SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2012/35 Ref: 4/35

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35"

Transkript

1 SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 Konu: SGK TARAFINDAN GENEL SAĞLIK SĐGORTASI VE GELĐR TESTĐ HAKKINDA GENELGE ĐLE SORU CEVAP ÇALIŞMASI YAYINLANMIŞTIR den itibaren yürürlüğe giren ve Türkiye de yaşayan herkesi (bazı istisnalar hariç) kapsayan zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi hakkında tarafınıza daha önce tarih ve 2012/12 sayılı sirkülerimiz ile açıklamalar yapmış ve aynı sirkülere Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti Hakkında Yönetmelik ek yapılmıştı. Bu defa GSS sistemi hakkında SGK tarafından yayımlanan 2012/2 sayılı Genelge ile 50 Soru 50 Cevap çalışması sirkülerimiz ekinde bilginize sunulmuştur. Saygılarımızla, DENGE DENETĐM YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. EK: - SGK tarafından yayınlanan Genel Sağlık Sigortası Uygulamasına Đlişkin Soru ve Cevaplar - Yeşil Kart Devri ve Genel Sağlık Sigortası Tescil Đşlemleri Hakkında 2012/2 sayılı SGK Genelgesi (*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. (**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. Erkan YETKĐNER YMM Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak Güray ÖĞREDĐK SMMM Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 1

2 T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sigorta Primleri Genel Müdürlüü Say : B.13.2.SGK /GSS /1/2012 Konu : Yeil kart devri ve genel salk sigortas tescil ilemleri GENELGE 2012/2 1- Genel açklamalar 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun (bu genelgede Kanun olarak anlacaktr) geçici 12 nci maddesi gerei 3816 sayl Ödeme Gücü Olmayan Vatandalarn Tedavi Giderlerinin Yeil Kart Verilerek Devlet Tarafndan Karlanmas Hakknda Kanun kapsamnda yeil kart verilenlerin Kurumumuza devri ile ilgili geçi süresi, 1/1/2012 tarihi itibariyle sona erdiinden söz konusu kiiler, bu tarih itibariyle Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaral alt bentleri kapsamnda genel salk sigortals saylacaktr. 1/1/2012 tarihinden önce herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kiiler ise 1/1/2012 tarihinde Kanunun 61 inci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi gerei 60 nc maddenin birinci fkrasnn (g) bendi (60/g) kapsamnda, Kurumumuz tarafndan re sen genel salk sigortals olarak tescil edilmitir. Kanunun geçici 12 nci maddesi uyarnca, yürürlükten kaldrlan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde kamu idarelerince salk hizmetleri salananlarn da Kurumumuza devir ilemleri, 1/1/2012 tarihi itibariyle yaplm ve bu tarih itibariyle Kanun hükümlerine göre salk hizmetlerinden yararlandrlacaktr. Buna göre, geçi süresinin sona erdii tarih olan 1/1/2012 tarihinden itibaren salk hizmetleri Kurumumuza devir edilenler ile bu tarihten itibaren her hangi bir sosyal güvencesi olmayan ve Kanunun (60/g) bendi kapsamnda saylanlarn genel salk sigortas tescil ve gelir testi ilemleri aadaki usul ve esaslara göre yaplacaktr. 2- Kurumumuz tarafndan devir alnacaklar 2.1- Yeil kartllar 1/1/2012 tarihi öncesinde yeil kart verilerek salk yardmlar karlananlardan; sayl Kanuna göre salk yardmlar karlananlar, Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendi (60/c-1), sayl 65 Yan Doldurmu Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandalarna Aylk Balanmas Hakknda Kanuna göre aylk balananlar, Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (3) numaral alt bendi (60/c-3), sayl Köy Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen geçici köy korucular ile ek 16 nc maddesine göre aylk alanlar, Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (9) numaral alt bendi (60/c-9), kapsamnda genel salk sigortals olarak tescil edilecek ve aktivasyon ilemleri sistem üzerinden yaplarak Kanun hükümlerine göre salk hizmetlerinden yararlandrlacaktr. Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 1/15

3 2.2- Salk yardmlar örenim gördükleri okullarnca karlanan örenciler Polis koleji, askeri liseler, Milli Eitim Bakanlna bal ilköretim ve ortaöretim kurumlarnda parasz yatl veya burslu okuyanlar, Gülhane Askeri Tp Akademisi Hemirelik Yüksekokulu örencileri ve 2547 sayl Yükseköretim Kanunun 46 nc ve 47 nci maddelerine göre salk yardmlar üniversiteler tarafndan karlanan Türk vatanda örenciler ile 1416 sayl Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakknda Kanuna göre yurt dnda örenim gören örencilerin Türkiye de bulunduklar süredeki, harp okullar ve polis akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Türk Silahl Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüü hesabna okuyan örencilerin intibak sürelerine ait daha önce ilgili kurumlar tarafndan karlanan salk hizmetleri ve tedavi yardmlar, Kanunun geçici 12 nci maddesi hükmüne istinaden Kurum tarafndan devralnmtr. 3- Salk hizmeti devralnmayacaklar Kanunun geçici 20 nci maddesi gerei 506 sayl Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamndaki bankalar, sigorta ve reasürans irketleri, ticaret odalar, sanayi odalar, borsalar veya bunlarn tekil ettikleri birliklerin personeli için kurulmu bulunan sandklarn itirakçileri, bu sandklardan aylk veya gelir balanm olanlar ile bunlarn bakmakla yükümlülerinin salk hizmetleri, Kurumca devralnncaya kadar ilgili kurulularca karlanacandan bu kiiler, devir ilemlerinden sonra genel salk sigortas kapsamna alnacaktr. 4- Kanun hükümlerine göre genel salk sigortas kapsamna girmeyenler - kametgâh Türkiye de bulunmayanlar, - Ceza infaz kurumlar ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular, - Askerlik hizmetlerini er ve erba olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu örencileri, -Yabanc bir ülkede kurulu herhangi bir kurulu tarafndan ve o kurulu adna ve hesabna Türkiye ye bir i için gönderilen ve yabanc ülkede sosyal sigortaya tâbi olduunu belgeleyen kiiler, - Türkiye de kendi adna ve hesabna bamsz çalanlardan, yurt dnda ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatna tâbi olanlar, - Kamu idarelerinin d temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliin bulunduu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaln da haiz bulunan Türk uyruklu sözlemeli personelden, bulunduu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortal olduunu belgeleyenler, - Kamu idarelerinin d temsilciliklerinde istihdam edilen sözlemeli personelin uluslararas sosyal güvenlik sözlemeleri çerçevesinde ve temsilciliin bulunduu ülkenin ilgili mevzuatnn zorunlu kld hallerde, iverenleri tarafndan bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamnda sigortal yaplanlar, - Ülkemizde oturma izni alm yabanc ülke vatandalarndan yabanc bir ülke mevzuat kapsamnda sigortal olmayan ve yerleim süresi bir yl geçmeyenler, - Yurtdnda geçen hizmetlerini borçlanarak aylk balanan kiilerden Türkiye de ikamet etmeyenler, sayl Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun 4 üncü maddesi uyarnca milletvekilleri, Yasama Organ Üyelii ile açktan atand Bakanlk görevi sona erenler ve bunlarn bakmakla yükümlü olduklar aile fertleri; ölenlerin aylk veya 5 inci madde gereince tazminat alan veya müstahak olup da, bu tazminat 5 inci maddenin üçüncü fkrasndaki artlar sebebiyle alamayan dul ve yetimleri, Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 2/15

4 sayl Anayasa Mahkemesinin Kuruluu ve Yarglama Usulleri Hakknda Kanunun 71 inci maddesine göre Anayasa Mahkemesi Bakan ve üyeleri ile bunlarn emeklileri ve bakmakla yükümlü olduklar kiiler, genel salk sigortals ve genel salk sigortalsnn bakmakla yükümlü olduu kii saylmaz. 5- Devir alnanlarn genel salk sigortallnn balangc, tescili ve sona ermesi 5.1-Yeil kartllar 3816 sayl Kanuna göre salk yardmlar karlanan ve Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamnda genel salk sigortals olarak tescil edilen kiilerden, yeil kart vize tarihleri sona erenler, gelir testi ilemleri sonuçlandrlncaya kadar Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen prime esas kazanç tutarnn alt snrnn otuz günlük tutar üzerinden primleri tahakkuk ettirilmek üzere vizelerinin sona erdii tarihi takip eden gün itibariyle, (60/g) bendi kapsamnda tescil edilecektir. Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil ilemi yaplanlar, 28/12/2011 tarihli ve sayl Resmi Gazetede yaymlanan Genel Salk Sigortas Kapsamnda Gelir Tespiti, Tescil ve zleme Sürecine likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmeliin (Yönetmelik) geçici 2 nci maddesi uyarnca bir ay içinde Adrese Dayal Nüfus Kayt Sisteminde (ADNKS) kaytl bulunan ikamet adresinin bulunduu yerdeki sosyal yardmlama ve dayanma vakflarna bavurmak zorundadr. Bu kiilerden, bir ay içerisinde gelir testi yaplmas için bavuranlar hakknda bu Genelgenin bölümünde açkland ekilde Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamnda tescil ilemi yaplacak ya da (60/g) bendi kapsamndaki tescil ilemi güncellenecektir. Bu süre içerisinde bavurmayanlar hakknda ise Kanunun (60/g) bendi kapsamnda aile içinde kii bana düen aylk ortalama gelirleri, asgari ücretin iki katndan fazla kabul edilecek ve ödeyecekleri aylk prim tutar asgari ücretin iki kat esas alnarak tescil ilemi yaplacaktr. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda sigortal saylanlardan 60 günden fazla prim ve prime ilikin her türlü borcu bulunan ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebi bulunmayan sigortallarn 18 ya alt çocuklar hariç olmak üzere bakmakla yükümlü olduu kiilerden, Kanunun (60/g) bendi kapsamnda genel salk sigortals olmak için talepte bulunanlardan, devir tarihinden önce gelir testi sonucu yeil kart verilen ve 1/1/2012 tarihi itibariyle Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamnda tescil edilenlerden yeil kart vize tarihleri sona erenler hakknda da yukarda açkland ekilde ilem yaplacaktr. Bu kiilerin, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamndaki sigortalnn bakmakla yükümlüsü olarak salk hizmetlerinden yararlanmaya hak kazand tarihten itibaren Kanunun (60/c-1) alt bendi veya (60/g) bendi kapsamdaki genel salk sigortall sona erdirilecektir sayl Kanuna göre aylk alanlar 2022 sayl Kanun hükümlerine göre aylk alan ve yeil kart kapsamnda salk yardmlarndan faydalanan kiiler, 1/1/2012 tarihi itibariyle Kanunun (60/c-3) alt bendi kapsamnda genel salk sigortals olarak tescil edilecektir. Bu kiilerin 2022 sayl Kanuna göre aylk alma haklarn kaybettikleri tarihten itibaren (60/c-3) bendi kapsamndaki genel salk sigortallklar sona erecektir. Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 3/15

5 sayl Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilenler ile ek 16 nc maddesine göre aylk alanlar 442 sayl Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fkrasna göre görevlendirilen geçici köy korucular ile Kanunun ek 16 nc maddesine göre aylk alan ve yeil kart kapsamnda salk yardmlarndan faydalanan kiiler, Kanunun (60/c-9) alt bendi kapsamnda genel salk sigortals olarak tescil edilecektir. Bu kiilerden 74 üncü maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirilmelerinin sona erdii tarihten itibaren bu kapsamdaki genel salk sigortall sona erecektir. 442 sayl Kanunun ek 16 nc maddesine göre aylk balananlarn ise aylk alma haklarn kaybettikleri tarihten itibaren bu bent kapsamndaki genel salk sigortallklar sona erecektir. 6-1/1/2012 tarihi itibariyle sosyal güvencesi olmayanlarn genel salk sigortas tescil ilemleri 6.1- Türk vatandalar 1/1/2012 tarihinden sonra Kanunun (60/g) bendi hariç dier bentleri ya da fkralar kapsamnda genel salk sigortals ya da Kanunun 3 üncü maddesinin (10) numaral alt bendi uyarnca genel salk sigortalsnn bakmakla yükümlü olduu kiisi olarak salk yardmlarndan yararlanmayanlar ile yararlanma haklar sona erenler, yararlanma haklarnn sona erdii tarihten itibaren Kanunun (60/g) bendi kapsamnda, 82 nci maddeye göre belirlenen aylk prime esas kazanç alt snr üzerinden re sen tescil edilecektir. Re sen tescil ilemi yaplan bu kiilere, gelir testi ilemleri için ADNKS de kaytl ikametlerinin bulunduu yerdeki sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavurmalar gerektiine ilikin bilgilendirme yazs, 1/1/2012 tarihi itibariyle ilk defa tescil edilenlere Kurumumuzla PTT arasnda yaplan protokole göre Kurumumuz Bakanl tarafndan 7201 sayl Tebligat Kanununa göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Bu kiilerden, Gelir testine müracaat bildirimi (Ek:1) tebli edildii tarihten itibaren bir ay içerisinde Kurumumuza ya da sosyal yardmlama ve dayanma vakflarna bavuranlardan gelir testi yaplanlar ile gelir testi istemeyen ya da Gelir testine müracaat bildirimi (Ek:1) ile tebli edildii tarihten itibaren bir ay içerisinde Kurumumuza ya da sosyal yardmlama ve dayanma vakflarna bavurmayanlar hakknda, bu Genelgenin 7 nci bölümünde belirtildii ekilde ilem yaplacaktr. Kanunun (60/g) bendi kapsamnda genel salk sigortals olanlardan, bu bent kapsamnda genel salk sigortals olma yönünde elerden birinin tercih talebi olmas halinde, talepleri dorultusunda tescil ilemi yaplacaktr Yabanc ülke vatandalar Yabanc ülke vatandalarndan yabanc bir ülke mevzuat kapsamnda sigortal olmayanlar, ülkemizde kesintisiz yerleim süresinin bir yl geçtii tarihten itibaren bir ay içinde genel salk sigortas giri bildirgesi ile Kurumumuza bavurmalar halinde, Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendine (60/d) göre ülkemizde kesintisiz yerleim süresinin bir yl geçtii tarih itibariyle genel salk sigortals olarak tescil edilecektir. Kurumumuza müracaat eden yabanc uyruklu vatandalardan, ikamet izin belgesi ile ilgili yabanc ülke sosyal güvenlik kurumundan ya da çalma ataeliinden alnan genel salk sigortas uygulamas açsndan sosyal güvenlik durumlarn gösteren yaznn asl veya fotokopisi ile yeminli mütercim tarafndan yaplan tercümesinin aslnn veya onayl suretinin ibraz edilmesi istenecektir. Bu kiilerin ikametgâh izin belgesinde yer alan ikamet sürelerinin kesintisiz bir yl doldurup doldurmadnn kontrol edilmesi sonucunda, kesintisiz bir yl Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 4/15

6 dolduranlarn ikamet izin belgesinin fotokopisi, yeminli mütercim tercümesinin asl veya onayl sureti ile sigortallna ilikin yazsnn birer örnei dosyasnda saklanacaktr. Bu kiilerden kesintisiz bir yl doldurduu tarihten itibaren bir ay içinde genel salk sigortas giri bildirgesi ile Kurumumuza müracaat etmeyenler hakknda Kanunun 102 nci maddesine göre idari para cezas uygulanacaktr. Dier taraftan, bu kapsamdakilerin ikamet izni biti tarihlerinin sosyal güvenlik il müdürlüü/sosyal güvenlik merkezi tarafndan takiplerinin yaplarak ikamet izni biti tarihi itibariyle genel salk sigortall sonlandrlacaktr. kamet izinlerinin bittii tarihi takip eden günden itibaren balayan yeni bir ikamet izin belgesi ibraz etmeleri halinde, Kanunun (60/d) bendi kapsamndaki genel salk sigortall devam ettirilecektir. Bu kiilerin genel salk sigortall; ikametin sona erdii, yabanc bir ülke mevzuat kapsamnda sigortal olduu, 60 nc maddenin birinci fkrasnn dier bentleri ya da fkralar kapsamnda genel salk sigortals veya bakmakla yükümlü olunan kii sayld, ikametinin baka bir ülkeye nakledildii tarih ya da ölümü halinde ölüm tarihi itibariyle sona erecektir. 7- Gelir testi ilemleri 3/6/2011 tarihli ve 633 sayl KHK ile genel salk sigortallnn tespitinde esas alnacak gelir tespit testlerine ilikin usul ve esaslar belirlemek, sosyal yardmlama ve dayanma vakflaryla ibirlii yaparak uygulamak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl nn görev alan arasnda saylmtr. Yönetmeliin 4 üncü maddesinin ikinci fkrasnda gelir testi ilemlerinin sosyal yardmlama ve dayanma vakflar tarafndan yaplmas öngörülmütür. 1/1/2012 tarihinden itibaren Kanunun (60/c-1) alt bendi veya (60/g) bendi kapsamnda olanlarn anlan Yönetmelik hükümleri dorultusunda gelir testi ve tescil ilemleri aadaki açklamalar dorultusunda yaplacaktr Gelir testi ilemlerinde aile ve hane Gelir tespitinde aile olarak, ayn hane içinde yaayan MERNS kaytlarnda yer alan e, yalarna baklmakszn evli olmayan çocuk ve genel salk sigortals olarak tescil edilecek kiinin ana ve babas esas alnacaktr. Ancak, ayn hanede yaamayan ve örenim nedeniyle baka bir hanede yaayan evli olmayan çocuklardan 25 yan doldurmayanlar gelir tespitinde aile içinde deerlendirilecektir. Ayn hanede yaayan aile bireylerinden genel salk sigortals ya da bakmakla yükümlü olunan kiiler de gelir tespiti ileminde dikkate alnacak, ancak bu kiiler hakknda gelir testi sonuçland tarihe göre herhangi bir ilem yaplmayacaktr. Genel salk sigortals olarak tescil edilecek kiinin kanuni temsilcisinin e, evli olmayan çocuk, ana ve baba dnda bir kii olmas halinde bu kii gelir tespiti ileminde dikkate alnmayacaktr. Gelir tespiti ilemlerinde hane olarak ADNKS sisteminde yer alan adres dikkate alnacaktr. ADNKS de yer alan adreste birden fazla aile olmas halinde her bir aile için ayr ayr gelir tespiti ilemi yaplacaktr. ADNKS sisteminde yer alan adreste yaamayan ve genel salk sigortalsnn bakmakla yükümlü olunan kiisi olan ana ve baba hakknda ayr gelir tespiti ilemi yaplacaktr Gelir testi ilemlerinde bavuru Kanunun (60/g) bendi kapsamnda re sen genel salk sigortals olarak tescil edilenlere, gelir testi ilemleri için ADNKS de kaytl ikametlerinin bulunduu yerdeki sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavurmalar gerektii, bu Genelge ekinde yer alan Gelir Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 5/15

7 testine müracaat bildirimi (Ek: 1) ile sosyal güvenlik il müdürlüü/ sosyal güvenlik merkezi tarafndan 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Bu kiilerden, Gelir testine müracaat bildirimi (Ek: 1) tebli edildii tarihten itibaren bir ay içinde sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavurmayanlarn tescil balangç tarihinden itibaren aile içindeki gelirin kii bana düen aylk tutar, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylk prime esas kazancn (asgari ücretin) iki kat esas alnarak primleri tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken prim miktar, sosyal güvenlik il müdürlüü/ sosyal güvenlik merkezi tarafndan 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Kanunun (60/c-1) alt bendi ve (60/g) bendi kapsamnda genel salk sigortals olmas gerekenlerin gelir tespitine esas tekil edecek göstergeleri içeren bavuru formu ile ADNKS de kaytl olduklar ikametgâh adreslerinin bulunduu il veya ilçe idari snrlar içindeki vakfa müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu kiilerden, Kurumumuza müracaat edenler ise ilgili sosyal yardmlama ve dayanma vakfna yönlendirilecek ya da sosyal yardmlama ve dayanma vakf tarafndan hazrlanan ve sosyal güvenlik il müdürlüüne/sosyal güvenlik merkezilerine gönderilen bavuru formlar doldurulacak, GSS Tescil ve Aktivasyon Program ndaki Gelir Testi Bildirimleri menüsünde yer alan Gelir Testi Talebi Gönderilenler Listesi nde yer alan bavuru formu alnd kutucuu iaretlenecektir. Sosyal güvenlik il müdürlüüne/sosyal güvenlik merkezlerine verilen bavuru formlar, sosyal güvenlik il müdürlüünce/sosyal güvenlik merkezlerince en geç üç i günü içinde ilgili vakfa gönderilecektir. Kanuni temsilcisi bulunanlarn bavuru ilemi kanuni temsilciler tarafndan yaplabilecek ve bu kiilerin kanuni temsilci olduuna ait mahkeme karar ya da vekaletname bavuru formuna eklenecektir. Ayrca, gelir testi için bavuru yaplacak sosyal yardmlama ve dayanma vakfnn adres ve dier iletiim bilgilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl nn veya web adresinden eriile bilinecektir Gelir testi sonucuna göre yaplacak ilemler Tescil ilemleri Sosyal yardmlama ve dayanma vakf tarafndan yaplan gelir testi ilemi sonucunda gelir testine esas alnan aile ve gelir testi bilgileri, GSS Tescil ve Aktivasyon Program araclyla elektronik ortamda Kurumumuza bildirilecektir. Bakmakla yükümlü olduu kii ya da genel salk sigortals olarak salk yardmlarndan yararlanma haklar sona erdii tarihten itibaren, Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil edildii tespit edilenlere, sosyal güvenlik il müdürlüü/sosyal güvenlik merkezi tarafndan GSS Tescil ve Aktivasyon Program nda yer alan Gelir testine müracaat bildirimi (Ek:1), 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilerek sosyal yardmlama ve dayanma vakfna müracaat etmeleri gerektii konusunda bilgi verilecektir. Gelir testine müracaat bildirimi (Ek:1) tebli edildii tarihten itibaren bir ay içinde sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavuranlardan; Kurumumuza elektronik ortamda bildirilen gelir testi ilemine esas tutulan ailenin bu Genelgenin 7.1 bölümünde tanmlanan aile olup olmadnn kontrol edilerek yaplan gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kii bana düen aylk tutar, asgari ücretin üçte birinden az olduu tespit edilenler, Kanunun (60/g) bendi kapsamnda re sen tescil edildii tarih itibariyle, (60/g) tescil ilemi sona erdirilecek ve bu tarih itibariyle (60/c-1) alt bendi kapsamnda tescil edilecektir. Bunlara, genel salk sigortas kapsamna alndn içeren Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 6/15

8 GSS Tescil Bildirimi (Ek:2), sosyal güvenlik il müdürlüü/sosyal güvenlik merkezi tarafndan 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Gelir testi ilemine esas tutulan ailenin, bu Genelgenin 7.1 bölümünde tanmlanan aile olup olmad kontrol edilerek elerden (tercihleri de dikkate alnarak) birisi, Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil edilecek ve yaplan gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kii bana düen aylk tutar; - Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduu tespit edilenler, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt snrnn otuz günlük tutarnn üçte biri üzerinden tescil balangç tarihi itibariyle, - Asgari ücretten asgari ücretin iki katna kadar olduu tespit edilenler, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt snrnn otuz günlük tutar üzerinden tescil balangç tarihi itibariyle, - Asgari ücretin iki katndan fazla olduu tespit edilenler, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt snrnn otuz günlük tutarnn iki kat üzerinden gelir testinin sonuçland tarih itibariyle gelir deiiklii, sosyal güvenlik il müdürlüü/sosyal güvenlik merkezi tarafndan GSS Tescil ve Aktivasyon Program nda yer alan GSS 60/g Türk Vatanda menüsünden güncellenecek, tescil ve MOSP sistemi üzerinden tahakkuk eden ödemesi gereken prim miktar, GSS Tescil Bildirimi (Ek:2) ile 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Bu kapsamda tescil edilen genel salk sigortalsnn Kanuna göre bakmakla yükümlü olduu tespit edilen kiiler, bakmakla yükümlü olunan kii olarak salk yardmlarndan faydalandrlacaktr. Elerin, her ikisinin farkl tarihler itibariyle tercih talepleri olmas halinde son tercih talepleri dikkate alnacaktr. Ayn hanede yaayan birden fazla aile olmas durumunda, her aile ayr ayr Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil edilecek ve ödemesi gereken prim miktar, 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Gelir testine müracaat bildirimi (Ek:1) tebli edildii tarihten itibaren bir ay içinde sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavurmayanlarn, aile içindeki gelirin kii bana düen aylk tutar, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylk prime esas kazancn (asgari ücretin) iki kat kabul edilerek gelir deiiklii, sosyal güvenlik il müdürlüü/sosyal güvenlik merkezi tarafndan GSS Tescil ve Aktivasyon Program nda yer alan GSS 60/g Türk Vatanda menüsünden güncellenecektir. Güncelleme ilemi sonucunda MOSP sistemi üzerinden tahakkuk eden ve ödemesi gereken prim miktar, GSS Tescil Bildirimi (Ek:2) ile 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Gelir testine bir aylk süre içinde bavurmayan ve tescil balangç tarihinden itibaren asgari ücretin iki kat esas alnarak primleri tahakkuk ettirilenlerin daha sonra gelir testi yaptrmak üzere sosyal yardmlama ve dayanma vakflarna bavurmas halinde yaplan gelir testi sonucuna göre; - Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamnda olduu tespit edilenlerden, Gelir testine müracaat bildirimi (Ek:1) tebli edildii tarihten itibaren alt ay içinde sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavuranlarn, Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil edildii tarih itibariyle bu bent kapsamndaki tescil ilemi sona erdirilecek ve bu tarih itibariyle (60/c-1) alt bendi kapsamnda tescil edilerek (60/g) bendi kapsamndaki tahakkuklar MOSP sistemi üzerinden iptal edilecektir. Bu kiilerin, gelir testinin yapld tarihten önce gelir durumlarnda deiiklik olduuna ilikin ihbar, ikayet, muvazaal ilem ya da denetim sonucunda belgeye dayal gelirinde ödenecek prim miktarn etkileyecek ekilde deiiklik olduu tespit edilenler hakknda, tescil balangç tarihi itibariyle yaplan (60/c-1) alt bendi kapsamndaki tescil ilemi iptal edilecektir. Tescil balangç tarihi itibariyle Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil ilemi güncellenerek asgari ücretin iki kat üzerinden primleri Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 7/15

9 MOSP sistemi üzerinden tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken prim miktar, GSS Tescil Bildirimi (Ek:2) ile 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. - Gelir testine müracaat bildirimi (Ek:1) tebli edildii tarihten itibaren alt ay geçtikten sonra sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavuranlardan, gelir testi sonucunda Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamnda olduu tespit edilenlerin ise, gelir testinin sonuçland tarihe kadar (60/g) bendi kapsamnda asgari ücretin iki kat üzerinden primleri MOSP sistemi üzerinden tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken prim miktar, GSS Tescil Bildirimi (Ek:2) ile 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Gelir testinin sonuçland tarihten itibaren ise (60/c-1) alt bendi kapsamnda tescil edilecektir. - Gelir testi sonucuna göre, (60/g) bendi kapsamnda olduu tespit edilenlerin ise, daha önce Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylk prime esas kazancn (asgari ücretin) iki kat esas alnarak tahakkuk ettirilen primleri, gelir testi sonucuna göre gelir testinin sonuçland tarih itibariyle gelir deiiklii GSS Tescil ve Aktivasyon Program nda yer alan GSS 60/g Türk Vatanda menüsünden güncellenecektir. Güncelleme ilemi sonucunda MOSP sistemi üzerinden tahakkuk eden ve ödemesi gereken prim miktar, GSS Tescil Bildirimi (Ek:2) ile 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Kuruma müracaat ederek gelir testi yaptrmak istemediini yazl olarak beyan edenler ile gelir testi yaplmas için Gelir testine müracaat bildirimi (Ek:1) tebli edildii tarihten itibaren bir ay içerisinde vakfa müracaat etmeyenler, tescil tarihi itibariyle aile içindeki gelirin kii bana düen aylk tutar, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylk prime esas kazanç alt snrnn iki katndan fazla olduu kabul edilerek asgari ücretin iki kat üzerinden ödemeleri gereken prim tutar güncellenecek, sosyal güvenlik il müdürlüü/sosyal güvenlik merkezi tarafndan tescil ve prim ödeme yükümlülüüne ilikin hususlar içeren GSS Tescil Bildirimi (Ek:2) ile 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Kanunun (60/g) bendi kapsamnda genel salk sigortals olarak tescil edilenlerin gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirleri asgari ücretin altnda kalan genel salk sigortallarnn bu sürelerde gelir testi sonucu, ödemeleri gereken tutarlarn üzerinde yaptklar ödemeler herhangi bir faiz uygulanmakszn iade veya mahsup edilecektir. Kanunun (60/c-1) ya da (60/g) bendine göre genel salk sigortals olarak tescil edilmemesi gerektii halde sehven tescil edilen kiilerin tescillerinin iptal edilmesi ya da bu kiilerin tescil balangç tarihlerinde deiiklik olmas halinde MOSP sistemi üzerinden oluan prim tahakkuklar yine MOSP sitemi üzerinden iptal edilecek ya da deiiklik yaplacaktr. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda sigortal saylanlardan 60 günden fazla prim ve prime ilikin her türlü borcu bulunan ve 6183 sayl Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebi bulunmayan sigortallarn 18 ya alt çocuklar hariç olmak üzere bakmakla yükümlü olduu kiilerden, Kanunun (60/g) bendi kapsamnda genel salk sigortals olmak için talepte bulunanlardan, Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil edilenler hakknda da yukarda açkland ekilde ilem yaplacaktr. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamndaki sigortal olanlar, bu ekilde Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil edilen kiinin, bakmakla yükümlü olduu kiisi olarak salk yardmlarndan faydalandrlmaz sayl Türk Medeni Kanununun 11 inci maddesinde erginliin kiinin 18 yan doldurmas ile balayaca ve evlenmenin kiiyi ergin klaca, ayn Kanunun 124 üncü maddesinde erkek veya kadnn on yedi yan doldurmadkça evlenemeyecei ancak, hâkimin olaanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on alt yan doldurmu olan erkek veya kadnn evlenmesine izin verebilecei hüküm altna alnmtr. Buna göre, evli olan 18 yandan küçük ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kiilerden, Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 8/15

10 - 17 yandan büyük ya da 16 yandan büyük ve mahkeme karar ile evlenmesine izin verildii tespit edilenlerden, Kanunun (60/g) bendine göre genel salk sigortals olmak için Kuruma müracaat edenler, müracaat tarihi itibariyle tescil edilecek ve bunlar hakknda, bu Genelgenin 7 nci bölümünde açkland ekilde ilem yaplacaktr. Kanunun (60/c-1) alt bendi ya da (60/g) bendi kapsamnda genel salk sigortals olanlarn genel salk sigortallklar; 60 nc maddenin birinci fkrasnn dier bentleri ya da fkralar kapsamnda genel salk sigortals veya bakmakla yükümlü olunan kii sayld, ikametinin baka bir ülkeye nakledildii tarih ve ölümü halinde ölüm tarihi itibariyle sona erecektir. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamndaki sigortalnn bakmakla yükümlüsü olarak salk hizmetlerinden yararlanmaya hak kazananlar, bu hakk kazand tarihten itibaren Kanunun (60/g) bendi kapsamdaki genel salk sigortall sona erdirilecektir. ADNKS de geçerli adresi bulunmamas nedeniyle 1/1/2012 tarihi itibariyle Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil edilmeyenlerin, Kurum tarafndan tespiti ya da bu kiilerin Kuruma müracaat halinde, 1/1/2012 tarihi ile Kurum tarafndan tespit tarihi ya da müracaat ettikleri tarih arasnda geçen sürede, Kurum kaytlarnn incelenmesi ve gerekli aratrmalarn yaplmas sonucunda bu kapsamda genel salk sigortals olduu halde tescil edilmedii tespit edilenler, 1/1/2012 tarihi itibariyle Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil edilecek ve bu Genelgenin bölümünde açkland ekilde ilem yaplacaktr. Bu ekilde tescil ilemi yaplan kiilerin, 1/1/2012 tarihi ile Kurum tarafndan tespit tarihi ya da müracaat ettikleri tarih arasnda geçen sürede, genel salk sigortals saylmad sürelerin bulunmas halinde, bu sürelerin balad tarihten bir gün öncesi tarih itibariyle Kanunun (60/g) bendi kapsamndaki tescili sona erdirilecek, genel salk sigortals saylmad sürenin sona erdii tarihi takip eden tarih itibariyle Kanunun (60/g) bendi kapsamnda yeniden tescil edilecektir. Bu kiilerden, 1/1/2012 tarihi ile Kurum tarafndan tespit tarihi ya da müracaat ettikleri tarih arasnda geçen sürenin tamamnda genel salk sigortals saylmad tespit edilenler hakknda herhangi bir ilem yaplmayacaktr Gelir tespitinin yenilenmesi Sosyal yardmlama ve dayanma vakflar tarafndan gelir tespiti yapldktan sonra gelir durumlar deienler ile ADNKS kaytlarna göre hane içinde yer alan ailede doum, ölüm, evlenme, boanma ve benzeri nedenlerle deiiklik meydana gelenlerin, deiikliin meydana geldii tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma ya da vakfa müracaat etmeleri gerekmektedir. Gelir tespiti yaplanlardan, tescilin yapld tarihten itibaren doksan günde bir aile içindeki bireylere ait verilerin Bütünleik Sosyal Yardm Hizmetleri Projesinde (BSYHP) otomatik olarak güncellenmesi sonucunda gelir durumu deienlerin tescil ilemleri, deiikliin meydana geldii tarih itibariyle bu Genelgenin bölümünde açkland ekilde güncellenecektir. Gelir testi sonucuna göre Kanunun (60/c-1) alt bendi ya da (60/g) bendi kapsamnda tescil ilemi yaplanlar, yukarda belirtilen durumlar hariç olmak üzere gelir tespitinin yapld tarihten itibaren alt ay geçtikten sonra yeni bir gelir testi talebinde bulunabilirler Gelir testi sonucuna itiraz Sosyal yardmlama ve dayanma vakflar tarafndan bildirilen gelir tespiti sonucunda Kanunun (60/c-1) alt bendi ya da (60/g) bendi kapsamnda yaplan tescil ilemi ve Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 9/15

11 ödeyecekleri prim tutar tebli edilenler, gelir testi sonucuna kar tebli tarihinden itibaren 15 gün içinde gelir tespit ilemini yapan ilgili vakfa yazl olarak itiraz edebilecektir. Gelir testine yaplan itiraz, sosyal yardmlama ve dayanma vakf kaytlarna intikal tarihinden itibaren 15 gün içinde vakf tarafndan karara balanarak itirazda bulunan genel salk sigortalsna ve Kurumumuza bildirilecektir. 8- Genel salk sigortall statüsünün çakmas Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (f) bendine (60/f) göre bu Kanundan önce yürürlükte bulunan mülga kanunlara göre gelir veya aylk almas nedeniyle genel salk sigortals saylanlar, Kanunun 53 üncü maddesi hariç olmak üzere 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (b) bendine göre ve istee bal sigortal olanlar, Türkiye Kurumu ndan isizlik ödenei alan ve Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendine (60/e) göre genel salk sigortals olarak tescil edilenler, ayn zamanda Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn dier bentleri gerei de genel salk sigortals saylmalar halinde, en son durumlarna göre genel salk sigortals saylacaktr. Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (4), (5), (6) ve (8) numaral alt bentlerine göre genel salk sigortals olarak tescil edilenler ayn zamanda 60 nc maddenin birinci fkrasnn dier bentleri kapsamnda genel salk sigortals saylmalar halinde, Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (4), (5), (6) ve (8) numaral alt bentlerine göre tescil edilecektir. 9- Salk yardmlar devir alnanlarn bakmakla yükümlü olduu kiiler 9.1- Yeil kartllar Devir tarihinden önce yeil kart verilerek salk yardmlar karlanan ve 1/1/2012 tarihi itibariyle Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamnda genel salk sigortals olarak tescil edilenlerin Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fkrasnn 10 numaral bendinde bakmakla yükümlü olduu kii düzenlenmediinden bu kapsamda tescil edilenlerin, MERNS kaytlarna göre tespit edilen Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fkrasnn 10 numaral bendine göre bakmakla yükümlü olduu kii artlarn tayanlar, Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamnda ayr ayr tescil edilecek ve tescil tarihinden itibaren salk hizmetlerinden yararlandrlacaktr. 442 sayl Kanunun 74 üncü maddesinin dördüncü fkrasnda asgari on yl üzerinden tazminat alarak görevinden ayrlanlar veya aylk balanm olan geçici köy korucular ile bunlarn eleri, bakmakla yükümlü olduklar anne, baba ve çocuklarnn muayene, tetkik ve tedavileri hakknda da birinci ve ikinci fkra hükümleri uygulanr. Geçici köy korucularnn ölümü sebebiyle elerine aylk balanmas durumunda yukarda belirtilen hak sahiplerine ayn ekilde muayene, tetkik ve tedavi yardm yaplmasna devam olunur. hükmü yer aldndan asgari on yl üzerinden tazminat alarak görevinden ayrlanlarla bunlarn bakmakla yükümlü olduu kiiler, vize tarihleri sona erinceye kadar Kanunun (60/c-1) kapsamnda salk yardmlarndan yararlandrlacaktr. Bu kiilerden, yeil kart vize tarihleri sona erenler hakknda bu Genelgenin bölümünde açkland ekilde ilem yaplacaktr sayl Kanuna göre aylk alanlar 2022 sayl Kanun hükümlerine göre aylk alan ve 1/1/2012 tarihi itibariyle Kanunun (60/c-3) alt bendi kapsamnda tescil edilenlerin e, çocuk ile ana ve babas, Kanunun 3 üncü maddesinin (10) numaral alt bendine göre sigortalnn bakmakla yükümlü olduu kii olarak salk hizmetlerinden yararlandrlacaktr. Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 10/15

12 Bunlarn, bakmakla yükümlü olduu kiilerden sigortal, gelir veya aylk balanmayan eleri ile sigortal, gelir veya aylk balanmayan ve evli olmayan 18 yandan büyük çocuklarndan örenci olanlar, örenim belgelerinde belirtilen sürelerde genel salk sigortalsnn bakmakla yükümlü olduu kii olarak salk hizmetlerinden yararlandrlacaktr. Her türlü kazanç ve irattan elde ettii gelirler toplam, yürürlükte bulunan asgari ücretin net tutarndan daha az olduu tespit edilen, dier çocuklarndan salk yardm almayan ve geçimleri 2022 sayl Kanuna göre aylk alan kiiler tarafndan salanan ana ve baba, bakmakla yükümlü olunan kii olarak salk hizmetlerinden yararlandrlacaktr. Ancak, 2022 sayl Kanunun ek 1 inci maddesinin üçüncü fkrasna göre aylk hakkndan yararlanan 18 yandan küçük özürlülerin yalnzca kendilerinin salk hizmetlerinden yararlanaca hüküm altna alndndan bu kiilerin ana ve babas, bakmakla yükümlü olunan kii olarak salk hizmetlerinden yararlanamayacaktr. Kanunun (60/c-3) alt bendi kapsamnda bulunanlarn, bu kapsamda genel salk sigortallklarnn sona ermesi ve kendi çalmalar nedeniyle gelir veya aylk balanmas durum deiiklii olarak kabul edilecektir. Durum deiiklii olan kiilerin yeniden Kanunun 60 nc maddesinin dier bentleri ya da fkralar kapsamnda sigortal saylmas halinde, son durumlar dikkate alnarak Kanun hükümlerine göre salk hizmetlerinden yararlandrlacaktr sayl Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilenler ile ayn Kanunun ek 16 nc maddesine göre aylk alanlar 442 sayl Kanununun 74 üncü maddesine göre geçici köy korucusu olarak görevlendirilenler ile ek 16 nc maddesine göre aylk alan ve Kanunun (60/c-9) alt bendi kapsamnda genel salk sigortals saylanlarn e, çocuk, ana ve babas, bakmakla yükümlü olduu kiisi saylacaktr. Kanunun geçici 12 nci maddesi gereince devir tarihinde ilgili kanunlar gerei bakmakla yükümlü olunan kii olarak salk hizmetlerinden yararlananlar, devir tarihinden sonra da durum deiiklii oluncaya kadar ayn artlarla salk hizmetlerinden yararlandrlacaktr. 442 sayl Kanuna tabi görevlendirilenlerin bakmakla yükümlü olduu kiilerin tespiti, bu Kanunun 74 üncü maddesinin dördüncü fkras gerei, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu hükümlerine göre yaplacaktr. Buna göre, geçici köy korucusu olarak görevlendirilenler ile bu Kanuna göre aylk alanlarn, sigortal saylmayan, istee bal sigortal olmayan, evli olmayan, kendi çalmalar nedeniyle gelir veya aylk balanmam olan bakmakla yükümlü olduu erkek ve kz çocuklar örenim durumlarna baklmakszn, durum deiiklii olmamas artyla 25 yan dolduruncaya kadar salk hizmetlerinden yararlandrlacaktr. Kanunun 105 inci maddesinde belirtilen dier kanunlarn bu Kanuna aykr hükümleri uygulanmaz. hükmü gerei, 442 sayl Kanunun 74 ncü maddesine göre 1/1/2012 tarihinden itibaren ilk defa geçici köy korucusu olarak görevlendirilenler ile ek 16 nc maddesine göre aylk balananlarn bakmakla yükümlü olduu kiilerin tespiti Kanun hükümlerine göre yaplacaktr. Kanunun (60/c-9) alt bendi kapsamndaki kiilerin bu kapsamdaki sigortallklarnn sona ermesi, emekli olmas veya kendi çalmalar nedeniyle gelir veya aylk balanmas halleri durum deiiklii olarak saylacak ve bu kiiler son durumlar dikkate alnarak salk hizmetlerinden yararlandrlacaktr. Dier taraftan, Kanunun (60/c-9) alt bendi kapsamndakilerin bakmakla yükümlü olunan; - Ein boanmas, sigortal veya istee bal sigortal olmas, Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 11/15

13 - Erkek çocuun sigortal veya istee bal sigortal olmas, gelir ve/veya aylk almas, evlenmesi ya da 25 yan doldurmas, - Kz çocuunun zorunlu sigortal veya istee bal sigortal olmas, gelir ve/veya aylk almas ya da evlenmesi, - Malul çocuklarn zorunlu sigortal, istee bal sigortal olmas, gelir ve/veya aylk almas, evlenmesi ya da malullük durumunun ortadan kalkmas, - Ana babann zorunlu sigortal, istee bal sigortal olmas, gelir ve/veya aylk almas, 2022 sayl Kanuna göre aylk balanmas, evli olmayan ana veya babann evlenmesi, halleri durum deiiklii olarak deerlendirilecektir. Devir tarihinden sonra durum deiiklii meydana gelen malul çocuklara ait salk hizmet sunucular tarafndan verilen raporlarn, Kurum Salk Kurulunca deerlendirilmesi sonucu malul saylanlar bakmakla yükümlü olunan kii olarak salk hizmetlerinden yararlandrlacaktr Kanunun (60/c-3) ve (60/c-9) alt bentlerine tabi genel salk sigortalsnn bakmakla yükümlü olduu yabanc uyruklu kiiler Genel salk sigortalsnn yabanc uyruklu ei oturma izninin bulunmas, yabanc bir ülke mevzuat kapsamnda sigortal saylmamas, sigortal ve istee bal sigortal olmamas halinde, Ksa Vadeli Sigorta Kollar Uygulama Tebliinin 23 üncü maddesinde belirtilen belgeleri ibraz etmesi artyla genel salk sigortalsnn bakmakla yükümlü olduu kii olarak salk hizmetlerinden yararlandrlacaktr Kanunun (60/c-3) ve (60/c-9) alt bentlerine tabi genel salk sigortallarnn bakmakla yükümlü olduu kiilerin salk aktivasyon ilemleri Devir alnan genel salk sigortallarnn bakmakla yükümlü olduu ei ile 18 ya alt çocuklarnn salk aktivasyonlar sistem tarafndan otomatik olarak, 18 yandan büyük çocuklarnn ise yeil kart vizelerinin sona erdii tarihten itibaren, Ksa Vadeli Sigorta Kollar Uygulama Tebliinin 23 üncü maddesinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri artyla, genel salk sigortalsnn bakmakla yükümlü olduu kiilerin salk aktivasyon ilemleri, Salk Provizyon Aktivasyon Sistemi nin (SPAS) uyguland illerde Süreli Kayt Girii ekranndan, dier illerde ise SPAS test programndaki ayn ekrandan manuel olarak yaplacaktr. Bakmakla yükümlü olunan ana ve babann salk aktivasyonlar, SPAS n uyguland illerde Bakmakla Yükümlü Girii ekranndan, dier illerde ise SPAS test programndaki ayn ekrandan manuel olarak yaplacaktr. 1/10/2008 tarihinden önce 442 sayl Kanuna tabi geçici köy korucular ile aylk alanlarn bakmakla yükümlü olduu 18 yandan büyük kz çocuklarndan 1/1/2012 tarihinden önce salk aktivasyonu yaplmayanlarn salk aktivasyonlar, SPAS n uyguland illerde Okumayan Kz Çocuklar ekranndan, dier illerde ise SPAS test programndaki ayn ekrandan manuel olarak yaplacaktr Salk yardmlar devir alnanlarn bakmakla yükümlü olduu kiilerin birden fazla kii üzerinden bakmakla yükümlü olunan kii kapsamnda olmas Kanunun (60/c-3) veya (60/c-9) alt bendine tabi genel salk sigortalsnn ei Kanunun 60 nc maddesinin dier bentlerine tabi sigortal olmas durumunda, söz konusu sigortalnn çocuklar tercihlerine göre ana veya babasnn üzerinden salk hizmetlerinden yararlandrlacaktr. Söz konusu sigortallarn anne ve babasnn ayn zamanda Kanunun 60 nc maddesinin dier bentlerine tabi genel salk sigortals olan çocuunun bulunmas durumunda tercihlerine göre salk hizmetlerinden yararlandrlacaktr. Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 12/15

14 Kanunun (60/c-3) veya (60/c-9) alt bendine tabi genel salk sigortallarnn ayn zamanda 60 nc maddenin dier bentlerine tabi genel salk sigortalsnn bakmakla yükümlü olduu kii konumunda olmas durumunda, öncelikle kendi sigortall üzerinden salk hizmetlerinden yararlandrlacaktr. 10- Dier hususlar Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fkras kapsamnda çalanlarn genel salk sigortall Kanunun geçici 12 nci maddesinde öngörülen geçi süresinin sona erdii 1/1/2012 tarihinden itibaren 4857 sayl Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre ksmi süreli veya çar üzerine çalanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalanlarn, Kanunun 88 inci maddesi gerei eksik günlerine ait genel salk sigortas primlerini 30 güne tamamlamalar zorunludur. Söz konusu hüküm gerei, 1/1/2012 tarihinden itibaren bu kapsamdaki sigortallardan, ay içinde 30 günden eksik çaltklar süreleri, 4 üncü maddenin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda istee bal prim ödeyerek tamamlayanlar hariç, iverenleri tarafndan ay içinde 30 gün bildirimi yaplmad günden itibaren, 30 günden eksik kalan günleri için Kanunun (60/g) bendi kapsamnda aylk prime esas kazanç alt snr üzerinden re sen sistem üzerinden tescil edilecek ve bu Genelgenin bölümünde açkland ekilde ilem yaplacaktr. Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fkras kapsamnda çalanlarn genel salk sigortas tescil ilemi, 1/1/2012 tarihinden önce bu kapsamda çalp bu tarihten sonra da çalmaya devam edecek sigortallar için aylk prim ve hizmet belgesinde eksik gün nedeni, 06- Ksmi istihdam veya 17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalma seçenei iaretleyen iverenlere bir defaya mahsus olmak üzere sistem üzerinden sorularak yaplacaktr. verenlerin bu ekilde bildirim yapmamalar ya da eksik bildirim yapmalar halinde, sistem üzerinden her ay aylk prim ve hizmet belgesinin verilme süresinden sonra (ayn 1 i ila 30 u arasnda ücret alanlar için takip eden ayn 23 ü, ayn 15 i ila 14 ü arasnda ücret alanlar için takip eden ayn 7 si) bu kapsamda çalan sigortallarn genel salk sigortas tescil ilemi, Kurum tarafndan re sen yaplacaktr. 1/1/2012 tarihinden itibaren ie balayan sigortallar için ise sigortal ie giri bildirgesinin 4857 sayl Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre ksmi süreli veya çar üzerine ya da ev hizmetlerinde 30 günden az çalyor mu?, Evet/Hayr, Çallan gün says alannn iaretlenmesi suretiyle eksik gün bildirimi yaplan sigortallar re sen tescil edileceklerdir sayl Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre ksmi süreli veya çar üzerine çalanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalan sigortallardan, aylk prim ve hizmet belgesinde 06- Ksmi istihdam veya 17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalma seçenei iaretlenmeyenler dndaki iverenleri tarafndan puantaj sistemi uygulanmas nedeniyle eksik günleri bulunan sigortallar, Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil edilmeyecektir. Sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar, Kanunun 5 inci maddesi kapsamndaki sigortallar, ay içinde birden fazla iyerinde çalp toplam çalma süresini 30 güne tamamlayanlar ile kamu idarelerinde 657 sayl Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine tabi çalanlar, 4857 sayl Kanuna tabi çalmakla birlikte 506 sayl Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandklarda çalanlar için sandklar Kuruma devredilinceye kadar Kanunun 88 inci maddesinin dördüncü fkras uygulanmaz. Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 13/15

15 sayl Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand Kanununun mülga 12 nci maddesinin son paragraf, ek 71 inci, mülga ek 76 nc, geçici 192 nci ve geçici 218 inci maddelerine göre ilgileri devam eden itirakçilerin genel salk sigortall 5434 sayl Kanunun mülga 12 nci maddesinin son paragraf, ek 71 nci, mülga ek 76 nc, geçici 192 nci ve geçici 218 inci maddelerine göre ilgileri devam edenlerden genel salk sigortas kapsamna alnmam olanlar, Kanunun geçici 12 nci maddesi ve 18/12/2009 tarihli ve sayl Resmi Gazetede yaymlanan Kamu Personelinin Genel Salk Sigortas Kapsamna Alnmas Hakkndaki Tebli uyarnca, Türkiye de ikamet edenler 15/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak genel salk sigortas kapsamna alnmtr. Bu surette ilgileri devam edenlerden, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda ilerde çalanlar ile istee bal itirakçilerin % 12 oranndaki genel salk sigortas priminin tamam kendilerince, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda ilerde çalanlardan özel sektörde çalanlarn % 7 si iveren pay olarak iverence, % 5 i ahs hissesi olarak ilgililerce, kamu kurumlarnda çalanlarn ise tamam iverence karlanmak suretiyle yatrlacaktr Geçi süresinin sona ermesine bal ilemler 5510 sayl Kanunun 61 inci maddesinin ikinci fkrasnda 60 nc madde gerei genel salk sigortals saylanlarn çocuklar, ana ya da babann tescil edilmi olmasna baklmakszn ve ayrca bir ileme gerek olmakszn 18 yan dolduruncaya kadar genel salk sigortals veya genel salk sigortalsnn bakmakla yükümlü olduu kii olarak salk hizmetlerinden ve dier haklardan yararlandrlaca ve 18 yandan küçük çocuun ana ve babas yok ise 18 yan dolduruncaya kadar 60 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendinin (7) numaral alt bendi kapsamnda primi Devlet tarafndan ödenmek üzere genel salk sigortals saylaca hüküm altna alnmtr. Söz konusu hüküm uyarnca ana ve babas hayatta olmayan ya da her ikisi için gaiplik ilemi balatlanlarn 18 yan doldurmam çocuklarndan 2828 sayl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakm ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalandrlmayanlar öncelikle sosyal güvenlik il müdürlüü/sosyal güvenlik merkezi tarafndan re sen tescil edilecektir. Re sen tescil edilemeyen bu çocuklarn kendileri veya bir baka kii ile birlikte genel salk sigortas tescil ileminin yaplmas için sosyal güvenlik il müdürlüüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmesi halinde, 18 yandan küçük çocuun MERNS sistemi üzerinden ana ve babasnn hayatta ya da gaip olup olmadnn kontrol edilmesi, ana ve babasnn hayatta olmadnn ya da gaiplik ilemi balatldnn tespit edilmesi halinde ise 60 nc maddenin birinci fkrasnn (c) bendinin (7) numaral alt bendi kapsamnda genel salk sigortas tescil ilemi yaplacaktr. Kanunun geçici 12 nci maddesinde öngörülen geçi süresi, 1/1/2012 tarihinde sona ermesi nedeniyle, 18 yandan küçük çocuklarn salk hizmet sunucusuna bavurmas ve bu çocuklarn ana veya babalarnn herhangi bir sosyal güvencesi olmamas halinde, Kanunun (60/d) veya (60/g) bentlerine göre tescil edilmesi ile ilgili 20/5/2011 tarihli ve 2011/39 sayl Genelgenin 5 inci bölümünde 18 Yandan Küçük Çocuklar Hakknda Yaplacak Genel Salk Sigortas Tescil bal altnda yaplan açklamalar dorultusunda genel salk sigortas tescil ilemleri, 1/1/2012 tarihinden itibaren sona erdiinden, bu tarihinden itibaren GSS Tescil ve Aktivasyon Programlar nda yer alan 18 Ya Alt menüsü sosyal güvencesi bulunmayanlarn genel salk sigortas tescil ilemlerinin tamamlanmasyla birlikte uygulamadan kaldrlacaktr. Dier taraftan, Kanunun (60/g) bendine göre genel salk sigortals saylanlardan 28/8/2008 tarihli ve sayl Resmi Gazetede yaymlanan Genel Salk lemleri Yönetmelii ekinde yer alan genel salk sigortas giri bildirgesi ile ya da istisnai hal nedeniyle salk hizmet sunucusuna bavuran ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 14/15

16 kiilerden 25/3/2010 tarihli ve sayl Resmi Gazetede yaymlanan Salk Uygulama Teblii eki genel salk sigortas talep formu (Ek 4-B) Kurumumuza intikal eden kiilerin tescil ilemleri ile ilgili 20/5/2011 tarihli ve 2011/39 sayl Genelgenin 6 nc bölümünde Genel Salk Sigortas Geçi Hükümleri bal altnda yaplan açklamalar dorultusunda genel salk sigortas tescil ilemlerinin en ksa sürede tamamlanmas gerekmektedir. Bu kiilerden; gelir testine bavurmayanlar, bu Genelge ekinde yer alan Gelir testine müracaat bildirimi (Ek: 1), 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilerek gelir testine yönlendirilecektir. Bu kiiler hakknda bu Genelgenin bölümünde yer alan açklamalar dorultusunda ilem yaplmas gerekmektedir. Bilgi edinilmesini ve gereini rica ederim. Fatih ACAR Kurum Bakan EKLER: 1- Gelir testine müracaat bildirimi 2- GSS tescil bildirimi DAITIM : Gerei : Bilgi : Merkez ve Tara Tekilatna Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlna Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 15/15

17 T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII.. Sosyal Güvenlik l Müdürlüü. Sosyal Güvenlik Merkezi Ek 1 Sayn; Deerli genel salk sigortalmz, 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu gereince tüm vatandalar Kurumumuz tarafndan genel salk sigortas kapsamna alnmtr. Kurumumuz kaytlarna göre genel salk sigortas yardmlarndan yararlanma hakknzn sona erdii tespit edilmitir.././20 tarihi itibariyle 5510 sayl Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi kapsamnda genel salk sigortall tesciliniz re sen yaplm olup, tescilinize esas olmak üzere aile içindeki gelirin kii bana düen aylk tutarnn belirlenmesi için Adrese Dayal Nüfus Kayt Sisteminde kaytl ikametinizin bulunduu sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavurarak gelir testi ilemi yaptrmanz gerekmektedir. Gelir testi yaptrmanz halinde yaplan gelir testi sonucuna göre prim ödemeden Kurumumuz salk yardmlarndan faydalandrlmanz ya da tespit edilen aile içindeki gelirin kii bana düen aylk tutar; Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olmas halinde asgari ücretin brüt tutarnn üçte biri, Asgari ücretten asgari ücretin iki katna kadar olmas halinde asgari ücretin brüt tutar, Asgari ücretin iki katndan fazla olmas halinde asgari ücretin brüt tutarnn iki kat, üzerinden %12 orannda prim ödeyerek salk yardmlarndan faydalanmanz mümkün olacaktr. Gelir testi yaptrmak istememeniz halinde ise aile içindeki gelirin kii bana düen aylk tutarnn, asgari ücretin iki katndan fazla olduu kabul edilerek genel salk sigortas tescil ileminiz yaplacaktr. Ödemeniz gereken prim tutarnz, gelir durumunuzda ve asgari ücrette meydana gelen deiikliklere göre deiecektir. Yukarda yer alan açklamalar dorultusunda, gelir testi yaptrmak için bu yaznn tebli tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ikametinizin bulunduu il/ilçe sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavurmanz gerekmektedir. Bilgilerinize rica ederim. Yetkili mza Adres:. Telefon: Ayrntl bilgi.. e-posta:.elektronik a:

18 T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Güvenlik l Müdürlüü Sosyal Güvenlik Merkezi Ek 2 Say :. Konu :. Sayn: Hakknzda aada iaretli olan hüküm uygulanarak ilem yaplacaktr; 1- [ ]././20.. tarihinde.. sosyal yardmlama ve dayanma vakf tarafndan Adrese Dayal Nüfus Kayt Sistemi (ADNKS) kaytlarna göre ayn adreste ikamet eden aileniz dikkate alnarak yaplan gelir testi sonucuna göre aile içinde kii bana düen gelirin aylk tutar, asgari ücretin üçte birinin altnda olduu tespit edilmi olup Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendi kapsamnda. tarihinden itibaren genel salk sigortals olarak tescil edilmi bulunmaktasnz. Prim ödeme yükümlüsü olmadnzdan dolay ödeyeceiniz prim miktar devlet tarafndan karlanacaktr. 2- [ ]././20.. tarihinde.. sosyal yardmlama ve dayanma vakf tarafndan Adrese Dayal Nüfus Kayt Sistemi (ADNKS) kaytlarna göre ayn adreste ikamet eden aileniz dikkate alnarak yaplan gelir testi sonucuna göre aile içinde kii bana düen gelirin aylk tutar, tespit edilmi olup, Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi kapsamnda genel salk sigortals olarak. tarihinden itibaren tescil edilmi bulunmaktasnz. Ödeyeceiniz prim miktar.tl dir. 3- [ ].././20.. tarihinde tarafnza genel salk sigortas kapsamna alndnz ve gelir testi için Adrese Dayal Nüfus Kayt Sisteminde (ADNKS) yer alan ikametinizin bulunduu vakfa giderek gelir testi yaptrmanz gerektiini belirten tebligata ramen, tebli tarihinden itibaren bir ay içerisinde vakfa bavurmadnzdan dolay Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi kapsamnda genel salk sigortals olarak tescil edildiiniz,. tarihinden itibaren ödeyeceiniz prim miktar.tl dir. 4- [ ]././20.. tarihinde gelir testi yaptrmak istemediinize ilikin Kurumumuza yapm olduunuz beyannza istinaden Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi kapsamnda genel salk sigortals olarak tescil edildiiniz. tarihinden itibaren ödeyeceiniz prim miktar.tl dir. Ödemeniz gereken prim tutarnz, gelir durumunuzda ve asgari ücrette meydana gelen deiikliklere göre deiecektir. Belirlenen gelir durumunuza göre primlerinizi Kurumumuza yatrarak 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu kapsamnda kendiniz ve Kanunun 3 üncü maddesinin 10 numaral alt bendinde belirtilen bakmakla yükümlü olduunuz kiiler salk yardmlarndan faydalandrlacaktr. Bilgilerinize rica ederim. Yetkili mza Adres:.. Telefon: Ayrntl Bilgi e-posta: Elektronik a: ww.sgk.gov.tr

19 GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan birisi, Türkiye de ikamet etmektir. 1/1/2012 tarihinden itibaren zorunlu genel salk sigortas uygulamasna geçilmitir. Buna göre; tutuklu ve hükümlüler, er, erba ve yedek subay okulu örencileri, yabanc bir ülkede sosyal sigortaya tabi olmas nedeniyle sözlemeli ülke adna salk yardmlar karlananlar, Kuruma devir alnacaklar tarihe kadar 5510 sayl Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamndaki banka ve sigorta irketlerinin sandklar kapsamnda bulunanlar ile bunlarn bakmakla yükümlüleri, yabanc ülke vatandalarndan Türkiye de kesintisiz olarak bir yldan fazla ikamet etmeyenler, milletvekilleri ile Anayasa Mahkemesi Bakan ve üyeleriyle bunlarn emeklileri ile dul ve yetimleri hariç olmak üzere Türkiye de ikamet edenler, zorunlu genel salk sigortas kapsamna alnmtr. Ç, ESNAF VE MEMUR OLANLAR 2- Sosyal güvencesi bulunan içi(4/a), esnaf(4/b), memur(4/c) olanlar ile bu sigortallklarndan dolay aylk alanlarn durumlarnda deiiklik olacak m? Sigortall bulunan bu kiiler ile bunlarn bakmakla yükümlü olduklar kiilerin salk yardmlarnn, daha önce olduu gibi kanun kapsamnda karlanmasna aynen devam edilecektir. Yani; içi, memur veya esnaf olarak çalan zorunlu sigortallar ve emekliler ile bunlarn bakmakla yükümlü olduklar kiiler için herhangi bir deiiklik bulunmamaktadr. 3- Kanun kapsamnda zorunlu sigortal olan ve kendi nam ve hesabna çalanlardan (4/b lilerin) 60 günden fazla prim borcu olanlar ne yapacaktr? Bu durumda olanlarn borçlarnn tamamnn ödenmesi veya 6183 sayl Kanuna göre 36 aya kadar taksitlendirmesi suretiyle ilk taksitin (peinatn) ödenmesi halinde, kendileri ve bakmakla yükümlü olduu kiilerin salk hizmetlerinden yararlanmalar mümkün bulunmaktadr. Borcun taksitlendirme ilemi, Kurum ünitelerince taksitlendirme müracaat ve çok zor durum halini gösteren (Kurum web sayfasnda yer alan) belgelerin verilmesi ve peinat tutarnn ödenmesi ile yaplabilmektedir. 4- Kendi nam ve hesabna çalanlardan (4/b liler) 60 günden fazla prim borcu olan ancak ödeme veya taksitlendirmede bulunmayan sigortallarn bakmakla yükümlü olduklar e ve çocuklar salk hizmetlerinden nasl yararlanacaktr? Bu durumda olanlarn bakmakla yükümlü olduu e ve 18 ya üstü çocuklar Kurumumuza genel salk sigortals olmak için Kurumumuza talepte bulunabilirler. Talepte bulunduktan sonra gelir testi için ikametlerinin bulunduu sosyal yardmlama ve dayanma vakflarna (SYDV) bavurmalar halinde gelir tespiti sonuçlarna göre prim ödemek suretiyle veya primleri devlet tarafndan karlanmak suretiyle salk hizmetlerinde yararlanabileceklerdir. 1/11

20 5- Kendi nam ve hesabna çalanlardan (4/b liler) (4/a) kapsamnda hizmet akdine tabi olarak çalanlarsa salk hizmetlerinden nasl yararlanacaktr? Kendi nam ve hesabna çalanlar(4/b liler), bir ve birden fazla iverene bal olarak hizmet akdine tabi çaltnda, Kanunun 53 üncü maddesi gerei (4/b) kapsamnda sigortallklar sona ereceinden, (4/a) kapsamnda en az 30 gün prim ödenmek artyla salk yardmlarndan kendileri ve bakmakla yükümlü olduu kiiler faydalandrlacaktr. Ancak prim borcunun ödeme yükümlülüü devam edecektir. 18 YA ÜSTÜ ÇOCUKLAR 6-18 yan üzerindeki çocuklarn durumu ne olacaktr? 18 yan üzerindeki erkek çocuklar, lise ve dengi örenim görmesi halinde 20 yan, yüksek örenim görmesi durumunda ise 25 yan doldurmam ve evli olmayanlar, ana veya babasnn salk güvencesinden yararlanmaya devam edecektir. Yani, bu kiilerin her yl örenci belgelerini sosyal güvenlik il müdürlüü/sosyal güvenlik merkezine göndermesi yeterli olacaktr. 1/10/2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kii olarak salk yardmlarndan faydalanan kz çocuklar ise 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de salk yardmlarndan, daha önce olduu gibi sigortal veya evli olmad sürece ya art aranmakszn faydalandrlacaktr yan üzerinde çalmayan/okumayan veya 25 yan üzerinde okuyan/okumayan/ çalmayan erkek çocuklarn durumu ne olacaktr? Bu kiiler, 1/1/2012 tarihi itibaryla 5510 sayl Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendine göre re sen tescil edilecektir. Bu kapsamdakiler, gelir testi yaptrmalar için ikametlerinin bulunduu yerdeki sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavurmalar gerekmektedir. Gelir testi sonucuna göre de prim ödeme yükümlüsü, devlet ya da kendileri olacaktr. 8- Bakmakla yükümlülük durumu sona eren çocuklarn gelir testinde ana ve babasnn gelirleri mi yoksa kendi gelirleri mi dikkate alnacaktr? Gelir tespitinde aile olarak ayn hane içinde yaayan ve nüfus kaytlarnda yer alan e, yalarna baklmakszn evli olmayan çocuk ve genel salk sigortals olarak tescil edilecek kiinin ana ve babas esas alnmaktadr. Buna göre; ana ve/veya babasyla ayn adreste ikamet eden ve ya koullar nedeniyle ana/babann bakmakla yükümlüsü konumunda olmayanlarn gelir testi yaplrken ana, baba ve çocuun gelirleri hesaplamada dikkate alnmaktadr. Ancak nüfus kaytlarnda göre ana ve babasndan ayr ikamet eden bakmakla yükümlülük durumu sona ermi olanlarn gelir testi, ayr olarak yaplacaktr. 9- Örenim görmesi nedeniyle ailesi ile ayn hanede yaamayan 25 yandan küçük çocuklar, gelir testi yaplrken dikkate alnacak mdr? Ayn hanede yaamayan ve örenimi nedeniyle baka bir hanede yaayan evli olmayan çocuklardan örenim görmesi nedeniyle 25 yan doldurmam olanlar, gelir testinde ayn aile içinde deerlendirilecektir. 2/11

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2 Mayıs 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28280 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARI Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/206 Ref: 4/206

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/206 Ref: 4/206 SİRKÜLER İstanbul, 29.11.2016 Sayı: 2016/206 Ref: 4/206 Konu: 5510 SAYILI KANUNUN 4/1-B KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR HAKKINDA BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ UYGULAMASI HAKKINDA GENELGE YAYINLANMIŞTIR 6745 sayılı

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 14.01.2015 Sayı: 2015/014 Ref: 4/014

SİRKÜLER İstanbul, 14.01.2015 Sayı: 2015/014 Ref: 4/014 SİRKÜLER İstanbul, 14.01.2015 Sayı: 2015/014 Ref: 4/014 Konu: 5434 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU KAPSAMINDA EMEKLİLİK İKRAMİYESİ HESABINDA 30 YIL SINIRINI İPTAL EDEN ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012

SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012 SİRKÜLER İstanbul, 09.07.2012 Sayı: 2012/168 Ref:4/168 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DİĞER ŞAHIS SİGORTALARINDAN AYRILANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN KESİLEN VERGİLERİN ANAPARAYA İSABET EDEN KISMININ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/003 Ref: 4/003

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/003 Ref: 4/003 SİRKÜLER İstanbul, 02.01.2017 Sayı: 2017/003 Ref: 4/003 Konu: 1/1/2017 TARİHİNDEN İTİBAREN KONUTLAR İLE İŞYERLERİ VE DİĞER ŞEKİLDE KULLANILAN BİNALARA AİT ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARINI BELİRLEYEN

Detaylı

A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR

A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı R.G.) A- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 16.02.2015 Sayı: 2015/037 Ref: 4/037

SİRKÜLER İstanbul, 16.02.2015 Sayı: 2015/037 Ref: 4/037 SİRKÜLER İstanbul, 16.02.2015 Sayı: 2015/037 Ref: 4/037 Konu: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE YAYINLANMIŞTIR 11.02.2015 tarih ve 2015/1 Seri No.lı Bazı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/225 Ref: 4/225

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/225 Ref: 4/225 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/225 Ref: 4/225 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI HAKKINDA 46 SERİ NUMARALI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE FİYAT POLİTİKASI. Ersin KARABULUT Uzman Yrd.

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE FİYAT POLİTİKASI. Ersin KARABULUT Uzman Yrd. GENEL SAĞLIK SİGORTASI VE FİYAT POLİTİKASI Ersin KARABULUT Uzman Yrd. SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ Her türlü sağlık hizmetlerini planlamak, sağlık hizmet sunucularını sınıflandırmak Sağlık

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/70 Ref: 4/70

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/70 Ref: 4/70 SİRKÜLER İstanbul, 29.03.2012 Sayı: 2012/70 Ref: 4/70 Konu: 5084 SAYILI TEŞVİK KANUNU KAPSAMINDAKİ İLLERDE 06.06.2008 TARİHİ ÖNCESİ YATIRIMLARINI TAMAMLAYIP GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİNDEN YARARLANMAYA

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI VE GELİR TESTİ Gelir Testi nasıl başladı, kimler muaf? Sosyal Güvenlik Reformu ile tüm vatandaşların sağlık güvencesi kapsamına alınması 1 Ocak 2012 tarihinde başladı.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/012 Ref: 4/012

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/012 Ref: 4/012 SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/012 Ref: 4/012 Konu: 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDE YER ALAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN UYGULANMA SÜRESİ 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR 28.12.2015

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2012/139 Ref: 4/139

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2012/139 Ref: 4/139 SĐRKÜLER Đstanbul, 20.06.202 Sayı: 202/39 Ref: 4/39 Konu: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ (SERĐ NO:67) YAYINLANMIŞTIR 6.06.202 tarih ve 28325 sayılı Resmi Gazete de 67 seri no.lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul,

SĐRKÜLER Đstanbul, SĐRKÜLER Đstanbul, 20.06.2012 Sayı: 2012/141 Ref:4/141 Konu: 6322 SAYILI KANUN ĐLE HURDA ARAÇLARIN TRAFĐKTEN ÇEKĐLMESĐ HALĐNDE MTV BORÇLARININ SĐLĐNMESĐ UYGULAMASINA DAĐR 5838 SAYILI KANUNUN EK-2 NCĐ MADDESĐNDE

Detaylı

YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 10 Kasım 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30236 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 Konu: ARTVİN İLİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE DAİR

Detaylı

01.01.2012 SONRASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI. Mehmet MANKAL SGK Müfettişi Osmangazi SGM Müdürü

01.01.2012 SONRASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI. Mehmet MANKAL SGK Müfettişi Osmangazi SGM Müdürü 01.01.2012 SONRASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI Mehmet MANKAL SGK Müfettişi Osmangazi SGM Müdürü GENEL SAĞLIK SĠGORTASI Genel sağlık sigortası, kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, ortaya çıkacak

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 SİRKÜLER İstanbul, 17.02.2016 Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 Konu: SGK TARAFINDAN 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR YAYINLANMIŞTIR Bilindiği

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.04.2015 Sayı: 2015/083 Ref: 4/083. Konu: EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.04.2015 Sayı: 2015/083 Ref: 4/083. Konu: EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.04.2015 Sayı: 2015/083 Ref: 4/083 Konu: EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN SİRKÜLER YAYINLANMIŞTIR 07.04.2015 tarihli ve 98 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde;

Detaylı

1- (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde,

1- (I) sayılı cetvelde sayılmış olan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde, 18 Aralık 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27436 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ

GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ TESCİLİ, PRİMLERİN ÖDENMESİ, BİLDİRİM VE İTİRAZ Ufuk ÜNLÜ * I. GİRİŞ Sosyal güvenlik sistemi dışında kalan yüz binlerce insanı 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bu sisteme dâhil

Detaylı

Kimler Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek?

Kimler Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek? On5yirmi5.com Kimler Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek? Kimler genel sağlık sigortası primi ödeyecek? Eş ve çocukların durumu ne olacak? Gelir tespitinde neye bakılacak? Part time çalışanlar prim ödemek

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.04.2012 Sayı: 2012/71 Ref: 4/71

SİRKÜLER İstanbul, 03.04.2012 Sayı: 2012/71 Ref: 4/71 SİRKÜLER İstanbul, 03.04.2012 Sayı: 2012/71 Ref: 4/71 Konu: MALÛL VE ENGELLİLERE AİT TAŞITLARDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMASI İLE ARAÇLARDA KASKO SİGORTASI DEĞERİ UYGULAMASINDA BAŞVURU

Detaylı

Sayı: Rehber.2014/031 Ankara, 20.08.2014

Sayı: Rehber.2014/031 Ankara, 20.08.2014 Sayı: Rehber.2014/031 Ankara, 20.08.2014 Konu: İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenlenen Sigortalılar İçin Genel Sağlık Sigortası Bilgilendirme Yazılarına İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Duyurusu Hk. Genel sağlık

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/36 Ref: 4/36

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/36 Ref: 4/36 SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/36 Ref: 4/36 Konu: 2011 YILI DÖRDÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI TUTARLARINA UYGULANACAK ENDEKSLEME ORANLARI 2010 yılı ve devam

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Konu: 2017/OCAK VE 2017/ŞUBAT AYI PRİMLERİNİ ERTELEMEK İSTEMEYENLER İÇİN SGK TARAFINDAN YAYINLANAN DUYURULAR

SİRKÜLER İstanbul, Konu: 2017/OCAK VE 2017/ŞUBAT AYI PRİMLERİNİ ERTELEMEK İSTEMEYENLER İÇİN SGK TARAFINDAN YAYINLANAN DUYURULAR SİRKÜLER İstanbul, 21.02.2017 Sayı: 2017/034 Ref:4/034 Konu: 2017/OCAK VE 2017/ŞUBAT AYI PRİMLERİNİ ERTELEMEK İSTEMEYENLER İÇİN SGK TARAFINDAN YAYINLANAN DUYURULAR Bilindiği üzere 18/1/2017 tarihli ve

Detaylı

GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!! " # $ % &

GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!!  # $ % & 2014 GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!! " # $ % & T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sigorta Primleri Genel Müdürlüü Sayı Konu : 19662804-866 : Geçersiz

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/104 Ref: 4/104

SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/104 Ref: 4/104 SĐRKÜLER Đstanbul, 18.05.2015 Sayı: 2015/104 Ref: 4/104 Konu: SMMM ODALARI VE YMM ODALARI ÜYE AĐDATLARI ĐLE BĐRLĐK PAYLARININ TESPĐTĐNE AĐT YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/030 Ref: 4/030

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/030 Ref: 4/030 SİRKÜLER İstanbul, 02.02.2016 Sayı 2016/030 Ref 4/030 Konu GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE BAZI BİLGİ VE BELGELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASI HAKKINDA GVK SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR Gelir İdaresi

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/068 Ref: 4/068

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/068 Ref: 4/068 SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/068 Ref: 4/068 Konu: SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDEN GERİYE YÖNELİK YARARLANMA TALEPLERİ HAKKINDA GENELGE YAYINLANMIŞTIR Sigortalının birden fazla sigorta primi teşviki

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI

SİRKÜLER RAPOR SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 17.01.2014 Sirküler No : 2014 / 4 SGK PRİMİNE ESAS KAZANÇLARIN ALT VE ÜST SINIRLARI Bilindiği üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından milli seviyede tek asgari ücret

Detaylı

01.01.2012 tarihinden itibaren Türkiyede ikamet eden herkesi kapsayacak olan Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girmiştir.

01.01.2012 tarihinden itibaren Türkiyede ikamet eden herkesi kapsayacak olan Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girmiştir. 01.01.2012 tarihinden itibaren Türkiyede ikamet eden herkesi kapsayacak olan Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girmiştir. Kimler gelir testi yaptıracak, kim ne kadar prim ödeyecek, emekli yaşını bekleyenler

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir? Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/176 Ref: 4/176. Konu: 48 SERİ NUMARALI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/176 Ref: 4/176. Konu: 48 SERİ NUMARALI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 30.09.2016 Sayı: 2016/176 Ref: 4/176 Konu: 48 SERİ NUMARALI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 29.09.2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 48 Seri

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 30.09.2014. Konu: 6552 SAYILI KANUNUN 79. MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO:1) YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 30.09.2014. Konu: 6552 SAYILI KANUNUN 79. MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO:1) YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 30.09.2014 Sayı: 2014/173 Ref:6/173 Konu: 6552 SAYILI KANUNUN 79. MADDESİNİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (ARAÇ MUAYENELERİNE DAİR) (SERİ NO:1) YAYINLANMIŞTIR Bilindiği üzere 2918 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 Konu: VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 01.01.2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR HAKKINDA 442 SIRA NUMARALI VERGİ

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan şahıs Kurumumuzda/Şirketimizde görev yapmaktadır.

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan şahıs Kurumumuzda/Şirketimizde görev yapmaktadır. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. EVDE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ / /2015 Çalışma Belgesi Kurum Bilgileri:

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194

SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194 SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194 Konu: OTEL, MOTEL, PANSİYON, TATİL KÖYÜ VE BENZERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE SUNULAN İNDİRİMLİ ORANA TABİ GECELEME VE KONAKLAMA HİZMETLERİNDEN KAYNAKLANAN

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/96 Ref: 4/96

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/96 Ref: 4/96 SĐRKÜLER Đstanbul, 22.04.2011 Sayı: 2011/96 Ref: 4/96 Konu: 6111 SAYILI KANUN ĐLE 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞĐŞĐKLĐKLER SONRASINDA BĐRDEN FAZLA SĐGORTALILIK STATÜSÜNE TABĐ ÇALIŞMALARDA (ÖRNEĞĐN: ŞĐRKET

Detaylı

5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 5510 sayılı Sosyal

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00-75 28/01/2009 Konu : Sigortalılık Sürelerinin Belirlenmesi. GENELGE 2009/17 1- Genel Açıklamalar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 30/04/2008

Detaylı

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır.

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel : 0.216.340 00 86 Fax : 0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com www.erkymm.com

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/075 Ref: 4/075. Konu: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/075 Ref: 4/075. Konu: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 12.04.2016 Sayı: 2016/075 Ref: 4/075 Konu: MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR Hatırlanacağı üzere 27.1.2016 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 6661

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/205 Ref: 4/205

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/205 Ref: 4/205 SİRKÜLER İstanbul, 29.11.2016 Sayı: 2016/205 Ref: 4/205 Konu: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK KATILIM İLE İLGİLİ 2016/26 SAYILI BAŞBAKANLIK GENELGESİ YAYINLANMIŞTIR 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul,

SĐRKÜLER Đstanbul, SĐRKÜLER Đstanbul, 16.06.2012 Sayı: 2012/131 Ref:4/131 Konu: 01.01.2012 01.06.2012 TARĐHLERĐ ARASINDA KIDEM TAZMĐNATI ÖDENEN ANCAK KIDEME ESAS ÜCRETLERĐ HAKEM KURULU KARARI UYARINCA 01.01.2012 TARĐHĐNDEN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 27.12.2016 Sayı: 2016/224 Ref: 4/224 Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 23.12.2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 295 Seri Numaralı

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

Sigortalı sayılmayanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 6- Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; Sigortalı sayılanlar (5510 Sayılı Kanun) MADDE 4- (Değişik: 17/4/2008-5754/2 md.) (4.maddedeki) Birinci fıkranın (c) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümler; d) Harp okulları ile fakülte ve

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/222 Ref: 4/222

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/222 Ref: 4/222 SĐRKÜLER Đstanbul, 20.12.2011 Sayı: 2011/222 Ref: 4/222 Konu: 88 SERĐ NO.LI GĐDER VERGĐLERĐ GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazete de, 88 Seri No.lı Gider Vergileri

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

DİYABETLİ HAKLAR. Diyabette göz sorunları gelip geçici görme bozukluklarından, çift görmeye, kalıcı görme kaybına kadar geniş bir yelpazede yer alır.

DİYABETLİ HAKLAR. Diyabette göz sorunları gelip geçici görme bozukluklarından, çift görmeye, kalıcı görme kaybına kadar geniş bir yelpazede yer alır. Diyabette göz sorunları gelip geçici görme bozukluklarından, çift görmeye, kalıcı görme kaybına kadar geniş bir yelpazede yer alır. Genelge GENELGE - 2008/86 Bilindiği üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/93 23/1/2013 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/037 Ref: 4/037. Konu: MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA UYGULAMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/037 Ref: 4/037. Konu: MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA UYGULAMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 19.02.2014 Sayı: 2014/037 Ref: 4/037 Konu: MESKEN KİRA GELİRİNDE İSTİSNA UYGULAMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR Gelir Vergisi Kanunu nun 21. maddesi uyarınca, gelir vergisi mükelleflerince

Detaylı

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V.

Adres : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A.ARAS Dai. Bşk. V. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Telefon : 0312 458 71 10 Faks : 0312 432 12 37 1/8 Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080928-14.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080928-14.htm Sayfa 1 / 9 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI,

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2013/25 Ref: 4/25

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2013/25 Ref: 4/25 SĐRKÜLER Đstanbul, 07.01.2013 Sayı: 2013/25 Ref: 4/25 Konu: Ö.T.V. KANUNU NA EKLĐ (III) SAYILI LĐSTENĐN (B) CETVELĐNDE YER ALAN MALLARIN VERGĐ ORANLARI, ASGARĐ MAKTU VE MAKTU VERGĐ TUTARLARININ BELĐRLENMESĐ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 65003657/909 14/12/2016 Konu : 6745 Sayılı Kanun gereğince 2012/2 sayılı Genelgede Değişiklik GENELGE 2016/29 7/9/2016 tarihli

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 09.09.2013 Sayı: 2013/195 Ref: 4/195

SĐRKÜLER Đstanbul, 09.09.2013 Sayı: 2013/195 Ref: 4/195 SĐRKÜLER Đstanbul, 09.09.2013 Sayı: 2013/195 Ref: 4/195 Konu: E-FATURA UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK ELEKTRONĐK BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı www.efatura.gov.tr internet sitesinde

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2014/054 Ref: 4/054

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2014/054 Ref: 4/054 SĐRKÜLER Đstanbul, 14.03.2014 Sayı: 2014/054 Ref: 4/054 Konu: TÜRK TĐCARET KANUNU GEREĞĐ ASGARĐ SERMAYESĐNĐ KANUNDA YER ALAN ASGARĐ TUTARLARA YÜKSELTMEYEN VE BU NEDENLE 14.02.2014 GÜNÜ ĐTĐBARĐYLE ĐNFĐSAH

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/177 Ref: 4/177. Konu: 69 SERİ NUMARALI EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/177 Ref: 4/177. Konu: 69 SERİ NUMARALI EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 04.10.2016 Sayı: 2016/177 Ref: 4/177 Konu: 69 SERİ NUMARALI EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 29.09.2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 69 Seri Numaralı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2014 Sayı: 2014/159 Ref: 4/159

SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2014 Sayı: 2014/159 Ref: 4/159 SİRKÜLER İstanbul, 01.09.2014 Sayı: 2014/159 Ref: 4/159 Konu: KAMU GÖZETİMİ KURUMU (KGK) 1.1.2014 TARİHİ VE SONRASINDA BAŞLAYAN HESAP DÖNEMLERİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARINI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/13 TARİH: 01.01.2010 KONU Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile İdari Para Cezalarına, Geçici İş Göremezlik Ödeneklerine ve Borçlanmaya Esas Tutarlar Bilindiği üzere,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/158 Ref: 4/158

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/158 Ref: 4/158 SİRKÜLER İstanbul, 03.07.2012 Sayı: 2012/158 Ref: 4/158 Konu: ELEKTRONİK FATURA HAKKINDA DÜZENLEMELER İÇEREN 397 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 416 NUMARALI VERGİ USUL KANUNU

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 71256087 1093 447 08/04/2013 Konu : 6385 sayılı Kanun Uygulamaları, Emzirme Ödeneği ile Diğer uygulamalar G E N E L G

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.07.00-XXX- 683755 13/10/2008 Konu : Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları. GENELGE 2008/86 Bilindiği üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/218 Ref: 4/218

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/218 Ref: 4/218 SİRKÜLER İstanbul, 23.12.2016 Sayı: 2016/218 Ref: 4/218 Konu: ZORUNLU OTOMATİK BİREYSEL EMEKLİLİK UYGULAMASI VE SİSTEME (BES) KADEMELİ GEÇİŞ HAKKINDA DUYURU YAYINLANMIŞTIR Hazine Müsteşarlığı tarafından

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-1 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/0100602/ 42 15/1/2014 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE

Detaylı

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 19.04.2017/54-1 İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ÖZET : 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İŞKUR

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/203 Ref: 4/203

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/203 Ref: 4/203 SİRKÜLER İstanbul, 25.11.2016 Sayı: 2016/203 Ref: 4/203 Konu: 6761 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA, 6736 SAYILI KANUNDA VE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 02.12.2013 Sayı: 2013/220 Ref: 4/220 Konu: ÜYELERİNE VE ÇALIŞANLARINA EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURUM, KURULUŞ VE ŞİRKETLERİN EMEKLİLİK TAAHHÜT PLANLARI KAPSAMINDAKİ BİRİKİM

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER Sayı: 2012/019 10.01.2012 Konu: GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENEL SAĞLIK SİGORTASI GİRİŞ BİLDİRGESİ SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI BELGENİN MAHİYETİ.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENEL SAĞLIK SİGORTASI GİRİŞ BİLDİRGESİ SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI BELGENİN MAHİYETİ. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENEL SAĞLIK SİGORTASI GİRİŞ BİLDİRGESİ Barkot No: Ek-1 SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI BELGENİN MAHİYETİ İlk Tekrar A- SİGORTALININ KİMLİK BİLGİLERİ 1 Adı 11 Yabancı Uyruklu

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı