Yerel Yönetişim Sorunları Açısından Londra Büyükşehir Yönetimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel Yönetişim Sorunları Açısından Londra Büyükşehir Yönetimi"

Transkript

1 Yerel Yönetişim Sorunları Açısından Londra Büyükşehir Yönetimi Hasan Canpolat * - M. İlker Haktankaçmaz ** Özet: 1980 lerden beri tüm dünyada yaşanan gelişmeler sonucu kamu ile vatandaş arasındaki ve buna bağlı olarak yerel halkla onların temsilcisi yerel seçilmişler arasındaki ilişkilerin niteliğinde büyük değişim yaşanmıştır. Bu çerçevede bir ülkedeki yönetişimin düzeyi o ülkedeki demokrasinin düzeyinin belirlenmesinin önemli bir ölçütü haline gelmiştir. Bu küresel eğilime paralel olarak İngiltere yerel yönetim sistemi de yerel yönetimlerin kendi bölgelerine liderlik edebilmelerine daha fazla imkan tanınması, bu yönetimlerin yerel halkın taleplerine daha etkili bir biçimde cevap verebilmelerinin mümkün kılınması ve yerel düzeyde işbirliğinin arttırılması yönünde bir değişim sürecine girmiştir. Ancak her ülkede olduğu gibi İngiltere de de, bu konuda önemli sorunlar yaşanmakta ve Londra Büyükşehir Yönetimi bu bakımdan en çarpıcı örneklerden birini teşkil etmektedir. Anahtar Sözcükler: Yönetişim, Londra Büyükşehir Yönetimi, yerel yönetimler, İngiltere, katılım. Greater London Authority in Terms of Local Governance Problems Abstract: The post-1980 developments have dramatically changed the relation between governments and public, thus changing the relation between local representatives and local people as well. In this context, the level of governance has become an important criterion for determining the level of democracy in any country. Concordantly with global trend, English local administration system has been changed for enabling local authorities to lead their regions, responding more efficiently the demands of local people and increasing the cooperation at local level. However, like every country, England has also many problems and the Greater London Authority is one of the most striking examples in this respect. Key Words: Governance, Greater London Authority, local authorities, England, participation. GİRİŞ Çok uzun zamandan beri kabul görmekte olan kamu yönetir (Oakerson, 2004: 19) biçimindeki yargı geçtiğimiz çeyrek yüzyıllık dönemde değişmiş, * Dr., İçişleri Bakanlığı, Vali/Müsteşar Yardımcısı. ** Dr., İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü. Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 19 Sayı 1 Ocak 2010, s

2 92 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (1) Ocak lerin başından beri yaşanmakta olan çok yönlü değişimin devlet birey ilişkisini değiştirmesi nedeniyle kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanında yönetim kavramı yerine yönetişim kavramı kullanılmaya başlanmıştır. Kamu ile vatandaş arasındaki bu yeni ilişki çerçevesinde vatandaş kamu yönetiminin sunduğu hizmetlerden pasif bir biçimde yararlanan kişi olmaktan çıkmakta, kamusal hizmetlerin her aşamasında söz söyleyebilen, kamu yönetimini her düzeyde etkileyebilen aktif yurttaş (TOBB, 2000: ) konumuna gelmekte buna bağlı olarak yerel halkla onların temsilcisi yerel seçilmişler arasındaki ilişkilerin niteliği de değişmektedir (Danters - Rose, 2005: 5). Bu açıdan gelişmiş demokratik ülkelerde bireylerin kamu yönetiminde kararların alınma sürecine aktif bir biçimde katılabilmesi sağlanmaya çalışılmakta ve yönetim sistemi buna imkan sağlayacak biçimde yeniden yapılandırılmaktadır (Yıldırım, 2005: 23). Bu çerçevede değerlendirildiğinde bir ülkedeki yönetişimin düzeyi ile o ülkedeki demokratikleşme düzeyi arasında çok yakın bir ilişki olduğu söylenebilir. Çünkü demokratik sistemi diğerlerinden ayıran özellik, bireyin sivil toplum sisteminin temelini oluşturmasıdır. Birey, sivil toplumun temel öğesi olarak kabul edilince merkezi yönetiminin elindeki planlama, karar verme, kaynak oluşturma ve onları kullanma gibi bir takım yetkilerin bireylerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarına veya bireye en yakın üretim birimi olan yerel yönetimlere ve taşra kuruluşlarına devredilmesi ve bireyin demokratik rejimin temel güvencesi durumuna getirilmesi gereğini kendiliğinden ortaya çıkarır ki, zaten bu yönetim biçimi de günümüzde yönetişim olarak adlandırılmaktadır (Haktankaçmaz, 2004: 57). Kavram bu açıdan; geleneksel, bürokratik, hiyerarşik ve bugüne kadar iyi sonuçlar vermemiş yönetim anlayışının yerine sivil toplum örgütlerini benimseyerek katılımcılığa teşvik eden, şeffaflık, yetki devri ve yerinden yönetimi esas a- lan, sonuç verici ve uygulanabilir çözüm yolları üretebilen (Aykaç, 1996: 18) daha esnek bir yönetim anlayışını (John, 2001: 19) ifade etmektedir. Temelde kamu, özel ve sivil toplum işbirliğinde yönetime katılma anlamında kullanılan yönetişimin günümüzde ulaştığı düzey itibariyle çeşitli türleri ortaya çıkmıştır. Bu türlerin en bilinenleri, mekansal farklılıklara göre belirlenen küresel yönetişim, devlette yönetişim ve yerelde yönetişim dir ki (Karaman, 2000: 42), bu son tür yönetişim daha çok yerel yönetişim olarak adlandırılmaktadır. Yerel yönetim sistemi ve yerel demokrasi açısından değerlendirildiğinde yerel yönetişim; yerel seçilmişler ile vatandaşlar arasındaki iletişimi yaygınlaştırması, yerel seçilmişlerin ve demokratik kurumların meşruiyetini güçlendirmesi ve bu kurumların etkinliğini arttırması nedeniyle bugün artık yerel demokrasinin ger-

3 Yerel Yönetişim Sorunları Açısından Londra Büyükşehir Yönetimi 93 çekleştirilmesi için olmazsa olmazlar arasında sayılmaktadır (Council of Europe Committee of Ministers Recommendations, 2001). Dünyada yaşanan bu küresel eğilime paralel olarak İngiltere 1 yerel yönetim sistemi de yerel yönetimlerin kendi bölgelerine liderlik edebilmelerine daha fazla imkan tanınması, bu yönetimlerin yerel halkın taleplerine daha etkili bir biçimde cevap verebilmelerinin mümkün kılınması ve yerel düzeyde işbirliğinin artırılması yönünde bir değişim sürecine girmiştir. Bu değişimle, bir yandan bireylerin ve toplulukların güçlendirilerek yaşadıkları yerde sunulan kamu hizmetleri konusunda daha fazla söz sahibi olması, diğer yandan da yerel demokrasinin ve toplumla ilişkilerin en ön safında yer alan yerel seçilmişlerin, üstlendikleri rolleri gereği gibi yerine getirebilmeleri için, güçlendirilmesi amaçlanmıştır (White Paper, 2006: 2). Ancak gerek dünya ölçeğinde yaşanan gelişmelere gerekse İngiltere de bu çerçevede gerçekleştirilen değişikliklere rağmen İngiltere de yerel yönetişimin uygulanmasının önünde çok ciddi engeller bulunmaktadır. Bu çerçevede bu çalışmanın amacı, Londra Büyükşehir Yönetimi (Greater London Authority ki bundan sonra LBY olarak ifade edilecektir) nde yerel yönetişimin uygulanmasını engelleyen başlıca nedenleri ortaya koymaktır. Çalışmada, LBY de yerel yönetişimin uygulanmasının önündeki engeller; LBY nin örgütlenme yapısından kaynaklanan yapısal engeller, İngiliz yerel yönetim sisteminden kaynaklanan yönetsel engeller ve Londra nın toplumsal yapısından kaynaklanan toplumsal engeller biçimindeki başlıklar altında gruplanarak irdelenecek, yine her bir gruptaki engellerin aşılmasına yönelik olarak getirilen öneriler aynı başlık altında değerlendirildikten sonra sonuç bölümünde konunun genel bir değerlendirmesi yapılacaktır. LBY DE YEREL YÖNETİŞİMİ ENGELLEYEN YAPISAL NEDENLER LBY de yerel yönetişimi engelleyen yapısal nedenlerin geçmişte yaşanan o- lumsuzluklar, LBY başkanının LBY çekirdek örgütündeki ve bağlı idarelerindeki güçsüz konumundan kaynaklanan nedenler biçimindeki alt başlıklar halinde incelenmesi mümkündür. Geçmişte Yaşanan Olumsuz LBY Deneyimi LBY çok parlak bir geçmişe sahip değildir. Doğumu 1899 olarak kabul edilen LBY, 1963 yılında yeniden yapılandırılmış ancak 1986 yılında, görünürde yerel yönetişimin arttırılması gerçekte ise farklı siyasi mülahazalarla, diğer altı büyükşehirdeki yönetimle birlikte feshedilerek sona erdirilmiş (Kavruk, 2002: 1 Çalışmada kullanılan İngiltere ifadesi ile İngiltere ve Galler kastedilmektedir.

4 94 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (1) Ocak ) ve görevleri alt kademe belediyeleri ile Londra Kent Birliği ve çok sayıda merkezi yönetim kuruluşu arasında paylaştırılmıştır (Uyanık, 1993: 23). İşçi Partisi tarafından 1997 deki genel seçimler dolayısıyla açıklanan seçim bildirgesinde, hükümete gelindiğinde Londra Büyükşehir Yönetimi için gerekli değişikliklerin yapılacağı taahhüt edilmiş, Parti nin seçimleri kazanmasının ardından açıklanan hükümet programında, Londra da yapılacak bir referandumun sonucuna göre, Londra Büyükşehir Yönetimi nin yeniden kurulacağı ilan edilmiştir de Londra da yapılan referandumdan olumlu sonuç çıkmasının ardından 11 Kasım 1999 da Londra Büyükşehir Yönetimi Yasası (Greater London Authority Act) ile LBY nin kuruluş süreci tamamlanmıştır. Kurulan büyükşehir yönetimi, Londra sınırlarını kapsamakta ve her ikisi de ayrı oylarla seçilen bir başkan ile 25 üyeli bir meclisten oluşmaktadır. Londra daki alt kademe belediyeler ise sunmakta oldukları hizmetleri önceden olduğu gibi vermeyi sürdüreceklerdir (İnaç - Ünal, 2006: 129). LBY, yapısı itibariyle İngiltere deki diğer yerel yönetim birimlerinden farklılık göstermektedir. Büyükşehir yönetimi başkanı da temsil ve icra işlevini kendinde toplaması bakımından yerel yönetim sistemi içerisinde özgün bir yere sahiptir (Karaman, 1988: 362). LBY, Londra nın tümünü ilgilendiren genel nitelikteki sorunlar hakkında liderlik yapan, planlar hazırlayan, Londra daki yerel yönetimler arasında genel nitelikteki sorunlar konusunda ortak çalışma ve eşgüdüm sağlayan stratejik bir yerel yönetim birimi olarak tasarlanmıştır (Kösecik, 2000: 73). Bu çerçevede LBY; ulaşım, güvenlik, kentin sosyal ve ekonomik kalkınması, çevre, kültür, spor, halk sağlığı ile itfaiye ve acil yardım hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur (Travers, 2002: 780). Buna karşılık büyükşehir sınırlarındaki yerel halkın günlük yaşamını yakından ilgilendiren hizmetlerin büyük çoğunluğu büyükşehir sınırlarındaki alt kademe belediyeleri tarafından görülmektedir. Bu çerçevede eğitim, konut, aydınlatma, temizlik, katı atıkların bertarafı, şehir içi yolların onarımı, sosyal hizmetler ve halkın eğlenip dinlenmesi ile ilgili konulardaki hizmetler alt kademe belediyeleri tarafından yerine getirilen hizmetlerin başlıcalarıdır (Karaman, 1988: 362) dönemi, LBY nin alt kademe belediyeleriyle çatışma içerisinde geçirdiği dönemidir. Bu nedenle yeniden kurulan LBY, geçmişte yaşanan bu olumsuzlukların tekrarlanmasını önleyecek şekilde stratejik bir yapı olarak düzenlenmiş ve LBY nin alt kademe belediyeleri ile görev ve yetki ayrımı da çok net bir biçimde ve özenle tespit edilmiştir

5 Yerel Yönetişim Sorunları Açısından Londra Büyükşehir Yönetimi 95 Bu yeni stratejik yapıdaki en önemli yönetsel etkinlik danışma faaliyeti olarak düşünülmüş, büyükşehir yönetimi başkan ve meclisinin danışmayı en geniş anlamda gerçekleştirmesi için Londra daki alt kademe belediyeleri, yarı bağımsız idareler (quangolar), merkezi yönetim birimleri, özel sektör ve gönüllü kuruluşlarla yakın çalışılmasını sağlayacak bir yapı kurulmuştur. Bu çerçevede büyükşehir yönetimi çekirdek örgütünün personel sayısı bile 250 ile sınırlandırılmıştı ki, bu sayı bugün dahi 600 dür (Pilgrim, 2006: ). Başkanının LBY Bağlı İdarelerindeki Konumu Stratejik nitelikli bir örgütün başı olan LBY başkanına doğrudan doğruya kullanabileceği icrai bir güç verilmemiştir (Working Together, 2003: 5). LBY nin sorumluluğundaki en önemli dört görev, üçünün yönetim kurulu üyelerinin tamamı, birinin yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı büyükşehir yönetimi başkanı tarafından atanan dört idare tarafından yerine getirilmektedir. Bu idareler; Londra daki metro ve otobüs sistemleri ile stratejik önemi haiz yollardan sorumlu o- lan Londra Ulaşım İdaresi (Transport for London), Londra nın ekonomik kalkınmasının sağlanmasından sorumlu olan Londra Kalkınma İdaresi (The London Development Agency), büyükşehirdeki güvenlik hizmetlerinin sağlanmasından sorumlu olan Büyükşehir Polis İdaresi (The Metropolitan Police Authority) ile Londra daki itfaiye ve kurtarma hizmetleri ile acil durum planlaması ve yönetiminden sorumlu olan Londra İtfaiye ve Acil Durum Planlama İ- daresi (The London Fire and Emergency Planning Authority) dir (The Greater London Authority, 2006: 5). Böyle bir yapının kurulma amacının LBY başkanının yerel kamu hizmetlerinin sunumunda doğrudan etkili olmasının önlenmesi ve büyükşehir yönetiminin sorumluluğundaki kritik hizmetlerin işlevsel esasa göre örgütlenmiş bu idareler tarafından yönetilmesinin sağlanması (Pilgrim, 2006: 231) olduğu çok açıktır. Büyükşehir yönetimi başkanı bu dört idare için yön tayin eder ve bütçelerini büyükşehir yönetimininkiyle birlikte hazırlar. Ancak başkan ve meclisin bu dört idare üzerindeki denetimi ve onların uygulamalarını etkileyebilme gücü idareler arasında farklılık göstermektedir. Ulaşım İdaresi yönetim kurulundaki 17, Kalkınma İdaresi yönetim kurulundaki 12 ve İtfaiye ve Acil Durum Planlama İdaresi yönetim kurulundaki 17 ü- yenin tamamı başkan tarafından atanır. Ancak Kalkınma İdaresi yönetim kurulunun 4 üyesinin büyükşehir yönetimi veya alt kademe belediye meclis üyesi olması, İtfaiye ve Acil Durum Planlama İdaresi yönetim kurulunun 9 üyesinin büyükşehir yönetimi meclis üyesi 8 inin ise alt kademe belediye meclisi üyesi olması gereklidir. Ulaşım İdaresi yönetim kurulunda ise büyükşehir yönetimi veya alt kademe belediye meclis üyesi bulunması zorunluluğu yoktur.

6 96 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (1) Ocak 2010 Buna karşılık Polis İdaresi yönetim kurulunun 23 üyesinden 12 si başkan tarafından atanmakta, geriye kalan 11 üye oldukça karmaşık bir süreç sonunda belirlenmektedir. Bunlara ilave olarak başkan Ulaşım İdaresi ile Kalkınma İdaresi nin üst yöneticilerini de atamaktadır. Polis İdaresi nin üst yöneticisi kraliyet tarafından a- tanmakla birlikte gerçekte atanacak kişi, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İtfaiye ve Acil Durum Planlama İdaresi nin üst yöneticisi ise kendi yönetim kurulunca belirlenmektedir. Bu yapıya bakılarak Ulaşım İdaresi ile Kalkınma İdaresi nin önemli ölçüde başkanlık ve meclis denetimine tabi olduğu fakat Polis İdaresi ile İtfaiye ve Acil Durum Planlama İdaresi için daha dolaylı bir denetimin söz konusu olduğu söylenebilir. Ancak burada dikkat çekici olan husus, başkanın denetiminin göreli olarak fazla olduğu ifade edilen idarelerin uygulamalarındaki etkinliğinin dahi esasında çok fazla olmayacağıdır. Çünkü yönetim kuruluna başkan tarafından atanan üyenin, atandıktan sonra görevden sonra alınması ya da görevi sırasındaki faaliyetlerde başkanla istişare içinde olması gibi uygulamaların olmaması başkanın bu idareleri etkileme gücünü de azaltmaktadır. Buradan çıkan sonuç Londra halkının doğrudan oylarıyla seçilen ve bu nedenle yerel halka karşı sorumlu olan başkanın Londralı vatandaşların yaşamını doğrudan etkileyen en ö- nemli yerel kamu hizmetlerinin sunumu konusunda yeterince etkili olamaması yani yerel yönetişim uygulamasının bu bakımdan sınırlandırılmış olmasıdır. Öte yandan bu idarelerin hesap verme sorumlulukları da tartışmalıdır. Bu konuyu Polis İdaresi örneğinde açıklamak gerekirse; Polis İdaresi nin hesap verme sorumluluğu bütçeyi ve yönetim kurulu üyelerinin bir kısmını belirlediği için LBY başkanı, yönetim kurulu başkanlığı dahil olmak üzere yönetim kuruluna üye verdiği için LBY meclisi, üst yöneticiyi belirlediği için İçişleri Bakanlığı ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesindeki sorumluluğundan dolayı idarenin üst yöneticisinin kendisi arasında dörde bölünmüş durumdadır. Dolayısıyla bu idarelerin yerel yönetişimin gereği olarak yerel halka ya da onların temsilcilerine hesap vermeleri bir yana tam olarak kime karşı sorumlu oldukları dahi tartışmalıdır. Başkanın LBY Çekirdek Örgütündeki Konumu Başkan, LBY çekirdek örgütü içinde de güçlü ve etkin bir pozisyonda değildir. Başkanın, 25 üyeli LBY meclis üyeleri arasından kendine bir başkan yardımcısı seçebilmekte ve kendisi için doğrudan iki siyasi danışman ve 10 a kadar da personel atayabilmektedir. Buna karşılık büyükşehir yönetiminin bunun dışındaki tüm personel atamaları LBY meclisince yapılmaktadır (Travers, 2002: ). Bu; LBY başkanının, örgütünün stratejik planı, bütçesi ve performans

7 Yerel Yönetişim Sorunları Açısından Londra Büyükşehir Yönetimi 97 ölçütleri gibi çok önemli belgelerini hazırlayan büyükşehir yönetimi çalışanlarının belirlenmesinde hiçbir tasarrufunun bulunmaması anlamına gelmektedir. LBY başkanı, bundan başka meclisinkiyle birlikte diğer hizmetler için öngörülen bütçeyi de bir bütün olarak hazırlar. Bütçenin kabulü LBY meclisinin o- nayına tabidir. Ancak bütçenin reddedilmesi için meclis üyelerinin 2/3 çoğunluğunun oyu gereklidir (Travers, 2002: 780). Buradan yola çıkarak LBY personelinin atamasının esas olarak başkan ile meclis arasındaki gayrı resmi müzakereler sonucu varılan mutabakatla gerçekleştirilmekte olduğunu söylemek mümkündür. LBY başkanının içerisinde faaliyet gösterdiği bu örgütlenme yapısına bakarak büyükşehir yönetimi başkanının büyükşehir yönetiminde güçlü fakat Londra yönetişim sistemi içinde zayıf (Sweeting, 2002: 3) olduğu yorumları dahi yapılmaktadır. Dolayısıyla başkanının, politikalarını uygulayabilmek ve Londra yönetişiminde etkili olabilmek için Londra da yerel kamu hizmetlerinin sunumunda yetkili olan birimlerle işbirliği yapmak ve onların kendi arasındaki işbirliğini kolaylaştırıcı bir rol oynamaktan başka çaresi yoktur. Aksi takdirde başkanın, ne LBY nin sunmakla yükümlü olduğu hizmetlerde köklü değişiklikler yapması, ne de kendi stratejisini ve hedeflerini uygulamaya koyması mümkün olmayacaktır. Bu durumu tersinden ifade etmek gerekirse, LBY başkanı kurumlar ve vatandaşlar düzeyinde yerel yönetişimi geliştirdiği ölçüde güçlü ve etkili olabilmektedir. Bu durum aslında LBY de yerel yönetişimi engelleyen nedenlerin bir başka boyutta yerel seçilmişleri zorlayarak LBY de yerel yönetişimin geliştirilmesine katkı sağlaması gibi enteresan bir tablonun da ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Buna karşılık yerel ölçekte halka önderlik ve siyasi temsil rollerini gereği gibi ifa edebilmek için görünür, ulaşılabilir ve aktif olmak zorunda olan LBY meclis üyelerinin de yerel hizmetlerin sunumunu etkileyebilme güçleri son derece sınırlıdır (Capital Life, 2005c: 12). Bu anlamda meclislin etkin çalışmasını engelleyen çeşitli nedenler bulunmaktadır. Meclis üye sayısının azlığı, uygulanmakta olan seçim sisteminin bir partinin mecliste çoğunluğu almasına izin vermemesi ve meclisin kendi bütçesini belirleme olanağının bulunmaması gibi hususlar bu nedenlerin başında gelmektedir (Travers, 2002: 786): Gerek LBY başkanının gerekse meclisinin Londra yerel yönetişimindeki bu durumunun düzeltilmesi için çok çeşitli öneriler ortaya atılmıştır. Bunlardan ilki, eğer başkan büyükşehirdeki güvenlik ve itfaiye birimlerinin performansından sorumlu tutulacaksa, mevcut yasal düzenlemelerin başkana bu idarelerin yönetiminde daha fazla söz hakkı verecek şekilde değiştirilmesi ve başkana en azından Polis İdaresi ile İtfaiye ve Acil Durum Planlama İdaresi nin üst yöneticilerini atayabilme yetkisinin tanınmasıdır.

8 98 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (1) Ocak 2010 Bu kapsamdaki ikinci öneri, başkanının, büyükşehir yönetiminin stratejilerini, bütçesini ve hizmetlerini planlayan çalışanları atayabilmesine izin verilmesi, buna paralel olarak meclise de, görevlerini gereği gibi yapabilmesine yetecek sayıda personelin tahsis edilmesinin zorunlu kılınmasıdır (A New Settlement for London, 2006: 25). Bu sorunların aşılmasına yönelik bir başka öneri de, yerel seçilmişlerin güç kaybına ilişkin olarak yapılmıştır. Bu çerçevede yerel seçilmişlerin Londra da kamu kaynaklarıyla finanse edilen tüm yerel hizmetlerin halka dönük yüzü haline gelmesinin sağlanması amacıyla tüm yerel hizmet sunucularının yerel seçilmişlere danışmasının yasal zorunluluk haline getirilmesi (Making London Working Better, 2005: 29) önerilmiştir. LBY DE YEREL YÖNETİŞİMİ ENGELLEYEN YÖNETSEL NEDENLER Her ne kadar Londra daki yerel yönetim yapılanması LBY ile 32 alt kademe belediyesi (borough) ve Londra Kent Birliği (City of London) den oluşmakta ise de, Londra daki yerel kamu hizmetlerinin sunumunda çok başka aktörlerin de söz sahibi olduğu bilinmektedir. Özellikle LBY nin 1986 yılında feshedilmesinden sonra görevlerin bir kısmı alt kademe belediyelerine, bir kısmı merkezi yönetim kuruluşlarına, bir kısmı yarı bağımsız kuruluşlara ve bölgesel özerk kuruluşlara, bir kısmı da gönüllü kuruluşlara devredilmiş geriye kalan hizmetler ise da tamamen özelleştirilmiştir. Yapılan bu düzenlemelerden sonra yerel yönetimler doğrudan iş yapan değil, işi veren, işi yapan özel veya kamusal idareleri izleyen, denetleyen ve bunlarla işbirliği yapan kuruluşlar haline getirilmişlerdir (Canpolat, 1999: 330). Dolayısıyla bugün de Londra da sunulan yerel kamu hizmetlerinin çoğu LBY nin değil alt kademe belediyelerinin sorumluluğunda olmakla birlikte merkezi yönetim birimleri ve diğer tür özel amaçlı idareler tarafından sunulan pek çok hizmet de bulunmaktadır (Capital Life, 2005: 12). Seçimle gelen yerel yönetim birimlerinin yerine yönetiminde seçimle gelmeyen veya dolaylı seçimle belirlenen kişilerin bulunduğu idarelerin geçirilmesi uygulaması ilk kez Muhafazakar Parti döneminde başlamış, İşçi Partisi nin bu duruma son vererek gücü tekrar yerel seçilmişlere vereceği beklentileri de boşa çıkmıştır (Wilson - Game, 2002: 133, 138). Dolayısıyla LBY kurulduktan sonra da mevcut durum çok fazla değişmeden kalmış ve Londra daki yerel yönetişim sisteminin karmaşıklığı sorunu devam etmiştir. Bu bakımdan Londra da yaşayan halk hangi hizmetin tam olarak hangi kuruluşun sorumluluğunda yürütüldüğünü (Capital Life, 2005: 12), yanlış giden şeylerden kimin sorumlu tutulacağını ya da hizmetlerin nasıl finanse edildiğini ve

9 Yerel Yönetişim Sorunları Açısından Londra Büyükşehir Yönetimi 99 kendilerinin hizmeti sunanları nasıl etkileyebileceklerini kestiremez duruma gelmişlerdir. Merkezi yönetim, Londra nın yönetişiminde söz sahibi olmak için pek çok a- raca sahiptir. Bu araçlardan en önemlisi Merkezi Hükümet Londra Bürosu (Government Office for London) dur. Bunun dışında Londra dan sorumlu Bakan (a Minister for London), Londra dan Sorumlu Hükümet Alt Komisyonu (Sub-Committee for London) merkezi yönetimin Londra yönetişim sistemine diğer müdahale araçlarıdır. Bunun da ötesinde, genel olarak yerel yönetimlerin harcamalar konusundaki bağımsızlıklarının çok sınırlı olduğu, yerel yönetimlerin harcamalarının merkezi yönetimin sıkı denetimi altında gerçekleştiği ve hizmetler için harcanan kaynağın çok az bir bölümünün yerel yönetimlerin kendi özkaynağı olduğu biçimindeki tespitler yaygın olarak yapılmaktadır. Öyle ki, Londra da gerçekleştirilen toplam kamu harcamalarının yaklaşık 2/3 ünün yerel kontrolün dışında yapıldığı dahi ifade edilmiştir (A New Settlement for London, 2006: 12, 55). Merkezi yönetimce bu şekilde doğrudan finanse edilen hizmetlerin sayısının artmasının, Londra da yaşayanların yönetime katılması açısından hem pratik sorunlar yaratması hem de etkin bir hesap verebilirliğin uygulanmasını güçleştirmesi muhtemeldir. Çünkü hizmetlerin yerel halka karşı sorumlu olamayan idarelerce sunulması vatandaş beklentilerinin göz ardı edilmesi, hizmetlerin yerel şartlara uydurulamaması ve değişen şartlara göre yeniden düzenlenememesi gibi olumsuzlukları beraberinde getirerek yerel yönetişimin pratiğe aktarılmasını olumsuz yönde etkilerken, aynı zamanda yerel hizmetlerin etkin sunumundan dolayı halka hesap verme durumunda olan yerel seçilmişlerin yetkisiz ancak sorumlu olmak gibi garip bir duruma düşmelerine de neden olacaktır. Soruna bu açıdan yaklaşıldığında sade vatandaş bir yana, yerel seçilmişlerin bile hizmetlerinin sunumunu etkileme gücünden yoksun olduğu LBY örneğinde durum, daha dramatik bir görünüm arz etmektedir. Çünkü LBY, yukarıda özetlenen olumsuz koşullara ilave olarak, doğrudan kendi sorumluluğundaki hizmetleri dahi işlevsel esasa göre örgütlenmiş ve görünürde kendi organı sayılan idarelerin ellerine bırakmak ve merkezi yönetimin çok sayıda araçla müdahalede bulunduğu bir ortamda çalışmak zorundadır. Bu sorunların aşılması için çok çeşitli öneriler getirilmiştir. Bunlardan ilki merkezi yönetimin yerel yönetimlere daha fazla yetki devrinde bulunması ve yerel yönetimlerle yerelde hizmet sunan merkezi yönetim birimleri arasındaki dengeyi yerel yönetimler lehine olacak şekilde yeniden düzenlemesidir (Making London Work Beter, 2005: 7). Önerilerden ikincisi, Londra daki yerel hizmetler için finansman akışının Merkezi Hükümet Londra Bürosu nun ya da merkezi yönetimin denetimindeki

10 100 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (1) Ocak 2010 diğer birimlerin aradan çıkarılarak doğrudan LBY veya alt kademe belediyelerine olacak şekilde gerçekleştirilmesidir (Capital Life, 2005: 14). Bu şekilde yerel yönetişimin güçlendirilmesi ve hizmet sunan birimlerin Londra sakinlerine demokratik hesap verebilirliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Bir diğer öneri; LBY çekirdek örgütü ile diğer dört idare bütçesinin ayrılmasıdır. Böylelikle Londra sakinlerinin LBY çekirdek örgütünce sunulan hizmetleri LBY bünyesindeki dört idare tarafından sunulan hizmetlerden ayrı olarak görebilmesinin sağlanacağı ve vatandaşların bu hizmetlerin maliyetlerini karşılaştırabilmelerine imkan verileceği ifade edilmiştir (A New Settlement fotr London, 2006: 36-37). Bu kapsamda değerlendirilmesi gereken diğer öneriler arasında, yönetiminde seçimle gelmeyen veya dolaylı seçimle belirlenen kişilerin yer aldığı idarelerin yerel yönetişim kapsamında halka hesap verebilirliğinin sağlanması için bu idarelerin performansları ve mali durumları hakkında yıllık raporlar yayınlamaları, halka yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlemeleri, yönetim kurulu toplantı gündemlerini ve tutanaklarını yayımlamaları, yerel yönetimler, diğer gönüllü kuruluşlar, iş çevreleri ve yerel topluluklarla danışma ve işbirliği amaçlı toplantılar düzenlemeleri, vatandaşların bu idarelerle ilgili bilgileye erişimlerinin kolaylaştırılması gibi uygulamaların gerçekleştirilmesi yer almaktadır (Local Quangos and Local Governance, 1998: 12). LBY DE YEREL YÖNETİŞİMİ ENGELLEYEN TOPLUMSAL NEDENLER Londra 7.4 milyonluk nüfusuyla dünyanın en büyük kentlerinden birisidir. Kent aynı zamanda dünyada en fazla çeşit ve sayıda etnik grubu içinde barındırma özelliğine de sahiptir. Etnik azınlıklar toplam kent nüfusunun %29 unu oluşturmakta ve kentteki okullarda okuyan çocukların evlerinde 300 ü aşkın farklı dil konuşulmaktadır (The Mayor s Statement, 2004: 4). Bu durum Londra için bir yandan önemli bir kültür zenginliğini ifade ederken diğer yandan yerel yönetişimin gerçekleştirilmesini zorlaştırıcı bir faktör olarak rol oynamaktadır. Çünkü bu kadar farklı din, dil ve ırktan insanın yerel yönetişim kapsamında aynı amaçlar doğrultusunda bir araya gelmesi ve belli bir istikamette harekete geçmesi oldukça güç görünmektedir. Buna bir de İngiliz halkının seçimlere katılım konusundaki ilgisizliği eklendiğinde yerel yönetişimi engelleyen toplum kaynaklı nedenler çok daha karmaşık bir hal almaktadır. Esasında İngiltere de seçimlere katılım oranı hiçbir zaman yüksek olmamış olmakla birlikte özellikle son yıllardaki yerel seçimlere katılım

11 Yerel Yönetişim Sorunları Açısından Londra Büyükşehir Yönetimi 101 oranlarının neredeyse dibe vurmuş (Wilson - Game, 2002: ) olması yerel demokratik yapıların meşruiyetinin sorgulanmasını gündeme getirmektedir. 2 Bu sorunların üstesinden gelinmesi için gerek yasal zorunluluklar nedeniyle gerekse kendi inisiyatifleriyle hem LBY hem de alt kademe belediyeleri çok çeşitli uygulamalar geliştirmişlerdir tarihli LBY Yasası, LBY başkanını, stratejilerini belirlerken LBY meclisinin, LBY bünyesindeki idarelerin, alt kademe belediye meclislerinin ve Londra Kent Birliği meclisinin, kentteki gönüllü kuruluşların, baskı gruplarının, farklı etnik ve dini gruplar ile iş çevrelerini temsil makamında olan tüm kişi ve organların görüşlerini almakla yükümlü kılmıştır (Harrison - Munton - Collins, 2004: 907). Şüphesiz bu işbirliği mekanizması, yerel yönetişim alanına yeni bireylerin ve örgütlerin katılmasını sağlayacak ve dikkatlerin yerel konular üzerinde yoğunlaşmasına katkıda bulunacaktır. Yine bu çerçevede çoğu alt kademe belediyesi, belediyeyi daha küçük birimlere bölen ve planlama, mali destek veya küçük ölçekli sermaye harcamaları gibi bazı yetkilerin devredildiği bölge komiteleri (area committees) kurmuşlardır (Capital Life, 2005: 7). Benzer şekilde LBY de yerel halkla danışma mekanizması kapsamında çeşitli uygulamalar başlatmıştır. Bunlardan en dikkat çekici birkaç tanesine değinmek yararlı olacaktır. Bu uygulamalardan birincisi; vatandaşların başkan ve LBY bünyesindeki dört idarenin yetkilileri de dahil diğer LBY yetkililerini adeta sorguya çektikleri vatandaş soru saatidir (people s question time). Gündemin hazırlanması ve toplantının organizasyonu LBY tarafından gerçekleştirilen ve yılda iki kez düzenlenen bu etkinlik Londra nın çeşitli bölgelerinde çok sayıda kişinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. İkinci uygulama; sayısı 17 yi bulan ve katılımcıların politika gelişmeleri hakkında doğrudan bilgilenme fırsatı buldukları paydaş toplantılarıdır (stakeholder groups). Katılımcıların niteliklerine göre isimlendirilen bu gruplardan bazıları şunlardır: gençler, öğrenciler, emekliler, sığınmacılar, etnik gruplar, dini gruplar, yalnız ebeveynler, 3 oldukça enteresan olan ve LBY politikaları hakkında bilgilenmek isteyen alt kademe belediye temsilcilerinden oluşan, alt kademe belediyeleri grupları bu gruplardan bazılarıdır. 2 Britanya genelinde, genel seçimlere katılma oranı 1945 teki %72.8 lik orandan 2001 de %59.4 e düşmüştür ve son birkaç seçimdir %60 larda gezmektedir. Buna karşılık 2000 yılındaki LBY başkanlık seçimlerine katılım oranı %34 olarak gerçekleşmişken (www.parliament.uk, 2009: 16, 53) 2008 yılındaki son LBY başkanlık seçimlerinde bu oran %45olmuştur (www.guardian.co.uk, 2009). 3 Yalnız ebeveyn (single parents) kavramı; boşanma ya da evlilik dışı birlikteliklerden sonra çocuğunu yalnız başına büyütmeye çalışan ebeveynleri ifade etmek için kullanılmaktadır.

12 102 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (1) Ocak 2010 Bu kapsamda değerlendirilmesi gereken bir başka uygulama ise; LBY Yasasına göre başkanın politika geliştirmesi gereken temel alanlar olan sağlık, eşitlik ve sürdürülebilir kalkınma konularında başkanın politika belirlemesine doğrudan katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş Başkan ın Politika Komisyonları dır (Mayor s Policy Commissions). Komisyonlar, başkan tarafından konunun uzmanları arasından seçilen kişilerden oluşmakta ve ilgili tüm taraflarla görüştükten sonra başkana önerileri sunmaktadır. Örneğin bu kapsamda kurulmuş o- lan Başkan ın Çevre Komisyonu (Mayor s Environment Commission), politika önerilerini oluştururken kamu ve özel sektör ile gönüllü kuruluşlardan 40 ı aşkın kişiyle atölye çalışmaları düzenlemiş ve bu şekilde başkanın çevre politikasının katılımcı bir anlayışla belirlenmesini sağlamaya çalışmıştır. Tüm bu çabalara rağmen hâlâ yerel halkın stratejik politikaların yapım sürecine doğrudan ve etkin biçimde katılımlarında sorunlar bulunduğu ifade edilmektedir (Harrison - Munton - Collins, 2004: ). Şüphesiz bu uygulamaların başlatılmasında merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki, yerel kamu hizmetlerinin sunumunda gönüllü kuruluşlar ve baskı gruplarıyla işbirliği içinde birlikte çalışılması yönündeki baskısının payı göz ardı edilmemelidir (Chandler, 2001: 170). Zaten bugün Britanya daki tüm siyasi partiler yerel toplulukların ve bireylerin yönetime nasıl daha fazla katılabileceğinin ve hizmetlerin kullanıcıların beklentilerine nasıl daha duyarlı kılınacağının yollarını arar durumdadırlar (Is London Working, 2005: 2). Merkezi yönetimin inisiyatifiyle yerel halkın görüşünün belirlenmesi ve karar alma süreçlerine doğrudan katılabilmelerinin sağlanması amacıyla Vatandaş Jürileri (Citizen s Juries) oluşturulması, Vatandaşları Bilgilendirme Konferansları (Citizens Conferences) ile Sorgulama Panelleri (Panels of Inquiry) düzenlenmesi, kamuoyu yoklamaları ve referandumlar yaptırılması, Halk Gözetim Komiteleri (Public Scrutiny Committee) kurulması ve interaktif web sayfaları oluşturulması gibi mekanizmalar uygulamaya konulmuştur. Merkezi yönetimle yerel yönetimlerin işbirliğinde yerel seçimlere katılım oranının yükseltilmesi için de çeşitli alternatifler geliştirilmiştir. Bu kapsamda oy vermenin kolaylaştırılması, seçimlerin hafta içi yerine hafta sonu yapılması, oy vermenin seçim gününden bir hafta öncesinden başlatılması gibi uygulamaları içeren yenilikler pek çok gönüllü yerel yönetim biriminde denenmiştir. Ancak bu alternatifler içerisinde oy vermenin zorunlu hale getirilmesi yer almamaktadır (Wilson - Game, 2002: 225, 358). Son olarak vatandaşların yerel hizmetler hakkında daha iyi bilgilenmesini sağlamak amacıyla Londra da sunulan tüm yerel hizmetler için tek adımda bilgilendirme uygulamasının, örneğin Londra da sunulan tüm yerel nitelikli hizmetler için tek bir telefon numarasının belirlenmesi uygulamasının, başlatılması ö-

13 Yerel Yönetişim Sorunları Açısından Londra Büyükşehir Yönetimi 103 nerilmiş ve bunun yerel hizmetlerin sunumundan duyulan memnuniyeti yükselteceği ifade edilmiştir (A New Settlement for London, 2006: 66). SONUÇ LBY yönetişim sorunları genel olarak değerlendirildiğinde, yaşanan en temel yerel yönetişim sorununun, sorumlu ancak etkisiz bir başkan ve meclis olduğu göz çarpmaktadır. Katılım oranı ne kadar düşük olursa olsun halkın oylarıyla seçilen kişilerin ve karar organlarının böyle bir konumda olmaları yerel demokrasinin temel ilkeleriyle çelişmektedir. Her ne kadar bu tespitimize Londra daki temel yerel yönetim birimlerinin aslında alt kademe belediyeleri olduğu savıyla karşı çıkılabilmesi mümkün ise de Londra da gerçekleştirilen toplam kamu harcamalarının yaklaşık 2/3 ünün yerel kontrolün dışında yapılmakta olduğu gerçeği bu karşı savın geçerliğini çürütmektedir. Bunun yanı sıra yerel hizmetlerin sunumundaki karmaşık yapı Londra da yaşayanların hangi hizmetten kimin sorumlu olduğunu ya da hizmetlerin sunumunu nasıl etkileyeceklerini bilememelerine yol açması yerel yönetişim konusunda yaşanan soruların daha da ağırlaşmasına neden olmaktadır. Diğer ülkelerde büyükşehirlerin durumuna bu açıdan bakıldığında, günümüzde metropol alanların yönetiminde büyükşehirler çok önemli görevler üstlendikleri ve ülke yönetim yapısı içinde de gerek mali kapasiteleri gerekse siyasi ağırlıkları ile etkili kurumlar haline geldikleri görülmektedir. Ancak büyükşehirlere yönelik olarak, üstlendikleri görevleri yerine getirirken çok büyüyen bürokrasileri, bu bürokrasinin karar ve işlerin yürütümündeki rolleri ve üstlendikleri birçok yerel kamusal hizmetleri yerine getirirken sergiledikleri yöntemler başta olmak üzere birçok geçerli sebepten dolayı, bir yerel yönetim biriminin taşıması gereken en önemli özellikler olan halka yakınlık, katılım, açıklık gibi özelliklerini yitirmeye başladıkları eleştirileri yoğunlaşmaktadır. Ülkeden ülkeye değişen uygulanan modeller değişse de, bu tablonun genel hatları ile geçerli olduğu, büyükşehirlerin yerel halkla temasının azaldığı, katılım mekanizmalarının işlevsel olamadığı, yürütülen kamu hizmetlerinin karmaşık modellerle hem halkın hem siyasi organların denetiminden uzaklaştığı tespiti yapılabilir. Bir yandan yerel yönetimlerde yönetişimi güçlendirecek mekanizmaların güçlendirilmesi en önemli gündem maddelerinden birisi haline gelirken, diğer yandan bir yerel yönetim modeli olan büyükşehirlerde ortaya çıkan demokratik boşluk ve yerel düzeydeki merkeziyetçi yapı üzerinde durulması ve çözülmesi gereken bir sorundur. Bu sorun bir yönüyle üzerinde çok tartışılan demokrasi ve etkililik tercihleri arasında çelişkiye de işaret etmektedir. Her ne kadar metropol alanların yönetiminde yaşanan devasa sorunların çözümü için büyükşehir yönetimleri kurgulanırken etkililik tercihinin yapıldığı açıksa da, gelinen noktada, bu durumun çok abartılması bu yönetimlerin sorgulanmasına sebep olmaktadır. Bu açı-

14 104 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (1) Ocak 2010 dan bir yerel yönetim biriminin bu özelliğini sürdürmesi için sadece karar organlarının seçimle gelmesinin yetmeyeceği bunun yanı sıra halkla bağlantısının derecesinin yeterli düzeyde olması gerektiği açıktır. Ülkemizdeki duruma baktığımızda şu açıkça söylenebilir ki; ülkemizde büyükşehirlerde yerel yönetişim sorunlarının ciddi boyutlarda olduğu, kararlara katılım, yapılan işlerde ve mali konularda açıklık gibi çok önemli konularda geliştirilen uygulamaların, Londra daki yerel yönetişimin ulaştığı düzeyin çok gerisinde olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu konuda, Türkiye de uygulanan büyükşehir modelinden ve iş yapma yöntemlerinden kaynaklanan sorunlar var olmakla beraber, Türkiye deki sorunların kaynağı daha çok toplumsal-siyasal kültür değerlerinde aranmalı ve insanımızdaki birlikte çalışma ve karar oluşturma kültürünün zayıflığı temel neden olarak görülmelidir. Örneğin ülkemizde hiçbir yerel yöneticinin yerel halk tarafından sorgulanırcasına hesap vermeye tahammül edemeyeceğini söylemek sanırız yanlış olmayacaktır. Ya da mevzuatta gerçekleştirilen yerel yönetişimle ilgili düzenlemelere, örneğin kent konseyleri ile ilgili düzenlemeye, çoğu yerel seçilmişin bu konseylerin muhaliflerin toplanma merkezi haline gelecekleri gerekçesiyle soğuk durduğu, hatta karşı çıktığı ve sırf yasal zorunluluğu yerine getirerek sorumluluktan kurtulmuş olmak için bu tür yapıların içerisinde yer aldıkları çok yaygın bir biçimde dile getirilmektedir. Bu çerçevede çalışma ile varılan sonucu özetlemek gerekirse; yerel yönetişim konusunda bütün ülkelerde ciddi boyutta sorunlar yaşanmakta ve bazılarında bu sorunlara çözümler aranmaktadır. Bu tip sorunların yaşandığı ve çeşitli çözümlerin geliştirilmeye çalışıldığı LBY üzerinde özellikle durulması gereken ilginç bir örnektir. Ülkemizde de büyükşehirlerde demokrasi ve katılımla ilgili yaşanan sorunların tespit edilerek vatandaş katılımının arttırılması için uygun mekanizmaların geliştirilmesinde önemli bir gündem olmalıdır. KAYNAKÇA A New Settlement for London (2006), A Report Commission on London Governance, Vol.1, Greater London Authority.(http://www.london.gov.uk /assembly/ reports/ londongov.jsp, ( ). Aykaç, B. (1996), Vancouver den İstanbul a HABİTAT II, Karınca, Sayı 714, s Canpolat, H. (1999), Dünyada Mahalli İdareler, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. Capital Life - A Review of London Governance (2005), The Commission On London Governance, Greater London Authority.(http://www.london.gov.uk/assembly/ reports/londongov.jsp, ( ).

15 Yerel Yönetişim Sorunları Açısından Londra Büyükşehir Yönetimi 105 Chandler, A. (2001), Local Government Today, 3 rd ed., Manchester University Press, Manchester and New York. Council of Europe Committee of Ministers Recommendations (2001), Participation of citizens in local public life (http://www.communities.gov.uk/index.asp?id= , ( ). Danters, B. - Rose, L (2005), Local Governance in The Third Millennium: a brave new world, in Comparing Local Governance-Trends and Developments, Bas Denters - Lawrance Rose (Eds.), Palgrave Macmillan, New York, p Greater London Authority Act (http://www.opsi.gov.uk/acts/ acts1999/ukpga _ _en_1, ( ). John, P. (2001), Local Governance in Western Europe, Sage Publications, London. Haktankaçmaz, M. İ. (2004), Türk Kamu Yönetiminde Yönetişimin Uygulanabilirliği, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 37, Sayı 1 Mart, s İnaç, H. - Ünal, F. (2006), İngiltere de Yerel Yönetimler, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16, s Harrison, C. M. - Munton, R. J. C. - Collins, K. (2004), Experimental Discursive Spaces: Policy Processes, Public Participation and the Greater London Authority, Urban Studies, Vol.41, No.4, p Is London Working? (2005), Commission on London Governance, Greater London Authority. (http://www.london.gov.uk/assembly/reports/londongov.jsp, ( ) Karaman, Z. T. (2000), Yönetişim Stratejilerindeki Gelişmeler, Türk İdare Dergisi, Sayı 426, s Karaman, Z. T. (1988), Büyükkent Belediyesi Yönetim Sistemi Londra Kenti Uygulaması ve İzmir İçin Bir Yaklaşım, Türk İdare Dergisi, Sayı 378, s Kavruk, H. (2002), Büyükşehir e Bakış Türkiye de Büyükşehir Belediyeciliği ve Kent Hizmetlerinin Yönetimi, Hizmet-İş Sendikası Yayınları, Ankara. Kösecik, M. (2000), 4 Mayıs 2000 Büyüksehir Belediyesi Seçimlerinin Getirdikleri: Londra da Yeni Dönem, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 3, s Local Quangos - Local Governance (1998), Local Quangos and Local Governance, Report of The LGA Urban Commission Hearings, Local Government Association.(http://www.idea-knowledge.gov.uk/idk/tio/84079, ( ). Making London Work Better (2005b), The Commission On London Governance, (http://www.london.gov.uk/assembly/reports/londongov.jsp, ( ). Oakerson, R. J. (2004), The Study of Metropolitan Governance, in Metropolitan Governance-Conflict, Competition, And Cooperation, Richard C. Feiock, (Ed.) Georgetown University Press, Washington, p

16 106 Çağdaş Yerel Yönetimler, 19 (1) Ocak 2010 Pilgrim, M. (2006), London Regional Governance and the London Boroughs, Local Government Studies, Vol. 32, No. 3, p Sweeting, D (2002), Leadership in Urban Governance: The Mayor of London, Local Government Studies, Vol. 28, No. 1, p The Greater London Authority (2006b), The Greater London Authority: Additional Powers and Responsibilities for the Mayor and Assembly-Regulatory Impact Assessment (RIA), Department for Communities and Local Government, London. (http://www.communities.gov.uk/index.asp?id= , ( ). The Mayor s Statement (2004), (http://www.london.gov.uk/mayor/best_value/docs /ipa_-mayor_statement.rtf, ( ). TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (2000), Türkiye de Yönetimin Yeniden Yapılanması, Yayın no: Genel 358 Ankara. Travers, T. (2002), Decentralization London-style: The GLA and London Governance, Regional Studies, Vol.36, No.7, p Uyanık, S. (1993), Londra nın Yerel Yönetimi (İki Kademeli Sistemin Sonu ve Su andaki Durum), Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 5, s Yıldırım, İ. (2005), Kamu Hizmetlerinde Kalite Yönetimi, Türk İdare Dergisi, Sayı 446, s White Paper (2006a), The Local Government White Paper-Strong and prosperous communities, Department for Communities and Local Government, Vol. 1. (http://www. communities.gov.uk/index.asp?id= , ( ). Wilson, D. - Game, C. (2002), Local Government In The United Kingdom, 3 rd ed., Palgrave Macmillan, London. Working Together-Compact on relations between the Mayor of London, Transport for London, the London Development Agency and London s voluntary and community sector (2003), Greater London Authority. ( ). ( ). (

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2

AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler. Ders 2 AB de Yerel ve Bölgesel Yönetimler Ders 2 White Paper on European Governence Avrupa Yönetişimi Brüksel 25.07.2001 Yönetişim kavramının tanılanması. Gündem 21 Belgesi (1992 Rio Konferansı) Küresel Ortaklık

Detaylı

Yerelleşme ve İyi Yönetişim

Yerelleşme ve İyi Yönetişim economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikaları araş t ı rmaenstitüsü Yerelleşme ve İyi Yönetişim Emre Koyuncu 7.Yönetim ve Mühendislik Günleri 10 Mart 2007, Ankara Yurttaş ve Yönetim Hizmet İlişkisi

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ

ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ ŞEFFAFLIK VE ETİK KÜLTÜRÜN GELİŞTİRİLMESİ Doç.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN omur@hacettepe.edu.tr Hacettepe Universitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 1 Şeffaflık Şeffaflık, en basit anlamıyla, devletin

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu "Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması

GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu "Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması Connective Cities Hakkında 4-6 Temmuz 2017, Kocaeli

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi :

Kişisel Bilgiler. Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : Abdullah ÇELİK İş Adresi : Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa İş Telefonu : +90 (414) 318 3545 Faks : +90 (414) 318 3534 Fakülte

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ REVİZE NO 2 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 03.05.2012 REVİZYON TARİHİ -1 30.06.2014 REVİZYON TARİHİ -2 31.07.2017 1. KURULUŞ

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ KOD NO REVİZE NO 2014/1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 03.08.2012 REVİZYON TARİHİ 30.06.2014

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ 1/5 1. KURULUŞ KARARI Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nun tarihli ve 838 sayılı kararı

Detaylı

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Yerel Yönetimler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerel Yönetimler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yerinden Yönetim Yerinden yönetim bazı kamu hizmetlerinin devlet dışındaki kamu tüzel kişileri tarafandan yürütülmesi demektir. Özellik Merkezden Y. Yerinden Y.

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Eskişehir Belediyesi 3 Istanbul/Gaziosmanpaşa 4 Karşıyaka Belediyesi 5 Muğla Büyükşehir

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2013

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2013 OPEN DAYS 2013 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2013 Bakırköy Belediyesi 3 Bornova Belediyesi 4 Bağcılar Municipality 5 Silivri Belediyesi

Detaylı

görüşler ve yorumlar Demokratik Kitle Örgütlerinin Yerel Yönetimlere Demokratik Katılımı Mahalli İdareler Reformu Kanun Taslağına Göre Atilla inan'

görüşler ve yorumlar Demokratik Kitle Örgütlerinin Yerel Yönetimlere Demokratik Katılımı Mahalli İdareler Reformu Kanun Taslağına Göre Atilla inan' görüşler ve yorumlar Mahalli İdareler Reformu Kanun Taslağına Göre Demokratik Kitle Örgütlerinin Yerel Yönetimlere Demokratik Katılımı Atilla inan' Her kurum ve kavram gibi demokrasi de zamanınızda yeni

Detaylı

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN TÜRKİYE DEMİRYOLU ULAŞTIRMASININ SERBESTLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

Politika Öneri Raporu/2

Politika Öneri Raporu/2 Politika Öneri Raporu/2 03.11.2014 DEVLET YÖNETİMİNDE YÖNETİM BİRİMLERİ ARASINDA YETKİ VE SORUMLULUK PAYLAŞIMI: Yönetsel Yerelleşme Baki Kerimoğlu 1 ÖZET Türkiye ulusal anayasaya göre üniter bir devlettir.

Detaylı

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Kamu Yönetimi 2. Kısm Ders Notları Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR Türkiye de Seçim Türkiye de Seçimler, yargı organlarının yönetim ve denetimi altında yapılmaktadır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1.

Belediye Eğitim Müdürlüğü Veliler Kurulu (Konseyi) 200,00 700,00 700,00 //////////// 1.200,00 1.200,00 250,00 900,00 500,00 300,00 1. Prizren Belediyesinin 2012-2014 Döneminde Cinsiyet Eşitliği Hakkında Eylem Planı EĞİTİM ALANI Stratejik amaç: Kadın ve kızların kaliteli eğitime erişiminin sağlanması Objektifler 1. İlk ve orta öğretimde

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi

Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi Belediyeler İçin Performans Ölçüt ve Kriterlerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Yüksel Demirkaya, ydemirkaya@marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Bu çalışma TÜBİTAK 113K427 nolu proje

Detaylı

Parlamento kuruluş felsefesinde ve içtüzüğünde katılımcılık öngörülüyor, komisyonlar ve parlamenterler en geniş katılımı amaçlıyor

Parlamento kuruluş felsefesinde ve içtüzüğünde katılımcılık öngörülüyor, komisyonlar ve parlamenterler en geniş katılımı amaçlıyor İSKOÇYA Parlamento ve komisyon internet sitelerinde düzenli olarak parlamento ve komisyon gündemini ve hangi tür katılımcı toplantılar düzenlediğini açıklıyor Katılımcı n tutanakları ve toplantıda varılan

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın

KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ. Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın KENTSEL YAŞAM KALİTESİ DERNEĞİ Binalar Ağaçlardan Yüksek Olmasın Bu çalışma, 1. Yılını tamamlayan Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği ni tanıtım amaçlı hazırlanmıştır. Grafik Tasarım / Emel Karadeniz, Craft

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ

Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Editörler Doç.Dr. Ahmet Yatkın & Doç.Dr. Nalan Pehlivan Demiral KAMU YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr.Ahmet Yatkın Doç.Dr.Mehmet Göküş Yrd.Doç.Dr.Ayşe Yıldız Özsalmanlı Yrd.Doç.Dr.Demokaan Demirel Yrd.Doç.Dr.Fulya

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Sivil Toplum Kamu Sektörü İşbirliği Elverişli bir ortam nasıl korunabilir? İlkeler ve mekanizmalar

Sivil Toplum Kamu Sektörü İşbirliği Elverişli bir ortam nasıl korunabilir? İlkeler ve mekanizmalar Sivil Toplum Kamu Sektörü İşbirliği Elverişli bir ortam nasıl korunabilir? İlkeler ve mekanizmalar NCVO ve İngiltere Sivil Toplumu 2013 Oli Henman AB ve Uluslararası Takım Başkanı oliver.henman@ncvo-vol.org.uk

Detaylı