ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA. 21-22 KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya"

Transkript

1 ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA KASIM 2009 Sheraton Hotel, Antalya

2 ULUSAL B L NÇLE GÜNCEL ÜROLOJ ANTALYA ÖNSÖZ De erli Meslektafllar m z, Türk Üroloji Derne i, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derne i ve Türk Androloji Derne i nin birlikte düzenleyece i Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji toplant lar ndan alt nc s Akdeniz Bölgesinde Antalya da düzenlenmektedir. Toplant üç bölümden oluflmakta ve her bölümün akademik program ilgili organizasyondernekler (Türkiye ESRU Endoüroloji Derne i - Türk Androloji Derne i) taraf ndan ba ms z olarak oluflturulmufltur. Türk Üroloji Derne i bu toplant lara lojistik destek vermektedir. Ayr ca, Üroloji Hemflireleri Derne i ile birlikte üroloji hemflirelerine yönelik kurs düzenlenerek bu alanda çal flan hemflirelerin; Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl k Derne i ile birlikte aile hekimleri ve pratisyen hekimlere yönelik kurs düzenlenerek, birinci basamak sa l k mensuplar n n güncel üroloji konusunda e itimlerine katk da bulunacakt r. Akdeniz bölgesindeki Ulusal Bilinç konusu Kurtulufl Savafl döneminde Antalya d r. Toplant n n üroloji uzmanlar na, t pta uzmanl k ö rencilerine, birinci basamak sa l k mensuplar na, üroloji ile ilgilenen hemflirelere yararl olaca düflüncesiyle sayg lar m z sunar z Dr. Emre Huri Türkiye ESRU Baflkan Dr. Bülent Oktay Endoüroloji Derne i Baflkan Dr. Önder Yaman Türk Androloji Derne i Baflkan Dr. Atefl Kad o lu Türk Üroloji Derne i Baflkan

3 21 Kas m 2009 TÜRK YE ESRU OTURUMU SALON 1 09:00-10:00 HOCASIYLA BULUfiMA OTURUMU Vaka Takdimleri Eflli inde Kabus Oturum Oturum Baflkanlar : Yaflar Özgök, Tibet Erdo ru Yorumcular : Abdülkadir Tepeler, Mutlu Atefl Asistanlar Merak Ediyor 10:00-10:10 Kahve Aras Yusuf Selim Kaya AÇIK TARTIfiMA OTURUMU Oturum Baflkan : Haluk Tokuço lu 10:10-10:25 Uzmanl k e itimi sürecinde asistanl ktan akademik hayata geçifl ve Türkiye ESRU Erdem Canda 10:25-10:40 T pta uzmanl k tüzü ündeki son de ifliklikler ve asistanl ktaki önemi:asistan gözüyle de erlendirme Tuncay Tafl 10:40-11:00 Mecburi hizmet sonras üroloji uzman n n beklentileri? Murat Akand 11:00-11:10 Ara 11:10-12:00 HOCALAR SORUYOR AS STANLAR CEVAPLIYOR: AS STANLAR YARIfiIYOR Oturum Baflkanlar : Mustafa Faruk Usta, Sad k Görür, Ali Ayy ld z A GRUBU Orçun Çelik Osman Ergün B GRUBU Kaz m Yelsel Ozan Efesoy SALON 2 KURSLAR ÜROLOJ HEMfi RELER DERNE OTURUMU Panel: Üriner diversiyonlarda bak m Oturum Baflkanlar : Ergül Aslan, Mustafa Faruk Usta 09:00 09:30 Üriner diversiyon nedir? Sagfettin Kaya 09:30 10:00 Ameliyat öncesi ve sonras hasta bak m Ayfer Özbafl 10:00 10:30 Kahve Aras 10:30 11:00 Üriner stoma bak m Özlem Bektefl 11:00 11:30 Üriner stomal hastan n e itimi kbal Çavdar 12:00-14:00 Ö le Yeme i

4 21 Kas m 2009 SALON 1 ÜROONKOLOJ OTURUMU Panel: Prostat kanseri tan, tedavi ve izlem algoritmi Oturum Baflkan : Alim Koflar 14:00-14:15 Prostat kanseri tan s nda PSA y nas l kullanal m Levent Özdal 14:15-14:30 Prostat biyopsisini nas l yapal m Sedat Soyupek 14:30-14:45 Küratif tedavi sonras PSA yükselmesine nas l yaklaflal m Bülent Akduman 14:45-15:00 leri evre prostat kanserinde hangi tedavi, ne zaman? Mehmet Baykara 15:00-15:15 Tart flma 15:15-15:30 Kahve Aras TÜRK ANDROLOJ DERNE OTURUMU Oturum Baflkan : Metin Sevük 15:30-15:45 Erektil disfonksiyonun PDE-5 inhibitörleri ile tedavisinde yenilikler Selçuk Güven 15:45-16:00 Prematür ejakulasyonun yeni tan m ve güncel tedavide dapoksetin Haluk Erol 16:00-16:15 Kad n cinsel fonksiyon bozuklu u tan ve tedavisinde yenilikler Abdullah Arma an 16:15-16:30 Penil protez implantasyonu komplikasyonlar : Mekanik bozukluk ve infeksiyonlara kritik yaklafl m Mustafa Faruk Usta 16:30-16:45 Ara Oturum Baflkan : Mehmet K l nç 16:45-17:00 Azoospermik infertil erkekte genetik testlerde yenilikler Talat Yurdakul 17:00-17:15 TESE öncesi hormonal tedavinin yeri ve TESE için yeni endikasyonlar Kaan Aydos 17:15-18:00 Panel:Olgular eflli inde erektil disfonksiyon / infertilite tan ve tedavisinde yenilikler Ramazan Aflç Panelistler: rfan Orhan, Mesut Gürdal, Münire Akar, Haluk Kulaks zo lu 18:00-18:30 Konferans: Kurtulufl Savafl döneminde Antalya Orhan Çekiç 19:00-21:00 Akflam Yeme i

5 22 Kas m 2009 ENDOÜROLOJ DERNE OTURUMU SALON 1 Böbrek kanserinin cerrahi tedavisinde: Laparoskopik radikal nefrektomi Oturum Baflkan : Mehmet Baykara 09:00-09:15 Onkolojik uzun dönemli sonuçlar yla yeni alt n standart tedavi Erdal Apayd n 09:15-09:30 Laparoskopik radikal nefrektomide teknik ipuçlar Bülent Oktay 09:30-09:45 Laparoskopik parsiyel nefrektomi: Tibet Erdo ru Ne kadar kolay? Ne kadar zor? 09:45-09:50 Tart flma 09:50-10:00 Ara Benign prostat hiperplazisinde nereye kadar medikal tedaviyi zorlayal m? Oturum Baflkan : Mehmet Arslan 10:00-10:15 Hangi alfa-1 blokeri, kime, neden tercih ediyorum? Yaflar Özgök 10:15-10:30 BPH da kombinasyon tedavileri? Ahmet Soylu 10:30-10:45 Prostat infeksiyonlar AÜSS üzerinde ne derecede etkili? Erdem Canda 10:45-10:50 Tart flma 10:50-11:00 Kahve Aras Perkütan nefrolitotripsi: E itim, komplikasyonlar, önlemler Oturum Baflkan : Hakk Perk 11:00-11:15 PNL de e itim modelleri Emre Tüzel 11:15-11:30 PNL de komplikasyonlar n standardizasyonu ve önlemler Selçuk Güven 11:30-11:45 Pediatrik PNL uygulamas ndaki teknik ipuçlar Ali Ünsal 11:45-11:50 Tart flma 11:50-12:00 Ara Çal flma hayat na uygun flekilde endoürolojide e itimin devaml l n n sa lanmas Oturum Baflkan : Ömer Levent Tuncay 12:00-12:15 Özel hastanede çal flan meslektafllar m z için endoürolojide e itimin devaml l n sa layan modeller Mustafa Günhan 12:15-12:30 Devlet Hastanelerinde laparoskopik uygulamalara bafllang c sa layacak e itim modelleri Altu Tuncel 12:30-12:55 Endoüroloji Derne i nin meslektafllar m za sa lad Turhan Çaflkurlu e itim modelleri

6 B R NC BASAMAK HEK MLER OTURUMU 22 Kas m 2009 SALON 2 Oturum Baflkan : Sevsen Cebeci 09:00-09:30 Yafll da ürolojik semptomlara yaklafl m Sevsen Cebeci 09:30-10:00 Birinci basamakta üriner inkontinans yönetimi Didem Sunay 10:00-10:30 Üriner malignitelerde yaflam kalitesi Tijen fiengezer 10:30-11:00 Kahve Aras 11:00-11:30 Birinci basamakta cinsel ifllev bozukluklar na yaklafl m Senem Aslan Tüngürek 11:30-12:00 Cinsel ifllev bozukluklar : ürolog gözüyle sorunlar Abdullah Arma an

7 AKADEM K KATILIM Abdülkadir Tepeler Abdullah Arma an Ahmet Soylu Ali Ayy ld z Ali Ünsal Alim Koflar Altu Tuncel Ayfer Özbafl Bülent Akduman Bülent Oktay Didem Sunay Emre Tüzel Erdal Apayd n Erdem Canda Ergül Aslan Hakk Perk Haluk Erol Haluk Kulaksozo lu Haluk Tokuço lu kbal Çavdar rfan Orhan Kaan Aydos Kaz m Yelsel Levent Özdal Mehmet Arslan Mehmet Baykara Mehmet K l nç Mesut Gürdal Metin Sevük Münire Akar Murat Akand Mustafa Faruk Usta Mustafa Günhan Mutlu Atefl Ömer Levent Tuncay Orçun Çelik Orhan Çekiç Osman Ergün Ozan Efesoy Özlem Bektefl Ramazan Aflç Sad k Görür Sedat Soyupek Sagfettin Kaya Selçuk Güven Senem Aslan Tüngürek Sevsen Cebeci Talat Yurdakul Tibet Erdo ru Tijen fiengezer Tuncay Tafl Turhan Çaflkurlu Yaflar Özgök Yusuf Selim Kaya

8 TÜRK ÜROLOJ DERNE Prof.Nurettin Öktem Sokak, Lale Palas Apt. No: 18/ fiiflli - stanbul Tel: (0212) Faks: (0212) E-posta: Ayazmaderesi Cad. Karadut Sok. No: Dikilitafl stanbul / Türkiye Tel: (0212) (pbx) Faks: (0212)

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN

8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN 8. Ulusal Endoüroloji Kongresi Ard ndan 8. ULUSAL ENDOÜROLOJ KONGRES ARDINDAN ki y ll k bir çal flma ve haz rl k sonras nda 4 ile 7 Kas m 2009 tarihleri aras nda Antalya n n bat k y fleridinin en sonunda

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY

XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology. Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY XX th Annual Congress of The Turkish Society of Cardiology Organized by the TURKISH SOCIETY of CARDIOLOGY November 27-30, 2004 Topkap Palace - Kremlin Palace ANTALYA Programme De erli Meslektafllar m z,

Detaylı

23.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANTALYA DA GERÇEKLEŞİYOR.

23.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANTALYA DA GERÇEKLEŞİYOR. www.uroturk.org.tr 23.ULUSAL ÜROLOJİ KONGRESİ ANTALYA DA GERÇEKLEŞİYOR. Değerli Meslektaşlarımız, Türk Üroloji Derneği tarafından düzenlenen 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014 tarihlerinde Antalya

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program

1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi. MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program GATA Haydarpafla Psikiyatri, GATA T bbi Farmakaloji AD, Klinik Psikofamakoloji Bülteni 1. Ulusal Psikofarmakoloji Kongresi Psikofarmakolojide Yenilikler MOLEKÜLDEN KL N E Son Duyuru ve Program 1417 l k

Detaylı

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006

FARMAKOLOJ DERNE TÜRK BÜLTEN SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 TÜRK FARMAKOLOJ DERNE SAYI:89 TEMMUZ-EYLÜL 2006 BÜLTEN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Gözlem Çal flmalar Türk Farmakoloji Derne i Genetik Araflt rmalarada Kullan lan Yöntemlerin Farmakaloji de Uygulamalar Bafll

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ

TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ Türk Üroloji Dergisi / Turkish Journal of Urology Cilt / Volume 36 Sayı / Number 4 Ekim-Aralık / October-December 2010 ISSN 1300-5804 TÜRK ÜROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF UROLOGY A Peer-Reviewed Quarterly

Detaylı

TEMEL ÜROLOJ SORU K TABI ED TÖRLER. Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal

TEMEL ÜROLOJ SORU K TABI ED TÖRLER. Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Üroloji Anabilim Dal TEMEL ÜROLOJ SORU K TABI ED TÖRLER Prof. Dr. Kadri Anafarta Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Nihat Ar kan Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Prof. Dr. Yaflar Bedük Ankara Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

TKBBV E itsel Kurs Özetleri

TKBBV E itsel Kurs Özetleri Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi 28. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Bafl Boyun Cerrahisi Kongresi, 21-26 May s 2005, Antalya TKBBV E itsel Kurs Özetleri Abstracts of the

Detaylı

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld...

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... 4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne i taraf ndan düzenlenen 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi 4-8 Haziran

Detaylı

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU 1. Duyuru De erli Meslektafllar m, stanbul KBB BBC Uzmanlar Derne i nin 19 22 Eylül 2013 tarihleri aras nda KKTC-Girne Cratos Otel de gerçeklefltirece i 5. Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı.

S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. 16. YIL / A ustos 2012 S la Teknik, baflarısını dünya çapında kanıtladı. Dünya üzerinde 2000 tedarikçisi olan Renault-Nissan Sat n Alma Organizasyonu, Türkiye de üretim yapan S la Teknik firmam z kalite

Detaylı

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU TÜRK YE PERSONEL YÖNET M DERNE 2003 2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU PERYÖN 2003-2005 DÖNEM GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU De erli PERYÖN üyeleri, PERYÖN ün Ola an Genel

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z.

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z. EN FAZLA BİLDİRİ GÖNDEREN İLK ON MERKEZ 60 50 53 40 43 30 21 19 18 16 15 10 14 13 0 Prof. Dr.. Halil BAHÇEC O LU Sorular m z Yan tlad Sayfa 2 Gastro- ntestinal Sistem ve Probiyotik-Prebiyotik Synbiyotik

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI

1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI 9 786050 072037 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET KONGRE K TABI HACETTEPE ÜN VERS TES KONGRE MERKEZ 20-22 Mart 2008 ANKARA 1 1. KADIN SA LI I KONGRES KADINA YÖNEL K fi DDET Birinci Bask Mart

Detaylı

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org

ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ. 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM. Mardan Palace Hotel. www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA BİLİMSEL PROGRAM Mardan Palace Hotel www.endouroloji2015.org ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015/ANTALYA Uzun bir hazırlık dönemi sonrasında

Detaylı

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F

DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU. 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 DARÜfifiAFAKA CEM YET YÖNET M KURULU 2007 ÇALIfiMA RAPORU 2008 BÜTÇE TEKL F 2 I Ç NDEK LER SUNUfi............................................................ 7 YÖNET M KURULU ÜYELER.........................................

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı