GÜNLÜK YAZMA. Gün içinde yaflad klar m z tarih belirterek yazmaya günlük yazma denir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNLÜK YAZMA. Gün içinde yaflad klar m z tarih belirterek yazmaya günlük yazma denir."

Transkript

1 GÜNLÜK YAZMA 19 Temmuz 2006 Sevgili Günlü üm, Bugün çok mutluyum. Çünkü babam hafta sonu tatile gidece imizi söyledi. Her y l oldu u gibi bu y l da yazl m za gidece iz. Oradaki arkadafllar m çok özledim. Onlarla bol bol yüzece im, oynayaca m. Öyle heyecanl y m ki... fiimdiden haz rlanmaya bafllad m. San r m hafta sonuna kadar hep tatille ilgili hayallerimi anlataca m. Yar n görüflmek üzere... Yukar daki metin Ezgi nin günlü ünden bir sayfad r. Ezgi, 19 Temmuz 2006 tarihinde yaflad klar ndan kendisini etkileyen bir olay anlatm flt r. Gün içinde yaflad klar m z tarih belirterek yazmaya günlük yazma denir. Günlüklerimizde gün içinde yaflad m z olaylardan, duygular m zdan, düflüncelerimizden ve hayallerimizden söz edebiliriz. 314

2 TÜRKÇE ANI YAZMA Haziran ay n n ilk haftas yd. Hava iyice s nm flt. Babam Haydi Alper, oltalar m z haz rlayal m. Bal k tutmaya gidiyoruz. dedi. Çok sevindim. Hemen haz rland m. Babamla birlikte her zaman gitti imiz deniz kenar na gittik. Oltalar m z, yemlerimizi, kovam z haz rlad k. Oltay suya att k. Bafllad k beklemeye... Benim oltam birden gerildi. Çekmekte zorland m. O andaki heyecan m anlatamam. Babam, kendi oltas n b rak p bana yard m etti. Sonunda oltay çektik. Merakla bakt mda ne göreyim! Siyah bir erkek ayakkab s... Üzüleyim mi yoksa güleyim mi, flafl rd m. Ne zaman bal k tutmaya gitsek bu olay hat rlar güleriz... Yukar daki metinde Alper haziran ay n n ilk haftas nda yaflad ve etkilendi i bir olay anlatm flt r. Yaflanm fl olaylar n anlat ld bu tür yaz lara an denir. An lar m z yazarken anlataca m z olay nerede, ne zaman ve nas l yaflad m z belirtmeliyiz. An ve günlük yazmak hem yazma becerimizi gelifltirir hem de geçmifl zamanlarda yaflad m z olaylar hat rlamam z sa lar. 315

3 MEKTUP YAZMA Sevgili Dedeci im, Köyden döneli bir hafta oldu ama sizi flimdiden çok özledim. Köydeki temiz havadan sonra flehrin kalabal beni çok rahats z etti. Anneannemin yapt gözlemelerin kokusu burnuma geliyor. Senin getirdi in taze yumurta, süt... Kara gözlü kuzum ne yap yor? O da beni özledi mi? Benim için onu kuca na al p s k s k sar l r m s n dedeci im? Bizleri soracak olursan hepimiz iyiyiz. Babam ifle bafllad, annem de ev ifllerine... Döndü ümüzden beri temizlik yap yor dedeci im. Biz de a abeyimle geziyor, sinemaya gidiyor, kitap okuyoruz. Sana yine yazaca m dedeci im ama sen de bana yaz. Anneannemi ve seni hasretle öpüyorum. Sevgiler... Tolga Öztürk TÖztürk Yukar daki metin Tolga n n dedesine yazd mektuptur. Uzaktaki yak nlar m zla ve arkadafllar m zla haberleflmek için yazd m z böyle yaz lara mektup diyoruz. Mektuplar m zda da di er yaz lar m zda oldu u gibi yaz m kurallar na ve noktalama iflaretlerini do ru kullanmaya özen göstermeliyiz. Mektubu yazma amac m z mutlaka belirtmeliyiz. Mektubu çizgisiz kâ da, el yaz s ile ve mürekkepli kalemle yazmal y z. Mektubumuza hitapla bafllamal y z (De erli Ö retmenim, Can m Arkadafl m gibi). Mektubun sa üst köflesine tarih atmal y z. Sa alt köfleye de ad m z, soyad m z yazmal ve imzam z atmal y z. 316

4 TÜRKÇE DAVET YE YAZMA Sevgili Veliler, S n f m z n haz rlad tiyatro gösterisinde sizleri de aram zda görmekten mutluluk duyar z. Yer : Tiyatro Salonu Tarih : Cumartesi Saat : aras 3 C s n f ö rencileri Dü ün, nikâh, do um günü ve di er özel günlerimizde yak nlar m zla birlikte olmak isteriz. Bu günleri onlara duyurmak, onlar ça rmak için davetiye yazar z. Yazd m z davetiyelere gün, saat, yer gibi ögelere mutlaka yer vermeliyiz. TEBR K KARTI YAZMA Sevgili Teyzeci im, Ramazan Bayram &n z en içten dileklerimle kutlar, ellerinizden öperim. Burcu Engin 317

5 Sevgili Gürkan, Resim yar flmas nda ikinci oldu un haberini ald m, çok sevindim. Bu baflar n n ömür boyu devam etmesini dilerim. Arkadafl n Burak Baran Sevdiklerimizin, akrabalar m z n bayram, do um günü, yeni y l gibi özel günlerini kutlamak ya da yak nlar m z n baflar s n tebrik etmek için onlara tebrik kart yazar z. ZARF ÜSTÜ YAZMA Mektup, davetiye, tebrik kart gibi yaz lar m z bir zarfa koyarak göndeririz. Mektup zarf afla daki gibi yaz l r. Alper Ar o lu Emlak Konut Koru Evleri A1 / Sar yer / STANBUL Say n: Sebati Oktar Arakl Taflönü Köyü Cami Mevkii Nu.: 29 Arakl /TRABZON Gönderdi imiz yaz n n gerekli yere ulaflmas için zarf n sol üst bölümüne ad m z, soyad m z ve adresimizi, sa alt bölümüne de al c n n ad n, soyad n ve adresini yazar z. Zarflar m za posta kodunu yazmay unutmamal y z. 318

6 TÜRKÇE H KÂYE YAZMA Gerçek ya da gerçekleflmesi mümkün olaylar n anlat ld yaz lara hikâye denir. Hikâye okuyarak okuma becerinizi gelifltirdi iniz gibi hikâye yazarak da yazma becerinizi gelifltirebilirsiniz. Hikâye yazarken dikkat etmemiz gerekenleri flöyle s ralayabiliriz: Hikâye unsurlar na yer vermeliyiz: yer, zaman, ana karakter, olay Yaz m kurallar na ve noktalama iflaretlerine dikkat ederek yazmal y z. Bol bol hikâye okumal, örneklerden yararlanarak ö renmeye çal flmal y z. Çevreyi, do ay, insanlar, hayvanlar gözlemlemeliyiz. Bunlar n hikâye edilebilecek özelliklerini saptamal y z. Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM 29 Afla daki anahtar kelimeleri kullanarak ve resimden yararlanarak bir hikâye oluflturup yaz n z. Ayfle ifle kardefli park ö leden sonra sal ncak çocuklar 319

7 J TEST Ozan, o gün day s yla uzun süredir gitmek istedi i al flverifl merkezine gitti. Çok mutlu oldu. Eve gelir gelmez yaflad klar n yazd. Ozan n yazd yaz afla dakilerden hangisidir? a. mektup b. davetiye c. günlük 2. Afla dakilerden hangisi günlük ve an yazman n yararlar ndand r? a. Geçmiflte yaflad klar m z unutmay z. b. Güncel olaylardan haberdar oluruz. c. Yak nlar m zla haberleflebiliriz. 3. Anneniz size bu y l bir do um günü partisi haz rlayaca n söyledi. Partinize arkadafllar n z da ça rmak için onlara afla dakilerden hangisini yazars n z? a. davetiye b. tebrik kart c. mektup 4. Mektupta imza sa.... köflede olur. ifadesindeki noktal yere afla dakilerden hangisi yaz lmal d r? a. üst b. alt c. yan 5. Afla daki durumlar n hangisinde tebrik kart yazar z? a. Bir yak n m z n yar flmada dereceye girdi ini ö rendi imizde b. Bir komflumuzun tayini nedeniyle tafl naca n ö rendi imizde c. Yak nlar m z ablam z n dü ününe ça rmak istedi imizde 6. Afla daki bilgilerden hangisini mektup zarf na mutlaka yazmam z gerekir? a. e-posta adresi b. telefon numaras c. posta kodu 320

8 TÜRKÇE 7. Afla dakilerden hangisi günlü ün an dan fark d r? a. Günlük her gün yaz l r. b. Günlükte önemli olaylar anlat l r. c. Günlükte yer ve zaman belirtilir. 8. Ali, Erzurum daki teyzesine mektup yazmak için kâ d n ve kalemini haz rlad. Ali, mektubuna afla dakilerden hangisiyle bafllamal d r? a. Can m Teyzeci im, b. Teyze ne haber? c. Merhaba teyze, 9. Mektup, davetiye gibi yaz lar m zda tarihi belirtirken bunu afla dakilerden hangisi gibi yazmam z do ru olmaz? a b. 19 Kas m 2006 c. 19.Kas m Hikâyelerde afla dakilerden hangisi anlat lmaz? a. Gerçek olaylar b. Gerçek olmayan olaylar c. Gerçe e yak n olaylar 321

9 GÖRSEL OKUMA Baflak, ne okuyorsun? Harita okuyorum. Yaz l metinlerin d fl nda kalan flekil, sembol, resim, grafik, tablo, beden dili ve sosyal olaylar gibi görselleri okuma, anlama ve yorumlamaya görsel okuma denir. fiekil, Sembol ve flaretler Çevremizde çeflitli flekiller, semboller ve iflaretler görürüz. Bunlar bizi yönlendirmeye ya da uyarmaya yarar. Örne in, bir al flverifl merkezinde tuvaletin nerede oldu unu ö renmek için tuvalet sembolünü arar z. PTT sembolünü gördü ümüzde postaneye yaklaflt m z veya geldi imizi anlar z. Trafik iflaretleri sayesinde trafik fl klar, geçitler, yasaklar hakk nda bilgi sahibi oluruz, ona göre davran r z. fiekil, sembol ve iflaretleri do ru okumak yaflam m z kolaylaflt r r. 322 Hastane Okul Geçidi Ifl kl flaret Cihaz

10 TÜRKÇE Reklamlar Anneci im, az önce reklam n izledi im çikolatadan istiyorum. Reklam n gördü ün her ürünü alamay z o lum. Üreticiler, ürünlerini reklam yaparak tan t rlar. Bizler de reklamlar okuyarak ya da izleyerek ürün hakk nda bilgi ediniriz. Ancak reklam yap lan her ürünü almak do ru de ildir. Reklamlar bazen yan lt c olabilir. Resim ve Foto raflar Resim ve foto raflara bakmak bizlerde çeflitli düflünceler, duygular oluflturur. Yeni fleyler ö retir, baz gerçekleri düflündürür. Resim ve foto raflar yorumlamay bilmeliyiz. Bu resme bak nca k fl gelsin istiyorum. Kartopu oynamak, kardan adam yapmak geliyor akl ma. 323

11 Bu foto rafa bak nca mutlu ve kalabal k bir aile görüyorum. Akrabalar m özledi imi fark edip biraz üzülüyorum asl nda. Kitle letiflim Araçlar Afla daki resimde baba gazete okuyor, çocuk da televizyon izliyor. Gazete ve televizyon kitle iletiflim arac d r. Yani birden çok kifliye ulafl p onlar bilgilendirir. Bunlar n d fl nda radyo ve dergiler de kitle iletiflim araçlar aras nda say labilir. 324

12 TÜRKÇE Beden Dili Duygu ve düflüncelerimizi anlat rken yüzümüzle, ellerimizle, kollar m zla söylediklerimize uygun hareketler yapar z. Bu hareketlerle karfl m zdaki kifli ne söylemek istedi imizi anlayabilir. letiflimde sözlü olmayan bu hareketlere beden dili diyoruz. Beden dili, anlatmak istediklerimizi karfl m zdakinin daha kolay anlamas n sa lar. Bizler de konuflmalar m za uygun beden hareketleri yapmal y z. Ancak bunlar yaparken abart l olmamal y z. Çünkü abart l hareketler yapmak komik duruma düflmemize neden olabilir. Sosyal Olaylar Bayramlar, nikâh ve sünnet dü ünleri, toplant lar, anma törenleri çevremizdeki sosyal olaylard r. Bu olaylarda insanlar bir araya gelirler. Birbirlerinin duygu ve düflüncelerini paylafl rlar. 325

13 Ö REND KLER M Z UYGULAYALIM Afla daki flekil, sembol ve iflaretlerin anlamlar n altlar ndaki noktal yerlere yaz n z Afla daki reklamlarda hangi ürünün tan t ld n bulup yaz n z

14 TÜRKÇE 2008 y l nda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 3A uydusu, altyap ve co rafî koflullar nedeniyle telefon ve internet eriflimi götürülemeyen bölgelere, okullara ve köylere uydu üzerinden düflük maliyetlerle telefon, internet ve faks gibi çok çeflitli hizmetler sa layacak. 3. Yandaki gazete kupürü bizi hangi konuda bilgilendiriyor? Yaz n z Yandaki televizyon ekran nda hangi haber sunuluyor? Yaz n z Afla daki resimlere bakarak resimlerdeki kiflilerin duygular n tahmin edip yaz n z

15 6. Afla daki resimlerde hangi sosyal olaylar n anlat ld n yaz n z

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU Sözcüklerin yarg bildirmek üzere yap, anlam, görev ilgisiyle oluflturduklar diziye "cümle" denir. Cümle yarg birimidir. Cümlenin anlam sözcük ya da sözcük öbe i, sözcü

Detaylı

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun.

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Temel Kaynak 3 HECE Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Ece, Ö retmenler Günü nde ö retmenine bir sürpriz yapmak istedi. Tahtaya Ö retmenler Günü nüz kutlu olsun. cümlesini heceleyerek

Detaylı

AILE, COCUK VE TELEVIZYON

AILE, COCUK VE TELEVIZYON 5. UNITE AILE, COCUK VE TELEVIZYON KAZANIMLAR 1. Televizyon izleme al flkanl klar n ve bunlar n sonuçlar n araflt rmalar eflli inde yorumlar. 2. Televizyon yay nlar n n sorun alanlar n belirleyerek bunlar

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

ÖN SÖZ. Yan tlayamad n z sorular ders ö retmenlerinize ve etüt ö retmenlerinize sorunuz.

ÖN SÖZ. Yan tlayamad n z sorular ders ö retmenlerinize ve etüt ö retmenlerinize sorunuz. ÖN SÖZ Sevgili Ö renciler, Dersanemizde iflledi iniz konular daha iyi kavrayabilmeniz için sizlere içinde her dersle ilgili konu özetleri ve sorular n bulundu u kitaplar haz rlad k. Üniteler bittikçe yeni

Detaylı

çindekiler 1. ALT ÜN TE fi DÜNYASI YEN B R fi BULMALIYIM? 1.1 Yeni Bir fl Bulmal y m 1.2 fl Yerinde 1.3 Baflar n n S rlar

çindekiler 1. ALT ÜN TE fi DÜNYASI YEN B R fi BULMALIYIM? 1.1 Yeni Bir fl Bulmal y m 1.2 fl Yerinde 1.3 Baflar n n S rlar çindekiler fi DÜNYASI YEN B R fi BULMALIYIM? 1 1.1 Yeni Bir fl Bulmal y m 1.2 fl Yerinde 1.3 Baflar n n S rlar Sayfa: 18-30 fl dünyas ve çal flma yaflam ile ilgili sözcükler Gereklilik Kipi -mel Gereklilik

Detaylı

EYLEMDE K P Eylemlerin zaman ve anlam özelliklerine göre ald klar eklerle girdikleri biçimlere

EYLEMDE K P Eylemlerin zaman ve anlam özelliklerine göre ald klar eklerle girdikleri biçimlere ÜN TE: 11 EYLEM EYLEM Eylemler cümlede k l fl (ifli- hareketi), durumu, oluflu ZAMANA, K PE, K fi - YE ba l olarak anlatan sözcüklerdir: yazd, okumuflsun, boyayacaks n z... (k - l fl-ifl); kofltu, atlam

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r V eli Kuzlu S inema perdesinin önüne geçti inizde kendi yaflam n zdan s yr ld n z hisseder, tüm düflüncelerden ar n p, perdedeki

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

MEDYA 3. UNITE HAZIRLIK SORULARI

MEDYA 3. UNITE HAZIRLIK SORULARI 3. UNITE MEDYA KAZANIMLAR 1. Medyay tan yarak ifllevlerini s n fland r r. 2. Medyan n toplumsal, kültürel ve ekonomik yaflam üzerindeki etkilerini irdeler. 3. Medya yay nlar nda etik kurallara ba l kal

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

Türkçe. Do ru Yanl fl. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z.

Türkçe. Do ru Yanl fl. Uygulamal Etkinlik. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. Ad : Soyad : S n f : 4. SINIF Nu. : Üretim, Tüketim ve Verimlilik TEST 9 Uygulamal Etkinlik Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. D L GRUP TERCÜME OF SLER NDE TAM ZAMANLI ÇALIfiACAK MÜTERC

Detaylı

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor!

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek.

mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. mobil iletiflim Çok yak nda tüm cep telefonu görüflmeleri hem sesli hem görüntülü olarak tamamen internet üzerinden gerçekleflecek. flletme Fakültesi 1993 mezunlar ndan Emre Evinç, çocukken merak sald

Detaylı

HAMSİLERİMİZİ BALAST SUYU MU YOK EDİYOR?

HAMSİLERİMİZİ BALAST SUYU MU YOK EDİYOR? noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 KASIM 2009 S:10 HAB B SOLUK: Ağlayan gözlerim rahmetli babama bakıyor ama ayaklarım okula koşuyordu Artık operatörler abonelerin istemediği düzenlemeyi

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkili fl Yaz lar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME

FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2428 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1409 FOTO RAF VE V DEO PROJE GEL fit RME Yazarlar Doç. Coflgül YÜKSEL (Ünite 1) Prof. Tevfik Fikret UÇAR (Ünite 2) Özcan YURDALAN

Detaylı

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK?

>>> SAYI 52 B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? SAYI 52 TEMEL B LG LER B LG SAYAR SATIN ALMAK. B LG SAYAR ALIRKEN NELERE D KKAT ED LMEL. WINDOWS WINDOWS UN GELECE. filet M S STEMLER GELECEKTE NASIL OLACAK? PROJELER DOS HATA MESAJINI KAPATMAK. BAZI ÖNEML

Detaylı