini ibraz edeceklerdir. İş deneyim belgelerinin en az bir tanesinin, isteklinin teklif bedelinin en az % 30 u tutarında olması gereklidir İş deneyim belgeleri; yurt içinde veya yurt dışında, kamu kuruluşlarına veya özel sektöre yapılarak tamamlanmış işlerde; a) Geçici kabulü yapılmış iş için alınan iş bitirme belgesinden b) Devam eden işlerde sözleşme esas alınarak düzenlenen geçici kabulü yapılmamış, ancak sözleşme bedelinin asgari % 70 lik kısmı gerçekleşmiş iş için alınan iş durum belgesinden ibaret olacaktır Belgelerin sunuluş şekli; İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. Madde 8 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 8.1.Kamu ihalelerinden yasaklanmış olanlar kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilir. Madde 9 YER GÖRME BELGESİ 9.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek zorunludur. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için

6 gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır İstekli veya temsilcilerine, işin yapılacağı yer OSB tarafından gösterilecek ve yer görme belgesi verilecektir Yer Görme Belgesi Örneği Yer Görme Belgesi OSB tarafından ihale edilen Otomatik Sayaç Yönetim Sistemi (OSYS) Tesis yapım işi ile ilgili olarak Organize Sanayi Bölgesini, mevcut Elektrik Dağıtım sistemini, müşteri bağlantı noktalarını, bu proje ile ilgili yapılması gereken tadilatlara, OSB nin süreli taleplerine ve İhale Konusu iş ile ilgili her türlü bilgi ve saha koşullarına vakıfız.../../2012 OSB Yetkilisi İmza Kaşe Firma Yetkilisi İmza Kaşe Madde 10 İŞE YAKLAŞIM RAPORU İsteklinin ihale dokümanında tanımlanan işi nasıl yapacağını anlatan rapordur. Bu raporda genel hatları ile hangi tip malzemeyi niçin tercih ettiğini, ihale dokümanında belirtilen hususlarda ne gibi sapmalarda bulunmayı düşündüğünü ve sebeplerini, belirtmelidir. Madde 11 - İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI OSB, ihalenin herhangi bir aşamasında istediği anda hiçbir sebep göstermeye gerek kalmadan zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapabilir. Zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir. Madde 12 - TEKLİF VE SÖZLEŞME İstekliler tekliflerini 14.3 Maddesinde örneği görülen birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen her bir iş kaleminin birim fiyatlarının iş kaleminin miktarı ile çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucunda, ihale üzerine bırakılan istekli ile sözleşme birim fiyatlara dayalı toplam fiyat üzerinden imzalanacaktır. Madde 13 - TEKLİF VE ÖDEMELERDE GEÇERLİ PARA BİRİMİ İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır

7 Madde 14 - TEKLİF VERME ŞEKLİ: Teklifler, biri iç biri dış zarf olmak üzere iç içe iki zarf şeklinde hazırlanacaktır Dış zarf içerisinde aşağıdaki yeterlilik belgeleri bulunacaktır. a) İşe yaklaşım raporu b) İş bitirme belgeleri c) Mali yeterlilik belgeleri d) Ticaret odası belgesi e) İmza sürküleri f) Vergi ve sigorta borcu olmadığına ilişkin belge, g) İhale dokümanını satın alındığına ilişkin belge, h) Yer görme belgesi i) Geçici teminat belgesi 14.2 İç zarf içerisinde aşağıdaki örneğe göre doldurulmuş teklif mektubu ve bu teklif mektubunun doldurulmasına esas (malzeme birim fiyatı, miktarı, montaj bedeli, tutarı, markasını içeren) Birim fiyat teklif cetveli ile sapma listesi bulunacaktır. Madde 15 - TEKLİFLERİN BAĞLAYICILIĞI: Teklif alınmış olması OSB yi hiçbir yükümlülük altına sokmaz. Teklif sahiplerini ise bu şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde tek taraflı olarak bağlar. Madde 16 - TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: OSB istediği usul ve esaslar çerçevesinde teklifleri değerlendirip sonuçlandırma, ihale esnasında yeni teklif alma, pazarlık yapma, açık eksiltme v.b. usullerle ihaleyi sonuçlandırma, gerekirse ihaleyi iptal etme hakkına sahiptir. OSB işi istediği teklif sahibine hiçbir koşul ve şarta bağlı olmaksızın ihale edebilir. Madde 17- TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. Bu süreden daha kısa süreli teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. Madde 18- AVANS VERİLMESİ Avans verilmeyecektir. Madde 19- TEMİNATLAR 19.1 Geçici teminat İhaleye girecek isteklilerin, teklif ettikleri bedelin % 3 nden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda vermek zorunda oldukları 120 günden az olmayan süreli / süresiz teminat tutarıdır

8 19.2 Kesin teminat BAŞKENT OSB OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6 sı oranında alınan süresiz kesin teminat tutarıdır Avans teminatı Avans verilmeyecektir. Madde 20 - TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır: a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları. Madde 21 - TEMİNATLARIN İADESİ: 21.1 Geçici teminatın iadesi İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları hariç olmak üzere diğer isteklilere ait teminat mektupları hemen iade edilir İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci ve üçüncü teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir Kesin teminatın iadesi Kesin teminat kesin kabul tutanağının onaylanmasından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesinden sonra, yapılacak kesin hesap neticesinde bu işten dolayı OSB ye herhangi bir borcunun olmadığının tespiti ile Yükleniciye iade edilir. Yüklenicinin bu iş nedeniyle OSB ye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanunî vergi kesintilerinin kesin hesap tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı Yükleniciye iade edilir Avans Teminatının iadesi Avans verilmeyecektir. Madde 22 -SÖZLEŞME YAPILMASINDA YÜKLENİCİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU İhale üzerinde bırakılan istekli, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Aksi halde geçici teminatı gelir kaydedilir

9 Madde 23- İHALE KONUSU İŞTE ÇALIŞTIRILACAK ZORUNLU PERSONEL Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde belirtilen sürelerde bulundurmak zorundadır. 1 Adet Şantiye Şefi( Elektrik-Elektronik veya Elektrik Mühendisi) Devamlı Bulunacaktır (Benzer işlerde en az 5 yıl deneyimli Şantiyede çalışmış ve/veya benzeri projeleri yönetmiş ve/veya kontrollüğünü yapmış olmak) Yüklenici, yukarıda belirtilen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname, sertifika vb.) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde OSB ye bildirmek mecburiyetindedir. OSB bu personeli kabul edip etmeme hakkına sahiptir Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin OSB tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi için Yükleniciye beş gün süre verilir. Yüklenici, verilen süre içerisinde yeni bir teknik personel bildirmeye mecburdur Yukarıda öngörülen teknik personelin iş başında bulundurulmaması durumunda OSB öngörülen teknik personel iş başına getirilene kadar, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işi durdurabilir. Ve/Veya Maddesinde belirlenen ceza uygulanır Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu hallerde ve yerine yine aynı niteliklere sahip olduğu OSB ce kabul edilmiş vekil bırakarak; diğerleri ise, hastalık, OSB nin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler İşin devamı sırasında geçici olarak iş yerinde bulunması gereken teknik personel ile ilgili olarak ; bu kişilerin iş başında bulunma zamanı ve süreleri OSB kontrol teşkilatı ile yüklenici arasında düzenlenen bir protokol ile tespit edilir. Yüklenici bu teknik elemanların isimlerini belgeleri ile birlikte ilk işe başlayacakları tarihten en az 10 gün önce OSB ye bildirmek mecburiyetindedir. OSB bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini 5 gün içinde yükleniciye tebliğ edecektir. OSB tarafından bu tebliğ yapılmadığı takdirde bildirilen teknik elemanlar kabul edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymak mecburiyetindedir. Madde 24 - ÖDEMELER Avans Ödemesi Avans verilmeyecektir İhzarat Ödemesi İhzarat ödemesi yapılmayacaktır Hakediş Ödemeleri Yüklenici tarafından temin edilen malzemeler montaja geçildikten sonra malzeme bedeli montaj bedeli ile birlikte ödenecektir Hakediş ödemeleri, OSB muhaberatına verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde kontrol edilip onaylanacak ya da gerekçeleri ile iade edilecektir. Onaylanan hakedişin ödemesi, kesilen fatura tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılacaktır

10 Madde 25 - FİYAT FARKI Fiyat farkı verilmeyecektir. Madde 26 - İŞ PROGRAMI Sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin yapılmasına müteakip, yüklenici tarafından yapılacak olan miktarların ve tutarların belirtildiği iş programı 10 (on takvim günü) gün içerisinde OSB onayına sunulur OSB uygun görmesi halinde sunulan programı onaylar veya Gerek görmesi halinde revize ederek onaylar OSB tarafından onaylanan iş programı kesindir. Madde 27 - İŞİN KONTROLÜ İşin kontrolü OSB kontrol mekanizması tarafından yapılacaktır. Madde 28 - YER TESLİMİ Yer teslimi, Yüklenicinin sözleşmenin imzalanmasını izleyen 10 takvim günü içinde yapacağı yazılı talep üzerine, OSB ce talep tarihinden itibaren 20 takvim günü içinde yapılır. Yer teslim tarihinde OSB temsilcileri ve yüklenicinin noterlikçe yetkili kılınmış teknik vekilinin, şahıs şirketlerinde ise teknik eleman olması kaydıyla yüklenicinin katılımıyla Yer Teslim Tutanağı düzenlenir. Yer teslim tutanağı OSB ce 15 takvim günü içinde onaylanarak yükleniciye tebliğ edilir. Yer teslim tutanağının onaylandığının Yükleniciye tebliğ edildiği tarihte yer teslimi yapılmış olur Yüklenicinin 10 gün içerisinde yer teslimi talebinde bulunmaması halinde, 10 günü takip eden 20 gün içerisinde, OSB ce re sen belirlenecek bir tarihte, yüklenici yer teslimine davet edilecektir. Yüklenici saptanan günde yer teslimi yapılacak mahalde bulunmaz veya noterlikçe yetkili kılınmış teknik vekilini bulundurmazsa ikinci defa OSB ce re sen saptanacak ve Yükleniciye bildirilecek günde Yüklenici veya noterlikçe yetkili kılınmış teknik vekili hazır bulundurmak zorundadır. Aksi halde OSB sözleşmeyi fesih etmeye ve kesin teminatını gelir kaydetmeye yetkilidir. Madde 29 - İŞE BAŞLAMA VE İŞ BİTİRME TARİHİ Bu sözleşmenin 28. Maddesinde belirtilen, yer tesliminin onaylanıp yükleniciye tebliğ edildiği tarih işe başlama tarihidir İşin süresi 100 (yüz) takvim günüdür

11 Madde 30 - SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgın hastalık. ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı OSB den kaynaklanan nedenler İşin sözleşmesinde ve Şartnamelerinde yer alan, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (projelerin geç onaylanması, iş programının geç onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır. Yüklenici kendinden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı meydana gelen gecikmeleri, nedenleri ile birlikte anında OSB ye bildirmek ve OSB den alacağı belge ile birlikte süre uzatım talebi için yazılı olarak OSB ye bildirir. Uygun görülmesi durumunda süre uzatımı verilir. Madde 31 - İLAVE İŞLER OSB tarafından Sözleşme bedelinin % 30 una kadar yükleniciye ek iş resen verilebilir. İlave işin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir OSB tarafından verilmesi düşünülen ek iş tutarının Sözleşme bedelinin %30 unu geçmesi halinde, söz konusu işin bu sözleşme koşulları altında yapılıp yapılmaması yüklenicinin isteğine bağlıdır. Madde 32 - SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN İŞLERE AİT BİRİM FİYAT TESPİTİ İşin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği, ancak birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelleri, yürürlükte bulunan TEDAŞ, Bayındırlık Bakanlığı..vb kurumlara ait güncel birim fiyatlar üzerinden pazarlık yapılır. Söz konusu iş kalemleri için yürürlükte bulunan kurumlara ait birim fiyatlarda yok ise rayiç bedeller üzerinden OSB ve yüklenici mutabakata varır

12 Madde 33 - GECİKME HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR VE SÖZLEŞMENİN FESHİ Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmeyeceğinin tespit edilmesi durumunda yüklenici yazılı olarak ihtar edilir Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde veya iş programında belirtilen müstakil kullanımına elverişli kısmının zamanında bitirememesi halinde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,05 i (Onbinde beşi) oranında gecikme cezası uygulanır Yüklenicinin maddesinde belirtilen bulundurması gereken personeli iş mahallinde bulundurmaması durumunda her bir personel için 1000TL/ gün ceza uygulanır. Bu ceza uygulanmakla birlikte OSB nin yazılı ihtarına rağmen verilen süre içerisinde yüklenici, istenilen nitelikte personeli temin edip bulundurmaması halinde 30 (otuz) gün süreli olarak ikinci defa ihtar gönderilir. İkinci ihtara rağmen verilen süre içerisinde söz konusu personel temin edilmemiş ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilir Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde kesin teminatından tahsil edilir. Teminatın cezaları karşılamaması halinde yasal yollardan yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır. Madde 34 - İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI Yüklenici bu işte çalıştıracağı elemanlarını 4857 sayılı iş kanun ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu kanunlara dayanan tebliğ, yönetmelik v.b. ye göre çalıştırmakta ve çalışma esnasında meydana gelebilecek her türlü kazalara karşı emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Bu çerçevede yüklenici personelinin çalışması sırasında kaza ve hasara sebep vermeleri durumunda kullanılmak üzere ücreti yüklenici tarafından karşılanılacak ferdi kaza ve mali mesuliyet sigortası yaptırılarak sigorta poliçesi OSB ye verilecektir. Ayrıca çalışmalar sırasında üçüncü şahıslara ve araçlara verilecek zararlardan ve bu zararların ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca işin tamamlanmasına kadar montaj ve all risk sigortası yaptırılarak poliçesi OSB ye ibraz edilmek zorundadır. Madde 35 - TEKLİF FİYATA DAHİL OLAN GİDERLER İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dâhildir. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde OSB tarafından yükleniciye ayrıca ödenir

13 Madde 36 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Bu ihaleden doğacak anlaşmazlıkların çözüm yeri Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. EK-1 Birim Fiyat Teklif Cetveli EK-2 Sapma Listesi EK-3 Sözleşme Taslağı

14 Yer Görme Belgesi OSB tarafından ihale edilen Otomatik Sayaç Yönetim Sistemi (OSYS) Tesis yapım işi ile ilgili olarak Organize Sanayi Bölgesini, mevcut Elektrik Dağıtım sistemini, müşteri bağlantı noktalarını, bu proje ile ilgili yapılması gereken tadilatlara, OSB nin süreli taleplerine ve İhale Konusu iş ile ilgili her türlü bilgi ve saha koşullarına vakıfız.../../2012 OSB Yetkilisi İmza Kaşe Firma Yetkilisi İmza Kaşe

15 TEKLİF BİRİM FİYATLI İŞLER İÇİN TEKLİF MEKTUBU./ / SAYI:.. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İhale Komisyonu Başkanlığına ANKARA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı, Uyruğu : Tebligata esas açık Adresi : Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası : Ticaret Odasına Kayıtlı Olduğu İl ve Sicil No : Telefon ve Faks Numarası : Elektronik posta adresi (varsa) : İdarenizce 20/11/2012 Salı günü ihalesi yapılacak olan Başkent Organize Sanayi Bölgesinde Otomatik Sayaç Yönetim Sistemi (OSYS) tesis edilmesi işine ait ihale dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, mahallin özelliklerini ve teknik şartlarını tetkik ettik, her hangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün şartları kabul ediyoruz. 1- Söz konusu işi, bu teklifin ekindeki birim fiyat teklif cetvelinde* belirtilen her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden KDV hariç toplam... (TL) (rakam ve yazıyla) bedel karşılığında yapmayı kabul ve taahhüt ederiz. 2- Teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarının ve mahiyetinin ihale dokümanında yer alan teknik şartnamelere ve projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz. 3- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günü geçerlidir. 4- İhale konusu iş için kendimiz veya başkası adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 5- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz. 6- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. Saygılarımızla Adı Soyadı / Firma Kaşesi İmza * EK- Birim Fiyat Teklif Cetveli ve İcmali (Birim Fiyat Teklif Cetveli ve İcmali ayrıca Manyetik Ortamda, Excel Çalışma Kitabı formatında formülize edilmiş olarak verilecektir.) *Teklif sahibi veya Teklif vermeye yetkili kişi tarafından ad ve soyad /unvan yazılarak imzalanacaktır. iş ortaklığı halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır. (ekteki birim fiyat cetvelleri de aynı şekilde imza edilecektir)