A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)"

Transkript

1 A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır? a-bozcaada b-gökçeada (X) c-karaağaç d-enez e-tavşan Adası S.2) Lozan Antlaşması nın azınlıklarla ilgili hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a- Türkiye deki Rumlarla Yunanistan daki Türkler mübadele edileceklerdir. b- İstanbul da yaşayan Rumlar ve Batı Trakya Türkleri bu mübadelenin dışında kalacaklardır. c- Fener Patrikhanesi siyasi işlerle uğraşmayacaktır. d- Türkiye Devleti ve Yunanistan ülkelerinde yaşayan azınlıkların haklarını koruyacaklardır. (X) e- Fener Patrikhanesi dünyadaki tüm Ortodoksların dini temsilini yürütecektir. S.3) Lozan Görüşmelerinde aşağıdakilerden hangisi Türkiye için bir sorun olmamıştır? (X) a- Hatay b-boğazlar c-kapitülasyonlar d- Türk-Yunan ilişkiler e-türkiye-irak sınırı S.4) Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçlarından biri A) Yunanistan'ın taarruz kabiliyetinin kırılarak savunma zorunda bırakılması B) Anlaşma Devletlerinin, TBMM Hükümeti'ne ateşkes önerisinde bulunması (X) C) TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması'nın yapılması D) İngiltere ile esir değişimi anlaşmasının imzalanması E) TBMM Hükümeti ile Fransa arasında Ankara Antlaşması'nın yapılması S.5) İngiltere nin baskısı ve biraz da menfaat hislerinden dolayı ortaklarının politikalarını zoraki destekleyen İtalya, aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra tavrını net biçimde ortaya koyarak Antalya bölgesinden birliklerini çekmiştir? a)i.inönü Muharebesi (X) b)ii. İnönü Muharebesi c)londra Konferansı d)sakarya Muharebesi e)başkomutanlık Meydan Savaşı S.6) Kuvayı Milliye dönemini sona erdiren ve Rusya nın B.M.M Hükümeti ne daha yapıcı yaklaşımına neden olan savaş aşağıdakilerden hangidir? (X) a)i.inönü Muharebesi b)ii.inönü Muharebesi c) Sakarya Savaşı d)büyük Taarruz e) Kütahya Eskişehir Muharebesi S.7) B.M.M kendisine karşı çıkan, daha da çıkması kuvvetle muhtemel olan olayları etkisiz hale getirmek amacıyla kabul ettiği ilk kanunun adı nedir? a)tekalif-i Milliye b) İstiklal Mahkemeleri c)teşkilat-ı Esasiye d) Başkomutanlık Kanunu (X) e) Hıyanet-i Vataniye Kanunu S.8) I. Ankara Antlaşması. II. Gümrü Antlaşması III. Moskova Antlaşması IV. İkinci Londra Konferansı. V. Kars Anlaşması TBMM nin siyasi alanda bir varlık olarak tanınmasında etkili olan yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sarası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I, IV, III, II, V (X) B) II, IV, III, V, I C) V, III, I, II, IV D) IV, III, II, I, V E) V, IV, I, III, II S.9) Mudanya Ateşkes Antlaşması nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini gösterir? A) Doğu Trakya, Meriç ırmağının sol sahiline kadar on beş gün içinde Yunanlılar tarafından terk edilecektir.

2 (X) B) Doğu Trakya, itilaf Devletlerinin memurları aracılığıyla otuz gün içinde TBMM Hükümeti memurlarına teslim edeceklerdir. C) Lozan Konferansı'nın bitimine kadar Türkler Doğu Trakya'da sekiz bin asker bulunduracaktır. D) Türk Ordusu Boğazlardaki 15 er kilometrelik bölgeye girmeyecektir. E) İtilaf Devletlerinin kuvvetleri Lozan Antlaşması'na kadar İstanbul'da kalacaktır. S.10) İtilaf Devletlerinin B.M.M hükümetini resmen muhatap olarak kabul ettiği ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? a) San Remo Konferansı b) Lozan Konferansı c)paris Barış Konferansı (X) d)londra Konferansı e)moskova Anlaşması S.11) B.M.M Hükümeti ile Sovyet Hükümetleri arasında imzalanan ve Doğu sınırlarımıza son şeklini veren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? a)ankara Anlaşması b)gümrü Anlaşması (X)c)Kars Anlaşması d) Moskova Anlaşması e) Brest-Litowsk Anlaşması S.12) Ulusal Kurtuluş Savaşımızın devam ettiği yıllarda Sovyet Rusya: I. Anadolu'daki ulusal bağımsızlık çabalarını desteklemiştir. II. Dışişleri Bakanı nın 16 Mart 1921 de TBMM Hükümeti adına İtalya, İngiltere ve Fransa ile görüşmeler yapmasını protesto etmiştir. III. TBMM Hükümeti'nin 20 Ekim 1921'de Fransa ile yaptığı Ankara Antlaşması'nı protesto etmiştir. Sovyet Rusya'nın bu politikalarından nasıl bir sonuç çıkarılabilir? (X)a) TBMM Hükümeti'nin batı ile sıkı ilişki kurmasını istemediği b) Türkiye'deki ulusçuluk akımlarından çekindiği c) TBMM Hükümeti'ni dışarıda ve içerde güçsüz bırakmak istediği d) Bağımsız bir Türk devletinin kurulmasını istemediği e) TBMM Hükümeti'ni bu devletlere karşı korumaya çalıştığı S.13) Lozan barış görüşmelerinde TBMM, İsmet Paşa dan aşağıdaki konulardan hangilerinde kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir? a) Musul Sorunu - Kapitülasyonlar (X)b) Kapitülasyonlar - Ermeni Yurdu c) Dış borçlar - Ermeni Yurdu d) Azınlık Hakları - Dış Borçlar e) Dış Borçlar - Kapitülasyonlar S.14) Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Barış Antlaşması'nda bir çözüme kavuşturulamamıştır? a) Azınlık Hakları b) Harp Tazminatı c) Hatay ın Geleceği (X)d) Türkiye-Irak Sınırı e) Dış borçlar S.15) Mustafa Kemal in 24 Nisan 1920 tarihinde Meclise sunduğu önergede, aşağıdaki konuların hangisinden söz edilmemiştir? a) Meclisin üstünde bir gücün olmadığı. b) Hükümet kurmanın zorunlu olduğu. c) Geçici bir padişah vekili veya geçici kaydıyla bir hükümet başkanı seçilmesinin doğru olmayacağı. d) Meclisin seçtiği ve meclise karşı sorumlu bir hükümet oluşturulması gerektiği. (X)e) Yeni dönemde yargı yetkisinin nasıl kullanılacağı S. 16) I- Meclis-i Mebusan a seçilenlerden isteyenler, II- Malta dan sürgünden dönenler, III- Mustafa Kemal Paşa nın genelgesi üzerine seçilenler.

3 I.TBMM ni oluşturan üyelerle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri aşağıdaki seçeneklerde doğru olarak verilmiştir? a) I. ve II. b) III c) I ve III (X)d) I, II ve III e) II ve III S.17) Sovyetler Birliği nin Kurtuluş Savaşı sırasında destekledikleri Türkiye ile ittifak anlaşması değil de dostluk anlaşması imzalamalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a)türkiye nin Komünist sistemle yönetiliyor olmaması (X)b)İngiltere ile bir ticaret anlaşması yapmak istemeleri c)fransa ile bir ticaret anlaşması yapmak istemeleri d)doğu Anadolu da Ermenilere yardım yapıyor olmaları e)türk Hükümetine güvenmemeleri S.18) Lozan Antlaşması ile aşağıdaki konulardan hangisinde Misak-ı Milli hedefinin tam olarak gerçekleştirildiği söylenebilir? a) Boğazlar b) Ege Adaları (X)c) Kapitülasyonlar d) Batı Trakya e) Türkiye nin Güney Sınırı S.19) Mecliste de alınan kararlar içinde yer alan Padişah ve Halife baskılardan kurtulduktan sonra meclisin yapacağı kanuna göre durumunu yeniden alır maddenin uygulanışı ile ilgili olarak ilk uygulama aşağıdakilerden hangisidir? (X)a) Saltanatın kaldırılması b) Hıyanet-i Vataniye Kanunu nun kabulü c) Hilafetin Kaldırılması d) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nun kabulü e) Devletin dini İslam dır maddesinin Anayasa dan çıkarılması S.20) Aşağıda verilen Kurtuluş Savaşı yıllarında çıkmış iç isyanlardan hangisi amaç bakımından diğerlerinden farklıdır? a) Milli Aşireti İsyanı b) Koçgiri İsyanı c) Cemil Çeto Olayı d) Ali Batı Olayı (X)e) Çapanoğlu İsyanı S.21) 1 Kasım 1922'de kabul edilen bir kararla saltanat kaldırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kararın kabul edilmesini çabuklaştırmıştır? a) Mondros Mütarekesi nin imzalanması b) Cumhuriyetin ilan edilmiş olması c) Londra Konferansı'na davet edilmiş olması d) Yeni bir Anayasa'nın kabul edilmiş olması (X)e) Lozan'da yapılacak barış görüşmelerin Osmanlı Hükümeti'nin de çağrılması S.22) Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış Görüşmelerine yalnız Boğazlar rejimini ilgilendiren konularda katılan devletlerden biridir? a) İtalya b) Yunanistan c) Fransa d) İngiltere (X) e) Sovyet Rusya S.23) Sakarya Savaşı öncesi Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından yayınlanan ve savaşa katkı için halka yeni yükümlülükler getiren genelge aşağıdakilerden hangisidir? (X)a)Tekâlif-i Milliye b)kuvayı Milliye c)misâk-ı Milli d)teşkilât-ı Esasiye e)savaş Vergisi Kanunu S.24) I. Fener Patrikhanesi'nin İstanbul'da bırakılması II. Türk ve Rum ahalinin değiştirilmesi III. Rodos ve Oniki Ada ile Meis'in Yunanistan'a verilmesi IV. Dış borçların paylaşılması V. Doğu Trakya nın boşaltılması VI. Azınlıklara bazı haklar tanınması Lozan Konferansı'nda yukarıdaki konulardan hangileri görüşülmemiştir? A) I, III B) I, II, III (X)C) III, V D) III, VI, V E) III, IV, VI S.25) 3 Mayıs 1920 de kurulan ilk BMM Hükümeti üyeleri kim tarafından seçilmiştir? a) Kurtuluş Savaşı'nı yürüten komutanlar b) Heyet-i Temsiliye c) Cumhurbaşkanı d) Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı (X)e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri

4 S.26) Aşağıdaki Balkan ülkelerinden hangisi Balkan Antantı na katılmamıştır? a-yunanistan b-romanya c-türkiye d-yugoslavya (X)e-Bulgaristan S.27) Aşağıdakilerden hangisi I.İzmir İktisat Kongresi nin aldığı kararlardan birisi A) Toprak reformu yapılması B) Yerli hammaddenin Türkiye de işlenmesi C) Özel sektörün kredi ile desteklenmesi (X)D) Birinci Beş Yıllık Sanayi Kalkınma Planı nın uygulanması E) Demiryollarının yapılması S.28) Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM nce kabul edilmiştir? A) Takriri Sükûn Kanunu nun kabulü B) Lozan Antlaşması nın onaylanması C) Ankara nın başkent yapılması D) Cumhuriyetin ilan edilmesi (X)E) Mustafa Kemal e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesinin verilmesi S.29) Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun uygulamalarından birisi A) İstanbul Darülfünunu na bağlı İlahiyat Fakültesi kurulması B) Yabancı ve azınlık okullarının Maarif Vekâleti denetimine alınması (X)C) İstanbul Üniversitesi nin kurulması D) Türkiye deki bütün meslek okullarının Maarif Vekâleti denetimine alınması E) Üniversite reformunun gerçekleştirilmesi S.30) Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası'nın dayandığı temel ilkelerden biri A) Milli Egemenlik B) Tek meclis C) Güçler birliği D) Meclisin üstünlüğü (X)E) Güçler ayrılığı S.31) İki Dünya Savaşı arasındaki dönemdeki dış politikaları dikkate alındığında Revizyonist olarak nitelendirilen Avrupa devletleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Almanya İngiltere b) İngiltere Fransa (X)c) Almanya İtalya d) Rusya İtalya e) Almanya Rusya S.32) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti ile birlikte TBMM Hükümeti'nin Londra Konferansı'na çağrılmasında etkili olmuştur? (X)A) I. İnönü Muharebesi B) II. İnönü Muharebesi C) Sakarya Meydan Muharebesi D) Başkomutanlık Meydan Muharebesi E) Doğu illerinin düşmandan temizlenmesi S.33) 1921 Anayasası nın kabulünden 1924 Anayasası nın kabulüne kadar geçen süre içinde anayasal nitelikte alınan kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? A) Cumhuriyetin ilanı B) Saltanatın kaldırılması C) Ankara nın başkent yapılması D) Hilafetin kaldırılması (X)E) TBMM seçimlerinin yenilenmesi S.34) yılları arası dönemde Türkiye kendisi için en büyük tehlike olarak aşağıdaki ülkelerden hangisini görmüş ve önlemler almaya çalışmıştır? A) SSCB. B) İngiltere C) Yunanistan D) Fransa (X)E) İtalya S.35) Türkiye de meclis hükümeti sisteminin uygulanması ve kabine sistemlerine geçilmesi olayları ile başlamıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere gelecek iki doğru ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) Kanun-ı Esasî nin ilanı - I. TBMM nin açılması B) Cumhuriyetin İlanı - Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nun kabulü C) 1921 Anayasasının kabulü - II.TBMM nin açılması D) Saltanatın kaldırılması - Cumhuriyetin İlanı (X)E) I.TBMM nin açılması - Cumhuriyetin İlanı S.36) Yunanistan'ın Anadolu kıyısına yakın adalarda asker bulundurmayacağı hükmü aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır?

5 A) Mondros Ateşkes Antlaşması B) Ankara Antlaşması (X)C) Lozan Antlaşması D) Mudanya Ateşkes Antlaşması E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi S.37) I. Lozan Antlaşması II. Türk Medeni Kanunu III. Misak-ı Milli IV Anayasası V Anayasası Yukarıda verilen belgelerden hangileri azınlıkların durumunu doğrudan ilgilendirmektedir? A) I, II, V (X)B) I, II, III C) III, IV, V D) I, III, IV E) I, III, V S.38) I. Batı Anadolu da yaşayan Rumlar II. Gümülcine ve İskeçe de yaşayan Türkler III. İstanbul da yaşayan Rumlar IV. Teselya ve Makedonya da yaşayan Türkler Yukarıdakilerden hangileri Lozan Anlaşması na göre nüfus değişimi dışında tutulmuştur? A) I, II (X)B) II, III C) III, IV D) I, II, III E) I, IV S.39) Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun ilk yıllarında izlenen ekonomi politikaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Özel teşebbüsün desteklenmesi B) Tarımın gelişmesi için gerekli önlemlerin alınması C) Kamu yararını doğrudan ilgilendiren işletmelerin millileştirilmesi D) Kontrollü bir döviz kuru politikası uygulanması (X)E) Devletçi ekonomik modelin tercih edilmesi S.40) Aşağıdakilerden hangisi TBMM açıldıktan sonra alınan kararlardan birisi A) TBMM nin üstünde bir güç yoktur. B) TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. C) Bir padişah vekili ortaya çıkartmak uygun değildir. (X)D) Milli cemiyetleri bir çatı altında toplamak gerekir. E) Padişah ve Halife, baskıdan kurtulduktan sonra Meclisin kararına göre yerini alacaktır. S.41) Kurtuluş Savaşı nda Mustafa Kemal Paşa nın Başkumandanlık görevini üstlenmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? a) TBMM ne karşı ayaklanmaların çıkması (X)b) Türk Ordusu nun Sakarya Nehrinin doğusuna çekilmesi c) Sakarya Savaşı d) Mustafa Kemal Paşa nın TBMM Başkanı seçilmesi e) İkinci İnönü Savaşı S.42) Atatürk Döneminde tek partili yönetimden çok partili yönetime geçme girişimleri olmuştur. Bu girişimler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır? a)meclisteki siyasal anlaşmazlıkları azaltmak (X)b)Halkın istek ve görüşlerinin meclise daha çok yansımasını sağlamak c)dış devletlerin ekonomik desteğini kazanmak d)cumhuriyet yönetimine karşı olanları belirlemek e)devlet hizmetlerinin yürütülmesini kolaylaştırmak S.43) İzmir'de toplanan Türkiye I. İktisat Kongresi'nde: Ekonominin her kesiminde bağımsızlığın sağlanması ve korunması bir ilke olarak kabul edilmiştir. Lozan Barış Antlaşması'nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi bu ilkeyi destekleyici niteliktedir? A) Boğazlar Komisyonu'nun kurulması

6 B) Azınlık mahkemelerine son verilmesi C) Harp tazminatının Yunanistan'a yüklenmesi (X)D) Kapitülasyonların kaldırılması E) Osmanlı dış borçlarının ödenmesinin bazı esaslara bağlanması S.44) Türkiye nin komşularıyla ve dünya devletleri ile barışçıl bir politika izlediğini gösteren aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleştirilmemiştir? A) Balkan Antantı nın imzalanması B) Milletler Cemiyeti ne üye olunması (X)C) Bağdat Paktı nın imzalanması D) Sadabad Paktı nın imzalanması E) İtalya nın Habeşistan ı işgaline tepki gösterilmesi S.45) Ülkemizde kadınlar milletvekili seçme ve seçilme hakkını hangi yılda kazanmışlardır? a) 1932 b)1933 (X)c)1934 d)1931 e)1930 S.46) I.TBMM döneminde oluşmuş olan gruplardan II. TBMM döneminde partileşerek adını almıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere gelecek doğru ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? a) I. Müdafaa-ı Hukuk - Serbest Cumhuriyet Fırkası b) II. Müdafaa-ı Hukuk - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (X)c) I.Müdafaai Hukuk Halk Fırkası d) I. Müdafaa-ı Hukuk Cumhuriyet Halk Fırkası e) Halk İştirakiyyun - Halk Fırkası S.47) Aşağıdakilerden hangisi yılları arasında Türkiye ile Fransa arasında yaşanan problemlerden a- Misyoner Okulları Meselesi (X)b- Etabli (yerleşmiş azınlıklar) Anlaşmazlığı Meselesi c- Bozkurt-Lotus Meselesi d- Osmanlı borçları Meselesi e- Adana-Mersin Demiryolu Meselesi S.48) Türk inkılabı incelendiğinde önce temel inkılapların yapıldığı, sonra da bunlara bağlı diğer inkılapların gerçekleştirildiği görülür. Böyle bir yönelime göre, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinin gerçekleştirilmesine ortam hazırlamıştır? a)medreselerin kapatılması (X)b)Halifeliğin kaldırılması c)şapka kanunun kabul edilmesi d)tekke ve zaviyelerin kapatılması (X)e)Laiklik ilkesinin kabulü S.49) Aşağıda verilenlerden hangisinin toplumsal hayatta eşitliğin sağlanmasına katkısı olduğu söylenemez? A) Kadın haklarının kabulü B) Hafta Tatili ve Milli Bayramlarla İlgili Kanun un kabul edilmesi C) Uzunluk ve ağırlık ölçülerinin değiştirilmesi (X)D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması E) Soyadı Kanunu nun kabulü S.50) Sevr Antlaşması ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılmaz? A) Azınlıkların Türklerden daha fazla haklara sahip olduğu (X)B) Misak-ı Milli sınırları içinde bir Osmanlı Devleti'nin bırakılmış olduğu C) Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümünde Anlaşma Devletleri denetiminde yeni devletler kurulacağı D) Osmanlı Devleti'nin İstanbul üzerindeki egemenliğinin sona erdiği E) Ege Bölgesinin yönetiminin Yunanistan'ın eline geçtiği S.51) B.M.M ile Ermeniler arasında imzalanan ve B.M.M hükümetinin ilk siyasi anlaşması olması münasebetiyle ayrı bir öneme sahip olan antlaşmanın ismi nedir? a)ankara (X)b)Gümrü c)dostluk Anlaşması d)kars e)moskova Anlaşması

7 S.52) Avrupa dan 1683 tarihinde başlayan geri çekilme sürecimiz aşağıdakilerden hangisi ile durdurulmuştur? a) II. İnönü Savaşı b) Mudanya Mütarekesi (X)c) Sakarya Savaşı d) Dumlupınar Savaşı e) Başkomutanlık Meydan Muharebesi S.53) 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'nın aşağıda verilen maddelerinden hangisi TBMM Hükümeti'yle Sovyetler Birliği'nin siyasi alanda birlikte hareket edecekleri anlamını taşımaktadır? A) Sovyetler Birliği'nin Misakı Milli'yi tanıması B) Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya'sı arasında imzalanmış olan antlaşmaların geçersiz sayılması C) Sovyetler Birliği'nin, kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmesi (X)D) İki taraftan birinin tanımadığı devletlerarası bir senedi diğerinin de tanımaması E) İki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin arttırılması S.54) Aşağıdaki şehirlerden hangisi düşman işgalinden Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla, savaş yapmadan kurtarılmıştır? A) İzmir (X)B) Edirne C)Gaziantep D) Kars E) Urfa S.55) Türkiye'nin bugünkü sınırlarının belirlenmesinde aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin bir rolü olmamıştır? A) Gümrü Antlaşması B) Ankara Antlaşması (1921) C) Lozan Antlaşması D) Moskova Antlaşması (X)E) Balkan Antantı S.56) Lozan barış görüşmelerinde Türkiye'nin isteklerine en çok direnme gösteren devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) Yugoslavya- Fransa- Sovyet Rusya B) Japonya- İtalya- Yunanistan C) Yunanistan- Romanya- Yugoslavya (X)D) İngiltere- Fransa- Yunanistan E) Romanya- Sovyet Rusya- Japonya S. 57) Osmanlı Mebuslar Meclisi nce kabul edilen ve daha sonra da TBMM nce de benimsenen Misak-ı Millî de aşağıdakilerin hangisiyle ilgili olarak karar alınmamıştır? A) Azınlık hakları. (X)B) Rodos ve On iki Ada. C) Kapitülasyonlar. D) Batı Trakya nın durumu. E) Elviye-i Selase nin durumu S.58) Erzurum ve Sivas kongrelerinde seçilen Temsil Kurulu nun görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir? (X)A) TBMM'nin açılmasıyla B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle C) Meclis-i Mebusan ın toplanmasıyla D) Kuvayı Milliye'nin oluşturulmasıyla E) Müdafai Hukuk Cemiyetlerinin kurulmasıyla S.59) Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM'nin aldığı kararlardan biri A) İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi B) Ulusal Hükümet'in kurulması (X)C) Ankara nın başkent olması D) Moskova'ya bir kurul gönderilmesi E) Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesi S.60) Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM dönemi gelişmelerinden biri A) Yeni bir hükümet kurulması B) Düzenli ordunun kurulması (X)C) Çok partili düzene geçilmesi D) Vatanın düşmandan kurtarılması E) Yeni bir anayasa yapılması S.61) Aşağıdakilerin hangisinde, Boğazların, uluslararası bir komisyon yönetimine verilerek bütün devletlerin ticaret gemilerine açık tutulması hükmü yer almaktadır? A) Ankara Antlaşması'nda B) Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda C) Mondros Ateşkes Antlaşması'nda (X)D) Lozan Antlaşması'nda E) Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde S.62) Kurtuluş savaşı nda Mustafa Kemal, orduya savaşa hazırlamak ve ulusun savaşa katılmasını sağlamak amacıyla Meclis in verdiği yetkiye dayanarak Tekâlifi Milliye Emirleri yayımlamıştır. Bu buyruklar;

8 I. Sıkıyönetim II. Gerilla savaşı III. Topyekun seferberlik hallerinden hangilerinin başlatıldığını gösterir? A) I (X)B) III C) I ve II D) I ve III E) II ve III S.63) Milli Mücadele döneminde, aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin yargı yetkisini kullandığına bir kanıttır? (X)A) İstiklal mahkemelerini kurması B) Yeni bir Anayasa yapması C) Başkomutanlık Kanunu'nu kabul etmesi D) Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun kabulü E) Takriri Sükûn Kanunu'nu kabul etmesi S.64) Yunanlıların Doğu Trakya'yı boşaltması hükmü aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır? A) Ankara Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Montrö Antlaşması D) Sevr Antlaşması (X)E) Mudanya Ateşkes Antlaşması S.65) İlk TBMM nin; I. İstiklal Marşı nı kabul etmesi II. Meclisin adının TBMM olarak kabul edilmesi III. Misakı Milli yi ilke edinmesi, durumlarından hangileri ulusalcı niteliğe kanıt sayılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III (X)E) I, II ve III S.66) Aşağıdakilerden hangisinin imzalanması, TBMM Hükümeti nin tanınması ile ilgili olarak Fransa nın İngiltere ile görüş ayrılığına düştüğünün bir göstergesidir? (X)A) Ankara Antlaşması B) Mondros Ateşkes Antlaşması C) Sevr Antlaşması D) Mondros Ateşkes Antlaşması E) Mudanya Ateşkes Antlaşması S.67) Aşağıdakilerden hangisine İstanbul ve TBMM hükümetleri birlikte katılmışlardır? A) Sevr Antlaşması B) Lozan Görüşmeleri (X)C) Londra Konferansı D) San Remo Konferansı E) Mudanya Ateşkes Görüşmeleri S.68) Kurtuluş Savaşı'nın bazı bölümleri şunlardır: I. Birinci İnönü Savaşı II. Sakarya Meydan Savaşı III. Başkomutanlık Meydan Savaşı Aşağıdakilerden hangisi, bu savaşların bir sonucu A) Londra Konferansı B) Moskova Antlaşması (X)C) Gümrü Antlaşması D) Lozan Barış Antlaşması E) Mudanya Ateşkes Antlaşması S.69) TBMM Hükümeti, kuruluşunun ilk yıllarında, yabancı devletlerle siyasal ilişkiler (dostluk ilişkileri) kurarken aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat etmiştir? A) Askeri güç B) Sınır yakınlığı (X)C) Bağımsızlığa saygı D) Ekonomik yardımlaşma E) Yönetim şekli benzerliği S.70) Aşağıdakilerden hangisi, sosyal alanda yapılan inkılâplardan biri A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi B) Şapka Kanunu nun çıkarılması (X)C) Medreselerin kapatılması D) Soyadı Kanunu nun çıkarılması E) Milli Bayram ve Tatil Günleri hakkındaki kanunun çıkarılması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Tarih Soru Dağılımı 2001 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM (Cepheler- Antlaşmalar) 4 3 6 3 5 2 3 2 3 4 4 3 42 KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Kurtuluş Savaşının Stratejisi:

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

1881: Selanik te doğdu.

1881: Selanik te doğdu. 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur?

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur? Kurtuluş Savaşında Cepheler 1.DOĞU CEPHESİ : 1878 Berlin Antlaşması nda Rusya nın Ermeniler in koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya nın, ayrıca İngiltere ve Fransa

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler.

1. Bir devletin, diğer devletlerle ilişkilerinde göz önünde bulundurduğu ilkeler, o devletin dış politikasını belirler. ÜNİTE: TÜRK ORDUSU VE MİLLİ SAVUNMA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN DIŞ SİYASETİ, ATATÜRK ÜN SON GÜNLERİ VE ÖLÜMÜ KONU: Türk Ordusu ve Milli Savunma, Türkiye Cumhuriyeti nin Dış Siyaseti, Atatürk ün Son Günleri

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Ön Koşul Dersleri: Dersin Dili Dersin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir.

Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın başlangıcı olarak kabul edilir. 4/A 2.ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER cevap anahta önemli bir sporumuzdur. Geleneksel ülkemizde yapılan en önemli güreş şenliğidir. öğeler geldi. Asya toplumlarında Nevruz Bayramı her yıi coşku ile kutlanır ve ilkbaharın

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Tarih bölümünden YGS Sosyal Bilimler testinde 15 soru çıkıyor. 2015 YGS Tarih testine çalışan adaylara tavsiyemiz:

Tarih bölümünden YGS Sosyal Bilimler testinde 15 soru çıkıyor. 2015 YGS Tarih testine çalışan adaylara tavsiyemiz: 2015 YGS Tarih Konuları ve Soru Dağılımları YGS nin son testi olan Sosyal Bilimler testinde karşımıza çıkan ilk ders ise Tarih dersi. YGS Tarih e hazırlanan adaylar için bu yazımızda 2015 YGS Tarih Konularını

Detaylı

4.ÜNİTE 1.KISIM (Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA 82-108 ARASI BÜYÜK NUTUKA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP

4.ÜNİTE 1.KISIM (Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA 82-108 ARASI BÜYÜK NUTUKA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP 4.ÜNİTE 1.KISIM (Ünite çok uzun olduğu için 2 ye böldüm) SAYFA 82-108 ARASI BÜYÜK NUTUKA KADAR İNKİLAP TARİHİ BOŞLUK DOLDURMA ALFABETİK CEVAP ANAHTARINDAN BAKABİLİRSİNİZ Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2015 2016 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin Adı-Soyadı: Ödevin Veriliş Tarihi: 20 OCAK 2016 Ödevin Teslim Tarihi: 8 ŞUBAT 2016 1-Damat Ferit Hükümeti

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

2014-2015 Bahar Yarı Yılı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Çalışma Sorularıdır

2014-2015 Bahar Yarı Yılı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi Çalışma Sorularıdır 1. Atatürk inkılaplarında gerçekleştirilmek istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir? A)Eskisinden farklı yeni bir sistem yerleştirmek. B)Gelişmeyi engelleyici engelleri ortadan kaldırmak. C)Türkiye

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Uzm. J. / 2006. 63. I. Kapıkulu piyadeleri. 61. I. Taş işleme. II. Eyalet askerleri. II. Maden işleme. III.

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Uzm. J. / 2006. 63. I. Kapıkulu piyadeleri. 61. I. Taş işleme. II. Eyalet askerleri. II. Maden işleme. III. GENEL KÜLTÜR TESTİ 61. I. Taş işleme 63. I. Kapıkulu piyadeleri II. Maden işleme II. Eyalet askerleri III. Dokumacılık III. Kapıkulu süvarileri Yukarıdakilerden hangileri, İslamiyet ten önce Orta Asya

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Dersi. Örnek Sorular ve Cevaplar

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Dersi. Örnek Sorular ve Cevaplar Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Dersi Örnek Sorular ve Cevaplar 1-Yunan ordusunun taarruz gücünün kırılıp savunma konumuna geçmesinde aşağıdaki savaşlardan hangisi önemli bir role sahiptir? A-II.

Detaylı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 1 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Atatürk, başına geçtiği büyük Türk milleti ve ordusuyla, düşmanları yurdumuzdan atmış ve milletimizi tam bağımsızlığına kavuşturmuştu. Bunu yapabilmek için süreç şöyle başlamıştı:

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

SÜRE SÜRE: 4 DERS SAATİ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. Bir Osmanlı Şehri Selanik. Mustafa Kemal in Öğretim Gördüğü Okullar

SÜRE SÜRE: 4 DERS SAATİ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR. Bir Osmanlı Şehri Selanik. Mustafa Kemal in Öğretim Gördüğü Okullar 4. HAFTA (23 Eylül 27 Eylül) EYLÜL 3. Hafta (6- Eylül 20 Eylül) 2. Hafta (9- Eylül 3 Eylül) AY HAFTA SAAT 203 204 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 8. SINIF T.C. İNKILÂP TARİHİ

Detaylı

BÖLÜM - 6.1. Atatürk Dönemi Türk Dış Poliṫi kası (1923-1930) TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923 1930) DIŞ POLİTİKADA ÖNEMLİ GELİŞMELER

BÖLÜM - 6.1. Atatürk Dönemi Türk Dış Poliṫi kası (1923-1930) TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923 1930) DIŞ POLİTİKADA ÖNEMLİ GELİŞMELER 6. ÜNİTE: ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI Bölüm 1: Türk Dış Politikası (1923 1930) BÖLÜM - 6.1. TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923 1930) Dış politika, bir devletin diğer devletlerle kurduğu veya kuracağı ilişkilerin

Detaylı

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI 11 1. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk Devletlerinde devlet işlerini yürüten görevlilerden biri değildir? A) Buyruk B) Oguş C) Tudun D) Subaşı E) Yargucu 4. Aşağıdaki

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 1919 1919 Güney Cephesi Doğu Cephesi 1919 Batı Cephesi SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ Mustafa Kemal in Başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazandı. Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere

II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere nin Yunanlıları kışkırtması, Yunanistan ın dostlarına

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 1919 1919 Güney Cephesi Doğu Cephesi 1919 Batı Cephesi SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ Mustafa Kemal in Başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazandı. Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır

Detaylı

BÖLÜM 3.1. Doğu ve Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER 1. DOĞU CEPHESİ 2. GÜNEY CEPHESİ 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER

BÖLÜM 3.1. Doğu ve Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER 1. DOĞU CEPHESİ 2. GÜNEY CEPHESİ 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER BÖLÜM 3.1. KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Türk Kurtuluş Savaşı başlıca üç cephede gerçekleşti. Bunlar kapanma sırasına göre Doğu, Güney ve Batı Cepheleridir. 1. DOĞU

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I DERSİ ÖRNEK SORULARI Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir. S.1) Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I DERSİ ÖRNEK SORULARI Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir. S.1) Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I DERSİ ÖRNEK SORULARI Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir. S.1) Bir milletin sahip olduğu siyasi, sosyal ve askeri alanlardaki kurumların devlet eliyle, makul ve

Detaylı

KPSS GENEL KÜLTÜR 13 2010 GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1

KPSS GENEL KÜLTÜR 13 2010 GENEL KÜLTÜR (GENEL DENEME - BC) 1 KPSS GENEL KÜLTÜR 1) İslamiyet ten önceki Türk devletlerinde, I. Sanat eserlerinin daha çok taşınabilir malzemeden yapılması II. Oniki Hayvanlı Türk Takviminin kullanılması III. Hayvancılığın temel geçim

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE -

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - 1. ÜNİTE - -. ÜNİTE - Mustafa'da Çocuktu Selanik'in Sosyal ve Kültürel Yapısı 5. Soruda yer alan çok farklı ırkların bir arada yaşaması şehrin çok uluslu bir yapıda olduğunu ve kültürel yapının zengin olduğunu kanıtlamaktadır.

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi 13 Kasım 1918 de İstanbul a gelen Mustafa Kemal siyasi yollarla mücadele etmek, bir hükümet kurmak ve kurulacak hükümette bakan olabilmek için çalışmıştır. Baskı altındaki

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Türk Kurtuluş Savaşı; ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Merkezi Yazılıya Hazırlık Okula Yardımcı Kısa ve Öz 8 %100 Sınava Uyumlu Kazanım Merkezli 2014-2015 T EOG ÇALISMA KAGIDI Öğrencinin Adı - Soyadı... Sınıfı - Numarası

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları. Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler

ORTAÖĞRETİM. Öğretmenin. Ders Notları. Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler ORTAÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Öğretmenin Ders Notları Çözümlü / Cevaplı Sorular ve Etkinlikler II ORTAÖĞRETİM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (Öğretmenin Ders Notları) EDİTÖR Turgut

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Atatürk ün Dış Politika Stratejisi: Hedefler ve Prensipler

Atatürk ün Dış Politika Stratejisi: Hedefler ve Prensipler Doç Dr. Atilla SANDIKLI Atatürk ün Dış Politika Stratejisi: Hedefler ve Prensipler YAYINLARI İSTANBUL 2014 Kütüphane Katolog Bilgileri: Yayın Adı: Atatürk ün Dış Politika Stratejisi: Hedefler ve Prensipler

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

İkinci muhalefet partisi Kurucusu:Fethi Okyar Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik esaslarına bağlı

İkinci muhalefet partisi Kurucusu:Fethi Okyar Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik esaslarına bağlı II.TBMM VE GELİŞMELER Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcından itibaren, TBMM de ortak amaç vatanı kurtarmaktı. Savaş bitiminde I.TBMM de her kafadan ses çıkmaya başladı. Birlik beraberlik bozuldu. I.TBMM yıprandı.

Detaylı

1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.

1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1881: Selanik'te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi. 13 Mart 1899 : İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM I. SINIF I. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 Dil nedir, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri,

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ

A GENEL KÜLTÜR TESTİ 1. Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin eski ve köklü bir kültüre sahip olduklarının bir göstergesi olduğu savunulabilir? A) Yerleşik hayata geçmeleri B) İlk devletlerini Orta Asya da kurmaları C) Çeşitli

Detaylı

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KAZANIMLAR TEST NO TEST/KONU ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder.. Atatürk ün öğrenim hayatı

Detaylı

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet

T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet T.C.İnkılap Tarihi Ders Notları-Tüm Özet I.MEŞRUTİYET İN İLANI(23 ARALIK1876):Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi aydınların oluşturduğu gruba Genç Osmanlılar veya Jön Türkler denirdi. Bu grup yanlarına Mithat

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu.

1881 Gümrük kolcusu Ali Rıza Bey ile Zübeyde Hanım'ın oğlu olarak Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) 1938) "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." "Đki Mustafa Kemal

Detaylı

4. ÜNİTE: TÜRK İNKILÂBI

4. ÜNİTE: TÜRK İNKILÂBI Bölüm 1: Siyasal Alanda İnkılâplar BÖLÜM 4.1. - 1 SİYASAL ALANDA İNKILÂPLAR Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başarıya ulaşan Türk Kurtuluş Savaşı, Türk İnkılâbı nın temellerini oluşturdu. Türk inkılabı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

8. SINIF TATİL PROGRAMI

8. SINIF TATİL PROGRAMI 25 Ocak 2016 - Pazartesi OKUMA KÜLTÜRÜ / Okuma Kitaplarım / Metnin Bağlamına Göre Kelimeler DOĞA VE EVREN / Sevgili Bahar Ağacı / Deyim OKUMA KÜLTÜRÜ / Kitap Hastanesi / Nokta SAYILAR / Üslü Sayılar /

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Hafta 11 Prof. Dr. Haluk SELVİ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

TOKİ GÖKSU ORTA OKULU 8. SINIF TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2. DÖNEM TEOG SINAVI KAZANIM VE SORULARI

TOKİ GÖKSU ORTA OKULU 8. SINIF TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2. DÖNEM TEOG SINAVI KAZANIM VE SORULARI TOKİ GÖKSU ORTA OKULU 8. SINIF TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 2. DÖNEM TEOG SINAVI KAZANIM VE SORULARI 3.ÜNİTE YA İSTİKLÂL, YA ÖLÜM! 1. Kurtuluş Savaşı nda Doğu ve Güney cephelerinde yapılan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı