Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ AYDIN Mart 2009 Anemon Hotel, Aydýn

2 ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ AYDIN ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derneði ve Türk Androloji Derneði nin birlikte düzenleyeceði Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji toplantýlarýndan birincisi Ege bölgesinde Aydýn da düzenlenmektedir. Toplantý üç bölümden oluþmakta ve her bölümün akademik programý ilgili organizasyon-dernekler (Türkiye ESRU, Endoüroloji Derneði, Türk Androloji Derneði) tarafýndan baðýmsýz olarak oluþturulmuþtur. Türk Üroloji Derneði bu toplantýlara lojistik destek vermektedir. Ayrýca Üroloji Hemþireleri Derneði ile birlikte üroloji hemþirelerine yönelik kurs hemþirelerin, aile hekimleri, pratisyen hekimlere yönelik kurs ise, birinci basamak saðlýk mensuplarýnýn güncel üroloji konusunda eðitimlerine katkýda bulunacaktýr. Ege bölgesindeki ulusal bilinç konusu Kuvayi Seyyariye den Kuvayi Milliyeye dir. Toplantýnýn üroloji uzmanlarýna, týpta uzmanlýk öðrencilerine, 1. basamak saðlýk mensuplarýna, üroloji ile ilgilenen hemþirelere yararlý olacaðý düþüncesiyle saygýlarýmýzý sunarýz. Dr. Emre HURÝ Dr. Bülent OKTAY Dr. Önder Yaman Türkiye ESRU Baþkaný Endoüroloji Derneði Baþkaný Türk Androloji Derneði Baþkaný Dr. Ateþ Kadýoðlu Türk Üroloji Derneði Yönetim Kurulu Adýna

3 TÜRKÝYE ESRU YUVARLAK MASA OTURUMLARI* 14 Mart 2009 SALON 1 ÜROONKOLOJÝ YUVARLAK MASA OTURUMU Oturum Baþkanlarý: A. Yaser Müslümanoðlu, Cengiz Girgin 09:00-09:20 Metastatik prostat kanseri tedavisinde immünoterapi ve dendritik hücre aþýlama yöntemi: Güncel literatür eþliðinde konulara yaklaþým / Murat Binbay 09:20-09:40 Prostat kanseri ile VEGF (vascular endotelial growth factor) iliþkisinin önemi- Güncel literatür eþliðinde konulara yaklaþým / Murat Aslan 09:40-09:50 Merak Edilen Sorular / Ýlker Çelen 09:50-10:00 ARA ÇOCUK ÜROLOJÝSÝ YUVARLAK MASA OTURUMU Oturum Baþkanlarý: Cankon Germiyanoðlu, Orhan Ziylan 10:00-10:20 Þiddetli hipospadias cerrahisinde greft, fleb ve doku yapýþtýrýcýlarýnýn kullanýmýnýn tedavi baþarýsýndaki önemi ve yeri / Rüknettin Aslan 10:20-10:40 Vezikoüreteral reflüde güncel proflaktik antibiyotik tedavi algoritmleri Ömer Acar 10:40-10:50 Merak Edilen Sorular / Deniz Hoto 10:50-11:00 ARA KADIN ÜROLOJÝSÝ YUVARLAK MASA OTURUMU Oturum Baþkanlarý: Hakan Vuruþkan, Ali Rýza Ayder 11:00-11:20 Kadýnda stres tip idrar kaçýrma tedavisinde medikal ajanlarýn yeri- güncel literatür eþliðinde deðerlendirme / Gökhan Temeltaþ 11:20-11:40 Burch kolposüspansiyon cerrahisinin inkontinans cerrahisindeki yeri: güncel mi, geçmiþte mi kaldý yoksa geleceði var mý? / Þahin Kabay 11:40-11:50 Merak Edilen Sorular / Özgür Yücel 11:50-14:00 ÖÐLE YEMEÐÝ * Türkiye ESRU Yuvarlak Masa Oturumlarý, uluslararasý platformda etkinliðini göstermiþ bir formattýr. Bu oturumlar, bilimsel bir çalýþma ortamýný benimsemiþ ve kendini geliþtirmek adýna gayretli ülkemizdeki üroloji asistanlarý ve genç uzmanlarýnýn konuþmacý ve yorumcu olduðu, spesifik ilgi alanlarýna bakýlmaksýzýn akademik ünvana sahip hocalar tarafýndan oturum baþkaný olarak deðerlendirilen toplantýlardýr.

4 14 Mart 2009 TÜRK ANDROLOJÝ DERNEÐÝ TOPLANTISI SALON 1 ERKEK CÝNSEL SAÐLIÐI Oturum Baþkanlarý: Haluk Erol, Ahmet Bölükbaþý 14:00-14:20 Erektil disfonksiyon hastasýnýn deðerlendirilmesi / Haluk Erol 14:20-14:40 Erektil disfonksiyon oral farmakoterapisinde yenilikler / Muammer Kendirci 14:40-15:00 Penil protez implantasyonu cerrahi ve protez tipinde yenilikler / Bilal Gümüþ 15:00-15:15 Ejakülasyon bozukluðuna güncel yaklaþým / Ertan Can 15:15-16:00 Panel: Olgular eþliðinde erektil disfonksiyon taný ve tedavisinde yenilikler Ateþ Kadýoðlu Panelistler: Haluk Erol, Süleyman Minareci, Bilal Gümüþ, Abdullah Armaðan 16:00-16:15 ARA ERKEK ÜREME SÝSTEMÝ HASTALIKLARI Oturum Baþkanlarý: Hakan Gemalmaz, Çetin Dinçel 16:15-16:35 Ýnfertil erkeðin güncel deðerlendirmesi / Bülent Semerci 16:35-16:55 Varikoselde en iyi tedavi hangisi? / Önder Yaman 16:55-17:15 Azoospermik infertil erkeðe güncel yaklaþým / Barýþ Altay 17:15-18:00 Panel: Zor olgular eþliðinde erkek infertilitesi tedavisi / Ramazan Aþçý Panelistler: Barýþ Altay, Yusuf Ziya Ateþçi, Cengiz Girgin, Mehmet Umul 18:00-18:15 Sosyal Program: Kuvayi Seyyariye den Kuvayi Milliyeye / Günver Güneþ 19:30 TIP BALOSU

5 SALON 2 KURSLAR 14 Mart 2009 BÝRÝNCÝ BASAMAK HEKÝMLERÝ OTURUMU Oturum Baþkanlarý: Ateþ Kadýoðlu, Okay Baþak 09:00-09:30 Hematüri Olgusuna Yaklaþým / Ayfer Gemalmaz 09:30-10:00 Genital bakýnýn birinci basamak hekimi için önemi / Turgut Alp 10:00-10:20 Ara 10:20-11:20 Cinsel Ýþlev Bozukluðu olgusuna yaklaþým 10:20-10:40 ED olgusuna yaklaþým / Haluk Erol 10:40-11:00 PE olgusuna yaklaþým / Ertan Can 11:00-11:20 Hipogonadizme yaklaþým / Abdullah Armaðan 11:20-11:40 Alt Üriner Sistem Semptomlu olgulara yaklaþým / Mehmet Dündar 11:40-12:00 Ürolojik bilginin birinci basamak hekimliðine yönelik kullanýlmasý / Okay Baþak ÜROLOJÝ HEMÞÝRELERÝ DERNEÐÝ OTURUMU PANEL: Prostat ve Hemþirelik Bakýmý Oturum Baþkanlarý: Meryem Yavuz, Birgül Nurülke 14:00-14:20 Prostatýn Anatomi ve Fizyolojisi / Mehmet Dündar 14:20-14:30 Tartýþma 14:30-14:50 Prostatektomi Türleri ve Endikasyonlarý / Hakan Gemalmaz 14:50-15:00 Tartýþma 15:00-15:20 Prostat Ameliyatý Öncesi Hazýrlýk / Ayfer Özbaþ 15:20-15:30 Tartýþma 15:30-15:50 Prostat Ameliyatý Sýrasý Bakým / Kerime Özgür 15:50-16:00 Tartýþma 16:00-16:20 Prostatektomi Sonrasý Bakým / Berna Özgürsoy 16:20-16:30 Tartýþma 16:30-16:50 Radikal Prostatektomi Sonrasý Bakým / Dilek Altýnbulak 16:50-17:00 Tartýþma

6 15 Mart 2009 ENDOÜROLOJÝ DERNEÐÝ TOPLANTISI 09:00-09:50 UPJ darlýðýnda cerrahi yaklaþýmlar Oturum Baþkaný: Mut Þafak 09:50-10:00 ARA Laparoskopik pyeloplasti / Fatih Atuð Antegrad/Retrograd endopyelotomi / Sinan Zeren Vaka tartýþmalarý / Burak Turna 10:00-10:50 Üreteroskopik yaklaþýmlarda ne, neden, nasýl, kime? (3N1K) Oturum Baþkaný: Oktay Nazlý 10:50-11:00 ARA Semirijid üreteroskopi / Mut Þafak Fleksible üreterorenoskopi ve RIRS / A. Yaser Müslümanoðlu Vaka tartýþmalarý / Cenk Gürbüz 11:00-11:50 Radikal prostatektomi sonrasý kontinans için önemli faktörler ve inkontinans tedavisinde yaklaþýmlar Oturum Baþkanlarý: Mehmet Dündar, Ýzzet Koçak Radikal prostatektomide kontinans yapýlarýnýn anatomik detaylarý / Tibet Erdoðru Radikal prostatektomi sonrasý inkontinans tedavisinde periuretral injeksiyon, male sling, artifisyel sfinkter implantasyonu / Hakan Vuruþkan

7 AKADEMÝK KATILIM Acar Ö Alp T Altay B Altýnbulak D Armaðan A Aslan M Aslan R Aþçý R Ateþçi Y Z Atuð F Ayder A R Baþak O Binbay M Bölükbaþý A Can E Çelen Ý Dinçel Ç Dündar M Erdoðru T Erol H Gemalmaz A Gemalmaz H Germiyanoðlu C Girgin C Gümüþ B Gürbüz C Hoto D Kabay Þ Kadýoðlu A Kendirci M Koçak Ý Minareci S Müslümanoðlu A Y Nazlý O Nurülke B Özbaþ A Özgür K Özgürsoy B Semerci B Þafak M Temeltaþ G Turna B Umul M Vuruþkan H Yaman Ö Yavuz M Yücel Ö Zeren S Ziylan O

8 Toplantý için Aydýn dýþýndaki þehirlerden Aydýn'a belirli saatlerde ulaþým saðlanacaktýr. Kayýt, ulaþým, konaklama talepleriniz için Bros Tourism'e bilgi vermenizi önemle rica ederiz. Toplantýya katýlým ücretsizdir. TÜRK ÜROLOJÝ DERNEÐÝ Prof. Nurettin Öktem Sokak, Lale Palas Apt. No: 18/ Þiþli - Ýstanbul Tel: (212) Faks: (212) E-posta: ww.uroturk.org.tr BROS Tourism Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad. Tavukçu Fethi Sok. Köþe Palas Apt. No:38 D:3 Osmanbey - Þiþli - ÝSTANBUL Tel : Fax:

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

Kurslar Son Duyuru 14-18 Eylül 2011 Önsöz Deðerli Meslektaþlarým, Uluslararasý katýlýmlý 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, meslektaþlarýmýz arasýnda yaptýðýmýz anketler doðrultusunda 14-18 Eylül

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Günümüzde kanser, ölüm nedenleri arasýnda kalp hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada gelmektedir. Öngörülere göre içerisinde bulunduðumuz bu yýlda da A.B.D. de erkeklerde prostat,

Detaylı

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info 2. Duyuru 1 9 5 8 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yarým asýrdýr, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý alanýnda katkýlarýný sürdüren derneðimiz kuruluþunun 50. yýlýnda Türkiye Milli Pediatri Kongresi ni 12-16 Kasým

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

23.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANTALYA DA GERÇEKLEŞİYOR.

23.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANTALYA DA GERÇEKLEŞİYOR. www.uroturk.org.tr 23.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANTALYA DA GERÇEKLEŞİYOR. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Üroloji Derneği tarafından düzenlenen 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014 tarihlerinde Antalya

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da

Detaylı

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM Mardan Palace Hotel www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA Uzun bir hazırlık dönemi sonrasında

Detaylı

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre Düzenleme Kurulu Kongre Düzenleme Kurulu DÜZENLEYENLER Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon Hastalýklarý (Klimik) Derneði ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti DÜZENLEME KURULU Baþkan Prof. Dr. Celal AYAZ Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla

Detaylı

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye...

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... Cinsel Ýþlev Bozukluklarý Sempozyumu Özet Kitabý Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara Konferans, panel, çalýþma grubu ve kurs özetleri Türkiye Psikiyatri Derneði

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ Doðal Doðum Her Kadýnýn Hakkýdýr ÝSTANBUL Deðerli katýlýmcýlar, Sizleri 24 26 Nisan 2013 tarihlerinde Ýstanbul da yapacaðýmýz 1. Ulusal Doðal Doðum Kongresi ne davet etmekten

Detaylı

24-26 Eylül 2010 Barcelo - Eresin Topkapı Hotel / İstanbul

24-26 Eylül 2010 Barcelo - Eresin Topkapı Hotel / İstanbul ULUSAL HEMATOLOJİ ve HEMATOLOJİK ONKOLOJİ KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON 1.HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ 24-26 Eylül 2010 Barcelo - Eresin Topkapı Hotel / İstanbul ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Hokit derneği olarak

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

www.beton2011.com HAZIR & 20-22 EKÝM 2011, ÝSTANBUL, AGREGA, ÝNÞAAT TEKNOLOJÝLERÝ VE EKÝPMANLARI FUARI 20-23 EKÝM 2011, ÝSTANBUL SUNUÞ HAZIR SUNUÞ Beton, üretim ve kullaným kolaylýðý, ekonomik oluþu, istenen

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Bir gece yarýsý operasyonu!

Bir gece yarýsý operasyonu! Eylül 2008 Sayý: 8 Örgütlü hekim güçlü tabip odasý Bir gece yarýsý operasyonu! Hizmet hastaneleri eðitim hastaneleri ile birleþtirildi Saðlýk Bakarlýðý nýn Etlik Ýhtisas Hastanesi ni Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

Sevgili Arkadaşlarım,

Sevgili Arkadaşlarım, Sevgili Arkadaşlarım, Ürojinekoloji, pelvik taban yetmezliği ile ortaya çıkan sağlık sorunlarını konu kapsamına alırken, alt üriner sistem, genital sistem ve gastrointestinal sistemin son bölümü ile ilgili

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ Türk Üroloji Dergisi / Turkish Journal of Urology Cilt / Volume 36 Sayı / Number 4 Ekim-Aralık / October-December 2010 ISSN 1300-5804 TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF UROLOGY A Peer-Reviewed Quarterly

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 7 Sayı / Number 2 Haziran / June 2012 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı