RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016"

Transkript

1 TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 TÜİK RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI

3 Programın içeriğine yönelik sorularınız için Resmi İstatistikler Programı Grubu Tel: Faks: İnternet E-posta Yayın No 3646 Türkiye İstatistik Kurumu Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE II ISBN Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Tel: * Fax: Ocak 2012 MTB: Adet-Copies

4 RESM STAT ST K PROGRAMI ( ) NIN UYGULANMASINA DA R BAKANLAR KURULU KARARI Karar Say s : 2011/2630 Türkiye statistik Kurumu Ba kanl taraf ndan haz rlanan ekli Resmi statistik Program ( ) n n kabul edilmesi; Kalk nma Bakanl n n 21/12/2011 tarihli ve 151 say l yaz s üzerine, 5429 say l Türkiye statistik Kanununun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 23/12/2011 tarihinde kararla t r lm t r. Abdullah GÜL CUMHURBA KANI Recep Tayyip ERDO AN Ba bakan B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDA Ba bakan Yard mc s Ba bakan Yard mc s Ba bakan Yard mc s Ba bakan Yard mc s S. ERG N F. AH N E. BA I N. ERGÜN Adalet Bakan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Avrupa Birli i Bakan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan F. ÇEL K E. BAYRAKTAR A. DAVUTO LU E. GÜNAY Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan Çevre ve ehircilik Bakan D i leri Bakan Ekonomi Bakan V. T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Gençlik ve Spor Bakan G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Gümrük ve Ticaret Bakan. N. AH N C. YILMAZ E. GÜNAY M. M EK çi leri Bakan Kalk nma Bakan Kültür ve Turizm Bakan Maliye Bakan Ö. D NÇER. YILMAZ V. ERO LU Milli E itim Bakan Milli Savunma Bakan Orman ve Su leri Bakan R. AKDA B. YILDIRIM Sa l k Bakan Ula t rma, Denizcilik ve Haberle me Bakan 5 Ocak 2012 tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanm t r. III

5 İçindekiler Ç NDEK LER Sayfa Ç NDEK LER RESM STAT ST K PROGRAMI ( ) NIN UYGULANMASINA DA R Sayfa BAKANLAR RESM STAT ST K KURULU PROGRAMI KARARI ( ) NIN UYGULANMASINA DA R iii BAKANLAR Tablolar Listesi KURULU KARARI vii iii Tablolar K saltmalar Listesi Listesi viii K saltmalar Birinci Bölüm Listesi viii Birinci Resmi statistik Bölüm Program Genel Bilgiler 1 Resmi 1. Giri statistik Program Genel Bilgiler Giri Resmi statistik Program n n Kapsam ve Uygulama Birimleri Resmi statistik Program n n lkeleri Kapsam ve Uygulama Birimleri Resmi statistik Program n n lkeleri zlenmesi ve De erlendirilmesi Resmi statistiklerde Program n n Veri Kalite zlenmesi Kontrolü ve De erlendirilmesi Resmi Veri Yay n statistiklerde ve Da t m Veri Kalite Kontrolü 7 kinci 6. Bölüm Veri Yay n ve Da t m 7 kinci statistik Bölüm Çal malar 9 statistik Ana Konu Çal malar 1. statistiksel Altyap 11 9 Ana 1.1. Konu Adres 1. statistiksel Kay t Sistemi Altyap Ulusal Adres Kay t Adres Sistemi Veri Taban Ulusal Kay tlar Adres Sistemi Veri Taban Tar msal Kay tlar letme Sistemi Kay t Sistemi Tar msal S n flamalar letme Kay t Sistemi Ana 1.5. Konu S n flamalar 2. Sosyal Ve Demografik statistikler Ana 2.1. Konu Nüfus 2. Sosyal ve Demografi Ve Demografik statistikleri statistikler Nüfus gücü ve Piyasas Demografi statistikleri statistikleri E itim gücü statistikleri Piyasas statistikleri E itim Kültür ve statistikleri Spor statistikleri Kültür Sa l k statistikleri ve Spor statistikleri Tüketim Sa l k statistikleri Harcamalar, Yoksulluk ve Gelir Da l m statistikleri Tüketim Sosyal Koruma Harcamalar, statistikleri Yoksulluk ve Gelir Da l m statistikleri Toplumsal Sosyal Koruma Cinsiyet statistikleri Toplumsal Ya am Memnuniyeti Cinsiyet statistikleri Ara t rmas Ya am Suç ve Memnuniyeti Adalet statistikleri Ara t rmas Seçim Suç ve statistikleri Adalet statistikleri Turizm Seçim statistikleri Turizm Uluslararas statistikleri Göç statistikleri Ana Konu Uluslararas 3. Makroekonomik Göç statistikleri statistikler Ana 3.1. Konu Ulusal 3. Makroekonomik Hesaplar ve Para, statistikler Banka, Maliye statistikleri Ulusal Fiyat statistikleri Hesaplar ve ve Para, Endeksler Banka, Maliye statistikleri Fiyat D Ticaret statistikleri statistikleri ve Endeksler ve Endeksleri D Sat nalma Ticaret Gücü statistikleri Paritesi ve Endeksleri Kalk nma Sat nalma Yard mlar Gücü Paritesi statistikleri Kalk nma Kamu Al mlar Yard mlar statistikleri statistikleri Ana 3.6. Konu Kamu 4. Al mlar statistikleri statistikleri Ana 4.1. Konu Y ll k 4. statistikleri Y ll k statistikleri 83 V

6 İçindekiler 4.2. K sa Dönemli statistikleri Enerji statistikleri Ula t rma statistikleri Bilim, Teknoloji Ve Bilgi Toplumu statistikleri Haberle me statistikleri Mali Arac Kurulu statistikleri 96 Ana Konu 5. Tar m statistikleri Bitkisel Üretim statistikleri Tar msal Yap statistikleri Hayvansal Üretim statistikleri Su Ürünleri statistikleri Tar msal Ekonomik Hesaplar G da Güvenli i statistikleri Ormanc l k statistikleri Uzaktan Alg lama 118 Ana Konu 6. Çevre statistikleri Çevre statistikleri 125 Ek 1. Konulara Göre Çal ma Gruplar 135 Ek 2. Kat l mc Kurum/Kurulu lar 136 VI

7 Tablolar Listesi Tablolar Listesi Sayfa 1. statistiksel Altyap Kay tlar Sistemi S n flamalar Listesi Sosyal Ve Demografik statistikler Nüfus Ve Demografi statistikleri gücü Piyasas statistikleri E itim statistikleri Kültür Ve Spor statistikleri Sa l k statistikleri Tüketim Harcamalar, Yoksulluk Ve Gelir Da l m statistikleri Sosyal Koruma statistikleri Toplumsal Cinsiyet statistikleri Ya am Memnuniyeti Ara t rmas Suç Ve Adalet statistikleri Seçim statistikleri Turizm statistikleri Uluslararas Göç statistikleri Makroekonomik statistikler Ulusal Hesaplar Ve Para, Banka, Maliye statistikleri Fiyat statistikleri Ve Endeksler D Ticaret statistikleri Ve Endeksleri Sat nalma Gücü Paritesi Kalk nma Yard mlar statistikleri Kamu Al mlar statistikleri statistikleri Y ll k statistikleri K sa Dönemli statistikleri Enerji statistikleri Ula t rma statistikleri Bilim, Teknoloji Ve Bilgi Toplumu statistikleri Haberle me statistikleri Mali Arac Kurulu statistikleri Tar m statistikleri Bitkisel Üretim statistikleri Tar msal Yap statistikleri Hayvansal Üretim statistikleri Su Ürünleri statistikleri Tar msal Ekonomik Hesaplar G da Güvenli i statistikleri Ormanc l k statistikleri Uzaktan Alg lama Çevre statistikleri Çevre statistikleri 132 VII

8 Kısaltmalar Listesi K saltmalar Listesi AB ADNKS AWOS BDDK BIS BM BOTA BÜGEM BÜMKO CGS CHP ÇED ÇKS ÇSGB ÇYGM DHM DS ECE EDP EGM E GM EPDK ESSPROS EUROSTAT EÜA FADN FAO GFS G B GSYH HÜNEE IATA ILO IMF IPCC ISBN ISSN LBANK LS S MKB KUR JnGK KGM K K K T KOSGEB KPS KSGM MGM M GM MERN S NV GM Avrupa Birli i Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Automatic Weather Observation System (Otomatik Hava Gözlem Sistemi) Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bank for International Settlements (Uluslararas Ödemeler Bankas ) Birle mi Milletler Boru Hatlar ile Petrol Ta ma Anonim irketi Bitkisel Üretim Genel Müdürlü ü Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü Consolidated Government Sector (Konsolide Kamu Sektörü Dengesi) Combined Heat and Power (Birle ik Is ve Güç) Çevresel Etki De erlendirmesi, zin ve Denetim genel Müdürlü ü Çiftçi Kay t Sistemi Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü Devlet Hava Meydanlar letmesi Genel Müdürlü ü Devlet Su leri United Nations Economic Commission For Europe (Birle mi Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu) Excessive Deficit Procedure (AB- Mali Bildirim Tablolar ) Emniyet Genel Müdürlü ü Enerji leri Genel Müdürlü ü Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu The European System of Integrated Social Protection Statistics (Avrupa Sistemine Göre Bütünle tirilmi Sosyal Koruma statistikleri) Statistical Office of the European Commission (Avrupa Birli i statistik Ofisi) Elektrik Üretim Anonim irketi Farm Accountancy Data Network (Çiftlik Muhasebe Veri A ) Food and Agriculture Organization (G da ve Tar m Örgütü) Government Finance Statistics (Genel Yönetim Mali statistikleri) Gelir daresi Ba kanl Gayri Safi Yurtiçi Has la H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü International Air Transport Association (Uluslar aras Hava Ula t rma Birli i) International Labour Organization (Uluslar aras Çal ma Örgütü) International Monetary Fund (Uluslar aras Para Fonu) The Intergovernmental Panel on Climate (Hükümetleraras klim De i ikli i Paneli) International Standard Book Number (Uluslar aras Standart Kitap Numaras ) International Standard Serial Number (Uluslar aras Standart Süreli Yay n Numaras ) ller Bankas l ve lçe Milli E itim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi stanbul Menkul K ymetler Borsas Türkiye Kurumu Jandarma Genel Komutanl Karayollar Genel Müdürlü ü Kamu hale Kurumu Kamu ktisadi Te ebbüsleri Küçük ve Orta Ölçekli letmeleri Geli tirme ve Destekleme daresi Ba kanl Kimlik Payla m Sistemi Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ü Muhasebat Genel Müdürlü ü Mahalli dareler Genel Müdürlü ü Merkezi Nüfus daresi Sistemi Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü VIII

9 Kısaltmalar Listesi OECD OECD-DAC OGM P GM PTT R P R SS SGK SGP SHS SHGM SPK SYGM TAPDK TAR TBMM TAGEM TBB TCDD TCMB TEDA TE A TETA TEPGE T KA T KAS TK TMO TMSF TNSA TOBB TPAO TPE TSR B TTK TÜB TAK TÜFE TÜ K UAKS UAVT UNEP UNESCO U-NET UNSD UNWTO URVGE USH UVYT ÜFE WHO YÖK YURTKUR YSK Organization For Economic Co-Operation and Development ( ktisadi birli i ve Kalk nma Te kilat ) OECD-Development Assistance Committee (Kalk nma Yard mlar Komitesi) Orman Genel Müdürlü ü Petrol leri Genel Müdürlü ü Posta ve Telgraf Te kilat Genel Müdürlü ü Resmi statistik Program Resmi statistik S n flama Sunucusu Sosyal Güvenlik Kurumu Sat nalma Gücü Paritesi Sa l k Hesaplar Sistemi Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü Sermaye Piyasas Kurulu Su Yönetimi Genel Müdürlü ü Tütün ve Alkol Piyasas Düzenleme Kurumu ncir, Üzüm, Pamuk ve Ya l Tohumlar Tar m Sat Kooperatifleri Birlikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Tar msal Ara t rmalar ve Politikalar Genel Müdürlü ü Türkiye Bankalar Birli i Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Türkiye Elektrik Da t m Anonim irketi Türkiye Elektrik letim Anonim irketi Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim irketi Tar msal Ekonomi ve Politika Geli tirme Enstitüsü Türk birli i ve Koordinasyon Ajans Tar msal letme Kay t Sistemi Türkiye Kömür letmeleri Kurumu Toprak Mahsulleri Ofisi Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu Türkiye Nüfus ve Sa l k Ara t rmas Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl Türk Patent Enstitüsü Türkiye Sigorta ve Reasürans irketleri Birli i Türkiye Ta kömürü Kurumu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara t rma Kurumu Tüketici Fiyatlar Endeksi Türkiye statistik Kurumu Ulusal Adres Kay t Sistemi Ulusal Adres Veritaban United Nations Environment Programme (Birle mi Milletler Çevre Program ) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Birle mi Milletler E itim, Bilim ve Kültür Örgütü) Kara Ula t rmas Otomasyon Sistemi United Nations Statistics Division (Birle mi Milletler statistik Bölümü) United Nations World Tourism Organization (Birle mi Milletler Dünya Turizm Örgütü) Uluslararas Resmi Veri Gönderimi Envanteri Ulusal Sa l k Hesaplar Ulusal Veri Yay mlama Takvimi Üretici Fiyatlar Endeksi World Health Organization (Dünya Sa l k Örgütü) Yüksek Ö retim Kurulu Yüksek Ö renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yüksek Seçim Kurulu IX

10 Resmi İstatistik Programı Genel Bilgiler B R NC BÖLÜM RESM STAT ST K PROGRAMI GENEL B LG LER 1

11 Resmi İstatistik Programı Genel Bilgiler 1. Giri Resmi statistik Program (R P), resmi istatistiklerin üretimine ve yay m na ili kin temel ilkeler ile standartlar belirlemek, ulusal ve uluslararas düzeyde ihtiyaç duyulan alanlarda güncel, güvenilir, zamanl, effaf ve tarafs z veri üretilmesini sa lamak amac yla 5429 say l Türkiye statistik Kanunu na dayan larak be er y ll k dönemler için haz rlanmaktad r. Resmi statistik Program ile Türkiye statistik Sistemi nde programl döneme geçilmi tir. kinci Resmi statistik Program y llar n kapsamaktad r. Programla, resmi istatistiklerin üretiminde ve yay m nda kar la lan mükerrerlikler önlenmekte, cevaplay c yükü azalt lmakta, kamuda insan gücü ve kaynak tasarrufu sa lanarak resmi istatistiklere olan güven daha da arttr lmaktad r. Ayr ca, resmi istatistiklerde standardizasyon sa lanmakta, sorumlu ve ilgili kurumlar tan mlanarak, hangi verinin hangi kurum taraf ndan, hangi yöntemle derlenece i ve hangi dönemler için ve ne zaman yay mlanaca konular na aç kl k getirilmektedir. kinci program dönemi ile birlikte resmi istatistikler meta veri ve de i ken listeleriyle birlikte kullan c lar n hizmetine sunulmaktad r. Program n yürürlü e girmesiyle birlikte, Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) in yay nlad verilerin yan s ra, R P te di er kurum ve kurulu lar taraf ndan üretilmesi öngörülen veriler resmi istatistik olarak kabul edilmi tir. Böylece ihtiyaç duyulan her alanda güvenilir tek bir resmi istatistik üretilmesi sa lanmaktad r. Program dönemi için öngörülmemi, ancak dönem içinde kurum/kurulu larca üretilmesine ihtiyaç duyulan istatistiklerin y ll k güncelleme tarihine kadar TÜ K ile i birli i yap lmak suretiyle resmi istatistik niteli i kazanmas sa lanabilir. Resmi statistik Program haz rl k çal malar kapsam nda, 40 çal ma grubu olu turulmu, bu gruplar taraf ndan toplam 91 toplant gerçekle tirilmi ve bu toplant lara 155 kurum ve kurulu tan 438 temsilci kat lm t r. Toplant larda, payda kurumlarca üretilen istatistiki bilgilerin mevcut durumu, veri kaynaklar, veri derleme yöntemleri, kullan lan s n flamalar, resmi istatistiklerin hangi kurum taraf ndan ve ne zaman yay nlanaca n n belirlenmesine yönelik de erlendirmeler yap lm t r. Toplant lar sonucunda al nan kararlar çerçevesinde ilgili çal ma grubu üyeleri taraf ndan haz rlanan raporlar, ilgili kurum ve kurulu lara gönderilerek görü ve önerileri yaz l olarak al nm t r. Kurum ve kurulu lardan gelen raporlar do rultusunda olu turulan taslak Program, statistik Konseyi nin 26/10/2011 tarihinde yap lan toplant s nda görü ülmü tür. TÜ K ve Programda yer alan kurumlarla i birli i içerisinde haz rlanan, ikinci be y ll k uygulama dönemini kapsayan Resmi statistik Program n n kabul edilmesi; Kalk nma Bakanl n n 21/12/2011 tarih ve 151 say l yaz s üzerine Türkiye statistik Kanunu nun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu taraf ndan 23/12/2011 tarihinde kararla t r lm, 05/01/2012 tarih ve say l Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girmi tir.

12 Resmi İstatistik Programı Genel Bilgiler 2. Resmi statistik Program n n Kapsam ve Uygulama Birimleri Program, verilerin, hangi tan m, yöntem, kapsam ve s n flama kullan larak hangi kurum taraf ndan, hangi s kl kta derlenece i ve yay nlanaca ile ilgili bilgileri kapsamaktad r. Resmi istatistikler, TÜ K ve Programda belirtilen kurum ve kurulu lar taraf ndan üretilir ve yay mlan r. Kurum ve kurulu lar n, görev alanlar ile ilgili resmi istatistiklere ili kin veri derleme, de erlendirme ve yay mlama görevi Programda yer almaktad r. Resmi istatistiklerin üretim ve yay m n n koordinasyonundan sorumlu olan TÜ K, Programda görev verilen kurum ve kurulu lar taraf ndan derlenen resmi istatistikleri de yay mlayabilir ve da tabilir. Bu kurum ve kurulu lar, talep edilmesi durumunda, derlenen verileri istenilen zamanda TÜ K e vermekle yükümlüdürler. Di er yasal düzenlemelerdeki gizlilik hükümleri belirtilerek TÜ K e iletilen veri ve bilgilerin korunmas nda ve saklanmas nda söz konusu gizlilik hükümleri aynen uygulan r. Resmi istatistik üretiminde a a da belirtilen kurum ve kurulu lar görev al r: Ba bakanl k ve bakanl klar ile bunlar n ba l, ilgili ve ili kili kurulu lar, Mahalli idareler ve bunlar n ba l ve ilgili kurulu lar ile birlik ve irketleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB), stanbul Menkul K ymetler Borsas ( MKB) ve üniversiteler de dahil olmak üzere, tüzel ki ili e haiz enstitü, te ebbüs, te ekkül, birlik, döner sermaye, fon ve sair adlarla kurulmu olan kurum ve kurulu lar, Kamu kurumu niteli indeki meslek kurulu lar. 3. Resmi statistik lkeleri Avrupa Komisyonu statistiki Program Komitesi (Statistical Programme Committee) ubat 2005 te Avrupa statistikleri Uygulama lkeleri ni (Code of Practise) kabul ederek, bu ilkelere ba l kalaca n beyan etmi tir. Uygulama ilkeleri mevcut uluslararas standartlar temel al narak olu turulmu tur. Bu çerçevede 15 ilke ve bunlara ait 76 gösterge olu turulmu tur say l Türkiye statistik Kanunu ile bu ilkelere uygun gerekli yasal düzenlemeler yap lm t r. 5 y ll k dönemler için uygulanan Program da bu ilkeler gözetilerek resmi istatistik üretim ve da t m n esas almaktad r. Resmi istatistiklerin üretiminde amaçlanan hususlar üretim sürecinin temel ta lar n olu turan üreticiler, sa lay c lar ve kullan c lar için benzerlik ta r. Bu nedenle istatistik derleme, do rulama, analiz ve da t m nda dikkate al nacak ilkeler mevcut olmak zorundad r. Bu ilkelerin temel amac politika olu umuna hizmet etmek ve uygulanan politikalar izlemek maksad yla üretilen istatistikler için kamuoyunda güveni sa lamak ve art rmakt r. Bu güven veri ve istatistiksel yöntemlerin effafl ve kalitesi üzerine kurulur. Ancak uygulamalardaki kalite için verilen taahhütler de kamuoyunun gözlemine aç k olmal d r.

13 Resmi İstatistik Programı Genel Bilgiler Resmi istatistiklerin üretimine ve organizasyonuna iliúkin kullan c daki güveni ve resmi istatistik araút rmalar ndaki kabul edilebilir standartlar art rabilmek amac yla, resmi istatistik üretimi ve da t m nda dikkate al nacak temel ilkeler: 1. Mesleki Ba ms zl k: Resmi istatistiklerin güvenilirli i, Programda yer yer alanalan kurum/kuruluúlar n 1. Mesleki Ba ms zl k: Resmi istatistiklerin güvenilirli i, Programda kurum/kuruluúlar n di er siyasi, düzenleyici ya da idari kurum ve kuruluúlar n yan s ra özel sektör iúletmelerinden di er siyasi, düzenleyici ya da idari kurum ve kuruluúlar n yan s ra özel sektör iúletmelerinden ba ms zl ile sa lan r. ba ms zl ile sa lan r. 2. Veri Derleme Yetkisi: Resmi istatistik üretiminden sorumlu kurum/kuruluúlar, Türkiye østatistik 2. Veri Derleme Yetkisi: Resmi istatistik üretiminden sorumlu kurum/kuruluúlar, Türkiye østatistik Sistemi amaçlar ba lam nda, bilgi toplamak için aç k yasal bir yetkiye sahip olmal d r. Sistemi amaçlar ba lam nda, bilgi toplamak için aç k yasal bir yetkiye sahip olmal d r. 3. Kaynaklar n Yeterlili i: Resmi istatistik üretimi ve da t m için için ayr lan kaynaklar, Türkiye 3. Kaynaklar n Yeterlili i: Resmi istatistik üretimi ve da t m ayr lan kaynaklar, Türkiye østatistik Sistemi gereksinimlerini karú lamak için için yeterli olmal d r. østatistik Sistemi gereksinimlerini karú lamak yeterli olmal d r. 4. Kalite Taahhüdü: østatistiki verinin kalitesi, istatistik teknikler kullan larak düzenli olarak kontrol 4. Kalite Taahhüdü: østatistiki verinin kalitesi, istatistik teknikler kullan larak düzenli olarak kontrol edilmeli ve raporlanmal d r. edilmeli ve raporlanmal d r. 5. østatistiki Gizlilik: Resmi istatistik üreten kurum ve kuruluúlar, gizligizli verilerin hukuka ayk r 5. østatistiki Gizlilik: Resmi istatistik üreten kurum ve kuruluúlar, verilerin hukuka ayk r eriúimine, aç klanmas na veya kullan m na karú her türlü önlemi almak zorundad r. eriúimine, aç klanmas na veya kullan m na karú her türlü önlemi almak zorundad r. Resmi istatistiklerin üretilmesi için için toplanan, iúlenen ve saklanan verilerden gizli gizli olanlar, idari,idari, adli adli ve ve Resmi istatistiklerin üretilmesi toplanan, iúlenen ve saklanan verilerden olanlar, askeri hiçbir organ, makam, merci veyaveya kiúiye verilemez, istatistik amac d ú nda kullan lamaz ve ispat askeri hiçbir organ, makam, merci kiúiye verilemez, istatistik amac d ú nda kullan lamaz ve ispat arac arac olamaz. olamaz. VeriVeri gizlili i ve güvenli ine iliúkin usûlusûl ve esaslar, 20/06/2006 tarihtarih ve say l say l Resmi Gazete de gizlili i ve güvenli ine iliúkin ve esaslar, 20/06/2006 ve Resmi Gazete de Yay nlanan Resmi østatistiklerde Veri Gizlili i ve Gizli Veri Güvenli ine øliúkin Usul ve Esaslar Yay nlanan Resmi østatistiklerde Veri Gizlili i ve Gizli Veri Güvenli ine øliúkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik ile düzenlenmiútir. Hakk nda Yönetmelik ile düzenlenmiútir. 6. Tarafs zl k ve ùeffafl k: Resmi isatistik üreten kurum/kuruluúlar, verilerini, bilimsel ba ms zl k 6. Tarafs zl k ve ùeffafl k: Resmi isatistik üreten kurum/kuruluúlar, verilerini, bilimsel ba ms zl k ilkesiilkesi çerçevesinde ve tüm kullan c lara eúit mesafede, tarafs z, profesyonel ve úeffaf bir çerçevesinde ve tüm kullan c lara eúit mesafede, tarafs z, profesyonel ve úeffaf biçimde bir biçimde üretmeli ve da tmal d r. VeriVeri sa lay c lar, hangi verinin toplanaca n, gerekçelerini, kullan lacak üretmeli ve da tmal d r. sa lay c lar, hangi verinin toplanaca n, gerekçelerini, kullan lacak verinin amac n, istatistik üretiminde kullan lacak olanolan metotlar ve yay nlanacak olanolan verinin esas n verinin amac n, istatistik üretiminde kullan lacak metotlar ve yay nlanacak verinin esas n bildirmelidir. bildirmelidir. 7. Güvenilir Metodoloji: Resmi istatistiklerin toplanmas, iúlenmesi ve da t lmas süreçlerinde, Avrupa standartlar ve di er uluslararas standartlar tam olarak gözetilmelidir.

14 Resmi İstatistik Programı Genel Bilgiler 7. Güvenilir Metodoloji: Resmi istatistiklerin toplanmas, i lenmesi ve da t lmas süreçlerinde, Avrupa standartlar ve di er uluslararas standartlar tam olarak gözetilmelidir. 8. Uygun statistiksel Süreçler: Verilerin derlenmesinden do rulanmas na kadar uygulanan tüm istatistiksel süreçler, kaliteli istatistik üretiminin temelini olu turmal d r. 9. Cevaplay c Yükünün Azalt lmas : statistik üretiminde ve da t m nda kaynaklar etkin kullan lmal d r. Hanehalklar, i yerleri veya ki ilerden derlenen veriler kapsam nda cevaplay c n n yükü de gözlemlenmeli ve buna göre hedefler belirlenmelidir. Bas m ve yay mda kullan c n n ihtiyaçlar ve beklentileri izlenerek, farkl kullan c gruplar için uygun sunum biçimleri geli tirilmelidir. 10. Maliyet Etkinli i: Kaynaklar etkin bir ekilde kullan lmal d r. 11. Uygunluk: Resmi istatistikler ait olduklar konuyu ulusal düzeyde aç klayacak ekilde ve kullan c ihtiyaçlar na cevap verecek kapsamda olmal, tan m ve s n flamalar ile birlikte yay mlanmal d r. 12. Do ruluk ve Güvenilirlik: Resmi istatistikler konular na ve ara t rma kapsam na göre, mevcut durumu ve de i imleri do ru ve güvenilir biçimde yans tmal d r. 13. Zamanl l k: Resmi istatistikler mevcut veri altyap s kapsam nda güncel olarak üretilmelidir. Üretilen istatistiklerin yay mlama zaman önceden belirlenmeli ve Ulusal Veri Yay mlama Takvimi ne uygun olarak da t lmal d r. 14. Tutarl l k ve Kar la t r labilirlik: Resmi istatistikler kendi içinde ve zaman içinde tutarl, bölgeler ve ülkeler aras nda kar la t r labilir ve farkl kaynaklardan birbiri ile ilgili veriler birle tirilebilir ve ortak kullan labilir olmal d r. 15. Aç kl k ve Eri ilebilirlik: Resmi istatistikler aç k ve anla labilir bir ekilde sunulmal, uygun ve elveri li bir biçimde yay mlanmal, destekleyici metaveri ve k lavuzla birlikte mevcut ve eri ilebilir olmal d r. Da t mda, her kullan c n n kolayca eri ebilece i araçlar (bas l ortam, medya araçlar, internet vb.) kullan lmal d r. Verilerin, ilgili metaveri bilgileri ile birlikte web üzerinden ücretsiz olarak da t lmas temel hedef olmal d r. Resmi istatistiklerin gerçekleri yans tmas n n sa lanmas, istatistiklerin kullan c ihtiyaçlar na cevap vermesi, kullan c lara tarafs z ve e zamanl olarak sunulmas, gizlilik ilkesine riayet edilmesi, kamuoyunun bilgi edinme hakk n n gözetilmesi temel esaslard r. Resmi istatistiklerin kalitesinin ve ilkelere uygunlu unun de erlendirilebilmesi için gerekli tüm bilgiler ve resmi istatistik üretiminde kullan lan yöntemler Türkiye statistik Kurumu taraf ndan belirlenen standartlar do rultusunda, uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur. Program kapsam nda resmi istatistik üreten tüm kurum ve kurulu lar görevlerini bu ilkeler çerçevesinde yürütmekle yükümlüdürler. Program, bu ilkelerin hayata geçirilmesini sa lamay amaçlar ve bu do rultuda haz rlanarak uygulamaya konulur. 6

15 Resmi İstatistik Programı Genel Bilgiler 4. Resmi statistik Program n n zlenmesi ve De erlendirilmesi Program uygulamalar n n de erlendirilmesi amac yla TÜ K taraf ndan her y l Resmi statistik Program Y ll k zleme Raporu haz rlanmaktad r. Y ll k zleme Raporu nda, sorumlu ve ilgili kurum ve kurulu lar taraf ndan Program çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin ne ölçüde gerçekle tirildi i tespit edilmekte ve varsa aksakl klar n giderilmesi için al nmas gereken tedbirler belirtilmektedir. zleme raporlar statistik Konseyi nde görü ülerek de erlendirilmektedir. Programda yer alan kurum ve kurulu lar, kendi çal malar ile ilgili de erlendirmeleri içeren raporlar n her y l düzenli olarak TÜ K e iletmekle sorumludurlar. TÜ K taraf ndan ülkemizde üretilen resmi istatistiklerin veritaban n olu turmak ve bu bilgilerin güncellenmesini sa lamak amac yla Resmi statistik Program Bilgi Sistemi geli tirilmi tir. R P çerçevesinde gerçekle tirilen faaliyetler bu sistem üzerinden izlenebilmektedir. 5. Resmi statistiklerde Veri Kalite Kontrolü Resmi istatistik üretiminde görev alan kurum ve kurulu lar, Programda belirtilen s n flama ve kalite standartlar na uygun veri üretimi için her türlü tedbiri almak ve veri toplamadan yay n a amas na kadar her düzeyde gerekli kalite denetimini yapmakla yükümlüdürler. Resmi istatistik üretiminde bu standartlara uyulup uyulmad n n kontrolü, Veri Kalite Kontrol Kurulu taraf ndan yap l r. Kurum ve kurulu lar, bu kapsamda Kurul veya Kurul taraf ndan ilgili yönetmelik çerçevesinde olu turulan çal ma gruplar n n her türlü talebini belirlenen zamanda kar lamakla yükümlüdürler. II. Program Döneminde Veri Kalite Kontrol Kurulu etkinle tirilerek; sunulan verilerin kalitesini ölçmeyi hedefleyen temel ilkeler belirlenecek, yürütülecek i ve i lemler için Kalite Kontrol Çal ma Plan ve Takvimi haz rlanacak, çal malar, ilgili taraflar n kat l m ile gerçekle tirilip rapor haline getirilecektir. 6. Veri Yay n ve Da t m Program kapsam nda üretilen istatistiklerin yay n ve da t m na ili kin ilke, standart ve usullerin belirlenmesi ve uygunlu unun izlenmesi Yay n ve Da t m Kurulu taraf ndan yap l r. Programda yer alan kurum ve kurulu lar yay m ve da t mlar nda Resmi statistik lkeleri ne uymakla yükümlüdürler. Resmi istatistikler, kurum ve kurulu lar n web sayfalar ndan (html sayfalar, veritabanlar veya pdf dosyalar ), bas l yay nlarla veya CD yoluyla yay mlanabilir. statistiklerin öncelikli yay mlama arac web sayfalar d r. Kurum ve kurulu lar, internet ana sayfalar nda resmi istatistikler ba l açarak yay mlayacaklar resmi istatistikleri bu ba l k alt nda yay mlarlar. Resmi statistikler, web sayfalar nda aç klay c bilgiler ile birlikte yay mlan r.

16 Resmi İstatistik Programı Genel Bilgiler Ulusal Veri Yay mlama Takvimi (UVYT): Resmi istatistiklerin da t m, kullan c lara hangi veriye ne zaman ula abileceklerini belirten bir takvimle yap l r. Verilerin hangi kurum taraf ndan, ne zaman ve ne ekilde yay mlanaca n gösteren UVYT, TÜ K taraf ndan her y l n ba nda kamuoyuna aç klan r. Programda görev alan kurum ve kurulu lar her y l 1 Aral k tarihine kadar, bir sonraki y l n veri yay n tarihlerini belirleyerek UVYT de yer almak üzere TÜ K e iletirler. Verilerin yay m tarihinde meydana gelebilecek de i iklikler, UVYT de öngörülen tarihten en geç iki gün önce gerekçesiyle birlikte kamuoyuna aç klanmak üzere, TÜ K e bildirilir. Kurum ve kurulu lar, TÜ K taraf ndan sa lanan Ulusal Veri Yay mlama Takvimi ne ait web adresine kendi sayfalar nda link vermek ve yay mlayacaklar verilerin yer alaca web adreslerini TÜ K e bildirmekle yükümlüdürler. Verilecek linkler sabit olmal, de i iklik durumunda TÜ K e bildirilmelidir. Web sayfalar nda yay mlanan istatisti in ad, metaverisi, yay mlama takviminde kullan c lar n bulabilece i ekilde yer verilmelidir. Bas l yay nlar ayn zamanda web sayfalar nda html sayfas, veritabanlar veya pdf format nda yay mlan r. Bas l yay nlarda resmi istatisti in metaveri bilgilerine detayl olarak yer verilir. Resmi statistik Logosu: Program kapsam nda üretilecek ve yay mlanacak tüm istatistiklerde Resmi statistik Logosu kullan l r. Bireysel veri (Mikro veri) kullan m : Resmi statistiklerde Veri Gizlili i ve Gizli Veri Güvenli ine li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik te belirlenmi tir. Uluslararas Resmi Veri Gönderimi Envanteri (URVGE): Resmi statistik Program nda kurum ve kurulu lar n yurt d kurumlar ve uluslararas kurulu lar n yay nlar nda yer almak üzere istatistiki veri gönderiminin Uluslararas Resmi Veri Gönderimi Envanteri (URVGE) vas tas yla yap laca belirtilmi tir. URVGE, uluslararas platformda yer alan ülkemiz verilerinin disipline edilmesini amaçlayan bir araçt r. Söz konusu envanter ile kurum ve kurulu lar taraf ndan uluslararas kurulu lara gönderilen veri/bilgilerin Programa konulmas, mükerrer veri gönderiminin önlenmesi, eksik Türkiye verilerinin tespit edilmesi ve tüm bu çal malar n koordine edilmesi amaçlanmaktad r. Bu çerçevede kurum/kurulu larla i birli i ile haz rlanan URVGE tasla 30 Mart 2011 tarihinde gerçekle tirilen 6. statistik Konseyi Toplant s nda konsey üyelerine sunulmu tur. Konsey in isti ari görü leri neticesinde, URVGE çal mas tamamlanarak adresinde kamuoyunun hizmetine sunulmu tur. Kurumlar n uluslararas kurulu lara, Program da belirlenen sorumluluklar dahilinde veri gönderimi yapmas ve veri gönderimini gerçekle tirdiklerine dair bilgilendirme mesajlar n adresine iletmeleri gerekmektedir. Kurumlar aras ve uluslararas e güdümün sa lanmas ve veri gönderimlerinin sistematik olarak yürütülmesi amac yla web tabanl URVGE yaz l m geli tirme faaliyetleri yürütülmektedir.

17 İstatistiksel Altyapı K NC BÖLÜM STAT ST K ÇALI MALARI

18 İstatistiksel Altyapı ANA KONU 1. STAT ST KSEL ALTYAPI 1.1. ADRES KAYIT S STEM 1.2. ULUSAL ADRES VER TABANI 1.3. KAYITLARI S STEM 1.4. TARIMSAL LETME KAYIT S STEM 1.5. SINIFLAMALAR 11

19 İstatistiksel Altyapı 1.1. ADRES KAYIT S STEM 5490 say l Nüfus Hizmetleri Kanununa dayan larak olu turulan Adres Kay t Sistemi ile Türk Vatanda lar ve Türkiye de ya ayan en az alt ay ikamet tezkeresine sahip yabanc lar n yerle im yeri ve di er adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezi bir yap içerisinde güncel olarak tutulmas ve adres konusundaki da n kl a son verilmesi öngörülmü tür. Bu kapsamda, belediyeler ve il özel idareleri taraf ndan ülke genelinde numaralama ve levhalama çal malar tamamlanarak ulusal adres veri taban olu turulmu tur. TÜ K taraf ndan ki ilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralar n n yerle im yeri adres bilgileriyle e le tirilmesi suretiyle alan uygulamas yap lm t r. Bu bilgiler, çi leri Bakanl Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü üne devredilmi tir. Türk Medeni Kanununun 19 uncu maddesi gere ince yerle im yerinin tekli i ilkesi do rultusunda Adres Kay t Sistemi nde de ki inin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaras ile e le tirilen tek bir yerle im yeri adresi mevcuttur. Adrese ili kin bilgiler, Kimlik Payla m Sistemi (KPS) üzerinden kamu kurum ve kurulu lar ile 5411 say l kanun kapsam ndaki Bankalar n payla m na sunulmu tur. Bu kapsamda, 2008/8 Ba bakanl k Genelgesi uyar nca, kamu kurum ve kurulu lar yapt klar i lemlerde MERN S veri taban nda yer alan ve T.C. kimlik numaras ile ili kilendirilmi bulunan "Kimlik Payla m Sistemi"nden (KPS) temin edecekleri yerle im yeri ve di er adres bilgilerini esas alacaklar ve kamu kurum ve kurulu lar nca yürütülen i ve i lemlerde, nüfus müdürlüklerinden veya vatanda lar m zdan yerle im yeri ve di er adres belgesi (ikametgâh ilmühaberi) ile nüfus kay t örne i istenmeyece i, bu belgelerin, ilgili kurulu taraf ndan do rudan KPS'den elde edilmesi öngörülmü tür. Adres bilgilerinin kurumlarla payla lmas, güvenlik, ekonomi, sa l k ve e itim ba ta olmak üzere de i ik alanlarda hizmet veren kurumlar n çal malar na temel te kil edecek ve ki ilerin hayat n kolayla t racakt r. An lan Kanunun 68 inci maddesi gere ince, adres de i ikli inin süresi içinde bildirilmemesi veya gerçe e ayk r beyanda bulunulmas halinde idari para cezas uygulanmas öngörülmü tür. 13

20 İstatistiksel Altyapı 1.2. ULUSAL ADRES VER TABANI Ülkemizde adreslerin bir standarda kavu turulmas n, adres niteliklerinin güncel olarak takibini ve adrese dayal kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir ekilde yürütülmesini sa lamak üzere Ulusal Adres Veri Taban (UAVT) kurulmu tur. Öncelikli olarak bir standard olmayan adres bilgisi için Mahalli dareler Genel Müdürlü ü, Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü, Türkiye statistik Kurumu ve Türk Standartlar Enstitüsü i birli i ile ulusal adres standard olu turulmu tur. Tüm yerle im yerlerinde numaralama çal malar bu standarda göre yap lmakta ve adres bilgileri UAVT nin kamu kurum ve kurulu lar aras nda payla m na imkan sa lamak üzere UAVT ye yetkili idareler taraf ndan web ortam nda i lenmektedir. UAVT de mahalle ayr nt s nda cadde, sokak, bulvar, meydan, kümeevler ve binalar n iç kap numaralar dahil olmak üzere, ülkemizdeki tüm adresler UAVT ye kaydedilmektedir. Adres bilgisi kullan lan tüm çal malarda, UAVT temel altyap y olu turmaktad r. Böylece birçok kamu kurumunun farkl yap larda tuttu u adres bilgileri bir standarda kavu mu ve adres karma as na son verilmi tir. Sisteme veri ak, belediyelik olan yerlerde belediyeler, köylerde ise il özel idareleri taraf ndan yap lmaktad r. n a edilen her yeni bina, ad de i en ve yeni kurulan her mahalle ve CSBM web üzerinden sisteme an nda i lenmekte ve UAVT sürekli güncel tutulmaktad r. Yetkili idareler kendi yetki alanlar ndaki adres bilgisi de i ikliklerini UAVT ye i leyerek sistemin güncelli ini sa lamaktad rlar. Ayr ca yap ruhsat, yap kullanma izin belgesi ve yanan y k lan yap lar formu bu veri taban üzerinden düzenlenmektedir. Adrese dayal kamu hizmeti veren özel ve tüzel ki i kayd tutan tüm kurum ve kurulu lar adres bilgilerini bu sisteme dayal olarak olu turmakta olup, idari i lemlerini bu sistem üzerinden gerçekle tirmektedirler. Sistemde olmayan bir adrese kamu hizmeti verilememektedir. UAVT nin kurulumu 2007 y l içerisinde TÜ K taraf ndan tamamlanarak, çi leri Bakanl Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü üne devredilmi tir. Sistemin yönetimi, güncellenmesi ve sistemde yer alan bilgilerin ilgili kurum ve kurulu larla payla m çi leri Bakanl Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü nce sa lanmaktad r. 14

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

6. VER YAYIN VE DA ITIMI... 4

6. VER YAYIN VE DA ITIMI... 4 Ç NDEK LER Ç NDEK LER...i TABLOLAR L STES...iii KISALTMALAR L STES...iv B R NC BÖLÜM RESM STAT ST K PROGRAMI GENEL B LG LER...1 1. G R... 2 2. RESM STAT ST K PROGRAMININ KAPSAMI VE UYGULAMA B R MLER...

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28689 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4781

Detaylı

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2010 Yılı İzleme Raporu

RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2010 Yılı İzleme Raporu RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2007-2011 2010 Yılı İzleme Raporu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI, 2007-2011 2010 Yılı İzleme Raporu Programın içeriğine yönelik sorularınız için Resmi İstatistikler

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 01 TEMMUZ-30 EYLÜL 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Raporun Dönemi : 01 Temmuz-30 Eylül 2008 Faaliyete Geçiş Tarihi Bankanın Merkezi Ödenmiş Sermayesi

Detaylı

ÖNSÖZ ÖNSÖZ Resmi İstatistik Programı, 2012-2016 (Rev.2) 2015 Yılı İzleme Raporu

ÖNSÖZ ÖNSÖZ Resmi İstatistik Programı, 2012-2016 (Rev.2) 2015 Yılı İzleme Raporu ÖNSÖZ ÖNSÖZ Resmi İstatistik Programı, ülkenin sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim, teknoloji, ekonomi ve ihtiyaç duyduğu diğer alanlardaki istatistiklerin tespit edilerek uluslararası standartlarda

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1)

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK PROGRAMI 2012-2016 (Rev.1) TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU RESMİ İSTATİSTİK

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, Belge Sayı Sistemi Yönetmeliği olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Bu Yönetmelikte, metin başka türlü gerektirmedikçe;

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, Belge Sayı Sistemi Yönetmeliği olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Bu Yönetmelikte, metin başka türlü gerektirmedikçe; MİLLİ ARŞİV VE ARAŞTIRMA DAİRESİ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI 15/1990, 22/1994 ve 84/2007 Sayılı Yasalar) Madde 10 Altında Yapılan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Milli Arşiv Kurulu Çalışma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Genel Sekreterlik. AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü. Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Genel Sekreterlik AR-GE ve Projeler Şube Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Bu rapor, 6085 say Say tay Kanunu uyar nca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu

Bu rapor, 6085 say Say tay Kanunu uyar nca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu T..C.. SAYII TAY BA KANLII II HATAY L ÖZEL DARES 22001122.YIILII DENET M RAPPORU ARALIK 2013 T.C. SAYI TAY BA KANLI I 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Yönetimi. Patent Destek Sistemleri. Türkiye de. KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları. Eğiticilerin Eğitimi Programı

Yönetimi. Patent Destek Sistemleri. Türkiye de. KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları. Eğiticilerin Eğitimi Programı KOBİ lerde Etkin Fikri Mülkiyet Varlıkları Yönetimi Eğiticilerin Eğitimi Programı Türkiye de Patent Destek Sistemleri Mehmet Nurşad SÖZER, Patent Uzmanı, Türk Patent Enstitüsü 13 Kasım 2014, İzmir İçerik

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI - TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI Bu çalışma ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek,

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında

: Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında SİRKÜLER TARİH : 25.03.2016 SAYI : 2016-03-5 KONU ÖZETİ : e-defter uygulama kılavuzu : Bilindiği üzere e-defter uygulaması Aralık 2014 de başlamıştır. Konu hakkında hukuki düzenlemeler yapılmış olmakla

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Hayvancılık Genel Müdürlüğü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Tarımsal AraĢtırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Detaylı

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları EK-1 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Hizmetler ve Daire Başkanlıklarının Görev ve Sorumlulukları SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. Sağlık alanında kullanılan bilişim

Detaylı

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir.

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir. Gizlilik İlkesi Bu gizlilik ilkesi ( Gizlilik İlkesi ) zaman zaman değiştirilebilir. Değişiklikleri size özellikle bildirmeyeceğiz, bu nedenle bu Gizlilik İlkesi'ni yeniden okumak ve değişikliklerden haberdar

Detaylı

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9) 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (3. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ OLARAK İTHAL EDİLEBİLECEK BAZI MADDELERE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/9)

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB) KOBĠGEL-KOBĠ GELĠġĠM DESTEK PROGRAMI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu programın

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Mevlana Üniversitesi, fikrî mülkiyet haklarının edinilmesi, paylaşılması,

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

d) Çiftçi kayıt sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

d) Çiftçi kayıt sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını, TARIM KANUNU Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014

Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 Hazine Müsteşarlığıdan (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 29/05/2014 DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE AKTARIMLARA İLİŞKİN GENELGE (2014/7) Bu Genelge, 19/7/2008 tarih

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI TR52 (KONYA ve KARAMAN) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI Mevlana Kalkınma Ajansı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI TR52 (KONYA ve KARAMAN) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI Mevlana Kalkınma Ajansı T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI TR52 (KONYA ve KARAMAN) DÜZEY 2 BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 2009 yılı bütçesi kapsamında yürütülen mali destek

Detaylı

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler

1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 1.6.1. Performans Yönetimi Hakkında Ulusal Mevzuatın Avrupa Standartlarıyla Uyumlaştırılmasına Yönelik Tavsiyeler 5. Sonuçlar ve reform teklifleri 5.1 (Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu) 5.1.1 Performans

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması

Gümrük Müsteşarlığının görevlerini daha etkin ve verimli yerine getirmesini sağlayacak şekilde idari kapasitesinin arttırılması ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 29.0007.1.01 Tasfiye

Detaylı

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir.

- Genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri taraf ndan, ayr nt l harcama program haz rlan r ve vize edilmek üzere Maliye Bakanl na (BÜMKO) gönderilir. OCAK - Maliye Bakanl nca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü/bümko) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayr nt l harcama ve finansman programlar n n haz rlanmas na ili kin usul ve esaslar n belirlendi

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı