Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler"

Transkript

1 Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Aslıhan Aladağ, Meriç Ergene, Mine Koru, Mine Senem Yılmaz Danışman: Doç. Dr. Aslı Nar ÖZET Tip 2 diyabet ve koroner arter hastalığı (KAH), günümüzde önemli birer morbidite ve mortalite nedenidirler. Bu çalışmada Tip 2 diyabetik Türk hasta popülasyonunda KAH gelişmesini etkilediği bilinen risk faktörlerinin incelenmesi ve kullanılan tedavilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi ne, Aralık 2012 ve Aralık 2013 tarihleri arasında hiperglisemi kontrolü amacıyla başvuran Tip 2 diyabetli, yaş ve cinsiyet açısından eşitlik sağlanan 326 KAH olan ve 345 KAH olmayan iki grubun bakılan parametreleri arasında KAH olanlarda metformin kullanımının daha az olduğu, statin, antihipertansif, asetilsalisilik asid, ACE inhibitörü-anjiotensin reseptör blokeri ve insülin kullanımının daha fazla olduğu saptandı. Her iki grup arasında komplikasyonların varlığı açısından fark yoktu. KAH nda LDL kolesterolün statin alımına bağlı daha düşük olduğu, HDL kolesterolün KAH olmayan diyabetiklere göre daha düşük olduğu ve KAH nda ürik asid düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlendi. Mikro ve makroalbuminürisi olan hastalarda diyabet süresi, retinopati ve serebrovasküler olay varlığının daha fazla olduğu saptandı. Genetik faktörlerin önemli olduğu KAH ve tip 2 diyabet gibi iki hastalık varlığında farklı toplumlarda tetikleyici faktörler farklı olabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, koroner arter hastalığı, diyabetik komplikasyon, dislipidemi, albüminüri GİRİŞ Tip 2 diabetes mellitus, insülin direnci ve beta hücresi insülin salgı kusuru birlikteliği ile ortaya çıkan ve toplumda en yaygın görülen metabolizma hastalığıdır (1). Mikro ve makroanjiopatik değişimlerden kaynaklanan kronik komplikasyonları önemli morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. Görme kaybı, böbrek yetmezliği ve ayak ampütasyonu nedenlerinin başında diyabet gelmektedir (1). Tip 2 diyabetlilerde kardiovasküler olay riski diyabeti olmayan bireylere göre 2-4 kat daha yüksektir. Tip 2 diyabetlilerin %75 inde mortalite nedeni koroner arter hastalığından kaynaklanmaktadır (1). İnsülin direnci, endotel disfonksiyonu, 1

2 enflamasyon varlığı, renin-anjiotensin-aldosteron sisteminin aktivasyonu, ileri glikasyon son ürünlerinin artışı ve genetik faktörler ateroskleroz gelişiminde sorumlu tutulan mekanizmalardır (1). Diyabetik komplikasyonların önlenebilmesi için yaşam şekli değişikliği yanında hiperglisemiyi kontrol eden metformin, sülfonilüre, glinidler, pioglitazon, DPP-4 inhibitörü, akarboz, GLP-1 analogları ve insülin; dislipidemiyi kontrol eden statin, fibrat gibi ilaçlar ve antihipertansifler kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda, diyabet süresi, metabolik kontrol, hipertansiyon, dislipidemi ve albüminüri (diyabetik nefropatinin akut faz göstergesi) tip 2 diyabetli hastalarda KAH gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Tip 2 diyabetik Türk hasta popülasyonunda KAH gelişmesini etkilediği bilinen risk faktörlerinin sistematik olarak incelenmesi ve kullanılan tedavilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi ne, Aralık 2012 ve Aralık 2013 tarihleri arasında hiperglisemi kontrolü amacıyla başvuran Tip 2 diyabetli, yaş ve cinsiyet açısından eşitlik sağlanan 326 KAH olan ve 345 KAH olmayan hastanın dosyaları retrospektif incelenmiştir. Hastaların son laboratuvar ve muayene bulguları, aldığı ilaçlar, diyabetik komplikasyonlardan oluşan 62 parametre arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı araştırılmıştır. Laboratuvar verileri ve klinikle entegre konulmuş KAH tanısı, olgu ve kontrol grubu belirlenmesinde tek kriter olarak kabul edilmiştir. KAH tanısı alan ve almayan tip 2 diyabetik hastalardan elde edilen veriler, SPSS 17.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Sürekli değişkenler ortalama±standart sapma; kategorik değişkenler sayı ve yüzde ile sunulmuştur. KAH olan ve olmayan gruplarda sürekli değişkenler (LDL, HDL, TG vb), bağımsız gruplarda T-testi, kategorik değişkenler ise (diyaliz, diyabetik ayak, ilaçlar vb.) ki-kare testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Tüm istatistiksel analizlerde p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR Hiperglisemi kontrolü nedeniyle başvuran Tip 2 diyabetli hastalardan KAH tanısı alan 326 hastanın 142 si kadın, 184 ü erkek ve KAH tanısı almayan 345 hastanın 176 sı kadın, 169 u erkektir. Çalışmaya dahil edilen toplam 671 hastanın yaş ortalaması 66.5 olarak bulunmuştur. KAH tanısı alanların yaş ortalaması 66.3±9.7, KAH tanısı almayanların yaş ortalaması 66.8±10.3 dir (Tablo 1). Toplamda çalışmaya dahil edilen 671 hastanın 318 i kadın, 353 ü erkektir (Tablo 1). 2

3 Çalışmaya dahil edilen Tip 2 diyabetli tüm hastaların tanımlayıcı verileri Tablo 1 de sunulmuştur. Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanlarda LDL 107.9±36.4, KAH tanısı almayanlarda 116.4±35.4 dur. Gruplar arasındaki LDL kolesterol düzeyleri ortalamalarının farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanlarda HDL 43.9±12.5, KAH tanısı almayanlarda 48.1±25.8 dir. Gruplar arasındaki HDL kolesterol düzeyleri ortalamalarının farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanlarda ürik asit 6.3±2.5, KAH tanısı almayanlarda 5.9±1.7 dir. Gruplar arasındaki ürik asit düzeyleri ortalamalarının farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların %65 i metformin kullanmaktadır. (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %60 ı, KAH tanısı almayanların %69 u metformin kullanmaktadır. KAH tanısı almış ve almamış gruplar karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulumuştur (p<0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların %32.5 i sülfonilüre grubu ilaç kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %33.7 si, KAH tanısı almayanların %31.3 ü sülfonilüre kullanmaktadır. İki grup karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. (p>0.05) (Tablo 2) Tüm hastaların %13.9 u DPP-4 inhibitörü kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %13.2 si, KAH tanısı almayanların %14.5 i DPP-4 inhibitörü kullanmaktadır. İki grup karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların %10 u acarboz kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %12.3 ü, KAH tanısı almayanların %7.8 i acarboz kullanmaktadır. İki grup karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Tüm hastaların %2.8 i fibrat kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %3.1 i, KAH tanısı almayanların %2.6 sı fibrat kullanmaktadır. İki grup karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların %63 ü statin kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alan hastaların %71.5 i, KAH tanısı almayanların %55.1 i statin kullanmaktadır. İki grup karşılaştırıldığında, aralarında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). 3

4 Tüm hastaların %91.1 i antihipertansif kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %95.1 i, KAH tanısı almayanların %87.2 si bu ilaçları kullanmaktadır. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların %65.1 i ACE inhibitörü veya ARB grubu antihipertansifleri kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %69.3 ü, KAH tanısı almayanların %61 i bu ilaçları kullanmaktadır. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların 45.4 ü insülin kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %54.1 i, KAH tanısı almayanların %38.1 i insülin kullanmaktadır. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Tüm hastaların %32.3 ü sigara içmektedir (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %32.8 i, KAH tanısı almayanların %31.9 u sigara kullanmaktadır. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların %7.5 i alkol kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %7.1 i KAH tanısı almayanların %8.4 ü alkol kullanmaktadır. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların %10 u Miyokard İnfarktusü (MI) geçirmiştir (Tablo 1). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların %86.1 inde hipertansiyon bulunmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %89 unun eşlik eden hipertansiyonu bulunmaktadır. KAH tanısı almayanlarda bu oran %83.5 bulunmuştur. İstatistiksel olarak karşılaştırıldığında aradaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %14.7 si, Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almayan hastaların %14.5 i obezdir. Aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen hastaların %29.8 i diyet, %18.8 i egzersiz yapmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %26.4 ü diyet, %16.6 sı egzersiz yapmaktadır. Bu oranlar Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almayanlarda %33 ve %20.9 dur. Ancak gruplar karşılaştırıldığında aralarındaki fark anlamsız bulunmuştur (p>0.05) (Tablo 2). Hastaların %23.8 inde ailede KAH öyküsü bulunmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %25.2 sinde aile öyküsü vardır, KAH tanısı almayan hastalarda bu oran %22.6 bulunmuştur. Aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır(p>0.05) (Tablo 2). 4

