ÖZET. sisted of 34 pregnant or puerperous women CYTOMEGALOVİRUSUN GEBELİGE ETKİSİ THE EFFECT OF CMV ON PREGNANCY SUMMARY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET. sisted of 34 pregnant or puerperous women CYTOMEGALOVİRUSUN GEBELİGE ETKİSİ THE EFFECT OF CMV ON PREGNANCY SUMMARY"

Transkript

1 CYTOMEGALOVİRUSUN GEBELİGE ETKİSİ THE EFFECT OF CMV ON PREGNANCY ÖZET Ağustos 1987 ~Ekim 1989 tarihleri arasında Haseki Hastanesi Kadın-Doğum Kliniğinde yapılan bu çalışmada Cytomegalovirus (CMV) IgG ve IgM antikorları araştırıldı. Çalışmaya 123 kadın dahil edildi. Çalışma grubu spontan abortus, habituel abortus, erken doğum, ölü doğum ve anomalili doğum yapan 89 kadından oluşturuldu. Kontrol grubu ise daha önce ölü erken doğum veya düşük, anomalili doğum yapmaya gebe veya puerperiumdaki 34 kadından oluşturuldu. Ölü doğum ve abortus vakalarında CMV IgG pozitifliği istatistiksel olarak anlamlı tesbit edildi. Gebelerde seronegatiflik oranı arttıkça CMV lgm pozitifliğininde ona paralel olarak yükseldiği görüldü. SUMMARY The Effect of CMV on Pregnancy Between August October 1989 CMV- lgm and CMV- IgG autibodie were screened in a trial made in Department of Obstctrics and Gynncology of Haseki Hospital. in the trial 123 women were included. The study group consisted of 89 women who had spontaneous abortion, habitual abortion and gave birth to premature, death and anomalous babies. The control group con~ sisted of 34 pregnant or puerperous women who had not abortion and didn 't give birth to premature, death or anomalous babies before. in cases of abortion and fetal death, ( ~) rı;ısı ki ILısı.ııwsi Kadın l last;ılıkl;ın \T Dogııııı Klinigi ~l'fi (**) ıi;pwki Hasıawsi Kadııı llasıalıklan \T llıığtıl!ı Kliniği~!'! \ltıa\illi ( * 0 ) Hası ki Hasıaıll'si K;ıdııı H;ı~ıalıkları \T 1 lıığııuı Kliniği ;\,i,ıaııı 117

2 ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ CMV ~lgg positivity was found significant statistically. Furthermore, as the seronegativity rate was increaseing in pregnant women. The CMV-Ig~ı. scropositivity rate was also elevating proportionotely. CMV: CYTOMEGALOVİRUS CMV ile ilişkili hastalıklar nisbeten na dir vakalar olmasına karşılık enfeksiyon çoğu toplumlarda yaygın olarak bulunur. Konjenital edinilen enfeksiyonun % 10'dan azı klinik bulgu vermesine rağmen anne de veya bebekte klinik sessiz seyredebilir. Bebekteki semptomatik enfeksiyon dikkati çekmeyebilir. Bu aşikar olmayan durum sürekli ve ilerleyicidir. Etkilenmiş fetusta gelişim bozukluğu, santral sinir sistemi patolojisi ile birlikte önemli bir halk sağlığı problemi oluşturmaktadır ( 1-2) CMV, Herpesvirus grubunun diğer üyeleri gibi immunosupresif konakçıyı etkiler, ve tam anlamı ile fırsatçı organizmalardır. Semptom atik CMV enfeksiyonunun sık görüldüğü en son ve en çarpıcı durum AİDS vakalarıdır. Fakat tek başına immunosupresyon tüm hastalığı açıklı yamamaktadır. Niçin bazı normal görünen kişilerde herkeste olduğu gibi asem ptomatik enfeksiyon yerine CMV mononükleozisi olmaktadır? Bu soruya hala cevap verilmiş değildir. (10-10 PATOJEN TANIMLANMASI Herpesvirus grubundadır (Herpes simplex tip-2, EBV, Varicella-zoster). 20'den fazla çeşidi vardır, insan ve hayvan. modelleri bulunur. İlk enfeksiyondan sonra latent olarak kalır ve zamanla reaktif olabilirler. Nükleer inklüzyonları mevcuttur. Muhtemelen onkojeniktirler. LABORATUAR TANISI 1) Virus izolasyonu ve tanımlanması 2) Scrolojik metodlar ile yapılır. IMMUN DURUMUN TANIMLANMASI: a) Nonimmun durum: CMV IgG nin bulunmaması b) İmmun durum: CMV IgG nin bulunup, CMV IgM görülmemesi. c) Primer CMV enfeksiyonu: Hem CMV IgG, hem de CMV in ihtiva edilmesi. CMV ENFEKSİYONLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ a) Populasyonun sosyoekonomik durumuna bağlı olarak görülme insidansı % 40 - % 100 arasında değişir. b) Enfeksiyon yaşa bağlı insidansı iki periot boyunca hastalık oranında artış olduğu gösteriyor. CMV ENFEKSİYONUNU ORANINI ARTTIRAN DURUMLAR 1) İntraterin geçi"ı 2) Seksüel geçiş 3) Enfekte servixten doğum esnasında geçiş 4) Emzirme ile geçiş 5) Kreşlerde enfekte çocuklardan (solunum) geçiş. 6) Kan transfüz~ yonu ile geçiş (Transfüze edilen her ünite kan için enfeksiyon oranı % 3 deniliyor. Doldurularak saklanmış kan kullanımı löko~ sitle,ri alınmış kan veya seronegatif donörlerden kan alımı ile oran azaltılabilinir). VENERYEL BULAŞMA VE GEBE~ LİKTE ENFEKSİYON. CMV in veneryel geçen hastalık olabi- 118

3 ONER ÖZÇÖREKCİ KALLr leceği hipotezi, virusun servix ve semenden izole edilmesi, CMV enfeksiyo11u ile gonorenin epidemiyolojik ilişikisi ve homoseksüel erkeklerin idrar ve semeninde artan oranda antikor prevalansı veya virus sekresyonuna dayanmaktadır ( ). CERVİX'DE CMV ENFEKSİYON SIKLIÖI Yaş, ve karışık parite. sosyo-ekonomik durum sex ile değişir. Cervikal CMV.sekresyonu gebeliğin 3. trimensterinde artmakt~dır. Erken dönem lerde de suprese olduğuna inanılır. Gebeliğin 3. trimensterinde yüksek servikal CMV salgısı, doğumda yeni doğanların riskini düşü~dürmektedir.'cmv sekrete etmeyen annede enf~kte "annede enfekte çocuk oranı % 4 iken, 3. trimensterde ~irusu saçan anne de oran % 37 dir. (5-6"7-8-9) KLİNİK ' 1 İntrautirin enfeksiyon bütün canlı cloğum,larm % 0,5-% 2,5 qa açığa çıkar. Eğer çoct{k doğu~da CMV enfeksiyo~ beli~ti~i gösterirse (ki % 1 O dan daha az hır kesımı) mental kapasite yönünden prognoz bile çok ~ötüdür. Doğumda tamamen asemptqmatik olan hastalar arasında bile % 1 O oranında öğrenmede gecikme, sağırlık, m1krosefali ". :\'.'C okulda başarısızlık görülebilir. İlave olarak3-5 yaşlarında da~ranış bozul<l.ukları izlenebilir. (2-3;.4)" İNTRAUTERİN ENFEKSİYONA AİT BULGULAR 1. Trimester'de: Mikrosefali, ensafali..,_tis, serebral kalsifikasydn, sağırlık, men tal retaı:dasyon, korioretinitis, hepatosplenoine-' gali, perikarditis, myoka.tditis, pnomoni, koagulopati,. trombositopeni Trimester'cie: 1. trimesterdeki etkilerin daha ciddi hali görül~ı:., i Trimester'de: Asemptomatik, orta derecede mental retardasyon, sağırlık, mikrosefali, öğrenme güçlüğü, kro~ik" CMV atılımı.. Klasi~ fulminan konjenital sitomegalik inkluzyon hastalığı olan bebeklerde doğumdan. hemen sonra veya kı~a bir süre sonra letarji, solunum içinde ölürler. Klinikte belirgi~ konjenital enfeksiyonların çoğu gebeliğinde pririıer eı::feksiyoiı geçirenlerde ortaya çıkar. Ayr~ca azda olsa anne immunitesinin b~beği hastalıkt<\ln koruduğunu yapılan çalışmalar göstermektedir. Postnatal kazanılan CMV hastalığında dfffuz organ, ve SSS tutulumu nadirdir ve çoğuda asemptomatiktir. Klinik bulgular varsa bile daha çok CMV mononükleozisine benzer. ( ).-. ERiŞKİNLERDE CMV MONO NÜKLEOZİSİ VE BULGULARI 1) Genellikle ateş,esas problemdir 2) Spelenogmali 3) Ati pik lenfosito~ (Ateşten 1-2 hafta sonra) 4) Lenfadenopati 5) Karaciğer FT. hafif yükselme 6) Geçici immunolojik bozukluklar 7) Nadiren hepatitis, pnomoni, trombositopeni, hemolitik anemi, pet~şial döküntü,. myokardit, meningoensafalit görülür. Erişkin hastalığı çoğunlukla asemptomatiktir. Prognoz iyidir, sporadik görülür, en önemli tammlanabihr. Kaynağı kandır. Ayrıca CMV postoperatif ate'şin önemli bir

4 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ nedenidir, özellikle çok sayıda kan verilen hastalarda postoperatif sepsis unutulmamalıdır. (1-2) CMV TEDAVİSİ VE YON TEMLERİ 1) CMV enfeksiyonunu spesifik tedavı yoktur 2) Antiviral ajanlar interferon, idoksürüdün, asiklovir 3) CMV aşısı (AD-169) 4) İmmunglobülün 5) Transfer faktör. Primer CMV enfeksiyonu saptanan erken gebelik olgularında terapotik kürtaj önerilir. Enfekte bir infantı dünyaya getiren kadına tavsiyede bulunmak zordur. 1. neden: Rekurens insidansı bilinmiyor. 2. ve daha önemli neden: Daha sonraki konjenital enfeksiyonunhki ile aynı prognostik öneme sahip olup olmayacağı bilinmiyor. (3-4) Cytomegalovirus enfeksiyonunun sonradan kazanılmasını önlemek için sezaryan yapılıp yapılmayacağıda çok sorulan sorular arasındadır. Emzirmenin de postnatal enfeksiyon yönünden riski vardır, fakat positif etkileri postnatal CMV enfeksiyonun riskine ağır bastığı için emzirmeye devam edilir. Günümüzde doktorlar zor durumda, maternal enfeksiyonun çoğuna tanı konamıyor ve serolojik durum konjenital enfeksiyon önleyemiyor. Bu nedenle virusu taşıyan hastalar danışmanlık yapmak pratik olarak mümkün değildir. Ayrıca bu organizmayı kontrol altına almak için onun doğal seyrini ve insanlarla arasınldaki biolojik ilişkiyi tam olarak bilmek gerekiyor. Gelecekte perinatal tıbbın bir kısmını bu virrusla ilgili problemlerin oluşturacağına (1-2~3-9-10) inanıyoruz. MATERYAL METOD - SONUÇ Ağustos Ekim 1989 tarihleri ara~ sında Haseki Hastanesi Kadın-Doğum Kli niğinde yapılan bu çalışmada CMV IgG ve lgm antikorları araştırıldı. Çalışmaya 123 kadın dahil edildi. Çalışma grubu spontan abortus, habituel abortus, erken doğum, ölü doğum ve anomalili doğum yapan 89 kadından oluşturuldu. Kontrol grubu ise daha ön~ ce ölü, erken, anomalili doğum veya düşük yapmaya gebe 'veya puerperiumdaki 34 kadından oluşturuldu. CMV için seroloji laboratuarlarında alınan kan EİA diagnostik kit ile çalışıp spesifik antikorlar arandı. (Tablo I-2-3) CMV IgM positifliği genel prevelansı % 8, 13 çalışma grubunda % 8,9, kontrol grubunda % 5,88, gebelerde ise % 4,9 bulundu. CMV IgG positifliği ise genel populasylonda % 62,;6 çalışma grubunda % 73,03, kontrol grubunda % 35,29 gebelerde ise % 68,88 olarak saptandı. (Tablo 4-5-6) Ölü doğan ve vakalarında CMV IgG positifliği istatistiksel olarak anlamlı tesbit edildi. Ayrıca gebelerde seronegatiflik ora~ nı arttıkça CMV IgM positifliğininde ona paralel olarak yükseldiği görüldü. 120

5 ONER ÔZÇÔREKCl KALLI Tablo 1: CMV IgG ve IgM antikorlarının çalışma ve kontrol gruplarındaki prcvalansı Çalışma grubu Kontrol grubu Erken Doğum Spontan Abortus Ölü Doğum Habituel Abortus An malili Doğum CMV IgG CMV lgm Sayısı Sayı % Sayı % (73.03) (35.29) ') (62.6) CMV IG _g - CMV Igl\1 Sayısı % Sayı % Sayı 12 (13.5) 8 (66.6) 1 46 (51.6)' 34 (73.9) 5 15 (16.8) 12 (8.0) 2 10 (11.2) 7 (7.0) o 6 (6.8) 4 (60.6) o 89 (100) 65 (73.03) 8 % (8.33) ( 10.86) (13.33) (O) (O) (8.9) Tablo 2: Çalışma alt gruplarında CMV antikor prevalansı Tablo 3: Gebe olan ve olmayan gruplarda CMV IgG ve IgM prevalansı CMV IgG CMV IgM Sayısı % Sayı % Sayı % Gebelik ( + ) 35 (39.3) 31 (88.57) (2.85) Çalışma G. Gebelik (") 54 (60.6) 35 (64.81) 7 (12.96) Gebeli)< ( +) 26 (76.4) 11 (42.30) 2 (7.69) Kontrol G. Gebelik (~) 8 (23.6) ı (12.5) o (O) Gebelik (+) 61 (49.5) 42 (68.88) 3 (4'.91) Gebelik ( ) 62. (50.6) 36 (58.06) 7 (11.29) 121

6 ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENi Spontan Ölü Sayısı % Abortus Doğum Sayı o/c o Sayı % CMV IgG( +) 65 (52.8) 34 (52.3) 12 (18.5) CMV IgG ( ) 58 ( 47.2) 12 (20.6) 3 (5.2) _ 123 (100) 46 (37.4) 15 (12.2) Tablo 4: CMV IgG antikor ile spontan abortus ile ölü doğum ilişkisi Tablo 5: Çalışmaya dahil edilen olguların bazı epiderniyol?jik özellikleri. Yaş genişliği Ort. Yaş Gebelik sayısı Ort. gebelik Çalışma grubu Kontrol grubu :i Sayısı % Ölü doğum Sayı % Spontan Abortus Sayı % CMV lgm (+) 10 CMV IgM (-) 1ı3 (8.1) 2 (91. 9) (50) (36.3) 123 (100) (37.4) Tablo 6: CMV IgM antikoru ile ölü doğum ve spontan abortus ilişkisi REFERENCES ı, Altım, M.: Cytomegalovlrus, Kadın-Doğum uzman lık tezi, Ankara Hastanesi, Kadın DoRıtm Bölümü, i(nsan, K.: Doğum Bilgisi, 2. Baskı, İst. S. 467, 55+, 622, 750, Brunham, RC., Martin, DH., Hubbart, TW., et al: Oeprcssion of the lymphocyte transfonnation re sponse ve microbiol antigens and to phytohomagglutinin during pregnancy. J. Clhı. invest 72, 1629, Pftkin, RM., Fetal death: Oiagnosis and manage ment. Am. J. Obstet. Gyn. 157, Sciamı, lj., Sciarra, Gyn. and Obs. Harper, and 'Row puplishers, Philadelphia 1 41, Sciarra, lj., Sciarra, Gyn. and Obs. Harper and Row puplishers, Philadelphia, 2 +1, Sciarra., JJ., Sciarra, Gyn. and Obs. Harper and Row publishers, PhUadelphia, III 45, Sciarra., JJ., Sciarra, Gyn. and Obs. Harper and Row puplishers, Phidalephia, 5:91-92, Stagno, S., Reynolds, D., Tı;iantos, A. et al.: Cel"' vical CMV exretion in prcgnant women: Suppres sion in early gestation.j. Infect. Dis. 131:522, Stagno; S., Reynolds, D.W., Huang, ES., et al.: Congcnital CMV infection, occurence an animmune population. N. Engl. J. Med. 131, 522, Yow. MD., Williamson, DW., Leeds, et al.: Epidemiologic characteristics of CMV infec:tion in mot her and theirinfant. AmJ. Obs. Gyn. 158: ,

Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak

Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak Cytomegalovirus Enfeksiyonunun Laboratuvar Tanısı Dr. Meltem Yalınay Çırak Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 27 Şubat 2013 CMV kısa bilgi CMV tanı yöntemleri CMV değişik klinik gruplarda tanı Sonuç Cytomegalovirus

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonların Yönetimi Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic

Detaylı

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ALİ ASAN TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Kızamık- Bulaş!! Kızamık, sadece insanları

Detaylı

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi

Tanı. Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur. Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor. Serolojik bulgular + Ultrasonografi Tanı Asemptomatik.. Laboratuvar ile konur Akut infeksiyonla, geçirilmiş enfeksiyonu ayırt etmek zor Serolojik bulgular + Ultrasonografi 37 Laboratuvar tanı 1. IgM ve IgG türü antikorların gösterilmesi

Detaylı

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo.

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo. ERİŞKİN AŞILAMASI İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği selma.tosun@yahoo.com Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ege Üniversitesi

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU *S. Husby, S.Koletzko, I.R.Korponay-Szabo, M.L.Mearin, A.Phillips, R.Shamir, #R.Troncone, **K.Giersiepen,

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ ii T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEMODİYALİZ HASTALARINDA OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI VE HEPATİT C ENFEKSİYONUNUN OKÜLT VİRAL B HEPATİT SIKLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK. Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL

VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK. Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Birimi VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL Dişhekimliği Kütüphanesi Bornova. İzmir 2007 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ ÇOCUKLARDA ROTAVİRÜSE BAĞLI İSHALLERDE ORAL ÇİNKO TEDAVİSİNİN HASTALIĞIN SEYRİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ UZMANLIK

Detaylı

Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri

Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: 182-188 Derleme Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri Evrim Alyamaç Dizdar 1, Ömer Erdeve 2, Uğur Dilmen 3 Zekai Tahir Burak

Detaylı

HPV - GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ ve KORUNMA. Prof.Dr.Saffet Dilek Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

HPV - GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ ve KORUNMA. Prof.Dr.Saffet Dilek Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. HPV - GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ ve KORUNMA Prof.Dr.Saffet Dilek Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Sununun Ana Hatları HPV nedir? HPV enfeksiyonunun epidemiyolojisi HPV ilişkili

Detaylı

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir?

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? ZATÜRRE Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? Pnömokokal hastalıklara Streptococcus pneumoniae adı verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vardır. Bunların çoğu hastalığa neden

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Kadın Doğum/1 Kadın Doğum/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Kadın Doğum/3

Detaylı

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ T IP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI DR. FATMA POLAT SEMERCİ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI PROF.

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV)

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Mümtaz Yılmaz Nisan 2015, 5.TİGED Kongresi, Antalya Herpes virüs ailesi HHV-1 Herpes simpleks virus 1 HSV-1 Orofasiyal herpes HHV-2 Herpes simpleks

Detaylı

Derleme / Review. Seda Geylani Güleç 1, Nafiye Urgancı 2, Ela Erdem 1 GİRİŞ

Derleme / Review. Seda Geylani Güleç 1, Nafiye Urgancı 2, Ela Erdem 1 GİRİŞ Derleme / Review Akut infeksiyonların karaciğere etkisi Seda Geylani Güleç 1, Nafiye Urgancı 2, Ela Erdem 1 ÖZET: Akut infeksiyonların karaciğere etkisi Birçok infeksiyöz etkenin akut infeksiyonu sırasında

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ S. GÜLER, 2011 T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI NİĞDE MEZBAHASINDA KESİLEN KOYUNLARDA ANTİ-TOXOPLASMA GONDII ANTİKORLARININ ELISA TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI

Detaylı

türkiye Nisan 2014 sayı:1

türkiye Nisan 2014 sayı:1 türkiye Nisan 2014 sayı:1 EDİTÖRDEN 03 KONFERANS RAPORLARI 04 14. Avrupa AIDS Klinik Derneği Konferansı 04 16-19 Ekim 2013 Brüksel, Belçika Fırsatçı enfeksiyonlar ve komplikasyonlar + + Orta yaştaki kişilerde

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Doğumevi Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi: Gyn. Op. Dr. Ali İsmet Tekirdağ 1 SON TRİMESTER GEBELERDE, REKTO-VAJİNAL FLORADA GRUP B STREPTOKOK

Detaylı

ÖZET: SUMMARY: Kayıtlı Seks işçilerinde Human Papillomavirus Sıklığı ve Tiplendirilmesi

ÖZET: SUMMARY: Kayıtlı Seks işçilerinde Human Papillomavirus Sıklığı ve Tiplendirilmesi KLİNİK ARAŞTIRMA Kayıtlı Seks işçilerinde Human Papillomavirus Sıklığı ve Tiplendirilmesi Kadriye Kart Yaşar, Filiz Pehliwnoğlu, Gönül Şengöz, Mehmet Bakar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon

Detaylı

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Kabakulak Enfeksiyonunun Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Kabakulak Enfeksiyonunun Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MĠKROBĠYOLOJĠ STANDARTLARI (UMS) Kabakulak Enfeksiyonunun Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Viroloji Tanı Standartları Çalışma Grubu Onaylayan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir güncel gastroenteroloji 14/2 Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir Halil DEĞERTEKİN 1, Ali Kemal OĞUZ 2 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Ana Bilim

Detaylı