Füniküler Tasarım Kriterleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Füniküler Tasarım Kriterleri"

Transkript

1 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL GEOMETRĐK TASARIM GÜZERGAH SEÇĐMĐ VE YERLEŞĐM GÜZERGAH AÇIKLIĞI, GENĐŞLĐĞĐ Hat Emniyet Genişliği Açıklıklar Dikey Açıklıklar Yatay Açıklıklar FÜNĐKÜLER HATTI GEÇĐŞLERĐ GÜZERGAH Yatay Güzergah Düz Hat Kesimleri (Aliyman) Yatay Kurplar Dever Geçiş Eğrisi Dever Rampası Hız Sınırları Düşey Güzergah Eğimler Düşey Kurplar Hat Ekseni Röperlemesi GABARĐ Araç Gabarisi ĐNŞAAT VE YAPISAL TASARIM GENEL HATYOLU YAPILARI Hemzemin Hatlar Tünel Geçiş Bölgesi Kablo Kanalları ve Yaya Yürüme Yolları Diğer Yapılar HAT ĐŞLERĐ TASARIMI ALTYAPI ÜSTYAPI TOLERANSLAR RAYLAR VE SABĐTLEME SĐSTEMĐ Ray Tipleri Ray Kaynakları Karşılık Rayları (Kontrray) Makaslar Bağlantı Elemanları Travers Füniküler Tasarım Kriterleri i

2 4.5 HALAT KILAVUZ TEKERLEKLERĐ VE MAKARALAR HAT SONU DURDURMA TAMPONLARI ĐSTASYONLAR ĐSTASYON YOLCU YÜKÜ ĐSTASYON TĐPLERĐ Üst Đstasyon Alt Đstasyon ĐSTASYON PERONLARI Peron Boyutları Peron Yerleşimi ĐSTASYON TESĐSLERĐ ĐSTASYON GĐRĐŞ TESĐSLERĐ MERDĐVENLER, YÜRÜYEN MERDĐVENLER VE ASANSÖRLER MALZEMELER ENGELLĐLER ĐÇĐN EK ÖNLEMLER BAKIM KANALLARI BAKIM ONARIM MERKEZLERĐ VE ĐŞLEVLERĐ ĐNŞAAT VE BĐNA ĐŞLERĐ ELEKTRĐK VE MEKANĐK TESĐSAT SĐSTEMLERĐ ELEKTRĐK Aydınlatma Güvenlik ve Kontrol Sistemleri Telefon Sistemleri Đstasyon Elektrik Sistemleri Topraklama MEKANĐK SĐSTEMLER Sıhhi Tesisat (Temiz Su, Atıksu - Pissu ve Drenaj) Isıtma, Havalandırma ve Klima Acil Havalandırma Tünel Đstasyonlar Acil Kaçış ve Boşaltma Yangından Korunma Malzeme Yangın Yayılımının Durdurulması Söndürme Sistemleri Diğer Hususlar ELEKTROMEKANĐK SĐSTEMLER TAHRĐK VE GERME SĐSTEMLERĐ Genel Tahrik Sistemi Ana Sürüş Sistemi Hızlanma ve Hız Kontrolü Füniküler Tasarım Kriterleri ii

3 Acil Durum Güç Kaynağı Fren Sistemi Tahrik Makarası Çekme ve Germe Halatları, Uç Bağlantıları Germe Sistemi ELEKTRĐFĐKASYON Enerji Temini Sistem Güvenilirliği Orta Gerilim (O.G.) Enerji Dağıtımı Üst Đstasyon Trafo Merkezi Alt Đstasyon Trafo Merkezi Uzaktan Kumanda Kablolar Orta Gerilim Donanımı Kompanzasyon VDC Batarya Grubu ve Şarj Cihazı TOPRAKLAMA KESĐNTĐSĐZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) KRĐTĐK YÜKLER KUMANDA MERKEZĐ ĐŞLETĐM SĐSTEMĐ VE HABERLEŞME Đşletim Sistemi Genel Đşletme Modları HABERLEŞME SĐSTEMLERĐ Telsiz Sistemi ile Haberleşme Telefon Sistemi ile Haberleşme Anons Sistemi ile Haberleşme Kumanda Merkezinden Yolcuya Anons Sürücüden Yolcuya Anons Peronlar ve Đstasyon Dolaşım Alanlarına Anons KAPALI DEVRE TELEVĐZYON SĐSTEMĐ (CCTV) Genel Kamera Kontrolü ve Đzleme Đstasyonları Kameralar Peron Monitörleri TELSĐZ SĐSTEMĐ Genel Sistem Bileşenleri Anahtarlama Birimi (Switcher) Baz Đstasyonu Ağ Yönetim Sistemi (Network Management System - NMS) Dişpeç Ünitesi (Operatör Konsolu) Ses Kayıt Cihazı Mobil Araç Telsiz Terminali Mobil (El) Telsiz Terminali Füniküler Tasarım Kriterleri iii

4 8.11 SCADA SĐSTEMĐ ( Supervisory Control and Data Acquisition System ) Genel Sistem Elemanları SCADA Sisteminin Đzleyeceği veya Denetleyeceği Noktalar Hat Kenarında Trafo Merkezlerinde Yolcu Đstasyonlarında ÜCRET TOPLAMA SĐSTEMĐ Sistem Elemanları Sistem Çalışma Kavramı SAAT SĐSTEMĐ ĐLETĐŞĐM AĞI (COMMUNICATION NETWORK) Sistem Kapsamı Sistem Yapısı ARAÇLAR TASARIM YÜK KOŞULLARI HIZ KOŞULLARI PERFORMANS VERĐLERĐ ARAÇ GÖVDESĐ Araç Gövdesi Đmalat Özellikleri Sürücü Kabini Konsol Ekipmanı Camlar ve Pencereler Ön Cam Yolcu Kabini Camları Araç Zemini Yolcu Koltukları Yolcu Giriş Kapıları Dikmeler, Tırabzanlar, Tutamaklar Krikolama ve Kaldırma Araçlarda Engelliler Đçin Ek Önlemler ARAÇ FRENĐ BOJĐ VE BAĞLI TEÇHĐZATI Boji Amortisörler Tekerlekler ISITMA VE HAVALANDIRMA YANGIN SÖNDÜRME HALAT SABĐTLEME SĐSTEMĐ BAĞLANTI KOLLARI ARAÇ ĐZOLASYONU Füniküler Tasarım Kriterleri iv

5 9.13 DĐNAMĐK VE SARSINTI KONFORU AYDINLATMA Đç Aydınlatma Yedek Aydınlatma Dış Aydınlatma ARAÇ ĐÇĐ ENERJĐ TEMĐNĐ Akım Toplama Elemanları Hat Kesicisi YARDIMCI ELEKTRĐK SĐSTEMLERĐ Düşük Gerilimli Güç Temini ve Batarya Şarj Cihazı Batarya ARACA ENERJĐ TEMĐN SĐSTEMLERĐ KATENER SĐSTEM Kontak Teli Askı Teli ENERJĐ RAYI DÖNÜŞ HATTI EKLER EK-1: Füniküler Sistemi Tasarımında Yararlanılacak Standartlar, Yönetmelikler ve Teknik Şartnameler EK-2: Kısaltmalar ŞEKĐLLER Şekil 2.1: Geçiş Spirali (Klotoid)... 7 Şekil 2.2: Dever Rampası... 9 Şekil 3.1: Tünel Gabarisi - Hat Kesiminde Şekil 3.2: Tünel Gabarisi - Geçiş Bölgesinde Şekil 3.3: Tünel Gabarisi - Peronda Füniküler Tasarım Kriterleri v

6 Füniküler Tasarım Kriterleri vi

7 1. GENEL Bu bölüm altında FÜNĐKÜLER Sistemlere ilişkin uyulması gereken asgari tasarım kriterleri yer almaktadır. Bölüm 2 de; genel olarak tüm Füniküler Sistemleri için Geometrik Tasarım kriterleri verilmiş, sonraki bölümlerde ise ağırlıklı olarak kentiçi toplu taşım sistemleri içerisinde yer alan Füniküler Sistemler ele alınmıştır. Füniküler Sistemler; çelik halatlar ile çekilen ve ray üzerinde hareket eden, iki ayrı aracın aynı anda kullanımı ve vagonların her birini karşı ağırlık olarak etkilemesi prensibi ile çalışan, yüksek eğimlerde tercih edilecek sistemlerdir. Araç içi ihtiyaçları için gereksinim duyulan enerji katenerden veya enerji rayından temin edilecektir. Sistem, tam korumalı hatta sahip olacak ve diğer ulaşım sistemleri ile hemzemin seviyede kesişmeyecektir. Füniküler Sistemin tipik özellikleri aşağıdaki belirtilmiştir. - Kapasitesi: Maksimum yolcu/saat/yön, - Đşletme hızı: Minimum 1,5 m/s, maksimum 12 m/s, - Kurpları, değişken eğimleri ve geçiş zonlarını ihtiva edebilecek kompleks hat yapısı, - Doğrudan operatör denetimi. Sistemin tümünde 2000/9 AT - Đnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği hükümleri ile TS EN ve TS standartlarında belirtilen güvenlik kurallarına uyulacaktır. - TS EN : Đnsan Taşımak Đçin Tasarımlanan Havai Hat Tesisleri Đçin Güvenlik Kuralları- Genel Şartlar - Bölüm 1: Bütün Tesisler Đçin Kurallar - TS EN : Đnsan Taşımak Đçin Tasarımlanan Havai Hat Tesisleri Đçin Güvenlik Kuralları - Genel Şartlar - Bölüm 2: Taşıyıcı Vagon Frenleri Olmayan Ters Çevrilir Đki Kablolu Havai Halatlı Yollar Đçin Đlave Kurallar Sistem tasarımı genel olarak ekte yer alan ulusal-uluslararası standartlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yönetmelik ve teknik şartnameleri ile uyumlu olacaktır. Füniküler Tasarım Kriterleri 1

8 2. GEOMETRĐK TASARIM Tasarımda, maksimum tasarım kapasitesi ve tasarım yükleme koşulları belirtilecektir. Maksimum halat hızı tasarım yüklenicisi tarafından test ve işletme performanslarına göre saptanmış ve spesifize edilmiş olacaktır. Tasarımda bir yolcu ağırlığı 70 kg olarak kabul edilecektir. Projelerde kullanılacak ölçekler Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı Yapı Đşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Düzenleme Esaslarına ve ilgili TS Standartlarına uygun olacaktır. 2.1 GÜZERGAH SEÇĐMĐ VE YERLEŞĐM Güzergah seçimi ve hat yerleşiminde; aşağıdaki kriterler ve özellikle füniküler tip ve yerleşimi ile ilgili olabilecek diğer şartlar (araç karakteristiği vb.) dikkate alınacaktır: - Enerji hatları ve destekleri, - Demiryolları, - Karayolları, - Yapılar, - Kaya ve zeminin kayma özelliği, mağaralar ve benzeri doğal yapıların durumu, - Hat boyunca kar yoğunluğu ve çığ, - Rüzgar etkisi, - Buzlanma, - Karda kaymak üzere yamaçlar, patikalar, - Nehirler ve vadiler, - Gömülü tesisatlar (boru hatları dahil), - Diğer kablolu taşıma veya füniküler hattı ile kesişmeleri veya yaklaşımları, - Tesisin kurulacağı yerin altında, üstünde ve yakınındaki hava sahasının kontrolü, - Zeminden itibaren araç yüksekliği, - Sismik ve jeoteknik diğer etmenler, - Yanal ivmenin yolculara etkisi, - Tekerleğe gelecek muhtemel yükler de göz önüne alınarak hattaki aracın güvenli seyri, - Kablonun makaraya güvenli sarışı, - Gerekli fren kuvveti ve hat freninin güvenli işletimi, - Araçların karekteristiği. 2.2 GÜZERGAH AÇIKLIĞI, GENĐŞLĐĞĐ Hat Emniyet Genişliği Füniküler sistem; yatay bir ayırıcı ile diğer ulaşım sistemlerinden ayrılmış, tam korumalı bir hat olacaktır. Sistemin emniyet şeridi, yakınında bulunan bitki örtüsünden müdahaleyi önleyecek yeterli açıklıkta olacaktır. Bu gibi açıklıklar; gerekiyorsa sel suları çukurlarından, çığdan, buzlanmadan ve diğer doğal felaketlerden korunmuş olacaktır. Füniküler Tasarım Kriterleri 2

9 Normal işletme koşullarında, ağaçlar veya bitki örtüsü hiçbir şekilde Füniküler aracının herhangi bir bölümüne 1,53 m den fazla yaklaşmayacaktır Açıklıklar Açıklıklar, her aracın sabit nesneler yönünde maksimum yanal ve dikey hareketleri ve eşzamanlı olarak her bir aracın diğerine doğru hareketiyle geçişi göz önüne alınarak belirlenecektir Dikey Açıklıklar a) Đstasyonlarda, tünellerde, karayollarını üstten geçişlerde veya diğer kapalı alanlarda, füniküler aracının en üst noktası ile tünel tavanı veya herhangi bir yapı sınırı arasında minimum 460 mm mesafe bulunacaktır. b) Yükseltilmiş bir füniküler yapısının alt ucu ile; yer, zemin veya diğer engellerin (kar dahil) herhangi bir kısmı arasında aşağıda verilen minimum dikey açıklıklar bulunacaktır: - Alttan herhangi bir ulaşım aracı geçmesi durumunda: 5,03 m - Altta kayak yapılması durumunda: 3,05 m Dikey açıklığın 2,44 metreden az olması durumunda, yetkisiz kişilerin hatyolu altındaki alana girişini önlemek üzere önlemler alınacaktır Yatay Açıklıklar Aşağıda, çeşitli durumlardaki minimum yatay açıklıklar belirtilmiştir: a) Birbirini geçmekte olan iki füniküler aracı arasında veya araç ile herhangi sabit bir öge arasındaki açıklık; - bu açıklığın yolcuların geçişine kapalı olması şartıyla: 460 mm - bu açıklığa, yolcuların girişine engel olacak bir muhafaza sağlanmamışsa: 1,22 m b) Tünellerde ve karayolu üstünden geçişlerde; - aracın bir tarafının yolcu çıkışına kapalı olması durumunda: 460 mm - yolcu çıkış kapısı varsa: 815 mm Araç çıkış kapıları dışarı doğru açılıyorsa, minimum açıklık tam açık konumdaki bir kapının en dış tarafından ölçülecektir. Terminal ve istasyonlarda indirme bindirme peronları, tüm işletme şartları altında füniküler aracının engelsiz bir şekilde geçişini sağlayacak şekilde tasarımlanacaktır. Duran ve kapısı açık olan bir aracın kapı eşik kenarı ile peron kenarı arasındaki boşluk 50 mm den fazla olmayacaktır. Hiçbir durumda araç kabin platformu peron yüzeyinden daha düşük seviyede olmayacaktır. Karayolu araçlarının füniküler hattına yaklaştığı yerlerde koruyucu bariyerler kullanılacaktır. Füniküler Tasarım Kriterleri 3

10 2.3 FÜNĐKÜLER HATTI GEÇĐŞLERĐ Füniküler Sistemler karayolu ile hemzemin seviyede kesişmeyecektir. Karayolu yaklaşımlarında veya paralel geçişlerinde, füniküler aracının düşey dış cephe sınırı veya füniküler hattı elemanları ile karayolunun en uç noktası arasındaki mesafe minimum 1,53 metre olacaktır. Füniküler sistemlerin karayolu altından geçişlerinde açıklıklar için Madde a ve de belirtilmiş kriterler sağlanacaktır. 2.4 GÜZERGAH Yatay Güzergah Bu kriterler hatyolu yatay güzergahının tüm tasarım aşamalarında bütün ray işlerine uygulanacaktır. Ana hat üzerindeki yatay güzergah, dairesel kurplara geçiş eğrileri ile bağlanan doğru bölümlerden oluşmaktadır. Uygun olduğu takdirde, maksimum 150 mm ile sınırlı tutulacak olan dever uygulaması suretiyle hattın kurplu kısımlarında maksimum hız korunacaktır Düz Hat Kesimleri (Aliyman) a) Hatlar Ana hattın kurplu kesimleri arasındaki minimum aliyman uzunluğu, metre olarak tasarım hızının yarısı (V/2 km/saat) olacaktır. b) Đstasyonlar Đstasyon peronları aliymanlarda inşa edilecektir. Peron ile araç arasında sabit bir mesafe bulundurmak için düz hat kesimi, peronun her iki ucundan da ileriye doğru uzanacaktır. Bir peronun ucunu aşan spiral geçişlerin uzunluğu, 17 m si deversiz olmak üzere minimum 25 m olacaktır. c) Özel Hat Đşleri Bütün özel hat işleri düz hat üzerinde yapılacaktır Yatay Kurplar Yatay kurplar, metre olarak yarıçaplarına göre tanımlanacaktır. Füniküler sistemlerde rahat ve güvenli bir seyir sağlamak için kurplardan kaçınılacaktır. Ancak zorunlu olduğu hallerde mümkün olduğunca büyük yarıçaplı kurplar kullanılacaktır. Minimum kurp yarıçapı R= 6.V² (m) (V: km/saat) Mutlak minimum kurp yarıçapı R= 100 m Füniküler Tasarım Kriterleri 4

11 Dever Dever, merkezkaç kuvvetinin savurma etkisini önlemek amacıyla kurp merkezinin en uzağında bulunan raya, kurp merkezinin en yakınındaki raya kıyasla verilmiş olan dikey yüksekliktir. Gerekli olan yerlerde bütün kurplardaki raylara aşağıdaki formüllere göre bir dever verilecektir. Yatay kurplar ivmenin azalıp çoğaldığı bölgelerde bulunuyorsa, değişen süratlerin sebep olduğu dengesizliği minimuma indirmek için, kurp dahilindeki deverde değişiklik yapılması göz önünde bulundurulacaktır. Dengelenme (Teorik) Deveri Dengelenme deveri (E e ), belli bir V hızında meydana gelen merkezkaç kuvvetini dengelemek ve a 1 yan ivmesini böylece sıfıra indirmek için belli kurp dahilinde bulunan iç raya kıyasla dış raya verilmesi gereken teorik ilave dever miktarıdır. E e değeri aşağıdaki denkleme göre hesaplanacaktır: E e = 11,83. V²/R E e : dengelenme deveri (mm) V: tasarım hızı (km/saat) R: kurp yarıçapı (m) Normal Dever (E n ) Elverişlilik amacıyla, E e değeri, yolcu rahatlığını etkilemeksizin, E n değerine düşürülebilecektir. E n değeri, belli bir kurp dahilindeki dış raya, iç raya kıyasla verilen kabul edilebilir yükseltmedir. E n şu denklemle hesaplanacaktır: E n = [(V² / 12,96. R. g)-z] 1504 E n : normal dever (mm) V: tasarım hızı (km/saat) R: yarıçap (m) g: yerçekiminden kaynakları ivme (9,81 m/s 2 ) Z: yan ivmenin g olarak değeri (normalde 0-0,05 arasındadır, maksimum değeri 0,1'dir) Hesaplanmış E n değeri 20 mm'nin altına düşerse dikkate alınmaz. Müsaade edilebilir maksimum dever 150 mm olacaktır. Normal dever, 0,05 g veya daha az bir yanal ivme sağlamaktadır. Güzergah boyunca maksimum tasarım hızı uygulanırken, dever seçiminin ilk tekrarında Z değeri sıfır alınacaktır. Bundan sonra Z; cüzi artışlarla 0,05 (maksimum 0,1) değerine çıkartılacak, uygun deverin elde edilmesi için hız ayarlanması yapılacaktır. Füniküler Tasarım Kriterleri 5

12 Mutlak Minimum Dever (E min ) Zor tasarım şartlarında, dengelenmemiş dever gerekli minimum miktar ölçüsünde arttırılabilir. Dengelenmemiş deverdeki bu artış, yanal ivmede maksimum 0,1 g değeriyle sınırlı olacak bir artışa yol açacaktır (E min değerinin sınırlayıcı değerlerine tekabül eder). E min değeri aşağıdaki formülden hesaplanacaktır: 2 11,83. V E min = 150 R E min : minimum dever (mm) V: tasarım hızı (km/saat) R: yarıçap (m) Hesap neticesinde 1 ila 20 mm arasında bulunan E min değeri 20 mm'ye yuvarlanacaktır. Dengelenmemiş Dever Dengelenmemiş dever şu formüle göre hesaplanacaktır: E u = E e -E E u : dengelenmemiş dever (mm) Ee: dengeleme deveri (mm) E: fiili dever (mm) Tasarımda, yukarıdaki formüller kullanıldığı zaman meydana gelecek yan ivmenin, belirtilen V=88 km/saatlik hızında 0,1 g değerini aşmamasını sağlanacaktır. Dever Uygulaması Belli bir kurp için gerekli deverin seçimi aşağıdaki kriterler dahilinde olacaktır: a) Maksimum hızın kurp boyunca muhafazası, b) Đstenilen düzeyde yolcu rahatlığının sağlanması, c) Minimum dever değerinin seçimi Geçiş Eğrisi Düz hat ile yatay kurplu hat arasında geçiş eğrisi uygulanacaktır. Yumuşak bir geçiş oluşturmak için düz hat ile yarıçapı 1600 m'den az olan dairesel kurplar arasında geçiş spiralleri (klotoit) kullanılacaktır. Füniküler Tasarım Kriterleri 6

13 Şekil -2.1: Geçiş Spirali (Klotoid) B : some noktasının sapma açısı (derece) C.P.I. : doğruların dairesel kavisle kesişme noktası C.S. : dairesel bir kurbun spiral bir kurba dönüşüm noktası E t : daire merkezinden çıkan dairesel kurp ile P.I arasındaki mesafe L s : fiili spiral uzunluğu (m) p: dairesel kurp yarıçapının spiralin uzun doğrusuna (l.t) dik olduğu nokta ile T.S. arasındaki ordinat mesafe (m) P.l. : iki anal doğrunun kesişme noktası P.O.S.: spiral üzerindeki nokta q: dairesel kurp yarıçapının spiralin uzun doğrusuna (l.t.) dik olduğu nokta ile T.S. arasındaki absis mesafe (m) R: dairesel kurbun veya spiral nihayetinin yarıçapı (m) S.C.: spiral kurptan dairesel kurba dönüş noktası S.P.l. : uzun ve kısa doğruların kesişme noktası S.T.: spiral eğriden doğru durumuna değişim noktası Füniküler Tasarım Kriterleri 7

14 s.t.: kısa doğru T s : T.S. veya S.T. ile P.I arasındaki ana doğru uzunluğu (m) T.S.: doğru durumundan spiral kurp haline geçiş noktası X: T.S. ile S.C. veya S.T. ve C.S. arasındaki absis mesafe (m) x: T.S. ile P.O.S. arasındaki absis mesafesi (m) Y: T.S. veya S.C. ile S.C. arasındaki ordinat mesafesi (m) y: T.S. ile P.O.S. arasındaki ordinat mesafesi (m) r : P.O.S.'deki spiralin doğru ile uzun doğru arasındaki radyan olarak ifade edilen açı. Limit değeri θ s 'dir. θ: toplam merkez açısı (derece) θ c : dairesel kurbun merkez açısı (derece) θ s : toplam spiral açısı (derece) λ: spiral kurbun T.S. veya S.T. ile spiral üzerinde bulunan herhangi birnokta (P.O.S.) arasındaki kısmi uzunluğu. Limit değeri L s 'dir (m) Minimum spiral uzunluğu (Đ s ) şu formüllere göre hesaplanan en yüksek değer olacaktır. 5,3. V. E (1) Đ s = 1000 Đs = Spiral uzunluğu (m) (2) Đ s = 3,7. V. Eu 1000 V=Tasarım hızı ( km/saat) E= Fiili dever (mm) (3) Đ s =0,2. E Eu= Dengelenmemiş dever (mm) (4) Đ s =17 m veya boji açıklığı (hangisi büyükse) Dever Rampası Dever rampası, spiral uzunluğunun içinde tamamlanacaktır. Yavaşlatma amacıyla spiralin her iki ucundan bir T v mesafesi alınacaktır. Burada: L r = L s E/L s oranının 0,5 değerini aşmakta olduğu dever rampasının baş ve sonunda parabolik bir dikey kurp kullanılacaktır. Dikey kurbun ilk V.P.'si T.S. noktasında, ikincisi de S.C. noktasında olacaktır. Füniküler Tasarım Kriterleri 8

15 Dikey kurbun gerekli doğru uzunluğu (T v ) aşağıdaki gibi olacaktır: T v (min) =2,0 m T v (tercih edilen) =4,0 m E: fiili dever (mm) L r : dever rampasının uzunluğu (m) L s : fiili spiral uzunluğu (m) T v : dikey kurbun doğru uzunluğu (m) Parabolik kurb formüllerinde kullanılmak üzere, dikey kurbun uzunluğu (L) için, L=2 T v olarak yaklaşık bir değer alınabilir. Ls= Yatay güzergah Şekil -2.2: Dever Rampası E:gerçek dever (mm) L r : dever rampa bölümünün uzunluğu (m) L s : fiili spiral uzunluğu (m) S.C.: spiral kurptan dairesel kurba dönüş noktası T.S.: doğru durumundan spiral kurp haline geçiş noktası T v : düşey kurbun doğru uzunluğu (m) V.P.l.: doğru ile düşey kurbun kesişme noktası Füniküler Tasarım Kriterleri 9

16 Hız Sınırları Yukarıdaki formüller sayesinde tasarımda; yolcu rahatlığı ve araç dengesi için aranılan standartlar bozulmadan, küçük yarıçapların, alçak deverin veya kısa spiral uzunluklarının egemen olduğu kesimlere hız sınırlamaları koymak olanağına sahip olunacaktır. Yatay bir kurpta maksimum hız şu formülle belirlenecektir. V ( E + 150) R = 11,83 1/ 2 V: maksimum tasarım hızı (km/saat) E: fiili dever (mm) R: yarıçap (m) Düşey Güzergah Hat profili, alçak kottaki rayın üst kotunu hat merkezinde gösteren boyuna kesittir Eğimler Sistem; tesis edileceği yamacın veya arazinin dikliğine, kurulacak olan tahrik sisteminin gücü, hat uzunluğu ve yolculuk kapasitesine bağlı olarak; çok yüksek eğimlerde kullanılmaya uygundur Düşey Kurplar Hat eğimlerinde değişiklik olması halinde düşey kurplar ile yumuşak bir geçiş sağlanacaktır. Düşey kurplar dairesel veya parabolik eğrilerle oluşturulacaktır. Uygulanacak açık veya kapalı düşey kurplar mümkün olduğu kadar büyük seçilecektir Hat Ekseni Röperlemesi Aliymanlarda 50 m ve kurplarda 30 m minimum aralıklarla yan röperler kullanılarak hattın merkez ekseni röperlenecektir. 2.5 GABARĐ Füniküler Sistemlerde ray açıklığı topografya, sistem ve araç özelliklerine bağlı olarak değişkendir. Ancak kentiçi füniküler toplu taşım sistemlerinde ray açıklığı 1435 mm olacaktır. Hatlarda ve hat boyu yapılarda uygulanacak minimum gabari; füniküler aracının fiziksel profili ve açık araçlarda yan el alanı da dahil olmak üzere dinamik alan gereksiniminin esas alınması suretiyle belirlenecektir. Füniküler Tasarım Kriterleri 10

17 Hesaplamalarda aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır: - Hattın kurplu kesimlerinde aracın yatay ve düşey hareketi - Tekerleklerin raylara göre yanal hareketi - Olası boyutsal toleranslar - Füniküler Sisteminin tesis koşulları (arazi, topografya ve diğer doğal şartlar) dinamik alan gereksinimi için daha kesin bir inceleme yapılmasını gerektirmedikçe; basit sistemlerde aracın her iki tarafındaki minimum dinamik alan gereksinimi: 50 mm - Açık araçlarda yan el alanı: Bütün açık camlar ve açık vagonlar için yan el alanı: 1 m 0,20 m den fazla açılamayan üst pencereler için el alanı: * Pencerenin alt kenarı araç döşemesinden en az 1,80 m yukarıda ise: 0,20 m * Pencerenin alt kenarı araç döşemesinden en az 1,50 m yukarıda ise: 0,50 m Araç Gabarisi Kentiçi Sistemlerde FÜNĐKÜLER aracının statik ve dinamik gabarileri aşağıda yer alan normlara uygun olacaktır: - UIC 505-1: Railway Transport Stock-Rolling Stock Construction Gauge - (Demiryolu Taşıma Araçları -Vagonları - Yapım Aralıkları) - UIC 505-5: History, Justification and Commentaries on the Elaboration and Development of UIC Leaflets of Series 505 and 506 on Gauges - (Ray Aralıkları Đle Đlgili UIC 505 ve 506 nın Gelişimi ve Detayları ile Đlgili Tarihçe, Doğrulama ve Yorumlar) Araç gabarisi, dinamik gabarinin etrafına 100 mm'lik bir yedek pay ilavesiyle aracın işgal ettiği mekan olarak tanımlanır. Yedek pay, sistemin herhangi bir yerinde sabit bir yapının cephesi ile araç arasında kalan minimum boşluk payını ifade eder. Đstasyon peronları bunun dışında bırakılmıştır. Füniküler Tasarım Kriterleri 11

18 3. ĐNŞAAT VE YAPISAL TASARIM 3.1 GENEL Yapısal tasarım Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı Yapı Đşleri Genel Teknik Şartnamesi ve ilgili ulusal-uluslararası standartlarla uyumlu olacaktır. Yapısal tasarımda uygulanan tasarım yükleri; normal ve önceden tahmin edilebilen anormal şartlara göre, ölü ve hareketli yük, kar, rüzgar yükleri ile dinamik yükleri içerecektir. Karlı bölgelerde bulunan yapılar ve temeller, bu koşullara ve yüklere göre tasarımlanacak veya şartların gerektirdiği şekilde koruyucu yapılar sağlanacaktır. Temellerin hareketine karşı toprağın direncinin belirlenmesinde, yeraltı suyunun kaldırma kuvveti gibi muhtemel yeraltı şartları göz önüne alınacaktır. Temellerin tasarımında toprağın donma ve çözülme özellikleri göz önüne alınacaktır. Tasarımda; zeminin altındaki temeller ve çelik yapıların korunması için özel direktifler belirtilmedikçe, beton temellerin en üst kotu bitmiş zemin seviyesinden en az 150 mm yukarıda olacaktır. Tasarımda; ölü ve hareketli yük koşulları altında, devrilmeye ve kaymaya karşı minimum güvenlik faktörü 2 olacaktır. Bu yüklere ilaveten eşzamanlı olarak rüzgar veya sismik aktiviteler altında minimum güvenlik faktörü 1,5 olacaktır. 3.2 HATYOLU YAPILARI Hemzemin Hatlar Hemzemin hat; - Mevcut yağmur drenaj kanalına bağlanan eksiksiz bir drenaj sistemi, - Yaya yürüme yolu, - Kesintisiz kablo hattı, - Gerekli geçiş elemanları ve travers, - Hattın her iki yanında, yetkisiz kişilerin hatta girişine engel olacak emniyet parmaklığı (tırmanılmayan tipte, en yüksek yerden veya bordürden 2,0 metre yükseklikte, üst kısmı dikenli standart galvanizli tel) gibi yapılardan oluşacaktır Tünel Tünel hesaplarında aşağıdaki esaslar dikkate alınacaktır: - Statik ve dinamik gerilmeler emniyetli olarak absorbe edilecektir, - Yeraltı su seviyesi yüksek olsa bile kaldırma kuvveti yapı stabilizesini etkilemeyecektir, - Tüneller inşa edilirken, zemin yapısı, su akıntısı, zemin katsayısı ve kimyasal etkiler incelenecektir, Füniküler Tasarım Kriterleri 12

19 - Zararlı gaz müsaade edilebilir seviyeyi aşmayacaktır, - Nemden dolayı işletme etkilenmeyecektir, - Yeraltı suyu sızıntısı miktarı kaplamanın 1 m² si için saatte 5 mililitreyi geçmeyecektir (5 ml/ m²/saat), - Sistemin su sızıntılarına ve araçların getirebileceği kar ve yağmur sularına karşı eksiksiz bir drenaj sistemi yapılacaktır. Herhangi bir yangında tüneli taşıyıcı elemanların özelliği ve sağlamlığı bozulmayacaktır. Tünelde, tünel ağızlarında, acil çıkışlarda ve istasyonlarda hava değişiminin yeterli olmadığı durumlarda ek önlemler alınacaktır. Açık havaya çıkış noktaları: - Đstasyon merdivenleri, - Acil çıkışlar, - Tünel ağzındaki rampalardır. Tünellerin istasyonlara yaklaştığı bölgelerde aracın piston etkisini yok etmek veya bu etki ile oluşacak hava hızlarını minimize etmek için hava genişleme bacaları tesis edilecektir. Aracın piston etkisi ile oluşan hava hızları madde de verilen değerleri aşmayacaktır. Yolcu kaçışları için yürüme yolları ve acil aydınlatma yapılacaktır. Gerekli olan hallerde hattın durumuna göre ortada veya yanda korunma hücresi teşkil edilecektir. Tünel duvarlarında ses emici malzemeler kullanılacaktır. Füniküler Tasarım Kriterleri 13

20 Şekil-3.1: Tünel Gabarisi - Hat Kesiminde - (Örnektir) Füniküler Tasarım Kriterleri 14

21 Şekil-3.2: Tünel Gabarisi - Geçiş Bölgesinde - (Örnektir) Füniküler Tasarım Kriterleri 15

22 Şekil-3.3: Tünel Gabarisi - Peronda - (Örnektir) Füniküler Tasarım Kriterleri 16

23 3.2.3 Geçiş Bölgesi Đki raylı veya üç raylı sistemlerde tünelin iki istasyon arasındaki uzunluğunun ortasında araçların karşılaştıkları ve birbirini geçtikleri geçiş zonları tesis edilecektir. Geçiş bölgeleri, madde Araçlar Arasındaki Minimum Açıklık bölümündeki koşullara uygun olacaktır. Geçiş bölgesinin uzunluğu bir dizinin toplam uzunluğundan fazla olacaktır. Geçiş bölgesinin uzunluğu; işletme hızında seyahat eden dizinin halattaki arıza nedeniyle durması durumunda, geçiş bölgesindeki diğer diziye çarpmayacak şekilde belirlenecektir Kablo Kanalları ve Yaya Yürüme Yolları Ana hat boyunca hat yatağının en azından bir yanında kablo kanalları ve yürüme yolları tesis edilecektir. Kablo kanalları, iletişim ve kontrol için ayrı bölümlü ve kendinden tahliyeli olacak, yaya yollarının desteklenmesi için kullanılabilecektir. Kablo ve yürüme yolları ray hattına monteli teçhizatın bakımını kolaylaştıracak şekilde tasarımlanacaktır. Hat yapılarında yürüme yolları; yolcu ve personel için emniyetli, minimum 0,70 m genişliğinde ve üzerinde 2,0 m serbest yükseklik olacaktır. Yürüme yolları beton veya çelik kafesli vb. yanmaz malzemeden olacak ve kablo kanalları ile kombine gerçekleştirilebilecektir. Ray hatlarından uzakta yolcu tutunma tırabzanları temin edilecektir. Yürüme yolları normal aydınlatmanın yanı sıra öngörülebilen bütün acil boşaltma koşullarına uygun bir acil aydınlatma sistemi ile donatılacaktır Diğer Yapılar Bunlar tüneller boyunca yer alan Acil Çıkış Yapıları ve Acil Havalandırma Yapılarıdır. Acil Çıkış Yapıları Acil çıkış yapılarının boyutlandırması doruk saatte tünelde mahsur kalan bir aracın yolcu yükü dikkate alınarak yapılacaktır. Hiçbir şart altında merdiven genişliği 1,20 metreden az olmayacaktır. Havalandırma Yapıları Acil havalandırma hesapları gereği, tünellerde ilave acil havalandırma fanları yerleştirme ihtiyacı duyulması durumunda havalandırma şaftları tesis edilecektir. Tasarımda, havalandırma şaftlarının ağızlarının maksimum su basma seviyesinin üzerinde olması, şaftların tepesinde gerekli yükü taşıyacak bir ızgaranın yer alması ayrıca havalandırma bacasından girebilecek suların hatyoluna ulaşmadan önce drenaj sistemine kanalize edilmesi hususları göz önüne alınacaktır. Füniküler Tasarım Kriterleri 17

24 4. HAT ĐŞLERĐ TASARIMI 4.1 ALTYAPI Altyapı tasarımında yerel jeolojik ve hidrolik özellikler göz önüne alınacak, yağmur ve sel sularının işletmeyi etkilemeyecek şekilde yönlendirilmesi sağlanacaktır. 4.2 ÜSTYAPI Araçların üzerinde hareket ettiği raylar, bunları traverslere ve birbirlerine bağlayan bağlantı malzemesi üstyapıyı teşkil edecektir. Üstyapı, aşağıdaki fonksiyonlar emniyetle yerine getirilecek şekilde tasarımlanacaktır: a) Projede belirtilen en fazla araç yükünde ve maksimum hızda, statik ve dinamik kuvvetlerin etkisinden dolayı kalıcı şekil değişiklikleri olmayacaktır, b) Hat boyutları ile araç ölçüleri birbiri ile istenen hızda ve kabul edilen aşınma paylarında, güvenli bir seyir sağlayacak şekilde uyuşacaktır, c) Kurplar; müsaade edilen hıza ulaşıldığında, dengeleme, yan ivme ve yan ivmenin zamanla değişimi en az olacak şekilde tesis edilecektir. Gerekli olduğu takdirde deverler, dever rampaları ve geçiş eğrileri kullanılacaktır, d) Yüzey suları üst yapıdan kolayca uzaklaştırılacaktır. Standart füniküler üst yapısı balastsız, doğrudan bağlantılı olacaktır. Hatlar iki raylı, üç raylı veya dört raylı sistemler olarak tasarımlanabilecektir. Ray hattı gömme ankastreler kullanılarak beton ray yatağına direkt olarak tespit edilecektir. Ana tünel yapısı ile beton ray hattı yatağı arasında yeterli bir bağ temin edilecektir. Hatlarda; yol elastikliğinin sağlanması, titreşim ve gürültünün azaltılması için gerekli önlemler alınacaktır. Beton ve ray temel kaidesi arasında elastik malzeme kullanılacaktır. Ray hattı elemanları: - Raylar ve sabitleme sistemi, - Çekme ve germe halatların kılavuzluk edecek hat tekerlekleri, - Hat sonu durdurma tamponlarıdır. Ray hattı aşağıdaki ana işlevleri yerine getirmek üzere tasarımlanacaktır: - Araçlar ve tüm işletim şartlarının özellikleri ile uyumlu yardımcı işlevlerin güvenilirliğinin sağlanması, - Statik ve dinamik yükleri hesaba katarak araçların desteklenmesi, - Ray fren sisteminden gelen tüm etkilere karşı dirençli olması, - Gürültü ve sarsıntıyı sönümlemesi, - Genel bakım ve ray değişiminin kolay olması. Füniküler Tasarım Kriterleri 18

ĐÇĐNDEKĐLER. Metro Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. Metro Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman)... 2 2.1.3 Kurplar... 2 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 2 2.1.3.2 Bileşik Kurplar...

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. HRS Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. HRS Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman)... 2 2.1.3 Kurplar... 3 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 3 2.1.3.2 Bileşik Kurplar...

Detaylı

EK-1: KABLOLU TAŞIMA SĐSTEMLERĐ TASARIMINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER EK-2:KISALTMALAR

EK-1: KABLOLU TAŞIMA SĐSTEMLERĐ TASARIMINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER EK-2:KISALTMALAR EK-1: KABLOLU TAŞIMA SĐSTEMLERĐ TASARIMINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER EK-2:KISALTMALAR EK-1: KABLOLU TAŞIMA SĐSTEMLERĐ TASARIMINDA YARARLANILACAK STANDARTLAR VE YÖNETMELĐKLER (Aşağıdakilerle

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi 1. GENEL... 1

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi 1. GENEL... 1 ĐÇĐNDEKĐLER: 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 1 2.1 Yatay Güzergah... 1 2.1.1 Genel... 1 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman)... 2 2.1.3 Kurplar... 2 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 2 2.1.3.2 Bileşik Kurplar...

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi 1. GENEL... 6 2. GEOMETRĐK TASARIM... 6 2.1. YATAY GÜZERGAH... 6 2.1.1 Genel... 6 2.1.2 Düz Hat Kesimleri (Aliyman)... 7 2.1.3 Kurplar... 7 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 7 2.1.3.2 Bileşik Kurplar... 8 2.1.3.3

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. Tramvay Tasarım Kriterleri

ĐÇĐNDEKĐLER. Tramvay Tasarım Kriterleri ĐÇĐNDEKĐLER 1. GENEL... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 2 2.1 YATAY GÜZERGAH... 2 2.1.1 Genel... 2 2.1.2 Düz Hat Kesimleri... 2 2.1.3 Kurplar... 3 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 3 2.1.3.2 Bileşik Kurplar... 3 2.1.3.3

Detaylı

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi 1.GENEL... 1

DLH Genel Müdürlüğü Kentiçi Raylı Toplutaşım Kriterleri ve Mevzuatın Geliştirilmesi Đşi 1.GENEL... 1 ĐÇĐNDEKĐLER 1.GENEL... 1 2.GEOMETRĐK TASARIM... 1 2.1 YATAY GÜZERGAH... 1 2.1.1 Genel... 1 2.1.2 Düz Hat Kesimleri:... 2 2.1.3 Kurplar:... 2 2.1.3.1 Dairesel Kurplar... 2 2.1.3.2 Bileşik Kurplar... 3 2.1.3.3

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

Marmaray. İstasyon Yapıları Tasarım Kriterleri. Nisan - 2011

Marmaray. İstasyon Yapıları Tasarım Kriterleri. Nisan - 2011 Marmaray İstasyon Yapıları Tasarım Kriterleri Nisan - 2011 MARMARAY Boğaz Geçişi Banliyö Demiryolu Hattı İSTASYONLAR MARMARAY İstasyonlar Tren Aralıkları Pik saatte tek yönde 75 000 yolcu 2 dakika ile

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13

MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 MALTEPE REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/13 1.0- İŞİN KONUSU : Maltepe rezidans ta bulunan 7 adet 18362144/01, 18362144/02 18362144/03 18362144/04 18362144/05

Detaylı

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8.

4 TS ISO 4190-5 (İngilizce Metin) Asansörler ve servis asansörleri- Bölüm 5: Kumanda tertibatları, sinyalleri ve ilâve bağlantılar 27.8. 1 TS EN 81-72 (İngilizce Metin) 2 TS EN ISO 25745-2 (İngilizce Metin) 3 TS EN ISO 25745-3 (İngilizce Metin) GÜNCEL ASANSÖR ve YÜR MER. / BANT STANDARTLARI - ARALIK 2015 bölüm 72:İtfayeci asansörleri Asansörler,

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Söndürme Sistemleri Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi gibi söndürme sistemleri için gerekli debi ve su miktarı karşılanamıyorsa, Kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ

ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ ELEKTRİK TESİSATI VE SİSTEMLERİ Elektrik tesisatının, kaçış yolları aydınlatmasının, acil durum aydınlatma ve yönlendirmesinin ve yangın algılama ve uyarı sistemlerinin, ilgili tesisat yönetmeliklerine

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL

PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL PASLANMAZ BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1/5 PASLANMAZ ÇELİK BORU DİREKLERİN İMALİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1 KAPSAM Aydınlatma ünitesi, projektör, kamera, pano, anten, bayrak, flama

Detaylı

Eğim dereceleri Merdivenler

Eğim dereceleri Merdivenler PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Merdivenler Farklı iki yükseklik arasındaki bağlantıyı sağlayan sirkülasyon aracı, düzenli aralıklı, yatay kademelerden meydana gelirse merdiven adını alır. 7. Hafta Eğimler ve

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU GİRİŞ: 1.1 Raporun Anafikri Bu rapor Büyükada da yapılacak Çarşı Camii projesinin tasarım parametrelerini ve taşıyıcı sistem bilgilerini açıklayacaktır.

Detaylı

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler

TS ISO 4190-1 - 18.06.2014 Asansörler - Yerleştirme ile ilgili boyutlar - Bölüm 1: Sınıf ı, sınıf ıı, sınıf ııı ve sınıf vı asansörler Asansör Standartları Standart No/Kabul Tarihi TS EN 81-20:2014 (İngilizce Metin)-30.10.2014 Asansörlerin yapım ve kurulumu için güvenlik kuralları - İnsan ve eşyanın taşınması için asansörler - Bölüm 20:

Detaylı

Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma

Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma Kılavuz Rayları ve Emniyet Freni Mekanizmaları Üzerindeki Gerilmelere Dair Araştırma Dr. C. Erdem Đmrak 1, Said Bedir 1, Sefa Targıt 2 1 Đstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Fakültesi, Makine

Detaylı

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir.

Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya Geçitleri Hemzemin yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yayaları yeterli (emniyetli) mesafeden görebilecekleri yerlere yerleştirilmelidir. Yaya kaldırımında, kavşak veya yolun yaya geçitlerine

Detaylı

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan

ENGELSİZ TASARIMLAR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ. Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK FAKKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ ENGELSİZ TASARIMLAR Ders: Architecture Desing 5 Konu: Engelsiz Eğitim, Engelsiz Lise Hazırlayan: Pelin Altan İÇERİK 1) GİRİŞ 2) KALDIRIMLAR

Detaylı

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ

AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ AÇIK ALAN FITNESS TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL ÖZELLİKLER 1. Set içeriğinde yer alan tüm aletlerin taşıyıcı ana gövdeleri Ø 168 mm. çapında ve 5-4 mm. et kalınlığında metal malzemeden imal edilmiştir. 2. Ana

Detaylı

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ

MADENLERDE NAKLİYAT ÖNSÖZ VI ÖNSÖZ Günümüzde dünya nüfusunun önemli bir kısmında sözkonusu olan refah düzeyi artışı, ancak yeterli miktarda madensel hammadde üretilmesi ve tüketilmesi ile olası olmaktadır. Nakliyat ise hem yeraltı

Detaylı

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI

TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI TS 12514 E GÖRE HERMETİK CİHAZ YERLEŞİM KURALLARI 1.2.4 - C Tipi Cihazların (Hermetik) Montajı 1.2.4.1 - Genel Şartlar C tipi cihazlar (hermetik) montaj odasının hacmi ve havalandırma biçiminde bağlı olmaksızın

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6

DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 DARÜŞŞAFAKA ÖZEL BAKIM ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/6 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Özel bakım binasında bulunan 3 adet 18361874/01, 18361874/02, 18361874/03 kimlik

Detaylı

Müdürler: T. Mesut Yalçın, Frank Uwe Scholz...

Müdürler: T. Mesut Yalçın, Frank Uwe Scholz... Karayolu ve Demiryolunda Çalışabilen DeBOA Demiryolu Bakım ve Onarım Aracı TEREX 1604 Ekskavatör, Seri 168 DeBOA Demiryolu Bakım ve Onarım Aracı zemin üzerinde veya raylar üzerinde gidebilir. Bu sebeple

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Yürüyüş Ünitesi Sessiz, entegre 3 fazlı (AC) yürüyüş ve direksiyon motorları yüksek tork, çabuk hızlanma, enerji tasarrufu ve düşük bakım maliyeti sağ

Yürüyüş Ünitesi Sessiz, entegre 3 fazlı (AC) yürüyüş ve direksiyon motorları yüksek tork, çabuk hızlanma, enerji tasarrufu ve düşük bakım maliyeti sağ GPC 3040 Model / Özellikler ve Avantajlar Güç 24-volt elektrik sistemi Crown un Access 1 2 3 Geniş Kapsamlı Kontrol Sistemi ve verimli AC motorları daha düşük enerji kullanımıyla daha yüksek performans

Detaylı

APARTMANLAR KONTROL FORMU

APARTMANLAR KONTROL FORMU SORU E H ÖNERİ 1. Apartmanın sokak numarası gece ve gündüz görülebilecek durumda mı? 2. Apartman dairelerinin numaraları var mı? 3. Apartmana giren kişiler için geçiş kontrolü var mı? 4. Apartman, site

Detaylı

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler 1. 70 km/sa hızla giden bir aracın emniyetle durabileceği mesafeyi bulunuz. Sürücünün intikal-reaksiyon süresi 2,0 saniye ve kayma-sürtünme katsayısı 0,45 alınacaktır.

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI ÖZÜRLÜ VE YAġLI HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HĠSSEDĠLEBĠLĠR YÜZEY ÇALIġTAYLARI (I-II) DEĞERLENDĠRME RAPORU ÇALIġTAYLARIN AMACI VE KAPSAMI Özellikle kamu kullanımına

Detaylı

22.10.2009 KAĞITHANE PİYALEPAŞA VE BOMONTİ DOLMABAHÇE KARAYOLU TÜNELLERİ KAĞITHANE PİYALEPAŞA VE BOMONTİ DOLMABAHÇE KARAYOLU TÜNELLERİ

22.10.2009 KAĞITHANE PİYALEPAŞA VE BOMONTİ DOLMABAHÇE KARAYOLU TÜNELLERİ KAĞITHANE PİYALEPAŞA VE BOMONTİ DOLMABAHÇE KARAYOLU TÜNELLERİ KAĞITHANE PİYALEPAŞA VE BOMONTİ DOLMABAHÇE KARAYOLU TÜNELLERİ Tünel güzergahları ve bağlantı yolları KAĞITHANE PİYALEPAŞA VE BOMONTİ DOLMABAHÇE KARAYOLU TÜNELLERİ Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli Teknik Bilgiler

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: Adresi : Plaza Yukarı Dudullu Mah. Tel : 0 216 469 46 66 Faks : 0 216 469 46 67 E-Posta : kys@szutest.com.tr Website : www.szutest.com.tr

Detaylı

J R04. Montaj kılavuzu. Geçerlilik alanı. Taşıma. Ön Ön. Çarpmaları önlemek için merdiven rulosu kullanın. Ön, baş üstü görüntü.

J R04. Montaj kılavuzu. Geçerlilik alanı. Taşıma. Ön Ön. Çarpmaları önlemek için merdiven rulosu kullanın. Ön, baş üstü görüntü. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik alanı Bu montj kılavuzunun geçerli olduğu model: 1001, 1002

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

BELİRLİ YÜKLEME KOŞULLARI ALTINDA KILAVUZ RAY BAĞLANTI ELEMANLARINA ETKİYEN KUVVETLERİN TESPİTİ

BELİRLİ YÜKLEME KOŞULLARI ALTINDA KILAVUZ RAY BAĞLANTI ELEMANLARINA ETKİYEN KUVVETLERİN TESPİTİ Asansör Sempozyumu 25-27 Eylül 2014 // İzmir 79 BELİRLİ YÜKLEME KOŞULLARI ALTINDA KILAVUZ RAY BAĞLANTI ELEMANLARINA ETKİYEN KUVVETLERİN TESPİTİ Sühan Atay 1, C. Erdem İmrak 2, Sefa Targıt 3, Umut Şahin

Detaylı

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ Dersin Modülleri İç Tesisat Döşeme Teknikleri Çağırma Tesisatları Güvenlik Tesisatları Haberleşme ve Bildirim Tesisatları Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU

MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU MAK-TES DOĞAL GAZ ISI SİSTEMLERİ HERMETİK BACA MONTAJ KILAVUZU Hermetik baca montajında yanmış gazın çıkmasını ve taze havanın içeriye alınmasını sağlayan ve rüzgâra karşı (kuşluk) emniyet koruyucusu bulunan

Detaylı

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI KONTEYNER DORSE VİNCİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : 4. PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Özel Öğretim Kurumları

Detaylı

Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları

Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları 1 Kazısız Boru Rehabilitasyonu için Yüksek Basınçlı Esnek Boru Hatları Raedlinger şirket grubu Raedlinger Raedlinger RWenergy Primus Line BBZ İnşaat Mekanik PV Sistemleri Kazısız Profesyonel Şirketi Mühendislik

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konu; Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Konunun genel amacı; Katılımcıların, ekranlı araçlarla yapılan çalışmalarda oluşabilecek

Detaylı

mec mec mobil erişilebilir cihazlar Mobil Erişilebilirlik Cihazları

mec mec mobil erişilebilir cihazlar  Mobil Erişilebilirlik Cihazları mec mec Mobil Erişilebilirlik Cihazları mobil erişilebilir cihazlar www.meccozum.com Merits TAM OTOMATIK TİLT YAPABİLEN MANUEL SANDALYE VEYA KENDİ PLATFORMUYLA TAŞIYABİLEN ENGELLİ TAŞIMA SİSTEMİ Mükemmel

Detaylı

Kuvvetler ve hareketler. Tanımlamalar. Bükülmeyle ilgili olarak esnek üstyapı

Kuvvetler ve hareketler. Tanımlamalar. Bükülmeyle ilgili olarak esnek üstyapı Kuvvetler ve hareketler ile ilgili genel bilgiler Kuvvetler ve hareketler ile ilgili genel bilgiler Şasi çerçevesi sürüş yöntemine ve yol yüzeyinin doğasına bağlı olarak farklı yönlerde güçlere maruz kalır.

Detaylı

Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesi

Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesi Genel Genel Devrilme stabilitesi ve damperli devrilme stabilitesinin farklı tüleri vardır. Özellikle şunlar yer alır: Sürüş sırasında devrilme stabilitesi Devrilme sırasında devrilme stabilitesi Bir vinç

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı

Erişilebilir Karayolu Ulaşımı: Kavramlar ve uluslararası iyi uygulama örnekleri

Erişilebilir Karayolu Ulaşımı: Kavramlar ve uluslararası iyi uygulama örnekleri Erişilebilir Karayolu Ulaşımı: Kavramlar ve uluslararası iyi uygulama örnekleri Julie BABINARD Çevre ve Sosyal Kalkınma Uzmanı, Ulaşım, Dünya Bankası Özet 1. Ulaşımda erişilebilirlik niye önemlidir 2.

Detaylı

Association of Manufacturers. ENI Vakum Asansörleri

Association of Manufacturers. ENI Vakum Asansörleri Association of Manufacturers ENI Vakum Asansörleri ENI Hakkında 2005 yılında İspanya'da faaliyetlerine başlayan Elevadores Neumaticos Ibericos (ENI); asansörde yeni bir konsept olan vakum asansörlerinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği YAPI ALANLARI İÇİN ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI EK 4 Yüksekte Çalışma Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2007

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş

MAK-204. Üretim Yöntemleri. (8.Hafta) Kubilay Aslantaş MAK-204 Üretim Yöntemleri Vidalar-Vida Açma Đşlemi (8.Hafta) Kubilay Aslantaş Kullanım yerlerine göre vida Türleri Bağlama vidaları Hareket vidaları Kuvvet ileten vidaları Metrik vidalar Trapez vidalar

Detaylı

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ

MUKAVEMET HESAPLARI : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ MUKAVEMET HESAPLARI ÜRÜN KODU MAKİNA ADI : 20+5 TON : ÇİFT KİRİŞLİ GEZER KÖPRÜLÜ VİNÇ İÇİNDEKİLER ÇELİK YAPI ANALİZİ (VİNÇ KÖPRÜSÜ) TEKER HESAPLARI HALAT HESAPLARI KANCA BLOĞU HESABI TAMBUR HESAPLARI SAYFA

Detaylı

ANKARA ŞUBESİ PERŞEMBE SEMİNERLERİ

ANKARA ŞUBESİ PERŞEMBE SEMİNERLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ PERŞEMBE SEMİNERLERİ Yüksek Hızlı Demiryolu Köprüleri Tasarım Esasları (Ray-Köprü Etkileşimi) İnş.Müh. Tamer Fenercioğlu 30 Mart 2017 1 GİRİŞ Büyüyen iki demiryolu

Detaylı

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili;

...İŞLETMENİZİN SÜREKLİLİĞİ İÇİN BAKIM YAPTIRDINIZ MI? Sayın İlgili; 11.09.2014 Sayın İlgili; Değişik sektörlerde, birbirlerinden farklı özellikte çalışma şartlarına sahip işletmelerin çalışmalarını gerçekleştirirken, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli

Detaylı

TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları için - Kurallar

TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları için - Kurallar ASANSÖR STANDARTLARI TS 12255 Yetkili servisler - Asansörler için - Kurallar TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları

Detaylı

İşimiz Gücümüz Vinç YILDIRIM VINÇ MAKINE ELEKTRIK

İşimiz Gücümüz Vinç YILDIRIM VINÇ MAKINE ELEKTRIK İşimiz Gücümüz Vinç YILDIRIM VINÇ Karlıktepe Mah. Sarıçimen Sok. No:4/1 Kartal / İstanbul Tel - Fax : 0216 353 88 94 İşimiz Gücümüz Vinç Hakkımızda Elektrikli Vinç sektöründe uzun yıllar elde ettiğimiz

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

Bu sınıfta aşağıdaki ifade yanında belirtilen anlamda kullanılmıştır:

Bu sınıfta aşağıdaki ifade yanında belirtilen anlamda kullanılmıştır: Uluslararası Patent Sınıflandırması B Sınıfı7 B 61 DEMİRYOLLARI Not Bu sınıfta aşağıdaki ifade yanında belirtilen anlamda kullanılmıştır: - rayli sistemler şunlari kapsar: (a) Tekerlekler, makaralar ya

Detaylı

International Rail Loading Specialists Çekme Sistemleri. Çekme Sistemleri

International Rail Loading Specialists Çekme Sistemleri. Çekme Sistemleri Çekme Sistemleri Trainload Limited den Çekme Hizmetleri Trainload Limited in Çekme Sistemlerinde yük vagonunun ya da tamponun her iki ucuna bağlanan bir halat ve bir dizi çark vasıtasıyla bir vinç ünitesi

Detaylı

*Cihazları vinçle kaldırırken kaldırma aparatlarının uzunluklarını toleranslı tutunuz. Kısa bağlanan durumlarda cihaz deforme olabilir.

*Cihazları vinçle kaldırırken kaldırma aparatlarının uzunluklarını toleranslı tutunuz. Kısa bağlanan durumlarda cihaz deforme olabilir. - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9

DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9 DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS ASANSÖRLERİN REVİZYON İŞİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ TEKNİK ŞARTNAME 1/9 1.0- İŞİN KONUSU : Darüşşafaka Yakacık Rezidans ta bulunan 5 adet 18106476/01, 18106476/02,18106476/03

Detaylı

ASANSÖR STANDARTLARI

ASANSÖR STANDARTLARI ASANSÖR STANDARTLARI TS 12255 Yetkili servisler - Asansörler için - Kurallar TS 13561 Yetkili servisler - Asansörler, Revizyonler ve yürüyen bantlarda kullanılan kumanda panoları veya kumanda kartları

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 16 YAPI ĐŞLERĐ ASANSÖR VE TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 16 YAPI ĐŞLERĐ ASANSÖR VE TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ T.C. ÇEVRE VE ŞEHĐRCĐLĐK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 16 YAPI ĐŞLERĐ ASANSÖR VE TESĐSATI BĐRĐM FĐYAT VE TARĐFLERĐ 2013 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- Birim fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU

TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME ÇOCUK OYUN GRUBU OYUN GRUBU ELEMANLARI: kule 1 ad helezon kaydırak platformu 1 ad 7 basamaklı merdiven 1 ad çatı 1 ad 150 cm helezon kaydırak 1 ad 150 cm düz kaydırak 1 ad platform korkuluğu

Detaylı

Periyodik Test ve Kontroller

Periyodik Test ve Kontroller Periyodik Test ve Kontroller İş Güvenliği yönünden; Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü, Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü, Hava Tankı Periyodik Kontrolü, Kompresör Periyodik Kontrolü, Hidrofor Periyodik

Detaylı

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü

7. İGY Zirve Ankara 2014. Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü 7. İGY Zirve Ankara 2014 Ali Şahin Eğitim Satış Koordinatörü Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Eğitmeni IOSH Tek./Irata L3/KKD Kontrolörü Yüksekte Çalışmanın Temel Prensipleri Yüksekte Çalışma Kontrol Hiyerarşisi

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet

Kayar Mesnetler GS F 1G Kayar Mesnet GS F 2G Kayar Mesnet GS 2G-PL Kayar Mesnet Kayar Mesnetler 6Kayar Mesnet DestekleriKılavuzlu bir Desteğin bir Simotec Kiriş Kesiti 100 veya 120 den ya da 100 ila 120 mm arasında bir flanş genişliğine sahip başka bir çelik kirişten askıya alınması

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Muayene Alanı Muayene Türü Standard / Şartname Kazanlar İmalat süreci kontrolü ASME Sec.I, EN 12953, EN 12952, API 534, EN 303-2, EN 303-3,

Detaylı

ASANSÖR STANDARTLARI. EN Standartları. ISO Standartları

ASANSÖR STANDARTLARI. EN Standartları. ISO Standartları ASANSÖR STANDARTLARI EN Standartları ISO Standartları STANDARTLAR YAYIN TARİHİ TSE CEN/TS 81-76:2011 (İngilizce Metin) Asansörler Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için

Detaylı

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation

Installationsanvisning J Köksfläkt DIPQ10/DIPQ13 Frihängande fläktar Driftsätt: Frånluft/återcirkulation Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

21. ÜNİTE DIŞ ATDINLATMA TESİSATLARI

21. ÜNİTE DIŞ ATDINLATMA TESİSATLARI 21. ÜNİTE DIŞ ATDINLATMA TESİSATLARI KONULAR 1. DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ 2. DIŞ AYDINLATMA ARACI BAĞLANTILARI 21.1 DIŞ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ VE ÖZELLİKLERİ Şehir içi yollar, geniş cadde

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri-2

Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yangın Söndürme Sistemleri-2 Yağmurlama sistemi Amaç Yangına erken tepki verilmesinin sağlanması Yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi Sistem hangi elemanlardan oluşur? Yağmurlama başlıkları

Detaylı

BÖLÜM-7 DÜŞEY KURPLAR

BÖLÜM-7 DÜŞEY KURPLAR BÖLÜM-7 DÜŞEY KURPLAR DÜŞEY KURBA HESAPLARI Y (m) KIRMIZI KOT SİYAH KOT KESİT NO ARA MESAFE BAŞLANGICA UZAKLIK HEKTOMETRE KİLOMETRE BOYUNA EĞİM PLAN 74.4 82.5 77.76 80.0 70.92 75.0 68.28 70.0 65.82 65.0

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YÜZEY KAZIMA İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURS PROGRAMI ANKARA 2010 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN

Detaylı

1. TANIM... 1 2.1 GENEL... 1

1. TANIM... 1 2.1 GENEL... 1 ĐÇĐNDEKĐLER 1. TANIM... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 1 2.1 GENEL... 1 2.2 YERLEŞĐM VE GÜZERGAH... 1 2.3 GÜZERGAH TEMĐZ AÇIKLIĞI - GENĐŞLĐĞĐ... 2 2.4 GABARĐ... 2 2.4.1 Emniyet Açıklıkları... 2 2.4.1.1 Dikey

Detaylı

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır

Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır Yangın Alarm Sistemleri iki ana gruba ayrılır 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme) 2. Adreslenebilir Sistemler Noktasal Bilgilendirme 1. Konvansiyonel Sistemler (Bölgesel Bilgilendirme)

Detaylı

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ.

PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. PİŞİRGEN MAKİNA İMALAT SAN. DEM. SAC PROF. TİC LTD. ŞTİ. AKARYAKIT TANKERİ 2013 A. GENEL BİLGİLER Akaryakıt tankerleri, gerek servis amaçlı gerekse kuruluşların istasyonlarında yer alan depoların ihtiyaçlarını

Detaylı

Beton pompalama kamyonları

Beton pompalama kamyonları Genel bilgiler Genel bilgiler Beton pompalama kamyonları hidrolik olarak kontrol edilen bir kol ile genellikle araçtan belirli bir mesafede olan yerlere beton pompalamak için kullanılır. Üstyapı torsiyonel

Detaylı

AREL ADP Hz. 115/200 VAC / 28,5 VDC 90 KVA ELEKTRĐKLĐ DĐNAMĐK YER TAKAT KAYNAĞI (Ground Power Unit) TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ:

AREL ADP Hz. 115/200 VAC / 28,5 VDC 90 KVA ELEKTRĐKLĐ DĐNAMĐK YER TAKAT KAYNAĞI (Ground Power Unit) TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ: ADP.2400 400 Hz. 115/200 VAC / 28,5 VDC 90 KVA ELEKTRĐKLĐ DĐNAMĐK YER TAKAT KAYNAĞI (Ground Power Unit) TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ: 1-)TAHRĐK MOTORU : 80 KW gücünde 1.500 D/dak. senkron elektrik motoru kullanılacaktır.

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER 1. TANIM... 1 2.1 GENEL... 1. 2.2 YERLEŞĐM VE GÜZERGAH... 1 2.2.1 Kayma Yolu... 2 2.2.1.1 Kayma Yolu Eğimi... 2 2.2.1.2 Çapraz Eğim...

ĐÇĐNDEKĐLER 1. TANIM... 1 2.1 GENEL... 1. 2.2 YERLEŞĐM VE GÜZERGAH... 1 2.2.1 Kayma Yolu... 2 2.2.1.1 Kayma Yolu Eğimi... 2 2.2.1.2 Çapraz Eğim... ĐÇĐNDEKĐLER 1. TANIM... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 1 2.1 GENEL... 1 2.2 YERLEŞĐM VE GÜZERGAH... 1 2.2.1 Kayma Yolu... 2 2.2.1.1 Kayma Yolu Eğimi... 2 2.2.1.2 Çapraz Eğim... 2 2.3 GÜZERGAH TEMĐZ AÇIKLIĞI

Detaylı

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi

KARAYOLU GÜVENLİK SİSTEMLERİ. Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Fatih NAKAŞ İnşaat Y. Mühendisi Karayolu güvenlik sistemleri, yolu kullanan yolcu ya da sürücülerin, karayolunda sorunsuz ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlayan, trafiği düzenleyen ya da kılavuzluk

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

Daha iyi bir yaşam için BULUŞMA NOKTASI

Daha iyi bir yaşam için BULUŞMA NOKTASI www.devas.com.tr Yaşamlarını bedensel engelli olarak veya yürümekte zorluk çekerek sürdürmek zorunda kalan vatandaşlarımızın, gündelik yaşamlarındaki ulaşımı kolaylaştırmak için DEVAS ASANSÖR ailesi olarak

Detaylı

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri

Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Cephe İskelelerinin Kurulum ve Söküm Aşamalarında Güvenli Çalışma Yöntemleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin 2014 Sunum Amacı Cephe iskelelerinin güvenli bir şekilde kurulum ve söküm işlerinin

Detaylı

sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol birimi, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanından meydana gelir.

sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol birimi, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanından meydana gelir. Polymer Electric Kanıtlanmış Güvenlik Safe Bumperler; sensör, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanını içeren koruyucu ürünlerdir. (Emniyet Tamponu) sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol

Detaylı

Halfen ankraj kanalları

Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları Halfen ankraj kanalları, kolay montaj ve ayarlanabilir bağlantı imkanı verir. Kanallar, polystiren dolgu ile doldurularak, beton çalışması esnasındaki olası problemlere karşı korumaya

Detaylı

4.3 TEKNĐK HACĐMLER... 15 4.3.1 Makine Odası Dışına Yerleştirilmiş Makineler... 15 4.3.2 Makine Odasına Yerleştirilmiş Makineler...

4.3 TEKNĐK HACĐMLER... 15 4.3.1 Makine Odası Dışına Yerleştirilmiş Makineler... 15 4.3.2 Makine Odasına Yerleştirilmiş Makineler... ĐÇĐNDEKĐLER 1. TANIM... 1 2. GEOMETRĐK TASARIM... 1 2.1 GENEL... 1 2.2 YERLEŞĐM VE GÜZERGAH... 2 2.3 GÜZERGAH TEMĐZ AÇIKLIĞI - GENĐŞLĐĞĐ... 2 2.4 GABARĐ... 3 2.4.1 Emniyet Açıklıkları... 3 2.4.1.1 Dikey

Detaylı

MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR

MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR MERDİVENİ OLUŞTURAN ELEMANLAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi MERDİVENLER Bir yapıda birbirinden farklı iki seviye

Detaylı

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, ekranlı araçlarla çalışmalarda alınacak

Detaylı

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ ARAÇ TAMİRHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Konu Başlığı Kontrol Listesi Evet Hayır Uygun Değilse Alınması Gereken Önlem Sorumlu Kişi Tamamlanacağı Tarih Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme

Detaylı