AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVZA YIKIM YÖNETMELİĞİ AMAÇ: Madde 1- Aydın İli hudutları içerisinde tüm yerleşim birimlerine içme ve kullanma suyu sağlayacak önemli yüzeysel su kaynaklarında gerek baraj göllerinde birikecek suyun, gerekse baraj göllerine su sağlayan derelerin ve kaynakların sanayi, evsel ve her türlü kirletici atıklarla kirletilmesini önlemek ve havzadaki su kaynaklarının korunmasını sağlamak amacıyla Kaçak Tesis ve Yapıların kaldırılmasıdır. KAPSAM: Madde 2--Belediye mücavir alan sınırları dışında dahi olsa, baraj su toplama havzalarında kalan alanlardaki bütün Kaçak Tesis ve Yapılar bu yönetmelikte tanımlanan ilgili madde hükümlerine tabidir. Millî Savunma Bakanlığı na tahsisli alanlar ile Genel Kurmay Başkanlığı nın kullanıma ihtiyaç duyacağı alanlar ve Milli Savunmaya yönelik faaliyetler bu Yönetmelik dışında kalır. HUKUKİ DAYANAK Madde 3- Bu yönetmelik, 2560 Sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 3009 Sayılı Kanunla değişik 2/c, 6/l ve 20.maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR Madde 4- İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzeysel su kaynakları; içme ve kullanma suyu temin edilmek üzere kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü yapay ve doğal göller ile bunları besleyen sulardır. Alıcı Ortam: Atıksuların deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir. Arıtma: Suların kullanım sonucu yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin bir kısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek ve/veya boşaldıkları alıcı ortamın doğal, fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilebilmelerini temin için uygulanacak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerini ifade eder. Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetlerinin sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri ile karıştıkları alıcı ortamlarda dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortamda doğal birleşim ve özelliklerinin değişmesine yol açan katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerdir. Atıksu: Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş veya özellikleri değişmiş suları ifade eder. Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen doğal olmayan değişikliklerle ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıksuların çevrede meydana getirdiği diğer arzu edilmeyen sonuçları ifade eder. Çevre Korunması: Ekolojik dengenin korunması, havada, suda, toprakta kirlilik ve bozulmaların önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan çalışmaların bütününü ifade eder. Dereler: Arazinin topoğrafik, jeolojik ve hidrojeolojik durumu ile iklim şartlarına bağlı olarak yılın herhangi bir zamanında su taşıyabilen ve tabii yatağı olan yerleri ifade eder. Dere mutlak Koruma alanı: Rezervuara su taşıyan ve ASKİ Su Havzaları Koruma Yönetmeliği nde yer alan Su Toplama Havzalarına ait Ek li listelerde yer alan derelerin, her iki tarafında belirlenen koruma bandıdır.

2 Ekolojik Denge: İnsan ve diğer canlıların, varlık ve gelişmelerini sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütününü ifade eder. Ekonomik Uygulanabilirliği İspatlanmış İleri Arıtma Teknolojileri: Sürekli işletilmesinde başarısı tecrübe ile sabit olan, mukayese edilebilir metotlar, düzenekler ve işletme biçimleri ve arıtma metotlarını ifade eder. Kaçak Tesis ve Yapı: Havzaların su havzası olarak ilanından önce Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, İmar Affı Belgeleri olmayan ve su havzası olarak yararlanılmasına karar verilen tarihten sonra ASKİ görüşü ve ilgili belediyesinden Yapı Ruhsatı alınmadan yapılmış yapılar (bina ve tesisler), 2560 Sayılı Kanun uygulaması bakımından kaçak tesis ve yapı olarak tanımlanır. Kısa Mesafeli Koruma Alanı: Mutlak Koruma Alanı üst sınırından itibaren yatay 700m. Genişliğindeki karasal alandır. Mutlak Koruma Alanı: İçme ve kullanma suyu temin edilen veya edilecek olan yapay veya doğal göllerde maksimum su seviyesinin kara ile oluşturduğu çizgiden itibaren yatay 300m. Genişliğindeki karasal alandır. Orta Mesafeli Koruma Alanı: Kısa Mesafeli Koruma Alanı üst sınırından itibaren yatay 1000 m. genişliğindeki karasal alandır. Su Toplama Havzası: İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzey ve yer altı su kaynaklarının bölge topografyasıyla sınırlı tabii su toplama alanlarıdır. Sızdırmasız Fosseptik (Atıksu Depolama Tankı) Evsel yada endüstriyel atıksuların biriktirildiği Lağım Mecrası İnşası mümkün olmayan yerlerde yapılacak çukurlara ait yönetmelik esaslarına göre projelendirilmiş fenni çukurlardır. Tehlikeli ve Zararlı Maddeler: Solunum, sindirim veya deri absorbsiyonu ile akut toksisite ve uzun sürede kronik toksisite kanserojen etki yapan, biyolojik arıtmaya karşı direnç gösteren yer altı ve yüzeysel suları kirletmemeleri için Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği gereği çıkarılan tebliğ uyarınca özel muamele ve bertaraf işlemleri gerektiren maddeleri ifade eder. Uzun Mesafeli Koruma Alanı: Orta mesafeli koruma alanı üst sınırından başlamak üzere su toplama havzasının nihayetine kadar uzanan tüm yatay karasal alandır. İLGİLİ İDARELER Madde 5- Baraj havzasında kalan belde ve ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği, İlçe ve Belde Belediyelerinin bağlı olduğu kaymakamlıklardır. KAÇAK TESİS VE YAPILAR Madde 6- Havzaların su havzası olarak ilanından önce Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanma İzin Belgesi, İmar Affı Belgeleri olmayan ve su havzası olarak yararlanılmasına karar verilen tarihten sonra ASKİ görüşü ve ilgili belediyesinden Yapı Ruhsatı alınmadan yapılan tüm tesis ve yapılar kaçak tesis ve yapı kapsamında değerlendirilir. a-)mutlak, kısa, dere mutlak koruma alanlarında kalan, kaçak tesis ve yapıların yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması ve yıkımı işlemleri 2560 Sayılı Kanun kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğünce yapılır. b-) Uzun ve orta mesafeli koruma alanlarında (dere mutlak koruma alanları hariç) kalan binalar ile her çeşit tesisat ve muhtesatın yapımının önlenmesi, yapımı sürenlerin yapımının durdurulması, mühürlenmesi ve yıkılması ise yetki alanına göre ilgili belediye başkanlıklarından talep edilir, Görevini yerine getirmeyenler hakkında ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yasal işlem yapılması için İçişleri Bakanlığı na başvurulur.

3 KAÇAK TESİS VE YAPILARI İNCELEME ESASLARI Madde 7- ASKİ Genel Müdürlüğü görevlileri tarafından tespiti yapılan kaçak tesis ve yapılar için aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda işlem yapılır. a-) ASKİ görevlileri tarafından düzenlenen tespit tutanağında mülkiyet bilgileri bulunmadığından şahsa ve muhtara, gerektiğinde belediyesine yazılarak İmar Durum Belgesi ve yapının parsel üzerindeki konumunu gösteren Aplikasyon Krokisi ile birlikte yapı sahibinin ASKİ Genel Müdürlüğüne müracaat etmesi istenir. b-)mülkiyet bilgileri temin edilen parsele daha önce ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüş verilmiş ise, kaçak tesis ve yapı kapsamı dışında olması nedeniyle 3194 Sayılı İmar Kanununa göre işlem yapılmak üzere ilgili belediyesine bildirilir ve yapıya ait dosya takipten kaldırılarak ASKİ Genel Müdürlüğündeki işlemleri durdurulur. İlgili belediyesi sonuçtan ASKİ Genel Müdürlüğüne bilgi verir. c-) Mülkiyet bilgileri temin edilen parsele daha önce ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından uygun görüş verilmemiş ise, ilgili belediyesinden ASKİ Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine göre konumu, plan notları ve izinlendirilebilecek yapı olup olmadığının bildirilmesi istenir. d-) Belediyesinin incelemesi sonucunda söz konusu yapının ASKİ Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine göre izin verilen yapılaşma olmasına rağmen; ifraz, tevhit, yola cephe, yapı yaklaşım sınırı vb. şekilde 775 Sayılı Kanun kapsamında olduğunun belirlenmesi halinde ilgili belediyesine işlem yapılmak üzere bildirilerek dosyası takipten kaldırılır ve işlemleri durdurulur. Belediyenin sonuçtan ASKİ ya bilgi vermesi istenir. e-) Belediyenin incelemesi sonucunda tespit edilen yapının ASKİ Su Havzaları Koruma Yönetmeliğine uygun bir yapı olduğunun belirlenmesi halinde ilgili belediye kendi değerlendirmesi ve evraklarıyla birlikte ASKİ den görüş alarak ruhsat işlemlerini sonuçlandırır. f-) Bütün bu incelemeler sonucunda tespiti yapılan yapının mutlak, kısa, dere mutlak koruma alanında kalan kaçak tesis ve yapı olması halinde işlemleri yönetmelik esasları doğrultusunda ASKİ Yönetim Kurulunca alınan yıkım kararını takiben 2560 Sayılı Kanun kapsamında ASKİ Genel Müdürlüğünce yapılır. YASAL BELGELER Madde 8- Havzaların su havzası olarak ilanından önce İlgili belediyesinden, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden ve Büyükşehir Belediyesinden alınmış İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi, İmar Affı Başvuru Formudur. YIKIM UYGULAMA ESASLARI Madde 9- Havzada yapılacak yıkım işlemleri aşağıdaki birimler tarafından ve belirtilen şekilde gerçekleştirilir. 9.1:Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü a-su Kanal Arıtım Daire Başkanlığı b-elektrik Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı c-hukuk Müşavirliği d-uzman Tabiplik e-güvenlik Amirliği, Olarak Yıkım Yönergesinde belirtilen şekilde tespiti yapılan mutlak, kısa, dere mutlak koruma alanlarındaki kaçak yapı ve tesislerin yıkımını gerçekleştirir. 9.2-Büyükşehir Belediye Başkanlığı a-fen İşleri Daire Başkanlığı

4 b-imar İşleri Daire Başkanlığı c-emlak İstimlak Daire Başkanlığı d-zabıta Müdürlüğü olarak Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde ASKİ nin yıkımını yapacağı kaçak tesis ve yapının yıkımı esnasında araç, ekipman, işgücü desteğini sağlar, yıkım faaliyetlerinde gözlemci olarak bulunur. Yönetmeliğin 6. ve 7. maddelerindeki görevleri yerine getirir İlçe ya da Belde Belediye Başkanlığı a-imar Müdürlüğü b-fen İşleri Müdürlüğü veya Amirliği c- Zabıta Müdürlüğü Kendi belediye sınırları içinde ASKİ nin yıkımını yapacağı kaçak tesis ve yapının yıkımı esnasında araç, ekipman, işgücü desteğini sağlar ve yıkım faaliyetlerinde gözlemci olarak bulunur. Yönetmeliğin 6. ve 7. maddelerindeki görevleri yerine getirir. 9.4-Valilik ya da Kaymakamlık Gerek görülürse, yıkım mahallinde yıkım ekibinin can güvenliğinin sağlanması için yeterli miktarda güvenlik ekibinin ve yıkım anında doğabilecek bir olaya karşı ivedi kurtarma için Sağlık Ekibinin bulundurulması, Valilik ya da Kaymakamlıktan istenir. Bu durumda Güvenlik ve Sağlık Ekipleri gelmeden yıkım işlemine başlanmaz. TESPİT VE TEBLİGAT ESASLARI Madde 10- a-kaçak tesis ve yapıların tespiti ASKİ Görevlileri tarafından yapılır. Yapılan tespitlerde tespit tutanakları muhtarlar tarafından da imza edilir ve yapı sahibinin bulunmaması halinde tutanağın bir sureti muhtarlığa teslim edilir. Muhtarlar kendilerine bırakılan ve/veya posta ile gönderilen tebligatları ilgilisine tebliğ etmekle yükümlüdür. b-kaçak tesis ve yapıların ASKİ Yönetim Kurulunca alınan yıkım kararları Tebligat Yasası hükümlerine göre yapı sahibine tebliğ edilir. YIKIM İŞLEM SIRASI Madde 11- Güvenlik güçleri binanın içini ve etrafını boşaltır ve gerekli emniyet tedbirlerini alır. Binada eşya varsa ilgili belediye başkanlığı tarafından yed-i emin olarak teslim alınır ve yıkım işlemi gerçekleştirir. Yıkım kararı alınmış olan yapılar için mahallinde yıkım tutanağı tanzim edilir. Birer örneği ilgili Belediye imar yetkilisi ve Büyükşehir (Fen İşleri) Belediyesi yetkililerine verilir. YIKIM MASRAFLARININ TAHSİLİ ESASLARI Madde 12- Kaçak Tesis ve Yapıların yıkımının ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması halinde, kaldırma (yıkım) masrafları 2560 Sayılı Kanunun 3009 Sayılı Kanunla değişik 20.maddesinde sözü edilen 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine uygun olarak ASKİ Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda tahsil edilir. Ancak, Kaçak Tesis ve Yapıların ilgilisi tarafından yapılan tebligat üzerine kendilerince kaldırılması halinde herhangi bir bedel talep edilmez. YÜRÜRLÜK Madde 13- Bu yönetmelik Genel Kurulun kabulünü takiben ilan tarihinde yürürlüğe girer. YÜRÜTME Madde 14- İşbu Yönetmeliği Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü yürütür.

5

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Revizyon 1 : AĞUSTOS 2010 İlk yayınlanma : TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Genel Amaç ve Kapsam 4 Tanımlar 4 İlkeler 6 Yükümlülük 7 Bölüm

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (22.05.2015 TARİH VE 29363 SAYILI

Detaylı

SU KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler

SU KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler SU KANUNU TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler Maksat ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun maksadı, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması, kullanılması, iyileştirilmesi,

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ Recep DEMİR İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Giriş 3213 sayılı Maden Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı

4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı 4.9. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nin İçme Suyu Kaynaklarını Tehdit Eden Hükümlerinin İptali Talebiyle Açtığımız Dava Sonuçlandı 22.07.2008 / 28.08.12760 Dünya, önündeki ciddi su krizini tartışır,

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, KuruluĢ, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1: Bu

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

SAKARYA İLİ, GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA İLİ GÜNEY PLANLAMA ALT BÖLGESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ SAKARYA GÜNEYİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ DOĞUKAN İMAR İNŞ. SAYFA 1 PLAN HÜKÜMLERİ... 5

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK 23 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28242 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

d) "Kirleten" terimi;fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzel kişileri,

d) Kirleten terimi;fiilleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine sebep olan gerçek ve tüzel kişileri, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası :2872 Kabul Tarihi :9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete :Tarih: 11/8/1983 Sayı: 18132 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 499 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için

Detaylı

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ÖZEL ORMANLARDA VE HÜKMİ ŞAHSİYETİ HAİZ AMME MÜESSESELERİNE AİT ORMANLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI EKİM-2014 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN ONAYLAYAN Mustafa C. AKPINAR

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı