DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s Ocak 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Ocak 2006"

Transkript

1 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s Oak 6 EKSENEL YÜK ALTINDAKİ ÇELİK LİFLİ VE LİFSİZ ETRİYELİ BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ DENEYSEL VE ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ EXPERIMENTALLY AND ANALYTICAL INVESTIGATION OF AXIALLY LOADED TIED COLUMNS WITH AND WITHOUT STEEL FIBERS M.Yaşar KALTAKCI*, Ali KÖKEN*, Ülkü S.YIMAZ* ÖZET/ABSTRACT Bu çalışmada, eksenel yük altındaki çelik lili/iberli ve lisiz/ibersiz etriyeli betonarme kolonların davranışı, hem deneysel hem de analitik olarak inelenmiştir. sel bölümde 18 adet dikdörtgen kesitli etriyeli betonarme kolon eksenel yük altında test edilmiştir. numunelerinin taşıma güçleri ile eksenel yük-boyuna birim kısalma ilişkisi elde edilmiştir. Analitik çalışmada ise, malzeme için geliştirilmiş olan matematiksel modellerden Saatioğlu ve Ravzi, Sheikh ve Üzümeri ile Geliştirilmiş Kent ve Park Modelleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, hesap esasları verilmiştir. Ayrıa, söz konusu bu matematiksel modeller kullanılarak deney numunelerinin analitik çözümü yapılmıştır. Elde edilen deneysel ve analitik sonuçlar karşılaştırılarak irdelenmiştir. In this study, the behaviour o axially loaded olumns with and without steel ibers was investigated experimentally and analytially. In the experimental part, 18 retangular reinored onrete olumns were tested under the axial load. Load arrying apaity and axial load-strain relationships o the speimens were obtained. In the analytial part, mathematial models (Saatioglu and Ravzi, Sheikh and Uzumeri, Modiied Kent and Park) whih were derived or axially loaded olumn were investigated. In addition, the analytial solution whih uses these mathematial models was arried out. Experimental and analytial results were ompared and obtained results were disussed. ANAHTAR KELİMELER/KEYWORDS Eksenel yüklü kolonlar, çelik lili beton, betonarme kolonlar için matematiksel modeller Axially loaded olumns, onrete with steel iber, mathematial models or R/C olumns * Selçuk Üniversitesi, Müh. Mim. Fak., İnşaat Mühendisliği Bölümü, KONYA

2 Saya No: 66 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ 1. GİRİŞ Kolonlar, yapı sistemindeki önemli taşıyıı elemanlardır. Bu nedenle, betonarme kolonların davranışının ve taşıma güünün bilinmesi oldukça önemlidir. Betonarme elemanların davranışlarının gerçekçi olarak belirlenebilmesi için, betonun gerilmeşekildeğiştirme ilişkisinin iyi bilinmesi önem taşır. Betonun gerilme-birim şekil değiştirme eğrisinin, çok sayıda değişkenden etkilendiği, bu nedenle her durum için geçerli tek bir eğrinin tanımlanmasının olanaksız olduğu bilinmektedir. Betonun gerilme-birim şekil değiştirme ilişkisi, enine donatı ile sarılması durumunda, sarılmamış duruma göre önemli arklılıklar gösterir. Sargı donatısının davranış üzerinde iki önemli etkisi vardır; bunlar basınç dayanımını ve sünekliği artırmasıdır. Sargılı betonun basınç gerilmeleri altındaki davranışının belirlenmesi amaı ile çok sayıda deneysel ve teorik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalara rağmen, mevut deneysel veriler ile önerilmiş olan teorik modellerin verdiği sonuçlar arasında önemli arklılıklar görülebilmektedir. Bunun en önemli nedeni, sargılı betonun davranışını çok sayıda değişkenin etkilemesidir. Bu çalışmada, betonarmede kesit çözümlemesi yapmak üzere çeşitli araştırmaılar taraından önerilmiş olan sargılı beton gerilme-birim şekil değiştirme ilişkileri ve uygulamalı örneklerle bazı modellerin karşılaştırmaları sunulmaktadır. Sargılı betonun davranışı, enine donatı haimsel oranı, aralık, çap ve dayanımı, boyuna donatının kesit içinde dağılımı, beton basınç dayanımı, yükleme hızı ve biçimi gibi pek çok değişkenden etkilendiği için, bu değişkenlerin geniş aralıklarda arklı değerler almaları durumunda geçerliliğini koruyaak davranış modelleri belirlemek oldukça zordur. Önerilen modellerin ortak amaı, sarılmış betonun davranışını arklı durumlar için gerçeğe yakın şekilde yansıtmak ve kullanılan bağıntıların azla karmaşık olmamasıdır. Çalışmada, Saatioğlu ve Ravzi, Sheikh ve Üzümeri ile Geliştirilmiş Kent ve Park Modelleri kullanılarak, arklı özelliklerdeki 18 adet betonarme kolon numunesi için elde edilen sargılı beton eksenel yük-boyuna birim kısalma graikleri, deneysel veriler ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Karşılaştırmalarda göz önüne alınan deneysel çalışma, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmada, çelik lili ve lisiz aynı kalitedeki normal agregalı hazır betondan üretilmiş, değişik kalitede çelik donatı içeren ve arklı etriye aralıklarına sahip kare enkesitli kolonlar eksenel basınç altında denenmiştir.. DENEYSEL ÇALIŞMA Bu çalışmanın deneysel bölümünde, 18 adet çelik iberli/lili ve ibersiz/lisiz etriyeli betonarme kolon eksenel yük altında test edilmiştir (Yılmaz, 1; Kaltakı ve Yılmaz, 3)..1. Kullanılan Kolon Numunelerinin Özellikleri Kolonların üretiminde kullanılan normal betonların tamamı, hazır beton santralinde hazırlanarak, mikser yardımıyla karıştırılmıştır. Öneden sunta ile hazırlanan tüm kolon kalıpları hazır beton santraline götürülmüştür. Kolonlarda kullanılan donatılar, yine aynı hazır beton tesisinde bulunan hazır demir atölyesinde kesilerek bağlanmıştır. ler için üretilen kolonlarda, beton için seçilen malzeme kalitesi C ( k = kg/m ), donatıda ise S ( yk = kg/m ) ve S4 ( yk =4 kg/m ) dir. C betonu, 35 kg/m 3 çimento dozajlı ve su/çimento oranı (E/C)=,49 olaak şekilde üretilmiş olup; çelik lisiz ve değişik oranlarda çelik lili betonlar için üçer adet beton numunesinin 8 günlük

3 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: 67 ortalama basınç dayanımı ( m,8 ) kullanılmış ve değerler Çizelge 1 de verilmiştir (Yılmaz, 1). Numunelerde kullanılan boyuna ve enine donatılar için ise, üçer adet numuneden elde edilen anma çapları, ortalama deneysel akma dayanımları ( sy, swy ), ortalama kopma dayanımları ( su, suw ) ve kopma uzamaları Çizelge de verilmiştir. S ve S4 sınıı donatıdan ayrı ayrı imal edilen kolon numuneleri, kendi içinde etriye sıklaştırması yapılmış ve yapılmamış olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Yılmaz, 1). Donatı çapı (mm) Çizelge 1. Kullanılan beton karışımlarının özellikleri Numune No Beton türü Beton sınıı Dozaj (kg/m 3 ) (E/C) m,8 (kg/m ) N çelik lisiz Çelik lisiz C N çl, kg/m kg/m 3 Çelik lili C N çl,4 kg/m kg/m 3 Çelik lili C kg/m 3 Çelik lili C N çl,6 kg/m 3 Donatı sınıı Çizelge. Kullanılan donatı çeliğinin çekme deneyi sonuçları Anma çapı (mm) Akma dayanımı yk (kg/m ) Kopma dayanımı su (kg/m ) Akma birim uzaması Kopma birim uzaması (ε su ) Min. sel Min. sel (ε sy ) Teorik sel 8 S S S S Çizelge 3. Kullanılan kolon numunelerinin özellikleri No Beton Sınıı Donatı Sınıı Etriye Sıklaştırması Çelik Li Miktarı (kg/m 3 ) 1 C S Sıklaştırmasız Çelik lisiz C S Sıklaştırmalı Çelik lisiz 3 C S Tamamı sıklaştırmalı Çelik lisiz 4 C S4 Sıklaştırmasız Çelik lisiz 5 C S4 Sıklaştırmalı Çelik lisiz 6 C S4 Tamamı sıklaştırmalı Çelik lisiz 7 C S Sıklaştırmasız 8 C S Sıklaştırmalı 9 C S4 Sıklaştırmasız 1 C S4 Sıklaştırmalı 11 C S Sıklaştırmasız 4 1 C S Sıklaştırmalı 4 13 C S4 Sıklaştırmasız 4 14 C S4 Sıklaştırmalı 4 15 C S Sıklaştırmasız 6 16 C S Sıklaştırmalı 6 17 C S4 Sıklaştırmasız 6 18 C S4 Sıklaştırmalı 6

4 Saya No: 68 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ Kullanılan kolon numunelerinin her birinden dörder adet imal edilmiştir. Daha sonra bu kolon numuneleri çelik lisiz, kg/m 3 çelik lili, 4 kg/m 3 çelik lili ve 6 kg/m 3 çelik lili olarak hazırlanmıştır (Yılmaz, 1). Ayrıa, tüm kolon boyuna etriye sıklaştırması uygulanmış ve S, S4 sınıı donatıdan imal edilmiş çelik lisiz iki adet kolon numunesi de hazırlanmıştır (Şekil 1). Kolon numunelerinin özellikleri Çizelge 3 de verilmiştir (Yılmaz, 1). Şekil 1. Kullanılan kolon numunelerinin boyutları ve donatı şemaları (a) Tamamı etriye sıklaştırmalı kolon numunesi, (b) Sıklaştırma bölgeli kolon numunesi, () Etriye sıklaştırmasız kolon numunesi 3. ANALİTİK ÇALIŞMA Eksenel yüklü kolonların davranış ve taşıma güçlerinin elde edilmesi amaıyla sunulmuş olan matematiksel modellerden Saatioğlu ve Ravzi, Sheikh ve Üzümeri ile Geliştirilmiş Kent ve Park Modelleri kullanılmıştır. Aşağıda bu üç modelin kabulleri, hesaplama esasları verilmiştir.

5 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: Sheikh ve Üzümeri Modeli Sheikh ve Üzümeri, sargı donatılı kare kesitli kolonlarda davranış özelliklerini belirlemek üzere 35x35x196 mm boyutlarında numuneleri eksenel basınç altında denemişlerdir (Sheikh ve Üzümeri, 198). Yazarlar, elde ettikleri deneysel sonuçlara dayanarak sargı donatılı kolonlar için bir gerilme-birim şekil değiştirme modeli önermişlerdir (Şekil ). Bu modelde sarılmış kesitlerde dayanım artışı, beton basınç dayanımı, haimsel sargı donatısı oranı, enine donatı aralığı, sargı donatısında gerilme, boyuna donatının kesit etraında dağılımı ve etriye konigürasyonu ile kesit boyutları göz önüne alınarak belirlenmektedir. Elde ettikleri deneysel sonuçların regresyon analizine tabi tutulması ile sarılmış beton dayanımı için aşağıdaki bağıntılara ulaşmışlardır. Bu iadeler, sarılmış beton kesitin, etriye seviyesinde ve iki etriye arasında arklı olaağının göz önüne alınması ve boyuna donatıların kesit çevresine düzgün aralıklarla yerleştirildiği kabulüne dayanmaktadır (İlki, 1999; İlki ve Kumbasar, 1). Şekil. Sheikh ve Üzümeri Modeli ne ait gerilme-birim şekil değiştirme graiği K P 1 ρ sh sh (1) b nc s = + Po b b ,5 o ( b A ) =,85 () s = K (3) Burada; b : Sarılmış kesit genişliği s : Enine donatı aralığı ρ sh : Sargı donatısının sarılmış kesitte haimsel oranı A s : Boyuna donatı enkesit alanı : Sarılmamış beton silindir basınç dayanımı

6 Saya No: 7 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ : Sarılmış beton basınç dayanımı ρ sh : Sargı donatısının sarılmış kesitte haimsel oranı sh : Enine donatı gerilmesi A s : Boyuna donatı enkesit alanı n : Kesitteki boyuna donatı sayısı C : Enine donatılar taraından düzlem dışı hareketi önlenmiş boyuna donatılar arası mesae σ : Beton basınç gerilmesi ε : Beton birim şekil değiştirmesi ε 1 : Eşitlik 4 ile hesaplanan birim şekil değiştirme ε : Eşitlik 5 ile hesaplanan birim şekil değiştirme ε 85 : Eşitlik 6 ile hesaplanan birim şekil değiştirme Eşitlik 1, sh ve P o nin sırası ile MPa ve kn birimleri ile kullanılması durumunda geçerlidir. Bu modelde kullanılan karakteristik şekildeğiştirme değerleri aşağıdaki bağıntılarda verilmiştir. Bu bağıntılarda gerilmeler MPa, uzunluklar mm birimlerinde kullanılmalıdır. 6 ε 1 = 8K 1 (4) 48 s ρ sh sh ε = + ε o (5) C b b ε 85 =, 5ρsh + ε (6) s Sheikh ve Üzümeri, çalışmasında o güne kadar önerilmiş olan önemli sarılmış beton modelleri üzerinde yaptığı karşılaştırmalarda, boyuna donatının kesit çevresinde dağılımını ve buna bağlı olarak oluşan enine donatı yapılandırmasını göz önüne alan Sheikh ve Üzümeri modelinin, diğer modellere göre deneysel sonuçlara daha yakın sonuçlar verdiğini belirlemiştir (Sheikh ve Üzümeri, 198). Sheikh e göre, boyuna donatının kesit çevresinde iyi dağılmış olması ve sık enine donatı, gerek dayanıma, gerekse sünekliğe önemli katkı sağlamaktadır. 3.. Saatçioğlu ve Ravzi Modeli Saatçioğlu ve Ravzi, çok sayıda deneysel sonua dayanarak dairesel ve dikdörtgen sargı donatısı durumlarında kullanılabilen bir model önermişlerdir (Saatçioğlu ve Ravzi, 199). Bu model parabolik olarak yükselen bir kol, dayanımın % sine kadar doğrusal bir düşen kol ve dayanımın % sinden sonra yatay bir koldan oluşmaktadır (Şekil 3). Saatçioğlu ve Ravzi, sargılı beton dayanımı ve karşı gelen birim şekil değiştirme için aşağıdaki iadeleri önermişlerdir (İlki, 1999; İlki ve Kumbasar, 1).

7 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: 71 Şekil 3. Saatçioğlu ve Ravzi modeli ne ait gerilme-birim şekil değiştirme graiği = + k (7) o 1 l ( 1+ K ) ε (8) = ε o 5 Genelde, ε o =, alınabilir. K k1 l = (9) o Bu iadelerde, ( ) 1 = 6, 7 l,17 k (Gerilme MPa birimi ile kullanılmalıdır.) (1) l = k 1 l l Ash yh = (dairesel çekirdek) (11) d s A sh yh = (kare çekirdek) (1) sb sinα l = lx b b x x + + b ly y b y (dikdörtgen çekirdek) (13)

8 Saya No: 7 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ Bu iadelerde; o : Elemanda sarılmamış beton basınç dayanımı : Etkili yanal basınç l α : Etriye kolunun b kenarı ile yaptığı açı k : Dairesel ve küçük aralıklı sargı donatılı karesel kesitlerde 1 değerini alırken, diğer durumlar için aşağıda verilen bağıntı yardımı ile belirlenmelidir. σ : Beton basınç gerilmesi ε : Beton birim şekil değiştirmesi ε : Eşitlik 8 ile hesaplanan birim şekil değiştirme ε 85 : Eşitlik 16 ile hesaplanan birim şekil değiştirme ε :, gerilmeye karşı gelen birim şekil değiştirme lx : b x kenarına dik olarak etki eden etkili yanal basınç ly : b y kenarına dik olarak etki eden etkili yanal basınç b x : Dikdörtgen kesitte çekirdek alanı boyutları (Etriye merkezinden etriye merkezine) b b 1 k =,6 1, (Gerilme MPa birimi ile kullanılmalıdır.) (14) s sl l Burada; s l b l : Boyuna donatılar arsındaki uzaklık : Sarılmış kesit genişliği (Etriye merkezinden etriye merkezine) : Yanal basınç Graikteki yükselen kol için önerilen parabol iadesi Eşitlik 15 teki bağıntıda verilmiştir. = ε ε ε ε 1 ( 1+ K ) Düşen doğrusal kol için ise, bu kol üzerinde dayanımın % 85 ine karşı gelen birim şekil değiştirme aşağıdaki bağıntıyla tanımlanmıştır. ε 85 = 6ρ shε + ε85u (16) A ρ sh = (17) s sh ( b + b ) x y Bu iadelerde, ε 85u : Sarılmamış betonda düşen kol üzerinde dayanımın %85 ine karşı gelen birim şekil değiştirme (sel veri olmaması durumunda, Saatçioğlu ve Ravzi ε 85u için,38 değerini önermektedir). ε 85 :,85 ye karşılık gelen ve Eşitlik 16 ile bulunan birim şekil değiştirme (sargılı) ρ sh : Sargı donatısının sarılmış kesitte haimsel oranı b x : Enine donatının x doğrultusundaki kol uzunluğu (15)

9 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: 73 b y : Enine donatının y doğrultusundaki kol uzunluğu s : Enine donatı aralığı A sh : Enine donatı enkesit alanı Saatçioğlu vd., dışmerkezlikle uygulanan basınç kuvvetine maruz sarılmış kolonların davranışını deneysel olarak araştırarak, salt eksenel basınç altındaki sarılmış beton için önerilmiş olan Saatçioğlu ve Ravzi modelinin bu durumda geçerliliğini belirlemek üzere analitik bir çalışma yapmıştır (Saatçioğlu vd., 1995). sel çalışmada 1x1x164 mm boyutlarında arklı sargı donatı özelliklerine sahip 1 adet kolonu arklı dış merkezlikler altında test etmişlerdir. Analitik çalışmada sargılı beton için Saatçioğlu ve Ravzi modelini, çelik için ise pekleşmenin de göz önüne alındığı bir model kullanarak analitik moment-eğrilik ilişkilerini elde etmişlerdir Geliştirilmiş Kent ve Park Modeli Bu model, Roy ve Sözen taraından sargılı beton için önerilen gerilme-birim şekil değiştirme ilişkisinden esinlenerek geliştirilmiştir (Roy ve Sözen, 1964). Şekil 4 de gösterildiği gibi, sargılı ve sargısız beton için iki ayrı gerilme-birim şekil değiştirme eğrisi önerilmektedir (Kent ve Park, 1969). Sargı nedeni ile beton dayanımının den ye, maksimum gerilmeye karşılık gelen birim şekil değiştirmenin ise ε o dan ε o ye yükseldiği varsayılmaktadır. Hem sargılı hem de sargısız beton için önerilen eğrilerin ilk bölümleri Hognestad modelindeki gibi ikini deree bir parabol varsayılmıştır. Eğrilerin gerilme azalmasını gösteren ikini bölümleri ise, eğimi eksi olan düz çizgilerle gösterilmiştir. Sargılı betonun eğimi, sargısız betona oranla daha küçüktür. Sargısız betonda maksimum birim şekil değiştirme ε u iken, sargılı betonda böyle bir sınır yoktur. Sargısız beton için ε u =ε 5u veya daha basit olarak ε u =,4 alınabilir (Ersoy ve Özebe, 1). Şekil 4. Geliştirilmiş Kent ve Park modeli ne ait gerilme-şekildeğiştirme graiği Sargılı beton modeli çekirdek olarak tanımlanan ve ret veya etriye ile sınırlanan beton kütlesi için, sargısız beton modeli ise çekirdek dışında kalan kabuk betonu için geçerlidir. Geliştirilmiş Kent ve Park modelindeki gerilme-şekildeğiştirme eğrilerini tanımlayan bağıntılar Eşitlik 18 Eşitlik 7 de verilmiştir (Kent ve Park, 1969).

10 Saya No: 74 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ ε ε σ = ε o ε o (Sargısız beton için) (18) ε o : Normal dayanımlı betonlar için yaklaşık, alınabilir. ε ε σ = ε o ε o (Sargılı beton için) (19) ε o = Kε o () Doğrusal eğri (Gerilmenin azaldığı bölüm) Sargısız beton σ [ Z ( ε ε )] = 1 (1) u o Z u,5 = ε ε 5u o () 3 +,85 ε ε 5 u = o (3) 14 1 Sargılı beton K ρ s ywk = 1 + (4) [ 1 Z ( ε o )], σ = ε (5) Z = ε 5u,5 + ε 5h ε o (6) b k 1/ ε 5h =, 75ρ s (7) s Bu iadelerde; : Sargısız betonun basınç dayanımı (Genelde = k alınır.) : Sargılı beton dayanımı = l = K ε o : Sargılı betonda maksimum gerilme altındaki birim şekil değiştirme ε o : Sargısız betonda maksimum gerilme altındaki birim şekil değiştirme Z u : Sargısız beton gerilme-birim şekil değiştirme eğrisinin doğrusal bölümünün boyutsuz eğimi

11 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: 75 Z : Sargılı beton gerilme-birim şekil değiştirme eğrisinin doğrusal bölümünün boyutsuz eğimi b k : Etriye dışından etriye dışına ölçülen çekirdek beton alanının küçük boyutu (mm) h k : Etriye dışından etriye dışına ölçülen çekirdek beton alanını büyük boyutu (mm) ρ s : Sargı donatısının haimsel oranı σ : Beton basınç gerilmesi ε : Beton birim şekil değiştirmesi ε u : sargısız beton için en büyük birim şekil değiştirme ε : sargılı beton için. gerilme değerine karşılık gelen birim şekil değiştirme A l ρ s s = (8) sbk hk Burada; A o : Sargı donatısı kesit alanı (mm ) l s : Kesitteki sargı donatısı ve çirozların toplam uzunluğu (mm) ywk : Sargı donatısının minimum akma dayanımı (MPa) s : Sargı donatısı aralığı (mm) 4. DENEY NUMUNELERİNİN ANALİTİK ÇÖZÜMÜ Eksenel basınç deneyine tabi tutulan kolon numunelerinin davranışını matematiksel olarak inelemek üzere, yapılan modellemelerde, beton için Saatioğlu ve Ravzi, Sheikh ve Üzümeri ile Geliştirilmiş Kent ve Park Modelleri kullanılmıştır. Her üç model için, FORTRAN programlama dili kullanılarak basit programlar yazılmış; elde edilen eksenel yükboyuna birim kısalma graikleri, kendi aralarında ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Yazılan bilgisayar programlarında, eksenel yük deneyine tabi tutulan kolonların kesit ve malzeme özellikleri dikkate alınmıştır ( Köken ve Kaltakı, 1998) Kolon Numuneleri İçin Çizilmiş Karşılaştırmalı Eksenel Yük-Boyuna Birim Kısalma Graikleri Bu çalışma için yazılan bilgisayar programları ile çizilen graikler, deneysel sonuçlarla karşılaştırmalı olarak Şekil 5-Şekil arasında verilmiştir.

12 Saya No: 76 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ : 1 C-S, 4φ1, φ 8/8, Çelik Lisiz Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5,3,35,4 Şekil 5. 1 nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği : C-S, 4φ1, φ 8/8-4, Çelik Lisiz Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5,3,35 Şekil 6. nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği

13 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: : C-S, 4φ1, φ 8/4, Çelik Lisiz Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5 Şekil 7. 3 nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 9 1 : 4 C-S4, 4φ1, φ 8/8, Çelik Lisiz Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5 Şekil 8. 4 nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği

14 Saya No: 78 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ 9 1 : 5 C-S4, 4φ1, φ 8/8-4, Çelik Lisiz Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5 Şekil 9. 5 nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 1 9 : 6 C-S4, 4φ1, φ 8/4, Çelik Lisiz Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5 Şekil 1. 6 nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği

15 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: 79 1 : 7 C-S, 4φ1, φ 8/8, kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5,3 Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 1 : 8 C-S, 4φ1, φ 8/8-4, kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5,3,35 Şekil 1. 8 nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği

16 Saya No: 8 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ 9 : 9 C-S4, 4φ1, φ 8/8, kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5 Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 9 : 1 C-S4, 4φ1, φ 8/8-4, kg/m 3 Çelik lili Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5,3 Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği

17 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: : 11 C-S, 4φ1, φ 8/8, 4 kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5,3,35 Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 9 1 : 1 C-S, 4φ1, φ 8/8-4, 4 kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5,3 Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği

18 Saya No: 8 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ : 13 C-S4, 4φ1, φ 8/8, 4 kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5 Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 1 9 : 14 C-S4, 4φ1, φ 8/8-4, 4 kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5, Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği

19 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: : 15 C-S, 4φ1, φ 8/8, 6 kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5,3 Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 9 1 : 16 C-S, 4φ1, φ 8/8-4, 6 kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5,3 Şekil. 16 nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği

20 Saya No: 84 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ 1 9 : 17 C-S4, 4φ1, φ 8/8, 6 kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5 Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 1 9 : 18 C-S4, 4φ1, φ 8/8-4, 6 kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5 Şekil. 18 nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER Bu çalışmada, malzeme için önerilen bazı matematiksel modeller özetlendikten sonra, arklı özelliklere sahip 18 adet betonarme kolon üzerinde gerçekleştirilen deneysel çalışmada ulaşılmış olan sonuçlar, Saatioğlu ve Ravzi, Sheikh ve Üzümeri ile Geliştirilmiş Kent ve Park taraından önerilen modeller kullanılarak elde edilen analitik sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonuunda; Geliştirilmiş Kent ve Park modelinin, gerek

21 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: 85 sargılı betonun basınç dayanımını, gerekse gerilme-birim kısalma eğrisinin azalan kısmının eğimini, deneysel sonuçlara oldukça yakın olarak verdiği; Sheikh ve Üzümeri, Saatioğlu ve Ravzi taraından önerilen modellerin ise, hem sargılı beton basınç dayanımını, hem de gerilme-birim şekil değiştirme eğrisinin azalan kısmının eğimini deneysel sonuçlardan daha büyük olarak verdiği görülmüştür. Ayrıa, önerilen modellerin; beton içindeki çelik li oranı arttıkça, deneysel sonuçlardan oldukça büyük beton basınç dayanımı verdiği ve gerilmeboyuna birim kısalma eğrisinin azalan kısmının eğimini artırdığı gözlenmiştir. Sınırlı sayıda kabul edilebileek deneylerden ulaşılan bu sonuçların genel olmadığı ve arklı özelliklerdeki numuneler için elde edileek deneysel sonuçların, buradaki deneysel sonuçlardan arklı olabileeği de göz önünde tutulmalıdır. Bu konuda pek çok çalışma yapılmış olmakla birlikte, sarılmış beton davranışının arklı durumlarda daha gerçeğe yakın olarak modellenmesi konusunda araştırmalar sürmektedir. Her geçen gün yüksek dayanımlı beton ve donatı kullanımının artması, lili beton vb. yeni malzemelerin kullanılmaya başlaması gibi etkenler bu çalışmaların devamının gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. KAYNAKLAR Ersoy U., Özebe G. (1): Betonarme, Evrim Yayınevi, Ankara. İlki A. (1999): Sargılı Beton Gerilme-Şekil Değiştirme Modelleri Üzerine Bir Derleme, Teknik Rapor, Türkiye Deprem Vakı, TDV/ TR, -36, Nisan, İstanbul. İlki A., Kumbasar N. (1): Sargılı Beton için Mevut Modellerin sel Verilerle Karşılaştırılması, İMO Teknik Dergi, , Yazı 165, Ankara. Kent D.C., Park R. (1969): Flexural Members with Conined Conrete, ASCE Journal o the Strutural Division, V. 97, No. ST7. Köken A., Kaltakı M.Y. (1998): Eksenel Yüklü Betonarme Kolonların Davranışı Üzerine sel ve Analitik Bir İneleme, S.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Aralık, Konya. Roy H.E.H., Sozen M.A. (1964): Dutility o Conrete-in Flexural Mehanis o Reinored Conrete, SP1,13-4, Amerian Conrete Institute/Amerian Soiety o Civil Engineers, Detroit. Saatçioglu M., Ravzi S.R. (199): Strength and Dutility o Conined Conrete, ASCE Journal o the Strutural Division, V. 118, No. 6, Saatçioglu M., Salamat A.H., Ravzi S.R. (1995): Conined Columns under Eentri Loading, ASCE Journal o Strutural Engineering, V. 11, No.11, Sheikh S.A., Üzümeri S.M. (198): Strength and Dutility o Tied Conrete Columns, ASCE Journal o the Strutural Division, V. 16, No. 5, Sheikh S.A., Üzümeri S.M. (198): Analytial Model or Conrete Coninement in Tied Columns, ASCE Journal o the Strutural Division, V. 18, No. 1, Yılmaz Ü.S. (1): Eksenel Yük Etkisindeki Çelik Tel Fiber Takviyeli Etriyeli Betonarme Kolonların Davranışı, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Kaltakçı M.Y., Yılmaz Ü.S. (3): Eksenel Yük Etkisindeki Çelik Li Takviyeli Etriyeli Betonarme Kolonların Davranışı. S.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, S 55-64, Konya.

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ * 1 Naci Çağlar, 2 Abdulhalim Akkaya, 1 Aydın Demir, 1 Hakan Öztürk * 1 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Sakarya

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ I VE KUTU KESİTLİ ÇELİK-BETONARME KOMPOZİT KÖPRÜ KİRİŞLERİNİN ANALİTİK İNCELENMESİ İnş.Müh. Alican TÖREN İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir

Mutlu SEÇER* ve Mehmet Emin KURAL. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35160, İzmir Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 1, 2010, Sayfa 11-19 İçerisi Beton ile Doldurulmuş Çelik Kutu Kesitli Kolonların Gerilme-Şekil Değiştirme-Zaman İlişkilerinin İncelenmesi

Detaylı

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları

ÖRNEK SAYFALAR. Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş. Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Depreme Dayanıklı Betonarme Binaların Tasarımına Giriş Deprem Yönetmeliği 2007 Yapı Dinamiği Bilgileri SAP2000 Uygulamaları Kutlu Darılmaz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARDA GERİLME-BİRİM KISALMA KARAKTERİSTİKLERİ

YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARDA GERİLME-BİRİM KISALMA KARAKTERİSTİKLERİ YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARDA GERİLME-BİRİM KISALMA KARAKTERİSTİKLERİ 1. Giriş Prof.Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU İ.T.Ü Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Müh. Özgür Sümer KÖYLÜOĞLU Yapı

Detaylı

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması Serkan SUBAŞI 1, Tuncay KAP 2, Ahmet BEYCİOĞLU 3 ve Mehmet EMİROĞLU 4 1, 2, 3, 4 Düzce

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ZAMA TA IM

Detaylı

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4 YAPI MALZEMESİ II BETONDA ŞEKİL DEĞİŞİ ĞİŞİMLERİ Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici BETONUN DĐĞD ĐĞER ÖZELLĐKLERĐ BETONUN

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3131-3144, Yazı 210 Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 Günay ÖZMEN * ÖZ Burulma düzensizliği, herhangi bir katta, maksimum göreli yerdeğiştirmenin ortalama göreli yerdeğiştirmeye

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

Özgür L. ERTUĞRUL a *, M. Yener ÖZKAN b. Geliş Tarihi/Received : 04.11.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 03.04.2012

Özgür L. ERTUĞRUL a *, M. Yener ÖZKAN b. Geliş Tarihi/Received : 04.11.2011, Kabul Tarihi/Accepted : 03.04.2012 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 18, Sayı 3, 2012, Sayfa 173-181 EPS Ara Dolgu Kullanımının Ankastre İstinat Duvarlarının Statik Davranışı Üzerindeki Etkileri Influence of EPS

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

Farklı Agrega Tane Dağılımına Sahip Geçirimli Betonların İncelenmesi *

Farklı Agrega Tane Dağılımına Sahip Geçirimli Betonların İncelenmesi * ARTICLE MAKALE Farklı Agrega Tane Dağılımına Sahip Geçirimli Betonların İncelenmesi * Cenk Kılınç 1, Tümer Akakın 1 Öz Geçirimli betonlar genellikle %15-35 oranında birbirine bağlı boşluk içerirler. Geçirimli

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

Kayaç Dayanımı ile Şekil Değiştirme Enerjisi İlişkilerinin İncelenmesi

Kayaç Dayanımı ile Şekil Değiştirme Enerjisi İlişkilerinin İncelenmesi ^ Türkiye 19. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Fuar,, /MCE72005, izmir, Türkiye. 09-12 Haziran 2005 Kayaç Dayanımı ile Şekil Değiştirme Enerjisi İlişkilerinin İncelenmesi A. Kılıç, S. Ural, C. D. Atiş

Detaylı

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI 25-27 Eylül 23 MKÜ HATAY ÖZET: MAKSİMUM YER İVMESİ VE HIZI İLE YER DEĞİŞTİRME TALEBİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Ş.M. Şenel ve M. Palanci 2 Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Pamukkale Üniversitesi,

Detaylı

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü

Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü Folkart Towers Temel Kütle Betonunda Sıcaklık Kontrolü İnş. Y. Müh. A. Atacan ÜTE* Özet İzmir in Bayraklı semtinde yapımı devam eden, ofis ve rezidans olarak yaklaşık 180 m yükseklikte projelendirilen

Detaylı

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI

ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI ÇOK KATLI ÇELİK OTOPARK YAPILARI Dr. Kağan Yemez 1, Emre Şendağ 2 1 CTO, ArcelorMittal Distribution Solutions - Rozak Öğretim Görevlisi, Istanbul Universitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü E-Posta: kagan.yemez@rozakdemir.com

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı