DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s Ocak 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 65-85 Ocak 2006"

Transkript

1 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s Oak 6 EKSENEL YÜK ALTINDAKİ ÇELİK LİFLİ VE LİFSİZ ETRİYELİ BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ DENEYSEL VE ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ EXPERIMENTALLY AND ANALYTICAL INVESTIGATION OF AXIALLY LOADED TIED COLUMNS WITH AND WITHOUT STEEL FIBERS M.Yaşar KALTAKCI*, Ali KÖKEN*, Ülkü S.YIMAZ* ÖZET/ABSTRACT Bu çalışmada, eksenel yük altındaki çelik lili/iberli ve lisiz/ibersiz etriyeli betonarme kolonların davranışı, hem deneysel hem de analitik olarak inelenmiştir. sel bölümde 18 adet dikdörtgen kesitli etriyeli betonarme kolon eksenel yük altında test edilmiştir. numunelerinin taşıma güçleri ile eksenel yük-boyuna birim kısalma ilişkisi elde edilmiştir. Analitik çalışmada ise, malzeme için geliştirilmiş olan matematiksel modellerden Saatioğlu ve Ravzi, Sheikh ve Üzümeri ile Geliştirilmiş Kent ve Park Modelleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, hesap esasları verilmiştir. Ayrıa, söz konusu bu matematiksel modeller kullanılarak deney numunelerinin analitik çözümü yapılmıştır. Elde edilen deneysel ve analitik sonuçlar karşılaştırılarak irdelenmiştir. In this study, the behaviour o axially loaded olumns with and without steel ibers was investigated experimentally and analytially. In the experimental part, 18 retangular reinored onrete olumns were tested under the axial load. Load arrying apaity and axial load-strain relationships o the speimens were obtained. In the analytial part, mathematial models (Saatioglu and Ravzi, Sheikh and Uzumeri, Modiied Kent and Park) whih were derived or axially loaded olumn were investigated. In addition, the analytial solution whih uses these mathematial models was arried out. Experimental and analytial results were ompared and obtained results were disussed. ANAHTAR KELİMELER/KEYWORDS Eksenel yüklü kolonlar, çelik lili beton, betonarme kolonlar için matematiksel modeller Axially loaded olumns, onrete with steel iber, mathematial models or R/C olumns * Selçuk Üniversitesi, Müh. Mim. Fak., İnşaat Mühendisliği Bölümü, KONYA

2 Saya No: 66 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ 1. GİRİŞ Kolonlar, yapı sistemindeki önemli taşıyıı elemanlardır. Bu nedenle, betonarme kolonların davranışının ve taşıma güünün bilinmesi oldukça önemlidir. Betonarme elemanların davranışlarının gerçekçi olarak belirlenebilmesi için, betonun gerilmeşekildeğiştirme ilişkisinin iyi bilinmesi önem taşır. Betonun gerilme-birim şekil değiştirme eğrisinin, çok sayıda değişkenden etkilendiği, bu nedenle her durum için geçerli tek bir eğrinin tanımlanmasının olanaksız olduğu bilinmektedir. Betonun gerilme-birim şekil değiştirme ilişkisi, enine donatı ile sarılması durumunda, sarılmamış duruma göre önemli arklılıklar gösterir. Sargı donatısının davranış üzerinde iki önemli etkisi vardır; bunlar basınç dayanımını ve sünekliği artırmasıdır. Sargılı betonun basınç gerilmeleri altındaki davranışının belirlenmesi amaı ile çok sayıda deneysel ve teorik çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalara rağmen, mevut deneysel veriler ile önerilmiş olan teorik modellerin verdiği sonuçlar arasında önemli arklılıklar görülebilmektedir. Bunun en önemli nedeni, sargılı betonun davranışını çok sayıda değişkenin etkilemesidir. Bu çalışmada, betonarmede kesit çözümlemesi yapmak üzere çeşitli araştırmaılar taraından önerilmiş olan sargılı beton gerilme-birim şekil değiştirme ilişkileri ve uygulamalı örneklerle bazı modellerin karşılaştırmaları sunulmaktadır. Sargılı betonun davranışı, enine donatı haimsel oranı, aralık, çap ve dayanımı, boyuna donatının kesit içinde dağılımı, beton basınç dayanımı, yükleme hızı ve biçimi gibi pek çok değişkenden etkilendiği için, bu değişkenlerin geniş aralıklarda arklı değerler almaları durumunda geçerliliğini koruyaak davranış modelleri belirlemek oldukça zordur. Önerilen modellerin ortak amaı, sarılmış betonun davranışını arklı durumlar için gerçeğe yakın şekilde yansıtmak ve kullanılan bağıntıların azla karmaşık olmamasıdır. Çalışmada, Saatioğlu ve Ravzi, Sheikh ve Üzümeri ile Geliştirilmiş Kent ve Park Modelleri kullanılarak, arklı özelliklerdeki 18 adet betonarme kolon numunesi için elde edilen sargılı beton eksenel yük-boyuna birim kısalma graikleri, deneysel veriler ile karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Karşılaştırmalarda göz önüne alınan deneysel çalışma, Selçuk Üniversitesi, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmada, çelik lili ve lisiz aynı kalitedeki normal agregalı hazır betondan üretilmiş, değişik kalitede çelik donatı içeren ve arklı etriye aralıklarına sahip kare enkesitli kolonlar eksenel basınç altında denenmiştir.. DENEYSEL ÇALIŞMA Bu çalışmanın deneysel bölümünde, 18 adet çelik iberli/lili ve ibersiz/lisiz etriyeli betonarme kolon eksenel yük altında test edilmiştir (Yılmaz, 1; Kaltakı ve Yılmaz, 3)..1. Kullanılan Kolon Numunelerinin Özellikleri Kolonların üretiminde kullanılan normal betonların tamamı, hazır beton santralinde hazırlanarak, mikser yardımıyla karıştırılmıştır. Öneden sunta ile hazırlanan tüm kolon kalıpları hazır beton santraline götürülmüştür. Kolonlarda kullanılan donatılar, yine aynı hazır beton tesisinde bulunan hazır demir atölyesinde kesilerek bağlanmıştır. ler için üretilen kolonlarda, beton için seçilen malzeme kalitesi C ( k = kg/m ), donatıda ise S ( yk = kg/m ) ve S4 ( yk =4 kg/m ) dir. C betonu, 35 kg/m 3 çimento dozajlı ve su/çimento oranı (E/C)=,49 olaak şekilde üretilmiş olup; çelik lisiz ve değişik oranlarda çelik lili betonlar için üçer adet beton numunesinin 8 günlük

3 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: 67 ortalama basınç dayanımı ( m,8 ) kullanılmış ve değerler Çizelge 1 de verilmiştir (Yılmaz, 1). Numunelerde kullanılan boyuna ve enine donatılar için ise, üçer adet numuneden elde edilen anma çapları, ortalama deneysel akma dayanımları ( sy, swy ), ortalama kopma dayanımları ( su, suw ) ve kopma uzamaları Çizelge de verilmiştir. S ve S4 sınıı donatıdan ayrı ayrı imal edilen kolon numuneleri, kendi içinde etriye sıklaştırması yapılmış ve yapılmamış olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Yılmaz, 1). Donatı çapı (mm) Çizelge 1. Kullanılan beton karışımlarının özellikleri Numune No Beton türü Beton sınıı Dozaj (kg/m 3 ) (E/C) m,8 (kg/m ) N çelik lisiz Çelik lisiz C N çl, kg/m kg/m 3 Çelik lili C N çl,4 kg/m kg/m 3 Çelik lili C kg/m 3 Çelik lili C N çl,6 kg/m 3 Donatı sınıı Çizelge. Kullanılan donatı çeliğinin çekme deneyi sonuçları Anma çapı (mm) Akma dayanımı yk (kg/m ) Kopma dayanımı su (kg/m ) Akma birim uzaması Kopma birim uzaması (ε su ) Min. sel Min. sel (ε sy ) Teorik sel 8 S S S S Çizelge 3. Kullanılan kolon numunelerinin özellikleri No Beton Sınıı Donatı Sınıı Etriye Sıklaştırması Çelik Li Miktarı (kg/m 3 ) 1 C S Sıklaştırmasız Çelik lisiz C S Sıklaştırmalı Çelik lisiz 3 C S Tamamı sıklaştırmalı Çelik lisiz 4 C S4 Sıklaştırmasız Çelik lisiz 5 C S4 Sıklaştırmalı Çelik lisiz 6 C S4 Tamamı sıklaştırmalı Çelik lisiz 7 C S Sıklaştırmasız 8 C S Sıklaştırmalı 9 C S4 Sıklaştırmasız 1 C S4 Sıklaştırmalı 11 C S Sıklaştırmasız 4 1 C S Sıklaştırmalı 4 13 C S4 Sıklaştırmasız 4 14 C S4 Sıklaştırmalı 4 15 C S Sıklaştırmasız 6 16 C S Sıklaştırmalı 6 17 C S4 Sıklaştırmasız 6 18 C S4 Sıklaştırmalı 6

4 Saya No: 68 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ Kullanılan kolon numunelerinin her birinden dörder adet imal edilmiştir. Daha sonra bu kolon numuneleri çelik lisiz, kg/m 3 çelik lili, 4 kg/m 3 çelik lili ve 6 kg/m 3 çelik lili olarak hazırlanmıştır (Yılmaz, 1). Ayrıa, tüm kolon boyuna etriye sıklaştırması uygulanmış ve S, S4 sınıı donatıdan imal edilmiş çelik lisiz iki adet kolon numunesi de hazırlanmıştır (Şekil 1). Kolon numunelerinin özellikleri Çizelge 3 de verilmiştir (Yılmaz, 1). Şekil 1. Kullanılan kolon numunelerinin boyutları ve donatı şemaları (a) Tamamı etriye sıklaştırmalı kolon numunesi, (b) Sıklaştırma bölgeli kolon numunesi, () Etriye sıklaştırmasız kolon numunesi 3. ANALİTİK ÇALIŞMA Eksenel yüklü kolonların davranış ve taşıma güçlerinin elde edilmesi amaıyla sunulmuş olan matematiksel modellerden Saatioğlu ve Ravzi, Sheikh ve Üzümeri ile Geliştirilmiş Kent ve Park Modelleri kullanılmıştır. Aşağıda bu üç modelin kabulleri, hesaplama esasları verilmiştir.

5 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: Sheikh ve Üzümeri Modeli Sheikh ve Üzümeri, sargı donatılı kare kesitli kolonlarda davranış özelliklerini belirlemek üzere 35x35x196 mm boyutlarında numuneleri eksenel basınç altında denemişlerdir (Sheikh ve Üzümeri, 198). Yazarlar, elde ettikleri deneysel sonuçlara dayanarak sargı donatılı kolonlar için bir gerilme-birim şekil değiştirme modeli önermişlerdir (Şekil ). Bu modelde sarılmış kesitlerde dayanım artışı, beton basınç dayanımı, haimsel sargı donatısı oranı, enine donatı aralığı, sargı donatısında gerilme, boyuna donatının kesit etraında dağılımı ve etriye konigürasyonu ile kesit boyutları göz önüne alınarak belirlenmektedir. Elde ettikleri deneysel sonuçların regresyon analizine tabi tutulması ile sarılmış beton dayanımı için aşağıdaki bağıntılara ulaşmışlardır. Bu iadeler, sarılmış beton kesitin, etriye seviyesinde ve iki etriye arasında arklı olaağının göz önüne alınması ve boyuna donatıların kesit çevresine düzgün aralıklarla yerleştirildiği kabulüne dayanmaktadır (İlki, 1999; İlki ve Kumbasar, 1). Şekil. Sheikh ve Üzümeri Modeli ne ait gerilme-birim şekil değiştirme graiği K P 1 ρ sh sh (1) b nc s = + Po b b ,5 o ( b A ) =,85 () s = K (3) Burada; b : Sarılmış kesit genişliği s : Enine donatı aralığı ρ sh : Sargı donatısının sarılmış kesitte haimsel oranı A s : Boyuna donatı enkesit alanı : Sarılmamış beton silindir basınç dayanımı

6 Saya No: 7 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ : Sarılmış beton basınç dayanımı ρ sh : Sargı donatısının sarılmış kesitte haimsel oranı sh : Enine donatı gerilmesi A s : Boyuna donatı enkesit alanı n : Kesitteki boyuna donatı sayısı C : Enine donatılar taraından düzlem dışı hareketi önlenmiş boyuna donatılar arası mesae σ : Beton basınç gerilmesi ε : Beton birim şekil değiştirmesi ε 1 : Eşitlik 4 ile hesaplanan birim şekil değiştirme ε : Eşitlik 5 ile hesaplanan birim şekil değiştirme ε 85 : Eşitlik 6 ile hesaplanan birim şekil değiştirme Eşitlik 1, sh ve P o nin sırası ile MPa ve kn birimleri ile kullanılması durumunda geçerlidir. Bu modelde kullanılan karakteristik şekildeğiştirme değerleri aşağıdaki bağıntılarda verilmiştir. Bu bağıntılarda gerilmeler MPa, uzunluklar mm birimlerinde kullanılmalıdır. 6 ε 1 = 8K 1 (4) 48 s ρ sh sh ε = + ε o (5) C b b ε 85 =, 5ρsh + ε (6) s Sheikh ve Üzümeri, çalışmasında o güne kadar önerilmiş olan önemli sarılmış beton modelleri üzerinde yaptığı karşılaştırmalarda, boyuna donatının kesit çevresinde dağılımını ve buna bağlı olarak oluşan enine donatı yapılandırmasını göz önüne alan Sheikh ve Üzümeri modelinin, diğer modellere göre deneysel sonuçlara daha yakın sonuçlar verdiğini belirlemiştir (Sheikh ve Üzümeri, 198). Sheikh e göre, boyuna donatının kesit çevresinde iyi dağılmış olması ve sık enine donatı, gerek dayanıma, gerekse sünekliğe önemli katkı sağlamaktadır. 3.. Saatçioğlu ve Ravzi Modeli Saatçioğlu ve Ravzi, çok sayıda deneysel sonua dayanarak dairesel ve dikdörtgen sargı donatısı durumlarında kullanılabilen bir model önermişlerdir (Saatçioğlu ve Ravzi, 199). Bu model parabolik olarak yükselen bir kol, dayanımın % sine kadar doğrusal bir düşen kol ve dayanımın % sinden sonra yatay bir koldan oluşmaktadır (Şekil 3). Saatçioğlu ve Ravzi, sargılı beton dayanımı ve karşı gelen birim şekil değiştirme için aşağıdaki iadeleri önermişlerdir (İlki, 1999; İlki ve Kumbasar, 1).

7 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: 71 Şekil 3. Saatçioğlu ve Ravzi modeli ne ait gerilme-birim şekil değiştirme graiği = + k (7) o 1 l ( 1+ K ) ε (8) = ε o 5 Genelde, ε o =, alınabilir. K k1 l = (9) o Bu iadelerde, ( ) 1 = 6, 7 l,17 k (Gerilme MPa birimi ile kullanılmalıdır.) (1) l = k 1 l l Ash yh = (dairesel çekirdek) (11) d s A sh yh = (kare çekirdek) (1) sb sinα l = lx b b x x + + b ly y b y (dikdörtgen çekirdek) (13)

8 Saya No: 7 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ Bu iadelerde; o : Elemanda sarılmamış beton basınç dayanımı : Etkili yanal basınç l α : Etriye kolunun b kenarı ile yaptığı açı k : Dairesel ve küçük aralıklı sargı donatılı karesel kesitlerde 1 değerini alırken, diğer durumlar için aşağıda verilen bağıntı yardımı ile belirlenmelidir. σ : Beton basınç gerilmesi ε : Beton birim şekil değiştirmesi ε : Eşitlik 8 ile hesaplanan birim şekil değiştirme ε 85 : Eşitlik 16 ile hesaplanan birim şekil değiştirme ε :, gerilmeye karşı gelen birim şekil değiştirme lx : b x kenarına dik olarak etki eden etkili yanal basınç ly : b y kenarına dik olarak etki eden etkili yanal basınç b x : Dikdörtgen kesitte çekirdek alanı boyutları (Etriye merkezinden etriye merkezine) b b 1 k =,6 1, (Gerilme MPa birimi ile kullanılmalıdır.) (14) s sl l Burada; s l b l : Boyuna donatılar arsındaki uzaklık : Sarılmış kesit genişliği (Etriye merkezinden etriye merkezine) : Yanal basınç Graikteki yükselen kol için önerilen parabol iadesi Eşitlik 15 teki bağıntıda verilmiştir. = ε ε ε ε 1 ( 1+ K ) Düşen doğrusal kol için ise, bu kol üzerinde dayanımın % 85 ine karşı gelen birim şekil değiştirme aşağıdaki bağıntıyla tanımlanmıştır. ε 85 = 6ρ shε + ε85u (16) A ρ sh = (17) s sh ( b + b ) x y Bu iadelerde, ε 85u : Sarılmamış betonda düşen kol üzerinde dayanımın %85 ine karşı gelen birim şekil değiştirme (sel veri olmaması durumunda, Saatçioğlu ve Ravzi ε 85u için,38 değerini önermektedir). ε 85 :,85 ye karşılık gelen ve Eşitlik 16 ile bulunan birim şekil değiştirme (sargılı) ρ sh : Sargı donatısının sarılmış kesitte haimsel oranı b x : Enine donatının x doğrultusundaki kol uzunluğu (15)

9 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: 73 b y : Enine donatının y doğrultusundaki kol uzunluğu s : Enine donatı aralığı A sh : Enine donatı enkesit alanı Saatçioğlu vd., dışmerkezlikle uygulanan basınç kuvvetine maruz sarılmış kolonların davranışını deneysel olarak araştırarak, salt eksenel basınç altındaki sarılmış beton için önerilmiş olan Saatçioğlu ve Ravzi modelinin bu durumda geçerliliğini belirlemek üzere analitik bir çalışma yapmıştır (Saatçioğlu vd., 1995). sel çalışmada 1x1x164 mm boyutlarında arklı sargı donatı özelliklerine sahip 1 adet kolonu arklı dış merkezlikler altında test etmişlerdir. Analitik çalışmada sargılı beton için Saatçioğlu ve Ravzi modelini, çelik için ise pekleşmenin de göz önüne alındığı bir model kullanarak analitik moment-eğrilik ilişkilerini elde etmişlerdir Geliştirilmiş Kent ve Park Modeli Bu model, Roy ve Sözen taraından sargılı beton için önerilen gerilme-birim şekil değiştirme ilişkisinden esinlenerek geliştirilmiştir (Roy ve Sözen, 1964). Şekil 4 de gösterildiği gibi, sargılı ve sargısız beton için iki ayrı gerilme-birim şekil değiştirme eğrisi önerilmektedir (Kent ve Park, 1969). Sargı nedeni ile beton dayanımının den ye, maksimum gerilmeye karşılık gelen birim şekil değiştirmenin ise ε o dan ε o ye yükseldiği varsayılmaktadır. Hem sargılı hem de sargısız beton için önerilen eğrilerin ilk bölümleri Hognestad modelindeki gibi ikini deree bir parabol varsayılmıştır. Eğrilerin gerilme azalmasını gösteren ikini bölümleri ise, eğimi eksi olan düz çizgilerle gösterilmiştir. Sargılı betonun eğimi, sargısız betona oranla daha küçüktür. Sargısız betonda maksimum birim şekil değiştirme ε u iken, sargılı betonda böyle bir sınır yoktur. Sargısız beton için ε u =ε 5u veya daha basit olarak ε u =,4 alınabilir (Ersoy ve Özebe, 1). Şekil 4. Geliştirilmiş Kent ve Park modeli ne ait gerilme-şekildeğiştirme graiği Sargılı beton modeli çekirdek olarak tanımlanan ve ret veya etriye ile sınırlanan beton kütlesi için, sargısız beton modeli ise çekirdek dışında kalan kabuk betonu için geçerlidir. Geliştirilmiş Kent ve Park modelindeki gerilme-şekildeğiştirme eğrilerini tanımlayan bağıntılar Eşitlik 18 Eşitlik 7 de verilmiştir (Kent ve Park, 1969).

10 Saya No: 74 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ ε ε σ = ε o ε o (Sargısız beton için) (18) ε o : Normal dayanımlı betonlar için yaklaşık, alınabilir. ε ε σ = ε o ε o (Sargılı beton için) (19) ε o = Kε o () Doğrusal eğri (Gerilmenin azaldığı bölüm) Sargısız beton σ [ Z ( ε ε )] = 1 (1) u o Z u,5 = ε ε 5u o () 3 +,85 ε ε 5 u = o (3) 14 1 Sargılı beton K ρ s ywk = 1 + (4) [ 1 Z ( ε o )], σ = ε (5) Z = ε 5u,5 + ε 5h ε o (6) b k 1/ ε 5h =, 75ρ s (7) s Bu iadelerde; : Sargısız betonun basınç dayanımı (Genelde = k alınır.) : Sargılı beton dayanımı = l = K ε o : Sargılı betonda maksimum gerilme altındaki birim şekil değiştirme ε o : Sargısız betonda maksimum gerilme altındaki birim şekil değiştirme Z u : Sargısız beton gerilme-birim şekil değiştirme eğrisinin doğrusal bölümünün boyutsuz eğimi

11 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: 75 Z : Sargılı beton gerilme-birim şekil değiştirme eğrisinin doğrusal bölümünün boyutsuz eğimi b k : Etriye dışından etriye dışına ölçülen çekirdek beton alanının küçük boyutu (mm) h k : Etriye dışından etriye dışına ölçülen çekirdek beton alanını büyük boyutu (mm) ρ s : Sargı donatısının haimsel oranı σ : Beton basınç gerilmesi ε : Beton birim şekil değiştirmesi ε u : sargısız beton için en büyük birim şekil değiştirme ε : sargılı beton için. gerilme değerine karşılık gelen birim şekil değiştirme A l ρ s s = (8) sbk hk Burada; A o : Sargı donatısı kesit alanı (mm ) l s : Kesitteki sargı donatısı ve çirozların toplam uzunluğu (mm) ywk : Sargı donatısının minimum akma dayanımı (MPa) s : Sargı donatısı aralığı (mm) 4. DENEY NUMUNELERİNİN ANALİTİK ÇÖZÜMÜ Eksenel basınç deneyine tabi tutulan kolon numunelerinin davranışını matematiksel olarak inelemek üzere, yapılan modellemelerde, beton için Saatioğlu ve Ravzi, Sheikh ve Üzümeri ile Geliştirilmiş Kent ve Park Modelleri kullanılmıştır. Her üç model için, FORTRAN programlama dili kullanılarak basit programlar yazılmış; elde edilen eksenel yükboyuna birim kısalma graikleri, kendi aralarında ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Yazılan bilgisayar programlarında, eksenel yük deneyine tabi tutulan kolonların kesit ve malzeme özellikleri dikkate alınmıştır ( Köken ve Kaltakı, 1998) Kolon Numuneleri İçin Çizilmiş Karşılaştırmalı Eksenel Yük-Boyuna Birim Kısalma Graikleri Bu çalışma için yazılan bilgisayar programları ile çizilen graikler, deneysel sonuçlarla karşılaştırmalı olarak Şekil 5-Şekil arasında verilmiştir.

12 Saya No: 76 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ : 1 C-S, 4φ1, φ 8/8, Çelik Lisiz Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5,3,35,4 Şekil 5. 1 nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği : C-S, 4φ1, φ 8/8-4, Çelik Lisiz Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5,3,35 Şekil 6. nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği

13 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: : C-S, 4φ1, φ 8/4, Çelik Lisiz Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5 Şekil 7. 3 nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 9 1 : 4 C-S4, 4φ1, φ 8/8, Çelik Lisiz Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5 Şekil 8. 4 nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği

14 Saya No: 78 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ 9 1 : 5 C-S4, 4φ1, φ 8/8-4, Çelik Lisiz Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5 Şekil 9. 5 nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 1 9 : 6 C-S4, 4φ1, φ 8/4, Çelik Lisiz Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5 Şekil 1. 6 nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği

15 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: 79 1 : 7 C-S, 4φ1, φ 8/8, kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5,3 Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 1 : 8 C-S, 4φ1, φ 8/8-4, kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5,3,35 Şekil 1. 8 nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği

16 Saya No: 8 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ 9 : 9 C-S4, 4φ1, φ 8/8, kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5 Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 9 : 1 C-S4, 4φ1, φ 8/8-4, kg/m 3 Çelik lili Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5,3 Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği

17 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: : 11 C-S, 4φ1, φ 8/8, 4 kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5,3,35 Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 9 1 : 1 C-S, 4φ1, φ 8/8-4, 4 kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5,3 Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği

18 Saya No: 8 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ : 13 C-S4, 4φ1, φ 8/8, 4 kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5 Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 1 9 : 14 C-S4, 4φ1, φ 8/8-4, 4 kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5, Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği

19 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: : 15 C-S, 4φ1, φ 8/8, 6 kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5,3 Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 9 1 : 16 C-S, 4φ1, φ 8/8-4, 6 kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi,,5,1,15,,5,3 Şekil. 16 nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği

20 Saya No: 84 M. Y. KALTAKCI, A. KÖKEN, Ü. S.YIMAZ 1 9 : 17 C-S4, 4φ1, φ 8/8, 6 kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5 Şekil nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 1 9 : 18 C-S4, 4φ1, φ 8/8-4, 6 kg/m 3 Çelik Lili Saatioğlu & Ravzi 1,,5,1,15,,5 Şekil. 18 nolu kolon numunesine ait karşılaştırmalı eksenel yük-boyuna birim kısalma graiği 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER Bu çalışmada, malzeme için önerilen bazı matematiksel modeller özetlendikten sonra, arklı özelliklere sahip 18 adet betonarme kolon üzerinde gerçekleştirilen deneysel çalışmada ulaşılmış olan sonuçlar, Saatioğlu ve Ravzi, Sheikh ve Üzümeri ile Geliştirilmiş Kent ve Park taraından önerilen modeller kullanılarak elde edilen analitik sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonuunda; Geliştirilmiş Kent ve Park modelinin, gerek

21 Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 8 Sayı : 1 Saya No: 85 sargılı betonun basınç dayanımını, gerekse gerilme-birim kısalma eğrisinin azalan kısmının eğimini, deneysel sonuçlara oldukça yakın olarak verdiği; Sheikh ve Üzümeri, Saatioğlu ve Ravzi taraından önerilen modellerin ise, hem sargılı beton basınç dayanımını, hem de gerilme-birim şekil değiştirme eğrisinin azalan kısmının eğimini deneysel sonuçlardan daha büyük olarak verdiği görülmüştür. Ayrıa, önerilen modellerin; beton içindeki çelik li oranı arttıkça, deneysel sonuçlardan oldukça büyük beton basınç dayanımı verdiği ve gerilmeboyuna birim kısalma eğrisinin azalan kısmının eğimini artırdığı gözlenmiştir. Sınırlı sayıda kabul edilebileek deneylerden ulaşılan bu sonuçların genel olmadığı ve arklı özelliklerdeki numuneler için elde edileek deneysel sonuçların, buradaki deneysel sonuçlardan arklı olabileeği de göz önünde tutulmalıdır. Bu konuda pek çok çalışma yapılmış olmakla birlikte, sarılmış beton davranışının arklı durumlarda daha gerçeğe yakın olarak modellenmesi konusunda araştırmalar sürmektedir. Her geçen gün yüksek dayanımlı beton ve donatı kullanımının artması, lili beton vb. yeni malzemelerin kullanılmaya başlaması gibi etkenler bu çalışmaların devamının gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. KAYNAKLAR Ersoy U., Özebe G. (1): Betonarme, Evrim Yayınevi, Ankara. İlki A. (1999): Sargılı Beton Gerilme-Şekil Değiştirme Modelleri Üzerine Bir Derleme, Teknik Rapor, Türkiye Deprem Vakı, TDV/ TR, -36, Nisan, İstanbul. İlki A., Kumbasar N. (1): Sargılı Beton için Mevut Modellerin sel Verilerle Karşılaştırılması, İMO Teknik Dergi, , Yazı 165, Ankara. Kent D.C., Park R. (1969): Flexural Members with Conined Conrete, ASCE Journal o the Strutural Division, V. 97, No. ST7. Köken A., Kaltakı M.Y. (1998): Eksenel Yüklü Betonarme Kolonların Davranışı Üzerine sel ve Analitik Bir İneleme, S.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Aralık, Konya. Roy H.E.H., Sozen M.A. (1964): Dutility o Conrete-in Flexural Mehanis o Reinored Conrete, SP1,13-4, Amerian Conrete Institute/Amerian Soiety o Civil Engineers, Detroit. Saatçioglu M., Ravzi S.R. (199): Strength and Dutility o Conined Conrete, ASCE Journal o the Strutural Division, V. 118, No. 6, Saatçioglu M., Salamat A.H., Ravzi S.R. (1995): Conined Columns under Eentri Loading, ASCE Journal o Strutural Engineering, V. 11, No.11, Sheikh S.A., Üzümeri S.M. (198): Strength and Dutility o Tied Conrete Columns, ASCE Journal o the Strutural Division, V. 16, No. 5, Sheikh S.A., Üzümeri S.M. (198): Analytial Model or Conrete Coninement in Tied Columns, ASCE Journal o the Strutural Division, V. 18, No. 1, Yılmaz Ü.S. (1): Eksenel Yük Etkisindeki Çelik Tel Fiber Takviyeli Etriyeli Betonarme Kolonların Davranışı, Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya. Kaltakçı M.Y., Yılmaz Ü.S. (3): Eksenel Yük Etkisindeki Çelik Li Takviyeli Etriyeli Betonarme Kolonların Davranışı. S.Ü. Müh.-Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, S 55-64, Konya.

FARKLI UÇ SARGI ŞEKİLLERİNİN PERDE DUVARLARIN MOMENT EĞRİLİK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ (KURAMSAL ÇALIŞMA)

FARKLI UÇ SARGI ŞEKİLLERİNİN PERDE DUVARLARIN MOMENT EĞRİLİK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZİ (KURAMSAL ÇALIŞMA) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 22 : 8 : 2 : 189-194 FARKLI UÇ

Detaylı

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET

İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI ÖZET İÇERİSİ BETON İLE DOLDURULMUŞ ÇELİK BORU YAPI ELEMANLARININ DAYANIMININ ARAŞTIRILMASI Cemal EYYUBOV *, Handan ADIBELLİ ** * Erciyes Üniv., Müh. Fak. İnşaat Müh.Böl., Kayseri-Türkiye Tel(0352) 437 49 37-38/

Detaylı

SARGILI BETON DAVRANIŞININ BETONARME ELEMAN VE SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

SARGILI BETON DAVRANIŞININ BETONARME ELEMAN VE SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fa. Eng. Arh. Gazi Univ. Cilt, No, 375-33, 7 Vol, No, 375-33, 7 SARGILI BETON DAVRANIŞININ BETONARME ELEMAN VE SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Hayri Baytan ÖZMEN, Mehmet İNEL

Detaylı

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY

FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF RC COLUMN BEHAVIOUR HAVING DIFFERENT GEOMETRY FARKLI KESİT GEOMETRİLERİNE SAHİP BETONARME KOLONLARIN DAVRANIŞININ İNCELENMESİ * 1 Naci Çağlar, 2 Abdulhalim Akkaya, 1 Aydın Demir, 1 Hakan Öztürk * 1 Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Sakarya

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Kolon Türleri ve Eksenel Yük Etkisi Altında Kolon Davranışı Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Kolonlar; bütün yapılarda temel ile diğer yapı elemanları arasındaki bağı sağlayan ana

Detaylı

EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ ELEMANLAR

EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ ELEMANLAR BÖLÜM 4 EKSENEL KUVVET ETKİSİNDEKİ ELEMNLR Giriş Betonarme yapı sistemlerinin monolitik / birdöküm özelliği nedeni ile bir elemanın salt eksenel yük taşıması mümkün değildir. Eksenel yük taşıyan her eleman,

Detaylı

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147

KOLONLAR Sargı Etkisi. Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 KOLONLAR Sargı Etkisi Prof. Dr. Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, http://mmf.ogu.edu.tr/atopcu 147 Üç eksenli gerilme etkisinde beton davranışı (RICHART deneyi-1928) ERSOY/ÖZCEBE,

Detaylı

Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Deprem Davranışı

Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Deprem Davranışı ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye Kesmeye Karşı Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Deprem Davranışı S. Altın Gazi

Detaylı

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR

Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR Prof. Dr. Cengiz DÜNDAR TABLALI KESİTLER Betonarme inşaatın monolitik özelliğinden dolayı, döşeme ve kirişler birlikte çalışırlar. Bu nedenle kesit hesabı yapılırken, döşeme parçası kirişin basınç bölgesine

Detaylı

Fiber Takviyeli Polimer (FRP) Uygulanan Betonarme Kirişlerde Moment-Eğrilik İlişkisi

Fiber Takviyeli Polimer (FRP) Uygulanan Betonarme Kirişlerde Moment-Eğrilik İlişkisi Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2010 (42-56) Electronic Journal of Construction Technologies Vol: 6, No: 2, 2010 (42-56) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

Döşeme Donatılarının İç Aks Kirişlerinin Negatif Moment Kapasitesi Üzerine Etkisi *

Döşeme Donatılarının İç Aks Kirişlerinin Negatif Moment Kapasitesi Üzerine Etkisi * İMO Teknik Dergi, 2013 6279-6306, Yazı 395 Döşeme Donatılarının İç Aks Kirişlerinin Negatif Moment Kapasitesi Üzerine Etkisi * Cem AYDEMİR* ÖZ Bu çalışmada, tablalı betonarme iç aks kirişlerinde plastik

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

Betonarme Kolonların Olası Eğilme Momenti Kapasitelerinin Belirlenmesi İçin Bir Yöntem *

Betonarme Kolonların Olası Eğilme Momenti Kapasitelerinin Belirlenmesi İçin Bir Yöntem * İMO Teknik Dergi, 2012 5903-5930, Yazı 376 Betonarme Kolonların Olası Eğilme Momenti Kapasitelerinin Belirlenmesi İçin Bir Yöntem * Cem AYDEMİR* Mustafa ZORBOZAN** ÖZ Bu çalışmada, kolon eğilme momenti

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yapı ve Deprem Uygulama Araştırma Merkezi GLOBAL MT FİRMASI TARAFINDAN TÜRKİYE DE PAZARLANAN LİREFA CAM ELYAF KUMAŞ İLE KAPLANAN BÖLME DUVARLI BETONARME ÇERÇEVELERİN DÜZLEMİNE

Detaylı

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ

BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ BETONARME YAPI ELEMANLARINDA DONATI DÜZENLEME İLKELERİ Araş. Gör. İnş.Yük. Müh. Hayri Baytan ÖZMEN Bir Yanlışlık Var! 1 Donatı Düzenleme (Detaylandırma) Yapı tasarımının son ve çok önemli aşamasıdır. Yapının

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

MOMENT YENİDEN DAĞILIM

MOMENT YENİDEN DAĞILIM MOMENT YENİDEN DAĞILIM Yeniden Dağılım (Uyum) : Çerçeve kirişleri ile sürekli kiriş ve döşemelerde betonarme bir yapının lineer elastik davrandığı kabulüne dayalı bir statik çözüm sonucunda elde edilecek

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 7 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA KRİSTAL KAFES NOKTALARI KRİSTAL KAFES DOĞRULTULARI KRİSTAL KAFES DÜZLEMLERİ DOĞRUSAL VE DÜZLEMSEL YOĞUNLUK KRİSTAL VE

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

Betonarme Kolonların Hasar Sınır Eğriliklerinin Belirlenmesi *

Betonarme Kolonların Hasar Sınır Eğriliklerinin Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 211 5613-5642, Yazı 361 Betonarme Kolonların Hasar Sınır Eğriliklerinin Belirlenmesi * Cem AYDEMİR* Murat Serdar KIRÇIL** Baykal HANCIOĞLU*** Mustafa ZORBOZAN**** ÖZ Son yıllarda, özellikle

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 24/3 MESH SIZE EFFECT ON LOAD CARRYING CAPACITY OF THE REINFORCED CONCRETE BEAMS WITHOUT STIRRUPS BY USING DRUCKER-PRAGER

Detaylı

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM

CS MÜHENDİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ www.csproje.com. EUROCODE-2'ye GÖRE MOMENT YENİDEN DAĞILIM Moment CS MÜHENİSLİK PROJE YAZILIM HİZMETLERİ EUROCOE-2'ye GÖRE MOMENT YENİEN AĞILIM Bir yapıdaki kuvvetleri hesaplamak için elastik kuvvetler kullanılır. Yapının taşıma gücüne yakın elastik davranmadığı

Detaylı

Karbon Lifli Polimer Sargılı Narin Betonarme Kolonların Moment Büyütme Yöntemi ile Analizi

Karbon Lifli Polimer Sargılı Narin Betonarme Kolonların Moment Büyütme Yöntemi ile Analizi Çukurova Üniversitesi ühendislik imarlık Fakültesi Dergisi, 31(1), 11-21 ss., Haziran 216 Çukurova University Journal o the Faulty o Engineering and Arhiteture, 31(1), pp. 11-21, June 216 Karbon Lili Polimer

Detaylı

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1

Dinamik Etki: Deprem Etkisi. Deprem Dayanımı için Tasarım. Genel Deprem Analizi Yöntemleri - 1 Dinamik Etki: Deprem Etkisi Mevcut Betonarme Yapıların Deprem Performansının Değerlendirmesi: İtme Analizi Yrd. Doç. Dr. Kutay Orakçal Boğaziçi Üniversitesi Yer sarsıntısı sonucu oluşan dinamik etki Yapı

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

Betonarme Kesitlerin Eğilme Rijitliği *

Betonarme Kesitlerin Eğilme Rijitliği * İMO Teknik Dergi, 2015 7265-7278, Yazı 443 Betonarme Kesitlerin Eğilme Rijitliği * Nahit KUMBASAR 1 ÖZ Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik Bölüm 7 de tanımlanan çatlamış kesit eğilme

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YIĞMA YAPI TASARIMI DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11.04.2012 1 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2 Genel Kurallar: Deprem yükleri : S(T1) = 2.5 ve R = 2.5 alınarak bulanacak duvar gerilmelerinin sınır değerleri aşmaması sağlanmalıdır.

Detaylı

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :...

KAYIT FORMU TEL : 0 (354) 242 1002 FAKS :. 0 (354) 242 1005. E-MAİL 1 : zbabayev@erciyes.edu.tr E-MAİL 2 :... Türkiye İnşaat Mühendisliği XVII. Teknik Kongre ve Sergisi KAYIT FORMU İnşaat Mühendisleri Odası TMMOB ADI SOYADI : Ziyafeddin BABAYEV KURULUŞ :. Erciyes Üniversitesi YAZIŞMA ADRESİ :. E.Ü. Yozgat Müh.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2024 YAPI MALZEMESİ II SERTLEŞMİŞ BETONUN DİĞER ÖZELLİKLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter EĞİLME DENEYİ ve EĞİLME

Detaylı

YÜKSEK DAYANIM VE ŞEKİLDEĞİŞTİRME ÖZELLİKLİ ÇELİKLERİN BETONARME KESİTTE DONATI OLARAK KULLANIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh.

YÜKSEK DAYANIM VE ŞEKİLDEĞİŞTİRME ÖZELLİKLİ ÇELİKLERİN BETONARME KESİTTE DONATI OLARAK KULLANIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK DAYANIM VE ŞEKİLDEĞİŞTİRME ÖZELLİKLİ ÇELİKLERİN BETONARME KESİTTE DONATI OLARAK KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Arcan YANIK Anabilim Dalı

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı

Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı Journal of Engineering and Technological Sciences (214/1) Bazalt Lifli Donatının Yüksek Dayanımlı Betondaki Aderans Performansı Ahmet BEYCİOĞLU 1*, Yılmaz ARUNTAŞ 2 1 Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Serkan TOKGÖZ ÖNGERİLMELİ VE BETONARME ELEMANLARIN İKİ EKSENLİ EĞİLME VE EKSENEL YÜK ETKİSİ ALTINDA DAVRANIŞI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 5-Kontrol Uygulaması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kontrol edilecek noktalar Bina RBTE kapsamında

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖZET: H. Tekeli 1, H. Dilmaç 2, K.T. Erkan 3, F. Demir 4, ve M. Şan 5 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr

BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ. Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr BETONARME KİRİŞLERİN KOMPOZİT MALZEMELER İLE GÜÇLENDİRİLMESİ Zeki ÖZCAN 1 ozcan@sakarya.edu.tr Öz:Kompozit malzemelerin mühendislik yapılarının güçlendirilmesinde ve onarımında kullanılması son yıllarda

Detaylı

DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KOLONLARIN YAKLAŞIK HESABI İÇİN BASİT BİR FORMÜL

DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KOLONLARIN YAKLAŞIK HESABI İÇİN BASİT BİR FORMÜL International Journal of Engineering Research and Development, Vol.6, No.2, June 2014 1 DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KOLONLARIN YAKLAŞIK HESABI İÇİN BASİT BİR FORMÜL Sabahattin Aykaç, Bengi Aykaç, Meryem

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ SHEAR STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH STEEL PLATES

BETONARME KİRİŞLERİN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ SHEAR STRENGTHENING OF REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH STEEL PLATES Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, (2015), 13-20 BETONARME KİRİŞLERİN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Hamide TEKELİ 1*, Barış ESEN 2, Halil Melih ÖVEY 1, Mehmet

Detaylı

SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ. Email: fsbalik@selcuk.edu.

SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ. Email: fsbalik@selcuk.edu. SÜNEK OLMAYAN B/A ÇERÇEVELERİN, ÇELİK ÇAPRAZLARLA, B/A DOLGU DUVARLARLA ve ÇELİK LEVHALAR ile GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZET: Mehmet KAMANLI, Hasan Hüsnü KORKMAZ, Fatih Süleyman BALIK 2, Fatih BAHADIR 2 Yrd.Doç.Dr.,

Detaylı

ISSN : 1308-7231 senyilmaz@dicle.edu.tr 2010 www.newwsa.com Diyarbakir-Turkey CFRP İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KESİTLERİN EKSENEL YÜK ALTINDAKİ DAVRANIŞI

ISSN : 1308-7231 senyilmaz@dicle.edu.tr 2010 www.newwsa.com Diyarbakir-Turkey CFRP İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KESİTLERİN EKSENEL YÜK ALTINDAKİ DAVRANIŞI ISSN:306-3 e-journal o New World Sciences Academy 00, Volume: 5, Number: 3, Article Number: A00 Mehmet Emin Öncü Abdulhalim Karaşin ENGINEERING SCIENCES Senem Yılmaz Received: May 009 Dicle University

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3

= ε s = 0,003*( ,3979)/185,3979 = 6,2234*10-3 1) Şekilde verilen kirişte sehim denetimi gerektirmeyen donatı sınırı kadar donatı altında moment taşıma kapasitesi M r = 274,18 knm ise b w kiriş genişliğini hesaplayınız. d=57 cm Malzeme: C25/S420 b

Detaylı

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ÇEKME DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Mühendislik malzemeleri rijit olmadığından kuvvet altında deforme olup, şekil ve boyut değişiklikleri gösterirler. Malzeme özelliklerini anlamak üzere mekanik testler yapılır.

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Betonarme Perdelerdeki Hasar Sınırları *

Süneklik Düzeyi Yüksek Betonarme Perdelerdeki Hasar Sınırları * İMO Teknik Dergi, 2012 6113-6140, Yazı 387 Süneklik Düzeyi Yüksek Betonarme Perdelerdeki Hasar Sınırları * İlker KAZAZ* Polat GÜLKAN** ÖZ Halen geçerli olan Deprem Yönetmeliğinde önerilen birim şekil değiştirme

Detaylı

Betonarme Kolonların Hasar Sınır Eğriliklerinin Belirlenmesi *

Betonarme Kolonların Hasar Sınır Eğriliklerinin Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 211 5613-5642, Yazı 361 Betonarme Kolonların Hasar Sınır Eğriliklerinin Belirlenmesi * Cem AYDEMİR* Murat Serdar KIRÇIL** Baykal HANCIOĞLU*** Mustafa ZORBOZAN**** ÖZ Son yıllarda, özellikle

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

Sigma 2006/1 Araştırma Makalesi / Research Article THE EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF DAMAGED BEAMS REPAIRED WITH REINFORCED JACKETTING

Sigma 2006/1 Araştırma Makalesi / Research Article THE EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF DAMAGED BEAMS REPAIRED WITH REINFORCED JACKETTING Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 6/1 Araştırma Makalesi / Research Article THE EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF DAMAGED BEAMS REPAIRED WITH REINFORCED

Detaylı

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir.

Yapının bütün aks aralıkları, enine ve boyuna toplam uzunluğu ölçülerek kontrol edilir. Temel Demiri Nasıl Kontrol Edilir Radye Jeneral Temel, Tekil Temel, Sürekli Temel demir-kalıp kontrolü ve aplikasyon kontrolü nasıl yapılır? Aplikasyon Kontrolü Mimari projeden, vaziyet planına bakılarak,

Detaylı

BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR

BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR BETONARME KESİTLERİN EĞİLME MUKAVEMETLERİNİN BELİRLENMESİNDE TEMEL İLKE VE VARSAYIMLAR BASİT EĞİLME Bir kesitte yalnız M eğilme momenti etkisi varsa basit eğilme söz konusudur. Betonarme yapılarda basit

Detaylı

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar

RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR 1-Temel Kavramlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Temel Kavramlar Deprem Mühendisliği Deprem Yapı

Detaylı

FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI

FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI FARKLI ORTAMLARDA KÜR EDİLMİŞ LİF KATKILI BETONLARIN DEPREM YÜKÜ ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1 unal@aku.edu.tr, 2 uygunoglu@aku.edu.tr ÖZ: Deprem kuşağının

Detaylı

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları

YTÜ Mimarlık Fakültesi Statik-Mukavemet Ders Notları KESİT TESİRLERİNDEN OLUŞAN GERİLME VE ŞEKİLDEĞİŞTİRMELERE GİRİŞ - MALZEME DAVRANIŞI- En Genel Kesit Tesirleri 1 Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği Gerilme - Şekildeğiştirme Grafiği 2 Malzemelere Uygulanan

Detaylı

Sigma 27, , 2009 Research Article / Araştırma Makalesi CURVATURE DUCTILITY OF UNCONFINED REINFORCED HIGH- STRENGTH CONCRETE BEAM SECTIONS

Sigma 27, , 2009 Research Article / Araştırma Makalesi CURVATURE DUCTILITY OF UNCONFINED REINFORCED HIGH- STRENGTH CONCRETE BEAM SECTIONS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 27, 19-15, 29 Research Article / Araştırma Makalesi CURVATURE DUCTILITY OF UNCONFINED REINFORCED HIGH- STRENGTH CONCRETE

Detaylı

Hasarlı betonarme elemanların çelik köşebent ve lamalar ile güçlendirilmesi

Hasarlı betonarme elemanların çelik köşebent ve lamalar ile güçlendirilmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:2, Sayı:3, 3-16 Haziran 23 Hasarlı betonarme elemanların çelik köşebent ve lamalar ile güçlendirilmesi Alper İLKİ *, Cem DEMİR, Aziz KARADENİZ, Nahit KUMBASAR İTÜ İnşaat Fakültesi,

Detaylı

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI

BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI BETONARME BİNALARDA DEPREM HASARLARININ NEDEN VE SONUÇLARI Z. CANAN GİRGİN 1, D. GÜNEŞ YILMAZ 2 Türkiye de nüfusun % 70 i 1. ve 2.derece deprem bölgesinde yaşamakta olup uzun yıllardan beri orta şiddetli

Detaylı

Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü

Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü Bileşik Eğilme-Eksenel Basınç ve Eğilme Altındaki Elemanların Taşıma Gücü GİRİŞ: Betonarme yapılar veya elemanlar servis ömürleri boyunca gerek kendi ağırlıklarından gerek dış yüklerden dolayı moment,

Detaylı

Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri *

Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri * İMO Teknik Dergi, 2010 5161-5184, Yazı 336 Tek Katlı Prefabrik Sanayi Yapıları İçin Hasar Görebilirlik Eğrileri * Ali Haydar KAYHAN* Şevket Murat ŞENEL** ÖZ Bu çalışmada mevcut prefabrik sanayi yapıları

Detaylı

TİP BİR KAMU YAPISININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

TİP BİR KAMU YAPISININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ TİP BİR KAMU YAPISININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ PERFORMANCE EVALUATION OF A TYPICAL PUBLIC BUILDING Mehmet İNEL, Hüseyin BİLGİN Pamukkale Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Denizli, Türkiye ÖZ:

Detaylı

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması 1. Deney Adı: ÇEKME TESTİ 2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması Mühendislik tasarımlarının en önemli özelliklerinin başında öngörülebilir olmaları gelmektedir. Öngörülebilirliğin

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altında elastik ve plastik davranışını belirlemek amacıyla uygulanır. Çekme deneyi, asıl malzemeyi temsil etmesi için hazırlanan

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ THE POINT LOAD TEST DENEY:4 Amaç ve Genel Bilgiler: Bu deney, kayaçların

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

Perde Duvar ile Güçlendirilen Betonarme Çerçevenin ANSYS ve STA4- CAD Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması

Perde Duvar ile Güçlendirilen Betonarme Çerçevenin ANSYS ve STA4- CAD Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması S Ü L E Y M A N D E M İ R E L Ü N İ V E R S İ T E S İ T E K N İ K B İ L İ M L E R M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U S U L E Y M A N D E M I R E L U N I V E R S I T Y T E C H N I C A L S C I E N C E S V

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ METALİK MALZEMELERİN ÇEKME VE BASMA DENEY FÖYÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ METALİK MALZEMELERİN ÇEKME VE BASMA DENEY FÖYÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ METALİK MALZEMELERİN ÇEKME VE BASMA DENEY FÖYÜ Deney Adı: Metalik Malzemelerin Çekme ve Basma Deneyi 1- Metalik Malzemelerin

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

Kimyasal, Harçlı ve Mekanik Ankrajların Çekme ve Kesme Yükleri Altındaki Davranışları ' Tablo 6. Yüksek Dayanımlı Betona Ekilen Ankrajların Statik Çekme Yüklemesi Deney Sonuçları Deney Kodu HCH12L04T HCH12L06T1

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burak Işıkdağ 1, İlker Bekir Topçu 2, Seyfettin Umut Umu 3 Özet Bu çalışmada çelik lifli taze betonlarda (ÇLB) çelik liflerin beton kıvamına etkisi araştırıldı.

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ

BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ BETONARME BİNALARDA SARGI DONATISI ETKİSİNİN YAYILI PLASTİK MAFSAL MODELİYLE İNCELENMESİ ÖZET: B. Yön 1 ve Y. Calayır 2 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2 Profesör,

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 2/1 THE EXPERIMENTAL STUDY OF REPAIRED BEAMS USİNG 3-SURFACED ADHESIVELY BONDED STELL PLATES Mustafa ÖNAL 1, Hanifi

Detaylı

Betonarme Kirişlerin Karbon Elyafla Güçlendirilmesi Üzerine Deneysel Bir Araştırma

Betonarme Kirişlerin Karbon Elyafla Güçlendirilmesi Üzerine Deneysel Bir Araştırma Betonarme Kirişlerin Karbon Elyafla Güçlendirilmesi Üzerine Deneysel Bir Araştırma Mehmet Selim ÖKTEN (1), Kaya ÖZGEN (2), Mehmet UYAN (3) GİRİŞ Bu çalışmada, fiberle güçlendirilmiş karbon elyaf malzeme

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 2-Yönetmelik Altyapısı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 2-Yönetmelik Altyapısı RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 2-Yönetmelik Altyapısı Genel Riskli Bina tespit esasları pratik ve mümkün olduğunca doğru sonuç verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Yöntemin pratikliği

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

YAPIDAKİ BETONUN KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMININ KAROT VERİLERİNE DAYANARAK BELİRLENMESİ

YAPIDAKİ BETONUN KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMININ KAROT VERİLERİNE DAYANARAK BELİRLENMESİ YAPIDAKİ BETONUN KARAKTERİSTİK BASINÇ DAYANIMININ KAROT VERİLERİNE DAYANARAK BELİRLENMESİ Doç. Dr. Şemsi YAZICI Ege Üni. Müh. Fakültesi İnş. Müh. Bölümü 1 Yapıdaki betonun basınç dayanımını belirleyebilmek

Detaylı

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010

TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 TAHRİBATLI YÖNTEMLE (KAROT) YERİNDE BETON BASINÇ DAYANIMININ BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TS EN 13791 NİSAN 2010 Yerinde basınç dayanımın belirlenmesi uygulamada aşağıda sıralanan durumlar için gerekli

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan Ön söz

ICS TÜRK STANDARDI TS EN /Nisan Ön söz Ön söz Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 12390-6: 2000 standardı esas alınarak, TSE İnşaat Hazırlık Grubu nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu nun 8 Nisan 2002 tarihli toplantısında Türk Standardı

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

Yapı Elemanlarının Davranışı

Yapı Elemanlarının Davranışı Basit Eğilme Etkisindeki Elemanlar Yapı Elemanlarının Davranışı Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZKUL Betonarme yapılardaki kiriş ve döşeme gibi yatay taşıyıcı elemanlar, uygulanan düşey ve yatay yükler ile eğilme

Detaylı

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri

T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ NE ĠSTANBUL Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri Yapı Sahibi : Ġl : Ġlçe : Mahalle : Cadde : Sokak : No : Pafta : Ada : Parsel : Yukarıda bilgileri

Detaylı

PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ. Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com

PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ. Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com PERDELERDEKİ BOŞLUKLARIN YATAY ÖTELENMEYE ETKİSİ Ayşe Elif ÖZSOY 1, Kaya ÖZGEN 2 elifozsoy@hotmail.com Öz: Deprem yükleri altında yapının analizi ve tasarımında, sistemin yatay ötelenmelerinin sınırlandırılması

Detaylı

YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARDA GERİLME-BİRİM KISALMA KARAKTERİSTİKLERİ

YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARDA GERİLME-BİRİM KISALMA KARAKTERİSTİKLERİ YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK DAYANIMLI BETONLARDA GERİLME-BİRİM KISALMA KARAKTERİSTİKLERİ 1. Giriş Prof.Dr. Müh. Ergin ARIOĞLU İ.T.Ü Maden Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Müh. Özgür Sümer KÖYLÜOĞLU Yapı

Detaylı

Mecburi Standard Tebliği

Mecburi Standard Tebliği Mecburi Standard Tebliği Madde 1- Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 500 "Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları" standardına ilişkin tadil metni Resmi Gazete'de yayımı tarihinden

Detaylı

Kirişlerde sınır değerler

Kirişlerde sınır değerler Kirişlerde sınır değerler ERSOY/ÖZCEBE S. 275277 5 cm çekme tarafı (depremde çekme basınç) 5 cm 5 cm ρ 1 basınç tarafı s ρ φ s φ gövde s φw ρ φ φ w ρ w ρ gövde φ w ρ 1 çekme tarafı φ w basınç tarafı (depremde

Detaylı

BÖLÜM I 3. DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME BİNALAR

BÖLÜM I 3. DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME BİNALAR BÖLÜM I 3. DEPREM ETKİSİNDEKİ BETONARME BİNALAR 3.1. MALZEME I.3/2 3.1.1. Beton I.3/2 3.1.2. Donatı I.3/5 3.1.3. Aderans I.3/6 3.2. DÖŞEMELER I.3/7 3.3. KİRİŞLER I.3/10 3.3.1. Süneklik Düzeyi Yüksek Kirişler

Detaylı

Ankraj Tasarımında ACI 318-11 Yaklaşımı

Ankraj Tasarımında ACI 318-11 Yaklaşımı Ankraj Tasarımında ACI 318-11 Yaklaşımı Cem Haydaroğlu İnş.Yük. Müh. cem.haydaroglu@hotmail.com TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Bahar 2013 Dönemi Meslek İçi Seminerleri 21-22-23 Mayıs 2013

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

MANTOLAMA YÖNTEMİNİN DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KOLONLARDA UYGULANILABİLİRLİĞİ

MANTOLAMA YÖNTEMİNİN DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONARME KOLONLARDA UYGULANILABİLİRLİĞİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. rch. Gazi Univ. Cilt 23, No 1, 223-229, 2008 Vol 23, No 1, 223-229, 2008 MNTOLM YÖNTEMİNİN DİKDÖRTGEN KESİTLİ BETONRME KOLONLRD UYGULNILBİLİRLİĞİ Bengi YKÇ ve

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı