Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 DÝYABET 79 Katkýlarýyla Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir.

2 DÝYABET Kasým 2011

3 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Bilim Dalý olarak her yýl 14 Kasýmda düzenlediðimiz etkinliklerin dokuzuncusu 9. Diyabet Günleri, Kasým 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul Silivri- Klassis Otel de düzenlenecektir. Diyabetolojide güncel bilgilerin interaktif yöntemle aktarýlacaðý toplantýda Diyabet ve Komorbidite temasýný yansýtan konular tartýþýlacaktýr. Bilimsel program, fakültemizden 1979 yýlýnda mezun olmuþ, halen farklý disiplinlerde görevini sürdürmekte olan güzide öðretim üyelerinin katýlýmý ve katkýlarýyla zenginleþtirilmiþtir. Ayrýca hemþirelere yönelik Ýnsülin Tedavisi ve Uygulama kursu planlanmýþtýr. Kurs programý, sýnýrlý sayýda da olsa katýlan hemþirelere diyabet takip ve tedavisinde yenilikleri öðrenme ve uygulama fýrsatý verecektir Dünya Diyabet Günü çerçevesinde düzenlediðimiz bu etkinliðin 2011 takviminizde yer almasýný ümid ederek, katýlmak suretiyle vereceðinize inandýðým desteðiniz için teþekkür ederim. Prof. Dr. Nevin DÝNÇÇAÐ Dönem Koordinatörü Kasým 2011

4 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET BÝLÝMSEL PROGRAM DÝYABET VE KOMORBÝD DURUMLAR 18 Kasým Hemþirelere Yönelik Eðitim Kursu: "Ýnsülin Tedavisi ve Uygulama" 19 Kasým Açýlýþ Prof. Dr. Sevim Büyükdevrim Anýsýna Konferans: Moderatör: Prof. Dr. M. Temel Yýlmaz, Prof. Dr. Faruk Alagöl Global sorumluluk gerektiren diyabetin ülkemizdeki durumu: TURDEP I ve II sonuçlarý / Prof. Dr. Ýlhan Satman Panel: Tip 2 diyabet ve ateroskleroz yaklaþýmýnda Kardiyolog- Ýç Hastalýklarý Uzmaný iþbirliði Moderatör: Prof. Dr. Kemalettin Büyüköztürk, Prof. Dr. Halil Azizlerli - Tip 2 diyabetlide hipertansiyon : Tedavi ve izlem farklý mý? Güncel öneriler? Prof. Dr. Zeki Öngen - Tip 2 diyabetlide koroner iskemi: Taný ve tedavide güncel yaklaþým? Prof. Dr. Kamil Adalet - Tip 2 diyabetlide serebral iskemi: Klinik yaklaþým farklý mý? Prevansiyon mümkün mü? / Prof. Dr. Oðuzhan Çoban - Aterosklerozda deðiþtirilebilir risk faktörü; Sigara: Önemi nedir; býraktýrma yöntemi var mýdýr? / Prof. Dr. Feyza Erkan Krause Ara Konferans : Moderatör: Prof. Dr. Emine Koçyiðit, Prof. Dr. Ferihan Aral Stres ve çözümünde kullanýlan ilaçlar insülin direncini ve diyabeti nasýl etkiler? Prof. Dr. Sedat Özkan Öðle yemeði Panel : Diyabet ve Kadýn Moderatör: Prof.Dr. Nevin Dinççað, Prof. Dr. Halil Saygýlý - Diyabet ve gebelik / Prof. Dr. Füsun Varol - Gestasyonel diyabetlide yenidoðan sorunlarý / Prof. Dr. Asuman Çoban - Diyabetlide kontrasepsiyon nasýl olmalý? Menapoz tedavi gerektirir mi? Prof. Dr. Ahmet Büyükören Ara

5 79 Katkýlarýyla BÝLÝMSEL PROGRAM 19 Kasým Panel: Ýç hastalýklarý uzmaný gözüyle diyabetlinin diðer sistem sorunlarý; çözüme yaklaþým önerileri Moderatör: Prof.Dr. Semra Çalangu, Prof. Dr. Murat Dilmener - Diyabetlide akciðer nasýl etkilenir? Taný ve tedavi yaklaþýmý farklý mý? Prof.Dr. Orhan Arseven - Diyabette hematolojik sorunlar nedir? / Prof. Dr. Melih Aktan - Diyabetlide göz problemleri, çözüm önerileri? / Prof. Dr. Belgin Ýzgi - Diyabet ve nörolojik sistem: Serebral fonksiyonlar nasýl etkilenir? Prof. Dr. Mefkure Eraksoy Forum: Diyabette multidisipliner yönetim: Makrovasküler ve mikrovasküler komplikasyonlu olan yaklaþým(vaka sunumu) Sunum: Dr. Fulya Türker Moderatör: Prof. Dr. Ýlhan Satman Panelistler: Prof. Dr. Kubilay Karþýdað, Prof. Dr. Haluk Eraksoy, Prof. Dr. Kamil Adalet, Prof. Dr.Harzem Özger, Prof. Dr. Nail Ýzgi Ara Forum: Diyabette multidisipliner yönetim devam Diyabetlinin izleminde Hekim, hemþire ve diyet uzmaný gözüyle karþýlaþtýðýmýz sorunlar, çözüm önerileri? Moderatör: Prof. Dr. Kubilay Karþýdað Panelistler: Klinisyen gözüyle: Prof. Dr. Ýlhan Satman, Prof. Dr. Nevin Dinççað, Dr. Fulya Türker Biyokimyacý gözüyle: Prof. Dr. Beyhan Ömer Diyet Uzmaný gözüyle: Doç. Dr. Dyt. Emel Özer, Dyt. Cemile Çakmakçý Ýdiz Diyabet hemþiresi gözüyle: Diyabet Hemþiresi Dr. Selda Çelik Kapanýþ 20 Kasým Kasým 2011

6 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET KATILIM BÝLGÝLERÝ Toplantý merkezi : Klassis Resort Hotel, Silivri - Ýstanbul Toplantý tarihi : Kasým 2011 Katýlým bedeli : 2 günlük bilimsel ve sosyal aktivite karþýlýðý paket program uygulanacaktýr. Toplantýya katýlabilmek için aþaðýda yer alan kayýt formu doldurularak Organizasyon firmasýna gönderilmelidir. Kayýt + Konaklama (paket program) : 350 EURO Konaklamasýz kayýt : 100 EURO Kredilendirme : Toplantý TTB tarafýndan kredilendirilecektir. KAYIT FORMU Adý Soyadý Ünvaný Uzmanlýk Alaný Ýþ Adresi Telefon Ev telefonu Refakatçi Adý-Soyadý Fax GSM KONAKLAMALI KAYIT Konaklamalý Kayýt Tutarý:...EURO KONAKLAMASIZ KAYIT Konaklamasýz Kayýt Tutarý:... EURO Tek Kiþilik Oda Çift Kiþilik Oda Giriþ Tarihi:...

7 DÝYABET ÝLETÝÞÝM Bilimsel Sekreterlik: Prof. Dr. Nevin Dinççað Ýstanbul Týp Fakültesi, Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Bilim Dalý Çapa - Ýstanbul Ýletiþim: Tel. / Faks: E-posta : Organizasyon Sekreterliði: Bilge Yüksel Cumhuriyet Mah. Halaskargazi Cad. Tavukçu Fethi Sok. Köþe Palas Apt. No:28/3 Osmanbey - Þiþli - Ýstanbul Tel. : pbx Faks : E-posta: /

ULUSAL HEMATOLOJÝ ve HEMATOLOJÝK ONKOLOJÝ KEMÝK ÝLÝÐÝ TRANSPLANTASYON 2.HEMÞÝRELÝÐÝ KONGRESÝ 15-17 Eylül 2011 Barcelo - Eresin Topkapý Hotel / Ýstanbul ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarým, Hokit derneði olarak

Detaylı

Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný, 34384 Ýstanbul Tel: 0212 221 17 30/38 Fax: 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr Baþkan Gelecek Baþkan Baþkan Yardýmcýsý Genel Sekreter

Detaylı

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu

Akut Kalp Yetersizliði ve Kardiyak Resenkronizasyon Sempozyumu Kalp Yetersizliði Çalýþma Grubu Akut Kalp Yetersizliði ve World Park Hotel Ýstanbul Darülaceze Cd. Fulya Sk. Ekþioðlu Ýþ Merkezi 9/1 Okmeydaný 34384 Ýstanbul T. 212 221 17 30 / 38 F. 212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK

Saygýlarýmla. Kongre Baþkaný Prof. Dr. Tezer KUTLUK Adolesan dönemi çocukluk ile eriþkinlik arasýndaki geçiþ dönemidir. Bu dönemde, fiziksel, cinsel ve psikososyal geliþim sonrasý eriþkin bireyler ortaya çýkmaktadýr. Kimi zaman çocuk olarak, kimi zaman

Detaylı

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o

Aile Hekimliði. w w w. d a a h s. o 41. Doðu Akdeniz 22-24 Mayýs Aile Hekimliði Sempozyumu Hilton Otel ADANA 2015 'Aile Hekimliðinin geleceðini birlikte yaratmak...' w w w. d a a h s. o rg Deðerli Meslektaþlarým, 14. Doðu Akdeniz Aile Hekimliði

Detaylı

8-9 EKÝM 2010 ÖDEME ÞEKLÝ. Ana sponsor KAYIT ÜCRETÝ

8-9 EKÝM 2010 ÖDEME ÞEKLÝ. Ana sponsor KAYIT ÜCRETÝ KAYIT ÜCRETÝ 1. Kongre bilimsel programý SDE Yüksek Kurulu tarafýndan kredilendirilmiþtir. 2. Kongre kaydýnýn iptali 4 Ekim 2010 tarihine kadar yazýlý olarak Kongre Kayýt Merkezi'ne bildirilmelidir. Ýptal

Detaylı

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info

2. Duyuru. www.millipediatri2008.kongresi.info 2. Duyuru 1 9 5 8 Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yarým asýrdýr, Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý alanýnda katkýlarýný sürdüren derneðimiz kuruluþunun 50. yýlýnda Türkiye Milli Pediatri Kongresi ni 12-16 Kasým

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Günümüzde kanser, ölüm nedenleri arasýnda kalp hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada gelmektedir. Öngörülere göre içerisinde bulunduðumuz bu yýlda da A.B.D. de erkeklerde prostat,

Detaylı

DUYURU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Toraks Derneði sizleri 6-8 Ekim 2011 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da Bakýrköy Titanic Port Otelde yapýlacak olan Yoðun Bakým Sempozyumu'na katýlmaya davet ediyor. Ýstanbul'da

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ AYDIN 14-15 Mart 2009 Anemon Hotel, Aydýn ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ AYDIN ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Endoüroloji Derneði ve

Detaylı

KONGREYE DAVET Deðerli Meslektaþlarýmýz, Her yýl artan katýlýmcý sayýsý ve geniþleyen bilimsel kalitesi ile alanýmýzda en önemli bilimsel toplantýlarýn baþýnda gelen Türk Alman Jinekoloji Kongresi, 30

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, ÖNSÖZ Birincisini 2008 yýlýnda yaptýðýmýz Uluslararasý Katýlýmlý Lizozomal Hastalýklar Kongresi nin ikincisini 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara da gerçekleþtireceðiz. Kongremizde

Detaylı

uicc global cancer control Uluslararasý Kanser Savaþ Örgütü nün (UICC) Himayelerinde 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR KONGRESÝ 03-04 Nisan 2009 Dedeman Otel, Ankara www.turkkanser.org.tr 4.ULUSAL KANSERLÝ HASTALAR

Detaylı

Kurslar Son Duyuru 14-18 Eylül 2011 Önsöz Deðerli Meslektaþlarým, Uluslararasý katýlýmlý 8. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, meslektaþlarýmýz arasýnda yaptýðýmýz anketler doðrultusunda 14-18 Eylül

Detaylı

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ

I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ I. ULUSAL DOÐAL DOÐUM KONGRESÝ Doðal Doðum Her Kadýnýn Hakkýdýr ÝSTANBUL Deðerli katýlýmcýlar, Sizleri 24 26 Nisan 2013 tarihlerinde Ýstanbul da yapacaðýmýz 1. Ulusal Doðal Doðum Kongresi ne davet etmekten

Detaylı

www.balneoloji2012.org

www.balneoloji2012.org BİRİNCİ DUYURU www.balneoloji2012.org 12-14 Nisan 2012 Divaisib Termal Resort Hotel & Spa Kozaklı - Nevşehir IX. ULUSAL KAPLICA TIBBI VE BALNEOLOJİ KONGRESİ ve termal ve SPA tesisleri yönetici ve çalışanlarına

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT KONGRESÝ nde. Buluþalým. 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B. www.tunajans.com.tr

ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT KONGRESÝ nde. Buluþalým. 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B. www.tunajans.com.tr KONGRE Bülteni Aydýnlatma Sempozyumu SMM Forumu ULUSAL ELEKTRÝK TESÝSAT nde Buluþalým Yükse k Gerilim Çalýþtayý Otomasyon Sempozyumu Elektroni k Güvenlik 7-10 Mayýs 2009 Ýzmir Fuar Alaný Salon 1A-1B Sistemleri

Detaylı

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

ÝZMÝR 8. ÝLERÝ YAÞ SEMPOZYUMU Adli, Sosyal ve Týbbi Acil Durumlar MÝMARÝ KÜLTÜR VE SANAT SAÐLIK HÝZMETLERÝ SOSYAL POLÝTÝKALAR SOSYAL HÝZMETLER 17-18 Mart 2015 Ýzmir Tarihi Havagazý Fabrikasý Kültür Merkezi

Detaylı

VESKON 4. MULTİDİSİPLİNER TIP VE AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

VESKON 4. MULTİDİSİPLİNER TIP VE AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ www.veskongre.org www.veskongre.org VESKON 4. MULTİDİSİPLİNER TIP VE AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ Kıymetli Meslektaşlarım, Hekim sayısı açısından Türkiye de özellikle son yıllarda hiç olmadığı kadar hızlı bir

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ BAHAR 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e HÜ Senatosu Yýldýz Kenter ve Burhan Doðançay a Sanatta Onursal Doktora Payesi verdi. Otomotiv Mühendisliði Programý

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi.

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi. Babasý araba almayýnca evi yaktý Gülabibey Mahallesi Yenidoðan. Sokak'ta meydana gelen olayda bir ev yandý. Olay önceki gece meydana geldi. Babasýndan kendisine otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin,

Detaylı

Eðitim rehberi, bir öðrenim deneyiminin tamamýný tanýmlayan ve özel eðitim amaçlarýný gerçekleþtirmek için hazýrlanan bir belgedir (Berg 1982) Kitabýn Adý Diyabet Saðlýk Profesyonellerinin Eðitimi Ýçin

Detaylı

TÜRK TESÝSAT MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ ÇALIÞMA RAPORU 2009-2010 Mart 2011 SUNUÞ Sayýn Üyemiz, IX. Dönem (2009 Mart- 2011 Mart) içerisinde Derneðimizin yaptýðý çalýþmalar ve önemli gördüðümüz konular toplantýlarda

Detaylı

24-26 Eylül 2010 Barcelo - Eresin Topkapı Hotel / İstanbul

24-26 Eylül 2010 Barcelo - Eresin Topkapı Hotel / İstanbul ULUSAL HEMATOLOJİ ve HEMATOLOJİK ONKOLOJİ KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON 1.HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ 24-26 Eylül 2010 Barcelo - Eresin Topkapı Hotel / İstanbul ÖNSÖZ Değerli Meslektaşlarım, Hokit derneği olarak

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014)

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014) T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI TEMEL SAÐLIK HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TÜRKÝYE OBEZÝTE (ÞÝÞMANLIK) ÝLE MÜCADELE VE KONTROL PROGRAMI (2010-2014) ANKARA, 2010 1. Basým : Þubat 2010, Ankara, 3500 Adet ISBN : 978-975-590-311-8

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ

TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 14. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ Değerli Meslektaşlarımız Bu yıl 04-08 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya, Sueno Otel Deluxe Belek de gerçekleştirmeyi planladığımız

Detaylı