BODRUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BODRUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 BODRUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1

2 2

3 Bodrum Belediyesi nin Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Belediye çalışanları ve vatandaşların beklentilerini karşılamak, Bodrum un yarınlarını bugünden düşünerek kararlar almak ve uygulamak, ekonomisinin bel kemiği turizm olan Bodrum un turizm geleceğini de aynı şekilde bugünden planlamak, sorunlara köklü çözümler üretmek ve bunu yaparken sivil toplumla beraber hareket ederek katılımcı yönetim ve sosyal belediyeciliğin en sağlam örneklerini vermek enerjisiyle çalışan Bodrum Belediyesi nin 2009 Yılı Faaliyet Raporu nu görüş ve değerlendirmelerinize sunuyorum sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Nisan ayı Belediye Meclisi toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulması gereken Faaliyet Raporu nun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen şekilde, stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetler ile bunların gerçekleşmesi veya sapmaların nedenlerine göre hazırlanması gerekmekteyse de 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 41. Maddesi ile de nüfusu den az olan belediyelere stratejik plan yapma zorunluluğu getirilmemiştir yılına ait faaliyet raporu da bu doğrultuda hazırlanmıştır. 3

4 Alt yapı sorunlarını çözmüş, üst yapısında Bodrum Ruhu nu yansıtan, refah düzeyi yüksek, atıl durumdaki kültürel kaynaklarını da harekete geçirerek kendine yetebilen, deniz ve kara turizminde örnek hizmet anlayışına sahip bir yerel yönetim modeli oluşturup, beklentileri önceden tespit ederek, halkın refah düzeyini yükseltecek ve sürekli kılacak projelerle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Özverili çalışmalarından dolayı tüm belediye personelimize ve Bodrum a değer katmak için karar mekanizmasında daima uyumlu çalışan siz saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunarım. Saygılarımla, Mehmet KOCADON Bodrum Belediye Başkanı MEHMET KOCADON KALİTE POLİTİKASI KALİTE POLİTİKASI Çalışanların ve vatandaşların beklentilerini karşılamak, Bodrum un yarınlarını bugünden düşünerek kararlar almak ve uygulamak, ekonomisinin bel kemiği turizm olan Bodrum un turizm geleceğini de aynı şekilde bugünden planlamak, sorunlara köklü çözümler üretmek ve bunu yaparken sivil toplumla beraber hareket ederek katılımcı yönetim ve sosyal belediyeciliğin en sağlam örneklerini vermek, belediyede kurulan Kalite Yönetim Sistemi nin Bodrum un her köşesinde hissedilmesini sağlamaktır. İnsan Odaklılık: Vatandaşların ve belediyede çalışanlarının beklentilerini karşılamak, Kalıcı Çözümler Üretmek: Sorunların kök nedenlerini belirleyerek kalıcı çözümler üretmek, Katılımcı Yönetim ve Sosyal Belediyecilik: Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaşlarla beraber hareket ederek katılımcı yönetim ve sosyal belediyeciliğin en sağlam örneklerini vermek, Geleceği Planlamak: Bodrum un yarınlarını, Bodrum ekonomisinin bel kemiği turizmin geleceğini bugünden planlayarak kararlar almak ve uygulamak, Sürekli İyileşmek: Belediyede kurulan Kalite Yönetim Sistemi nin Bodrum un her köşesinde hissedilmesini ve sürekli gelişme göstererek kalitenin devamlılığını sağlamaktır. 4

5 MİSYON Katılımcı yönetim anlayışıyla beklentileri önceden tespit ederek, halkın refah düzeyini yükseltecek ve sürekli kılacak projelerle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak hizmet etmektir. VİZYON Alt yapı sorunlarını çözmüş, üst yapısında Bodrum Ruhu nu yansıtan, refah düzeyi yüksek, atıl durumdaki kültürel kaynaklarını da harekete geçirerek kendine yetebilen, deniz ve kara turizminde örnek hizmet anlayışına sahip bir yerel yönetim modeli oluşturmak. DEĞERLER Şeffaf belediyecilik anlayışıyla halka dürüst olmak, Hizmetin adil dağıtılmasını sağlamak, Profesyonel planlamayla kaynakları etkin ve verimli kullanmak, Çalışanların ve vatandaşların memnuniyetini sağlamak, Arkeolojik, kültürel ve ulusal değerlere sahip çıkmak, Teknolojiye ve yeniliklere açık olmak, Kalıcı çözümler üreterek çalışmak, Doğaya saygılı, koruyucu projeler üretmek ve özendirmek, Hizmet içi eğitime önem vermek, uzmanlaşmak, Sivil toplumla hareket ederek halkın sesine kulak vermek, katılımcı yönetim anlayışını kalıcı kılmak. 5

6 6

7 YETKİ-GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5393 Sayılı Belediye Kanununda belediyenin görev sorumlulukları 3.bölüm 14.maddede ifade edilmiş kısaca aşağıdaki konuları kapsamakta olup, 15.maddesinde ise yetki ve imtiyazlara yer verilmiştir. MADDE 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. İNSAN KAYNAKLARI Bodrum Belediyesinde kamu kesiminde uygulanan personel rejimine paralel olarak, memur, daimi işçi,geçici işçi ve sözleşmeli personel olmak üzere dört grupta personel istihdam edilmektedir. Aralık 2009 tarihi itibariyle toplam 398 personele ilişkin sayısal cetvel aşağıda sunulmuştur. 7

8 ÖĞRENİM DURUMU İSTİHDAM TÜRÜ MEMUR DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ SÖZLEŞMELİ Okur-Yazar İlkokul Ortaokul Lise End.Mes.Lis Kız Mes.Lis Ticaret Lis Sağ.Mes.Lisesi Meslek Yüksek Okulu Önlisans Lisans Yüksek Lisans Özel Sağır ve Dilsiz Eğt LİSE FİZİKİ KAYNAKLAR *Merkez Binası (Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü-Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü-Fen İşleri Müdürlüğü- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü-Sağlık Hizmetleri) *Kademe Binası (Destek Hizmetleri-Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Temizlik İşleri Müdürlüğü- Fen İşleri Şantiyesi) *Zabıta Binası *Mezbahane (Veterinerlik Hizmetleri) *Köpek Çiftliği *Belediye Kültür Merkezi (NUROL) *Belediye Meclis ve Toplantı Salonu *İtfaiye Müdürlüğü Binası *Karaova Su Arıtma Tesisi *İçmeler Arıtma Tesisi *Ortakent Su kuyuları *Bodrum Belediyesi Gıda San.Tic.A.Ş. 8

9 YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Başkanlık makamının tarih ve M.48.6BOD / sayılı yazıları ile iç kontrol eylem planı hazırlık onayı verilmiş ve Belediyemiz bünyesinde iç kontrol eylem planı izleme ve yönlendirme kurulu ile hazırlama grubu oluşturulmuş ve gerekli çalışmalar yapılarak,bodrum Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı Taslağı hazırlanmış olup, tarihinde tamamlanacaktır. Faaliyetlerin etkili,ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve kaynakların korunması,muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi, idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçleri iç denetim kapsamında Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılır sayılı Belediye kanununun 25.maddesi gereğince Belediye Meclisimiz tarafından oluşturulan denetim komisyonumuz gerekli denetimlerini yaparak sonuçlarını rapor halinde Belediye Meclisine sunmaktadır. Vatandaşlarımız tarafından belediyeye ulaştırılan istek ve şikayetler Beyaz Masa tarafından ilgili birimlere yönlendirilmekte, gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra vatandaşlara geri dönülerek durum hakkında bilgi verilmektedir. AMAÇ VE HEDEFLER A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 1- Kurumsal Yapı ve Mali Yönetim Amaç ve hedefleri -Kurumda nitelikli personel çalıştırarak iş gücü verimini arttırmak, kaliteyi yükseltmek moral ve motivasyonu sağlayarak kaliteli,zamanında etkili ve verimli hizmeti sunmak. -Belediyenin yatırım programlarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli donanımı sağlamak. -Mali kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak. Mali yapıyı güçlendirici çalışmalar yaparak katılımcılığı esas alan güçlü ve sürdürülebilir mali yapı oluşturmak. 2-Kentsel Gelişme ve Planlama Amaç ve Hedefleri -Kentin mülkiyet ve çarpık yapılaşma sorunlarını çözmek için mevcut kent planı üzerinde gerekli araştırmalar yapılarak kent planlarının işlerliğini sağlamak çözüm üretecek şekilde arttırmak ve kent kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak. -Kentin teknik alt yapı ve üst yapı sistemlerini çağdaş, standart ve normlara uygun hale getirmek. -Kentin mekansal yaşam kalitesinin yükseltilmesi, mekansal elişim ve dönüşümünü amacına uygun gerçekleştirilebilmesi için yapılaşmanın planlara, fen ve sağlık şartlarına uygun bir şekilde oluşmasını sağlamak. 9

10 3-Çevre Korumaya Yönelik Amaç ve Hedefler -Çevrenin korumasını ve atıkların daha sağlıklı yönetimini sağlamak amacıyla her türlü atığı azami oranda bertaraf etmek. -Çevre ve insan sağlığını bir bütün olarak korunması için daha temiz ve yaşanabilir kent ortamını sağlamak. 4-Sosyal ve Kültürel Yaşama Yönelik Amaç ve hedefler -kent hayatının gelişim sürecine yönelik talep ve beklentilere uygun kent kültürünü oluşturmak. -Korunmasız ve dezavantajlı gruplara, yaşlılara, kadınlara, çocuklara, engellilere Kültürelekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaşamı ile bütünleşmelerini, sağlıklı güvenli yaşam koşulları oluşturarak ve bu koşulları geliştirerek sosyal dengeyi sağlamak. -Kültürel ve sanatsal etkinliklerin geliştirilmesine yönelik çoğulcu bir katılımla yeni açılımlar sağlamak. 5-Kamu Düzeni Afet ve Risk Yönetimi -Kent halkına hızlı ve etkin acil yardım hizmeti sunmak. B-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER -Toplum içerisinde dayanışmayı sağlayarak halk memnuniyetini en üst seviyeye taşımak. -İnsanlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını giderme anlamında kaliteden ödün vermeden hizmet sunabilmek. -Hizmetlerin sürekliliği ve verimliliğini felsefi anlamda benimsemek. -Yönetim anlamında demokrasinin temel taşı olan katılımcılığı sağlamak. -Teknolojik anlamda yeniliği hizmetlerimize yansıtmak. -Tüm aldığımız ve alacağımı karar uygulama süreçlerinde şeffaflığı ve adaleti vazgeçilmez kılmak -Çalışanların memnuniyetini yükselterek verimli bir çalışma ortamı yaratmak. -Kentimizdeki tüm insanların yaşam kalitelerini yükseltmek. -Kamu yönetimi alanında yeniliklerin hayata geçirilmesini sağlamak. -İnsan ilişkilerimizde bencilliği ortadan kaldırıp, hoşgörüyü aşılamak. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-MALİ BİLGİLER 1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemiz 2009 yılı Bütçe Uygulama Sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 10

11 Belediyemiz 2009yılı ödenek ve harcamaların kurumsal sınıflandırılmasına ilişkin bilgiler Tablo:1 de, ödenek ve harcamaların fonksiyonel sınıflandırılmasına ilişkin bilgiler Tablo:2 de, ödenek ve harcamaların ekonomik sınıflandırılmasına ilişkin bilgiler Tablo:3 de, Belediye gelirleri ekonomik sınıflandırmasına ilişkin bilgiler Tablo:4 te yer almaktadır. Hesap Ekono Kodu mik Kod Bütçe Giderinin Türü 2009 Yılı Cari Yılı K d mik Bütçe Gelirinin Türü 2009 Cari Yılı Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Mal ve Hizmet Alımları , , , Vergi Gelirleri ,57 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar , ,11 04 Faiz Giderleri ,56 05 Diğer Gelirler ,78 05 Cari Transferler ,53 06 Sermaye Gelirleri ,60 06 Sermaye Giderleri ,04 08 Borç Verme ,29 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,06 BÜTÇE GİDERİ TOPLAMI ,70 BÜTÇE GELİR-GİDER FARKI ,75 NET BÜTÇE GELİRİ ,75 Tablo:1 GİDER (A) CETVELİ KESİN HESAP DÖKÜMÜ (Kurumsal) Kod Bütçe İle Verilen Tahakkuk Eden Gider BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Eğitim Müd , ,21 Bilgi İşlem , ,22 11

12 Hukuk İşleri , ,52 Basın ve Halkla İlişkiler , ,04 Destek Hizmetler Müdürlüğü , ,75 Fen Hiz.Müdürlüğü , ,86 İmar Müdürlüğü , ,15 İtfaiye Müdürlüğü , ,57 Kanalizasyon Hizmetleri , ,12 Mali Hizmetler Müdürlüğü , ,00 Park ve Bahçeler Müdürlüğü , ,13 Sağlık Hizmetleri , ,92 Su İşleri Müdürlüğü , ,59 Temizlik Hizmetleri , ,49 Yazı İşleri Müdürlüğü , ,45 Zabıta Müdürlüğü , , YILINA AİT MÜDÜRLÜKLERİN BÜTÇEDE GİDER ORANI 12

13 2009 YILI KURUMSAL KESİN HESAP GİDER DÖKÜMÜ Tablo 2 GİDER KESİN HESAP CETVELİ (FONKSİYONEL) HESAP KODU Genel Kamu Hiz. Savunm a Hiz ÖDENEK 2008 GERÇEKLEŞE N , ,67 BÜTÇ EYE ORAN I % 12, ÖDENEK 2009 GERÇEKLEŞE N , , Kamu , ,99 % , ,77 % BÜT ÇEY E OR ANI % 16, 21 13

14 Düz.ve Güv. Hiz. 9,87 10, Ekonom ik İşl.ve Hiz , ,10 % 15, , ,97 % 14, Çevre Koruma Hiz , ,32 % 17, , ,12 % 10, İskan ve Top.Ref , ,95 % 22, , ,73 % 27, Sağlık Hiz , ,06 % 21, , ,41 % 20, , , , Tablo:3 GİDER KESİN HESAP CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA) 14

15 HESAP KODU 830,01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumları 03 Mal ve Hizmet Alımları 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 08 Borç Verme 2008 GERÇEKLEŞEN BÜTÇEYE ORANI 2009 ÖDENEK 2009 GERÇEKLEŞEN BÜTÇEYE ORANI ,12 % 32, , ,90 % 36, ,23 %5, , ,27 %6, ,52 %39, , ,11 %41, ,94 %0, , ,56 %1, ,14 %3, , ,53 %3, ,14 %15, , ,04 %7, ,00 %1, , ,29 %3, ,09 % , ,70 %100 15

16 YILI KARŞILAŞTIRMALI GİDER KESİN HESABI TABLOSU Tablo:4 KOD GELİRİN ADI Vergi Gelirleri Teş.ve Mül.Gel Alınan Bağ.ve Yrd Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri GELİR CETVELİ KESİN HESAP EKONOMİK SINIFLANDIRMA 2008 YILI GERÇEKLEŞEN TAHSİ LATA ORAN I ,21 %33, ,02 %40, ,09 %1, ,57 %24, ,95 %0, TOPLAM TAHAKKUK 2009 YILI GERÇEKLEŞEN , , , , , , , , , ,60 TAHSİLA TA ORANI %25,88 %46,76 %0,29 %26,06 %1, ,94 % , ,95 %100 16

17 Tarihleri Arası Faaliyet Sonuçları Tablosu HES AP KOD U YRD. HESA P KOD U GİDERLER HESABI 2009 CARİ YIL HES AP KOD U YR D. HE SA P GELİRLER HESABI 2008 CARİ YIL PERSONEL GİDERLERİ , VERGİ GELİRLERİ ,67 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD ,27 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ,40 03 MAL VE HİZM.ALIM GİDERİ ,74 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,11 04 FAİZ GİDERLERİ , CARİ TRANSFERLER , SERMAYE GİDERLERİ ,38 DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ , ,00 17

18 08 BORÇ VERME ,62 13 AMORTİSMAN GİDERLERİ GİDERLER TOPLAMI , ,03 GELİRLER TOPLAMI FAALİYET SONUCU , ,64 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-ÜSTÜNLÜKLER : 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik'in 29.maddesi gereğince; Belediyemiz bünyesinde etik kültürü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, belediyemiz bünyesinde "Etik Komisyonu" kurulmuştur. İç kontrol eylem planı gereğince tüm birimlerin 1 Kontrol ortamı standartları, 2 Risk Değerlendirme Standartları 3 Kontrol faaliyetleri standartları 4 Bilgi ve iletişim Standartları 5 İzleme standartları düzenlenerek eksik olan yönler ortaya çıkartılarak çözümlenmesi büyük ölçüde tamamlanmıştır. B-ZAYIFLIKLAR : Personelin mevzuat konusunda bazı eksiklikleri bulunmakta buda hizmet içi eğitim ve seminerlerle giderilmeye çalışılmaktadır sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi "Belediyenin yıllık personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı V.U.K. na göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın % 30 nu aşamaz. Yılı içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın gerçekleşmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu değerleri aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu 18

19 oranlarınaltına ininceye kadar yeni persoel alımı yapılamaz" Hükümlerini içermekte olduğundan ihtiyaç görülen yeni personel alımı yapılamamaktadır. Bodrum turizm kenti olduğundan yaz aylarında elimizdeki personel yeterli gelmemektedir. C-DEĞERLENDİRME : Personel giderleri bütçenin %30 unun altına düşünceye kadar yeni personel alımı yapılmayacaktır. Gelirlerin takibe alınarak tahsilat oranının yükseltilmesine çalışılacaktır. Harcamaların daha kontrollü olarak yapılması sağlanacaktır. FAALİYETLER YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU MİSYON VE VİZYONUMUZ Yazı İşleri Müdürlüğü olarak misyonumuz; Belediyeye ait evrak işlerini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun şekilde zamanında yaparak Belediyemizin diğer kurum kuruluş ve üniteleri ile koordinasyonu çağdaş Belediyecilik normlarına uygun olarak sağlamaktır. Vizyonumuz; en üst düzeyde; çalışan ve vatandaş memnuniyetinin sağlandığı, çağdaş, şeffaf ve yasalara uygun bir yönetim felsefesiyle yoğrulmuş kaliteli hizmet anlayışı ile örnek teşkil etmektir. YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri ile, tarih ve 1997/53 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanmış Yazı İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda çalışmalarını gerçekleştirir. 19

20 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI ŞEMASI YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Müdürlüğe ait iş ve işlemlere ilişkin personeline iş bölümü yaparak işlerin düzenli ve zamanında yürütülmesini sağlamak,müdürlüğe ait bütçeyi Harcama Yetkilisi vasfı ile idare etmek,5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendine istinaden Belediye Başkanı tarafından görev verilmesi halinde Encümen toplantılarına katılmak, Meclis toplantılarına katılmak, alınan tüm kararlar için kanuni süresi içinde işlem yapmak ve Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütmek. MECLİS İŞLERİ Belediyemizin Meclis Toplantılarının yapılması ile ilgili hazırlıkları yapmak, bu toplantılarda alınmış olan Meclis Kararlarını yazmak, arşivlemek ve ilgili dairelere tebliğ etme işlerini yürütmek. ENCÜMEN İŞLERİ Belediyemizin Encümen Toplantılarının yapılması ile ilgili hazırlıkları yapmak, Encümen kararlarını yazmak, arşivlemek ve ilgili dairelere tebliğ etme işlerini yürütmek. EVRAK KAYIT İŞLERİ Kurumlardan gelen evraklar ile vatandaşlardan gelen dilekçeleri kayıt edip ilgili birimlere göndermek ve müdürlükler arası yazışmalar ile Belediyemizle diğer kurumlar arasında yapılan yazışmaları kayıt edip dağıtımını yapmak. 20

21 PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ Belediyemizde 657 sayılı DMK na tabi görev yapan personelin işe girişinden emekli olana kadar geçen süredeki ilerleme ve yükselme işlemlerini yapmak, özlük ve hizmet bilgilerini kayıt etmek, gizli sicil raporlarını sicil yönetmeliğine göre tanzim etmek, Belediyemizde çalışan tüm personelin yer değiştirme, yıllık izin,mazeret izni ve sağlık izinlerini işleyip, arşivlemek, personellerin disiplin işlemleri ve hizmet yıllarını tamamlayan memurların emeklilik işlemlerini yapmak, çalışanlara ait tüm bilgileri süreleri içinde sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek. FAALİYETLER Müdürlüğümüzde ; 1 Yazı İşleri Müdürü 2 Evrak Kayıt Personeli 2 Evrak Dağıtım Personeli 3 Encümen Çalışmaları Personeli 2 Meclis Çalışmaları ve Memur Özlük İşleri Personeli 1 İşçi Özlük İşleri Personeli olmak üzere toplam 11 kişi görev yapmakta olup, 2009 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce; Belediye Encümen Toplantı günleri Salı ve Perşembe olarak belirlenmiş olup, yıl içerisinde 62 adet oturumda toplam 3199 adet Encümen kararı alınmış, alınan kararlar kanuni gerekleri yerine getirilmek üzere ilgili dairelere gönderilmiştir. Belediyemiz Meclisi 209 yılı içerisinde 12 defa olağan 2 defa olağanüstü olmak üzere toplam 14 kez toplanmış olup, toplam 114 adet karar alınmış, alınan kararlar gerekli onayları yapıldıktan sonra kanuni gerekleri yerine getirilmek üzere ilgili dairelere gönderilmiştir. Ayrıca Meclis oturumlarına ait görüntülü tutanaklar bilgisayar ortamında yazılı metne dönüştürülmüştür. Encümen ve Meclis toplantılarında üyelerin toplanması, gündem ve konuların hazırlanması, kararların yürürlüğe girmesi Müdürlüğümüzce yapılmış, 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 23.maddesi gereğince Belediye Meclisince alınan kararlar en büyük Mahallin Mülki İdare Amirliğine (Kaymakamlığa) gönderilmiştir. Müdürlüğümüze bağlı Evrak Kayıt Servisince 2009 yılı içerisinde 9082 Adet dilekçe, 8239 adet kurum gelen evrak ile 9989 Kurum Giden, 6779 Adet birim giden evrak kaydı yapılmıştır. Belediyemizde çalışan 303 sürekli,2 geçici,14 özürlü,6 hükümlü işçi ve 67 memur, 6 sözleşmeli olmak üzere toplam 398 adet personelin yer değiştirme, yıllık izin, mazeret izni ve sağlık izinleri işlenerek sicil dosyalarına kaldırılmıştır. Her ayın ilk haftası Türkiye İş Kurumunun resmi sitesine aylık iş gücü bildirimleri yapılmış, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İl Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğüne üst yazı ile tebliğleri yapılmıştır. 657 S.D.M.K. tabi olarak çalışan 71 adet memurdan 3 kişinin emeklilik, 1 kişinin nakil ve geri kalan 67 kişinin intibak, kademe ilerlemesi, terfi, sicil raporu ve disiplin işlemleri yerine getirilmiştir. 21

22 PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU A)BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ UYGULAMA VE DİKİM ÇALIŞMALARI * Yelken Klübünün bahçesine 75 ad. Piramit Begonvil,10 ad.çalı Mine, 10 Zakkum, 300 ad.telgraf çiçeği, 100 ad.mazı 150 ad. Agave, 45 ad. Akşam Sabah Sefası, 22 ad.bodrum Papatyası, 1225 ad.yer Minesi dikildi. * İçmeler Arıtma Tesisinin bahçesine 8 ad.melisa, 187 ad.türk Şapkası, 105 ad.taflan, 7 ad. Mezem dikildi. * Cevat Şakir caddesi Bodrum Belediyesi binası -Gerence arasındaki yeşil alana ad. Karagöz,30 ad.çalı mine, 864 ad. Aslanağzı,1280 ad.kadife, 192 ad.şebboy,20 ad. Poligala, 1504 ad. Alisyum, 800 ad.zinnea, 103 ad.pitosporum, 704 ad. İpek, 32 ad.saraypatı, 60 ad.papatya, 1600 ad.rozet, 2528 ad. Menekşe, 4352 ad. Primula dikildi. * Gümbet Gara Hasan caddesi Tepe taksi mevkiindeki yeşil alana 3 ad. Bodrum ağacı dikildi. * Cevat Şakir caddesi Adliye Cami mevkiindeki yeşil alanda temizlik yapıldı, 50 ad. Çalı Mine, 750 ad.menekşe, 224 ad. Şeker Tabağı dikildi. * Gümbet Arıtma Tesisine 700 ad. Kuşdili, 1500 ad.mezem,1500 ad.kazayağı,700 ad.mazı,13 ad. Bodrum ağacı,202 ad. Ligustrum dikildi. * Kale caddesi saksıların temizliği yapıldı, 100 ad. gazanya dikildi. * Petrium kavşağı altındaki yeşil alana 1120 ad. Mezem dikildi. * Kumbahçe mahallesindeki saksıların temizliği yapıldı, 640 ad.menekşe, 256 ad. Aslanağzı, 192 ad.papatya dikildi. * Omurça mahallesindeki saksıların temizliği yapıldı, 320 ad.menekşe, 64 ad.aslanağzı dikildi. * Gümbet Rüştü Kaynak Lisesi bahçesine 26 ad. Konsolos ağacı, 2000 ad. Yer örtücü dikildi. * Neyzen Tevfik caddesi Marina mevkiindeki Turunç ağaçlarının dibine 320 ad. Aslanağzı dikildi. * Cevat Şakir caddesi Çarşı sokakta bulunan park alanında temizlik yapıldı, 650 ad.piramit Begonvil, ad. Şeker Tabağı, 1354 ad. Şebboy dikildi. * Atatürk caddesi Diamond otel mevkii yeşil alanlarına 275 ad. Çalı Mine dikildi. * Cumhuriyet mahallesi Kale Konut mevkii altı Ağaçlandırma alanına 57 ad. Konsolos ağacı dikildi. * Bodrum Belediyesi Çöp Depolama altındaki Bodrum Belediyesi ağaçlandırma alanına çam tohumu ekildi. * Bodrum Belediyesi Çarşı içi saksılarda temizlik yapıldı, 448 ad.menekşe dikildi. 22

23 * Bodrum Belediye binası bahçesinde temizlik yapıldı, 2644 ad. Menekşe,825 ad. Bahçe Kül Çiçeği, 1824 ad. Godetya, 896 ad. Ateş Dikeni, 727 ad. Gazanya, 25 ad. Bodrum Papatyası, 1920 ad. Aslanağzı, 350 ad.kasımpatı, 1376 ad. Şeker Tabağı, 928 ad. Sıklamen, 1024 ad.gaylardia, 1120 ad.çuha dikildi. * Petrium kavşağında temizlik yapıldı, çimleri biçildi, 3872 kasa Şeker Tabağı, 2496 ad. Menekşe, ad. Mart şebboyu, 310 ad.papatya, 896 ad. İpek, 2085 ad. Kadife, 150 ad.çalı Mine, 410 ad.papatya,1056 ad.gaylardia dikildi. * Emin Anter Bulvarı Heredot kavşağı mevkii refüj alanlarında temizlik yapıldı, 6720 ad. Godetya, 5152 ad. Mart Şebboyu, 960 ad. Bahçe Kül Çiçeği, 140 ad.zakkum, 1056 ad.aslanağzı dikildi. * Torba Kavşağında temizlik yapıldı, çimler biçildi, 1728 ad. beyaz Papatya, 7680 ad. Gaylardia, 416 ad.aslanağzı dikildi. * Myndos kavşağında temizlik yapıldı, çimleri biçildi. 640 ad. Acem Lalesi, 640 ad.godetya, 4064 ad.aslanağzı, 250 ad. Kül, 3776 ad. Menekşe, 864 ad. Çin Karanfili, 3876 ad. Saraypatı, 100 ad.sosyete Sarımsağı, 565 ad. Japon Gülü, 8608 ad. Şeker Tabağı, 800 ad.şebboy, 3200 ad. Primula dikildi. * Gümbet mahallesi Emin Anter parkında temizlik yapıldı, 800 ad. Mart Şebboyu dikildi. * Neyzen Tevfik caddesi eski Osmanlı Tersanesi mevkii yeşil alanlarında temizlik yapıldı, 1792 ad. Aslanağzı, 1504 ad. Bahçe Güzeli, 300 ad. Kasımpastı, 1715 ad. Mezem, 2976 ad. Şeker Tabağı, 896 ad. Papatya dikildi. * Caferpaşa caddesi Karaburgaz Mezarlığı karşısındaki yeşil alana 2560 ad. Mart Şebboyu dikildi. * Müftü Yakup Öneş caddesi - Cevat Şakir caddesinin kesiştiği yeşil alanda temizlik yapıldı. 100 ad. Bahçe Kül Çiçeği, 75 ad. Kanna, 110 ad.sardunya, 5ad.Agave, 25 ad. Çalı Mine, 544 ad. Gazanya, 10 ad. Ateş Dikeni, 4032 ad. Şeker Tabağı,64 ad. Şebboy, 94 ad. Papatya, 64 ad. Çuha dikildi. * Turizm Müdürlüğü önündeki yeşil alana 100 ad.bahçe Kül Çiçeği, 12 ad. Sardunya, 15 ad.acem Lalesi, 3 ad. Papatya dikildi. * Cevat Şakir caddesi - Neyzen Tevfik caddesi'nde (Garajın altından Marina'ya kadar )ağaç diplerine 250 ad. Pitos dikildi. * Dr.Mümtaz Ataman caddesine 3840 ad. Şebboy dikildi. * Emin Fish restaurant yanına 992 ad. Kadife, 1120 ad. Aslanağzı, 448 ad. Gazanya dikildi. * Kalenin yanındaki yeşil alanın temizliği yapıldı, 800 ad. Kadife, 576 ad. Horoz İbiği, 35 ad. Çalı Mine, 576 ad. Kadife, 512 ad.aslanağzı, 1888 ad.papatya, 6048 ad. Şeker Tabağı,13 ad. Bahçe Kül Çiçeği, 10 23

24 ad. Japon Gülü dikildi. * Valilik lojmanlarında temizlik yapıldı, 5 ad. Muz, 10 ad. Canna, 10 ad. pembe Papatya, 10 ad. Piramit Begonvil, 10 ad. Kül, 10 ad. Sardunya dikildi. * Bodrum Sanayi sitesi yol kenarına 2 ad. Konsolos Ağacı, 1 ad. Bodrum ağacı dikildi. * Kumbahçe sahil şeridine 2080 ad. Cosmos, 64 ad. Saraypatı, 160 ad. Kül, 128 ad. Şebboy, 560 ad. Mezem, 4800 ad. Şeker Tabağı, 1088 ad.papatya dikildi. * Neyzen Tevfik caddesi Tepecik sahil bandının temizliği yapıldı, çimleri biçildi. 20 ad.dam Koruğu, 3074 ad. Gazanya, 640 ad. Fesleğen, 800 ad.menekşe, 640 ad. Aslanağzı, 50 ad. Ateş Dikeni, 175 ad. Japon Gülü, 100 ad. Papatya, 30 ad. Poligala, 8000 ad. Şeker Tabağı, 15 ad. Piramit Begonvil, 680 ad. Şebboy, 16 ad. Margarit dikildi. * Zeki Müren caddesine 560 ad. Libya çimi, 250 ad. Poligala dikildi. *Cevat Şakir caddesi Hasan Ali Yücel büstü etrafına 1120 ad. Saraypatı, 640 ad. Menekşe dikildi. * Cevat Şakir caddesi Askerlik şubesi yanındaki yeşil alana 75 ad. Çalı Mine, 480 ad. Menekşe, 1376 ad. Primula dikildi. * Kızılağaç kavşağına 7 ad. Turunç dikildi. * Bodrum Belediyesi Kademe alanı içerisine 352 ad. Papatya, 16 ad. Poligala, 512 ad. Gaylardia, 512 ad. Şeker tabağı dikildi. * Neyzan Tevfik caddesi Tepecik cami arkasındaki yeşil alana 45 ad. Japon Gülü, 2720 ad. Şeker Tabağı, 50 ad. Bahçe Kül Çiçeği dikildi. * Kıbrıs Şehitleri caddesi Sosyal Güvenlik Kurumu binası önündeki yeşil alanda temizlik yapıldı, 20 ad. Zakkum, 6 ad. Poligala, 5 ad. Melisa,125 ad. Çalı Mine dikildi. * Çarşı Mahallesi Banka sokaktaki yeşil alana 800 ad. Şeker Tabağı dikildi. 24

25 25

26 BODRUM BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ BİTKİ DİKİM ÇALIŞMALARI 26

27 27

28 BODRUM BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE MEVSİMLİK BİTKİ DİKİM ÇALIŞMALARI 28

29 29

30 ODRUM BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE MEVSİMLİK BİTKİ DİKİM ÇALIŞMALARI 30

31 GÜMBET SAHİLİNE PALMİYE DİKİM ÇALIŞMALARI 31

32 GÜMBET SAHİLİNE PALMİYE DİKİM ÇALIŞMALARI 32

33 33

34 BODRUM CUMHURİYET MAHALLESİNİN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI GÜMBET RÜŞTÜ KAYNAK LİSESİ BAHÇESİNİN BİTKİLENDİRME ÇALIŞMALARI 34

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU

Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1 BODRUM BELEDİYESİ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 2 Bodrum Belediyesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu 3 İ Ç İ N D E K İ L E

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 08.04.2009 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 1 Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

Meclis Üyeleri Meclis Üyeleri 12 Mamak Belediyesi Abdullah ARSLAN (Ak Parti) Adem AVAN (Ak Parti) Ahmet GÜZEL (Ak Parti) Ali FERHAN (Ak Parti) Aydın DEMİR (Ak Parti) Baki YALÇINKAYA (Ak Parti) Davut ERDEM

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 01.04.2010 tarih ve 85 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Göreve geldiğimizden bu zamana dek pek çok ilke imza atarak gerçekleştirilen

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

BODRUM BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BODRUM BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU Değerli Arkadaşlarım; Bodrum Belediye Başkanı olarak; Tarihi mirası, doğal güzellikleri ve eşsiz koyları ile Dünyanın en önemli turistlik merkezlerinden biri

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Bafra Belediyesi olarak tüm

Detaylı

Değerli Hemşehrilerim,

Değerli Hemşehrilerim, 1 Değerli Hemşehrilerim, Çorum a ve Çorumluya hak ettiği hizmeti sunabilmek ve her yılımızı bir hamle yılına dönüştürmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, bir yılı daha geride bıraktık. Attığımız her adımda

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz

İÇİNDEKİLER. SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz Faaliyet Raporu 2009 1 SUNU I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz İÇİNDEKİLER B.YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre,Belediyenin Görev,Yetki ve

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 Genel Yay n Yönetmeni Nam k ÖCALAN Mali Hizmetler Müdür V. Teknik Haz rl k Veli KILIÇ Mesut BAL Foto raflar Zafer OKTAY Tasar m - Bask

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 S a y f a SUNUŞ Göreve geldiğimiz günden itibaren hayata geçirdiğimiz Üretken Belediyecilik Misyonumuz doğrultusunda 2014 yılında hizmet üretmeye başladık. Halkın sorun, görüş

Detaylı

1 2 3 4 5 BAŞKANIN SUNUŞU Saygıdeğer Hemşerilerim; Kentimize ve sizlere hizmette dokuzuncu yılımızdayız. Ve hala aynı şevkle, aynı azim ve gururla halkımızın hizmetindeyiz. Rize için gerçekleştirdiğimiz

Detaylı

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU KONYA KARATAY BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Konya Karatay Belediyesi 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü koordinatörlüğünde hazırlanmış ve Karatay Belediye Meclisi nin ---/04/2014

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı