TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi"

Transkript

1

2 TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi Bu kitab n içeri i GEF Küçük Destek Program n n görüfllerini yans tmayabilir.

3 TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Ekoloji Derne i Editör: Hatice fien Redaksiyon: Merve Katipo lu Kapak Tasar m : Özgür Yücel ISBN: Her hakk mahfuzdur. Bu kitap veya bir k sm TemizDünya Ekoloji Derne i nin müsadesi al nmaks z n k smen veya tamamen hiçbir flekilde ve teknikle ço alt lamaz yay nlanamaz. Bask ve Cilt: Altan Bas m Ltd. Do a Yay nc l k Ltd. fiti. Ali Naz m Sk. No: 30 Kofluyolu Kad köy/ STANBUL Tel: Faks:

4 Önsöz Sevgili günefl enerjisi dostu, Bu sat rlar okudu unuz için sizi böyle tan mlamak san r m çok yanl fl de il. Elinizde tuttu unuz bu rehberin de temel amac bu s fata sahip olan kiflilerin say s n h zla art rmak Türkiye de. Günefl enerjisi milyonlarca y ld r dünya üzerindeki tüm canl lar n ve bunun en son zinciri olan insano lunun da temel yaflam kayna. Ancak sanayi devrimi ile unutmaya bafllad m z birçok konunun içinde maalesef bu da var. Benzin ile çal flan arabalar n üretilmeye bafllanmas ile birlikte ucuz ve rahat kullan labilir fosil yak tlar hayat m z n her aflamas na egemen oldu. Burada göz ard etti imiz en büyük nokta ise bunun bedeliydi. Do a da bu bedeli bizden geri istemekte çok da gecikmedi do rusu, küresel iklim de iflikli inin etkilerini hem toplum hem de birey olarak dünya genelinde hissetmeye bafllamam z, bir yerlerde büyük hatalar yapm fl oldu umuzu hat rlatt bize. Unutanlar ile hat rlayanlar aras nda bir ba kurmay hedefleyen ve temel olarak bunu uygulamal temiz enerji projeleri ile gerçeklefltirmeyi kendine misyon edinmifl TemizDünya sivil toplum giriflimi de bu noktada farkl kitapç klardan oluflan bir TemizDünya rehberi yay nlamaya karar verdi. Elinizde tuttu unuz Günefl Enerjisi Rehberi bu serinin ilk örne ini oluflturuyor. Son zamanlarda gazetelerde ve televizyonlarda günefl enerjisi ile ilgili s kça haberler duymaya bafllad k, ancak bu haberlerden gerçek bilgiye ulaflmak Türkiye de pek de kolay de il. Bu ba lamda Günefl Enerjisi Rehberi nin hem günefl enerjisinden yararlanmak isteyen birey ve kurumlar, hem de ticari olarak bu sektörün içinde yer almak isteyenler için bir ilk ad m olaca na inan yoruz. Bu rehberin gerçeklefltirilmesinde çok büyük deste i olan baflta editörümüz Hatice fien e olmak üzere, di er önemli katk sahipleri Merve Katipo lu na, Bengü ve Mercan Uluengin e, Bartu Bugatur, Fatih Kavaslar, Ahmet Yurdayol, fienol Tunç, Burak Burç, Levent Yamantafl, Seyfi Y ld z, brahim Ocak ve Yusuf Öztunç a, Ufuk Keser e, Ümit Sözbilici ye, Senem Gencer e, Ahu Binici ye, Arda Tatl ya, Özge Gökçe ye ve isimlerini burada tek tek sayamad m z di er tüm günefl enerjisi destekçilerine teflekkür ederiz. Ayr ca UNDP Küresel Çevre Fonu, Küçük Destek Program Türkiye ve Do a Yay nc l k ekiplerine de gösterdikleri kolayl klar, verdikleri maddî ve manevi destekler için teflekkürü borç biliriz. Buradan hepsine sevgi ve sayg lar m z iletiyoruz. Atefl U urel, TemizDünya

5 çindekiler Günefl Enerjisine Girifl Küresel Is nma ve Temiz Enerji 6 Günefl Enerjisi 8 Günefl Teknolojilerine Girifl 10 Günefl Enerjisi Sözlü ü 11 Kimler Nas l Faydalan r? 14 Rakamlarla Günefl Enerjisi 18 Günefl Enerjisi ve Küresel Is nma 20 Türkiye de Günefl Enerjisi Potansiyeli 23 Günefl Enerjisinde Yasal Düzenleme Örnekleri 25 Yenilenebilir Enerji ve Türkiye deki Yasal Düzenlemeler 30 Fotovoltaikler Fotovoltaik Hücre Nedir? 34 Fotovoltaiklerin Tarihçesi 36 Hücre Yap m Yöntemleri 38 Yeni Nesil Hücreler 43 Hücre Tiplerini K yaslama 45 Hücre Performanslar 47 Montaj Temelleri 49 Fotovoltaik Sistemler Ada Sistemleri 52 Aküler 60 fiarj Kontrol Üniteleri 62 Ada Sistemlerinde Eviriciler ( nvertörler) 64 fiebeke Ba lant l Sistemler 67 fiebeke Ba lant l Eviriciler 74 Fotovoltaik Uygulamalar Bir Konutta Ada Sistemi 78 Günefl Enerjisi Santralleri 79 Çat ve Cephe Kaplama 81 Su Pompalama 84 Günefl Enerjisiyle Ayd nlatma 87 Telekom Uygulamalar 89 Su Ar tma 92 E risiyle Do rusuyla Fotovoltaikler Fotovoltaikler ve Uygulamalar 94 Fotovoltaik Endüstrisi 95 Fotovoltaik Pazar 96 Enerji Dengesi 97 Fotovoltaikler ve D fl Maliyetleri 98 Fotovoltaiklerin Maliyeti 99 Fotovoltaiklerin Uygunlu u 100 Fotovoltaik Teknolojileri 101 fiebeke Entegrasyonu 102 Ba ms z Uygulamalar 103 Ekonomik Etki 104 Termal Günefl Enerjisi Yo unlaflt r c Sistemler 106 Parabolik Oluk Santralleri 110 Günefl Kuleleri 112 Çanak/Stirling Sistemleri 114 Di er Günefl Enerjisi Sistemleri Günefl Kolektörleriyle Is tma 116 Günefl Enerjisiyle So utma 123 fiahmuratl Köyü nün Güneflli Yemekleri 125 Pasif Günefl Mimarisi 126 Gün Ifl ile Ayd nlatma 131 Ekler Elektrikli Aletler için Enerji Tüketim Tablosu 134 Günlük Elektrik Yükünü Hesaplama 135 Evsel Kullan m için Pratik Formüller 137 Bina Etüdü 138 Fotovoltaik Sistem Listesi 139 Elektrikli Aletlerde Enerji Verimlili i 141 Firmalar ve Kurumlar 142 Kaynaklar 144

6 Günefl Enerjisine Girifl

7 Günefl Enerjisine Girifl Küresel Is nma ve Temiz Enerji Dünyada her geçen gün artan enerji talebi, teknik, ekonomik ve ekolojik sorunlar da beraberinde getirmektedir. Uluslararas Atom Enerjisi Ajans n n (UAE) tahminleri, dünyadaki enerji talebinin y llar aras nda % 55 oran nda artaca yönünde ve bu art fltaki en büyük pay ise % 84 ile fosil yak tlarda yani petrol, kömür ve do al gazda olacakt r. S n rl kaynaklar olan fosil yak tlar n h zla tüketilmesi sadece enerji krizine de il ekolojik krize de yol açmaktad r. Çünkü bu kaynaklar n kullan m küresel s nman n sebebi olan sera gazlar n n atmosfere b rak lmas na neden olmaktad r. Dünyan n ortalama s cakl son yüzy l içerisinde 0,74 C artt. 1 Hayat m zda radikal de ifliklikler yapmazsak artmaya da devam edecek. Küresel s nmaya yol açan sera gazlar n n hat r say l r bir bölümü enerji sektörüyle do rudan ilgilidir. Geliflmifl ülkeler olarak da adland rabilece imiz ( klim De iflikli i Çerçeve Anlaflmas Ek-I) ülkelerde, enerji sektörü kaynakl sera gazlar n n oran % 64 olarak tespit edilmifltir. Bu oran ulafl m sektörünü de dahil ederseniz % 83 e kadar ç kabilmektedir. 2 Bu nedenle enerji kaynaklar m z daha ak ll kullanmam z ve karbondioksit baflta olmak üzere sera gaz sal m s n rl olan kaynaklara yönelmemiz hayati önem tafl maktad r. Bilim insanlar, ortalama s cakl k art fl n n iki dereceyi geçmemesi gerekti i konusunda hemfikir. Bu eflik de er afl l rsa, iklimsel de ifliklikler bir daha durdurulamayacak bir noktaya gelebilir. Bilindi i gibi Kyoto Protokolü nün hedefi de, y llar aras nda sera gaz sal mlar n 1990 y l de erlerinin % 5,2 afla s na çekmektir. ki dereceyi geçmemek içinse bundan daha fazlas n n yap lmas gerekir y l na kadar % 50-60, 2050 y l na kadar ise % 80 oran nda bir azaltma flart görünüyor. Bu hedefe ulaflmak için bir yandan artan enerji talebini karfl lamak amac yla yeni kaynak yaratmak ya da var olan kaynaklar daha ak ll kullanmak, di er yandan da halihaz rda kulland m z sera gaz sal m yüksek olan kaynaklar daha az karbondioksit sal m yapan kaynaklarla de ifltirmek gerekecektir. Kald ki, petrol gibi birçok s n rl kaynak tükenme tehlikesiyle karfl karfl ya. Dünyada bilinen petrol 1 IPCC, The AR4 Climate Change 2007: Synthesis Report, Summary for Policymakers. 17 Kas m Annex I Fact Sheets, Malte Meinshausen 6 TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

8 Günefl Enerjisine Girifl rezervlerinin yaklafl k 50 y ll k bir ömrünün kald belirtilmektedir. S n rl kaynaklar tükendikçe de fiyat art fl kaç n lmaz hale gelmektedir; t pk petrol ve do al gazda oldu u gibi. Fosil yak tlar n kullan m n n küresel iklim de iflikli ine yol açmas n n yan nda, ayn zamanda yo un hava kirlili i, asit ya murlar ve termik santraller çevresinde biriken kül da lar gibi onlarca çevre sorununa da neden oldu u bir gerçektir. Is tma, so utma ve elektrik üretme amaçl yak lan fosil yak tlar n yerine temiz enerji ya da yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan lmas CO 2 seviyesini bölgesel ve küresel olarak düflürmenin yan s ra çevre kirlili ini önlemenin de en iyi yollar ndan birisidir. Rüzgâr, günefl, biyokütle, jeotermal, küçük hidroelektrik santralleri ve dalga enerjisi gibi kaynaklar giderek dünya enerji üretiminde daha etkin bir role sahip olmaktad r. Yine, UEA n n verilerine göre, hidroelektrik hariç yenilenebilir enerji kaynaklar n n bugün elektrik üretiminde % 2 olan pay n n, 2030 y l nda % 6 ya ulaflmas beklenmektedir. Sadece elektrik üretiminde beklenen bu temiz enerji kayna art fl, gelecek y llarda bunlar n ne denli önemli roller üstlenece inin de bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Dünyan n birçok ülkesinde, yeni enerji üretim yat r mlar art k temiz enerji odakl olmaktad r. Örne in Alman hükümeti, ülkedeki tüm nükleer santralleri 2021 y l na kadar kapatma ve temiz enerjiye geçme karar alm flt r. Dünyadaki rüzgâr kurulu gücü 2007 sonunda 100 GW a ulaflm flt r. Türkiye nin tüm enerji santrallerinin kurulu gücünün 41 GW oldu u düflünülürse bu h zl geliflme daha net anlafl labilir. Dünya Bankas n n tahminlerine göre, günefl enerjisi sektörünün ticari hacmi önümüzdeki 30 y l içinde 4 trilyon USD olacakt r. Yenilenebilir olmayan fosil yak tlar bak m ndan fakir bir ülke olan Türkiye, enerji bak m ndan % 70 oran nda d fla ba ml olup her y l elektrik, do al gaz, petrol ve yüksek kalitede kömür al m için milyarlarca dolarl k ithalat yapmaktad r. Halbuki, Türkiye hem günefl hem de rüzgâr bak m ndan oldukça kuvvetli bir potansiyele sahiptir. Temiz enerji sistemlerini tercih etmenin en büyük avantajlar ndan biri, yak t sorunu olmamas yani s n rs z birer enerji kayna olmalar d r. Enerji literatüründe temiz enerji kaynaklar için, günefl var oldu u sürece var olacaklar ndan, s n rs z kaynaklar tan m kullan l r. Bunun yan s ra, enerjide ba ms zl k, do al afetlere karfl güvenlik, bireylerin kendi enerji üretimlerini yapabilmesi, enerji kaynaklar n n çeflitlendirilmesi ve merkezî enerji üretiminden kurtulmak temiz enerji kaynaklar n n en önemli avantajlar olarak s ralanabilir. 20 y l önce, yenilenebilir enerji kaynaklar n n kullan lma nedeni, daha çok, fosil yak tlar n fiyatlar n n yükselme beklentisiyle ilgiliydi. Günümüzde ise bu nedene, geçti imiz yüzy l içerisinde s n rl enerji kaynaklar n n bilinçsizce tüketilmesi, bunun sonucunda yaflanan küresel iklim de iflikli i ve ekolojik kriz de eklendi. Ekolojik dengeye verilen zarar n telafi edilmesi ve daha sonraki nesillere, içinde bulundu umuzdan çok daha iyi flartlarda bir dünya b rak lmas için yeni bir yaflam modeli yarat lmas kaç n lmaz görünmektedir. Temiz enerji kaynaklar n n yayg n kullan m ile günlük yaflam m za daha de iflik bir dünya görüflü hâkim olacakt r. S n rs z ve sorumsuzca enerji tüketiminin yerini bilinçli, çevreye sayg l ve ihtiyac karfl lamaya yönelik enerji kullan m alacak ve böyle bir ortamda da refah düzeyini, en fazla enerji tüketen yerine en verimli enerji kullanan belirleyecektir. Petrolün yaklafl k 42, do algaz n 62 ve kömürün 224 y l sonra tükenmeye bafllayaca bilinmektedir. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi 7

9 Günefl Enerjisine Girifl Günefl Enerjisi Y ll k günefl fl n m enerjisi Bugün, insanlar n kulland çeflitli enerji kaynaklar na bakt m zda bunlar n neredeyse hepsinin günefl kökenli oldu unu görmekteyiz. Dünyan n ayd nlat lmas ndan, ya fllar ile su döngüsünün sa lanmas na ve rüzgârlar n esmesine kadar her fley güneflin varl na ba l d r. 1 nsanlar n besin kaynaklar da, insanlar d fl ndaki tüm canl lar da yaflamlar n güneflten gelen enerjiye borçludur. Günefl enerjisi, bilinen enerji kaynaklar aras nda en temizi ve en tükenmez olan d r. Günefl radyasyonu çok yüksek miktarda enerji içerir ve do adaki süreçlerin neredeyse hepsinden sorumludur. nsano lunun günefl enerjisine olan ihtiyac tart flmas z olarak sonsuzdur. Dünyam zda fosil yak tlar n kullan m n n negatif etkileri nedeniyle insanlar n yaflam tarzlar n n de iflmesi, konutlarda ve sanayideki enerji ihtiyaçlar na yeni bir bak fl aç s getirmifltir. Günefl enerjisi neredeyse s n rs z bir kaynakt r. Ancak insanlar günefl enerjisini do rudan kullanmaya son zamanlarda bafllam flt r. Günefl, kütlesindeki hidrojen atomlar n n çok yüksek bas nçlar alt nda helyum atomlar na dönüfltürüldü ü füzyon reaksiyonlar ile çok büyük miktarlarda enerji üretmektedir santigrat derecelik yüzey s cakl ile günefl, yaklafl k 5 milyar y ld r bir nükleer füzyon reaktörü gibi çal flmaktad r. Güneflten gelen Uranyum Gaz Petrol Kömür Dünya çap ndaki y ll k tüketim Fosil ve nükleer kaynaklar ve dünya çap nda y ll k enerji tüketimi ile dünya yüzeyine düflen y ll k günefl fl n m enerjisinin k yaslanmas enerji, dünyam za radyo dalgalar na benzer biçimde, ama farkl bir frekans aral nda elektromanyetik dalga olarak ulafl r. Mevcut günefl enerjisi genelde W/ m 2 birimiyle yani alana düflen Watt cinsinden enerji olarak gösterilir. Dünyam z çevreleyen atmosferin d fl na ulaflan günefl enerjisi miktar yaklafl k 1367 W/m 2 dir. Bu enerjinin bir k sm dünyan n yüzeyine ulaflmadan atmosferden geçerken so urulur, bir k sm ise yans t l r. Ayr ca toz parçac klar, gaz molekülleri ve kirlilik yüzünden bir k sm da saç l r. Bunun sonucunda aç k bir günde güneflin yönünde dünya yüzeyine düflen mevcut enerji miktar yaklafl k 1000 W/ m 2 dir. Bu miktar, 1 Enerji, Milli E itim Bakanl, s TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

10 Günefl Enerjisine Girifl Yans yan radyasyon Direkt radyasyon Yans ma Yayg n radyasyon bulunulan co rafi konuma göre 650 ile 2300 W/ m 2 aral nda de iflebilmektedir. Ekvator enlemlerindeki m 2 ye düflen fl n m miktar, yaklafl k 230 lt petrole eflde er enerji kapasitesine sahiptir. Atmosfer d fl na gelen günefl fl nlar n n dalga boylar, görünür tayf da içerecek flekilde, mor ötesinden k z l ötesine dek uzanmaktad r. Baflka bir deyiflle, günefl fl n mlar n n dalga boylar 0,1-3 µm (mikrometre) aras ndad r. Her dalga boyunun fliddeti ayn de ildir. Güneflten gelen fl n mlar n da l m na bak ld nda, bunlar n % 9 u mor ötesi, % 45 i görünür fl k ve geri kalan % 46 s k z l ötesi bölgesinde bulunur. Yeryüzüne ulaflan günefl fl n mlar, do rudan ve yay n k olarak iki kesimde yeryüzüne çarpar. Yay n k fl nlar, bulutlar ve tozlar nedeniyle saç lmaya u ram fl fl nlard r. Do rudan gelenler ise bu tür etkilere u ramam fl fl nlard r. Güneflten gelen enerjinin yaklafl k % 30 u yans ma ve saç lmalarla uzaya geri gider. Yaklafl k % 20 si atmosferde so urulur. Geri kalan % 50 si ise yeryüzünde so urulur. Yeryüzüne ulaflan bu günefl enerjisi do al dönüflümlere u rar. Bu dönüflümlerden biri, sular n buharlaflt r larak dünyadaki su döngüsünün sa lanmas d r. Bu ifllem, gerek biz insanlar gerekse tüm canl lar için çok önemlidir. Böylece derelerimiz akabilir, yer alt sular m z kurumaz, ya mur ve kar ya fllar olabilir. Bugün sadece Türkiye üzerine bir y lda düflen ya fl miktar n n 500 milyar ton suya karfl l k geldi i göz önüne al n rsa, bu ifllemin ne denli önemli oldu u anlafl labilir. kinci bir dönüflüm, fotosentezdir. Bu ifllem, dünyadaki canl lar için yaflam anlam na gelir. Bir saniyede gelen günefl enerjisinin yaklafl k on binde ikisi bu ifllem için harcan r. Di er bir deyiflle, bitkilerde toplan r. Bitkiler, gelen günefl enerjisini kullanarak fotosentez yapmakta ve böylece biyokütle oluflturmaktad rlar. Yani, gelen günefl enerjisinin bu k sm, biyokütleye dönüfltürülmektedir. Tüm canl lar n besin kayna ise bu enerjidir. Günefl enerjisinin bir di er dönüflümü de rüzgârlar, deniz dalgalar ve okyanus ak nt lar d r. Rüzgârlar n oluflmas nda, de iflik etkenler nedeniyle havan n baz bölgelerde di er bölgelere k yasla daha s cak ya da daha so uk olmas ndan kaynaklanan bas nç farkl l klar etkin olmaktad r. Bu s nma ve so umalarda da günefl etkin rol oynamaktad r. Deniz dalgalar ve ak nt lar, temelde rüzgâr n etkisiyle ortaya ç karlar. Dolay s yla, hem rüzgâr hem de deniz dalgalar ve ak nt lar birer günefl enerjisi türevidir. Günefl enerjisinin kullan labilirli i güneflin gökyüzünde ne kadar yüksekte oldu u yani günefl fl nlar n n kat etti i yol, günefl fl nlar n n düflme aç s ve bulutlanma durumuna ba l d r. Y ll k veya ayl k bazda mevcut günefl enerjisinin miktar ayn zamanda co rafi konumla da iliflkilidir. Bunlara ek olarak, kullan labilir günefl enerjisi, var olan günefl enerjisine, di er hava koflullar na, kullan lan teknolojilere ve yap lan uygulamalar n özelliklerine göre de iflmektedir. Güneflten gelen fl n mlar n % 9 u mor ötesi, % 45 i görünür fl k ve geri kalan % 46 s k z l ötesi bölgesinde bulunur. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi 9

11 Günefl Enerjisine Girifl Günefl Teknolojilerine Girifl Günefl enerjisinin verimli kullan lmas için pek çok yol vard r. Günefl enerjisi teknolojileri günefl fl nlar ndan gelen enerjiyi ya do rudan kullan labilir elektri e ya da s ya dönüfltürür. Günefl enerjisi teknolojileri genelde Is l Teknolojiler ve Fotovoltaik Sistemler olarak 2 bafll k halinde incelenebilir. Is l teknolojiler, s cak su s t c lar ve havuz s tma teknolojileri, günefl fl n n herhangi bir flekilde odaklanarak yo unlaflt r lmas na dayanan orta ve yüksek s cakl k uygulamalar ile s tma ve havaland rmaya yönelik pasif günefl sistemi uygulamalar n içerir. Fotovoltaik sistemler ise günefl enerjisinden do rudan elektrik üreten sistemler olarak tan mlanmaktad r. Bu tür sistemlerin ana eleman fotovoltaik hücrelerdir. Günefl panellerinin çal flma ilkesi de fotovoltaik etki ilkesine dayan r. Çok say da materyal fotovoltaik etkiye sahip oldu u halde elektrik üretecek kapasiteye sahip olan grup, yar iletken grubudur. Dünyada günefl enerjisinin en genifl kullan m alanlar, su s tma ve s nmada günefl enerjisinden do rudan faydalanma fleklindedir. Termal hava sistemleri ile iklimlendirme yöntemlerinde günefl s s ndan yararlanmak da yayg nlaflmaktad r. Yo unlaflt r c günefl kolektörleri yüksek s cakl kta ve yüksek fl n m fliddetlerinde k zg n proses buhar üretir. Bu buhar, so utma ve konvansiyonel yöntemlerle türbin çevrimli elektrik üretimi uygulamalar için kullan l r. Fotovoltaik (PV) hücreler yukar da da bahsedildi i üzere yar iletken teknolojisini kullanarak fl k enerjisini do rudan elektrik enerjisine çevirir. Bu elektrik enerjisi hemen kullan labildi i gibi bir aküde depolan p sonradan da kullan labilir. Günefl panelleri, çok yönlü olmalar, binalara ve di er yap lara kolayl kla monte edilebilmeleri sayesinde günümüzde yayg n olarak kullan lmaktad r. Günefl panelleri, elektri in yerini alabilen, temiz ve yenilenebilir enerji sa lar. Bu paneller, ana enerji flebekesinden uzak olan yerlerde (elektrik da t m altyap s olmayan yerleflim merkezleri, acil durum telefonlar, telekomünikasyon istasyonlar gibi) elektrik ihtiyac n karfl larlar. Biz, bu rehberde, henüz ülkemizde genifl çapl bir uygulamas bulunmayan yo unlaflt r c kolektörlerle elektrik üretiminden ziyade günefl enerjisinden fotovoltaik yöntemlerle elektrik üretiminin detaylar na odaklan rken di er günefl enerjisi teknolojilerinden de temel olarak bahsedece iz. Güneflten yeryüzüne bir günde gelen enerji, dünyada bir y lda tüketilen enerjinin 27,4 kat d r. 10 TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

12 Günefl Enerjisine Girifl Günefl Enerjisi Sözlü ü Günefl enerjisi ve ilgili terimleri, temel olarak yabanc kaynakl baz kelimelerin yo un kullan m ile tan nmaya baflland. Ancak, son dönem geliflen sektör, daha fazla tüketici ve ilgili ile karfl karfl ya gelmektedir. Bu nedenle, sektöre iliflkin özel terminolojinin ana dilimiz olan Türkçe ye do ru ve gerçek anlaml çevirisi çok önem kazanmaktad r. Bu terminoloji, ayn zamanda evrensel enerji ve elektrikle ilgili kavramlar ve birimleri yo unlukla kulland için burada yeniden hat rlatmakta yarar görüyoruz. Enerji: En basit anlam yla, ifl yapma yetene idir. Baflka bir deyiflle, maddede var olan s veya fl k olarak aç a ç kan güç olarak da tan mlanabilir. Güç: fl yapabilme oran olarak tan mlan r. Yani belirli bir zamanda yap lan ifle güç denir. Dalga Boyu: Dalga boyu, bir dalga örüntüsünün tekrarlanan birimleri aras ndaki mesafedir. Yayg n olarak, Yunanca lambda (λ) harfi ile gösterilmektedir. Dalga boyu frekans ile ters orant l d r. Dolay s yla dalga boyu uzad kça frekans azal r. Frekans: Bir dalgan n frekans, dalga boyuyla iliflkilidir. Dalgan n boyuyla frekans n n çarp m, o dalgan n h z n belirler. Dolay s yla dalga boyu bilinen bir dalgan n frekans, bu iliflki kullan larak belirlenebilir. Elektromanyetik Radyasyon: Elektromanyetik fl n veya elektromanyetik radyasyon, atomlardan çeflitli flekillerde ortaya ç kan enerji türleri ve bunlar n yay lma flekillerine verilen add r. çinde X ve α fl nlar n n ve görülebilir fl n da bulundu u fl malar, dalga boylar ve frekanslar na göre elektromanyetik spektrumu olufltururlar. Bu spektrumun bir ucunda dalga boylar en büyük, enerjileri ve frekanslar ise en küçük olan radyo dalgalar bulunur. Di er ucunda ise dalga boylar çok küçük, fakat enerji ve frekanslar büyük olan X ve α fl nlar bulunur. Watt, W (Vat) : Elektrik gücünün standart metrik ölçüm birimidir. Yap lan iflin h z n, yani birim zamanda yap lan ifli tan mlar. Watt= Volt X Amper Di er bir deyiflle ; güneflten yeryüzüne bir y lda gelen enerji, dünyada bir y lda tüketilen enerjinin kat d r. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi 11

13 Günefl Enerjisine Girifl 100 mm (veya 125 x 125 mm veya 156 x 156 mm) boyutlar ndaki çok ince elektronik plakalara fotovoltaik hücre veya günefl gözesi denir. Watthour, Wh (Vat-saat): Gücü, 1 Watt olan bir makinenin bir saat ifllemekle yapaca ifli belirten birimdir. Elektrik da t m flirketleri, faturalardaki tüketim bedelini hesaplamak için bu birimi kullan r. Amper (A): Bir elektrik devresinde bir noktadan geçen ak m gösteren birimdir. Bir iletkenden saniyede akan elektronlar n miktar n gösterir. Volt (V): Bir elektrik kuvvetinde iki nokta aras ndaki gerilim fark n ölçen birimdir. Bir telde elektronlar n üzerindeki kuvvet ak ma neden olur. Buradaki gerilimi borulardaki su bas nc na benzetebiliriz. AC (Alternatif Ak m): Genli i ve yönü periyodik olarak de iflen ak md r. Evlerde kulland m z elektri in gerilimi Türkiye için 220 Volt iken baz ülkelerde 110 Volt tur. Uzun mesafelerde da t m n kolay olmas nedeniyle AC tercih edilir. Depolanmas mümkün de ildir. DC (Do ru Ak m): Elektrik yüklerinin yüksek gerilimden alçak olana do ru sabit olarak akmas d r. Günefl panelleri ve küçük rüzgâr türbinleri do ru ak m enerjisi üretir. Fotovoltaik (PV) Hücre, Günefl Gözesi (Solar Cell): Üzerine fl k düfltü ünde elektrik üreten yani günefl enerjisini elektri e çeviren, genelde 100 x Günefl Paneli (Photovoltaic (PV) Module): Çok say da PV hücresinin seri ve/veya paralel ba lanmas ile oluflturularak, güneflin fl ma enerjisinden kullan ma uygun elektrik enerjisi üreten üründür. Günefl panelleri, ngilizce de PV module olarak tan mlan r ve günefl hücrelerinin (solar cell) birlefltirilmesi ile oluflur. Ancak, Türkçe ye çevrilirken cell yani hücre kelimesi, batarya hücresi gibi alg lan p pil olarak tercüme edilmifltir. Oysa, hiçbir enerji depolama kabiliyeti olmayan ve iki cam aras na s k flt r lm fl özel silikon ve katman tabakalardan oluflan bu ürünler, sektörde hatal olarak günefl pili olarak an lmaktad r. Do ru olan, günefl paneli dir. Evirici ( nvertör): Do ru ak m alternatif ak ma dönüfltüren elektronik ayg tt r. Yenilenebilir enerji kaynaklar ile elektrik üretilirken elde edilen gerilim genel kullan m gereksinimimize uygun de ildir. Ço unlukla, Volt olarak üretilen bu gerilim, akülerin flarj edilmesi için kullan lmakta ve gereksinim duyulan elektrik de kaynaktaki dalgalanmalardan etkilenmememiz için bu akülerden çekilmektedir. Aküden al nan Volt elektri in, gereksinime göre Volta ç kar lmas için arada evirici (invertör) kullan lmaktad r. Bu kelimenin iflaret etti i cihaz, hayat m z n ayr lmaz bir parças olaca için ngilizce de inverter olarak geçen bu kelimenin, invertör olarak dilimize kazand r lmas kaç n lmazd r. Karbon Emisyonu (Karbondioksit Sal m ): Yaflam m z derinden etkileyen küresel iklim de iflikli inin bafl aktörlerinden say lan sera etkisinin nedeni, fosil yak tlar n kullan lmas ndan kaynaklanan CO 2 (karbondioksit) sal m d r. ngilizce de carbon emission diye geçen terimin, Fosil yak tlar y lda 25 milyar ton CO 2, CO, SO, NO x, O 2, is ve kül ç karmaktad r. Bunun 12 milyar tonu CO 2 dir. 12 TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

14 Günefl Enerjisine Girifl Türkçe teknik ifadeleri olarak, karbon emisyonu veya karbondioksit sal m fleklinde kullan m daha do ru olacakt r. CSP, Yo unlaflt r c Günefl Kolektörleri (Concentrated Solar Power): Günefl enerjisinin aynalar vb. odaklay c yüzeyler yard m yla kolektörde toplan p yüksek s cakl klarda s enerjisine çevrildi i ve daha sonra bu s n n türbinler kullan larak elektri e dönüfltürüldü ü sistemlerdir. Yar letken: Düflük s cakl klarda metallere göre elektri i çok az ileten, yüksek s cakl klarda ise yal tkan maddelere göre daha iletken olan maddelere yar iletken madde ad verilir. Veya baflka bir ifadeyle, yal tkanlara göre daha iletken, iletkenlere göre daha yal tkan maddelerdir. Periyodik cetvelde, IV. grup elementleri ile III. ve V veya II. ve VI. grup elementlerinin yapt bileflikler yar iletken karakterdedir. Elektronikte en çok kullan lan yar iletken maddeler flunlard r: Germanyum, Silisyum, Galyum Arsenür, ndiyum Fosfür Piranometre (Pyranometer): Bir yüzeyin birim alan üzerine birim zamanda gelen toplam günefl radyasyonunu ölçmekte kullan lan araçt r. GHI, (Global Horizontal Irradiance Values): Global Ifl n m De erleri, dünya üzerindeki yatay bir yüzeye düflen günefl radyasyonunu tan mlar. DNI, (Direct Normal Irradiance Values): Direkt Ifl n m De erleri, güneflin yönünden gelen fl n m miktar d r. DIF, (Diffuse Irradiance Values): Yayg n Ifl n m De erleri, güneflten direkt gelen ve güneflin çevresindeki fl n m kapsamayan tüm günefl radyasyonunu tan mlar. Atmosfere saç lan günefl fl nlar n n bir k sm n n yeryüzüne ulaflmas da yayg n fl n md r. Yayg n fl n m ölçmek zordur çünkü piranometrenin dik aç dan gelen ve güneflin çevresindeki fl n mdan uzak tutulmas, gölgelenmesi gereklidir. Günefl Enerjisi Sabiti (Solar Constant): Dünyan n d fl na, yani atmosferin d fl na, günefl fl nlar na dik olan bir metrekarelik alana bir saniyede gelen günefl enerjisi, 1367 W/m 2 dir. Bu de er, tan m gere i, y l boyunca de iflmez varsay labilir. Bu say günefl enerjisi sabiti olarak bilinir. FIT (Feed-in Tariff): Yenilenebilir enerjinin yasalar arac l yla benimsenmesini sa lamaya yönelik bir teflvik yap s d r. Genelde bu yap n n oldu u ülkelerde, elektrik da t m flirketlerinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjiyi ortalama pazar fiyat n n üzerinde bir fiyatla sat n alma garantisi vard r. Günefl Takip Sistemleri (Solar Tracking Systems): Bir ya da iki eksen etraf nda dönerek günefli takip eden ve günefl panellerinin daha fazla enerji üretmesini sa layan sistemlerdir. Günefl enerjisi sistemlerinin verimlerini % 30 ile % 50 aras nda art r r. BIPV (Building Integrated Photovoltaics): Binaya entegre edilmifl fotovoltaik modüllerin k saltmas d r. Karbondioksit emisyonunun; % 44 ü kömür, % 35 i petrol, % 21 i do al gaz yüzündendir. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi 13

15 Günefl Enerjisine Girifl Kimler Nas l Faydalan r? Bireysel tüketiciler Bireyler, genelde konutlar nda su s tma, s nma, havaland rma, paneller arac l yla elektrik üretimi, pasif solar sistemler, gün fl yla ayd nlatma veya yemek piflirme gibi alanlarda günefl enerjisinden yararlan r. Konutlarda tüketilen enerjinin % 90 su s tma ve ev s tmada kullan l r. Her ne kadar evlerin ve kullan lan suyun s t lmas nda günefl enerjisinden yararlanmak teknik olarak mümkün olsa da bu her zaman ekonomik olmayabilir. Yine de, Kuzey Avrupa ülkelerinde bile y ll k s cak su ihtiyac için gerekli olan enerjinin % 50 sini günefl enerjisinden sa lamak mümkündür. Günefl enerjisi kullanman n ekonomik koflullar, çeflitli teflviklerle veya yapt r m araçlar yla siyasi otorite taraf ndan sa lanmak zorundad r. Bunun için en temel koflul, çevreyi kirletmenin s n rland r lmas ya da daha s k görüldü ü üzere cezaland r lmas d r. Böylece, çevreye zarar veren enerji kaynaklar yla çevreyi kirletmeyen temiz kaynaklar eflit koflullarda rekabet edebilirler petrol krizinden sonra Amerika da, enerji tasarrufu için yap lan araflt rmalar sonras nda, yaflam konforu de iflmeden bir y lda enerji tüketimi %16 düfltü. 14 TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

16 Günefl Enerjisine Girifl Maliyetle ilgili rakamlar asl nda tahmin edildi i kadar büyük de ildir. Örne in, ortalama bir evin, günefl enerjisi kullanarak s cak su ve ev s nmas n sa lamas için gerekli tutar, evin anahtar teslim fiyat n n sadece % 1 ini oluflturur. Ayr ca, karavan gibi kiflisel hobi amaçl kullan lan mobil araçlarda cihazlar n enerjilendirilmesi ya da kaynaklar n n merkeze uzak, k rsal bölgelerde bulunduklar düflünülürse, geleneksel enerji kaynaklar ndan yararlanmak için ya oldukça uzun kablolar ya da benzinli jeneratörler kullanmak gerekir. Her iki seçenek de hem pahal ekipman ve bak m hem de sürekli artan yak t maliyetleri içermektedir. Günefl enerjisi çiftçiler için fiyat art fl kayg s olmaks z n daha ekonomik ve daha teknelerdeki akü sistemlerinin (yaflam aküsü) flarj gibi uygulamalarda da günefl enerjisi çok verimli olarak kullan lmaktad r. Çiftçiler Tar m ve hayvanc l kta; ürün kurutma, sera s tma uygulamalar, sulama ve derin kuyulardan su pompalama, sterilizasyon ve temizleme gibi pek çok alanda günefl enerjisinden yararlan labilir. Günefl enerjili su pompalama sistemleri, günefl enerjisinin en verimli ve anlaml kullan ld alanlardan biridir. Kuyular n ve di er su verimli sonuçlar verebilmektedir. Örne in, dünyan n birçok ülkesinde pek çok besici, bu su pompalama sistemlerini hayvanlar na su temin etme amac yla kullanmaktad r. Kurumlar Kurumlarda günefl enerjisinin kullan m inflaat, havac l k, telekomünikasyon, kamu, su ar tma gibi çok çeflitli sektörlere yay l r. Hatta savunma sektörü de bu uygulamalar n önemli bir k sm n kullanmaktad r. Genel olarak tüm kurumlar, bireylerin kulland Almanya da 1973 teki krizde, konutlarda enerji korunumu amac yla yap lan tüm de iflikliklerin % 80 ini karfl lad ve üç y lda petrol tüketimini % 50 düflürdü. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi 15

17 Günefl Enerjisine Girifl flekilde, ayd nlatma, s nma, so utma alanlar nda günefl enerjisinden yararlanabilir. Fakat, havac l k ya da savunma gibi özel sektörlerde ise hava trafik kontrolü, çevre güvenlik sistemleri, arazide hareket halinde veya bir yerde geçici karargâh kurma eylemleri için kullan labilecek, sürekli ve güvenli enerji ihtiyac n karfl layabilecek mobilize sistemler, giysilerin ve baz ürünlerin üzerine monte edilmifl ince film bazl fotovoltaik modüller gibi konuya özgü uygulamalar söz konusudur. Bunun yan s ra, turizm tesislerinde veya belediyeler vb. kamusal kurumlarda, su ar tma ve denizden içme suyu elde edilmesi prosesindeki cihazlar n enerjilendirilmesinde de günefl enerjisinden yararlan l r. Telekomünikasyonda ise daha çok GSM baz istasyonlar nda, RF (radyo frekans ) vericilerine enerji sa lamak için birincil enerji kayna olarak veya uygun lokasyonlarda rüzgâr türbini, dizel Ankara daki bir binan n enerji tüketimi Berlin dekine göre %450 daha fazlad r. 16 TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

18 Günefl Enerjisine Girifl jeneratör uygulamalar ile kombine bir flekilde günefl enerjisi kullan l r. Ayr ca, günefl enerjisi, kurumsal sorumluluk projelerinde, karbon sal m n azaltarak enerji gereksinimini sa lamak, kamuda yenilenebilir enerjiler konusunda dikkat çekip, öncülük edebilmek amac yla devletin mülkiyetindeki bina ve uygulamalarda da kullan l r. Örne in: yol ayd nlatmalar, trafik iflaretleri, ikaz lambalar, demiryollar ndaki sinyalizasyon uygulamalar vb. Yap sektöründe ise günefl enerjisinin kullan m, çok katl rezidans, butik otel, al flverifl merkezi yap lar nda d fl cephe fotovoltaik modül giydirme (BIPV), günefl panelleri ile yap lacak gölgeleme sistemleri, solar duvar ile k fl n s tma ve yaz n d fl duvarda yarat lacak hareketli hava katman sayesinde s izolasyonunun sa lanmas, LED ile ayd nlatma gibi uygulamalar yoluyla yayg nlaflm flt r. Dünyaya her gün gelen günefl fl, 4-5 y ll k enerji tüketimimizi karfl lamaya yetmektedir. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi 17

19 Günefl Enerjisine Girifl Rakamlarla Günefl Enerjisi Günde 24 saatten, tüm dünya yüzeyinin ortalamas al nd nda, her metrekareye y lda kabaca bir varil petrolden üretilecek enerjiye eflit fl n m düfler. Bu da günde, metrekare bafl na ortalama 4,2 kwh enerjiye denk gelir. Güneflten dünyaya saniyede yaklafl k olarak 170 milyar MW enerji gelmektedir. Türkiye'nin 2007 y l ndaki enerji üretiminin 191 milyar kwh oldu u düflünülürse, bir saniyede dünyaya gelen günefl enerjisi, Türkiye'nin y ll k enerji üretiminin 890 kat d r y l ndan itibaren kurulan fotovoltaik sistemler ile Amerika daki evin ya da geliflmekte olan ülkelerdeki 8 milyon evin elektrik ihtiyac n karfl layacak kadar enerji üretilmektedir. 1 Her gün yeryüzüne ulaflan günefl enerjisi miktar çok büyüktür. Yeryüzünde bulunan tüm kömür, petrol ve do al gaz enerjisi, sadece 20 günlük günefl enerjisine eflittir! Tam güneflli bir havada, yaln zca 15 dk. içinde, dünyadaki herkesin 1 senelik elektrik ihtiyac n karfl layacak kadar enerji yeryüzüne düflmektedir. 1 Photovoltaics Industry Statistics: Market Share 18 TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

20 Günefl Enerjisine Girifl Dünyada, 2 milyar insan henüz elektrik enerjisinden faydalanm yor. Bu insanlar için en ucuz çözüm günefl panellerinden elektrik üretmek olabilirdi; fakat ne yaz k ki gerekli ekipman alabilecek güce sahip de iller. Nükleer ve fosil kaynaklardan sa lanan yenilenebilir olmayan enerjinin toplam kapasitesi terawatt olarak hesaplan rken, güneflin mevcut enerjisi terawatt r. Güneflten gelen enerjinin % 1 ya da % 2'si rüzgâr enerjisine dönüflür. Bu, yeryüzündeki tüm bitkilerin biyolojik kütleye dönüfltürdü ü enerjinin kat d r. Fotovoltaik panellerin yap m nda kullan lan silikon hücrelerin ana maddesi kumdur. Günefl paneli yaparken kullan lan 1 ton kum ile ton kömür harcanarak üretilen elektri e eflit enerji üretilebilir. Günefl enerjisi üretiminin toplam, küresel enerji talebi toplam n n yaklafl k % 0,01 ini oluflturur. Günefl enerjisi kullanan ortalama bir s cak su sistemi, y lda 11,4 varil petrol harcanmas n önler veya orta büyüklükte bir sedan araban n km gitmek için harcayaca yak ta eflde er yak ttan tasarruf edilmesini sa lar. Amerika Kolorado daki 1 kw l k bir fotovoltaik sistem (ya da ayda 150 kwh üreten bir sistem) her ay, yaklafl k 75 kg kömürün ç kar lmas n, atmosfere 150 kg CO 2 sal m n, yaklafl k 477 lt suyun harcanmas n, NO ve SO 2 gazlar n n çevreyi kirletmesini engeller. Günefl enerjisinin asl nda nükleer güce ba ml oldu unu biliyor muydunuz? Yaln z, günefl enerjisinin nükleer gücü yaklafl k 150 milyon km uzaktad r. Yap lan araflt rmalar fl nda PV yi destekleyen kurulufllar, 2020 y l nda enerji fiyat n 6 Cent / kwh olarak hedeflemektedir. Tüm sokak lambalar n n yar s söndürülse, yap lacak tasarruf % 1,2 dir. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi 19

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi

TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi Bu kitab n içeri i GEF Küçük Destek Program n n görüfllerini yans tmayabilir. TemizDünya Rehberi Günefl Enerjisi TemizDünya Ekoloji Derne i Editör: Hatice fien Redaksiyon:

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 DERS İLE İLGİ GENEL HUSUSLAR Ders 1 Vize ve 1 final sınavı yapılarak değerlendirilecektir. Vize sınavının %40 ı ve final

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ENERJİ Enerji, bir cisim ya da sistemin iş yapabilme yeteneğidir HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ, DÜNYADA ENERJİ OLMASA KULLANDIĞIMIZ BÜTÜN ALETLER NASIL ÇALIŞIRDI? O HALDE

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ

İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 393 İZMİR VE RÜZGAR ENERJİSİ Alper KALAYCI Makina Mühendisleri Odas alper@alperkalayci.com Dr. Cenk SEVİM cenk.sevim@aerowind.com ÖZET Yenilenebilir enerji

Detaylı

KÜRESEL ISINMA, MEDYA ve ENERJİ POLİTİKALARI. Özgür Gürbüz İklim Değişikliği İçin Sivil Toplum Kuruluşları Adana Buluşması 20 Aralık 2006

KÜRESEL ISINMA, MEDYA ve ENERJİ POLİTİKALARI. Özgür Gürbüz İklim Değişikliği İçin Sivil Toplum Kuruluşları Adana Buluşması 20 Aralık 2006 KÜRESEL ISINMA, MEDYA ve ENERJİ POLİTİKALARI Özgür Gürbüz İklim Değişikliği İçin Sivil Toplum Kuruluşları Adana 20 Aralık 2006 Küresel ısınma Hollywod için yazılmış,eğlenceli bir felaket senaryosu mu?

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI

ELEKTRON K DEVRE ELEMANLARI LKTRO K DVR LMALARI MODL SORU 1 DK SORULARI ÇÖZÜMLR MODL SORU 2 DK SORULARI ÇÖZÜMLR 1. Diyot kare dalgan n negatif parças n geçirmeyece inden ç k fl gerilimi; 1. fiekildeki K transistörü ; L transistörü

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ AMAÇLI YATIRIMLARA SAĞLANAN HİBE VE KREDİLER

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ AMAÇLI YATIRIMLARA SAĞLANAN HİBE VE KREDİLER YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİMİ AMAÇLI YATIRIMLARA SAĞLANAN HİBE VE KREDİLER 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun da 29/12/2010 tarihli

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI:

... ANADOLU L SES E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI SINIFI: Ö RENC NO: Ö RENC N N ADI VE SOYADI: 2009-2010 E T M YILI I. DÖNEM 10. SINIF K MYA DERS 1. YAZILI SINAVI A 1. Plastik bir tarak saça sürtüldü ünde tara n elektrikle yüklü hale gelmesinin 3 sonucunu yaz n z. 2. Katot fl nlar nedir? Katot fl

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

GÜNE ENERJ PV Sistemleri: PV uygulamaları

GÜNE ENERJ  PV Sistemleri: PV uygulamaları GÜNEŞ ENERJİSİ Güneşin enerjisini üç yolla kullanabiliriz, güneş enerjisi derken bu üçü arasındaki farkı belirtmek önemlidir: 1. Pasif ısı. Güneşten bize doğal olarak ulaşan ısıdır. Bina tasarımında dikkate

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir. Programa Destek Verenler:

Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir. Programa Destek Verenler: Turseff, EBRD taraf ndan geli tirilmi tir Turkey Sustainable Energy Financing Facility Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Program TURSEFF B LG LEND RME SUNUMU Programa Destek Verenler: Ak lc ve Zorunlu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İÇİNDEKİLER GÜNEŞ ENERJİSİ... 4 TASARRUFLU ARMATÜRLER... 5 SOLAR LED AYDINLATMA... 32 SOLAR SİSTEMLER... 40 ARMATÜRLER... 45. www.goldenergy.com.

İÇİNDEKİLER GÜNEŞ ENERJİSİ... 4 TASARRUFLU ARMATÜRLER... 5 SOLAR LED AYDINLATMA... 32 SOLAR SİSTEMLER... 40 ARMATÜRLER... 45. www.goldenergy.com. İÇİNDEKİLER GÜNEŞ ENERJİSİ... 4 TASARRUFLU ARMATÜRLER... 5 SOLAR LED AYDINLATMA... 32 SOLAR SİSTEMLER... 40 ARMATÜRLER... 45 2 ÖN YAZI Hızla gelişen teknoloji beraberinde birçok doğal kaynağın tükenmesine,

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri Elektrik Üretim Sistemleri

Detaylı

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI

ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI ÜN TE III. YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI BU ÜN TEDE NELER Ö RENECE Z? A-YÜZDELER VE MESLEKÎ UYGULAMALARI B-YÜZDE HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI C-FA Z HESAPLARI VE MESLEKÎ UYGULAMALARI D-YÜZDE VE

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Mühendislik Çevre Danışmanlık Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

Mühendislik Çevre Danışmanlık Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ Mühendislik Çevre Danışmanlık Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Ülkemizde 2010-2011 yılı itibari ile çeşitli

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi İÇİNDEKİLER 1. bölüm Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi 1. Çevre Bozulması ve Çevre Eğitiminin Doğuşu... 1 2. Çevre Eğitiminin Anlamı, Amacı, Kapsamı ve İşlevi... 3 3.

Detaylı

KÜRESEL KARBONDĐOKSĐT KONSANTRASYONLARI ÖLÇÜMLERĐ ARAŞTIRMA UYDUSU OCO

KÜRESEL KARBONDĐOKSĐT KONSANTRASYONLARI ÖLÇÜMLERĐ ARAŞTIRMA UYDUSU OCO KÜRESEL KARBONDĐOKSĐT KONSANTRASYONLARI ÖLÇÜMLERĐ ARAŞTIRMA UYDUSU OCO Ahmet Cangüzel Taner Fizik Yüksek Mühendisi Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ( acant@taek.gov.tr ) Küresel ısınma ve iklim değişikliği

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Dersin Sorumlusu;Prof.Dr. Đnci MORGĐL. PROJE DESTEKLi DENEY UYGULAMASI

Dersin Sorumlusu;Prof.Dr. Đnci MORGĐL. PROJE DESTEKLi DENEY UYGULAMASI Dersin Sorumlusu;Prof.Dr. Đnci MORGĐL KiMYA EĞiTiMiNDE PROJE DESTEKLi DENEY UYGULAMASI CEP TELEFONU MISIR PATLATIR MI? Proje Hedef Sorusu: Cep telefonları mısırı patlatacak kadar radyasyon yayar mı? Yaydığı

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks :

RÜZGAR ENERJİSİ. Cihan DÜNDAR. Tel: Faks : RÜZGAR ENERJİSİ Cihan DÜNDAR Tel: 312 302 26 88 Faks : 312 361 20 40 e-mail :cdundar@meteor.gov.tr Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü A r a ş t ı r m a Ş u b e M ü d ü r l ü ğ ü Enerji Kullanımının

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

CrossPower. Akıllı enerji yönetim sistemi. www.pfisterer.com

CrossPower. Akıllı enerji yönetim sistemi. www.pfisterer.com CrossPower Akıllı enerji yönetim sistemi www.pfisterer.com 2 CrossPower CrossPower: Çevre Dostu Enerji daha iyi bir gelecek Elektrik, medeniyetten uzak ve ulaşılması zor bölgelerde kolay bulunamamaktadır.

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Bilge Özgener* stanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Nükleer Araflt rmalar Anabilim Dal

Bilge Özgener* stanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Nükleer Araflt rmalar Anabilim Dal Küresel Is nma ve Nükleer Enerji Bilge Özgener* Karbon Çevrimi ve Sera Etkisi Dünyam zda var olan yaflam varl n, organik (karbon içeren ) moleküllere ve dolay s ile karbon çevrimi ad n verdi imiz sürece

Detaylı

LERİ SELAHATTİN ÇİMEN MÜSTEŞAR Y. T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. Türkiye 11. Enerji Kongresi 21 EKİM 2009 İZMİR

LERİ SELAHATTİN ÇİMEN MÜSTEŞAR Y. T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. Türkiye 11. Enerji Kongresi 21 EKİM 2009 İZMİR KÜRESEL EKONOMİK K KRİZİN N ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLER LERİ SELAHATTİN ÇİMEN MÜSTEŞAR Y. T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Türkiye 11. Enerji Kongresi 21 EKİM 2009 İZMİR 1 DÜNYA ENERJİ SEKTÖRÜNE

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak.

... müflterilerin ifllerini kendi iflimiz gibi görerek uzun ömürlü iliflkiler kurmak. EDSM Enerji kimdir? EDSM Enerji, Enerji Kaynaklar n n ve Enerjinin Kullan m nda Verimlili in Artt r lmas na liflkin Yönetmelik gere ince, binalara ve endüstriyel tesislere enerji yönetim planlama ve strateji

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı