A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (X) S.1)"

Transkript

1 A TATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II DERSİ ÖRNEK SORULARI (Doğru Cevap (X) işareti ile verilmiştir) S.1) Aşağıdaki yerlerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasında Yunanistan dan harp tazminatı olarak alınmıştır? a-bozcaada b-gökçeada (X) c-karaağaç d-enez e-tavşan Adası S.2) Lozan Antlaşması nın azınlıklarla ilgili hükümleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a- Türkiye deki Rumlarla Yunanistan daki Türkler mübadele edileceklerdir. b- İstanbul da yaşayan Rumlar ve Batı Trakya Türkleri bu mübadelenin dışında kalacaklardır. c- Fener Patrikhanesi siyasi işlerle uğraşmayacaktır. d- Türkiye Devleti ve Yunanistan ülkelerinde yaşayan azınlıkların haklarını koruyacaklardır. (X) e- Fener Patrikhanesi dünyadaki tüm Ortodoksların dini temsilini yürütecektir. S.3) Lozan Görüşmelerinde aşağıdakilerden hangisi Türkiye için bir sorun olmamıştır? (X) a- Hatay b-boğazlar c-kapitülasyonlar d- Türk-Yunan ilişkiler e-türkiye-irak sınırı S.4) Aşağıdakilerden hangisi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçlarından biri A) Yunanistan'ın taarruz kabiliyetinin kırılarak savunma zorunda bırakılması B) Anlaşma Devletlerinin, TBMM Hükümeti'ne ateşkes önerisinde bulunması (X) C) TBMM Hükümeti ile Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması'nın yapılması D) İngiltere ile esir değişimi anlaşmasının imzalanması E) TBMM Hükümeti ile Fransa arasında Ankara Antlaşması'nın yapılması S.5) İngiltere nin baskısı ve biraz da menfaat hislerinden dolayı ortaklarının politikalarını zoraki destekleyen İtalya, aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra tavrını net biçimde ortaya koyarak Antalya bölgesinden birliklerini çekmiştir? a)i.inönü Muharebesi (X) b)ii. İnönü Muharebesi c)londra Konferansı d)sakarya Muharebesi e)başkomutanlık Meydan Savaşı S.6) Kuvayı Milliye dönemini sona erdiren ve Rusya nın B.M.M Hükümeti ne daha yapıcı yaklaşımına neden olan savaş aşağıdakilerden hangidir? (X) a)i.inönü Muharebesi b)ii.inönü Muharebesi c) Sakarya Savaşı d)büyük Taarruz e) Kütahya Eskişehir Muharebesi S.7) B.M.M kendisine karşı çıkan, daha da çıkması kuvvetle muhtemel olan olayları etkisiz hale getirmek amacıyla kabul ettiği ilk kanunun adı nedir? a)tekalif-i Milliye b) İstiklal Mahkemeleri c)teşkilat-ı Esasiye d) Başkomutanlık Kanunu (X) e) Hıyanet-i Vataniye Kanunu S.8) I. Ankara Antlaşması. II. Gümrü Antlaşması III. Moskova Antlaşması IV. İkinci Londra Konferansı. V. Kars Anlaşması TBMM nin siyasi alanda bir varlık olarak tanınmasında etkili olan yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sarası aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) I, IV, III, II, V (X) B) II, IV, III, V, I C) V, III, I, II, IV D) IV, III, II, I, V E) V, IV, I, III, II S.9) Mudanya Ateşkes Antlaşması nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiğini gösterir? A) Doğu Trakya, Meriç ırmağının sol sahiline kadar on beş gün içinde Yunanlılar tarafından terk edilecektir.

2 (X) B) Doğu Trakya, itilaf Devletlerinin memurları aracılığıyla otuz gün içinde TBMM Hükümeti memurlarına teslim edeceklerdir. C) Lozan Konferansı'nın bitimine kadar Türkler Doğu Trakya'da sekiz bin asker bulunduracaktır. D) Türk Ordusu Boğazlardaki 15 er kilometrelik bölgeye girmeyecektir. E) İtilaf Devletlerinin kuvvetleri Lozan Antlaşması'na kadar İstanbul'da kalacaktır. S.10) İtilaf Devletlerinin B.M.M hükümetini resmen muhatap olarak kabul ettiği ilk olay aşağıdakilerden hangisidir? a) San Remo Konferansı b) Lozan Konferansı c)paris Barış Konferansı (X) d)londra Konferansı e)moskova Anlaşması S.11) B.M.M Hükümeti ile Sovyet Hükümetleri arasında imzalanan ve Doğu sınırlarımıza son şeklini veren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? a)ankara Anlaşması b)gümrü Anlaşması (X)c)Kars Anlaşması d) Moskova Anlaşması e) Brest-Litowsk Anlaşması S.12) Ulusal Kurtuluş Savaşımızın devam ettiği yıllarda Sovyet Rusya: I. Anadolu'daki ulusal bağımsızlık çabalarını desteklemiştir. II. Dışişleri Bakanı nın 16 Mart 1921 de TBMM Hükümeti adına İtalya, İngiltere ve Fransa ile görüşmeler yapmasını protesto etmiştir. III. TBMM Hükümeti'nin 20 Ekim 1921'de Fransa ile yaptığı Ankara Antlaşması'nı protesto etmiştir. Sovyet Rusya'nın bu politikalarından nasıl bir sonuç çıkarılabilir? (X)a) TBMM Hükümeti'nin batı ile sıkı ilişki kurmasını istemediği b) Türkiye'deki ulusçuluk akımlarından çekindiği c) TBMM Hükümeti'ni dışarıda ve içerde güçsüz bırakmak istediği d) Bağımsız bir Türk devletinin kurulmasını istemediği e) TBMM Hükümeti'ni bu devletlere karşı korumaya çalıştığı S.13) Lozan barış görüşmelerinde TBMM, İsmet Paşa dan aşağıdaki konulardan hangilerinde kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir? a) Musul Sorunu - Kapitülasyonlar (X)b) Kapitülasyonlar - Ermeni Yurdu c) Dış borçlar - Ermeni Yurdu d) Azınlık Hakları - Dış Borçlar e) Dış Borçlar - Kapitülasyonlar S.14) Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Barış Antlaşması'nda bir çözüme kavuşturulamamıştır? a) Azınlık Hakları b) Harp Tazminatı c) Hatay ın Geleceği (X)d) Türkiye-Irak Sınırı e) Dış borçlar S.15) Mustafa Kemal in 24 Nisan 1920 tarihinde Meclise sunduğu önergede, aşağıdaki konuların hangisinden söz edilmemiştir? a) Meclisin üstünde bir gücün olmadığı. b) Hükümet kurmanın zorunlu olduğu. c) Geçici bir padişah vekili veya geçici kaydıyla bir hükümet başkanı seçilmesinin doğru olmayacağı. d) Meclisin seçtiği ve meclise karşı sorumlu bir hükümet oluşturulması gerektiği. (X)e) Yeni dönemde yargı yetkisinin nasıl kullanılacağı S. 16) I- Meclis-i Mebusan a seçilenlerden isteyenler, II- Malta dan sürgünden dönenler, III- Mustafa Kemal Paşa nın genelgesi üzerine seçilenler.

3 I.TBMM ni oluşturan üyelerle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri aşağıdaki seçeneklerde doğru olarak verilmiştir? a) I. ve II. b) III c) I ve III (X)d) I, II ve III e) II ve III S.17) Sovyetler Birliği nin Kurtuluş Savaşı sırasında destekledikleri Türkiye ile ittifak anlaşması değil de dostluk anlaşması imzalamalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? a)türkiye nin Komünist sistemle yönetiliyor olmaması (X)b)İngiltere ile bir ticaret anlaşması yapmak istemeleri c)fransa ile bir ticaret anlaşması yapmak istemeleri d)doğu Anadolu da Ermenilere yardım yapıyor olmaları e)türk Hükümetine güvenmemeleri S.18) Lozan Antlaşması ile aşağıdaki konulardan hangisinde Misak-ı Milli hedefinin tam olarak gerçekleştirildiği söylenebilir? a) Boğazlar b) Ege Adaları (X)c) Kapitülasyonlar d) Batı Trakya e) Türkiye nin Güney Sınırı S.19) Mecliste de alınan kararlar içinde yer alan Padişah ve Halife baskılardan kurtulduktan sonra meclisin yapacağı kanuna göre durumunu yeniden alır maddenin uygulanışı ile ilgili olarak ilk uygulama aşağıdakilerden hangisidir? (X)a) Saltanatın kaldırılması b) Hıyanet-i Vataniye Kanunu nun kabulü c) Hilafetin Kaldırılması d) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nun kabulü e) Devletin dini İslam dır maddesinin Anayasa dan çıkarılması S.20) Aşağıda verilen Kurtuluş Savaşı yıllarında çıkmış iç isyanlardan hangisi amaç bakımından diğerlerinden farklıdır? a) Milli Aşireti İsyanı b) Koçgiri İsyanı c) Cemil Çeto Olayı d) Ali Batı Olayı (X)e) Çapanoğlu İsyanı S.21) 1 Kasım 1922'de kabul edilen bir kararla saltanat kaldırılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu kararın kabul edilmesini çabuklaştırmıştır? a) Mondros Mütarekesi nin imzalanması b) Cumhuriyetin ilan edilmiş olması c) Londra Konferansı'na davet edilmiş olması d) Yeni bir Anayasa'nın kabul edilmiş olması (X)e) Lozan'da yapılacak barış görüşmelerin Osmanlı Hükümeti'nin de çağrılması S.22) Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış Görüşmelerine yalnız Boğazlar rejimini ilgilendiren konularda katılan devletlerden biridir? a) İtalya b) Yunanistan c) Fransa d) İngiltere (X) e) Sovyet Rusya S.23) Sakarya Savaşı öncesi Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından yayınlanan ve savaşa katkı için halka yeni yükümlülükler getiren genelge aşağıdakilerden hangisidir? (X)a)Tekâlif-i Milliye b)kuvayı Milliye c)misâk-ı Milli d)teşkilât-ı Esasiye e)savaş Vergisi Kanunu S.24) I. Fener Patrikhanesi'nin İstanbul'da bırakılması II. Türk ve Rum ahalinin değiştirilmesi III. Rodos ve Oniki Ada ile Meis'in Yunanistan'a verilmesi IV. Dış borçların paylaşılması V. Doğu Trakya nın boşaltılması VI. Azınlıklara bazı haklar tanınması Lozan Konferansı'nda yukarıdaki konulardan hangileri görüşülmemiştir? A) I, III B) I, II, III (X)C) III, V D) III, VI, V E) III, IV, VI S.25) 3 Mayıs 1920 de kurulan ilk BMM Hükümeti üyeleri kim tarafından seçilmiştir? a) Kurtuluş Savaşı'nı yürüten komutanlar b) Heyet-i Temsiliye c) Cumhurbaşkanı d) Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı (X)e) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri

4 S.26) Aşağıdaki Balkan ülkelerinden hangisi Balkan Antantı na katılmamıştır? a-yunanistan b-romanya c-türkiye d-yugoslavya (X)e-Bulgaristan S.27) Aşağıdakilerden hangisi I.İzmir İktisat Kongresi nin aldığı kararlardan birisi A) Toprak reformu yapılması B) Yerli hammaddenin Türkiye de işlenmesi C) Özel sektörün kredi ile desteklenmesi (X)D) Birinci Beş Yıllık Sanayi Kalkınma Planı nın uygulanması E) Demiryollarının yapılması S.28) Aşağıdakilerden hangisi ilk TBMM nce kabul edilmiştir? A) Takriri Sükûn Kanunu nun kabulü B) Lozan Antlaşması nın onaylanması C) Ankara nın başkent yapılması D) Cumhuriyetin ilan edilmesi (X)E) Mustafa Kemal e Gazi unvanı ve Mareşal rütbesinin verilmesi S.29) Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun uygulamalarından birisi A) İstanbul Darülfünunu na bağlı İlahiyat Fakültesi kurulması B) Yabancı ve azınlık okullarının Maarif Vekâleti denetimine alınması (X)C) İstanbul Üniversitesi nin kurulması D) Türkiye deki bütün meslek okullarının Maarif Vekâleti denetimine alınması E) Üniversite reformunun gerçekleştirilmesi S.30) Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası'nın dayandığı temel ilkelerden biri A) Milli Egemenlik B) Tek meclis C) Güçler birliği D) Meclisin üstünlüğü (X)E) Güçler ayrılığı S.31) İki Dünya Savaşı arasındaki dönemdeki dış politikaları dikkate alındığında Revizyonist olarak nitelendirilen Avrupa devletleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Almanya İngiltere b) İngiltere Fransa (X)c) Almanya İtalya d) Rusya İtalya e) Almanya Rusya S.32) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti ile birlikte TBMM Hükümeti'nin Londra Konferansı'na çağrılmasında etkili olmuştur? (X)A) I. İnönü Muharebesi B) II. İnönü Muharebesi C) Sakarya Meydan Muharebesi D) Başkomutanlık Meydan Muharebesi E) Doğu illerinin düşmandan temizlenmesi S.33) 1921 Anayasası nın kabulünden 1924 Anayasası nın kabulüne kadar geçen süre içinde anayasal nitelikte alınan kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? A) Cumhuriyetin ilanı B) Saltanatın kaldırılması C) Ankara nın başkent yapılması D) Hilafetin kaldırılması (X)E) TBMM seçimlerinin yenilenmesi S.34) yılları arası dönemde Türkiye kendisi için en büyük tehlike olarak aşağıdaki ülkelerden hangisini görmüş ve önlemler almaya çalışmıştır? A) SSCB. B) İngiltere C) Yunanistan D) Fransa (X)E) İtalya S.35) Türkiye de meclis hükümeti sisteminin uygulanması ve kabine sistemlerine geçilmesi olayları ile başlamıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere gelecek iki doğru ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) Kanun-ı Esasî nin ilanı - I. TBMM nin açılması B) Cumhuriyetin İlanı - Teşkilat-ı Esasiye Kanunu nun kabulü C) 1921 Anayasasının kabulü - II.TBMM nin açılması D) Saltanatın kaldırılması - Cumhuriyetin İlanı (X)E) I.TBMM nin açılması - Cumhuriyetin İlanı S.36) Yunanistan'ın Anadolu kıyısına yakın adalarda asker bulundurmayacağı hükmü aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır?

5 A) Mondros Ateşkes Antlaşması B) Ankara Antlaşması (X)C) Lozan Antlaşması D) Mudanya Ateşkes Antlaşması E) Montrö Boğazlar Sözleşmesi S.37) I. Lozan Antlaşması II. Türk Medeni Kanunu III. Misak-ı Milli IV Anayasası V Anayasası Yukarıda verilen belgelerden hangileri azınlıkların durumunu doğrudan ilgilendirmektedir? A) I, II, V (X)B) I, II, III C) III, IV, V D) I, III, IV E) I, III, V S.38) I. Batı Anadolu da yaşayan Rumlar II. Gümülcine ve İskeçe de yaşayan Türkler III. İstanbul da yaşayan Rumlar IV. Teselya ve Makedonya da yaşayan Türkler Yukarıdakilerden hangileri Lozan Anlaşması na göre nüfus değişimi dışında tutulmuştur? A) I, II (X)B) II, III C) III, IV D) I, II, III E) I, IV S.39) Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun ilk yıllarında izlenen ekonomi politikaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Özel teşebbüsün desteklenmesi B) Tarımın gelişmesi için gerekli önlemlerin alınması C) Kamu yararını doğrudan ilgilendiren işletmelerin millileştirilmesi D) Kontrollü bir döviz kuru politikası uygulanması (X)E) Devletçi ekonomik modelin tercih edilmesi S.40) Aşağıdakilerden hangisi TBMM açıldıktan sonra alınan kararlardan birisi A) TBMM nin üstünde bir güç yoktur. B) TBMM yasama ve yürütme yetkilerini kendinde toplamıştır. C) Bir padişah vekili ortaya çıkartmak uygun değildir. (X)D) Milli cemiyetleri bir çatı altında toplamak gerekir. E) Padişah ve Halife, baskıdan kurtulduktan sonra Meclisin kararına göre yerini alacaktır. S.41) Kurtuluş Savaşı nda Mustafa Kemal Paşa nın Başkumandanlık görevini üstlenmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir? a) TBMM ne karşı ayaklanmaların çıkması (X)b) Türk Ordusu nun Sakarya Nehrinin doğusuna çekilmesi c) Sakarya Savaşı d) Mustafa Kemal Paşa nın TBMM Başkanı seçilmesi e) İkinci İnönü Savaşı S.42) Atatürk Döneminde tek partili yönetimden çok partili yönetime geçme girişimleri olmuştur. Bu girişimler aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır? a)meclisteki siyasal anlaşmazlıkları azaltmak (X)b)Halkın istek ve görüşlerinin meclise daha çok yansımasını sağlamak c)dış devletlerin ekonomik desteğini kazanmak d)cumhuriyet yönetimine karşı olanları belirlemek e)devlet hizmetlerinin yürütülmesini kolaylaştırmak S.43) İzmir'de toplanan Türkiye I. İktisat Kongresi'nde: Ekonominin her kesiminde bağımsızlığın sağlanması ve korunması bir ilke olarak kabul edilmiştir. Lozan Barış Antlaşması'nın aşağıdaki hükümlerinden hangisi bu ilkeyi destekleyici niteliktedir? A) Boğazlar Komisyonu'nun kurulması

6 B) Azınlık mahkemelerine son verilmesi C) Harp tazminatının Yunanistan'a yüklenmesi (X)D) Kapitülasyonların kaldırılması E) Osmanlı dış borçlarının ödenmesinin bazı esaslara bağlanması S.44) Türkiye nin komşularıyla ve dünya devletleri ile barışçıl bir politika izlediğini gösteren aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk döneminde gerçekleştirilmemiştir? A) Balkan Antantı nın imzalanması B) Milletler Cemiyeti ne üye olunması (X)C) Bağdat Paktı nın imzalanması D) Sadabad Paktı nın imzalanması E) İtalya nın Habeşistan ı işgaline tepki gösterilmesi S.45) Ülkemizde kadınlar milletvekili seçme ve seçilme hakkını hangi yılda kazanmışlardır? a) 1932 b)1933 (X)c)1934 d)1931 e)1930 S.46) I.TBMM döneminde oluşmuş olan gruplardan II. TBMM döneminde partileşerek adını almıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere gelecek doğru ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? a) I. Müdafaa-ı Hukuk - Serbest Cumhuriyet Fırkası b) II. Müdafaa-ı Hukuk - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (X)c) I.Müdafaai Hukuk Halk Fırkası d) I. Müdafaa-ı Hukuk Cumhuriyet Halk Fırkası e) Halk İştirakiyyun - Halk Fırkası S.47) Aşağıdakilerden hangisi yılları arasında Türkiye ile Fransa arasında yaşanan problemlerden a- Misyoner Okulları Meselesi (X)b- Etabli (yerleşmiş azınlıklar) Anlaşmazlığı Meselesi c- Bozkurt-Lotus Meselesi d- Osmanlı borçları Meselesi e- Adana-Mersin Demiryolu Meselesi S.48) Türk inkılabı incelendiğinde önce temel inkılapların yapıldığı, sonra da bunlara bağlı diğer inkılapların gerçekleştirildiği görülür. Böyle bir yönelime göre, aşağıdakilerden hangisi diğerlerinin gerçekleştirilmesine ortam hazırlamıştır? a)medreselerin kapatılması (X)b)Halifeliğin kaldırılması c)şapka kanunun kabul edilmesi d)tekke ve zaviyelerin kapatılması (X)e)Laiklik ilkesinin kabulü S.49) Aşağıda verilenlerden hangisinin toplumsal hayatta eşitliğin sağlanmasına katkısı olduğu söylenemez? A) Kadın haklarının kabulü B) Hafta Tatili ve Milli Bayramlarla İlgili Kanun un kabul edilmesi C) Uzunluk ve ağırlık ölçülerinin değiştirilmesi (X)D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması E) Soyadı Kanunu nun kabulü S.50) Sevr Antlaşması ile ilgili bir değerlendirme yapıldığında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılmaz? A) Azınlıkların Türklerden daha fazla haklara sahip olduğu (X)B) Misak-ı Milli sınırları içinde bir Osmanlı Devleti'nin bırakılmış olduğu C) Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümünde Anlaşma Devletleri denetiminde yeni devletler kurulacağı D) Osmanlı Devleti'nin İstanbul üzerindeki egemenliğinin sona erdiği E) Ege Bölgesinin yönetiminin Yunanistan'ın eline geçtiği S.51) B.M.M ile Ermeniler arasında imzalanan ve B.M.M hükümetinin ilk siyasi anlaşması olması münasebetiyle ayrı bir öneme sahip olan antlaşmanın ismi nedir? a)ankara (X)b)Gümrü c)dostluk Anlaşması d)kars e)moskova Anlaşması

7 S.52) Avrupa dan 1683 tarihinde başlayan geri çekilme sürecimiz aşağıdakilerden hangisi ile durdurulmuştur? a) II. İnönü Savaşı b) Mudanya Mütarekesi (X)c) Sakarya Savaşı d) Dumlupınar Savaşı e) Başkomutanlık Meydan Muharebesi S.53) 1921'de imzalanan Moskova Antlaşması'nın aşağıda verilen maddelerinden hangisi TBMM Hükümeti'yle Sovyetler Birliği'nin siyasi alanda birlikte hareket edecekleri anlamını taşımaktadır? A) Sovyetler Birliği'nin Misakı Milli'yi tanıması B) Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya'sı arasında imzalanmış olan antlaşmaların geçersiz sayılması C) Sovyetler Birliği'nin, kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmesi (X)D) İki taraftan birinin tanımadığı devletlerarası bir senedi diğerinin de tanımaması E) İki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin arttırılması S.54) Aşağıdaki şehirlerden hangisi düşman işgalinden Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla, savaş yapmadan kurtarılmıştır? A) İzmir (X)B) Edirne C)Gaziantep D) Kars E) Urfa S.55) Türkiye'nin bugünkü sınırlarının belirlenmesinde aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin bir rolü olmamıştır? A) Gümrü Antlaşması B) Ankara Antlaşması (1921) C) Lozan Antlaşması D) Moskova Antlaşması (X)E) Balkan Antantı S.56) Lozan barış görüşmelerinde Türkiye'nin isteklerine en çok direnme gösteren devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? A) Yugoslavya- Fransa- Sovyet Rusya B) Japonya- İtalya- Yunanistan C) Yunanistan- Romanya- Yugoslavya (X)D) İngiltere- Fransa- Yunanistan E) Romanya- Sovyet Rusya- Japonya S. 57) Osmanlı Mebuslar Meclisi nce kabul edilen ve daha sonra da TBMM nce de benimsenen Misak-ı Millî de aşağıdakilerin hangisiyle ilgili olarak karar alınmamıştır? A) Azınlık hakları. (X)B) Rodos ve On iki Ada. C) Kapitülasyonlar. D) Batı Trakya nın durumu. E) Elviye-i Selase nin durumu S.58) Erzurum ve Sivas kongrelerinde seçilen Temsil Kurulu nun görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir? (X)A) TBMM'nin açılmasıyla B) Cumhuriyetin ilan edilmesiyle C) Meclis-i Mebusan ın toplanmasıyla D) Kuvayı Milliye'nin oluşturulmasıyla E) Müdafai Hukuk Cemiyetlerinin kurulmasıyla S.59) Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM'nin aldığı kararlardan biri A) İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi B) Ulusal Hükümet'in kurulması (X)C) Ankara nın başkent olması D) Moskova'ya bir kurul gönderilmesi E) Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesi S.60) Aşağıdakilerden hangisi, ilk TBMM dönemi gelişmelerinden biri A) Yeni bir hükümet kurulması B) Düzenli ordunun kurulması (X)C) Çok partili düzene geçilmesi D) Vatanın düşmandan kurtarılması E) Yeni bir anayasa yapılması S.61) Aşağıdakilerin hangisinde, Boğazların, uluslararası bir komisyon yönetimine verilerek bütün devletlerin ticaret gemilerine açık tutulması hükmü yer almaktadır? A) Ankara Antlaşması'nda B) Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda C) Mondros Ateşkes Antlaşması'nda (X)D) Lozan Antlaşması'nda E) Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde S.62) Kurtuluş savaşı nda Mustafa Kemal, orduya savaşa hazırlamak ve ulusun savaşa katılmasını sağlamak amacıyla Meclis in verdiği yetkiye dayanarak Tekâlifi Milliye Emirleri yayımlamıştır. Bu buyruklar;

8 I. Sıkıyönetim II. Gerilla savaşı III. Topyekun seferberlik hallerinden hangilerinin başlatıldığını gösterir? A) I (X)B) III C) I ve II D) I ve III E) II ve III S.63) Milli Mücadele döneminde, aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin yargı yetkisini kullandığına bir kanıttır? (X)A) İstiklal mahkemelerini kurması B) Yeni bir Anayasa yapması C) Başkomutanlık Kanunu'nu kabul etmesi D) Hıyaneti Vataniye Kanunu'nun kabulü E) Takriri Sükûn Kanunu'nu kabul etmesi S.64) Yunanlıların Doğu Trakya'yı boşaltması hükmü aşağıdakilerin hangisinde yer almaktadır? A) Ankara Antlaşması B) Moskova Antlaşması C) Montrö Antlaşması D) Sevr Antlaşması (X)E) Mudanya Ateşkes Antlaşması S.65) İlk TBMM nin; I. İstiklal Marşı nı kabul etmesi II. Meclisin adının TBMM olarak kabul edilmesi III. Misakı Milli yi ilke edinmesi, durumlarından hangileri ulusalcı niteliğe kanıt sayılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III (X)E) I, II ve III S.66) Aşağıdakilerden hangisinin imzalanması, TBMM Hükümeti nin tanınması ile ilgili olarak Fransa nın İngiltere ile görüş ayrılığına düştüğünün bir göstergesidir? (X)A) Ankara Antlaşması B) Mondros Ateşkes Antlaşması C) Sevr Antlaşması D) Mondros Ateşkes Antlaşması E) Mudanya Ateşkes Antlaşması S.67) Aşağıdakilerden hangisine İstanbul ve TBMM hükümetleri birlikte katılmışlardır? A) Sevr Antlaşması B) Lozan Görüşmeleri (X)C) Londra Konferansı D) San Remo Konferansı E) Mudanya Ateşkes Görüşmeleri S.68) Kurtuluş Savaşı'nın bazı bölümleri şunlardır: I. Birinci İnönü Savaşı II. Sakarya Meydan Savaşı III. Başkomutanlık Meydan Savaşı Aşağıdakilerden hangisi, bu savaşların bir sonucu A) Londra Konferansı B) Moskova Antlaşması (X)C) Gümrü Antlaşması D) Lozan Barış Antlaşması E) Mudanya Ateşkes Antlaşması S.69) TBMM Hükümeti, kuruluşunun ilk yıllarında, yabancı devletlerle siyasal ilişkiler (dostluk ilişkileri) kurarken aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat etmiştir? A) Askeri güç B) Sınır yakınlığı (X)C) Bağımsızlığa saygı D) Ekonomik yardımlaşma E) Yönetim şekli benzerliği S.70) Aşağıdakilerden hangisi, sosyal alanda yapılan inkılâplardan biri A) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi B) Şapka Kanunu nun çıkarılması (X)C) Medreselerin kapatılması D) Soyadı Kanunu nun çıkarılması E) Milli Bayram ve Tatil Günleri hakkındaki kanunun çıkarılması

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖ ĞRETİM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 Derleyen: Fikret Yücel 2014 Ankara sayfa 1 Cumhuriyet Türkiyesinin Sanayileşmede

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922)

Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) Ünite 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) ÜNİTE 5 EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) EN UZUN YÜZYIL (1800 1922) XIX. YüZYıL BŞLRıN SY VE VRUP vrupa evletlerinin Genel Politikaları İNGİLTERE XIX. yüzyılın en güçlü devleti

Detaylı

TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI. Kenan OLGUN* ÖZET

TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI. Kenan OLGUN* ÖZET TÜRKİYE DE CUMHURİYETİN İLANINDAN 1950 YE GENEL SEÇİM UYGULAMALARI Kenan OLGUN* ÖZET Osmanlı Devleti nde Müslüman halkın seçimle ilk tanışması 1840 yılında sancaklarda kurulan Muhassıllık Meclisleri ile

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS G.Ü. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 1, (2004), 101-112 101 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER *

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * CUMHURİYET DÖNEMİNDE ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞTE ROL OYNAYAN DİNAMİKLER * Giriş: Mustafa Çufalı * Türkiye de II. Meşrutiyet ten beri birçok siyasal parti kurulmuştur. Bu partilerin kuruluş, gelişme çabaları

Detaylı

TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE MÜBADELEDEN ISKAT (ÇIKMA) YOLLARI

TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE MÜBADELEDEN ISKAT (ÇIKMA) YOLLARI TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE MÜBADELEDEN ISKAT (ÇIKMA) YOLLARI Dr. İbrahim ERDAL 30 ÖZET Türkiye ile Yunanistan

Detaylı

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu *

II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * II. Dünya Savaşı ndan Sonra Sovyetler Birliği nin Türkiye ye Yönelik Talepleri ve Türk Basınının Tutumu * Kemal YAKUT ** II. Dünya Savaşı na kadar Türk-Sovyet ilişkileri, Bağımsızlık Savaşı sırasında Lenin

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ *

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 233-258, ELAZIĞ-2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN

Detaylı

TÜRKİYE'DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ VE 1945'TE ÇOK PARTİLİ SİYASÎ HAYATA GEÇİŞİN NEDENLERİ (1908-1945) Ercan HAYTOĞLU*

TÜRKİYE'DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ VE 1945'TE ÇOK PARTİLİ SİYASÎ HAYATA GEÇİŞİN NEDENLERİ (1908-1945) Ercan HAYTOĞLU* TÜRKİYE'DE DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİ VE 1945'TE ÇOK PARTİLİ SİYASÎ HAYATA GEÇİŞİN NEDENLERİ (1908-1945) THE PROCESS OF DEMOCRACY AND THE REASONS OF TRANSITION TO MULTI-PARTY SYSTEM İN TURKEY Ercan HAYTOĞLU*

Detaylı

ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR ĐTĐBARIYLA ERMENĐSORUNU -1918-1922 Dönemi-

ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR ĐTĐBARIYLA ERMENĐSORUNU -1918-1922 Dönemi- OSMANLI ĐMPARATORLUĞU NUN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI ANDLAŞMALAR ĐTĐBARIYLA ERMENĐSORUNU -1918-1922 Dönemi- ÖZET Yazar: Barış ÖZDAL * Günümüz itibarıyla Ermeni sorunu, başta ABD ve Fransa olmak üzere kimi

Detaylı

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK TÜM SORULAR

GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK TÜM SORULAR TÜRKĠYE HALK BANKASI A.ġ UZMAN YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI MART 2012 GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK TÜM SORULAR NOT: KIRMIZI OLARAK ĠġARETLENEN SEÇENEKLER SORULARIN DOĞRU CEVABIDIR. 1. GENEL KÜLTÜR I. Boğazların

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programları İnsan Hakları Savunucularının

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOK PARTİLİ REKABETÇİ SİYASETİN DOĞUŞU: SİYASAL DEĞİŞİMİN İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERİ

TÜRKİYE DE ÇOK PARTİLİ REKABETÇİ SİYASETİN DOĞUŞU: SİYASAL DEĞİŞİMİN İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERİ Bilge Strateji, Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 TÜRKİYE DE ÇOK PARTİLİ REKABETÇİ SİYASETİN DOĞUŞU: SİYASAL DEĞİŞİMİN İÇ VE DIŞ DİNAMİKLERİ Emergence of Multiparty Competitive Politics in Turkey: Internal and

Detaylı

I. T.B.M.M. nin Meşruiyeti I. Genişletilmiş Heyet-i Temsiliye Toplantıları ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin Toplanma Yeri Meselesi.

I. T.B.M.M. nin Meşruiyeti I. Genişletilmiş Heyet-i Temsiliye Toplantıları ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin Toplanma Yeri Meselesi. I. T.B.M.M. nin Meşruiyeti I. Genişletilmiş Heyet-i Temsiliye Toplantıları ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi nin Toplanma Yeri Meselesi Naim SÖNMEZ * Özet: Kendini Kurucu Meclis olarak niteleyen I. T.B.M.M.

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu Taraf / AYŞE HÜR Milli Mücadele nin başlarında, Mustafa Kemal, Kürt aşiret reislerine çektiği telgraflarda ordu komutanlarına ve Sovyet

Detaylı

ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!..

ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!.. ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!.. CHP Altındağ İlçe Başkanlığı Dr. Ahmet SALTIK ADD Bilim-Danışma Kurulu Yazmanı profsaltik@gmail.com, www.ahmetsaltik.net 03 Mayıs 2013 / ANKARA 03.05.2013

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı