Halk Sinifi 1. (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran. yayincilik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halk Sinifi 1. (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran. yayincilik"

Transkript

1

2 Halk Sinifi 1 (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran yayincilik

3 . haziran yayincilik Egitim Dizisi - 1 Halk Sinifi - 1 Birinci Basim Tarihi : 2003 Baski : Maya Matbaas i Tel : HAZIRAN YAYINCILIK Koçibey Sok. Yücel Ishani. No: 22/23 Fatih/ ISTANBUL

4 Halk Sinifi 3 Yayinevinden Iki cilt halinde yayina hazirladigimiz bu kitapta, 1996, 1997 ve 1998 yillarinda, 100 bölüm halinde Kurtulus dergisinde, "Halk Sinifi" yazi dizisinde yayinlanan egitim yazilari bulunmaktadir. Ele alinan konularin birçogu elbette "özet" niteliginde, konunun en temel yanlarini yansitmaktadir. Bugün de hala güncelligini koruyan "Halk Smifi"- konulari, asgari bir egitimi esas almakta, mücadelenin asgari ihtiyaçlarina cevap olmaktadir. Kimi bölümlerin sonunda yer alan "Sinif kitapligi" bölümlerinde de iste bu nedenle konuya iliskin kaynaklar önerilmistir. Bilgi, güçlü bir örgütlenmenin, güçlü bir devrimci kisiligin olusmasinin vazgeçilmez kosuludur. Halk egitimine ve kadrolasmasina, yasadigi ülkeyi ve sorunlarin kaynagini çözümleyebilen devrimcilerin yetismesine katki sunmas i dilegimizle.

5 Halk Sinifi 5 BASLARKEN Yeni bir egitim dizisine basliyoruz. Halk Sinifi basligiyla yayinlayacagiz bu diziyi. Niçin Halk Sinifi? ünkü neredeyse ony illardir geleneksellesmis olan soyut-teorik egitim anlay isinin degismesi gerekiyor. Geleneksellesmis, elit, aydin bir kesime hitap eden egitim programlarinin degismesi gerekiyor. Biz bugün halki egitmek, halki kadrolastirmak göreviyle karsi karsiyayiz. Egitim yasadigi dünle ve gelecekle birlikte yasadigi süreci kavratmali. Egitim, o çalismaya katilan herkese neyi, nas il yapacagini ögretmeli. Yüzeysel olmayan ama basit; kaba olmayan ama yalin olmali egitimin muhtevasi. Iste bütün bunlar için bu egitim dizisini Halk Sinifi olarak adlandirdik. Tartismadan, sormadan, sorgulamadan okunan hiç bir metin, hiç kimseyi egitmez. Tartismadan, sormadan, sorgulamadan yapilan hiç bir egitim çalismasi da kimseyi egitmez. Merak, arastirma, sorma, elestiri, kavramaya, kapmaya çalisan bir ögrenme istegi olmadan elbette egitim olmaz. Ama bunlar gerçekte her insanda vardir. Ama her insanin bu noktadaki çabasi, ilgisi düzenin yönlendirmeleri altinda çok çesitli alanlara yöneltilmistir. Okumamis bir gencin futbol konusundaki tarihi ve güncel bilgisi bir spor yazarini, bir emeklinin örnegin CHP'li, DP'li siyasi tarih konusundaki anilari bir tarihçiyi sasirtici ölçülerde olabiliyor, bunun örneklerini görüyoruz. Ya da bir ev kadini size herhangi bir Brezilya dizisinin bir yil önceki falan bölümünden olaylar anlatabiliyor. Iste biz bunu, bu ilgi ve meraki mücadeleye yöneltebildigimiz ölçüde, egitim adini verdigimiz sey gerçekten bir halk egitimi halini alacak ve verim alinmaya baslanacaktir. Herkes ögrenebilir. Herkes egitilebilir ve herkes kadro olabilir. Egitimi

6 Halk Sinifi 6 Halklastirmaliyiz dizimizin ilk üç yazisinin basligiydi bunlar. Halk okullari, halk siniflari bunlarin gerçeklesecegi yerlerdir iste. Bunu somut olarak görecegimiz, gösterecegimiz yerlerdir. Egitimi halklastirmak zorunday iz. Egitime istikrar kazandirmak zorunday iz. Baslayip bitmeyen, hep toplumlarda, diyalektik materyalizmde dönüp duran egitim çalismalarini artik "yapmamak" durumunday iz. Bir Halk Hareketi'nin egitim ihtiyaci böyle bir egitim çalismasi tarziyla degil, ancak halk okullariyla ve parti okullariyla karsilanabilir. Halk okullarini, parti okullarini ideallestirmeyecegiz elbette. Onlarin nasil biçimlenecegi bütünüyle her alanin, birimin kendi özgünlügü içinde belirlenecektir. Ancak bu okullarin muhtevasini bir anlamda mutlaklastiraca-giz. Bu muhtevadan hiç bir kosulda vazgeçmeyecegiz. Masa olmasa, sira olmasa, hatta yazacak kagit kalem bile olmasa, halk okulu halk okulu olmaktan çikmaz. Ama bu muhtevadan uzaklastigimiz noktada, o bizim ihtiyacimizi karsilayan bir okul olmaktan çikar. Halk okullari hem düzenin "egitim" adini verdigi ideolojik, kültürel saldirisina karsi bir barikat, hem devrimin okullaridir. Bu okullarin on kisi, yirmi kisi olmasi da gerekmiyor. Birkaç kisiyle de olabilir. Hatta bir kisiyle... Örnegin herhangi bir yerdeki taraftar ya da okur, bu diziler temelinde kendisi için bir okul olusturabilir. Elbette istenen bu degildir, çünkü okul olay i kavrandiginda her taraftar, okur bu okula yeni ögrenciler bulabilir, bulmalidir. Ancak anlat ilmak istenen bu muhtevadaki bir egitimin her kosulda ve her biçimde hayata geçirilebilecegidir.

7 Halk S n f 7 1 YEN B R E T ME BAfiLARKEN... Aya m sürterek ç k yorum evden. Gözlerim hala uykulu. Keflke tatil olsayd bugün, ifle geç kalma tasas olmadan doya doya uyurdum. Evin köflesini dönüp soka a ç k yorum. O ne? Yerler ka t dolu. Etrafa saç lm fl. Ne yaz yor acaba? E ilip bir tane al yorum. Halka kalkan elleri k raca z. Devrimci Halk Kurtulufl Cephesi, yaz yor. Okuyup b rak yorum. Dura a do ru yürüyorum. flte bir tane daha. Merak ediyorum onda ne yaz yor acaba? Ama yerden almasam iyi olur. Dura a yaklaflt m, bir gören falan olur. Bu saatlerde polisler de s k dolafl yor. Öte yandan merak da ediyorum. Hafifçe e ilerek yerden almadan okumaya çal fl yorum. Evet, bunda da Ölüm orucu flehitlerimiz ölümsüzdür, flehitlerimizin hesab n soraca- z yaz yor. Alt ndaki imza yine ayn. Hah tamam, televizyon da göstermiflti. Cezaevinde açl k grevi yapan örgütlerden bu. Sahi flu godamanlardan Sabanc y da bunlar vurmufltu. Bazen bizim caddede duvarlara da yaz yorlar. Babam daha önce televizyonda gördükçe k zard. Memleket bunlar n yüzünden bu hale geliyor derdi. Ama bu açl k grevinde onlar hakk nda kötü bir fley söylemedi. Hatta Kazan m, kepçe mi neydi O, haberlerde yiyecek stoklam fllar, yiyorlar deyince, do ru ya demiflti, enayiler mi kendilerini öldürsünler. Ama ertesi gün ölümler bafllay nca bir daha onlar hakk nda kötü hiçbir fley söylemedi. Hah iflte dura a geldim. Yine her zamanki yüzler. fiu Taner abi, bizim sokakta oturuyor, fabrikaya ifle gidiyor. fiu üstü bafl biraz düzgün görünen de Yaflar Bey. Dairede çal fl yor, memur. Dura n dire ine yaslanm fl, uyuklayan da Yusuf amca. Soka n bafl nda manav var. Herhalde Hal e mal almaya gidiyor. fiu h zl h zl gelen uzun boylu, zay f genç de Sinan. Turan amcan n o lu, üniversiteye gidiyor. Çocukken bizim sokakta otururlard, sonra üst mahalleye tafl nd lar. Otobüs yine geç kald. Zaten ne zaman vaktinde geliyor ki? flte, karak z da geliyor. 5-6 ayd r görüyorum. Her sabah buradan otobüse biniyor. Emine ve Serpil kardefllerle birlikte iniyor. Herhalde ya ayn yerde ya da birbirlerine yak n yerlerde çal fl yorlar. Nihayet otobüs göründü. Yine t kl m t kl m. tifle kak fla biniyoruz. Emine ve Serpil kardefller her zamanki gibi son anda yetifltiler. Süslenip püslenirken evden bir türlü ç kam yorlar anlafl lan. Sabah sabah da bu kalabal k hiç çekilmiyor. Otobüstekilerin hepsini neredeyse tan yorum art k. Aylard r gide gele hangi duraktan kimlerin bindi- ini, hangi durakta kimlerin indi ini bile ezberledim. Ancak flafl lacak fley, her gün beraber gidip geliyoruz ama hemen hemen hiç birbirimizle konuflmuyoruz. Oturanlar n kimisi inece i dura a kadar uyukluyor. Hemen herkesin surat as k. Ee! kolay m? diye düflünüyorum. Her birinin kim bilir ne derdi var. Bu zamanda yaflamak kolay m? Geçim derdine düflmüfl

8 8 Halk S n f halk ne yaps n? Halk deyince sokakta yürürken okudu um ka t akl ma geliyor. Ne diyordu? Halka kalkan elleri k raca z. Halka kim el uzat yor? Halka kalkan elleri k raca z dediklerine göre bunlar demek ki halktan yanalar. Peki halka karfl olanlar kim? Ölüm orucu flehitlerimiz ölümsüzdür, fiehitlerimizin hesab n soraca z yaz yordu. Ölüm orucunda ölenler nas l flehit oluyor? Benim bildi im flehit askerden, polisten olur. Ya vatan, ulusu için düflmana karfl savafl rken, ya da görevleri bafl nda ölen asker, polis, devlet büyüklerine denir. Bu örgüt üyeleri ölen arkadafllar na niye flehit diyorlar ki? Bunlar düflünürken birden otobüsün ön taraf ndan küütt diye bir ses geldi. Otobüs durdu. Herkes ne oluyor diye d flar ya bak p anlamaya çal - fl yor. Ben de cama do ru kafam uzatt m. Otobüsün önüne yak n, sol tarafta g c r g c r yepyeni beyaz bir otomobil duruyor. Onunla çarp flt k anlafl lan. Arka koltukta tek bafl na biri oturuyor. Sahibi olmal. Araban n sa taraf boydan boya çizilmifl. Tamiri kaç milyona patlar kim bilir? Sonra amaan bofl ver diyorum. Zengin adam, tamire verece i üç, befl milyon koymaz ona. Otomobilin floförü ve önde oturan iri yar bir adam daha afla- ya iniyorlar. Bizim otobüsün floförüne ba r p ça rmaya bafll yorlar. fioförümüz de oturdu u yerden onlara karfl l k vermeye çal fl yor. Adamlar otobüsün floförün oturdu u taraftaki kap s n aç p, floföre afla inmesini söylüyorlar. Ama floförümüz inmek de istemiyor. nse dayak yiyecek belki, bundan çekiniyor. Bu arada otobüsteki kimi yolcular homurdanmaya bafll yor. fle geç kal yoruz, s ras m yd flimdi diyorlar. Trafik t kand, arkam zdaki arabalar da korna çal p duruyorlar. Neyse bu arada trafik polisi geliyor. Adamlar polisle konufluyorlar. Hep beraber otomobile gidiyorlar. Otomobildeki adam da polise bir fleyler söylüyor. Sonra polis otobüs floförünün yan na geliyor. Araban n ruhsat yla ehliyeti istiyor herhalde. Bunlar al p biraz inceledikten sonra floföre yola devam etmesini iflaret ediyor. Ama ald klar n geri vermiyor. Her halde daha sonra trafik müdürlü üne gelmesini istiyor. fioför bir fleyler söylemeye çal fl yor, ama bu sefer polis daha sert ç k fl yor ve yola devam etmesini istiyor. fioförümüz çaresiz kap y kapat p yola devam ediyor. Bir yandan da söyleniyor, Halk n kan n emdikleri yetmiyor gibi bir de yolda rahat b rakm yorlar insan. Sanki yollar sadece onlar için yap lm fl. Alt nda son model araba. Fabrikas na 2 dakika geç gitse dünya y k lacak sanki. Hem suçlu hem güçlü. Halk n kan n deyince yine ka tta okuduklar m geliyor akl ma. Ve bütün gün de akl mdan ç km yor. Akflam eve dönerken bu sorular n cevab - n nas l ö renebilirim diye düflünüyorum. Akl ma Selim abi geliyor. Evet diyorum, o bilir bunlar. Okumufl, kültürlü adam. Eskiden ö retmenmifl ama sonradan at lm fl. 12 Eylül de askeriye gelince san yorum. fiimdi bizim bir üst sokakta torna atölyesinde çal fl yor. Beni de sever üstelik. Okula giderken s k flt mda bana derslerimde yard mc olurdu. Eve gitmeden ona u ramaya karar veriyorum. Otobüsten inince do ru çal flt atölyeye gidiyorum. yi, hala dükkan

9 Halk S n f 9 kapatmam fllar. Kap aç k, içeri giriyorum. Yaln z, temizlik yap yor. Anlafl - lan di erleri paydos edip gitmifller. Merhaba Selim abi diyorum. Bana dönüp gülerek oo! merhaba U ur diyor. Hangi rüzgar att seni, ne zamand r pek görüflemiyoruz. S k larak, ne yapal m abi diyorum, çal fl yoruz art k. Bir tabureyi gösterip oturmam söylüyor. Oturuyorum. Evdekileri soruyor, biraz daha havadan sudan konufluyoruz. Tekrar hangi rüzgar att seni diye soruyor. Bu sefer sabah okuduklar m, otobüste olanlar anlat yorum ve kafam kar flt bana flu halk n düflmanlar kim, yasad fl denen örgütler nedir anlat r m s n diyorum. Yüzüme bak p gülüyor. Tamam diyor, üç befl cümle bir fleyler söyleyip ekliyor, ancak bu ayaküstü olmaz. Sen en iyisi hafta sonu pazar günü ö len 12 de bize gel. Daha etrafl ca konufluruz. Hem ye enlerimle dernekten arkadafllar da gelecek onlarla birlikte hep beraber tart fl r z. Biz bir iki haftad r toplan p sohbet ediyor, tart - fl yoruz. Sen de bize kat lm fl olursun. Olur diyorum. Ama flu kadar n flimdilik söyleyeyim diyor, durakta, otobüste gördü ün insanlar n hepsi halk oluflturuyor ama mercedesteki o adam halktan de il, pazar gününe kadar sen de hem daha etrafl ca düflün hem de çevrendeki insanlar daha dikkatlice incele diyor. Tamam, iyi akflamlar, diyerek ç k yorum. Hafta sonunu sab rs zl kla iple çekiyorum. Nihayet bugün pazar. Pazar günleri geç saate kadar uyurum ama bugün uyuyamad m. Sanki geç kalacakm fl m gibi yine erken uyand m, bir daha da uyuyamad m. Annem bile flafl r p ne n var o lum, bir garipsin diye sordu. 12 ye on kala evden ç kt m. Do ruca Selim abilerin evine gidiyorum. Zili çal yorum. Efli aç yor kap y. Merhaba, hoflgeldin U ur diyor. Merhaba abla, hoflbulduk deyip içeri giriyorum. Oturma odas na geçiyoruz. çerde iki gençle birlikte yafll - ca bir abla daha oturuyor. Gençler Selim abinin ye enleri. Ablay ise yolda falan bazen görüyorum ama çok iyi tan m yorum. Az sonra Selim abi de içeri giriyor. Elimi s k p hoflgeldin, kusura bakma yemekle u rafl yordum diyor. Hoflbulduk diyorum flafl rd m belli etmemeye çal flarak. Öyle ya evde efli varken yemekle Selim abi niye u rafl yordu ki? Biz de yeme i, sofray haz rlamay, kald rmay, bulafl klar y kamay da hep annem yapar. Yeni oturmuflken kap tekrar çal yor. Efli mutfaktan sesleniyor Selim kap ya bakar m s n?. Selim abi kalk yor kap y açmaya gidiyor. Yine flafl - r yorum. Babam n hayatta e er oturuyorsa kalk p kap y açt n görmedim. Ama yeni gelenler içeri girince daha da flafl rd m. Evet bunlar tan - yorum. Her sabah durakta karfl laflt m z üniversiteli Sinan ve di eri de karak z. Yanlar nda biri daha var. Onu da daha önce görüyordum ama yak ndan tan m yorum. Geçen ay eve geç kald mda duvara yaz yazan gençlerden birine benzettim onu. Gerçekten o muydu acaba? Ama öyle olsa burada ne ifli olurdu ki? Hep beraber içeri gelip selam veriyorlar. Tokalafl p oturuyoruz. Selim abi, bunlar dernekten arkadafllar diyor, O da, daha önce gelmifl ablay göstererek, derne in yöneticilerinden. Selim abi mahallenin Kültür ve Dayan flma Derne i nde de çal fl yordu.

10 10 Halk S n f Geçen ay babam da ça rm fllard bir toplant ya. Ama babam bu yafltan sonra dernekle, mernekle u raflamam deyip gitmemiflti toplant ya. Sonra yeni gelenleri isimleriyle tan flt rd Selim abi.. Bana dönerek, Bir kaç haftad r böyle toplanarak sohbet edip, tart fl yoruz.. Geçen hafta toplant lar m z, tart flmalar m z daha verimli hale getirmeye karar vermifltik. Daha disiplinli, programl olsun istedik. Neleri tart flaca m z bilirsek önceden de biraz haz rl kl geliriz daha faydal olur diye düflündük. Bu hafta da iflleyece imiz, tart flaca m z konular tespit edecektik. Senin ö renmek istediklerini de bir konu bafll yapar hep birlikte tart fl r z dedi. Hepimiz ortadaki masan n etraf na topland k. Efli de mutfaktan gelip kat ld. Az sonra herkes ka t kalem ç kar nca iyice flafl rd m. Selim abiye dönüp, kendimi yine okulda gibi hissediyorum, dedim. Do ru dedi. Buras da bir okul, hem de bak paras z, sizden ö retmen paras da istemiyoruz, üstelik yemekle çaylar da flirketten dedi gülerek. Geçen hafta da buray da bir okul gibi, okulun bir s n f gibi düflünelim demifltik. Hatta bir kara tahta bile yapabiliriz. Devletin, burjuvazinin, zenginlerin nas l okullar varsa, buras da bizim okulumuz olsun, oralarda ö renemediklerimizi, ö retilmeyenleri burada ö reniriz. Ama bize laz m olacaklar, günlük yaflam m zda bize gerekli olanlar ö renmeliyiz.. Kara tahta deyince okul günlerim geçti gözümün önünden. Her sabah annem yataktan kald rmak için ne kadar u rafl rd. Okula gitmemek için ne kadar ayak sürterdim. Hatta bazen okula gitmemek için hasta numaras yaparak annemi kand rmaya çal fl rd m. fiimdi ise öylemi ya? Toplant ö lende olmas na ra men sabah erkenden uyanm fl bir daha gözümü uyku tutmam flt. Bunu da sen al U ur diyen Selim abinin sesiyle düflüncelerimden s yr ld m. Bana da bir kalemle ka t uzat yordu. fiimdi, madem buras da okula benzedi bizde ö renci gibi davranal m. Sonra herkes tart fl lmas na ihtiyaç duydu u konular tek tek sayd. Bunlar yazd k. Sonra benzerlerini birlefltirdik. Tekrar bir s raya koyduk lk bir kaç ders üzerinde haz rl k için daha uzun boylu tart fl ld. Haftaya ayn saate ilk derse herkes konu üzerinde düflünüp, araflt rma yaparak gelecekti. lk dersimizin konusunu halk kimdir, halk n düflmanlar kimlerdir in tart fl lmas oluflturacak. Çal flmam z bitirdikten sonra birlikte yemek yedik. Çay içerken günlük olaylar, geliflmeler üzerine sohbet yap ld. Ben genellikle hep dinledim. Di erleri tart fl rken, sohbet ederken dünyadan, memlekette olan bitenden ne kadar habersiz yaflad m n fark na vard m. Kendimi di erlerinin yan nda cahil kalm fl hissettim. Bundan biraz da utand m. Hadi Selim Abiyle ö renci olanlar neyse de di erleri de hatta iflçi karak z bile benden çok fley biliyordu. Benim onlardan neyim eksik diye düflündüm. Demek ki eksik bir yanlar m vard ve neyse ki art k bilmedi im birçok fleyi ö renebilece im...

11 Halk S n f 11 2 HALK K MD R, HALKIN DÜfiMANLARI K MLERD R? Nas l bir düzende yafl yoruz... Selim abi bu soruyla bafllat yor çal flmay. Soruyu sorup bize bak yor. Anlafl lan bizim cevaplamam z istiyor. Ama bizden pek bir cevap yok. Hepimiz bir fleyler düflünüyoruz ama bir yandan biraz ilk çal flma olmas, bir yandan cevab tam nas l ifade edebilece imizi kestirememekten olacak hepimiz susup sözü yine Selim abiye b rak yoruz. Ben zaten onlara göre kendimi flimdilik daha cahil gördü- ümden pek konuflmaya niyetli de ilim. Selim abi, hiçbiriniz ayda yaflamad n za göre mutlaka bu soruya verilecek bir cevab n z vard r diyerek sorusunu tekrarl yor. Selim abinin ye- enlerinden biri, Erkan, söz al p asl nda sen daha soruyu sorar sormaz cevab benim akl ma geldi ama flimdi burada bayanlar var diye söylemedim diyor. Do rusu benim de akl mdan ayn fley geçmiflti: B.ktan bir düzende yafl yoruz. K sacas bu. Bu giriflten sonra konu yavafl yavafl aç lmaya baflland. Kimi atölyesinden, kimi iflyerinden anlatt. Yerler farkl da olsa asl nda anlat lanlar birbirine benziyordu. Ve elbette ki anlat lanlarda bilmedi imiz bir fley yoktu. fiikayetler fabrikadaki patrondan, ya da dairedeki fleftendi. Sonra iflbafl ndakilerden. Yani hükümetlerden. Asl nda bir yanda yaflad klar m z n dünyas vard. Bir di er yanda da yan lg lar m z n, flartlanm fll klar m z n dünyas. Mesela bir halk kelimesinin bile kafam zda karman çorman olmas bu nedendendi. Bu yüzden hepimizin cevap olarak birbirimizin bildi i fleyleri anlatt nas l bir düzende yafl yoruz? sorusunu bir yana koyup her bir fleyi tek tek açal m madem dedik. HALK K MD R? Ö retmenimiz, önce herkesin daha fazla kulland bir kelimeden girdi konuyu anlatmaya. -Dikkat edin, politikac lar konuflurken halk demeyi pek sevmezler. Daha çok millet demeyi tercih ederler. Türk milleti flöyledir, Türk milleti böyledir. Millet deyince mesela Koç lar da bunun içine girer, biz de. Ama onlar milleti kullanmalar gereken yerde de bu defa ondan kaçarlar. Toplum moplum deyip yuvarlarlar. Çünkü bu ülkede Türk milletinin d fl nda milletler de vard r. Neyse iflin bu yan n daha sonra bir tart flma konusu yapabiliriz zaten. Evet, halk demekten kaç n rlar. Halk dediklerinde de bunu herkesi kaps yormufl gibi kullan rlar. Oysa halk herkes de ildir. Halk bir toplumda ezilen, sömürülen kesimlerdir. Toplum, herkestir. Yani bu topraklar üzerinde yaflayan herkes. Ve bir toplumda yaflayan insanlar ikiye ayr l r. Ezenler ve ezilenler. Sömürenler ve sömürülenler. Ezenler ve sömürenler egemen s n f olarak adland -

12 12 Halk S n f r l rlar. Hakim s n f da denir onlara. Devlet onlar n elindedir. Tüm yönetim çark onlar n elindedir. Bundan dolay hakim s n f denir zaten. Dolay s yla bir toplumda egemen s n flarla halk n ç karlar hep karfl tt r. Birinin ç kar na olan, ötekinin ç kar na de ildir. Asl nda onlar n bütün bu manevralar bu ç karlar n karfl tl n gizlemek içindir. Örne in, karak z iyi bilir, patron ne der; benim ifllerim ne kadar iyi olursa, fabrikadan ne kadar çok mal satarsak, sizin için de o kadar iyi olur. Oysa öyle de il tabii. Onun iflleri iyi gitse de fabrikadaki iflçi için pek de iflen bir fley olmaz. flçi ücretine zam alabilmek için yine grev, direnifl yapmak zorundad r. Onlar n ücretleri kendili inden art rd klar hiç görülmemifltir. Hem zaten istatistikler çok aç kt r. Son 5 y lda mesela, onlar n karlar, kazançlar % 43 gibi büyük bir oranda artarken, bizim gerçek ücretlerimiz biraz daha ufald. Yine hat rlars n z, televizyonlara ç kan ak ldaneler ikide bir hepimiz ayn gemideyiz deyip duruyorlar. E er ayn gemiyle kastettikleri ayn topra n üzerinde yafl yor oluflumuzsa, bu belki do ru say labilir. Ama ayn geminin farkl farkl bölümlerinde kald m z aç k. Onlar lüks kamaralarda yolculuk ederlerken, bize geminin en dip, fl ks z köfleleri b rak lm fl. Onlara her gün lüks servis yap l yor, bize bir fley kalm yor. Velhas l ayn gemi hikayesi de yalan yani, bir anlam yok. Ama tabii onlar aç s ndan bir anlam var tabii. Ayn gemi masallar yla kim dost, kim düflman, onu kafam zda karmakar fl k etmek istiyorlar. Düflmanlar m za dostmufl gibi bakmam z istiyorlar. Ç karlar m z n ayr oldu- unu, baflka deyiflle de s n f gerçe ini gizlemeye çal fl yorlar. K M DOST, K M DÜfiMAN? -Evet U ur, söyle bakal m kim dost, kim düflman?.. diye birden soruyor Selim abi. Ben halk meselesini kafamda evirip çevirirken birden böyle bir soruyla karfl lafl nca biraz flafl r yorum. -Halk n d fl ndakiler tabii ki bize dost de il, diyorum. Ama yine de onlara düflman demeye dilim varm yor hemen. Beni daha fazla zor durumda b rakmadan devam ediyor Selim abi: -Evet U ur hakl s n, düne kadar halk n, milletin bir parças olarak düflündüklerine ne kadar k zsan da birden böyle düflman demek kolay olmuyordur tabii ki. Öyle ya, düflman deyince y llard r bir tek Yunan gavuru gelmifl akl m za, Kurtulufl savafl nda ülkemizi iflgal edenler gelmifl. Ama düflman sand m zdan çok daha yak n m zda iflte. fiimdi baflka bir noktadan ele alal m. Amerika Türkiye nin en iyi dostudur, müttefikidir derler de il mi hep. Peki flimdi size soray m, bugüne kadar bu dostun ne yarar n gördünüz. Bu dostluktan siz, ya da anneniz, baban z, hatta dedeniz, nineniz bir hay r gördü mü?... -Evet, elbette kimse bu dostluktan bir hay r görmemifltir. Öyleyse nas l

13 Halk S n f 13 dostluk bu?... Gördü ümüz gibi, dostluk kelimesini de çarp tm flt r bunlar. Amerika n n Türkiye de birilerine dost oldu u muhakkak. Ama o birileri halk de il. Bu da kesin. Dikkat edilirse, oligarflinin tüm demagojileri, tüm manevralar dostu düflman birbirine kar flt rmak, halk n kafas n bu noktada bulan klaflt rmak üzerinedir. Mesela, ony llard r halk n sömürülmesinin, zulmedilmesinin sorumlulu unu tafl yan düzen partileri, ne gariptir ki, ayn zamanda halka sorunlar n çözümünün arac olarak sunulurlar. Zulmün sorumlular ayn zamanda umut olurlar. Bu da garip de il mi? Ço- umuzun, kendimizin ya da ailemizin üç-befl y lda bir gidip oy verdi i bu partilerin düflman oldu unu da düflünmek zor de il mi? Evet, kim dost, kim düflman? Asl nda en baflta ortaya koydu umuz nas l bir ülkede yaflad m z sorusunun pratik karfl l da ancak bu soru cevapland nda verilmifl olacakt r. Halk içinde sayd m z herkes birbirinin dostudur. Çünkü onlar n birbirlerine düflmanl k etmeleri için bir neden yoktur. Paylaflamayacaklar bir fley yoktur. Egemen s n flar ise düflmand r. Halka düflmand r onlar. Çünkü halk ne kadar çok sömürebilirlerse onlar o kadar zengin olurlar. Halk ne kadar sindirebilir, susturabilirlerse, holdinglerinde, köflklerinde o kadar rahat uyurlar. Zenginlikleri için, rahatlar için halka karfl her gün bir baflka hainlik düflünürler. Halka karfl al nan tüm kararlar n, uygulamalar n sorumlusu onlard r. Onlar kim? Holdinglerin patronlar ndan generallere, düzen partilerinin yöneticilerinden toprak a alar na; onlar n ç karlar n savunmak için onlar n paral uflakl n yapan tüm bürokratlara kadar uzayan bir listedir. Ama asl nda bu uzun listede yer alanlar toplasan z gerçekten de 70 milyonun içinde bir kaç milyonu geçmezler. BÖL-PARÇALA-YÖNET Bu son sözler üzerine Selim Abi nin di er ye eni Erdal at l yor: -Peki bu bir kaç milyon koskaca 70 milyonu nas l sömürebiliyor, nas l yönetiyor? -Evet, hadi bakal m bu soruyu hep birlikte cevaplayal m diyor Selim Abi -Çünkü onlar n ordular, polisleri var. Çünkü onlarda para daha çok. -Çünkü bilgili, uzman adamlar hep onlar etraflar na toplam fllar. -Çünkü... çünkü... -Bu bir kaç milyonun nas l olup da onmilyonlarca insan sömürebildi i, bask alt nda tutabildi i oldukça genifl bir konu asl nda. Bunun için örne- in devlet nedir onu tart flmam z laz m. Bu parlamento nedir, ne yapar onu tart flmam z laz m, ki isterseniz not al n, bunlar önümüzdeki haftan n konusu olsun, ama biz bugün ele ald m z konu aç s ndan nedenlerden birini biraz açal m. Bunlar koskaca 60 milyonu bölüp parçalayarak yönetiyorlar. Mesela bunlar herhangi bir durumda, ç karlar n tehlikede hissettikleri an, hepsi birden davranabilirler. Tüm o patronlar, parti liderleri, general-

14 14 Halk S n f ler, toprak a alar, bürokratlar biraraya gelip halka karfl flunu flöyle yapal m diye anlafl verirler. Yani örgütlüdürler ve toplu davranabilirler. Halk ise örgütsüzdür. Örgütsüzlü ünün de ötesinde çok çeflitli parçalara bölünmüfltür ve bir türlü birlikte davranamaz. Egemen s n flar da bu bölünmüfllü ü habire körüklerler. Bak n iflte etraf n za. fiu Türk, flu Kürt diye bizi birbirimize düflürmeye çal fl yorlar. Alevi Sünni diye birbirimize düflürmeye çal fl yorlar. B rak n bunu, hepimiz emekçi oldu umuz halde iflçiyi memura düflürmeye çal fl yorlar. Hat rlay n geçen sene iflçiler ücret zamm için yüzbinlerce kifli Ankara ya topland nda Baflbakan Çiller, ben memurun, çiftçinin paras n iflçiye yedirmem diyordu. Sanki iflçi memurun, çiftçinin cebindeki paras n çal yormufl gibi konufluyordu. Ama iflte gerçe in herkes taraf ndan bilinmedi i noktada bunlar etkili de olabiliyor. Bir baflka örnek, hemflehricilik temelinde bizi bölmeye, birbirimize düflürmeye çal fl yorlar. Örne in diyelim bir muhtarl k seçiminde, ya da mahallenin bir meselesinin hallinde bu sorunlar yafl yoruz. flte bu, egemen s n flar n bu kadar az nl k olmalar na ra men böyle büyük bir ço unluk üzerinde bask kurabilmelerinin nedenlerinden biridir. Böl-parçala-yönet ; onlar n bu politikas böyle adland r l r. flte bu noktada bize düflen iflyerimizde, mahallemizde Kürt, Türk, Alevi, Sünni herkesi birlefltirmeye çal flmakt r. Mesela niye Halk Kurtulufl Cephesi deniyor. Gerçekten de, bu düzenden kurtulabilmek için halk n bir cephe oluflturmas gerekiyor çünkü. flçisi, köylüsü, esnaf, genci yafll s, Alevisi, Sünnisi, Türk ü, Kürt ü, Laz, Çerkes i bir araya gelmezse kurtulmam z da zor. Bu noktada hepimize çok ifl düflüyor. Bulundu umuz her yerde ciddi ciddi bunun kavgas n vermeliyiz. Bu ayr l klar n suni ayr l k oldu unu, halk n birleflmesi gerekti ini ifllemeliyiz. SINIF SÖZLÜ Ü HALK DÜfiMANLARI: DHKP-C Program nda Bu Savaflta Halk n Düflmanlar fiunlard r bafll alt nda bu soru flöyle cevapland r l yor: Baflta ABD emperyalizmi olmak üzere emperyalist güçler, bunlar n askeri, ekonomik ve politik üsleri, temsilcilikleri, yard m paravanas alt ndaki ajan üsleri, flbirlikçi tekelci sermayedarlar, iflbirlikçi tüccarlar, tefeciler, büyük toprak sahipleri, toprak a alar ve bunlar n özel silahl güçleri, ktidarda bulunan tüm devlet yetkilileri, düzeni savunan milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, Devletin resmi ordusu, polisi, M T, Kontrgerilla, korucular ve bunlar n kurumlar, Oligarflik yap n n içerisinde yer alan, düzeni savunan, faflist ve Dev-

15 Halk S n f 15 rimci Halk iktidar savafl n engellemeye çal flan tüm siyasi partiler, Emperyalizm ve oligarfliye hizmet eden, devrimci savafl engellemekte kullan lan tüm devlet kurulufllar ve özel kurulufllar, Devrimci savafl engellemeye çal flan, oligarfliye yard m eden muhbirler, hainler, ajan ve provakatörler ve bunlar n örgütlenmeleridir. Devrimci Halk Kurtulufl Partisi (DHKP), halk n bu düflmanlar na karfl savafl rken, düflman taraf ndan aldat lm fl, yan lt lm fl, geçici ç karlara kurban edilmifl çeflitli kesimleri kazanmak, en az ndan tarafs zlaflt rmak için özel çaba sarfeder. Düflman Cephesini daraltmaya, Halk Cephesini geniflletmeye çal fl r. SINIF NED R, HANG SINIFLAR VARDIR? S n f n bilimsel tan m LEN N den aktaral m: - Tarihsel olarak belirlenmifl toplumsal bir üretim sistemi içindeki yerlerine; -Üretim araçlar yla (ço u zaman yasalarla belirlenmifl) iliflkilerine; -Eme in toplumsal örgütlenmesinde oynad klar role ve demek ki toplumsal zenginliklerden alacaklar pay n büyüklü üne ve bu paya hangi araçlarla sahip olduklar na bak larak birbirinden ayr lan genifl insan topluluklar na s n f denir. Üretim sistemindeki yerine, üretim araçlar yla iliflkilerine ve toplumsal zenginliklerden ald klar paya ve bu paya nas l sahip olduklar göre birbirinden ay rd m z s n flar, her toplumsal üretim tarz nda egemen s n f, ezilen s n f olmak üzere ikiye ayr l r. Bu iki temel s n f kölecilikte köle sahipleri-köleler; feodalitede derebeyi-serf; kapitalizmde burjuvazi-proletarya olarak belirliyoruz. Bir de o toplumsal sistemde yukar da tan ma göre belli bir yo unluk oluflturan, ancak kendi içinde bir bütünlük, bir s n f tavr göstermeyen toplumsal gruplar vard r ki, bunlar da ara tabakalar olufltururlar.... Mevcut tüm kapitalist ülkelerde oldu u gibi, Türkiye de s n flar incelerken; egemen s n flar, emekçi s n flar ile di er s n flar olmak üzere üç bafll kta toplayabiliriz. Egemen s n flar kategorisini belirtmek için ülkemizde fabrikalara, sermayeye, topra a kimler sahiptir sorusunu soruyoruz. Oligarfli ad n verdi imiz bu bir avuç sömürücü olan s n flar oligarfliyi teflkil eder. Hiçbir üretim arac na sahip olmayan, ya da çok az sahip olan ve esasen eme iyle geçinen, emek-gücünü satan, bu nedenle sömürülen s - n flar hangileridir diye sordu umuzda cevap proletarya, yoksul köylülük, flehir ve k r küçük-burjuvazisi oluflturmaktad r. K r ve flehir orta-burjuvazisi ise, sömürücü bir s n ft r, bu nedenle mevcut sömürü düzeninin devam ndan yanad r. Ancak, oligarfli içinde yer alacak kadar büyük sermayeye sahip olmad ndan, sömürü pastas ndan küçük bir dilim al r ve oligarfliyle çeliflkileri vard r. (Yararlan lan kitap; Hakl y z Kazanaca z, syf )

16 16 Halk S n f 3 Devlet Nedir? - 1 Bu hafta sonu dersimizde devleti tartıflaca- ız. Selim abi daha önce toplantıya olabildi i ölçüde hazırlıklı gelin demiflti. Ama ben bugüne kadar bu tür çalıflma yapmadı ım için nereden, nasıl arafltırma yapaca ım diye kara kara düflünmeye baflladım. Akflam evde televizyonun karflısında otururken dalgınlı ımı babam da farketmifl olacak, "Neyin var len?" diye sordu. Önce "hiiç" dedim. Sonra aklıma geldi. Ona da sorayım dedim. - Baba, devlet nedir? Önce duraksadı. 'Bu da nereden çıktı' der gibi yüzüme baktı. Düflündü. - O lum okulda ö retmediler mi? Harita üzerinde gösteriyor ya. - Tamam baba o kadarını biliyorum da, sadece o kadar mı? - Ne bileyim iflte o ul. Her milletin bir topra ı, vatanı var. Herkesin kendine göre bir devleti var, ordusu, polisi, hükümeti var. Bunları ben de biliyordum. Hatta düflününce bunlara eklenecek devlete ait bir sürü fley daha geliyor insanın aklına. Ama yine de insan kafasında tam olarak canlandıramıyor. Sanki uzakta gizli bir güçmüfl gibi duruyor. Toplantıya hazırlıklı gitmek için biraz arafltırma yapmam, kaynak bulmam lazım. Aklıma kütüphanelerden yararlanabilece im geliyor. Okuldayken ö retmenimiz bazen bizi guruplara ayırır bir konu verir, onu arafltırmamızı ve bir yazı hazırlamamızı isterdi. Biz de hemen kütüphanelere koflardık. yi de gündüz çalıflırken kütüphaneye nasıl gidece im? Ö le paydosunda olabilir ama, süre yetmez. Neyse bir saat kadar da izin alırım. Hafta sonu yine toplanıyoruz. Artık daha rahatım, alıfltık birbirimize. Dersten önce çay içip biraz sohbet ediyoruz. - Haberleri izliyorsunuz de il mi? diyor Selim abi. Bir trafik kazasının altından neler çıkıyor. - Çiller, Erbakan konuflmuyor ama. Olayın üzerini örtmeye çalıflıyorlar. - Baksanıza Erbakan "Susurluk fasa fiso" demifl. Olayın üstü kapansın istiyor herhalde. Önemsiz bir fleymifl gibi davranıyorlar. - Selim abi flimdi polisin, milletvekilinin mafyacılarla iliflkisini anladım da, devlet içinde bir takım güçler oldu undan falan bahsediliyor, onu pek anlayamadım iflte. - Tamam U ur. Aslında tüm bu olanların, geliflmelerin bugünkü dersimizle iliflkisi var. Orada da yeri geldikçe tartıflırsak daha iyi kavrarız. Haydin bakalım çıkarın ka ıdınızı, kaleminizi dersimize bafllayalım. DEVLET NED R? Diye sorarak girdi Selim Abi konuya. - fiimdi soruyu böyle sordum ama cevaplamaya çalıflırken basitten karmaflı a do ru gidelim. fiöyle bir düflünün önce günlük yaflamımızda dev-

17 Halk S n f 17 letin yerine, nerelerde karflılaflıyoruz onunla? Önce bunları cevaplayalım Dernek yönetimindeki Fatma Abla söze girdi. - Mesela biz derne i kurarken bir takım evraklar hazırladık, bunları götürüp baflvuruda bulunduk, biz dernek açmak istiyoruz diye. - Tamam, bundan ne sonuçlar çıkarıyorsun? - fiöyle söyleyeyim, yapmak istedi imiz kimi ifller yerine getirilmesi gereken belli kurallara, yasalara ba lanmıfl. - Onu biraz daha geniflletelim. Genel olarak herkesin uyma zorunlulu u olan bir takım yasalar, kurallar, yasaklar var. Bir de bunlara uymayanlara verilecek cezalar. Peki bunları kim uyguluyor? - Devlet, diyor Sinan. Yani devlet dedi imiz fleyin toplumsal yaflamı düzenleyen bir hukuku, bu hukuku uygulayan mahkemeleri var demek ki. Bunu yazın. Peki baflka bu yasaları kim yapıyor? - Hükümetler. - Tamam, ama hükümetler geçicidir. TBMM desek daha do ru olur de- il mi? Orası devletin bir kurumudur, içindekiler de iflir ama orası kalıcıdır. Bir de buna bakanlıkları, yani devlet bürokrasisini ekleyelim. Baflka? - Okulu var. Benim gitti im okul devlet üniversitesi. Bir de kapısından ayrılmayan polisleri. - Tamam, bunları da yazalım. Yalnız polisle sınırlı tutmayalım. Örne in; askeri var, M T'i var, üç-befl yıl önce kurulan J TEM'i var, kontrgerillası var. Bunları tek tek yazmayalım. Genel olarak devletin güvenlik güçleri diyelim. Baflka? - Devlet hastaneleri, bankaları var, devlet televizyonu, radyosu var. - Kamu kuruluflları var, devlet arazileri var, var da var. - Tamam flimdi bunları toplayalım. Ne dedik? Yasalar, hukuk, mahkemeler, meclis, bakanlıkları, devlet daireleri, okullar, güvenlik güçleri, radyosu, televizyonu, bunların dıflında bankaları, hastaneleri, fabrikaları, kamu kuruluflları, sahip oldu u madenler yerüstü, yeraltı kaynakları, limanlar, hava alanları vb. bunlara daha bir çok fley de eklenebilir. Ama konumuz açısından son saydıklarım pek önemli de il. Bilmemiz gereken devletin yasama, yürütme ve yargı olarak üç erk yani üç gücün bilefliminden olufltu udur. fiimdi biz günlük yaflamımızda bunlarla parça parça karflılaflırız, gördü ümüz devletin bir ya da bir kaç yüzüdür. Ama devlet tüm bu kurum ve araçlarıyla evimize, odamıza kadar girer, yolda, iflte, gezerken, e lenirken, çalıflırken bir biçimiyle karflımıza çıkar, bizi yönlendirir, yapmamız ve yapmamamız gerekenleri söyler, onun belirledi i kural ve normlara uymadı ımızda cezalandırır. Kısacası do du umuz andan ölene kadar tüm yaflamımızı kendi ölçü ve normlarına göre biçimlendirmeye ve denetim altında tutmaya çalıflır. DEVLET, EGEMEN GÜÇLER N BASKI ARACI, D KTATÖRLÜ ÜDÜR fiimdi bir de flöyle düflünün bu kocaman dev bir güç. Bu mekanizma ko-

18 18 Halk S n f ca bir toplumu yönetiyor ama sonuçta ona hayat verenler de insanlar. Yani bu mekanizmayı çalıfltıranlar da insanlar. Mesela Sinan bu güç senin elinde olsaydı ne yapardın? - Aman abi, ilk iflim herhalde bütün okulları parasız yapardım. Sonra flu bize, halka saldıran polislerin, iflkencecilerin hesabını görürdüm. - Peki bunu flimdi niye yapamıyoruz veya devleti yönetenler niye yapmıyor? - Nasıl yapalım abi, devleti biz mi yönetiyoruz ki? Geçen derste de gördük ya toplum egemenler ya da hakim sınıflar ve ezilenler olarak ikiye bölünmüfl durumda. Bir tarafta sömürenler ve yönetenler var, di er tarafta sömürülenler ve yönetilenler. Bu sömürenler aynı zamanda devleti ele geçirmifller, devleti aslında onlar yönetiyorlar. Düzen partileri aslında onların kuklaları, onların isteklerini yerine getirmek için çalıflıyorlar. - Tamam Sinan. fiimdi U ur, sen kütüphaneden çıkardı ın notu oku bakalım ne diyor, devlet nasıl, nereden ortaya çıkmıfl? - Devlet, kölelik düzeninde, kölelerin sayıca artması sonucu, zorunlu bir baskı aracı olarak ortaya çıkmıfltır. Devlet, kapitalist ya da sosyalist olsun daima belli bir sınıfın diktatörlü üdür. Kapitalist devlet kapitalist sınıfın, sosyalist devlet iflçi sınıfının egemenlik aracıdır. Tarihsel süreçte, insanlar sınıflara bölününceye ve bunun sonucu olarak da ilk sınıflı toplum biçimi olan köleci toplum ortaya çıkıncaya kadar devlet yoktu, insan toplulukları komünal'di, yani ortaklafla çalıflıyorlar, ortaklafla korunuyorlardı. Sınıflı toplumda devlet, suni olarak, egemen sınıfın varlı ını koruyabilmesi ve sürdürebilmesi için ortaya kondu. Çünkü egemen sınıf, hem egemen olmak hem de azınlık olmak gibi bir çeliflkiyi yaflıyordu. Kendisini koruyacak bir örgüte ihtiyacı vardı. Devlet onun bu ihtiyacını karflıladı. Bu ihtiyaç sosyalist topluma geçifl döneminde de devam etmektedir ve Ve bu yüzden sosyalist devletler kurulmaktadır. Ne varki kapitalist devletle, sosyalist devlet arasında flu önemli ayrımlar vardır. 1- Kapitalist devlet azınlı ın, sosyalist devlet bir ço unlu un devletidir; 2- Kapitalist devlet sadece egemen sınıfın, sosyalist devletse tüm halkın çıkarlarına hizmet eder; 3- Kapitalist devlet toplumun devletsiz olamayaca ı ve bundan ötürü de devlet kurumunun daima var oldu unu ve sonsuza kadar da varolaca- ı iddiasını taflır, sosyalist devletse geçicidir ve geçifl döneminin sonunda sınıfsız toplum gerçekleflince yerini devletsiz bir halk yönetimine bırakacaktır. - Bakın U ur'un okudu u yazıda da devletin ilk defa kölelik düzeninde kölelerin sayıca artması üzerine bir baskı aracı olarak ortaya çıktı ı söyleniyor. flte devletin en belirgin yanıdır bu, yani baskı aracı olması. fiimdi kendi ülkemizi ele alalım. Kendimiz örnekleyelim. Sinan sen bir örnek ver. - Örnekten bol ne var abi. Biz her gün polis baskısı altındayız. 6 Kasım'da gördünüz nasıl saldırdılar bize. Sadece bize saldırmıyorlar ki hak-

19 Halk S n f 19 kını isteyen iflçiye de, memura da saldırıyorlar. - Tamam dediklerin do ru ancak baskıyı sadece tek baflına dayak, iflkence, tutuklama ya da katletme olarak da almayalım. Bunlar egemen sınıfların, dolayısıyla da devletin gerekti inde hiç düflünmeden, gözünü sakınmadan baflvuraca ı yöntemlerdir. Ama yine de bunların en son kullanmayı tercih eder. Bunlardan önce farklı yöntemlerle halkı yönetmeyi, boyun e en köleler haline getirmeyi dener. Mesela dersin baflında saydık. Okulları var, radyosu, televizyonu var. önce bunlarla insanları kendi iste i yani egemen sınıfların ideolojisi do rultusunda e itip, köle haline getirmeye çalıflır. Örne in sömürü düzenini koruyacak yasalar çıkararak bunu dener. Ancak bunlar yetersiz kaldı ında da fliddete baflvurur. Örne in size boykot, gösteri yapmak yasak dendi inde bunları yapmaktan vazgeçseniz veya iflçiler iflten atılınca direnifl yapmak yerine hiç bir sonuç çıkmayaca ını bilerek de olsa hakkını mahkemelerde aramaya kalksa polisin fliddet kullanmasına da gerek kalmaz. Zaten insanlar egemen sınıfların istedi i gibi davranıyorlardır. fiimdi bunlara daha sonra dönmek üzere bir kenara bırakalım, flu isin fliddet, yani devlet terörü yanını tartıflalım. Erdal sen söyle bakalım devletin halka uyguladı ı terör araçları nelerdir? - Polis var, asker var, ee dersin baflında saymıfltık tamam M T vardı, J - TEM vardı, kontrgerilla vardı, baflka ne olabilir, jandarma var. - Tamam. Bir eksik iki fazla önemli de il. fiimdi geçen dersimizde de tartıflmıfltık. Neydi egemen sınıflar yani halkı sömürenler küçük bir azınlık, sömürülenlerse büyük ço unluk. Peki sömürdükleri, ezdikleri insanlar kendilerine karflı ayaklandı ında, kendilerini nasıl koruyacaklar? Tamam devlete sahipler, istedikleri yasaları çıkarıyorlar, ama bu ço u zaman yeterli olmaz. Kendilerini, düzeni koruyacak silahlı güce de ihtiyaçları ortaya çıkar. Bu taa U ur'un okudu u metinde yazan köleci devletlerin ortaya çıkmasından beri böyledir. Egemen sınıflar devletin bir kurumu olarak ordu, polis, istihbarat örgütleri oluflturur. Tabii bunları halka karflı oluflturduklarını, ona karflı kullanacaklarını söyleyemezler. Ordu güya dıfl düflmanlardan korunmak için vardır. Ama bugün de hepimizin gördü ü gibi uçaklar kendi topraklarımızı, köylerimizi bombalıyor. Dıfl düflmana karflı varoldu u söylenen ordu bize karflı savaflıyor. Polis de öyledir. Bize küçükken okulda ne ö retirlerdi? Polis hırsızı, mafyacıları, üçka ıtçıları, katilleri, ırz düflmanlarını yakalamak, halkın huzurunu sa lamak için vardı. fiimdi bunun yafladı ımız gerçekle bir ilgisi var mı? Bu saydıklarımın hepsini bugün polisler yapıyor. Onbinlerce polis var ama, bunların ne kadarı hırsızla, mafyayla u raflıyor. Büyük bölümü siyasi flubeye ba lı çalıflıyor. Devrimci, ilerici, yurtsever insanların peflinde. Yani özetlemek gerekirse devletin bu güvenlik güçleri esas olarak halkın muhalefetini bastırmak, düzene karflı çıkıfllarını engellemek için kurulmufllardır. Onun için yasalarla engelleyemedikleri halkı polis copuyla, iflkenceyle, zindanlara doldurarak sindirmeye çalıflırlar.

20 20 Halk S n f Ancak bu da her zaman yeterli olmaz. O zaman da kendi koydukları yasaları kendileri çi nerler. Anayasada iflkence yapmak suçtur ama bugün iflkencenin yapılmadı ı karakol bile kalmamıfltır. Polis suçluyu yakalamakla görevlidir ama o istedi i gibi katliam, infaz yapar. Amacı sadece suçlu gördüklerini imha etmek, ortadan kaldırmak de ildir. Böyle pervasız davranarak halka da gözda ı vermektir. - Peki bu kontrgerilla ne oluyor Selim Abi? - Tamam ona da geliyorum. Okudunuz mu bilmiyorum. Geçen gün gazetelerde Genelkurmay Baflkanı'nın bir demeci vardı. Diyor ki, "Terörü üç ayda bitiririm ama flu insan hakkı, hukuku meselesi olmasa". Yani istedi- im gibi yakıp, yıkıp, katliamlar yapabilsem bu ifli hallederim diyor. flte kontrgerilla dedi imiz fley söylenen bu ifli yapıyor. Yani devlet hem kendi koydu u yasaların dıflında hareket edebilmek, her türlü katliamı, provokasyonu, iflkenceyi yapabilmek, hem de bu yaptıklarının kendisine malolmasını engellemek, teflhir olmayı önleyebilmek için gizli örgütler kuruluyor. Bunlar hiç bir yasal, hukuki dayana ı olmadan oluflturuluyor. Bunların örgütlenmesinde Çatlı gibi bir çok faflisti, itirafçıları kullanıyorlar. Bunlar da her türlü pis ifli yapıyorlar. nsanları kaçırıp kaybediyorlar, iflkence, katliamlar yapıyorlar. Provokasyonlar tertipliyorlar. Susurluk'ta ortaya çıktı ı gibi mafyalaflarak uyuflturucu kaçakçılı ı gibi bir sürü pis ifli de çeviriyorlar. Kontrgerilla sadece böyle üç befl kiflilik çetelerden oluflmuyor tabii. Örgütlenmesi devlet içinde çok daha yaygın ve bugün devlet politikasını tek baflına belirleyecek hale gelmifltir. - Peki o zaman flimdi bu hükümet ne ifle yarıyor? - fle yaramaz mı? Kontrgerillanın, mafyalaflan devletin yüzüne peçe oluyor, vitrinlik duruyorlar. Tabii, kendileri de soygundan, talandan pay alıyorlar. - Yani flimdi bizi kontrgerilla devleti yönetiyor öyle mi? - O zaman hükümet olsanda ne yapacaksın ki? Adamın tankı, topu, uça- ı her fleyi var. - Tamam flimdi bu tartıflmaya girersek konumuz uzar. Zaten epeyce de geç oldu. Haftaya kaldı ımız yerden devam ederiz. SINIF SÖZLÜ Ü KUVVETLER AYRILI I: YASAMA, YÜRÜTME, YARGILAMA Devlet kurumunda kuvvetler ayrılı ı, yasama, yürütme, yargılama kuvvetlerinin birbirinden ayrılması ve birbirinden ba ımsız sayılması demektir. Yani yasayı yapanlarla o yasayı uygulayanların ve o yasaya göre yargılayanların birbirinden ba ımsız sayılması. Bu ayrılık, ba- ımsızlık ne kadar mümkün olursa devletin o ölçüde demokratik ol-

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so-

Bundan sonra, alttan ikinci s ran n en sa ndaki çubu u so- Matematikçi Hilesi M atematik bölümünün tam karfl s na yeni bir lokanta aç lm fl. Bana kal rsa kötü bir yer seçilmifl. Kaç kifli gider ki o lokantaya? Bizim bölümden baflka bir tek bina yok çevrede. Yak

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi Ek 3. Sonsuz Küçük Eleman Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi tahmin edece iniz bir numara gerçeklefltirece iz: 3/5, 7/9, 4/5 ve 3 gibi kesirli say lara bir eleman ekleyece iz. Miniminnac

Detaylı

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli Sihirli Kareler (II) Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli karelerin nas l yap laca n ö renmifltik. Bu yaz da n nin çift oldu u n n boyutlu sihirli kareleri ele alaca z. Her zaman yapt

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum.

Dinleme. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Dinleme Dinleme Dün akflam haberlerde ülkemizdeki hava kirlili i ile ilgili yeni önlemler al naca söylendi. Ö retmenin dedi i gibi iyi bir dinleyici oluyorum. Arkadafl m ilgiyle dinliyorum. Her gün zaman

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

4. yis ralamalar Hissetmek

4. yis ralamalar Hissetmek 4. yis ralamalar Hissetmek yis ralamay koyun s ralamaya benzetmek pek yanl fl olmaz. Sonsuz say da koyun da olsa, iyis ralanm fl bir koyun sürüsünde mutlaka birinci koyun olmal. kinci, üçüncü, dördüncü

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

L A SA A M. Ahmet Mercan

L A SA A M. Ahmet Mercan MAS L A SA A T L A N N A M LA Ahmet Mercan A L B A R A K A T Ü R K Ç O C U K YAY I N L A R I ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 29 ÇOCUK K TAPLARI: 15 Derleyen : Ahmet Mercan Resimleyen : smail Özen Editör : Ekrem

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji

Topolojik Uzay. Kapak Konusu: Topoloji Kapak Konusu: Topoloji Topolojik Uzay Geçen yaz da nin, ad na aç k dedi imiz baz altkümelerini tan mlad k ve bir fonksiyonun süreklili ini tamamen aç k kümeler yard m yla (hiç ve kullanmadan) ifade ettik.

Detaylı

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem

Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem Renkli Noktalar Her noktas ya maviye ya k rm z ya boyanm fl bir düzlem önündeyiz. Baz noktalar maviye, baz noktalar k rm z - ya boyanm fl bir düzlem... Düzlemin sonsuz tane noktas n kim boyam flsa boyam

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu 30. Cennete Hoflgeldiniz! Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu herkes bilir. Örne in, {0, 2, 6, 7, 13} kümesinin 5 eleman vard r. Bu say m z n kapak konusunda, sonsuz bir kümenin eleman

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan fiapka Problemi Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan yaratm fl. Hatta Amerika n n en sayg de er gazetelerinden biri olarak kabul edilen The New York Times ta uzun bir yaz ya konu olmufl.

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Sevdi im Birkaç Soru

Sevdi im Birkaç Soru Sevdi im Birkaç Soru M atematikte öyle sorular vard r ki, yan t bulmak önce çok zor gibi gelebilir, sonradan -saatler, günler, aylar, hatta kimi zaman y llar sonra- yan t n çok basit oldu u anlafl l r.

Detaylı

Fermat Ne Biliyordu? (I)

Fermat Ne Biliyordu? (I) Fermat Ne Biliyordu? (I) S on Teorem Teorem Oldu En Sonunda bafll kl yaz da, 350 y ll k bir aray fltan sonra ancak daha yeni kan tlanan Fermat n n Son Teoremi nden söz etmifltik. 350 y ll k bir aray fltan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği kazanmıştır. Özel mülkiyet ilişkilerine dayalı düşünce biçimi

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı