Batarya Đçin Sınırlı Garanti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Batarya Đçin Sınırlı Garanti"

Transkript

1 Batarya Đçin Sınırlı Garanti Sizin belli bir tip BlackBerry el tipi bilgisayarınızda kullanılacak olan dış bataryayı ( Batarya ), ( SĐZE ), son kullanıcı olan SĐZE sağlayan Research In Motion Limited ve onun bağlantılı grup şirketleri (topluca RIM ) ve kendi adına Research In Motion Limited, bataryayı hangisi daha kısa ise (a) SĐZĐN asıl nihai kullanıcı olarak bataryayı satın aldığınız tarihten itibaren bir (1) yıl süre ile, ve (b) SĐZĐN (i) bu sınırlı garantiyi ihlaliniz, (ii) BlackBerry el tipi bilgisayarın verdiği herhangi bir sınırlı garantiyi ihlaliniz (iii) BlackBerry aksesuarlarının verdiği herhangi bir sınırlı garantiyi ihlaliniz, veya (iv) batarya ve/veya BlackBerry el tipi bilgisayarı ile birlikte verilen emniyet bilgilerini ihlaliniz nedeniyle sona erdirileceği sürenin bitimine ( Garanti Süresi ) kadar malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti etmektedir. Bu sınırlı garanti devredilemez. Garanti Süresi içerisinde Bataryanın işçilik ve malzemesinde kusur belirlenmesi halinde (bu garantide verilen sınırlamalara tabii olarak) Batarya herhangi bir parça veya işçilik için ücret talep edilmeksizin değiştirilecektir. Eğer Batarya Garanti Süresi içerisinde değiştirilirse Garanti Süresi, hangisi daha sonra ise, değiştirmenin tarihinden 91 gün sonra veya asıl satın almanın yapıldığı tarihten itibaren bir (1) yıl sonra sona erecektir. RIM ve SĐZĐN Batarya ve/veya BlackBerry çözümünü ( RIM Çözüm Sağlayıcısı ) satın aldığınız satıcı veya distribütör arasındaki anlaşmaya bağlı olarak Garanti Süresi ile ilgili verilmiş olan Sınırlı Garanti RIM veya RIM Çözüm Sağlayıcısı tarafından yerine getirilecektir. Bu Sınırlı Garanti Aksesuarın normal kullanımdan doğan aşınma ve yıpranmayı veya Bataryanın eskimeden dolayı bozulmasını kapsamaz veya Bataryanın herhangi bir komponentinin (kısmının) RIM in yetki vermediği bir kimse tarafından açılması veya tamir edilmesi halinde geçerli değildir, ve yanlış kullanım, nem veya sıvılar, sıcağa yakınlık veya ısıya maruz kalma, kaza, kötü kullanım, ihmal, yanlış uygulamadan doğan hasar, veya RIM in dışında herhangi bir kimse tarafından yapılan tamirler ve değişikliklerden doğan kusurları kapsamaz. Bu Sınırlı Garanti Bataryanın dış yüzeyinde meydana gelebilecek fiziki hasarları kapsamaz. Bu Sınırlı Garanti Batarya dışındaki herhangi bir ekipmanı kapsamaz. RIM tarafından özellikle onaylanmayan ve sağlanmayan aksesuarlar, ürünler, servisler veya yardımcı veya çevresel ekipmanla birlikte Bataryanın kullanılması sonucu ortaya çıkan arıza, ve RIM tarafından bu arızanın Bataryanın kendi kusurundan kaynaklanmadığını belirlenmesi halinde bu Sınırlı Garanti uygulanamaz. Buna ilave olarak eğer arıza kullanıcının Batarya veya BlackBerry Çözümünü oluşturan, BlackBerry Masa Üstü el tipi bilgisayarı, SIM kartlarda dahil herhangi bir BlackBerry aksesuarı, BlackBerry masa üstü yazılımı, ve ilgili kablosuz veri servisi ve belgelemesinin ( BlackBerry Çözümü ) nün herhangi bir komponenti ile birlikte verilen emniyet ile ilgili talimata uymaması sonucunda ortaya çıkmışsa sınırlı garanti hükümsüz olabilir, eğer hükümsüz olmaz ise, geçersiz duruma gelebilir. Bataryanız için müşteri desteğinin elde edilmesi ile ilgili talimat için lütfen hizmet sağlayıcınız, network işleticiniz veya sağlayıcınıza başvurunuz. KUSURLU BATARYANIN DEĞĐŞTĐRĐLMESĐ BU GARANTĐYE BAĞLI OLARAK SĐZE SAĞLANAN MÜNHASIR TAZMĐNDĐR. BU SINIRLI GARANTĐ HERHANGĐ BĐR SATILABĐLĐRLĐK, TATMĐN EDĐCĐ KALĐTE VE/VEYA KALĐTE VEYA AMACA UYGUNLUK VEYA ĐHLAL ETMEME DURUMU ĐLE ĐLGĐLĐ ZIMMĐ GARANTĐLER DAHĐL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN AÇIK VEYA ĐMA YOLUYLA ĐFA EDĐLEN TÜM DĐĞER GARANTĐLERĐN YERĐNE GEÇER. RIM VEYA HERHANGĐ BĐR RIM ÇÖZÜMÜ SAĞLAYICISI BATARYANIN KULLANIMINDAN DOĞAN VEYA BATARYANIN PERFORMANSIYLA ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK MEYDANA GELEN DOLAYLI, EKONOMĐK, ÖZEL, TĐCARĐ, ARIZĐ, ĐSTĐSNAĐ, ÖNEMLĐ ZARARDAN (KÂR KAYBI, ĐŞ GELĐRĐ VEYA KAZANCI KÂYBI, VERĐ KAYBI BEKLENEN TASARRUFLARI GERÇEKLEŞTĐRĐLEMEMESĐ VEYA GECĐKMESĐ NEDENĐYLE UĞRANAN ZARARLAR DAHĐL) ZARARLARDAN NE RIM NE DE RIM ÇÖZÜM SAĞLAYICISI, BÖYLE ZARARLARI OLASILIĞI HAKKINDA BĐLGĐ SAHĐBĐ OLSALAR BĐLE, SĐZE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. BU SINIRLI GARANTĐ GARANTĐ KAPSAMINDA OLAN Battery Limited Warranty - Turkey (Turkish) (UK Version ) 1

2 ZARARLARIN TALEP EDĐLMESĐ, ZARARA UĞRANILDIĞININ ĐDDĐA EDĐLMESĐ VEYA DAVA AÇILMASI (ĐHMAL DAHĐL) VEYA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAK VEYA HAKSIZ FĐĐL ĐDDĐASINA HERHANGĐ BĐR DĐĞER YASA VEYA HUKUKĐ YOLA BAŞVURULUP VURULMADIĞI DĐKKATE ALINMAKSIZIN UYGULANMAK ÜZERE DÜZENLENMĐŞTĐR. SĐZĐN VEYA SĐZĐN VASITANIZLA HERHANGĐ BĐR ÜÇÜNCÜ TARAFIN RIM ALEYHĐNE AÇILAN TAZMĐNAT TALEBĐ, HANGĐSĐ DAHA BÜYÜKSE SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ BATARYANIN SATIN ALMA FĐYATINI VEYA BATARYAYI DEĞĐŞTĐRME BEDELĐNĐ AŞAMAZ. BU SÖZLEŞMEDE HĐÇBĐR HÜKÜM RIM VEYA ONUN ÇALIŞANLARININ VEYA TEMSĐLCĐLERĐNĐN VEYA RIM ÇÖZÜM SAĞLAYICISININ ĐHMALĐNDEN DOLAYI MEYDANA GELEN ÖLÜM VEYA KĐŞĐSEL YARALANMAYA KARŞI SORUMLULUĞUNU KAPSAM DIŞI BIRAKTIĞI VEYA SORUMLULUKLARI SINIRLAYACAĞIŞEKLĐNDE DÜŞÜNÜLEMEZ. BU SINIRLI GARANTĐ SĐZE BELĐRLĐ HUKUKĐ HAKLAR TANIMAKTADIR, VE SĐZĐN ÜLKEDEN ÜLKEYE FARKLILIKLAR GÖSTEREN DAHA BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABĐLĐR. BAZI ÜLKELER ARIZĐ VEYA ÖNEMLĐ ZARARLARA KARŞI SINIRLAMALARIN KAPSAM DIŞI BIRAKILMASINA ĐZĐN VERMEYEBĐLĐR, ĐMA EDĐLEN GARANTĐ VEYA ŞARTIN SÜRESĐ ÜZERĐNDE SINIRLAMALARA ĐZĐN VERMEYEBĐLĐR, VEYA GARANTĐNĐN HÜKÜMSÜZ HALE GELMESĐNĐ SAĞLAYACAK MADDELERĐN KONULMASINA ĐZĐN VERMEYEBĐLĐR. DOLAYISIYLA, YUKARIDAKĐ SINIRLAMALAR VEYA KAPSAM DIŞI BIRAKMA MADDELERĐNĐN BAZILARI SĐZE UYGULANMAYABĐLĐR. TÜKETĐCĐ OLARAK YASAL HAKLARINIZ ETKĐLENMEZ. Herhangi bir kusurdan doğan hakkından RIM in vazgeçmesi bu tür kusurdan veya diğer herhangi bir doğan haklarından sürekli olarak vazgeçmesi anlamına gelmez. Yasalarla ilgili bir çelişki durumunda uyuşmazlığı çözecek hukuki kurumlar dışında bu Sınırlı Garanti Đngiltere kanunlarına göre yorumlanacaktır. Ürünlerin Uluslararası Satışı Sözleşmelerine ilişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu tümüyle bu Sınırlı Garantinin uygulaması dışında tutulmuştur. Bu Sınırlı Garantinin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması halinde, Sınırlı Garantinin geri kalan hükümleri bu geçersizlik veya uygulanamazlık durumundan etkilenmeyecek ve (bu durum ivasızlığa sebep olmadığı sürece) Sınırlı Garanti sanki o geçersiz veya uygulanamaz hüküm(ler) Sınırlı Garantide hiç yer almamış gibi yorumlanacak ve Taraflardan her birinin hak ve yükümlülükleri de buna göre yorumlanacak ve uygulanacaktır. Eğer bu Sınırlı Garanti ile Bataryanın paketine konulan Garanti arasında bir çelişki olması halinde bu Sınırlı Garantinin hükümleri böyle bir çelişki durumunda geçerli olacaktır. Sınırlı Garantinin Arapçaya çevrilmesi halinde Đngilizce metnin esas alınacağı taraflarca kabul edilmiştir. UYARI: Bu Batarya SADECE uygun BlackBerry el tipi bilgisayarı ile kullanılmalıdır. Bu Bataryanın SĐZĐN BlackBerry el tipi bilgisayarınız ile uyumlu olup olmadığını belirlemek için lütfen duruma göre Montaj ve Çalıştırma Kılavuzu veya Çalıştırma Kılavuzu na başvurunuz. Başka bir şekilde kullanımı bu Batarya Sınırlı Garantisini hükümsüz kılacaktır, ve uygun BlackBerry el tipi bilgisayarın dışında herhangi bir cihaz veya aksesuar ile ilgili olarak bu Bataryanın kullanılmasının sonucu SĐZ veya diğer bir üçüncü tarafın uğrayacağı herhangi bir zarardan dolayı SĐZ veya diğer herhangi bir üçüncü tarafa karşı RIM sorumlu olmayacaktır. Battery Limited Warranty - Turkey (Turkish) (UK Version ) 2

3 2003 Research In Motion Limited. RIM ve BlackBerry ailesinin ilgili marka, görüntü veya sembolleri Research In Motion Limited in sahip olduğu mülki hak ve ticari markalarıdır. RIM, Research In Motion, hareket halindeki zarf sembolü ve BlackBerry logosu Toplulukta tescil edilmiş Ticari Markalar olup diğer ülkelerde de tescil edilmiş veya tescil çalışmaları yapılmaktadır. Battery Warranty Turkey (Turkish) (UK Version ) Battery Limited Warranty - Turkey (Turkish) (UK Version ) 3

BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması

BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması BlackBerry Internet Servisi Son Kullanıcı Anlaşması BLACKBERRY ĐNTERNET SERVĐSĐ SON KULLANICI ANLAŞMASI AŞAĞIDA SUNULMAKTADIR. HERHANGĐ BĐR NEDENLE ANLAŞMANIN TAMAMINI BLACKBERRY HANDHELD ALETĐNĐZDEN OKUYAMAZSANIZ,

Detaylı

Parental Controls. Sürüm: 6.0. Kullanıcı Kılavuzu

Parental Controls. Sürüm: 6.0. Kullanıcı Kılavuzu Parental Controls Sürüm: 6.0 Kullanıcı Kılavuzu Yayın: 2012-06-27 SWD-20120627161916757 İçindekiler... 4 Gereksinimler... 4 Hakkında... 4 nin PIN'ini unuttum... 5 Yasal bildirim... 5 Gereksinimler BlackBerry

Detaylı

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI

SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI SON KULLANICI LISANS SÖZLEŞMESI BU YAZILIMI YÜKLEYEREK, KURARAK, KOPYALAYARAK, KULLANARAK VEYA BU YAZILIMA ERİŞEREK BU SÖZLEŞME KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. BU KOŞULLARI BAŞKA BİR KİŞİ, ŞİRKET VEYA

Detaylı

ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi

ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi ActivEngage Son Kullanıcı Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi Bu ActivEngage Lisans ve Destek Hizmetleri Sözleşmesi (bu "Sözleşme"), Müşteri'nin ikamet ettiği Bölge tarafından belirlendiği şekliyle

Detaylı

Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları Dijital İçerik Kindle Store. Dijital İçeriğin Kullanılması. Kısıtlamalar.

Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları Dijital İçerik Kindle Store. Dijital İçeriğin Kullanılması. Kısıtlamalar. Kindle for iphone/ipad Lisans Anlaşması ve Kullanım Koşulları BU ANLAġMA SĠZĠNLE AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (YAN KURULUġLARI DA DAHĠL OLMAK ÜZERE, "AMAZON" VEYA "BĠZ") ARASINDA DÜZENLENMĠġTĠR. LÜTFEN

Detaylı

KOŞULLAR VE SÜRELER Koşullar ve Süreler 1. Tanımlar Bu koşul ve süreler bağlamında, aşağıdaki kelimeler, karşılarında yazan anlamlara geleceklerdir. DataSafe Storage Limited, Ticaret Sicilinde 02674267

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ Tarih: / / Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ( Ö.İ.B. ) tarafından, Elektrik Üretim A.Ş. ( EÜAŞ ) ye

Detaylı

Turkey. GENEL KOŞULLAR: SAACKE Group SAACKE GmbH ve SAACKE Yakma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 1. GENEL KOŞULLAR. 2. Teklif ve Sözleşmenin Akdi

Turkey. GENEL KOŞULLAR: SAACKE Group SAACKE GmbH ve SAACKE Yakma Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 1. GENEL KOŞULLAR. 2. Teklif ve Sözleşmenin Akdi 1. GENEL KOŞULLAR 1.1 İşbu Genel Şartlar ve Koşullar ("Genel Şartlar ve Koşullar") gemi tamiratı, gemilerin ekipman veya parçaları ile ilgili çalışmalar, ekipman tedariği ve/veya gemi güvertesind bir tesisin

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ Koalay.com web sitesi ( Site ), tüm hakları Telesure Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. a ( Telesure ) ait olan, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen ruhsat ve

Detaylı

Yurt dışına teslimatımız bulunmamaktadır. Ödeme ve Ödeme Şartları

Yurt dışına teslimatımız bulunmamaktadır. Ödeme ve Ödeme Şartları Kullanım Koşulları Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. PROSET Bilgisayar bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik

Detaylı

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Türkiye 1. Amaç ve kapsam 1.1 Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Zoetis Hayvan Sağlığı Limited Şirketi ("Alıcı") tarafından bir tedarikçiden ("Tedarikçi",

Detaylı

Bu Hükümler hem sizin Web sitesini kullanmanız hem de Web sitesini ziyaret eden tüm İnternet trafiği için geçerlidir.

Bu Hükümler hem sizin Web sitesini kullanmanız hem de Web sitesini ziyaret eden tüm İnternet trafiği için geçerlidir. SİZ VE RCI EUROPE ARASINDAKİ ANLAŞMA Bu Web sitesi RCI Europe ("RCI", "biz", "bizim") tarafından size sunulmaktadır. Bu Web sitesini kullanmanız ve bu Web sitesinde yayımlanan hükümleri, koşulları ve bildirimleri

Detaylı

Symantec Enterprise Tektik Destek İlkesi. Kapsam. Dil Desteği. Belirlenen Kişiler. Bilgi Paylaşımı

Symantec Enterprise Tektik Destek İlkesi. Kapsam. Dil Desteği. Belirlenen Kişiler. Bilgi Paylaşımı Symantec Enterprise Tektik Destek İlkesi Kapsam Bu Kurumsal Teknik Destek İlkesi ( İlke ) 2 Temmuz 2011 tarihinden itibaren geçerlidir sve dünya çapında uygulanacaktır. Aktif Destek Sözleşmeleri kapsamında

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ

GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ GENEL SATIN ALMA ŞARTLARI PPG EUROPE B.V. VE İŞTİRAKLERİ 1. GENEL 1.1 Tedarikçi, bir satın alma siparişini kabul ederek ve/veya bunu gerçekleştirerek bu belgede belirtilen satın alma kayıt ve şartlarına

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK

Üyelik Koşulları. 01/2014 1 PEM1422_SelfEnrol_TK Üyelik Koşulları 1. GİRİŞ 1.1 Bu Üyelik Koşulları, RCI a bağlı olan bir tatil planı veya tesiste («Bağlı Tesis») konaklama ünitesine sahip olmaya, oturmaya veya kullanmaya yasal hakkı («Tatil Sahipliği»)

Detaylı

TÜBİTAK ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS EKUAL KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ

TÜBİTAK ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS EKUAL KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ TÜBİTAK ELEKTRONİK KAYNAKLAR ULUSAL AKADEMİK LİSANS EKUAL KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ Bu Kullanım Hakları Sözleşmesi; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu na (TÜBİTAK) bağlı bir AR GE Kolaylık

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE 4077 SAYILI YASA İLE KARŞILAŞTIRMA 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 07.11.2013

Detaylı

GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR

GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR GENEL ŞARTLAR ve KOŞULLAR 1. Giriş SPOTZER MEDIA GROUP B.V. MERKEZ AMSTERDAM HOLLANDA İSTANBUL MERKEZİ ŞUBESİ ( Spotzer ) küçük ve yerel işletmeler için dijital reklam ürünleri, dijital reklam hizmetleri

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ

ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ Telif Hakkı: FoodPLUS GmbH Sayfa 1 of 6 ALT LİSANS VE SERTİFİKASYON SÖZLEŞMESİ GLOBALGAP (EUREPGAP) İyi Tarım Uygulaması Sistemi kapsamında İlgili Pazar Katılımcıları için ( Sertifikasyon Kuruluşu (CB)

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu

Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu KISMEN VEYA TAMAMEN DENİZ YOLUYLA ULUSLARARASI YÜK TAŞINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMER

Detaylı