5 Çalışmaya dahil edilen hastaların %10.7 si hipoglisemi atağı geçirmiştir (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastalarda bu oran %11.3, KAH tanısı almayanlarda %10.1 dir. Aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen hastaların %4.5 i SVO geçirmiştir (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %6.1 i, KAH tanısı almayan hastaların %2.9 u SVO geçirmiştir. Aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen hastaların %1.8 i diyalize girmektedir (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %2.8 i, diyalize girmekteyken bu oran KAH tanısı almayanlarda %0.9 dur. Ancak aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen hastaların %5.2 sinda periferik arter hastalığı bulunmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %7.1 inde, KAH tanısı almayan hastaların %3.5 inde bu hastalık vardır. Aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. (p>0.05) Çalışmaya alınan hastaların %0.9 u diyabetik ayak öyküsüne sahiptir (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %1.2 sinde diyabetik ayak vardır, bu oran KAH tanısı almayanlarda %0.6 dır. Aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen hastaların %5.7 sinde nefropati, %26.2 sinde nöropati, %10.7 sinde retinopati vardır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %7.1 inde nefropati, %26.7 sinde nöropati, %12.9 unda retinopati bulunmaktadır. KAH tanısı almayan hastalarla karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen hastaların %33.5 i ASA ve antiagregan kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %39.9 u ASA ve antiagregan kullanmaktadır. Bu oran KAH tanısı almayan hastalarda %27.5 tir. İstatistiksel olarak karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Grupların albüminüri değerleri karşılaştırılırken 30 mg/g kreatinin değeri albümünürinin varlığı kriter olarak kullanılmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastaların %26.5 inde albüminüri bulunmaktadır(tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların 216 sında albüminüri bulunurken, bu sayı KAH tanısı almayanlarda %249 dur. Gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. (p>0.05) Çalışmaya dahil edilen hastaların 123 ünde albüminüri bulunmaktadır. Albüminürisi bulunan hastaların 28 inde retinopati bulunmaktadır. Retinopatinin albüminle ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Albüminürisi bulunan hastaların 36 sında nöropati 5

6 bulunmaktadır. Nöropatinin albüminle ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Albüminürisi bulunan hastaların 8 inde PAH bulunmaktadır. PAH ın albüminle ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Albüminürisi bulunan hastaların 10 u SVO geçirmiştir. SVO nun albüminle ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Grupların tansiyon değerleri karşılaştırılırken, sistolik kan basıncı sınırı 130, diastolik kan basıncı sınırı 80 olarak alınmıştır. Bu değerlerin altındaki hastalar normotansif olarak değerlendirilmiştir. Buna göre hastaların %58.9 u sınırın üzerindedir (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %56.6 sının tansiyon değerleri yüksektir, bu oran KAH tanısı almayanlarda %60.99 dur. Gruplar karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir istatistiksel fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Tablo 1. Çalışmaya dahil edilen Tip 2 diyabetli tüm hastaların tanımlayıcı verileri KAH:Koroner arter hastalığı; SVO:Serebrovasküler olay; PAH:Periferik arter hastalığı; VKİ:Vücut kitle indeksi; PTCA: Perkütan coroner angiografi KAH (-/+) Cinsiyet (K/E) Kullanılan İlaçlar (-/+) 345/ /353 %49/51 %53/47 + % Metformin 235/436 %65 Sülfonilüre 453/218 %32,5 DPP4 inhibitörü 578/93 %14 Fibrat 652/19 %3 Statin 248/423 %63 Antihipertansif 60/611 %91 ACE/ARB 234/437 %65 İnsulin 366/304 %45 ASA/Antiagregan 446/225 %33,5 Acarbose 604/67 %10 Hipertansiyon(-/+) 93/578 %86 HT130 80(-/+) 272/389 %59 Miyokard infarktusu (-/+) 604/67 %10 Nefropati 633/58 %5,7 Nöropati 495/176 %26,2 Retinopati 599/72 %10,7 6

7 SVO 641/30 %4,5 PAH 636/35 %5,2 Diyabetik ayak 665/6 %0,1 Sigara (-/+) 454/217 %32 Alkol(-/+) 619/50 %7,5 Stent(-/+) 564/107 %15,9 PTCA(-/+) 631/40 %6 Diyaliz(-/+) 659/12 %1,8 Diyet(-/+) 471/200 %30 Egzersiz(-/+) 545/126 %19 Ailede KAH(-/+) 511/160 %24 Hipoglisemi (-/+) 599/72 %11 Albuminüri(-/+) 342/123 %26,5 Tablo 2. Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alan ve almayan hastaların karşılaştırmalı verileri Tip 2 Diyabetik Hastalar DEĞİŞKENLER TOPLAM KAH OLAN KAH OLMAYAN p değeri Hasta Sayısı(N) Yaş 66,3±9,7 67±10,3 0,552 Tanı Yaşı ,2±10,09 55,02±11 0,818 Kullanılan İlaçlar Metformin (%60,7) 238(%69) 0,029 Sülfonilüre (%33,7) 108(%31,3) 0,510 Fibrat 19 10(%3,1) 9(%2,6) 0,818 DPP4 İnhibitörü 93 43(%13,2) 50(%14,5) 0,656 Acarbose (%12.3) 27 (%7.8) 0.71 Statin (%71,5) 190(%55,1) 0,000 Antihipertansif (%95.1) 301(%87.2) 0,000 ACE/ARB (%69.3) 211 (%61.2) İnsülin (%53,1) 131(%38,1) 0,000 Total İnsülin Dozu ,03 28,63 49,19 34,17 0,433 7

8 ASA/antiagregan (%39,9) 95(%27,5) 0,001 Lab Bulguları HbA1c 667 7,4±1,6 7,40±4,1 0,941 Glukoz ±59 140,4±51 0,077 Albuminüri ±54 78±287,1 0,105 Potasyum 455 4,7±3,7 4±0,41 0,079 Kreatinin 656 1,1±0,97 0,92±0,28 0,001 LDL Kolesterol ±36,4 116,4±35,4 0,002 HDL Kolesterol ±12,5 48,1±25,8 0,017 Trigliserid ±109,3 168,8±112,8 0,995 Ürik Asit 364 6,35±3 5,8±1,68 0,046 ALT ,8±25,3 23,9±14,75 0,971 CK ,4±81 110±83,7 0,562 CRP ±20,9 16±33,4 0,189 25OHD ,87±13,28 26,2±19 0,070 Sistolik Tansiyon ,36±20,47 137,9±20,24 0,732 Diastolik Tansiyon ,05±11,28 80,65±9,95 0,469 Kilo ,56±14,66 82,85±15,76 0,631 Kilo Alımı 671 0,15±0,67 0,24±1,49 0,292 Kilo Kaybı 670 0,19±0,84 0,23±1,21 0,599 VKI ,97±5,25 30,49±6,08 0,403 Miyokard İnfarktusu 67 51(%15,6) 16(%4,6) 0,000 Hipertansiyon (%89) 288(%83,5) 0,044 Nefropati 38 23(%7,1) 15(%4,3) 0,136 Nöropati (%26,7) 89(%25,8) 0,861 Retinopati 72 42(%12,9) 30(%8,7) 0,082 Sigara Kullanımı (%32.8) 110(%31.9) 0,945 Alkol Kullanımı 52 23(%7.1) 29(%8.4) 0,377 PAH 35 23(%7,1) 12(%3,5) 0,055 Diyabetik Ayak 6 4(%0,6) 2(%1,2) 0,439 8

9 Diyaliz 12 9(%2,8) 3(%0,9) 0,082 Diyet (%26,4) 114(%33) 0,064 Egzersiz (%16,6) 72(%20,9) 0,092 Obezite 98 48(%14,7) 50(%14,5) 1,000 SVO 30 20(%6,1) 10(%2,9) 0,060 Ailede KAH (%25,2) 78(%22,6) 0,469 Hipoglisemi 72 37(%11,3) 35(%10,1) 0,620 Albuminüri ,916 HT ,268 TARTIŞMA Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi ne başvuran Tip 2 diyabetik Türk hasta popülasyonunda KAH gelişmesini etkilediği bilinen risk faktörlerinin incelenmesi ve kullanılan tedavilerin değerlendirilmesinin amaçlandığı çalışmamızda, KAH olanlarda metformin kullanımının daha az olduğu, statin, antihipertansif, asetilsalisilik asid, ACE inhibitörüanjiotensin reseptör blokeri ve insülin kullanımının daha fazla olduğu saptandı. Her iki grup arasında komplikasyonların varlığı açısından fark yoktu. KAH nda LDL kolesterolün statin alımına bağlı daha düşük olduğu, HDL kolesterolün KAH olmayan diyabetiklere göre daha düşük olduğu ve KAH nda ürik asid düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlendi. Mikro ve makroalbuminürisi olan hastalarda diyabet süresi, retinopati ve serebrovasküler olay varlığının daha fazla olduğu saptandı. Ateroskleroz multifaktoriyel bir hastalıktır ve diyabetteki insülin direnci, endotel disfonksiyonu, enflamasyon varlığı, renin-anjiotensinaldosteron sisteminin aktivasyonu, ileri glikasyon son ürünlerinin artışı ve genetik faktörler ateroskleroz gelişimini hızlandırmaktadır. Diyabetli bir hastada KAH nın klinik görünümü kararlı veya kararsız anjina pektoris, miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği veya ani ölüm şeklinde olabilmektedir. Bu nedenle risk altındaki kişilerde diyabetin önlenmesi ve erken tanısı, dislipidemi ve hipertansiyonun erken ve etkin tedavisi, yaşam şekli değişiklikleri, kilo kaybedilmesi ve egzersiz ile birlikte yeni farmakolojik ajanlarla tedavi büyük önem taşımaktadır (2). Bu çalışmamızda, istatistik değerlendirmenin gücünü arttırmak için yaş ve cinsiyet benzer iki grup oluşturulduğundan cinsiyetin KAH ile ilişkisini değerlendiremedik. Yapılan diğer çalışmalarda KAH erkeklerde daha fazla gorulmekle beraber artan yaşla birlikte kadınlarda KAH a bağlı ölümler artmaktadır. Kadınlarda menapozdan sonra KAH prevalansı ve insidansı erkeklerle eşitlenmektedir (2,3) 9

10 KAH oluşumunda kontrol edilemeyen risk faktörlerinden biri olarak tanımlanan aile öyküsü bizim çalışmamızda bağımsız risk faktörü olarak bulunmamıştır. Yapılan diğer bir çalışmada, aile üyelerinde KAH öyküsünün olması, KAH a yakalanma riskini kadınlarda 2.8 kez artırmaktadır (2) Birçok çalışmada kontrol edilebilir risk faktörleri olarak gösterilen sigara kullanımı, alkol kullanımı, diyet-egzersiz ve obezite yaptığımız çalışmada risk faktörü olarak bulunamamıştır. Bu sonuç çalışmaya dahil edilen hasta sayısının göreceli azlığına, 1 yılda dahil edilen hastaların özelliğine ve hasta raporlarındaki veri eksikliğinden kaynaklanabilir. Kontrol edilebilir risk faktörü olarak sayılan hipertansiyon çalışmamızda da bir risk faktörü olarak saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda KAH ın gelisiminde kontrol edilemeyen risk faktorleri olarak aile öyküsü, yaş ve cinsiyet; kontrol edilebilir risk faktorleri olarak obezite, sigara, diabetes mellitus (DM), hipertansiyon (140/90mmHg uzeri), yuksek dansiteli lipoprotein (HDL 40mg/dl altı), düşük dansiteli lipoprotein (LDL 130mg/dl uzeri), total kolesterol (180mg/dl uzeri) ve sedanter yasam belirlenmiştir (4) Tip 2 diyabetik KAH tanısı alan ve KAH tanısı almayan hastalarda nöropati, nefropati ve retinopati ile ilgili anlamlı fark bulunamamıştır. Çalışmalarda diyabete bağlı gelişen nöropatinin MI sırasında gelişen ağrıyı maskelediği ve tanıyı geciktirdiği için önemli bir risk faktörü olduğu saptanmıştır (5). Çalışmamızda nefropatinin ve retionopatinin KAH ile ilişkisi anlamsız bulunmasına karşın, albuminürisi olan hastalarda retinopati ile ilişki anlamlı bulunmuştur. Çalışmamızda, Tip 2 diyabetik albuminürisi olan hastalarda ACE ve ARB kullanımının albuminurisi olmayanlardan farklı olmadığını saptadık. Araştırıcılar Tip 2 diyabetik olgularda yapılmış olan çeşitli çalışmalarda ACE inhibitörü ve ARB kullanımının mikro veya makroalbüminürik normotansif ve hipertansif olgularda nefropatiye gidişi azalttığını göstermiştir (6,7,8). Bazı çalışmalarda albuminürinin KAH gelişim riskini arttırdığı ve retinopati ile birlikte seyrettiği saptanmıştır (2). Albuminürinin makrovasküler olaylardaki etkisini incelediğimizde serebrovasküler olay (SVO) ile birlikteliği anlamlı bulunmuştur. Çalışmamızda KAH ve PAH arasında anlamlı bir ilişki bulunmamasına karşın başka çalışmalarda PAH, diğer bölgelerdeki tıkayıcı arter hastalıklarıyla yakın ilişkili olup gelecekteki kardiyovasküler morbidite ve mortalite için kuvvetli bir ön haberci kabul edilmektedir (1). Tip 2 diyabette en sık rastlanan dislipidemi örneği, hipertrigliseridemi ve HDL düşüklüğüdür (9). TG artışı, HDL düşüklüğü yanında LDL normal veya hafif yükseklik gösterir. TG artışının KAH açısından bir risk faktörü olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (10). Çalışmamızda literatürle uyumlu 10

11 olarak HDL seviyeleri KAH tanısı alanlarda düşük bulunmuşken, LDL seviyeleri KAH tanısı alanlarda yüksek beklenirken düşük bulunmuştur. Bu sonuç KAH tanısı alanlarda dislipidemiyi kontrol altına alacak statin ve fibrat gibi ilaçların kullanımına bağlı olabilir. KAH tanısı almış hastalarda aterosklerozun ilerlemesini önlemek amacıyla dislipideminin tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada aterosklerozu önleyen statin grubu ilaçların kullanımı KAH lılarda yüksek bulunmuştur ancak yine de yeterli değildir. Amerikan Diyabet Cemiyeti 40 yaşın üzerinde olan ve sigara, hipertansiyon gibi KAH risk faktörü olan tüm diyabetiklere LDL kolesterol düzeyine bakılmaksızın statin verilmesini önermektedir (11). Ancak fibrat kullanan hasta sayısının kısıtlılığı nedeniyle, fibrat kullanımıyla ilgili anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. Çalışmamızda ASA ve antiagreganların aterosklerozu engellemesi için tedavide kullanılması nedeni ile KAH tanısı alan diyabetik hastalarda kullanımı fazla bulunmuştur. Aspirin ve antiagreganların erken kullanımının MI ın seyri sırasında mortalitede ilave bir %20 lik azalma sağladığı yapılan başka çalışmalarla gösterilmiştir (12). Metformin kullanımının KAH olanlarda daha az olduğu saptanmıştır. Metformin tip 2 diyabette bir kontreindikasyon yoksa kullanılması ilk basamakta önerilen bir ilaçtır. KAH olanlarda konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği şüphesi nedeni ile az kullanılmış olabileceğini hipoteze ettik. Bunun yanında gastrointestinal yan etkileri nedeni ile tolere edilememiş olabilir. Yine de her iki grupta metforminin %69 dan daha fazla kullanılmış olması beklenirdi. Çalışmamızda, Tip 2 diyabetli hastalarda insülin tedavisi KAH olan hastalarda daha fazla kullanılmaktaydı. Bu durum daha kontrolsüz diyabetiklerde KAH gelişiminin daha fazla olmasına ve buna bağlı insülin başlanmasına bağlı olabilir. Yapılan çalışmalar, hiperinsülineminin aterogenezde rolünün olduğunu ve bunu kısmen, damar duvarında IGF-1 ekspresyonunu artırarak yaptığını göstermektedir. İnsülin; bir taraftan NO üretimini arttırarak faydalı etki gösterirken, diğer yandan damar düz kas hücreleri üzerinden aterogenezi hızlandırıcı etkisi vardır (13). İnsülinin bu etkisinin de hastalarda KAH nı hızlandırmış olabileceği varsayılabilir. Çalışmamızda, ürik asit düzeyi KAH tanısı alan hastalarda KAH tanısı almayan hastalara oranla daha yüksek bulunmuştur. Ürik asit, pürin yıkımı sonucunda meydana gelen son üründür ve koroner arter hastalıklarının minör risk faktörlerinden birisidir. Daha önceki çalışmaların birçoğunda yüksek serum ürik asit düzeyleriyle koroner arter hastalıkları arasındaki ilişki ortaya konmuş ve bazı çalışmalarda hiperürisemi bağımsız bir risk faktörü olarak saptanırken (14), diğerlerinde bu ilişkinin, ürik asidin koroner kalp hastalıkları risk faktörleri (hipertansiyon, obezite, hiperlipidemi, Diabetes Mellitus vs.) ile olan bağlantısı sonucu olduğu ortaya konmuştur ancak ürik asitin koroner arter hastalıklarının ortaya çıkışındaki rolü ve diğer risk faktörleriyle ilişkisi henüz tam olarak açıklanabilmiş değildir. 11

12 Çalışmamızın limitasyonları nedeni ile bazı sonuçlarımız literatürden farklıdır. Tip 2 diyabetli hastalarımızda KAH oluşumunda rolü olan risk faktörleri incelenmiş ve literatürden farklı olarak albuminüri, metabolik kontrol ve diyabet süresi ile ilişki saptanamamıştır. Genetik faktörlerin önemli olduğu KAH ve tip 2 diyabet gibi iki hastalık varlığında farklı toplumlarda tetikleyici faktörler farklı olabilmektedir. Ayrıca hastalarımızın tedavisinde eksik olan noktaları ortaya koymuş olduk. Çalışmamızın daha büyük popülasyonlu grupla yapılacak prospektif çalışmalara yön göstereceğini düşünmekteyiz. KAYNAKÇA 1) Tip 2 diabetes mellitus, Editör: Taylan Kabalak, Yazarlar: Taylan Kabalak, Şevki Çetinkalp, Diabetes mellitus 2009, sayfa: ) Diyabet, ateroskleroz, Kardiyovasküler Hastalıklar, Editör: hasan İlkova, Yazar: Zeynep Oşar, Diabetes mellitus 2009, sayfa: ) Anderson, J., Kessenich, CR. (2001). Women And Coronary Heart Disease The Nurse Practitioner, The American Journal Of Primary Health Care, 26 (8): ) Onat, A. (2001). Turk Halkında Koroner Kalp Hastalıgı Sıklıgının Nedenleri ve Bu Bilginin Risk Degerlendirmesi Ile Korunma Acılarından Buyuk Onemi, Turk Kardiyol Dern Ars, 29 (10): ) Sonmez, K., Pala, S., Mutlu, B., Izgi, A., Bakal, RB., Incedere, O., Kıvılcım, O., Dogan, Y., Turan, F. (2004). Koroner Arter Hastalıgı Bulunan Olgularda Risk Faktorlerinin Erkek ve Kadınlarda Sosyoekonomik Duruma Gore Dagılımı, Anadolu Kardiyoloji Dergisi,: ) Sabuncu T. Diyabette hipertansiyon ve tedavisi, IN: Yılmaz T., Bahçeci M., Büyükbeşe A. Diabetes Mellitusun Modern Tedavisi, 2.Baskı, İstanbul, 2004, p ) Dandona P, Chaudhuri A., Aljada A., Endothelial dysfunction and hypertension in diabetes mellitus, 2004, 33: ) Frohlich ED.Target organ involvement in hypertension a realistiv promise of prevention and reversal, 2004,88: ) Lamarche B., Lemieux I., Despres JP., The small dense LDL phenotype and the risk of coronary heart disease: epidemiology, pathophysiology and therapeutic aspects. Diabetes MED. 1999;25: ) ADA Clinical Practice Recommendations, Diabetes Care, 37, 2014 (Supplement 1) 11) Fontbonne A., Eschwege W, Cambien F, et al., Hypertrigliceridaemia as a risk factor of coronary heart disease mortality in subjects with impaired glucose tolerance of diabetes. Results from the 11-year fallow-up of the Paris Prospective Study, Diabetologia 1989,32: ) Second international study of infarctsurvival collaborative group, Randomisal trial of intravenous streptokinase, oral aspirin, both or neither among 17,187 cases of suspected acute myocardial infarction:isis-2. Lancet 1988;2:

13 13) Diyabetik olmayan iskemik kalp hastalarinda insülin direncinin koroner arter kollateral gelişimine etkisi, Dr. Selda akdeniz, istanbul ) Jhonhson C.L., Rifkind B.M., Sempos C.T. et al: Declining serum total cholesterol levels among US adults: The National Health and Nutrition Surveys. JAMA 1993;269:

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (1) 29-33 (2008) Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı Serkan İpek Doğanşehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Malatya Amaç: Bu çalışma,

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

TİP 2 DİYABET. Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012

TİP 2 DİYABET. Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012 TİP 2 DİYABET Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012 Tip 2 diyabet, insülin direnci ve bunun insülin sekresyonundaki defekt nedeniyle, kompanse edilememesi

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Mehmet Zorlu 1, Ayşen Helvacı 1, Muharrem Kıskaç 1, Servet Yolbaş 1, Cüneyt Ardıç 2, Mustafa Oran 3, Mine Adaş 1

Mehmet Zorlu 1, Ayşen Helvacı 1, Muharrem Kıskaç 1, Servet Yolbaş 1, Cüneyt Ardıç 2, Mustafa Oran 3, Mine Adaş 1 140 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical M. Zorlu Journal ve ark. Tip 2 diyabet ve sessiz miyokard iskemisi Cilt / Vol 37, No 2, 140-144 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

HEMŞİRE SEMPOZYUMU POSTER BİLDİRİLER

HEMŞİRE SEMPOZYUMU POSTER BİLDİRİLER -87- HPB-0 DİYABETLİ HASTALARDA YAYGIN İNSÜLİN KULLANIM HATALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAZI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Rabia Akca Sivas Numune Hastanesi, Sivas GİRİŞ VE AMAÇ: Diyabetli hastalarda yaygın insülin

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması

EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması 164 Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2010;38(3):164-172 EUROASPIRE III: Türkiye ile Avrupa nın karşılaştırılması EUROASPIRE III: a comparison between Turkey and Europe Dr. Lale Tokgözoğlu,

Detaylı

Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler

Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler Özgün Araşt rma Original Investigation 111 Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler Frequency and affecting factors of metabolic syndrome in women older than

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

Erişkinlerde en sık görülen kardiyovasküler hastalık. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü

Erişkinlerde en sık görülen kardiyovasküler hastalık. Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü DERLEME Hemşirelik Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 4 Ekim 2012 Koroner Arter Hastalıkları Risk Faktörleri: Primer ve Sekonder Korunmada Hemşirelerin Rolü Emine Türkmen 1, Aysel

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI KARDİYAK OTONOM NÖROPATİLİ DİYABETİK SIÇANLARDA BUPİVAKAİN İLE İNDÜKLENEN ASİSTOLİ TEDAVİSİ İÇİN LİPİD İNFÜZYONUNUN

Detaylı

Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları

Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları Özgün Araştırma / Original Investigation 59 Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastaların Kardiyak Risk Faktörleri ile İlgili Önerilere Uyumları Compliance of Patients Admitted to a Cardiology Outpatient

Detaylı

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi

Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı ile Karotis Arter İntima-Media Kalınlığının İlişkisi ARAŞTIRMA YAZISI Göğüs Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Stabil Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında İnflamatuar Belirteçler ve Hastalık Ağırlığı

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

OBEZİTE VE TİP 2 DİYABET

OBEZİTE VE TİP 2 DİYABET OBEZİTE VE TİP 2 DİYABET Hazırlayan Doç. Dr. Emine Akal Yıldız Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA İkinci Basım : 2012 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı uludag@gazi.edu.tr 1963 yılında Ankara da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun

Detaylı

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ RADYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi

Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Oral Antidiyabetik İlaçlar Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisi Prof. Dr. Göksun AYVAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD ayvaz@gazi.edu.tr 1960 yılında Erzincan da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden 1983 yılında mezun oldu.

Detaylı

DİYABETTE DİRENÇLİ HİPERTANSİYON VE DİSLİPİDEMİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI

DİYABETTE DİRENÇLİ HİPERTANSİYON VE DİSLİPİDEMİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI DİYABETTE DİRENÇLİ HİPERTANSİYON VE DİSLİPİDEMİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI Doç. Dr. Güzin FİDAN YAYLALI Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları DM VE HT Hipertansiyon Albuminuri

Detaylı