KONVANSĐYONEL VE BĐMANÜEL MĐKROĐNSĐZYONEL FAKOEMÜLSĐFĐKASYON CERRAHĐLERĐNĐN SERT KATARAKTLARDAKĐ SONUÇLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONVANSĐYONEL VE BĐMANÜEL MĐKROĐNSĐZYONEL FAKOEMÜLSĐFĐKASYON CERRAHĐLERĐNĐN SERT KATARAKTLARDAKĐ SONUÇLARI"

Transkript

1 T.C BAKIRKÖY EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ GÖZ HASTALIKLARI KLĐNĐĞĐ Tez Yöneticisi Op. Dr. F.Ulviye YĐĞĐT KONVANSĐYONEL VE BĐMANÜEL MĐKROĐNSĐZYONEL FAKOEMÜLSĐFĐKASYON CERRAHĐLERĐNĐN SERT KATARAKTLARDAKĐ SONUÇLARI (Uzmanlık Tezi) Dr. Đ. Fırat HELVACIOĞLU ĐSTANBUL

2 TEŞEKKÜR Oftalmoloji eğitimime katkılarından dolayı sayın hocam Prof. Dr. Kadircan Keskinbora ya, eğitimimde ve tezimi oluşturmamda yardım ve desteğini esirgemeyen sayın hocam Prof. Dr. Sadık Şencan a ve hem eğitimimde hem de tezimde çok büyük emeği geçen sayın hocam Op. Dr. F. Ulviye Yiğit e, beraber çalıştığım tüm doktor arkadaşlarıma ve klinik çalışanlarına teşekkür ederim. 2

3 ĐÇĐNDEKĐLER SĐMGE VE KISALTMALAR 4 GĐRĐŞ VE AMAÇ...5 GENEL BĐLGĐLER 7 ANATOMĐK YAPILAR VE ÖZELLĐKLERĐ 7 KATARAKT...13 KATARAKT CERRAHĐSĐ 14 SPEKÜLER MĐKROSKOPĐ.29 GEREÇ VE YÖNTEMLER...31 BULGULAR...39 TARTIŞMA.55 SONUÇLAR...61 ÖZET...62 KAYNAKLAR 64 3

4 SĐMGE VE KISALTMALAR AKGĐL : Arka kamara göz içi lensi cm : Santimetre D : Dioptiri dk. : Dakika DEĐGK : Düzeltilmiş en iyi görme keskinliği Fako : fakoemülsifikasyon G : Gauge MICS : Mikroinsizyonel katarakt cerrahisi mm : Milimetre mmhg : Milimetre civa ml : Mililitre ms : Mililsaniye SM : Speküler mikroskopi WS : Whitestar µ : Mikron : Derece 4

5 GĐRĐŞ VE AMAÇ Göz doktorlarının en sık uyguladığı cerrahi girişimlerden biri olan katarakt cerrahisinde, saydamlığını kaybetmiş lens materyali alınır ve gelen ışınları tekrardan foveaya odaklamak için göz içi lensi konulması hedeflenir. Modern katarakt cerrahisinde hastaların erken görsel rehabilitasyonu önem kazanmıştır. Uzak ve yakın için farklı odakları olan lenslerin gelişimi, hastaların yardımcı bir cihaza gerek duymadan en iyi görme keskinliğine ulaşma istekleri, katarakt cerrahisine kırma kusurlarını da düzeltme görevini yüklemiştir (1). Katarakt cerrahisi sürekli gelişim halindedir. Cerrahi yeniliklerle birlikte kesilerin de küçüldüğü gözlenmektedir. Đntrakapsüler cerrahi uygulamalarında yaklaşık 12,0 mm lik kornea kesileri kullanılırken, erken ekstrakapsüler cerrahi sırasında 10,5 mm lik kesiler kullanılmıştır. Fakoemülsifikasyon cerrahisinin uygulanması ile 5,5 ile 7,0 mm lik kesilerden katarakt ameliyatı yapılmıştır. Tekniklerdeki gelişmeleri göz içi lens teknolojisindeki gelişmeler takip etmiş ve katlanabilir lenslerin gelişimi ile 4,0 veya 3,0 mm den ameliyatın tamamlanmasına olanak sağlamıştır (2). Modern katarakt cerrahisinin şu anda eriştiği son nokta olan mikro insizyonlu katarakt cerrahisi nde (MICS) 1,5 mm nin altındaki kesiler kullanılır (3). Modern fako cihazlarında yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde cerrahi insizyonların boyutları bu kadar küçülebilmiştir. Yine geçmişte yaşandığı gibi GĐL 5

6 teknolojilerindeki yenilikler, cerrahi teknikteki bu hızlı gelişimi takip edecektir. 1,5 mm veya daha küçük kesilerden yerleştirilebilen GĐL lerinin yakında tüm katarakt cerrahlarının kullanımına hazır olacağı bilinen bir gerçektir (4).Tüm bu gelişmeler bizlere ister bimanüel (biaksiyel) ister mikro-koaksiyel olsun, küçük kesili fakoemülsifikasyon cerrahisinin yakın geleceğin standart cerrahi yaklaşımı olacağını göstermektedir. Konvansiyonel fakoemülsifikasyon cerrahisi ile MICS in sert kataraktlardaki sonuçlarının karşılaştırıldığı bu çalışmanın amacı son yıllarda gelişen ve giderek yaygınlaşacağına inandığımız bimanüel mikroinsizyonel katarakt cerrahisinin sert kataraktlardaki güvenilirliğini ve etkinliğini incelemektir. 6

