issn: YTL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2006 32 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com"

Transkript

1 issn: YTL mitler ve simgeler mitolojik yarat klar mitolojinin çekirde i guatamala bebekleri juist bulutlar nouvelle vague new mexico antonin artaud st. petersburg norveç te yeni müzik memphis küçük dünya harikalar tijuana ak ll tasar mlar

2 bu gezegen bizim de, çocuklar kimin? Bir gerçek: Fransa, Almanya, Yunanistan ve talya daki 5 yafl ndan küçük çocuk say s : 10.6 milyon 2003 y l nda dünyada 5 yafl na gelmeden ölen çocuk say s : 10.6 milyon 18 yafl alt nüfus: 108 milyon 18 yafl alt nüfus: 493 milyon 18 yafl alt nüfus: 594 milyon 18 yafl alt nüfus: 197 milyon 18 yafl alt nüfus: 585 milyon Unicef e göre; Dünyadaki çocuk say s 2.2 milyar Geliflmifl ülkelerde yaflayan çocuk say s 1.9 milyar Yoksulluk s n r alt ndaki çocuk say s ise 1 milyar (Her iki çocuktan biri yoksul) Sadece bütün çocuklar n haklar n karfl lamaya yak n hale gelirsek, dünya ülkeleri bar fl ve geliflme yönündeki hedeflerine ulaflma flans bulabilir. Kofi A. Annan

3 3 maviology 2006 say 32 mavi giyim ve san. tic. ad na imtiyaz sahibi sait akarl lar sorumlu genel yay n yönetmeni elif akarl lar editör izzeddin çal fllar tasar m eray makal kapak foto raf martin parr düzeltme nihal boztekin katk da bulunanlar u ur bektafl, serpil berkan, nemone caldwell onur caymaz, pedro cortacans, alper ça lar, duygu da, sarp dakni, john dugan, sedef ecer, ozan erdo an, berna gencalp, yavuz gündüz, gülizar güven, matthew kristall, suza kohlstedt, michelle lopez, tarkan okçuo lu, necmi sönmez, bu rahan flirin, can tunay, paul witt merkez ofis ve yaz flma adresi mavi jeans gümüflsuyu caddesi, fatih flehitleri sokak, no: 3/2 topkap zeytinburnu istanbul tel: (0212) faks: (0212) simgeler ve mitler yaz : Onur Caymaz, fotokolaj: Ozan Erdo an da t m DDP A.fi bask mas matbaac l k a. fl. dereboyu cad. za ra ifl merkezi b1 blok no: maslak istanbul tel: (0212) faks: (0212) lk gençli imden beri çok sevdi im Can Yücel in Her fley kendi rengince konuflur / karanl k örtse de üstünü diyen bir fliiri... Bu sözler bana sanki bilinmez bir hayat n gizini sunarm fl gibi gelirdi. Sonra Orhan Pamuk, Kara Kitap adl uzun ve karmafl k roman nda flehrin içindeki esrarl simgelerden söz açt. Bir naylon torbadaki amblemden ç k p afla sokaklar n birinde bulunan eski bir manken atölyesinin rutubetli koridorlar na kadar gezdirdi bizi. Hayatlar m z n iflaretlerle ne kadar da içli d fll oldu unu ayr msam flt m o zaman. O yafllar n zaman n sürerken tehlikeli bir bilgidir bu. flaret bilgisi bir yerde ayr nt lar n bilgisidir çünkü. Ayr nt daima s k bir göz, uzak aç yla kavrayan bir bak fl ister. Bu da tüm hayat n z zindan etmeye yetecek kadar fley görmenizi... Yine de gülümseyin ama. Çünkü fark etmek ve görmek güzeldir. Neden bilmem, size de olur mu hiç? Dünya bazen sizden hep bir fleyler saklar gibidir. Bu gizi önce fark ederken, sonra çözmeye çal fl rken, sonunda da çözemeyip içinde kaybolarak o gizin hayat n sürmeye bafllam flken hep kitaplar, filmler, flark lar yard mc olur bize. Bunlar sanki bilmedi imiz baflka bir zamana aç lan iflaretlerdir. Sanat zaten hep bir iflarettir. Bir fley gösterir. Onun bedelini öderken karfl l nda bir anlam kazan rs n z hep. Gündelik hayatta ne kadar anlaml dedi iniz her fley imgelerle, yani sembol, simge veya iflaretlerle doludur. Gizemli, mistik bir yazar n yazd bir yaz olarak okuyun istemem bu metni. Dediklerim her ne kadar mistik bir bak fl aç s na sahipse o kadar da bilimsel bir yöntemle ilerliyor. Einstein n zaman ve madde üzerine kuramlar, fl k h z, zaman yolculu u ve görelilik teoremleri ve kocaman bir bilim tarihi de asl nda bir simgeler toplam d r çünkü. Alfa, beta, gamma hep bir simge... Bunlar n arkas nda da koca bir mit tarihi yatar hem. Manyetik alan n simgesi psi iflaretini alal m. Denizlerin babas, dalgalar, rüzgarlar tanr s Poseidon un, büyülü asas n n mitlerde tarif edilen fleklinin ayn s d r bu iflaret. Üç ucu birlefltiren bir büyü. Mitolojiye gelmiflken bahsetmeden olur mu bilmiyorum. Mitoloji kitaplar anlat lar n hep simge metaforu üzerine kurar. fiu tipte cümleleri çok duyars n z: Zeus un kar s Hera evlili in simgesidir denir. Uranos zaman tanr s d r, zaman simgeler denir. Hatta kronometre diye isimlendirilmifl zaman sayac bu ismi tanr Uranos tan al r. Hades yeralt dünyas n n, ölümün simgesidir. Yeralt ölümü anlat r. Bu yüzden de il midir ki mafya hep yeralt diye isimlendirilir. Persophone, bollu u ve bereketi simgeleyen Demeter in k z d r misal. Yerin en üzerinde Zeus, en alt nda Hades bu k zca z n güzelli ine vurulurlar. K z Zeus kaç r r. Hades de ondan çal p kaç r r. Sonunda bir anlaflma yapar tanr lar (Tanr lar bile insanlar kadar huysuzlar). K z bir zaman yukarda kalacakt r, bir zaman annesinin yan nda, bir zaman da afla da yer alt nda. (Kim demifl ki aflk zalim de ildir diye.) K z n n yan nda kald zamanlar o kadar sevinir ki tanr ça Demeter her yer bu daya, bafla a sarar. Bahar olur o zaman. K z ndan ayr l nca da o kadar çok üzülür ki koca tanr ça sarar p solar ekinler. Güzün, k fl n simgesidir bu da. Akdeniz, Ege, üzerine bast m z toprak böyle simgelerle doludur. Hades de bunlardan biri. Demirci tanr. Antalya n n Olimpos k y lar onunla doludur hep. Hatta oralara yolunuz bir gece vakti düflerse

4 4 5 yüzünüzü yukar lara, tepelere do ru çevirin. Yanartafl denen tepe daima alev alm fl bir haldedir. En yüksek noktas nda buran n bir atefl bin y llard r yanmaktad r. Da n içinde metan gaz bulunmaktad r. Bu sönmeyen atefl orada demirci tanr n n yaflad na dair bir mit oluflmufltur, insanlar modern dinlerden önce yüzy llarca bunlara tapm flt r. ( nsanlar anlayamad fleylere tapar hep zaten.) Ayr ca bu atefl hala o denizden geçen gemilere deniz fenerli i yapmaktad r. Atefl tarih boyu hep demiri simgeler. Demirci tanr çok yetenekli, topal ve çirkin biriymifl. Ama o kadar güzel kalkanlar yaparm fl ki savafllarda onun yapt kalkanlar görenler önce bunlar n güzelli ine vurulur sonra bir dikkatsizlik an nda düflman oklar na hedef olarak gerçekten vurulurlarm fl. Güzelli in, aflk n tanr ças Afrodit afl k olmufl bu tanr ya. Evlenmifller. Ama deha dünyan n her yerinde oldu u gibi kendine düflen trajediyi yaflayarak güce yenilmifl. Savafl tanr s Ares le aldatm fl Afrodit kocas n. Ares o aflk gecelerinin birinde adamlar ndan birinde ihanete u rayan kocan n eve geliflini haber etmesi için bir adam n kap ya nöbetçi b rakm fl. Adamca z gece boyu beklemekten yorgun düflmüfl. Demirci tanr Hephaistos sabaha karfl eve gelirken nöbetçi onu görmemifl. Ve afl klar bas lm fl. Ares in görevini yapmayan nöbetçiye bir tanr olarak verdi i ceza nedir biliyor musunuz? Her sabah o saatlerde gürül gürül öterek tüm insanlar uyand rmak zorunda olmas. Bu size horozlar an msat yor mu? Bana ta kendisi gibi geliyor. Hera yla bafllad k mitoloji bahsimize, Hera yla kapatal m. Hera örücülükte ustad r. Döneminin bir kad n için en revaçta olan ifllerinden biridir örgü örmek, iplik e irmek. Arakne derler bir k z vard r deniz kasabalar ndan birinde. Bu k z Hera ya kafa tutar Ben daha iyi örerim diye. Kafa tutmak insan n gençken daha kolay yapabildi i bir fley olsa gerek. ddialafl rlar. Kendi özel güçlerinin de yard m yla belki (ki bunu bilemiyoruz) Hera galip ayr l r karfl laflmadan. Arakne ye bir ceza verir: Hayat boyunca örecektir. Cesaretinin a na düflmüfltür genç bayan. Onu örmeden yaflayamayan bir canl ya dönüfltürür: Örümce e. Örümce in Latince ad Arakne dir. Sembollerden, say lardan söz ediyorken s f r anmadan geçemeyiz. Tek bafl na hiçbir de er ifade etmeyen bu hiçli in simgesi kavram, en küçük say n n yan ndayken bile biriktikçe onu büyütür. Say dan bile say lmayan büyülü bir kavram. Bir iflaret. Çarpt n yoklu a çeviren bir gizdir. S f r gibi 7 de masallar n say s olarak ç kar karfl m za. Yedi gün geçer, yedi y l geçer, yollar hep üç gün üç gece gidilir. 12 dini bir say d r hep. Hz Ali nin de Hz. sa n n da 12 kiflisi olmufltur hep yanlar nda nedense. Saraylar n 40 odas 99 kap s olur hep. Masal n da hayat n oldu u gibi say lar vard r. nsan ak p gidiyor iflaretler konusunda yazarken. Hayat m z ne kadar da çok yönlendirir simgeler. Hepsi onlar ne kadar tan d m za, yani ne kadar inand m za ba l d r. K rm z birçok flehir insan için Dur iflaretinin rengiyken, sahil kasabalar nda yaflayan insanlara belki çarfl lar n hüznünü, belki akflam günefllerini an msat r. Yeflil bir ço umuz için olumluluktur. Geçifltir. Yürümektir. Hayat m za yerleflir ve bizi yönetir simgeler. Nazar boncuklar n sever misiniz? Nazar boncu unu özgün halinden farkl bir renkte göreniniz oldu mu peki? Hadi bilimsel bir fleyle gizemci bir fleyi birlefltirelim hemen. nsan gözü bakt fleyi y prat r zamanla. Güzel olan zamanla çok bak fl alaca ndan y pran r. Güzel olana çok bak ls n istenmez. Nazar boncu u güzel olan n üzerine tak ld nda bak fllar n ilk kendisine yönelmesini sa layan fleydir. Üzerindeki renklerin dalga boylar insan gözünü en çok çarpan renklermifl. Renkler bir iflaret konusu oldu unda tabii ki devreye birtak m pazarlama teknikleri de girer. Büyük dükkanlar n, ma azalar n içinde kullan lan baz renkler insan psikolojisinde al m gücünü körüklerken baz renklerin böyle bir etkisi yok hiç. Bunlardan sonra biten paragraflar yaz n n sonuna geldi imizi iflaret ediyor. Eskiden filmlerin, kitaplar n sonlar nda siyah beyaz ya da solgun bir ka t üzerinde üç harften ibaret bir kelime yazard SON diye. Y llarca her fleyin bitiflinde bu son yaz s n görünmez bir yerlerde görenler içindi bu yaz...

5 6 7 Yaz masas Yang n tulumbas Galata Kulesi bir varm fl bir yokmufl: bir halk ressam n n resimli an lar yaz ve foto raflar Tarkan Okçuo lu Nefir Hurma a ac Tropik Kadiri tac Küflkül Teber Seyyid Ahmet Rifai ve Rifailik stanbul da yang n stanbul-edirne Tren Hatt Galata Köprüsü Günefl stanbul üzerinde parl yor Yedikule Hisar Konstantin in k z n n köflkü Su dolab Fabrika Hayber fiehri ve Kalesi De irmen Horasan Cami-i flerifi A aca as l bir tespih, u fleklinde cami minareleri, hem güneflli hem de y ld zl gökyüzü, kendi kendine yang n söndüren su pompalar, kaptans z ve yolcusuz seyreden gemiler Merzifon da Kara Mustafa Pafla Camisi nin avlusundaki flad rvan n kubbesinin içine bakarsan z karmafl k, gizemli fakat sevimli bir resimle karfl lafl rs n z. Halk ressam Zileli Emin, bundan 130 y l önce Anadolu nun ortas ndaki bu kasabada simgelerle örülü bir dünya kurmufl. Bu dünya naif bir ressam n gözlemlerini sergileyen Osmanl dünyas d r. Bir köflesinde imparatorlu un baflkenti stanbul, hem de tam üstünde parlayan güneflle birlikte görülür. rili ufakl camileri, yokufllar, Beyaz t Kulesi, sultan camileri ve minareleriyle tarihi yar madan n ünlü silueti karfl m zdad r. Karfl k y da ise ünlü Galata Kulesi ve Haliç in iki yakas n birbirine ba layan dubal köprüler var. Sarayburnu nun önünde henüz ifllemeye bafllam fl Edirne- stanbul tren hatt nda bir lokomotif hareket halinde. Hatta Galata n n solunda stanbul un halk edebiyat nda yeri olan bir yang n sahnesi ve onu söndürmeye çal flan bir tulumba bile görülür. flin ilginç yan bu resimde hiç insan görülmez. slam dininde insan resmi yapmak pek sevilmedi inden ressam da bu gelene i bozmam fl. Bu yüzden tüfekler ve toplar askersiz, pupa yelken giden gemiler kaptans z ve bir tulumba kendi kendine yang n söndürüyor. Neredeyse bütün resim bir halk ressam n n gözüyle Osmanl dünyas n n simgelerle anlat lmas na dayan yor. Bu simgeler tüm imparatorlu un hikayesini baflkent stanbul, saltanat, hilafet, ordu, tarikatlar ve uzak diyarlarlar yla birlikte masals biçimde aktar r. Saltanat ve hilafet kurumlar, ota - hümayunun üzerine çekilmifl bir tu ra ile ordu ise savafl halinde top, tüfek, çad r gibi fleylerle gösterilmifl, ayr ca üzerine de ordu-yu hümayun yaz s yaz l. Bu renkli dünyan n en ilginç taraflar ndan biri de o zaman n en önemli sosyal ve dini kurumlar olan tarikatlar. Tarikatlardan ikisi, Osmanl devletini simgeleyen üzeri tu ral Osmanl çad r n n sa nda ve solunda yer alarak önemini gösterir. Bunlardan sa daki, ince uzun bir taçla tan t lan Mevleviler, di eri de on iki dilimli bafll kla Bektafliler. Bafll klar n alt ndaki tabutlar da bu tarikatlar n kurucular n n kabirlerini simgeliyor olsa gerek. Di er bir amblemler grubu da Anadolu nun en sevilen dini flahsiyetlerinden Seyyid Ahmed Rifai ye ait. Dört direk üzerine bir kubbeden oluflan yap Ahmed Rifai nin kabridir. Kubbenin tam ortas ndan sarkan kandil pirin ruhaniyetini simgeliyor. Türbeye saplan p dalgalanan iki sancakta pirin ad ve lakaplar yaz l. Bu türbenin yan ndaki teber, tebere as l keflkül ve hemen yan ndaki Kadiri tac da Anadolu nun popüler tarikatlar ndan Kadirilerin sembolleri. Resimde sa a sola serpifltirilen masa, iskemle, tren, buharl gemi, kupa arabas, fabrika Osmanl yeni yeni tan flt, henüz gündelik hayat na yerleflmemifl Avlupal nesneler. Devir Tanzimat devri ve ressam küçük bir kasabada yaflasa da, Tanzimat alafrangal n n Osmanl dünyas n nas l sard n n fark nda. Bir de hayal dünyam z zorlayan, fantastik ö eler var ki, bugünkü bilgilerimizle aç klamak güç. Bir a aca tünemifl kulübe, a ac n dallar ndan sarkan hançer, havaya as l tespih ve bir tabaktaki karpuz dilimleri ressam n fantezilerinde olan, bizim s rr na eremeyece imiz nesneler. Bir de ressam n Osmanl co rafyas n n uzak diyarlar ndaki flehirlere ait hayalleri var. Hz. Ali nin fethetti i Hayber Kalesi de irmenlerin ve fabrikalar n aras nda duruyor. Hemen yan nda, boynuz gibi k vr lan, gerçeklikten tamamen kopuk minareleriyle Orta Asya daki ünlü Horasan Camisi. Tüm hayallerin içine çeflit çeflit çiçekler ve a açlar serpili. Pamuk gibi bulutlarla kapl gök kubbede ise hem günefl hem de y ld zlar parl yor. Mütevaz halk ressam n n kurdu u renkli ve zengin bir dünya var. Bu dünyada kendi zaman n n farkl yüzleri bir arada. Baz lar bize çok tan d k geliyor, baz lar ysa alabildi ine gizemli. Belli ki, 130 y l öncesinin haf zalar nda yer etmifl türlü türlü simgelerle yarat lan bu evrenin flifrelerini çözmek gün geçtikçe güçlefliyor.

6 16 mitolojinin çekirde i Yazan Alper Ça lar Mitolojiler basit masaldan çok öte kavramlard r. Onlar nesilden nesile aktar lan birer kültürel haf za, sözel efsanedir. Tanr lar, yi itler, canavarlar, hepsi de ayn noktaya iflaret eder: çekirdek öykü. Mitolojist Joseph Campbell in iddia etti i gibi, asl nda her öykünün, her ne kadar binlerce çeflit de olsa, her zaman ortak bir noktada bulufltu u çekirdekler vard r. Hepsinde de nihai bir kahraman kavram mevcuttur. Yenilmez düflmanlar ve onlar altetmek için u raflan, her fleylerini feda eden kahraman kad n ve erkekler. Trajediler ve destanlar, insano lunun birleflik mitolojik yap s n belirleyen ortak ö elerdir. Ancak günümüz dünyas nda, karamsar zeka mitolojiyi bir fantezi ö esi, çocuklara anlat lacak masal haline getirdi. nsanlar art k kahramanlara inanmaz hale geldi. Toplumlar u runa savafl lacak yolculuklar n veya hazinelerin varl ndan flüpheli. Art k Ergenekon vadisine giremezsiniz, Excalibur k l c n sallayamazs n z ya da Argonotlar ile macera dolu bir yolculu a ç kamazs n z. Eskiden kültürlerin belkemi ini oluflturan bu hikayeler yerlerini masallara b rakt. nsanlar n kavrayamad nokta flu: Belki de bu efsaneler ve peri masallar diye nitelendirdi imiz olaylar bizi arkam zda b rakt m z geçmiflle birlefltiren haf zan n ta kendisi. Kültürel miras m z, yitmifl atalar m z n çoktan unutulmaya yüz tutmufl abart l an lar Bize ça lar boyunca efllik etmifl insanl m z n göstergesi olduklar ndan biz de onlar beslemeliyiz oysa. Ortak noktalar belli. Orta Asya da Türk kahraman Basat, tek gözlü dev Tepegöz e do ru bir ok atarken, Odysseus da benzeri bir Cyclops a bir m zrakla sald r r. Yunanl lar Atlantis okyanusa batt için a t yakarken, Güney Amerika daki Olmecler de dünyan n ortas nda dev deniz y lan taraf ndan yutulan bir adadan bahsederler. Say s z örnek bulmak mümkün ama kesin olan flu ki, hangi kültürden, dinden veya dilden olursa olsun tüm insanl n paylaflt efsane ve de erler akl m za ifllenmifl durumda. Evet, belki de bunlar n hepsi çocuk masal. Nesiller boyunca bizden önceki atalar m z n gerçek olarak kabul etmesi sonucu toplumsal bilincimizde yer etmifl harika öyküler. Rus roket bilimci Tsiolkovsy nin dedi i gibi, Dünya insanl n befli idir, ama bu befli imizde sonsuza kadar kalamay z. Ancak flu anda befli imizden d flar emeklemifl bile de iliz. Ve emin olun ninnilere daha ihtiyac m z var.

7 1- En sevdi iniz Efsanevi kifli ya da kahraman kimdir? 2- fiimdiye kadar bulundu unuz en büyülü yer neresi? 3- nand n z efsaneler var m? Hangileri? 4- Bat l inançlara sahip misiniz? Hangi durumlarda? 5- Efsanelerin dilden dile geçip gelece e aktar lmas n n faydas var m? Shaun, New York 1) En sevdi im efsanevi kifli Tanr. Onun hakk ndaki hikayelerin birço u, do ru olsun veya olmas n, inan lmaz. 2) lk defa uyuflturucu mantar ald mda, kafam n içi. Ne kadar büyüleyici oldu unu kelimelerle ifade edemem. 3) Evet, öldükten sonra bir yere gidildi ine inanmak istiyorum. 4) Tek bafl mayken oldukça bat l inançl olabiliyorum, aksi takdirde deli oldu umu düflünebilirler. 5) Önümdeki seçenekler gerçek veya efsane oldu unda, hep efsaneyi tercih ederim. Mesut, stanbul 1) Herkül. 2) Safranbolu tarihi evleri. 3) Yok. 4) Var. Makas elden ele verdi in kifliyle kavga edece ine inan yorum. 5) Çocuklara anlat lacak masallar, hikayeler olmufl oluyor. Gitte, New York 1) Herkül 2) Chinqueterre, talya 3) Yok 4) Yoluma kara kedi ç kt nda, flanss zl k getirmesin diye üç defa tükürürüm. 5) Evet, özellikle çocuklar için önemli. Andrew, Sidney 1) Albi Mangles 2) Akdeniz 3) Hay r 4) Hay r 5) Pek de il Gözde, stanbul 1) Aztek su tanr ças Chalchiuhtlicue ve Yunan mitolojisinde denizler tanr s Poseidon. 2) Suyun büyüsüne inand m için stanbul ve Venedik diyebilirim. 3) Anadolu, Yunan, Roma ve Güney Amerika mitolojilerinin büyük bir k sm n okudum ve hepsine inan yorum. Hepsinin içinde gizli bir mesaj ve hayal gücüyle beslenen bir yarat c l k var. 4) Nazara inan yorum. Her insan n bir tür enerjisi oldu una, negatif enerjisi olan insanlar n çevrelerini de negatif etkilediklerine inan yorum. 5) Kesinlikle. Sonuçta her efsane içinden ç kt kültürün bir parças ve bunun süreklili inin sa lanmas, kültürel zenginlik için vazgeçilmez. Paul, Melbourne 1) Örümcek adam. 2) Noumeau daki Pines adas. 3) Birisine hediye olarak bir b çak verirseniz üzerine daima bir gümüfl para ilifltirin, yoksa arkadafll n z bozulur ve Tanr n n ad n gereksiz yere anmamak. 4) Hay r. 5) Evet, mitler her zaman daha derin bir e itim dersidir. Bronwyn, Sidney 1) Wonder woman onun gibisi yoktur! 2) Bondi sahili kenar nda durmak. 3) Karma hakk ndaki mite inan r m. 4) Hay r. 5) Evet, geleneklerin devam n sa lar. Mairi, New York 1) Odysseus. 2) Okyanusta yelken yapmak. 3) Hay r. 4) Pek say lmaz. Ama gidip bir merdivenin alt ndan da geçmem. 5) Evet, efsaneler de, di er hikayeler gibi, kendimizi anlaman n bir yoludur. Natasha, New York 1) Superwoman. 2) Yunanistan n Kefalonya adas nda bir plaj, büyülü, deniz kristal gibi berrak. 3) Bir madeni para al, bir göle at ve bir dilek tut... 4) Hay r, ben kadere inan r m. 5) Evet, bunlar bir nesilden di erine aktarmak önemli. Charlie, Sidney 1) Herkül. 2) Sidney de Kings Cross. 3) Avustralyal k zlar çok seksidir! 4) Evet, merdiven alt ndan geçmenin u ursuzluk getirece ine hala inan r m. 5) Hay r.

8 Isabel, Sidney 1) Pegasus ve Wonder Woman. 2) Çocuk hastanesindeki peri bahçeleri. 3) Her gece y ld zlara bakarak dilek tutar m. 4) Evet, karmaya inan r m. 5) Evet, bu yaflam e lenceli k lar. Cengiz, stanbul 1) fiarap tanr ças Dionisos. 2) Venedik-Morano. 3) Truva ve stanbul un kuruluflu efsanesi. 4) Hay r. 5) Var, çünkü e itici bir taraflar var. Angela Cravens, New York 1) Haydutun k z Ronja. 2) Gotland, sveç teki Fårö adas. 3) Varsa ne? Hay r. 4) Hay r. 5) Tabii. Hamish, Sidney 1) Yunan mitolojisindeki Cheiron the Centaur (okçu Cheiron), yar insan yar at. 2) Yeni Zelanda sahili aç klar nda Chatham adalar. 3) Kötü flans getirdi i söylenen mitlerden kaç nmaya çal fl r m. Örne in, kapal yerlerde flemsiye açmay n, merdiven alt ndan geçmeyin, ayna k rmak 5 y l kötü flans getirir gibi fleyler. 4) Evet, biraz var galiba. 5) Evet, mitler ruhanili i uyan k tutar ve belirli bir döngünün d fl nda yaflaman z sa lar. Christine, Sidney 1) Nadia öykülerindeki aslan. 2) Japonya daki White Stone (Beyaz Tafl) Adas. 3) Ölümden sonra yaflam oldu una dair mite inan r m. 4) Evet, hayalet ve perilerin ruhlar n n günlük hayatta iflaretler gösterdiklerine inan r m. 5) Evet, eskiden mitler bilgi ve mant n cevaplayamad boflluklar doldurmak için kullan l rd. Bu çocuklar için iyi bir fley. Hazal, stanbul 1) Genel olarak Yunan mitolojisi. 2) Amerika da gördü üm terk edilmifl bir hastane. 3) Galata ve K z Kulesi efsaneleri. 4) Daha çok 6. hisse inan yorum. Yan mdan geçen 6. araba da k rm z olursa kötü bir fleyler olacak türünde yaratt m oyunlar var. 5) Var. Hayal gücünü ve mucize inan fl n besliyorlar. Shin, New York 1) Paul Bunyan. 2) Rüyamda, uzayda bir yerde uçmak. 3) Yan t vermemeyi tercih ederim. 4) Kara kedilerden, merdivenlerden ve bazen yoldaki çatlaklardan uzak dururum. 5) Evet, tabii ki. Whitney, Sidney 1) Afrodit. 2) Yeni Zelanda da One Tree Hill in (Bir A açl Tepe) tepesi. 3) Burçlar ve y ld za veya düflen y ld zlara bakarak dilek dilemek. 4) Evet, ben hiçbir zaman surat asmam, zira asarsam ve rüzgar eserse surat m n hep öyle kalaca na inan r m! 5) Evet, bu günlerin geçmesini sa lar. Shuqi, Melbourne 1) James Bond. 2) Çin deki Atop Tai Bai Da -3900m yükseklikte! 3) Murphy kanunundaki kendine u ursuzluk getirme hakk ndaki mite inan r ve bunlardan kaç nmaya çal fl r m. 4) Normalde pek bat l inanc m yoktur, ama baz fleyler ters giderse bat l inanç kliflelerine düflerek durumu daha kötülefltirmemeye çal fl r m. 5) Evet, bunlar n baz lar çok faydal d r ve çocuklar hayatta gayretli olmalar için cesaretlendirir. Natasha, Sidney 1) Tahirih. Kad nlar için efsanevi bir dini kifli (Bahai inan fl nda). 2) Meksika da Merido. 3) Bir ran inanc n uygulamak gibi bir al flkanl m var. Buna göre birisi size iltifat etti i zaman nazar de mesin diye poponuza veya kafan za vurmal s n z. 4) Hay r. 5) Evet, mitler geçmiflle ba lant duygusu yarat r ve yaflam n za gizem katar.

9 22 bulutlar n aras nda yüzmek 23 Halen hayatta oldu uma göre onlar indiler gökten, Nas l indiler bilmiyorum, pek de igilenmiyorum, Birlikte sal n yoruz Kuzey Denizi nin buz gibi sular n n içinde. Arkas ndan h rç n dalga seslerinin geldi i kumdan tepeci i aflar aflmaz on yedi kilometre uzunlu undaki sahil karfl n za ç kar. Kumsal n uzunlu u ile bu masals adan n uzunlu u ayn d r. Zaten o tepecik de muhtemelen adan n en yüksek noktas d r. Eni yaln zca yar m kilometredir, yani sadece iki taraf vard r Juist in. Bir taraf anakaraya özlem duyarken, di er taraf u runa k tay terk etti i kuzey deniziyle ihtirasl bir aflk yaflar. Güney taraf kat kat yeflilliklerle kapl iken, kuzeyi yaflad aflk n meyvesi olan kumsalla örtülüdür. yaz ve foto raf Bu rahan fiirin Anakaran n en kuzey noktas ndan bir saatlik bir feribot yolculu u ile Friesland adalar toplulu unun narin bir üyesi olan Juist e ulafl l r. Ancak feribota binebilmek için önce Almanya n n en kuzey ucuna gitmek gerek. Tren, bu noktaya ulaflmak için her zamanki gibi en keyifli araç. Yol boyunca etraftaki yeflillik, k r yaflant s, hatta ineklerin huzuru bile her gelen geçeni imrendirir. Ne var ki bu malum hayvanlar, meflhur sözü yalanlarcas na pek de ilgilenmezler geçen trenlerle. Aksine trendeki insanlar bu sefer meflhur sözün tersini kan tlarcas na, k skançl kla huzur içinde otlayan inekleri izler. Bu bölgelere, mutlu ineklerin ülkesi deriz biz. Tren Norddeich Mole a yaklaflt kça yeflillikler artar ve yosunlaflmalar bafllar. Yolcu, o andan itibaren Kuzey Denizi nin nemli havas n içine çekmeye bafllam flt r.

10 24 K tadan adalara olan denizin derinli i anca 2 metredir. Feribot geçebilsin diye denizin dibi, rota boyunca alçalt lm fl ve yolun s n rlar Venedik tekilere benzer ahflap kaz klarla belirlenmifltir. Feribot bu rotada, sürekli s ler çizer ve tedirginli ini hissettirerek a r a r ilerler. Bir saat sonra, güneflli, rüzgarl, huzurlu ve deniz kokulu bir yolculu un ard ndan Juist, yemyeflil çimenlikleriyle karfl lar misafirlerini. Sahip oldu u medeniyet ufak bir köyden ve birkaç marketten ibaret olsa da, her gün gelen vapur için yine ayn özenli karfl lamay haz rlam flt r ahali. At arabalar, oraya kadar çokça zahmetlerle gelmifl yafll müflterilerini bekler. Gençler, sörflerini yüklenip haftal k veya ayl k rutine dönmüfl rotalar n her zamanki heyecanla yürümeye bafllar. Bisikletler kiralan r ve her çeflit insan, köyün içinde yavaflça erimeye bafllar. K sa bir süre sonra, vapurda birlikte gelenler, o arkas ndan h rç n dalga seslerinin geldi i küçük tepelere do ru yürürken rastlafl r. Gülümsemeler, selamlaflmalar olur ve belki sadece bir hafta sonu veya muhtemelen daha fazla sürecek olan arkadafll klar bafllar. Bafllamamas zor bir ihtimaldir, çünkü bugün tepeciklerde rastlaflanlar yar n ahflap iskelede yürürken, sabah markete giderken veya akflam köy meydan ndaki flenlikçikte e lenirken elbet birbirlerini göreceklerdir. Raslant sal iliflkiler her an yaflanmak üzere Juist in her köflesine serpifltirilmifltir. 25

11 26 27 Do ru mevsimde gidilirse sahile vuran dalgalar n üzerinde, deniz dibindeki bitkilerin üretti i, yüksekli i yer yer bir metreyi aflan köpükler görülebilir. Halk bunlara, gökyüzündekiler gibi vefas z olmayan bulutlar der. Çünkü su buhar ndan olan bulutlar n aksine, bunlar denizi terk edip gö e yükselmez ve göktekilere inat dokunman za izin verir. Hatta birlikte yüzebilir, üzerlerinde sörf yapabilirsiniz. Yüzerken kendinizi bulutlar n üzerinde uçuyormufl gibi hissedersiniz. Kuzey Denizi nin h rç n dalgalar ile yedi adalar grubu Friesland n binlerce y ld r b kmadan usanmadan süren dans, adalar n sürekli flekil de ifltirmesini sa lar. Özellikle de daha ufak, henüz ada olarak an lamayan ve sadece kumdan olanlar o kadar narindir ki, zaman zaman dalgalar n alt nda görünmez olurlar. Dedim ya anakaradan ayr labilme cesaretini anca gösterebilmifllerdir. Bu adac klardan birkaç Juist in bat uçlar ndan henüz ayr lm flt r. Bu yüzden Juist darg nd r biraz. Ama yine de deniz suyunun alçald ve dalgalar n sakinledi i zamanlarda ziyaretçilerine, adac klara yürüyerek geçebilmek için müsade verir. Çünkü ne kadar k zsa da için için özler yavrular n. Yürüyenlerin ayak izleri, Juist ve kumdan adac klar biribirini nak fl gibi ifller yine. Ve bu hikaye de di er pek ço u gibi böyle sürer gider.

12 28 29 STANBUL DA YEN DALGA! stanbul dan Nouvelle Vague geçti. Biletleri günler öncesinden tükenen iki konser veren Frans z topluluk, üç güzel ve gizemli vokalisti ile Babylon da izleyicilerini adeta büyüledi. stanbul daki ilk konserin hemen sonras nda grubun kurucular ndan Olivier Libaux ile modadan Paris e, Paris ten flampanyaya uzanan keyfli bir sohbet gerçeklefltirdik. S- Sahnedeki giyim tarz n zdaki orijinalli i nas l koruyorsunuz? Her konser için yeni k yafetler pahal ya patl yor olmal. Sahnede her zaman çok iyi görünmek için belirli bir stratejiniz var m? C- Bilemiyorum... Turne hayat n sürdürmek oldukça zor. Bir flehirden di erine geçip dururken bazen ayn kirli tiflörtü giyiyoruz. Bu soruyu vokalistlerimize sormal. Sahnede harika görünüyor, özgün giysiler kullan yorlar. Sahnedeki tarzlar tamamen normal hayatlar ndaki gibi ve hem sahnede hem de kendi hayatlar nda oldukça dikkat çekici ve muhteflemler. K zlar n hepsi kendi aralar nda bunun için oldukça iyi organize olmufl durumda. Onlar giyim konusunda hiç denetlemedim. Çünkü hepsinin giyim tarz bence kusursuz. S- Konserlerde izleyicilerden en büyük tepkiyi hangi flark al yor? C- Asl nda söyledi imiz tüm harika flark lar zaten her yerde oldukça popüler ve biliniyor. Hepsi yeterince etkileyici ve insanlar n kalplerinde yerleri var. Ama özellikle birkaç örnek vermek gerekirse baz ülkelerde In a manner of speaking, Amerika da ise Bela Lugosi s Dead izleyicilerden büyük ilgi görüyor. S- lk stanbul konseri nas l geçti? C- Gerçek ve mükemmel bir parti gibiydi. zleyiciler inan lmazd. stanbul izleyicileri özel bir konser izledi. Çünkü az önce de söyledi im gibi bu kez üç vokalistle sahnedeydik. mavi müzik: nouvelle vague konseri röportaj Sarp Dakni foto raflar U ur Bektafl S- Sahne ve foto raflardaki k yafetlerde siyah ve beyaz ön planda. Peki blucinin hayat ndaki yeri nedir? C- Erkekler için siyah... K zlar için beyaz... Bazen yeflil a rl kl askeri kamuflaj desenli giysilerde kullanabiliyoruz. En uygun blucinin kifliye tam olarak uyan oldu unu söyleyebilirim. Y kama tonlu olmas oldukça önemli... Ama san r m mükemmel bir blucin için en önemli fley kesimi. S- Karl Lagerfeld le çal flma projesi nas l ortaya ç kt? C- Eflsiz bir çal flma oldu. Nouvelle Vague projesi olufltu u s ralarda, albüm henüz yay nlanmadan önce elimizdeki promo cd leri müzik sektöründeki önemli kiflilere elden da tm flt k. Dinleyen herkesten çok olumlu tepkiler ald k. Nouvelle Vague albüm daha yay nlanmadan sevilmiflti. Orta m Marc, albümü Colette serisinin yarat c s olan Michel Gaubert e de verdi. Lagerfeld in yak n arkadafl olan Michel, albümü onada ulaflt rd ve bir foto raf çekimi ayarlamay baflard. Çekim, Lagerfeld in Paris yak nlar ndaki evinde gerçekleflti. Özel bir foto raf çekimi için kusursuz bir mekand. Evin içinde Lagerfeld in ekibi baflta olmak üzere, moda ve müzik dünyas ndan çok say da isim ve bir model ordusuyla karfl laflt k. Lagerfeld gerçek bir beyefendi gibi gelip hepimizle selamlaflt ktan sonra çekimi gerçeklefltirdi. Bu gerçekten muhteflem bir deneyimdi. Profesyonel birer model olmamam za ra men oldukça baflar l bir çekim oldu. Çekim s ras nda vokalistlerimiz dahil hepimiz kendi getirdi imiz k yafetleri kulland k. S- stanbul konserleri için vokalistlerden Melanie, Marina ve Phoebe yi seçmenizde özel bir sebep var m? C- Bunun k zlar n programlar n n uygun olup olmamas yla do rudan bir ilgisi yok. K zlar n hepsi stanbul a gelmek istedi. Çünkü stanbul, herkesin görmek istedi i bir flehir. Normalde konserlerimizde sadece iki vokalist kullan yoruz. Ama stanbul da üç vokalist sahne ald. S- Konserlerinizde, albüm kay tlar ndaki masumiyeti nas l koruyabiliyorsunuz? C- Masumiyet Nouvelle Vague n hala içinde. Zaten söyledi imiz flark lar birer baflyap t olarak tazeli ini hala koruyor. S k lmadan her gece ayn flark lar çal p söylemek oldukça zor. flte bu yüzden bu flark lar daha önce hiç duymam fl vokalistler kullan yoruz. 80 ler müzi i büyük bir h zla geri dönüyor ve her yerde karfl m za ç k yor. Nouvelle Vague k zlar, bu flark lara yepyeni bir hava kat yor. Bizim için ilginç ve flafl rt c olmayan tek bir konserimiz olmad bugüne kadar. S- Moda dünyas n n merkezi olan Fransa da yafl yorsunuz ve 60 lar modas n n h zla geri döndü ünü görüyoruz. Nouvelle Vague n bu dönüflümde bir rolü oldu unu düflünüyormusun? C- Fransa... Moda dünyas n n merkezi... Çok teflekkürler! Umar m bu flekilde kalmaya devam eder... Nouvelle Vague n rolüne gelince... Kimbilir? Belki... Nouvelle Vague pek çok olguyu bir arada tafl yan bir konsept. 60 lar Frans z stili ve bossa nova. Ayn zamanda punk ve new wave. Bir araya getirdi imiz her fley yeniden popüler olmaya bafllad. ngiltere konserlerinde izleyiciler ayn benim gibi kasket takm flt. Ama bunda Nouvelle Vague n bir rolü olup olmad ndan emin de ilim! S- zleyicilerle flampanya patlatt n z do ru mu? C- Bu tamamen k zlar n o anki ruh hallerine ba l. Konserlerde oldukça spontane hareket ediyoruz. Bu k zlarla izleyiciler aras nda oynanan bir oyun asl nda. Bazen oluyor bazen olmuyor. S- Nouvelle Vague projesinin arkas ndaki dahi kim? C- New Wave i Bossa Nova ile buluflturma fikri ilk olarak Marc tan geldi. Marc tüm bu fikrin arkas ndaki isimdir. Beni arad ve bu konuda ne düflündü ümü sordu. Dahi kesinlikle Marc Collin dir.

13

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Temel Kaynak 4. Ülkeler

Temel Kaynak 4. Ülkeler SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Uzaktaki Arkadafl m Ülkeler Dünya n n 1/4 i karalarla kapl d r. Karalar, büyük parçalar hâlinde de bulunmaktad r. Buna k ta denir. Dünya da 6 k ta vard r. Bunlar, Asya Amerika

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

Uzak Ülkeleri Düfllemek

Uzak Ülkeleri Düfllemek nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver Uzak Ülkeleri Düfllemek Ü lkemizde yay mlanan ilk renki ansiklopediyle ilk ciltli ve çok ayr nt l dünya atlas na sahip olan flansl çocuklardan biriydim. Rahmetli annem,

Detaylı

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen

AKICI OKUMA TEKNİKLERİ. Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen AKICI OKUMA TEKNİKLERİ Özkan ÇAĞLAR-Rehber Öğretmen Akıcı Okuma 2 Bilişsel Beceriden Oluşur: Anlama Akıcı okuma Çözümleme Akıcı Okumanın 3 Temel Öğesi Okuma Hızı Kelimenin Doğru Okunması Prozodik okuma

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi Ek 3. Sonsuz Küçük Eleman Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi tahmin edece iniz bir numara gerçeklefltirece iz: 3/5, 7/9, 4/5 ve 3 gibi kesirli say lara bir eleman ekleyece iz. Miniminnac

Detaylı

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan fiapka Problemi Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan yaratm fl. Hatta Amerika n n en sayg de er gazetelerinden biri olarak kabul edilen The New York Times ta uzun bir yaz ya konu olmufl.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

DEPREM ANI 1... 2... 3...

DEPREM ANI 1... 2... 3... DEPREM ANI 1. Afla da plan verilen evin deprem s ras nda tehlikeli ve güvenli yerleriyle ç k fllar n gösteriniz. Güvenli yerleri mavi yuvarlak ile, tehlikeli yerleri k rm z çarp ile ç k fl yollar n da

Detaylı

Yemyeşil tepelerin eteklerinde uzanan Foça dan geçerken, antik çağın efsane denizcileri Foça lıları (Phokaia) anıyor Andersen ;

Yemyeşil tepelerin eteklerinde uzanan Foça dan geçerken, antik çağın efsane denizcileri Foça lıları (Phokaia) anıyor Andersen ; İzmir Körfezi ni, mis kokulu yeşil ormanları ve ebedi anıları geride bırakarak yelken açtık... Ünlü masalcı Hans Christian Andersen Bir Şairin Çarşısı ndan adlı anılarında İzmir den İst anbul a doğru yola

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur.

6. Tabloya bakt m za canl lardan K s 1 CEVAP B. 7. Titreflim hareketi yapan herfley bir ses kayna d r ve. II. ve III. yarg lar do rudur. SES DALGALARI 1. Kesik koni biçiminde k vr lm fl bir mukavvan n dar k sm kula a tutuldu unda sesin daha iyi duyulmas sesin mukavvan n yüzeyinde çarp p yans mas n n bir sonucudur. Di erleri sesin iletimi

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Fermat Ne Biliyordu? (I)

Fermat Ne Biliyordu? (I) Fermat Ne Biliyordu? (I) S on Teorem Teorem Oldu En Sonunda bafll kl yaz da, 350 y ll k bir aray fltan sonra ancak daha yeni kan tlanan Fermat n n Son Teoremi nden söz etmifltik. 350 y ll k bir aray fltan

Detaylı

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 Dünya Döndükçe Sabriye Afl r kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 A ustos 1974 günü, dünyan n en yüksek binalar olan kiz Kuleler in, beklenmedik bir konu u vard. New Yorklular n en taze gururu

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Plastik çöpleri yiyecek zannederek yutan Albatroslar n dram Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Saatlerce insan ve do a aras ndaki tats z iliflkiden söz ederek, sebep

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9

OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7. PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 OKUL ÖNCESİ KİTAPLARI - 7 PARMAKKIZ Andersen ISBN 978-975-07-0762-9 Tasarım: Erkal Yavi Tasarım Uygulama: Gelengül Çakır Baskı ve Cilt: Türkmenler Matbaası 1. Basım: 2007 3. Basım: Eylül 2011 Can Sanat

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Caracci. Jean-Marc. stanbul da Yaln z Bir Adam. f.photographer

Caracci. Jean-Marc. stanbul da Yaln z Bir Adam. f.photographer Hepimiz bir stanbul masal içinde yafl yoruz. Penceremizden bo- az n eflsiz manzaras na dal p gitti imiz, kentin tarihini foto raf karelerinde ölümsüzlefltirdi imiz, güvercinlerin aras nda koflarak unutulmayan

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı