Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler"

Transkript

1 Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Aslıhan Aladağ, Meriç Ergene, Mine Koru, Mine Senem Yılmaz Danışman: Doç. Dr. Aslı Nar ÖZET Tip 2 diyabet ve koroner arter hastalığı (KAH), günümüzde önemli birer morbidite ve mortalite nedenidirler. Bu çalışmada Tip 2 diyabetik Türk hasta popülasyonunda KAH gelişmesini etkilediği bilinen risk faktörlerinin incelenmesi ve kullanılan tedavilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi ne, Aralık 2012 ve Aralık 2013 tarihleri arasında hiperglisemi kontrolü amacıyla başvuran Tip 2 diyabetli, yaş ve cinsiyet açısından eşitlik sağlanan 326 KAH olan ve 345 KAH olmayan iki grubun bakılan parametreleri arasında KAH olanlarda metformin kullanımının daha az olduğu, statin, antihipertansif, asetilsalisilik asid, ACE inhibitörü-anjiotensin reseptör blokeri ve insülin kullanımının daha fazla olduğu saptandı. Her iki grup arasında komplikasyonların varlığı açısından fark yoktu. KAH nda LDL kolesterolün statin alımına bağlı daha düşük olduğu, HDL kolesterolün KAH olmayan diyabetiklere göre daha düşük olduğu ve KAH nda ürik asid düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlendi. Mikro ve makroalbuminürisi olan hastalarda diyabet süresi, retinopati ve serebrovasküler olay varlığının daha fazla olduğu saptandı. Genetik faktörlerin önemli olduğu KAH ve tip 2 diyabet gibi iki hastalık varlığında farklı toplumlarda tetikleyici faktörler farklı olabilmektedir. Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, koroner arter hastalığı, diyabetik komplikasyon, dislipidemi, albüminüri GİRİŞ Tip 2 diabetes mellitus, insülin direnci ve beta hücresi insülin salgı kusuru birlikteliği ile ortaya çıkan ve toplumda en yaygın görülen metabolizma hastalığıdır (1). Mikro ve makroanjiopatik değişimlerden kaynaklanan kronik komplikasyonları önemli morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. Görme kaybı, böbrek yetmezliği ve ayak ampütasyonu nedenlerinin başında diyabet gelmektedir (1). Tip 2 diyabetlilerde kardiovasküler olay riski diyabeti olmayan bireylere göre 2-4 kat daha yüksektir. Tip 2 diyabetlilerin %75 inde mortalite nedeni koroner arter hastalığından kaynaklanmaktadır (1). İnsülin direnci, endotel disfonksiyonu, 1

2 enflamasyon varlığı, renin-anjiotensin-aldosteron sisteminin aktivasyonu, ileri glikasyon son ürünlerinin artışı ve genetik faktörler ateroskleroz gelişiminde sorumlu tutulan mekanizmalardır (1). Diyabetik komplikasyonların önlenebilmesi için yaşam şekli değişikliği yanında hiperglisemiyi kontrol eden metformin, sülfonilüre, glinidler, pioglitazon, DPP-4 inhibitörü, akarboz, GLP-1 analogları ve insülin; dislipidemiyi kontrol eden statin, fibrat gibi ilaçlar ve antihipertansifler kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda, diyabet süresi, metabolik kontrol, hipertansiyon, dislipidemi ve albüminüri (diyabetik nefropatinin akut faz göstergesi) tip 2 diyabetli hastalarda KAH gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, Tip 2 diyabetik Türk hasta popülasyonunda KAH gelişmesini etkilediği bilinen risk faktörlerinin sistematik olarak incelenmesi ve kullanılan tedavilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi ne, Aralık 2012 ve Aralık 2013 tarihleri arasında hiperglisemi kontrolü amacıyla başvuran Tip 2 diyabetli, yaş ve cinsiyet açısından eşitlik sağlanan 326 KAH olan ve 345 KAH olmayan hastanın dosyaları retrospektif incelenmiştir. Hastaların son laboratuvar ve muayene bulguları, aldığı ilaçlar, diyabetik komplikasyonlardan oluşan 62 parametre arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığı araştırılmıştır. Laboratuvar verileri ve klinikle entegre konulmuş KAH tanısı, olgu ve kontrol grubu belirlenmesinde tek kriter olarak kabul edilmiştir. KAH tanısı alan ve almayan tip 2 diyabetik hastalardan elde edilen veriler, SPSS 17.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Sürekli değişkenler ortalama±standart sapma; kategorik değişkenler sayı ve yüzde ile sunulmuştur. KAH olan ve olmayan gruplarda sürekli değişkenler (LDL, HDL, TG vb), bağımsız gruplarda T-testi, kategorik değişkenler ise (diyaliz, diyabetik ayak, ilaçlar vb.) ki-kare testi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Tüm istatistiksel analizlerde p<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR Hiperglisemi kontrolü nedeniyle başvuran Tip 2 diyabetli hastalardan KAH tanısı alan 326 hastanın 142 si kadın, 184 ü erkek ve KAH tanısı almayan 345 hastanın 176 sı kadın, 169 u erkektir. Çalışmaya dahil edilen toplam 671 hastanın yaş ortalaması 66.5 olarak bulunmuştur. KAH tanısı alanların yaş ortalaması 66.3±9.7, KAH tanısı almayanların yaş ortalaması 66.8±10.3 dir (Tablo 1). Toplamda çalışmaya dahil edilen 671 hastanın 318 i kadın, 353 ü erkektir (Tablo 1). 2

3 Çalışmaya dahil edilen Tip 2 diyabetli tüm hastaların tanımlayıcı verileri Tablo 1 de sunulmuştur. Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanlarda LDL 107.9±36.4, KAH tanısı almayanlarda 116.4±35.4 dur. Gruplar arasındaki LDL kolesterol düzeyleri ortalamalarının farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanlarda HDL 43.9±12.5, KAH tanısı almayanlarda 48.1±25.8 dir. Gruplar arasındaki HDL kolesterol düzeyleri ortalamalarının farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanlarda ürik asit 6.3±2.5, KAH tanısı almayanlarda 5.9±1.7 dir. Gruplar arasındaki ürik asit düzeyleri ortalamalarının farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların %65 i metformin kullanmaktadır. (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %60 ı, KAH tanısı almayanların %69 u metformin kullanmaktadır. KAH tanısı almış ve almamış gruplar karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulumuştur (p<0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların %32.5 i sülfonilüre grubu ilaç kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %33.7 si, KAH tanısı almayanların %31.3 ü sülfonilüre kullanmaktadır. İki grup karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. (p>0.05) (Tablo 2) Tüm hastaların %13.9 u DPP-4 inhibitörü kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %13.2 si, KAH tanısı almayanların %14.5 i DPP-4 inhibitörü kullanmaktadır. İki grup karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların %10 u acarboz kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %12.3 ü, KAH tanısı almayanların %7.8 i acarboz kullanmaktadır. İki grup karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Tüm hastaların %2.8 i fibrat kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %3.1 i, KAH tanısı almayanların %2.6 sı fibrat kullanmaktadır. İki grup karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların %63 ü statin kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alan hastaların %71.5 i, KAH tanısı almayanların %55.1 i statin kullanmaktadır. İki grup karşılaştırıldığında, aralarında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). 3

4 Tüm hastaların %91.1 i antihipertansif kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %95.1 i, KAH tanısı almayanların %87.2 si bu ilaçları kullanmaktadır. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların %65.1 i ACE inhibitörü veya ARB grubu antihipertansifleri kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %69.3 ü, KAH tanısı almayanların %61 i bu ilaçları kullanmaktadır. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların 45.4 ü insülin kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %54.1 i, KAH tanısı almayanların %38.1 i insülin kullanmaktadır. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Tüm hastaların %32.3 ü sigara içmektedir (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %32.8 i, KAH tanısı almayanların %31.9 u sigara kullanmaktadır. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların %7.5 i alkol kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %7.1 i KAH tanısı almayanların %8.4 ü alkol kullanmaktadır. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların %10 u Miyokard İnfarktusü (MI) geçirmiştir (Tablo 1). Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların %86.1 inde hipertansiyon bulunmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %89 unun eşlik eden hipertansiyonu bulunmaktadır. KAH tanısı almayanlarda bu oran %83.5 bulunmuştur. İstatistiksel olarak karşılaştırıldığında aradaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %14.7 si, Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almayan hastaların %14.5 i obezdir. Aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen hastaların %29.8 i diyet, %18.8 i egzersiz yapmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %26.4 ü diyet, %16.6 sı egzersiz yapmaktadır. Bu oranlar Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almayanlarda %33 ve %20.9 dur. Ancak gruplar karşılaştırıldığında aralarındaki fark anlamsız bulunmuştur (p>0.05) (Tablo 2). Hastaların %23.8 inde ailede KAH öyküsü bulunmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %25.2 sinde aile öyküsü vardır, KAH tanısı almayan hastalarda bu oran %22.6 bulunmuştur. Aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır(p>0.05) (Tablo 2). 4

5 Çalışmaya dahil edilen hastaların %10.7 si hipoglisemi atağı geçirmiştir (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastalarda bu oran %11.3, KAH tanısı almayanlarda %10.1 dir. Aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen hastaların %4.5 i SVO geçirmiştir (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %6.1 i, KAH tanısı almayan hastaların %2.9 u SVO geçirmiştir. Aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen hastaların %1.8 i diyalize girmektedir (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %2.8 i, diyalize girmekteyken bu oran KAH tanısı almayanlarda %0.9 dur. Ancak aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen hastaların %5.2 sinda periferik arter hastalığı bulunmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %7.1 inde, KAH tanısı almayan hastaların %3.5 inde bu hastalık vardır. Aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. (p>0.05) Çalışmaya alınan hastaların %0.9 u diyabetik ayak öyküsüne sahiptir (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %1.2 sinde diyabetik ayak vardır, bu oran KAH tanısı almayanlarda %0.6 dır. Aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen hastaların %5.7 sinde nefropati, %26.2 sinde nöropati, %10.7 sinde retinopati vardır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %7.1 inde nefropati, %26.7 sinde nöropati, %12.9 unda retinopati bulunmaktadır. KAH tanısı almayan hastalarla karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Çalışmaya dahil edilen hastaların %33.5 i ASA ve antiagregan kullanmaktadır (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların %39.9 u ASA ve antiagregan kullanmaktadır. Bu oran KAH tanısı almayan hastalarda %27.5 tir. İstatistiksel olarak karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Grupların albüminüri değerleri karşılaştırılırken 30 mg/g kreatinin değeri albümünürinin varlığı kriter olarak kullanılmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastaların %26.5 inde albüminüri bulunmaktadır(tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı almış hastaların 216 sında albüminüri bulunurken, bu sayı KAH tanısı almayanlarda %249 dur. Gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. (p>0.05) Çalışmaya dahil edilen hastaların 123 ünde albüminüri bulunmaktadır. Albüminürisi bulunan hastaların 28 inde retinopati bulunmaktadır. Retinopatinin albüminle ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Albüminürisi bulunan hastaların 36 sında nöropati 5

6 bulunmaktadır. Nöropatinin albüminle ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Albüminürisi bulunan hastaların 8 inde PAH bulunmaktadır. PAH ın albüminle ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Albüminürisi bulunan hastaların 10 u SVO geçirmiştir. SVO nun albüminle ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05) (Tablo 2). Grupların tansiyon değerleri karşılaştırılırken, sistolik kan basıncı sınırı 130, diastolik kan basıncı sınırı 80 olarak alınmıştır. Bu değerlerin altındaki hastalar normotansif olarak değerlendirilmiştir. Buna göre hastaların %58.9 u sınırın üzerindedir (Tablo 1). Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alanların %56.6 sının tansiyon değerleri yüksektir, bu oran KAH tanısı almayanlarda %60.99 dur. Gruplar karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir istatistiksel fark bulunmamıştır (p>0.05) (Tablo 2). Tablo 1. Çalışmaya dahil edilen Tip 2 diyabetli tüm hastaların tanımlayıcı verileri KAH:Koroner arter hastalığı; SVO:Serebrovasküler olay; PAH:Periferik arter hastalığı; VKİ:Vücut kitle indeksi; PTCA: Perkütan coroner angiografi KAH (-/+) Cinsiyet (K/E) Kullanılan İlaçlar (-/+) 345/ /353 %49/51 %53/47 + % Metformin 235/436 %65 Sülfonilüre 453/218 %32,5 DPP4 inhibitörü 578/93 %14 Fibrat 652/19 %3 Statin 248/423 %63 Antihipertansif 60/611 %91 ACE/ARB 234/437 %65 İnsulin 366/304 %45 ASA/Antiagregan 446/225 %33,5 Acarbose 604/67 %10 Hipertansiyon(-/+) 93/578 %86 HT130 80(-/+) 272/389 %59 Miyokard infarktusu (-/+) 604/67 %10 Nefropati 633/58 %5,7 Nöropati 495/176 %26,2 Retinopati 599/72 %10,7 6

7 SVO 641/30 %4,5 PAH 636/35 %5,2 Diyabetik ayak 665/6 %0,1 Sigara (-/+) 454/217 %32 Alkol(-/+) 619/50 %7,5 Stent(-/+) 564/107 %15,9 PTCA(-/+) 631/40 %6 Diyaliz(-/+) 659/12 %1,8 Diyet(-/+) 471/200 %30 Egzersiz(-/+) 545/126 %19 Ailede KAH(-/+) 511/160 %24 Hipoglisemi (-/+) 599/72 %11 Albuminüri(-/+) 342/123 %26,5 Tablo 2. Tip 2 diyabetli olup KAH tanısı alan ve almayan hastaların karşılaştırmalı verileri Tip 2 Diyabetik Hastalar DEĞİŞKENLER TOPLAM KAH OLAN KAH OLMAYAN p değeri Hasta Sayısı(N) Yaş 66,3±9,7 67±10,3 0,552 Tanı Yaşı ,2±10,09 55,02±11 0,818 Kullanılan İlaçlar Metformin (%60,7) 238(%69) 0,029 Sülfonilüre (%33,7) 108(%31,3) 0,510 Fibrat 19 10(%3,1) 9(%2,6) 0,818 DPP4 İnhibitörü 93 43(%13,2) 50(%14,5) 0,656 Acarbose (%12.3) 27 (%7.8) 0.71 Statin (%71,5) 190(%55,1) 0,000 Antihipertansif (%95.1) 301(%87.2) 0,000 ACE/ARB (%69.3) 211 (%61.2) İnsülin (%53,1) 131(%38,1) 0,000 Total İnsülin Dozu ,03 28,63 49,19 34,17 0,433 7

8 ASA/antiagregan (%39,9) 95(%27,5) 0,001 Lab Bulguları HbA1c 667 7,4±1,6 7,40±4,1 0,941 Glukoz ±59 140,4±51 0,077 Albuminüri ±54 78±287,1 0,105 Potasyum 455 4,7±3,7 4±0,41 0,079 Kreatinin 656 1,1±0,97 0,92±0,28 0,001 LDL Kolesterol ±36,4 116,4±35,4 0,002 HDL Kolesterol ±12,5 48,1±25,8 0,017 Trigliserid ±109,3 168,8±112,8 0,995 Ürik Asit 364 6,35±3 5,8±1,68 0,046 ALT ,8±25,3 23,9±14,75 0,971 CK ,4±81 110±83,7 0,562 CRP ±20,9 16±33,4 0,189 25OHD ,87±13,28 26,2±19 0,070 Sistolik Tansiyon ,36±20,47 137,9±20,24 0,732 Diastolik Tansiyon ,05±11,28 80,65±9,95 0,469 Kilo ,56±14,66 82,85±15,76 0,631 Kilo Alımı 671 0,15±0,67 0,24±1,49 0,292 Kilo Kaybı 670 0,19±0,84 0,23±1,21 0,599 VKI ,97±5,25 30,49±6,08 0,403 Miyokard İnfarktusu 67 51(%15,6) 16(%4,6) 0,000 Hipertansiyon (%89) 288(%83,5) 0,044 Nefropati 38 23(%7,1) 15(%4,3) 0,136 Nöropati (%26,7) 89(%25,8) 0,861 Retinopati 72 42(%12,9) 30(%8,7) 0,082 Sigara Kullanımı (%32.8) 110(%31.9) 0,945 Alkol Kullanımı 52 23(%7.1) 29(%8.4) 0,377 PAH 35 23(%7,1) 12(%3,5) 0,055 Diyabetik Ayak 6 4(%0,6) 2(%1,2) 0,439 8

9 Diyaliz 12 9(%2,8) 3(%0,9) 0,082 Diyet (%26,4) 114(%33) 0,064 Egzersiz (%16,6) 72(%20,9) 0,092 Obezite 98 48(%14,7) 50(%14,5) 1,000 SVO 30 20(%6,1) 10(%2,9) 0,060 Ailede KAH (%25,2) 78(%22,6) 0,469 Hipoglisemi 72 37(%11,3) 35(%10,1) 0,620 Albuminüri ,916 HT ,268 TARTIŞMA Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi ne başvuran Tip 2 diyabetik Türk hasta popülasyonunda KAH gelişmesini etkilediği bilinen risk faktörlerinin incelenmesi ve kullanılan tedavilerin değerlendirilmesinin amaçlandığı çalışmamızda, KAH olanlarda metformin kullanımının daha az olduğu, statin, antihipertansif, asetilsalisilik asid, ACE inhibitörüanjiotensin reseptör blokeri ve insülin kullanımının daha fazla olduğu saptandı. Her iki grup arasında komplikasyonların varlığı açısından fark yoktu. KAH nda LDL kolesterolün statin alımına bağlı daha düşük olduğu, HDL kolesterolün KAH olmayan diyabetiklere göre daha düşük olduğu ve KAH nda ürik asid düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlendi. Mikro ve makroalbuminürisi olan hastalarda diyabet süresi, retinopati ve serebrovasküler olay varlığının daha fazla olduğu saptandı. Ateroskleroz multifaktoriyel bir hastalıktır ve diyabetteki insülin direnci, endotel disfonksiyonu, enflamasyon varlığı, renin-anjiotensinaldosteron sisteminin aktivasyonu, ileri glikasyon son ürünlerinin artışı ve genetik faktörler ateroskleroz gelişimini hızlandırmaktadır. Diyabetli bir hastada KAH nın klinik görünümü kararlı veya kararsız anjina pektoris, miyokard infarktüsü, kalp yetmezliği veya ani ölüm şeklinde olabilmektedir. Bu nedenle risk altındaki kişilerde diyabetin önlenmesi ve erken tanısı, dislipidemi ve hipertansiyonun erken ve etkin tedavisi, yaşam şekli değişiklikleri, kilo kaybedilmesi ve egzersiz ile birlikte yeni farmakolojik ajanlarla tedavi büyük önem taşımaktadır (2). Bu çalışmamızda, istatistik değerlendirmenin gücünü arttırmak için yaş ve cinsiyet benzer iki grup oluşturulduğundan cinsiyetin KAH ile ilişkisini değerlendiremedik. Yapılan diğer çalışmalarda KAH erkeklerde daha fazla gorulmekle beraber artan yaşla birlikte kadınlarda KAH a bağlı ölümler artmaktadır. Kadınlarda menapozdan sonra KAH prevalansı ve insidansı erkeklerle eşitlenmektedir (2,3) 9

10 KAH oluşumunda kontrol edilemeyen risk faktörlerinden biri olarak tanımlanan aile öyküsü bizim çalışmamızda bağımsız risk faktörü olarak bulunmamıştır. Yapılan diğer bir çalışmada, aile üyelerinde KAH öyküsünün olması, KAH a yakalanma riskini kadınlarda 2.8 kez artırmaktadır (2) Birçok çalışmada kontrol edilebilir risk faktörleri olarak gösterilen sigara kullanımı, alkol kullanımı, diyet-egzersiz ve obezite yaptığımız çalışmada risk faktörü olarak bulunamamıştır. Bu sonuç çalışmaya dahil edilen hasta sayısının göreceli azlığına, 1 yılda dahil edilen hastaların özelliğine ve hasta raporlarındaki veri eksikliğinden kaynaklanabilir. Kontrol edilebilir risk faktörü olarak sayılan hipertansiyon çalışmamızda da bir risk faktörü olarak saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda KAH ın gelisiminde kontrol edilemeyen risk faktorleri olarak aile öyküsü, yaş ve cinsiyet; kontrol edilebilir risk faktorleri olarak obezite, sigara, diabetes mellitus (DM), hipertansiyon (140/90mmHg uzeri), yuksek dansiteli lipoprotein (HDL 40mg/dl altı), düşük dansiteli lipoprotein (LDL 130mg/dl uzeri), total kolesterol (180mg/dl uzeri) ve sedanter yasam belirlenmiştir (4) Tip 2 diyabetik KAH tanısı alan ve KAH tanısı almayan hastalarda nöropati, nefropati ve retinopati ile ilgili anlamlı fark bulunamamıştır. Çalışmalarda diyabete bağlı gelişen nöropatinin MI sırasında gelişen ağrıyı maskelediği ve tanıyı geciktirdiği için önemli bir risk faktörü olduğu saptanmıştır (5). Çalışmamızda nefropatinin ve retionopatinin KAH ile ilişkisi anlamsız bulunmasına karşın, albuminürisi olan hastalarda retinopati ile ilişki anlamlı bulunmuştur. Çalışmamızda, Tip 2 diyabetik albuminürisi olan hastalarda ACE ve ARB kullanımının albuminurisi olmayanlardan farklı olmadığını saptadık. Araştırıcılar Tip 2 diyabetik olgularda yapılmış olan çeşitli çalışmalarda ACE inhibitörü ve ARB kullanımının mikro veya makroalbüminürik normotansif ve hipertansif olgularda nefropatiye gidişi azalttığını göstermiştir (6,7,8). Bazı çalışmalarda albuminürinin KAH gelişim riskini arttırdığı ve retinopati ile birlikte seyrettiği saptanmıştır (2). Albuminürinin makrovasküler olaylardaki etkisini incelediğimizde serebrovasküler olay (SVO) ile birlikteliği anlamlı bulunmuştur. Çalışmamızda KAH ve PAH arasında anlamlı bir ilişki bulunmamasına karşın başka çalışmalarda PAH, diğer bölgelerdeki tıkayıcı arter hastalıklarıyla yakın ilişkili olup gelecekteki kardiyovasküler morbidite ve mortalite için kuvvetli bir ön haberci kabul edilmektedir (1). Tip 2 diyabette en sık rastlanan dislipidemi örneği, hipertrigliseridemi ve HDL düşüklüğüdür (9). TG artışı, HDL düşüklüğü yanında LDL normal veya hafif yükseklik gösterir. TG artışının KAH açısından bir risk faktörü olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (10). Çalışmamızda literatürle uyumlu 10

11 olarak HDL seviyeleri KAH tanısı alanlarda düşük bulunmuşken, LDL seviyeleri KAH tanısı alanlarda yüksek beklenirken düşük bulunmuştur. Bu sonuç KAH tanısı alanlarda dislipidemiyi kontrol altına alacak statin ve fibrat gibi ilaçların kullanımına bağlı olabilir. KAH tanısı almış hastalarda aterosklerozun ilerlemesini önlemek amacıyla dislipideminin tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada aterosklerozu önleyen statin grubu ilaçların kullanımı KAH lılarda yüksek bulunmuştur ancak yine de yeterli değildir. Amerikan Diyabet Cemiyeti 40 yaşın üzerinde olan ve sigara, hipertansiyon gibi KAH risk faktörü olan tüm diyabetiklere LDL kolesterol düzeyine bakılmaksızın statin verilmesini önermektedir (11). Ancak fibrat kullanan hasta sayısının kısıtlılığı nedeniyle, fibrat kullanımıyla ilgili anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. Çalışmamızda ASA ve antiagreganların aterosklerozu engellemesi için tedavide kullanılması nedeni ile KAH tanısı alan diyabetik hastalarda kullanımı fazla bulunmuştur. Aspirin ve antiagreganların erken kullanımının MI ın seyri sırasında mortalitede ilave bir %20 lik azalma sağladığı yapılan başka çalışmalarla gösterilmiştir (12). Metformin kullanımının KAH olanlarda daha az olduğu saptanmıştır. Metformin tip 2 diyabette bir kontreindikasyon yoksa kullanılması ilk basamakta önerilen bir ilaçtır. KAH olanlarda konjestif kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği şüphesi nedeni ile az kullanılmış olabileceğini hipoteze ettik. Bunun yanında gastrointestinal yan etkileri nedeni ile tolere edilememiş olabilir. Yine de her iki grupta metforminin %69 dan daha fazla kullanılmış olması beklenirdi. Çalışmamızda, Tip 2 diyabetli hastalarda insülin tedavisi KAH olan hastalarda daha fazla kullanılmaktaydı. Bu durum daha kontrolsüz diyabetiklerde KAH gelişiminin daha fazla olmasına ve buna bağlı insülin başlanmasına bağlı olabilir. Yapılan çalışmalar, hiperinsülineminin aterogenezde rolünün olduğunu ve bunu kısmen, damar duvarında IGF-1 ekspresyonunu artırarak yaptığını göstermektedir. İnsülin; bir taraftan NO üretimini arttırarak faydalı etki gösterirken, diğer yandan damar düz kas hücreleri üzerinden aterogenezi hızlandırıcı etkisi vardır (13). İnsülinin bu etkisinin de hastalarda KAH nı hızlandırmış olabileceği varsayılabilir. Çalışmamızda, ürik asit düzeyi KAH tanısı alan hastalarda KAH tanısı almayan hastalara oranla daha yüksek bulunmuştur. Ürik asit, pürin yıkımı sonucunda meydana gelen son üründür ve koroner arter hastalıklarının minör risk faktörlerinden birisidir. Daha önceki çalışmaların birçoğunda yüksek serum ürik asit düzeyleriyle koroner arter hastalıkları arasındaki ilişki ortaya konmuş ve bazı çalışmalarda hiperürisemi bağımsız bir risk faktörü olarak saptanırken (14), diğerlerinde bu ilişkinin, ürik asidin koroner kalp hastalıkları risk faktörleri (hipertansiyon, obezite, hiperlipidemi, Diabetes Mellitus vs.) ile olan bağlantısı sonucu olduğu ortaya konmuştur ancak ürik asitin koroner arter hastalıklarının ortaya çıkışındaki rolü ve diğer risk faktörleriyle ilişkisi henüz tam olarak açıklanabilmiş değildir. 11

12 Çalışmamızın limitasyonları nedeni ile bazı sonuçlarımız literatürden farklıdır. Tip 2 diyabetli hastalarımızda KAH oluşumunda rolü olan risk faktörleri incelenmiş ve literatürden farklı olarak albuminüri, metabolik kontrol ve diyabet süresi ile ilişki saptanamamıştır. Genetik faktörlerin önemli olduğu KAH ve tip 2 diyabet gibi iki hastalık varlığında farklı toplumlarda tetikleyici faktörler farklı olabilmektedir. Ayrıca hastalarımızın tedavisinde eksik olan noktaları ortaya koymuş olduk. Çalışmamızın daha büyük popülasyonlu grupla yapılacak prospektif çalışmalara yön göstereceğini düşünmekteyiz. KAYNAKÇA 1) Tip 2 diabetes mellitus, Editör: Taylan Kabalak, Yazarlar: Taylan Kabalak, Şevki Çetinkalp, Diabetes mellitus 2009, sayfa: ) Diyabet, ateroskleroz, Kardiyovasküler Hastalıklar, Editör: hasan İlkova, Yazar: Zeynep Oşar, Diabetes mellitus 2009, sayfa: ) Anderson, J., Kessenich, CR. (2001). Women And Coronary Heart Disease The Nurse Practitioner, The American Journal Of Primary Health Care, 26 (8): ) Onat, A. (2001). Turk Halkında Koroner Kalp Hastalıgı Sıklıgının Nedenleri ve Bu Bilginin Risk Degerlendirmesi Ile Korunma Acılarından Buyuk Onemi, Turk Kardiyol Dern Ars, 29 (10): ) Sonmez, K., Pala, S., Mutlu, B., Izgi, A., Bakal, RB., Incedere, O., Kıvılcım, O., Dogan, Y., Turan, F. (2004). Koroner Arter Hastalıgı Bulunan Olgularda Risk Faktorlerinin Erkek ve Kadınlarda Sosyoekonomik Duruma Gore Dagılımı, Anadolu Kardiyoloji Dergisi,: ) Sabuncu T. Diyabette hipertansiyon ve tedavisi, IN: Yılmaz T., Bahçeci M., Büyükbeşe A. Diabetes Mellitusun Modern Tedavisi, 2.Baskı, İstanbul, 2004, p ) Dandona P, Chaudhuri A., Aljada A., Endothelial dysfunction and hypertension in diabetes mellitus, 2004, 33: ) Frohlich ED.Target organ involvement in hypertension a realistiv promise of prevention and reversal, 2004,88: ) Lamarche B., Lemieux I., Despres JP., The small dense LDL phenotype and the risk of coronary heart disease: epidemiology, pathophysiology and therapeutic aspects. Diabetes MED. 1999;25: ) ADA Clinical Practice Recommendations, Diabetes Care, 37, 2014 (Supplement 1) 11) Fontbonne A., Eschwege W, Cambien F, et al., Hypertrigliceridaemia as a risk factor of coronary heart disease mortality in subjects with impaired glucose tolerance of diabetes. Results from the 11-year fallow-up of the Paris Prospective Study, Diabetologia 1989,32: ) Second international study of infarctsurvival collaborative group, Randomisal trial of intravenous streptokinase, oral aspirin, both or neither among 17,187 cases of suspected acute myocardial infarction:isis-2. Lancet 1988;2:

13 13) Diyabetik olmayan iskemik kalp hastalarinda insülin direncinin koroner arter kollateral gelişimine etkisi, Dr. Selda akdeniz, istanbul ) Jhonhson C.L., Rifkind B.M., Sempos C.T. et al: Declining serum total cholesterol levels among US adults: The National Health and Nutrition Surveys. JAMA 1993;269:

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli

Diyabetik Hasta Takibi. Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Diyabetik Hasta Takibi Dr. Hasan Onat PHD Diyabet Çalışma Grubu İnece ASM, Kırklareli Amaç Bu oturum sonunda katılımıcı hekimler birinci basamakta Diyabet hastalığının yönetimi konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı

Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Chronic REnal Disease In Turkey CREDIT Hipertansiyon ve Kronik Böbrek Hastalığı Alt Analiz Sonuçları Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi CREDIT: Kilometre Taşları

Detaylı

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay

Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom Tanı Tedavi Dr. Abdullah Okyay Metabolik Sendrom İnsülin direnci (İR) zemininde ortaya çıkan Abdominal obesite Bozulmuş glukoz toleransı (BGT) veya DM HT Dislipidemi Enflamasyon, endotel

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler

Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Miraç Vural Keskinler Metabolik Sendrom ve Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr Miraç Vural Keskinler Önce sentez DM ve MS Akılcı İlaç Kullanımı Oral antidiyabetik ajanlar İnsülin Glp-1 analogları Antihipertansif ilaçlar Hipolipidemik

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Basit ve ucuz bazı testlerle erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karģın,

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI:

DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: DİYABET TEDAVİSİNDE HEDEF KAN BASINCI: Hedef ne olmalı? İntensif tedavi gereklimi? PROF.DR.TEVFİK SABUNCU Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 2003 JNC-VII Hipertansiyon Sınıflandırması

Detaylı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Hipertansiyon ve akut hipertansif atakta ne yapmalı? Prof. Dr. Zeki Öngen İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Sağlıklı kişi Hipertansiyon: ne yapmalı? Risk faktörlerinden ölüme kardiyovasküler

Detaylı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı

¹GÜTF İç Hastalıkları ABD, ²GÜTF Endokrinoloji Bilim Dalı, ³HÜTF Geriatri Bilim Dalı ⁴GÜTF Biyokimya Bilim Dalı Dr. Derda GÖKÇE¹, Prof. Dr. İlhan YETKİN², Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN³, Doç. Dr. Özlem GÜLBAHAR⁴, Uzm. Dr. Rana Tuna DOĞRUL³, Uzm. Dr. Cemal KIZILARSLANOĞLU³, Uzm. Dr. Muhittin YALÇIN² ¹GÜTF İç Hastalıkları

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 7 Kasım 2007 ULUSLARARASI DİYABET TEDAVİ PRATİKLERİ KAYIT ÇALIŞMASI NIN (IDMPS) TÜRKİYE SONUÇLARI HEDEF TEDAVİ KALİTESİNİ ARTIRMAK ÇALIŞMANIN AMACI ve YÖNTEMİ Uluslararası

Detaylı

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Johanna M. Geleijnse,* Cees Vermeer,** Diederick E. Grobbee, Leon J. Schurgers,** Marjo H. J. Knapen,**

Detaylı

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor?

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Hasan Mervan AYTAÇ, Sinem ACAR, Nazan AYDIN Bakırköy Prof. Dr. Mazhar

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus komplikasyonlar Mikrovasküler Makrovasküler Diyabetik retinopati Diyabetik

Detaylı

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden :

Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 2008 İskemik Kalp Hastalıklarında Primer ve Sekonder Korunma Doç. Dr. Mehdi Zoghi Kardiyovasküler hastalıklardan korunmak için 5 önemli neden : 1. Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) erken ölümlerin başlıca

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Şahin EYÜPOĞLU Giriş Hiperürisemi, böbrek nakli sonrası yaygın olarak karşılaşılan bir komplikasyondur. Hiperürisemi

Detaylı

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY

PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI. Prof. Dr. Engin GÜNEY PREDİYABET EPİDEMİYOLOJİ VE TANISI Prof. Dr. Engin GÜNEY Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı DİABETES MELLİTUS 415 milyon erişkinde diyabet var.

Detaylı

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI

Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Dt. İSMAİL SERDAROĞLU SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI DAİRE BAŞKANI Sağlık Bakanlığı Yaklaşımı ve Son Ulusal Veriler A-Rakamlarla Diyabet B-Sağlık Bakanlığınca Yapılanlar

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı

TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI TOPLUM KÖKENLİ DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ VE TEDAVİDE SIK KULLANILAN ANTİBİYOTİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Nurcan Arıkan, Ayşe Batırel, Sedef Başgönül, Serdar Özer

Detaylı

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antianjinal ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 2 2 1 Koroner iskemi, anjina, enfarktüs ve antianjinal tedavi Kalp dokusu, oksijene ihtiyacı bakımından vücuttaki pek çok organa göre daha az

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA Dr. Taner Baştürk Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği *Diyabet, genellikle hiperglisemi şeklinde ortaya çıkan kronik

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II)

Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Yurdumuzda erişkinlerde diyabet sıklığı %13.7 (TURDEP-II) Diyabetik hastalarda egfr ve albüminüri bağımsız olarak kardiyovasküler mortalite ve morbidite prediktörüdür. Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Detaylı

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği

Prof.Dr. Oktay Ergene. Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemii id i Tedavisi i Prof.Dr. Oktay Ergene İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hipertrigliseridemi Gelişimiş VLDL Chylomicron Liver Defective Lipolysis Remnants

Detaylı

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya...

UYKU. Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... UYKU Üzerinde beni uyutan minder Yavaş yavaş girer ılık bir suya. Hind'e doğru yelken açar gemiler, Bir uyku âleminden doğar dünya... Sırça tastan sihirli su içilir, Keskin Sırat koç üstünde geçilir, Açılmayan

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi

Çağın Salgını. Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Çağın Salgını Aile Hekimliğinde Diabetes Mellitus Yönetimi Epidemiyoloji, Tanı, İzlem Uzm. Dr. İrfan Şencan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Başasistanı Sunum Planı Tanım

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir.

Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Hastalarda insulin direncini ölçmek klinik pratiğimizde tanı koymak ve tedaviyi yönlendirmek açısından yararlı ve önemlidir. Dr. Sibel Güldiken Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar

Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar Atrial Fibrilasyon dan Gerçek Kesitler: WATER (Warfarin in Therapeutic Range) Registry den İlk Sonuçlar 1. Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme Ve Farmakokinetik Araştırma-Uygulama Merkezi (ARGEFAR) 2. Central

Detaylı

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir.

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. Metabolik Sendrom Araştırma Grubu Prof.Dr. Ömer Kozan Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji ABD, İzmir

Detaylı

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler

DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler DİYABET NEDİR? Özel Klinik ve Merkezler Diyabet nedir? Diyabet hastalığı, şekerin vücudumuzda kullanımını düzenleyen insülin olarak adlandırdığımız hormonun salınımındaki eksiklik veya kullanımındaki yetersizlikten

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ SELDA ARSLAN 1,FİGEN BEKAR TUNÇALP 2 1 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü; 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor

Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Hikmet Demir Hikmet Demir 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Hikmet Demir, 53 Yaşında 2 Çocuk babası Emekli devlet memuru İstanbul da yaşıyor Yakınma: Gözlerde uçuşmalar,

Detaylı

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu.

20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20-23 Mayıs 2009 da 45. Ulusal Diyabet Kongresi nde Poster olarak sunuldu. Özlem Serenli,

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (1) 29-33 (2008) Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı Serkan İpek Doğanşehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Malatya Amaç: Bu çalışma,

Detaylı

Tip 2 diyabet tedavisi. Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı

Tip 2 diyabet tedavisi. Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Tip 2 diyabet tedavisi Dr.Hasan İlkova İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Tip 2 Diyabetin Fizyopatolojisi Bozulmuş insulin salınımı Hiperglisemi

Detaylı

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR?

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? Abdullah ŞUMNU 1, Erol DEMİR 2, Ozan YEĞİT, Ümmü KORKMAZ, Yaşar ÇALIŞKAN 2, Nadir ALPAY 3, Halil YAZICI 2,

Detaylı

Mustafa Bozkurt *, Kadir Kayataş *, İsmet Uslu *, Senem Saraçoğlu **, Emel Zeybek Taştan **, Nail Erhan ***

Mustafa Bozkurt *, Kadir Kayataş *, İsmet Uslu *, Senem Saraçoğlu **, Emel Zeybek Taştan **, Nail Erhan *** TİP 2 DİABETES MELLİTUSTA KORONER ARTER HASTALIĞI RİSK FAKTÖRÜ OLARAK POSTPRANDİAL KAN ŞEKERİ (Postprandial Hyperglycemia as a Risk Factor for Coronary Artery Disease in Type 2 Diabetes Mellitus) Mustafa

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi

Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi Demografik Özelliklerin Koroner Arter Hastalığına Etkisinin Analizi İçindekiler Giriş Bilgi Keşfi Sınıflandırma Uygulama Sonuç ve Öneriler Giriş Koroner Arter Hastalığı(KAH) : Koroner arterler kalbi besleyen

Detaylı

DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI. ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi

DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI. ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi DİABETES MELLİTUS DİYABET (Şeker )HASTALIĞI ATASAM HASTANESİ Kalite Yönetim Birimi BU EĞİTİMDE NELER PAYLAŞACAĞIZ? DİYABET(ŞEKER HASTALIĞI) NEDİR? Diyabet vücutta yeterince insülin üretilememesi veya etkili

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Mustafa Altay 1, Nihal Özkayar 2, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Murat Alışık 4, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2 1 Ankara Numune Eğitim

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor?

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Diyabet Koordinatörü Görüşü Doç. Dr. Mustafa Altay Keçiören EAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları IV. Ulusal Diyabetik

Detaylı

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya

SALTurk Çalışması. Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması. 22 Mayıs 2008 - Antalya SALTurk Çalışması Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması 22 Mayıs 2008 - Antalya Amaç Türkiye de günlük tuz alımını saptamak Sodyum alımı ve hipertansiyon ilişkisini araştırmak Kabul ve

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR

KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR KORTİZOL, METABOLİK SENDROM VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof.Dr. ARZU SEVEN İ.Ü.CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI DİSMETABOLİK SENDROM DİYABESİTİ SENDROM X İNSÜLİN DİRENCİ SENDROMU METABOLİK

Detaylı

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi. Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Klavuzlar ve Tip 2 Diyabet Tedavisi Prof. Dr. Mustafa Kemal BALCI Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çıkar Çatışması Danışma Kurulu Üyelikleri Novo Nordisk, Sanofi, Lily, MSD, Astra Zeneca, Sponsor Destekli

Detaylı

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir

Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Orta Yaşlı Primer Hipertansif Hastalarda Hedef Organ Hasarını Belirleyen Cystatin C değil, Ürik Asittir Belda Dursun 1, Betül Altay-Özer 2, Aytül Belgi 3, Çağatay Andıç 4, Aslı Baykal 2, Ali Apaydın 3,

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ

HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ HAFİF -ORTA KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA İNSULİN DIŞI TEDAVİ Prof Dr Dilek Gogas Yavuz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Insidans (1/1000000) Tip 2 DM hastaların %50 sinde

Detaylı

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI

KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI KARŞIYAKA HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI Hipertansiyon (HT) çağımızın en önemli sağlık sorunu olup mortalite ve morbidite nedenlerinin başında gelmektedir. Türkiye de de tüm

Detaylı

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II 47. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 11-15 Mayıs 211, Rixos Sungate Hotel, Antalya Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II Prof. Dr. İlhan SATMAN ve TURDEP-II Çalışma Grubu İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır. Sık görülen, Morbidite ve mortalitesi yüksek olan, Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Büyük ekonomik yük getiren, Farkındalığı ve erken tanısı düşük olan, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisi Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir

Hipertansiyon Tedavisi Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir Hipertansiyon Tedavisi Dr Ömer Kozan DEÜTF İzmir Journal of Hypertension 2007;25:1105-1187 Arteriyel kalınlaşma ve katılaşma Sol ventrikük hipertrofisi HİPERTANSİYON Renal Disfonksiyon Beyin ESH/ESC 2007

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ ESANSİYEL HİPERTANSİYONLU HASTALARDA PLAZMA APELİN ve ADMA DÜZEYLERİ Çelebi G., 1 Sönmez A., 2 Erdem G., 1 Tapan S., 3 Taşçı İ., 1 Erçin C.N., 4 Doğru T., 4 Kılıç S., 5 Üçkaya G., 2 Yılmaz Mİ., 6 Kutlu

Detaylı

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği En İyi Genç Araştırıcı Ödülü-2011 Dr. Serhat IŞIK 13.10.2011 TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD PARATİROİD TİROİD

Detaylı

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ

MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ MENOPOZ VE ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ Dr. Mürvet YILMAZ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADINLARDA HT Yaşlanma ile birlikte kan basıncında artış görülür. Erişkin kadınların %25 Postmenopozal

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYABET TEDAVİSİ Dr. Mürvet YILMAZ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KIŞ OKULU-2014 DM, genel popülasyonun % 3-6 20 yaş ve üzeri nüfus: 47.467.350 (%65.4) TURDEP-II

Detaylı

KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI. Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI. Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi KAN BASINCI KONTROLÜNÜ İYİLEŞTİRMENİN YOLLARI Doç. Dr. Başol Canbakan Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plan Kan basıncı kontrolünün önemi ve kardiyovasküler sonuçlar üzerine etkisi Kan basıncı

Detaylı

KADIN KALBİ. Dr.Işıl Uzunhasan İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsü

KADIN KALBİ. Dr.Işıl Uzunhasan İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsü KADIN KALBİ 1 Dr.Işıl Uzunhasan İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsü KLİNİK DEĞERLENDİRME 41 yaş kadın hasta 3 günden beri süren göğüs ağrısı beraberinde nefes darlığı yakınması 20 yıldan beri 1 p/gün sigara içimi;

Detaylı

TND Böbrek Sağlığı Otobüsü

TND Böbrek Sağlığı Otobüsü Sık görülen, Morbidite ve mortalitesi yüksek olan, Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, Büyük ekonomik yük getiren, Farkındalığı ve erken tanısı düşük olan, Önlenebilen veya geciktirilebilen bir hastalıktır.

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Asemptomatik Hiperürisemi Tanım: Serum ürik asit düzeyinin kristal depolanma hastalığı bulguları

Detaylı

K.K.T.C`DE DİYABETİN EPİDOMİYOLOJİSİ. UZM.HEM. AYNUR BAYKAL Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Merkezi

K.K.T.C`DE DİYABETİN EPİDOMİYOLOJİSİ. UZM.HEM. AYNUR BAYKAL Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Merkezi K.K.T.C`DE DİYABETİN EPİDOMİYOLOJİSİ UZM.HEM. AYNUR BAYKAL Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Merkezi Dünya genelinde 4.ölüm nedenidir. Her yıl diyabete bağlı

Detaylı

Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi

Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi .Makaleler Oral Çinko Alımının Kan Basıncı ve Karbonhidrat Metabolizması Üzerindeki Etkisi Uzm. Dr. Yusuf Aydın Dr. Yasemin Ateş Uzm. Dr. Funda Ceran Doç. Dr. Mehmet Yıldız Uzm. Dr. N. Ihman SSK Ankara

Detaylı

Galectin-3; Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler mortalite belirlemesinde yeni bir biyomarker olabilirmi?

Galectin-3; Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler mortalite belirlemesinde yeni bir biyomarker olabilirmi? Galectin-3; Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler mortalite belirlemesinde yeni bir biyomarker olabilirmi? Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Sukru Ulusoy 2, Ahmet Menteşe 3, Beyhan Guvercin

Detaylı

BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D.

BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D. BIRINCI BASAMAKTA NE ZAMAN TEDAVI, NE ZAMAN SEVK? DOÇ. DR. ÖZLEM TANRIÖVER YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ VE TIP EĞİTİMİ A.D. Amaç: Bu oturumun sonunda katılımcıların birinci basamakta

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 28 Mart 2007 TERİMLER SÖZLÜĞÜ A 1c, Hemoglobin HbA 1c Herhangi bir zamandaki HbA1c yüzdesi, önceki 3 ay içindeki ortalama kan glukozu düzeyini yansıtır (3 ay, kırmızı kan hücrelerinin

Detaylı

Uzm.Dr., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Uzm.Dr., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye Smyrna Tıp Dergisi 5 Smyrna Tıp Dergisi Araştırma Makalesi Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Majör Risk Faktörlerinin ve Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi Evaluation of Risk Factors and Laboratory

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON

Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ahmet KAYA TRABZON Diyabette Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ahmet KAYA 06.10.2016 TRABZON AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına

Detaylı

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek

Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek Amaç: Egzersiz programına katılmak üzere gelen bireylerin başlangıçta var olan hastalıklarını ve hastalık risk sınıflamasını öğrenmek 2 Egzersiz programına başlamadan önce bireyin aşağıdaki değerlendirmesinin

Detaylı

Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı

Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması (PatenT) 2003 Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması (HinT) 2007 Türk Toplumunda Tuz Tüketimi ve Kan Basıncı Çalışması (SALTurk) 2007 Türk Hipertansiyon Prevalans

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder?

Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder? Hangi İlaç Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini Daha İyi Bloke Eder? Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Hangisi Renin-Anjiyotensin

Detaylı

Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ramazan ÇAKMAK

Akılcı İlaç Kullanımı. Dr. Ramazan ÇAKMAK Akılcı İlaç Kullanımı Dr. Ramazan ÇAKMAK AKILCI İLAÇ KULLANIMI Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine

Detaylı

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER

LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER LAPAROSKOPİK SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI METBOLİK VE HORMONAL DEĞİŞİKLİKLER Varlık Erol, Cengiz Aydın, Levent Uğurlu, Emre Turgut, Hülya Yalçın*, Fatma Demet İnce* T.C.S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef

YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef YAŞLILARDA DİYABET Glisemik Hedef Doç. Dr. Ayşegül Atmaca Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı 26 Nisan 2014, Antalya 50. Ulusal Diyabet Kongresi Yaş Ortalama İnsan Ömrü Ortalama

Detaylı

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.*

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.* GİRİŞ Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan 10-20 kat daha yüksektir.* Çok sayıda çalışmada hemodiyaliz dozu ile morbidite ve mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Detaylı

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri

Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Metabolik Cerrahinin Diyabet Tedavisinde Yeri Dr. Erman ÇAKAL Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Bariyatrik

Detaylı

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin

Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Tip 2 Diabetes Mellitusta Hangi Hastaya Ne Zaman Hangi İnsülin Dr. Füsun Törüner Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma B.D, Ankara 22-23.Kasım.2013 -TEKİRDAĞ Tip 2 DM progresif bir

Detaylı

DİYABET ŞEKER HASTALIĞI

DİYABET ŞEKER HASTALIĞI DİYABET ŞEKER HASTALIĞI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Ekin Koç ve Arş. Gör. Dr. Selim Güler tarafından

Detaylı

Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması

Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması Türk Hipertansiyon İnsidans Çalışması Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 22 Mayıs 2008 - Antalya Sunuş Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Hipertansiyon, dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı giderek

Detaylı

TİP 2 DİYABET. Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012

TİP 2 DİYABET. Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012 TİP 2 DİYABET Tanı, Patogenez, Semptom ve Bulgular, Klinik Çalışmalar, Öneriler. HALUK ŞAVLI 2012 Tip 2 diyabet, insülin direnci ve bunun insülin sekresyonundaki defekt nedeniyle, kompanse edilememesi

Detaylı