7 GENEL BĐLGĐLER ANATOMĐK YAPILAR VE ÖZELLĐKLERĐ Kornea Şeffaf, avasküler ve saat camı şeklinde bir yapı olup limbusta sklera ile birleşir. Kornea çapı ön yüzde yatayda 11,7 (11-12) mm, dikeyde 10,6 (9-11) mm dir (5,6). Arka yüzeyde yatay ve dikey çap 11,7 mm dir. Bu nedenle kornea önden bakıldığında eliptik, arkadan bakıldığında küreseldir. Kornea çapı yenidoğanda 10 mm dir. Erişkin çapına ise 6 yaşında ulaşır. Korneanın merkezdeki kalınlığı ortalama 0,5 mm dir. Perifere gittikçe, kalınlık belirgin olarak artar ve 0,7 mm ye ulaşır (7). Korneanın yüzey eğimi sabit değildir. Kornea eğrilik yarıçapı, merkezde ve çevrede değişiktir. Hafifçe içe ve aşağı kaymış olan 3 mm lik kornea merkezi tamamen küreseldir. Limbusta eğrilik yarıçapı en yüksek değerindedir (8). Merkezi 1/3 lük kısım optik zondur. Santral 3 mm lik optik zonun ön eğrilik yarıçapı 7,5-8 mm iken, arka eğrilik yarı çapı ortalama 6,8 mm dir. Korneanın kırıcılık gücü 40 ile 44 dioptri (D) arasındadır. Yaklaşık olarak gözün toplam kırıcılığının 2/3 ünü oluşturur. Korneanın ön ve arka yüzünün de optik 7

8 fonksiyonu vardır. Toplam kırıcılık indisi, bu iki yüzeydeki kırıcılık indislerinin toplamıdır. Havanın, gözyaşı film tabakasının, kornea dokusunun ve aköz hümörün kırıcılık indisleri sırasıyla 1,000, 1,336, 1,376, 1,336 dır. Kornea merkezinin kırıcılık gücü yaklaşık +43 D dir. Hava-gözyaşı (+44 D), gözyaşı kornea (+5 D), kornea-ön kamara sıvısı (-6 D) geçiş ortamlarının kırıcılıklarının toplamına eşittir. Korneanın standart kırıcılık indisi olarak pek çok keratometrik ve topografik ölçümlerde 1,3375 değeri kullanılmaktadır (5). Kornea histolojik olarak ve önden arkaya doğru 5 ayrı tabakadan oluşur. 1. Epitel 2. Bowman membranı 3. Stroma 4. Descement membranı 5. Endotel Kornea yüzeyi gözyaşı film tabakası ile örtülüdür. Bu tabaka epitelin beslenmesine yardımcı olarak korneanın kurumasını engeller. Epitel ile birlikte pürüzsüz bir yüzey oluşturur. Gözyaşı film tabakasının kalınlığı ve hacmi yaklaşık 7 µ ve 6,5±0,3 µl dir (9). Üç tabakadan oluşmaktadır; Yüzeyel lipid tabaka ( 0,1 µ), aköz tabaka ( 0,7 µ) ve musin tabaka ( 0,02-0,05 µ). Meibomious ve Zeis bezleri tarafından salgılanan dış lipid tabakanın görevleri, aköz tabakanın buharlaşmasının geciktirmek ve gözyaşı filminin yüzey gerilimini arttırmaktır. Ana ve yardımcı lakrimal bezlerden salgılanan aköz tabakanın görevleri, avasküler kornea epiteline atmosferdeki oksijeni iletmek, antibakteriyel fonksiyonu sağlamak, anterior kornea yüzeyi üzerindeki küçük düzensizlikleri ortadan kaldırmak ve yıkıntı ürünlerinin yıkanıp, uzaklaştırılmasını temin etmektir. Konjonktivadaki goblet hücreleri, Henle kriptaları ve Manz bezleri tarafından salgılanan iç musin tabaka ise kornea epitel yüzeyinin hidrofobik karakterini hidrofiliğe çevirerek gözyaşı tabakasının aköz komponentiyle ıslanmasını sağlar (10). Epitel tabakası kornea kalınlığının %10 unu oluşturur. Keratinize olmayan, çok katlı hücrelerden meydana gelir. Yaklaşık olarak 50 µ kalınlığında olup 5-6 hücre katından meydana gelmiştir. En dışta, 2-3 sıra halinde yassı, horizontal nükleuslu ve zonula okludenslerle birbirine bağlı yüzey hücreleri bulunur. En dıştaki hücrelerin yüzeyi mikrovillus ve mikropililerle genişlemiştir ve musin absorbsiyonunu kolaylaştırarak korneanın ıslanmasına yardım eder. Bu hücrelerin yaşam süresi birkaç gündür. Ortada 2-3 sıra halinde dizilmiş polihedral hücreler (kanat hücreleri) 8

9 yer alır. Bu hücrelerde birbirlerine desmozom ve maküla okludenslerle bağlıdırlar. En içte ise ince bir bazal membran üzerine oturmuş tek sıra halinde silindirik germinal epitel hücreleri katı vardır (6). Bu bazal hücreler birbirlerine desmozomlarla, alttaki membrana da hemidesmozomlarla tutunurlar ve mitozla çoğalarak 7-14 gün içinde kanat ve yüzey hücrelerini oluştururlar (11). Bowman membranı 8-14 µ kalınlığında, stromanın modifikasyonu ile oluşan asellüler bir tabakadır. Epitelin bazal membranı bu kata düzensiz filamanlar ile sıkıca tutunur. Travmadan sonra bu bağlantının yeniden oluşması 6 haftaya kadar sürebilir. Bu katın kendini onarma kapasitesi yoktur ve skar dokusu gelişir. Epiteldeki olayların stromaya geçişini engelleyen önemli bir bariyerdir. Stroma kornea kalınlığının %90 ından fazlasını oluşturur. Fiziksel gücü, şekli, saydamlığı gibi korneanın birçok özelliği stromanın anotomik ve biomekanik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Korneanın saydamlığı için kornea yüzeyine paralel üniform kollajen fibrillerinin varlığı ve sürekliliği çok önemlidir. Kollajen fibrilleri lamellidir ve çapları 22,5 ile 35 nm arasında değişmektedir (12). Stromada en sık tip 1 kollajen bulunmasına rağmen, tip 3, 5, 6 kollajenlere de rastlanır (13). Stromanın %78 i sudur. Glikozaminoglikanardan keratan ve kondroitin sülfat %15 lik ara maddeyi meydana getirir. Kollajenin ve ekstraselüler matriksin sürekliliğini sağlayan gerektiğinde fibroblastlara dönüşebilen yıldızımsı keratositlerdir. Hücresel komponent toplam stroma hacminin sadece %2-3 ünü oluştrur (14). Descement zarı kornea endotelinin bazal membranıdır. Stroma ile endotel arasında yer alır. Her ikisinden de kolaylıkla ayrılabilir. Limbusda sonlanır ve iridokorneal açıda Schwalbe çizgisini oluşturur. Descement zarı önde ve arkada iki kısımdan oluşmuştur. Öndeki stromaya komşu kısım, embriyoner yaşamda kollajen lifler ve glikoproteinden oluşmuştur. Arkadaki endotele bitişik kısım, doğumdan sonra endotel tarafından salgılanmıştır. Elastik olan arka kısım, yaralanmalardan sonra endotel tarafından tekrar salgılanır. Doğumda 3 µ kalınlığında olan bu zar, giderek kalınlaşarak erişkinlerde 8-10 µ kalınlığına ulaşır (15). Descement zarında en çok tip 4 kollajen ve laminin bulunur (16). Az miktarda fibronektinde bu zarın yapısında mevcuttur (17,18). Endotel, merkezlerinde geniş ve oval nükleusları bulunan tek sıra hekzagonal hücrelerden oluşan bir kattır. Hücreler genelde 5 µm kalınlığında ve 20 µm genişliğindedir. Yeni doğanlarda hücreler kübik ve yüksektirler. Sayıları 1 milyon dolayındadır (ortalama 6000 hücre/mm 2 ). Bu oran yaşla azalarak genç erişkinlerde 9

10 ortalama 3500 hücre/mm 2, yaşlılarda ise ortalama 2500 hücre/mm 2 düzeylerindedir (5). Korneanın nispi dehidrasyonunu sağlamada çok önemli bir rolü vardır. Hümör aköz ile stroma arasında Na iyon konsantrasyonun stromada düşük olmasından oluşan yaklaşık 9 meq/l lik bir ozmotik fark vardır. Bu farktan dolayı oluşan ozmotik basınç, endotel hücrelerinin basolateral zarlarında bulunan aktif iyon pompaları ile dengelenir. Endotel hücreleri travmayla yok olduklarında, rejenere olamaz, mitozla çoğalamaz. Hücrelerin morfolojileri değişerek, çıplak kalan bölgeler örtülür. Pompa fonksiyonu yaklaşık 14 gün içinde tekrar başlar. Ancak hücre sayısı 600 hücre/mm 2 değerinin altına düştüğünde, endotel yetmezliği oluşur kornea katlarında su miktarı artar, stromanın saydamlığı azalır, kalınlığı artar. Kornea damarsızdır. Limbusda epitel altında, dış yüzü kornea merkezine dönük arklar şeklinde, ön siliyer damarların episkleral dallarından gelen yüzeyel marjinal pleksus vardır. Lenfatik sistem korneada bulunmaz. Kornea sinir yönünden çok zengindir. Tümü duyu siniridir ve trigeminüsün oftalmik dalından gelen uzun posteriyor siliyer sinirlerin adet dalı sklera, episklera ve konjonktivadan korneaya girerler. Limbusu geçtikten 1-2 mm sonra myelin kılıfları kaybolur. Bowman katının arkasındaki pleksus, epitele dallar gönderir (8). Limbus Bu bileşim yeri; kornea, sklera ve konjonktiva arasında 1-2 mm genişlikte bir geçiş bölgesidir. Limbusda kornea epitelinin düzenli yapısı bozulur ve goblet hücreleri barındıran konjonktiva epiteline dönüşür. Stromal kollajenin de düzenli yapısı bozularak, hem kornea hem de sklera kollajeninin özellikleri bir arada izlenir. Bowman zarının yerini düzenli kollajen lifler ve amorf bir madde alırken, descement zarı membranöz özelliğini yitirerek dar bantlara ayrılır ve trabekülüm katlarını çevreler. Endotel ise düzenliliğini kaybeder ve trabeküler ağ endotel örtüsü şeklinde değişim gösterir (6). Limbusun ön sınırı, Bowman zarının bitim yeri ile Descement zarının sonlanma noktası arasında çizilen bir çizgisidir. Arka sınırı daha az belirgin olup sklera mahmuzundan dik ve ön çizgiye paralel olarak çizilen bir hattır. Limbusun içinde bulunan iki önemli anatomik yapı trabeküler ağ ve Schlemm kanalıdır. Bu yapılar ön kamaradaki hümör aközün dışa akım sistemini oluşturur. 10

11 Đris Đris lens ve silyer cismin ön kısmında yer alan ince bir diyafram olup, ön ve arka kamaraları birbirinden ayırır. Çapı mm dir. Kalınlığı ortada 0,6 mm dir. Đçe ve dışa doğru incelerek kalınlığı 0,1 mm ye iner (19). Ortasında hafif nazale kaymış bir konumda pupilla bulunur. Pupilla refleks kontrol mekanizmaları ile göze giren ışık miktarını ayarlar. Đris yapısal olarak iki kattan oluşur. Önde stroma arkada ise pigment epiteli vardır. Đrisin rengi stromadaki melanin pigmenti ile doğru orantılıdır. Sfinkter pupilla kası, pupiller zonda ve iris stromasının arka kısmında yerleşmiştir. Pupillanın çevresini 1 mm genişlikte kuşatır. Yine düz bir kas olan dilatatör adele ise bir miyoepitel şeklinde iris stroması ile pigment epiteli arasında iris kökünden sfinkter pupilla kasına kadar uzanır. Duyusal ve motor lifler içeren kısa ve uzun silyer sinirlerle zengin bir innervasyona sahiptir. Duyusal lifler ve dilatatör pupilla kasına ulaşan sempatik lifler uzun silyer sinirlerle, sfinkter pupilla kasına ulaşan parasempatik lifler de kısa silyer sinirlerle iletilirler. Göz Odacıkları (Kamaralar) Ön kamara önde kornea, arkada ise iris ve pupil ile sınırlandırılmıştır. Yaklaşık hacmi de 0,20 ml dir (6). Đridokorneal açı ön kamaranın iris kökü ve kornea arasında kalan bölgesinde bulunur. Ön kamara açısı; Schwalbe hattı, Schlemm kanalı, trabeküler ağ, skleral mahmuz silyer cismin ön sınırı ve iris kökünden oluşur. Ön kamara derinliği değişkendir. Afaklarda ve miyoplarda derin, hipermetroplarda ise dardır. Emetroplarda ortalama merkezi deriniği 3 mm dir. Arka kamara, irisin arka yüzündeki pigment epitelinden, vitreus ön yüzüne, yanlarda ise siliyer cisimden, kristallin lense kadar uzanır. Hacmi 0,06 ml dir (20). Ön ve arka kamarayı dolduran hümör aközün yaklaşık %80 i pigmentsiz silyer epitel tarafından başta Na+ iyonlarının arka kamaraya sekresyonunu sağlayan Na+/K+ ATPaz pompası olmak üzere bir dizi enzimatik sisteme bağlı bulunan aktif bir metabolik sürecin neticesi olarak üretilir. Aközün geri kalan %20 lik kısmı ise pasif sekresyonla, silyer kapillerdeki kan basıncı, plazma onkotik basıncı ve göz içi seviyelerine bağlı olarak ultrafiltrasyon ve diffüzyon mekanizmaları ile üretilir (21). 11

12 Yaklaşık 250 mikrolitre hacminde olan hümör aköz dakikada 2,5 mikrolitre salgılanır. Osmotik basıncı plazmadan biraz yüksektir. Yapısal olarak plazmaya benzerse de, yüksek konsantrasyonda askorbat, piruvat ve laktat, düşük konsantrasyonda protein, üre ve glikoz içerir (20). Hümör aközün %80-90 ı trabeküler ağ yoluyla, arta kalan kısmı da uveoskleral ve uveovorteks yolla gözü terk eder. Lens ve Zonüller Lens, irisin arkasında, vitreusun önünde ön hiyaloid membran tarafından oluşturulan patellar fossaya yerleşmiş, arka yüzünün konveksitesinin ön yüzünden daha fazla olduğu bikonveks bir optik yapıdır. Zonüller aracılığı ile ekvatoryal bölgesinden siliyer proseslere tutunmuştur (22). Lensin merkezinin kırma indisi 1,4, periferinin ise 1,36 dır. Uyum yapmadığı durumlarda yaklaşık 20 D lik kırma gücü ile gözün toplam kırma gücünün 1/3 lük bölümünü oluşturur (23). Lensin gelişimi hayat boyunca devam eder. Doğumda 6-6,5 mm ekvatoryal çap, genç yetişkinlerde 9 mm ye, 3-3,5 mm olan ön arka uzunluğu ise 4-4,5 mm ye ulaşır. Doğumda 90 mg olan lensin ağırlığı erişkinlerde ortalama 255 mg dır. Fetal gelişim sürecinden sonra lenste vasküler yapılar ve sinirler bulunmaz. Metabolik ihtiyaçlarının tümünü hümör aközden karşılar. Lensin esas görevleri; kendi saydamlığını korumak, ışığı kırmak ve uyum yapmaktır. Yaşlılıkla birlikte korteks materyalindeki relatif artış lensin eğimini arttır. Bu durumda lensin kırıcılığının artması beklense de muhtemelen suda çözünmeyen proteinlerin artışı ile birlikte kırıcılık indisinin azalmasından dolayı, bu iki gelişimin oluşturduğu dengeye göre hipermetropiye veya miyopiye eğilim gözlenebilir (23). Lens üç bölümden oluşur; 1. Lens kapsülü, 2. Lens epiteli, 3. Korteks ve nükleus Lens kapsülü elastik, saydam bir bazal membrandır. Tip 4 kollajenden oluşmuştur. Tüm lens liflerini kaplar ve uyum esnasında lense şeklini verir. Kapsülün dış yüzüne zonül lifleri tutunur. Kapsülün en kalın olduğu bölgeler sırasıyla 21 ve 23 µm olan ön ve arka pre-ekvatoryal alanlardır. Ön kapsül 14 µm dir. Arka kapsül ise 4 µm dir ve kapsülün en ince bölgesidir (24). 12

13 Lens epiteli, ön kapsülün hemen altında tek sıra epitel hücreleri bulunur. Bu hücreler metabolik olarak aktiftir. Mitoz ile çoğalırlar. Bu çoğalma germinatif bölge diye adlandırılan kapsülün ekvatora yakın kısmında gerçekleşir. Yeni oluşan hücreler ekvatora ilerler ve lens liflerine dönüşürler. Arka kapsüle doğru yöneldikçe son değişimlerini de tamamlarlar ve çekirdekleri de dahil olmak üzere tüm organellerini kaybederler. Böylece geçen ışığın bu organeller tarafından emilimi veya kırılımı engellenmiş olur (25). Korteks ve nükleus, lens epitel hücrelerinin geçirdiği değişim sonucunda oluşur. Lenste hücre kaybı gözlenmez. Oluşan yeni lens lifleri en perifere yerleşir kendilerinden öncekileri ise merkeze doğru iterler. En yaşlı lens lifleri tam merkezde yerleşmiştir. Embriyo zamanında oluşan embriyonik ve fetal nükleus en merkezdedir. En dıştaki bölgede, en son değişenler ise korteksi oluştururlar. Morfolojik olarak korteks ile nükleus arasında bir fark yoktur. Bazı cerrahi kitaplar korteks, epinükleus ve nükleus diye bir ayrım kullanmalarının sebebi, bu yapıların cerrahi işlemler sırasındaki görünümlerinin ve davranışlarının farklı olmasıdır (25). Siliyer cismin pars plikata bölgesinden ve pars planadaki pigmentsiz epitelin bazal laminasından köken alan zonüller lensi yerinde tutarlar. Ön lens kapsülünün 1,5 mm önüne ve arka lens kapsülünün de 1,25 mm arkasına tutunurlar nm lik lifçiklerin oluşturduğu 5-30 µm çapındaki bu lifler uyum sırasında kasılmayı lens kapsülüne iletirler (23). Lensin içeriğinin %65 i su, %35 i ise proteindir. Lensin protein ve glutatyon konsantrasyonu yüksek, kalsiyum konsantrasyonu düşüktür. Yaşlandıkça su içeriği azalır, kalsiyum içeriği artar. Glutatyon konsantrasyonunun azalmasına paralel lensin saydamlığını kaybetmesi, sertleşmesi ve katarakt oluşumu gözlenir. KATARAKT Yunanca şelale anlamına gelen katarakt terimi ilk defa MS yılında Constantinus Africanus adlı bir keşiş ve adı bilinmeyen bir arap okülist tarafından kullanılmıştır (26). Görmeyi etkilesin veya etkilemesin, lenste oluşan herhangi bir yoğunluk veya opasiteye katarakt denilir. Kataraktlar seyrine göre sınıflandırıldığında; doğumsal veya edinsel olabilirler. Topografik yapılara göre, kapsüler, kortikal ve nükleer olarak isimlendirilebilirler. Doğumsal (konjenital) kataraktlar; yalın tip, sendromlarla birlikte 13

14 ve infantil kataraktlar, edinsel kataraktlar ise; senil, patolojik, komplike, travmatik ve sekonder kataraktlar olarak sınıflandırılır (26). Hücresel veya yapısal değişiklikler, lensin herhangi bir katmanını etkileyerek katarakt oluşumuna yol açabilir. Bu değişiklikler tek başlarına gözlenebileceği gibi birliktede oluşabilirler. Subkapsüler kataraktlarda epitelde vakuolizasyonun yol açtığı dejenerasyon gözlenirken, lensin merkezine yakın kataraktlarda sitoplazma yoğunluğundaki değişim ile hücrelerin içinde elektron-yoğun parçacıkların birikimi ve lens liflerinde bozulmalar göze çarpar. Ön subkapsüler kataraktlar merkezi lens epitelinde oluşan metaplastik değişiklikler sonucunda oluşabilir. Arka subkapsüler kataraktlar ise germinal epiteldeki displastik değişikliklere bağlıdır. Kortikal kataraktlarda, lens lifleri şişebilir, yüzeyel hücrelerin çekirdekleri dejenerasyona uğrayıp kaybolur. Sitoplazma yoğunluğu azalmasıyla birlikte lens liflerinin zarlarında bozuşmalar gözlenir. Lifler arasında amorf yapılar ve sıvı birikir. Nükleer kataraktlarda histolojik olarak belirgin bir değişiklik izlenmez, kataraktın, yüksek molekül ağırlıklı proteinlerin ışığı geçirmemesinden kaynaklandığı düşünülür. Nükleer sklerozdaki gibi nükleus sarı veya kahverengi olarak gözlenir (27). Kapsülden nükleusa kadar tüm korteks tutulduğunda bu duruma matür katarakt denilir. Kataraktın tedavisi cerrahidir. KATARAKT CERRAHĐSĐ Katarakt cerrahisi, şu anki modern sofistike haline yıllarca süren cerrahi denemeler ve teknolojik buluşlar sonucunda gelmiştir. Kataraktın tarihçesi incelendiğinde, ilk cerrahi müdahalelerin Hindu tıbbında uygulandığına rastlanır. Patoloji ilk olarak MÖ yıllarında Mısırlılar tarafından tanımlanmıştır. Ancak eski Babil, Mısır ve Yunan tıbbında kataraktın tedavisine ait bir kayda rastlanmamaktadır (28). Hindu Susruta uyguladığı mil çekme yönteminde, skleradan keskin bir bıçakla girer ve başka künt bir aletle lensi vitreus içine iterdi. Bu yöntem 1950 li yıllara kadar Anadoluda da hekim olmayan kehhaller tarafından da uygulanmıştır. Halk arasında kırlangıç da denilen kehhallerin en meşhuru 1225 te yaşamış olan Đbrahim bin Đsmail bin Mehmed dir. On sekizinci yüzyılda birçok cerrah kadavralarda yaptığı ameliyatlarla lensi gözün dışına çıkarmayı başarmışlardır. Ancak büyük bir cesaretle canlı bir hastada 14

15 ilk katarakt ekstraksiyonunu gerçekleştiren Fransız Daviel dir (27) de yaptığı ameliyatta gözün alt yarısından açtığı limbal insizyonla lensi göz dışına çıkarmıştır te ingilterede Sharp intrakapsüler tekniği uygulamış, 1860 ta ise Von Graffe ilk kez üst libustan yaklaşımlı ekstrakapsüler cerrahiyi gerçekleştirmiştir. Korneal kesinin sütürlenmesi ilk defa 1867 de Williams tarafından denenmiştir ta kapsülü vakumlayan erezifak Barraquer tarafından kullanılmıştır yılında Đngilterede Ridley, ameliyat mikroskobu kullanarak ilk defa EKKE ameliyatının sonunda arka kamaraya akrilik bir lens yerleştirmiştir. Bu olay katarakt cerrahisindeki en önemli dönüm noktalarından biridir yılında Đtalyan Strampelli ilk defa ön kamara lensini kullanmıştır. Şu anki cerrahi sistemlerin çoğunda kullanılan fakoemülsifikasyon ise 1967 yılında Amerikalı Kelman tarafından icat edilmiştir yılında Hollandalı Binkhorst iris-pupil destekli GĐL leri kullanmıştır. Katlanabilir lensler ise 1984 yılında Amerikalı Mazzocco ve Güney Afrikalı Epstein tarafından kullanılmıştır yılından beri katarakt cerrahisi refraktif amaçlar için de uygulanmaktadır ve 1997 yılından beri uyum yapan lensler kullanılmaktadır (27). Şu an kullanılan pirimer katarakt cerrahi yöntemleri; intrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (ĐKKE), ekstrakapsüler katarakt ekstraksiyonu (EKKE) ve fakoemülsifikasyondur. ĐKKE de lens kapsülüyle birlikte çıkarılırken, EKKE de arka kapsül ve ön vitreus yüzü bozulmadan lensin kesif kısmı çıkartılır. Fakoemülsifikasyon Fakoemülsifikasyon cerrahisi 1960 larda Dr. Charles D. Kelman tarafından icat edilen ve geliştirilen bir tekniktir. Deneylerin, testlerin ve gelişmelerin tamamlanması için gereken süre sebebiyle günümüz modern fakoemülsifikasyon cihazının atası olan sistemin patenti ancak 1971 yılında Cavitron Kelman tarafından alınabilinmiştir (29). Fakoemülsifikasyon (fako) cerrahisinin, klasik EKKE cerrahi yöntemleri ile kıyaslandığında, kısa operasyon süresi, küçük kesi nedeniyle daha az astigmatizma ve erken rehabilitasyon gibi birçok avantajı vardır. Ameliyatın küçük insizyonla kapalı sistemle uygulanması da ameliyat sırasında ve sonrasında oluşabilecek iris prolapsusu, hifema, ekspulsif hemoraji, kistoid maküla ödemi, retina dekolmanı gibi riskleri azaltmaktadır. Tekniğin nispeten zor olması, öğrenim sürecinde komplikasyon 15

16 riskinin yüksek olması ve ekipmanların pahalılığından dolayı ameliyat giderlerinin artması ise dezavantajlar olarak değerlendirilebilir (30). Fako ultrason aracılığıyla lens materyalinin parçalara ayrılarak temizlenmesini sağlayan kapalı sistem EKKE cerrahisidir. Fako aygıtları temel olarak üç ana sistemden oluşmaktadır. Bunlardan ilki kataraktlı lensi emülsifiye ederek kırmak için kullanılan ultrason enerjisidir. Bu sayede yaklaşık 10 mm boyutlarındaki kataraktlı lens küçük parçalara ayrılarak 2-3 mm lik kesilerden temizlenebilmektedir. Đkinci bölüm ultrason etkisi ile oluşan parçacıkları emmek ve ön kamara derinliğini korumak için gerekli olan sıvı irrigasyonunu sağlayan askılı şişe sistemidir. Üçüncü ve son sistem ultrason enerjisinin itme etkisiyle parçalara ayrılan lens materyalini fako elciğinin ucundan ayrılmasını önleyerek emen aspirasyon sistemidir (31). Bu üç sistem ayak pedalı ile kontrol edilir. Fako elceğinin işlevi ultrasonik enerjiyi oluşturma, iletme ile irrigasyon ve aspirasyonu sağlamaktır. Gövde kısmı elektrik enerjisini ultrasonik enerjiye dönüştüren, piezoelektrik ya da magnetostriktif sistemi içerir. Güç kaynağı ile irrigasyon ve aspirasyon boruları da gövdeye bağlıdır. Ultrason enerjisi elceğin ucundaki iğne vasıtasıyla nükleusa iletilir. Titanyum iğne ortalama 1 mm çapında, kenarları keskin, sert ve ultrasonik dalgaları iletmeye uygun yapıda üretilmiştir. Aspirasyon iğnenin lümeni içinden gerçekleşmektedir. Silikon kılıf fako iğnesinin üzerine takılmaktadır. Distal kısmına yakın iki adet delik bulunmaktadır. Đrrigasyon sıvısı iğne ile kılıf arasından geçmekte ve bu deliklerden göz içine girmektedir. Bu akım aynı zamanda iğnenin titreşimler ile aşırı ısınmasına da mani olur. Fako iğneleri değişik yapıda ve kalınlıkta üretilmektedir. Kesim açıları ise 0 ile 45 arasında değişmektedir. Kesim açısı arttıkça iğnenin tıraşlama ve oyma yeteneği artar. Kesim açısı azaldığında ise uç oklüzyonu ve nüklus parçalarının fako iğnesinde tutulması kolaylaşır. Fako iğnelerinin iç ve dış çapları da mekanik performans ve sıvı dinamiğini etkilemektedir. Standart bir fako iğnesi 19 G olup dış çapı 1,1 mm, iç çapı ise 0,9 mm dir. Buna karşılık 21 G luk mikro ucun dış çapı 0,8 mm, iç çapı ise 0,6 mm dir. Şu anda kullanılan en dar lümenli iğnenin dış çapı 0,7 mm dir (32). Dış çapın küçülmesi cerrahinin daha küçük bir kesiden yapılmasına olanak sağlar. Đç çap ise sıvı dinamiğinde önem taşır, dar lümenlerin aspirasyon ve vakum gücü sınırlıdır. Cerrahinin süresinin uzamasına rağmen ön kamaradaki dalgalanmaların ve ön 16

17 kamaranın ani boşalmasının (surge) görülme ihtimali dar lümenli iğnelerin kullanımı ile azalmaktadır (33). Ultrasonik enerjinin oluşumunu anlamak için bazı önemli terimleri bilmek gereklidir: Piezoelektrik: Üzerine elektrik enerjisi uygulandığında belli bir hızla titreşen kristal türüne verilen addır. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren bu kristal, fako elceği içinde bulunur ve burada oluşan titreşim uç kısımdaki iğneye iletilir. Frekans: Piezoelektrik kristalin saniyedeki titreşim sayısıdır. Farklı kristal türleri kullanan piyasadaki değişik fako aygıtlarında saniyede ile Hz arasında değişir. Ancak herhangi bir fako aygıtı için sabittir. Darbe (stroke lenght): Fako iğnesi bu titreşimler nedeniyle aksiyal yönde ileri ve geri hareket etmektedir. Bu hareketin miktarı (amplitüdü) ultrasonik darbe şiddetini belirler. Maksimum hareket miktarı yaklaşık 100 µ dur. Güç: Elcekteki piezoelektrik kristale gelen elektrik voltajı değiştirilerek fako iğnesinin ileri-geri hareketinin amplitüdü (darbe) azaltılıp, arttırılabilir. Amplitüd arttıkça güç artar, azaldıkça güç azalır. Güç değişikliklerinde bile frekans sabittir, değişen sadece ileri-geri hareketin amplitüdüdür. Ultrasonik enerjinin sert nükleusu nasıl parçaladığı ile ilgili olarak şu mekanizmalar ileri sürülmüştür (34): Akustik parçalama: Fako iğnesinin önünde 400 km/saat hızla hareket eden yaklaşık 500 atmosfer basınca sahip bir sıvı dalgası oluşmaktadır Mikrokavitasyon kabarcıkları oluşumu: Fako ucunun hareketi ön kamara sıvısı içinde yaklaşık 150 mikron çapında ve 5500 sıcaklığa ulaşan kabarcıklar oluşturmakta ve bu kabarcıkların enerjisi de lens nükleusunu parçalamak için gerekli enerjiyi sağlamaktadır. Direkt mekanik parçalama etkisi (çekiç etkisi): Đğnenin ileri geri hareketiyle oluşan direkt parçalayıcı etkidir (jackhammer effect). Ultrason insan kulağı tarafından işitilmez, ancak fako cihazı ultrason moduna geçince değişik bir ses duyulur. Ultrason gücü arttıkça bu ses de artar. Bu ses fako elceği ile iğne arasındaki harmonik tınılar nedeniyle oluşmaktadır. Bir fako ameliyatında çalışacak maksimum gücün yanısıra kullanılacak mod ve nükleusu parçalama tekniği de ortama çıkan ısı enerjisini belirler. Isı oluşumunu azaltmak için ultrason enerjisinin aralıklarla uygulanması ve arada soğuma için 17

18 dinlenme sürelerinin olması düşüncesi farklı fako modlarının geliştirilmesini sağlamıştır. Bu amaçla geliştirilen kesintili ya da darbeli fako modları toplam ultrason kullanım miktarını azaltmak, ancak darbe etkinliğini arttırmak için geliştirilmişlerdir. Ultrason enerjisinin sürekli olmayıp aralıklı uygulandığı bu modlarda ultrasonik gücün aktif olduğu zaman dilimine, açık (on), enerjinin inaktif olduğu zaman dilimine ise kapalı (off) denir. Kapalı olduğu dinlenme diliminde ultrason iğnesinin soğuması sağlanır. Belli bir zaman dilimi için gücün aktif olduğu sürenin toplam süreye oranına işlevsel dönem ya da çalışma siklusu (duty cycle) denir. Ameliyatın değişik evrelerinde, değişik nükleus sertliklerinde ve cerrahın uygulayacağı nükleus kırma tekniğine göre uygulanabilecek 4 farklı ultrasonik parçalama modu mevcuttur (31, 35); Devamlı mod: Fako ucundan yayılan akustik enerji kesintisiz ve devamlıdır. Herhangi bir dinlenme aralığı yoktur. Tek değişken parametre güç için seçilen maksimum değerdir. Bu değer nükleus sertliği ve zonüllerin durumuna göre belirlenir. Çizgisel (lineer) yada panel seçeneklerinden biri seçilir. Panel seçeneğinde pedal konum 3 e geldiği andan itibaren ayarlanmış maksimum güçte ultrasonik enerji uygulanır. Çizgisel seçeneğinde ise güç maksimum değerine pedal konum 3 te sonuna kadar basıldığında ulaşılır. Bu seçenekte güç artışı çizgisel uygulama süresi ise panel seçeneğinde olduğu gibi süreklidir. Pulse mod: Pulse adı verilen ultrasonik dalgaların sıklığı ve amplitüdü değişkendir, ancak saniyedeki darbe sayısı değişse de çalışma siklusu %50 (50/50) olarak sabittir. Frekansı 40 Hz (40000 titreşim/saniye) olan bir fako aygıtı için bu titreşim sayısının saniyede e inmesi demektir. Kalan süre dinlenme süresi olarak boş geçecektir. Pulse sayısı saniyede 4 ise; her biri 250 milisaniye olacak bunun 125 milisaniyesi aktif, 125 milisaniyesi ise inaktif olacaktır. Pulse başına titreşim sayısı 5000 olacaktır. Eğer saniyedeli pulse sayısı 10 a çıkarılırsa, bir pulse 100 milisaniye, ultrasonun aktif ve inaktif olduğu zaman dilimleri ise 50 milisaniye olacaktır. Bu moda saniyedeki pulse sayısı 2 ile 20 arasında seçilebilir. Ayrıca maksimum güç, panel veya çizgisel şeklinde ayarlanılabilinir. Burst mod: Tek veya multi burst olarak iki seçenek cihaz üzerinden belirlenir. Oldukça az kullanım alanı bulan tekli burst moda ayak pedalı konum 3 e geçince gücü ve süresi daha önceden belirlenmiş olan tek bir burst oluşturulur. Bundan sonra 18

FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ CERRAHİ BAŞARIYA ETKİSİ

FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ CERRAHİ BAŞARIYA ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. GÖZ KLİNİĞİ ŞEF: PROF.DR.SUPHİ ACAR FAKOEMÜLSİFİKASYONLA BİRLİKTE YAPILAN TRABEKÜLEKTOMİ AMELİYATINDA DESCEMET PANÇI KULLANIMININ

Detaylı

PRESBİYOPİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN ACUFOCUS CORNEAL INLAY (ACI) İMPLANTASYONUNUN ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PRESBİYOPİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN ACUFOCUS CORNEAL INLAY (ACI) İMPLANTASYONUNUN ETKİNLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Göz Kliniği Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz PRESBİYOPİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ İÇİN ACUFOCUS CORNEAL INLAY (ACI) İMPLANTASYONUNUN

Detaylı

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANLARINDA SKLERAL ÇÖKERTME CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ GÖZ SİNYAL İZLEYİCİLERDE KURULUM 523EO0294 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 2 2012. Göz

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 2 2012. Göz İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 2 2012 Göz Klinik Gelişim Göz İlk Söz Bir Hazin Hürriyet Satarsın gözlerinin dikkatini, ellerinin nurunu, bir lokma bile tatmadan yoğurursun

Detaylı

Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları

Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları 2012 / Sayı: 31 ED TÖRDEN Sağlıkta Nabız Dergisinin Değerli Okurları Sa l kta Nab z Aktüel ve Sosyal T p Dergisi 2012 / Say : 31 ISSN 1308 6006 stanbul Sa l k Mensuplar Derne i Ad na SAH B ; Opt. Dr.

Detaylı

GÖRME OPTİĞİ VE REFRAKSİYON

GÖRME OPTİĞİ VE REFRAKSİYON GÖRME OPTİĞİ VE REFRAKSİYON YAZAR Doç. Dr. Ahmet ÖZER EDİTÖR - REDAKSİYON KURULU Prof.Dr. Naci EKEM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Sumru YURDAKUL Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Doç.Dr. Ahmet

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığa zararlı fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İşyerlerinde çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EPİLASYON

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EPİLASYON T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EPİLASYON ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger. Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz. Şef: Doç. Dr.

T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger. Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz. Şef: Doç. Dr. T.C. S.B.Prof. Dr. N. Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şef: Prof. Dr. Ömer Faruk Yılmaz Şef: Doç. Dr. Ziya Kapran LASER SUBEPİTELYAL KERATOMILEUSIS (LASEK) SONUÇLARI (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

Refraktif Cerrahi. Refraktif Cerrahi Çeşitleri. Göz Kırılma Kusurları. Ahmet GÜCÜKOĞLU. Miyopi

Refraktif Cerrahi. Refraktif Cerrahi Çeşitleri. Göz Kırılma Kusurları. Ahmet GÜCÜKOĞLU. Miyopi Refraktif Cerrahi Ahmet GÜCÜKOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul Refraktif cerrahi önce korneada başlayan, hızla artan ilgi ve güvenle uygulama

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni Ağustos - Eylül 2013 / Sayı: 14 / Ücretsizdir. 17 yıldır sağlığınız için yanınızdayız. 3 Sene Sonra YAŞAM da Yürüdü Ülkesinde yapılan yanlış enjeksiyon

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I. ÜROLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: DOÇ. DR. H. METE ÇEK BİLGİSAYAR DESTEKLİ SEMEN ANALİZ SİSTEMİ (CASA) İLE YAPILAN SPERM MORFOLOJİSİ İNCELEMELERİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER İLE HAZIRLANAN LİMA GREFTLERİNİN ENDOTEL HASARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER İLE HAZIRLANAN LİMA GREFTLERİNİN ENDOTEL HASARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim: Prof. Dr. İbrahim YEKELER Klinik Şefi: Prof. Dr. İbrahim YEKELER ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER

Detaylı

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011

GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK BAKIM REHBERİ 2011 Derleyenler: Düzenleyenler: Doç. Dr. Gamze MEN Hem. Narin ÖZÇİFTÇİ Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem.

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR

DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR T.C. EgeÜniversitesi Diş HekimliğiFakültesi ProtetikDiş TedavisiAnabilimDalı DİŞ HEKİMLİĞİNDEESTETİKYAKLAŞIMLAR BİTİRMETEZİ Stj. Diş HekimiAsuman KABADAĞ DanışmanÖğretimÜyesi: Doç. Dr.Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR

Detaylı

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL CİHAZLARDA KALİBRASYON 523EO0204 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ MEDİKAL İLETİŞİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK KÜLTÜREL BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ARAÇ YÖNETİM SİSTEMLERİ 525MT0283 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6

GLOKOM NEDİR? sa lık. KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up. 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 2014-Yaz Sayısı-Sayı:6 sa lık Ücretsizdir, alabilirsiniz... GLOKOM NEDİR? KOLESTEROL Dost mu? Düşman mı? Düşükler (Abortus) Radyoloji Sünnet Sedef Hastalığı Neden Check-Up İçindekiler 2 içindekiler Rumeli

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 1. KAMERALAR ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Her türlü binada kapalı devre kamera kontrol sistemi tesisatında kullanılan kameraların çalışmasını çeşitlerini, aparatlarını ve bağlantılarını öğreneceksiniz.

Detaylı

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ

SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA DÖNEM SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ T.C İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI SERVİKAL DEJENERATİF DİSK HASTALIĞI VAKALARINDA UYGULADIĞIMIZ SERVİKAL DİSK ARTROPLASTİSİNİN KLİNİK VE RADYOLOJİK ORTA

Detaylı

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı 2.Çocuk Kliniği Klinik Şefi : Doç.Dr. Gülnur TOKUÇ ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİZEL MOTOR İLE ÇALIŞAN BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN İNCELENMESİ VE EMİSYON ENVANTERLENMESİ BİTİRME TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şeref SOYLU

Detaylı