BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM"

Transkript

1 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ AMAÇ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde l. (1) Bu Yönetmeliğin gayesi; içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular ile kirlenmesini önlemek için, bu kaynaklar etrafında bulunan; mutlak, kısa, orta, uzun mesafeli koruma alanlarında alınacak hukuki ve teknik tedbirleri tespit etmektir. KAPSAM Madde 2. (1) Bu yönetmelik 2560 Sayılı Kanun ile belirlenen görev ve yetki alanı dahilinde BASKİ nin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşıladığı bütün yerleşim yerleri ve bölgelerin faydalandığı bütün yüzey ve yeraltı su kaynaklarının korunması, ayrıca bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklardan suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önlemek için BASKİ nin hizmet sınırları dahilinde veya haricinde bulunan bütün alanları ihtiva eder. HUKUKİ DAYANAK Madde 3. (1) Bu yönetmelik, 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun un 3009 Sayılı Kanun la değişik m.2.c ve 20' ye dayanılarak konu ile ilgili diğer kanuni düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanmıştır. TANIMLAR Madde 4. (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında; Alıcı Ortam: Atıksuların deşarj edildiği veya dolaylı olarak karıştığı göl, akarsu, kıyı ve deniz suları ile yeraltı suları gibi yakın veya uzak çevreyi, Ana Kollektör: Su havzasının tamamında belediyelerin yerleşim alanları ve mahallelerde oluşan bütün atıksuları sokak şebekeleri ve yan kollektörler ile toplayarak havza dışına taşıyan ana taşıyıcı sistemi,

2 Arıtılmış Atıksu Depolama Tankı: Arıtma Tesisi çıkış sularının havza dışına uzaklaştırılıncaya kadar geçici olarak biriktirildiği, projesine uygun yapılan betonarme, saç / çelikten veya sızdırmazlığı olan diğer malzemeden yapılmış hazneleri, Arıtma: Suların kullanım neticesi kaybettikleri fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve diğer özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve / veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerini, Arıtma Tesisleri: Her türlü faaliyet neticesi oluşan katı, sıvı ve gaz halindeki atıkların yönetmeliklerde belirlenen standartları sağlayacak şekilde arıtıldığı tesisleri, Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara yol açabilen ve ortamın kullanım potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerle atık enerjiyi, Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen suları, Asgari Parsel Alanı: Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ve / veya Çevre Düzeni Planında yapılaşmaya ve kullanıma izin verilecek en küçük parsel alanını, Bakım: Yapının yaşamını sürdürmesini amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari öğelerde değişiklik gerektirmeyen müdahaleleri, Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu suda, havada ve toprakta meydana gelen, doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıksuların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen neticeleri, Çevre Koruma: Ekolojik dengenin korunması, suda, havada, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların tamamını, Dereler: Arazinin topografik, jeolojik ve hidrojeolojik yapısı ile iklim şartlarına bağlı olarak yılın herhangi bir zamanında su taşıyabilen ve tabi yatağı olan yerleri, Dere Mutlak Koruma Alanı: (Mülga) Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini sürdürülebilmeleri için lüzumlu olan şartların tamamını ifade eder. Endüstriyel Atıksu: Evsel atıksu dışında kalan, endüstrilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, organize ve küçük sanayi sitelerinin her türlü faaliyetlerinden (üretim, işlem ve prosesinden) kaynaklanan atıksuları, Entegre Tesis: Aynı üretim sahasında iki veya daha fazla tesisin bir arada meydana getirdiği tesisler topluluğunun bütünü olup, üretimden çıkan yan ürünlerin de işlenerek nihai üretim yapıldığı komple üretim tesisini, 1

3 Evsel Atıksu: Konut, okul, otel, günübirlik tesisler ile işletmelerin sosyal tesisleri ve insanların günlük hayat faaliyetlerindeki ihtiyaç ve kullanımları sebebiyle oluşan atık suları, Gayri Sıhhi Müessese (GSM) Ruhsatı: Çevresinde bulunanlara fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselere lüzumlu tedbirleri alması neticesinde yetkili makam tarafından verilen açılma ruhsatını, Günübirlik Tesis: Havza dahilinde günübirlik ihtiyaçlara cevap verecek, daimi konaklama ihtiva etmeyen yapı ve tesislerini, Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB): BASKİ tarafından tedbir alarak izin verilecek işletmelere verilen ve bu işletmelerin evsel ve endüstriyel atıksularının uzaklaştırma usulünü ve alınması gereken özel tedbirlerini belirleyen belgeyi, İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen Yüzey ve Yeraltı Su Kaynakları: İçme ve kullanma suyu temin edilmek üzere faydalanılan her türlü suni ve doğal göller ile yer altı suları ve bunları besleyen suları, Kaçak Yapı: Havzaların su havzası olarak ilanından önce Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma izin Belgesi, İmar Affı Belgeleri olmayan ve su havzası olarak faydalanılmasına karar verilen tarihten sonra BASKİ görüşü ve ilgili Belediyesinden Yapı Ruhsatı alınmadan yapılmış yapılar (bina ve tesisler), 2560 Sayılı Kanun uygulaması bakımından kaçak yapıları, Kaçak Kullanım: 2560 Sayılı Kanun çerçevesinde çıkarılan bu Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine aykırı faaliyetlerle, yapıların, tesislerin, su ve arazilerin bu hükümlere aykırı kullanımı, Kanalizasyon sistemi: Ayrık sistemde evsel ve/veya endüstriyel atıksuları ayrı, yağmur sularını ayrı; bileşik sistemde ise bütün atıksuları birlikte toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan birbirleriyle bağlantılı boru ya da kanallardan oluşan sistemi, Kirlilik Önlem Payı: Evsel veya endüstriyel atıksu oluşturan işletme ve kuruluşların; BASKİ Havza Koruma Yönergesi nde belirtilen tedbirleri alıncaya, ilgili standartları sağlayıncaya kadar veya atıksuları havza içine deşarj etmeleri halinde ödemekle mükellef oldukları BASKİ tarafından tahakkuk ettirilen payı, Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Mutlak Koruma Alanı üst sınırından itibaren yatay 700 m. genişliğindeki karasal alanı, Kıyı Çizgisi: Deniz, tabii, suni göl, baraj rezervuarları ve akarsularda taşkın durumları dışında, suyun karayla temas ettiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi, Maksimum Su Kotu: Baraj gölünün su toplayabileceği en üst sınırı, Mevcut İskan Bölgeleri: İlgili mevzuata uygun olarak kurulan ve yerinin değiştirilmesi mümkün olmayan ve sınırları Çevre Düzeni Planında belirtilen mahalle ve belediyeleri, Mevcut Tesis ve Yapı: Su havzası olarak faydalanılmasına karar verildiği tarihten önce yapılaştığını Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, İmar Affı Belgeleri ile resmi olarak belgeleyen yapı ve tesisleri, Mutlak Koruma Alanı: İçme ve kullanma suyu temin edilen suni veya doğal göllerde 2

4 maksimum su seviyesinin kara ile oluşturduğu çizgiden itibaren yatay 300 m. genişliğindeki karasal alanı, Onarım: Yapının yaşamını sürdürmesini amaçlayan, tasarımda, malzemede, strüktürde, mimari öğelerde değişiklik gerektiren müdahaleleri, Orta Mesafeli Koruma Alanı: Kısa mesafeli koruma alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 m. genişliğindeki karasal alanı, Önlem Alarak izin Verilecek Tesis: BASKİ tarafından mevcut tesis olarak kabul edilen ve BASKİ Havza Yönergesi nde belirtilen hususlar doğrultusunda kirlilik tedbirlerini alarak kalmasına izin verilen tesisi, Su toplama havzası: Göllerde ve rezervuarlarda bu su kaynağını besleyen yeraltı ve yüzeysel suların toplandığı bölgenin tamamını; bir akarsu parçasında ise belirli bir kesiti besleyen bölgenin memba kesimini, Su Kirliliği: Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde veya enerji atıklarının boşaltılmasını, Sızdırmasız Fosseptik: Evsel ya da endüstriyel atıksuların biriktirildiği ve dış ortamla irtibatını kesen teknik usullere göre yapılmış fenni çukurları, Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Su ve çevresi için önemli risk teşkil eden zehirlilik, kalıcılık ve biyolojik birikme özelliğinde olan madde ve madde gruplarını, Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Orta mesafeli koruma alanı üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan bütün yatay karasal alanı, Yeraltı suları (YAS): Toprak yüzeyinin altında, durgun veya hareket halinde olan bütün suları, Havza Koruma Yönergesi: Havzaların korunması maksadıyla BASKİ Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak yönergeyi, ifade eder. GENEL ESASLAR Madde 5. (1) (Mülga) (2) Her yüzeysel su kaynağı için bu Yönetmelik muhtevasının aynen yer alacağı bir "Çevre Düzeni Planı" hazırlanması esastır. Havza koruma alanlarında konut, toplu konut, sanayi siteleri, endüstriyel tesis, hayvancılık tesisi, turistik tesis vb. maksatla mevzi imar planı yapılamaz. (3) a) Bu yönetmelik kapsamında kalan alanlarda Çevre Düzeni Planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı yapılması halinde, bu plan hükümleri geçerlidir. Bu plan hükümleri doğrultusunda hazırlanacak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının hazırlık safhasında altyapı ve işbu yönetmelik hükümleri ile düzenlenen konularda gerekli uyumun sağlanması bakımından BASKİ Genel Müdürlüğü nün uygun görüşünün alınması şarttır. 3

5 b) Yerleşik alan sınırları BASKİ nin görüşü alınarak belirlenir. Koruma alanlarında yerleşik alan sınırları gelişme alanı bırakılmaksızın tespit edilir. Bu sınırlar değiştirilemez ve yeni yerleşim alanları teşkil edilemez. c) Su havzası olarak kullanımına karar verildiği tarihten önce tasdikli imar planı bulunan yerleşme alanlarında, tasdikli imar planıyla getirilen hükümler geçerli olup, yapı yoğunluğunu arttırıcı değişiklik ve revizyonlar yapılamaz, tasdikli imar planında bu yönetmelik hükümlerine aykırı kullanım / faaliyet olması durumunda. BASKİ Genel Müdürlüğü' nün uygun görüşü alınarak tasdikli imar planı tadil edilir. d) Bu yönetmelik kapsamında kalan alanlardaki 1/1000 ölçekli imar planı dahilinde yeralan GSM kapsamına giren kullanımlar, BASKİ nin olumlu görüşü alındıktan sonra ilgili idari merciler tarafından ruhsata bağlanabilir. (4) Mutlak koruma alanları içinde Kamu ya ait ve terkedilen alanlar ile Devletin, kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında olan alanlarla, bütün koruma alanlarındaki kamuya ait orman alanları, gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, tahsis edilemez, kiraya verilemez, devredilemez. (5) Bütün koruma alanlarında su temini ve dağıtımından sorumlu idarelerce; içme ve kullanma suyu kaynağındaki suyun halkın hizmetine sunulabilmesi için, ihtiyaç duyulacak her türlü boru döşeme, su deposu, içme suyu arıtma tesisi inşaatı, yol, köprü yapımı, koruma alanlarının güvenliği ve korunması maksatlı yapılmış yapılar ve kazı yapılmasına BASKİ Havza Koruma Yönergesi nde belirtilen tedbirleri almak şartıyla BASKİ Yönetim Kurulu' nun uygun görüşü alındıktan sonra izin verilir. (6) Mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarında hiçbir şekilde maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilmez. Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında ise Maden Kanunu nda belirtilen koşullar ile izin verilebilir. (7) Bu yönetmeliğin tanımlar maddesinde belirtilen koruma alanlarının sınırları, hidrojeolojik şartların meydana getirdiği özel durumlar dışında havza sınırını aşamaz. (8) İçme suyu havzalarında çalışan vidanjörler BASKİ' den çalışma izin belgesi almak ve taşıdıkları atıksuları BASKİ nin gösterdiği yerlere boşaltmak mecburiyetindedir. (9) İçme suyu havzalarında Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri açılmasına izin verilmez. Havza içinde mevcut Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri atıksuları ile ilgili BASKİ Havza Koruma Yönergesi nde belirtilen tedbirleri almak ve arıtılmış atıksularını havza dışında BASKİ nin uygun gördüğü kanalizasyon sistemine taşımak zorundadır. (10) Su toplama havzalarında mevcut olan veya uzaklaştırılacak tesisler kapsamında bulunan işletmelere, evsel ve endüstriyel atıksu kaynakları için BASKİ Havza Koruma Yönergesi nde belirtilen tedbirleri alıncaya, ilgili standartları sağlayıncaya veya atıksuları havza içine deşarj etmeleri halinde, tespit edildiği dönem de dahil olmak üzere lüzumlu düzenlemeleri yapıncaya, limit değerleri sağlayıncaya ve BASKİ ye yazılı bilgi verinceye kadar BASKİ Havza Koruma Yönergesi ne göre tespit edilen kirlilik oranları dahilinde Kirlilik Önlem Payı tahakkuk ettirilir. Kirlilik Önlem Payı uygulamasında BASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve Atıksu Ruhsat Yönergesi hükümleri esas alınır. Kirlilik Önlem Payı BASKİ Havza Koruma Yönergesi nde belirtilen formüle göre hesaplanır. 4

6 (11) Su toplama havzaları içinde kalan özel mülkiyete, Devlet' e, Belediyelere ve bütün diğer kurum ve kuruluşlara ait arazi, yapılar ve tesisler bu yönetmelik hükümlerine tabidir. (12) Koruma alanlarında kalmalarına izin verilen, yeraltısuyu kullanan mevcut endüstriyel tesislerin ve konutların kullandığı su miktarının belirlenmesi maksadına yönelik olarak lüzumlu görüldüğü hallerde herhangi bir bedel tahakkukuna esas olmamak üzere BASKİ su kaynağına kullanıcı tarafından sayaç takılmasını isteyebilir. (13) 2560 Sayılı Kanun un m. 1 ve 2' si kapsamında içme suyu havzalarında idari yetkiye sahip değişik Belediye sınırları içerisinde kalan alanlarda oluşan bütün evsel veya endüstriyel atıksuları toplayarak ana kollektöre getiren kanalizasyon şebekeleri ve havzanın kullanımından kaynaklanan atıksuları havza dışına taşıyan ana kolektörün geçiş güzergahının imalat işi, bu çalışmaları yürütecek olan kamu kuruluşları tarafından yapılır. Yapılmaması durumunda BASKİ tarafından yaptırılır. Giderler, BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından, 2560 Sayılı Kanun un 20. maddesine istinaden kamu kuruluşlarından tahsil edilir. (14) Havza içindeki kırsal ve kentsel yerleşimler ile depolama alanları içinde yer alan BASKİ Havza Koruma Yönergesi Ek Liste 4 ve Ek Liste 5' te belirtilen GSM ye tabi faaliyetlerde atıksuların kanala bağlantısı öncesinde ilgili Belediyeler BASKİ nin uygun görüşünü almak mecburiyetindedir. BASKİ nin uygun görüşü olmadan kanal bağlantısı yapılamaz. (15) Su toplama havzaları içinde atıksuları havza dışına taşıyan mevcut bir kollektör sistemi olması halinde, yapılaşma ve diğer faaliyetler bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Kollektör sisteminin varlığı su toplama havzasının tabii sınırını değiştiremez. Bu Yönetmeliğin esaslarına uymak şartıyla endüstriyel tesislerden kaynaklanan bütün atıksuların kirliliğinin kontrolü maksadıyla BASKİ' den izin alınması mecburidir. Atıksu kirliliğinin kontrolü maksadıyla tedbir alarak izin verilecek tesislerden yükümlülüklerini yerine getiren tesislere BASKİ Havza Koruma Yönergesi nde belirtilen esaslar çerçevesinde "Havza Atıksu Kontrol Belgesi verilir. (16) Havzanın bütün koruma alanlarında enerji nakil hatları, radyo, TV, telsiz aktarma istasyonu, anten alıcı/verici istasyonu, PTT hattı, trafo, içmesuyu arıtma tesisi, isale hattı yapımına, konaklama ve lojman vs. gibi olmamak kaydıyla, BASKİ Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilebilir. (17) Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında yerleşik nüfusun ihtiyaçlarına cevap verecek, ilgili bakanlıkların yatırım programlarında yer alan, ticari niteliği olmayan günübirlik temel eğitim tesislerine, dispanser ve sağlık ocağı yapılmasına ilgili Bakanlıkların tip projelerine uygun olması, ilgili kurum tarafından imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi şartlarıyla ve atıkları ile ilgili olarak, bu Yönetmelik ve Yönerge hükümleri dahilinde bütün teknik tedbirleri almak kaydıyla, BASKİ Yönetim Kurulu' nca uygun görüldüğü taktirde izin verilebilir. (18) Orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında tedbir alarak izin verilebilecek tesis ve konutlara yaptırılan arıtma tesisi/sızdırmasız fosseptiğe onaylı projelerine uygun olarak yapıldığına dair BASKİ Genel Müdürlüğü olumlu görüşünü verdikten sonra, ilgili idareler Yapı Kullanma izin Belgesini düzenler. (19) Su toplama havzalarında her türlü görüş öncesinde (Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, GSM Ruhsatı, İşyeri Açma ve Çalışma İzni, Elektrik bağlantı izni ve Çevre Düzeni Planı, Yönetmelik gereği diğer izinler) ilgili kurumlar BASKİ Genel Müdürlüğü nün uygun görüşünü almak mecburiyetindedir. BASKİ Genel Müdürlüğü nün olumlu görüşü alınmadan 5

7 izinlendirme yapılamaz. Bu hükme aykırı yapılan işlemler hakkında yasal yaptırım uygulanır. (20) Su toplama havzalarında GSM ruhsatını verecek kurumlar BASKİ Genel Müdürlüğü nün olumlu görüşünü almadan ruhsat müracaatlarını değerlendiremez. BASKİ Genel Müdürlüğü ne GSM ruhsatına esas görüş için yapılan müracaatlarda işletmeye; bu Yönetmelik ve Yönergede belirtilen hususları yerine getirdikten, ilgili kurumlardan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliği, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği dahilinde görüşünü ve BASKİ tarafından istenebilecek bilgi / belge vb. evrakları getirdikten sonra ruhsat için olumlu görüş verilir. (21) Mutlak, kısa mesafeli Koruma Alanındaki mevcut olarak değerlendirilemeyen kaçak yapı ve tesisler Havza Yıkım Yönetmeliği doğrultusunda kaldırılır. (22) Su toplama havzalarında yeni yerleşim birimlerine ve toplu konut alanlarına izin verilmez. Mevcut konut, toplu yerleşimler atıksuları ile ilgili BASKİ Havza Koruma Yönergesi nde belirtilen tedbirleri almak ve BASKİ nin uygun göreceği havza dışındaki ortama uzaklaştırmakla yükümlüdür. (23) Her su havzası için tarım uygulama esasları o havzaya mahsus BASKİ tarafından çıkarılacak Tarım Tebliği ile belirlenir. Tarım Tebliği çıkarılıncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir. (24) Kaçak yapı olarak değerlendirilen yapı ve tesisler ile bu Yönetmeliğe aykırı bütün faaliyetler hakkında bu Yönetmeliğin m 'ine göre kanuni işlem yapılır (25) Bu yönetmelikte açıklanmayan tüm hususlarda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin içmesuyu havzaları ile ilgili hükümleri uygulanır. İKİNCİ KISIM Koruma Alanları ve Alınacak Tedbirler YÜZEYSEL İÇME SUYU KAYNAKLARI (Göl ve Dereler) Madde 6. (1) a. Göl ve göle su taşıyan derelere çöp, moloz, çamur gibi katı atıklar ve sıvı atıklar ile arıtılmış atıksu deşarj edilemez. b. Gölde ve göle su taşıyan derelerde yakıt motorlu araç çalıştırılamaz. c. İçmesuyu amaçlı kullanılan baraj göllerinde ve su taşıyan derelerde yüzmek, balık avlamak, sportif faaliyetlerde bulunmak yasaktır. Ancak içmesuyu maksatlı kullanılan tabii göllerde kürek, yelken ve balık tutma faaliyetlerine su alma noktasına 300 metreden daha yakın olmamak kaydıyla izin verilebilir. d. Göl alanı maksimum su kotu içinde kalan arazilerde tarım yapmak, tarımsal sulama yapmak, hayvan otlatmak, göl ve göle su taşıyan derelerden su, toprak ve malzeme çekmek yasaktır. e. Kaynaklar üzerinde ilaçlama vb. faaliyetler yapılamaz. 6

8 MUTLAK KORUMA ALANI (Maksimum Su Kotu m.) Madde 6.(2) a. Mutlak Koruma Alanı içinde, içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel su kaynaklarının kirlenmesine sebep olacak hiçbir faaliyet yapılamaz. b. Mutlak Koruma Alanı BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bir program dahilinde kamulaştırılır ve bu alandaki bütün yapı ve tesisler kaldırılır. Kamulaştırılmaya bağlı olarak arazinin yapısına göre Mutlak Koruma Alanının tamamı ya da lüzumlu görülen yerler çitle çevrilir. c. Bu alanlar ağaçlandırılır ve özel kişi veya kuruluşlara ticari maksat olmaması şartı ile ağaçlandırma konusunda izin verilebilir. d. Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, Mutlak Koruma Alanına dökülmesine, depolanmasına, aktarma istasyonları yapılmasına izin verilmez. Bu alana sıvı atık ve arıtılmış atıksu deşarjı yasaktır. e. Bu alanda mevcut mezarlıklarda yeni gömüye izin verilmez ve yeni mezarlıklar da açılamaz. f. Kazı yapılmasına, taş, kum, kil ve maden ocağı açılmasına ve işletilmesine izin verilmez. g. Bu alan içerisinde tabii gübrelerin açıkta depolanmasına ve sıvı ile katı yakıt depolama tesislerine izin verilmez. h. Mutlak Koruma Alanı içinde turistik tesis, iskan, konut, endüstriyel faaliyet, depolama vb. kullanımlar maksadıyla hiçbir türlü yapılaşmaya izin verilmez. i. İçmesuyu maksatlı kullanılan göllerin Mutlak Koruma Alanında piknik yapmak yasaktır. j. Su kaynaklarını kirletici özelliği yüksek tesisler yapılacak programlama ile tespit edilip, öncelikle bu faaliyetlerden başlamak üzere kamulaştırma bir program dahilinde yapılacaktır. k. Bu alan içinde hayvancılığa ve tarıma hiçbir şekilde izin verilmez. l. Bu alanda arkeolojik çalışmalara BASKİ ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında yapılacak bir protokolle izin verilir. m. Mutlak koruma alanındaki mevcut yapılarda kamulaştırma yapılınca kadar yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım maksadını değiştirmemek şartıyla bakım yapılabilmesine izin verilir. KISA MESAFELİ KORUMA ALANI ( m.) Madde 6.(3) a. Bu alanda yapılacak imar ve inşaat faaliyetleri onanlı su koruma alanları çevre düzeni planı ile uygulama imar planı kararlarına uygun olmak mecburiyetindedir. Bu alanda m. 6. (2) Mutlak Koruma Alanı a,d,e,f,g ve h fıkraları geçerlidir. b. Bu alanda yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel m2 den küçük olamaz Bu alanda hayvancılığa izin verilmez. İyi tarım uygulamalarına, sözleşmeli olması ve parsel büyüklüğü m2 den küçük olmaması şartı ile izin verilir. İyi tarım uygulamalarına geçiş süresince, sulu olmaması, suni gübre ve zirai mücadele ilacı kullanılmaması şartı ile tarıma 7

9 izin verilir. c. Bu alandaki mevcut yapı ve tesisler BASKİ Yönetim Kurulu Kararı ile kamulaştırılır ve kaldırılır. Kamulaştırma işlemi tamamlanıncaya kadar atıksularında ve / veya ham madde ve ürünlerinde tehlikeli ve zararlı maddeler içeren ve / veya su kirliliğine sebep olabilecek sıvı, katı, gaz gibi her türlü atık kaynaklandığı tespit edilen ve / veya proses atıksuyu olan endüstri kuruluşlarının faaliyetlerini durdurmaları, derhal bölgeyi terketmeleri gerektiği bildirilir. Bu kapsam dışındaki mevcut yapı ve tesisler atıksuları için sızdırmasız fosseptik yapmak ve atıksularının BASKİ nin uygun göreceği havza dışındaki uygun bir ortama uzaklaştırmakla mükelleftir. Kaçak yapı konumundaki tesisler ve bireysel yapılar bu Yönetmelik ve BASKİ Havza Yıkım Yönetmeliği doğrultusunda faaliyetten men edilerek kaldırılır. d. (Mülga) e. İçme ve kullanma suyu projesine ve mevcut yapıların kanalizasyon sistemlerine ait mecburi teknik tesisler ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamına giren uygulamalar dışında hafriyat yapılamaz. f. Kısa mesafeli koruma alanındaki mevcut yapılarda ise yapı inşaat alanında değişiklik yapmamak ve kullanım maksadını değiştirmemek şartıyla bakım ve onarım yapılabilmesine izin verilir. g. Bu alanın rekreasyon ve piknik amacıyla kullanılmasına dönük kamu yararlı ve günü birlik turizm ihtiyacına cevap verecek, sökülüp takılabilir elemanlardan meydana gelen, geçici nitelikte kır kahvesi, büfe gibi yapıların atık suları, Sağlık Bakanlığının 13/3/1971 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptiklerde toplanır ve atıksu altyapı tesisine verilir. ORTA MESAFELİ KORUMA ALANI ( m.) Madde 6.(4) a. Bu alanda yapılacak imar ve inşaat faaliyetleri Onanmış Su Koruma Alanları Çevre Düzeni Planı ile Uygulama İmar Planı kararlarına uygun olmalıdır. Bu alanda m.6.(2) Mutlak Koruma Alanı d ve g' inci fıkraları uygulanır. Bu alanda yeni mezarlık alanları oluşturulamaz. Maden ocağı açılmasına ve işletilmesine orta mesafeli koruma alanlarında Maden Kanunu nda belirtilen koşullar ile izin verilebilir. b. Bu alanda yeni endüstri kuruluşlarına, hayvancılık tesislerine, her türlü depolama tesislerine, akaryakıt istasyonu ve depolarına, LPG istasyonu ve depolarına, toplu konutlara izin verilmez. c. i) Bu alanın köy yerleşik alanı dışında kalan kısımlarında; inşaat alanının arsa yüzölçümüne oranı (KAKS) 0.05, yapı yüksekliği 6.50 m., 2 kat, parsel büyüklüğünün 5000 m 2 nin üzerinde olması halinde de toplam inşaat alanı 250 m 2 yi geçmemek, yola ve parsel sınırlarına 5 m/ den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturacağı bağ ve sayfiye evleri (bireysel konut) ve bunların müştemilat yapılarına; gazino, lokanta kırkahvesi, kafeterya gibi günübirlik yapılara ilgili idare tarafından BASKİ Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde izin verilir. Yapılacak ifrazlardan sonra elde edilecek her parsel 5000 m 2 den küçük olamaz. Bu parsellerin, ifrazdan sonra tapu kadastro veya tapulama haritasında bulunan kamu eline geçmiş bir yola en az 25 m. cephesi bulunması mecburidir. Yeni yerleşme alanı oluşturma maksatlı ifraz işlemi yapılamaz. Yukarıda tanımlanan 8

10 binaların BASKİ Havza Yönergesi nde belirtilen altyapı (sızdırmasız fosseptik, arıtma tesisi vb.) tesisleri BASKİ tarafından onaylanmadan Yapı Ruhsatı verilmez. ii) Bu alanda yerleşik nüfusun ihtiyacına cevap verecek ilgili bakanlığın yatırım programında yer alan, ticari niteliği olmayan günübirlik temel eğitim tesislerine, dispanser ve sağlık ocağı yapılmasına ilgili Bakanlıkların tip projesine uygun olması, ilgili kurum tarafından imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi, atıkları ile ilgili olarak bu Yönetmelik ve BASKİ Havza Koruma Yönergesi nde belirtilen tedbirleri almak şartıyla, BASKİ Yönetim Kurulu nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir. d. i) Bu alanda m. 6.(3).b koşulları geçerli olup, açık arazide yapılan tarıma; bitki çeşidine göre, susuz yapılması veya damla sulama sisteminin kullanılması, suni gübre ve zirai mücadele ilaçlarının kullanılmaması şartları ile izin verilir. Ayrıca entegre niteliği ve yardımcı hizmet üniteleri olmayan, topraksız tarım şeklinde yapılan seracılığa BASKİ Yönetim Kurulu nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir. Bu tür seracılığın yapılacağı beton temel ve çelik konstrüksiyonlu seralar, yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir, ancak ruhsata tabidirler. Basit örtü tipindeki seralar ise yaklaşma mesafeleri, inşaat alanı katsayısı ve Yapı Ruhsatına tabi değildir. ii) Beton temel ve çelik seralar SKKY Madde 19 (c) bendindeki yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir. Beton temel ve çelik çatı dışındaki basit örtü mahiyetindeki seralar ise yukarıda belirtilen çekme mesafeleri ve inşaat alanı katsayısına tabi değildir. Bu tesisler hakkında başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda tesis sahiplerince Valiliğe noter tasdikli yazılı taahhütte bulunulması ve uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Bu maddede anılan yapılar ilgili Bakanlık ve kuruluşlarca hazırlanmış bulunan 1/50 veya 1/100 ölçekli tip projeler üzerinden yapılabilir. Ayrıca tüm yapıların imar mevzuatına uygun olarak yapılması gerekir. e. Mevcut konut ve günübirlik tesisler atıksuları ile ilgili BASKİ Havza Koruma Yönergesi nde belirtilen tedbirlerini aldıktan sonra, atıksularını BASKİ nin uygun göreceği havza dışındaki bir ortama taşımakla mükelleftirler. Mevcut hayvancılık tesisleri gübreleri ile ilgili tedbirlerini BASKİ Havza Koruma Yönergesi nde belirtildiği şekilde alarak havza dışına taşımakla mükelleftir. Mevcut iskan bölgelerinde ise ilgili idare tarafından atıksu altyapı tesislerinin yapılması ve atıksuların havza dışına BASKİ nin uygun göreceği ortama uzaklaştırılması esastır. f. i) Bu alandaki mevcut endüstri tesislerinden sadece evsel nitelikli atıksuyu olan (endüstriyel atıksuyu olmayan) endüstri kuruluşlarına, atıksuları açısından BASKİ Havza Koruma Yönergesi Liste l' de verilen standartları sağlamak ve havza dışına BASKİ nin uygun göreceği bir ortama taşımak kaydıyla, BASKİ Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde izin verilir. Bu alanda mevcut tesis statüsünde değerlendirilip, tedbir alarak izin verilecek tesislere; Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliği, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ne göre ilgili kurumlardan izin belgesini getirmesi ve atıksuları ile ilgili BASKİ Havza Koruma Yönergesi nde belirtilen tedbirleri almaları ve havza dışında BASKİ nin uygun göreceği bir ortama taşımaları şartıyla BASKİ Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir. ii) Bu alanda yeni endüstri kuruluşlarına izin verilmez. Ancak, mevcut endüstri kuruluşlarının atıksularında ve/veya hammaddelerinde ve ürünlerinde tehlikeli ve zararlı 9

11 maddeleri ihtiva eden ve /veya su kirliliğine sebep olabilecek, sıvı, katı, gaz gibi her türlü zararlı atık kaynaklandığı tespit edilen ve/veya proses atıksuyu olan endüstri kuruluşlarına faaliyetlerini durdurmaları, noter tasdikli taşınma taahhütnamesi vermeleri ve BASKİ Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sürede bölgeyi terk etmeleri gerektiği bildirilir. g. Köy yerleşik alan sınırları içinde köyün genel ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sadece sosyal ve ticari tesisler için yapılaşma 3194 sayılı İmar Kanunu ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Bunun dışında, Belediye Sınırı ve Belediye Mücavir Alan sınırları içinde, içme ve kullanma suyu ilan tarihinden önce yürürlükteki imar planlarına göre imar uygulaması yapılan alanlarda imar planı hükümleri geçerli olup, onaylı imar planları kapsamında yoğunluk arttırıcı veya kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz. h. Bu alanda bulunan parsellerde sıhhi ve estetik mahzur bulunmadığı takdirde; parsel sathının %5 inden fazla yer işgal etmemek, inşaat alanları toplamı 2 katta 250 m2 yi, saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği h = 6.50 metreyi aşmamak, yola ve parsel sınırlarına 5 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile, bir ailenin oturmasına mahsus bağ veya sayfiye evlerinin atıksuları, ancak Teknik Usuller Tebliğinde verilen sulama suyu kalite kriterlerine uygun olarak arıtıldıktan sonra sulama amaçlı kullanılabilir. Bu alanda 4/9/1988 tarihinden veya kaynağın içme ve kullanma suyu kapsamına alındığı tarihten önce mevcut olan yerleşim ve sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suların havza dışına çıkartılması esastır. UZUN MESAFELİ KORUMA ALANI ( , 5000-Yağış alanı) Madde 6. (5) a. Bu alanda yapılacak imar ve inşaat faaliyetleri Onanlı Su Koruma Alanları Çevre Düzeni Planı ile Uygulama İmar Planı Kararlarına uygun olmalıdır. Söz konusu bu alan içinde akaryakıt istasyonu ve depolarına, LPG istasyonu ve depolarına, tarıma dayalı sanayi mamulü depoları dahil akışkan nitelikli ürün depolarına ve benzeri kullanımlar maksadı ile yapılaşmaya, bu yönetmelikle tanımlananlar haricinde yeni iskana ve toplu konutlara izin verilmez. Yeni kurulacak endüstri kuruluşunda, bu alanın, orta mesafeli koruma alanı sınırından itibaren yatay olarak 3 kilometre genişliğindeki kısmında tamamen kuru tipte çalışan, tehlikeli atık üretmeyen ve endüstriyel atıksu oluşturmayan sanayi kuruluşlarına izin verilebilir. Bu tesislerden kaynaklanacak katı atık ve hava emisyonunun rezervuarın kalitesini etkilemeyecek ölçüde ve şekilde uygun bertarafının sağlanması gerekir. Çöp depolama alanlarına ve bertaraf tesislerine izin verilmez. b. Bu alanda mevcut endüstri kuruluşlarından sadece evsel atıksuyu olanların (endüstriyel atıksuyu olmayan); BASKİ Havza Koruma Yönergesi nde belirtilen tedbirleri almaları, atıksularını BASKİ nin uygun göreceği havza dışındaki bir yere taşımaları şartıyla kalmalarına BASKİ Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü taktirde izin verilir. Endüstriyel atıksuyu olan mevcut endüstri tesislerine, BASKİ Havza Koruma Yönergesi nde belirtildiği şekilde tedbirlerini almaları ve atıksularını BASKİ nin uygun göreceği havza dışında bir yere taşımaları şartıyla, BASKİ Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir. c. Bu alanda mevcut tesis statüsünde değerlendirilip, tedbir alarak izin verilecek tesislere; Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ne göre ilgili 10

12 kurumlardan izin belgesini getirmesi ve atıksuları ile ilgili BASKİ Havza Koruma Yönergesi nde belirtilen tedbirleri alması ve havza dışına taşıması şartıyla BASKİ Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir d. Bu alandaki tarım faaliyetlerine, kalıcı zirai mücadele ilaçları ve sun'i gübre kullanılmamak şartıyla izin verilebilir. e. i) Bu alanda arıhanelere, entegre niteliği olmayan kümes, ahır, ağıl, yem depoları, hububat depoları ile üretime yönelik faaliyeti ve yıkama-paketleme, işleme gibi üniteleri olmayan tarıma dayalı mamul malzeme depoları, soğuk hava depoları ve ürün depolarına yapılanma ve atıkları ile ilgili olarak BASKİ Havza Koruma Yönergesi nde belirtilen şartlara uymaları halinde BASKİ Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir. ii) Konut dışı yapılardan depolar, arıhaneler, entegre niteliği olmayan kümes, ahır ve ağıllar için yapılaşma 3194 sayılı İmar Kanunu ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır. f. i) Köy yerleşik alan sınırları dışındaki bir ailenin oturacağı bağ ve sayfiye evleri (bireysel konut) ve bunların müştemilat yapıları; gazino, lokanta, kırkahvesi, kafeterya gibi günübirlik yapılar 3194 sayılı İmar Kanunu ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Bunun dışında, Belediye Sınırı ve Belediye Mücavir Alan sınırları içinde, içme ve kullanma suyu ilan tarihinden önce yürürlükteki imar planlarına göre imar uygulaması yapılan alanlarda imar planı hükümlerinin geçerli olup, onaylı imar planları kapsamında yoğunluk arttırıcı veya kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz. ii) Bu alanda yerleşik nüfusun ihtiyacına cevap verecek ilgili bakanlığın yatırım programında yer alan ticari niteliği olmayan günübirlik temel eğitim tesisleri, dispanser ve sağlık ocağı yapılmasına ilgili Bakanlıkların tip projesine uygun olması, ilgili kurum tarafından imar mevzuatı açısından değerlendirilmesi, atıkları ile ilgili olarak bu Yönetmelik ve BASKİ Havza Koruma Yönergesi nde belirtilen tedbirleri almak şartıyla, BASKİ Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde izin verilir. g. Çöp, moloz, çamur gibi atıkların bu alana dökülmesine ve depolanmasına, gübrelerin açıkta depolanmasına, sıvı atık ve arıtılmış atıksuların deşarjına izin verilmez. Zorunlu şartlarda katı atık aktarma istasyonu yapılmasına her türlü tedbiri almak şartıyla, BASKİ Yönetim Kurulu' nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir. h. i), ii) Beton temel ve çelik seralar SKKY Madde 19(c) bendindeki yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir. Beton temel ve çelik çatı dışındaki basit örtü mahiyetindeki seralar ise yukarıda belirtilen çekme mesafeleri ve inşaat alanı katsayısına tabi değildir. Bu tesisler hakkında başka bir amaçla kullanılmayacağı hususunda tesis sahiplerince Valiliğe noter tasdikli yazılı taahhütte bulunulması ve uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Bu maddede anılan yapılar ilgili Bakanlık ve kuruluşlarca hazırlanmış bulunan 1/50 veya 1/100 ölçekli tip projeler üzerinden yapılabilir. Ayrıca tüm yapıların imar mevzuatına uygun olarak yapılması gerekir. I. Mevcut hayvancılık tesislerine BASKİ Havza Koruma Yönergesi m. 6.9 da belirtilen teknik tedbirleri almaları şartı ile BASKİ Yönetim Kurulu' nca uygun görüldüğü takdirde izin verilir. j. Köy yerleşik alan sınırları içinde köyün genel ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılacak sadece sosyal ve ticari tesisler için yapılaşma 3194 sayılı İmar Kanunu ve Plansız Alanlar İmar 11

13 Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Bunun dışında, Belediye Sınırı ve Belediye Mücavir Alan sınırları içinde, içme ve kullanma suyu ilan tarihinden önce yürürlükteki imar planlarına göre imar uygulaması yapılan alanlarda imar planı hükümleri geçerli olup, onaylı imar planları kapsamında yoğunluk arttırıcı veya kullanım değişikliğine yönelik imar değişikliği yapılamaz. k. Kırsal yerleşim alanlarında 1/1000 ölçekli imar planlarına BASKİ tarafından uygun görüş verilip, ilgili Belediyesince onandıktan sonra BASKİ Havza Koruma Yönergesi Liste 4' deki iş kollarına BASKİ nin görüşü alınarak izin verilir. l. Kentsel yerleşim alanlarında 1/1000 ölçekli imar planlarına BASKİ tarafından uygun görüş verilip, ilgili Belediyesince onandıktan sonra BASKİ Havza Koruma Yönergesi Liste 5' deki işkollarına BASKİ nin görüşü alınarak izin verilir. m. i) İçme ve kullanma suyu rezervuarlarının maksimum su seviyesinden itibaren 2000 metreden sonraki koruma alanı içinde çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre yapılması uygun bulunan maden istihracı ve buna yönelik her türlü tesis yapılabilir. Ancak faaliyet sırasında alıcı ortama yapılacak deşarjlarda ilgili yönetmelikte belirtilen limitlere uyulması zorunludur. ii) İçmesuyu temin edilmesi amacıyla inşaatına başlanan barajlarda ise, Madde 6. (5) m. i) hükümleri aynen geçerlidir. n. Orta mesafeli koruma alanı sınırından itibaren yatay olarak 3 kilometre genişliğindeki kısmında belirtilen alanın bittiği yerden itibaren su toplama havzasının sınırına kadar olan alandaki faaliyetlerden kaynaklanan atıksuların, Yönetmelikteki Tablo 5 ten Tablo 21 e kadar olan deşarj standartlarını sağlayarak havza dışına çıkarılması veya geri dönüşümlü olarak kullanılması zorunludur. Ancak, 4/9/1988 tarihinden veya kaynağın içme ve kullanma suyu kapsamına alındığı tarihten önce bu alanda mevcut olup, uzun mesafeli koruma alanında kalan tesislerden sıvı, gaz ve katı atıklarını ilgili idare tarafından uygun görülen ekonomik uygulanabilirliği ispatlanmış ileri teknoloji seviyesinde arıtma ve bertaraf teknikleri ile uzaklaştırılmasını sağlayanlarda bu esaslar aranmaz. DERELER Madde 7.1.i) Halihazırda işletmede olan mevcut barajlarda, Su toplama havzası yağış alanlarındaki dereler BASKİ tarafından koruma altına alınmıştır. İçme ve kullanma suyu rezervuarlarını besleyen bütün sulara, akar ve kuru derelere hiçbir surette atıksu ve arıtılmış atıksu deşarjı ile atık deşarjı yapılamaz. Kaynak suları ve yer altı suları havza dışına taşınamaz. ii) İçmesuyu temin edilmesi amacıyla inşaatına başlanan barajların Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında Madde 6.5.m (i) bendindeki hükümler aynen geçerlidir (2) İkizcetepeler, Madra, Yenice Gönen Barajları, Kumköy Regülatörü, Çataldağ ve Söve Göletleri Orta ve Uzun Mesafeli Koruma Alanlarında mevcut debi enerji üretimine imkan veriyorsa, - Mevcut Su kalitesi ve miktarının olumsuz etkilenmemesi, - En az 0,2 m 3 /sn lik ekolojik su debisinin bırakılması, 12

14 - Balık geçit yapısının yapılması. - İnşa edilecek türbinlerin DSİ nin belirlediği derenin taşkın sınırının dışında kalması ya da gerekli taşkın koruma yapısının yapılması, - Çevresel tedbirlerin alınarak (sıvı ve katı hiçbir şekilde dereye verilmemesi), - Yapılacak proje esaslarının imar planları ve çevre düzeni planlarında yer alması, - Menba ve mansab da su kalitesinin düzenli olarak izlenmesi (içme suyu temin edilen su kaynakları için yapılan analizler), - İnşaat süresince erozyonu önleyici tedbirlerin alınması ve gerekli peyzaj çalışmalarının yapılması şartıyla BASKİ Yönetim Kurulu nun Kararı ile Hidroelektrik Santrallerinin yapımına izin verilir. (3) (Mülga) YÜZEY VE YERALTI SULARI Madde 8. (1) Yer altı sularının kullanılması ve muhafazasına dair Yer altı Suları Hakkındaki kanun ile DSİ Genel Müdürlüğü ne verilen yetki ve mesuliyetler saklıdır. Yeraltı suyu korunmasına ilişkin özel planlama esasları getirilinceye kadar aşağıda söz edilen mükellefiyetlerin yerine getirilmesinde BASKİ Genel Müdürlüğü yetkilidir. (a) Yer altı suyu hangi sınıftan olursa olsun, kalitesinde meydana gelen değişiklik ve bozulmalarda, kirletici kaynak belirlenir ve kirletici 2872 Sayılı Çevre Kanunu nun 20,21 ve 23 üncü maddeleri uyarınca cezai işlem yapılır. (b) Bütün deniz kıyısı bölgelerinde, yer altı suyu kalitesinin korunması amacıyla, tuzlu su girişini önleyecek emniyetli çekim tespitlerinin yapılması gereklidir. Emniyetli çekim değerinin aşılmasına yol açan kaçak kuyular, İdare tarafından belirlenerek kapatılır. Bu işlemi yapan gerçek ve tüzel kişilerin eylemi kirletme yasağı kapsamına girer. (c) DSİ Genel Müdürlüğü, içme ve kullanma suyu temin edilen kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri için koruma alanlarını belirler. Belirlenen bütün koruma alanlarının envanterini tutar ve koruma alanı haritası hazırlar. Koruma alanları envanteri ve haritaları beş yılda bir güncellenir ve SYGM (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü) ye bildirilir. Mutlak koruma alanı, içme suyu temini yapılan kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri için oluşturulur. Bu koruma alanı, suyun alındığı noktayı korumaya yönelik oluşturulmuş bir alan olup en az elli metre yarıçapında bir alanı ifade eder. Söz konusu alanın yarıçapı yerel şartlar dikkate alınarak DSİ tarafından yüz metreye kadar genişletilebilir. Bu alan içme suyunu kullanan idare veya idareler tarafından kamulaştırılarak emniyete alınır ve tapu kaydına mutlak koruma alanı olarak işlenerek Orman ve Su İleri Bakanlığı na bildirilir. Bu alanda hiçbir faaliyete izin verilmez. Bu koruma tedbirini uygulayabilmek için bu alanın çevresi suyu kullanan idare tarafından dikenli tel ile çevrilir. Yıllık ortalama debisi 50 l/sn ve üzerinde olan kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri için mutlak koruma alanına ek olarak birinci ve ikinci derece koruma alanları ilan edilir. Gerekli görülen hallerde 50 l/s debinin altında olan kuyu, pınar, kaynak, kaptaj, tünel, galeri ve benzeri için mutlak koruma alanına ek olarak birinci ve ikinci derece koruma alanları ilan edilebilir. 13

15 (d) (Mülga) (e) (Mülga) (f) Atıksularla veya yağmursuları ile çözünerek yer altı suyuna taşınabilecek nitelikteki maddeler yer altı suyu besleme havzası içerisinde zeminde doğrudan depolanamaz. (g) Yer altı sularının kirlenmemesi için tedbir almak maksadıyla her türlü kimyasal madde proses ve arıtma çamurları ve çöp çürütme tankları, özel atıklar vb. maddelerin depolama tankları sızdırmaz nitelikli olarak yapılır. (h) Atıksularla sulama yapıldığı takdirde, sulama suyu miktarı ve sulama programı bu suların yer altı suyuna sızarak, kalıcı bir kirlenmeye yol açma tehlikesini en aza indirecek şekilde düzenlenir. (i) Özellikle yer altı sularının içmesuyu maksadıyla kullanıldığı yörelerde, kullanılan tarım ilaçlarının tabii şartlarda parçalanabilir ve canlılarda uzun süreli birikim yapmayacak türden olması gerekir. Bunların kullanımı konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın ilgili birimlerinden izin alınır. (j) Gübrelemede Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı nın ilgili birimlerince gerekli miktar hesapları detaylı olarak belirlenir ve fazla gübre kullanılmamasına dair denetlemeler yapılır. (k) Radyoaktif izleyiciler kullanılması gerektiğinde su kirlenmesine neden olmayacak izleyiciler kullanılır. (l) Tehlikeli ve zararlı maddelerin kullanıldığı faaliyetler sırasında kaza ihtimali göz önüne alınarak, yer altı suyu kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır. Mesela perlit, talaş gibi maddeler bu maksatla stokta bulundurularak, kaza hallerinde çevreye saçılan maddelerin absorpsiyonu için kullanıma hazır tutulur. (m) Yer altı suyu rezervlerine haiz akifer karakterindeki her türlü formasyonlardan malzeme temini yasaktır. Ancak yer altı suyu beslenme havzalarından malzeme teminine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nün uygun görüşü alınarak izin verilebilir. (n) Yer altı suyuna arıtılmış dahi olsa doğrudan atıksu deşarjı yapılamaz. Yer altı suyuna yapay besleme, yer altı sularına ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır. ÜÇÜNCÜ KISIM Yasal Yaptırımlar, Tedbirler ve Uygulama Esasları ve Zararların Tazmini YASAL YAPTIRIMLAR Madde 9. (l) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte yer alan hüküm ve yasaklara aykırı fiil ve durumların tespiti halinde, en az iki BASKİ görevlisi tarafından tutanak düzenlenir. Bu tutanağa; Yönetmelikteki hüküm ve yasaklara aykırı durum ve eylemin nitelik, nicelik ve kapsamı ile bu eylem ya da durumdan sorumlu tutulabilecek gerçek yada tüzel kişilerin kimliği ile ilgili bilgiler beyanlar doğrultusunda geçirilir. Tutanağın hazırlanmasında, mümkün olduğu takdirde sorumlu tutulabilecek kişi veya temsilcisi ile mahalli kolluk örgütünün bir görevlisi de hazır bulundurulur. 14

16 (2) BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde; a) Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almayarak veya diğer suretlerde halkın içeceği sulara zehir katmak suretiyle bozarak, halkın sağlığını tehlikeye düşüren kimseler hakkında TCK m. 185 gereğince cezalandırılması veya gerekli işlemin yapılması için, b) BASKİ' ye ait her türlü menkul ve gayrimenkul mallar, 2560 Sayılı Kanun un m. 20 ve 27 gereği kamu malı sayılıp, bu mallara zarardan dolayı TCK m. 152 gereğince cezalandırılması veya gerekli işlemin yapılması için, c) Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayanlar hakkında yukarıdaki a ve b bentlerinde tanımlanan hallerin dışında bu Yönetmeliğe aykırı bütün fiillerden dolayı TCK m. 526 gereğince ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılması için, dosyaya kendi mütalaasını da ekleyerek Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunur. (3) BASKİ Genel Müdürlüğü yaptığı inceleme ve değerlendirmede, tutanakla tespit edilen fiil veya durumun 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu nun m. 242 vd. aykırı olması halinde sorumluları hakkında, 1593 Sayılı Kanun un m. 282 gereğince işlem yapılması için Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunur. (4) BASKİ Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında bulunan suların, kaynak ve yollarının bakımı, korunması, sağlık şartlarına uygun bir halde bulundurulması ve idaresi için bu Yönetmelikte alınan tedbir ve kararlara ve diğer yasaklara aykırı hareket edenler hakkında 831 Sayılı Sular Kanun u m.ek.8 gereği işlem yapılmak üzere kendi mütalaasını da ekleyerek gerekli cezanın verilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı na gönderir. (5) BASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı inceleme ve değerlendirmede tutanakta belirtilen eylem ve durumun, 2872 Sayılı Çevre Kanun u ve buna dayanılarak yapılmış düzenlemelere göre idari nitelikte ceza verilmesini gerektiren bir eylem, yahut durum olduğu sonucuna varırsa, sorumlular hakkında Çevre Kanunu nun m. 20, 21, 23'de öngörülen cezaların tertip edilmesi için, tutanağı kendi görüşünü de ihtiva eden bir istek yazısı ile Çevre Kanunu nun m. 24' ünde anılan ilgili mülki amirliğe gönderir. (6) Yetkili makamların ceza kovuşturması ve ceza tertibi ile ilgili işlemleri, BASKİ Genel Müdürlüğü nce devamlı olarak takip edilir ve Genel Müdürlük tarafından uygun görülen hallerde, yargılama safhasında BASKİ nin davaya müdahil sıfatı ile katılması sağlanır. TEDBİRLER Madde 10. (1) Doğrudan su kaynağı veya şebekesini kirleten eylem ve faaliyetler ile havzadaki koruma alanlarında yapılması bu yönetmelik hükümleri uyarınca veya ilgili diğer mevzuatta yasaklanmış olan eylem ve faaliyetler, su kaynağının kirlenmesine neden olan veya böyle bir neticenin meydana gelmesi tehlikesi arz eden eylem ve faaliyetler sayılır. (2) Su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak bu yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hüküm ve yasaklar ile bunlara dayanarak BASKİ tarafından alınmış karar ve tedbirlere aykırı durum ve eylemlerin saptanması halinde, a) Yüzeysel ve yeraltısuyu kaynağının kirlenmesine sebep olan veya böyle bir neticenin 15

17 meydana gelmesine yol açma tehlikesi arz eden fiillerin veya faaliyetlerin tespiti halinde, bu faaliyetlerin veya fiillerin durdurulması, engellenmesi veya ortadan kaldırılması için luzumlu tedbirlerin alınması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya ilgili Belediye Başkanlığına bağlı Belediye Zabıta Müdürlüğü nden talep edilir. b) Yönetmelik hükümleri uyarınca koruma alanlarındaki kaçak yapılardan; mutlak, kısa Mesafeli Koruma Alanında kalan binalar ile bunlara ait her çeşit tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması ve yıkımı BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından; orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında kalan binalar ile her çeşit tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması, mühürlenmesi ve yıkılması yetki alanına göre ilgili Belediye Başkanlıklarından talep edilir Görevini yerine getirmeyenler hakkında BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından kanuni işlem yapılması için ilgili mercilere müracaat edilir. c) Ayrıca su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunmasıyla ilgili olarak konulmuş bulunan yasaklara aykırı fiil ve faaliyetlerin tespiti halinde, durum BASKİ tarafından Çevre Kanunu nun m. 15 ve 16'nın uygulanması talebini ihtiva eden bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. UYGULAMA ESASLARI Madde 11. (1) Belediye Zabıta Müdürlüklerinden doğrudan talep edilen durdurma, engelleme ve ortadan kaldırma tedbirlerine başvurma talepleri bakımından, BASKİ Genel Müdürlüğü, 2560 Sayılı Kanun un m. 2/d uyarınca Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği nin ilgili maddesinde anılan yetkili Belediye organı sayılır. Bu tür talebi alan Zabıta Müdürü, gereken tedbirin alınmasında gecikmeye sebep olmayacak şekilde, BASKİ nin tedbir talebi hakkında Belediye Başkanına da bilgi verir. (2) BASKİ tarafından talep edilen ve 831 Sayılı Kanun un Ek-8' e göre su kaynaklarının korunması ile ilgili tedbirlerin alınmasına dair iş ve işlemler bakımından Belediye Zabıta Müdürlüğü nün yetki alanı; 2560 Sayılı Kanun un m. l' i uyarınca belirlenen alandır. (3) Yönetmelik hükümlerine göre kaçak yapı tarifine giren her türlü bina, tesisat ve muhdesatın yapımının önlenmesi, durdurulması, mühürlenmesi ve yıkılması hususlarında 3194 Sayılı Kanun un ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılara da dair hükümleri uygulanır. Sözü geçen yapılaşma, Büyükşehir Belediye sınırları dışında olması halinde, yukarıda 2. fıkrada tarif edilen alanda oluşmuşsa, bunlar hakkında da Büyükşehir Belediyesince durdurma ve mühürleme işlemleri yapılır. Mahallin en büyük mülki amirinin İmar Kanun u ile Çevre Kanunu ndan doğan yetkileri ile BASKİ nin 2560 Sayılı Kanun un m. 20' sinin 2. fıkrasında belirtilen kaldırma yetkisi her halükarda saklıdır. ZARARLARIN TAZMİNİ Madde 12. (1) Su kaynaklarının korunmasına dair yasaklara aykırı davranışların önlenmesi, meydana gelen zararların tazmin edilmesi ve her çeşit yapılaşmanın ortadan kaldırılması için BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan harcamalar ve diğer giderlerin 6183 Sayılı Kanun'a göre tahsili için; harcama, gider ve zararları belgeye bağlanmış miktar bir tutanağa geçirilerek, tahsilatı yapacak yetkili daireye gönderilerek, lüzumlu takibin yapılması talep edilir. Takip safhaları, BASKİ görevlileri tarafından devamlı olarak takip edilir ve ilgili dairenin talep etmesi halinde tahsilatı yapacak yetkililere her türlü yardım sağlanır. 16

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER

KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER KARTALKAYA BARAJI HAVZASI ÖZEL HÜKÜMLER AMAÇ : Gaziantep iline içme ve kullanma suyu sağlayan kıta içi yüzeysel su kaynaklarından olan Kartalkaya Barajının mevcut su kalitesinin korunup, kullanımının sürdürülebilir

Detaylı

İÇME KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLECEK OLAN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

İÇME KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLECEK OLAN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK İÇME KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLECEK OLAN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ KİRLENMEYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİN EDİLEN VE EDİLECEK OLAN YÜZEYSEL SU KAYNAKLARININ

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BASKİ GENEL KURUL KARARI Tarih : Sayı : YÜRÜRLÜK TARİHİ : BALIKESİR - 2014 İÇİNDEKİLER

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin gayesi; içme ve kullanma suyu temin edilen

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü Karar Tarihi : 04.12.2003 Karar No : 72-18 I. BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Alıcı Ortam; Atıksuların deşarj edildiği deniz, göl, gölet, dere, akarsu ve arazidir.

Alıcı Ortam; Atıksuların deşarj edildiği deniz, göl, gölet, dere, akarsu ve arazidir. Su Havzalarını Koruma Yasal Dayanak Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzey ve yeraltısu kaynaklarının evsel, endüstriyel,

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ AMAÇ: Madde 1- Aydın İli hudutları içerisinde tüm yerleşim birimlerine içme ve kullanma suyu sağlayacak önemli yüzeysel su kaynaklarında

Detaylı

DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİCLE BARAJI GÖLÜ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM

DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİCLE BARAJI GÖLÜ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİCLE BARAJI GÖLÜ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE YASAL DAYANAK: MADDE: 1) Bu yönetmelik 2560 sayılı kanun ile belirlenen görev yetki

Detaylı

TEBLİĞ. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28437 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: TEBLİĞ İÇME SUYU TEMİN EDİLEN AKİFER VE KAYNAKLARIN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU KORUMA ALANLARI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU KORUMA ALANLARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI SUYU KORUMA ALANLARI SU KALİTESİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YERALTI SULARI KALİTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2014 Sunu İçeriği Koruma

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA KORUMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ankara İline

Detaylı

YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

EK-1 HİZMET ENVANTER TABLOSU HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLER HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI 20.05.0987 tarih ve 3367 sayılı kanun Köyde İkamet eden veya edecek vatandaşlar İl si Genel İSTENEN BELGELER İÇ YAZIŞMALAR Müd.,D.S.İ, Çevre ve Orman Md.vb.) 8-10 Ay DIŞ YAZIŞMALAR 1 2 Köy Gelişim planı

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, , ADALAR İLE ADA PARSELLERE İLİŞKİN 1/1 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYAALTI İLÇESİ, BAHTILI MAHALLESİ 20440, 20441, 20442 20443, 20447 ADALAR İLE 20434 ADA 14-15 PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI RAPORU 1. PLANLAMA ALANI

Detaylı

4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı

4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı 4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı 22.07.2008 / 28.08.12760 Dünya, önündeki ciddi su krizini tartışır,

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Su Ortamlarının Kalite Sınıflandırılması Kıtaiçi Yüzeysel Suların Sınıflandırılması Madde 7 (Mülga:RG-30/11/2012-28483) (4) Su Kalite Sınıfının Belirlenmesi

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

SU KAYNAKLARININ KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

SU KAYNAKLARININ KORUNMASI YÖNETMELİĞİ SU KAYNAKLARININ KORUNMASI YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM : Madde 1 Bu Yönetmelik içme kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3. HAFTA 3. HAFTA 1 İMAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 378 (1) Bu Kanunda,

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Yasal Dayanak... 1 Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 3 Planların Hazırlanmasına Dair Esaslar... 3 Planların

Detaylı

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 1- Orman Kadastro Komisyonu aşağıda belirtilen kimlerden ve kaç kişiden oluşur? I- Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye ile mahalli ziraat

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 7. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 03.11.2017 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Ülkemizde Atıksu Mevzuatı

Detaylı

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) İş Yeri Açma ve Çalışma

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

YÖNETMELİK İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK 28 Ekim 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30224 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK İÇME-KULLANMA SUYU HAVZALARININ KORUNMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. " "

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. - - - - İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır.  SİLOPİ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Özel İdare Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 1- Dilekçe, 2- Tapu Fotokopisi 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1- Dilekçe, 2- Proje 3 İl Özel

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ

TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESKİ Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı, müstakil bütçesi bulunan ve kamu tüzel kişiliğine haiz bir kuruluş olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I R. Gazete No. 27274 R.G. Tarihi: 30.6.2009 Çevre ve Orman Bakanlığından: Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Tebliği BÖLÜM I Amaç, Kapsam,

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ( I.Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Verilmesi ) DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1) Ruhsat Başvuru/Beyan Formu,

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

HAVZA KORUMA YÖNERGESİ

HAVZA KORUMA YÖNERGESİ T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA KORUMA YÖNERGESİ YÜRÜRLÜK TARİHİ 12.12.1991 KARAR NO: 05/27 1.REVİZYON:04.07.2002 TARİH, 06/377 SAYI 2.REVİZYON:

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (22.05.2015 TARİH VE 29363 SAYILI

Detaylı

SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu temin edilen yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MECLİSİ İMAR KOMİSYONU RAPORU Rapor : 2016/08 Tarih : 29.02.2016 KONUNUN ÖZÜ: Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi 351 ada 23 parsel komşuluğunda bulunan Belediyemiz mülkiyetindeki

Detaylı

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA-MERSİN

ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA-MERSİN T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ADANA SAYI : B.16.0.K V M.4.01.00.03/33.02.539-3 ^ 0^. KONU : Kapıtaşı

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ. MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması,

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ. MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması, ATIKSULARIN KANALİZAS YONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atıksu altyapı tesislerinin korunması, atıksuların boşaltım

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2 26.04.2007 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü SAYI KONU :B.09.0.TAU.0.17.00.00-1086/3115 :Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler Hk. -D A Ğ I T I M L

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.09.1995 tarih ve 22416 sayı Sağlık Bakanlığından BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Madde 0003: Tanımlar (23.08.2003 tarih ve 25208 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ, SINIFLANDIRMA VE İZLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ, SINIFLANDIRMA VE İZLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ, SINIFLANDIRMA VE İZLEME YÖNETMELİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi:.. Resmi Gazete Sayısı:.. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU

MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU MARMARACIK 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONUNDA YAPILAN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1.PLANLAMA ALANININ YERİ : Planlama alanı; Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Marmaracık

Detaylı

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 )

SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 GENELGE ( 2006/15 ) SAYI :B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/010-05/7240-30658 23.06.2006 KONU: Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı GENELGE ( 2006/15 ) Çok çeşitli amaçlarla su kaynaklarına olan hızlı talep artışının karşılanması,

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HAFRİYAT ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hukuki Dayanak 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı

Detaylı

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon CEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Türkiye Çevre Durum Raporu 2011 www.csb.gov.tr/turkce/dosya/ced/tcdr_20 11.pdf A3 Su ve Su Kaynakları 3.4 Kentsel

Detaylı

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER 1- REVİZYON İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2- PLAN ONAMA SINIRI İÇİNDE KALAN ALANLARDAN YALNIZCA OSB SINIRLARI YETKİ SINIRIDIR. 3- PLAN HUDUTLARI

Detaylı

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır

Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır TİP İMAR YÖNETMELİĞİ Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki ve dışındaki imar planı bulunan alanlarda uygulanır İmar planlarında yönetmelikte yer alan tanımlara ve ruhsatla ilgili hükümler aykırı

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Alt havza: Havza sularını denize boşaltan ana akarsuya bağlı, daha küçük akarsular veya göller için su toplama alanını,

YÖNETMELİK. b) Alt havza: Havza sularını denize boşaltan ana akarsuya bağlı, daha küçük akarsular veya göller için su toplama alanını, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK SU HAVZALARININ KORUNMASI VE YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 17/05/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25818 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) Çevre ve Orman Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) (24 Ocak 2006 tarih ve 26059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 2872 sayılı

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SIRA SUNULAN HİZMETİN NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR İŞLEMLERİ 2. Tapu Kaydı (İFRAZ,

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) BÖLÜM 1-)

Detaylı

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi

MADENCİLİK VE ÇEVRE. M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi MADENCİLİK VE ÇEVRE M. Oğuz GÜNER Maden Mühendisi 1-MADEN SAHALARI İLE İLGİLİ MADEN HAKLARI 2- ARAMA VE FİZİBİLİTE 3-OCAK İŞLETMECİLİĞİ 4-OCAK ÜRETİM YÖNTEMLERİ 5-CEVHER HAZIRLAMA VE ZENGİNLEŞTİRMEİ 6-MADEN

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAHRAMANMARAŞ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ

SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME İÇERİK SUYUN ÖNEMİ TÜRKİYE DE SU AVRUPA BİRLİĞİ NDE SU KAYNAKLARI AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNİN ANA PRENSİPLERİ TÜRKİYE DE SU

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27214 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1

Detaylı

KIYI KANUNU. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Kanun Numarası : Kabul Tarihi :

KIYI KANUNU. Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Kanun Numarası : Kabul Tarihi : KIYI KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 17.04.1990 Resmi Gazete Sayısı: 20495 Kanun Numarası : 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17.4.1990 Sayı: 20495 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kıyı Alanları Dairesi Başkanlığı. Aydın Tibet ÜNLÜ Şehir Plancısı

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kıyı Alanları Dairesi Başkanlığı. Aydın Tibet ÜNLÜ Şehir Plancısı MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kıyı Alanları Dairesi Başkanlığı Aydın Tibet ÜNLÜ Şehir Plancısı Anayasa nın 43. Maddesi 3621 sayılı Kıyı Kanunu Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Kıyı alanları

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir.

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ NİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-12/08/2014 tarihli

Detaylı

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU Kanun Numarası : 4122 Kabul Tarihi : 23/7/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/7/1995 Sayı : 22355 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ 2014 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ Yasal Dayanak:

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELE İLİŞKİN MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİ, 183 ADA 26 PARSELDE KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.09.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : Araç Talebi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisinin 07/09/2015 tarihli oturumunda Komisyonumuza

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1064 ADA 1 NOLU PARSEL MARDİN İLİ MERKEZ İLÇESİ NUR MAHALLESİ 1064 ADA 1 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI 2016 Yasal Dayanak: MADDE 1- Bu

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ BALIKESİR İLİ, SAVAŞTEPE İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ 297 ADA, 70-71-72-73-74-75-81-82-83-84 PARSELLERE AİT 1/5000

Detaylı

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği

İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı Çiftliği K KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 81 - İL: Yalova İLÇE: Merkez KÖY/MAH: Bahçelievler MEVKİİ: Baltacı

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR

2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2013-2014 YILI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE UYGULANACAK CEZALAR 2872 Sayılı Kanunun 5491 Sayılı Yasa ile Değişik 20 nci Maddesindeki Cezai işlemler HAVA KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ CEZALAR Kanundaki Ceza Miktarı 1/1/2013-31/12/2013

Detaylı