GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Ö retmenler günü ilklerle kutlanacak HABER 18 DE 23 KASIM 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Trafik cezalar yeni y lda zamlanacak HABER 17 DE TPAO gelecek y l 4 deniz sondaj gerçeklefltirecek Milli E itim Bakanl (MEB), 24 Kas m Ö retmenler Günü haftas n, geçen y llardan farkl olarak, ilk kez düzenlenecek etkinliklerle kutlamaya haz rlan yor. Camilerde ö retmenlik mesle inin ve e itimin önemi vurgulanacak, ö retmenler ücretsiz opera, tiyatro izleyebilecek ve müzeleri ziyaret edebilecek. HABER 17 DE Uyuflturucu ba ml s baba 10 ve 14 yafllar ndaki 2 o lunu zorla uyuflturucu ba ml s yapt BABAYA BAK!.. Uyuflturucu Madde Ba ml l klar ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu (UBAM) Genel Baflkan Dila Tezemir, 10 yafl nda babas taraf ndan uyuflturucu ba ml s yap lan N.A'n n 4 y ld r uyuflturucu kulland n, a abeyinin de 14 yafl nda yine babas taraf ndan zorla uyuflturucu ba ml s yap ld n, tedavisi için hastaneye getirdikleri N.A'n n kaçt n anlatt. KR Z TUTTU VE KAÇTI Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Zehra Ar kan ile görüfltüklerini ve N.A'n n tedavisi için hastaneye yat r lmas n n kabul edildi ini belirten Tezemir, "3 ayd r bu çocu u tedavi ettirmek için kafa yorduk. Annesi çocu un tedavi olmas n çok istiyor. Çocu u da ikna edince tedavi için Konya'dan getirdik. Ço unun sevkleri yap lacakt, hastaneye götürdük. Süreç uzay nca saat dolay s yla hastaneye giriflini yapamad k. Konya'dan tedavisi için getirdi imiz N.A, Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesine girifl yapmak üzere baflvurulduktan sonra krizi tuttu ve kaçt. Ertesi güne kal nca, kriz tuttu dediler. Hastaneye yatabilseydi bütün sa l k tetkikleri yap lacakt." HABER 18 DE ANK SAD BOWL NG DE E LEND Haberi 15 de YEN MAHALLE AB L KONUKLARI A IRLADI Haberi 16 da KEÇ ÖREN PARKLARINDA YEN H ZMET Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin STANBUL - Sinemaseverler bu hafta, bilim kurgu, animasyon ve drama türlerinden oluflan seçkiler ile bulufluyor. 22 Kas m haftas n n öne ç kan yap m, Türkiye nin ilk çizgi sinema filmi olan Ayas. Ayfle fiule Bilgiç in kaleminden ç kan Ayas, 75 kiflilik bir ekibin 3 y ll k eme i ile ortaya ç kt. AÇLIK OYUNLARI: ATEfi YAKALAMAK Film, Everdeen in yoldafl Mellark ile birlikte 74. Açl k Oyunlar n kazanmas ve eve dönmesiyle bafll yor. Kazanmak, asl nda ailelerini ve arkadafllar n geride b rak p, bütün bölgeleri tek tek gezmelerini gerektiren Zafer Turu yapmalar anlam na gelmektedir. Yol boyunca Katniss ayaklanman n bafllamak üzere oldu unu fark eder. Francis Lawrence in yönetti i ve Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson ile Elizabeth Banks in oynad Açl k Oyunlar : Atefli Yakalamak, aksiyon, drama, bilim kurgu türünde. KAHRAMAN fiövalye JUSTIN Justin, bürokratlar n yönetti i ve flövalyelerin yasakland bir krall kta yaflamaktad r. Justin, t pk büyükbabas gibi, Kahraman fiövalyelere kat lmak istemektedir ama Kraliçe nin bafldan flman olan babas Reginald, o lunun kendi izinden gitmesini, avukat olmas n istemektedir. Manuel Sicilia n n yönetti i ve Freddie Highmore, Antonio Banderas, James Cosmo ile Charles Dance in seslendirdi i Kahraman fiövalye Justin, animasyon sevenler için. AYAS 6 yafl ndaki Ayas n hayat ndan bir bölümü yans tan sinema filmi 75 kiflilik bir ekibin 3 y ll k eme i ile ortaya ç kt. 22 Kas m da seyirciyle buluflacak olan çizgi sinema filminde çocuklar Ayas ile birlikte maceradan maceraya koflacak. Sadece hikâyesi ile de il, kahramanlar ve müzikleri ile de çocuklar n çok sevece i Ayas, sinema perdesinin d fl nda da pek çok sürpriz ile gelecek. Ayfle fiule Bilgiç in senaryosunu yazd animasyon film Ayas, Türkiye nin ilk çizgi sinema filmi olma özelli ini tafl yor. Filmin yönetmen koltu unda, H. Emre Konyal, Mustafa Tu rul Tiryaki oturuyor. KÜF Basri, demiryollar nda yol bekçisi olarak çal flmaktad r ve yaln zd r. Tek o lu olan Seyfi tam 18 y l önce, okudu u üniversitede ö renciyken gözalt na al nm fl ve o günden sonra hiç kimse Seyfi den haber alamam flt r. Basri nin o lu kaybolduktan alt y l sonra kar s da ölmüfltür. Anadolu nun bereketli topraklar ve onu sar p sarmalayan uçsuz bucaks z tren yollar, umut ve vicdan Ali Ayd n n yönetti i ve Ercan Kesal, Muhammet Uzuner ile Tansu Biçer in oynad Küf, sadece stanbul Moda Sahnesi nde 6 Aral k tarihine kadar gösterimde olacak. (CHA) 23 Kas m 2013 Türkiye nin ilk çizgi sinema filmi Ayas vizyona giriyor

3 23 Kas m 2013 ANTALYA - Meteoroloji Genel Müdürü smail Günefl, 2040, 2070 ve 2100 y llar için Türkiye nin küresel iklim modellerinin haz rland n belirterek, Ya fl fliddetlerinde bir art fl var. Belki bir haftal k ya fl, hatta bazen bir ayl k ya fl 24 saatte veya bir, iki günde düflebilecek dedi. Dünya Meteoroloji Teflkilat Atmosfer Bilimleri Komisyonu (CAS) 16. Oturumu için Antalya da bulunan Günefl, gazetecilere yapt aç klamada, genel müdürlük olarak küresel iklim modelleri benzeri bölgesel bir model çal flmas yürüttüklerini söyledi. Türkiye deki üniversitelerle ortaklafla yürüttükleri çal flman n ilk sonuçlar n ald klar n belirten Günefl, bu modelde ilk senaryonun 2040, ikinci senaryonun 2070, üçüncü senaryonun da 2100 y l na göre yap ld n anlatt. Günefl, üç periyot halinde yürütülen senaryolar içinde etkilerin ilk 30 y lda beklenmedi ini kaydetti. Tedbirler al nmaz ve sera gazlar artmaya devam ederse H CR RUM msak : kindi : Yaflam 20 Muharrem 10 Teflrin-i Sani Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Meteoroloji kötümser senaryolar n haz rlad sonraki y llar için olumsuz etkilerin görülebilece ine de inen Günefl, Kötümser senaryoya göre s cakl k art fllar, ya fl da l m ndaki bariz farkl l klar, ya fl fliddetlerindeki farkl l klar daha fazla göze çarpacak diye konufltu. Günefl, bu modele göre iklim de iflikliklerinin dünyadakine benzer flekilde Türkiye de de yans malar olaca n vurgulayarak, flöyle devam etti: Yani e er sera gazlar ndaki art fl devam ederse Türkiye de de dünyadakine benzer flekilde s cakl klarda bir miktar yükselmeler yaflanacak. Ya fllarda azalmadan daha çok ya fl fliddetlerinin farkl l var. Mesela dün talya Sardunya da 6 ayl k ya fl 1,5 saatte düfltü. Genellikle ya fl fliddetlerinde bir art fl var. Belki bir haftal k ya fl, hatta bazen bir ayl k ya fl 24 saatte veya bir, iki günde düflebilecek. Bunun otomatikman flehirlerin altyap s nda ciddi tesiri olacakt r. Sel, su bask nlar aç s ndan. Bunlar n dikkate al nmas gerekiyor. Can ve mal kay plar n n artmas aç s ndan önem arz ediyor. De iflikliklere yönelik bu tür faaliyetlerin tekrar gözden geçirilmesi, yeni duruma göre uyumlaflt r lmas laz m. - Ya fllar mevsim normalleri civar nda Türkiye nin bulundu u bölgeye göre flansl oldu unun alt n çizen Günefl, nem art fl ve s cakl k fark nedeniyle Filipinler deki benzeri hava olaylar n n Türkiye de yaflanmayaca n düflündü ünü ifade etti. Geçen sene Türkiye de metrekareye ortalama 703 milimetre ya fl düfltü ünü bildiren Günefl, mevsim normalleri ortalamas n n 643 milimetre oldu unu söyledi. Günefl, Geçen sene, bir önceki seneden de yüksek oldu. fiu anda böyle bir risk yok. Mevsim normalleri civar nda ya fl al yoruz. Önümüzdeki aylarda yine bat bölgelerimizde mevsim normallerinin bir miktar üzerinde ya fl bekliyoruz diye konufltu. (AA) Kocaeli de ele geçirilen tank ve top mermisi kovanlar Suriye den getirilmifl KOCAEL - Gümrük ve Ticaret Bakanl, Kocaeli de ele geçirilen Rus menfleli tank ve top mermisi ile uzun namlulu silah mermisi kovanlar n n, Suriye den kat rlar yard m yla Hatay n Reyhanl ilçesinden ülkeye getirildi ini bildirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanl Bas n ve Halkla liflkiler Müflavirli inden yap lan yaz l aç klamada, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakç l k ve stihbarat Müdürlü ünce düzenlenen operasyonda, Suriye den kaynakl oldu u tespit edilen ve muhaliflere karfl kullan ld düflünülen tank ve obüs toplar na ait çok say da mermi kovan na el konuldu u belirtildi. Suriye den kat r s rt nda yurda kaçak yollardan getirilen hurda bak rlar n Hatay n Reyhanl ilçesinden bir t ra yüklenerek Kocaeli Gebze ilçesine gönderilece i bilgisi üzerine operasyon bafllat ld belirtilen aç klamada, flu ifadelere yer verildi: Söz konusu t r, Kartepe ilçesi s n rlar nda otoban üzerinde dinlenme tesisinde durduruldu. T r n dorsesindeki bak r hurdalar içerisinde, üzerinde Arapça yaz lar bulunan su saatleri ve içi hurda bak r dolu çuvallar, üzerindeki yaz lardan Türkiye den Suriye ye gönderilen yard mlara ait oldu u anlafl lan içi hurda bak r dolu çuvallar, uzun namlulu silahlara ait çok say da içi bofl mermi kovanlar tespit edildi. 17 bin 850 kilogram a rl nda hurda bak r cinsi eflyan n 4 bin 950 kilogram n n külçe bak r oldu u ve gümrüklenmifl de erinin 250 bin lira oldu u tespit edildi. Eflyalar n ihbara uygun oldu u ve yurda kaçak yollardan sokuldu u flüphesiyle yüke ve bu yükün tafl nmas nda kullan lan ve de eri yaklafl k 200 bin lira olan t r ve dorsesine el konuldu. fioför taraf ndan sunulan sevk irsaliyesindeki hurda ve külçe bak rlar n Hatay n Reyhanl ilçesinde bir depodan yüklenildi i bilgisinin aksine, irsaliyede ad geçen sat c ve al c firmalar n Kocaeli-Dilovas Organize Sanayi Bölgesi adresinde yerleflik oldu unun tespit edildi i bildirildi. Al c ve sat c firmalar n n Reyhanl da flubelerinin olmad, irsaliyenin hurda ve külçe bak rlar n yüklenildi i depo sahibine irsaliyede sat c görünen firma sahibi taraf ndan verildi inin belirlendi ine yer verildi. (AA)

4 4 YARIN ANKARA - fienay ÜNAL - Zengin do al kaynaklara sahip, turistlere günefl, deniz, kum ve tarihi bir arada sunan Türkiye, uluslararas nitelikteki golf tesisleriyle de öne ç kan bir merkez haline geldi. Golfçü Tiger Woods un da kat ld, dün bafllayan ve 10 Kas m a kadar sürecek Turkish Airlines Open 2013 Golf Turnuvas yla dikkatleri çeken Antalya, dünyada golf turizminde ad ndan söz ettiren merkezler aras nda yer al yor. AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanl verilerinden derledi i bilgiye göre, Türkiye de 18 i flampiyona sahas olmak üzere 27 golf sahas bulunuyor. Bu golf sahalar ndan 23 ü, Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma Geliflim Bölgesi içinde yer al yor. Avrupa da 2010 y l itibariyle 6 bin 756 kullan ma aç k golf sahas varken, Türkiye nin de içinde bulundu u Akdeniz çana nda ise bin 300 ün üzerinde golf sahas mevcut. -Türkiye Avrupa da 21 inci s rada Türkiye sahip oldu u golf sahalar yla Avrupa da 21 inci, Akdeniz çana içindeki ülkeler aras nda da 4 ncü s rada geliyor. Benzer co rafi özelliklere sahip ülkelerle Türkiye karfl laflt r ld nda, Türkiye nin golf turizmi aç s ndan henüz yeni geliflmeye bafllamas rakamlar n daha düflük olmas sonucunu getiriyor. Antalya n n Belek ilçesi Türkiye nin en önemli golf destinasyonu durumunda. 15 saha, yaklafl k 50 bin yatak kapasitesi ve 2 milyon ziyaretçisiyle öne ç kan Belek, Uluslararas Golf Tur Operatörleri Birli inden (IAGTO) 2008 de Avrupa da Y l n En yi Golf Bölgesi ödülü de alm flt. Ayr ca, Bakanl n henüz yat r m aflamas nda olan golf tesisleri de bulunuyor. - skoçya da do du, dünyaya yay ld 15. yüzy l n bafllar nda ilk kez skoçya da oynanmaya bafllanan golf, 150 y l sonra, skoçya Kraliçesi Mary nin öncülü ü ile kad nlar aras nda da yay ld. 17. yüzy lda Amerika ya ulaflan golfün dünyadaki ilk kulübü 1744 te, Edinburgh da The Honourable Company ad yla kuruldu. Yaz l ilk kurallar ysa 1754 te o y l kurulan Society of St. Andrews Golfers kulübünce yay mlanan golf, flu anda dünyada yaklafl k 5.75 milyonu Avrupal, 13 milyonu lisansl, 50 milyonu lisanss z 60 milyon insan n, 27 bin sahada oynad bir spor haline geldi. Öte yandan European Golf Association (EGA) verilerine göre Fransa 578, spanya 345, talya 269 ve Portekiz 88 sahaya sahip. Baz ülkelerde yeni yeni geliflmeye ve bir turizm çeflidi olarak tan mlanmaya ve desteklenmeye bafllanmas na ra men, golfe uygun dünya genelinde toplam 31 binin üzerinde saha mevcut. Bu sahalar n yaklafl k yüzde 60 Kuzey Amerika k tas nda turistleri a rl yor. -Yar m milyarla her y l 2,5 milyar ek gelir 1990 sonras tüm dünyada global turizme oranla her y l yaklafl k 3 kat fazla büyüyen golf turizminin dünya çap ndaki mali boyutu 2003 y l nda 65 milyar dolara ulaflt. Anadolu, turizm için gerekli tüm özelliklerine ek olarak golf turizmi için en uygun iklim kufla nda ve Turkish Golf Riviera olarak an lan Akdeniz bölgesindeki 6 golf sahas yerli ve yabanc binlerce golfçüye hizmet veriyor. Turizm 23 Kas m 2013 Türkiye golf turizminin parlayan y ld z oldu Türkiye Golf Federasyonu verilerine göre 100 golf sahas ile golf turizminin sa layaca do rudan gelir 1 milyar dolar geçecek. Di er sektörler üzerindeki çarpan etkisiyle golfün Türkiye ye vaadi ise y lda 2,5 milyar dolar gelir. 100 golf sahas n n gerektirdi i toplam yat r m yaln zca 450 milyon dolar. Üstelik bunu sa lamaya haz r yerli ve yabanc turizm yat r mc lar n n say s flimdiden 150 yi geçiyor. - nflaattan bankac l a katk s büyük spanya ve Portekiz in ard ndan Tunus ve Fas da golf turizminin önemini anlayarak bu alana büyük yat r mlar yapt. Söz konusu ülkelerin yat r mlar flimdiden bizim sahalar m z n 6 kat na ulaflt. spanya ya giden 78 milyon turistin 2,8 milyonu golf turizmi için ülkeye geliyor. spanya n n 50 milyar dolarl k turizm gelirinin 4,5 milyar da golften kazan l yor. S radan turist kifli bafl na 600 dolar öderken, golfçü turistin spanya ya yaln z golf için b rakt para 1607 dolara ulafl yor. Golf sahas bafl na ülkenin kazand turizm geliri ise 16,5 milyon dolara ç k yor. Portekiz e giden 14 milyon turistin b rakt 9 milyar dolar n da 1 milyar golf turizminden kaynaklan yor. Portekiz bu dövizi 72 golf sahas yla kazan yor. Öte yandan bu sporu yapabilecekleri sezon çok k sa olan zengin Kuzey Avrupal golfçüler her y l birkaç kez Güney Avrupa ülkelerindeki golf sahalar na kofluyor. Ayr ca golf turizmi için tatil yapan turist, s radan turistlerin geldi i mevsimde de il, onlar n hiç u ramad dönemde tatil yapmay tercih ediyor. Böylece golf tesislerinin yan s ra konaklama ve ikram tesislerindeki faaliyet süresi, istihdam ve geliri do rudan, ekonomi, inflaat, ticaret ve bankac l k gibi birçok sektör de dolayl olarak yükseliyor. Golfçüler aras nda, görüp be endikleri yerlerde, golf sahalar na eriflebilecekleri yörelerde kendilerine tatil evleri veya devre tatiller alma e ilimleri de yüksek. spanya ve Portekiz bunun en yak n örnekleri. Golf sahalar n n çevrelerindeki bu tür yat r mlar, benzerlerinden iki kat daha fazla de er buluyor. (AA)

5 23 Kas m 2013 Soldan sa a: 1.Kafl kemerinin alt na s k flt r larak kullan lan gözlük cam. stikbal, gelecek. 2. Sözlerinin tamam müzikli sahne gösterisi. Deniz suyunda bulunur. 3. Dansta kavalyenin efli. Katranl k ldan yap lan ve kalafat ifllerinde kullan lan bir tür macun. 4. Bir renk. Cüzi, k smi. 5. Hardal kokulu savafl gaz. Fas n plaka iflareti. 6. Bir konuda direnme, ayak direme. çinde diri bal k saklanan, denizden ayr lm fl havuz. 7. Kay p, yitik. Avuç içi. 8. Bir ilimiz. Abide. 9. Fas ta ifllenen bir tür deri. Japon lirik dram. 10. Yabanc. mtihan. 11. fienlik kemeri. Hava alanlar nda bulunan ve uçufllar denetlemeye yarayan sistem. 12. Bir mastar eki. Üzerine yat labilecek her türlü fley. 13. Asalak, tufeyli. Güney Afrika n n plaka iflareti. 14. Uygun bulma, tasvip etme. Etraf suyla çevrili kara parças. 15. Yavflanotu. 16. A r Da n n eski ad. Beyazla az miktarda siyah n kar flmas ndan oluflan renk. 17. Çocuk sahibi olmufl kad n. A açl kl yol. 18. So anl bir süs bitkisi. 19. Berilyumun simgesi. syan eden, baflkald ran. Eski dilde otlar. 20. Bildik, tan d k. çilecek fley. Yukar dan afla ya: 1.Bir süre etkin olan toplumsal be eni. Bir yerde oturma, e leflme. çinde kireç eritilen tava. Kal n ve kaba kumafl. 2. Camdan yap lm fl vazo, sürahi gibi fleyler. Mu la ilinin bir ilçesi. Eski M s r da bir tanr. Hayat arkadafl. 3. Rutubet. Haftan n günlerinden biri. Asker yeme i. 4. Müstahkem mevki. Kaz kl humma. Al c yönetmeni. 5. Mezar, sin. Uzak olmayan. Sivas ilinin bir ilçesi. Baston. 6. skambilde bir kâ t. Fazla bön, avanak. Fok bal n n bir türü. 7. Bildirme yaz s, mesaj. Bir fleyin ilk yetiflti i, göründü ü yer. Lityumun simgesi. 8. Efl, zevce. Bir ilimiz. Saniyede bir jullü ifl yapan bir motorun güç birimi. Fide dikerken kullan lan ucu çatall çubuk. 9. S k gözlü a. Üzerine bas nca patlayan bir tür tuzak. fiekeri bol, taneleri iri ve çekirdekli bir üzüm türü. Cüsseli. 10. Köpek. En uzun yaya koflusu. Eski M s r da insano lunun hayati dayana olan üretici güç. Müslüman inan fl na göre, k yamet günü bütün ölülerin toplanacaklar yer. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

6 6 YARIN Ekonomi Dolar milyarderleri servetlerine servet katt 23 Kas m 2013 Türkiye otomotiv pazar otomobil kaynakl büyüyor WASHINGTON- Dünyan n en zengin 100 milyarderi, 2013 y l nda toplam malvarl klar n 200 milyar dolar art rarak 2.1 trilyon dolarl k servet düzeyine ulaflt. Bloomberg Markets dergisinin yap p Aral k say s nda yay nlayaca araflt rmaya göre, milyarderler 2013 y l n karl kapatt. Kriz sonras ekonomilerin hafif toparlanmaya geçiflinin de etkisiyle telekomünikasyon, çimento, biliflim, rafineri ve perakende gibi farkl sektörlerde faaliyet gösteren dünyan n en zengin 100 kiflisi 2013 y l nda 200 milyar dolarl k net servet art fl sa lad. Böylelikle, en genci 29 yafl ndaki Mark Zuckerberg, en yafll s 93 yafl ndaki Karl Albrecht den oluflan süper zenginler ligi, toplam servetini 2.1 trilyona yükseltti. Listenin en üstünde yer alan Microsoft un kurucusu Bill Gates in serveti, 10.2 milyar dolar artarak 72.9 milyar BURSA - Ford Otosan Saha Operasyonlar Direktörü Özgür Yücetürk, Türkiye otomotiv pazar n n, bu y l hafif ticari araç segmentindeki gerileme nedeniyle otomobil kaynakl bir büyüme yaflad n ve otomobil sat fllar n n toplam sat fllardaki a rl n n yüzde ten yüzde 75 seviyesine ulaflt n söyledi. Bursa 8. Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarlar Fuar na (Bursa Otoshow 2013) kat lan Yücetürk, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye de otomotiv pazar n n geçen y la göre büyüdü ünü belirterek, yaklafl k yüzde 20 civar nda otomobil kaynakl bir büyümenin söz konusu oldu unu anlatt. Hafif ticari araçlarda bir gerilemeden, orta ticari araçlarda ise hemen hemen sabit bir pazar büyüklü ünden bahsedilebilece ini vurgulayan Yücetürk, toplam pazar olarak bak ld nda geçen seneye göre yüzde 10 civar nda büyümüfl bir pazardan bahsedebilece ini belirtti. Y l n son çeyre ine dikkati çeken Yücetürk, flöyle devam etti: Ekim ay beklentilerin biraz alt nda geçti gibi. Henüz pazar sonuçlar aç klanmad ama bu hafta içinde rakamlar netleflir. Ekim, kas m, aral k aylar, senenin son çeyre i oldu u için genelde otomotiv sektörünün hareketli dönemleridir. O hareketi ekim ay nda göremedik. Tabii birkaç nedeni var; baflta bir hafta Kurban Bayram nedeniyle ifl günü kayb söz konusu. Dolay s yla konsantrasyonun da baflka tarafta olmas bunda etken olabilir ama genel manada Türkiye de otomotiv sektörü, bu sene otomobil kaynakl bir büyüme yafl yor. dolara ulaflt. Listenin ikinci s ras nda yer alan Latin Amerika n n en büyük mobil telefon operatörü America Movil in sahibi ve geçen y l n birincisi Meksikal Carlos Slim in serveti yüzde Yücetürk, Türkiye pazar n n, Avrupa ya göre daha iyi bir performans gösterdi ini bildirdi. Avrupa pazarlar n n dalgal oldu unu, ülkeden ülkeye de ifliklik gösterdi ini ifade eden Yücetürk, flöyle konufltu: Genel Avrupa toplam na bakt n z zaman, Avrupa da ifller beklenen tempoda toparlanm yor. Sabit, biraz daralma veya çok küçük iyileflmeler olarak yorumlayabiliriz. Türkiye olarak Avrupa ya göre bu anlamda esas nda büyüme olarak bakarsan z daha iyi bir noktaday z ama burada büyümenin sadece otomobil kaynakl olarak geldi inin alt - n özellikle çizmek istiyorum. Geçmiflte, toplam pazardaki otomobil sat fllar n n a rl yüzde mertebesindeyken bu rakam bugün geldi imiz noktada yüzde 75 lere ulaflm fl vaziyette. Dolay - s yla bundan sonraki süreçte de nas l seyredece ini hep birlikte gözlemleyece iz. Bu y l sonu itibar yla toplam pazar beklentilerinin 850 bin civar nda oldu- unu aktaran Yücetürk, bunun da geçen seneye göre kabaca yüzde 10 civar nda bir büyümeye iflaret etti ini dile getirdi. - Hedefimiz; 12 nci y l liderli imizi üst üste devam ettirmek Yücetürk, Ford olarak son y ld r, toplam otomotiv pazar n n lider markas olduklar na da de indi. Rekabetin yo un oldu unu ve sektörde 50 ye yak n markan n mücadele etti ini vurgulayan Yücetürk, Bu sene de hedefimiz pazar lider olarak kapatmak ve 12 nci y l liderli imizi üst üste devam ettirmek de erlendirmesinde bulundu.(aa) 12.9 azalarak 65.5 milyar dolara indi. Facebook un kurucusu Mark Zuckerberg listede hem en genç milyarder olarak hem de servetini bir y l içinde en fazla art ran kifli olarak da yer ald. Zuckerberg bir y l içinde servetini ikiye katlayarak 24.5 milyar dolara ç kard. Yünlü ve kaflmir kumafl üretimiyle tan nan talyan Sergio ve Pier-Luigi Loro Piana kardefller, temmuz ay nda sahip olduklar firman n yüzde 80 ini Louis Vuitton a (LVMH) satarak listede ilk kez yer al p dikkatleri çekti. Milyarderlerin serveti, halka aç k firma hisselerinin 30 Eylül kapan fl fiyatlar temel al narak hesapland. Halka kapal firmalar n de erinin hesaplanmas nda bilanço de erleri ölçü al narak aç klanan de erler üzerinden çeflitli tahminler yap ld. En zengin 100 milyarderlerin toplam 2.1 trilyon dolarl k serveti dünyan n gayr safi gelirinin yüzde 2.9 una eflit. En zengin 100 milyarder toplam servetlerini ABD hükümetine ba fllasalar, 16.7 trilyon dolarl k ülke borcunun yüzde 13.1 i ödenebiliyor. (AA)

7 23 Kas m 2013 Ekonomi YARIN Maliye den cari aç kla mücadele için 3 somut ad m Maliye Bakan Mehmet fiimflek, yat r mc n n önünü açacak ve cari aç kla mücadelede ülkenin elini güçlendirecek 3 düzenlemeyi hayata geçireceklerini bildirdi. ANKARA - Bakan fiimflek, bu düzenlemelerle Ar-Ge yapman n, vergisel destek ile teflviklerden yararlanman n ve yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal elektrik tesisi kurman n kolaylaflaca n ifade etti. Türkiye nin en sorunlu alan olarak gösterilen ve s k s k temel k r lganl k unsuru olarak önüne konulan cari aç kla mücadele için Maliye Bakanl, somut ad mlar hayata geçiriyor. Bakanl n haz rlad düzenlemelerle, ülkenin üretim yap s nda katma de eri yüksek ürünlerin pay n n ço almas, enerji ithalat n n azalt lmas ve yat r mc lar n önünün daha da aç lmas hedefleniyor. Konuya iliflkin AA muhabirine aç klamalarda bulunan Maliye Bakan Mehmet fiimflek, her platformda önlerine konulan cari aç k sorunu için yat r mc n n önündeki önemli 3 engeli kald racak düzenlemeleri yak nda hayata geçireceklerini söyledi. Bakan fiimflek, bu düzenlemelerle Ar-Ge yapman n, vergisel destek ile teflviklerden yararlanman n ve yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal elektrik tesisi kurman n kolaylaflaca n belirterek, Bu sayede üretim yap m zda katma de eri yüksek ürünlerin pay ço alacak, enerji ithalat m z azalacak ve yat r mc lar m z n önü daha da aç lacak dedi. Söz konusu düzenlemeler hakk nda bilgi veren fiimflek, bunlardan ilkinin Ar-Ge ye yönelik oldu- unu söyledi. Rekabet gücünün art r lmas için daha verimli, Ar-Ge tabanl ve yenilikçi üretim yap s na geçiflin desteklenmesi gerekti ini vurgulayan fiimflek, flunlar kaydetti: Bu kapsamda, Araflt rma ve Gelifltirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk nda Kanun ile desteklenmesi uygun görülen Ar-Ge merkezleri için 50 tam zaman eflde er Ar-Ge personeli istihdam etme flart getirilmifltir. Böylece, ülkemizde faaliyet gösteren özel sektörün Ar-Ge alt yap s oluflturulmufl, çok say da Ar-Ge personeli çal flt ran ve ülkemizin GSYH deki Ar-Ge pay na katk da bulunan büyük iflletmelerin bu çal flmalar n daha da gelifltirmeleri ve kendi teknolojilerini üretmelerine imkan sa lanm flt r. Ancak ülkemizin 2023 hedeflerine ulaflmas için Ar-Ge faaliyetlerine daha da ivme kazand rmak gerekmektedir. Yapaca m z düzenleme ile Ar-Ge merkezlerine yönelik 50 tam zaman eflde er Ar-Ge personeli istihdam koflulunu sektörel ihtiyaca göre 30 a kadar indirme ve sektörler itibar yla farkl laflt rma yapma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilecek. Bu sayede daha fazla Ar-Ge merkezinin kurulmas teflvik edilmifl olacak. Böylece bulundu u sektör itibar yla 50 Ar-Ge personeli çal flt rmas gerekmeyen, bu ifli 30 personelle de yürütebilecek olan merkezler de söz konusu desteklerden faydalanabilecek. fiimflek, söz konusu düzenleme ile ayr ca, daha fazla yerli yat r mc n n Ar-Ge merkezi kurmas ile yabanc yat r mc lar n Ar-Ge merkezlerini Türkiye ye tafl malar sa lanarak, ülkenin bölgede Ar-Ge üssü haline gelmesine katk sa lanaca na dikkati çekti. Öte yandan, gizlilik ve bilgi paylafl m gibi çeflitli nedenlerle temel ve klinik araflt rmalar n kalifiye çekirdek bir Ar-Ge personeli ile yürütüldü ü ilaç sektörü gibi özellikli olan ve bu ba lamda 50 tam zaman eflde er Ar-Ge personeli flart n sa lamas zor olan birçok sektörün de ülkede Ar-Ge merkezi kurmas n n da teflvik edilmifl olaca- n belirten fiimflek, Böylece katma de eri yüksek, ileri teknoloji gerektiren ve ithalat ba ml l yüksek olan bilgi ve teknoloji yo- un ürünlere yönelik Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinin Türkiye de yo unlaflmas neticesinde, d fl ticaret aç n n azalt lmas ile cari aç kla mücadeleye de olumlu katk 7 sa lanm fl olacak diye konufltu. Di er bir düzenlemeyle de yat - r mc lar n vergisel destek ve teflviklerden yararlanmas hususunda s - k nt yaflad klar önemli bir konuya çözüm getirdiklerini belirten fiimflek, bu sayede ifl adamlar n n önünün daha da aç laca n ifade etti. fiimflek, söz konusu düzenlemeye iliflkin de flu bilgileri verdi: fiu anki mevzuat m za göre, sahte veya muhteviyat yan lt c belge kullananlar n, fiilin ifllendi i tarihten itibaren 6 y l süreyle hiçbir surette vergi teflvik ve desteklerinden yararlanamayaca hüküm alt na al nm flt r. Ayr ca söz konusu kiflilerin yat r m teflvik belgelerinin iptal edilece i ve sa lanan desteklerin geri al naca na iliflkin de bir düzenleme bulunmaktad r. Bu hükümler elbette gereklidir ancak baz durumlarda çok fazla miktarda belge al p veren bir iflletme, bilmeyerek dahi olsa çok küçük miktarda kay tlar na yans yan yan lt c bir belgeden dolay, çok büyük bir yat r m yapacak da olsa teflvik sisteminden 6 y l boyunca yararlanam yor. flte yap lacak düzenlemeyle bu tür küçük aksakl klar nedeniyle büyük yat r mlar n yap lmas n n önündeki engeller ortadan kald r lacak. Yat r mc aç - s ndan öngörülebilirlik sa lanm fl olacak ve ülkemizde daha fazla yat r m yap lmas teflvik edilmifl olacak. Maliye Bakan Mehmet fiimflek, cari aç kla mücadele kapsam nda ele ald klar di er bir alan n da cari aç a en çok neden olan enerji oldu unu bildirdi. Enerji ithalat n n, ülkenin önemli sorunlar ndan biri oldu unu ve bu konuda gerek yenilenebilir enerji gerekse de nükleer enerji alanlar nda önemli ad mlar n at ld - n an msatan fiimflek, Maliye Bakanl olarak bunlara ilaveten bir düzenlemeyi daha hayata geçirmek üzere olduklar n aç klad. fiimflek, geçti imiz ay yürürlü e giren Elektrik Piyasas nda Lisanss z Elektrik Üretimine liflkin Yönetmelikle baz tesislerin lisans alma yükümlülü ünden muaf tutuldu unu söyledi. fiimflek, yap lacak yeni düzenlemenin ise flunlar içerece ini kaydetti: Bu kapsamda, devletin hüküm ve tasarrufu alt ndaki yerler ile Hazinenin özel mülkiyetindeki tafl nmazlar üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal lisanss z elektrik tesisi kurmak amac yla irtifak hakk (20-30 y l kiralama hakk ) tesisi veya kullanma izni verilmesi ifllemlerine iliflkin olarak bir tebli haz rlad k. Bu sayede yat - r mc lar taraf ndan ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal üretim tesislerinden kurulu gücü 500 kilovata kadar olanlar için 20 y la kadar, kurulu gücü 500 kilovat ile 1 megavat aras nda olanlar için ise 30 y la kadar kullanma izni verilecek veya irtifak hakk tesis edilecek. Böylelikle yerli kayna m z artacak ve enerji ithalat m z azalacak. Bu da cari aç n azalt lmas - na direkt etki yapacak. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi 23 Kas m 2013 Krizi atlatan ngilizler 2014 y l nda tatile ç kacak Ekonomik krizi atlatan ve ülkenizde tatil yap n kampanyas n sonland ran ngiltere'deki bu geliflme Türkiye'nin 2014 rezervasyonlar na büyüme olarak yans d. MU LA - Tur operatörleri verilerine göre ngiltere pazar ndan Türkiye'ye gelecek turist say s nda yüzde 7 art fl oldu. Fethiye Turistik Otelciler Birli i Baflkan (FETOB) Yavuz Toruno ullar, sezon öncesine kadar bu art fl n çift haneli rakamlara ç kar labilece ini söyledi. Turizm sektörünün en önemli organizasyonlar ndan biri olarak gösterilen World Travel Market (WTM) Uluslararas Turizm Fuar ngiltere'nin baflkenti Londra'da yap ld. Fuarda Fethiye'yi temsil eden FETOB üyeleri ilçeye yüzleri gülerek döndü. Tur operatörleri Tomas Cook, TU, Jet-Tur Holidays ve Travel Public ile görüflen heyet 2014 y l için ngiltere'den müjdeli haberler getirdi. ngiltere'nin Türkiye'ye bu y l ayr bir yaklafl m sergiledi ini söyleyen FE- TOB Baflkan Yavuz Toruno ullar, tur operatörlerinin 2014 y l için yüzde 7 oran nda büyüme yafland n belirtti ini kaydetti. Hem bölge hemde ülke için bu rakamlar n sevindirici oldu unu anlatan Toruno ullar, bu rakam n çift haneli olmas nda hiç bir engel bulunmad n aç klad. Toruno ullar Bölgemize gelen turistlerin yüzde 60' n ngilizler oluflturuyor. Sezon bafl nda ola an üstü bir durumla karfl laflmazsak Gemi adamlar s nava girmeden ROC belgesi alabilecek ZM R - Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Deniz ile çsular Düzenleme Genel Müdürlü- ü taraf ndan 18 Kas m 2013 tarihinde yay mlanan 2013/246 say l uygulama talimat yla s n rl vardiya zabiti ve üstü yeterlilik belgesine sahip gemiadamlar, kursa gitmeden ve s navlara girmeden Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) belgesi alabilecek. MEAK DTO zmir fiube Baflkan Yusuf Öztürk, söz konusu talimat n ROC belgesi almak isteyen gemiadamlar na büyük kolayl k sa layaca n söyledi. Özellikle liman ve kabotaj seferi bölgesinde FETOB Baflkan Yavuz Toruno ullar çift haneli rakamlarla ngiliz pazar nda büyümeyi gerçeklefltirmifl olaca z. Rakip olarak görmüfl oldu umuz Yunanistan ve spanya da ngiliz pazar nda ayn flekilde bir büyüme gerçeklefltirmekteler. Burada iki fley ortaya ç k yor. Türkiye her fleye ra men büyümesini devam ettiriyor ama bu tüketicinin nereden geldi ini do ru analiz etmek gerekiyor. Analiz ettikten sonra bu büyümeyi bizimde sabitlememiz gerekiyor. Bu büyümenin ana sebebi Do a Akdeniz ülkelerinde süren olaylar ve güvensizlik ortam. Bunun ötesinde ise baflka verilerinde oldu unu düflünüyorum. Sektör olarak baflta bakanl - m z n bunu incelemesi gerekiyor. dedi. Pazardaki büyümeye Fethiye'nin haz r olabilmesi için yeni yat r mlara ihtiyaç oldu unu da ifade eden FETOB Baflkan, ilçeye yap lacak yeni otellerin müjdesini verdi. TU ile Barut grubunun ortaklafla olarak Fethiye'ye 5 y ld zl 2 otel yapaca n bu otelin yatak çal flan düflük yeterlilikte zabitan s - n f gemiadamlar bak m ndan ROC ehliyetinin ciddi bir maddi külfet oluflturdu unu aktaran Öztürk, oda yönetim kurulu olarak meseleyi Müsteflar Yard mc s Suat Hayri Aka ve bürokrat ekibine aktard klar n, kendilerinin de çözüm için hareket etti ini belirtti. Yürürlükteki Gemiadamlar Yönetmeli i gere i bütün seviyelerde yeterlilik belgesine sahip güverte zabiti ve kaptan n, haberleflme yeterlilik belgesi olarak en az ROC'a sahip olmas gerekti ini hat rlatan Öztürk, Bu belge, ancak idare taraf ndan tan mlanm fl ve zorunlu k l nm fl e itimlerin al nmas n müteakip Gemiadamlar S nav Merkezi (GASM) taraf ndan yap lan s - navlarda baflar l olmalar halinde veriliyor. Bu da kurs ve s nav ücreti bak m ndan maddi yük getiriyor. Bu yüzden kurs ve s navlar için gemilerden ayr lmak zorunda kalan zabitan s n f gemiadamlar, s navlar geçmekte zorlan yor. Bakanl k, yay mlad talimatla s n rl vardiya zabitinden uzak yol kaptan na kadar binlerce gemiadam n ve bunlar istihdam eden gemi iflletmecisi firmay rahatlatt. de erlendirmesinde bulundu.(cha) kapasitesinin ise 2 bin olaca n anlatan Toruno ullar, otelin 2015 turizm sezonuna yetifltirilece ini aç klad. Çal fl bölgesinde gerçekleflecek yeni yat r mlara Özyer grubunun da yeni bir otelle destek verece ini belirten Yavuz Toruno ullar, ngiliz pazar ndaki tur operatörleri Fethiye ve civardaki yeni yat r mlar yak ndan takip etmekteler. Yeni ve nitelikli yat r mlara ilgi duymaktalar. Bu tür yeni tesisler ve yat r mlar oldu u takdirde bizimle her türlü iflbirli inin alt n çizdiler. Antalya da arz fazlas var ve her y l yap lan yeni 20 bin yatak kapasitesi var. Bodrum un sezonsal durumu ortada yerel turist hakim. Haliyle odakland klar bölge bizim bölgemizdir. Bu konuda çal flmalar yapmam z gerekmektedir. dedi. FETOB Baflkan yavuz Toruno- ullar, Gezi olaylar sonras nda bir müddet duraklama geçiren ve sonras nda hareketlenen turizm sezonunu da de erlendirdi. Sezon bafl nda yaflanan olumsuzluklara ra men 2013 turizm sezonunun güzel geçti ini kaydeden Toruno ullar, kaybediliyor denen sezonun iyi bir flekilde bitirilmesinin turizmciler ad na sevindirici oldu unu aç klad.(cha)

9 23 Kas m 2013 Ekonomi ANKARA - Türkiye de araflt rma-gelifltirme (Ar-Ge)'ye yap lan harcama 2012 y l nda bir önceki y la göre yüzde 17,1 artarak 13 milyar 62 milyon TL'yi buldu. Ar- Ge harcamas n n Gayri Safi Yurtiçi Has la içindeki pay ise binde 9,2 oldu. En fazla Ar-Ge ise Bat Anadolu Bölgesi nde yer ald. Türkiye statistik Kurumu (TÜ- K), 2012 y l na ilifltin Araflt rma- Gelifltirme Faaliyetleri Araflt rmas na paylaflt. Araflt rma kapsam nda, kamu kurulufllar, vak f üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçlar ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayal olarak yap lan hesaplamalara göre Türkiye de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcamas 2012 y l nda bir önceki y la göre yüzde 17,1 artarak 13 milyar 62 Milyon TL oldu. Türkiye de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamas n n Gayri Safi Yurtiçi Has la (GSY H) içindeki pay binde 9,2 oldu. Bu oran 2011 y l nda y l nda 8,6 idi. Ticari kesim toplam Ar-Ge harcamas nda yüzde 45,1 ile en büyük paya sahip oldu y l nda Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalar - n n yüzde 45,1 i ticari kesim, yüzde 43,9 u yüksekö retim kesimi ve yüzde 11 i kamu kesimi taraf ndan gerçeklefltirildi. Bir önceki y l yüksekö retim yüzde 45,5 ile ilk s rada yer al rken, bunu yüzde 43,2 ile ticari kesim, yüzde 11,3 ile kamu kesimi takip etmiflti. Ar-Ge harcamalar, finanse eden kesimler itibar yla incelendi inde; 2012 y l nda harcamalar n yüzde 46,8 i ticari kesim, yüzde 28,2 si kamu kesimi, yüzde 21,1 i yüksekö retim kesimi, yüzde 3,4 ü yurtiçi di er kaynaklar ve yüzde 0,6 s yurtd fl kaynaklar taraf ndan karfl land. Tam Zaman Eflde eri cinsinden Ar-Ge personel say s yüzde 13,3 artt. Tam Zaman Eflde eri (TZE) cinsinden 2012 y l nda toplam 105 bin 122 kifli Ar-Ge personeli olarak çal flt. Bir önceki y la göre TZE cinsinden Ar-Ge personel say s ndaki art fl yüzde 13,3 oldu. Sektörler itibar ile da l ma bak ld nda, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2012 y l nda yüzde 49,7 si ticari kesimde, yüzde 38,8 i YARIN Vietnam Ticaret Ataflesi Thinh MUTSO'yu ziyaret etti Vietnam Ticari Ataflesi Ly Quoc Thinh, Mu la Ticaret ve Sanayi Odas (MUTSO) Yönetim Kurulu Baflkan Bülent Karakufl'u makam nda ziyaret etti. 9 MU LA - Ziyarette Ticari Dan flman Nuyen Tuan Quang, MUTSO Meclis Baflkan fiükrü Alt nay, Yönetim Kurulu baflkan yard mc lar Mustafa Ercan ve Mehmet Diflcigil, üyeler Mehmet Ali Çoban, Hasan fiahin, Mustafa Murat Can, Levent Özkan, Mustafa Karatafl, Fatih Da delen ve Salih Atayolu haz r bulundu. Atafle Thinh, burada yapt aç klamada stanbul'da 1996 y l ndan bu yana ofislerinin faaliyet gösterdi ini belirterek, son üç y ld r görevde oldu unu ve Türkiye'yi daha iyi tan ma f rsat buldu unu söyledi. Türkiye'de görev alanlar n geniflletmek istediklerini, bölgeyle ilgili ekonomik, sosyal ve siyasi konular n kendileri için önem arz etti ini anlatan Thinh, ikili iliflkilerin geliflmesi ad na diyalo un önemine dikkat çekti. Thinh, "Konumu itibariyle ülkemiz güzel bir bölgede yer al yor. Çok uzun bir k y fleridi var. Jeolojik olarak da Güney Asya'n n kalbinde yer al yoruz, bu yüzden tafl mac l kla ilgili de avantaj sahibiyiz. Yüzölçümü olarak sizden küçük bir alana sahip olsak da nüfuslar m z birbirine çok yak n. Bizim nüfusumuzun yüzde 60'a yak n 25 yafl n alt nda, dolay s yla genç bir nüfusa sahibiz. nsan kayna gücüne sahibiz ve bu yüzden yabanc yat r mlar ülkemize çekebiliyoruz. Hem genç hem e itimli bir nüfusumuz var." dedi. Dünya çap nda birçok önemli firman n Vietnam'da fabrika kurup yat r m yapt n kaydederek, "Öncelikli olarak yüksek teknolojili ürünlere yönelik çal flmalar yap yoruz. Ekonomimiz hem tar m hem sanayiye dayal. Özellikle pirinç üretimi ve ihracat nda çok önemli bir yerdeyiz. Bunun d fl nda kahve ve karabiber de ayn flekilde. Tekstil, deri, ayakkab üretimi de öncelikli sektörlerimiz aras nda. Ülkemizde fabrika kuran ülkelerin hepsinin banka flubeleri oldu u için bu da ekonomimize ciddi bir katk sa l yor. Ülkemizde y lda iki defa bütün sektörleri bar nd ran, genifl kapsaml bir fuar düzenleniyor. Bunun d fl nda çok say da sektörel fuarlar da var. Mu la da bulunmaktan ve bu havay teneffüs etmekten çok mutluyum. Mu la ile kültürel dostluklar n yan s ra ticari iliflkiler kurmaktan da mutluluk duyar z." fleklinde konufltu. MUTSO Baflkan Karakufl da ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirerek, " ki ülkeden ihraç edilen ürünler ve bölgede faaliyet gösteren yabanc flirketler ve bankalar hakk nda da bilgi al flveriflinde bulunarak, iki ülke aras nda ithalat ve ihracat alan nda ilimizde ikili iliflkilerin gelifltirilmesin için çal flmalarda bulunaca z. Yat r m f rsatlar n de erlendirece iz." dedi.ziyaretin sonunda Meclis Baflkan Alt nay, Ticari Atafle Thinh e plaket takdim etti. (CHA) Ar-Ge için yap lan harcama 13 milyar liray aflt yüksekö retim kesiminde ve yüzde 11,5 i kamu kesiminde bulunuyor y l nda istihdam edilen 10 bin kifliye düflen Tam Zaman Eflde- eri (TZE) Ar-Ge personeli say s 42,4 kifli. statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) 1.düzeye göre 2012 y l nda Ar-Ge harcamalar n n en yüksek oldu u bölge yüzde 28,5 ile Bat Anadolu Bölgesi (TR5) iken, bunu yüzde 20,6 ile Do u Marmara (TR4) ve yüzde 20 ile stanbul (TR1) Bölgesi takip etti. Ar-Ge personel say s na göre ise yüzde 22,8 ile Bat Anadolu Bölgesi (TR5) ilk s rada yer ald. Bu bölgeyi yüzde 21,8 ile stanbul (TR1) ve yüzde 15,4 ile Do u Marmara (TR4) Bölgeleri izledi. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi GAZ ANTEP - Çal fltay sonunda 2023 hedefleri güncellendi ve ihracatta ulafl lmas gereken rakam 19 milyar 300 milyon dolar olarak belirlendi. Bunun yan nda, bakliyata büyük ihtiyaç duyuldu u ifade edildi ve hedeflere ulafl lmas için hükümetin önlem almas gerekti ine dikkat çekildi. Hububat, Bakliyat, Ya l Tonumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Baflkan fiahin Batall, yeni hedefe ulaflabilmek için izlenecek yol haritas n n oluflturuldu unu belirterek, Bu hedefe ulaflmak için sektör olarak belirlenen yeni yol haritas n n baflar l olmas için çal flmalar m z yo un bir flekilde yürütece iz. dedi. Yeni hedefin gerçekleflmesi için gerekli çal flmalar titizlikle sürdüreceklerini kaydeden Batall, Ülke ve ürün tan - t m yla ilgili oluflturulan tan t m gruplar n n istenilen flekilde çal flmas n n sa lanmas, ilgili bakanl klarla ihracat konulu yönetmelik ve mevzuatlar n daha detayl görüflülmesi ve bürokratik engellerin ortadan kald r lmas yönünde çal flmalar m z sürecek. diye konufltu. Son dönemlerde çiftçilerin baz ürünleri ekmemesinin, özellikle bakliyat aç s ndan olumsuz sonuçlar do urabilece ine de dikkat çeken Batall, Bakliyat ürünlerinin 23 Kas m 2013 Bakliyatta hedef büyük, ihracat n artmas için destek talebi var Türkiye Hububat, Bakliyat, Ya l Tohumlar ve Mamulleri Sektörü nün Antalya da gerçeklefltirdi i 2023 hracat Stratejisi Çal fltay tamamland. yeterli destek alamamas nedeniyle üreticilerin büyük bir ço unlu u bu ürünlerden vazgeçerek farkl ürünler yetifltirme yoluna gidiyor. Önümüzdeki 10 y l içerisinde ortaya koydu umuz hedefleri gerçeklefltirmek için bakliyata büyük ihtiyaç var ve hükümet bu anlamda önlem almazsa ihraç edecek bakliyat bulamayabiliriz. Bunun için ilgili bakanl klarla bu konudaki görüflmelerimiz devam edecektir. ifadelerini kulland. Baz ülkelerde, Türk ürünlerine yönelik bafllat lan karalama kampanyalar n n ihracat olumsuz etkilememesi yönünde anti kampanyalar düzenlenmesinin de karara ba land 2023 hracat Stratejisi Çal fltay nda, bu kampanyalar a rl kl olarak tan t m gruplar n n yürütmesi benimsendi. Özellikle Kamerun da Türk makarnas na yönelik yo un bir karalama kampanyas yürüten rakip ülkelerin bu uygulamas karfl s nda sessiz kal nmayaca da ifade edildi. (CHA) 'Tüketiciye güvenli g da sunmak kul hakk d r' ZM R - G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Müsteflar Yard mc s Nihat Pakdil, il müdürlerini vatandafla güvenli g da sunulmas konusunda uyard. nsan sa l n n korunmas nda ve vatandafllar n güvenilir g da yemesinin sa lanmas nda il müdürlerine büyük sorumluluklar düfltü ünü hat rlatan Pakdil, Bana göre bu kul hakk d r ve kul hakk da çok büyük bir vebaldir. Bizim bakanl k temsilcileri olarak vebalimiz büyük. Hiç kimseye ilaç kal nt s olan bir ürün yedirmek gibi bir hakk m z yok. nsanlar bize güvenerek tüketiyor. Üretici neyi, nas l üretti inin fark nda olmayabilir ama sizler bu konunun uzman olarak, üzerinize düflen görevi yap n ve üreticiyi uyar n. dedi. G da Kontrol Genel Müdürlü- ü taraf ndan zmir'de düzenlenen "Bitki Sa l ve Karantina Program ve Prensipleri Y ll k De erlendirme Toplant s " sona erdi. Toplant ya, 81 il müdürünün yan s ra Bitkisel Üretim ve Bitki Sa l flube müdürleri, zirai karantina müdürleri ve enstitü müdürleri kat ld. Befl gün süren toplant da entegre ve kontrollü ürün yönetiminden hasat öncesi denetime, biyolojik mücadeleden bitki pasaportuna kadar birçok konu tart fl ld. Son günde il müdürleriyle biraraya gelen Müsteflar Yard mc s Pakdil, bir dizi uyar larda bulundu. Türkiye nin zirai mücadele ve bitki koruma konusunda çok yol ald - n ancak yeterli olmad n ifade ederek, bu alanda ç kar lan kanun ve yönetmeliklerdeki temel prensibin, üretimin sa l kl yap lmas oldu unu hat rlatt. Sa l kl yap lmayan üretimin israf oldu unun alt n çizen Nihat Pakdil, bu konuda hassas ve dikkatli olunmas n istedi. Son y llarda Türkiye de bitkisel üretimin artt n ancak bunun tek bafl na bir anlam ifade etmedi ini vurgulayarak, Üretimimizi artt rd k, daha da artt rabiliriz ancak rakamlar n artmas, baflar l oldu- umuz anlam na gelmez. Bu, tek bafl na baflar l say labilmemiz için yeterli de ildir. Bizim hedefimiz, sa l kl ürün üretmek olmal d r. Ne kadar sa l kl ürün üretirsek, biz de o oranda baflar l y z. diye konufltu. G da Kontrol Genel Müdür Yard mc s Dr. Nevzat Biriflik ise toplant lar n bakanl k ad na verimli geçti ini belirterek, Amaçlar m z do rultusunda bitki sa l - konusundaki 2023 y l vizyonumuzu kademe kademe detayland rarak flekillendirdik. dedi. Meselelerin genel hatlar yla de- erlendirildi ini ifade eden Biriflik, bitki sa l konusundaki befl y ll k planlaman n da yap ld n n aktard. Entegre mücadele konusunun üzerine gideceklerini, bu mücadelenin befl y l boyunca nas l uygulanaca n talimatland rd klar n kaydetti.(cha)

11 Ekonomi 23 Kas m KOCAEL - Kocaeli'nin Dilovas ilçesinde faaliyet gösteren MES Makine Organize Sanayi Bölgesi'nde ( MES OSB) 23 Kas m günü 33 fabrikan n aç - l fl ve 48 fabrikan n da temel atma töreni gerçekleflecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün'ün kat l m yla gerçekleflecek törene Müteflebbis Heyet Baflkan Kocaeli Valisi Ercan Topaca ve MES OSB Yönetim Kurulu Baflkan Süheyl Erboz ev sahipli i yapacak. MES OSB hakk nda bilgi veren Baflkan Erboz, "fiu ana kadar yaklafl k 1,5 milyar dolar yat r m yap - lan MES Makina htisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün itibariyle, 2180 kifliye istihdam sa lan - yor. Di er fabrikalar n da faaliyete geçmesiyle bu say n n 15 bin kifliye ulaflmas bekleniyor. 215 orta ve büyük ölçekli sanayi kuruluflunun, çok yak n bir gelecekte üretimde olaca OSB mizde oluflturulacak ticaret hacminin 5 milyar dolar olaca öngörülüyor." dedi. OSB bünyesinde yap m tamamlanan, faaliyete geçen 33 fabrikan n toplu aç l fl, 48 fabrikan n da temel atma töreni gerçekleflecek. 23 Kas m günü saat 13.30'da aç l fl töreni yap lacak olan tesisler flöyle; nter Kombine, U ur Metal, BLS Mühedislik, Extra Mühendislik, Maltepe Demir, Marmara-Sieger Galvaniz, SMS Sanayi Malz., Sözer Makine, Filsan Filtre, Ersoylar Demir Çelik, Piromet Pirometalurji, Üstün Makine, Masam Makine, Köflkerler Çelik Halat, Mesan Metal, Nergiz Kablo, Meta Kauçuk, Mermak Mermer Makineleri, 2D Yap, Dostcam Cam Sanayi, Zeynep Hülya Öztürk, Birlik Galvaniz, Hayçelik, TMS Endüstriyel So utma, Akyüzlü Dövme, Hirbit Bina Sistemleri, Akdeniz Cam, Metrans, Profil Metal, Kale Musluk, Yeni Elektrik, Akoy Plastik, Gürhirng. MES OSB Bölgesi'nde üretilen makinelerin tamam na yak n - n n, üretim sektöründe kullan ld için, "Fabrika yapan fabrikalar" olarak da adland r ld na de inen Baflkan Erboz, "Daha önce zemin yap s nedeniyle bitki örtüsü olmayan tar ma elveriflsiz tafl ve kayal k olan bu arazide, çevreye dost bir sanayi bölgesi oluflturduk. Dilovas YARIN MES OSB'de 33 fabrikan n toplu aç l fl yap lacak KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ gibi OSB lerin ve sanayi kurulufllar n n yo un oldu u hassas bir bölgede, tüm çevre kriterlerini en üst düzeyde uygulayarak çal fl larak, hava ve su kirletilmeden, hava kirlili ini, gürültü kirlili ini, at k sular, ve hatta ya mur sular n dahi anl k olarak takip ve kontrol ediliyor." diye konufltu.(cha) M O N O K L A T 2 O P E R A Y O T 3 D A M B L A R 4 A L T K E L M 5 P E R T M A 6 N A T L V A R 7 K Z A Y A Y A 8 A D A N A A N I T 9 M A R O K E N N O 10 E L S I N A V N 11 T A K N A V A R 12 M A K Y A T A K 13 P A R A Z T Z A 14 O N A M A A D A 15 T V E R O N K A 16 A R A R A T K I R 17 A N A A L E A 18 A A M A R L S 19 B E A S E R A 20 A N A Ç T

12 12 YARIN Ekonomi ZM R - Türkiye nin en fazla zeytin a ac varl na sahip ilçesi Akhisar, geçen hafta sonu Hatay n Alt nözü ilçesinde düzenlenen 1. Alt nözü Zeytin Hasat fienli i ne kat larak destek verdi ve güç birli i teklifi yapt. fienlikte Akhisar Ticaret Borsas Yönetim Kurulu Baflkan Alper Alhat ile biraraya gelen Adalet Bakan ve Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Antakya n n önümüzdeki süreçte zeytin a ac varl bak m ndan Akhisar geçece ini belirtti. Alhat ise, Akhisar-Antakya güçlerimizi birlefltirelim, spanya y geçelim. ça r s nda bulundu. Ergin de Alhat tan, zeytin a ac varl n artt rmalar n istedi. Türkiye de son y ll k dönemde zeytin üretim alanlar n n artt n ve çeflitlendi ini belirten Borsa Baflkan Alhat, yak n zamana kadar Edremit Körfezi'nde yo- unlaflan zeytin üretiminde, son y llarda Akhisar, Antakya, Adana, Antalya, fianl urfa ve Gaziantep baflta olmak üzere birçok yörede 90 milyon civar nda a aç dikildi ini kaydetti. Sektöre en yo un yat - r m yapan illerden birinin de Hatay oldu una dikkat çekerek, Hatay genelinde 14 milyon zeytin a ac var ve flu anda Türkiye de dördüncü s raya yükseldi. Bu potansiyelini kamuoyuyla paylaflmak amac yla ilk kez zeytin hasat flenli- i düzenledi. Biz de Türkiye genelinde bir marka haline gelen Akhisar Zeytin Hasat fienlikleri ndeki deneyimlerimizi kendileriyle paylaflt k. diye konufltu. Bakan Ergin in Antakyal olmas n n Hatay ve çevresi için büyük bir flans oldu unu söyleyen Alper Alhat, flöyle konufltu: Adalet Bakan m z Say n Sadullah Ergin in giriflimleriyle Türkiye de sadece zmir de olan Zeytincilik Araflt rma Enstitüsü nün ikincisi, Hatay n Alt nözü ilçesine kurulacak. Bu enstitü, bölgedeki 10 ile hizmet verecek. Antakya da kurulacak Zeytin htisas Organize Sanayi Bölgesi ile bu yörenin zeytinleri ifllenecek ve katma de erin tamam bölgede kalacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) nin Türk zeytin ve zeytinya n hem ulusal hem de uluslararas tan tacak bir projede son aflamaya geldi ini dile getiren Alhat, TOBB Baflkan m z Say n M.Rifat Hisarc kl o lu, Türk zeytincilik sektörünün 2023 hedeflerine ulaflabilmesi için Türk zeytin ve zeytinya n n ulusal ve uluslararas tan t m n üstlenecek bir tan t m komitesi kurma haz rl klar n son aflamaya getirdi. Adalet Bakan m z Say n Sadullah Ergin e, bu projeyi anlatma ve deste ini isteme olana- bulduk. Adalet Bakan m z, Türk 23 Kas m 2013 Akhisar ile Hatay zeytinde spanya'y geçmek için güçlerini birlefltirdi Sofral k zeytin üretiminde Türkiye nin baflkenti say lan Manisa'n n Akhisar ilçesiyle son y llarda yapt atakla 14 milyon zeytin a ac varl na ulaflan ve dördüncü s raya yükselen Hatay, güçlerini birlefltiriyor. zeytin ve zeytinya n n tan t m n yapacak komiteye her türlü deste- i sa layacaklar sözünü verdi. diye konufltu. Avrupa Birli i nde zeytinya üreticisine kilo bafl na 1,23 euro prim verildi ini, Türkiye de ise 70 kurufla yeni ç kt n anlatan Alhat, Adalet Bakan m z'dan, zeytinya na verilen primin 1 liraya ç kar lmas ve sofral k zeytinin kay t alt na al nabilmesi için de 25 kurufl prim talebimize destek istedik. Say n Bakan m z da bu çal flmalarda bize destek olacaklar n bildirdi. dedi.(cha) Erbil'deki G da Fuar 'nda Mersin cezeryesi yo un ilgi gördü ERB L - Irak'ta düzenlenen Erbil Uluslararas Agroofood Fuar 'nda Türk cezeryesi büyük ilgi görüyor. Irakl lar standlarda ikram edilen cezeryelerin tad na bakabilmek için kuyruk oluflturuyor. Standlar ziyaret ederek Irakl lara cezerye ikram eden Ekonomi Bakanl Müsteflar Yard mc s Bülent U ur Ecevit ise gösterilen ilginin sevindirici oldu unu dile getirildi. Milli kat l m n Akdeniz hracatç lar Birli i'nin (AK B) organize etti i Erbil Uluslararas Agroofood Fuar 'na Türkiye'den 90 firma kat ld Kas m tarihleri aras nda gerçeklefltirilen fuarda Ekonomi Bakanl Müsteflar Yard mc s Bülent U ur Ecevit de firmalar tek tek ziyaret etti. Ecevit Mersinli ifladamlar n n getirdi i cezeryeleri Irakl lara da tt. Irakl - lar cezeryelerin tad na bakabilmek için büyük çaba gösterdi. Irak' n kendileri için önemli ihracat pazarlar ndan biri oldu unu belirten Ecevit, Türkiye'nin özellikle tar m ürünleri iharacat nda birinci oldu unu kaydetti y l nda 10,7 milyar dolar ile Irak' n en çok ihracat gerçeklefltirdikleri ikinci ülke konumunda oldu unu anlatan Ecevit, bunun ihracat n yüzde 7'sini oluflturdu unu anlatt. Irak' n Türk ihracatç s için vazgeçilmez bir pazar olma özelli- i kazand n vurgulayan Ecevit, Türkiye'nin tar m ürünleri ihracat - n n yüzde 21'ini yine bu ülkeye gerçeklefltirildi ini vurgulad. Kuzey Irak yönetimi ile ülkemiz aras ndaki iliflkilerin çok olumlu bir seyir izledi ine iflaret eden Ecevit, bunun her geçen gün geliflmeye devam etti ini vurgulad. Irak'a yap lan ihracat n yüzde 70-80'inin Kuzey Irak'a yap ld n ifade eden Ecevit flöyle devam etti: "Irak' n genelinde oldu u gibi Kuzey Irakl ifladamlar ile ülkemiz ifladamlar aras nda iliflkilerde h zla artmaktad r. Halihaz rda Kuzey Irak'ta bin 500 civar nda Türk firmas faaliyet göstermektedir. Bunlar n aras nda 5 tanede banka bulunmaktad r. Türk okullar n n yan nda Bilkent ve Ifl k Üniversitesi ile di er Türk-Türkmen okullar da insani ve kültürel iliflkilerimizde bilimsel iflbirli i alanlar nda imkanlar sunmakta. Artan petrol gelirleriyle birlikte savafltan önce 300 dolar olan milli gelirleri 5 bin dolar aflm flt r. Bölgede ekonomik büyümeye iliflken tahminler yüzde 12'ye ulaflm flt r. Petrol d fl sektörlerdeki yat r mlarda 20 milyar dolar çoktan geçmifltir. Erbil 15 milyar dolardan fazla özel sektör yat r m olan bir flehirdir." (CHA)

13 23 Kas m 2013 D fl Haberler YARIN 13 Birlik partilerinden Yefliller'e görüflme sinyali BERL N - Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) aras nda devam eden koalisyon görüflmeleri zaman zaman t kanma noktas na gelirken, taraflar di er partilere de gülücük da tmay ihmal etmiyor. Leipzig de düzenlenen SPD kurultay nda 2017 den sonra Sol Parti ile de ortakl a aç k olmay isteyen önerge kabul edilmiflti. fiimdi ise CDU/CSU ve Yefliller den de iki taraf n iflbirli i yapabilece ine dair sinyaller gelmeye bafllad. Saksonya Eyaleti Baflbakan ve CDU Merkez dare Kurulu Üyesi Stanislaw Tillich, SPD ile görüflmelerin baflar s z kalmas durumunda Yefliller ile de görüflülebilece ini söyledi. Tillich, "E er SPD ile hükümet kurmayacak olursak tekrar Yefliller ile görüflmeyi düflünmeliyiz." dedi. Yefliller den Federal Meclis teki Grup Baflkan Anton Hofreiter ise CDU/CSU ile SPD aras ndaki görüflmeler baflar s z oldu u takdirde tüm demokratik partiler aras nda tekrar görüflme olaca n söyledi. Ancak her iki taraf da CDU/CSU ve Yefliller arfl ndaki bir koalisyon hükümeti ihtimalini düflük gördüklerini de sözlerine ekledi. Bu arada Stanislaw Tillich, SPD kurultay nda Sol Parti ile iflbirli ine aç k olmay isteyen önergenin kabul edilmesini elefltirdi. Tillich, "Sosyal demokratlar n Almanya Komünist Partisi KPD ile SPD nin zorla birlefltirilmesinden ders ç karmalar ve SED yi takip eden parti ile iflbirli i yapmamalar gerekti ini bilmeleri gerekirdi." fleklinde konufltu. CSU Genel Baflkan ve Bavyera Eyalet Baflbakan Horst Seehofer ise CDU/CSU ve SPD aras ndaki koalisyon görüflmelerinin baflar s zl kla sonuçlanmas halinde erken seçime gidilebilece ini söyledi. (CHA) Rusya dan AB ye sert elefltiri: Küstahça bask yap yorsunuz Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, Avrupa Birli i nin eski Sovyet ülkelerine birli e dahil olmalar için küstahça bask yapt n söyledi. MOSKOVA - Moskova da bas na de erlendirmede bulunan Rus Bakan, AB nin baz temsilcilerinin Ukrayna baflta olmak üzere eski Sovyet ülkelerine Do- u Ortakl çerçevesinde Rusya ya da Avrupa y seçmeleri konusunda sert bask yapt - n iddia etti. Lavrov, Avrupal yetkililer diyor ki; siz bir seçim yapmak zorundas n z. Ancak bu da AB do rultusunda olmal Ya karanl k geçmifl, ya da bizimle birlikte ayd nl k bir gelecek elefltirisi getirdi. Moskova daha önce de AB nin Gürcistan, Ukrayna, Moldova ve di er eski Sovyet ülkelerini Rusya ile yak n iliflkiler kurmamas konusunda uyard gerekçesi ile tepki göstermiflti. AB ile serbest ticaret anlaflmas imzalamaya haz rlanan Kiev, Moskova n n sert elefltirilerine neden oluyor. Kazakistan ve Belarus la oluflturdu u Gümrük Birli i ne Kiev i davet eden Rusya, aksi durumda Rusya ile iliflkilerde mevcut avantajlar kaybedece ini hat rlat - yor. (CHA) Rusya, Kazakistan ve Ermenistan la ortak uçaksavar sistemi kuruyor MOSKOVA - Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Kazakistan ve Ermenistan la ortak uçaksavar sistemi kurmay planlad klar n kaydetti. Moskova da Rusya Savunma Bakanl subaylar yla bir araya gelen Putin, Belarus ile ortak uçaksavar sistemini güçlendireceklerini ifade etti. Benzer çal flmalar n Kazakistan ve Ermenistan la da yap laca n sözlerine ekleyen Rusya lideri, Ermenistan ve Kazakistan ile de benzer bölgesel (ortak uçaksavar sistemi) sistemlerin oluflturulmas n planl yoruz. Böyle bir askeri iflbirli i Rusya ve ortaklar n n savunma potansiyelini art r yor, Avrasya co rafyas nda istikrar ve bar fl n güçlenmesine hizmet ediyor. dedi. Bu y l içinde Zapad isimli Rus-Belarus stratejik askeri tatbikat - n n baflar l flekilde gerçeklefltirdiklerine iflaret eden Putin, Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Tacikistan n kat l m yla bölgesel askeri birliklerinin oluflturacaklar n kaydetti. Putin, Önceli- i KGAÖ, fi Ö ve BDT üye ülkeleri olan geleneksel ortak ve müttefiklerimizle karfl l kl iflbirli- ini art raca z. fleklinde konufltu. Geçen y l n Kas m ay nda Putin, ortak uçaksavar sisteminin kurulmas için Kazakistan mercileriyle müzakerelerin bafllat lmas talimat nda bulunmufltu. Daha sonra Ocak ay nda Rusya Savunma Bakan Sergey fioygu, Kazak meslektafl Adilbek Djaks bekov la ortak uçaksavar sisteminin kurulmas hususunda sözleflme imzalam flt. 5 Aral k ta Brüksel de yap lan Rusya-NATO zirvesi öncesi Rusya Genelkurmay Baflkan Valeri Gerasimov, KGAÖ örgütü üyesi alt ülkenin askeri yap lar n n güçlendirilece ini ve hava sistemlerinin de ortak kalkan oluflturacak flekilde güçlendirilece ini söylemiflti. Rusya n n d - fl nda Ermenistan, Belarus, Kazakistan, K rg zistan, Tacikistan ve Özbekistan KGAÖ içinde yer al yor. (CHA)

14 14 YARIN Bahçeli: Alman hükümeti, rkç suç örgütleri ile mücadele etmeli DU SBURG - MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli, göçmenlerin insani taleplerinin, Berlin'de ikamet eden bir Alman'dan daha de ersiz görülmemesi gerekti ini söyledi. Hans n Mehmet'ten, Emma n n Ayfle den üstün tutulmamas gerekti ini söyleyen Bahçeli, " nsanlar aras na kategorik ayr mlar getirilmemelidir." dedi. Oberhausen deki Almanya Türk Federasyon 28. Büyük Kurultay 'nda konuflan Bahçeli, yabanc düflmanl, rkç l k, slam karfl tl gibi insanl k d fl e ilim ve yönelimlerle mücadele edilmesi gerekti ini ifade etti. Bahçeli flöyle konufltu: "Bir insan tercihinden, düflüncesinden, inanc ndan, derisinin renginden ve kimli inden dolay ikinci s n f görmek, dünyan n neresinde olursa olsun ça d fl d r ve barbarl kt r. Her millet, her din, her fikir, bozguncu olmad ktan sonra her ideoloji sayg y hak etmektedir." Irkç l n hangi vahim sonuçlara sebep oldu unu bilhassa Almanya n n çok iyi tecrübe etti ini belirten Bahçeli, "Önümüzdeki günlerde kurulmas beklenen yeni Alman hükümetinin bunlarla mücadele etmesi insanl k nam na zorunludur ve Münih te devam eden hukuksal sürecin en ahlakl ve en objektif flekilde neticelenmesi de milletimizin temennisidir." dedi. (CHA) D fl Haberler 23 Kas m 2013 Cem Özdemir den Greenpeace eylemcilerine destek Yefliller Baflkan Cem Özdemir, Greenpeace'in Rusya Büyükelçili- i önünde düzenlenen eylemine kat ld. Özdemir, Rusya n n yaklafl k iki ay önce Arktika da tutuklanan çevreci eylemciler için, "Yefliller olarak bu insanlar n yan nday z ve yaln z b rakmayaca- z." fleklinde konufltu ve derhal serbest b rak lmalar n talep etti. BERL N - Greenpeace Almanya çal flan Manfred Huber ise, "Greenpeace olarak çok s k nt l bir dönemden geçiyoruz. Çevreci 30 Eylemcimiz flu an Rusya da tutuklu. Rusya n n buna hakk yok." dedi. Almanya Federal Meclisi milletvekili Marieluise Beck ise, "Rusya, Arktika bölgesini sömürüyor ve oradaki do al dengeyi bozmak üzere." diyerek Rusya'y elefltirdi. "Gazprom, do algaz kazanmak için Arktika bölgesini ciddi manada sömürmekte ve tahrip etmekte." diyen Yefliller Federal Meclis Milletvekili Mar elu se Beck, "Bu durum oradaki mevcut ekosistemi alt üst edebilir. Greecpeace sadece bu olay kamuoyuna duyurmak için Gazpromun çal flma platformuna bir pankart asmak istemiflti." dedi. Kuzey kutbunun üstünde kalan Arktika bölgesinde genifl do al gaz kaynaklar bulundu- undan dolay bu bölge Rus siyasiler için çok önemli ve hassas bir yer teflkil ediyor. Greenpeace eylemcileri, 18 Eylül tarihinde Rusya n n en büyük flirketi ve dünyan n en fazla do algaz ç karan kuruluflu olan Gazpromun Arktika bölgesindeki faaliyetlerine karfl eylem düzenlemifl ve bunun ard ndan Rus güvenlik güçleri taraf ndan tutuklanm flt.(cha) Suudi Arabistan, Almanya'n n en iyi silah müflterisi BERL N - Almanya n n silah ihracat raporuna göre Suudi Arabistan, Almanya n n en iyi silah müflterisi. Buna göre geçti imiz y l 1,2 milyar Euro de erinde silah Suudi Arabistan a ihraç edildi. Suudi Arabistan, silah döfleme ekipman, silah dürbünü, s n rlar güvence alt na almak için donat m ve füzelerin kontrolü için yaz l mlar Almanya dan tedarik ediyor. nsan haklar n n ihlal edildi i yönündeki suçlamalar sebebiyle Suudi Arabistan da silah ticareti en çok tart fl lan konulardan biri. Geçti imiz y l Suudi Arabistan n Alman yap m "Leopard 2" panzerleri sat n almak istemesi elefltirilere sebep olmufltu. Birinci televizyon kanal ARD nin haberine göre küçük silah ihracat izninde art fl bulunuyor. Avrupa Birli i (AB) ve NATO d fl ndaki üçüncü ülkelere 37,1 milyon Euro de erinde tabanca, makinal tüfek ve mermi ihraç edildi. Bu rakamlar 2011 y - l nda 17,9 milyon Euro idi.(cha)

15 23 Kas m 2013 Ankara YARIN ANK SAD bowling turnuvas nda e lendi 15 Baflkent Ankara n n güçlü ekonomi derneklerinden ANK SAD n, üyeler aras nda birlik ve dayan flmay artt rmak, yo un ifl stresinden biraz olsun kurtulmalar n sa lamak amac yla organize etti i bowling turnuvas, keyifli saatler geçirilmesine vesile oldu. HABER MERKEZ - Bini aflk n üyesi bulunan Ankara fladamlar ve Sanayicileri Derne i (ANK - SAD) nin Antares AVM de düzenledi i bowling turnuvas na üyeler, aileleriyle birlikte kat ld. ANK - SAD Baflkan Harun Akca ile Genç ANK SAD Baflkan Mustafa F rat n da yer ald turnuvada oluflturulan tak mlarda yer alan ifladamlar, ticaretteki baflar lar n, sporda da gösterdi. K ran k rana geçen, renkli görüntülere, e lenceli dakikalara sahne olan turnuvada ipi gö üsleyebilmek için labutlar art arda deviren ANK SAD l lardan birincili i 137,93 puanla Mobilya Komisyonu Üyelerinin tak m kazand. kincili i 127,73 puanla Biliflim tak m kazan rken, üçüncülü ü ise 117,67 puanla Yönetim Kurulunun oluflturdu u Kamil Demirkap n n tak m kazand. En çok labut deviren yar flmac ise 189 puanla Erhan Çak r oldu. Turnuvaya kat lan herkese kat l m madalyas verilirken, birinci gelen Mobilya Komisyonu tak m na ve Erhan Çak r a ödüllerini ANK SAD Baflkan Harun Akca verdi. Birincili i k yas ya bir mücadeleden sonra kazanan tak m ad na bir konuflma yapan Mobilya Komisyonu Baflkan Kemal Alt n fl k ise böylesine e lenceli bir organizasyonu gerçeklefltirdikleri için ANK SAD Yönetim Kuruluna, eme i geçenlere ve etkinli e kat - lan kat l mc lara teflekkür etti, Keçiören parklar nda yeni hizmet HABER MERKEZ - Keçiören Belediyesi, Keçiörenlilerden gelen talepler do rultusunda flehir merkezine abdest alma yerleri de içeren iki tuvalet infla etti. fienlik Mahallesi ndeki Fatih Park içerisinde infla edilen 150 metrekarelik ilk yap, bay-bayan WC, engelli WC, bay-bayan abdest alma yerleri, bay-bayan mesciti ve görevli odas ile vatandafllar n hizmetine girdi. Giresun Caddesi üzerinde 80 metrekarelik alana kurulan di er yap ise, Osmanl ve Selçuklu tarz mimari motifleri görenlerin dikkatini çekiyor. Traverten, mermer ve granit kaplamalar ile masif ahflap iflçilikli kap lar n kullan ld yap da 24 saat s cak su ve havaland rma da bulunuyor. Bay-bayan WC, bay-bayan engelli WC, bir adet bebek bak m odas, bay-bayan abdest alma yerleri ve görevli odas ndan oluflan yap da, 24 saat esas yla hizmet veren bir görevli de çal fl yor. fiehir merkezinde infla edilen bu iki yap n n önemli bir ihtiyac giderdi ini belirten Keçiörenliler, vatandafllar n sesine kulak veren Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak a teflekkürlerini ilettiler.

16 16 YARIN Ankara ANKARA -Yaflar, "Türkiye ça dafl, demokratik bir ülkedir. Di- er bütün ülkede oldu u gibi ülkemizde de radikal düflünceye sahip insanlar yaflamaktad r. Ancak önemli olan ço unlu un yaflam tarz, görüflü ve düflüncesidir. Her ülkenin kendine özgü kültürü, gelenek ve görenekleri vard r. Buna da sayg göstermek gerekir. Bizi oldu umuz gibi de erlendirin." dedi. Baflkan Fethi Yaflar, Avrupa Birli i (AB) Bölgeler Komitesi Türkiye Çal flma Grubu Baflkan Heinz Lehmann ve Genel Sekreteri Victor Tilea y makam nda a rlad. Belediyenin ev sahipli inde Naz m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi nde gerçekleflecek AB Türkiye Çal flmalar Grubu nun 14. Toplant s öncesi, Avrupal konuklar yla bir süre görüflen Yaflar, Türkiye nin AB ye kat l m süreci baflta olmak üzere pek çok konuda görüfllerini dile getirdi. Türkiye nin AB ülkeleri taraf ndan yanl fl de- erlendirildi ini kaydeden Yaflar, "Türkiye, slam dünyas n n laik, demokratik, örnek ülkesidir ve her anlamda AB ye güç katacakt r." ifadelerini kulland. Yaflar, konuklar na ilçe hakk nda bilgiler vermeyi de ihmal etmedi. Yenimahalle nin cumhuriyetin ilçesi oldu unu kaydeden Yaflar, ilçenin sanayi ve ticaret hacmi, nüfusu ve tarihi hakk nda çeflitli bilgiler aktard. Yaflar, "52 y ld r Yenimahalle de yafl yorum. 5 y ld r belediye baflkanl yap yorum. lçeyi iyi tan mam avantaj m oldu. 60 senede ilçeye yap lmayan hizmeti biz, 5 y lda gerçeklefltirdik. Altyap ve üstyap y yeniledik. Birbirinden önemli tesisleri, devasa projeleri birer birer ilçeye kazand rd k. E itim, sa l k, spor alan nda yat r mlar yapt k. Özellikle e itime büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda YEN MEK Meslek Edindirme Kurslar ile on binlerce kifliye e itim veriyoruz." dedi. Ard ndan Yaflar, belediyesi taraf ndan ilçeye kazand r lan Bat - 23 Kas m 2013 Baflkan Yaflar, AB'li konuklar a rlad Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Türkiye nin y llard r Avrupa Birli i kap s nda bekletilmesini elefltirdi. kent Ticaret ve Kültür Merkezi, Onkoloji Hastanesi Belediye Konukevi, Yenimahalle Semt Pazar, Göçmenler Sosyal Tesisleri, Bat - kent Kültür Merkezi ve Bat kent Spor Kompleksi gibi projeleri minyatürleri üzerinden anlatt. Yerel siyasetin önemine de inen Avrupa Birli i (AB) Bölgeler Komitesi Türkiye Çal flma Grubu Baflkan Heinz Lehmann, "Türkiye AB ye üye olmas gereken bir ülke. Almanya da Türkiye ye karfl de iflik bak fl aç lar var. Ülkenizi medya arac l ile takip ediyoruz. Ancak bu Türkiye yi yak ndan tan mak için yeterli de il. Son 20 y ld r ise Türkiye ile ilgili tecrübelerimizi turizm sektörü sayesinde edinebildik. Ülkenizle ilgili ne kadar çok bilgi al rsak bizim için o kadar iyi olur. Buraya AB ye üye farkl ülkelerden 10 kiflilik bir grup olarak geldik. Hem bu ziyareti hem de bu toplant y çok önemsiyorum. Sizinle bir diyalog oluflturma amac nday z. Bu sayede ülkenizi AB Türkiye Çal flmalar Grubu olarak en iyi flekilde temsil etmek istiyoruz. Ortak amac m z yolun sonunda AB üyesi bir Türkiye görmektir dedi. Yenimahalle den de çok etkilendi ini kaydeden Lehmann, Yenimahalle de güzel bir yürüyüfl yapt m. Çok modern bir ilçe oldu- unu gördüm. Baflkan kutluyorum. lçede 5 y lda çok güzel ifller yap lm fl. Bu ziyaret benim aç mdan çok verimli geçti diyerek konuflmas n noktalad. Baflkan Fethi Yaflar, Avrupa Birli i (AB) Bölgeler Komitesi Türkiye Çal flma Grubu Baflkan Heinz Lehmann ve ülke genelinden toplant için gelen 40 Belediye Baflkan n akflam yeme inde a rlad. Yeme e, CHP Ankara l Baflkan Zeki Alç n, CHP Yenimahalle lçe Baflkan Ali Buçan ve yönetimi, Yenimahalle Belediyesi Baflkan Yard mc lar Baflar Bal, Erhan Aras, Gürol Karahisarl o lu ve Belediye Meclis üyeleri de kat ld. (CHA) Pursaklara Ekim ay nda 7 bin ton asfalt at ld ANKARA - Ankara Pursaklar Belediyesi Fen flleri Müdürlü- ü ekipleri asfalts z sokak b rakm yor. Ekim ay nda çok say da soka a 7 bin ton asfalt at ld. H zla büyüyen ilçenin altyap - s nda önemli hizmetler yaparak metrelerce yeni imar yolu açan ekipler, 59 soka n asfalt ve yama iflini yeniledi. lçe genelindeki alt yap çal flmalar nda atak yapan Pursaklar Belediyesi, asfalt yama ve serim ifllerinin yan s ra yeni imar yollar da aç yor. Hem Ankara Büyükflehir Belediyesi ekipleri hem de Pursaklar Belediyesi ekipleri ilçe genelinde gece gündüz mesai yap yor. Çok say - da personel, büyük ifl makineleri ile hizmet vererek tonlarca asfalt at p, metrelerce yeni imar yolu aç yor. lçe genelindeki ana caddelerde Ankara Büyükflehir Belediyesi asfalt serim ifllerini tamamlad. Pursaklar Belediyesi de en ücra yerlere kadar asfalt, yama ve kald r m hizmetini götürüyor. (CHA)

17 23 Kas m 2013 Ankara YARIN Trafik cezalar yeni y lda zamlanacak Trafik cezalar, Maliye Bakanl n n yeniden de erleme oran çerçevesinde y lbafl ndan itibaren yüzde 3,93 oran nda artt r lacak. ANKARA - Buna göre, sürücü belgesi almadan araç kullananlar ile belgesi geri al nd ya da iptal edildi i halde direksiyon bafl na geçenlere bin 462 lira ceza verilecek. Sürücü belgesi s n f na göre sürmeye yetkili oldu u arac n d - fl ndaki araçlar kullananlara da ayn ceza uygulanacak. Araç kullan rken sürücü belgelerini yan nda bulundurmayan ya da trafik görevlisi talep etti inde belgesini göstermeyenler 172 lirayla cezaland r lacak. fierit de ifltirmeden önce girece i fleritte sürülen araçlar n emniyetle geçiflini beklemeyen ve trafi- i tehlikeye düflürecek flekilde flerit de ifltirenlerin cezas 172 lira olacak. Trafik polislerinin iflaretlerine uymayanlar da 172 lira ceza ödeyecek. -Uyuflturucu ve alkolün cezas a r 0,50 poromilin üzerinde alkollü olarak hususi otomobil kullanan sürücüler, birinci defada 727 lira, ikinci defada 911 lira, 3 ve 3 ten fazlas nda ise bin 462 lira ceza ödeyecek. Trafik polisleri, 5 y l içinde alkollü araç kullananlar n ehliyetine birinci defada 6 ay, ikinci defada 2 y l, 3 ve 3 ten fazlas nda 5 y l süreyle el koyacak. Uyuflturucu veya uyar c madde alarak araç kullananlara 3 bin 741 lira ceza yaz lacak. Bu kiflilerin ehliyetine de 5 y l el konulacak. Uyuflturucu veya uyar c maddelerin kullan l p kullan lmad n ya da alkolün kandaki miktar n tespit amac yla kollukça teknik cihazlar n kullan lmas n kabul etmeyen sürücüler 2 bin 78 lira ceza ödeyecek. Bu sürücülerin de ehliyetlerine 2 y l el konulacak. Emniyet kemeri ve kask takmaman n cezas 80 liraya ç kar lacak. Servis freni, lastikleri, d fl fl k donan mlar ndan yak n ve uza gösteren fl klar ile park, fren ve dönüfl fl klar noksan, bozuk veya teknik flartlara ayk r olan arac kullananlara da 80 lira ceza verilecek. Görüflü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar ve eflya bulunan, tehlike yaratacak veya çevredekileri rahats z edecek derecede duman ya da gürültü ç karan araçlar kullanan sürücüler 172 lira ceza ödeyecek. H z s n r n yüzde 10 ile yüzde 30 oran nda aflan sürücülere 172 lira, yüzde 30 dan fazla aflan sürücülere ise 356 lira ceza yaz lacak. 1 y l içinde h z s n r n 5 defa ihlal 17 etti i belirlenen sürücünün elliyeti 1 y l geri al nacak. H z n tespitine yarayan cihazlar n yerlerini belirleyen veya sürücüleri ikaz eden cihazlar araçlar nda bulunduranlara bin 462 liradan 2 bin 203 liraya kadar ceza verilecek. Araçlar n h zlar n, kavflak, dönemeç, tepe üstleri, yaya geçitleri, hemzemin geçitler, tünel, dar köprü ve menfezlere yaklafl rken, yap m ve onar m alanlar na girerken azaltmayan sürücülere 80 lira ceza verilecek. Dönüfl kurallar na riayet etmeyen sürücüler 80, geçme ve geçilme kurallar na uymayan ya da yasak yerde geçen sürücüler ise 172 lira ceza ödeyecek. fierit izleme ve de ifltirme kurallar na uymayan sürücüler ile önlerinde giden araçlar güvenli ve yeterli bir mesafeden izlemeyip yak ndan takip eden sürücülere de 80 lira ceza verilecek. Kavflaklara yaklafl rken flartlara uyacak flekilde yavafllamamak, geçifl hakk olan araçlara ilk geçifl hakk n vermeyenler de 80 lira ödeyecek. Duraklaman n yasakland yerler ile görüflün yeterli olmad tepelere yak n yerler ve dönemeçte duraklayanlara, kavflak, tünel, rampa, köprü ve ba lant yollar na yerleflim birimleri içinde 5 metre, yerleflim birimleri d fl nda ise 100 metre mesafede duraklayanlara 80 lira ceza verilecek. Park etmenin trafik iflaretleri ile yasakland yerlerde, geçifl yollar önünde veya üzerinde, yang n musluklar na her iki yönden 5 metre mesafede park eden sürücülere 80 lira ceza uygulanacak. Kurallara uygun flekilde park etmifl araçlar n ç kmas na engel olacak yerlerde park eden sürücüler de 80 lira ceza verecek. Yaya yoluna park edenler 80, engellilerin araçlar için ayr lm fl park yerlerini kullananlara da 160 lira ceza yaz - lacak. Araçlarda flartlara uygun fl k donan m bulundurmayanlara 356 lira, geceleri, yerleflim birimleri d - fl nda karayollar ndaki karfl laflmalarda, bir arac takip ederken, bir arac geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleflim birimleri içinde, gündüzleri ise görüflü azaltan sisli ve ya fll havalarda yak n gösteren fl klar n yak lmamas durumunda sürücülere 172 lira ceza yaz lacak. Dönüfl fl klar n geç anlam nda kullanman n cezas ise 80 lira olacak.(aa) TPAO gelecek y l 4 deniz sondaj gerçeklefltirecek ANKARA - Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl n n (TPAO) petrol ve do al gaz aramalar için ayr lan 2014 y l ödene inin, bu y la göre yüzde 33,3 oran nda art flla 1,4 milyar liraya ç kar lmas öngörülüyor. Bu çerçevede TPAO nun gelecek y l biri derin deniz sondaj olmak üzere 4 deniz sondaj gerçeklefltirmesi planlan yor. AA muhabirinin ald bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl, petrol ve do al gazda halen son derece yetersiz olan yerli üretimin ülke talebini karfl lama oran n n yükseltilmesi için çal flmalar n h zland rd. Buna yönelik olarak TPAO taraf ndan denizlerdeki petrol ve do al gaz aramalar nda kullan lmak üzere sat n al narak 2013 y l nda faaliyetlerine bafllayan Barbaros Hayreddin Pafla isimli sismik arama gemisi, arama çal flmalar n sürdürüyor. TPAO nun baflta denizler olmak üzere hem yabanc firmalarla ortak hem de tek bafl na sürdürülen büyük ölçekli yat r mlar ve bu yöndeki politikalar gelecek y l da devam edecek.(aa)

18 18 YARIN ANKARA - Camilerde ö retmenlik mesle inin ve e itimin önemi vurgulanacak, ö retmenler ücretsiz opera, tiyatro izleyebilecek ve müzeleri ziyaret edebilecek. MEB Ö retmen Yetifltirme ve Gelifltirme Genel Müdürü Ömer Bal - bey, AA muhabirine yapt aç klamada, bu y l 24 Kas m Ö retmenler Günü kutlamalar n n, geçen senelerde farkl olarak ilk kez düzenlenecek etkinlikleri içerece ini söyledi. Bal bey, Kültür ve Turizm Bakanl, Diyanet flleri Baflkanl ve TRT ile bu konuda görüflmeler yapt klar n ve farkl etkinlikler düzenlenmesi karar al nd n belirtti. Ö retmenlere 24 Kas m Pazar günü, belirlenen seanslarda baz oyunlar ücretsiz izleme imkan sunulaca n anlatan Bal bey, Ankara, stanbul, zmir, Bursa, Adana, Trabzon, Diyarbak r, Antalya, Erzurum, Konya, Sivas ve Van devlet tiyatrolar nca sergilenen Kerbela, Bir Delinin Hat ra Defteri, Sessizlik, Tohum ve Toprak, 39 Basamak, Kurban isimli oyunlar n izlenebilece ini söyledi. Bal bey, ö retmenlerin opera da izlemelerini sa lad klar n ifade ederek, Ankara Devlet Opera ve Balesi ANKARA - Uyuflturucu Madde Ba ml l klar ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu (UBAM) Genel Baflkan Dila Tezemir, 10 yafl nda babas taraf ndan uyuflturucu ba ml s yap lan N.A n n 4 y ld r uyuflturucu kulland - n, a abeyinin de 14 yafl nda yine babas taraf ndan zorla uyuflturucu ba ml s yap ld n, tedavisi için hastaneye getirdikleri N.A n n kaçt n anlatt. Tezemir, AA muhabirine yapt aç klamada, 3 ay önce bir özel televizyon kanal ndaki programa Konya n n Müdürlü ünce Leyla Gencer Sahnesinde A dan Z ye adl çocuk temsili ile Operet Sahnesinde sergilenecek Fantastik müzikalinin ücretsiz izlenebilece ini paylaflt. Bal bey, ayr ca Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlü ünce de Çal kuflu isimli eserin ücretsiz sahnelenece ini belirtti. Ö retmenler Günü dolay s yla her y l Ankara da düzenlenen program n bu sene 4 gün süreyle yap laca n aktaran Bal bey, kutlamalar n yar ndan itibaren bafllayaca n bildirdi. Bal bey, 81 ilden ö retmenlerin bu etkinliklere davet edildi ini, TBMM Karatay Do anlar Mahallesi nde oturan 10 yafl ndayken babas taraf ndan zorla fl r nga enjektesiyle uyuflturucu madde ba ml s yap lan N.A. ile annesi A.U nun konuk oldu unu ve bu çocu u tedavi ettirebilmek için kanal ile ba lant kurduklar n söyledi. Uyuflturucu ba ml s olan, emniyette gasp, fuhfla arac l k, adam yaralama, uyuflturucu madde tafl mak ve kullanmak gibi suçlardan çok say da kayd bulunan baba Ç.A n n ise halen Konya Kapal Cezaevinde hapiste yatmakta Ankara 23 Kas m 2013 Ö retmenler günü ilklerle kullanacak Milli E itim Bakanl (MEB), 24 Kas m Ö retmenler Günü haftas n, geçen y llardan farkl olarak, ilk kez düzenlenecek etkinliklerle kutlamaya haz rlan yor. Meclis Baflkan Cemil Çiçek in ö retmenleri kabul edece ini dile getirdi. Ankara daki etkinlikler kapsam nda illerden gelen ö retmenlere 23 Kas m da Baflkentin tarihi, turistik mekanlar için gezi ve Resim Heykel Müzesi nde konser düzenlenece ini ifade eden Bal bey, 24 Kas m Pazar günü ise An tkabir in ziyaret edilece- ini, Milli E itim Bakan Nabi Avc n n 81 ilden gelen ö retmenleri kabul edece ini, kutlama töreninin ard ndan, ö retmenler için akflam yeme i verilece ini anlatt. Ö retmenler Gününde farkl etkinlikler de düzenleyebilmek için bu konuda Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez i ziyaret ettiklerini söyleyen Bal bey, 24 Kas m Ö retmenler Günü haftas nedeniyle camilerde ö retmenlik mesle inin kutsall - ve e itimin önemine dikkat çekilmesini istedik. Bu konularla ilgili camilerde vaazlar verilecek, halk bilgilendirilecek. Diyanet Dergisi nde de bu konu ifllenecek dedi. 24 Kas m da Dolmabahça Saray n n ücretsiz gezilebileci ini, bunun da bir ilk oldu unu vurgulayan Bal - bey, 81 ilden gelen ö retmenlere de 1 y ll k müze kart verilece ini söyledi. Tüm ö retmenlerin Ö retmenlerin Gününü kutlayan Bal bey, ö retmenli in ruh ve düflünce dünyas n n mimar, uygarl n tafl yc s, milletlerin kurtar c s bir meslek oldu una dikkati çekti. Her büyük devlet adam n n yan nda ö retmen vard r. Bilge Ka- an n yan nda Vezir Tonyukuk, Osman Gazi nin yan nda fieyh Edebali, Fatih Sultah Mehmet in yan nda Akflemsettin, Yavuz Selim in yan nda bn-i Kemal, Atatürk ün yan nda Mustafa ö retmen vard.(aa) Uyuflturucu ba ml s baba, 10 ve 14 yafllar ndaki 2 o lunu zorla uyuturucu ba ml s yapt BABAYA BAK!.. oldu unu belirten Tezemir, Ç.A n n di er o lu M.A ya da 14 yafl ndayken yine zorla uyuflturu verdi ini kaydetti. Tezemir, bu ailenin 3 k z çocu u 2 erkek çocu u bulundu unu belirterek, ailenin dram n flöyle anlatt : Anne dayakla susturulmufl, okuma yazma dahi bilmiyor. 10 yafl nda babas taraf ndan zorla fl r nga enjekte edilerek uyuflturucu ba ml s yap lan N.A, fluan 14 yafl nda 4 y ld r kullan yor. Ba ml bir çocukla ayn evde yaflamak kolay de il, di er küçük çocuklar n psikolojisi bozuk. Bu çocu u nerede rehabilite edebiliriz diye uzun süre araflt rd k, N.A n n kesilmifl cezalar var, 138 tane davas var, flu anda 2 y l n üzerinde kesinleflmifl bir cezas da var. Her an hapse girebilir. Konya da emniyet, mülki amirler aileyi biliyorlar, kad n n çekti i zorlu u da biliyorlar. Onlar n deste iyle zaten kad n bugüne kadar ayakta kalabilmifl, korumaya da çal fl - yorlar. Anne A.U, baba Ç.A ile 9 y l evli kalm fl, flu an boflanm fllar. Baba Ç.A, çocuklara gizli gizli eroin enjekte etmifl. fiu anda 18 yafl nda olan a abeyi M.A, 14 yafl ndayken kardefliyle ayn zamanlarda babas ona da zorla enjekte etmifl ve uyuflturucu ba ml s yapm fl. M.A. da gasp, h rs zl k ve uyuflturucu madde tafl maktan Sincan Cezaevinde yat yor. (AA)

19 23 Kas m 2013 E itim MEB 2014'te okul terklerini azaltacak ANKARA - Zorunlu e itim süresinin 12 y la ç kar lmas yla ortaö retimde okullaflma oranlar n art rmak için çal flmalar yürütecek olan Milli E itim Bakanl, 2014 y l için ortaö retimde s n f geçme oranlar n yüzde 96'ya ç karmay, 9. s n fta okulu terk eden ö renci oran n yüzde 5'e indirmeyi hedefliyor. MEB'in 2014 y l nda öncelik verece i performans hedeflerini belirledi i, bu hedeflere ulaflabilmek için yap lacak gerekli faaliyetlerin yer ald 2012 Mali Y l Performans Program haz rland. Programa göre, okul öncesi e itimde ay ça nüfusu çocuklar n e itim-ö retim y l nda yüzde olan okullaflma oran n n, dezavantajl çocuklar gözeterek e itim-ö retim y l nda yüzde 70'e ç kart lmas hedefleniyor. Okul öncesi e itimde 2013 y l nda 21 olan ö retmen bafl na düflen ö renci say s - n n, gelecek y lda 22'ye ç kar lmas planlan - yor. Bakanl k bu yönde fark ndal n art r lmas için çeflitli çal flmalar yürütecek. Bütçeden ayr lan ödenek de 710 bin lira olarak belirlendi. lkokulda yüzde 98.66, ortaokulda yüzde olan net okullaflma oran, 2014 y l sonuna kadar yüzde 100'e ç kar lacak. Bunun için derslik yap m na a rl k verilecek. Bakanl k bütçesinden bu amaçla yürütülecek çal flmalar için 1 milyar 475 milyon lira ayr lacak. MEB, 2014 y l nda ilkö retimde okul terklerinin önüne geçebilmek için de önemli ad mlar atmay planl yor. Bu yönde, e itim ö retim y l nda ilkokul ve ortaokulda 41 gün ve üzeri devams zl olan ö rencilerin okula devamlar sa lanacak. Okullarda çocuklar n karfl karfl ya kald risklerin belirlenmesi, bu risklerin olumsuz sonuçlar n n önlenebilmesi için müdaheleler uygulanabilmesi yönünde okul paydafllar na sistematik yollar sunan, ayn zamanda çocu un e itim sistemiyle iliflkisini zedeleyebilecek ''riskli devams zl k'' tiplerini belirleyen ve devams zl önlemek için ö retmen ve okula yol göstermeyi amaçlayan Erken Uyar ve Aflamal Devams zl k Yönetimi sisteminden al nan sonuçlar dikkate al narak, sistem gelifltirilecek. Devams zl klar n ortadan kald r lmas na yönelik fark ndal k yaratmak için haz rlanan e itim programlar yla il e itim denetmenlerine e itimler verilecek. Ayr ca e itim-ö retim süreçlerini izlemek üzere bir sistem oluflturulacak. YARIN Diyarbak r' n 5 y l için 4 bin dersli e ihtiyac var D YARBAKIR - Diyarbak r Milli E itim Müdürü Mehmet Hadi A rbafl, ilde 2 bin 314 dersli in yap m n n sürdü ünü hat rlatarak, "5 y l içerisinde ilin normal e itim için ihtiyaç duyaca derslik say s temel e itimde 2 bin 500, ortaö retimde bin 500" dedi. Diyarbak r'da e itimdeki en büyük sorunu olarak belirtilen derslik ihtiyac, bu konuda haz rlanan projelerle birlikte Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile birlikte haftasonu kenti ziyaret eden Milli E itim Bakan Nabi Avc 'ya dosya olarak sunuldu. l Milli E itim Müdürü Mehmet Hadi A rbafl, düzenledi i bas n toplant s nda, ilde 16 bin 500 ö retmenin görev yapt - n, 78 branflta 2 bin 900 ö retmene daha ihtiyaç bulundu unu söyledi. ldeki ö retmen ihtiyac n n Türkiye'deki ihtiyaca paralel oldu unu belirten A rbafl, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, Türkçe, s n f ö retmenli i, okul öncesi ö retmenli i, imam hatip meslek dersleri, ilkö retim, matematik ve ngilizce branfllar nda yaklafl k 2 bin, geriye kalan 70 branflta ise 900 ö retmene ihtiyaç duyuldu unu vurgulad. lde yat r m program na al - nan 190 projenin oldu unu ve bu projelerin 2 bin 314 dersli i içerdi ini bildiren A rbafl, projeden flu ana kadar 173'ünün ifllemlerinin sonuçland n ifade ederek flöyle konufltu: " lde toplam 10 bin 500 derslik var. Mevcut 2 bin 314 derslik de tamamland nda ilin derslik ihtiyac önemli ölçüde bitmifl olacak. 5 y l içerisinde ilin normal e itim için ihtiyaç duyaca derslik say s temel e itimde 2 bin 500, ortaö retimde bin Kas m'da say n Baflbakan m z ile ilimizi ziyaret eden Milli E itim Bakan say n Nabi Avc 'ya bu sorunlar ilettik. Say n Avc 25 ö retmen ile ö retmenevinde toplant yapt. Ertesi gün de Bakan m za ildeki e itimin s k nt lar n dosya halinde illetim." A rbafl, Milli E itim Bakan Avc ile Diyarbak r' n derslik ihtiyac n çözecek projelerini de paylaflt klar n ifade ederek, ilde 19 imarda e itim alan olarak görülen 26 flah s arazisinin bulundu- unu, bunlar n kamulaflt r larak projelerin hayata geçirilmesiyle okul ihtiyac n n kalmayaca n belirtti. Kamulaflt rma için yaklafl k 95 milyon liraya ihtiyaç duyuldu unu vurgulayan A rbafl, flöyle dedi: "Kamulaflt rma bedelinin sa lanmas ve okul yap m için kaynak bulunmas halinde yaklafl k 200 dönüm alan e itim için hizmet eder hale gelir. Çünkü bu alanda çok say da okulu planlamaya alabilirsiniz. Bunun için uzlaflmaya gidilmesi gerekiyor. Bu projeyi bakanl a bildirdik. Ayr ca liselerin meslek liselerine dönüflmesinden dolay oluflan atölye ihtiyac n da bakanl k ile paylaflarak ödenek talebinde bulunduk. Yap m süren, tamamland nda yatak kapasitesi bak m ndan Baflkent Ö retmenevi'nden sonra ikinci büyük ö retmenevi binas olacak yeni bina flubat ay nda müdürlü ümüze teslim ediliyor. Bakan m zdan binan n iç donat m - n n yap lmas için de ödenek talep ettik." (AA)

20 20 YARIN ERB L - Sanatç fi van Perwer n Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n davetiyle 37 y l sonra Türkiye ye dönmesi, gözleri yurt d fl nda yaflayan di er Kürt sanatç lara çevirdi. Onlardan biri de Kürt müzi inin önde gelen isimlerinden Nizamettin Ariç. Almanya da yaflam n sürdüren Ariç, telefonla AA muhabirine yapt aç klamada, 33 y ld r Türkiye ye dönemedi ini belirterek, Türkiye ye dönmeyi arzuluyorum. Çünkü ben buraya keyfimden, isteyerek ve severek gelmedim dedi. Kürtçe bir türkü okudu um için hayat m n, ak fl de iflti diyen Ariç, gurbete ç kma hikayesini flöyle anlatt : 15 Nisan tarihi A r n n iflgalden kurtuluflu olarak kutlan r da A r n n kurtulufl günü dolay s yla düzenlenen geceye çok say da bürokrat ile dönemin Gençlik ve Spor bakan Yüksel Çakmur da kat lm flt. 2 saat Türkçe türkü okudum. Davetlilerin srar üzerine Kürtçe bir türkü okudum. Bugün Türkiye de birçok ismin özgürce okudu u EhmedÍ Roni isimli Kürtçe türküyü okudu um için tutukland m. Halk n bask s üzerine serbest b rak ld m ama 142. maddeden 5 ila 15 y l a r hapis istemiyle yarg land m. - TRT sanatç s yd m iflime sor verdiler O geceden sonra kendisi için zor günlerin bafllad n, nefes alamaz hale geldi ini belirten Ariç, O zaman TRT sanatç s yd m, iflime son verdiler. stanbul daki meflhur gazinolarda sahneye ç k yordum. Buralardan da ifl yapamaz duruma düflürüldüm. Her geçen gün yaflam alan m daraltt lar. Arkas ndan 12 Eylül 1980 askeri darbesi gelince sanat yapamaz, nefes alamaz, çemberi daralm fl bir duruma düfltüm ve böylece ülkemi terk etmek zorunda b rak ld m. O gün bugündür sürgünde yafl yorum diye konufltu. - Ac lar n en büyü ünü yaflad m Sürgünde geçen y llar n ac larla dolu oldu unu anlatan Ariç, flöyle konufltu: Ac n n en büyü ünü geride b rakmak zorunda kald m annem, babam, ablam, abilerim ve akrabalar m çekti. Ben hem ülkemden uzakl n, hemde geride b rakt klar ma dokunamama, onlarla kucaklaflamama, iyi ve kötü günlerimi, onlarla paylaflamaman n ac s n ve yaln zl yaflad m, halen yafl yorum. Annemle olan telefon konuflmalar m zdan yola ç karak yazd m DayÍ (Rojek tí) adl eserim, bu ac lar m z n birazc k da olsa küçük bir ifadesidir. Hasret ise bir baflka hikaye. - Vefat eden annem ve babamla vedalaflamad m Ariç, yasakl y llarda ölen annesinin ve babas n n mezar n ziyaret edemedi ini dile getirerek, Ben Türkiye den ayr ld ktan sonra annemi, babam, teyzemi ve birçok yak n akrabam kaybettim. Onlar, di er dünyaya göçerken vedalaflamad m bile. Bu, Kültür Sanat Perwer döndü, gözler di er sanatç larda benim için çok a rd. Umar m hiç kimse bu tür fleyleri yaflamaz. 33 y l ülkeme hiç gelemedim. Gelme giriflimlerinde de bulunmad m. Çok fleye hasret kald m. Anne ve babam n mezarlar n tabi ki ziyaret etmeyi çok arzuluyorum fleklinde konufltu. Türkiye ye dönüfl için ana dilde e itim flart n öne süren Ariç, Benim gibi insanlar n geri dönüp özgürce sanat n icra edebilmesinin asgari flart anadilde e itim olmal d r ifadesini kulland. Ariç, fi van Perwer n Diyarbak r a gelmesiyle iliflkin ise, fi van Perwer de erli bir sanatç m z. fiüphesiz onun müzi imize önemli hizmetleri oldu. Perwer n ülkemize, insanlar m za kavuflmufl olmas beni son derece mutlu etti. Amed deki buluflmay selamlad m dedi. - Nizamettin Ariç? 1956 A r do umlu olan Nizamettin Ariç, sinema ve müzik alan ndaki eserleriyle biliniyor. Ariç, unutulmaya yüz tutmufl eserleri, hat rlatmak amac yla Kürt flairi Faqiye Teyra n n ad yla albümler ç kard. Avrupa baflta olmak üzere birçok ülkede konserler verdi. (AA) 23 Kas m 2013 Pekin de Türk Müzi i rüzgar PEK N - Çin'de Türk Kültür Y l etkinlikleri kapsam nda Gazi Üniversitesi Türk Müzi i Devlet Konservatuvar sanatç lar konseri verdi. Baflkent Pekin'deki Çin Konservatuvar 'nda düzenlenen konserde, Türkiye'den gelen sanatç lar geleneksel Türk müzi inin eflsiz eserlerini seslendirdi. Konserden önce k sa bir konuflma yapan Türkiye'nin Pekin Büyükelçili i Müsteflar Bengü Yi itgüden, Türkiye ve Çin'in diplomatik iliflkilerinin 42. y l nda karfl l kl olarak kültürel tan t m f rsat bulduklar n n alt n çizdi. Türk sanatç lar n n ve topluluklar n n kültür y l kapsam nda Türkiye'yi geleneksel ve ça dafl yönleriyle yans tmak için gayret gösterdiklerini belirten Yi itgüden, bu tür organizasyonlar pek Yolu'nun do usu ile bat s aras nda "müzik eflli inde bir yolculuk" olarak nitelendirdi. Ud sanatç s Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar' n yönetti i konserde, Çin Konservatuvar 'ndan da sanatç lar kendi geleneksel enstrümanlar yla Türk müzi i eserlerini seslendirdi. Konser s ras nda Çinli ve Türk sanatç lar n farkl enstrümanlarla ayn flark lar seslendirmesi renkli görüntüler olufltururken, izleyiciler de flark lara efllik etti. Etkinlik kapsam nda Gazi Üniversitesi Türk Müzi i Devlet Konservatuvar yar n da fianghay kentinde konser verecek. (AA)

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı