Yıllar PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler"

Transkript

1 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin alınması ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 3.2. Göl Koruma Alanındaki Yerleşimler Nüfusu 2500 kişiden az olan yerleşimlerdeki koruma Nüfusu arasında olan yerleşimlerdeki koruma 3.3. Yakın Mesafeli Havza Koruma Alanındaki Yerleşimler Nüfusu 2500 kişiden az olan yerleşimlerdeki koruma Belediyeler, İÇOM, İÖİ Nüfusu arasında olan yerleşimlerdeki koruma Nüfusu arasında olan yerleşimlerdeki koruma önlemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması 3.4. Uzak Mesafeli Havza Koruma Alanındaki Yerleşimler Nüfusu 2500 kişiden az olan yerleşimlerdeki koruma Nüfusu arasında olan yerleşimlerdeki koruma Nüfusu arasında olan yerleşimlerdeki koruma önlemlerinin projelendirilmesi ve uygulanması 3.5. Endüstriyel Atık Su Altyapı ve Arıtma Tesisleri İÇOM 3.6. İzleme ve Denetim İÇOM

2 TARIM VE HAYVANCILIK KÖKENLİ YAYILI KAYNAK KİRLİLİĞİ 4. YÖNETİMİ VE KONTROLÜ 4.1. Kirliliğin Kontrolüne Yönelik Sistemlerin Kurulması Tüm tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin izlenebileceği entegre bir kontrol sisteminin oluşturulması Bu sistemde kullanılan gübre ve pestisit miktarının izlemeye alınması İyi tarım ve organik tarım uygulamaları, arazi uygulamalarına geçilmesi Tarımsal kaynaklı tehlikeli atıklar için gerekli altyapının kurulması Koruma bantlarında teşvik edilecek türlerin belirlenmesi Kontrollü otlatma, hayvancılıktan kaynaklı kirlenmenin kontrolü için önlemler, hayvansal atıkların kompostlaştırılması Hayvancılığın gelişmesi için meraların kullanılması Yağmurlama ve damlama sulama sistemlerinin kurulması TİM, GAP-BKİ, GAP ÇOB, İÇOM, TKİB, TİM, TKİB, TİM, GAP İÖİ, İÇOM, TİM, GAP- BKİ, İÖİ,, GAP - BKİ DSİ, GAP - BKİ, GAP Teşviklerin (ürün teşviki, ÇATAK teşviki) doğrulanabilmesi için uydu görüntülerinin analizinden sorumlu ekibin oluşturulması TKİB,, TİM Akar dere ve kanal yataklarının çevresinden gelen yayılı yüklerin azaltımı için göl yeşil kuşaklama bandının ve kanal içi / kanal dışı sulak alan sistemlerinin inşaası 4.2. Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları Gübre, kompost ve pestisit kullanımı ile sağlıklı toprak özellikleri Arazi uygulamalarının verimli toprak kaybının azaltımına etkisi Alternatif tarım ürünleri ve bunlara verilecek teşvikler Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları DSİ, İÇOM TKİB, TİM

3 5. MERALARIN ISLAHI Havzadaki tapu ve kadastro çalışmalarına müteakip mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayırların arazi kullanımlarının tespiti Tespit edilen bu alanların tahdidi ile köy veya belediye tüzel kişilikleri adına tahsislerinin yapılması Meraların verimliliğini arttırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mera yönetim planları hazırlanması, bakım ve denetimlerinin yapılması 6. PETROL KİRLİLİĞİ İÇOM, TKİB, Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri, Defterdarlıklar Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri TİM, İÇOM, GAP 6.1. Petrol Üretiminden ve İletiminden Kaynaklı Riskin Azaltımı Karasal Petrol Üretim Tesislerinden ve İletim Hatlarından Kaynaklanacak Riskin Belirlenmesi'ne ve Gerekli Önlemlerin Alınmasına Yönelik mevzuatın çıkarılması ÇOB Havza içerisindeki petrol üretim faaliyetini yürüten tüm kurum ve kuruluşların çıkarılacak olan kanun çerçevesinde acil müdahale planlarını hazırlatmaları Havzadaki petrol boru hatlarından kaynaklanacak bölgesel kaza risklerinin belirlenmesi ve koruma önlem projelerinin hazırlanması, gerekli önlemlerin alınması Yapılacak risk analizleri sonucunda ihtiyaç duyulması halinde acil müdahale merkezlerinin belirlenmesi ve Kurulması 6.2. Akaryakıt İstasyonlarından Kaynaklı Riskin Azaltımı TPAO, BOTAŞ, Diğer Petrol Çıkaran Özel Firmalar TPAO, BOTAŞ, Diğer Petrol Çıkaran Özel Firmalar, İÇOM, ÇOB TPAO, BOTAŞ, Diğer Petrol Çıkaran Özel Firmalar, ÇOB Evsel atıkların bertarafı için sızdırmaz foseptiklerin yapılması İÇOM

4 7. KATI ve TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ 7.1. Katı Atık Birliklerinin İşlerlik Kazanması Katı atık birliklerinin yapılması planlanan ve Havza Koruma Planı'nda önerilen düzenli katı atık depo sahaları göz önünde bulundurularak tekrar düzenlenmesi ÇOB, İÇOM, Katı Atık Birlikleri, Mahalli İdareler Mevcut Düzensiz Depolama Sahalarının Kapatılması ve 7.2. Rehabilitasyonu Uygulama Projelerinin Hazırlanması İhale ve İnşaat İşleri İzleme ve Denetim 7.3. Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projelerinin Hazırlanması İhale ve İnşaat İşleri İzleme ve Denetim 7.4. Sızıntı Suyu Oluşumuna Yönelik Çözümler Sızıntı Suyu Arıtma Tesisleri İçin Uygulama Projelerinin Hazırlanması İhale ve İnşaat İşleri Mevcut düzensiz Katı Atık Depolarında Oluşan Sızıntı Sularının Toplanarak Sızıntı Suyu Arıtım Tesislere Ulaştırılması 7.5. Geri Kazanım Sisteminin İşlerlik Kazandırılması Projelendirilme ve uygulama İzleme ve denetim Halkın Bilinçlendirmesi Çalışmaları

5 8. REZERVUAR İÇERİSİNDEKİ FAALİYETLER 8.1. Su Ürünleri Avcılığı ve Yetiştiriciliği Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Kurulması Kooperatiflere Üyelik Sistemi Oluşturulması ve Üyeliğin Zorunlu Hale Getirilmesi Balıkçı Barınma Yerleri/Çekek Yerlerinin Belirlenmesi Tarım İl Müdürlükleri Tarım İl Müdürlükleri TİM, İÇOM Gölde biyolojik çeşitliliğin envanterinin hazırlanması ve balık stoklarının belirlenmesi DSİ, TİM, Üniversiteler, Gölde avlak sahalarının belirlenmesi ve izlenmesi DSİ, TİM, Üniversiteler, Gölde kıyıdan açıkta kafes balıkçılığının geliştirilmesi 8.2. Ulaşım Göl aynasında faaliyet gösteren feribotlardan kaynaklanacak atıklar için Siverek'te gemilerden atık alım tesisi yapılması ve HKP'da belirtilen şekilde bertarafına geçilmesi 9. SANAYİ TESİSLERİ VE SANAYİ GELİŞİM ALANLARI Mevcut ve planlanan sanayi tesisleri için temiz üretim uygulamalarına geçiş konusunda teşvik paketlerinin oluşturulması 10. AĞAÇLANDIRMA,EROZYON KONTROLÜ ÇALIŞMALARI Etüt ve Projelendirme Çalışmaları AEKGM Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları Ağaçlandırma, Yeşil Kuşak Oluşturma ve Rehabilitasyon Erozyon riski yüksek alanlarda HKP'nda belirtilen önlemlerin alınması Taşkın Kontrolü Çalışmaları DSİ, TİM, Üniversiteler, İÇOM ÇOB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odaları, Üniversiteler, Araştırma Kurumları AEKGM, İÇOM

6 11. HAVZA ÇEVRESEL BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI Havza Çevresel Bilgi Sistemi Altyapısının Oluşturulması ve Sistemin Kurulması 12. KÖYLERDE YERLEŞİK ALAN SINIRLARININ BELİRLENMESİ 13. HAVZA İÇERİSİNDE YENİ KORUMA ALANLARI, KORUNAN ALANLAR VE KORUMA STATÜLERİNİN BELİRLENMESİ 14. ÜST HAVZADAN KAYNAKLANAN KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ Karakaya Baraj Gölü Havzası'nda evsel kaynaklı kirliliğin önlenmesi amacıyla 10000'den yüksek nüfusa sahip yerleşimlere atıksu arıtma tesisi kurulması ÇOB Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri ÇOB, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü İÇOM, Valilikler Karakaya Baraj Gölü Havzası'nda tarımsal kaynaklı yayılı yükün azaltılması için HKP'nda belirtilen önlemlerin alınması İÇOM, TİM KISALTMALAR ÇOB Çevre ve Orman Bakanlığı İB İller Bankası genel Müdürlüğü İÇOM İl Çevre ve Orman Müdürlükleri STB Sanayi ve Ticaret Bakanlığı TKİB Tarım ve Köyişleri Bakanlığı DSİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İÖİ İl Özel İdareleri (Köylere Hizmet Götürme Birliği) AEKGM Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüğü GAP - BKİ Gap Bölgesel Kalkınma İdaresi TİM Tarım İl Müdürlükleri HKP Havza Koruma Planı DKMPGM Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

YILLAR KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE

YILLAR KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI 3 ATIKSU YÖNETİMİ ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, HSA/ÇİB Üniversiteler, TÜBİTAK ÇOB, Valilikler

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI KÜTAHYA EGE DENİZİ Foça Menemen İZMİR MANİSA Saruhanlı Gürdük çayı

Detaylı

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ

1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1 / 25 000 ÖLÇEKLİ DÜZCE MERKEZ İLÇESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI (MÇDP) 2020 1. AMAÇ UYGULAMA HÜKÜMLERİ 2020 Yılını hedefleyen 1/ 25 000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, ülkenin yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

YALOVA DA SUYUN KULLANIMI, TASARRUFU, GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE YÖNETİMİ

YALOVA DA SUYUN KULLANIMI, TASARRUFU, GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE YÖNETİMİ KSIM YLOV D SUYUN KULLNIMI, TSRRUFU, GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE YÖNETİMİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLER Yalova YLOV D SUYUN KULLNIMI, TSRRUFU, GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE YÖNETİMİ KONUSUND KENT KONSEYİ NİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ ) Yerüstü

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

YÖNETMELİK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE YÖNELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ

YÖNETMELİK. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE YÖNELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ 27 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28834 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE YÖNELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARININ BELİRLENMESİ, DERECELENDİRİLMESİ,

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

YÖNETMELİK. d) Kanun: 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu,

YÖNETMELİK. d) Kanun: 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu, 27 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28834 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: YÖNETMELİK ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM İNE YÖNELİK YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARININ BELİRLENM ESİ, DERECELENDİRİLM

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: su kirliliği kontrolü

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ÇEVRE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar ve İlkeler

ÇEVRE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar ve İlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3.

Detaylı