BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI"

Transkript

1 Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ TB nin sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilen kuruluģların ilgili yönetim sistemi belge ve logolarını kullanma esaslarını amaçlamaktadır. 2.KAPSAM TB Logosu nun, TÜRKAK Akreditasyon Markasının ve kuruluģlara verilen Sistem Belgesinin kullanım kurallarını kapsar. 3.TANIMLAR TB Logo: TB nin kendi ismini tanıtmak amacıyla kullandığı bir semboldür. Aynı zamanda marka olarak da kullanılmaktadır. TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK tarafından akredite edilmiģ kuruluģların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. 4.UYGULAMA 4.1. BELGE KULLANIMI KuruluĢ belgesini, iģlerinde, tekliflerinde, reklâm amacıyla ürünün/hizmetin müracaat esas olan yönetim sistemi kapsamında üretildiğini/sunulduğunu göstermek üzere kullanabilir KuruluĢlara verilen sistem belgesi ancak üzerinde belirtilen kapsam ve yerleģim yeri/yerleri için kullanılabilir. (Belgelendirme sürecine dahil edilen diğer Ģube veya iģletme adreslerinin listesi sertifikanın üzerine yer alabilecek sayıda ise sertifikanın üzerine yazılır. Ancak iģletme adreslerinin listesi uzun ve sertifikanın üzerinde sığmayacak kadar çok ise ana sertifikaya ek olarak liste Ģeklinde verilir. ) Belge hiçbir Ģekilde baģka bir kurum yada tüzel kiģiliğe devredilemez Yönetim sistemi belgelerinin geçerlilik süresi 3 yıldır. Belge süresi dolan firmalar, belge ve logo kullanımı durdurmakla yükümlüdür KuruluĢ sahip olduğu sistem belgesinin askıya alınması veya belge sözleģmesinin feshinden sonra belgesini kullanmayı ve ona atıf yapmayı durdurmakla yükümlüdür. Belgeli olduğunu belirten her türlü dokümanı, tanıtım malzemesini, reklam faaliyetlerini ve ilgili sistem belgelendirme logosu taģıyanların kullanımını durdurmalıdır KuruluĢ belgesini TB nin itibarını zedeleyecek ve herhangi bir anlaģmazlığa düģürecek Ģekilde kullanamaz Firmaların bilmesi gereken belgelendirmeyle ilgili tüm dokümanlar; Belgelendirme El Kitabı, Belge ve Logo kullanma talimatı v.b. gibi dokümanlar web sitesinden yazılı olarak iletilir. Bu dokümanlarda değiģiklik olması durumunda, web sitesi derhal güncelleģtirilir. Söz konusu durum MüĢteri SözleĢmesinde yer almaktadır.

2 Sayfa No 2 / 5 Dokümanlarda değiģiklik kapsamı, firmalarla yapılan sözleģme Ģartını etkiliyorsa, bu Ģartın kabul edilip edilmemesi için firmaların veya ilgili tarafların görüģüne yazılı olarak sunulur. DeğiĢiklik sonrası firma dokümanlarında veya sisteminde de değiģiklik yapılması durumu ortaya çıkıyor ise, bu durum öncelikle değiģikliğin bildirilmesinde açık Ģekilde vurgulanır. Firmanın kendi sisteminde değiģiklik yapıp yapmadığı, değiģiklik önem derecesine göre istenilecek dokümanlarla veya bir sonraki yerinde denetimde kontrol edilir. 4.2.TB LOGOSUNUN KULLANIMI TB bu talimatın ekinde bulunan logonun kullanma hakkını Türk Patent Enstitüsü ne yapmıģ olduğu marka tescil baģvurusu ile elde etmiģtir TB logosu, tetkiklerden baģarılı olmuģ firmalar tarafından IAF VE EA kuralları uyarınca kullanılabilir TB den belge almaya hak kazanan firmalar TB logosunu bu talimatta yazan Ģartlara göre kullanmak durumundadır ISO standartları gereği logo kullanmaya hak kazanmıģ firmalar, belirtilen kurallara ve TÜRKAK ın Akreditasyon Markasının Kullanımına ĠliĢkin ġartlar dokümanına (Bakınız: / R TÜRKAK Akreditasyon Markası nın TÜRKAK Tarafından Akredite EdilmiĢ KuruluĢlar Tarafından Kullanılmasına ĠliĢkin ġartlar) uymak zorundadır. Bu kurallar ilk belgelendirmede firmaya belge ile birlikte iletilir ve web sitesinden güncel olarak yayınlanır KuruluĢlara verilen sistem belgesi ancak üzerinde belirtilen kapsam ve yerleģim yeri/yerleri için kullanılabilir Belge ve logo hiçbir Ģekilde baģka bir kurum yada tüzel kiģiliğe devredilemez Yönetim Sistem belgelerinin belge geçerlilik süresi 3 yıldır. Belge süresi dolan firmalar belge ve logo kullanımını durdurmakla yükümlüdür KuruluĢ sahip olduğu sistem belgesinin askıya alınması veya belge sözleģmesinin feshinden sonra belgesini kullanmayı ve ona atıf yapmayı durdurmakla yükümlüdür. Belgeli olduğu belirtilen her türlü dokümanı, tanıtım malzemesini, reklam faaliyetlerini ve ilgili sistem belgelendirme logosu taģıyanların kullanımını durdurmalıdır KuruluĢ belgeyi ve logoyu TB ye veya belgelendirme sisteminin itibarına gölge düģürecek ve kamu güvenini kaybettirecek tarzda kullanılmaz TB logosu, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir Ģekilde TB nin sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak Ģekilde kullanılamaz.

3 Sayfa No 3 / Logo Kullanım ġartları TB LOGO Ürün (*a) KULLANIMI üzerinde Ürünlerin taģınması için kullanılan büyük kutular vb. üzerinde (*b) Reklâm amaçlı broģür vb. üzerinde Açıklama Kullanılamaz Kullanılamaz Kullanılabilir (*d) olmaksızın Açıklama (*c) ile Kullanılamaz Kullanılabilir (*d) Kullanılabilir (*d) *a. Ürün; elle tutulur, somut bir ürün olabilir veya tek bir tanesi paket veya kutu içerisinde olabilir. *b. Son kullanıcıya ulaģmadığı düģünülen mukavva vb. malzemeden yapılmıģ dıģ ambalaj olabilir. *c. "(Bu ürün) belirtilen sertifika numarası ile TS-EN- ISO 9001:2008 standardına göre uygunluğu belgelendirilmiģ kuruluģumuz tarafından üretilmiģtir."ģeklinde açık bir ifade olmalıdır. *d. Bu kurallarda belirtilen diğer Ģartlara uymak koģuluyla kullanılabilir TB Logosu yalnızca izin verilen alanlarda kullanılacak, direkt olarak sunulan ürün üzerinde kullanılmayacak ve ürün belgelendirmesini anımsatacak Ģekilde kullanılmayacaktır. Sistem belgelerini vurgulamak isteyen kuruluģlar, TB logosunu, sadece taģıma veya depolama amacıyla kullanılan (yani normal Ģartlar altında son tüketici tarafından görülmesi ihtimali olmayan) ikincil ürün ambalajları üzerinde sahip oldukları standardı ve sertifika numarasını belirterek aģağıdaki açıklamayla birlikte kullanabilirler. Bu ibare ve logolar birleģtirilmiģ olmalı, ayrı ayrı kullanılmamalıdır. Belgenin Yönetim Sistemine verildiğini açıklayan ifade örneğin; bu ürün Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001:2008 standardına uygun olduğu belgelendirilmiģ tesisimizde üretilmiģtir. TB Sertifika No :. Ģeklinde olabilir KuruluĢun TB logosunu kullanabileceği yerler aģağı da belirtilmiģtir: Kalem, ajanda, çakmak, takvim vb. promosyon malzemeleri üzerinde Antetli kağıt, irsaliye, fatura, sipariģ formu, zarf vb. evraklar üzerinde Firma tabelalarında Gazete ve dergi ilanlarında BroĢürlerde Web Sayfalarında TB logoları en boy oranı korunduğu sürece 50 mm. den daha küçük olmaması Ģartı ile küçültülebilir veya büyütülebilir TB logo ve belgesinin yanıltıcı ve uygun olmayan bir Ģekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal hak TB ye aittir Bu talimat dıģında logo kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre iģlem yapılır. Uygunsuz logo kullanımını TB derhal durdurma, uygunsuzluğun giderilmesi için gereken tedbirleri alma hakkına sahiptir. Bu firma ile yapılan sözleģmelerde belirtilmiģtir TB belgelendirme logosunun Ģekli hiçbir koģulla değiģtirilemez TB belgelendirme logosunun Ģekli hiçbir koģulla personel kıyafet ve üniformalarında kullanılamaz Kalibrasyon test ve muyane kuruluģları TB Belgelendirme logosunu raporlarında kullanamaz BelgelendirilmiĢ kuruluģlar kendi test rapor ve ürün sertifikaları gibi dokümanlarının üzerinde TB Belgelendirme logosunu kullanamaz Belgenin ve Logo nun yanlıģ kullanımından doğacak her türlü yasal sorumluluk belgelendirilmiģ kuruluģa aittir TB Logosunun kullanımında doğru ve yanlıģ uygulama örnekleri Ģu Ģekildedir.

4 Sayfa No 4 / 5 ( DOĞRU) ( YANLIġ) Standardın herhangi bir maddesinin sürekli ve ciddi baģarısızlıklar halinde ve uygulama eksiklikleri görüldüğünde Belgelendirme Komitesi tarafından kapsam daraltma yapılabilir. KuruluĢ da herhangi bir nedenden dolayı kapsam daraltması söz konusu olduğunda her türlü doküman, tanıtım malzemesi, reklam faaliyetleri ve ilgili sistem belgelendirme logosunu daraltılan kapsama göre düzeltme yapılmalıdır. 4.3 TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASININ KULLANIMI TÜRKAK Akreditasyon Markası aģağıdaki örnekte olduğu gibi TB Logosu ve Akreditasyon Markasının kombinasyonu Ģeklinde kullanılmalıdır. Akreditasyon Markası hiçbir Ģekilde tek baģına kullanılamaz. TB AKREDĠTASYONLU LOGO TÜRKAK Akreditasyon Markası ürün ve ambalajları (taģıma veya depolama amaçlı ambalajlar da dahil olmak üzere) üzerinde kesinlikle kullanılamaz.

5 Sayfa No 5 / TÜRKAK Akreditasyon Markası araçlar üzerinde kullanılamaz TÜRKAK Akreditasyon Markası, sadece belge kapsamındaki faaliyetler ve adreslerle ilgili olarak kullanılabilir. KuruluĢun belgelendirdiği kapsam içinde olmayan faaliyetler ve adresler için kullanılamaz TÜRKAK Akreditasyon Markası binaların veya bayrakların üzerinde kullanılmamalıdır TB den belge alan kuruluģlar, TÜRKAK Akreditasyon Markasını eğer alınan belge akreditasyon kapsamında ise, kırtasiye, reklam, tanıtım veya benzeri malzemelerinde kullanabilir. TÜRKAK Akreditasyon Markası, TB logosu olmaksızın tek baģına kullanılamaz Tanıtım Malzemeleri terimi akredite bir ürün belgelendirme faaliyeti altında üretilmiģ ürünler veya mallar haricindeki ürünler ve malzemeler üzerine iliģtirilmiģ notları, etiketleri, dokümanları veya yazılı bildirimleri kapsamaktadır. Bu kısıtlama paketleme ve promosyon malzemeleri için de geçerlidir TÜRKAK Akreditasyon Markası gazete ve dergi ilanlarında web sayfalarında kullanılabilir Marka boyutları ve renk ile ilgili hususlar, ilgili Akreditasyon Kurumu nun resmi Internet sitesinde /R10.06 (TÜRKAK Akreditasyon Markası nın TÜRKAK tarafından Akredite EdilmiĢ KuruluĢlar Tarafından Kullanılmasına ĠliĢkin ġartlar) belirtilmiģtir TB Belgelendirme Akreditasyon numaralı TÜRKAK Akreditasyon Markası deney ve kalibrasyon raporlarında ve kartvizitler üstünde kullanılamaz TB LOGO BOYUTLARI VE RENK İLE İLGİLİ HUSUSLAR Beyaz zemin üzerine iç içe geçmiģ mavi ve kırmızı baklava dilimi motifi ve altında TB BELGELENDĠRME ibaresi yer almaktadır. Ebat olarak tüm zemin 60 x 80 mm dir.

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1 / 6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı NETSERT in logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. Bu kurallar, markaların, belgelendirilmiş firmalardan ürün veya hizmet alan birey veya kuruluşlar

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir.

BELGE VE LOGO KULLANIM TALİMATI. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 1.0. AMAÇ 1.1. Bu talimatın amacı UKS nin logo kullanımına ilişkin kuralları belirlemektir. 2.0. KAPSAM : 2.1. Bu talimat UKS nin logo kullanımını ve ilgili akreditasyon kurumunun logo kullanım kurallarını

Detaylı

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.

ROYALCERT Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. Sayfa: 1/6 1. ROYALCERT logosu, ROYALCERT tarafından yapılan belgelendirme denetiminde başarılı olmuş kuruluşlar tarafından kullanılabilir. 2. ROYALCERT tarafından belgelendirilmiş kuruluşlar, ilgili akreditasyon

Detaylı

TALİMAT LOGO VE MARKA KULLANMA

TALİMAT LOGO VE MARKA KULLANMA 1. AMAÇ Belgelendirmesi yapılan müşterinin NAVİGA Sertifika ve Logosu, TÜRKAK Akreditasyon Markası,Türk Organik ürün Logosu ve İyi Tarım Uygulamaları Logosu kullanım alanları ve kuralları hakkında bilgilendirmeyi

Detaylı

LOGO KULLANIM TALİMATI

LOGO KULLANIM TALİMATI Sayfa No 1/15 1. AMAÇ ve KAPSAM Kuruluşlar Sistem yeterliliklerini kanıtlamak amacıyla PGM logo ve markasını Sertifika üzerinde ve evrakları üzerinde belirli koşullar altında kullanırlar. Bu talimat logo

Detaylı

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ

LOGO KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 7 ORSER KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD.ŞTİ ANKARA/TÜRKİYE Revizyon Takip Cetveli Rev.No: Revizyon Gerekcesi Tarih 00 Yayın 30/01/2007 01 Kapsam Değişikliği 15/11/2007 02 AB Mevzuat değişikliği

Detaylı

ÜRÜN LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI

ÜRÜN LOGO ve BELGE KULLANIM TALİMATI 1. AMAÇ UDEM tarafından yürütülen ürün belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların ilgili ürüne uygun UDEM logolarının kullanma esaslarını ve uygunsuz ya da yanlış kullanım halinde

Detaylı

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI REVİZYON FORMU TRB Sayfa 1 / 9 Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 07 09.01.2012 ISO 17021:2011 geçişi için genel gözden geçirmeler yapıldı. Revizyon formu eklendi. 08 17.11.2012 TRB nin

Detaylı

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Logo Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın Askıya Alınması,

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI Sayfa No 1 / 17 1. AMAÇ Bu Talimat NETSERT e Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, NETSERT belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. NETSERT Yönetim Sistemleri Belgelendirme

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME TALİMATI : 1 / 14 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan inceleme, muayene deney sonucu verilen

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU

DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ. Onaylayan: Kontrol Eden: Bülent ÖZBEY. Oktay KOZANOĞLU DENETİM VE BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ Kontrol Eden: Oktay KOZANOĞLU Onaylayan: Bülent ÖZBEY Doküman No: P07-P09/Revizyon No:01/Tarih:01.02.2015 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı CERTURK e yönetim sistemi belgelendirmesi

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Sayfa: 1 / 13 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik 01 28.01.2015 Uygunsuzlukların kapatılması için net süre tanımlandı. Ara denetim,

Detaylı

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 1/18 1.AMAÇ Yapi Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/AB kapsamda kagir harcının piyasaya arz etmek amacıyla CE işareti taşıması kurallarını kagir harcının temel karakteristiği

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 17021 standardı kapsamında TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin

Detaylı

PROSEDÜR BELGELENDİRME

PROSEDÜR BELGELENDİRME 1. AMAÇ Bu prosedür; Yönetim Sistemi Standardlarına göre NAVİGA tarafından yapılacak belgelendirme faaliyetlerinde uygulanacak olan yöntem ve metotları vermek üzere geliştirilmiştir. 2. KAPSAM Bu prosedür;

Detaylı

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014

Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014. Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Sayfa: 1 / 6 Hazırlayan: S. DOĞAN 03.03.2014 Onaylayan: C.PERGEL 03.03.2014 Revizyon No: Revizyon Tarihi: Yapılan Değişiklik Değişikliği Yapan Kişi Sayfa: 2 / 6 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı 3D INCERTA tarafından

Detaylı

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI Yürürlük Tarihi: 16.05.2014 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş Kurum ve kuruluşların TÜRK LOYDU na ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için Kalite Şartları Standardı na,

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 1 18.08.2014 İlk tip testi, FÜK, istatiksel değerlendirme, G işareti Bakanlık önerisi ile değiştirildi. 1/17 1.AMAÇ Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı