a) Yalnız I b) Yalnız II c) I, II d) II,III e) I, II,III 3. I. Toy II. Kurultay III. l (Cevap A)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "a) Yalnız I b) Yalnız II c) I, II d) II,III e) I, II,III 3. I. Toy II. Kurultay III. l (Cevap A)"

Transkript

1 (Bu sorular, sınava giren adaylar tarafından hatırlama usulü ile hazırlanmıtır. Kesinlik içermemektedir. Cevapların bir kısmı tartımalıdır. Görüleriniz için ya mail yazabilirsiniz.) GENEL KÜLTÜR 1. I. Orhun Kitabeleri II. Manas Destanı III. Karabalgasun Yazıtları Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler e aittir? c) Yalnız III d) I ve II e) II ve III Orhun Abideleri II. Göktürk dönemine aittir. slamiyet öncesi Türk tarihinin önemli Türkçe belgeleridir. skitler: u Destanı Hunlar: Ouz Kaan Destanı Göktürkler: Ergenekon Destanı Uygurlar: Türeyi ve Göç Destanı Kırgızlar: Manas Destanı Uygurlar: Karabalgasun Destanı (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:35 Nobel Yay. Da.) ÇIKMI BENZER SORU Aaıdakilerden hangisi Göktürkler de devlet adamlarının millete hesap vermesi devlet ve halkın karılıklı olarak görevlerinin belirtilmesi konularını içermektedir? (99 DMS L) a) Orhun Yazıtları b) Karabalgasun Yazıtları c) Ouz Kaan Destanı d) ehname e) Manas Destanı (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:364 Nobel Yay. Da.). I. Karamanoulları Beylii II. Anadolu Selçuklu Beylii II. Büyük Selçuklu Devleti Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin merkezi Konya dır? c) I, II d) II,III e) I, II,III Anadolu Selçuklular da, 1097'de l. Haçlı Seferi sırasında znik kaybedilince Bakent, Konya'ya ta- ındı e kadar Konya, Bakent olarak kaldı. 3. I. Toy II. Kurultay III. l Yukarıdakilerden hangileri islamiyetten önce kurulan türk devletlerinde siyasi, ekonomik, kültürel ilerin görüülüp karara balandıı meclis yeridir? c) Yalnız III d) I, II e) I, II ve III slamiyetten önceki Türk devletlerinde Türk meclislerine TOY, KURULTAY veya KENGE denilirdi. Kurultay; Devletin önemli kararlarının alındıı meclise verilen addır. Kurultay danıma meclisi idi. l; slâmiyet öncesi Türk devletlerinde siyasi örgütlenmenin en üst kademesi il ya da devlet tir.

2 (KPSS Dergisi, Sayı:, Sf: Nobel Yay. Da.) 4. Osmanlı Devletinde devlet adamı ve ordunun asker ihtiyacı salanırdı. Sürekli ve düzenli, I. Devirme II. ltizam III. Müsadere Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kullanılmıtır. c) Yalnız III d) I, II e) II, III Devirme; Asker yetitirilmek üzere Yeniçeri Oca- ına alınacak çocukları seçip toplamasıdır. Osmanlı devletinde I. Murat tarafından kurulan Kapıkulu Ordusu, devirme yöntemiyle oluturulmutur. Osmanlıda asker sayısının büyük bölümünü salamada ve devlet adamı yetitirmede yarar salamıtır. Enderun Mektebi Topkapı Sarayı nda devlete yönetici yetitirmek amacıyla açılmıtır. Bu okula devirmelerin zeki olanları alınırdı. ltizam: Devlete ait bazı gelirlerin tahsili; kefil gösterilmek ve bedeli muayyen taksitlerle ödenmek üzere alınması anlamında kullanılan bir vergi çeididir. iltizam usulü, Tanzimât'tan sonra kaldırılmı, vergilerin dorudan doruya tahsiline karar verilmi ise de, bu yasak devam edememi; bundan sonra yeniden iltizam usulünün uygulamasına geçilerek Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar bu usul devam etmitir. Müsadere; Tanzimat'tan önce herhangi bir kiiye ait mallara, padiah adına el konulmasına denir. (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:346 Nobel Yay. Da.) 5. Külliyeler genellikle aaıdakilerden hangisinin çevresinde yer alır? a) Bimarhane b) Medrese c) Mektep d) Han e) Cami Külliye; bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmu medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane gibi çeitli yapıların bütünüdür. 6. Osmanlı Devletinde Tanzimat dönemine kadar kadıların vermi oldukları hükümler gerektiinde aaıdakilerin hangisi tarafından incelenir ve düzeltilir? a) Padiah b) eyhülislam c) Kazasker d) Defterdar e) Niancı Padiah: Fatih Dönemi ne kadar divana padiahlar bakanlık etmilerdir. Fatih ten sonra bu görev sadrazamlara verilmitir. Sadrazam: Padiahın mutlak vekili olup onun mührünü taırdı. Divan-ı Hümayun a bakanlık e- der, ordunun baında sefere çıkarlardı. Sadrazam bugünkü Babakan a benzetilebilir. Kazaskerler: Adalet, eitim, kültür ve din ilerine bakar, kadıları tayin ederlerdi. Tanzimat dönemine kadar kadıların vermi oldukları hükümleri gerekti- inde inceler ve düzeltirdi. Türk ve medrese kökenliler seçilirdi. Balangıçta bir tane olan kazasker Fatih ten itibaren Anadolu ve Rumeli olmak ü- zere ikiye çıkarıldı. Rumeli deki görevliler Anadolu daki görevlilerden protokolde daha üstündü. eyhül slam (Müftü): Ulema sınıfının bakanıdır. Yükselme döneminde divan üyesi olmutur. Padi- ah tarafından göreve getirildi. Padiahın ve divan kararlarının slam hukukuna uygunluunu denetlerdi ve fetva verirdi. Niancı: Padiah adına yazılacak mektup, ferman, berat ve antlamaları kaleme alır, fethedilen toprakları tapu defterine yazarak hak sahiplerine daıtır, padiahın turasını (imza) çekerlerdi.

3 (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:344 Nobel Yay. Da.) 7. II. Merutiyetin ilanında aaıdakilerin hangisi etkili olmutur? a) Hürriyet ve tilaf Partisi b) ktisat Partisi c) Terrakiperver Cumhuriyet Partisi d) Ahrar Partisi e) ttihat ve Terraki Partisi II. MERUTYET DÖNEM Tanzimat döneminden beri gerçekletirilmek için çaba harcanan Osmanlıcılık düüncesinin gerçeklemeyecei daha 19. yüzyıl sonlarında anla- ılmı bunun yerine Panislavizm (slamcılık), Pantürkizm (Turancılık), Batıcılık akımları gelimeye balamıtır. II. Merutiyet döneminde iktidardaki etkinlii giderek artan ttihat ve Terakki Partisi Türkçülük akımını benimsemitir. Bu dönemde Almanya nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkinlii daha da artmıtır. 31 MART OLAYI Özgürlük ortamından yararlanan merutiyete karı çevreler ttihat ve Terakki Partisi ne karı Ahrar Partisi ni kurdular. Daha sonra muhafazakarların güçlü partisi olan Hürriyet ve tilaf Partisi kurulmutur. Bazı çevrelerin kıkırtmalarda bulunması sonucunda stanbul da 13 Nisan 1909 da Merutiyet yönetimini yıkmak amacıyla gerici bir ayaklanma çıktı. Bu ayaklanma O zamanki takvimle 31 Mart ta çıktıı için 31 Mart Olayı olarak adlandırıldı. Hareket ordusu ayaklanmayı bastırarak merutiyetin devamını saladı. Merutiyete karı olduu bilinen II. Abdülhamit Mebuslar Meclisi kararıyla tahttan indirilerek yerine V. Mehmet Reat padiah yapıldı (1909). Ayrıca, Kanun-u Esasi de yapılan deiikliklerle padiahın yetkileri azaltıldı. (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:374 Nobel Yay. Da.) 8. Osmanlı Devletinde dı borçlanma hangi padiah döneminde balamıtır? a) Abdülaziz b) Abdülmecit c) II. Abdülhamit d) V. Murat e) II. Mahmut Padiah Abdülmecit döneminde (1854 te) ngiltere den ilk dı borç alınmıtır. (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:385 Nobel Yay. Da.) 9. Tanzimat Fermanı nda aaıdakilerden hangisinde ıslahat yapılması öngörülmemitir? a) Yargı sistemi b) Vergi sistemi c) Askerlik ileri d) Devlet rejimi e) Eitim sistemi Tanzimat Fermanı Dorultusunda Yapılan Yenilikler Yasaları hazırlama görevi Meclis-i Ahkamı Adliye ye verildi. Avrupa Hukukundan da yararlanılarak ceza, memurlar ve ticaret yasaları çıkarıldı. Askerlik, herkes için zorunlu hale getirildi. ltizam usulü kaldırılarak vergiler tahsildar denilen devlet memurlarınca toplanmaya balandı. Memleket yönetim bakımından l (vilayet), sancak, kaza (ilçe), nahiye (bucak) köy birimlerine ayrıldı. Eyalet kaldırıldı. llerde valiye yardımcı olmak üzere, üyelerinin bir bölümü halk tarafından seçilen l meclisi kuruldu. Arazi kanunu çıkarıldı, toprak mülkiyeti yaygınlatırıldı. lk kaıt para bastırıldı. Avrupa dan ilk borç para alındı. Öretmen okulu, sanat okulu,, idadi (lise), mülkiye mektebi (yönetici yetitirmek için) açıldı. Dar-ül Fünun (üniversite) açılması için çalımalar baladı. Mecelle denilen aile hukuku hazırlandı (sadece Müslümanlar için geçerli). Vatan, millet, eitlik adalet gibi kavramlar yaygınlatı.

4 Türkçe nin sadeletirilmesi akımı balatıldı. Tiyatro, roman, makale türleri edebiyata bu dönemde girdi. Yabancı devletlere (ABD, ngiltere, Fransa, A- vusturya) okul açma izni verildi. lki Robert Kolej olan bu okulların açılı amacı siyasi, ticari ve dinseldir. lk demiryolları yapıldı, irket-i Hayriye denilen denizyolu iletmesi kuruldu. Osmanlı pazarına mal vermek ve hammadde taımak için bunlar gerekliydi. Avrupa etkisiyle Nizamiye ya da adliye mahkemeleri kuruldu. (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:373 Nobel Yay. Da.) 10. I. Hiyaneti Vataniye kanunu II. Anam vergisinin artırılması hakkında kanun III. Tekalif-i Milliye emirleri (Ulusal yükümlülük) Yukarıdakilerden hangisini TBMM çıkarmıtır? c) Yalnız III d) I, III e) I, II ve III TBMM ayaklanmalara karı otoritesini salamak amacı ile stiklal Mahkemelerini kurdu ve Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkardı. Mustafa Kemal, Tekalif-i Milliye Emirlerini Türk ordusunun Sakarya Savaına hızla hazırlanmasını salamak ve sava gücünü arttırmak için 7-8 A- ustos 191 de yayınlattı. Agnam Vergisi; Koyun vergisi olarakta bilinir. Koyun, keçi, manda, deve besleyenlerden hayvan sayısına göre alınan vergidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında aar vergisinin kaldırılması ile kamu gelirlerinde büyük bir boluk ortaya çıktı. Bu boluun kapatılması için unlar yapıldı; 1. Toprak mahsullerinin demir yolu ve deniz yolu ile pazarlanan kısmı üzerine dolaylı vergi konuldu. 64. Anam (hayvanlar), arazi, bina ve yol vergilerine yapılan zamlar yapıldı. 3. Kazanç vergisinin kabul edildi. Atatürk lkeleri ve nkılap Tarihi I/, YÖK Yayınları, sf: 11. Kurtulu Savaı nda Mustafa Kemal e Bakomutanlık yetkisini aaıdakilerden hangisi vermitir? a) Mebuslar Meclisi b) TBMM c) Temsilciler Kurulu d) Bakanlar Kurulu e) ç leri Bakanlıı 5 Austos 191 tarihinde kabul edilen bir yasayla Meclis, kendisine ait yetkileri ve bakomutanlık görevini Mustafa Kemal e vermitir. BENZER SORU 5 Austos 191 tarihinde kabul edilen bir yasayla Meclis, kendisine ait yetkileri ve bakomutanlık görevini Mustafa Kemal e vermitir. Aaıdakilerden hangisinin bu durumun bir sonucu olduu savunulamaz? (000 DMS) a) Mustafa Kemal in hükümet bakanlıı görevini bırakması b) Uygulamalarda birlik ve beraberliin salanması c) Askerin moral gücünün artması d) Hazırlıklarda zaman kazanılması e) Tekalif-i Milliye Buyrukları nın çıkarılması (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:405 Nobel Yay. Da.) 1. Sakarya Savaı ndan sonra Fransa nın TBMM ile Ankara Antlamasını yapması aaıdakilerden hangisini gösterir? a) Fransa nın TBMM ile iyi ilikiler kurmak istemesi b) TBMM nin uluslararası ilk kez tanındıını c) Fransa ile TBMM arasında dostluun uzun sürece- ini d) ngiltere nin Yunanistan ı desteklediini e) talyanların igal ettii Anadolu dan geri çekildiini

5 Ankara Antlaması (0 Ekim 191) Fransa ile TBMM arasında imzalandı. Fransa ile sava durumu sona erdi. Güney cephesi kapandı. Bugünkü Suriye sınırı skenderun ve Hatay hariç belirlendi. Fransa, TBMM Hükümeti ni resmen tanıdı. 13. I. Batı Anadolu da yaayan Rumlar II. Gümülcine ve Selanik te Yaayan Türkler III. mroz, Bozcaada ve stanbul da yaayan Rumlar IV. Taselya ve Makedonya da yaayan Türkler Yukarıdakilerden hangisi Lozan Antlaması nda nüfus deiimi dıında tutulmutur? a) I, II b) II, III c) III, IV d) I, II ve III e) II, III ve IV Lozan Antlaması nın konu ile ilgili hükmü u ekildedir: Batı Trakya türkleri ile stanbul rumları dı- ında Türkiye deki rumlarla Yunanistanda ki türkler karılıklı olarak deitirilecektir. 14. Temsilciler Kurulu, Amasya Görümeleri nde stanbul Hükümeti nden Sivas Kongresi nin saptadıı dı politikaya uymasını istemitir. Buna göre; Temsilciler Kurulu nun, aaıdakilerden hangisini vurguladıı savunulur? a) Yabancı sermayeden yararlanması b) Malta sürgünlerinin geri getirilmesi c) Manda ve himaye reddi d) Mebuslar Meclisinin stanbul da toplanması e) Antlama Devletleri ile barı için görüme yapılması SVAS KONGRES (4-11 EYLÜL 1919) Mustafa Kemal kongre bakanı seçilmitir. Bu kongrede alınan kararlar unlardır; Manda ve himaye kesin olarak reddedildi. Milli Cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birletirilmitir. Böylece Kurtulu Savaının tek elden yönetilmesi kararlatırılmıtır. Milli nitelikli bir kongredir. Erzurum Kongresinde dou illeri temsil eden Heyet-i Temsiliye yurdun tamamını temsil edecek ekilde geniletilmitir. AMASYA GÖRÜMES (0- EKM 1919) Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal ile stanbul hükümeti adına Salih Paa arasında yapılan görümedir. Bu görümede alınan kararlar: stanbul Hükümeti Sivas kongresi kararlarını kabul edecek stanbul Hükümeti, tilaf Devletleriyle yapacaı barı görümelerinde Temsil Heyetinin de görü- ünü soracaktır. Seçimler yapılıp Meclis-i Mebusan toplanacaktır. Mebusan Meclisi nin stanbul da toplanması uygun deildir. Bu görüme ile stanbul Hükümeti Temsil Heyetini resmen tanımı oldu. Anadolu stanbul a balı olmaktan çıktı. Sivas Kongresinde manda ve himaye kesin olarak reddedilmitir. Amasya görümesinde ise stanbul Hükümeti Sivas Kongresi nde alınan kararları kabul etmitir. Böylece manda ve himayenin reddini stanbul Hükümeti de kabul etmitir. (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:388 Nobel Yay. Da.) 15. Cumhuriyetçilik ilkesi aaıdaki ilkelerden hangisiyle dorudan ilgilidir? a) Halkçılık b) Devletçilik c) nkılapçılık d) Milliyetçilik

6 e) Laiklik Halkçılık: Halk, bir ülkede belli bir zaman içerisinde oturan o ülkeyi vatan bilen çeitli meslek ve çalıma gruplarının meydana getirdii insan toplulu- una denir. Halkçılık milli egemenlii esas alır ve demokrasiyi öngörür. Bu ilke, halkın kendini yönetmesi özellii ile Cumhuriyetçiliin, vatandaın huzuru için çalıma prensibiyle milliyetçiliin doal bir sonucudur. Halkçılık ilkesi ile halkın bütün fertleri kanun önünde eittir. Devlet hizmetlerinden herkes eit olarak yararlanma hakkına sahiptir. (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:410 Nobel Yay. Da.) BENZER SORU Kanun önünde eitliin salanması ve her türlü ayrıcalıın reddi anlamına gelen Halkçılık aaıdakilerden hangisiyle dorudan ilgilidir? (99 DMS ÖL) a) Özgürlük b) nkılapçılık c) Devletçilik d) Demokrasi e) Baımsızlık (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:434 Nobel Yay. Da.) Vatanda haksızlıa uradıı zaman, herkese eit biçimde uygulanan yasalarla hakkını arar. Bu anlayı aaıdaki ilkelerden hangisiyle dorudan ilgilidir? (99 DMS L) a) Milliyetçilik b) Halkçılık c) Cumhuriyetçilik d) nkılapçılık e) Devletçilik (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:435 Nobel Yay. Da.) yılında 191 anayasasında bazı deiiklikler yapılmıtır. Aaıdakilerden hangisi bu deiikliklerden biri deildir? a) Babakan ı Cumhurbakanın seçmesi b) Tükiye Devleti nin dini islamdır hükmünün çıkarılması c) Cumhurbakanının meclis tarafından seçilmesi d) Bakanlar Kurulunun Babakan tarafından oluturulması e) Cumhurbakanının bir seçim dönemi için seçilmesi 10 Nisan 198 de Anayasa da gerekli deiiklikler yapılarak Devletin dini slâmdır ve din ilerini TBMM yerine getirir cümleleri kaldırıldı. Tükiye Devleti nin dini islamdır hükmünün çıkarılması 193 te deil, 198 de meydana gelmitir. (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:410 Nobel Yay. Da.) 17. Halifeliin kaldırılmasında I. Menemen olayı II. Saltanatın kaldırılması III. Cumhuriyetin ilanı Yukarıdakilerden hangisinin etkisi görülmütür? c) Yalnız III d) I, II e) II,III Verilen gelimeleri tarihsel sıralamaya tabi tutarsak Menemen Olayı nın halifeliin kaldırılmasından sonra gerçekletiini görürüz. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 19) Cumhuriyetin ilanı 9 Ekim 193 Menemen Olayı (3 Aralık 1930) Halifeliin Kaldırılması (3 Mart 194) Nedenleri; Halifeliin cumhuriyet rejimi ile badamaması Laik devlet düzenine geçilmek istenmesi Sonuç olarak, devletin üst düzeyindeki ikilik sona ermi oldu. 18. I. Ürün üzerinden alınması

7 II. Her bölgeden farklı oranda toplanması III. Gayri Müslimlerden alınması Yukarıdakilerden hangisi aar vergisinin özelliklerindendir? c) Yalnız III d) I, II e) I, II, III Öür (Aar): Osmanlı Devletinde Ziraat kesimi üzerindeki vergi yükü çok aırdı. er i bir vergi o- lan aar (öür) onda bir anlamına geliyor ve çiftçinin ürettii ürün üzerinden ve ürün olarak alınıyordu. Buna göre verilen bilgilerden yalnız I dorudur. Haraç: Gayrimüslimlerden alınır. Cizye: Gayrimüslim salıklı erkeklerden askerlik bedeli olarak alınır. (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:346 Nobel Yay. Da.) 19. Cumhuriyet döneminde yabancıların elindeki demiryollarının tümünün satın alınması ve bütünüyle yabancı sermayeye dayanan sanayileme modeli yeni devlet tarafından öz kaynakları temel alan sistemi uygulaması, I. Milliyetçilik II. Devletçilik III. Laiklik Yukarıdakilerden hangisiyle ilgili de- ildir? c) I, II d) I, III e) II, III Türkiye Cumhuriyeti nde milliletirme, devletçilik ilkesinin kabulunden önce balamıtır. lk milliletirme 194 yılında bazı demiryollarının Haydarpa- a Limanı nın ve rıhtımının satın alınmasına ilikin kanunla gerçeklemitir yılında devletçilik ilkesinin uygulanmaya konulmasıyla birlikte daha kapsamlı milliletirme yapılmı, milliletirmenin ö- nemli bir kısmı belediye hizmetlerinde ve madencilikte ve demiryollarında gerçekletirilmitir. Devletçilik: Devletçilik Türkiye nin kendine özgü bir ekonomi siyasetidir. Kurtulu savaından sonra halkın elinde yeterli sermaye olmayıı nedeniyle benimsenmi bir ilkedir. Devletçilik ilkesi; üretimde artı salanarak temel ihtiyaçları karılamak, iletmelerin milliletirilmesi, sermayesi olanları üretime katılma serbestlii esaslarına dayanır. (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:410 Nobel Yay. Da.) 0. Devlet eliyle sanayinin kurulması Birinci be yıllık plan hangi yılda uygulamaya baladı? a) 1931 b) 193 c) 1934 d) 1935 e) dünya ekonomik bunalımın ülkemizi de etkilemesi ve özel sektörden beklenen yatırımların gerçeklememesi üzerine, ekonomide devletçilik uygulaması balatılmıtır. Bu yöneliin sonuçlarından biri olarak 1933 te l. Be Yıllık Kalkınma Planı hazırlanıp uygulamaya konularak önemli yatırımlar balatılmıtır. ll. Dünya Savaı nın balaması nedeniyle ll. Be Yıllık Kalkınma Planı uygulanamamıtır. Birinci Be Yıllık Sanayi Plânı: 1931 yılında hazırlanmasına balanılan Birinci Be Yıllık Sanayi Planı 1934 yılında uygulamaya konulabildi. Baarılı olarak uygulanan plan üç yıl sürmütür. kinci Be Yıllık Sanayi Plânı: 1937 yılında hazırlandı, uygulanmasına 1938 de geçildi. Ancak kinci Dünya Savaı nın Çıkması üzerine uygulanamadı yılları arasında hızlı bir ekilde devletçilik ve kalkınma planı uygulanmıtır. (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:413 Nobel Yay. Da.) BENZER SORU

8 Aaıdaki hangi tarihler arasında ülkemizde hızlı bir ekilde devletçilik ve kalkınma planı uygulanmıtır? a) b) c) d) e) KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:415 (Nobel Yay. Da.) Referanslar: KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:414 (Nobel Yay. Da.) 1. Saltanatın kaldırılması aaıdakilerden hangisinin bir gereidir? a) Yurtta ve dünyada barıın b) Baımsızlıın c) Ulusal egemenliin d) Uluslar arası ilikilerin e) Özerkliin Saltanatın kaldırılması ile babadan ola geçen padiahlık sistemi kaldırılmı. Cumhuriyetin ilanıyla hem rejim, hem de demokrasi ve halkın seçimi ile yönetim belirlenmi oldu.. Soyadı kanunuyla; I. Sosyal II. Siyasi III. Ekonomik alanlarından hangisinde kolaylık salar? c) Yalnız III d) I-II e) I,II,III Soyadı Kanun sosyal alanda yapılan inkılaplardandır. 1 Haziran 1934 te çıkarılan Soyadı Kanunu, her aileye bir soyadı vererek Türk Toplumsal hayatında eitlii, kardelii saladıı bir düzen ve disiplin de getirmitir. 3. Türkiye cumhuriyetinde I. Hafta tatilinin Pazar gününe alınması II. Miladi takvimin kabulü III. Kabotaj Kanunu nun kabul edilmesi gelimelerinden hangisi uluslar arası resmi ilikilere uyum salama amacı var? c) Yalnız III d) I,II e) II,III ÇIKMI SORU 18. I. Miladi takvimin kabul edilmesi II. Kabotaj Kanunu nun kabul edilmesi III. Hafta tatilini Cumadan Pazar gününe alınması Yukarıdakilerin hangilerinde, uluslar arası ticari ilikilere kolaylık salama amacı vardır? (00 KPSS) c) Yalnız III d) I ve II e) I ve III Miladi takvimin kabulü ve hafta tatilinin cumadan pazar gününe alınması ticari ilikiler kolaylatırmaya yöneliktir. Kabotaj Kanunu ise Türk limanları arasında yolcu ve yük taıma hakkının Türk vatandalarına verilmesidir. KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:44 (Nobel Yay. Da.) 4. Türkiye de I. 193 yılında seçmen olabilmek için uygulanmı olan vergi verme artının kaldırılması II. Seçmen olan herkesin oy kullanmasının zorunlu olması

9 III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi gelimelerinden hangileri yönetime katılmak amacının olduu savunulabilir? c) Yalnız III d) II,III e) I,II,III Soruda verilen üç gelime de seçimlere katılımı artırmak amacıyla yapılmıtır. 5. Fransa nın Suriye deki manda yönetimini kaldırarak burada baımsızlıı öngören bir antlama yapmıtır. Aaıdakilerden hangisine neden olmutur? a) Musul sorunu b) Hatay sorunu c) Boazlar sorunu d) Borçlar sorunu e) Yabancı okullar sorunu HATAY SORUNU Fransa nın Suriye ve Lübnan üzerindeki manda yönetimini kaldırması Hatay ın Suriye egemenliine geçmesi olasılıını ortaya çıkardı. Milletler Cemiyeti nin gözetiminde yapılan halk oylaması sonucu Hatay Devleti kuruldu. Hatay Meclisi Türkiye Cumhuriyetine katılma kararı aldı da Türkiye ye katıldı. Misak-ı Milliye uygun ekilde Türkiye-Suriye sınırı çizildi. (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:417 Nobel Yay. Da.) 6. I. Savaın tüm dengeleri alt üst etmesi II. Balkan Antantının aynı yörede bulunan devletler arasında yapılmı olması III. Boazların Türk egemenliine geçmesi Balkan Antantının II. Dünya Sava- ı nda ilevini yitirmesinde, yukarıdakilerden hangisi etkili olmutur? c) Yalnız III d) I, III e) II, III Balkan Antantı (9 ubat 1934) Kurulu Sebebi: l. Dünya Savaı ndan sonra talya ve Almanya da yeni siyasi iktidarın yayılması ve saldırgan bir politika izlemesi üzerine, Balkan devletlerinin sınır güvenliklerini izlemesi üzerine, Balkan devletlerinin sınır güvenliklerini güvenceye almak istemeleri. Balkan Antantına Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan katılmıtır. Bu devletlerin amacı; Üye devletlerden birine yapılacak saldırıya hep birlikte karı konulması, sınırların dı saldırılara karı ortak savunulmasıdır. Önemi: Türkiye, bu savunma antlaması ile batı sınırlarını güvence altına almıtır. 7. Türkiye ile Yunanistan arasında I. Nüfus deiimi II. Tazminat (Cevap ) III. Ege adalarının silahsızlandırılması Konularından hangisi Lozan antlamasından sonra bir sorun olarak devam etmitir? c) Yalnız III d) I, III e) II, III Lozan anlaması ile nüfus mübadelesi ve tazminat sornları çözülmütür. Lozan Anlaması nda Ege Adaları silahsızlandırılmak kouluyla Yunanistan a bırakıldıı halde bu sorun halen gündemdedir. (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:39 Nobel Yay. Da.) 8. I. Köy enstitüsü

10 II. Halk evleri III. Millet Mektepleri Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmutur? c) Yalnız III d) I, II e) II,III ÇIKMI SORU I. Halkevleri II. Millet Mektepleri III. Köy Enstitüleri Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmutur? (001 KMS) a) I b) II c) III d) I-II e) I-II-III Halk evleri 193 de kurulmutur. Millet Mektepleri 198 de açılmıtır. Köy Enstitüleri 1949 da kurulmutur. Köy Enstitüleri Atatürk döneminde açılmamıtır. 9. Türkiye 193 yılında aaıdakilerden hangisine üye olmutur? a) Birlemi Milletler b) Milletler Cemiyeti c) Lahey Adalet Divanı d) Balkan Antantı e) Sadabat Paktı 193 de Türkiye Cumhuriyeti Milletler Cemiyeti ne üye oldu. Milletler Cemiyeti ne giri Türkiye nin dı politikasında yeni bir dönem açmıtır. Birlemi Milletler e üyeliimiz 4 Ekim 1945 Lahey Adalet Divanı na üyeliimiz 1945 Balkan Antantı na üyeliimiz 9 ubat 1934 Sadabat Paktı na üyeliimiz 9 Temmuz 1937 (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:416 Nobel Yay. Da.) (KPSS Dergisi, Sayı:10, Sf:590 Nobel Yay. Da.) BENZER SORU Türkiye nin dı politikasıyla ilgili olarak aaıdakilerden hangisi döneminde meydana gelmemitir? a) Balkan Antantı nın kurulması b) Milletler Cemiyeti ne girilmesi c) Yabancı okullar sorunu d) Boazlar komisyonunun kaldırılması e) Sadabat Paktı nın kurulması Balkan Antantı nın 1934 de, Milletler Cemiyetine giri 193 de, Boazlar Komisyonunun kaldırılması Montrö ile 1936 da, Sadabat Paktı 1937 de, Yabancı okullar sorunu ise 194 tarihlerinde gerçeklemitir. (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:49 Nobel Yay. Da.) 30. Misak-ı Milli de alınan Türkiye deki azınlıklara komu memleketlerdeki türklere verilen haklar kadar hak verilecektir kararı ile ne yapılmak istenmitir? a) Azınlıklara hak vermede eitlik temel alınmıtır b) tilaf devletleri ile iyi ilikiler kurulmak istenmitir c) Azınlıklara daha çok hak verilmitir. d) Azınlıkların göç etmesi istenmitir. e) Yabancı memleketlerdeki türklerin yönetime katılması amaçlanmıtır. Misak-ı Milli de (8 Ocak 190), tilaf Devletleri ile dümanları ve bazı ortakları arasında kararlatırılmı olan anlama esasları dairesinde azınlıkların hakları komu memlekelerdeki müslüman halkın aynı haktan yararlanması artıyla tarafımızdan kabul ve temin edilecektir kararı hükme balanmatır. 31. I. Altyapı hizmetlerinin yetersizlii II. Çevre Kirlilii III. Alıveri merkezlerinin azlıı Yukarıdakilerden hangisi Türkiye de büyük ehirlerin önemli sorunları arasında yer alır?

11 c) Yalnız III d) I, II e) II, III Kentsel Yerleme Kentleme oranının en yüksek olduu bölge Marmara Bölgesi dir. Kentleme oranı en az Karadeniz Bölgesi nde görülür. ehirlerin Sorunları Gece kondulama Düzensiz yapılama Hava kirlilii Sosyal ve kültürel geliimin salanamaması Yeil ve açık alanların yetersizlii Çevre kirlilii (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:49 Nobel Yay. Da.) BENZER SORU. Aaıdakilerden hangisi plansız ehirlemenin sonuçlarından deildir? a) Gecekondu bölgelerinin oluması b) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz olması c) Çevre kirliliinin artması d) Konut ihtiyacının artması e) Sanayi kurulularının ehir içinde kalması (KPSS Dergisi, Sayı:8, Sf:488 Nobel Yay. Da.) 3. Türkiye de konutlarda yapı malzemesi olarak kullanılan talar konutların bulunduu çevrenin jeolojik yapısına balıdır. Buna göre; Ürgüp, Avanos, Nevehir konutlarında yapı malzemesi aaıdakilerden hangisinin en çok kullanılması beklenir? a) Kalker b) Kum taı c) Volkan tüfü d) Jips e) Granit Türkiye de konutlarda yapı malzemesi olarak kullanılan talar konutların bulunduu çevrenin jeolojik yapısına balı olarak geliir. Buna göre; Nevehir Ürgüp çevresinde yer alan volkanik tüf alanında yapı malzemesi olarak volkanik tüf kullanılır. ç ve Güneydou Anadolu kırsal kesiminde kerpiç; Dou Anadolu ve Akdeniz kırsal kesiminde ta; Karadeniz kırsal kesiminde ahap en yaygın yapı malzemesidir. 33. Corafi konumları göz önüne alındı- ında aaıdaki bölümlerin hangisinde en sıcak ay ile en souk ay arasındaki farkın en fazla olması beklenir? a) Orta Karadeniz Bölümü b) Kıyı Ege Bölümü c) Güney Marmara Bölümü d) Antalya Bölümü e) Yukarı Murat Van Bölümü 34. Türkiye nin en dou ucu ile en batı ucu arasında 76 dk. zaman farkı olması hangisiyle açıklanır? a) Asya ve Avrupa kıtalarında topraının olması b) Yüzey ekillerinin engebeli olması c) Balangıç meridyenin dousunda olması d) Geçen meridyen sayısıyla e) Kuzey Yarım kürede olmasıyla Türkiye 6-45 dou meridyenleri arasındadır. Bunun sonucu olarak en dou ile en batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardir = =76 dk ( meridyen arasında 4 dk lık zaman farkı vardır.) 35. Aaıdakilerin hangisi Ege Bölgesi nde delta ovalarının ortak özellii deildir? a) Kıyıda büyük göllerin oluması b) Tarımsal etkinlerin younlatıı alanların olması c) Endüstri bitkilerinin daha fazla yetimesi d) Önemli turizm merkezlerinin bulunması e) Yerleimin youn olması

12 36. Türkiye de pamuk ve tütün üretiminin ikisinde de en büyük paya sahip olan bölge aaıdakilerden hangisidir? a) Dou Anadolu Bölgesi b) Güney Dou Anadolu Bölgesi c) Akdeniz Bölgesi d) Ege Bölgesi e) Karadeniz Bölgesi Tütün ve pamuk, Türkiye de en çok Ege bölgesinde yetitirilmektedir. Ürün EGE BÖLGES TARIM ÜRÜNLER Türkiye % si Sıla Yaı % 100 Marmaris En Çok Yetitii Yer ncir % 8 Aydın Nazilli Haha % 65 Uak, Afyon, Kütahya Zeytin % 60 Edremit, Ayvalık Tütün % 55 zmir, Manisa Üzüm % 39 Manisa Pamuk % 38 Gediz ve Menderes Ovaları Anason % 35 zmir Çeme Susam % 3 Afyon, zmir, Denizli.pancarı % 11 ç Kesimler Turunçgiller % 10 Mula, zmir, Aydın Buday % 8 Afyon, Kütahya KPSS Dergisi, Sayı:8, Sf:461 (Nobel Yay. Da.) 37. Ege bölgesinin kıyı kesimi ile iç kesiminde ürünler benzerlik gösterirken Dou Karadeniz bölümünde kıyı kesiminde yetien bir çok ürün km içeride rastlanmaz. Ege ve Dou Karadeniz bölgeleri arasında görülen bu farkın temel nedeni nedir? a) Daların uzanıı b) Tarımsal nüfus younluu c) Deniz akıntıları d) Hakim rüzgar yönü e) Toprak türü Karadeniz Bölgesi nde dalar kıyıya paralel uzanır. Bunun sonucu olarak; Falezli kıyı tipi olumutur. Kıyı kesimler ile iç kesimler arasında ulaım zorlukları görülmektedir. Kuzeye bakan yamaçlarda yamaç ya- ıları artmıtır. Kıyı kesim ve iç kesim arasında ö- nemli iklim farklılıkları vardır. Doal liman özelliine sahip olan girintiler sınırlı kalmıtır. Ege Bölgesi nde dalar kıyıya dik uzanır. Bunun sonucu olarak; Ulaım kolaylıı salanmıtır. Kıyıların girintili çıkıntılı olması salanmı doal liman sayısı artmıtır. Nüfus kıyı ovalarında toplanmıtır. Akdeniz ikliminin iç kısımlara kadar girmesi salanmıtır. Bu da kıyıdan km içeride turunçgil ve zeytinin yetimesini salamıtır. Akarsu aızlarında delta ovaları olumutur. 38. I. Nüfus younluu II. Yer ekilleri III. Denize uzaklık Türkiye de tarım ürünün çeitliliinde yukarıdakilerden hangileri etkilidir? c) Yalnız III d) I, II e) II-III 39. Türkiye de geçimini geleneksel yöntemlerle yapılan hayvancılıktan salandıı ve küçükba hayvancılıın yaygın olduu iki yörenin aaıdakilerden hangisi bakımından benzer olduu beklenir? a) Hakim rüzgar yönü b) Nüfus sıklıı c) Akarsu aı d) Doal bitki örtüsü e) Tarım ürünleri yıllarında Türkiye de tatlı su balıkçılıı üretimi aaıdaki grafikte belrtilmitir.

13 III. Endüstri ürünleri dı alımı arttırılması Dı ticaret açıını kapatmak için yukarıdakilerden hangisi yapılmaz? c) I, II d) I, III e) II, III I. Üretimde en büyük paya sahip olan balık cinsi II. Üretimin yıllar arası deiimi III. Üretimin en fazla olduu yıl Grafie göre; aaıdakilerken hangisine ulaılamaz? c) Yalnız III d) I,II e) I,II,III Grafikte verilen bilgilerden üretimde en büyük paya sahip olan balık cinsini çıkartamayız. 41. Geçtikleri yerlerin endüstrileme ve kentleme durumlarına göz önüne a- lındıında aaıdaki akarsulardan hangisinin daha az kirlenmesi beklenir? a) Ergene b) Zap c) Büyük Menderes d) Gediz e) Porsuk Büyük Menderes Ege Bölgesi nde Ergene Marmara Bölgesi nde Zap Dou Anadolu Gediz Ege Bölgesi Porsuk Marmara Bölgesi (Sakarya) 4. I. Dı pazara rekabet gücü yüksek ürünler sunulması II. Dı satım için yeni pazarlar bulunması 43. Aaıdakilerden hangisi Türkiye de bulunan iki kentten birinin endüstri bakımından dierinden daha fazla gelimi olduunu gösteren en büyük kanıttır? a) Eitim seviyesinin yüksek olması b) Ulaım olanaklarının çeitli olması c) Enerji tüketiminin fazla olması d) Yer altı ve yer üstü kaynaklarının çeitli olması e) Nüfus younluunun fazla olması 44. Türkiye de hava yoluyla gelen turist sayısının, deniz yoluyla gelen turist sayısından iki kat fazla olması bu ula- ım yollarının özellikle aaıdakilerden hangisi bakımından farklı oluu ile açıklanabilir? a) Ulaım araçlarının taıma kapasitesi b) Yolculuk süresi c) Çalıan personel sayısı d) Yolculuk içi ödenen para e) Ulaılabilinen merkez sayısı 45. Aaıdaki alanlardan hangisi Marmara Bölgesi nin Türkiye ekonomisine katkısı en azdır? a) Besin Endüstrisi b) Hidroelektirik enerji üretimi c) Seramik endüstrisi d) Bankacılık hizmeti e) Turizm Marmara Bölgesi nde bulunan akarsuların eimi az olduundan hidroelektrik enerji üretimi bakımından fakirdir. KPSS Dergisi, Sayı:8, Sf:460 (Nobel Yay. Da.)

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 45-74 45 GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER Mahmut BOLAT Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI

KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MEDENİYET İSLAM ÖNCESİ ORTA ASYA TÜRK DÜNYASI Orta Asya: Türklerin dünya üzerinde ilk kez görüldükleri yerdir. Türklerin anavatanıdır. Orta Asya nın Coğrafi Özellikleri: Yükseltisi fazla, deniz

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu

Detaylı

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III

GENEL KÜLTÜR. A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II. A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV. D) II ve III E) I,II ve III GENEL KÜLTÜR DĐKKAT: BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ SORU SAYISI 60 TIR. 1-30 SORU Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi ile Türk Kültür ve Medeniyetleri 31-48 SORU Türkiye Coğrafyası 49-60 SORU: Temel Yurttaşlık

Detaylı

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN ZMT EHR KENTSEL VE ENDÜSTRYEL SU TEMN PROJES HAKKINDA SAYITAY RAPORU Nisan 2002 832 sayılı Sayıtay Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenen bu Raporun Sayıtay Genel Kurulunun

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ-GENEL KÜLTÜR TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK

T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK T.C. GAZ ÜNVERSTES ENDÜSTRYEL SANATLAR ETM FAKÜLTES LETME ETM BÖLÜMÜ LSANS TEZ FNANSAL KRALAMA (LEASING) Türker ÇEVK rtibat : turcevik@hotmail.com GSM: 05326032494 2003 - ANKARA ÖZET Leasing kavramı, bir

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek

C) Yazı dilinin içinde kendine yer bulmak D) Konuşma dilinin imkânlarını zorlamamak E) Okuyucu tarafından benimsenmemek 1. Ozan, dizelerini genellikle halkın diline yaslamıştır. Günlük dilin dağarcığıyla yalın bir anlatım oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunun yanında konuşma dilinin toprağına henüz kök salmamış taze söylemleri

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE

OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE OSMANLI DAN CUMHURYET E MSYONER, ERMEN, TERÖR VE AMERKA DÖRTGENNDE TÜRKYE Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * Amerika Birleik Devletleri ile Osmanlı Devleti arasındaki ilikilerin balangıç tarihi 19. asırın ilk

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER

TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ TG 15 ÖABT SOSYAL BİLGİLER Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu

kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu kinci Dünya Savaı Sürecinde Yunanistan, Türkiye de Mülteciler, Askeri hlaller ve Esirler Sorunu Greece, the Immigrants, Military Violations, and POW Issue in Turkey during WWII Period Ulvi KESER Özet kinci

Detaylı