KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )"

Transkript

1 KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI : :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Soru Grubu IX Soru No ÖZEL HUKUK 1-40 İŞLETME İKTİSAT Genel Açıklama 1. Bu kitapçıkta120 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 150 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. Boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 2

3 ÖZEL HUKUK GRUBU SORULARI 1. Hak ve fiil ehliyeti ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) On beş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. B) Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla hak ve fiil ehliyetini kazanırlar. C) Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar haksız fiillerinden sorumludurlar. D) Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder. E) Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, Medeni Kanun a göre ayırt etme gücüne sahiptir. 2. Aşağıdakilerden hangileri arasında hısımlık ilişkisi yoktur? A) Evlatlık ile evlat edinen arasında B) A ile A nın dayısının torununun kızı K arasında C) A ile boşandığı eşi B nin dedesi D arasında D) A ile boşandığı eşi B nin yeni dünyaya gelen kardeşi Ü arasında E) A ile ölen eşi B nin ilk evliliğinden olma oğlu O arasında 3. Ayırtım gücüne sahip 20 yaşındaki kısıtlı S, hakkındaki kısıtlılık kararı ilan edildikten sonra saatini A ya satıp teslim etmiştir. A ise saati arkadaşı Ö ye ödünç olarak vermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) S sınırlı ehliyetli değildir. B) S ile A arasında yapılan işlem kesin hükümsüz değildir. C) S ile A arasındaki işleme onay verilmese bile A zilyetliği devren kazanarak emin sıfatıyla zilyet haline gelir. D) S hakkında kısıtlılık kararı alındıktan sonra, karar henüz ilan edilmeden yaptığı işlem, A iyiniyetli ise geçerli olurdu. E) S ile A arasındaki işleme onay verilmese bile S, iyiniyetli Ö nün hakkına katlanmak zorundadır. 4. Hakim, önüne gelen bir olayda kanun koyucu gibi hareket etmeden önce aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir? A) Mevcut kuralları yorumlamak B) Atıf yapılan durumlarda atfa göre hareket etmek C) Varsa örf-adet hukuku kuralını uygulamak D) İçtihadı birleştirme kararını uygulamak E) Daha önce kendisinin veya bir başka hakimin yarattığı kuralı uygulamak 1

4 5. İpotekle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Borçtan şahsen sorumlu olmayan rehinli taşınmaz maliki, borçluya ait koşullar içinde borcu ödeyerek taşınmazın üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını isteyebilir. B) İpotekli taşınmazın devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, borçlunun sorumluluğunda ve güvencede bir değişiklik meydana getirmez. Yeni malik borcu yüklendiği takdirde alacaklı, kendisine başvurma hakkını saklı tuttuğunu bir yıl içinde yazılı olarak önceki borçluya bildirmezse, borçlu borcundan kurtulur. C) Satıştan doğan alacağı için satılan taşınmaz üzerinde satıcı, mülkiyetin naklinden itibaren 3 ay içinde ipotek için tescil talebinde bulunabilir. D) İpotekle güvence altına alınmış bir alacağın devrinin geçerli olması için devrin tapu kütüğüne tescil edilmiş olması gerekir. E) Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir. 6. Taşınmaz mülkiyetinin olağanüstü zamanaşımıyla kazanılmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Taşınmazın tamamı bu yolla kazanılabileceği gibi bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet de bu yolla kazanılabilir. B) Yirmi yıl önce ölmüş bir kimse adına kayıtlı bulunan bir taşınmazın mülkiyeti de bu yolla kazanılabilir. C) Mülkiyetin kazanılabilmesi için kazananın iyi niyetli olması gerekmez. D) Mülkiyet, tescilden önce davasız, aralıksız ve malik sıfatıyla süren 20 yıllık zilyetlik süresinin dolmasıyla kazanılır. E) Olağanüstü zamanaşımıyla kazanmada tescil davası, hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır. 7. B, M nin yüzüğünü M den habersiz olarak alıp evine götürmüştür. Durumu sonradan öğrenen M, B nin teklifi üzerine yüzüğün bir ay B de ödünç olarak durmasını kabul etmiştir. Buna göre B yüzük üzerinde ödünç hakkına dayanan zilyetliği nasıl kazanmıştır? A) Aslen B) Kısa elden teslim C) Hükmen teslim D) Zilyetliğin havalesi E) Teslim yerine geçen sözleşme 2

5 8. Vakıflarla ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Vakıflarda üyelik olabilir. B) Vakfın bir yönetim organının bulunması zorunludur. Vakfeden, vakıf senedinde gerekli gördüğü başka organları da gösterebilir. C) Yabancılar, Türkiye de, hukukî ve fiilî mütekabiliyet esasına göre vakıf kurabilirler. D) Vakıfların malları üzerinde zilyetlik yoluyla kazanma hükümleri uygulanmaz. E) Vakıflar vakıf senedinin yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine verildikleri anda tüzel kişilik kazanırlar sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi hâkimin yasaklılığı sebeplerinden biridir? A) Davalının hâkimin nişanlısı olması B) Hâkimin davacıya dava hakkında yol göstermiş olması C) Hâkimin daha önce aynı davada tanık olarak dinlenmiş olması D) Davacının hâkimin amcasının oğlu olması E) Dava esnasında hâkim ile davalı arasında derdest bir davanın olması sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi ilk itiraz sebeplerinden biridir? A) Derdestlik itirazı B) Dava takip yetkisinin bulunmadığı itirazı C) Gider avansının yatırılmadığı itirazı D) Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği itirazı E) Davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunmadığı itirazı 11. Görev sırasında seyir halinde olan B kamu kuruluşuna ait bir araç, aniden meydana gelen arıza sebebiyle kırmızı ışıkta duramamış ve karşıdan karşıya geçen A ya çarpmıştır. A nın kolu ve bacağı kırılmıştır. A bu zararının tazmini için dava açmak istediğinde davayı hangi mahkemede açmalıdır? A) Sulh hukuk mahkemesi B) Tüketici mahkemesi C) Asliye hukuk mahkemesi D) İdare mahkemesi E) Bölge idare mahkemesi 3

6 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi hâkimin hukuki sorumluluğu açısından yanlıştır? A) Hâkimin yargılama faaliyetinden dolayı hangi sebeplerle tazminat davası açılabileceği Hukuk Muhakemeleri Kanunu nda sınırlı şekilde sayılmıştır. B) Hâkimin yargılama faaliyetinden dolayı tazminat davasında, yargılamayı yapan hâkime karşı açılır. C) Mahkeme, açılan tazminat davasını, ilgili hâkime resen ihbar eder. D) Dava esastan reddedilirse davacı, disiplin para cezasına mahkûm edilir. E) Davacı tazminat davası dilekçesinde hangi sorumluluk sebebine dayandığını ve delillerini açıkça belirtmelidir. 13. Dernekler ve diğer tüzel kişilerin, statüleri çerçevesinde, üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için, kendi adlarına, ilgililerin haklarının tespiti veya hukuka aykırı durumun giderilmesi yahut ilgililerin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için açabileceği dava aşağıdakilerden hangisidir? sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu na göre açılan bir davada, davacı dava dilekçesinde talep sonucunu göstermemiştir. Bu durumda hâkimin nasıl hareket etmesi gerekir? A) Bu eksiklik davalı tarafından ilk itiraz olarak ileri sürülürse hâkim dava dilekçesini iptal eder. B) Hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır. C) Hâkim davayı aydınlatma ödevi çerçevesinde davacıya talep sonucunu açıklaması için süre verir. Bu süre içinde talep sonucu açıklanmazsa dava reddedilir. D) Hâkim davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü olaylar çerçevesinde talep sonucunu belirler. E) Talep sonucu dava dilekçesinin zorunlu unsuru olduğundan hâkim resen dava dilekçesinin reddine karar verir. A) Topluluk davası B) Seçimlik dava C) Belirsiz alacak ve tespit davası D) Tespit davası E) Terditli dava 4

7 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu na göre tahkimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Taşınmaz malın mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıkta tahkim yoluna gidilebilir. B) Tahkim sözleşmesi bir şekle tabi değildir. C) Tahkim sözleşmesinin konusunu oluşturan bir uyuşmazlığın çözümü için mahkemede dava açılmışsa mahkeme resen görevsizlik kararı verir. D) Tahkim yargılamasında hakem veya hakem kurulu ihtiyati tedbir kararı veremez. E) Hakem kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulamaz. Ancak Kanunda belirtilen sebeplerle iptal davası açılabilir sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu na göre ihtiyati tedbirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İhtiyati tedbir, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir. B) İhtiyati tedbir talep edenin, davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmesi yeterlidir. C) İhtiyati tedbir talebinin reddi hâlinde, kanun yoluna başvurulabilir. D) Kanuni süre içinde dava açılmışsa ihtiyati tedbir kararı uygulanmamış olsa bile ihtiyati tedbir davanın sonuna kadar devam eder. E) Durum ve koşulların değiştiği sabit olursa, talep üzerine ihtiyati tedbirin değiştirilmesine veya kaldırılmasına teminat aranmaksızın karar verilebilir. 5

8 17. Aşağıdakilerden hangisi beyan hatası hallerinden değildir? A) Hataya düşen, kurulmasını istediği sözleşmeden başka bir sözleşme için iradesini açıklamışsa. B) Hataya düşen, istediğinden başka bir konu için iradesini açıklamışsa. C) Hataya düşen, sözleşme yapma iradesini, gerçekte sözleşme yapmak istediği kişiden başkasına açıklamışsa. D) Hataya düşen, sözleşmeyi yaparken belirli nitelikleri olan bir kişiyi dikkate almasına karşın başka bir kişi için iradesini açıklamışsa. E) Hataya düşenin, yanıldığı saiki sözleşmenin temeli sayması ve bunun da iş ilişkilerinde geçerli dürüstlük kurallarına uygun olması hâli. 19. Haksız fiil sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiil, zarara yol açsa bile, hukuka aykırı sayılmaz. B) Hakkaniyet gerektiriyorsa; hâkim, ayırt etme gücü bulunmayan kişinin verdiği zararın, tamamen veya kısmen giderilmesine karar verir. C) Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden kişi, bu sırada verdiği zararları gidermekle yükümlüdür. Ancak, ayırt etme gücünü kaybetmede kusuru olmadığını ispat ederse, sorumluluktan kurtulur. D) Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak bir yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. E) Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, bu borcu ifadan kaçınabilir. Fakat haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramışsa artık bu savunma ileri sürülemez. 18. Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi resmi şekilde yapılmazsa geçersizdir? A) Kira sözleşmesi B) Taşınmazlara ilişkin ön alım sözleşmesi C) Taşınmaz üzerinde ayni hak kurulmasına ilişkin sözleşme D) Kefalet sözleşmesi E) Miras paylaşma sözleşmesi 6

9 20. A, B den olan alacağını C ye temlik etmeyi vaad etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Alacağın temliki vaadi taraflar arasında borçlandırıcı bir işlem kurar. B) Alacağın temliki vaadi bir ön sözleşmedir. C) Alacağın temliki vaadi üçüncü kişi lehine bir sözleşmedir. D) Alacağın temliki vaadi taraflar arasında tasarrufi bir işlem kurar. E) Alacağın temliki vaadinin geçerliliği resmi şekle tabidir. 23. Aşağıdakilerden hangisinde kusur şarttır? A) Borçlunun temerrüde düşmesinde B) Hata sebebiyle sözleşmeyi iptal eden kişiden tazminat talep edilmesinde C) Alacaklının temerrüde düşmesinde D) Para borçlarında temerrüt faizi istenmesinde E) Adam çalıştıranın, çalıştırdığı kişinin verdiği zararlardan sorumluluğunda 21. Aşağıdakilerden hangisinde işlem kesin hükümsüz değildir? A) Muvazaa B) Geçerlilik şekline uyulmaması C) Yetkisiz temsilcinin başkası adına yaptığı işlem D) İşlemi yapan kişinin ayırtım gücünden yoksun olması E) Başlangıçtaki objektif imkânsızlık 22. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanunu nda düzenlenen sözleşmelerden değildir? A) Eser sözleşmesi B) Vekalet sözleşmesi C) Trampa sözleşmesi D) Tek satıcılık sözleşmesi E) Adi şirket sözleşmesi 24. Zamanaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Erteleyici şarta bağlı borçlarda zamanaşımı şartın gerçekleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar. B) Borç zamanaşımına uğradıktan sonra zamanaşımının kesilmesi söz konusu olmaz. C) Zamanaşımına uğramış bir borç ifa edilirse bu bir bağışlama sayılır. D) Zamanaşımı bölünemeyen bir borcun ortak borçlularından birine karşı kesilince diğerlerine karşı da kesilmiş olur. E) Borç bir senetle ikrar edilmiş veya mahkeme hükmü ile sabit olmuşsa kesilen süre daha kısa olsa bile yeni zamanaşımı süresi on yıldır. 7

10 25. Ticari işletmenin devri bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ticari işletmeye ait malvarlıklarının devri şekle tabi değildir. B) Ticari işletmenin devri Türk Ticaret Kanunu nda düzenlenmiştir. C) Ticari işletmeyi devralan, devir tarihine kadar doğmuş borçlardan dolayı zamanaşımı süresi dolana kadar sorumlu olur. D) Ticari işletmeyi devreden, devir sonrası doğan borçlardan 2 yıl müteselsil sorumlu olur. E) Ticari işletmenin bütün unsurlarının devri zorunludur. 27. Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında açılacak sorumluluk davası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Anonim şirketi temsilen yeni yönetim kurulu, eski yönetim kurulu hakkında dava açabilir. B) Anonim şirketi temsilen tasfiye memurları dava açabilir. C) Genel kurul, yönetim kurulu aleyhine dava açılmasına lüzum görmüş olmasa dahi, azlığın dava açılmasını istemesi halinde anonim şirket adına dava açılması zorunludur. D) Anonim şirket alacaklıları sadece kendi uğradıkları zarar sebebiyle dava açabilir. E) Anonim şirket adına davanın, genel kurul kararı alınmasından itibaren 1 ay içinde açılması gerekir. 26. Ticaret sicili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ticaret sicili alenidir. B) Ticaret sicilinde sicile güven prensibi istisnai durumda uygulanır. C) Ticaret sicili memurlukları, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odaları bünyesinde kurulur. D) Ticaret siciline tescil talebinin reddi halinde ticari davalara bakmaya yetkili Asliye Hukuk Mahkemelerine kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilebilir. E) Ticaret sicili memurluğunun yetki çevresi dışında oturanlar için tescili talep süresi 1 aydır. 28. Esnaflar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Esnaflar işletme adı kullanmak zorundadırlar. B) Esnaflar ticaret unvanı kullanamazlar. C) Esnaflar hapis hakkına sahiptirler. D) Esnaflar işletmeleri ile ilgili yapmış oldukları işlemlerde ücret isteme hakkına sahiptirler. E) Esnaflar, Ticari İşletme Rehni Kanunu hükümlerine göre işletmelerini rehin verebilir. 8

11 29. Limited şirket ortağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Limited şirketlere gerçek ya da tüzel kişiler ortak olabilir. B) Limited şirket ortakları kural olarak taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı sorumludurlar. C) Aksi kararlaştırılmamışsa, limited şirket ortakları şirket işlerini idare ve temsile yetkili olmalarına rağmen, bu yetkilerini kullanmak zorunda değildirler. D) Müdür sıfatı bulunmayan limited şirket ortaklarının rekabet yasağı bulunmamaktadır. E) Limited şirket ortakları, şirketin kamu borçlarından sorumlu tutulabilirler. 31. Kollektif şirket ortağının ölümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kollektif şirket ortağının ölümü, şirket bakımından infisah sebebidir. B) Ortağın ölümü ile ilgili olarak şirket sözleşmesinde hüküm bulunmaması halinde, diğer ortaklar şirketi kendi aralarında devam ettirebilmeleri için oybirliğiyle karar almalıdırlar. C) Şirket sözleşmesinde hüküm bulunması halinde, mirasçılar ortağın ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde ortak olup olmayacaklarını bildirmek zorundadırlar. D) Şirket sözleşmesinde hüküm bulunması halinde, mirasçıların kollektif şirket ortağı olma taleplerini diğer ortaklar kabul etmek zorundadırlar. E) Mirasçılar, üç aylık düşünme süresinde kollektif şirket ortağı gibi sorumlu tutulurlar. 30. Aşağıdakilerden hangisi illi (sebebe bağlı) kıymetli evraklardan birisi değildir? A) Bono B) Makbuz senedi C) Deniz ödüncü senedi D) Varant E) Taşıma senedi 32. Aşağıdakilerden hangisi emre yazılı kıymetli evraklarda senet metninden anlaşılan defiler arasında yer almaz? A) Şekil şartlarında eksiklik B) Ciro zincirinde kopukluk C) Vadenin gelmemiş olması D) Teminat senedi kaydı E) İmzanın sahte olması 9

12 33. Haciz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Haciz talebi üzerine icra müdürü üç gün içinde haciz işlemlerini başlatmalıdır. Aksi takdirde şikayet yoluna başvurulabilir. B) Taşınır malın haczedildiği haciz tutanağıyla tespit edildikten sonra hacizli taşınır üzerinde iyi niyetli hak kazanılması mümkün değildir. C) Haciz yapılırken öncelikle borçlunun çekişmesiz mallarının haczedilmesi, bunların yeterli gelmemesi durumunda çekişmeli malların haczedilmesi gerekir. D) Borçlu haciz sırasında malın olduğu yerde bulunmaz ve hemen bulundurulması mümkün olmazsa haczin borçlunun yokluğunda yapılması da mümkündür. E) Taşınmaz mal haczinde haczin tapuya şerh edilmesinden sonra, taşınmaz üzerinde iyi niyetli hak kazanılması mümkün değildir. 34. Aşağıdaki hacizli mallardan hangisinin hiçbir şekilde pazarlık suretiyle satışı yapılamaz? A) Borçlunun hacizli taşınmazının pazarlık suretiyle satışını bütün ilgililer isterse B) Artırmada maden kıymetini bulmamış on adet altın burma bileziğe maden kıymeti teklif edilirse C) Piyasadaki kıymeti hızla düşen bir mal haczedilmişse D) Muhafazası büyük bir maliyeti gerektiren mal varsa E) Borsada fiyatı bulunan bir mala o günün piyasasında geçerli fiyat teklif edilirse 35. İlamlı icra takibiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hakem kararlarına dayanılarak ilamlı icra takibi yapılabilir. B) Takip talebi üzerine icra müdürü takip talebine eklenen belgenin ilam veya ilam niteliğinde belge olup olmadığını resen dikkate alır. C) Borçlu icra emrinin tebliğinden sonra ilamın zamanaşımına uğradığı iddiasıyla icra mahkemesine başvurarak icranın geri bırakılmasını isteyebilir. D) Mahkemenin hükmüne karşı kanun yoluna başvurulmuş olsa bile kural olarak lehine karar verilen kişi ilamlı icra takibi başlatabilir. E) Alacaklının açtığı tespit davası sonunda lehine verilen tespit hükmüne dayanarak ilamlı icra takibi yapması mümkündür. 10

13 36. İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılan ihalenin feshiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İhalenin feshi şikayet yoluyla icra mahkemesinden istenir. B) İhaleye fesat karıştırma söz konusuysa bunun öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde ihalenin feshi istenebilir. C) Yetkisiz icra mahkemesinden ihalenin feshi istenirse icra mahkemesi yetkisizliğini resen dikkate alamaz. D) İcra mahkemesi ihalenin feshi talebini duruşmalı olarak inceler, ancak taraflar çağrıldıkları duruşmaya mazeretsiz gelmese bile gerekli karar verilir. E) İhalenin feshi talep edildiğinde icra mahkemesi bu konuda karar verinceye kadar taşınmaz, alıcı adına tescil edilemez. 37. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya iflas sebebi değildir? A) Borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması B) Borçlunun kendine karşı yapılan haciz yoluyla takipte mallarını gizlemesi C) Borçlunun teklif ettiği konkordatonun ticaret mahkemesince tasdik edilmemesi D) Mahkemenin depo kararına rağmen borçlunun, borcu mahkeme veznesine depo etmemesi E) Borçlunun aciz haline düşmesi sebebiyle iflasını istemesi 38. Hileli iflasla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Malvarlığını eksiltmeye yönelik tasarruflarda bulunmak hileli iflas suçunun maddi unsurunu oluşturmaktadır. B) Hileli iflas suçunun oluşabilmesi için öncelikle failin iflasına karar verilmiş olması gerekir. C) Hileli iflas sebebiyle hüküm giyenler kamu ihalelerine katılamazlar. D) Malvarlığının kaçırılması, gizlenmesi hileli iflas sebebidir. E) Hileli iflas suçunun takibi şikayete bağlıdır. 39. Sıra cetvelinde dördüncü sırada yer alan A, sıra cetvelinde birinci sırada yer alan B nin alacağının muvazaalı olduğunu ileri sürmektedir. Buna göre A nın hangi hukuki yol ile hangi mahkemeye başvurması gerekir? A) Sıra cetveline karşı itiraz davası - genel mahkemeler B) Sıra cetveline karşı itiraz davası - icra mahkemesi C) Sıra cetveline karşı şikayet - genel mahkemeler D) Sıra cetveline karşı şikayet - icra mahkemesi E) Muvazaanın tespiti davası - genel mahkemeler 11

14 40. İflasın kaldırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İflasın kaldırılması kararına karşı kanun yoluna gidilemez. B) İflasın kaldırılmasına karar verilse bile iflasın kamu hukukuna ilişkin sonuçları devam eder. C) İflas masasına giren mallar ticaret mahkemesinin malların borçluya iadesi yönündeki kararı üzerine borçluya teslim edilebilir. D) İflasın kaldırılması kararıyla birlikte iflas tasfiyesine devam edilemez. E) İflasın kaldırılması kararına rağmen iptale tabi tasarruf işlemleri varsa iflas alacaklıları adına iflas idaresi iptal davası açabilir. İŞLETME VE MUHASEBE GRUBU SORULARI 41. I. Kıdem Tazminatı Karşılığı II. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı III. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı IV. Maliyet Giderleri Karşılığı Yukarıda belirtilen hesaplardan hangisi/hangileri işletmenin muhtemel giderleri için ayırdığı karşılıklara örnektir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV 42. Bir işletmede muhtemel gelir ve karlar için gerçekleşme dönemine kadar hiçbir işlem yapılmaması hangi muhasebe temel kavramının gereğidir? A) Dönemsellik B) Özün Önceliği C) İhtiyatlılık D) Tahakkuk Esası E) Tam Açıklama 43. Alacak senetlerine reeskont hesaplayan bir işletmenin borç senetlerine de reeskont hesaplaması, hangi muhasebe kavramının bir gereğidir? A) Dönemsellik B) Süreklilik C) Parayla Ölçülme D) Tutarlılık E) Önemlilik 44. Bir işletme, tarihinde satın aldığı maliyet bedeli TL, ekonomik ömrü 10 yıl olan bir demirbaş için azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman hesaplamaktadır tarihinde demirbaş için ayrılacak amortisman tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E)

15 45. Bir işletme XX tarihinde A bankasında TL tutarında 1 ay vadeli yıllık %24 faiz oranlı mevduat hesabı açtırmıştır. İşletmenin XX tarihinde yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) BANKALAR KASA B) BANKALAR 600 FAİZ GELİRLERİ 600 C) GELİR TAHAKKUKLARI 300 FAİZ GELİRLERİ Bir üretim işletmesi tarihinde Almanya dan Euro bedelle makine ithal etmek için gerekli anlaşmaları yapmıştır. İşletme, aynı tarihte A Bankası ile akreditif sözleşmesi imzalamıştır. İşletme A bankasına Euro nakden yatırmış, geri kalan tutar için akreditif açılmıştır (1 Euro=2 TL) tarihinde yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) VERİLEN AVANSLAR KASA BANKA KREDİLERİ D) FİNANSMAN GİDERLERİ 300 BANKALAR 300 E) İşletmenin dönem sonunda yapması gereken herhangi bir kayıt yoktur. B) TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR BANKALAR BANKA KREDİLERİ C) VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI KASA BANKA KREDİLERİ D) VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI BANKA KREDİLERİ E) VERİLEN AVANSLAR BANKA KREDİLERİ

16 47. Bir işletme 1 Mart 20XX tarihinde bir pazarlama şirketiyle 1 yıllık pazarlama danışmanlık hizmeti alım sözleşmesi yapmış ve sözleşme bedeli olan TL nin tamamını peşin ödemiştir. Söz konusu işlemin XX dönemi finansal tablolara yansımasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) XX tarihli Bilançosunda Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında TL raporlanır. B) XX tarihli Bilançosunda Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında TL raporlanır. C) XX tarihli Bilançosunda Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında TL, Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabında TL raporlanır. D) XX dönemi Gelir Tablosunda Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri hesabında TL raporlanır. E) XX dönemi Gelir Tablosunda Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri hesabında TL raporlanır. 48. Ticari bir işletmenin, ticari mal stoklarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. TİCARİ MALLAR Dönem Başı Ticari Mal Stokları Dönem İçi Ticari Mal Alımları Alış Giderleri Alış Iskontoları Aralıklı envanter yöntemini uygulayan bu işletme, yapılan sayım sonucunda dönem sonu ticari mal stoklarının TL olduğunu tespit etmiştir. Dönem içi satılan ticari mal maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Bir işletme tarihinde TL değerinde satış yapmış karşılığında 120 gün vadeli senet almıştır. Senedin üzerinde yazılı faiz oranı %25 tir. İç iskonto formülüne göre yapılacak hesaplama ile söz konusu senedin tarihindeki tasarruf değeri aşağıdakilerden hangisidir? (Bir ay 30 gün kabul edilecektir) A) B) C) D) E)

17 50. Nominal değeri TL, alış bedeli TL olan hisse senetlerinin dönem sonunda borsa değeri TL olmuştur. Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde işletmenin dönem sonunda yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 200 TL tutarında karşılık ayrılır. B) 200 TL tutarında kambiyo zararı kaydedilir. C) 200 TL tutarında menkul kıymet satış zararı kaydedilir. D) 200 TL tutarında diğer olağan gider ve zarar kaydedilir. E) Hisse senedinin değeri nominal değerinin altına düşmediği için hiç bir işlem yapılmaz. 51. A işletmesi, Ödenmiş Sermayesi TL olan B işletmesine % 10 oranında ortak olmuş ve bedelini işletmenin banka hesabına yatırmıştır. A işletmesinin bu olayla ilgili olarak yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) BAĞLI MENKUL KIYMETLER BANKALAR B) HİSSE SENETLERİ BANKALAR C) İŞTİRAKLER BANKALAR D) BAĞLI ORTAKLIKLAR BANKALAR E) İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR BANKALAR

18 52. Bir işletme XX tarihinde $ değerinde iş makinesini banka kredisiyle satın almıştır. Montajı tamamlanan makine XX tarihinde kullanılmaya başlanmıştır. Makinenin satın alındığı tarihte 1$=1,5TL, XX tarihinde 1$=1,7 TL dir. Vergi yasalarını dikkate alarak XX tarihinde kur farkının muhasebeleştirilmesine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) KAMBİYO KARLARI BANKA KREDİLERİ B) KAMBİYO ZARARLARI TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR C) BANKA KREDİLERİ TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR D) KAMBİYO ZARARLARI BANKA KREDİLERİ E) TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR BANKA KREDİLERİ Bir işletmenin Mayıs ayına ilişkin İndirilecek KDV hesabının kalanı TL, Hesaplanan KDV hesabının kalanı TL, Devreden KDV hesabının kalanı ise TL dir. İşletmenin Mayıs KDV mahsubuna ilişkin yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) HESAPLANAN KDV İNDİRİLECEK KDV DEVREDEN KDV ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR B) İNDİRİLECEK KDV DEVREDEN KDV PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESAPLANAN KDV C) HESAPLANAN KDV DEVREDEN KDV İNDİRİLECEK KDV ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR D) HESAPLANAN KDV İNDİRİLECEK KDV ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR E) İNDİRİLECEK KDV DEVREDEN KDV HESAPLANAN KDV

19 54. Bir işletme TL tutarında senetli alacağını tahsil edememiş ve dava yoluna gitmiştir. Dönem sonunda söz konusu alacağın tamamı için karşılık ayırmıştır. Ertesi yıl dava sonuçlanmış ve alacağın TL lik kısmını tahsil etmiş kalan tutarın ise tahsili imkânsız hale gelmiştir. İşletmenin senedin tahsiline ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) KASA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI Bir işletme tarihinde TL peşin ödeyerek 5 yıllığına kiraladığı depo için TL tutarında değer arttırıcı harcama yapmıştır. Söz konusu harcama aşağıdaki belirtilen hesaplardan hangisinde muhasebeleştirilir? A) Yapılmakta Olan Yatırımlar B) Özel Fonlar C) Özel Maliyetler D) Değer Artışları E) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar B) KASA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR C) KASA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI I. Hisse Senedi İptal Kârları II. Hisse Senetleri İhraç Primleri III. Ödenmemiş Sermaye IV. Statü Yedekleri D) KASA DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR E) KASA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR Yukarıda belirtilen hesaplardan hangisi/hangileri Sermaye Yedekleri grubunda yer alır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV 17

20 57. Bir işletme dönem içinde TL tutarında posta pulu satın almıştır. Dönem sonunda yapılan sayım sonucunda 500 TL tutarında posta pulunun mevcut olduğu görülmüştür. İşletmenin dönem sonunda yapacağı muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 900 DİĞER HAZIR DEĞERLER 900 B) DİĞER HAZIR DEĞERLER KASA C) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ DİĞER DÖNEN VARLIKLAR D) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 500 DİĞER HAZIR DEĞERLER 500 E) DİĞER HAZIR DEĞERLER 900 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR Bir işletme TL nominal bedelli, 2 yıl vadeli yıllık %36 faiz oranlı tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller TL ye Banka aracılığıyla satılmıştır. Tahvil satışlarına ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) BANKALAR ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER B) BANKALAR FİNANSMAN GİDERLERİ ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER C) ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI BANKALAR DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR D) BANKALAR MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI E) BANKALAR MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI MUHASEBE Sınav Tarihi ve Saati : 3 Mart 2012-14:00 Sınav Süresi : 4 (dört) saat AÇIKLAMALAR : a) Sorular 6 (altı) sayfadır. b) Soru kağıtları,

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER

1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 7 nolu grup 6 nolulara, 6 nolu grup ise 5 lere devredilir. 1 2 3 4 5 6 7 1. DB BİLANÇOSU 2. AÇILIŞ KAYDI 3. GÜNLÜK İŞLEMLER 620 622 152 151 710 720 730 740 750 760 770 780 Gider hesaplarının devri yapılır

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)?

1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı Problem 1. Soru)? 1- Aşağıdakilerden hangisi bilançonun aktif kısmında yer almaz(orhan Sevilengül Muhasebe Kitabı 100.01 Problem 1. a) Gelir tahakkukları b) hisse senetleri c) gelecek aylara ait giderler d) özel fonlar

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI

DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI KTÜ - Ekonometri - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri Dersin Sorumlusu: Doç. Dr. Abdulkerim DAŞTAN ISL1002/ 2032 MUHASEBE-II DERSİ 2015-2016 BAHAR YARIYILI ÇALIŞMA SORULARI 2 (Arasınav

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

- MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? - MALİ ANALİZ - 1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3) A) Fon B) Özkaynak C) Nakit D) Kâr E) Net işletme sermayesi

Detaylı

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015)

Bin T L KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) KAR ZARAR TABLOSU (EYLÜL 2015) Bin T L GELİR VE GİDERLER ÖNCEKİ DÖNEM EYLÜL 2014 CARİ DÖNEM EYLÜL 2015 1- GAYRİSAFİ SATIŞ HASILATI 442.749 546.948 MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI (KDV Hariç) 442.749 546.948

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer

6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satış-indirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer 6. GELİR TABLOSU HESAPLARI İşletmenin faaliyet dönemine ilişkin brüt satışları, satışindirimleri satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar, diğer faaliyetlerden gider

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM S P K GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLAMA SINAVI İKİNCİ OTURUM GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 25 Bu kitapçıkta

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL

KASA SATICILAR ALINAN ÇEKLER ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR BANKALAR DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 2017 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORUSU 26 MART 2017 PAZAR 09:00-12:00 Kamyon parçası üreten KUZEY A.Ş. nin 31.12.2015 yılı kapanış bilançosu aşağıda verilmektedir.

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,-

Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 44.000,- VAKA D Selim ATAKOL (tek şahıs) giyim eşyası alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2014 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 60.000,- B Bankası ndaki

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi, marjinal maliyet düzeyini etkilemeden, oluşturulan yeni fiyat düzeyi ile monopolün sosyal maliyetini gidermeye yönelik bir politikadır? A)

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış

01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.- 60 25.- 1.500.- 12 Ocak Alış 40 20.- 800,- 60 40. 1.500.- 800.- 21 Şubat Satış 1. E İşletmesi nin 201. yılına ait B Malına ait stok bilgileri aşağıdaki gibidir: Tarih Açıklama GİREN ÇIKAN KALAN Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar Miktar Fiyat Tutar 01 Ocak Alış 60 25.- 1.500.-

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK

FİNANSAL MUHASEBE SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş Tarihli Geçici Mizanı (TL) BT AT BK AK SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında gerçekleşen ekonomik işlemler ile 2013 mali yılına ait dönem sonu envanter işlemlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider

2-) İşletmenin çıkardığı tahvillere dönem sonunda tahakkuk eden faizlerin Gider 1-) İleride doğabilecek olası zararlar için cari dönemde gider yazılması (karşılık kaydı) hangi muhasebe kavramı gereğidir? A) Tutarlılık B) İhtiyatlılık C) Dönemsellik D) Önemlilik 2-) İşletmenin çıkardığı

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2012/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 18 Mart 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Örnek Ticaret işletmesinin 31.12.2010 Tarihli Bilançosu, 2011 yılında gerçekleştirdiği

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI

ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI ENVANTER VE DEĞERLEME / ÇALIŞMA SORU ve CEVAPLARI 1. E İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 800 adet cep telefonunun teknik nedenle değer kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir.

30.12 : İşletme, A Bankası ndaki ticari mevduatta kalan parasını işleyen 0,10 oranındaki faiziyle birlikte nakit olarak çekmiştir. VAKA D Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Servet POLAT (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 150.000,- Kabul

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2012 A- Brüt satışlar 823.017.968,57 875.905.247,46 805.263.661,69 1- Yurtiçi satışlar 718.585.063,60 805.602.932,74 679.219.636,06 2- Yurtdışı satışlar 104.432.904,97

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir

MUHASEBE SÜRECİ. Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir. Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir MUHASEBE SÜRECİ Açılış Bilançosu Düzenlenir Açılış Bilgileri Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire de kaydedilir Günlük İşlemler Kaydedilir Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebire kaydedilir KDV Hesapları (191-391)

Detaylı

2011 BS 3204- GENEL MUHSEBE 1. Çok sayıdaki bilgilerin anlamlı bir şekilde kısaltılması ve bilgilerden çeşitli mali tabloların ve raporların hazırlanması ne ad verilir? ) Yorumlama Sınıflandırma C) Özetleme

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI MUHASEBE UYGULAMALARI İşletmeler işe yeni başladıklarında yapacaklarıilk işlem Kuruluşenvanteri çıkarmaktır. Birleşen işletmelerin her biri devir envanteri çıkarır. İşletmeler kapanmalarıhalinde tasfiye

Detaylı

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,-

Kasadaki para 80.000,- Yapımı devam eden raf 1.450,- Depodaki gıda maddeleri 45.000,- Düzenlenen bonolar 12.000,- VAKA T Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Edip YIKILMAZ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 80.000,- Yapımı

Detaylı