A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)"

Transkript

1 A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır? a-bozcaada b-gökçeada (X) c-karaağaç d-enez e-tavşan Adası S.2) Lozan Antlaşması nın azınlıklarla ilgili hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a- Türkiye deki Rumlarla Yunanistan daki Türkler mübadele edileceklerdir. b- İstanbul da yaşayan Rumlar ve Batı Trakya Türkleri bu mübadelenin dışında kalacaklardır. c- Fener Patrikhanesi siyasi işlerle uğraşmayacaktır. d- Türkiye Devleti ve Yunanistan ülkelerinde yaşayan azınlıkların haklarını koruyacaklardır. (X) e- Fener Patrikhanesi dünyadaki tüm Ortodoksların dini temsilini yürütecektir. S.3) Lozan Görüşmelerinde aşağıdakilerden hangisi Türkiye için bir sorun olmamıştır? (X) a- Hatay b-boğazlar c-kapitülasyonlar d- Türk-Yunan ilişkiler e-türkiye-irak sınırı S.4) Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçlarından biri A) Yunanistan'ın taarruz kabiliyetinin kırılarak savunma zorunda bırakılması B) Anlaşma Devletlerinin, TBMM Hükümeti'ne ateşkes önerisinde bulunması (X) C) TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması'nın yapılması D) İngiltere ile esir değişimi anlaşmasının imzalanması E) TBMM Hükümeti ile Fransa arasında Ankara Antlaşması'nın yapılması S.5) İngiltere nin baskısı ve biraz da menfaat hislerinden dolayı ortaklarının politikalarını zoraki destekleyen İtalya, aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra tavrını net biçimde ortaya koyarak Antalya bölgesinden birliklerini çekmiştir? a)i.inönü Muharebesi (X) b)ii. İnönü Muharebesi c)londra Konferansı d)sakarya Muharebesi e)başkomutanlık Meydan Savaşı S.6) Kuvayı Milliye dönemini sona erdiren ve Rusya nın B.M.M Hükümeti ne daha yapıcı yaklaşımına neden olan savaş aşağıdakilerden hangidir? (X) a)i.inönü Muharebesi b)ii.inönü Muharebesi c) Sakarya Savaşı d)büyük Taarruz e) Kütahya Eskişehir Muharebesi S.7) B.M.M kendisine karşı çıkan, daha da çıkması kuvvetle muhtemel olan olayları etkisiz hale getirmek amacıyla kabul ettiği ilk kanunun adı nedir? a)tekalif-i Milliye b) İstiklal Mahkemeleri c)teşkilat-ı Esasiye d) Başkomutanlık Kanunu (X) e) Hıyanet-i Vataniye Kanunu S.8) I. Ankara Antlaşması. II. Gümrü Antlaşması III. Moskova Antlaşması IV. İkinci Londra Konferansı. V. Kars Anlaşması TBMM nin siyasi alanda bir varlık olarak tanınmasında etkili olan yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sarası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I, IV, III, II, V (X) B) II, IV, III, V, I C) V, III, I, II, IV D) IV, III, II, I, V E) V, IV, I, III, II S.9) Mudanya Ateşkes Antlaşması nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini gösterir? A) Doğu Trakya, Meriç ırmağının sol sahiline kadar on beş gün içinde Yunanlılar tarafından terk edilecektir.

2 (X) B) Doğu Trakya, itilaf Devletlerinin memurları aracılığıyla otuz gün içinde TBMM Hükümeti memurlarına teslim edeceklerdir. C) Lozan Konferansı'nın bitimine kadar Türkler Doğu Trakya'da sekiz bin asker bulunduracaktır. D) Türk Ordusu Boğazlardaki 15 er kilometrelik bölgeye girmeyecektir. E) İtilaf Devletlerinin kuvvetleri Lozan Antlaşması'na kadar İstanbul'da kalacaktır. S.10) İtilaf Devletlerinin B.M.M hükümetini resmen muhatap olarak kabul ettiği ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? a) San Remo Konferansı b) Lozan Konferansı c)paris Barış Konferansı (X) d)londra Konferansı e)moskova Anlaşması S.11) B.M.M Hükümeti ile Sovyet Hükümetleri arasında imzalanan ve Doğu sınırlarımıza son şeklini veren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? a)ankara Anlaşması b)gümrü Anlaşması (X)c)Kars Anlaşması d) Moskova Anlaşması e) Brest-Litowsk Anlaşması S.12) Ulusal Kurtuluş Savaşımızın devam ettiği yıllarda Sovyet Rusya: I. Anadolu'daki ulusal bağımsızlık çabalarını desteklemiştir. II. Dışişleri Bakanı nın 16 Mart 1921 de TBMM Hükümeti adına İtalya, İngiltere ve Fransa ile görüşmeler yapmasını protesto etmiştir. III. TBMM Hükümeti'nin 20 Ekim 1921'de Fransa ile yaptığı Ankara Antlaşması'nı protesto etmiştir. Sovyet Rusya'nın bu politikalarından nasıl bir sonuç çıkarılabilir? (X)a) TBMM Hükümeti'nin batı ile sıkı ilişki kurmasını istemediği b) Türkiye'deki ulusçuluk akımlarından çekindiği c) TBMM Hükümeti'ni dışarıda ve içerde güçsüz bırakmak istediği d) Bağımsız bir Türk devletinin kurulmasını istemediği e) TBMM Hükümeti'ni bu devletlere karşı korumaya çalıştığı S.13) Lozan barış görüşmelerinde TBMM, İsmet Paşa dan aşağıdaki konulardan hangilerinde kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir? a) Musul Sorunu - Kapitülasyonlar (X)b) Kapitülasyonlar - Ermeni Yurdu c) Dış borçlar - Ermeni Yurdu d) Azınlık Hakları - Dış Borçlar e) Dış Borçlar - Kapitülasyonlar S.14) Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Barış Antlaşması'nda bir çözüme kavuşturulamamıştır? a) Azınlık Hakları b) Harp Tazminatı c) Hatay ın Geleceği (X)d) Türkiye-Irak Sınırı e) Dış borçlar S.15) Mustafa Kemal in 24 Nisan 1920 tarihinde Meclise sunduğu önergede, aşağıdaki konuların hangisinden söz edilmemiştir? a) Meclisin üstünde bir gücün olmadığı. b) Hükümet kurmanın zorunlu olduğu. c) Geçici bir padişah vekili veya geçici kaydıyla bir hükümet başkanı seçilmesinin doğru olmayacağı. d) Meclisin seçtiği ve meclise karşı sorumlu bir hükümet oluşturulması gerektiği. (X)e) Yeni dönemde yargı yetkisinin nasıl kullanılacağı S. 16) I- Meclis-i Mebusan a seçilenlerden isteyenler, II- Malta dan sürgünden dönenler, III- Mustafa Kemal Paşa nın genelgesi üzerine seçilenler.

3 I.TBMM ni oluşturan üyelerle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri aşağıdaki seçeneklerde doğru olarak verilmiştir? a) I. ve II. b) III c) I ve III (X)d) I, II ve III e) II ve III S.17) Sovyetler Birliği nin Kurtuluş Savaşı sırasında destekledikleri Türkiye ile ittifak anlaşması değil de dostluk anlaşması imzalamalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a)türkiye nin Komünist sistemle yönetiliyor olmaması (X)b)İngiltere ile bir ticaret anlaşması yapmak istemeleri c)fransa ile bir ticaret anlaşması yapmak istemeleri d)doğu Anadolu da Ermenilere yardım yapıyor olmaları e)türk Hükümetine güvenmemeleri S.18) Lozan Antlaşması ile aşağıdaki konulardan hangisinde Misak-ı Milli hedefinin tam olarak gerçekleştirildiği söylenebilir? a) Boğazlar b) Ege Adaları (X)c) Kapitülasyonlar d) Batı Trakya e) Türkiye nin Güney Sınırı S.19) Mecliste de alınan kararlar içinde yer alan Padişah ve Halife baskılardan kurtulduktan sonra meclisin yapacağı kanuna göre durumunu yeniden alır maddenin uygulanışı ile ilgili olarak ilk uygulama aşağıdakilerden hangisidir? (X)a) Saltanatın kaldırılması b) Hıyanet-i Vataniye Kanunu nun kabulü c) Hilafetin Kaldırılması d) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nun kabulü e) Devletin dini İslam dır maddesinin Anayasa dan çıkarılması S.20) Aşağıda verilen Kurtuluş Savaşı yıllarında çıkmış iç isyanlardan hangisi amaç bakımından diğerlerinden farklıdır? a) Milli Aşireti İsyanı b) Koçgiri İsyanı c) Cemil Çeto Olayı d) Ali Batı Olayı (X)e) Çapanoğlu İsyanı S.21) 1 Kasım 1922'de kabul edilen bir kararla saltanat kaldırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kararın kabul edilmesini çabuklaştırmıştır? a) Mondros Mütarekesi nin imzalanması b) Cumhuriyetin ilan edilmiş olması c) Londra Konferansı'na davet edilmiş olması d) Yeni bir Anayasa'nın kabul edilmiş olması (X)e) Lozan'da yapılacak barış görüşmelerin Osmanlı Hükümeti'nin de çağrılması S.22) Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış Görüşmelerine yalnız Boğazlar rejimini ilgilendiren konularda katılan devletlerden biridir? a) İtalya b) Yunanistan c) Fransa d) İngiltere (X) e) Sovyet Rusya S.23) Sakarya Savaşı öncesi Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından yayınlanan ve savaşa katkı için halka yeni yükümlülükler getiren genelge aşağıdakilerden hangisidir? (X)a)Tekâlif-i Milliye b)kuvayı Milliye c)misâk-ı Milli d)teşkilât-ı Esasiye e)savaş Vergisi Kanunu S.24) I. Fener Patrikhanesi'nin İstanbul'da bırakılması II. Türk ve Rum ahalinin değiştirilmesi III. Rodos ve Oniki Ada ile Meis'in Yunanistan'a verilmesi IV. Dış borçların paylaşılması V. Doğu Trakya nın boşaltılması VI. Azınlıklara bazı haklar tanınması Lozan Konferansı'nda yukarıdaki konulardan hangileri görüşülmemiştir? A) I, III B) I, II, III (X)C) III, V D) III, VI, V E) III, IV, VI S.25) 3 Mayıs 1920 de kurulan ilk BMM Hükümeti üyeleri kim tarafından seçilmiştir? a) Kurtuluş Savaşı'nı yürüten komutanlar b) Heyet-i Temsiliye c) Cumhurbaşkanı d) Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı (X)e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri

4 S.26) Aşağıdaki Balkan ülkelerinden hangisi Balkan Antantı na katılmamıştır? a-yunanistan b-romanya c-türkiye d-yugoslavya (X)e-Bulgaristan S.27) Aşağıdakilerden hangisi I.İzmir İktisat Kongresi nin aldığı kararlardan birisi A) Toprak reformu yapılması B) Yerli hammaddenin Türkiye de işlenmesi C) Özel sektörün kredi ile desteklenmesi (X)D) Birinci Beş Yıllık Sanayi Kalkınma Planı nın uygulanması E) Demiryollarının yapılması S.28) Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM nce kabul edilmiştir? A) Takriri Sükûn Kanunu nun kabulü B) Lozan Antlaşması nın onaylanması C) Ankara nın başkent yapılması D) Cumhuriyetin ilan edilmesi (X)E) Mustafa Kemal e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesinin verilmesi S.29) Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun uygulamalarından birisi A) İstanbul Darülfünunu na bağlı İlahiyat Fakültesi kurulması B) Yabancı ve azınlık okullarının Maarif Vekâleti denetimine alınması (X)C) İstanbul Üniversitesi nin kurulması D) Türkiye deki bütün meslek okullarının Maarif Vekâleti denetimine alınması E) Üniversite reformunun gerçekleştirilmesi S.30) Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası'nın dayandığı temel ilkelerden biri A) Milli Egemenlik B) Tek meclis C) Güçler birliği D) Meclisin üstünlüğü (X)E) Güçler ayrılığı S.31) İki Dünya Savaşı arasındaki dönemdeki dış politikaları dikkate alındığında Revizyonist olarak nitelendirilen Avrupa devletleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Almanya İngiltere b) İngiltere Fransa (X)c) Almanya İtalya d) Rusya İtalya e) Almanya Rusya S.32) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti ile birlikte TBMM Hükümeti'nin Londra Konferansı'na çağrılmasında etkili olmuştur? (X)A) I. İnönü Muharebesi B) II. İnönü Muharebesi C) Sakarya Meydan Muharebesi D) Başkomutanlık Meydan Muharebesi E) Doğu illerinin düşmandan temizlenmesi S.33) 1921 Anayasası nın kabulünden 1924 Anayasası nın kabulüne kadar geçen süre içinde anayasal nitelikte alınan kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? A) Cumhuriyetin ilanı B) Saltanatın kaldırılması C) Ankara nın başkent yapılması D) Hilafetin kaldırılması (X)E) TBMM seçimlerinin yenilenmesi S.34) yılları arası dönemde Türkiye kendisi için en büyük tehlike olarak aşağıdaki ülkelerden hangisini görmüş ve önlemler almaya çalışmıştır? A) SSCB. B) İngiltere C) Yunanistan D) Fransa (X)E) İtalya S.35) Türkiye de meclis hükümeti sisteminin uygulanması ve kabine sistemlerine geçilmesi olayları ile başlamıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere gelecek iki doğru ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) Kanun-ı Esasî nin ilanı - I. TBMM nin açılması B) Cumhuriyetin İlanı - Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nun kabulü C) 1921 Anayasasının kabulü - II.TBMM nin açılması D) Saltanatın kaldırılması - Cumhuriyetin İlanı (X)E) I.TBMM nin açılması - Cumhuriyetin İlanı S.36) Yunanistan'ın Anadolu kıyısına yakın adalarda asker bulundurmayacağı hükmü aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır?

5 A) Mondros Ateşkes Antlaşması B) Ankara Antlaşması (X)C) Lozan Antlaşması D) Mudanya Ateşkes Antlaşması E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi S.37) I. Lozan Antlaşması II. Türk Medeni Kanunu III. Misak-ı Milli IV Anayasası V Anayasası Yukarıda verilen belgelerden hangileri azınlıkların durumunu doğrudan ilgilendirmektedir? A) I, II, V (X)B) I, II, III C) III, IV, V D) I, III, IV E) I, III, V S.38) I. Batı Anadolu da yaşayan Rumlar II. Gümülcine ve İskeçe de yaşayan Türkler III. İstanbul da yaşayan Rumlar IV. Teselya ve Makedonya da yaşayan Türkler Yukarıdakilerden hangileri Lozan Anlaşması na göre nüfus değişimi dışında tutulmuştur? A) I, II (X)B) II, III C) III, IV D) I, II, III E) I, IV S.39) Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun ilk yıllarında izlenen ekonomi politikaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Özel teşebbüsün desteklenmesi B) Tarımın gelişmesi için gerekli önlemlerin alınması C) Kamu yararını doğrudan ilgilendiren işletmelerin millileştirilmesi D) Kontrollü bir döviz kuru politikası uygulanması (X)E) Devletçi ekonomik modelin tercih edilmesi S.40) Aşağıdakilerden hangisi TBMM açıldıktan sonra alınan kararlardan birisi A) TBMM nin üstünde bir güç yoktur. B) TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. C) Bir padişah vekili ortaya çıkartmak uygun değildir. (X)D) Milli cemiyetleri bir çatı altında toplamak gerekir. E) Padişah ve Halife, baskıdan kurtulduktan sonra Meclisin kararına göre yerini alacaktır. S.41) Kurtuluş Savaşı nda Mustafa Kemal Paşa nın Başkumandanlık görevini üstlenmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? a) TBMM ne karşı ayaklanmaların çıkması (X)b) Türk Ordusu nun Sakarya Nehrinin doğusuna çekilmesi c) Sakarya Savaşı d) Mustafa Kemal Paşa nın TBMM Başkanı seçilmesi e) İkinci İnönü Savaşı S.42) Atatürk Döneminde tek partili yönetimden çok partili yönetime geçme girişimleri olmuştur. Bu girişimler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır? a)meclisteki siyasal anlaşmazlıkları azaltmak (X)b)Halkın istek ve görüşlerinin meclise daha çok yansımasını sağlamak c)dış devletlerin ekonomik desteğini kazanmak d)cumhuriyet yönetimine karşı olanları belirlemek e)devlet hizmetlerinin yürütülmesini kolaylaştırmak S.43) İzmir'de toplanan Türkiye I. İktisat Kongresi'nde: Ekonominin her kesiminde bağımsızlığın sağlanması ve korunması bir ilke olarak kabul edilmiştir. Lozan Barış Antlaşması'nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi bu ilkeyi destekleyici niteliktedir? A) Boğazlar Komisyonu'nun kurulması

6 B) Azınlık mahkemelerine son verilmesi C) Harp tazminatının Yunanistan'a yüklenmesi (X)D) Kapitülasyonların kaldırılması E) Osmanlı dış borçlarının ödenmesinin bazı esaslara bağlanması S.44) Türkiye nin komşularıyla ve dünya devletleri ile barışçıl bir politika izlediğini gösteren aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleştirilmemiştir? A) Balkan Antantı nın imzalanması B) Milletler Cemiyeti ne üye olunması (X)C) Bağdat Paktı nın imzalanması D) Sadabad Paktı nın imzalanması E) İtalya nın Habeşistan ı işgaline tepki gösterilmesi S.45) Ülkemizde kadınlar milletvekili seçme ve seçilme hakkını hangi yılda kazanmışlardır? a) 1932 b)1933 (X)c)1934 d)1931 e)1930 S.46) I.TBMM döneminde oluşmuş olan gruplardan II. TBMM döneminde partileşerek adını almıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere gelecek doğru ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? a) I. Müdafaa-ı Hukuk - Serbest Cumhuriyet Fırkası b) II. Müdafaa-ı Hukuk - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (X)c) I.Müdafaai Hukuk Halk Fırkası d) I. Müdafaa-ı Hukuk Cumhuriyet Halk Fırkası e) Halk İştirakiyyun - Halk Fırkası S.47) Aşağıdakilerden hangisi yılları arasında Türkiye ile Fransa arasında yaşanan problemlerden a- Misyoner Okulları Meselesi (X)b- Etabli (yerleşmiş azınlıklar) Anlaşmazlığı Meselesi c- Bozkurt-Lotus Meselesi d- Osmanlı borçları Meselesi e- Adana-Mersin Demiryolu Meselesi S.48) Türk inkılabı incelendiğinde önce temel inkılapların yapıldığı, sonra da bunlara bağlı diğer inkılapların gerçekleştirildiği görülür. Böyle bir yönelime göre, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinin gerçekleştirilmesine ortam hazırlamıştır? a)medreselerin kapatılması (X)b)Halifeliğin kaldırılması c)şapka kanunun kabul edilmesi d)tekke ve zaviyelerin kapatılması (X)e)Laiklik ilkesinin kabulü S.49) Aşağıda verilenlerden hangisinin toplumsal hayatta eşitliğin sağlanmasına katkısı olduğu söylenemez? A) Kadın haklarının kabulü B) Hafta Tatili ve Milli Bayramlarla İlgili Kanun un kabul edilmesi C) Uzunluk ve ağırlık ölçülerinin değiştirilmesi (X)D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması E) Soyadı Kanunu nun kabulü S.50) Sevr Antlaşması ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılmaz? A) Azınlıkların Türklerden daha fazla haklara sahip olduğu (X)B) Misak-ı Milli sınırları içinde bir Osmanlı Devleti'nin bırakılmış olduğu C) Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümünde Anlaşma Devletleri denetiminde yeni devletler kurulacağı D) Osmanlı Devleti'nin İstanbul üzerindeki egemenliğinin sona erdiği E) Ege Bölgesinin yönetiminin Yunanistan'ın eline geçtiği S.51) B.M.M ile Ermeniler arasında imzalanan ve B.M.M hükümetinin ilk siyasi anlaşması olması münasebetiyle ayrı bir öneme sahip olan antlaşmanın ismi nedir? a)ankara (X)b)Gümrü c)dostluk Anlaşması d)kars e)moskova Anlaşması

7 S.52) Avrupa dan 1683 tarihinde başlayan geri çekilme sürecimiz aşağıdakilerden hangisi ile durdurulmuştur? a) II. İnönü Savaşı b) Mudanya Mütarekesi (X)c) Sakarya Savaşı d) Dumlupınar Savaşı e) Başkomutanlık Meydan Muharebesi S.53) 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'nın aşağıda verilen maddelerinden hangisi TBMM Hükümeti'yle Sovyetler Birliği'nin siyasi alanda birlikte hareket edecekleri anlamını taşımaktadır? A) Sovyetler Birliği'nin Misakı Milli'yi tanıması B) Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya'sı arasında imzalanmış olan antlaşmaların geçersiz sayılması C) Sovyetler Birliği'nin, kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmesi (X)D) İki taraftan birinin tanımadığı devletlerarası bir senedi diğerinin de tanımaması E) İki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin arttırılması S.54) Aşağıdaki şehirlerden hangisi düşman işgalinden Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla, savaş yapmadan kurtarılmıştır? A) İzmir (X)B) Edirne C)Gaziantep D) Kars E) Urfa S.55) Türkiye'nin bugünkü sınırlarının belirlenmesinde aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin bir rolü olmamıştır? A) Gümrü Antlaşması B) Ankara Antlaşması (1921) C) Lozan Antlaşması D) Moskova Antlaşması (X)E) Balkan Antantı S.56) Lozan barış görüşmelerinde Türkiye'nin isteklerine en çok direnme gösteren devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) Yugoslavya- Fransa- Sovyet Rusya B) Japonya- İtalya- Yunanistan C) Yunanistan- Romanya- Yugoslavya (X)D) İngiltere- Fransa- Yunanistan E) Romanya- Sovyet Rusya- Japonya S. 57) Osmanlı Mebuslar Meclisi nce kabul edilen ve daha sonra da TBMM nce de benimsenen Misak-ı Millî de aşağıdakilerin hangisiyle ilgili olarak karar alınmamıştır? A) Azınlık hakları. (X)B) Rodos ve On iki Ada. C) Kapitülasyonlar. D) Batı Trakya nın durumu. E) Elviye-i Selase nin durumu S.58) Erzurum ve Sivas kongrelerinde seçilen Temsil Kurulu nun görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir? (X)A) TBMM'nin açılmasıyla B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle C) Meclis-i Mebusan ın toplanmasıyla D) Kuvayı Milliye'nin oluşturulmasıyla E) Müdafai Hukuk Cemiyetlerinin kurulmasıyla S.59) Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM'nin aldığı kararlardan biri A) İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi B) Ulusal Hükümet'in kurulması (X)C) Ankara nın başkent olması D) Moskova'ya bir kurul gönderilmesi E) Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesi S.60) Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM dönemi gelişmelerinden biri A) Yeni bir hükümet kurulması B) Düzenli ordunun kurulması (X)C) Çok partili düzene geçilmesi D) Vatanın düşmandan kurtarılması E) Yeni bir anayasa yapılması S.61) Aşağıdakilerin hangisinde, Boğazların, uluslararası bir komisyon yönetimine verilerek bütün devletlerin ticaret gemilerine açık tutulması hükmü yer almaktadır? A) Ankara Antlaşması'nda B) Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda C) Mondros Ateşkes Antlaşması'nda (X)D) Lozan Antlaşması'nda E) Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde S.62) Kurtuluş savaşı nda Mustafa Kemal, orduya savaşa hazırlamak ve ulusun savaşa katılmasını sağlamak amacıyla Meclis in verdiği yetkiye dayanarak Tekâlifi Milliye Emirleri yayımlamıştır. Bu buyruklar;

8 I. Sıkıyönetim II. Gerilla savaşı III. Topyekun seferberlik hallerinden hangilerinin başlatıldığını gösterir? A) I (X)B) III C) I ve II D) I ve III E) II ve III S.63) Milli Mücadele döneminde, aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin yargı yetkisini kullandığına bir kanıttır? (X)A) İstiklal mahkemelerini kurması B) Yeni bir Anayasa yapması C) Başkomutanlık Kanunu'nu kabul etmesi D) Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun kabulü E) Takriri Sükûn Kanunu'nu kabul etmesi S.64) Yunanlıların Doğu Trakya'yı boşaltması hükmü aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır? A) Ankara Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Montrö Antlaşması D) Sevr Antlaşması (X)E) Mudanya Ateşkes Antlaşması S.65) İlk TBMM nin; I. İstiklal Marşı nı kabul etmesi II. Meclisin adının TBMM olarak kabul edilmesi III. Misakı Milli yi ilke edinmesi, durumlarından hangileri ulusalcı niteliğe kanıt sayılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III (X)E) I, II ve III S.66) Aşağıdakilerden hangisinin imzalanması, TBMM Hükümeti nin tanınması ile ilgili olarak Fransa nın İngiltere ile görüş ayrılığına düştüğünün bir göstergesidir? (X)A) Ankara Antlaşması B) Mondros Ateşkes Antlaşması C) Sevr Antlaşması D) Mondros Ateşkes Antlaşması E) Mudanya Ateşkes Antlaşması S.67) Aşağıdakilerden hangisine İstanbul ve TBMM hükümetleri birlikte katılmışlardır? A) Sevr Antlaşması B) Lozan Görüşmeleri (X)C) Londra Konferansı D) San Remo Konferansı E) Mudanya Ateşkes Görüşmeleri S.68) Kurtuluş Savaşı'nın bazı bölümleri şunlardır: I. Birinci İnönü Savaşı II. Sakarya Meydan Savaşı III. Başkomutanlık Meydan Savaşı Aşağıdakilerden hangisi, bu savaşların bir sonucu A) Londra Konferansı B) Moskova Antlaşması (X)C) Gümrü Antlaşması D) Lozan Barış Antlaşması E) Mudanya Ateşkes Antlaşması S.69) TBMM Hükümeti, kuruluşunun ilk yıllarında, yabancı devletlerle siyasal ilişkiler (dostluk ilişkileri) kurarken aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat etmiştir? A) Askeri güç B) Sınır yakınlığı (X)C) Bağımsızlığa saygı D) Ekonomik yardımlaşma E) Yönetim şekli benzerliği S.70) Aşağıdakilerden hangisi, sosyal alanda yapılan inkılâplardan biri A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi B) Şapka Kanunu nun çıkarılması (X)C) Medreselerin kapatılması D) Soyadı Kanunu nun çıkarılması E) Milli Bayram ve Tatil Günleri hakkındaki kanunun çıkarılması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Tarih Soru Dağılımı 2001 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM (Cepheler- Antlaşmalar) 4 3 6 3 5 2 3 2 3 4 4 3 42 KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Kurtuluş Savaşının Stratejisi:

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER Batı Cephesi I. İnönü Savaşı Londra Konferansı Moskova Antlaşması Türk-Afgan Dostluk Antlaşması II. İnönü Savaşı Kütahya-Eskişehir Savaşları BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur?

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur? Kurtuluş Savaşında Cepheler 1.DOĞU CEPHESİ : 1878 Berlin Antlaşması nda Rusya nın Ermeniler in koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya nın, ayrıca İngiltere ve Fransa

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-TEOG DENEMESİ-14 ( Bir Cumhuriyet Kenti konusuna kadar olan bölümleri kapsar.) 1. 3. Mustafa Kemal in doğduğu ve çocukluğunu geçirdiği Selanik, Rumeli de önemli kentlerden

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak 1)Yeni Türk Devletinin kurulmasıyla 1921 ve 1924 anayasalarında devletin yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlara göre ülke; iller, ilçeler, bucaklar ve köyler olarak yönetim birimlerine ayrılmıştır.

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 5. Maddesinin (i) bendine göre Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2016 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 28 NİSAN 2016 Saat: 10.10

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Ön Koşul Dersleri: Dersin Dili Dersin

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

Tarih bölümünden YGS Sosyal Bilimler testinde 15 soru çıkıyor. 2015 YGS Tarih testine çalışan adaylara tavsiyemiz:

Tarih bölümünden YGS Sosyal Bilimler testinde 15 soru çıkıyor. 2015 YGS Tarih testine çalışan adaylara tavsiyemiz: 2015 YGS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları YGS nin son testi olan Sosyal Bilimler testinde karşımıza çıkan ilk ders ise Tarih dersi. YGS Tarih e hazırlanan adaylar için bu yazımızda 2015 YGS Tarih Konularını

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

2014-2015 Bahar Yarı Yılı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Çalışma Sorularıdır

2014-2015 Bahar Yarı Yılı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Çalışma Sorularıdır 1. Atatürk inkılaplarında gerçekleştirilmek istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A)Eskisinden farklı yeni bir sistem yerleştirmek. B)Gelişmeyi engelleyici engelleri ortadan kaldırmak. C)Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Dersi. Örnek Sorular ve Cevaplar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Dersi. Örnek Sorular ve Cevaplar Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Dersi Örnek Sorular ve Cevaplar 1-Yunan ordusunun taarruz gücünün kırılıp savunma konumuna geçmesinde aşağıdaki savaşlardan hangisi önemli bir role sahiptir? A-II.

Detaylı

4.ÜNİTE 1.KISIM (Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA 82-108 ARASI BÜYÜK NUTUKA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP

4.ÜNİTE 1.KISIM (Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA 82-108 ARASI BÜYÜK NUTUKA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP 4.ÜNİTE 1.KISIM (Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA 82-108 ARASI BÜYÜK NUTUKA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP ANAHTARINDAN BAKABİLİRSİNİZ Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Uzm. J. / 2006. 63. I. Kapıkulu piyadeleri. 61. I. Taş işleme. II. Eyalet askerleri. II. Maden işleme. III.

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Uzm. J. / 2006. 63. I. Kapıkulu piyadeleri. 61. I. Taş işleme. II. Eyalet askerleri. II. Maden işleme. III. GENEL KÜLTÜR TESTİ 61. I. Taş işleme 63. I. Kapıkulu piyadeleri II. Maden işleme II. Eyalet askerleri III. Dokumacılık III. Kapıkulu süvarileri Yukarıdakilerden hangileri, İslamiyet ten önce Orta Asya

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2015 2016 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin Adı-Soyadı: Ödevin Veriliş Tarihi: 20 OCAK 2016 Ödevin Teslim Tarihi: 8 ŞUBAT 2016 1-Damat Ferit Hükümeti

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

BURSA ÇEKİRGE ROTARY KULÜBÜ

BURSA ÇEKİRGE ROTARY KULÜBÜ Toplantı Yeri : POYDUM DAVET Kuruluş Tarihi : 28.02.2003 Toplantı Gün /Saati : Salı 19.30 Chartered : 10.02.2003 Kulüp No : 64494 Sevgili Dostlarım, BAŞKAN IN MEKTUBU Sevgili Rotary ailem; Rotary insanlığa

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014

ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ. PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Koordinatörlüğü 2014 1. MEŞRUTİYET Meşrutiyet: Başında bir hükümdarın bulunduğu, parlamentosu ve anayasası olan sistemdir. Mithat

Detaylı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 1 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Atatürk, başına geçtiği büyük Türk milleti ve ordusuyla, düşmanları yurdumuzdan atmış ve milletimizi tam bağımsızlığına kavuşturmuştu. Bunu yapabilmek için süreç şöyle başlamıştı:

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Kurtuluş Savaşı na Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı na Hazırlık Dönemi Kurtuluş Savaşı na Hazırlık Dönemi Kuvay-ı Milliye Hareketinin Başlaması ve Batı Cephesi nin Kurulması Kuvay-ı Milliye birliklerinin kurulmasında; Osmanlı Devleti nin Birinci Dünya Savaşı ndan yenik çıkması

Detaylı

SÜRE SÜRE: 4 DERS SAATİ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. Bir Osmanlı Şehri Selanik. Mustafa Kemal in Öğretim Gördüğü Okullar

SÜRE SÜRE: 4 DERS SAATİ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. Bir Osmanlı Şehri Selanik. Mustafa Kemal in Öğretim Gördüğü Okullar 4. HAFTA (23 Eylül 27 Eylül) EYLÜL 3. Hafta (6- Eylül 20 Eylül) 2. Hafta (9- Eylül 3 Eylül) AY HAFTA SAAT 203 204 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

BÖLÜM - 6.1. Atatürk Dönemi Türk Dış Poliṫi kası (1923-1930) TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923 1930) DIŞ POLİTİKADA ÖNEMLİ GELİŞMELER

BÖLÜM - 6.1. Atatürk Dönemi Türk Dış Poliṫi kası (1923-1930) TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923 1930) DIŞ POLİTİKADA ÖNEMLİ GELİŞMELER 6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Bölüm 1: Türk Dış Politikası (1923 1930) BÖLÜM - 6.1. TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923 1930) Dış politika, bir devletin diğer devletlerle kurduğu veya kuracağı ilişkilerin

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI 11 1. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk Devletlerinde devlet işlerini yürüten görevlilerden biri değildir? A) Buyruk B) Oguş C) Tudun D) Subaşı E) Yargucu 4. Aşağıdaki

Detaylı

1881 den 1919 a Mustafa Kemal

1881 den 1919 a Mustafa Kemal 1 1881 den 1919 a Mustafa Kemal KAVRAMA 1. Mustafa Kemal in doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik şehri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Farklı ırka ve dine mensup Osmanlı

Detaylı

BÖLÜM 3.1. Doğu ve Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER 1. DOĞU CEPHESİ 2. GÜNEY CEPHESİ 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER

BÖLÜM 3.1. Doğu ve Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER 1. DOĞU CEPHESİ 2. GÜNEY CEPHESİ 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER BÖLÜM 3.1. KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Türk Kurtuluş Savaşı başlıca üç cephede gerçekleşti. Bunlar kapanma sırasına göre Doğu, Güney ve Batı Cepheleridir. 1. DOĞU

Detaylı

II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere

II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere nin Yunanlıları kışkırtması, Yunanistan ın dostlarına

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 1919 1919 Güney Cephesi Doğu Cephesi 1919 Batı Cephesi SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ Mustafa Kemal in Başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazandı. Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 1919 1919 Güney Cephesi Doğu Cephesi 1919 Batı Cephesi SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ Mustafa Kemal in Başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazandı. Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır

Detaylı

Rıdvan AKIN. Türk Siyasal Tarihi

Rıdvan AKIN. Türk Siyasal Tarihi Rıdvan AKIN Türk Siyasal Tarihi 1908-2000 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix GİRİŞ...1 Birinci Bölüm İKİNCİ MEŞRUTİYET VE İTTİHAT VE TERAKKİ 1.1. Hürriyetin İlanı ve Parlamentonun Toplanması...13

Detaylı

İstiklal Mahkemeleri kuruldu.(18 Eylül 1920) Düzenli ordunun kurulmasına hız verildi.

İstiklal Mahkemeleri kuruldu.(18 Eylül 1920) Düzenli ordunun kurulmasına hız verildi. Türk adıyla açılan ilk kurultaydır. Ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurulmuştur. 115 Milletvekili katılımıyla M. Kemal meclis başkanlığına seçildi. Meclis Hükümeti kurulmuştur.(2 Mayıs 1920) TBMM

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı