KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )"

Transkript

1 KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI : :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Soru Grubu IX Soru No ÖZEL HUKUK 1-40 İŞLETME İKTİSAT Genel Açıklama 1. Bu kitapçıkta120 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 150 dakikadır. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir. 8. Boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 2

3 ÖZEL HUKUK GRUBU SORULARI 1. Hak ve fiil ehliyeti ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) On beş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. B) Tüzel kişiler, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla hak ve fiil ehliyetini kazanırlar. C) Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar haksız fiillerinden sorumludurlar. D) Çocuk hak ehliyetini, sağ doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder. E) Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, Medeni Kanun a göre ayırt etme gücüne sahiptir. 2. Aşağıdakilerden hangileri arasında hısımlık ilişkisi yoktur? A) Evlatlık ile evlat edinen arasında B) A ile A nın dayısının torununun kızı K arasında C) A ile boşandığı eşi B nin dedesi D arasında D) A ile boşandığı eşi B nin yeni dünyaya gelen kardeşi Ü arasında E) A ile ölen eşi B nin ilk evliliğinden olma oğlu O arasında 3. Ayırtım gücüne sahip 20 yaşındaki kısıtlı S, hakkındaki kısıtlılık kararı ilan edildikten sonra saatini A ya satıp teslim etmiştir. A ise saati arkadaşı Ö ye ödünç olarak vermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) S sınırlı ehliyetli değildir. B) S ile A arasında yapılan işlem kesin hükümsüz değildir. C) S ile A arasındaki işleme onay verilmese bile A zilyetliği devren kazanarak emin sıfatıyla zilyet haline gelir. D) S hakkında kısıtlılık kararı alındıktan sonra, karar henüz ilan edilmeden yaptığı işlem, A iyiniyetli ise geçerli olurdu. E) S ile A arasındaki işleme onay verilmese bile S, iyiniyetli Ö nün hakkına katlanmak zorundadır. 4. Hakim, önüne gelen bir olayda kanun koyucu gibi hareket etmeden önce aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir? A) Mevcut kuralları yorumlamak B) Atıf yapılan durumlarda atfa göre hareket etmek C) Varsa örf-adet hukuku kuralını uygulamak D) İçtihadı birleştirme kararını uygulamak E) Daha önce kendisinin veya bir başka hakimin yarattığı kuralı uygulamak 1

4 5. İpotekle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Borçtan şahsen sorumlu olmayan rehinli taşınmaz maliki, borçluya ait koşullar içinde borcu ödeyerek taşınmazın üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını isteyebilir. B) İpotekli taşınmazın devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, borçlunun sorumluluğunda ve güvencede bir değişiklik meydana getirmez. Yeni malik borcu yüklendiği takdirde alacaklı, kendisine başvurma hakkını saklı tuttuğunu bir yıl içinde yazılı olarak önceki borçluya bildirmezse, borçlu borcundan kurtulur. C) Satıştan doğan alacağı için satılan taşınmaz üzerinde satıcı, mülkiyetin naklinden itibaren 3 ay içinde ipotek için tescil talebinde bulunabilir. D) İpotekle güvence altına alınmış bir alacağın devrinin geçerli olması için devrin tapu kütüğüne tescil edilmiş olması gerekir. E) Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir. 6. Taşınmaz mülkiyetinin olağanüstü zamanaşımıyla kazanılmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Taşınmazın tamamı bu yolla kazanılabileceği gibi bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet de bu yolla kazanılabilir. B) Yirmi yıl önce ölmüş bir kimse adına kayıtlı bulunan bir taşınmazın mülkiyeti de bu yolla kazanılabilir. C) Mülkiyetin kazanılabilmesi için kazananın iyi niyetli olması gerekmez. D) Mülkiyet, tescilden önce davasız, aralıksız ve malik sıfatıyla süren 20 yıllık zilyetlik süresinin dolmasıyla kazanılır. E) Olağanüstü zamanaşımıyla kazanmada tescil davası, hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır. 7. B, M nin yüzüğünü M den habersiz olarak alıp evine götürmüştür. Durumu sonradan öğrenen M, B nin teklifi üzerine yüzüğün bir ay B de ödünç olarak durmasını kabul etmiştir. Buna göre B yüzük üzerinde ödünç hakkına dayanan zilyetliği nasıl kazanmıştır? A) Aslen B) Kısa elden teslim C) Hükmen teslim D) Zilyetliğin havalesi E) Teslim yerine geçen sözleşme 2

5 8. Vakıflarla ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Vakıflarda üyelik olabilir. B) Vakfın bir yönetim organının bulunması zorunludur. Vakfeden, vakıf senedinde gerekli gördüğü başka organları da gösterebilir. C) Yabancılar, Türkiye de, hukukî ve fiilî mütekabiliyet esasına göre vakıf kurabilirler. D) Vakıfların malları üzerinde zilyetlik yoluyla kazanma hükümleri uygulanmaz. E) Vakıflar vakıf senedinin yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine verildikleri anda tüzel kişilik kazanırlar sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi hâkimin yasaklılığı sebeplerinden biridir? A) Davalının hâkimin nişanlısı olması B) Hâkimin davacıya dava hakkında yol göstermiş olması C) Hâkimin daha önce aynı davada tanık olarak dinlenmiş olması D) Davacının hâkimin amcasının oğlu olması E) Dava esnasında hâkim ile davalı arasında derdest bir davanın olması sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi ilk itiraz sebeplerinden biridir? A) Derdestlik itirazı B) Dava takip yetkisinin bulunmadığı itirazı C) Gider avansının yatırılmadığı itirazı D) Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği itirazı E) Davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunmadığı itirazı 11. Görev sırasında seyir halinde olan B kamu kuruluşuna ait bir araç, aniden meydana gelen arıza sebebiyle kırmızı ışıkta duramamış ve karşıdan karşıya geçen A ya çarpmıştır. A nın kolu ve bacağı kırılmıştır. A bu zararının tazmini için dava açmak istediğinde davayı hangi mahkemede açmalıdır? A) Sulh hukuk mahkemesi B) Tüketici mahkemesi C) Asliye hukuk mahkemesi D) İdare mahkemesi E) Bölge idare mahkemesi 3

6 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi hâkimin hukuki sorumluluğu açısından yanlıştır? A) Hâkimin yargılama faaliyetinden dolayı hangi sebeplerle tazminat davası açılabileceği Hukuk Muhakemeleri Kanunu nda sınırlı şekilde sayılmıştır. B) Hâkimin yargılama faaliyetinden dolayı tazminat davasında, yargılamayı yapan hâkime karşı açılır. C) Mahkeme, açılan tazminat davasını, ilgili hâkime resen ihbar eder. D) Dava esastan reddedilirse davacı, disiplin para cezasına mahkûm edilir. E) Davacı tazminat davası dilekçesinde hangi sorumluluk sebebine dayandığını ve delillerini açıkça belirtmelidir. 13. Dernekler ve diğer tüzel kişilerin, statüleri çerçevesinde, üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettikleri kesimin menfaatlerini korumak için, kendi adlarına, ilgililerin haklarının tespiti veya hukuka aykırı durumun giderilmesi yahut ilgililerin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için açabileceği dava aşağıdakilerden hangisidir? sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu na göre açılan bir davada, davacı dava dilekçesinde talep sonucunu göstermemiştir. Bu durumda hâkimin nasıl hareket etmesi gerekir? A) Bu eksiklik davalı tarafından ilk itiraz olarak ileri sürülürse hâkim dava dilekçesini iptal eder. B) Hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır. C) Hâkim davayı aydınlatma ödevi çerçevesinde davacıya talep sonucunu açıklaması için süre verir. Bu süre içinde talep sonucu açıklanmazsa dava reddedilir. D) Hâkim davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü olaylar çerçevesinde talep sonucunu belirler. E) Talep sonucu dava dilekçesinin zorunlu unsuru olduğundan hâkim resen dava dilekçesinin reddine karar verir. A) Topluluk davası B) Seçimlik dava C) Belirsiz alacak ve tespit davası D) Tespit davası E) Terditli dava 4

7 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu na göre tahkimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Taşınmaz malın mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıkta tahkim yoluna gidilebilir. B) Tahkim sözleşmesi bir şekle tabi değildir. C) Tahkim sözleşmesinin konusunu oluşturan bir uyuşmazlığın çözümü için mahkemede dava açılmışsa mahkeme resen görevsizlik kararı verir. D) Tahkim yargılamasında hakem veya hakem kurulu ihtiyati tedbir kararı veremez. E) Hakem kararlarına karşı temyiz yoluna başvurulamaz. Ancak Kanunda belirtilen sebeplerle iptal davası açılabilir sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu na göre ihtiyati tedbirle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İhtiyati tedbir, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir. B) İhtiyati tedbir talep edenin, davanın esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmesi yeterlidir. C) İhtiyati tedbir talebinin reddi hâlinde, kanun yoluna başvurulabilir. D) Kanuni süre içinde dava açılmışsa ihtiyati tedbir kararı uygulanmamış olsa bile ihtiyati tedbir davanın sonuna kadar devam eder. E) Durum ve koşulların değiştiği sabit olursa, talep üzerine ihtiyati tedbirin değiştirilmesine veya kaldırılmasına teminat aranmaksızın karar verilebilir. 5

8 17. Aşağıdakilerden hangisi beyan hatası hallerinden değildir? A) Hataya düşen, kurulmasını istediği sözleşmeden başka bir sözleşme için iradesini açıklamışsa. B) Hataya düşen, istediğinden başka bir konu için iradesini açıklamışsa. C) Hataya düşen, sözleşme yapma iradesini, gerçekte sözleşme yapmak istediği kişiden başkasına açıklamışsa. D) Hataya düşen, sözleşmeyi yaparken belirli nitelikleri olan bir kişiyi dikkate almasına karşın başka bir kişi için iradesini açıklamışsa. E) Hataya düşenin, yanıldığı saiki sözleşmenin temeli sayması ve bunun da iş ilişkilerinde geçerli dürüstlük kurallarına uygun olması hâli. 19. Haksız fiil sorumluluğu ile ilgili olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Kanunun verdiği yetkiye dayanan ve bu yetkinin sınırları içinde kalan bir fiil, zarara yol açsa bile, hukuka aykırı sayılmaz. B) Hakkaniyet gerektiriyorsa; hâkim, ayırt etme gücü bulunmayan kişinin verdiği zararın, tamamen veya kısmen giderilmesine karar verir. C) Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybeden kişi, bu sırada verdiği zararları gidermekle yükümlüdür. Ancak, ayırt etme gücünü kaybetmede kusuru olmadığını ispat ederse, sorumluluktan kurtulur. D) Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak bir yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. E) Haksız fiil dolayısıyla zarar gören bakımından bir borç doğmuşsa zarar gören, bu borcu ifadan kaçınabilir. Fakat haksız fiilden doğan tazminat istemi zamanaşımına uğramışsa artık bu savunma ileri sürülemez. 18. Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi resmi şekilde yapılmazsa geçersizdir? A) Kira sözleşmesi B) Taşınmazlara ilişkin ön alım sözleşmesi C) Taşınmaz üzerinde ayni hak kurulmasına ilişkin sözleşme D) Kefalet sözleşmesi E) Miras paylaşma sözleşmesi 6

9 20. A, B den olan alacağını C ye temlik etmeyi vaad etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Alacağın temliki vaadi taraflar arasında borçlandırıcı bir işlem kurar. B) Alacağın temliki vaadi bir ön sözleşmedir. C) Alacağın temliki vaadi üçüncü kişi lehine bir sözleşmedir. D) Alacağın temliki vaadi taraflar arasında tasarrufi bir işlem kurar. E) Alacağın temliki vaadinin geçerliliği resmi şekle tabidir. 23. Aşağıdakilerden hangisinde kusur şarttır? A) Borçlunun temerrüde düşmesinde B) Hata sebebiyle sözleşmeyi iptal eden kişiden tazminat talep edilmesinde C) Alacaklının temerrüde düşmesinde D) Para borçlarında temerrüt faizi istenmesinde E) Adam çalıştıranın, çalıştırdığı kişinin verdiği zararlardan sorumluluğunda 21. Aşağıdakilerden hangisinde işlem kesin hükümsüz değildir? A) Muvazaa B) Geçerlilik şekline uyulmaması C) Yetkisiz temsilcinin başkası adına yaptığı işlem D) İşlemi yapan kişinin ayırtım gücünden yoksun olması E) Başlangıçtaki objektif imkânsızlık 22. Aşağıdakilerden hangisi Borçlar Kanunu nda düzenlenen sözleşmelerden değildir? A) Eser sözleşmesi B) Vekalet sözleşmesi C) Trampa sözleşmesi D) Tek satıcılık sözleşmesi E) Adi şirket sözleşmesi 24. Zamanaşımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Erteleyici şarta bağlı borçlarda zamanaşımı şartın gerçekleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar. B) Borç zamanaşımına uğradıktan sonra zamanaşımının kesilmesi söz konusu olmaz. C) Zamanaşımına uğramış bir borç ifa edilirse bu bir bağışlama sayılır. D) Zamanaşımı bölünemeyen bir borcun ortak borçlularından birine karşı kesilince diğerlerine karşı da kesilmiş olur. E) Borç bir senetle ikrar edilmiş veya mahkeme hükmü ile sabit olmuşsa kesilen süre daha kısa olsa bile yeni zamanaşımı süresi on yıldır. 7

10 25. Ticari işletmenin devri bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ticari işletmeye ait malvarlıklarının devri şekle tabi değildir. B) Ticari işletmenin devri Türk Ticaret Kanunu nda düzenlenmiştir. C) Ticari işletmeyi devralan, devir tarihine kadar doğmuş borçlardan dolayı zamanaşımı süresi dolana kadar sorumlu olur. D) Ticari işletmeyi devreden, devir sonrası doğan borçlardan 2 yıl müteselsil sorumlu olur. E) Ticari işletmenin bütün unsurlarının devri zorunludur. 27. Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında açılacak sorumluluk davası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Anonim şirketi temsilen yeni yönetim kurulu, eski yönetim kurulu hakkında dava açabilir. B) Anonim şirketi temsilen tasfiye memurları dava açabilir. C) Genel kurul, yönetim kurulu aleyhine dava açılmasına lüzum görmüş olmasa dahi, azlığın dava açılmasını istemesi halinde anonim şirket adına dava açılması zorunludur. D) Anonim şirket alacaklıları sadece kendi uğradıkları zarar sebebiyle dava açabilir. E) Anonim şirket adına davanın, genel kurul kararı alınmasından itibaren 1 ay içinde açılması gerekir. 26. Ticaret sicili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ticaret sicili alenidir. B) Ticaret sicilinde sicile güven prensibi istisnai durumda uygulanır. C) Ticaret sicili memurlukları, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odaları bünyesinde kurulur. D) Ticaret siciline tescil talebinin reddi halinde ticari davalara bakmaya yetkili Asliye Hukuk Mahkemelerine kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilebilir. E) Ticaret sicili memurluğunun yetki çevresi dışında oturanlar için tescili talep süresi 1 aydır. 28. Esnaflar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Esnaflar işletme adı kullanmak zorundadırlar. B) Esnaflar ticaret unvanı kullanamazlar. C) Esnaflar hapis hakkına sahiptirler. D) Esnaflar işletmeleri ile ilgili yapmış oldukları işlemlerde ücret isteme hakkına sahiptirler. E) Esnaflar, Ticari İşletme Rehni Kanunu hükümlerine göre işletmelerini rehin verebilir. 8

11 29. Limited şirket ortağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Limited şirketlere gerçek ya da tüzel kişiler ortak olabilir. B) Limited şirket ortakları kural olarak taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı sorumludurlar. C) Aksi kararlaştırılmamışsa, limited şirket ortakları şirket işlerini idare ve temsile yetkili olmalarına rağmen, bu yetkilerini kullanmak zorunda değildirler. D) Müdür sıfatı bulunmayan limited şirket ortaklarının rekabet yasağı bulunmamaktadır. E) Limited şirket ortakları, şirketin kamu borçlarından sorumlu tutulabilirler. 31. Kollektif şirket ortağının ölümü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kollektif şirket ortağının ölümü, şirket bakımından infisah sebebidir. B) Ortağın ölümü ile ilgili olarak şirket sözleşmesinde hüküm bulunmaması halinde, diğer ortaklar şirketi kendi aralarında devam ettirebilmeleri için oybirliğiyle karar almalıdırlar. C) Şirket sözleşmesinde hüküm bulunması halinde, mirasçılar ortağın ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde ortak olup olmayacaklarını bildirmek zorundadırlar. D) Şirket sözleşmesinde hüküm bulunması halinde, mirasçıların kollektif şirket ortağı olma taleplerini diğer ortaklar kabul etmek zorundadırlar. E) Mirasçılar, üç aylık düşünme süresinde kollektif şirket ortağı gibi sorumlu tutulurlar. 30. Aşağıdakilerden hangisi illi (sebebe bağlı) kıymetli evraklardan birisi değildir? A) Bono B) Makbuz senedi C) Deniz ödüncü senedi D) Varant E) Taşıma senedi 32. Aşağıdakilerden hangisi emre yazılı kıymetli evraklarda senet metninden anlaşılan defiler arasında yer almaz? A) Şekil şartlarında eksiklik B) Ciro zincirinde kopukluk C) Vadenin gelmemiş olması D) Teminat senedi kaydı E) İmzanın sahte olması 9

12 33. Haciz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Haciz talebi üzerine icra müdürü üç gün içinde haciz işlemlerini başlatmalıdır. Aksi takdirde şikayet yoluna başvurulabilir. B) Taşınır malın haczedildiği haciz tutanağıyla tespit edildikten sonra hacizli taşınır üzerinde iyi niyetli hak kazanılması mümkün değildir. C) Haciz yapılırken öncelikle borçlunun çekişmesiz mallarının haczedilmesi, bunların yeterli gelmemesi durumunda çekişmeli malların haczedilmesi gerekir. D) Borçlu haciz sırasında malın olduğu yerde bulunmaz ve hemen bulundurulması mümkün olmazsa haczin borçlunun yokluğunda yapılması da mümkündür. E) Taşınmaz mal haczinde haczin tapuya şerh edilmesinden sonra, taşınmaz üzerinde iyi niyetli hak kazanılması mümkün değildir. 34. Aşağıdaki hacizli mallardan hangisinin hiçbir şekilde pazarlık suretiyle satışı yapılamaz? A) Borçlunun hacizli taşınmazının pazarlık suretiyle satışını bütün ilgililer isterse B) Artırmada maden kıymetini bulmamış on adet altın burma bileziğe maden kıymeti teklif edilirse C) Piyasadaki kıymeti hızla düşen bir mal haczedilmişse D) Muhafazası büyük bir maliyeti gerektiren mal varsa E) Borsada fiyatı bulunan bir mala o günün piyasasında geçerli fiyat teklif edilirse 35. İlamlı icra takibiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hakem kararlarına dayanılarak ilamlı icra takibi yapılabilir. B) Takip talebi üzerine icra müdürü takip talebine eklenen belgenin ilam veya ilam niteliğinde belge olup olmadığını resen dikkate alır. C) Borçlu icra emrinin tebliğinden sonra ilamın zamanaşımına uğradığı iddiasıyla icra mahkemesine başvurarak icranın geri bırakılmasını isteyebilir. D) Mahkemenin hükmüne karşı kanun yoluna başvurulmuş olsa bile kural olarak lehine karar verilen kişi ilamlı icra takibi başlatabilir. E) Alacaklının açtığı tespit davası sonunda lehine verilen tespit hükmüne dayanarak ilamlı icra takibi yapması mümkündür. 10

13 36. İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılan ihalenin feshiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İhalenin feshi şikayet yoluyla icra mahkemesinden istenir. B) İhaleye fesat karıştırma söz konusuysa bunun öğrenilmesinden itibaren yedi gün içinde ihalenin feshi istenebilir. C) Yetkisiz icra mahkemesinden ihalenin feshi istenirse icra mahkemesi yetkisizliğini resen dikkate alamaz. D) İcra mahkemesi ihalenin feshi talebini duruşmalı olarak inceler, ancak taraflar çağrıldıkları duruşmaya mazeretsiz gelmese bile gerekli karar verilir. E) İhalenin feshi talep edildiğinde icra mahkemesi bu konuda karar verinceye kadar taşınmaz, alıcı adına tescil edilemez. 37. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan doğruya iflas sebebi değildir? A) Borçlunun yerleşim yerinin belli olmaması B) Borçlunun kendine karşı yapılan haciz yoluyla takipte mallarını gizlemesi C) Borçlunun teklif ettiği konkordatonun ticaret mahkemesince tasdik edilmemesi D) Mahkemenin depo kararına rağmen borçlunun, borcu mahkeme veznesine depo etmemesi E) Borçlunun aciz haline düşmesi sebebiyle iflasını istemesi 38. Hileli iflasla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Malvarlığını eksiltmeye yönelik tasarruflarda bulunmak hileli iflas suçunun maddi unsurunu oluşturmaktadır. B) Hileli iflas suçunun oluşabilmesi için öncelikle failin iflasına karar verilmiş olması gerekir. C) Hileli iflas sebebiyle hüküm giyenler kamu ihalelerine katılamazlar. D) Malvarlığının kaçırılması, gizlenmesi hileli iflas sebebidir. E) Hileli iflas suçunun takibi şikayete bağlıdır. 39. Sıra cetvelinde dördüncü sırada yer alan A, sıra cetvelinde birinci sırada yer alan B nin alacağının muvazaalı olduğunu ileri sürmektedir. Buna göre A nın hangi hukuki yol ile hangi mahkemeye başvurması gerekir? A) Sıra cetveline karşı itiraz davası - genel mahkemeler B) Sıra cetveline karşı itiraz davası - icra mahkemesi C) Sıra cetveline karşı şikayet - genel mahkemeler D) Sıra cetveline karşı şikayet - icra mahkemesi E) Muvazaanın tespiti davası - genel mahkemeler 11

14 40. İflasın kaldırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İflasın kaldırılması kararına karşı kanun yoluna gidilemez. B) İflasın kaldırılmasına karar verilse bile iflasın kamu hukukuna ilişkin sonuçları devam eder. C) İflas masasına giren mallar ticaret mahkemesinin malların borçluya iadesi yönündeki kararı üzerine borçluya teslim edilebilir. D) İflasın kaldırılması kararıyla birlikte iflas tasfiyesine devam edilemez. E) İflasın kaldırılması kararına rağmen iptale tabi tasarruf işlemleri varsa iflas alacaklıları adına iflas idaresi iptal davası açabilir. İŞLETME VE MUHASEBE GRUBU SORULARI 41. I. Kıdem Tazminatı Karşılığı II. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı III. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı IV. Maliyet Giderleri Karşılığı Yukarıda belirtilen hesaplardan hangisi/hangileri işletmenin muhtemel giderleri için ayırdığı karşılıklara örnektir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV 42. Bir işletmede muhtemel gelir ve karlar için gerçekleşme dönemine kadar hiçbir işlem yapılmaması hangi muhasebe temel kavramının gereğidir? A) Dönemsellik B) Özün Önceliği C) İhtiyatlılık D) Tahakkuk Esası E) Tam Açıklama 43. Alacak senetlerine reeskont hesaplayan bir işletmenin borç senetlerine de reeskont hesaplaması, hangi muhasebe kavramının bir gereğidir? A) Dönemsellik B) Süreklilik C) Parayla Ölçülme D) Tutarlılık E) Önemlilik 44. Bir işletme, tarihinde satın aldığı maliyet bedeli TL, ekonomik ömrü 10 yıl olan bir demirbaş için azalan bakiyeler yöntemine göre amortisman hesaplamaktadır tarihinde demirbaş için ayrılacak amortisman tutarı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E)

15 45. Bir işletme XX tarihinde A bankasında TL tutarında 1 ay vadeli yıllık %24 faiz oranlı mevduat hesabı açtırmıştır. İşletmenin XX tarihinde yapması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) BANKALAR KASA B) BANKALAR 600 FAİZ GELİRLERİ 600 C) GELİR TAHAKKUKLARI 300 FAİZ GELİRLERİ Bir üretim işletmesi tarihinde Almanya dan Euro bedelle makine ithal etmek için gerekli anlaşmaları yapmıştır. İşletme, aynı tarihte A Bankası ile akreditif sözleşmesi imzalamıştır. İşletme A bankasına Euro nakden yatırmış, geri kalan tutar için akreditif açılmıştır (1 Euro=2 TL) tarihinde yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) VERİLEN AVANSLAR KASA BANKA KREDİLERİ D) FİNANSMAN GİDERLERİ 300 BANKALAR 300 E) İşletmenin dönem sonunda yapması gereken herhangi bir kayıt yoktur. B) TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR BANKALAR BANKA KREDİLERİ C) VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI KASA BANKA KREDİLERİ D) VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI BANKA KREDİLERİ E) VERİLEN AVANSLAR BANKA KREDİLERİ

16 47. Bir işletme 1 Mart 20XX tarihinde bir pazarlama şirketiyle 1 yıllık pazarlama danışmanlık hizmeti alım sözleşmesi yapmış ve sözleşme bedeli olan TL nin tamamını peşin ödemiştir. Söz konusu işlemin XX dönemi finansal tablolara yansımasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) XX tarihli Bilançosunda Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında TL raporlanır. B) XX tarihli Bilançosunda Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında TL raporlanır. C) XX tarihli Bilançosunda Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında TL, Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabında TL raporlanır. D) XX dönemi Gelir Tablosunda Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri hesabında TL raporlanır. E) XX dönemi Gelir Tablosunda Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri hesabında TL raporlanır. 48. Ticari bir işletmenin, ticari mal stoklarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. TİCARİ MALLAR Dönem Başı Ticari Mal Stokları Dönem İçi Ticari Mal Alımları Alış Giderleri Alış Iskontoları Aralıklı envanter yöntemini uygulayan bu işletme, yapılan sayım sonucunda dönem sonu ticari mal stoklarının TL olduğunu tespit etmiştir. Dönem içi satılan ticari mal maliyeti aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) Bir işletme tarihinde TL değerinde satış yapmış karşılığında 120 gün vadeli senet almıştır. Senedin üzerinde yazılı faiz oranı %25 tir. İç iskonto formülüne göre yapılacak hesaplama ile söz konusu senedin tarihindeki tasarruf değeri aşağıdakilerden hangisidir? (Bir ay 30 gün kabul edilecektir) A) B) C) D) E)

17 50. Nominal değeri TL, alış bedeli TL olan hisse senetlerinin dönem sonunda borsa değeri TL olmuştur. Tekdüzen Muhasebe Sistemi çerçevesinde işletmenin dönem sonunda yapması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) 200 TL tutarında karşılık ayrılır. B) 200 TL tutarında kambiyo zararı kaydedilir. C) 200 TL tutarında menkul kıymet satış zararı kaydedilir. D) 200 TL tutarında diğer olağan gider ve zarar kaydedilir. E) Hisse senedinin değeri nominal değerinin altına düşmediği için hiç bir işlem yapılmaz. 51. A işletmesi, Ödenmiş Sermayesi TL olan B işletmesine % 10 oranında ortak olmuş ve bedelini işletmenin banka hesabına yatırmıştır. A işletmesinin bu olayla ilgili olarak yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) BAĞLI MENKUL KIYMETLER BANKALAR B) HİSSE SENETLERİ BANKALAR C) İŞTİRAKLER BANKALAR D) BAĞLI ORTAKLIKLAR BANKALAR E) İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR BANKALAR

18 52. Bir işletme XX tarihinde $ değerinde iş makinesini banka kredisiyle satın almıştır. Montajı tamamlanan makine XX tarihinde kullanılmaya başlanmıştır. Makinenin satın alındığı tarihte 1$=1,5TL, XX tarihinde 1$=1,7 TL dir. Vergi yasalarını dikkate alarak XX tarihinde kur farkının muhasebeleştirilmesine ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) KAMBİYO KARLARI BANKA KREDİLERİ B) KAMBİYO ZARARLARI TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR C) BANKA KREDİLERİ TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR D) KAMBİYO ZARARLARI BANKA KREDİLERİ E) TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR BANKA KREDİLERİ Bir işletmenin Mayıs ayına ilişkin İndirilecek KDV hesabının kalanı TL, Hesaplanan KDV hesabının kalanı TL, Devreden KDV hesabının kalanı ise TL dir. İşletmenin Mayıs KDV mahsubuna ilişkin yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) HESAPLANAN KDV İNDİRİLECEK KDV DEVREDEN KDV ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR B) İNDİRİLECEK KDV DEVREDEN KDV PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESAPLANAN KDV C) HESAPLANAN KDV DEVREDEN KDV İNDİRİLECEK KDV ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR D) HESAPLANAN KDV İNDİRİLECEK KDV ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR E) İNDİRİLECEK KDV DEVREDEN KDV HESAPLANAN KDV

19 54. Bir işletme TL tutarında senetli alacağını tahsil edememiş ve dava yoluna gitmiştir. Dönem sonunda söz konusu alacağın tamamı için karşılık ayırmıştır. Ertesi yıl dava sonuçlanmış ve alacağın TL lik kısmını tahsil etmiş kalan tutarın ise tahsili imkânsız hale gelmiştir. İşletmenin senedin tahsiline ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) KASA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK KARŞILIĞI Bir işletme tarihinde TL peşin ödeyerek 5 yıllığına kiraladığı depo için TL tutarında değer arttırıcı harcama yapmıştır. Söz konusu harcama aşağıdaki belirtilen hesaplardan hangisinde muhasebeleştirilir? A) Yapılmakta Olan Yatırımlar B) Özel Fonlar C) Özel Maliyetler D) Değer Artışları E) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar B) KASA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR C) KASA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI I. Hisse Senedi İptal Kârları II. Hisse Senetleri İhraç Primleri III. Ödenmemiş Sermaye IV. Statü Yedekleri D) KASA DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR E) KASA ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR Yukarıda belirtilen hesaplardan hangisi/hangileri Sermaye Yedekleri grubunda yer alır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV 17

20 57. Bir işletme dönem içinde TL tutarında posta pulu satın almıştır. Dönem sonunda yapılan sayım sonucunda 500 TL tutarında posta pulunun mevcut olduğu görülmüştür. İşletmenin dönem sonunda yapacağı muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 900 DİĞER HAZIR DEĞERLER 900 B) DİĞER HAZIR DEĞERLER KASA C) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ DİĞER DÖNEN VARLIKLAR D) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 500 DİĞER HAZIR DEĞERLER 500 E) DİĞER HAZIR DEĞERLER 900 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR Bir işletme TL nominal bedelli, 2 yıl vadeli yıllık %36 faiz oranlı tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller TL ye Banka aracılığıyla satılmıştır. Tahvil satışlarına ilişkin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? A) BANKALAR ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER B) BANKALAR FİNANSMAN GİDERLERİ ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER C) ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI BANKALAR DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR D) BANKALAR MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI E) BANKALAR MENKUL KIYMET İHRAÇ FARKLARI ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.. TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır.

Detaylı

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten HUKUK 1. 1982 nayasası ndaki başlangıç kısmıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) lk kez 1982 anayasasında başlangıç kısmı düzenlenmiştir. B) Başlangıç kısmı değiştirilemez. C) Başlangıç

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI D) Çağdaş bir çizgi tutturmak isteyen yazarın, tüm gücüyle çalışması gerekir. (öneri yapılmış) E) Öykülerinin çoğunu, çocukluk anılarından esinlenerek yazdığını inkar etmiyor. (bilgi aktarılmış) GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 9. GRUP UZMAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK AKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 GELİR TABLOLARI...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir?

1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? 2- Mali piyasalar kaça ayrılır; bu piyasaların araçları nelerdir? 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; dolaşımın gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar; iktisadi açıdan gerçek piyasa, mali piyasa olmak üzere ikiye ayrılır: Gerçek

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE BORÇLAR KANUNU İLİŞKİSİ Prof. Dr. Seyithan Deliduman A- GİRİŞ Medeni usul hukuku (hukuk muhakemeleri usulü hukuku; medeni yargılama hukuku),

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı