SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2012/35 Ref: 4/35

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SĐRKÜLER Đstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/35 Ref: 4/35"

Transkript

1 SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2012/35 Ref: 4/35 Konu: SGK TARAFINDAN GENEL SAĞLIK SĐGORTASI VE GELĐR TESTĐ HAKKINDA GENELGE ĐLE SORU CEVAP ÇALIŞMASI YAYINLANMIŞTIR den itibaren yürürlüğe giren ve Türkiye de yaşayan herkesi (bazı istisnalar hariç) kapsayan zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemi hakkında tarafınıza daha önce tarih ve 2012/12 sayılı sirkülerimiz ile açıklamalar yapmış ve aynı sirkülere Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti Hakkında Yönetmelik ek yapılmıştı. Bu defa GSS sistemi hakkında SGK tarafından yayımlanan 2012/2 sayılı Genelge ile 50 Soru 50 Cevap çalışması sirkülerimiz ekinde bilginize sunulmuştur. Saygılarımızla, DENGE DENETĐM YEMĐNLĐ MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş. EK: - SGK tarafından yayınlanan Genel Sağlık Sigortası Uygulamasına Đlişkin Soru ve Cevaplar - Yeşil Kart Devri ve Genel Sağlık Sigortası Tescil Đşlemleri Hakkında 2012/2 sayılı SGK Genelgesi (*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. (**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan uzmanlarımıza yazabilirsiniz. Erkan YETKĐNER YMM Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak Güray ÖĞREDĐK SMMM Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 1

2 T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sigorta Primleri Genel Müdürlüü Say : B.13.2.SGK /GSS /1/2012 Konu : Yeil kart devri ve genel salk sigortas tescil ilemleri GENELGE 2012/2 1- Genel açklamalar 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun (bu genelgede Kanun olarak anlacaktr) geçici 12 nci maddesi gerei 3816 sayl Ödeme Gücü Olmayan Vatandalarn Tedavi Giderlerinin Yeil Kart Verilerek Devlet Tarafndan Karlanmas Hakknda Kanun kapsamnda yeil kart verilenlerin Kurumumuza devri ile ilgili geçi süresi, 1/1/2012 tarihi itibariyle sona erdiinden söz konusu kiiler, bu tarih itibariyle Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaral alt bentleri kapsamnda genel salk sigortals saylacaktr. 1/1/2012 tarihinden önce herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kiiler ise 1/1/2012 tarihinde Kanunun 61 inci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendi gerei 60 nc maddenin birinci fkrasnn (g) bendi (60/g) kapsamnda, Kurumumuz tarafndan re sen genel salk sigortals olarak tescil edilmitir. Kanunun geçici 12 nci maddesi uyarnca, yürürlükten kaldrlan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde kamu idarelerince salk hizmetleri salananlarn da Kurumumuza devir ilemleri, 1/1/2012 tarihi itibariyle yaplm ve bu tarih itibariyle Kanun hükümlerine göre salk hizmetlerinden yararlandrlacaktr. Buna göre, geçi süresinin sona erdii tarih olan 1/1/2012 tarihinden itibaren salk hizmetleri Kurumumuza devir edilenler ile bu tarihten itibaren her hangi bir sosyal güvencesi olmayan ve Kanunun (60/g) bendi kapsamnda saylanlarn genel salk sigortas tescil ve gelir testi ilemleri aadaki usul ve esaslara göre yaplacaktr. 2- Kurumumuz tarafndan devir alnacaklar 2.1- Yeil kartllar 1/1/2012 tarihi öncesinde yeil kart verilerek salk yardmlar karlananlardan; sayl Kanuna göre salk yardmlar karlananlar, Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (1) numaral alt bendi (60/c-1), sayl 65 Yan Doldurmu Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandalarna Aylk Balanmas Hakknda Kanuna göre aylk balananlar, Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (3) numaral alt bendi (60/c-3), sayl Köy Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen geçici köy korucular ile ek 16 nc maddesine göre aylk alanlar, Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinin (9) numaral alt bendi (60/c-9), kapsamnda genel salk sigortals olarak tescil edilecek ve aktivasyon ilemleri sistem üzerinden yaplarak Kanun hükümlerine göre salk hizmetlerinden yararlandrlacaktr. Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 1/15

3 2.2- Salk yardmlar örenim gördükleri okullarnca karlanan örenciler Polis koleji, askeri liseler, Milli Eitim Bakanlna bal ilköretim ve ortaöretim kurumlarnda parasz yatl veya burslu okuyanlar, Gülhane Askeri Tp Akademisi Hemirelik Yüksekokulu örencileri ve 2547 sayl Yükseköretim Kanunun 46 nc ve 47 nci maddelerine göre salk yardmlar üniversiteler tarafndan karlanan Türk vatanda örenciler ile 1416 sayl Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakknda Kanuna göre yurt dnda örenim gören örencilerin Türkiye de bulunduklar süredeki, harp okullar ve polis akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Türk Silahl Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüü hesabna okuyan örencilerin intibak sürelerine ait daha önce ilgili kurumlar tarafndan karlanan salk hizmetleri ve tedavi yardmlar, Kanunun geçici 12 nci maddesi hükmüne istinaden Kurum tarafndan devralnmtr. 3- Salk hizmeti devralnmayacaklar Kanunun geçici 20 nci maddesi gerei 506 sayl Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamndaki bankalar, sigorta ve reasürans irketleri, ticaret odalar, sanayi odalar, borsalar veya bunlarn tekil ettikleri birliklerin personeli için kurulmu bulunan sandklarn itirakçileri, bu sandklardan aylk veya gelir balanm olanlar ile bunlarn bakmakla yükümlülerinin salk hizmetleri, Kurumca devralnncaya kadar ilgili kurulularca karlanacandan bu kiiler, devir ilemlerinden sonra genel salk sigortas kapsamna alnacaktr. 4- Kanun hükümlerine göre genel salk sigortas kapsamna girmeyenler - kametgâh Türkiye de bulunmayanlar, - Ceza infaz kurumlar ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular, - Askerlik hizmetlerini er ve erba olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu örencileri, -Yabanc bir ülkede kurulu herhangi bir kurulu tarafndan ve o kurulu adna ve hesabna Türkiye ye bir i için gönderilen ve yabanc ülkede sosyal sigortaya tâbi olduunu belgeleyen kiiler, - Türkiye de kendi adna ve hesabna bamsz çalanlardan, yurt dnda ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatna tâbi olanlar, - Kamu idarelerinin d temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliin bulunduu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaln da haiz bulunan Türk uyruklu sözlemeli personelden, bulunduu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortal olduunu belgeleyenler, - Kamu idarelerinin d temsilciliklerinde istihdam edilen sözlemeli personelin uluslararas sosyal güvenlik sözlemeleri çerçevesinde ve temsilciliin bulunduu ülkenin ilgili mevzuatnn zorunlu kld hallerde, iverenleri tarafndan bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamnda sigortal yaplanlar, - Ülkemizde oturma izni alm yabanc ülke vatandalarndan yabanc bir ülke mevzuat kapsamnda sigortal olmayan ve yerleim süresi bir yl geçmeyenler, - Yurtdnda geçen hizmetlerini borçlanarak aylk balanan kiilerden Türkiye de ikamet etmeyenler, sayl Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair Kanunun 4 üncü maddesi uyarnca milletvekilleri, Yasama Organ Üyelii ile açktan atand Bakanlk görevi sona erenler ve bunlarn bakmakla yükümlü olduklar aile fertleri; ölenlerin aylk veya 5 inci madde gereince tazminat alan veya müstahak olup da, bu tazminat 5 inci maddenin üçüncü fkrasndaki artlar sebebiyle alamayan dul ve yetimleri, Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 2/15

4 sayl Anayasa Mahkemesinin Kuruluu ve Yarglama Usulleri Hakknda Kanunun 71 inci maddesine göre Anayasa Mahkemesi Bakan ve üyeleri ile bunlarn emeklileri ve bakmakla yükümlü olduklar kiiler, genel salk sigortals ve genel salk sigortalsnn bakmakla yükümlü olduu kii saylmaz. 5- Devir alnanlarn genel salk sigortallnn balangc, tescili ve sona ermesi 5.1-Yeil kartllar 3816 sayl Kanuna göre salk yardmlar karlanan ve Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamnda genel salk sigortals olarak tescil edilen kiilerden, yeil kart vize tarihleri sona erenler, gelir testi ilemleri sonuçlandrlncaya kadar Kanunun 82 nci maddesine göre tespit edilen prime esas kazanç tutarnn alt snrnn otuz günlük tutar üzerinden primleri tahakkuk ettirilmek üzere vizelerinin sona erdii tarihi takip eden gün itibariyle, (60/g) bendi kapsamnda tescil edilecektir. Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil ilemi yaplanlar, 28/12/2011 tarihli ve sayl Resmi Gazetede yaymlanan Genel Salk Sigortas Kapsamnda Gelir Tespiti, Tescil ve zleme Sürecine likin Usul ve Esaslar Hakknda Yönetmeliin (Yönetmelik) geçici 2 nci maddesi uyarnca bir ay içinde Adrese Dayal Nüfus Kayt Sisteminde (ADNKS) kaytl bulunan ikamet adresinin bulunduu yerdeki sosyal yardmlama ve dayanma vakflarna bavurmak zorundadr. Bu kiilerden, bir ay içerisinde gelir testi yaplmas için bavuranlar hakknda bu Genelgenin bölümünde açkland ekilde Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamnda tescil ilemi yaplacak ya da (60/g) bendi kapsamndaki tescil ilemi güncellenecektir. Bu süre içerisinde bavurmayanlar hakknda ise Kanunun (60/g) bendi kapsamnda aile içinde kii bana düen aylk ortalama gelirleri, asgari ücretin iki katndan fazla kabul edilecek ve ödeyecekleri aylk prim tutar asgari ücretin iki kat esas alnarak tescil ilemi yaplacaktr. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda sigortal saylanlardan 60 günden fazla prim ve prime ilikin her türlü borcu bulunan ve 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebi bulunmayan sigortallarn 18 ya alt çocuklar hariç olmak üzere bakmakla yükümlü olduu kiilerden, Kanunun (60/g) bendi kapsamnda genel salk sigortals olmak için talepte bulunanlardan, devir tarihinden önce gelir testi sonucu yeil kart verilen ve 1/1/2012 tarihi itibariyle Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamnda tescil edilenlerden yeil kart vize tarihleri sona erenler hakknda da yukarda açkland ekilde ilem yaplacaktr. Bu kiilerin, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamndaki sigortalnn bakmakla yükümlüsü olarak salk hizmetlerinden yararlanmaya hak kazand tarihten itibaren Kanunun (60/c-1) alt bendi veya (60/g) bendi kapsamdaki genel salk sigortall sona erdirilecektir sayl Kanuna göre aylk alanlar 2022 sayl Kanun hükümlerine göre aylk alan ve yeil kart kapsamnda salk yardmlarndan faydalanan kiiler, 1/1/2012 tarihi itibariyle Kanunun (60/c-3) alt bendi kapsamnda genel salk sigortals olarak tescil edilecektir. Bu kiilerin 2022 sayl Kanuna göre aylk alma haklarn kaybettikleri tarihten itibaren (60/c-3) bendi kapsamndaki genel salk sigortallklar sona erecektir. Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 3/15

5 sayl Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilenler ile ek 16 nc maddesine göre aylk alanlar 442 sayl Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fkrasna göre görevlendirilen geçici köy korucular ile Kanunun ek 16 nc maddesine göre aylk alan ve yeil kart kapsamnda salk yardmlarndan faydalanan kiiler, Kanunun (60/c-9) alt bendi kapsamnda genel salk sigortals olarak tescil edilecektir. Bu kiilerden 74 üncü maddeye göre görevlendirilenler, görevlendirilmelerinin sona erdii tarihten itibaren bu kapsamdaki genel salk sigortall sona erecektir. 442 sayl Kanunun ek 16 nc maddesine göre aylk balananlarn ise aylk alma haklarn kaybettikleri tarihten itibaren bu bent kapsamndaki genel salk sigortallklar sona erecektir. 6-1/1/2012 tarihi itibariyle sosyal güvencesi olmayanlarn genel salk sigortas tescil ilemleri 6.1- Türk vatandalar 1/1/2012 tarihinden sonra Kanunun (60/g) bendi hariç dier bentleri ya da fkralar kapsamnda genel salk sigortals ya da Kanunun 3 üncü maddesinin (10) numaral alt bendi uyarnca genel salk sigortalsnn bakmakla yükümlü olduu kiisi olarak salk yardmlarndan yararlanmayanlar ile yararlanma haklar sona erenler, yararlanma haklarnn sona erdii tarihten itibaren Kanunun (60/g) bendi kapsamnda, 82 nci maddeye göre belirlenen aylk prime esas kazanç alt snr üzerinden re sen tescil edilecektir. Re sen tescil ilemi yaplan bu kiilere, gelir testi ilemleri için ADNKS de kaytl ikametlerinin bulunduu yerdeki sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavurmalar gerektiine ilikin bilgilendirme yazs, 1/1/2012 tarihi itibariyle ilk defa tescil edilenlere Kurumumuzla PTT arasnda yaplan protokole göre Kurumumuz Bakanl tarafndan 7201 sayl Tebligat Kanununa göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Bu kiilerden, Gelir testine müracaat bildirimi (Ek:1) tebli edildii tarihten itibaren bir ay içerisinde Kurumumuza ya da sosyal yardmlama ve dayanma vakflarna bavuranlardan gelir testi yaplanlar ile gelir testi istemeyen ya da Gelir testine müracaat bildirimi (Ek:1) ile tebli edildii tarihten itibaren bir ay içerisinde Kurumumuza ya da sosyal yardmlama ve dayanma vakflarna bavurmayanlar hakknda, bu Genelgenin 7 nci bölümünde belirtildii ekilde ilem yaplacaktr. Kanunun (60/g) bendi kapsamnda genel salk sigortals olanlardan, bu bent kapsamnda genel salk sigortals olma yönünde elerden birinin tercih talebi olmas halinde, talepleri dorultusunda tescil ilemi yaplacaktr Yabanc ülke vatandalar Yabanc ülke vatandalarndan yabanc bir ülke mevzuat kapsamnda sigortal olmayanlar, ülkemizde kesintisiz yerleim süresinin bir yl geçtii tarihten itibaren bir ay içinde genel salk sigortas giri bildirgesi ile Kurumumuza bavurmalar halinde, Kanunun 60 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendine (60/d) göre ülkemizde kesintisiz yerleim süresinin bir yl geçtii tarih itibariyle genel salk sigortals olarak tescil edilecektir. Kurumumuza müracaat eden yabanc uyruklu vatandalardan, ikamet izin belgesi ile ilgili yabanc ülke sosyal güvenlik kurumundan ya da çalma ataeliinden alnan genel salk sigortas uygulamas açsndan sosyal güvenlik durumlarn gösteren yaznn asl veya fotokopisi ile yeminli mütercim tarafndan yaplan tercümesinin aslnn veya onayl suretinin ibraz edilmesi istenecektir. Bu kiilerin ikametgâh izin belgesinde yer alan ikamet sürelerinin kesintisiz bir yl doldurup doldurmadnn kontrol edilmesi sonucunda, kesintisiz bir yl Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 4/15

6 dolduranlarn ikamet izin belgesinin fotokopisi, yeminli mütercim tercümesinin asl veya onayl sureti ile sigortallna ilikin yazsnn birer örnei dosyasnda saklanacaktr. Bu kiilerden kesintisiz bir yl doldurduu tarihten itibaren bir ay içinde genel salk sigortas giri bildirgesi ile Kurumumuza müracaat etmeyenler hakknda Kanunun 102 nci maddesine göre idari para cezas uygulanacaktr. Dier taraftan, bu kapsamdakilerin ikamet izni biti tarihlerinin sosyal güvenlik il müdürlüü/sosyal güvenlik merkezi tarafndan takiplerinin yaplarak ikamet izni biti tarihi itibariyle genel salk sigortall sonlandrlacaktr. kamet izinlerinin bittii tarihi takip eden günden itibaren balayan yeni bir ikamet izin belgesi ibraz etmeleri halinde, Kanunun (60/d) bendi kapsamndaki genel salk sigortall devam ettirilecektir. Bu kiilerin genel salk sigortall; ikametin sona erdii, yabanc bir ülke mevzuat kapsamnda sigortal olduu, 60 nc maddenin birinci fkrasnn dier bentleri ya da fkralar kapsamnda genel salk sigortals veya bakmakla yükümlü olunan kii sayld, ikametinin baka bir ülkeye nakledildii tarih ya da ölümü halinde ölüm tarihi itibariyle sona erecektir. 7- Gelir testi ilemleri 3/6/2011 tarihli ve 633 sayl KHK ile genel salk sigortallnn tespitinde esas alnacak gelir tespit testlerine ilikin usul ve esaslar belirlemek, sosyal yardmlama ve dayanma vakflaryla ibirlii yaparak uygulamak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl nn görev alan arasnda saylmtr. Yönetmeliin 4 üncü maddesinin ikinci fkrasnda gelir testi ilemlerinin sosyal yardmlama ve dayanma vakflar tarafndan yaplmas öngörülmütür. 1/1/2012 tarihinden itibaren Kanunun (60/c-1) alt bendi veya (60/g) bendi kapsamnda olanlarn anlan Yönetmelik hükümleri dorultusunda gelir testi ve tescil ilemleri aadaki açklamalar dorultusunda yaplacaktr Gelir testi ilemlerinde aile ve hane Gelir tespitinde aile olarak, ayn hane içinde yaayan MERNS kaytlarnda yer alan e, yalarna baklmakszn evli olmayan çocuk ve genel salk sigortals olarak tescil edilecek kiinin ana ve babas esas alnacaktr. Ancak, ayn hanede yaamayan ve örenim nedeniyle baka bir hanede yaayan evli olmayan çocuklardan 25 yan doldurmayanlar gelir tespitinde aile içinde deerlendirilecektir. Ayn hanede yaayan aile bireylerinden genel salk sigortals ya da bakmakla yükümlü olunan kiiler de gelir tespiti ileminde dikkate alnacak, ancak bu kiiler hakknda gelir testi sonuçland tarihe göre herhangi bir ilem yaplmayacaktr. Genel salk sigortals olarak tescil edilecek kiinin kanuni temsilcisinin e, evli olmayan çocuk, ana ve baba dnda bir kii olmas halinde bu kii gelir tespiti ileminde dikkate alnmayacaktr. Gelir tespiti ilemlerinde hane olarak ADNKS sisteminde yer alan adres dikkate alnacaktr. ADNKS de yer alan adreste birden fazla aile olmas halinde her bir aile için ayr ayr gelir tespiti ilemi yaplacaktr. ADNKS sisteminde yer alan adreste yaamayan ve genel salk sigortalsnn bakmakla yükümlü olunan kiisi olan ana ve baba hakknda ayr gelir tespiti ilemi yaplacaktr Gelir testi ilemlerinde bavuru Kanunun (60/g) bendi kapsamnda re sen genel salk sigortals olarak tescil edilenlere, gelir testi ilemleri için ADNKS de kaytl ikametlerinin bulunduu yerdeki sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavurmalar gerektii, bu Genelge ekinde yer alan Gelir Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 5/15

7 testine müracaat bildirimi (Ek: 1) ile sosyal güvenlik il müdürlüü/ sosyal güvenlik merkezi tarafndan 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Bu kiilerden, Gelir testine müracaat bildirimi (Ek: 1) tebli edildii tarihten itibaren bir ay içinde sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavurmayanlarn tescil balangç tarihinden itibaren aile içindeki gelirin kii bana düen aylk tutar, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylk prime esas kazancn (asgari ücretin) iki kat esas alnarak primleri tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken prim miktar, sosyal güvenlik il müdürlüü/ sosyal güvenlik merkezi tarafndan 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Kanunun (60/c-1) alt bendi ve (60/g) bendi kapsamnda genel salk sigortals olmas gerekenlerin gelir tespitine esas tekil edecek göstergeleri içeren bavuru formu ile ADNKS de kaytl olduklar ikametgâh adreslerinin bulunduu il veya ilçe idari snrlar içindeki vakfa müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu kiilerden, Kurumumuza müracaat edenler ise ilgili sosyal yardmlama ve dayanma vakfna yönlendirilecek ya da sosyal yardmlama ve dayanma vakf tarafndan hazrlanan ve sosyal güvenlik il müdürlüüne/sosyal güvenlik merkezilerine gönderilen bavuru formlar doldurulacak, GSS Tescil ve Aktivasyon Program ndaki Gelir Testi Bildirimleri menüsünde yer alan Gelir Testi Talebi Gönderilenler Listesi nde yer alan bavuru formu alnd kutucuu iaretlenecektir. Sosyal güvenlik il müdürlüüne/sosyal güvenlik merkezlerine verilen bavuru formlar, sosyal güvenlik il müdürlüünce/sosyal güvenlik merkezlerince en geç üç i günü içinde ilgili vakfa gönderilecektir. Kanuni temsilcisi bulunanlarn bavuru ilemi kanuni temsilciler tarafndan yaplabilecek ve bu kiilerin kanuni temsilci olduuna ait mahkeme karar ya da vekaletname bavuru formuna eklenecektir. Ayrca, gelir testi için bavuru yaplacak sosyal yardmlama ve dayanma vakfnn adres ve dier iletiim bilgilerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl nn veya web adresinden eriile bilinecektir Gelir testi sonucuna göre yaplacak ilemler Tescil ilemleri Sosyal yardmlama ve dayanma vakf tarafndan yaplan gelir testi ilemi sonucunda gelir testine esas alnan aile ve gelir testi bilgileri, GSS Tescil ve Aktivasyon Program araclyla elektronik ortamda Kurumumuza bildirilecektir. Bakmakla yükümlü olduu kii ya da genel salk sigortals olarak salk yardmlarndan yararlanma haklar sona erdii tarihten itibaren, Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil edildii tespit edilenlere, sosyal güvenlik il müdürlüü/sosyal güvenlik merkezi tarafndan GSS Tescil ve Aktivasyon Program nda yer alan Gelir testine müracaat bildirimi (Ek:1), 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilerek sosyal yardmlama ve dayanma vakfna müracaat etmeleri gerektii konusunda bilgi verilecektir. Gelir testine müracaat bildirimi (Ek:1) tebli edildii tarihten itibaren bir ay içinde sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavuranlardan; Kurumumuza elektronik ortamda bildirilen gelir testi ilemine esas tutulan ailenin bu Genelgenin 7.1 bölümünde tanmlanan aile olup olmadnn kontrol edilerek yaplan gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kii bana düen aylk tutar, asgari ücretin üçte birinden az olduu tespit edilenler, Kanunun (60/g) bendi kapsamnda re sen tescil edildii tarih itibariyle, (60/g) tescil ilemi sona erdirilecek ve bu tarih itibariyle (60/c-1) alt bendi kapsamnda tescil edilecektir. Bunlara, genel salk sigortas kapsamna alndn içeren Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 6/15

8 GSS Tescil Bildirimi (Ek:2), sosyal güvenlik il müdürlüü/sosyal güvenlik merkezi tarafndan 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Gelir testi ilemine esas tutulan ailenin, bu Genelgenin 7.1 bölümünde tanmlanan aile olup olmad kontrol edilerek elerden (tercihleri de dikkate alnarak) birisi, Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil edilecek ve yaplan gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirin kii bana düen aylk tutar; - Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduu tespit edilenler, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt snrnn otuz günlük tutarnn üçte biri üzerinden tescil balangç tarihi itibariyle, - Asgari ücretten asgari ücretin iki katna kadar olduu tespit edilenler, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt snrnn otuz günlük tutar üzerinden tescil balangç tarihi itibariyle, - Asgari ücretin iki katndan fazla olduu tespit edilenler, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt snrnn otuz günlük tutarnn iki kat üzerinden gelir testinin sonuçland tarih itibariyle gelir deiiklii, sosyal güvenlik il müdürlüü/sosyal güvenlik merkezi tarafndan GSS Tescil ve Aktivasyon Program nda yer alan GSS 60/g Türk Vatanda menüsünden güncellenecek, tescil ve MOSP sistemi üzerinden tahakkuk eden ödemesi gereken prim miktar, GSS Tescil Bildirimi (Ek:2) ile 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Bu kapsamda tescil edilen genel salk sigortalsnn Kanuna göre bakmakla yükümlü olduu tespit edilen kiiler, bakmakla yükümlü olunan kii olarak salk yardmlarndan faydalandrlacaktr. Elerin, her ikisinin farkl tarihler itibariyle tercih talepleri olmas halinde son tercih talepleri dikkate alnacaktr. Ayn hanede yaayan birden fazla aile olmas durumunda, her aile ayr ayr Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil edilecek ve ödemesi gereken prim miktar, 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Gelir testine müracaat bildirimi (Ek:1) tebli edildii tarihten itibaren bir ay içinde sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavurmayanlarn, aile içindeki gelirin kii bana düen aylk tutar, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylk prime esas kazancn (asgari ücretin) iki kat kabul edilerek gelir deiiklii, sosyal güvenlik il müdürlüü/sosyal güvenlik merkezi tarafndan GSS Tescil ve Aktivasyon Program nda yer alan GSS 60/g Türk Vatanda menüsünden güncellenecektir. Güncelleme ilemi sonucunda MOSP sistemi üzerinden tahakkuk eden ve ödemesi gereken prim miktar, GSS Tescil Bildirimi (Ek:2) ile 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Gelir testine bir aylk süre içinde bavurmayan ve tescil balangç tarihinden itibaren asgari ücretin iki kat esas alnarak primleri tahakkuk ettirilenlerin daha sonra gelir testi yaptrmak üzere sosyal yardmlama ve dayanma vakflarna bavurmas halinde yaplan gelir testi sonucuna göre; - Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamnda olduu tespit edilenlerden, Gelir testine müracaat bildirimi (Ek:1) tebli edildii tarihten itibaren alt ay içinde sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavuranlarn, Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil edildii tarih itibariyle bu bent kapsamndaki tescil ilemi sona erdirilecek ve bu tarih itibariyle (60/c-1) alt bendi kapsamnda tescil edilerek (60/g) bendi kapsamndaki tahakkuklar MOSP sistemi üzerinden iptal edilecektir. Bu kiilerin, gelir testinin yapld tarihten önce gelir durumlarnda deiiklik olduuna ilikin ihbar, ikayet, muvazaal ilem ya da denetim sonucunda belgeye dayal gelirinde ödenecek prim miktarn etkileyecek ekilde deiiklik olduu tespit edilenler hakknda, tescil balangç tarihi itibariyle yaplan (60/c-1) alt bendi kapsamndaki tescil ilemi iptal edilecektir. Tescil balangç tarihi itibariyle Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil ilemi güncellenerek asgari ücretin iki kat üzerinden primleri Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 7/15

9 MOSP sistemi üzerinden tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken prim miktar, GSS Tescil Bildirimi (Ek:2) ile 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. - Gelir testine müracaat bildirimi (Ek:1) tebli edildii tarihten itibaren alt ay geçtikten sonra sosyal yardmlama ve dayanma vakfna bavuranlardan, gelir testi sonucunda Kanunun (60/c-1) alt bendi kapsamnda olduu tespit edilenlerin ise, gelir testinin sonuçland tarihe kadar (60/g) bendi kapsamnda asgari ücretin iki kat üzerinden primleri MOSP sistemi üzerinden tahakkuk ettirilecek ve ödemesi gereken prim miktar, GSS Tescil Bildirimi (Ek:2) ile 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Gelir testinin sonuçland tarihten itibaren ise (60/c-1) alt bendi kapsamnda tescil edilecektir. - Gelir testi sonucuna göre, (60/g) bendi kapsamnda olduu tespit edilenlerin ise, daha önce Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylk prime esas kazancn (asgari ücretin) iki kat esas alnarak tahakkuk ettirilen primleri, gelir testi sonucuna göre gelir testinin sonuçland tarih itibariyle gelir deiiklii GSS Tescil ve Aktivasyon Program nda yer alan GSS 60/g Türk Vatanda menüsünden güncellenecektir. Güncelleme ilemi sonucunda MOSP sistemi üzerinden tahakkuk eden ve ödemesi gereken prim miktar, GSS Tescil Bildirimi (Ek:2) ile 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Kuruma müracaat ederek gelir testi yaptrmak istemediini yazl olarak beyan edenler ile gelir testi yaplmas için Gelir testine müracaat bildirimi (Ek:1) tebli edildii tarihten itibaren bir ay içerisinde vakfa müracaat etmeyenler, tescil tarihi itibariyle aile içindeki gelirin kii bana düen aylk tutar, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen aylk prime esas kazanç alt snrnn iki katndan fazla olduu kabul edilerek asgari ücretin iki kat üzerinden ödemeleri gereken prim tutar güncellenecek, sosyal güvenlik il müdürlüü/sosyal güvenlik merkezi tarafndan tescil ve prim ödeme yükümlülüüne ilikin hususlar içeren GSS Tescil Bildirimi (Ek:2) ile 7201 sayl Kanuna göre iadeli taahhütlü posta yoluyla tebli edilecektir. Kanunun (60/g) bendi kapsamnda genel salk sigortals olarak tescil edilenlerin gelir testi sonucuna göre aile içindeki gelirleri asgari ücretin altnda kalan genel salk sigortallarnn bu sürelerde gelir testi sonucu, ödemeleri gereken tutarlarn üzerinde yaptklar ödemeler herhangi bir faiz uygulanmakszn iade veya mahsup edilecektir. Kanunun (60/c-1) ya da (60/g) bendine göre genel salk sigortals olarak tescil edilmemesi gerektii halde sehven tescil edilen kiilerin tescillerinin iptal edilmesi ya da bu kiilerin tescil balangç tarihlerinde deiiklik olmas halinde MOSP sistemi üzerinden oluan prim tahakkuklar yine MOSP sitemi üzerinden iptal edilecek ya da deiiklik yaplacaktr. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda sigortal saylanlardan 60 günden fazla prim ve prime ilikin her türlü borcu bulunan ve 6183 sayl Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirme talebi bulunmayan sigortallarn 18 ya alt çocuklar hariç olmak üzere bakmakla yükümlü olduu kiilerden, Kanunun (60/g) bendi kapsamnda genel salk sigortals olmak için talepte bulunanlardan, Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil edilenler hakknda da yukarda açkland ekilde ilem yaplacaktr. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamndaki sigortal olanlar, bu ekilde Kanunun (60/g) bendi kapsamnda tescil edilen kiinin, bakmakla yükümlü olduu kiisi olarak salk yardmlarndan faydalandrlmaz sayl Türk Medeni Kanununun 11 inci maddesinde erginliin kiinin 18 yan doldurmas ile balayaca ve evlenmenin kiiyi ergin klaca, ayn Kanunun 124 üncü maddesinde erkek veya kadnn on yedi yan doldurmadkça evlenemeyecei ancak, hâkimin olaanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on alt yan doldurmu olan erkek veya kadnn evlenmesine izin verebilecei hüküm altna alnmtr. Buna göre, evli olan 18 yandan küçük ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kiilerden, Adres: Mithatpaa Cad. No: 7 Shhiye / ANKARA Ayrntl bilgi için irtibat: Bekir HANÇER Dai.Bk. V. Telefon: Faks: e-posta: Elektronik A:www.sgk.gov.tr 8/15

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir? Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında

Detaylı

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ]

KAMULA,TIRMA KANUNU. 2942-4650 sayl Kamulatrma Kanunu /Kamu Ölçmeleri Dersi Eki / Ör.Gör.Dr. S.Denizhan Yaln/[ 1 ] KAMULA,TIRMA KANUNU Kanun Numaras : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yaymland Resmi Gazete : Tarih: 8/11/1983 Say: 18215 2942 Sayl Kamulatrma Kanunu nda çeitli deiiklikler yapan 4650 Sayl Kanun 5 Mays 2001

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

Sosyal Güvenlik Kurumundan: 28 A ustos 2008 PER EMBE Resmî Gazete Say : 26981 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMEL K SOSYAL S GORTA LEMLER YÖNETMEL NC KISIM Genel Hükümler NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5837 GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5/12/2011 No : 2011/2512 Dayandığı Kanunun

Detaylı

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun

Kanun. Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Kanun No. 5307 Kabul Tarihi : 2.3.2005 BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI:

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: TARİH : 01/04/2015 SİRKÜLER NO : 2015/28 SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI: Ülke genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle yapılan uzatmaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 32995964/230 22/2/2013 Konu : Sigortalılık işlemleri GENELGE 2013/11 Başkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve 747 sayılı

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51

SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 SĐRKÜLER Đstanbul, 02.03.2012 Sayı: 2012/51 Ref: 4/51 Konu: GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞ INCA ÜCRET KAZANÇLARI VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığınca yayınlanan rehberde; ücretin tanımı, unsurları,

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN. Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNU LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DE KL K YAPILMASINA DA R KANUN Kanun No. 5754 Kabul Tarihi: 17/4/2008 MADDE 1-31/5/2006 tarihli ve 5510

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri

15) Yıl: Ücretleri; kamu idarelerinde her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 16.6.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazate de yayınlanmıştır. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YASALAR 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31.5.2006 SOSYAL SİĞORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1 2 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 16 Haziran 2006 Tarihli Resmi Gazete Sayı:26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU. Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı, sosyal sigortalar ile genel sağlık

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 : BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İŞTİRAKÇİNİN TANIMI Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere iştirakçi

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı