DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi 1. GENEL... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi 1. GENEL... 1"

Transkript

1 ĐÇĐNDEKĐLER: 1. GENEL GEOMETRĐK TASARIM Yatay Güzergah Genel Düz Hat Kesimleri (Aliyman) Kurplar Dairesel Kurplar Bileşik Kurplar Ters Kurplar Dever Geçiş Spirali Dever Çıkışı Hız Sınırları DÜŞEY GÜZERGAH Genel Eğimler Düşey Kurplar Merkez Eksen Tespiti GABARĐLER Araç Gabarisi Statik Gabari Dinamik Gabari ĐNŞAAT VE YAPISAL TASARIM GENEL HATYOLU YAPILARI Hemzemin Hatlar Yükseltilmiş Hatlar Köprüler Viyadükler Tüneller Kablo Kanalları ve Yaya Yürüme Yolları Diğer Yapılar HAT ĐŞLERĐ TASARIMI ALTYAPI ÜSTYAPI Balastsız Hat Balastlı Hat MANEVRA VE PARK HATTI i

2 4.4 TAM KORUMALI HATTA ERĐŞĐM YOLLARI RAYLAR Ray Tipleri Toleranslar Ray Kaynakları Karşılık Rayları, (Kontrray) Makaslar BAĞLANTI ELEMANLARI Doğrudan Tespit Ray Bağlantıları Beton Travers Bağlantı Elemanları TRAVERSLER BALAST ĐSTASYONLAR ĐSTASYON YOLCU YÜKÜ ĐSTASYON PERONLARI Peron Boyutları Peron Yerleşimi ĐSTASYON TESĐSLERĐ ĐSTASYON GĐRĐŞ TESĐSLERĐ MERDĐVENLER, YÜRÜYEN MERDĐVENLER VE ASANSÖRLER: ÖZÜRLÜLER ĐÇĐN EK TEDBĐRLER DEPO SAHASI, BAKIM ONARIM ATÖLYELERĐ VE ĐŞLETME MERKEZĐ DEPO SAHASI TASARIM GEREKSĐNĐMLERĐ Güvenlik Elektrifikasyon Cer Gücü Temini Enerji Temini Acil Durum Güç Kaynakları Atölyeye Güç Temini Aydınlatma Acil Aydınlatma Atölye ve Đşletme Bakım Binası Aydınlatması DEPO SAHASI KAPASĐTESĐ DEPO SAHASI DÜZENĐ VE YERLEŞĐMĐ DEPO SAHASI TESĐSLERĐ ii

3 6.5 ARAÇ BAKIM BĐNASI VE ATÖLYELER Küçük Onarım ve Önleyici Bakım/Muayene Bölümü Ana Onarım Bölümü Đç Temizlik Bölümü Ana Üniteler Onarım Atölyeleri Hat Bakım - Onarım Bölümü Tesisat Alanı Boji ve Büyük Ünite Depolama Alanı Genel Depo Alanı Ofisler Yemek Salonları, Mutfak, Tuvalet ve Giyim Mekanları ĐŞLETME MERKEZĐ Depo Đşletmesi Servis Đşletme Merkezi ĐNŞAAT VE BĐNA ĐŞLERĐ ELEKTRĐK VE MEKANĐK TESĐSAT SĐSTEMLERĐ ELEKTRĐK Aydınlatma Güvenlik ve Kontrol Sistemleri Telefon Sistemleri Đstasyon Elektrik Sistemleri Topraklama MEKANĐK SĐSTEMLER Sıhhi Tesisat (Temiz Su, Pissu ve Drenaj) Isıtma, Havalandırma ve Klima Acil Havalandırma Tüneller Đstasyonlar Acil Kaçış ve Boşaltma Yangından Korunma Malzeme Yangın Yayılımının Durdurulması Söndürme Sistemleri Diğer Hususlar ELEKTROMEKANĐK SĐSTEMLER ELEKTRĐFĐKASYON Enerji Temini Enerji Kaynağı Sistem Güvenilirliği Orta Gerilim (O.G.) Enerji Dağıtımı Güç Sistemlerinin Kontrolü Cer Gücü Sistemi Sistem Gerilimi Sistem Tertibi Trafo Merkezlerinin Yerleşimi Cer Gücü Sistemi Topraklaması iii

4 Korozyon Kontrolü Cer Gücü Acil Açtırma ( Emergency Trip ) Sistemi Yardımcı Güç Sistemleri Alçak Gerilim Dağıtımı Aydınlatma Kritik Yükler A.G. Kumanda ve Kontrol Kabloları Kesintisiz Güç Kaynakları Yedek Elektrojen Grupları Topraklama ve Yıldırımdan Korunma Katener Sistem Kontak Teli Askı Teli Katener Tellerinin Asılması Üçüncü Ray Sistemi Dönüş Hattı SĐNYALĐZASYON VE HABERLEŞME Sinyalizasyon Sinyalizasyon Genel Prensipleri Sistemin Görevi Sinyalizasyon Sistemi Otomasyon Seviyesi Sinyalizasyon Sistemi ve Kontrol Đşletme Modları Ray Devreleri Hat Boyu Sinyal Işıkları Makaslar Hız Kontrol Teçhizatı Kontrol Üniteleri Haberleşme Sistemleri Telsiz Sistemi ile Haberleşme Telefon Sistemi ile Haberleşme Anons Sistemi ile Haberleşme KAPALI DEVRE TELEVĐZYON SĐSTEMĐ ( CCTV ) Genel Kamera Kontrolü ve Đzleme Đstasyonları Kameralar Peron Monitörleri TELSĐZ SĐSTEMĐ Genel Sistem Bileşenleri Anahtarlama Birimi ( Switcher) Baz Đstasyonu Ağ Yönetim Sistemi (Network Management System NMS) Dispeç Ünitesi ( Operatör Konsolu) Ses Kayıt Cihazı Mobil Araç Telsiz Terminali Mobil (El) Telsiz Terminali ĐSTASYON BĐLGĐ GÖSTERME (IŞIKLI PANO) SĐSTEMĐ iv

5 8.6 SCADA SĐSTEMĐ ( Supervisory Control And Data Acquisition System ) Genel Sistem Elemanları SCADA Sisteminin Đzleyeceği veya Denetleyeceği Noktalar Hat Kenarında: Trafo Merkezlerinde: Yolcu Đstasyonlarında: GĐRĐŞ GÜVENLĐK SĐSTEMĐ ÜCRET TOPLAMA SĐSTEMĐ Sistem Elemanları Sistem Çalışma Kavramı SAAT SĐSTEMĐ ĐLETĐŞĐM AĞI (COMMUNICATION NETWORK) Genel Sistem Kapsamı Sistem Yapısı ARAÇLAR TASARIM ARAÇ GÖVDESĐ Araç Gövdesi Đmalat Özellikleri Körük Bölümü Camlar ve Pencereler Araç Zemini Araç Koltukları Araç Đzolasyonu Isıtma ve Havalandırma Yangın Söndürme Krikolama ve Kaldırma Kapılar Dikmeler, Tırabzanlar, Tutamaklar Araçlarda Özürlüler Đçin Ek Tedbirler AYDINLATMA Đç Aydınlatma Yedek Aydınlatma Dış Aydınlatma OTOMATĐK KOŞUM TAKIMLARI CER SĐSTEMLERĐ Yol Verme Düzeni Akım Toplama Elemanları Hat Kesicisi Cer Motoru Ana Kontrolör v

6 9.5.6 Performans Karakteristikleri Fırçalıklar FRENLER Dinamik Fren Disk Fren Manyetik Frenleme Yolcu Acil Durdurması Park Freni Patinaj Önleme Sistemi Kumlama Sistemi Hat ve Ray Temizleme YARDIMCI ELEKTRĐK SĐSTEMLERĐ Alternatif Akımla Besleme Düşük Gerilimli Güç Temini ve Batarya Şarj Cihazı Batarya Elektrik Kuplörleri BOJĐ VE BAĞLI TEÇHĐZATI Boji Amortisörler Havalı Askı Sistemi Tespit Mili Tekerlekler HAVA KOMPRESÖRLERĐ DĐĞER HUSUSLAR Ekipman Seri Numaraları ve Parça Tanımları Titreşim Kıstasları Titreşim Ölçme Usulleri vi

7 EKLER: EK-1: HAFĐF RAYLI SĐSTEM GABARĐ HESAPLARI... HATA! YER ĐŞARETĐ TANIMLANMAMIŞ. EK- 2: RAY TĐPLERĐ EK- 3: KÖPRÜLERDE KULLANILACAK STANDART VE KRĐTERLER EK-4 HAFĐF RAYLI SĐSTEM TASARIMLARINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER EK-5 KISALTMALAR vii

8 1. GENEL Bu bölümde kentiçi toplu taşım sistemleri içerisinde yer alan Hafif Raylı Sistemlerine ilişkin uyulması gereken asgari tasarım kriterleri verilmektedir. Tek yönde saatlik yolcu kapasitesi ila arasında olan hatlarda Hafif Raylı Toplu Taşım Sistemlerinin kullanılması tercih edilecektir. Enerji temini, alttan beslemeli (3. Ray) ve havai hattan (katener veya rijid katener şeklinde) olabilecektir. Tam korumalı hatta seyahat edecek ve şehir trafiği ile hiçbir şekilde kesişmeyecektir. 2. GEOMETRĐK TASARIM Projelerde kullanılacak ölçekler Bayındırlık Bakanlığı Yapı Đşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Düzenleme esaslarına ve ilgili TS standartlarına uygun olacaktır. 2.1 Yatay Güzergah Genel Bu kriterler hatyolu yatay güzergâhının bütün tasarım aşamalarında ana hat ve depo alanı üzerindeki bütün ray işlerine uygulanacaktır. Ana hatların yatay güzergahı, geçiş eğrileri, düz hat (aliyman) kesimleri ve daire yaylarından (kurplardan) oluşacaktır. Ana hat üzerindeki yatay güzergâh, dairesel kurplara spiral geçişlerle bağlanan doğru bölümlerden oluşmaktadır. Ana hat üzerindeki gelir getiren işletme hattı için tasarımsal hız 80 km/s, depo ve atölye alanı üzerindeki hatlar (ana hattan depo alanına giden hatlar hariç) için ise 25 km/saattir. Tasarım 80 km/saate göre hazırlanmalı, fakat konfor kriterlerine uyulduğunu garantilemek için 88 km/saatlik yetişme hızına göre kontrol edilmelidir. Uygun olduğu takdirde, azami 150 mm (%10) ile sınırlı tutulacak olan dever uygulaması suretiyle hattın kurplu kısımlarında azami hız korunacaktır

9 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman) a) Hatlar Ana hattın kurplu kesimleri arasındaki minimum aliyman uzunluğu, mevcut ters kurplar da V dahil olmak üzere, metre olarak tasarım hızının yarısı ( km / saat ) veya 40 m (hangisi daha 2 büyük ise) olacaktır. b) Đstasyonlar Yatay güzergâh, tüm peron boyunca doğru olacaktır. Peron ile araç arasında sabit bir mesafe bulundurmak için düz hat kesimi, peronun her iki ucundan da ileriye uzanacaktır. Bir peronun ucunu aşan spiral geçişlerin uzunluğu 17 m.si deversiz olmak üzere 25 m. olacaktır. c) Özel Hat Đşleri Bütün özel hat işleri düz hat üzerinde yapılacaktır. Gerek ana hatta gerekse Đşletme ve Bakım Merkezinde, bir makas noktasından önce bulunan düz hattın asgari uzunluğu 5.0 m olacaktır Kurplar Dairesel Kurplar Dairesel kurplar, metre olarak yarıçaplarına göre tanımlanacaktır. Rahat ve güvenli bir seyir sağlamak için kurplarda imkân ölçüsünde daha büyük yarıçaplar kullanılacaktır. Ana hattın minimum kurp yarıçapı tasarım hızına ve dever limitlerine bağlı olacak, ancak 300 metreden az olmayacaktır. Đstasyon peronları aliymanlarda inşa edilecektir. Çok zorunlu hallerde, peronların kurp üzerinde inşa edilmesi durumunda minimum kurp yarıçapı 600 m. olacaktır. Depo ve atölye alanındaki hatlara uygulanacak olan minimum kurp yarıçapı 80 metre olacaktır

10 Dairesel bir kurbun istenen minimum uzunluğu metre olarak V/2 olacaktır. Burada V değeri, km/saat olarak ifade edilen tasarım hızıdır. Çift hatlı kurplarda, boşluk payı gereklerinin ve hat merkez çizgileri arasındaki asgari açıklığın seçiminde, iki yarıçaptan en küçük olanı esas alınacaktır Bileşik Kurplar Bileşik kurp kullanımı tavsiye edilmemekle birlikte, maddi veya işletmeyle ilgili zorlamalarının üstesinden gelmek için gereken yerlerde kullanılabilecektir. Yarıçapları 1600 m veya daha az olan iki veya daha fazla dairesel kurp, bileşik kurp oluşturmak üzere birbirine bağlanacak olduğu takdirde, dairesel kurplar geçiş eğrileri ile bileştirilecek ve her kurbun dever'i, müsaade edilebilir maksimum hız bileşik kurbun bütün kısımlarında aynı kalacak şekilde ayarlanacaktır Ters Kurplar Ters kurp kullanımı tercih edilmeyecektir. Fakat gereken yerlerde, iki kurp en az 40 metrelik bir aliyman ile veya iki geçiş eğrisinin toplam uzunluğuna (hangisi daha büyükse) eşit uzunlukta aliyman ile birbirinden ayrılacaktır Dever Dever, merkezkaç kuvvetleri karşılamak ve zararsız hale getirmek amacıyla kurp merkezinin dış rayına, iç raya nazaran verilmiş olan dikey yüksekliktir. Gerekli olan yerlerde bütün kurplardaki raylara aşağıdaki formüllere göre bir dever verilecektir. Depo alanı, atölye ve istasyonda döşenmiş bulunan raylara normal olarak dever uygulanmayacaktır. Yatay kurplar ivmenin azalıp çoğaldığı bölgelerde bulunuyorsa, değişen süratlerin sebep olduğu dengesizliği asgariye indirmek için, kurp dahilindeki deverde değişiklik yapılması göz önünde bulundurulacaktır

11 Dengelenme(Teorik) Dever Dengelenme deveri (E e ), belli bir V hızında araca yüklenen merkezkaç kuvvetine eşit dengeyi sağlamak ve a 1 yan ivmesini böylece sıfıra indirmek için belli kurp dahilinde bulunan dış raya, iç raya kıyasla verilmesi gereken teorik ilave dever miktarıdır. E e değeri aşağıdaki denkleme göre hesaplanacaktır. E e = V²/R E e V R : dengelenme deveri (mm) : tasarım hızı (km/saat) : kurp yarıçapı (m) Normal Dever (E n ) Elverişlilik amacıyla, E e değeri, yolcu rahatlığını etkilemeksizin, E n değerine düşürülebilecektir. Belli bir kurp dahilindeki dış raya, iç raya kıyasla verilen kabul edilebilir yükseltme olarak tanımlanabilir. E n değeri aşağıdaki denklemle hesaplanacaktır. E n = [(V² / Rg)-z] 1504 E n V R : normal dever (mm) : tasarım hızı (km/saat) : yarıçap (m) g : yerçekiminden kaynakları ivme (9,81 m/s 2 ) Z : yan ivmenin g olarak değeri (normalde 0-0,05 arasındadır, max. değeri 0,1'dir) Hesaplanmış E n değeri 20 mm'nin altına düşerse dikkate alınmayacaktır. Müsaade edilebilir azami dever 150 mm olacaktır. Normal dever, 0,05 g veya daha az bir yanal ivme sağlar. Güzergâh boyunca maksimum tasarım hızı uygulanırken dever seçiminin ilk tekrarında, Z değeri sıfır alınacaktır. Bundan sonra Z, cüzi artışlarla 0,05 (max. 01) değerine çıkartılacak, uygun dever'in elde edilmesi için hız ayarlanması yapılacaktır

12 Mutlak Minimum Dever (E min ) Zor tasarım şartlarında, dengelenmemiş dever, gerekli asgari miktar ölçüsünde arttırılabilecektir. Dengelenmemiş deverdeki bu artış, yanal ivmede azami 0,1 g değeriyle sınırlı olacak bir artışa yol açacaktır. (E min değerinin sınırlayıcı değerlerine tekabül eder.) E min değeri aşağıdaki formülden hesaplanacaktır V E min = 150 R E min : asgari dever (mm) V : tasarımhızı (km/s) R : yarıçap (m) Hesap neticesinde 1 ila 20 mm arasında bulunan E min değeri 20 mm'ye yuvarlanacaktır. Dengelenmemiş Dever Dengelenmemiş dever şu formüle göre hesaplanacaktır: E u = E e -E E u : dengelenmemiş dever (mm) E e : dengeleme dever'i (mm) E : fiili dever (mm) Tasarımda yukarıdaki formüller kullanıldığı zaman meydana gelecek yan ivmenin, belirtilen V=88km/saatlik hızında 0,1 g değerini aşmaması sağlanacaktır. Dever Uygulaması Belli bir kurp için gerekli dever'in seçimi aşağıdaki kriterlere tâbi olacaktır: a) Azami hızın kurp boyunca muhafazası, b) Đstenilen düzeyde yolcu rahatlığının sağlanması, c) Minimum dever değerinin seçimi

13 Geçiş Spirali Düz hat ile dairesel kurplu hat arasında geçiş eğrisi uygulanacaktır. Yumuşak bir geçiş oluşturmak için düz hat ile yarıçapı 1600 m'den az olan dairesel kurplar (klotoit) arasında geçiş spiralleri kullanılacaktır. Şekil-2.1 Geçiş Eğrisi B : some noktasının sapma açısı (derece) C.P.I : doğruların dairesel kavisle kesişme noktası C.S. : dairesel bir kurbun spiral bir kurba dönüşüm noktası. E t : daire merkezinden çıkan dairesel kurp ile P.I arasındaki mesafe L s : fiili spiral uzunluğu (m). p : dairesel kurp yarıçapının spiralin uzun doğrusuna (l.t) dik olduğu nokta ile T.S. arasındaki ordinat mesafe (m). P.l. : iki anal doğrunun kesişme noktası P.O.S: spiral üzerindeki nokta q : dairesel kurp yarıçapının spiralin uzun doğrusuna (l.t.) dik olduğu nokta ile T.S. arasındaki absis mesafe (m). R : dairesel kurbun veya spiral nihayetinin yarıçapı (m)

14 (m) S.C. : spiral kurptan dairesel kurba dönüş noktası. S.P.l.: uzun ve kısa doğruların kesişme noktası. S.T. : spiral eğriden doğru durumuna değişim noktası. s.t. : kısa doğru. T s : T.S. veya S.T. ile P.I arasındaki ana doğru uzunluğu (m). T.S. : doğru durumundan spiral kurp haline geçiş noktası. X : T.S. ile S.C. veya S.T. ve C.S. arasındaki absis mesafe (m). x : T.S. ile P.O.S. arasındaki absis mesafesi (m). Y : T.S. veya S.C. ile S.C. arasındaki ordinat mesafesi (m). y : T.S. ile P.O.S. arasındaki ordinat mesafesi (m). r : P.O.S.'deki spiralin doğru ile uzun doğru arasındaki radyan olarak ifade edilen açı. Limit değeri θ s 'dir. θ : toplam merkez açısı (derece) θ c : dairesel kurbun merkez açısı (derece). θ s : toplam spiral açısı (derece) λ : spiral kurbun T.S. veya S.T. ile spiral üzerinde bulunan herhangi bir nokta (P.O.S.) arasındaki kısmi uzunluğu. Limit değeri L s 'dir. Minimum spiral uzunluğu (Đ s ) şu formüllere göre hesaplanan en yüksek değer olacaktır. 5.3VE (1) Đ s = 1000 (2) Đ s = 3.7VEu 1000 (3) Đ s =0.2 E (4) Đ s = Dever Çıkışı Dever çıkışı, spiral uzunluğun içinde tamamlanacaktır. Yavaşlatma amacıyla spiralin her iki ucundan bir T v mesafesi alınacaktır. L r = L s

15 E/L s oranının 0,5 değerini aşmakta olduğu dever çıkışının baş ve sonunda parabolik bir dikey kurp kullanılacaktır. Dikey kurbun ilk V.P.'si T.S. noktasında, Đkinci de S.C. noktasında olacaktır. Dikey kurbun gerekli doğru uzunluğu (T v ) aşağıdaki gibi olacaktır: T v (min) =2.0 m T v (desirable) =4.0 m E=fiili dever (mm) L r =dever çıkışının uzunluğu (m) L s =fiili spiral uzunluğu (m) T v =dikey kurbun doğrusal uzunluğu (m) Parabolik kurp formüllerinde kullanılmak üzere, dikey kurbun uzunluğu (L) için, L=2 T v olarak yaklaşık bir değer alınabilecektir. Şekil-2.2: Dever Çıkışı E : gerçek dever (mm). L r : dever çıkış bölümünün uzunluğu (metre olarak) L s : fiili spiral uzunluğu (m). S.C. : T.S. : spiral kurptan dairesel kurba dönüş noktası. doğru durumundan spiral kurp haline geçiş noktası. T v : düşey kurbun doğru uzunluğu (m)

16 V.P.l. : doğru ile düşey kurbun kesişme noktası Hız Sınırları Yukarıdaki formüller sayesinde tasarımda, yolcu rahatlığı ve araç dengesi için aranılan standartları bozmadan, küçük yarıçapların, alçak dever'in veya kısa spiral uzunluklarının egemen olduğu kesimlere, hız sınırlamaları koymak imkânına sahip olunacaktır. Dairesel bir kurbun azami hızı şu formülle belirlenecektir. V = [( E + 150) R] 1/ V : tasarım hızı (km/s) E : fiili dever (mm) R : yarıçap (m) 2.2 DÜŞEY GÜZERGAH Genel Hat profili, alçak kottaki rayın üst kotunu hat merkezinde gösteren boyuna kesittir Eğimler a) Ana Hatlar Đstasyon Hattı Đstasyon alanlarında ve ayrıca peron uçlarının 10 ar metre ötesine kadar eğim değişimine izin verilmeyecektir. Đstasyon alanlarında %0.0 eğim tercih edilecektir. Zorunlu hallerde maksimum eğim, yer üstü istasyonlarda %0,5 i ve yeraltı istasyonlarında %0,3 ü geçmeyecektir

17 Đstasyonlar Arası Hat Maksimum devamlı eğim %3,0 veya daha az olacaktır. Devamlı eğimin minimum uzunluğu 25 metre olacaktır. Ancak, uygun bir drenaj temini için tatbikatta en etkin yöntem olarak hat boyunca aliymanda %0,5'lik uzunlamasına eğimler düzenleyerek alçak noktalara boşaltma mecraları konulması tercih edilecektir. Ardı ardına gelen eğimler kullanıldığında hat estetiği (özellikle viyadük hattı) olumsuz yönde etkilenmeyecektir. Geometrik mecburiyetler altında %3,0'ü aşan (%3,5'a kadar ve yalnız kısa mesafelerde) eğimler kullanılabilir. Dalma (vadi) istasyon oluşturan eğimlerden kaçınılacaktır. b) Depo Sahası ve Bakım Atölyeleri Depo alanındaki istenilir eğim %0,0'dır, eğim %0,3'ü geçmeyecektir. Atölyedeki bütün hatlar %0,0 eğimli olacaktır. Depo ve Atölye hatlarından ana hatta giden ulaşım yukarı doğru rampalı olacaktır. Alan dahilindeki irtibat hatları, yani depo hatlarını atölyelere bağlayan hatlar %1,5 oranına varan eğimlere sahip olabilecektir. Depo ve atölye hatlarında dever olmayacaktır. Atölyede ray üstü yer tabanıyla aynı düzeyde olacak ve gömülmüş rayı çevreleyen beton, asfalt ya da başka bir malzemede flanş yolu tesis edilecektir. Depo giriş hatları tasarımı, asgari 125 m.lik bir yarıçapın kabul edildiği kurp dışında ana hat standartlarını izleyecektir Düşey Kurplar Bütün eğim değişimleri Şekil-2.3. 'de görüleceği gibi, parabolik bir kurpla irtibatlanacaktır. Hat eğiminde değişiklikler olması halinde dairesel düşey kurplar kullanılacaktır. Uygulanacak açık veya kapalı düşey kurplar mümkün olduğu kadar büyük seçilecektir. Kurp Yarıçapı ve Uzunluğu R = 100 L/D formülüne göre belirtilen yarıçap, 800 metreden fazla olduğu, düşey kurbun

18 asgari uzunluğu aşağıdaki değerin büyüğü durumunda bulunduğu takdirde parabolik eğri kullanılacaktır: (1) L c = 60 m (Ana Hat) (2) L = 15.D (depo alanına giriş hatları: 30m) L c : düşey kurbun asgari uzunluğu (m) L : düşey kurbun fiili (gerçek) uzunluğu (m) D : bitişik eğimlerinin cebirsel farkı (mutlak değer) (%) G1 8VC Lp L 2 L L 2 EVC dc Yüksek veya Alçak Nokta Li G1 di d VP1 G eğimi yerel doğru D= G 2 - G 1 Şekil-2.3 : Parabolik Düşey Kurpların Özellikleri D=G2-G1 D.L d= d c = 800 di = 2 Li. d 2 ( L ) 4 2 D. Li di = 200. L Li. D G=G1 L G1 L p = L D B.V.C: düşey kurbun başlangıcı

19 d : V.P.I. noktasının parabolik bir kurba olan dikey mesafesi (m) d c : V.P.I. noktasında parabolik kurp ile kiriş arasındaki dikey mesafe (m). d ı : B.V.C.'den itibaren L i mesafesinde olmak üzere, yerel doğrudan itibaren dikey mesafe (m). D : bitişik düzeyler arasındaki cebirsel fark, eğim farkı (%). E.V.C : düşey kurbun sonu. G : yerel doğru noktasında eğimi (%). G1, G2: kesişen iki doğrunun eğimleri (%) L : düşey kurbun gerçek uzunluğu (m). L i : B.V.C ile yerel doğru üzerinde bulunan bir nokta arasındaki yatay mesafe (m). L p : B.V.C. ile düşey kurp üzerinde bulunan yüksek veya alçak V.P.l. : nokta arasındaki yatay mesafe (m). doğru ile düşey kurbun kesişme noktası Merkez Eksen Tespiti Aliymanlarda 50 m. ve kurplarda 30 m. minimum aralıklarla yan röperler kullanılarak hattın merkez ekseninin röperlenmesi gerekecektir 2.3 GABARĐLER Ray açıklığı 1435 mm olacaktır. Hatlarda ve hat boyu yapılarda uygulanacak minimum gabariler ve diğer özellikler, vagon karakteristiklerini esas almak üzere aşağıdaki araç özelliklerinde belirtilmiştir. Esas alınacak araç özellikleri: Araçlar mafsallı veya mafsalsız, pantograf ile katenerden ya da üçünü raydan aldığı 750 V DA çalışacaktır. Tekli araç veya çoklu araçtan oluşan diziler kullanılabilecektir

20 Araçlarla ilgili ölçü ve ağırlıklar: Vagon yüksekliği Genişlik Uzunluk Pantograf çalışma yüksekliği Dingil Yükü (W3 te) 3,66 m (Maksimum) Min. 2,65 m m 4 6 m 10 ton (maksimum) Dingil aralığı ( * ) Performans Parametreleri : Maksimum hız Hızlanma ivmesi Yavaşlama ivmesi 80 km/s 1,1 m/s 2 + % 10 1,3 m/s 2 + % 10 (*) Dingil aralığı yolculuk sayılarına göre hesaplanmış W3 yükündeki toplam ağırlığın izin verilen dingil yükünü geçmeyecek şekilde tespit edilecek dingil sayısına göre belirlenecektir. Bu maddede belirlenen kriterler depo ve atölye alanlarını içeren bütün sistemin tasarımlanmasında uygulanacaktır Araç Gabarisi Araç gabarisi karoseri kenar hattının azami kayma durumunun etrafına 100 mm'lik bir yedek pay ilavesiyle, aracın işgal ettiği mekân olarak tanımlanmaktadır. Yedek pay, sistemin herhangi bir yerinde sabit bir yapının cephesi ile araç arasında kalan asgari boşluk mesafesini ifade eder. Đstasyon peronları bunun dışında bırakılmıştır. Ölçülendirmeler için bakınız Ek Statik Gabari Aracın statik gabarisi Şekil-2.4 ve 2.5 te gösterilmiştir Dinamik Gabari Şekil 2.4 ve 2.5'te gösterilen dinamik gabari, aracın çeşitli durumlardaki düşey, yanal ve döner kaymalarını etkileyen tüm güçlere ve şartlara cevap verecek şekilde tasarımlanacaktır

21 Dinamik gabari, karoseri kenar hattının azami kaymasıdır. Karoseri kenar hattının azami kayması, araç genişliği ve yüksekliği açısından olabilecek en kötü durumda araç tarafından işgal edilen azami yer olarak tanımlanmaktadır. Yeri değiştirilemez herhangi bir yapının bu zarfa olan mesafesi 100 mm den az olmayacaktır. Duran bir aracın perona olan uzaklığı 50 mm 80 mm arasında olacaktır. Araç dinamik zarfları arasındaki minimum uzaklık (en kötü durumda) 0,20 m nin altına düşmeyecektir olacaktır

22 Şekil- 2.4 : HRS Aracı Statik ve Dinamik Gabarisi -Katener Direği Ortada (Örnektir) Not: Ölçülendirmeler EK-1 de yer almaktadır

23 Şekil- 2.5: HRS Aracı Statik ve Dinamik Gabarisi Katener Direği Yanda (Örnektir) Not: Ölçülendirmeler EK-1 de yer almaktadır

24 3. ĐNŞAAT VE YAPISAL TASARIM 3.1 GENEL Yapısal tasarım Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı Teknik Şartnamelerine ve ilgili TS standartlarına uygun olacaktır. 3.2 HATYOLU YAPILARI Hemzemin Hatlar Hemzemin hat: a) Mevcut yağmur drenaj kanalına bağlanan eksiksiz bir drenaj sistemi. b) Yaya yürüme yolu, c) Kesintisiz kablo hattı, d) Gerekli geçiş elemanları ile travers ve balastlar, e) Hattın her iki yanında, yetkisiz kişilerin hatta girişine engel olmak üzere emniyet parmaklığı gibi yapılardan oluşacaktır (parmaklık, tırmanılmayan tipte, en yüksek yerden veya bordürden 2,0 metre yükseklikte, üst kısmı dikenli standart galvanizli tel olacaktır). Hatyolu ilgili örnek hemzemin kesitler Şekil 3.1, Şekil 3.2, Şekil 3.3, Şekil 3.4 ve 3.5 te gösterilmiştir

25 Şekil- 3.1: Hemzemin Hat Enkesiti Katener Direği Ortada (Örnektir)

26 Şekil- 3.2: Hemzemin Hat Enkesiti Katener Direği Ortada (Örnektir)

27 Şekil- 3.3: Hemzemin Hat Enkesiti Enerji Raylı (Örnektir)

28 Şekil 3.4 Hemzemin Hat Enkesitleri Yarmada (Örnektir)

29 Şekil 3.5 Hemzemin Hat Enkesitleri Yarmada Enerji Raylı (Örnektir) Yükseltilmiş Hatlar Yükseltilmiş hatyolu ile ilgili örnek hemzemin kesit 3. 6 da gösterilmiştir

30 Şekil- 3.6: Yükseltilmiş Hat Enkesiti Đstinat Duvarlı (Örnektir)

31 3.2.3 Köprüler Viyadükler Köprü/viyadük hesaplarında, HRS trafiği yükü ve buna ait kuvvetler dahil tüm yükler göz önüne alınacaktır. Deraymanı önlemek için köprüler ve viyadükler üzerinde hattın her iki rayı boyunca kontrray kullanılacaktır. Köprü/viyadüklerdeki yaya yolundan düşme tehlikesi olan yerlerde 1m yüksekliğinde korkuluk yapılacaktır. Köprü/viyadüklerdeki orta peronlu istasyonlarda, ters taraf kapılarının açılma ve yolcu düşme ihtimaline karşı tedbir alınacak veya köprü/viyadüğün her iki tarafına yaya yolu yapılacaktır. Köprü/viyadük ayakları, taşıt trafiği ile yan yana olan hatlarda herhangi bir araç çarpışmasında sağlam kalacak şekilde tesis edilecek ve yan destekler, yer seçimi veya özel tedbirlerle çarpmalara karşı korunacaktır. Köprü/viyadükteki gerçek sehim, hesaplanan sehimi aşmayacaktır. Köprü işletmeye açılmadan önce yükleme deneyine tabi tutulacaktır. 10 m'den kısa açıklıklar için yükleme deneyine gerek yoktur. HRS araçlarını taşıyacak yapı ve yapı kısımlarının hesaplarında alınacak yükler şunlardır: a) Ölü yük Yapının kendi ağırlığı ile birlikte yapı üzerinde sürekli bulunan yol malzemesi, kablo, direk, elektrifikasyon teçhizatı, refüj, parapet v.s.'dir. b) Hareketli Yük HRS araçlarının, dingil basıncı, dingil aralığı, araç boyu ve dizi boyu dikkate alınarak, gayri müsait yüklenmesidir. 1) 40 m'ye kadar olan basit mesnetli köprülerde dinamik etki katsayısı 1,30 alınacaktır. 2) Dinamik etki katsayısı; sürekli kiriş köprülerde, mesnetlerde ve negatif moment bölgesinde 1,45, süreklilik göstermeyen mesnet ve pozitif moment bölgesinde

32 ise 1,30 alınacaktır. 3) Lase Kuvveti: Dingil basıncının %10'u alınacaktır. Etki noktası, en düşük ray üst seviyesinden 1,10 m yüksekliğinde hat eksenine dik alınacaktır. Fren ve Demeraj Kuvveti: Dingil basıncının %20'sidir. Köprülerin ve viyadüklerin yapımında Ek 2'de verilen standart ve kurallara uyulacaktır. Hatyolunun tipik viyadük enkesiti Şekil 3.7 de gösterilmiştir

33 Şekil- 3.7 : Viyadük Hat Enkesiti (Örnektir)

34 3.2.4 Tüneller Tünel hesaplarında aşağıdaki esaslar dikkate alınacaktır. - Statik ve dinamik gerilmeler emniyetli olarak absorbe edilecektir. - Yeraltı su seviyesi yüksek olsa bile kaldırma kuvveti yapı stabilitesini etkilemeyecektir. - Tüneller inşa edilirken, zemin yapısı, su akıntısı özellikle zemin parametreleri ve kimyasal etkiler incelenecektir. - Zararlı gaz müsaade edilebilir seviyeyi aşmayacaktır. - Nem'den dolayı işletme etkilenmeyecektir. - Su sızıntısı belli bir seviyenin altında olacaktır. - Herhangi bir yangında tüneli taşıyıcı elemanların özelliği ve sağlamlığı bozulmayacaktır. - Tünelde, istasyonlarda tünel ağızlarında ve acil çıkışlarda hava değişimi yeterli değilse ek tedbirler alınacaktır. Tünellerin istasyonlara yaklaştığı bölgelerde aracın piston etkisini yok etmek veya bu etki ile oluşacak hava hızlarını minimize etmek için önlem alınacaktır. Aracın piston etkisi ile oluşan hava hızları aşağıdaki sınırlar içerisinde olacaktır: - Peronlar (yatay) 3,0 m/s ortalama 5.0 m/s maksimum - (Dikey) merdivenler ve yürüyen merdivenler 1,8 m/s ortalama 2,5 m/s maksimum Yolcu kaçışları için yürüme yolları ve acil aydınlatma yapılacaktır. Gerekli olan hallerde hattın durumuna göre ortada veya yanda korunma hücresi teşkil edilecektir. Doğrudan tespitli ray hattı metodunun kullanıldığı tünellerde, tünel duvarlarında ses emici malzemeler kullanılacaktır. Hatyolunun örnek tünel enkesitleri Şekil 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 ve 3.15 te gösterilmiştir

35 Şekil- 3.8: Aç-Kapa Tip Enkesiti-Tek Hat (Havai Hat Askı Sistem) - Örnektir

36 Şekil- 3.9: Aç-Kapa Tip Enkesiti-Tek Hat (Enerji Raylı) - Örnektir

37 Şekil- 3.10: Aç-Kapa Tip Enkesiti-Çift Hat Tek Gözlü (Havai Hat Askı Sistem) Örnektir

38 Şekil- 3.11: Aç-Kapa Tip Enkesiti-Çift Hat Tek Gözlü (Enerji Raylı) Örnektir

39 Şekil- 3.12: Aç-Kapa Tip Enkesiti-Çift Hat Çift Gözlü (Havai Hat Askı Sistem) Örnektir

40 Şekil- 3.13: Aç-Kapa Tip Enkesiti-Çift Hat Çift Gözlü (Enerji Raylı) Örnektir

41 Şekil : Tünel Araç Dinamik Gabarisi

42

43 3.2.5 Kablo Kanalları ve Yaya Yürüme Yolları Ana hat boyunca hat yatağının bir yanında kablo kanalları ve yaya yolları ile manevra alanının bağlantılarını tesis edecektir. Kablo kanalları, iletişim ve kontrol için ayrı bölümlü ve kendinden tahliyeli olacak, yaya yollarının desteklenmesi için kullanılabilecektir. Đstasyon peronlarının iç kısımları yeterli sürünerek geçebilecek alanı ve giriş ağızları mevcut olduğu sürece kablo kanalları olarak görev yapabilecektir. Kablo ve yaya yolları makasların, makas makinelerinin, kablo eklerinin ve diğer ray hattına monteli teçhizatın bakımını kolaylaştıracak şekilde tasarımlanacaktır. Yaya yolları araç taban seviyesinden 26 cm den daha aşağı olmamak kaydıyla en az 80 cm'lik genişlikte olacak ve yolcu ile personel için emniyetli olacaktır. Yaya yolları beton veya çelik kafesli olabilecek ve kablo kanalları ile kombine gerçekleştirilebilecektir. Ray hatlarından uzakta yolcu tutunma tırabzanları temin edilecektir Diğer Yapılar Bunlar tüneller boyunca yer alan Acil Çıkış Yapıları ve Acil Havalandırma yapıları ile hatyolu boyunca ihtiyaç gereği yerleştirilen Cer Gücü Trafo Yapılarıdır. Acil Çıkış Yapıları: Boyutlandırması pik saatte tünelde mahsur kalan bir aracın yolcu yükü dikkate alınarak yapılacaktır. Hiçbir şart altında merdiven genişliği 1,20 metreden az olmayacaktır. Basınçlandırma ve aydınlatma ile ilgili olarak Đnşaat ve Bina Đşleri Elektrik ve Mekanik Tesisat Đşleri bölümünde belirtilen şartlar sağlanacaktır. Havalandırma Yapıları: Acil havalandırma hesapları gereği tünellerde ilave acil havalandırma fanları yerleştirme ihtiyacı duyulması durumunda tesis edilecek olan yapılardır. Bu yapıların gereksinimleri Đnşaat ve Bina Đşleri Elektrik ve Mekanik Tesisat Đşleri bölümünde belirtilen şartlara uygun olarak karşılanacaktır. Cer Gücü Trafo Yapıları: Hat boyunca ihtiyaç duyulacak ilave cer gücü trafoları ve/veya istasyonlara yerleştirilmesi mümkün olmayan trafoların yer alacağı yüzeydeki yapılardır. Bu

44 yapıların gereksinimleri Đnşaat ve Bina Đşleri Elektrik ve Mekanik Tesisat Đşleri bölümünde belirtilen şartlara uygun olarak karşılanacaktır. 4. HAT ĐŞLERĐ TASARIMI 4.1 ALTYAPI Yerel jeolojik ve hidrolik özellikler göz önüne alınarak güvenli bir şekilde inşa edilecektir. Yağmur ve sel suları işletmeyi etkilemeyecek şekilde yönlendirilecektir. 4.2 ÜSTYAPI Araçların üzerinde hareket ettiği raylar, bunları traverslere ve birbirlerine bağlayan bağlantı malzemesi, mevcutsa travers ve balast üstyapıyı teşkil eder. Đyi bir üstyapıda şu fonksiyonlar emniyetle yerine getirilecektir. a) Projede belirtilen en fazla araç yükünde ve maksimum hızda statik ve dinamik kuvvetlerin etkisinden dolayı kalıcı şekil değişiklikleri olmayacaktır. b) Hat boyutları ile araç ölçüleri birbiri ile istenen hızda ve kabul edilen aşınma paylarında, güvenli bir seyir sağlayacak şekilde uyuşacaktır. c) Kurpları, sistemin maksimum hızını sınırlamayacak kadar büyük tutulacaktır. d) Kurplar; müsaade edilen hıza ulaşıldığında, dengeleme, yan ivme ve onun zamanla değişimi en az olacak şekilde tesis edilecektir. Gerekli olduğu takdirde deverler, dever rampaları ve geçiş eğrileri kullanılacaktır. e) Yüzey suları üst yapıdan kolayca uzaklaştırılacaktır. Standart raylı sistem üst yapısının iki yapım şekli vardır Balastsız Hat Balastsız hat, rayların bağlantı malzemesi ile doğrudan ana yapıya bağlanması veya ikişerli blok halinde elastik tabana oturan prefabrik beton traverslere bağlanması şeklinde olacaktır. Ray hattı gömme ankastreler kullanılarak beton yağ yatağına direkt olarak tespit edilecektir

45 Ana tünel yapısı ile beton ray hattı yatağı arasında yeterli bir bağ temin edilecektir. Direkt tespit ray hattı ve balastlı ray hattı arasındaki bağlantı yerinde transfer dilimleri temin edilecektir. Balastız hatlarda, yol elastikliğinin sağlanması, titreşim ve gürültünün azaltılması için gerekli önlemler alınacak, beton ve ray temel kaidesi arasında elastomerik bant kullanılacaktır Balastlı Hat Balastlı hat, rayların balast tanımına uyan, gerektiği gibi tesviye edilmiş agrega içerisine oturtulmuş beton veya ahşap traverse monte edildiği hattır. Balastlı hat, motorlu taşıt trafiğini üzerinde taşımayan veya eşdüzey kesişmesiz hatlarda kullanılabilecektir. Hattın gerekli olan kesimlerine titreşim ve gürültü yalıtımı yapılacaktır. 4.3 MANEVRA VE PARK HATTI Sinyalize edilmiş hattın dışında kalan ve yolcu taşıma amacında kullanılmayan manevra ve park alanının belirlenmiş sınırlar içindeki bir hattır. 4.4 TAM KORUMALI HATTA ERĐŞĐM YOLLARI Acil durumlarda karayolundan gerekli ekipmanın hatta erişimi için en fazla 5 km. aralıklarla bağlantı sağlanacaktır. 4.5 RAYLAR Ray Tipleri Çalışan tüm raylar, UIC Standartlarının veya dengi standartların en yeni versiyonlarının gereklerine uygun olarak imal, monte, muayene ve test edilecektir

46 Raylar, "UIC 860-0" teknik şartnamesinde belirtilen 900A kalitesinde olacaktır. Tüm raylar, duruma göre, 12, 18, 24 veya 36 m lik boylar halinde temin edilecektir. Rayların her türlü kesilişi ve aktarılışı, UIC Standartlarının veya dengi standartların gereklerine uygun olacaktır. HRS hatlarında iki tip ray kullanılacaktır. Balastlı hatlarda UIC tipi S 49, balastsız hatlarda veya hemzemin geçitlerde UIC tipi S 49 veya oluklu RI 59, RI 60 kullanılacaktır. Ray tiplerinin özellikleri Ek-2'de belirtilmiştir. Raylar kaynaklı olacak ve mümkün olduğu kadar uzun tutulacaktır. Kaynağa ait teknik özellikler ise aşağıda verilmiştir. Raylara cebire delikleri delinmemiş olacaktır. Ray eğimi tasarım ayrıntılarına uymak için eğimin sıfır veya daha az olduğu özel hat çalışması dışında, içeriye doğru 1/20 olacaktır. Merkez hattında, 150 m veya daha küçük yarıçapındaki kavislerde kullanılacak olan raylar, standart atölye yöntemleri ya da diğer onaylanmış yöntemlerle önceden kavislendirilmiş olacaklardır Toleranslar Tüm hat ve hat donanımı aksamı, sıcaklık değişmelerini karşılayan ve yapım hassasiyetini sağlayan hat yapım toleranslarına uyan asgari toleranslara göre monte edilecektir. Ana hat ve depo hat donanımına ilişkin tüm yapım toleransları, aşağıdaki tabloda verilen hat yapım toleranslarına uyacaktır:

47 Ana hatta Yapım Toleransları Depoda Yapım Toleransları a- Hat Boyunca 16m ray boyunda ray 20m ray boyunda ray eksenleri arasında 3mm eksenleri arasında 3mm b- Ekartman (Ray Açıklığı) 1435mm ± 3mm 1435 mm ± 3mm c- Boyuna Kot Farkı 5 m de ± 3mm 50 m de ± 10mm d- Enine Kot Farkı ± 2mm ± 3mm Ray Kaynakları Ray kaynağı konusunda, UIC veya AREA standartları kullanılacaktır. Raylar; seyyar direnç ray kaynak makinesi veya sabit direnç ray kaynak makinesi ile alın kaynağı veya alüminotermit ray kaynağı ile kaynaklanacaktır. Kaynaksız ek mecbur kalınmadıkça kullanılmayacaktır. Gerekirse, kaynaksız tüm ekler, ilgili standartlara göre, her ekte en az 6 delik açılıp, ölçülü torkta sıkıştırılacak, yüksek çekme mukavemetli en az 25mm çaplı cıvatalarla tespit edilmiş, epoksi yapıştırmalı çubuk cebireler (ray tespit demirleri) kullanacak şekilde tasarımlanacaktır. Bu eklerin kullanımı, özel hat bağlantılarıyla ve kaynaklı nominal 450m uzunluktaki kesintisiz ray boylarıyla yahut bağlantılı ek gereken yerlerle sınırlı tutulacaktır. Yine bu ekler ray mantarında 0 mm tolerans ile yapılacak, gerekirse elektrik yalıtımları sağlanacaktır. Kaynak Yapılacak Minimum Ray Uzunlukları 50<V<80 km/s proje hızı aralığında kaynakla birleştirilebilecek minimum ray uzunluğu 5 m ve V<50 km/s için ise 3 m olacaktır. Makaslarda, bağlantı bölümlerinde daha kısa ray kaynak mesafesi kullanılabilecektir. Geçiş Raylarında Kaynak Birbirini takip eden raylar farklı özellikte ise geçiş rayları kullanılacaktır

48 Ray Döşemesinde Kaynak Boşluğu Rayların döşeme durumuna ve o günkü hava şartlarına göre kaynak için bırakılacak mesafeler tespit edilecektir. Makasların Montajı ve Kaynağı Makaslara, montaj yerinde veya inşaatın olduğu yerde kaynak yapılabilecektir. R< 760 m olan makasların kaynağı fabrikalarda, R>760 m olan makasların kaynağı arazide yapılacaktır Karşılık Rayları, (Kontrray) Deraymanı ve vagonların devrilmesini önlemek amacıyla, a) Makas göbeklerinde, b) 270 m veya daha küçük yarıçaplı kurplarda iç rayın iç tarafında, Deraymanın kesinlikle önlenmesi gereken viyadük veya köprülerin üzerinde hattın her iki rayı boyunca kontrray döşenecektir Makaslar Sistemin işletme hızlarını karşılayacak şekilde tasarlanıp yerleştirilecektir. Kesişme açısı 1/9 olan hat değiştirme makasları ana hatlarda ve depo/atölyeler alanına giriş hatlarında kullanılacaktır. Depo hatlarında ise kesişme açısı 1/7 olan hat değiştirme makasları kullanılacaktır. Makaslar, üniform meyilli aliyman bölümlerinde kullanılacaktır. Tünele yerleştirilmiş makaslarla depo alanındaki manüel makaslar hariç bütün özel hat donanımı, buz oluşumunun makasın hareketini engellemesine mani olmak için ısıtıcı elemanlarla teçhiz edilip monte edilecektir

49 4.6 BAĞLANTI ELEMANLARI Bağlantı elemanları TS EN , 2, 3 ve 4. bölümlerinde belirtilen özelliklere uygun olacaktır Doğrudan Tespit Ray Bağlantıları Ray bağlantı elemanları raya araç tekerlek yükleri, ray uzaması ve rayın mesnetlendiği yapılarda ortaya çıkan yüklere karşı bir direnç sağlayacaktır. Planlanan bağlantı elemanları takımı en az aşağıdaki parçalardan oluşacaktır: 2 Ray kraposu 2 Krapo yuvası 2 Ray yalıtkanı 1 Esnek ve elektriksel yalıtımlı ray pedi Doğrudan tespitli hat kesimlerinde hattın tüm esnekliği esnek ray pedi tarafından sağlanacaktır. Gabaride, ray ankraj düzeninin beton kaide üstünde kalan bölümü ray tabanından maksimum 100 mm yukarıda kalacak ve ray ekseninden 195 mm den daha fazla dışarıya taşmayacaktır. Bağlantı Elemanlarının Özellikleri a. Ray Mantarı Yanal Sapması: Bağlantı elemanı; ısı genleşmesi ve doluluk oranı izdiham hali kriterindeki (W5 yük durumu Bkz Bölüm 9.2) araçtan (buz yükü dahil) gelen düşey ve yatay yükler altında en fazla 6 mm lik bir gabari açılmasından daha fazla bir açılmaya meydan vermeyecek şekilde seçilecektir. Normal merkez-kaç kuvvetinin azami değerini seyir konforu kriteri belirleyecektir (yanal 0,1xg)

50 Ray kraposunca uygulanan taban kuvveti, aşırı radyal termal yük altında rayın üzerinde bulunduğu destek yüzeyinden dönerek ayrılmasını (devrilme) ya da düşey olarak ayrılmasını önleyecek düzeyde olacaktır. b. Rayın Düşey Sapması: Hatyolunun dinamik düşey deformasyonu değişik araç yükleri ve seçilen ray ile belirlenen ray aralığı esas alındığında aşağıdaki mertebelerde olacaktır: - W3 statik araç yükü altında(bkz. Bölüm 9.2) 20 0 C de, 0,65 mm'nin üzerinde, - W5 araç yükü altında (Bkz. Bölüm 9.2) (buz dahil) (20 0 C de) 1,8mm nin altında olacaktır. c. Boylamasına sınırlama: Viyadük hattı yapılarında bağlantı elemanlarının boylamasına deformasyonda dayanabileceği kuvvet mertebesi 10 kn-15 kn arasında olacaktır. Diğer yapılarda ise daha yüksek değerler ancak düşey sapma değerleri sağlandığı durumlarda kabul edilebilecektir. d. Kırılma sonucu oluşan boşluk: Bağlantı elemanının boylamasına oluşturduğu direnç, minimum ray sıcaklığında hesaplanan açılma aralığının 50 mm'den daha az olmasını sağlayacak mertebede olacaktır. Bu açılmanın hesaplanmasında rayın bağlantı düzeni içerisindeki kayma miktarı ile viyadük yapısındaki deformasyon dikkate alınacaktır. e. Bağlantı Elemanı Aralığı Ayrıntılı tasarımda aksi gerekmiyorsa, doğrudan tespitli hatyolu kesimlerinde, bağlantı elemanlarının aralığı kurplu hatlarda 0,650 m, düz hatlarda 0,750 m ve atölye hatlarında 1,0 m olacaktır. f. Elektriksel Yalıtım Özellikleri: Rayların hatyolu alt yapısından elektriksel olarak yalıtılmış olması depo dışındaki bütün ray bağlantı elemanları için bir gerekliliktir

51 4.6.2 Beton Travers Bağlantı Elemanları Beton traversler üzerinde ray bağlantı sistemi ile birlikte kullanılacak olan ray bağlantı elemanları doğrudan tespitli hat kesimleri için belirlenen hususlara benzer olacaktır. 4.7 TRAVERSLER Ön Gerilmeli Beton Travers Kullanım Alanı: Beton travers, tüm hemzemin hatlarda ve balastlı köprülerde kullanılacaktır. Aralık: Ön gerilmeli beton traversler eksenden eksene 75 cm. aralıkla yerleştirilecektir. Özel hallerde aralıklar değişebilecektir. Travers Boyutları: Boyutlar ve özelliklerde TS EN , 2, 3 ve 4. bölümlerinde belirtilen özelliklere uyulacaktır. Özel Boyutlarda (uzunluk olarak) Traversler: Sistemde elektriksel veya yapısal gerekliliklerden dolayı yukarıda anlatılandan daha uzun özel traversler kullanılabilecektir. Ahşap Travers Kullanım Alanı: Yalnız hatların özellik gerektiren bölümlerinde kullanılacaktır. Tüm ahşap traverslerin kullanımında TS 700 EN standardı ve TCDD Şartnamelerine uyulacaktır. Boyutlar: Balastlı hatlarda kullanılan standart ahşap traversler, TSE 700 EN standardında belirtilen özelliklerde, 16 cm yükseklikte, 30 cm genişlikte ve 240 veya 260 cm uzunlukta olacaktır. Aralıklar: Ahşap traversler eksenden eksene 60 cm aralıklarla yerleştirilecektir. Makas Traversleri: Özel durumlarda kullanılan değişik uzunluktaki traversler olup, yükseklikleri 18 cm. genişlikleri 23 cm olacaktır. Uzunlukları konumlarına göre değişecektir

52 4.8 BALAST Raylı sistemlerde hat zemini üzerine serilen, travers gelen trafik yükünü zemine dağıtan, düşey deformasyona engel olan, hat düzleminde yatay hareketi önleyerek verilen geometrik şekli koruyan ve drenaj imkanı sağlayan bir malzemedir. Kullanılacak Tip: Kırma taş balast kullanılacaktır. Granülometrik Özellikler: Elek Delik Çapı Elekten Geçen Malzeme Miktarı (inç) (mm) (%) 3" ½ ½ ¾ ½ No: 200 elek 0-1 Balast Derinliği: Balast derinliği varsa alt balastın üst yüzeyi arasındaki mesafe; alt balast yoksa, yol yatağının üst yüzeyi ile traversin alt taban yüzeyi arasındaki düşey mesafe olarak tanımlanmaktadır. Derinlik: ray hattı yatağı ve zemin şartlarına göre değişmekle birlikte en az 30 cm olacaktır. Balast Genişliği: R>300m hatlar için travers ucundan itibaren 20 cm, R<300 m'lik kurplarda 30 cm'dir. Balast Malzemesi: Riyolit, Andezit, Bazalt, Granit, Diyorit, Gabro, Dolomit, Kalker, Kumtaşı ve Silt taşı kullanılabilecektir. Balast Đletkenliği: Balast malzemesinin seçiminde alternatif malzemeler arasında yapılacak seçimde malzemelerin kuru ve ıslak olması hallerinde ölçülecek elektriksel iletkenliği olan malzeme seçilerek kaçak akımların azaltılması sağlanacaktır. Balast Boyutu Oranı: En uzun boyutun en kısa boyuta oranı en fazla 3 olacaktır. Balast Altı Tabakası: Taşıma kapasitesi yetersiz kohezyonlu zeminler için balast altı

53 tabakası kullanılacaktır. Tek ya da çok katlı tabakalar halinde tertiplenecektir. Oluşumunda kum, çakıl gibi taneli bir malzeme kullanılabileceği gibi, buruşmayan sentetik keçe türünden bir malzeme de kullanılabilecektir. Balast alt tabakasının kalınlığı 15 cm veya daha fazla olacaktır. Bu kalınlık zemin koşullarına bağlı olarak belirlenecektir ve drenaj için uygun eğim verilecektir. 5. ĐSTASYONLAR Yolcuların sirkülasyonu basit ve direkt olacak tarzda planlanacak, lüzumsuz ve şaşırtıcı dönüşler uzun yürüyüş mesafeleri, çakışan yaya akımları, çıkmazlar ve darboğazlar bulunmayacaktır. Đstasyon Tasarımında aşağıda verilen standartlar esas alınacaktır: TS 12127: Şehiriçi Yollar - Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm 1: Yer Altı Đstasyon Tesisleri Tasarım Kuralları TS 12186: Şehiriçi Yollar Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm 2: Yer Üstü Đstasyon Tesisleri Tasarım Kuralları TS 12460: Şehiriçi Yollar- Raylı Taşıma Sistemleri Bölüm 5: Özürlü ve Yaşlılar için Tesislerde Tasarım Kuralları TS 12511: Đstasyonlarda Kullanılacak Olan Tanıtım Sembollerinin Tasarım ve Yerleştirmeleri TS 12574: Đstasyon içi Đşaret ve Grafikler TS 12575: Bilgi ve Đlan Panolarının Yerleşim ve Genel Kuralları, TS 12527: Platform Oturma elemanlarının Tasarım ve Yerleştirme Kuralları 5.1 ĐSTASYON YOLCU YÜKÜ Perondaki yolcu yoğunluğu; Yerüstü istasyonlarında TS gereği kişi başına 0,35 m² - 0,50 m 2, Yeraltı istasyonlarında ise TS gereği kişi başına 0,50 m 2 0,75 m 2 kabul edilecektir. 5.2 ĐSTASYON PERONLARI a) Karşılıklı Yan Peronlar: Her biri ayrı ana hatta hizmet etmek üzere, karşılıklıdır

54 b) Şaşırtmalı Peronlar: Karşılıklı olmayan bu peronların her biri ayrı hatta hizmet vermektedir. c) Orta Peron: Tek olup, her iki yandaki hatlara hizmet verir. Peron tipleri, raylı sistemler için istasyon konumuna göre düşünülmelidir. Orta peron yer açısından kullanışlı olup, dikey sirkülasyon yönünden de maliyeti daha düşüktür. Peron tipleri, istasyon konumuna göre düşünülmelidir. Orta peron yer açısından kullanışlı olup, dikey sirkülasyon yönünden de maliyeti daha düşüktür. Peron yüksekliği yolcunun araca girişini kolaylaştırmak üzere araç taban seviyesinde olacaktır. Terminal istasyonlarda orta peron tercih edilecek ve istasyon öncesinde çift yönlü (çapraz) geçiş makası tesis edilecektir Peron Boyutları Peron boyutları bir dizi uzunluğuna uygun olmalıdır. Peron genişliği, araçlardan inen ve binen yolcuların peron üzeri ve çevre tesislerdeki fonksiyonel sirkülasyonuna ve peron kapasitesine bağlıdır. Hesaplanmış genişliğe 45 cm'lik bir uyarı bandı da dahil olacaktır. Peron genişlikleri yaklaşık yan peronlar için 3,50 m orta peronlar için 5 m olacaktır. Ancak, yolculuk talep durumuna göre değişebilecektir Peron Yerleşimi Peron kenarı ile araç arası mesafe 5-8 cm, ayrıca hatta paralel ve kurpta tanjantında olmalıdır. Hemzemin istasyonlarda peron sonunda yaya geçidine emniyetli ve uygun geçiş sağlanmalıdır. Peron Sirkülasyonu Genel Prensipleri: - Mümkün olan yerde sağ geçişler teşvik edilecek,

55 - Kesişen akıştan kaçınılacak, - Çıkmaz sonlardan kaçınılacak, - Peron düzeni ve işaretler, yolcunun bulunduğu yeri bilmesini ve gideceği yeri kolay bulmasını sağlayacak, - Yolcu akış planı, yaşlı ve özürlülerin varış noktalarına kolaylıkla erişebilmelerini sağlayacak şekilde olacaktır. 5.3 ĐSTASYON TESĐSLERĐ Yolcuya yardımcı olabilecek istasyon donanımları genel olarak: - Yolcu ve Personel için wc ler (aşağıdaki açıklama dikkate alınacaktır) - Bilet makineleri, - Genel telefonlar - Oturma yerleri, - Gazete ve genel ihtiyaç malzemeleri satış bölümleri, - Çöp kutuları, - Yolcu danışma ve grafikleri. Bünyesinde personel barındıran istasyonlarda personel için yeterli sayıda bay bayan tuvaletleri yapılacaktır. Yolcu tuvaletleri ile ilgili kararlar ve uygulamalar için, TS deki koşullara uyulacaktır. 5.4 ĐSTASYON GĐRĐŞ TESĐSLERĐ Hemzemin perona tekerlekli sandalye rampası temin edilecek ve eğim %8'i geçmeyecektir. Yükseltilmiş ya da yeraltı istasyonlarında ise düşey sirkülasyon merdiven, yürüyen merdiven ve rampalarla sağlanacaktır. Özürlü yolcular için asansör vb önlemler alınacaktır. Peron Çıkış Kapasitesi: Acil durumda perondaki yolcuların maksimum 4 dakikada boşaltılmasını sağlayacak şekilde planlanacaktır. Peron çıkış tesisleri tasarımında; peron yükü, net peron alanının kişi başına 0,65 m²'ye bölünmesi, minimum çıkış genişliği peron yükünün 50'ye bölünmesiyle elde edilir. Her peronda en az iki çıkış olacaktır. Düşey sirkülasyon: Yürüyen merdiven, rampa, asansör ve merdivenler TS de

56 belirtilen kriterler çerçevesinde planlanacaktır. Bedensel özürlü yolcular için her istasyonda rampa veya asansör yeri planlanacaktır Hesap Detayları: Hesaplamalarda bir yolcu şeridinin 60 cm olacağı varsayılacaktır. Planlama açısından yatay yürüme hızı dakikada 64 metre, düşey hız ise dakikada 14 m'dir. Merdivenlerden dakikada 33 kişinin, yatay koridor ve açıklıklardan ise dakikada 60 kişinin geçeceği varsayılacaktır. Merdiven genişlikleri ve açıklıkları ile ilgili hesaplar Madde Tüneller bölümünde belirtilen piston etkisinin yarattığı hava hızı kriterlerini karşılayacaktır. 5.5 MERDĐVENLER, YÜRÜYEN MERDĐVENLER VE ASANSÖRLER: Genel sistemdeki merdivenlerin genişlikleri TS deki koşulları sağlayacaktır. Acil durum merdivenlerinin asgari genişliği 1,2 m olacaktır. Yürüyen merdivenler tersine çevrilebilir türden olacaktır. Yürüyen merdivenlerin eğimi 30 dereceden fazla olmayacaktır. Yükleme/emniyet katsayıları EN 115 Standardına uygun olacaktır. Asansör ve asansör bekleme alanları genel dolaşım yolları için engel teşkil etmeyecek şekilde konumlandırılacaktır. Asansörlerin en az üç tarafı şeffaf ve asansörün içi görülebilir olacaktır. Tüm merdiven ve rampaların önünde görme özürlü olan kişileri, ilerdeki düşey değişiklik konusunda uyarmak üzere dokunmakla fark edilebilecek, 1,20 m eninde bir uyarı bant şeridi bulunacaktır. 5.6 ÖZÜRLÜLER ĐÇĐN EK TEDBĐRLER Bu gruba hareket olanağı kısıtlı olanlar, tekerlekli sandalye kullananlar, duyma ve görme özürü olan kimseler ile yaşlılar dahildir. Bu grup için istasyon ve tesislerde TS ta öngörülen kriterlere uyulacaktır

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi 1. GENEL... 6 2. GEOMETRĐK TASARIM... 6 2.1. YATAY GÜZERGAH... 6 2.1.1 Genel... 6 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman)... 7 2.1.3 Kurplar... 7 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 7 2.1.3.2 Bileşik Kurplar... 8 2.1.3.3

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. HRS Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. HRS Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman)... 2 2.1.3 Kurplar... 3 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 3 2.1.3.2 Bileşik Kurplar...

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. Metro Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. Metro Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman)... 2 2.1.3 Kurplar... 2 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 2 2.1.3.2 Bileşik Kurplar...

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi 1.GENEL... 1

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi 1.GENEL... 1 ĐÇĐNDEKĐLER 1.GENEL... 1 2.GEOMETRĐK TASARIM... 1 2.1 YATAY GÜZERGAH... 1 2.1.1 Genel... 1 2.1.2 Düz Hat Kesimleri:... 2 2.1.3 Kurplar:... 2 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 2 2.1.3.2 Bileşik Kurplar... 3 2.1.3.3

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. Tramvay Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. Tramvay Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri... 2 2.1.3 Kurplar... 3 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 3 2.1.3.2 Bileşik Kurplar... 3 2.1.3.3

Detaylı

Füniküler Tasarım Kriterleri

Füniküler Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 GÜZERGAH SEÇĐMĐ VE YERLEŞĐM... 2 2.2 GÜZERGAH AÇIKLIĞI, GENĐŞLĐĞĐ... 2 2.2.1 Hat Emniyet Genişliği... 2 2.2.2 Açıklıklar... 3 2.2.2.1 Dikey Açıklıklar...

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME V-2 TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği (CRN:13133) 2015-2016 Güz Yarıyılı. Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş. Gör. Mehmet Ali Silgu.

Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği (CRN:13133) 2015-2016 Güz Yarıyılı. Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş. Gör. Mehmet Ali Silgu. Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği (CRN:13133) 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof. Dr. Hilmi Berk Çelikoğlu Araş. Gör. Vermelding onderdeel organisatie Ders Bilgileri Dönemiçi ders planı Hafta Hafta1 Hafta2

Detaylı

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ENGELSİZ TASARIMLAR Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan İÇERİK 1) GİRİŞ 2) KALDIRIMLAR

Detaylı

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2007

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL PASLANMAZ BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1/5 PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1 KAPSAM Aydınlatma ünitesi, projektör, kamera, pano, anten, bayrak, flama

Detaylı

Öne monte edilen donanım. Öne monteli ekipmanın takılması. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar belgesinde mevcuttur.

Öne monte edilen donanım. Öne monteli ekipmanın takılması. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar belgesinde mevcuttur. Öne monteli ekipmanın takılması Öne monteli ekipmanın takılması Bu belgede öne monteli ekipmanın takılması için bir çok çözüm yolu açıklar. Üstyapı ve opsiyonel donanım için daha fazla bilgi Sınırlamalar

Detaylı

Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesi

Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesi Genel Genel Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesinin farklı tüleri vardır. Özellikle şunlar yer alır: Sürüş sırasında devrilme stabilitesi Devrilme sırasında devrilme stabilitesi Bir vinç

Detaylı

NOVA STVK 410. Teknik Bilgiler Vinilester esaslı stirensiz iki kompenantlı ankraj harcı TEKNİK ÖZELLİKLER. Produced by

NOVA STVK 410. Teknik Bilgiler Vinilester esaslı stirensiz iki kompenantlı ankraj harcı TEKNİK ÖZELLİKLER. Produced by 1 TEKNİK ÖZELLİKLER KULLANIMI 1. UYGULAMA ALANLARI KULLANIM BİLGİLERİ YÜZEYALTI: Beton, yekpare taş Yapı güçlendirme ankrajlarında, yüksek mukavemet gerektiren çelik beton bağlantılarında, metrik dişli

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ HAZİRAN 2011 1 AÇIK TENİS KORTU AÇIK BASKETBOL SAHASI VE AÇIK VOLEYBOL SAHASI SAHA VE EKİPMAN ÖZELLİKLERİ Akrilik spor sahaları imalatı Tenis

Detaylı

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

ORMAN YOLLARINDA KURPLAR

ORMAN YOLLARINDA KURPLAR ORMAN YOLLARINDA KURPLAR Orman yollarının planlanmasında açık bir poligondan ibaret olan doğrultulmuş sıfır hattının açıları içine, arazi şartlarına, yapılacak yolun önem ve iktisadiliğine uygun olarak,

Detaylı

Eğim dereceleri Merdivenler

Eğim dereceleri Merdivenler PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Merdivenler Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan sirkülasyon aracı, düzenli aralıklı, yatay kademelerden meydana gelirse merdiven adını alır. 7. Hafta Eğimler ve

Detaylı

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet Kayar Mesnetler 6Kayar Mesnet DestekleriKılavuzlu bir Desteğin bir Simotec Kiriş Kesiti 100 veya 120 den ya da 100 ila 120 mm arasında bir flanş genişliğine sahip başka bir çelik kirişten askıya alınması

Detaylı

Müdürler: T. Mesut Yalçın, Frank Uwe Scholz...

Müdürler: T. Mesut Yalçın, Frank Uwe Scholz... Karayolu ve Demiryolunda Çalışabilen DeBOA Demiryolu Bakım ve Onarım Aracı TEREX 1604 Ekskavatör, Seri 168 DeBOA Demiryolu Bakım ve Onarım Aracı zemin üzerinde veya raylar üzerinde gidebilir. Bu sebeple

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ PERŞEMBE SEMİNERLERİ

ANKARA ŞUBESİ PERŞEMBE SEMİNERLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ PERŞEMBE SEMİNERLERİ Yüksek Hızlı Demiryolu Köprüleri Tasarım Esasları (Ray-Köprü Etkileşimi) İnş.Müh. Tamer Fenercioğlu 30 Mart 2017 1 GİRİŞ Büyüyen iki demiryolu

Detaylı

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL ÖZELLİKLER 1. Set içeriğinde yer alan tüm aletlerin taşıyıcı ana gövdeleri Ø 168 mm. çapında ve 5-4 mm. et kalınlığında metal malzemeden imal edilmiştir. 2. Ana

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

Beton pompalı kamyonlar. Beton pompalı kamyonlar hakkında genel bilgiler. Tasarım. Beton pompalı kamyonlar burulmaya karşı ekstra sağlam kabul edilir.

Beton pompalı kamyonlar. Beton pompalı kamyonlar hakkında genel bilgiler. Tasarım. Beton pompalı kamyonlar burulmaya karşı ekstra sağlam kabul edilir. Beton pompalı kamyonlar hakkında genel bilgiler Beton pompalı kamyonlar hakkında genel bilgiler Beton pompalı kamyonlar burulmaya karşı ekstra sağlam kabul edilir. Tasarım Üstyapıyı öyle güçlü ve sert

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak kablo merdivenleri ve aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ

YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ YÜKSEK BĐNALARDA KALORĐFER ve SIHHĐ TESĐSAT ÖZELLĐKLERĐ Rüknettin KÜÇÜKÇALI 1950 yılında doğdu. 1972 yılında Đ.T.Ü. Makina Fakültesi'nden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Sungurlar ve Tokar firmalarında

Detaylı

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır.

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır. EN 12845 standardı Avrupa topluluğu ülkelerinin tamamında hayat koruma önlemleri ve sistemleri için belirli kuralları ve binalar ile endüstride kullanılan yangını önlemeye yönelik sabit sprinkler sistemlerinin

Detaylı

Hettich'in sürmeli kapak sistemleri

Hettich'in sürmeli kapak sistemleri Sürmeyi sevmek Hettich'in sürmeli kapak sistemleri Peki, mobilyayı kullananlar sürgülü kapağı nasıl algılar ve ondan neler bekler? Bu sorulara, Hettich'in piyasa araştırması cevaplar arar. Kullanıcıların

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

OBO Aydınlatma Taşıma Sistemleri, ışık sistemlerinin montajını kolaylaştırır Endüstriyel ve ticari yapı inşalarının çeşitli alanlarında

OBO Aydınlatma Taşıma Sistemleri, ışık sistemlerinin montajını kolaylaştırır Endüstriyel ve ticari yapı inşalarının çeşitli alanlarında OBO Aydınlatma Taşıma Sistemleri, ışık sistemlerinin montajını kolaylaştırır Endüstriyel ve ticari yapı inşalarının çeşitli alanlarında kullanılabilir. Kablolar kolayca döşenir ve aydınlatma tekniği açısında

Detaylı

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler 1. 70 km/sa hızla giden bir aracın emniyetle durabileceği mesafeyi bulunuz. Sürücünün intikal-reaksiyon süresi 2,0 saniye ve kayma-sürtünme katsayısı 0,45 alınacaktır.

Detaylı

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm TR En Konforlu Seyahatler STAR, 3 kişiye kadar olan yolcu kapasitesi, geniş ve rahat diz mesafesi ve zemindeki raylı sistem sayesinde yerleşimde

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule kare platform 7 basamaklı ara merdiven 150 cm düz kaydırak platform korkuluğu 2 ad güneş figürü çatı kemeri 2 li salıncak seti 1 tk POLİETİLEN

Detaylı

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI C. Özkaya 1, Z. Harputoğlu 1, G. Çetin 1, F. Tulumtaş 1, A. Gıcır 2 1 Yüksel Proje Uluslararası AŞ Birlik Mah. 450.

Detaylı

BHRS II. AŞAMA İNŞAAT VE E&M İŞLERİ SÖZLEŞMESİ 2010 Yılı Sonu İtibariyle Yapılan Toplam İş Miktarları

BHRS II. AŞAMA İNŞAAT VE E&M İŞLERİ SÖZLEŞMESİ 2010 Yılı Sonu İtibariyle Yapılan Toplam İş Miktarları Faaliyet ve Proje Bilgileri ÜNİVERSİTE HATTI GÜZERGAH PLANI BursaRay Hafif Raylı Sistemi İzmir Yolundaki mevcut Küçük Sanayi İstasyonu ile Uludağ Üniversitesi İstasyonu arasında uzanmaktadır ve yeni alınacak

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

SALYANGOZ FANLAR [PSF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

SALYANGOZ FANLAR [PSF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GENEL TANIMLAR

ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GENEL TANIMLAR 1 ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNE İLİŞKİN GENEL TANIMLAR Ulaştırma Mühendisliğinde kullanılan teknik terimlerin ve ulaştırma sistemlerine ilişkin genel tanımların bir özeti aşağıdaki satırlarda verilmektedir. 1.

Detaylı

SD130. Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw

SD130. Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw SD130 Volvo sıkıştırıcılar 12,8-13,3 t 119 kw Santrifüj gücü Yüksek santrifüj gücü ile yüksek silindir ağırlığının birleşimi, mükemmel sıkıştırmayı kolaylaştırır ve malzeme hedef derinliğine daha az geçişte

Detaylı

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit):

PROJE AŞAMALARI : Karayolu Geçkisi (Güzergahı Araştırması, Plan ve Boykesit): Bartın Üniversitesi Ad Soyad : Mühendislik Fakültesi Numara : İnşaat Mühendisliği Bölümü Pafta No : KONU : INS36 ULAŞTIRMA II (PROJE) DERSİ P R O J E V E R İ L E R İ /2000 ölçekli tesviye (eşyükselti)

Detaylı

PARS 8X8 TAKTIK TEKERLEKLI ZIRHLI ARAÇ

PARS 8X8 TAKTIK TEKERLEKLI ZIRHLI ARAÇ PARS 8X8 32 TAKTIK TEKERLEKLI ZIRHLI ARAÇ TEMEL ÖZELLİKLER Şoför/Komutan için mevcut durum bilgisi sağlayan önde ve arkada iki adet termal ve CCD gündüz kameraları Tüm tekerleklerden direksiyon kontrolü

Detaylı

BÖLÜM-7 DÜŞEY KURPLAR

BÖLÜM-7 DÜŞEY KURPLAR BÖLÜM-7 DÜŞEY KURPLAR DÜŞEY KURBA HESAPLARI Y (m) KIRMIZI KOT SİYAH KOT KESİT NO ARA MESAFE BAŞLANGICA UZAKLIK HEKTOMETRE KİLOMETRE BOYUNA EĞİM PLAN 74.4 82.5 77.76 80.0 70.92 75.0 68.28 70.0 65.82 65.0

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 11.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 3. SIVA ÜSTÜ TESİSAT 3.1. DÜBELLER Dübel, plastikten yapılmış tutturma gerecine denir. Dübeller, beton ve duvar

Detaylı

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası Baumit PRIMO 1 Kalın Dokulu Makine Sıvası Ürün Đç ve dış mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Đç mekanlarda son kat olarak kullanılabilir. Dış mekanlarda

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 3 ÜÇ NOKTALI EĞİLME DENEYİ GİRİŞ Yapılan herhangi bir mekanik tasarımda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule helezon kaydırak platformu 3 gen platform 2 ad 5 basmaklı merdiven çatı 150 cm helezon kaydırak 150 cm düz kaydırak platform korkuluğu 3 ad yaprak figürü bacak giydirme figürü

Detaylı

Basınç düşürme damperi

Basınç düşürme damperi ,2 X X testregistrierung asınç düşürme damperi Tipi Kapalı kanat Odalarda ve iklimlendirme sistemlerin fazla basıncın giderilmesi için asınç düşürme damperleri; basınçlandırma sistemleri, gazlı yangın

Detaylı

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR

ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR ÇELĐK PREFABRĐK YAPILAR 2. Bölüm Temel, kolon kirişler ve Döşeme 1 1. Çelik Temeller Binaların sabit ve hareketli yüklerini zemine nakletmek üzere inşa edilen temeller, şekillenme ve kullanılan malzemenin

Detaylı

TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA

TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA ÇELİK TAKVİYELİ KAUÇUK KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA ARBRIDGE 01-02-03-04-05 KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ; Avantajları Metal Olmayan Kısımlar Çok Yönlülük Kaymaya karşı koruma Düşük gürültü

Detaylı

Devrilme stabilitesi. Genel bilgiler. Aşağıdaki belgelerde daha fazla bilgi bulunabilir:

Devrilme stabilitesi. Genel bilgiler. Aşağıdaki belgelerde daha fazla bilgi bulunabilir: Genel bilgiler Başlıca aşağıdakiler olmak üzere farklı devrilme stabilitesi türleri vardır: Sürüş sırasında devrilme stabilitesi Devrilme sırasında devrilme stabilitesi Vinç kullanırken devrilme stabilitesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI DENEY ADI: EĞİLME (BÜKÜLME) DAYANIMI TANIM: Eğilme dayanımı (bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış fiberinin çekme dayanımının ölçüsüdür. Bu özellik, silindirik

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad 3 basamaklı ara merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad

Detaylı

İsmail KARTAL. Bölge Müdürü

İsmail KARTAL. Bölge Müdürü İsmail KARTAL Bölge Müdürü 25.11.2014 ASMA KÖPRÜ LOKASYONU ( KM: 4+175-7+082) DİLOVASI HERSEK BURNU İSTANBUL-BURSA-İZMİR OTOYOLU ( İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞİ VE BAĞLANTI YOLLARI DAHİL) YAP-İŞLET-DEVRET PROJESİ

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

İKİ PLATFORMLU OYUN GRUBUNA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İKİ PLATFORMLU OYUN GRUBUNA AİT TEKNİK ŞARTNAME İKİ PLATFORMLU OYUN GRUBUNA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1)GENEL BİLGİLER İKİ PLATFORMLU OYUN GRUBU PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ PLAN OYUN GRUBU MALZEME LİSTESİ Kare ahşap platform 2 Adet Ahşap merdiven H:100cm 1 Adet Düz

Detaylı

İKİ PLATFORMLU OYUN GRUBUNA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İKİ PLATFORMLU OYUN GRUBUNA AİT TEKNİK ŞARTNAME İKİ PLATFORMLU OYUN GRUBUNA AİT TEKNİK ŞARTNAME 1)GENEL BİLGİLER İKİ PLATFORMLU OYUN GRUBU PERSPEKTİF GÖRÜNÜŞ PLAN OYUN GRUBU MALZEME LİSTESİ Kare ahşap platform 2 Adet Ahşap merdiven H:100cm 1 Adet Eğik

Detaylı

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ SEMBOL LİSTESİ UYGULAMA LİSTESİ GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 1.1. Dalga Hareketi... 3 1.2. Frekans... 4 1.2.1. Oktav Bantlar... 7 1.3. Dalga

Detaylı

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V.

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. 1 KHK lar ve Görevlerimiz 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 9 uncu maddesinin (ı) bendinde geçen İçme

Detaylı

DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI DOLU KONTEYNER MAKİNESİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1

713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 713 SU TEMİNİ VE ÇEVRE ÖDEV #1 Teslim tarihi:- 1. Bir şehrin 1960 yılındaki nüfusu 35600 ve 1980 deki nüfusu 54800 olarak verildiğine göre, bu şehrin 1970 ve 2010 yıllarındaki nüfusunu (a) aritmetik artışa

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

*Cihazları vinçle kaldırırken kaldırma aparatlarının uzunluklarını toleranslı tutunuz. Kısa bağlanan durumlarda cihaz deforme olabilir.

*Cihazları vinçle kaldırırken kaldırma aparatlarının uzunluklarını toleranslı tutunuz. Kısa bağlanan durumlarda cihaz deforme olabilir. - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya Geçitleri Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya kaldırımında, kavşak veya yolun yaya geçitlerine

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (Bölüm-3) KÖPRÜLER Yrd. Doç. Dr. Banu Yağcı Kaynaklar G. Kıymaz, İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders Notları, 2009 http://web.sakarya.edu.tr/~cacur/ins/resim/kopruler.htm

Detaylı

Kar Mücadelesi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Kar Mücadelesi. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Kar Mücadelesi Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzey Kaplaması Yüzey Dokusu Kaplamanın yüzeysel dokusu ve pürüzlülüğü hem sürüş konforunu hem de sürüş emniyetini belirler. Kaplama yeterince düzgün ama gerekli

Detaylı

CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Teknik Özellikler

CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Teknik Özellikler CBF25 - CBF25S - CBF25G CBF25Q - CBF25B - CJF10 Teknik Özellikler Manuel Transpalet 2,5 (1,0) ton Manuel Transpalet Manuel transpalet malzeme istiflemede hiç şüphesiz en temel ve gerekli araçtır. On yıl

Detaylı

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER:

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: SÜRTÜME ETKİLİ (KYM KOTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: Birleşen parçaların temas yüzeyleri arasında kaymayı önlemek amacıyla bulonlara sıkma işlemi (öngerme) uygulanarak sürtünme kuvveti ile de yük aktarımı sağlanır.

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars. Angelina TM profili. Dayanım, hafiflik ve şeffaflığın başarılı bileşimi

Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars. Angelina TM profili. Dayanım, hafiflik ve şeffaflığın başarılı bileşimi Long Carbon Europe Sections and Merchant Bars Angelina TM profili Dayanım, hafiflik ve şeffaflığın başarılı bileşimi Angelina TM profili Endüstriyel bir ürüne uygulanmış başarılı bir düşünce Hafif, açık,

Detaylı

IP66 SAHA PANOLARI 98

IP66 SAHA PANOLARI 98 98 IP66 SAHA PANOLARI IP 66 SAHA PANOLARI ÇİFT CİDARLI HARİCİ TİP SAHA PANOLARI Harici tip saha panoları; data transferi,otomasyon, tren kontrol, liman kontrol, otoyol trafik sinyalizasyon ve kontrol sistemi,

Detaylı

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE PROJE Tablo gibi ince ince işlendi. Müge Apartmanı'nın zarifliği ve yüksek tasarım kalitesi ilk adımda hissediliyor ve her adımda karşınıza çıkıyor. Müge Apartmanı'nda sizi ince

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME 302.6.0 Makine Parkları 302.6.1 Makine Parkları Diğer bentlerde belirtilen harcamaların en fazla %12 sine kadar olmak kaydıyla ve iş planı hazırlamaya

Detaylı

ÇELİK YAPILAR. Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL. KTÜ İnşaat Müh. Bölümü

ÇELİK YAPILAR. Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL. KTÜ İnşaat Müh. Bölümü ÇELİK YAPILAR Hazırlayan: Doç. Dr. Selim PUL KTÜ İnşaat Müh. Bölümü ÇEKME ÇUBUKLARI BASINÇ ÇUBUKLARI KİRİŞLER (KAFES KİRİŞLER) ÇEKME ÇUBUKLARI ve EKLERİ Boylama ekseni doğrultusunda çekme kuvveti taşıyan

Detaylı

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip,

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, www.astasaries.com Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, beklenen konfor, güven ve rahatlığı sağlamayı ilke edinen ASTAŞARİES Yapı ortakları gerek yurtiçi gerek yurtdışı birçok önemli projede

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 5 ad kare platform 4 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 3 gen platform 6 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad 3 basamaklı ara merdiven 1 ad 7 basamaklı ara merdiven 1 ad çatı 3 ad 100

Detaylı

BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ

BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ BÖLÜM 4 TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEMLERİN HARMONİK OLARAK ZORLANMIŞ TİTREŞİMİ Kaynaklar: S.S. Rao, Mechanical Vibrations, Pearson, Zeki Kıral Ders notları Mekanik veya yapısal sistemlere dışarıdan bir

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Tip Kitapçığı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Tip Kitapçığı Yüksek verimli ısıtma pompası Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Tip Kitapçığı Baskı Tip Kitapçığı Rio-Eco N / Rio-Eco Z N Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 4 ad kare platform 3 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad çatı 2 ad 100 cm ikiz kaydırak 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad tüp geçit 1 ad 100 cm düz kaydırak

Detaylı

LINK YAPI Raylı Sistemler

LINK YAPI Raylı Sistemler 21.5.2013 1 21.5.2013 2 Sunum; 1978 yılında çelik dübel üretimi ile başlayan serüvende LINK önderliğinde Boru Askı ve Destek sektörünün geldiği nokta bugün bu sektörün kurucusu olan bizlere de gurur vermektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 11 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 14 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 15 1.5

Detaylı

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde

Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde DİŞLİ ÇARKLAR Dişli çark mekanizmaları en geniş kullanım alanı olan, gerek iletilebilen güç gerekse ulaşılabilen çevre hızları bakımından da mekanizmalar içinde özel bir yeri bulunan mekanizmalardır. Mekanizmayı

Detaylı

sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol birimi, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanından meydana gelir.

sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol birimi, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanından meydana gelir. Polymer Electric Kanıtlanmış Güvenlik Safe Bumperler; sensör, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanını içeren koruyucu ürünlerdir. (Emniyet Tamponu) sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma

Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma Dr. C. Erdem Đmrak 1, Said Bedir 1, Sefa Targıt 2 1 Đstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Fakültesi, Makine

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 91.100.10 TÜRK STANDARDI TASARISI tst 25 004 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 13536 Aralık 2012 ICS 11.180.01; 11.180.15 TS ISO 23599 UN UYGULAMASINA YÖNELİK TAMAMLAYICI STANDARD Complementary Turkish

Detaylı

Kar Mücadelesi-Siperler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Kar Mücadelesi-Siperler. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Kar Mücadelesi-Siperler Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzey Kaplaması Yüzey Dokusu Kaplamanın yüzeysel dokusu ve pürüzlülüğü hem sürüş konforunu hem de sürüş emniyetini belirler. Kaplama yeterince düzgün ama

Detaylı

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8.

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8. 1 TS EN 81-72 (İngilizce Metin) 2 TS EN ISO 25745-2 (İngilizce Metin) 3 TS EN ISO 25745-3 (İngilizce Metin) GÜNCEL ASANSÖR ve YÜR MER. / BANT STANDARTLARI - ARALIK 2015 bölüm 72:İtfayeci asansörleri Asansörler,

Detaylı

EK-1: KABLOLU TAŞIMA SĐSTEMLERĐ TASARIMINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER EK-2:KISALTMALAR

EK-1: KABLOLU TAŞIMA SĐSTEMLERĐ TASARIMINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER EK-2:KISALTMALAR EK-1: KABLOLU TAŞIMA SĐSTEMLERĐ TASARIMINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER EK-2:KISALTMALAR EK-1: KABLOLU TAŞIMA SĐSTEMLERĐ TASARIMINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER (Aşağıdakilerle

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ Pano Montörlüğü Eğitim Seti, elektrik - elektronik alanında, bina iç - dış elektrik tesisatları, zayıf akım, kuvvetli akım, aydınlatma vb. panolarının tasarımı, malzemelerin yerleştirilmesi, bara ve kabloların

Detaylı

MİLLER ve AKSLAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU

MİLLER ve AKSLAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU MİLLER ve AKSLAR MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Miller ve Akslar 2 / 40 AKS: Şekil olarak mile benzeyen, ancak döndürme momenti iletmediği için burulmaya zorlanmayan, sadece eğilme

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

İdeal toplu taşıma aracı

İdeal toplu taşıma aracı TR İdeal toplu taşıma aracı ATAK, 60 kişilik yolcu kapasitesi, engelli erişimine uygun alçak tabanlı yapısı, aracın arkasında konumlandırılmış ekonomi, performans ve sessiz yolculuk sağlayan motoru ve

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 2 ad kare platform 2 ad 5 basmaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 100 cm tüp kaydırak 1 ad tüp geçit 1 ad 100 cm düz kaydırak 1 ad kütük merdiven 1

Detaylı

CEPHE KAPLAMA KILAVUZU

CEPHE KAPLAMA KILAVUZU CEPHE KAPLAMA KILAVUZU STONITE TERASTONE STONITE Terastone yüzey kaplamaları yapısına giren materyallerin estetik ve mekanik özelliklerini öne çıkaran doğal bir üründür. Üretiminde kullanılan İtalyan Breton

Detaylı

Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi. Açıklama. Tavsiyeler

Alt şasi ve bağlantısının seçilmesi. Açıklama. Tavsiyeler Açıklama Açıklama Çalışma sırasında oluşabilecek her tip gerilmeyi karşılayabilmek için şasi çerçevesi, alt şasi ve takviye birlikte etkileşim gösterir. Alt şasi boyutlandırma ve tasarımı, ek ve takviyesi,

Detaylı