YEREL YÖNETİMLERDE YAPILACAK İHALELERDE KAPALI TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YEREL YÖNETİMLERDE YAPILACAK İHALELERDE KAPALI TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMASI"

Transkript

1 YEREL YÖNETİMLERDE YAPILACAK İHALELERDE KAPALI TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMASI Orhan PİRLER 1580 sayılı Belediye Kanunu, 3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve bazı kanunlar yerel yönetimlere birçok görevler vermiştir. Yerel yönetimler bu görevlerini yerine getirmek için, birçok araç, gereç, yedek parça, demirba almak; inşaat ihaleleri yapmak zorundadırlar. Yerel yönetimler, yapmak zorunda oldukları kamu hizmetlerinin her safhasında Devlet İhale Kanunu'nu uygularlar sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36 ncı maddesinde, ihalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulünün esas olduğu belirtilmektedir. Yerel yönetimler tarafından yapılan ihalelerde esas gaye, ihtiyaçların zamanında karşılanması, ihalelerde açıklığı ve rekabeti sağlamak; ihalelere hile ve desise karıştırılmasını önlemektir. Bu gayeyi sağlamak için ihalelerde kapah teklif usulünün uygulanması asıl ilke olarak kabul edilmektedir. Bu usulde tekliilerin gizli olarak verilmesi, suiistimalleri önleyecek bir faktör olarak kabul edilmektedir. KA~PALı TEKLiF USULÜ İLE YAPILACAK işler Kapalı teklif usulü ilc yapılacak ihale işleri, Devlet İhale Kanunu'nun ı ve 36 ncı maddelerinde gösterilmi tir. Kapalı teklif usulünün uygulanabileceği ihale işleri; alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyelin gayri ayni hak ve ta ıma işleridir. KAPALI TEKLİF USULÜNÜN GENEL ESASLARI Kapalı teklif usulünün bazı genel esasları bulunmaktadır. Kapalı teklif usulü ile ihale yapacak yerel yönetimler bu esaslara uymak zorundadırlar. Bu genel esaslar şunlardır: Kapalı Teklif Usulüyle Yapılacak ihalelerde Parasal Sınırlaı" Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde parasal bir sınır bulunmamaktadır. Keşif bedeli veya tahmini bedeli ne olursa olsun her türlü işe ait ihaleler kapalı teklif usulü ilc yapılabilir. Emekli Vali, Konrad t\dcnaucr Vakfı Mahalli İdarekı Eğitim, Ara~ıırma ve Gcli~ıirmc Koordin.ııörü. çağdaş Yerl'I Yönetimler, Cill 3, Sayı 3, Mayıs] 99-1, $

2 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETIMLER Kapalı feklif Usulü İle Yapılacak İhalelerde Şartname IIazırlanmasl Şattnameler, ihale konusu İ lerin; genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren yazılı belgelerdir. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde şartname hazırlanması zorunludur. Şartnamelerin yerel yönetimler tarafından hazırlanması gerekir. Yerel yönetimlerde artname hazırlayacak nitelikte eleman bulunmuyorsa,. ba~ka idarelerden örnek alınmak suretiyle, ihalesi yapılacak işin niceliğine uydurularak hazırlanabilir. Eğer örnek bulunmuyorsa, bir bilirkişiye, hukuk müşavirıcrine veya mali müşavirlere de hazırlattırılabilir. Şartnamelerde bulunması gereken hususlar, Devlet İhale Kanunu'nun 7 nci maddesinde gösterilmiştir. Bu maddeye göre; "Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan ba ka genel olarak a ağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur. a. İ in niteliği, nev'i ve miktarı, b. Ta ınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve üzerlerinde mülkiyet in gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, yüzölçümü, varsa paha, ada ve parsel numarası ve durumu, c. Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar, d. İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve artları, e. İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar, f. istekwerde aranılan şartlar ve belgeler, g. ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idarenin serbest olduğu, h. ihale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği, i. Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği. j. Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilemiyeceği, verilecekse şartları ve miktarı, k. Sözle me konusu İ lerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği, ı. Süre uzatımı verilecek haller ve şartları, m. İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,

3 İHALELERDE KAP ALI TEKLİF USULÜ 37 D. İhtilafların çözüm yeri" nin gösterilmesi zorunludur. Kapalı Teklif Usulüyle Yapılacak İhalelerde Onay Belgesi Hazırlanması Yerel yönetimler kapalı teklif usulüyle yapacakları ihaleler için bir onay belgesi düzenlemek zorundadırlar. Her ihale için ayrı ayrı onay belgesi düzenlenecektir. Devlet İhale Kanunu'nun 11 inci maddesi bunu amirdir. Onay belgesinde, ihale konusu i in nev'i, miktarı, niteliği, tahmin edilen bedel, avans ve fıyat farkı verilecekse artları, ihaledeki ilan ekli ve adedi, alınacak geçici teminat miktarı, artnamenin nasıl verileceği gibi hususlar gösterilir. Onay belgelerini ilgili müdür veya ef hazırlar, ita amirinin onayına sunar. Yerel yönetimlerde ita amiri olarak belediye ba kanı veya valinin onaylamasıyla, onay belgesi kesinle ir. Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği, onay belgesinin eklini ve içeriğini tespit etmi tir. Onay belgesi örneği, adı geçen yönetmeliğin Ek 21'indedir. Kapalı Teklif Usulüyle Yapılacak İhalelerde Bedel Tahmininde Bulunulması veya Keşif Bedeli Hazırlanması Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde bedel tahminini yerel yönetimler yapacak veya yaptıracaktır. İ in niteliğine göre bedel, ticaret ve sanayi odasından, borsalardan, bilirki ilerden, koın u yerel yönetimlerden veya resmi dairelerden soru turularak tespit edilecektir. Tahmin edilen bedele ait bir hesap tutanağı düzenlenecek ve bu tutanak ihale dosyasına konulacaktır. Yapım i lerinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın her yıl tespit ettiği birim fiyatlarına göre ke if bedeli hazırlanacaktır. Bu birim fiyatlarının üzerine çıkılarak ke if bedeli tespit edilemez. Yani, bizim ehrimiz veya kasabamız çok uzak ve dağlık bölgede, bakanlığın tespit ettiği birim fiyatlarıyla i i ihale yapmak mümkün değil gerekçesiyle birim fiyallarına %5 veya % 10 ilave yaparak, bakanlığın ilan etmi olduğu birim fiyatlarını arttırmak mümkün değildir. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, bedel tqhmini yapılmadan veya ke if bedeli hazırlanmadan ihale yapmanın bir istisnası bulunmaktadır. Devlet İhale Kanunu'nun 10 uncu maddesi gereğince, sınai ve teknolojik zorunlulukların gerektirdiği durumlarda, ilgili bakanın onayı alınmak suretiyle, bedel tahmini yapılmadan kapalı teklif usulüyle ihale yapılabilir. Kapah Teklif Usulüyle Yapılacak İhalelerde İlan İşleri. Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde ilan yapılması zorunludur. İlanlar, ihalelere birçok müteahhidin ve isteklinin katılması ve ihalelerde açıklığı ve rekabeti sağlamak için yapılır.

4 38 ÇAGDA) YEREL YÖNETİMLER İlanlarda hangi hususların bulunacağı, Devlet İhale Kanunu'nun 18 inci maddesinde gösterilmiştir. Bu maddeye göre, ilanlarda; a. İhale konusu işin niteliği, yeri ve miktarı, b. Şartname ve eklerinin nereden ve hangi artlarla alınacağı, c. İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, d. Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı, e. İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, f. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği, hususlarının belirtilmesi zorunludur. '~ Devlet İhale' Kanunu'nun 17 nci maddesine göre üç ilan şekli bulunmaktadır. Her yıl bütçe kanunlarının (İ) cetvelinde belirlenen parasal sınırlar ilanın ne şekilde yapılacağını göstı~rir. Yerel yönetimler İ in önem ve niteliğine göre, bu İlanları yurtiçinde veya yurtdı ında başka gazete ve' diğer yayım araçları ilc de yayımlaıabilirler. Mahallinde İlan 1994 yılında keşif veya tahmini bedeli lirayı aşmayan ihaleler mahallinde ilan edilir. İhalenin yapılacağı yerde gün] ük gazele çıkması h<ılinde, keşif veya tahmini bedeli lirayı a mayan ihaleler, en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa ilan edilir. Gazetede yayımlanacak ilk ilan ile ihale tarihi arasında on günden, ikinci ilan ilc ihale tarihi arasında be günden az süre olamaz. Bu yerlerde en çok yedi gün aralıkla gazete <;ıkıyorsa, bu gazetede bir defa ilan edilir. Bu ilanda herhangi bir şart aranmaz. İhalenin yapılacağı yerde günlük gazete çıkmaması halinde, 1994 yılında kqif veya tahmin edilen bedeli lirayı aşmayan ihaleler, belediye ilan tahtaşına asılarak ilan edilir. İlan süresi en az bir hal'tadır. Ayrıca varsa ses yayın cihazları ile de ilan edilir. Genelde belediyelerin ses yayın cihazları bulunmaktadır. Bu ilanlar bir tutanakla belgelendirilir. DiğJ. Şehirlerde Yapılacak İlanlar Tahmin edilen veya ke if bedeli her yıl bütçe kanunlarının (i) cetvelinde belirlenen miktarı aşan ihale konusu i~ler, Basın-İlan Kurumu'nca tespit edilecek günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa ilan edilir mali yılında, ke if veya tahmini bedeli ROO.OOO.OOO lirayı aşan ihale İ lcri Basın-İlan Kurumu aracılığı ilc ilan ettirilecektir. Basın-İlan Kurumu'nun,

5 İHALELERDE KAPALI TEKLİF USULÜ 39 ihale ilanları konusunda &ün 85 sayılı bir Genel Kurul kararı bulunmaktadır. Bu karar gereğince, Istanbul ili sınırları içerisindeki yerel yönetimlere ait ihale ilanları, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Konya illerinde yayımlanan gazetelerden birinde; diğer illerde bulunan yerel yönetimlere ait ihaleler, İstanbul ilinde yayımlanan gazetelerin birinde yayımlanır. Hangi gazetede yayımlanacağını tespit etmek yetkisi, Basın-İlan Kurumu'na aittir. Basın-İlan Kurumu, yerel yönetimlerin ihale İlanlarını, şubesi bulunan yerlerde bu şube aracılığı ile yayımlatır. Kurumun şubesi bulunmayan yerlerde, yerel yönetimlerin ihale ilanlarının yayımlanmasına valilikler aracı olur. Resmi Gazete'de Yapılacak İlanlar Genel bütçe kanunu ile tespit edilen ke~if veya tahmini bedelin üç katını aşan ihale ilanları, Resmi Gazete'de bir defa ilan edilir. Bu ilan, ihale tarihinden en az on gün önce yapılır mali yılı için bu miktar liradır. Hemen şunu belirtelim ki, ihale ilanları yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde hiçbir şekilde deği iklik veya ilave yapılamaz. Kapalı Teklif Usulüyle Yapılacak İhalelerde Geçici Teminat Alınması Kapalı teklif usulüyb yapılacak ihalelerde geçici teminat alınması zorunludur. Geçici teminat, kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, ihalelere katılmanın asli şartını teşkil eder. Geçici teminat, tahmin edilen bedelin veya keşif bedelinin %3'üdür Geçici teminat, ihalelere girmenin şartıdır ve ihale yapıldıktan sonra sözleşme yapılıncaya kadar olan sa1badaki idare masraflarını garanti altına alır. Ancak bugün için bu miktar çok azdır. Geçici teminat olacak değerler kanunda birer birer sayılmıştır. Kapalı Teklif Usulüyle Yapılacak İhalelerde Kesin Teminat Alınması Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde kesin teminat alınması zorunludur. Kesin teminat, ihale bedelinin %6'sıdıf. Kesin teminat alınmasının bir istisnası bulunmaktadır. Kesin teminat alınması ve sözleşme yapılması gereken 15 gül1lük süre içinde taahhüt edilen mal ve hizmetler artnameye uygun bir şekilde yerel yönetimlere teslim edilir ve yerel yönetimler bunları kabul ederlerse, bu durumda kesin teminat alınmaz. Devlet ihale Kanunu'nun 61 inci maddesi buna imkan vermektedir. Ayrıca, Devlet İhale Kanunu'nun 55 inci maddesi gereğince, inşaat, etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik hizmetlerinde, kesiil_teminatın belirli bir kısmı kesin teminat olarak alınır; mütebaki kısmı, istihkaklardan %10 kesinti yapılmak suretiyle, kesin teminat miktarına iblağ edilir.

6 40 ÇAGDAŞ YEREL YÖNE)'İMLER Kapalı Teklif Usulüyle Yapılan İhalelerde Sözleşme Yapılması Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerin sonunda sözleşme yapılması zorunludur. Sözleşmeler ila amirleri tarafından imza edilir. Belediyelerde ila amiri belediye ba kanı olduğundan, sözlcşmelcri belediye başkanının imza etmesi gerekir. Ana ilke budur. Ancak belediye başkanı, yardımcısına ila am irliği yetkisi vermi~se, yetki belgesinde belirlenen miktara kadar olan sözleşmeleri, belediye başkan yardımcısı İmza edebilir. iı özel İdarelerinde ita amiri validif. İlke olarak sözleşmeleri valilerin imza etmesi gerekir. Vali, vali yardımcısına ila amirliği yetkisi vermişse, yetki belgesinde belirlenen miktarlara kadar olan sözleşmeleri, vali yardımcısı da imza edebilir. Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, sözleşme yapmamanın bir istisnası bulunmaktadır. Kesin teminat alınması vesözleşme yapılması gereken 15 günlük süre içinde, taahhüt edilen şeyler şartnameye uygun bir şekilde yerel yönetimlere teslim edilirse, sözleşme yapmaya gerek kalmaz. KAPALI TEKLİF USULÜNÜN UYGULANMA ŞEKLİ Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerin uygulanma şekli, müteahhitlerin veya isteklilerin katılma şekli, Devlet ihale Kanunu'nun 37 ve müteakip maddelerinde gösterilmiştir. Teklif Mektuplarının Hazırlanması Devlet ihale Kanunu'nun 37 nci maddesinin 1 İnci fıkrasında, kapalı teklif usulünde, teklif mektuplarının hazırlanış şekli, iç ve dı zaroarın üzerine yazılacak hususlar açıklanmı tır. Buna göre: - Kapalı teklif usulünde teklioer yazılı olarak yapılır. - Teklif mektubu yazıldıktan sonra bir zarfa konulup kapatılacaktır. Buna iç zarf veya 1 İnci zarf denir. - Teklif mektubunu ta ıyan iç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılacaktır. - Teklif mektubunu taşıyan iç zarfın yapıştırılan yeri, müteahhit veya istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. imza veya mühür yerine özel işaretler konulamaz. - iç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgclerle birlikte 2 nci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Buna dı zarf denir. - Dı zarfın üzerine müteahhidin veya isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi Müteahhidin veya isteklinin bunu imza etmesine veya mühürle yazılacaktır.

7 İHALELERDE KAPALI TEKLİF USULÜ 41 mesine gerek yoktur. Ama imzasının veya mühürünün bulunması da bir sakınca oluşturmaz. - Ayrıca dış zarfın üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. - ikinci zarfın içerisine, istenilen belgeler noksan konulduğu takdirde, teklif mektubunu taşıyan 1 inci zarf açılmaz ve işleme konulmaz. Noksan beigeleri belediye encümeni huzurunda tamamlaımak mümkün değildir. - ikinci zarfın üzerinde müteahhidin veya isteklinin adının, soyadının ve açık adresinin ve hangi işe ait olduğu hususlarından birinin noksan olması durumunda, mektubun verilmesi sırasında bunları tamamlaımak mümkündür. Çünkü bu hususlar şekle taallük eder, esasa taallük etmez. Teklif Mektuplarlnın İçeriğinde nulunması Zorunlu Hususlar Devlet ihale Kanunu'nun 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, mektuplarının içeriği açıklanmaktadır. \ teklif Teklif mektupları hukuki bakımdan "icap" mahiyetindedir. Müteahhidin veya isteklinin ihale konusu iş için bedel yönünden teklifini ihtiva eder. Bedelin uygun görülmesi halinde de ihale konusu İ in yapılmasını taahhüt etmiş olur. Bu bakımdan teklif mektuplarında a agıda gösterilen hususların bulunması zorunludur. a. Teklif mektuplarında müteahhidin veya isteklinin imzasının mutlaka bulunması zorunludur. b. Teklif mektuplarında, teklif edilen fiyatın veya indirim oranının hem yazı ile hem de rakam ile yazılması lazımdır. c. Teklif mektuplarında şartname ve ekierinin tamamen okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi zorunludur. d. Teklif mektupları üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunmayacaktır. e. Teklif mektupları şart ta ımayacaktır. Yukarıda sayılan 5 hususun teklif mektuplarında mutlaka bulunması zorunludur. Devlet ihale Kanunu'nun bu husustaki hükmü mullaka uyulması gereken amir bir hükümdür. Bunlardan birine uygun olmayan teklif mektupları ihale dı ı kalacak, hiç teklif yapılmamı veya reddedilmi sayılacaktır. Velevki en uygun fiyatı veya indirimi o yapmış olsa bile teklif ihale dışı bırakılacaktır. Şartlı teklif mektupları da reddedilecektir. Örneğin, şartnamede avans verilmeyeceği belirtilmiş olmasına rağmen, avans almak şartıyla teklif veren müteahhidin veya en çok indirim yapan tekliften %1 daha düşük fiyat teklif eden müteahhidin teklifi reddedilecektir. Çünkü bunlar şartlı teklinefdir.

8 42 ÇAGT)AŞ YEREL YÖNETIMLER Teklif Mektuplarının Yerel Yönetimlere Vedlmesi Devlet ihale Kanunu'nun 38 inci maddesi, teklif mektuplarının idarelere (yerel yönetimlere) ne zaman ve ne şekilde verileceğini açıklamaktadır. Teklif mektupları yerel yönetimlere iki şekilde verilir. a. Elden verme: Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde teklif mektupları, ilan edilenmektup verme saatine kadar, yerel yönetimlere elden verilebilir. Teklif mektupları, bizzat müteahhit veya istekli veya vekili veya temsilcisi ya da ihaleye ortak olanlardan biri tarafından veya şirkel!emsilcisi tarafından elden verilebilir. Teklif mektuplarını almakla görevlendirilenler, mektuplara veriliş sırasına göre birer sıra numarası vereceklerdir. Sıra numaraları mektuplann üzerlerine yazılacaktır. Ayrıca mektubu verenlere sıra numarası taşıyan bir alındı belgesi verilecektir. b. PTT ile gönderme: Teklif mektupları iadeli taahhüdü olarak ta gönderilebilir. PTT ile gönderilecek teklif mektuplarının Handa belirtilen saate kadar, yerel yönetimlere ulaşması gerekir. PTT ile gönderme halinde, postadaki gecikme nedeniyle ihale saatinden sonra gelen mektuplar işleme konulmaz. Mektup verme saati geçtikten sonra gelen teklif mektuplarının alınış saati bir tutanakla tespit edilecektir.. Müteahhitlerin veya isteklilerin, yerel yönetimlere telefonla (teklif mektubu postadadır) şeklinde verecekleri haberlerin veya çekecekleri telgrafların veya faksların hiçbir hukuki değeri olmaz. Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelere faksla teklif verilmez. Çünkü, teklif gizli değil, açık yapılmış, böylece gizlilik ortadan kalkmı olur. Bu gibi teklifler işleme konmadan reddedilir. Teklif Mektuplarının Açılması Bilindiği gibi teklif mektupları iç zarf ve dış zarf olarak iki zarftan oluşur. Bunları ayrı ayrı incelemekte yarar vardır. a. Dış zarfların açılması: Devlet İhale Kanunu'nun 39 uncu maddesinde dış zarfların ne şekilde açılacağı açıklanmaktadır. Teklif mektuplarının açılma saati gelince, kaç teklif mektubu verilmiş olduğu bir tutanakla belirtilir. Bundan sonra, dış zarflar hazır bulunan müteahhitlerin ve isteklilerin önünde sıra numarasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilip verilmediği aranılır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası da iç zarfm üzerine yazılır. Belgeleri ve teminatı tam olmayan ve usulüne uygun bulunmayan mütea~hitlerin veya isteklilerin, teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak

9 İHALELERDE KAPALI TEKLİF USULÜ 43 ve i leme konulmayarak, diğer belgeleriyle birlikte kendilerine veya vekillerine iade edilir. Bunlar ihaleye katılamazlar. b. İç zarfların açılması: Devlet ihale Kanunu'nun 40 ıncı maddesi, kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde iç zarfların açılmasını ve değerlendirilmesini açıklamaktadır. Teklif mektuplarını ta ıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan ba kası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler belediye encümeni veya il daimi encümeni ba kanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste, belediye encümeni veya il daimi encümeni ba kanı ve üyeleri tarafından imza edilir. Şartnameye uymayan veya ba ka şartlar ta ıyan veya zorunlu içeriği ta ımayan teklif mektupları kabul edilmez. Bu gibi teklif mektupları İ leme konmaz. Uygun Bedelin Tespiti Devlet ihale Kanunu'nun 28 inci maddesinde "uygun bedel"in ne ekilde tespit edileceği açıklanmaktadır. "Uygun bedel", ihalenin yapılması için kanunun öngördüğü zorunlu bir kıstasdır. Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, bedel tahmini yapılmı sa, uygun bedel, teklif edilen bedellerden tahmin edilen bedeli geçmemek artıyla "tercihe layık" görülendir. Tercihe layık görülen bedel geli İgüzel tespit edilmez. Tercihe layık görülen bedel, ihalenin istenilen ahsa yapılması demek değildir. Tercih"'! layık bedeli tespit ederken bazı ana kriterler gözönünde tutulacaktır. Bu ana kriterler, bazı bakanlardan olu an kurul tarafından her yıl tespit edilerek Resmi Gazete'de yayımlanır. Bu kurul, Bayındırlık ve İskan Bakanı'nın koordinatörlüğünde, Milli Savunma, Maliye ve Gümrük, Tarım Orman ve Köyi leri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından olu ur. Tespit edilen kriter kararları, 1994 yılı içinde 2,5 milyar liradan fazla kc if bedeli in aat İ lerinde uygulanacaktır. Ancak yerel yönetimler isterlerse, kc if bedeli bu miktarın altındaki in aat işleri için de bu kriter kararlarını uygulayabilirler. Bayındırlık ve iskan Bakanlığı'nca yayımlanan 1994 yılı kriter kararlarına göre ihaleye katılma belgesi almı müteahhitlere ait tekliflerin içinden en yüksek indirim oranı ihtiva eden teklif "uygun teklif' olarak değerlendirilecektir. Tekliflerde e itlik olması halinde, "uygun teklif' kura usulüyle belirlenecektir. Şunu hemen belirtelim ki, kriter kararlarına uygun olarak yapılan kapalı teklif usulünde, tekliflerin e it olması halinde kura usulüne müracaat edilecektir. Kriter kararlarına tabi olmaksızın kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde tekliflerin e İt olması halinde, Devlet İhale Kanunu'nun 42 nci maddesine göre i lem yapılacaktır. Bu maddeye göre, birkaç müteahhit veya istekli tarafından

10 44 ÇAGOAŞ YEREL YÖNETİMLER aynı fiyat teklif edildiği ve bunların uygun bedelolduğu anlaşıldığı takdirde, müteahhitlerin veya isteklilerin orada hazır bulunması halinde, bu müteahııitlerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bunlardan uygun bedeli teklif edene (en fazla indirim yapana) ihale edil,ir. Şayet aynı fiyatı teklif eden isteklilerden veya müteahhitlerden birisi orada bulunuyorsa, ihale ona yapılır. Aynı fiyatı teklif edenlerden hiçbirisi orada bulunmuyorsa, ad çekme suretiyle ihale sonuçlandırılır. Kapalı teklif usulüyle YLlpılacak ihaleierdc, inşaat dışi. i lerde veya kriter kararlarının tespit ettiği miktann altındaki İ lerde en fazla indirim yapana ihalenin yapılması zorunludur. İhale Sonucunun Karara Bağlannıası Devlet İhale Kanunu'nun 41 inci maddesinde, kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, tekliflerin ne şekilde karara bağlanacağı açıklanmaktadır. Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, teklif mektupları incelendikten sonra, aşağıda gösterilen hususlardan birine karar verilecektir. a. İhalenin yapılmasına karar verilebilir: Belediyelerde ihaleleri yapmaya belediye encümenleri, il özel İdarelerinde ihaleleri yapmaya il daimi encümenleri görevlidir. Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, belediye encümeni veya il daimi encümeni, teklifleri uygun görürse, ihalenin yapılmasına karar verebilir. Belediye encümenlerince veya il daimi encümenlerince verilen ihale kararları ita amirierince ayrıca tasdik edilecek midir? Belediye encümeni, belediye ba kanının ba kanlığında toplanarak karar vermi se, bu kararı, belediye ba kanının ita amiri sıfatı ile' tasdik etmesine gerek yoktur. Ama tasdik etmesinde de herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Şayet belediye encümeni, belediye ba kanının tevkil ettiği birinin ba~kanlığında toplanarak ihale kararı vermi se, bu kararın ita amiri sıfalı ile belediye ba kanı tarafından tasdik edilmesi gereklidir. Aksi halde ihale kararı geçersiz olur. Belediye ba kanları, belediye ba~kan yardımcılarına ita amirliği yetkisi verebilirler. Başkan yardımcıları, bu yetki yazısında belirlenecek miktarlardaki ihaleleri tasdik edebilirler. Ancak, yetki yazısında ila arnirliği yetkisi verilmekle beraber, ihaleleri tasdik yetkisi verilmemiş olabilir. Bu durumlarda belediye ba kan yardımcıları ihale kararlarını onaylamazlar; ihale kararlarının bizzat belediye ba kanları tarafından onaylanması gerekir. İl özel idarelerinde, valinin ba kanlığında toplanan il daimi encümeninin vereceği ihale kararlarını, ita amiri sıfatı ile valinin ayrıca tasdik etmesine gerek bulunmamaktadır. Eğer, il daimi encümeni valinin tevkil ettiği vali yardımcısının ba kanlığında toplanmışsa, il daimi encümenince verilecek ihale kararlarının vali tarafından, ita amiri sıfatı ilc tasdik edilmesi gerekir. Aksİ halde ihale kararı geçersiz olur.

11 İIlALELERDE KAPALI TEKLİFUSULÜ 45 b. Tekliflerin incelemeye alınmasına karar verilebilir: Belediyelerde, belediye encümenleri, il özel İdarelerinde il daimi encümenleri, teklifleri daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilmek için, ihale kararı verilmesini 15 günü geçmemek üzere başka bir güne crtelcyebilir. Bu konuda şartnamelere, inceleme süresi bakımından özel hükümler konabilir. Bu durumda, şartnamede gösterilen süreye itibar edilir. Şartnamede böyle bir hüküm yoksa, encümenler 15 gün içinde karar vermek zorundadırlar. c. İhalenin yapılmamasına karar verilebilir: Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel uygun görülmediği takdirde, encümenlerce ihalenin yapılmamasına karar verilir. Bu karar kesindir. Bu kararın aynca ila amirieri tarafından tasdik edilmesine gerek bulunmamaktadır. Belediye encümeninin, ihalenin yapılmamasına dair vercceği karan, belediye başkanının; il daimi encümcninin ihalenin yapılmamasına dair vereceği kararı valinin değiştirmesi mümkün değildir. İhalenin Yapılmaması Durumunda Yapılacak İşlemler Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, ihalenin yapılarnaması durumlarında yapılacak i~lemlcr, Devlet İhale Kanunu'nun 43 üncü maddesinde açıklanmıştır. Kapalı teklif usuiüylc yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel encümenlerce uygun görülmediği takdirde, ya yeniden aynı usulle ihale açılır veya yerel yönetimler yarar gördüğü takdirde, ihalenin bitiş tarihinden itibaren 13 gün içinde y,!pılrn<ık şürtıyla ihale puzarlıkla yaptınlır. İşin pazarlığa bırakılması halinde şartnamcde belirtilcn nitelik ve ~artların aynen muhafazası zorunludur. ıterli ihale yapllıncay;j kadar gc';ccck günler içinde aym nitelikler korunarak günlük ihtiy:jçlır oranmda p,ızarlıklu mal alınabilir. Kesinleşen İhale Kararlarının lvlüteahhitlere Telıliği Devlet İhale Kanunu'nun 32 nci maddgsi, kesinleşen ihale kararlarının müteahhitlere veya İsteklilere ne ckilde ve ne kadar süre içinde tebliğ edileceğini açıklamaktadır. Kesinleşen ihale kararları, en geç bcş İ günü içinde, üzerinde ihale kalan müteahhide veya vekiline, imzası alınmak suretiyle tebliğ edilir. Eğer müteahhit başka yerde ise, teklif mektubunda göstcrdiği adrese iadeli taahhütlü mektupla, ihale kararı postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün kararın istekliye tcbliğ tarihi sayılır. İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi durumunda da keyfiyct, istekliye tebliğ edilir. İhaleden Sonra Yapılacak Zam ve İndirim Teklifleri İhale yapıldıktan sonra, müteahhitlcr veya istekliler tarafından yapılacak zam ve indirim tcklineri kabul edilmeyeccktir. Mülga 2490 sayılı ArtırııLL

12 46 ÇAODAŞ YEREL YÖNETIMLER Eksihme ve ihale Kanunu'nda ihale kararlan kesinleşmeden önce en az %15 İndirim veya zam yapılması halinde, bu teklifler kabul ediliyordu sayılı Devlet ihale Kanunu'nda bu usulden vazgeçilmi tir. Çünkü bu durum bazı kanşıklıklara ve suiistimallere sebep oluyordu. Bu durum kanun gerekçesinde, "karar verildikten sonra zam ve indirim tekliflerinin kabul edilmesi ihale İşlemlerinin selamet ve sıhhatını ihlal etmektedir. Bu usulün tatbikatta haksız iktisaplara yol açtığı ve haksız rekabet neticesinde isteklileri büyük zararlara maruz bıraktığı çok defa görülmüştür. Bu itibarla, yeni tasan, ihale kararı verildikten sonra, yeni teklifleri n nazara alınmayacağı ilkesini benimsemiştir." şeklinde açıklanmıştır. Gerçekten bu usulden vazgeçilmesi uygulamada isabetli olmuştur. İhalenin Yapılış Tarzma ve Sonucuna İtiraz ihale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikti vckaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen müteahhitler, ihalenin yapılı tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. Bu duruma göre, ihalenin yapıldığı sırada hazır bulunan müteahhitler veya noterden tasdikli vckaletnameyi haiz vekil gönderen müteahhitler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edebilirler. Teklif mektuplarını PTI ilc gönderen müteahhitlerin veya vekillerinin itiraza haklan bulunmamaktadır. Şunu da hemen belirtelim ki, <ihalelerdeki suiistimaller için herkes ihbar ve şikayette bulunabilir. İtiraz etme ile şikayet ve ihbar başka başka şeylerdir. Şikayet hakkı Anayasa'nın 74 üncü maddesinde yer almıştır. Maddeye göre, vatandaşlar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.. Şikayet, işlemlerden ve eylemlerden zarar gören kimsenin yetkili mercilere müracaat etmesi, işlemlerin ve eylemin düzeltilmesini istemesi veya ilgililer hakkında soruşturma yapılmasını istemesidir. İhbar, bir kimsenin kendisi ile ilişkisi olmadığı halde suç işlendiğini yetkili mercilere bildirmesidir. Bunun için herkes, suiistimal gördükleri veya duydukları ihaleler için şikayet ve ihbarda bulunabilir. Bu durumu Devlet ihale Kanunu'nun 34 üncü maddesinin öngördüğü "itiraz hakkındanit ayırmak lazımdır. İhalelerin Tatil Gününe Rastlaması Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, ihale günü tatil gunune rastlamışsa, ihale tekrar il~na gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde, aynı yer ve saatte yapılır. Ihale ilanlarından sonra çalışma saatleri değişse bile, ihale ilan edilen saatte yapılır. İhale günleri tespit edilirken, resmi tatil ve bayram günlerine rastlamamasına dikkat edilmelidir.

13 IHALELERDE KAPALI TEKLİF USULÜ 47 Kapalı Teklif ıusulüyle Yapılan ihalelerde Geçici ve Kesin Kabul Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, taahhüt edilen malın veya inşaatın geçici ve kesin kabulünün yapılması zorunludur. Geçici ve kesin kabul heyetleri, ita amirieri tarafından biri başkan olmak üzere en az üç kişiden oluşacak şekilde kurulur. İşin önemi, niteliği ve nev'i gözönünde bulundurularak gerektiğinde heyetin üye sayısı arttırılır. İşin kontrollüğünde görevalanlar, heyete başkan veya üye olmazlar. Ancak kabul sırasında hazır bulunabilirler. Yeterli teknik teşkilatı bulunmayan yerel yönetimlerin oluşturacağıgeçici ve kesin kabul heyetlerine, bayındırlık te kilatından bir üyenin kalılması sağlanır. Geçici ve kesin kabulün ne şekilde ve nasıl yapılacağı hususunda, Muayene ve Kabul İ lemlerine Ait Yönelmdik hazırlanmı, Bakanlar Kurulu'nun gün ve 85/9453 sayılı kararıyla yürürlüğe girmi tir. Muayene ve kabul işlemleri, bu yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde yapılacaktır.

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

4- İHALE TARİHİ VE SAATİ: İhale, Çarşamba günü saat 14:00 'de yapılacaktır.

4- İHALE TARİHİ VE SAATİ: İhale, Çarşamba günü saat 14:00 'de yapılacaktır. MARMARİS BELEDİYESİ SARIANA MAHALLESİ 17 PAFTA, 131 ADA, 18 PARSELDE BULUNAN 1.220,61 M2 ARSA VASIFLI TAŞINMAZIN (TAŞINMAZ ÜZERİNDE 744,74 M2 ALANLI İMAR PLANINA UYGUN YAPI RUHSATLI İŞYERİ MEVCUTTUR.)

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, işlerin en iyi şekilde gerçekleştirilmesi,

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır.

İhaleler kesin zaruret olmadıkça işin mahiyetine göre en uygun fiyatla temini mümkün olan mevsimlerde yapılır. DEVLET İHALE KANUNU KANUN NO: 2886 DEVLET İHALE KANUNU Kabul Tarihi: 8 Eylül 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 10 Eylül 1983 Sayı: 18161 5.t. Düstur, c.22 s. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar KAPSAM MADDE

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ. BİRNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, idarenin 4734 sayılı Kamu İhale kanunu

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz.

( ) Faks ile yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. ( ) Elektronik Posta Adresimize yapılacak her türlü tebligatı kabul ediyoruz. GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ İhale Kayıt No. 2016/639 İhalenin Şekli: Açık İhale İhalenin adı: Tarım ve Hayvancılık İşçilikleri Hizmet Alımı. : İhale Tarih ve Saati : 28/01/2016 PERŞEMBE günü saat

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu

Standart Form KİK015.2/Ç Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Münferit Sözleşmelerde Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi Formu 14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete 28467 YÖNETMELİK Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, MARSU Genel Müdürlüğünün 2. Madde de belirtilen işlerinin uygulanmasında

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9

İÇİNDEKİLER SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9 İÇİNDEKİLER Madde Sayfa SÖZLEŞME AŞAMASINA KADAR UYGULAMA REHBERİ XVII - XXXVIII DEVLET ÎHALE KANUNU TASARISI GEREKÇESİ... 1-9 MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BÜTÇE-PLÂN KOMİSYONU RAPORU...... 10-20 2886 SAYILI

Detaylı

-214- (Resmi Gazete ile yayımı: 8.4.1997 Sayı:

-214- (Resmi Gazete ile yayımı: 8.4.1997 Sayı: -214- Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile İmar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

YEREL YÖNETİM İHALELERİNDE AÇIK TEKLİF YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

YEREL YÖNETİM İHALELERİNDE AÇIK TEKLİF YÖNTEMİNİN UYGULANMASI YEREL YÖNETİM İHALELERİNDE AÇIK TEKLİF YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Orhan PİRLER GİRİş Yerel yönetimler; il, belediye ve köy halkının mahalli ve mü terek ihtiyaçlarını kar ılamak üzere kurulmu kamu tüzelki ileridir.

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir.

İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 5- İHALE USULÜ BELİRLENİR. İdare tarafından, Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerindeki hükümler doğrultusunda, uygulanacak ihale usulü belirlenir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5. maddesine göre

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan MENKULLER, aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi

1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhalelerine Yönelik Başvurular 1. BAŞVURU SÜRELERİ 1.1. Şikâyet başvuru süresi Kamu İhale Kanununun İdareye Şikâyet Başvurusu başlıklı 55 inci maddesi uyarınca şikâyet başvurusu usulüne uygun olarak

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080910-8.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/09/20080910-8.htm Page 1 of 7 10 Eylül 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26993 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK VAKIF KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRAYA VERİLMESİ İŞLEMLERİNİN USUL VE

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ KISIM I YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM MADDE 1- BALIKESİR

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 12- İHALE VE ÖN YETERLİK DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 1) İdari Şartnamenin 25.3.1.1.maddesinde; Hizmet alımı yoluyla bakım işinde çalışan ilkokul,

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ (22 Kasım 2010 tarih ve 27763 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) (Değişik:RG-15/04/2013-28619)

Detaylı

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE

15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE 15 Ocak 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27463 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir BÜLTEN MÜTEAHHİTLİK KARNESİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER Sayı: 2007/003 Tarih: 25 / 10 / 2007 Değerli müşterimiz, Müteahhitlik belgesi çıkarmak için istenen belgelerin listesi aşağıda açıklanmış olduğu gibidir.

Detaylı

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 5 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27219 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) 25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI Madde 1- a) İhalenin Konusu

Detaylı

DUYURU. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılan ilanlar.

DUYURU. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) nolu alt bendine göre yapılan ilanlar. DUYURU I- KONU: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile değişik Ek 1 Maddesi uyarınca, mahalli gazetede ya da mahalli

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM Madde 1-AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR (İTİRAZLAR) Mik.Uzm.Ekrem YAŞAR Çocuk Hastalıkları Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı DİYARBAKIR 1-Şikayet: İdare 2-İtirazen Şikayet: KİK 1-Şikayet: İhale sürecindeki işlem

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi?

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/047 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 13.08.2007 Karar No : 2007/UY.Z-2748 Şikayetçi : Yağışan

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 12 Haziran 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29384 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli ve 27159

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDEKİ TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halindeki Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan gayrimenkul/ler, aşağıda belirtilen

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN

TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN TYF SATIN ALMA TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN MADDE 1-01/07/2009 tarihinde Türkiye Yüzme Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Talimatının

Detaylı

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE),

YÖNETMELİK. j) Endeks: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: YÖNETMELİK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/3/2009 tarihli

Detaylı

DUYURU. 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi: Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

DUYURU. 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi: Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; DUYURU I- KONU: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesi ile aynı Kanunun 5812 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile değişik Ek 1 Maddesi uyarınca, mahalli gazetede ya da mahalli

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği Kabul Tarihi : 16.01.2005 R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. No : 25702 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı