a) Yalnız I b) Yalnız II c) I, II d) II,III e) I, II,III 3. I. Toy II. Kurultay III. l (Cevap A)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "a) Yalnız I b) Yalnız II c) I, II d) II,III e) I, II,III 3. I. Toy II. Kurultay III. l (Cevap A)"

Transkript

1 (Bu sorular, sınava giren adaylar tarafından hatırlama usulü ile hazırlanmıtır. Kesinlik içermemektedir. Cevapların bir kısmı tartımalıdır. Görüleriniz için ya mail yazabilirsiniz.) GENEL KÜLTÜR 1. I. Orhun Kitabeleri II. Manas Destanı III. Karabalgasun Yazıtları Yukarıdakilerden hangileri Göktürkler e aittir? c) Yalnız III d) I ve II e) II ve III Orhun Abideleri II. Göktürk dönemine aittir. slamiyet öncesi Türk tarihinin önemli Türkçe belgeleridir. skitler: u Destanı Hunlar: Ouz Kaan Destanı Göktürkler: Ergenekon Destanı Uygurlar: Türeyi ve Göç Destanı Kırgızlar: Manas Destanı Uygurlar: Karabalgasun Destanı (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:35 Nobel Yay. Da.) ÇIKMI BENZER SORU Aaıdakilerden hangisi Göktürkler de devlet adamlarının millete hesap vermesi devlet ve halkın karılıklı olarak görevlerinin belirtilmesi konularını içermektedir? (99 DMS L) a) Orhun Yazıtları b) Karabalgasun Yazıtları c) Ouz Kaan Destanı d) ehname e) Manas Destanı (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:364 Nobel Yay. Da.). I. Karamanoulları Beylii II. Anadolu Selçuklu Beylii II. Büyük Selçuklu Devleti Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin merkezi Konya dır? c) I, II d) II,III e) I, II,III Anadolu Selçuklular da, 1097'de l. Haçlı Seferi sırasında znik kaybedilince Bakent, Konya'ya ta- ındı e kadar Konya, Bakent olarak kaldı. 3. I. Toy II. Kurultay III. l Yukarıdakilerden hangileri islamiyetten önce kurulan türk devletlerinde siyasi, ekonomik, kültürel ilerin görüülüp karara balandıı meclis yeridir? c) Yalnız III d) I, II e) I, II ve III slamiyetten önceki Türk devletlerinde Türk meclislerine TOY, KURULTAY veya KENGE denilirdi. Kurultay; Devletin önemli kararlarının alındıı meclise verilen addır. Kurultay danıma meclisi idi. l; slâmiyet öncesi Türk devletlerinde siyasi örgütlenmenin en üst kademesi il ya da devlet tir.

2 (KPSS Dergisi, Sayı:, Sf: Nobel Yay. Da.) 4. Osmanlı Devletinde devlet adamı ve ordunun asker ihtiyacı salanırdı. Sürekli ve düzenli, I. Devirme II. ltizam III. Müsadere Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kullanılmıtır. c) Yalnız III d) I, II e) II, III Devirme; Asker yetitirilmek üzere Yeniçeri Oca- ına alınacak çocukları seçip toplamasıdır. Osmanlı devletinde I. Murat tarafından kurulan Kapıkulu Ordusu, devirme yöntemiyle oluturulmutur. Osmanlıda asker sayısının büyük bölümünü salamada ve devlet adamı yetitirmede yarar salamıtır. Enderun Mektebi Topkapı Sarayı nda devlete yönetici yetitirmek amacıyla açılmıtır. Bu okula devirmelerin zeki olanları alınırdı. ltizam: Devlete ait bazı gelirlerin tahsili; kefil gösterilmek ve bedeli muayyen taksitlerle ödenmek üzere alınması anlamında kullanılan bir vergi çeididir. iltizam usulü, Tanzimât'tan sonra kaldırılmı, vergilerin dorudan doruya tahsiline karar verilmi ise de, bu yasak devam edememi; bundan sonra yeniden iltizam usulünün uygulamasına geçilerek Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar bu usul devam etmitir. Müsadere; Tanzimat'tan önce herhangi bir kiiye ait mallara, padiah adına el konulmasına denir. (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:346 Nobel Yay. Da.) 5. Külliyeler genellikle aaıdakilerden hangisinin çevresinde yer alır? a) Bimarhane b) Medrese c) Mektep d) Han e) Cami Külliye; bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmu medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastane gibi çeitli yapıların bütünüdür. 6. Osmanlı Devletinde Tanzimat dönemine kadar kadıların vermi oldukları hükümler gerektiinde aaıdakilerin hangisi tarafından incelenir ve düzeltilir? a) Padiah b) eyhülislam c) Kazasker d) Defterdar e) Niancı Padiah: Fatih Dönemi ne kadar divana padiahlar bakanlık etmilerdir. Fatih ten sonra bu görev sadrazamlara verilmitir. Sadrazam: Padiahın mutlak vekili olup onun mührünü taırdı. Divan-ı Hümayun a bakanlık e- der, ordunun baında sefere çıkarlardı. Sadrazam bugünkü Babakan a benzetilebilir. Kazaskerler: Adalet, eitim, kültür ve din ilerine bakar, kadıları tayin ederlerdi. Tanzimat dönemine kadar kadıların vermi oldukları hükümleri gerekti- inde inceler ve düzeltirdi. Türk ve medrese kökenliler seçilirdi. Balangıçta bir tane olan kazasker Fatih ten itibaren Anadolu ve Rumeli olmak ü- zere ikiye çıkarıldı. Rumeli deki görevliler Anadolu daki görevlilerden protokolde daha üstündü. eyhül slam (Müftü): Ulema sınıfının bakanıdır. Yükselme döneminde divan üyesi olmutur. Padi- ah tarafından göreve getirildi. Padiahın ve divan kararlarının slam hukukuna uygunluunu denetlerdi ve fetva verirdi. Niancı: Padiah adına yazılacak mektup, ferman, berat ve antlamaları kaleme alır, fethedilen toprakları tapu defterine yazarak hak sahiplerine daıtır, padiahın turasını (imza) çekerlerdi.

3 (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:344 Nobel Yay. Da.) 7. II. Merutiyetin ilanında aaıdakilerin hangisi etkili olmutur? a) Hürriyet ve tilaf Partisi b) ktisat Partisi c) Terrakiperver Cumhuriyet Partisi d) Ahrar Partisi e) ttihat ve Terraki Partisi II. MERUTYET DÖNEM Tanzimat döneminden beri gerçekletirilmek için çaba harcanan Osmanlıcılık düüncesinin gerçeklemeyecei daha 19. yüzyıl sonlarında anla- ılmı bunun yerine Panislavizm (slamcılık), Pantürkizm (Turancılık), Batıcılık akımları gelimeye balamıtır. II. Merutiyet döneminde iktidardaki etkinlii giderek artan ttihat ve Terakki Partisi Türkçülük akımını benimsemitir. Bu dönemde Almanya nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkinlii daha da artmıtır. 31 MART OLAYI Özgürlük ortamından yararlanan merutiyete karı çevreler ttihat ve Terakki Partisi ne karı Ahrar Partisi ni kurdular. Daha sonra muhafazakarların güçlü partisi olan Hürriyet ve tilaf Partisi kurulmutur. Bazı çevrelerin kıkırtmalarda bulunması sonucunda stanbul da 13 Nisan 1909 da Merutiyet yönetimini yıkmak amacıyla gerici bir ayaklanma çıktı. Bu ayaklanma O zamanki takvimle 31 Mart ta çıktıı için 31 Mart Olayı olarak adlandırıldı. Hareket ordusu ayaklanmayı bastırarak merutiyetin devamını saladı. Merutiyete karı olduu bilinen II. Abdülhamit Mebuslar Meclisi kararıyla tahttan indirilerek yerine V. Mehmet Reat padiah yapıldı (1909). Ayrıca, Kanun-u Esasi de yapılan deiikliklerle padiahın yetkileri azaltıldı. (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:374 Nobel Yay. Da.) 8. Osmanlı Devletinde dı borçlanma hangi padiah döneminde balamıtır? a) Abdülaziz b) Abdülmecit c) II. Abdülhamit d) V. Murat e) II. Mahmut Padiah Abdülmecit döneminde (1854 te) ngiltere den ilk dı borç alınmıtır. (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:385 Nobel Yay. Da.) 9. Tanzimat Fermanı nda aaıdakilerden hangisinde ıslahat yapılması öngörülmemitir? a) Yargı sistemi b) Vergi sistemi c) Askerlik ileri d) Devlet rejimi e) Eitim sistemi Tanzimat Fermanı Dorultusunda Yapılan Yenilikler Yasaları hazırlama görevi Meclis-i Ahkamı Adliye ye verildi. Avrupa Hukukundan da yararlanılarak ceza, memurlar ve ticaret yasaları çıkarıldı. Askerlik, herkes için zorunlu hale getirildi. ltizam usulü kaldırılarak vergiler tahsildar denilen devlet memurlarınca toplanmaya balandı. Memleket yönetim bakımından l (vilayet), sancak, kaza (ilçe), nahiye (bucak) köy birimlerine ayrıldı. Eyalet kaldırıldı. llerde valiye yardımcı olmak üzere, üyelerinin bir bölümü halk tarafından seçilen l meclisi kuruldu. Arazi kanunu çıkarıldı, toprak mülkiyeti yaygınlatırıldı. lk kaıt para bastırıldı. Avrupa dan ilk borç para alındı. Öretmen okulu, sanat okulu,, idadi (lise), mülkiye mektebi (yönetici yetitirmek için) açıldı. Dar-ül Fünun (üniversite) açılması için çalımalar baladı. Mecelle denilen aile hukuku hazırlandı (sadece Müslümanlar için geçerli). Vatan, millet, eitlik adalet gibi kavramlar yaygınlatı.

4 Türkçe nin sadeletirilmesi akımı balatıldı. Tiyatro, roman, makale türleri edebiyata bu dönemde girdi. Yabancı devletlere (ABD, ngiltere, Fransa, A- vusturya) okul açma izni verildi. lki Robert Kolej olan bu okulların açılı amacı siyasi, ticari ve dinseldir. lk demiryolları yapıldı, irket-i Hayriye denilen denizyolu iletmesi kuruldu. Osmanlı pazarına mal vermek ve hammadde taımak için bunlar gerekliydi. Avrupa etkisiyle Nizamiye ya da adliye mahkemeleri kuruldu. (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:373 Nobel Yay. Da.) 10. I. Hiyaneti Vataniye kanunu II. Anam vergisinin artırılması hakkında kanun III. Tekalif-i Milliye emirleri (Ulusal yükümlülük) Yukarıdakilerden hangisini TBMM çıkarmıtır? c) Yalnız III d) I, III e) I, II ve III TBMM ayaklanmalara karı otoritesini salamak amacı ile stiklal Mahkemelerini kurdu ve Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkardı. Mustafa Kemal, Tekalif-i Milliye Emirlerini Türk ordusunun Sakarya Savaına hızla hazırlanmasını salamak ve sava gücünü arttırmak için 7-8 A- ustos 191 de yayınlattı. Agnam Vergisi; Koyun vergisi olarakta bilinir. Koyun, keçi, manda, deve besleyenlerden hayvan sayısına göre alınan vergidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında aar vergisinin kaldırılması ile kamu gelirlerinde büyük bir boluk ortaya çıktı. Bu boluun kapatılması için unlar yapıldı; 1. Toprak mahsullerinin demir yolu ve deniz yolu ile pazarlanan kısmı üzerine dolaylı vergi konuldu. 64. Anam (hayvanlar), arazi, bina ve yol vergilerine yapılan zamlar yapıldı. 3. Kazanç vergisinin kabul edildi. Atatürk lkeleri ve nkılap Tarihi I/, YÖK Yayınları, sf: 11. Kurtulu Savaı nda Mustafa Kemal e Bakomutanlık yetkisini aaıdakilerden hangisi vermitir? a) Mebuslar Meclisi b) TBMM c) Temsilciler Kurulu d) Bakanlar Kurulu e) ç leri Bakanlıı 5 Austos 191 tarihinde kabul edilen bir yasayla Meclis, kendisine ait yetkileri ve bakomutanlık görevini Mustafa Kemal e vermitir. BENZER SORU 5 Austos 191 tarihinde kabul edilen bir yasayla Meclis, kendisine ait yetkileri ve bakomutanlık görevini Mustafa Kemal e vermitir. Aaıdakilerden hangisinin bu durumun bir sonucu olduu savunulamaz? (000 DMS) a) Mustafa Kemal in hükümet bakanlıı görevini bırakması b) Uygulamalarda birlik ve beraberliin salanması c) Askerin moral gücünün artması d) Hazırlıklarda zaman kazanılması e) Tekalif-i Milliye Buyrukları nın çıkarılması (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:405 Nobel Yay. Da.) 1. Sakarya Savaı ndan sonra Fransa nın TBMM ile Ankara Antlamasını yapması aaıdakilerden hangisini gösterir? a) Fransa nın TBMM ile iyi ilikiler kurmak istemesi b) TBMM nin uluslararası ilk kez tanındıını c) Fransa ile TBMM arasında dostluun uzun sürece- ini d) ngiltere nin Yunanistan ı desteklediini e) talyanların igal ettii Anadolu dan geri çekildiini

5 Ankara Antlaması (0 Ekim 191) Fransa ile TBMM arasında imzalandı. Fransa ile sava durumu sona erdi. Güney cephesi kapandı. Bugünkü Suriye sınırı skenderun ve Hatay hariç belirlendi. Fransa, TBMM Hükümeti ni resmen tanıdı. 13. I. Batı Anadolu da yaayan Rumlar II. Gümülcine ve Selanik te Yaayan Türkler III. mroz, Bozcaada ve stanbul da yaayan Rumlar IV. Taselya ve Makedonya da yaayan Türkler Yukarıdakilerden hangisi Lozan Antlaması nda nüfus deiimi dıında tutulmutur? a) I, II b) II, III c) III, IV d) I, II ve III e) II, III ve IV Lozan Antlaması nın konu ile ilgili hükmü u ekildedir: Batı Trakya türkleri ile stanbul rumları dı- ında Türkiye deki rumlarla Yunanistanda ki türkler karılıklı olarak deitirilecektir. 14. Temsilciler Kurulu, Amasya Görümeleri nde stanbul Hükümeti nden Sivas Kongresi nin saptadıı dı politikaya uymasını istemitir. Buna göre; Temsilciler Kurulu nun, aaıdakilerden hangisini vurguladıı savunulur? a) Yabancı sermayeden yararlanması b) Malta sürgünlerinin geri getirilmesi c) Manda ve himaye reddi d) Mebuslar Meclisinin stanbul da toplanması e) Antlama Devletleri ile barı için görüme yapılması SVAS KONGRES (4-11 EYLÜL 1919) Mustafa Kemal kongre bakanı seçilmitir. Bu kongrede alınan kararlar unlardır; Manda ve himaye kesin olarak reddedildi. Milli Cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birletirilmitir. Böylece Kurtulu Savaının tek elden yönetilmesi kararlatırılmıtır. Milli nitelikli bir kongredir. Erzurum Kongresinde dou illeri temsil eden Heyet-i Temsiliye yurdun tamamını temsil edecek ekilde geniletilmitir. AMASYA GÖRÜMES (0- EKM 1919) Temsil Heyeti adına Mustafa Kemal ile stanbul hükümeti adına Salih Paa arasında yapılan görümedir. Bu görümede alınan kararlar: stanbul Hükümeti Sivas kongresi kararlarını kabul edecek stanbul Hükümeti, tilaf Devletleriyle yapacaı barı görümelerinde Temsil Heyetinin de görü- ünü soracaktır. Seçimler yapılıp Meclis-i Mebusan toplanacaktır. Mebusan Meclisi nin stanbul da toplanması uygun deildir. Bu görüme ile stanbul Hükümeti Temsil Heyetini resmen tanımı oldu. Anadolu stanbul a balı olmaktan çıktı. Sivas Kongresinde manda ve himaye kesin olarak reddedilmitir. Amasya görümesinde ise stanbul Hükümeti Sivas Kongresi nde alınan kararları kabul etmitir. Böylece manda ve himayenin reddini stanbul Hükümeti de kabul etmitir. (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:388 Nobel Yay. Da.) 15. Cumhuriyetçilik ilkesi aaıdaki ilkelerden hangisiyle dorudan ilgilidir? a) Halkçılık b) Devletçilik c) nkılapçılık d) Milliyetçilik

6 e) Laiklik Halkçılık: Halk, bir ülkede belli bir zaman içerisinde oturan o ülkeyi vatan bilen çeitli meslek ve çalıma gruplarının meydana getirdii insan toplulu- una denir. Halkçılık milli egemenlii esas alır ve demokrasiyi öngörür. Bu ilke, halkın kendini yönetmesi özellii ile Cumhuriyetçiliin, vatandaın huzuru için çalıma prensibiyle milliyetçiliin doal bir sonucudur. Halkçılık ilkesi ile halkın bütün fertleri kanun önünde eittir. Devlet hizmetlerinden herkes eit olarak yararlanma hakkına sahiptir. (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:410 Nobel Yay. Da.) BENZER SORU Kanun önünde eitliin salanması ve her türlü ayrıcalıın reddi anlamına gelen Halkçılık aaıdakilerden hangisiyle dorudan ilgilidir? (99 DMS ÖL) a) Özgürlük b) nkılapçılık c) Devletçilik d) Demokrasi e) Baımsızlık (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:434 Nobel Yay. Da.) Vatanda haksızlıa uradıı zaman, herkese eit biçimde uygulanan yasalarla hakkını arar. Bu anlayı aaıdaki ilkelerden hangisiyle dorudan ilgilidir? (99 DMS L) a) Milliyetçilik b) Halkçılık c) Cumhuriyetçilik d) nkılapçılık e) Devletçilik (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:435 Nobel Yay. Da.) yılında 191 anayasasında bazı deiiklikler yapılmıtır. Aaıdakilerden hangisi bu deiikliklerden biri deildir? a) Babakan ı Cumhurbakanın seçmesi b) Tükiye Devleti nin dini islamdır hükmünün çıkarılması c) Cumhurbakanının meclis tarafından seçilmesi d) Bakanlar Kurulunun Babakan tarafından oluturulması e) Cumhurbakanının bir seçim dönemi için seçilmesi 10 Nisan 198 de Anayasa da gerekli deiiklikler yapılarak Devletin dini slâmdır ve din ilerini TBMM yerine getirir cümleleri kaldırıldı. Tükiye Devleti nin dini islamdır hükmünün çıkarılması 193 te deil, 198 de meydana gelmitir. (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:410 Nobel Yay. Da.) 17. Halifeliin kaldırılmasında I. Menemen olayı II. Saltanatın kaldırılması III. Cumhuriyetin ilanı Yukarıdakilerden hangisinin etkisi görülmütür? c) Yalnız III d) I, II e) II,III Verilen gelimeleri tarihsel sıralamaya tabi tutarsak Menemen Olayı nın halifeliin kaldırılmasından sonra gerçekletiini görürüz. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 19) Cumhuriyetin ilanı 9 Ekim 193 Menemen Olayı (3 Aralık 1930) Halifeliin Kaldırılması (3 Mart 194) Nedenleri; Halifeliin cumhuriyet rejimi ile badamaması Laik devlet düzenine geçilmek istenmesi Sonuç olarak, devletin üst düzeyindeki ikilik sona ermi oldu. 18. I. Ürün üzerinden alınması

7 II. Her bölgeden farklı oranda toplanması III. Gayri Müslimlerden alınması Yukarıdakilerden hangisi aar vergisinin özelliklerindendir? c) Yalnız III d) I, II e) I, II, III Öür (Aar): Osmanlı Devletinde Ziraat kesimi üzerindeki vergi yükü çok aırdı. er i bir vergi o- lan aar (öür) onda bir anlamına geliyor ve çiftçinin ürettii ürün üzerinden ve ürün olarak alınıyordu. Buna göre verilen bilgilerden yalnız I dorudur. Haraç: Gayrimüslimlerden alınır. Cizye: Gayrimüslim salıklı erkeklerden askerlik bedeli olarak alınır. (KPSS Dergisi, Sayı:6, Sf:346 Nobel Yay. Da.) 19. Cumhuriyet döneminde yabancıların elindeki demiryollarının tümünün satın alınması ve bütünüyle yabancı sermayeye dayanan sanayileme modeli yeni devlet tarafından öz kaynakları temel alan sistemi uygulaması, I. Milliyetçilik II. Devletçilik III. Laiklik Yukarıdakilerden hangisiyle ilgili de- ildir? c) I, II d) I, III e) II, III Türkiye Cumhuriyeti nde milliletirme, devletçilik ilkesinin kabulunden önce balamıtır. lk milliletirme 194 yılında bazı demiryollarının Haydarpa- a Limanı nın ve rıhtımının satın alınmasına ilikin kanunla gerçeklemitir yılında devletçilik ilkesinin uygulanmaya konulmasıyla birlikte daha kapsamlı milliletirme yapılmı, milliletirmenin ö- nemli bir kısmı belediye hizmetlerinde ve madencilikte ve demiryollarında gerçekletirilmitir. Devletçilik: Devletçilik Türkiye nin kendine özgü bir ekonomi siyasetidir. Kurtulu savaından sonra halkın elinde yeterli sermaye olmayıı nedeniyle benimsenmi bir ilkedir. Devletçilik ilkesi; üretimde artı salanarak temel ihtiyaçları karılamak, iletmelerin milliletirilmesi, sermayesi olanları üretime katılma serbestlii esaslarına dayanır. (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:410 Nobel Yay. Da.) 0. Devlet eliyle sanayinin kurulması Birinci be yıllık plan hangi yılda uygulamaya baladı? a) 1931 b) 193 c) 1934 d) 1935 e) dünya ekonomik bunalımın ülkemizi de etkilemesi ve özel sektörden beklenen yatırımların gerçeklememesi üzerine, ekonomide devletçilik uygulaması balatılmıtır. Bu yöneliin sonuçlarından biri olarak 1933 te l. Be Yıllık Kalkınma Planı hazırlanıp uygulamaya konularak önemli yatırımlar balatılmıtır. ll. Dünya Savaı nın balaması nedeniyle ll. Be Yıllık Kalkınma Planı uygulanamamıtır. Birinci Be Yıllık Sanayi Plânı: 1931 yılında hazırlanmasına balanılan Birinci Be Yıllık Sanayi Planı 1934 yılında uygulamaya konulabildi. Baarılı olarak uygulanan plan üç yıl sürmütür. kinci Be Yıllık Sanayi Plânı: 1937 yılında hazırlandı, uygulanmasına 1938 de geçildi. Ancak kinci Dünya Savaı nın Çıkması üzerine uygulanamadı yılları arasında hızlı bir ekilde devletçilik ve kalkınma planı uygulanmıtır. (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:413 Nobel Yay. Da.) BENZER SORU

8 Aaıdaki hangi tarihler arasında ülkemizde hızlı bir ekilde devletçilik ve kalkınma planı uygulanmıtır? a) b) c) d) e) KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:415 (Nobel Yay. Da.) Referanslar: KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:414 (Nobel Yay. Da.) 1. Saltanatın kaldırılması aaıdakilerden hangisinin bir gereidir? a) Yurtta ve dünyada barıın b) Baımsızlıın c) Ulusal egemenliin d) Uluslar arası ilikilerin e) Özerkliin Saltanatın kaldırılması ile babadan ola geçen padiahlık sistemi kaldırılmı. Cumhuriyetin ilanıyla hem rejim, hem de demokrasi ve halkın seçimi ile yönetim belirlenmi oldu.. Soyadı kanunuyla; I. Sosyal II. Siyasi III. Ekonomik alanlarından hangisinde kolaylık salar? c) Yalnız III d) I-II e) I,II,III Soyadı Kanun sosyal alanda yapılan inkılaplardandır. 1 Haziran 1934 te çıkarılan Soyadı Kanunu, her aileye bir soyadı vererek Türk Toplumsal hayatında eitlii, kardelii saladıı bir düzen ve disiplin de getirmitir. 3. Türkiye cumhuriyetinde I. Hafta tatilinin Pazar gününe alınması II. Miladi takvimin kabulü III. Kabotaj Kanunu nun kabul edilmesi gelimelerinden hangisi uluslar arası resmi ilikilere uyum salama amacı var? c) Yalnız III d) I,II e) II,III ÇIKMI SORU 18. I. Miladi takvimin kabul edilmesi II. Kabotaj Kanunu nun kabul edilmesi III. Hafta tatilini Cumadan Pazar gününe alınması Yukarıdakilerin hangilerinde, uluslar arası ticari ilikilere kolaylık salama amacı vardır? (00 KPSS) c) Yalnız III d) I ve II e) I ve III Miladi takvimin kabulü ve hafta tatilinin cumadan pazar gününe alınması ticari ilikiler kolaylatırmaya yöneliktir. Kabotaj Kanunu ise Türk limanları arasında yolcu ve yük taıma hakkının Türk vatandalarına verilmesidir. KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:44 (Nobel Yay. Da.) 4. Türkiye de I. 193 yılında seçmen olabilmek için uygulanmı olan vergi verme artının kaldırılması II. Seçmen olan herkesin oy kullanmasının zorunlu olması

9 III. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi gelimelerinden hangileri yönetime katılmak amacının olduu savunulabilir? c) Yalnız III d) II,III e) I,II,III Soruda verilen üç gelime de seçimlere katılımı artırmak amacıyla yapılmıtır. 5. Fransa nın Suriye deki manda yönetimini kaldırarak burada baımsızlıı öngören bir antlama yapmıtır. Aaıdakilerden hangisine neden olmutur? a) Musul sorunu b) Hatay sorunu c) Boazlar sorunu d) Borçlar sorunu e) Yabancı okullar sorunu HATAY SORUNU Fransa nın Suriye ve Lübnan üzerindeki manda yönetimini kaldırması Hatay ın Suriye egemenliine geçmesi olasılıını ortaya çıkardı. Milletler Cemiyeti nin gözetiminde yapılan halk oylaması sonucu Hatay Devleti kuruldu. Hatay Meclisi Türkiye Cumhuriyetine katılma kararı aldı da Türkiye ye katıldı. Misak-ı Milliye uygun ekilde Türkiye-Suriye sınırı çizildi. (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:417 Nobel Yay. Da.) 6. I. Savaın tüm dengeleri alt üst etmesi II. Balkan Antantının aynı yörede bulunan devletler arasında yapılmı olması III. Boazların Türk egemenliine geçmesi Balkan Antantının II. Dünya Sava- ı nda ilevini yitirmesinde, yukarıdakilerden hangisi etkili olmutur? c) Yalnız III d) I, III e) II, III Balkan Antantı (9 ubat 1934) Kurulu Sebebi: l. Dünya Savaı ndan sonra talya ve Almanya da yeni siyasi iktidarın yayılması ve saldırgan bir politika izlemesi üzerine, Balkan devletlerinin sınır güvenliklerini izlemesi üzerine, Balkan devletlerinin sınır güvenliklerini güvenceye almak istemeleri. Balkan Antantına Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan katılmıtır. Bu devletlerin amacı; Üye devletlerden birine yapılacak saldırıya hep birlikte karı konulması, sınırların dı saldırılara karı ortak savunulmasıdır. Önemi: Türkiye, bu savunma antlaması ile batı sınırlarını güvence altına almıtır. 7. Türkiye ile Yunanistan arasında I. Nüfus deiimi II. Tazminat (Cevap ) III. Ege adalarının silahsızlandırılması Konularından hangisi Lozan antlamasından sonra bir sorun olarak devam etmitir? c) Yalnız III d) I, III e) II, III Lozan anlaması ile nüfus mübadelesi ve tazminat sornları çözülmütür. Lozan Anlaması nda Ege Adaları silahsızlandırılmak kouluyla Yunanistan a bırakıldıı halde bu sorun halen gündemdedir. (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:39 Nobel Yay. Da.) 8. I. Köy enstitüsü

10 II. Halk evleri III. Millet Mektepleri Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmutur? c) Yalnız III d) I, II e) II,III ÇIKMI SORU I. Halkevleri II. Millet Mektepleri III. Köy Enstitüleri Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmutur? (001 KMS) a) I b) II c) III d) I-II e) I-II-III Halk evleri 193 de kurulmutur. Millet Mektepleri 198 de açılmıtır. Köy Enstitüleri 1949 da kurulmutur. Köy Enstitüleri Atatürk döneminde açılmamıtır. 9. Türkiye 193 yılında aaıdakilerden hangisine üye olmutur? a) Birlemi Milletler b) Milletler Cemiyeti c) Lahey Adalet Divanı d) Balkan Antantı e) Sadabat Paktı 193 de Türkiye Cumhuriyeti Milletler Cemiyeti ne üye oldu. Milletler Cemiyeti ne giri Türkiye nin dı politikasında yeni bir dönem açmıtır. Birlemi Milletler e üyeliimiz 4 Ekim 1945 Lahey Adalet Divanı na üyeliimiz 1945 Balkan Antantı na üyeliimiz 9 ubat 1934 Sadabat Paktı na üyeliimiz 9 Temmuz 1937 (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:416 Nobel Yay. Da.) (KPSS Dergisi, Sayı:10, Sf:590 Nobel Yay. Da.) BENZER SORU Türkiye nin dı politikasıyla ilgili olarak aaıdakilerden hangisi döneminde meydana gelmemitir? a) Balkan Antantı nın kurulması b) Milletler Cemiyeti ne girilmesi c) Yabancı okullar sorunu d) Boazlar komisyonunun kaldırılması e) Sadabat Paktı nın kurulması Balkan Antantı nın 1934 de, Milletler Cemiyetine giri 193 de, Boazlar Komisyonunun kaldırılması Montrö ile 1936 da, Sadabat Paktı 1937 de, Yabancı okullar sorunu ise 194 tarihlerinde gerçeklemitir. (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:49 Nobel Yay. Da.) 30. Misak-ı Milli de alınan Türkiye deki azınlıklara komu memleketlerdeki türklere verilen haklar kadar hak verilecektir kararı ile ne yapılmak istenmitir? a) Azınlıklara hak vermede eitlik temel alınmıtır b) tilaf devletleri ile iyi ilikiler kurulmak istenmitir c) Azınlıklara daha çok hak verilmitir. d) Azınlıkların göç etmesi istenmitir. e) Yabancı memleketlerdeki türklerin yönetime katılması amaçlanmıtır. Misak-ı Milli de (8 Ocak 190), tilaf Devletleri ile dümanları ve bazı ortakları arasında kararlatırılmı olan anlama esasları dairesinde azınlıkların hakları komu memlekelerdeki müslüman halkın aynı haktan yararlanması artıyla tarafımızdan kabul ve temin edilecektir kararı hükme balanmatır. 31. I. Altyapı hizmetlerinin yetersizlii II. Çevre Kirlilii III. Alıveri merkezlerinin azlıı Yukarıdakilerden hangisi Türkiye de büyük ehirlerin önemli sorunları arasında yer alır?

11 c) Yalnız III d) I, II e) II, III Kentsel Yerleme Kentleme oranının en yüksek olduu bölge Marmara Bölgesi dir. Kentleme oranı en az Karadeniz Bölgesi nde görülür. ehirlerin Sorunları Gece kondulama Düzensiz yapılama Hava kirlilii Sosyal ve kültürel geliimin salanamaması Yeil ve açık alanların yetersizlii Çevre kirlilii (KPSS Dergisi, Sayı:7, Sf:49 Nobel Yay. Da.) BENZER SORU. Aaıdakilerden hangisi plansız ehirlemenin sonuçlarından deildir? a) Gecekondu bölgelerinin oluması b) Alt yapı hizmetlerinin yetersiz olması c) Çevre kirliliinin artması d) Konut ihtiyacının artması e) Sanayi kurulularının ehir içinde kalması (KPSS Dergisi, Sayı:8, Sf:488 Nobel Yay. Da.) 3. Türkiye de konutlarda yapı malzemesi olarak kullanılan talar konutların bulunduu çevrenin jeolojik yapısına balıdır. Buna göre; Ürgüp, Avanos, Nevehir konutlarında yapı malzemesi aaıdakilerden hangisinin en çok kullanılması beklenir? a) Kalker b) Kum taı c) Volkan tüfü d) Jips e) Granit Türkiye de konutlarda yapı malzemesi olarak kullanılan talar konutların bulunduu çevrenin jeolojik yapısına balı olarak geliir. Buna göre; Nevehir Ürgüp çevresinde yer alan volkanik tüf alanında yapı malzemesi olarak volkanik tüf kullanılır. ç ve Güneydou Anadolu kırsal kesiminde kerpiç; Dou Anadolu ve Akdeniz kırsal kesiminde ta; Karadeniz kırsal kesiminde ahap en yaygın yapı malzemesidir. 33. Corafi konumları göz önüne alındı- ında aaıdaki bölümlerin hangisinde en sıcak ay ile en souk ay arasındaki farkın en fazla olması beklenir? a) Orta Karadeniz Bölümü b) Kıyı Ege Bölümü c) Güney Marmara Bölümü d) Antalya Bölümü e) Yukarı Murat Van Bölümü 34. Türkiye nin en dou ucu ile en batı ucu arasında 76 dk. zaman farkı olması hangisiyle açıklanır? a) Asya ve Avrupa kıtalarında topraının olması b) Yüzey ekillerinin engebeli olması c) Balangıç meridyenin dousunda olması d) Geçen meridyen sayısıyla e) Kuzey Yarım kürede olmasıyla Türkiye 6-45 dou meridyenleri arasındadır. Bunun sonucu olarak en dou ile en batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardir = =76 dk ( meridyen arasında 4 dk lık zaman farkı vardır.) 35. Aaıdakilerin hangisi Ege Bölgesi nde delta ovalarının ortak özellii deildir? a) Kıyıda büyük göllerin oluması b) Tarımsal etkinlerin younlatıı alanların olması c) Endüstri bitkilerinin daha fazla yetimesi d) Önemli turizm merkezlerinin bulunması e) Yerleimin youn olması

12 36. Türkiye de pamuk ve tütün üretiminin ikisinde de en büyük paya sahip olan bölge aaıdakilerden hangisidir? a) Dou Anadolu Bölgesi b) Güney Dou Anadolu Bölgesi c) Akdeniz Bölgesi d) Ege Bölgesi e) Karadeniz Bölgesi Tütün ve pamuk, Türkiye de en çok Ege bölgesinde yetitirilmektedir. Ürün EGE BÖLGES TARIM ÜRÜNLER Türkiye % si Sıla Yaı % 100 Marmaris En Çok Yetitii Yer ncir % 8 Aydın Nazilli Haha % 65 Uak, Afyon, Kütahya Zeytin % 60 Edremit, Ayvalık Tütün % 55 zmir, Manisa Üzüm % 39 Manisa Pamuk % 38 Gediz ve Menderes Ovaları Anason % 35 zmir Çeme Susam % 3 Afyon, zmir, Denizli.pancarı % 11 ç Kesimler Turunçgiller % 10 Mula, zmir, Aydın Buday % 8 Afyon, Kütahya KPSS Dergisi, Sayı:8, Sf:461 (Nobel Yay. Da.) 37. Ege bölgesinin kıyı kesimi ile iç kesiminde ürünler benzerlik gösterirken Dou Karadeniz bölümünde kıyı kesiminde yetien bir çok ürün km içeride rastlanmaz. Ege ve Dou Karadeniz bölgeleri arasında görülen bu farkın temel nedeni nedir? a) Daların uzanıı b) Tarımsal nüfus younluu c) Deniz akıntıları d) Hakim rüzgar yönü e) Toprak türü Karadeniz Bölgesi nde dalar kıyıya paralel uzanır. Bunun sonucu olarak; Falezli kıyı tipi olumutur. Kıyı kesimler ile iç kesimler arasında ulaım zorlukları görülmektedir. Kuzeye bakan yamaçlarda yamaç ya- ıları artmıtır. Kıyı kesim ve iç kesim arasında ö- nemli iklim farklılıkları vardır. Doal liman özelliine sahip olan girintiler sınırlı kalmıtır. Ege Bölgesi nde dalar kıyıya dik uzanır. Bunun sonucu olarak; Ulaım kolaylıı salanmıtır. Kıyıların girintili çıkıntılı olması salanmı doal liman sayısı artmıtır. Nüfus kıyı ovalarında toplanmıtır. Akdeniz ikliminin iç kısımlara kadar girmesi salanmıtır. Bu da kıyıdan km içeride turunçgil ve zeytinin yetimesini salamıtır. Akarsu aızlarında delta ovaları olumutur. 38. I. Nüfus younluu II. Yer ekilleri III. Denize uzaklık Türkiye de tarım ürünün çeitliliinde yukarıdakilerden hangileri etkilidir? c) Yalnız III d) I, II e) II-III 39. Türkiye de geçimini geleneksel yöntemlerle yapılan hayvancılıktan salandıı ve küçükba hayvancılıın yaygın olduu iki yörenin aaıdakilerden hangisi bakımından benzer olduu beklenir? a) Hakim rüzgar yönü b) Nüfus sıklıı c) Akarsu aı d) Doal bitki örtüsü e) Tarım ürünleri yıllarında Türkiye de tatlı su balıkçılıı üretimi aaıdaki grafikte belrtilmitir.

13 III. Endüstri ürünleri dı alımı arttırılması Dı ticaret açıını kapatmak için yukarıdakilerden hangisi yapılmaz? c) I, II d) I, III e) II, III I. Üretimde en büyük paya sahip olan balık cinsi II. Üretimin yıllar arası deiimi III. Üretimin en fazla olduu yıl Grafie göre; aaıdakilerken hangisine ulaılamaz? c) Yalnız III d) I,II e) I,II,III Grafikte verilen bilgilerden üretimde en büyük paya sahip olan balık cinsini çıkartamayız. 41. Geçtikleri yerlerin endüstrileme ve kentleme durumlarına göz önüne a- lındıında aaıdaki akarsulardan hangisinin daha az kirlenmesi beklenir? a) Ergene b) Zap c) Büyük Menderes d) Gediz e) Porsuk Büyük Menderes Ege Bölgesi nde Ergene Marmara Bölgesi nde Zap Dou Anadolu Gediz Ege Bölgesi Porsuk Marmara Bölgesi (Sakarya) 4. I. Dı pazara rekabet gücü yüksek ürünler sunulması II. Dı satım için yeni pazarlar bulunması 43. Aaıdakilerden hangisi Türkiye de bulunan iki kentten birinin endüstri bakımından dierinden daha fazla gelimi olduunu gösteren en büyük kanıttır? a) Eitim seviyesinin yüksek olması b) Ulaım olanaklarının çeitli olması c) Enerji tüketiminin fazla olması d) Yer altı ve yer üstü kaynaklarının çeitli olması e) Nüfus younluunun fazla olması 44. Türkiye de hava yoluyla gelen turist sayısının, deniz yoluyla gelen turist sayısından iki kat fazla olması bu ula- ım yollarının özellikle aaıdakilerden hangisi bakımından farklı oluu ile açıklanabilir? a) Ulaım araçlarının taıma kapasitesi b) Yolculuk süresi c) Çalıan personel sayısı d) Yolculuk içi ödenen para e) Ulaılabilinen merkez sayısı 45. Aaıdaki alanlardan hangisi Marmara Bölgesi nin Türkiye ekonomisine katkısı en azdır? a) Besin Endüstrisi b) Hidroelektirik enerji üretimi c) Seramik endüstrisi d) Bankacılık hizmeti e) Turizm Marmara Bölgesi nde bulunan akarsuların eimi az olduundan hidroelektrik enerji üretimi bakımından fakirdir. KPSS Dergisi, Sayı:8, Sf:460 (Nobel Yay. Da.)

14 46. Aaıdakilerden hangisi Güney Dou Anadolu Bölgesinin özelliklerinden deildir? 47. a) Ham petrolün tamamına yakınının üretildii yerdir. b) Yükseltisi kuzeyden güneye doru azalır. c) Nüfus bölge içinde düzenli daılmıtır. d) Tarımda sulamaya gereksinim olması e) Orman örtüsünün en az olduu bölgedir. Yukarıda Türkiye demir yolları aı haritası verilmitir. Bu haritadan çıkarılamayacak sonuç hangisidir? a) Demiryolları tüm komu ülke sınırlarına kadar u- lamaktadır. b) Akdeniz bölgesindeki demiryolları Batı Karadeniz demiryollarından daha sıktır. c) Büyük limanlar çouna demiryolu balantısı vardır. d) Dou Anadolu Bölgesinde demiryolları Dou-Batı yönünde uzanır. e) Mentee-Tekke yörelerine demiryolu ulaımı yoktur. 48. Cinsiyet ya grafiinden hangisine ulaılamaz? a) Toplam nüfusa b) Nüfusun fazla olduu ya grubuna c) Kadın nüfusunun erkek nüfusunun farkına d) Onbe yaın altındaki nüfusun toplam payına e) Nüfus younluuna 49. Ara seçim ne demektir? a) TBMM nin seçim dönemi dolmadan kendi seçimlerinin yenilenmesine kara verilmesi halinde yapılan seçim b) ki milletvekilinin genel seçim arasında TBMM ne üyeliklerinin boalma olması nedeniyle yapılan seçim c) ki milletvekili genel seçimi arasında yapılan yerel seçim d) Sava hali nedeniyle bir yıl geriye bırakılan milletvekili seçimidir. e) Cumhurbakanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilmesi halinde yapılan seçimdir anayasasına göre sava hali ilanına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi izin verme yetkisi TBMM ye aittir. Ancak TBMM tatildeyken veya ara vermedeyken ülkenin ani silahlı saldırıya uraması durumunda silahlı kuvvetlerin kullanılmasına derhal kara vermesi kaçınılmaz olabilir. Bu gibi durumda kararı hangi merci verir? a) TBMM Bakanı b) Cumhurbakanı c) Babakan d) Bakanlar Kurulu e) Genel Kurmay Bakanı TBMM nin yetkilerinden olan sava ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verilmesi yetkilerinin, bir TBMM kararı ile kullanılması gerekir. Silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olduu durumlarda Cumhurbakanı da, silah kullanılmasına karar verebilir. KPSS Dergisi, Sayı:9, Sf:549 (Nobel Yay. Da.) anayasasına göre bir kimsenin belediye bakanı adayı olup olmadıı konusundaki itirazları inceleyip kesin olarak karara balayan merci aaıdakilerden hangisidir? a) Vali b) Danıtay c) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) d) Yüksek Seçim Kurulu (YSK) e) Devlet Denetleme Kurumu (DDK) anayasasına göre açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü bakanlara aaıdakilerin hangisi geçici olarak vekalet eder? a) TBMM Bakan Vekili b) Bakanlık Müstearı c) Babakanlık Müstearı d) Cumhurbakanı Genel Sekreteri e) Bakanlardan biri 53. Türkiye nin taraf olduu Milletlerarası Sözleme çerçevesinde aaıdakilerden hangisi zorunlu yargı yetkisi kabul etmitir? a) Avrupa Topluluu Adalet Divanı b) Avrupa Güvenlik ve birlii Tekilatı c) Avrupa nsan Hakları Mahkemesi

15 d) Birlemi Milletler Adalet Divanı e) Avrupa Parlamentosu 54. Aaıdakilerden hangisi türk parlamenter sisteminin özelliklerinden birisidir? a) Cumhurbakanının halk tarafından seçilmesi b) Yürütmenin yasama organını istedii zaman feshedebilmesi c) Parlamentonun iki meclisli olması d) Cumhurbakanının bütün ilerinin yargı denetimine tabi olması e) Hükümetin parlamentoya karı sorumlu olması anayasasına göre sava, seferberlik, sıkıyönetim ve olaan üstü hallerde milletlerarası hukuktan doan yükümlülükleri ihlal edilmemek kaydıyla aaıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisinin kullanılması durdurulamaz? a) Yerleme ve seyahat hürriyeti b) Haberleme hürriyeti c) Vicdan hürriyeti d) Basın hürriyeti e) Dernek kurma hürriyeti anayasasına göre aaıdakilerden Cumhurbakanı nın yetkilerinden deildir? a) Kanun deiikliklerini gerek gördüünde halk oyuna sunma b) Anayasa mahkemesine iptal davası açma c) Üniversitelere rektörleri seçmek d) Yabancı devletlere Türkiye devletinin temsilcilerini göndermek e) Devlet Denetleme Kurulu bakanını ve üyelerini atamak 57. Dilekçe hakkı ile ifade edilen aaıdakilerden hangisidir? a) Vatandaların kendileriyle ilgili dilek ve ikayetleri hakkında yetkili makamlara ve TBMM ye yazı ile bavurma hakkıdır. b) c) d) e) 58. Türkiye nin corafi bölgeleri sosyal, ekonomik açıdan gelimilik düzeyine göre en üstte hangi bölge yer alır? a) Karadeniz Bölgesi b) Dou Anadolu Bölgesi c) Güney Dou Anadolu Bölgesi d) Marmara Bölgesi e) ç Anadolu Bölgesi 59. Türkiye de görülen gecekondulama ile ilgili aaıdakilerden hangisi yanlıtır? a) Ülkenin gelimilik düzeyinin istenen seviyeye gelip gelmediinin göstergesi b) Köyden kente göç edenlerin barınma sorunlarını kendi imkanlarıyla çözmesinin bir sonucu c) Büyük kentlerin belli bir bölgede younlatıı için, altyapı hizmetlerinin bunlara ulatırılması kolay olmaktadır. d) Neden olduu çarpık kentleme sonucunda çevre kirliliini yarattıı faktörler arasında yer alır. e) Kentleme üzerinde yeterli denetim olmaması nedeniyle büyük rant salanmakta 60. Dünyadaki çocuk ölümleri ile ilgili aaıdakilerden hangisi yanlıtır? a) Dünyadaki en çok çocuk ölümleri 0-5 ya arasında görülmektedir. b) Çocuk ölümünün en çok olduu yer Afrika, en dü- ük olduu yer skandinavya dır. c) Gelimekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye, çocuk ölümü oranı yüksektir. d) Çocuk ölümlerinin sebebi, yetersiz beslenme ve i- laç eksikliidir. e) Çocuklarda ölüme yol açan hastalıklar arasında en önemlisi çiçek hastalııdır. Çiçek hastalıı salgınları dünyada binlerce yıl boyunca sürmütür, Ancak tüm dünyada uygulanan basarili aı kampanyaları sayesinde hastalık yeryüzünden silinmitir. Amerika'da en son çiçek vakası 1949 yılında görülmütür. Dünyadaki son vaka ise 1977 yılında Somali'de görülmütür. Tüm bu aı kampanyalarının baarısı ve hastalıın artık görülmemesi nedeni ile dünyada çiçek aisı uygulanması durdurulmutur. Ülkemizde ise 1976 yılından itibaren çiçek aısı uygulaması yapılmamaktadır.

16 GENEL YETENEK 1. ki sayının toplamı 7, çarpımı 1 olan bu sayıların karelerinin toplamı kaçtır? a) 9 b) 16 c) 5 d) 36 e) 81 b a. = ve a b a) b) c) - d) -4 e) =? 3. + = 1 ve x-y=0 ise x=? x y [ ]:? 7 a) 8 b) c) 1 d) 3 3 = e) (9.7) = 5. ( )? 43 a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) =? a) b) 3 c) 4 d) 5 e) 6 7. ( 3 ).( 3 + ) =? 8. 8 a) 1-3 b) -+ 3 c) - 3 d) 1+ 3 e) A ve B farklı rakam olmak üzere A.B=? a) 16 b) 1 c) 4 d) 5 e) 7 (Cevap C )

17 9. Büyüklük sırasına bakıldıında aralarında 7 er fark bulunan 6 doal sayının toplamı 07 dir. Bu sayıların en büyüü kaçtır? a) 30 b) 31 c) 38 d) 5 e) den 90 a kadar sayılar ayrı ayrı 90 topun üzerinde yazılarak bir torbanın içine atılıyor. Üzerinde 6 ya kalansız bölünebilecek bir sayı olan topu çekmeyi garantilemek için en az kaç top çekilmelidir? a) 66 b) 70 c) 76 d) 80 e) {,1,,3 } kümesinin elemanları kullanılarak rakamları birbirinden farklı olan kaç tane dört basamaklı sayı yazılır? a) 10 b) 1 c) 16 d) 18 e) sayısının %0 si kaçtır? a) b) c) d) e) (Cevap B ) ( x 5x + 6 )(. x 9) 13. ( x + 3).( x ) 1 ileminin sadeletirilmi ekli aaıdakilerden hangisidir? x + 3 a) x 3 x b) x + 3 x 3 c) x + 3 d) x 3 e) x x 14. x<0 =? x + a) 3 b) 1 c) d) x e) x 3 3x 4x 5x = 64 ise x=? x x 3x + + a) b) 3 c) 4 d) 5 e) Ali a günde, Bekir b günde, ikisi 3 günde bir ii bitirmektedirler. Buna göre a nın eiti kaçtır? a) b) c) d) b b b b + 3 b b + b b

18 e) 3b b 3 e) 8 (Cevap ) 0. Mehmet in parası Emine nin parasının kiinin aritmetik ya ortalaması x tir. Bu gruba kii daha katılırsa ya ortalamaları deimediine göre sonradan katılan kiinin yaları toplamı kaçtır. a) x b) 3 x c) x d) x e) 4 x 18. Bankaya yatırılan para bir yılda yıllık %3 faiz oranı a milyon TL dir. Yıllık %4 faiz oranı üzerinden ise (a )TL dir. Bankaya yatırılan para kaç TL dir? 19. a) b) c) d) e) AB =1 CD = 8 A ile C noktasından aynı anda hareketlendiklerinde birbirine doru gittiklerinde B noktasında, aynı yönde hareket ettiklerinde D noktasında karılaıyorlar. Buna göre; x=? a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 1 i kadardır. Emine Mehmet e verince paraları eit oluyor. Mehmet in balangıçtaki parası ne kadardır? a) 8 b) 10 c) 1 d) 14 e) Bir malın satı fiyatı önce %0 indiriliyor sonra etiket fiyatı üzerinden tekrar %0 indirim yapıldıında mal TL ye satılıyor. lk alı fiyatı kaç TL dir? a) b) c) d) e) örenci bulunan bir servis otobüsünden 10 kız 10 erkek inince geriye kalan erkek örencilerin sayısı, geriye kalan kız örencilerin sayısının katı oluyor. lk durumdaki kız örencilerin sayısı kaçtır? a) 17 b) 18 c) 3 d) 5 e) 7 (Cevap A ) 3. Denklemi ax+by-1=0 olan doru A(5,- 4) ve B(-1,) noktasından geçiyor. a+b=? a) 1 b) c) 3 d) 4 e) 5

19 4. 7. ABC üçgeni kendi etrafında 360º döndürülüyor. Elde edilecek cismin hacmi kaç cm 3 tür? a) 18 b) 1 c) 4 d) 8 e) 3 ABCD çevresini en büyük yapan x deeri aaıdakilerden hangisidir? a) b) 3 c) 4 d) 5 e) Soruları aaıdaki ekle göre cevaplayınız. 5. ABC üçgeni ekenar üçgendir. AD = BD ADF üçgenin alanı kaçtır? a) 3 b) 3 3 c) d) e) 3 6. Bir dik üçgen sorusu! Bir iyerinde çalıan personellerin örenim düzeylerini gösteren ekil yukarıda verilmitir. Toplam personel sayısı 10 olduuna göre; 8. Bu iyerinde lisans mezunu çalıan kaç kii vardır? a) 30 b) 45 c) 50 d) 55 e) Bu iyerinde çalıanların % kaçı orta öretim mezunudur? a) 9 b) 30

20 c) 5 d) 40 e) Bu iyerinde önlisans mezunlarından 10 kii ayrılır, onların yerine lisans mezunu 10 kii alınırsa; çalıanların lisans mezunu % si kaç olur? a) 30 b) 35 c) 40 d) 45 e) 50

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR.

www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR. www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR. ANAYASA 1. Aaıdakilerden hangisi G-8 daimi üyelerinden deildir? a) Almanya b)

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

KPSS DERGİSİ 2004 KPSS LİSANS DÜZEYİ GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK SORULARI

KPSS DERGİSİ 2004 KPSS LİSANS DÜZEYİ GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK SORULARI 2004 KPSS LİSANS DÜZEYİ GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK SORULARI Bu sorular, sınaa giren adaylar tarafından hatırlama yoluyla hazırlınmıştır. Kesinlik içermemektedir. Ceapların bir kısmı tartışmalıdır. Görüşleriniz

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya

Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR DENEME SINAVI 11 1. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk Devletlerinde devlet işlerini yürüten görevlilerden biri değildir? A) Buyruk B) Oguş C) Tudun D) Subaşı E) Yargucu 4. Aşağıdaki

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE Bu yaz ailemle tatile çıktık. Önce Rize ye gittik. Oradan da Trabzon a geçtik. En son da Kayseri ye uğrayıp tatilimizi bitirerek eve geri döndük. 1- Nihal in tatilde uğradığı şehirler göz önüne alındığında,

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM (1950 1954) A. 1950 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı Seçimi... 4 Cumhurbaşkanlığı Seçimi...

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Uzm. J. / 2006. 63. I. Kapıkulu piyadeleri. 61. I. Taş işleme. II. Eyalet askerleri. II. Maden işleme. III.

A GENEL KÜLTÜR TESTİ. JOK Uzm. J. / 2006. 63. I. Kapıkulu piyadeleri. 61. I. Taş işleme. II. Eyalet askerleri. II. Maden işleme. III. GENEL KÜLTÜR TESTİ 61. I. Taş işleme 63. I. Kapıkulu piyadeleri II. Maden işleme II. Eyalet askerleri III. Dokumacılık III. Kapıkulu süvarileri Yukarıdakilerden hangileri, İslamiyet ten önce Orta Asya

Detaylı

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah,

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, KPSS 2007 GK (1) DENEME 3 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk

3. Eðitim - Öðrenim ve Saðlýk Kýrsal yörelerde (köylerde) eðitim ve saðlýk A) Göçler Göçler ikiye ayrýlýr. a. Ýç göçler: Bir ülke içinde bir bölgeden bir baþka bölgeye ya da bir kentten bir baþka kente yapýlan göçtür. Kýsaca ayný ülke içinde yapýlan göçlerdir. Ýç göçler ülkenin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET 1- EKONOMİK FAALİYET SANAYİ HAYVANCILIK TİCARET - Doğu Anadolu bölgesinde çayırlık alanların bol olması halkın İle uğraşmasına neden olmuştur. - Kâr elde etmek amacıyla yapılan alışverişe Denir. - İnsanların

Detaylı

A GENEL KÜLTÜR TESTİ

A GENEL KÜLTÜR TESTİ 1. Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin eski ve köklü bir kültüre sahip olduklarının bir göstergesi olduğu savunulabilir? A) Yerleşik hayata geçmeleri B) İlk devletlerini Orta Asya da kurmaları C) Çeşitli

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM 1. SÖZCÜKTE ANLAM... 3 A. Sözcükte Anlam Özellikleri... 3 B. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri... 5 C. Sözcüklerde Anlam Olayları... 12 D. Kalıplaşmış Söz Grupları... 14 2. CÜMLENİN

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı TOPLUM BİR NOKTADA HEM FİKİR PEKİ AMA NASIL: ÜÇ TEMEL SORU Toplumun görüşleri alındı mı? Katılımcı

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı