ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM PROGRAMI"

Transkript

1 2014 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM PROGRAMI Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı

2 İÇİNDEKİLER 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMASI OLURU...3 MERKEZ EĞİTİM KURULU OLURU YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNERGESİ...5 HİZMET İÇİ EĞİTİM HAKKINDA EMİR...6 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI...7 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ...8 HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİME KATILACAKLAR LİSTESİ YILI EĞİTİM PROGRAMI A- İNTİBAK EĞİTİMLERİ B- HİZMET İÇİ EĞİTİMLER C- UZMANLIK EĞİTİMLERİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME ANKETİ EĞİTİM / SEMİNER KATILIM FORMU EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU... 40

3 2

4 3

5 4

6 5

7 6

8 7

9 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç. Madde 1- Orman Genel Müdürlüğünde görevli Devlet Memurlarının yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmalarını sağlamak için uygulanacak Hizmet İçi Eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirilme usullerini tespit etmektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı çerçevesinde Genel Müdürlüğün Merkez ve Taşra kuruluşlarında görevli her kademedeki personelin hizmet içi eğitimine ilişkin konuları kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri Madde 4- Genel Müdürlüğün Hizmet İçi Eğitimi; Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında ve Kalkınma planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yöneliktir; I)Personelin;bilgilerini, verimliliğini artırmak ve yetişmelerini sağlamak suretiyle hizmete ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak, daha yukarı göreve ve kadrolara hazırlamak, II)Devlet Memurlarının ödev ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek, III)Yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasını sağlamak. Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri Madde 5- Yukarıdaki hedeflere ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler şunlardır: I)Eğitimin sürekli olması, 8

10 II)Eğitimin Genel Müdürlüğün şimdiki ve gelecekteki amaçları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması, III) Her Amirin, maiyetinde çalışan personelin eğitiminden ve yetiştirilmesinden sorumlu olması, IV)Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğiticilerin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması, V)Hizmet İçi Eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak tüm personele fırsat eşitliği sağlanması, VI) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi için, eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde anket, gözlem, mülakat ve benzeri değerlendirmeler ile sınav usullerinin uygulanması, VII) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge ve eğitici değişiminin sağlanması, VIII) Eğitim faaliyetlerinin uygulanacağı yerlerin eğitim şartlarının uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması, IX)Eğitime tabi tutulan Kurum görevlilerinin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi. İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Görevler Kuruluş Madde 6- Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri: I)Merkez Eğitim Kurulu, II)Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şubesi Müdürlüğü, III)Orman Bölge Müdürlükleri, IV)Eğitim Merkezi Şeflikleri tarafından yürütülür. Merkez Eğitim Kurulu Madde 7- Genel Müdürlüğün Eğitim faaliyetlerine ilişkin genel politikasını tespit ve izlemek amacıyla kurulan Merkez Eğitim Kurulu; Genel Müdürün veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında; Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Eğitim Dairesi Başkanı ve Eğitim Şubesi Müdüründen oluşur. 9

11 Bu üyelerin özürleri halinde yardımcıları toplantılara katılırlar. Merkez Eğitim Kurulunun Görevleri Madde 8- Merkez Eğitim Kurulu; I)Genel Müdürlüğün Hizmet İçi Eğitim Plan ve Programlarını inceler, değerlendirir ve son şeklini verir, bir önceki yılın Hizmet İçi Eğitim Programını bir sonraki yılın plan ve programlarını da değerlendirir. II) Eğitim Merkezi ve Merkezlerinin kurulmasına ilişkin önerileri inceler ve değerlendirir. Eğitim Şubesi Müdürlüğü Madde 9- Eğitim Dairesi Başkanlığı, Eğitim Şubesi Müdürlüğü Genel Müdürlüğün eğitim faaliyetlerini yürüten birimdir. Eğitim Şubesi Müdürlüğünün Görevleri Madde 10- Eğitim Şubesi Müdürlüğü: I)Hizmet İçi Eğitim faaliyetlerini personel birimi ile işbirliği yaparak ve ilgili birimlerin görüşlerini de almak suretiyle belirleyerek, Genel Müdürlüğün hizmetlerine ilişkin genel politikası doğrultusunda hazırlayacağı yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Programını, II)Bir önceki yılın Hizmet İçi Eğitim faaliyet raporunu, III) Eğitim Merkezlerinin kurulmasına ait önerileri, incelemek ve değerlendirmek üzere Merkez Eğitim Kuruluna sunar. IV) Eğitim Merkezlerini denetler ve faaliyetlerini yönlendirir. V) Hizmet İçi Eğitim faaliyetlerinde eğitici olarak Genel Müdürlük personelini ve gereğinde diğer kurum, kuruluşlardan görev verilecek eğitimcileri saptar ve Merkez Eğitim Kurulunun görüşü alındıktan sonra onaya sunar. VI) Diğer Kurum ve Kuruluşların eğitimle ilgili çalışmalarını izler ve değerlendirir, gerektiği hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılmasını teminen gereğini yapar. VII) Yurt Dışı Kurum ve Kuruluşlardaki Hizmet İçi Eğitim faaliyetleri, Bakanlık Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile birlikte izlenip değerlendirilir ve her iki birimin görev, yetki ve sorumluluk yönergeleri çerçevesinde gereği yapılır. VIII) Açılacak kurs ve seminerlere katılmak için diğer Kurum ve Kuruluşlardan yapılacak istekleri değerlendirir ve Makamın Onayına sunar. IX) Hizmet İçi Eğitimle ilgili tüm faaliyetlerin koordinasyonunu yapar. 10

12 X) Merkez Eğitim Kurulunun Sekretarya görevini yürütür. Orman Bölge Müdürlüklerinin Eğitimle İlgili Görevleri Madde 11- Orman Bölge Müdürlükleri eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak, I)Bölge ve bağlı işletmelerin eğitim ihtiyaçlarını belirler, II)Belirlenen eğitim ihtiyaçlarını Haziran ayı sonuna kadar eğitim konusuyla ilgili Merkezdeki Daire Başkanlığına gönderir. III) Orman Bölge Müdürlükleri bölgelerinde yapılacak eğitimlerin amacına uygun olarak gerçekleştirilmesini temin için her türlü tedbiri alır. Eğitim Merkezi Şeflikleri Madde 12- Genel Müdürlükçe Hizmet İçi Eğitim Programlarının uygulanmasını gerçekleştirmek için gerekli görülen yerlerde Merkez Eğitim Kurulunun teklifi ile Merkezi ve Bölgesel Eğitim Merkezleri kurulur. Bu Merkezlerin görev, yetki ve sorumlulukları bir Yönetmelikle düzenlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim Görevlileri Uzman Personel Madde 13- Eğitim Birimlerinde görevlendirilecek Uzman personelin nitelik ve görevleri: I) Nitelikleri : II) Görevleri : Eğitim alanında yüksek öğrenim görmüş olmak, Eğitim ve araştırma ile ilgili konularda gerekli tecrübe ve yeteneğe sahip olmak, A- Şube Müdürlüğünün görevleri ile ilgili konularda bilimsel inceleme ve araştırma çalışmaları yapmak, sonuçlarını rapor olarak müdürlüğe sunmak. B-Eğitim, plan, program, bütçe ve istatistiklerini hazırlamak. C-Eğitim metotları, tipleri, teknikleri, genel ve özel nitelikli eğitim ihtiyaçları ve alanları ile ilgili rapor hazırlamak. D-Eğitim programlarının hazırlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konularında ilgili Kuruluşlarla işbirliği yapmak. 11

13 E-Öğretim görevlisi olarak görevlendirildiği takdirde bu görevi de yerine getirmek. Eğitim Görevlilerinin Seçimi Madde 14- Her düzeydeki Hizmet İçi Eğitim Programlarının uygulanmasında öncelikle Genel Müdürlük bünyesindeki personel görevlendirilir. İlgili program konusunda Genel Müdürlük bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun Genel Müdürlük dışında yetkili kimseler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde, ilgili Dairenin önerisi ve Merkez Eğitim Kurulunun tasvibi ve Makamın Onayı ile Kurum dışından eğitim görevlisi çağrılabilir. Eğitim Görevlilerinin Nitelikleri Madde 15- Hizmet İçi Eğitim faaliyetlerinde görevlendirileceklerden: I)Genel Müdürlük personelinin, Eğitim programlarında yer alan konular da gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine salip, II)Genel Müdürlük dışından çağrılacakların; Üniversitede üye veya öğretim görevlisi olması veya bu derece eğitim kurumlarında öğretim görevlisi olarak bulunması veya diğer Kurum veya Kuruluşlarda çalışmakla beraber Eğitim Programında yer alan konularda gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip, olanlar arasından görevlendirilmeleri sağlanır. Eğitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları Madde 16-Hizmet İçi Eğitimde Görev Verilenler: I) Eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla, II)Yaptıkları planla ilgili Eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce program yöneticisine vermekle, III)Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak önlemleri almakla, IV)Eğitim süresi içinde sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle, V)Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamakla, VI)Eğitim süresince program yöneticisi ile işbirliği yapmakla, VII)Zorlayıcı nedenlerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal program yöneticisine bildirmekle, yükümlüdür. Hizmet İçi Eğitim süresince Eğitim görevlileri hastalık ve mazeret izinleri dışında izin kullanamazlar. 12

14 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hizmet İçi Eğitim Planlanması ve Uygulanması Yıllık Plan ve Programlar Madde 17- Eğitim Şubesi Müdürlüğü, Merkez birimleri ve taşra örgütünden temin edeceği bilgilerle Genel Müdürlüğün Eğitim ihtiyacını TEMMUZ ayının sonuna kadar tespit eder ve Eğitim imkanlarını dikkate alarak yıllık Eğitim Planını ve Programını hazırlar. Eğitim Planı, EYLÜL ayında Merkez Eğitim Kurulunda görüşüldükten sonra Makamın onayı ile kesinleşir. Plan ve Programlarda gerekli görülen değişiklikler Makamın Onayı ile yapılır. Kesinleşen plan ve programlar ilgili birimlere ilgisi oranında bildirilir ve uygulanmaya konulur. Hizmet İçi Eğitim Madde 18- Hizmet İçi Eğitim; I) Adaylık süresi içinde; Temel eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj Şeklinde Aday Memurların Hizmet İçinde yetiştirilmelerine ilişkin Yönetmelik esaslarına göre, II)Asli Memurluk süresi içinde; Yetenek ve verimliliği geliştirme eğitimi ile üst göreve ve unvanlara yetiştirme eğitimi olarak bu Yönetmelik esaslarına göre yapılır. Eğitim Programlarının Türleri Madde 19- Hizmet İçi Eğitim Programları; Kurs, Seminer, Konferans, Uygulamalı Eğitim (Staj), Araştırma, Yurt İçi inceleme gezileri gibi metotlardan bir veya bir kaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir. Eğitim Programları; programın amacı, kursa katılacakların görev ve hizmet nitelikleri, ders yeri, Eğitim Görevlilerinin Durumu ve süre gibi esaslar dikkate alınarak tespit edilir. Eğitim Programları, I)İntibak Eğitimi, II)Gelişme, III)Üst Görevlere Hazırlama, Başlıkları altında düzenlenir. Yukarıdaki programlarda verilecek dersler 20 nci maddeye göre ve ilgili birimlerle işbirliği yapılarak Eğitim Şubesi Müdürlüğü tarafından tespit edilir ve uygulanması sağlanır. 13

15 Eğitimin Konuları Madde 20- Bu Yönetmeliğe göre yapılacak Hizmet İçi Eğitimde yer alacak konular; personelin Hizmet ve çalışma alanına göre, gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve sorunların çözümüne yardım sağlayacak nitelikte olanlardan seçilir. Bunlardan başka Atatürk İlkeleri, Halkla İlişkiler, Davranış Kuralları, Yabancı Dil, Personel Yönetimi, Araştırma Metotları, Yönetim Bilimindeki Yenilikler, benzeri konulara yer verilir. Programların Süreleri Madde 21- Programların süreleri varılmak istenilen amaca uygun olarak ve programı oluşturacak öğelerin (Programın yeri, tahsis olunacak para, Eğitim görevlileri, Eğitime Katılanlar, Diğer programlarla ilişkisi gibi) her biri dikkate alınarak tespit edilir, idari zorunluluk olmadıkça aynı programlar eşit sürelerle uygulanır. Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi Madde 22- Hizmet İçi Eğitimin Genel Müdürlük Merkezinde ve Eğitim Merkezlerinde uygulanması esastır. Ancak, gerekli görülen hallerde veya özellikle bir aylık süreyi aşmayan programlar için programların özelliği ve yer şartları da dikkate alınarak, yer tespiti yapılır. Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler programın türüne göre görevlendirilecek program yöneticisi tarafından yürütülür. Uygulamalı Eğitim Madde 23- Programlar düzenlenirken gerek programın süresi içinde gerekse programın bitiminden itibaren uygulamalı eğitim (Staj) yer verilebilir. Program süresi içinde uygulamalı eğitim derslerin devamı niteliğindedir. Programın bitiminden sonraki uygulamalı eğitimin süresi de programlarda belirtilir. Lüzumu halinde Genel Müdürlük bu seriye kısaltabilir veya uzatabilir. Uygulamalı Eğitim sonunda yapılacak yeterlilik sınavlarında değerlendirme Madde 28 deki esaslara göre yapılır. Başarısız olanlar program öncesi görevlerine dönerler. Program Yöneticisi Madde 24- Program Yöneticisi, programın gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmak, Eğitim Görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğalttırarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamak, lüzumlu araç ve gereci eğitimde hazır bulundurmak ve programı gerçekleştirmekle, Münir sebeplerle görevlerine aralıksız azami bir gün devam edemeyen öğretim görevlilerinin yerine öğretim görevlisi tespit etmekle, bu süreyi aşan hallerde ise durumu derhal Eğitim Şubesi Müdürlüğüne bildirmekle, eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapmakla, eğitime katılanların devam durumları ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle, gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamakla, Hizmet İçi Eğitimi 14

16 sonunda; eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlamakla ve Hizmet İçi Eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. Diğer Kurum ve Kuruluşlarda Eğitime Katılma Madde 25- Diğer Kurum ve Kuruluşlardaki Eğitime uygun nitelikteki personelin katılmaları, o Kurum ve Kuruluşların mevzuatı ve Genel Müdürlüğün uygun göreceği esaslar içinde, Eğitim Şubesi Müdürlüğünce tespit olunur ve Makamın Onayı ile uygulamaya konulur. BEŞİNCİ BÖLÜM Eğitime Katılma-Sınavlar-Değerlendirme İzinler ve Disiplin Eğitime Katılma Zorunluluğu Madde 26-Personelin düzenlenecek Hizmet İçi Eğitime katılması zorunludur. Eğitime katılacakların sayı ve nitelikleri programlarda belirlenir. Bönü göre Eğitim Şubesi Müdürlüğünce tespit edilen kontenjana uygun olarak Merkezde Birim Amirleri, Taşrada ise Bölge Müdürleri Eğitime katılacakları ismen tespit ederek Eğitim Şubesi Müdürlüğüne bildirirler. Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucu çağrılacaklar zamanında yetinde bulundururlar. Haklarında adli ve idari kovuşturma yapılanlar kovuşturma sonuçlanıncaya kadar Eğitime katılamazlar. Merkezde Birim Amirleri ve Taşrada Bölge Müdürleri tarafından özürleri uygun görülenler o programa katılamazlar ve bunların aynı düzeydeki diğer eğitim programlarına katılmaları sağlanır. Geçerli bir özere dayanmaksızın eğitime katılmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır. Eğitim süresi içinde hastalık ve diğere geçerli bir özere dayansa bile eğitim süresinin 1/8 oranında devamsızlığı olanların programla ilgileri kesilir ve aynı düzeydeki diğer programlara katılmaları sağlanır. Başka Kurum ve Kuruluşlarda eğitime katılanlar o Kuruluşların eğitimle ilgili özel hükümlerine tabidirler. Sınavlar Madde 27- Eğitime Katılan personelin başarıları; Eğitimin özelliğine göre, eğitim süresi içinde veya sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere yapılacak sınavlarla tespit olunur. Bu sınavlar eğitim programlarında belirlenir. Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak sorunludur. 15

17 Sınavlarda test usulü uygulanabilir. Eğitim süresi içinde sınavları eğitim görevlileri yaparlar. İstedikleri takdirde program yöneticisi tarafından kendilerine yeteri kadar gözlemci verilir. Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırılmasını amaçlayan eğitim programlarının sonunda yapılacak sınavlarda program yöneticisi dahil ilgili Daire Başkanlığından katılacak bir yetkili ve eğitim görevlisi de dahil bir başkan iki üyeden kurulu bir komisyon teşekkül ettirilir. Yazılı sınavların süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan en çok iki saat önce sınav Komisyonunca belirlenir. Sınav Komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini belgeleyen bir tutanak düzenlenir. Sınavlarda kopya çekenler veya sınav disiplinini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır. Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır; Ayrıca haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 nci maddesi (C) fıkrası hükmü uygulanır. Yazılı sınav kağıtları sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçları; Her sınav için bir liste düzenlenerek en kısa sürede ilgililere duyurulur. Sınav Komisyonunca bütün ders puanlarının ortalaması tespit edilerek başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir. Eğitim sonu sınav dönemi içinde açıklanamayan sınav sonuçları ilgiliye yazılı olarak duyurulur. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile sınav Komisyonu Başkanına yapılır. Bu itirazlar Komisyonca incelenir ve sonuç en geç 10 gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir. Sınav kağıtları program yöneticisi tarafından 3 yıl süre ile saklanır. Bu sürenin sonunda bir tutanakla imha Yönetmeliği hükümlerine göre imha edilir. Değerlendirme ve Başarı Madde 28- Sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır, Yönetmelikte özel hüküm bulunmayan hallerde başarılı sayılmak için 60 puan almak gereklidir. Daha düşük puan alanlar başarısız sayılır ve yanı programa bir kere daha çağrılabilirler. Eğitim sonu sınavlarının yazılı sözlü veya uygulamalı yapılması halinde başarı puanı sınav puanlarının ortalamasıdır. Sınavlarda alınan puanlardan 0.50 den aşağı kesirler dikkate alınmaz.050 ve daha yukarı kesirler tam sayı olarak değerlendirilir. 16

18 60 puandan daha az puan alan personel başarısız sayılır ve daha sonra aynı düzeydeki programa bir kere daha çağrılabilirler, Puanlardan 0-59 Başarısız Olanlar Orta Olanlar İyi Olanlar Pekiyi olarak değerlendirilir. Başarılı olanlara Eğitim Şubesi Müdürlüğünce düzenlenen başarı belgesi verilir. Belgelerin bir sureti de ilgilinin Özlük Dosyasına konulur. Eğitim Sonu Değerlendirme Madde 29- Eğitimin genel değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere, Hizmet İçi Eğitim esnasında veya sonunda eğitime katılanların görüş ve düşüncelerini almak amacıyla anketler düzenlenebilir. İzinler Madde 30- Hizmet İçi Eğitim süresince, eğitime katılanlar sadece 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin A,B,C, fıkraları dışında izin kullanamazlar. Başka Kurum ve Kuruluşlarda eğitime katılanlar, o Kuruluşların izinle ilgili mevzuat hükümlerine tabi olurlar. Disiplin Madde 31- Eğitim ve staj süresinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümlerine aykırı davrananlar ile izinsiz ve özürsüz derslere devam etmeyenler aynı Yasadaki disiplin cezaları uygulanmak üzere ceza vermeye yetkili Amire bildirilir. Gerekirse gerekçesi de belirtilmek suretiyle programla ilişkileri kesilir. ALTINCI BÖLÜM Mali Hükümler Eğitim Giderleri Madde 32- Hizmet İçi Eğitim çalışmalarının yürütülmesi ile ilgili bütün giderler Genel Müdürlük Bütçesinden karşılanır. 17

19 Eğitim Görevlilerinin Giderleri Madde 33- Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunları hükümlerine göre gerekli ödemeler yapılır. Eğitime Katılanların Giderleri Madde 34- Hizmet İçi Eğitimine katılanlara 6245 Sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanunlarının ilgili hükümlerine göre geliş ve gidiş, yolluk ve gündelikleri ile, kurs müddetince kurs gündeliği verilir. YEDİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler Plan Dışı Programlar Madde 35- Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyacağı özellikte programlar düzenlenebilir. Madde 36- Bu Yönetmelik Orman Genel Müdürlüğünün onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Madde 37- Bu Yönetmelik Orman Genel Müdürü tarafından yürütülür. 18

20 HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM DÜZENLEYEN BİRİM TARİHİ YÖNETİCİSİ KATILACAK PERSONEL SAYISI YERİ TOPLAM SAAT GÜN SAAT KONU KONUŞMACI/EĞİTİCİ OGM.FORM.16/Rev.00 19

21 EĞİTİME KATILACAKLAR LİSTESİ EĞİTİM DÜZEN. BİRİM KONUSU YERİ TARİHİ S N ADI SOYADI GÖREV YERİ GÖREVİ/ UNVANI OGM.FORM. 03/Rev.00 20

22 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A-İNTİBAK EĞİTİMLERİ 21

23 22

24 2014 YILI İNTİBAK EĞİTİMLERİ SIRA EĞİTİMİN KONUSU EĞİTİME KATILACAKLAR GÖREVİ/ÜNVANI SAYISI PLANLANAN TARİH ARALIĞI EĞİTİMİN SÜRESİ (GÜN) YERİ BİRİMİ A İNTİBAK EĞİTİMLERİ 1 Göreve Hazırlama Eğitimi Mühendis, Avukat, Bilgisayar İşletmeni-Memur, Orman Muhafaza Memuru Kasım gün Antalya Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 23

25 24

26 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B-HİZMET İÇİ EĞİTİMLER 25

27 26

28 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİME KATILACAKLAR EĞİTİMİN SIRA EĞİTİMİN KONUSU GÖREVİ/ÜNVANI SAYISI PLANLANAN TARİH ARALIĞI SÜRESİ (GÜN) YERİ BİRİMİ B HİZMET İÇİ EĞİTİMLER 1 İnceleme ve Soruşturma Usül ve Esasları Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcıları Nisan Antalya Teftiş Kurulu Başkanlığı 2 İnceleme ve Soruşturma Usül ve Esasları Muhakkikler Kasım Antalya Teftiş Kurulu Başkanlığı 3 İleri Sürüş Teknikleri Arazöz Operatörleri Nisan 2014 gruplar halinde 5'er gün Antalya Orman Yangıları ile Mücadele Dairesi Başkanlığı 4 Orman Böcek ve Hastalıkları ile Mücadele Eğitimi Şube Müdürü Mart Kastamonu Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanlığı 5 Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi programı,taç Durumu ve Hasar Etmenleri Görsel Değerlendirmesi Eğitimi Mühendis Mayıs Çanakkale Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanlığı 6 Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi programı,taç Durumu ve Hasar Etmenleri Görsel Değerlendirmesi Eğitimi Mühendis Haziran Trabzon Orman Zararlıları ile Mücadele Dairesi Başkanlığı 27

29 EĞİTİME KATILACAKLAR EĞİTİMİN SIRA EĞİTİMİN KONUSU GÖREVİ/ÜNVANI SAYISI PLANLANAN TARİH ARALIĞI SÜRESİ (GÜN) YERİ BİRİMİ B HİZMET İÇİ EĞİTİMLER 7 Orman Kadastrosunun Hukuki Konuları Başmüh, üye ve teknik elemanlar Ocak Antalya Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 8 Orman Kadastrosunun Hukuki Konuları Başmüh, üye ve teknik elemanlar Şubat Mardin Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 9 Orman Kadastrosunun Teknik Konuları, Orman Mülkiyet,Tahsis, Özel Ormanlar, Tapulu Kesim Orman Bölge Müd. Yrd., Kadastro ve Mülk.Şb. Md., Şb. Müh. ve Harita Mühendisi Nisan Antalya Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 10 İzin ve İrtifak İşleri, Rehabilitasyon, ÇED İşlemleri, İzin sahalarının Rehabilitasyonu, e-izin Bölge Müd. Yrd., İzin İrtifak Şube Müd Eylül Antalya İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı 11 İzin ve İrtifak İşleri, Rehabilitasyon, ÇED İşlemleri, İzin sahalarının Rehabilitasyonu, e-izin İzin irtifak Şube Müdürleri Ekim Antalya İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı 12 Orman Amenajman planlarının yapımında ve denetiminde birliktelik sağlama Amenajman Rehberlik ve Den. Başmühendisi, Başmühendis, Mühendis Şubat Antalya Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı 13 Orman Amenajman plan uygulamalarında birliktelik sağlama OİP Şube Müdürleri, Başmühendis Nisan Antalya Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı 28

30 EĞİTİME KATILACAKLAR EĞİTİMİN SIRA EĞİTİMİN KONUSU GÖREVİ/ÜNVANI SAYISI PLANLANAN TARİH ARALIĞI SÜRESİ (GÜN) YERİ BİRİMİ B HİZMET İÇİ EĞİTİMLER 14 Üretim-Pazarlama Politikaları ve Teknikleri Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri Mart Antalya İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 15 Üretim-Pazarlama Politikaları ve Teknikleri Bölge Müdürü Yardımcıları, İşl. Müd Ekim Antalya İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 16 Silvikültürel Uygulamalar 17 Silvikültürel Uygulamalar 18 Silvikültürel Uygulamalar 19 Silvikültürel Uygulamalar Bölge Müd. Yrd.,Şube Müdürü, Araştırmacı Bölge Müd. Yrd.,Şube Müdürü, Araştırmacı Bölge Müd. Yrd.,Şube Müdürü, Araştırmacı Bölge Müd. Yrd.,Şube Müdürü, Araştırmacı Şubat Adana Silvikültür Dairesi Başkanlığı Mart Denizli Silvikültür Dairesi Başkanlığı Nisan Antalya Silvikültür Dairesi Başkanlığı Eylül Artvin Silvikültür Dairesi Başkanlığı 20 İnşaat-emlak-makine işletme- Makine ikmal ve etüd proje konuları Orma. Böl. Md. Yrd., Şb.Müd., Mimar, Müh.,Teknik ve Tekniker Nisan Antalya İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı Sayılı DMK Uygulamaları Personel Şube Müd., Personel Şefleri,Araştırma Ens. Ve İşletme Per. İsi Şefleri Mart Kastamonu Personel Dairesi Başkanlığı 22 İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Personel Şube Müd., Personel Şefleri,Araştırma Ens. ve İşletme Per. İsi Şefleri Nisan Antalya Personel Dairesi Başkanlığı 29

31 EĞİTİME KATILACAKLAR EĞİTİMİN SIRA EĞİTİMİN KONUSU GÖREVİ/ÜNVANI SAYISI PLANLANAN TARİH ARALIĞI SÜRESİ (GÜN) YERİ BİRİMİ B HİZMET İÇİ EĞİTİMLER 23 Döner Sermaye Mali Mevzuatı Mali İşler Şube Müdürleri, Muhasebe Yetkilisi Mart Antalya İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 24 D.S.Taşınır Mal Mevzuatı Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi Nisan Antalya 25 D.S.Taşınır Mal Mevzuatı Taşınır Kayıt Kont. Yetkilisi Nisan Antalya İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 26 Endüstriyel Plantasyon Uygulamaları Şube Md., İşl. Müd., Etüt Proje Başmüh Mart Antalya Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı 27 Ağaçlandırma, Etüt - Proje ve Özel Ağaçlandırma Uygulamaları Ağaçlandırma Şb.Müd., İşl. Müd., Etüt Proje Başmüh Nisan Antalya Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı 28 Ağaçlandırma, Etüt ve Proje ve Özel Ağaçlandırma Uygulamaları Ağaçlandırma Şb.Müd., İşl. Müd., Etüt Proje Başmüh Eylül Antalya Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı 29 Farkındalık Eğitimi, Firewall, Aktif Dizin ve Domain Eğitimi,Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve İş Sürekliliği Yönetimi Firewall,Network,VPN Eğitimi Bölge Müdürlükleri BTİ Müdürleri ve Bölge Teknik Personeli,Merkez BSD Personel ve Daire Başanlıkları Şubat Antalya Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 30 EBYS Birim Proje Sorumluları Eğitimi Bölge Müdürlükleri EBYS sorumluları Nisan Antalya Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 30

32 EĞİTİME KATILACAKLAR EĞİTİMİN SIRA EĞİTİMİN KONUSU GÖREVİ/ÜNVANI SAYISI PLANLANAN TARİH ARALIĞI SÜRESİ (GÜN) YERİ BİRİMİ B HİZMET İÇİ EĞİTİMLER 31 OGM Kurumsal Yazılımlar Bölge Müdürlükleri BTİ Eğitimi,Web ve Kurumsal Portal Müdürleri ve Bölge Teknik Sharepoint Eğitimi,Kurumsal Personeli,Merkez BSD Posta İşlemleri ve Hesap İşlemleri Personel ve Daire OGM Web İçerik Belirlemesi Başkanlıkları Mart Antalya Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Fidan,Tohum Üretimi, Ağaç Islahı ve Mekanizasyon Çalışmaları Fidan,Tohum Üretimi, Ağaç Islahı ve Mekanizasyon Çalışmaları Fidan,Tohum Üretimi, Ağaç Islahı ve Mekanizasyon Çalışmaları Fidan,Tohum Üretimi, Orman Yetiştirme ve Bakım Odun Dışı Orman Ürünlerinin envanteri, planlaması, üretimi ve satışı ile ilgili uygulamalar Odun Dışı Orman Ürün ve Hizmetleri Eğitimi BTİ Şb.Md-teknik personel Kasım Antalya Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Fidanlık Müd., İşlt. Müd., Şube Müd. Şube Müd., Fidanlık Müd. Ve Yardımcıları,Fidanlık şefleri, Fidanlık Müh. Orman Muh. Memurları (Fidancı) Şb.Müd., Fid.Müdürü, Fidanlık Müd. Yrd.Fidanlık şefi Bölge Müd. Yrd., ODOÜ Başmüh., Şube Müd. Bölge Müd. Yrd., ODOÜ Başmüh., Şube Müd Ocak Antalya Mart Eskişehir Nisan İzmir Ekim Trabzon Mart Antalya Nisan Antalya 39 Orköy Proje Uygulamalrı Şube Müdürü- İşlt. Müd Mart Antalya 40 Orköy Proje Uygulamaları Şube Müdürleri, Avukatlar, özel bütçe saymanları Nisan Kastamonu 31 Fidan ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı Fidan ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı Fidan ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı Fidan ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı Orman Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı Orman Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı

33 EĞİTİME KATILACAKLAR EĞİTİMİN SIRA EĞİTİMİN KONUSU GÖREVİ/ÜNVANI SAYISI PLANLANAN TARİH ARALIĞI SÜRESİ (GÜN) YERİ BİRİMİ B HİZMET İÇİ EĞİTİMLER 41 Toprak Muhafaza, Mera ve Havza Islahı Teknikleri İşl. Müd., Şb.Müdürü, Başmühendis Nisan İzmir Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı 42 Sel-Heyelan Kontrolü ve Havza Planlama İşl. Müd., Şube Müdürü, Başmühendis Nisan K.Maraş Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı 43 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Tetkik Eğitimi-KYS Çalıştayı KYS ile ilgili personel Nisan Kastamonu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 44 Proje ve Makale Hazırlama Eğitimi Araştırma Enstitüsü Müdür, Md. Yrd., Başmüh., Müh Şubat Antalya 45 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi OGM Matbaa çalışanları Nisan Antalya Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 46 İstatistik Eğitimi Müdür, Md. Yrd., Başmüh., Mühendis Nisan Antalya Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 47 Laboratuar Teknikleri Eğitimi Mühendis, Laborant, Kimyager Mart Eskişehir Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 48 Analitik Bütçe Eğitimi Araştırma Enstitüsü Müdür, Md. Yrd., Başmüh., Müh Nisan Bolu Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 32

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-7 I. BÖLÜM Genel hükümler Amaç Madde 1- Bursa Su ve

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1)Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin idari, mesleki ve teknik

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Sağlık Bakanlığı nda görevli Devlet Memurlarının yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği (7/11/2002 tarihli ve 24929 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI 2010 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6

İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI 2010 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6 UYGULAMA PROGRAMI ÖRNEĞİ (EK-1)... 10 EĞİTİM GÖREVLİLERİ LİSTESİ

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE-1: (Değişik S.T:03.05.2012/55) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 06/02/2013 Karar No : 41 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım, Dayanak, Hedef, İlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Başbakanlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ AĞUSTOS 2000 HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ 181 Sayılı Sağlık Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- (1) 2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı, Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Eylül 2013 CUMA Sayı : 28771 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014

İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 İÇ DENETİM YÖNERGESİ KIRKLARELİ KASIM-2014 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Belediye Başkanlığı

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı