TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ"

Transkript

1 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması yayınlanmasından bu yana 1 numaralı standart dahil (bugünkü adı Finansal Tabloların Sunumu ), finansal raporlama alanında bir çok gelişme yaşandı. Yeni standartlar yayınlandı, eskilerin bir kısmı revize edildi, bir kısmı tamamen yürürlükten kaldırıldı. Hatta 2003 yılından bu yana yeni standartların genel başlığı değiştirilerek Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) oldu yılı Kasım ayı itibariyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının kapsamına bakıldığında 29 adet UMS ve 8 adet UFRS den oluştuğu görülmektedir. Bunların yanı sıra yayınlanmış olan yorumların da standartların birer parçası kabul edildiğini unutmamak gerekir. Yapılan araştırmalar Temmuz 2008 itibariyle dünyada yaklaşık 100 ülkede finansal tabloların UFRS ye uygun olarak hazırlanmasının istendiği veya hazırlanmasına izin verildiğini gösteriyor. Yine aynı tarih itibariyle yaklaşık 85 ülkede halka açık işletmelerin kamuya açıklayacakları finansal tablolarını UFRS ye uygun olarak hazırlamaları gerekiyor. 1 Elbette ki bu gelinen noktada Avrupa Birliğinin 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren halka açık işletmelerin kamuya açıklayacakları konsolide finansal tablolarını UFRS ye uygun olarak hazırlamaları zorunluluğunu getirmesinin önemli bir payı bulunmaktadır. Diğer taraftan Ağustos ayında SEC tarafından 2014 yılında ABD de halka çık şirketlerin finansal tablolarını UFRS ye göre hazırlamalarını öngören taslak bir yol haritasına ilişkin bir açıklamanın yapılmış olması finansal raporlama alanında dünyadaki gelişmelerin aynı yönde olduğunu göstermektedir. Türkiye deki gelişmelere bakıldığında ise dünyadaki gelişmelerden çok uzak olmadığı gözlemlenmektedir. İlk olarak 2002 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 1 Christopher Cox, Proposing a Roadmap towards IFRS, Speech by SEC Chairman, August 27, 2008,

2 Kurulu (BDDK) Uluslararası Muhasebe Standartları ndan yola çıkarak Muhasebe Uygulama Yönetmeliğini (MUY) yayınlamış ve bankaların finansal tablolarını hazırlarken bu yönetmelik kapsamındaki muhasebe prensiplerini takip etmesini istemiştir. MUY, UMS nin bir çevirisi olmamakla birlikte temel prensipler açısından UMS yi örnek aldığı için Türkiye de uluslararası standartlara geçiş çalışmaları kapsamında ilk adım olarak kabul edilebilir. İkinci adım Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından çalışmanın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Uluslararası Muhasebe Standartları nın Türkçe ye çevrilerek Seri:XI, No:25 Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ in yayınlanması olmuştur. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren (dileyen işletmeler tarihinden itibaren) 31 Aralık 207 tarihine kadar hisse senetleri sermaye piyasalarında işlem gören işletmeler kamuya açıkladıkları finansal tablolarını bu tebliğ çerçevesinde hazırlamışlardır. Ancak özellikle 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMS ve UFRS lerde meydana gelen önemli değişiklikler kısa zamanda XI-25 tebliğini UFRS den uzaklaştırmıştır. UFRS ile tam uyum yolundaki önemli altyapı eksikliği Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun kurulması ve 2006 yılından itibaren UFRS nin tam bir çevirisi niteliğinde olan Türkiye Muhasebe Standartlarının TMS (Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları olarak) yayınlanmaya başlaması ile giderilmiştir. UFRS deki değişikliklerle eş zamanlı olmasa da kısa bir zamanlama farkıyla yapılan değişiklik ve eklemler TMS na yansıtılmaktadır. Bu altyapı eksikliğinin tamamlanmasının ardından önce BDDK tüm banka ve benzeri finansal kuruluşların 31 Aralık 2006 tarihinden itibaren finansal raporlama standardı olarak TMS nı (birkaç istisna dışında) izlemelerini istemiştir. Arkasından Hazine sigorta şirketlerinin finansal tablolarını 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren TMS na uygun olarak hazırlamalarının istendiğini açıklamıştır. Son olarak da SPK halka açık şirketlerin finansal tablolarını 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren TMS na uygun olarak hazırlamaları gerektiğini belirtmiştir. Son adımın ise Kasım 2008 tarihi itibariyle meclis gündeminde bulunan Türk Ticaret Kanunu taslağı ile atılması beklenmektedir. Söz konusu taslak adalet komisyonunda kabul edilen şekliyle yasalaşırsa, Türkiye de faaliyet gösteren tüm şirketler finansal tablolarını TMS na uygun olarak hazırlamak zorunda olacaklar. Bu gelişmeler 2

3 sonucunda TMS rafta bir kitap olmaktan çıkıp, anlaşılması ve uygulanması gereken genel kabul görmüş muhasebe standartları halini almaktadır. Bu çalışmanın amacı küçük bir üretim işletmesinde her zaman karşılaşılabilecek konulara ilişkin olarak Türkiye de alışılagelmiş muhasebe uygulamaları ile TMS arasındaki farkları ön plana çıkararak örneklendirmektir. Ancak bu örnekte işlenen konular bir üretim işletmesinde karşılaşılabilecek tüm konuları kapsamamakta sadece seçilmiş konular üzerinde durulmaktadır. Uygulamada tüm TMS nın dikkate alınarak çalışılması gerekmektedir. ÖRNEK TMS A.Ş. Örnek TMS A.Ş. kapı üretimi yapan küçük bir işletmedir. Şirket muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Mevzuatı hükümlerine ve Maliye Bakanlığı nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine uygun olarak hazırlamaktadır yılından bu yana ise bankalara TMS kapsamında hazırlamakta olduğu finansal tabloları sunmaktadır. Bu çalışma çerçevesinde yasal finansal tablolar üzerinde TMS na uyum için gerekli olan bir takım tashih ve düzeltmeler yapılmaktadır. Örnek TMS A.Ş. nin yürürlükteki düzenlemeler çerçevesinde THP esas alınarak hazırlamış olduğu finansal tabloları Tablo 1 de sunulmuştur. 2 THP kapsamında özet finansal tablo formatı esas alınmakla birlikte, örnek muhasebe kayıtlarında Tek Düzen Hesap Planı (THP) kapsamında hesap numarası detaylarına girilmemiş, finansal tablolardaki hesap isimleri kullanılmış ancak gerekli olduğu durumlarda yeni hesaplar açılmıştır. Hazırlanan örnekte aşağıdaki hususlara ilişkin TMS nın uygulanmasıyla oluşabilecek farklara değinilecek ve gerekli düzeltme kayıtları oluşturulacaktır. a. Geçmiş yıl düzeltme kayıtlarının cari yıla taşınması b. Finansal Araçlar Menkul kıymetler / Ticari alacaklar / Ticari Borçlar / Banka Kredileri c. Stoklar Net gerçekleşebilir değer analizi d. Maddi Duran Varlıklar Faydalı ömür / Yeniden değerleme / Değer kaybı e. Karşılıklar Garanti karşılıkları f. Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kıdem tazminatı karşılığı g. Hasılat Üretim ve montaj h. Gelir Vergisi Ertelenmiş vergi 2 Örnek finansal tabloların hazırlanmasında IASB tarafından hazırlanan KOBİ Uygulama Rehberinden faydalanılmıştır. 3

4 Tablo 1.a Bilanço ÖRNEK TMS A.Ş. 31 Aralık 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (Birim YTL) VARLIKLAR Dönen Varlıklar Hazır Değerler 15,000 16,700 Menkul Kıymetler 120,000 11,877 Ticari Alacaklar 650, ,129 Stoklar 90,000 63, , ,559 Duran Varlıklar Mali Duran Varlıklar 110,000 37,500 Maddi Duran Varlıklar 2,500,000 2,683,473 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2, ,612,000 2,721,823 Toplam Varlıklar 3,487,000 3,295,382 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Banka Kredileri 50, ,600 Ticari Borçlar 450, ,130 Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler 100, ,368 Borç ve Gider Karşılıkları 37,700 56,284 Gelecek Aylara Ait Gelirler - 70, ,700 1,220,382 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Banka Kredileri 150, , , ,000 Özkaynaklar Sermaye 125,000 30,000 Geçmiş Yıllar Karları 1,800,000 1,432,011 Dönem Net Karı 774, ,989 2,699,300 1,925,000 Toplam Borçlar ve Özkaynaklar 3,487,000 3,295,382 4

5 Tablo 1.b Gelir Tablosu ÖRNEK TMS A.Ş. 31 ARALIK 2008 TARİHİNDE SONA EREN YILA İLİŞKİN GELİR TABLOSU (Birim - YTL) Satışlar 7,000,000 6,878,626 Satışların Maliyeti (4,750,000) (5,177,700) Brüt Satış Karı 2,250,000 1,700,926 Genel Yönetim Giderleri (800,000) (761,828) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (200,000) (175,550) Diğer Gelir ve Karlar 60,000 88,850 Diğer Gider ve Zararlar (40,700) (75,763) Finansal Gelirler 2,000 1,500 Finansman Giderleri (47,000) (26,469) Dönem Karı 1,224, ,666 Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler (450,000) (288,677) Dönem Net Karı 774, ,989 a yılı TMS çalışması Şirket 2007 yılında bankaya vermek üzere finansal tablolarını TMS na uygun olarak hazırlamıştır. Bu çalışmaya ilişkin olarak, yapılan düzeltme kayıtları Tablo 2.a da, hazırlanan TMS bilanço Tablo 2.b de, TMS gelir tablosu Tablo 2.c de sunulmuştur. Yapılan düzeltmeler yasal kayıtlara yansıtılmadığı için 2008 yılında yasal kayıtlardan yola çıkılarak bir takım düzeltme kayıtları yardımıyla hazırlanacak olan TMS na uygun finansal tablolarda geçmiş yıl düzeltme kayıtlarının etkilerinin cari yıl finansal tablolarında geçmiş yıllar karları hesabına yansıtılarak taşınması veya ters çevrilmesi gerekecektir. Aksi takdirde geçmiş yıllar karları hesabı yanlış olacağı gibi aynı yanlışlık cari yıl gelir tablosuna da yansıyacaktır. Bu örnek kapsamında 2007 yılı düzeltme kayıtlarının etkileri ilgili bölümlere ilişkin cari yıl düzeltme kayıtları oluşturulurken dikkate alınacaktır. 5

6 Tablo 2.a 2007 Yılı TMS Düzeltme Kayıtları BORÇ ALACAK 1 Satışlar 4,081 Ticari Alacaklar 4,081 Alacakların iskonto edilmiş maliyet değeriyle yansıtılması 2 Genel Yönetim Giderleri 37,500 Ticari Alacaklar - Şüpheli Alacaklar Karşılığı 37,500 Şüpheli alacak karşılığına ilişkin düzeltme kaydı 3 Ticari Borçlar 4,170 Satışların Maliyeti 4,170 Borçların iskonto edilmiş maliyet değeriyle yansıtılması 4 Satışların Maliyeti 5,000 Stoklar Değer Düşüklüğü Karşılığı 5,000 Stok değer düşüklüğü karşılığına ilişkin düzeltme kaydı 5 Birikmiş Amortisman 75,000 Geçmiş Yıllar Karları 56,250 Satışların Maliyeti 18,750 Amortisman farkına ilişkin düzeltme kaydı 6 Genel Yönetim Giderleri 3,401 Geçmiş Yıllar Karları 3,661 Kıdem Tazminatı Karşılığı 7,062 Kıdem tazminatı karşılığının kayda alınması 7 Satışların Maliyeti 115,000 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 115,000 Garanti yükümlülüğü için gerekli karşılığın ayrılması 8 Ertelenmiş Vergi Varlığı 17,895 Geçmiş Yıllar Karları 10,518 Vergi Geliri - Ertelenmiş Vergi 28,413 Ertelenmiş vergi kaydı 6

7 Tablo 2.b 2007 TMS Bilanço ÖRNEK TMS A.Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (Birim YTL) VARLIKLAR Dönen Varlıklar THP (Yasal) TMS (UFRS) Hazır Değerler 16,700 16,700 Menkul Kıymetler 11,877 11,877 Ticari Alacaklar 481, ,548 Stoklar 63,853 58,853 Duran Varlıklar 573, ,978 Mali Duran Varlıklar 37,500 37,500 Maddi Duran Varlıklar 2,683,473 2,758,473 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı - 17,895 2,721,823 2,814,718 Toplam Varlıklar 3,295,382 3,341,696 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Banka Kredileri 283, ,600 Ticari Borçlar 533, ,960 Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler 277, ,368 Borç ve Gider Karşılıkları 56, ,284 Gelecek Aylara Ait Gelirler 70,000 70,000 1,220,382 1,331,212 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Banka Kredileri 150, ,000 Kıdem Tazminatı Karşılıkları - 7, , ,062 Özkaynaklar Sermaye 30,000 30,000 Geçmiş Yıllar Karları 1,432,011 1,474,082 Dönem Net Karı 462, ,340 1,925,000 1,853,422 Toplam Borçlar ve Özkaynaklar 3,295,382 3,341,696 7

8 Tablo 2.c 2007 TMS Gelir Tablosu ÖRNEK TMS A.Ş. 31 ARALIK 2007 TARİHİNDE SONA EREN YILA İLİŞKİN GELİR TABLOSU (Birim - YTL) THP (Yasal) TMS (UFRS) Satışlar 6,878,626 6,874,545 Satışların Maliyeti (5,177,700) (5,178,530) Brüt Satış Karı 1,700,926 1,696,015 Genel Yönetim Giderleri (761,828) (898,979) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (175,550) (175,550) Diğer Gelir ve Karlar 88,850 88,850 Diğer Gider ve Zararlar (75,763) (75,763) Finansal Gelirler 1,500 1,500 Finansman Giderleri (26,469) (26,469) Dönem Karı 751, ,604 Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler (288,677) (260,264) Dönem Net Karı 462, ,340 b. Finansal Araçlar Finansal araçlara ilişkin değerleme prensipleri TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebe ve Ölçme standardında açıklanmaktadır. Yine finansal araçlarla ilgili olarak TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum standardında sınıflandırma, TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin standardında ise dipnot açıklamaları konuları ele alınmıştır. TMS 39 kapsamındaki finansal araçlar tanımına hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar, ticari borçlar, banka kredileri gibi hemen her işletmede görülebilecek hesapların yanı sıra vadeli işlemler, takas işlemleri, opsiyonlar ve riskten korunma işlemleri de girmektedir. Finansal Varlıklar TMS 39 çerçevesinde finansal varlıklar dört gruba ayrılır ve her bir grubun değerleme prensibi ve değer farkını finansal tablolara yansıtma şekli farklıdır. 8

9 Bu kapsamda finansal varlık grupları ve değerleme yöntemleri aşağıdaki gibidir: 1. Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılacak FV Bu gruba alım satım amaçlı finansal varlıklar ile alındıkları tarihte gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılacak olarak sınıflandırılan finansal varlıklar girmektedir. Finansal tablolarda bilanço tarihi itibariyle gerçeğe uygun değerleriyle yansıtılırlar ve gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 2. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar belirli bir vadesi olan ve vadeye kadar elde tutmak niyetiyle alınan finansal varlıklardır. Bu gruptaki finansal varlıklar iskonto edilmiş maliyet değeriyle yansıtılırlar ve hesaplanan faiz geliri gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 3. Satılmaya hazır finansal varlıklar alım satım amaçlı olmayan, gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılacak olarak sınıflandırılmayan ve vadeye kadar elde tutulup tutulmayacağı bilinmeyen finansal varlıklar bu grupta değerlendirilir. Finansal tablolarda bilanço tarihi itibariyle gerçeğe uygun değerleriyle yansıtılırlar ve gerçeğe uygun değer farkı özkaynaklar altında, sabit getirili finansal varlıklar için oluşan faiz geliri gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 4. İşletmenin doğrudan tahsis ettiği kredi ve alacakları işletmenin faaliyetleri kapsamında oluşan ticari alacaklar gibi finansal varlıklar bu grupta izlenir. Finansal tablolara iskonto edilmiş maliyet değeriyle yansıtılır ve fark gelir tablosunda muhasebeleştirilir. TMS A.Ş. ile ilgili olarak finansal varlıklar grubunda menkul kıymetler ve ticari alacaklara ilişkin örneklere yer verilecektir. i. Menkul Kıymetler TMS 39 kapsamında menkul kıymet portföyünün sınıflandırılması ve bu sınıflandırma neticesinde portföydeki menkul kıymetlerin değerlemesinin yapılması gerekmektedir. TMS A.Ş. menkul kıymet portföyü Tablo 3 de verilmiştir. Şirket yönetimi tarafından yapılan sınıflandırma ve menkul kıymetlerin bu doğrultuda hesaplanan değerleri 9

10 Tablo 6 da, sabit getirili menkul kıymetlerin iskonto edilmiş maliyet hesaplamaları Tablo 4 ve 5 de sunulmuştur. Tablo 3 Menkul Kıymetler Tutar YTL Yasal Kayıtlardaki Değerleme prensibi Risk A.Ş. hisse senedi 17,500 Maliyet 2010 vadeli devlet tahvili 62,500 borsa değeri 2009 vadeli hazine bonosu 40,000 borsa değeri Toplam Menkul Kıymetler 120,000 Tablo 4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Devlet Tahvili İskonto Edilmiş Maliyet Hesaplaması Menkul Kıymet Bilgileri Nominal tutar 60,000 YTL Her 6 ayda bir kupon ödemeli 10.00% Piyasaya çıktığı tarih 15 Eylül 2008 Alım tarihi 15 Kasım 2008 Alış tutarı 62,500 YTL Vade 15 Eylül 2010 Bilanço tarihi 31 Aralık 2008 Hesaplanan iç verim oranı 18.21% XIRR ödeme Tarih gün iskonto edilmiş maliyet (62,500) 15 Kasım , Mayıs ,643 6, Kasım ,186 6, Mayıs ,773 66, Kasım ,259 TOPLAM 63,861 Defter değeri maliyet 62,500 Faiz Geliri 1,361 10

11 Tablo 5 Satılmaya Hazır Hazine Bonosu İskonto Edilmiş Maliyet ve GUD Hesaplaması Nominal tutar 40,000 YTL Her 6 ayda bir kupon ödemeli 10.00% (yıllık %20) Piyasaya çıktığı tarih 31 Temmuz 2008 Alım tarihi 31 Temmuz 2008 Alış tutarı 40,000 YTL Vade 31 Temmuz 2009 Bilanço tarihi 31 Aralık 2008 Hesaplanan iç verim oranı 21.01% XIRR ödeme Tarih gün iskonto edilmiş maliyet (40,000) 31 Temmuz , Ocak ,951 4, Temmuz ,631 4, Ocak ,342 44, Temmuz ,790 TOPLAM 44,714 Defter değeri maliyet 40,000 Faiz Geliri 4,714 Gerçeğe Uygun Değer ,000 Gerçeğe Uygun Değer Farkı 286 Tablo 6 Menkul Kıymetler Sınıflandırma & Değerleme Defter değeri TMS 39 a göre değerleme Risk A.Ş. hisse senedi 17,500 Maliyet 19,000 gerçeğe uygun değer 2010 vadeli devlet tahvili 62,500 Borsa değeri 2009 vadeli hazine bonosu 40,000 Borsa değeri 63,861 iskonto edilmiş maliyet 45,000 gerçeğe uygun değer Toplam Menkul Kıymetler 120, ,861 Bu bilgiler ışığında yasal kayıtlarda 120,000 YTL olarak gözüken menkul kıymetlerin TMS finansal tablolarda 127,861 YTL olarak yansıtılması gerekmektedir. Oluşan 11

12 7,861 YTL farkın 286 YTL si özkaynaklar altında Menkul Kıymet Değer Artış Fonu olarak yer alırken, 7,575 YTL gelir tablosunda finansal gelirler olarak yansıtılacaktır. Yapılması gereken düzeltme kaydı: 1. Borç Menkul Kıymetler 7,861 Alacak MK Değer Artış Fonu 286 Alacak Finansal Gelirler 7,575 ii. Ticari Alacaklar Ticari alacaklar TMS 39 kapsamında işletmenin doğrudan tahsisi ettiği kredi ve alacakları grubunda sınıflandırılır ve iskonto edilmiş maliyet değeriyle yansıtılır. İskonto edilmiş maliyet hesaplaması alışılagelmiş reeskont hesaplamasından farklı değildir. Kullanılacak reeskont / iskonto oranı, tespit edilebiliyor ise işletmenin vadeli satışlar için uyguladığı vade farkı oranıdır. Tespit edilemiyor ise işletme açısından piyasa şartlarını yansıtacak bir oran kullanılmalıdır. Diğer taraftan tahsili şüpheli bir takım alacaklar varsa, şirketin buna ilişkin değerlendirmesini yapması ve hazırlayacağı TMS finansal tablolarında hesaplamış olduğu şüpheli alacaklar karşılığını yansıtması gerekmektedir. TMS A.Ş. yasal kayıtlarında açık hesaplar ile vadeli çek ve senetler için bir reeskont hesaplaması yapmamış ve henüz yasal prosedürler başlatılmadığı için şüpheli alacak karşılığı ayırmamıştır. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle şirketin ticari alacaklar hesabının dökümü aşağıdaki gibidir: Müşterilerden alacaklar 400,000 İlişkili kuruluşlardan alacaklar 3 30,000 Vadeli çek ve senetler 3 200,000 Diğer ticari alacaklar 20, ,000 Ticari alacaklara ilişkin tahsili şüpheli bir bakiyenin olup olmadığı analiz edilirken, en sık kullanılan yöntem ticari alacakların vadesini kaç gün geçtiğini gösteren bir yaşlandırma çalışmasının yapılmasıdır. Bu çalışma neticesinde şirket, geçmiş 3 Vadeli çekler vadelerinde tahsil edilmesi beklendiği için, ilişkili kuruluşlardan alacaklar ticari işlemlerden kaynaklandığı için finansal tablolarda ticari alacaklar hesabı içinde gösterilmiştir. 12

13 tecrübelerine dayanarak vadesini kaç gün geçen alacakların tahsil imkanının hiç kalmadığını veya ne oranda tahsilat yapabileceğini tahmin ederek ayrılması gereken karşılığı tespit eder. TMS A.Ş. nin ticari alacaklar için yaptığı yaşlandırma çalışması Tablo 7 de sunulmuştur. Tablo 7 Ticari Alacakların Yaşlandırması vadesini.gün geçmiş toplam alacak vadesi gelmemiş 1-30 gün gün gün gün 120 günden fazla Artı A.Ş. 80,000 65,000 15, Eksi A.Ş. 55,000 25,000 15,000 15, Çarpan A.Ş. 50, ,000 25,000 20,000 Bölen A.Ş. 75,000 55,000 20, Eşit A.Ş. 40,000 40, İlişkili kuruluşlar 30,000 25,000 5, Diğer müşteriler 100,000 20,000 55,000 20,000 3,000 1,000 1, , , ,000 35,000 8,000 26,000 21,000 Öngörülen tahsil edilemeyecek bölüm 25% 50% 75% 100% ayrılması gereken 53, ,750 4,000 19,500 21, ayrılan 37, ayrılması gereken ilave karşılık 15,750 Tablo 7 den de takip edileceği gibi şirket, vadesini gün geçmiş alacakları için %25, geçmişler için %50, gün geçmişler için %75 ve vadesini 120 günden fazla geçmiş alacaklar için ise %100 tahsil edememe riski öngörmektedir. Bu durumda tahsil edilemeyeceği öngörülen tutar 53,250 YTL olarak hesaplanmaktadır ve bu tutar için şüpheli alacak karşılığı ayrılması gerekmektedir. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ayrılmış olan 37,500 YTL tutarındaki şüpheli alacaklar karşılığının etkisi göz önüne alındığında gerekli düzetme kaydı aşağıdaki şekilde olacaktır: 2. Borç Genel Yönetim Giderleri 15,750 Borç Geçmiş Yıllar Karları 37,500 Alacak Tic.Al. - Şüpheli Alacak Karşılığı 53,250 13

14 Ticari alacakların TMS 39 kapsamında iskonto edilmiş maliyet değeriyle yansıtılması için TMS A.Ş. nin vadeli çek ve senetlerinin vade tarihini ve açık hesaplar (müşteri ve ilişkili kuruluş bakiyeleri) için öngörülen ortalama tahsilat süresini dikkate alarak tespit edilen iskonto oranı ile gerekli hesaplamayı yapması gerekmektedir. İskonto oranı 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle %10 olarak belirlemiştir. TMS A.Ş. nin vadeli çek ve senetler ile açık hesap alacaklarına ilişkin yapmış olduğu iskonto hesaplaması Tablo 8 de sunulmuştur. Tablo 8 Ticari Alacakların İskonto Edilmiş Maliyet Hesaplaması vadeli çek ve senetler tutar vade vadeye kalan gün İskonto tutarı - %10 10,000 6 Ocak , Ocak , Ocak , Ocak ,000 8 Şubat , Şubat , Şubat , Mart ,000 1,855 Müşteri açık hesapları 205, ,694 İlişkili kuruluşlar 25, Toplam reeskont tutarı 3, tarihi itibariyle hesaplanan 4,081 Tablo 8 den görüldüğü üzere vadeli çek ve senetler ile açık hesaplar için hesaplanan 3,858 YTL tutarındaki reeskont tutarı kayıtlara yansıtılırken, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hesaplanıp kayıtlara yansıtılmış olan reeskont tutarının da ters çevrilmesi gerekmektedir. Buna ilişkin düzeltme kaydı aşağıdaki şekilde olacaktır: 14

15 3. Borç Satışlar 3,858 Borç Geçmiş Yıllar Karları 4,081 Alacak Ticari Alacaklar Reeskontu 3,858 Alacak Finansal Gelirler 4,081 Satış fiyatının içinde yer alan vade farkı, satış kaydı ile birlikte hasılatın içinde gösterildiğinden düzeltme kaydı satış hesabından, vade farkı gelirleri finansal gelir niteliğinde olduğu için ters çevirme işlemi de finansal gelirler hesabı üzerinden yapılmıştır. Finansal Yükümlülükler TMS 39 çerçevesinde finansal yükümlülükler iki gruba ayrılır ve her bir grubun değerleme prensibi farklıdır. Finansal yükümlülük grupları ve değerleme yöntemleri aşağıdaki gibidir: 1. Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılacak FY Bu gruba alım satım amaçlı finansal yükümlülükler ile alındıkları tarihte gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılacak olarak sınıflandırılan finansal yükümlülükler girmektedir. Finansal tablolarda bilanço tarihi itibariyle gerçeğe uygun değerleriyle yansıtılırlar ve gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 2. Vadeye kadar elde tutulacak finansal yükümlülükler belirli bir vadesi olan ve vadeye kadar elde tutmak niyetiyle bulundurulan finansal yükümlülüklerdir. Bu gruptaki finansal yükümlülükler iskonto edilmiş maliyet değeriyle yansıtılırlar ve hesaplanan faiz gideri gelir tablosunda muhasebeleştirilir. TMS A.Ş. ile ilgili olarak finansal yükümlülükler grubunda ticari borçlar ve banka kredilerine ilişkin örneklere yer verilecektir. iii. Ticari Borçlar TMS 39 kapsamında ticari borçlar iskonto edilmiş maliyet değeriyle gösterilmesi gereken finansal yükümlülükler arasında yer almaktadır. TMS A.Ş. nin yasal 15

16 kayıtlarında reeskont hesabı yapmadığı dikkate alındığında ticari borçların ortalama tahsilat vadesinin tespit edilmesi ve buna göre iskonto edilmiş maliyet değerinin hesaplanarak finansal tablolarda gerekli düzeltme kaydının yapılması gerekmektedir. KOBİ A.Ş. nin ticari borçlarının bilanço tarihi itibariyle ortalama tahsilat vadesinin 35 gün olduğu tespit edilmiştir. %10 olarak belirlenmiş oran ile iskonto edilmiş maliyet hesaplaması Tablo 9 da sunulmuştur. Tablo 9 Ticari Borçlar İskonto Edilmiş Maliyet Hesaplaması tutar vadeye kalan ortalama gün İskonto tutarı - %10 açık hesaplar 450, , Toplam reeskont tutarı 4, tarihi itibariyle hesaplanan 4,170 Ticari borçların 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle finansal tablolarda iskonto edilmiş maliyet değeriyle yansıtılabilmesi ve 31 Aralık 2007 tarihindeki düzeltme kaydının cari yılda ters çevrilmesi için yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir: 4. Borç Ticari Borçlar 4,333 Borç Finansman Giderleri 4,170 Alacak Geçmiş Yıllar Karları 4,170 Alacak Satışların Maliyeti 4,333 Ticari borçların satışların maliyetine yansıtılan alımlarla ilgili olduğu varsayımıyla düzeltme kaydı satışların maliyetinden, katlanılan vade farkının finansman maliyeti kapsamında değerlendirilmesi sebebiyle 2007 yılı iskonto tutarının ters çevrilmesi finansman giderleri hesabı üzerinden yapılmıştır. 16

17 iv. Banka Kredileri Aynı ticari borçlarda olduğu gibi banka kredileri de iskonto edilmiş maliyet değeriyle yansıtılması gereken bir finansal yükümlülüktür. Banka kredileri, yasal kayıtlarda anapara ve faiz tahakkukları (diğer borç ve gider karşılıkları altında) olarak yansıtılırken, TMS na göre hazırlanacak finansal tablolarda vadede yapılacak ödemelerin bugünkü değeri ile yansıtılması gerekir. Bu durumda TMS A.Ş. nin yapması gereken kredi ile ilgili faiz ve anapara dahil toplam yapılacak ödemelerin bir tablosunu oluşturmak ve kredinin kendi faiz oranı ile gelecekte yapılacak ödemelerin bugünkü değerini hesaplamak olacaktır. Banka kredisine ilişkin detaylı bilgiler ve iskonto edilmiş maliyet hesaplaması Tablo 10 da sunulmuştur. Tablo 10 Banka Kredilerinin İskonto Edilmiş Maliyet Hesaplaması Kredi tutarı 200,000 YTL Yıl sonunda faiz ödemeli 25.00% Alım tarihi 31 Mart 08 Vade 31 Mart 18 Bilanço Tarihi 31 Aralık 08 Hesaplanan iç verim oranı 25.00% IRR Ödeme Tarih gün (200,000) 31 Mart 08 iskonto edilmiş maliyet 50, Mart ,352 50, Mart ,882 50, Mart ,305 50, Mart 12 1,185 24,229 50, Mart 13 1,550 19,384 50, Mart 14 1,915 15,507 50, Mart 15 2,280 12,406 50, Mart 16 2,646 9,918 50, Mart 17 3,011 7, , Mart 18 3,376 31,739 TOPLAM 236,656 Kayıtlardaki - Anapara UV 150,000 Kayıtlardaki - Anapara KV 50,000 Kayıtlardaki - Faiz tahakkuku 37,700 Düzeltilmesi gereken tutar (1,044) 17

18 Kayıtlarda kısa vadeli banka kredileri, uzun vadeli banka kredileri ile borç ve gider karşılıkları hesaplarında yansıtılan toplam 237,700 YTL karşılığında, TMS finansal tablolarda iskonto edilmiş maliyet hesaplaması sonucu yansıtılması gereken tutar 236,656 YTL olarak hesaplanmıştır. Aradaki farkın bir düzeltme kaydı ile finansal tablolara yansıtılması gerekmektedir. Banka kredisinin iskonto edilmiş maliyet değeriyle yansıtılması için gerekli düzeltme kaydı aşağıdaki gibidir: 5. Borç Borç ve Gider Karşılıkları 37,700 Borç Kısa vadeli Banka Kredileri 2,648 Alacak Uzun Vadeli Banka Kredileri 39,304 Alacak Finansman Giderleri 1,044 Aynı düzeltme kaydı içinde yasal kayıtlarda diğer borç ve gider karşılıları içinde yer alan faiz tahakkuklarının, banka kredileri hesabında yansıtılmak üzere sınıflandırılması da birlikte yapılmıştır. c. Stoklar TMS 2 Stoklar standardında stoklara ilişkin maliyet unsurları, değerleme yöntemleri, net gerçekleşebilir değer analizi ve dipnot açıklamaları gibi finansal tablolar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanmıştır. Temel değerleme prensibi stokların finansal tablolarda maliyet ve net gerçekleşebilir değerinin düşük olanıyla yansıtılmasıdır. TMS A.Ş. nin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle eldeki stoklarının dökümü aşağıdaki gibidir: İlk madde malzeme 35,000 Yarı mamul 5,000 Mamul 50,000 90,000 18

19 Mamuller: A ürünü 10,000 B ürünü 25,000 C ürünü 15,000 50,000 TMS A.Ş. nin 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle elinde bulunan mamul maddeler için yapmış olduğu net gerçekleşebilir değer analizi Tablo 11 de sunulmuştur. Bu analiz yapılırken ürünlerin maliyet değerleri, satış fiyatından satışa hazır hale getirmek için yapılacak masrafların düşülmesi suretiyle bulunan net gerçekleşebilir değerleri ile karşılaştırılmış ve net gerçekleşebilir değerin maliyetten düşük olması durumunda gerekli karşılık ayrılmıştır. Tablo 11 Net Gerçekleşebilir Değer Analizi maliyet Satış fiyatı satışa hazır hale getirmek için yapılacak masraflar net gerçekleşebilir değer değer düşüklüğü karşılığı A ürünü 10,000 12,500-12,500 - B ürünü 25,000 24, ,500 1,500 C ürünü 15,000 16,000 1,500 14, Değer düşüklüğü karşılığı 2, Değer düşüklüğü karşılığı 5, ters çevrilmesi gereken değer düşüklüğü karşılığı (3,000) Yapılan hesaplama sonucunda bulunan değer düşüklüğü karşılığı ürün bazında hesaplanır. Bir üründeki kar marjının diğer bir üründeki değer kaybına net edilerek yansıtılması mümkün değildir. Yüksek bir değer düşüklüğünün tespit edildiği bir ürün söz konusu olduğunda bu ürünün üretiminin devam edip etmediğine ve bu ürünün üretiminde kullanılan hammaddelerden stokta ne kadar bulunduğuna dikkat edilmesi 19

20 ve bunlar için de ayrılması gereken bir değer düşüklüğü olup olmadığının incelenmesi gerekir. TMS A.Ş. yapmış olduğu net gerçekleşebilir değer analizi sonucunda B ve C ürünleri için ayrılması gereken 2,000 YTL tutarında bir değer düşüklüğü karşılığı olduğunu tespit etmiştir. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ayrılan karşılık 5,000 YTL olduğu için 2,000 YTL tutarındaki karşılığın finansal tablolara yansıtılması ve aradaki farkın ters çevrilmesi için aşağıdaki düzeltme kaydı hazırlanmıştır: 6. Borç Geçmiş Yıllar Karları 5,000 Alacak Satışların Maliyeti 3,000 Alacak Stoklar - Değer Düşüklüğü Karşılığı 2,000 d. Maddi Duran Varlıklar TMS A.Ş. nin 2008 yılı maddi duran varlık hareketleri Tablo 12 de verilmiştir. Tablo 12 Maddi Duran Varlıklar Maliyet Alımlar Satışlar Arsa ve Binalar 2,000, ,000,000 Makine ve Ekipman 1,300, ,000 (250,000) 1,170,000 3,300, ,000 (250,000) 3,170,000 Birikmiş Amortisman Cari yıl amortismanı Satışlar Arsa ve Binalar 400,000 40, ,000 Makine ve Ekipman 216, ,473 (200,000) 230, , ,473 (200,000) 670,000 Maddi Duran Varlıklar, net 2,683,473 2,500,000 20

9. ANADOLU ODALARI EĞİTİM SEMİNERİ

9. ANADOLU ODALARI EĞİTİM SEMİNERİ 9. ANADOLU ODALARI EĞİTİM SEMİNERİ KOBİ FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINA İLİŞKİN UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. Tuba Şavlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 17 Ekim 2009 UFRS 2,880 sayfa Karmaşık işlemler Uzun cümleler

Detaylı

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek TMS 18 HASILAT İçerik Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek 2 Giriş TMS 18, ilk defa 09/12/2005 tarihinde

Detaylı

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI

ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI ŞİRKETLERDE UFRS YE İLK GEÇİŞ UYGULAMALARI Gökhan Alpman 1 1. GİRİŞ Ülkemizde yakın bir gelecekte yürürlüğe girmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile tüm işletmelere muhasebe ve finansal raporlama

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax

Yeni Ticaret Kanunu. Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar. Yeni TTK ve UFRS ve Microsoft Dynamics Ax Yeni Ticaret Kanunu Hayati Şahin Birleşik Uzmanlar Yasal Düzenlemeler TMSK kuruldu ve TFRS yayınlandı. 2005 Türkiye'de SPK 2005, BDDK ise 2006 yılında TFRS'yi uygulamaya başlamıştır. TTK muhasebe kuralları

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS-18 HASILAT İçindekiler O Standardın Amacı ve Kapsamı O Standartla İlgili Kavramlar O Standardın Getirdikleri O Hasılatın Ölçülmesinde Genel İlkeler O Mal Satışından Elde

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 07.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 Sayın Müşterimiz, Bağımsız denetim kapsamında olup T.M.S.(Türkiye Muhasebe Standarları) uygulamayan şirketlerce 1/1/2014

Detaylı

TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi

TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ EĞİTİM NOTLARI UYGULAMA ÖRNEĞİ. Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi TMS / TFRS ye GEÇİŞ UYGULAMA ÖRNEĞİ Ali Osman Eflatun Sorumlu Ortak Başdenetçi REFERANS BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş. ÖRNEK UYGULAMA ( ABC A.Ş. nin 31.12.2012 Tarihli Bilançosu) 100 Kasa 10.000

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 10 Eylül 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26639 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEBLİĞ TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- (1)

Detaylı

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00

2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 2010/3.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 1 Aralık 2010-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU 1: TMS 18 Hasılat standardına göre; mal satışı ve hizmet sunumlarına ilişkin hasılatın,

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 Hasılat Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00

2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 2011/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 13 Mart 2011-Pazar 09:00-12:00 SORU: ABC Ticaret işletmesinin 31.12.2009 Tarihli Bilançosu ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010

Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 Dipnot DİPNOT ADI 30.09.2011 31.12.2010 1 Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2 Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar Sunuma İlişkin Temel Esaslar Muhasebe Politikalarında Değişiklikler Muhasebe

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş

KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş ESKİŞEHİR SMMM ODASI KOBİ Muhasebe Standartlarına Giriş Mustafa UÇKAÇ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeni TTK KOBİ TFRS Denetim Yeni Düzenlemelerin Etkileri Muhasebede VUK Hükümranlığı Sona Eriyor. Tüm

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2012/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2 Aralık 2012-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: AHMETLER A.Ş., ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin

Detaylı

Ülkemizde 2003 yılında S.P.K. (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından, S.P.K. ya tabi şirketlerin

Ülkemizde 2003 yılında S.P.K. (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından, S.P.K. ya tabi şirketlerin ERTELENEN VERGİ A. GİRİŞ Ülkemizde 2003 yılında S.P.K. (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından, S.P.K. ya tabi şirketlerin Uluslararası Muhasebe Standartları yla (IAS, IFRS; International Accounting Standart,

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.

2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12. 2015 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 26 Temmuz 2015 - Pazar 09.00-12.00 AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin 31.12.2013 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ-

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- İSMMMO 5 Kasım 2012 Doç.Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi vdemir@gsu.edu.tr İÇERİK YENİ TTK ve TFRS UYGULAMASINDA

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000

a) 15.000 b) 16.000 c) 18.000 d) 20.000 e) 17.000 1) İşletmenin yapmış olduğu ihracat karşılığında elde ettiği döviz tutarını, ulusal para üzerinden kayıtlara geçirmesi hangi muhasebe temel kavramı ile açıklanabilir? a) Tutarlılık kavramı b) Özün önceliği

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlara

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE

2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 2013/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 17 Mart 2013-Pazar 09:00-12:00 SORULAR Orta Doğu Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar UMS 37 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 37 Karşılıklar Koşullu Borçlar Bu Standardın

Detaylı

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ

KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Sayfa 1 / 5 KİRACI AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ Yazar: SalimKARADENİZ (*) Yaklaşım Dergisi / Ocak 2007 / Sayı: 169 I- GİRİŞ Bilindiği üzere, 24.04.2003 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 4842

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar UMS 37 Jale Akkaş Denetim Ortağı 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 37 Karşılıklar Koşullu

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı