GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Ö retmenler günü ilklerle kutlanacak HABER 18 DE 23 KASIM 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Trafik cezalar yeni y lda zamlanacak HABER 17 DE TPAO gelecek y l 4 deniz sondaj gerçeklefltirecek Milli E itim Bakanl (MEB), 24 Kas m Ö retmenler Günü haftas n, geçen y llardan farkl olarak, ilk kez düzenlenecek etkinliklerle kutlamaya haz rlan yor. Camilerde ö retmenlik mesle inin ve e itimin önemi vurgulanacak, ö retmenler ücretsiz opera, tiyatro izleyebilecek ve müzeleri ziyaret edebilecek. HABER 17 DE Uyuflturucu ba ml s baba 10 ve 14 yafllar ndaki 2 o lunu zorla uyuflturucu ba ml s yapt BABAYA BAK!.. Uyuflturucu Madde Ba ml l klar ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu (UBAM) Genel Baflkan Dila Tezemir, 10 yafl nda babas taraf ndan uyuflturucu ba ml s yap lan N.A'n n 4 y ld r uyuflturucu kulland n, a abeyinin de 14 yafl nda yine babas taraf ndan zorla uyuflturucu ba ml s yap ld n, tedavisi için hastaneye getirdikleri N.A'n n kaçt n anlatt. KR Z TUTTU VE KAÇTI Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Zehra Ar kan ile görüfltüklerini ve N.A'n n tedavisi için hastaneye yat r lmas n n kabul edildi ini belirten Tezemir, "3 ayd r bu çocu u tedavi ettirmek için kafa yorduk. Annesi çocu un tedavi olmas n çok istiyor. Çocu u da ikna edince tedavi için Konya'dan getirdik. Ço unun sevkleri yap lacakt, hastaneye götürdük. Süreç uzay nca saat dolay s yla hastaneye giriflini yapamad k. Konya'dan tedavisi için getirdi imiz N.A, Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesine girifl yapmak üzere baflvurulduktan sonra krizi tuttu ve kaçt. Ertesi güne kal nca, kriz tuttu dediler. Hastaneye yatabilseydi bütün sa l k tetkikleri yap lacakt." HABER 18 DE ANK SAD BOWL NG DE E LEND Haberi 15 de YEN MAHALLE AB L KONUKLARI A IRLADI Haberi 16 da KEÇ ÖREN PARKLARINDA YEN H ZMET Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin STANBUL - Sinemaseverler bu hafta, bilim kurgu, animasyon ve drama türlerinden oluflan seçkiler ile bulufluyor. 22 Kas m haftas n n öne ç kan yap m, Türkiye nin ilk çizgi sinema filmi olan Ayas. Ayfle fiule Bilgiç in kaleminden ç kan Ayas, 75 kiflilik bir ekibin 3 y ll k eme i ile ortaya ç kt. AÇLIK OYUNLARI: ATEfi YAKALAMAK Film, Everdeen in yoldafl Mellark ile birlikte 74. Açl k Oyunlar n kazanmas ve eve dönmesiyle bafll yor. Kazanmak, asl nda ailelerini ve arkadafllar n geride b rak p, bütün bölgeleri tek tek gezmelerini gerektiren Zafer Turu yapmalar anlam na gelmektedir. Yol boyunca Katniss ayaklanman n bafllamak üzere oldu unu fark eder. Francis Lawrence in yönetti i ve Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson ile Elizabeth Banks in oynad Açl k Oyunlar : Atefli Yakalamak, aksiyon, drama, bilim kurgu türünde. KAHRAMAN fiövalye JUSTIN Justin, bürokratlar n yönetti i ve flövalyelerin yasakland bir krall kta yaflamaktad r. Justin, t pk büyükbabas gibi, Kahraman fiövalyelere kat lmak istemektedir ama Kraliçe nin bafldan flman olan babas Reginald, o lunun kendi izinden gitmesini, avukat olmas n istemektedir. Manuel Sicilia n n yönetti i ve Freddie Highmore, Antonio Banderas, James Cosmo ile Charles Dance in seslendirdi i Kahraman fiövalye Justin, animasyon sevenler için. AYAS 6 yafl ndaki Ayas n hayat ndan bir bölümü yans tan sinema filmi 75 kiflilik bir ekibin 3 y ll k eme i ile ortaya ç kt. 22 Kas m da seyirciyle buluflacak olan çizgi sinema filminde çocuklar Ayas ile birlikte maceradan maceraya koflacak. Sadece hikâyesi ile de il, kahramanlar ve müzikleri ile de çocuklar n çok sevece i Ayas, sinema perdesinin d fl nda da pek çok sürpriz ile gelecek. Ayfle fiule Bilgiç in senaryosunu yazd animasyon film Ayas, Türkiye nin ilk çizgi sinema filmi olma özelli ini tafl yor. Filmin yönetmen koltu unda, H. Emre Konyal, Mustafa Tu rul Tiryaki oturuyor. KÜF Basri, demiryollar nda yol bekçisi olarak çal flmaktad r ve yaln zd r. Tek o lu olan Seyfi tam 18 y l önce, okudu u üniversitede ö renciyken gözalt na al nm fl ve o günden sonra hiç kimse Seyfi den haber alamam flt r. Basri nin o lu kaybolduktan alt y l sonra kar s da ölmüfltür. Anadolu nun bereketli topraklar ve onu sar p sarmalayan uçsuz bucaks z tren yollar, umut ve vicdan Ali Ayd n n yönetti i ve Ercan Kesal, Muhammet Uzuner ile Tansu Biçer in oynad Küf, sadece stanbul Moda Sahnesi nde 6 Aral k tarihine kadar gösterimde olacak. (CHA) 23 Kas m 2013 Türkiye nin ilk çizgi sinema filmi Ayas vizyona giriyor

3 23 Kas m 2013 ANTALYA - Meteoroloji Genel Müdürü smail Günefl, 2040, 2070 ve 2100 y llar için Türkiye nin küresel iklim modellerinin haz rland n belirterek, Ya fl fliddetlerinde bir art fl var. Belki bir haftal k ya fl, hatta bazen bir ayl k ya fl 24 saatte veya bir, iki günde düflebilecek dedi. Dünya Meteoroloji Teflkilat Atmosfer Bilimleri Komisyonu (CAS) 16. Oturumu için Antalya da bulunan Günefl, gazetecilere yapt aç klamada, genel müdürlük olarak küresel iklim modelleri benzeri bölgesel bir model çal flmas yürüttüklerini söyledi. Türkiye deki üniversitelerle ortaklafla yürüttükleri çal flman n ilk sonuçlar n ald klar n belirten Günefl, bu modelde ilk senaryonun 2040, ikinci senaryonun 2070, üçüncü senaryonun da 2100 y l na göre yap ld n anlatt. Günefl, üç periyot halinde yürütülen senaryolar içinde etkilerin ilk 30 y lda beklenmedi ini kaydetti. Tedbirler al nmaz ve sera gazlar artmaya devam ederse H CR RUM msak : kindi : Yaflam 20 Muharrem 10 Teflrin-i Sani Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Meteoroloji kötümser senaryolar n haz rlad sonraki y llar için olumsuz etkilerin görülebilece ine de inen Günefl, Kötümser senaryoya göre s cakl k art fllar, ya fl da l m ndaki bariz farkl l klar, ya fl fliddetlerindeki farkl l klar daha fazla göze çarpacak diye konufltu. Günefl, bu modele göre iklim de iflikliklerinin dünyadakine benzer flekilde Türkiye de de yans malar olaca n vurgulayarak, flöyle devam etti: Yani e er sera gazlar ndaki art fl devam ederse Türkiye de de dünyadakine benzer flekilde s cakl klarda bir miktar yükselmeler yaflanacak. Ya fllarda azalmadan daha çok ya fl fliddetlerinin farkl l var. Mesela dün talya Sardunya da 6 ayl k ya fl 1,5 saatte düfltü. Genellikle ya fl fliddetlerinde bir art fl var. Belki bir haftal k ya fl, hatta bazen bir ayl k ya fl 24 saatte veya bir, iki günde düflebilecek. Bunun otomatikman flehirlerin altyap s nda ciddi tesiri olacakt r. Sel, su bask nlar aç s ndan. Bunlar n dikkate al nmas gerekiyor. Can ve mal kay plar n n artmas aç s ndan önem arz ediyor. De iflikliklere yönelik bu tür faaliyetlerin tekrar gözden geçirilmesi, yeni duruma göre uyumlaflt r lmas laz m. - Ya fllar mevsim normalleri civar nda Türkiye nin bulundu u bölgeye göre flansl oldu unun alt n çizen Günefl, nem art fl ve s cakl k fark nedeniyle Filipinler deki benzeri hava olaylar n n Türkiye de yaflanmayaca n düflündü ünü ifade etti. Geçen sene Türkiye de metrekareye ortalama 703 milimetre ya fl düfltü ünü bildiren Günefl, mevsim normalleri ortalamas n n 643 milimetre oldu unu söyledi. Günefl, Geçen sene, bir önceki seneden de yüksek oldu. fiu anda böyle bir risk yok. Mevsim normalleri civar nda ya fl al yoruz. Önümüzdeki aylarda yine bat bölgelerimizde mevsim normallerinin bir miktar üzerinde ya fl bekliyoruz diye konufltu. (AA) Kocaeli de ele geçirilen tank ve top mermisi kovanlar Suriye den getirilmifl KOCAEL - Gümrük ve Ticaret Bakanl, Kocaeli de ele geçirilen Rus menfleli tank ve top mermisi ile uzun namlulu silah mermisi kovanlar n n, Suriye den kat rlar yard m yla Hatay n Reyhanl ilçesinden ülkeye getirildi ini bildirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanl Bas n ve Halkla liflkiler Müflavirli inden yap lan yaz l aç klamada, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakç l k ve stihbarat Müdürlü ünce düzenlenen operasyonda, Suriye den kaynakl oldu u tespit edilen ve muhaliflere karfl kullan ld düflünülen tank ve obüs toplar na ait çok say da mermi kovan na el konuldu u belirtildi. Suriye den kat r s rt nda yurda kaçak yollardan getirilen hurda bak rlar n Hatay n Reyhanl ilçesinden bir t ra yüklenerek Kocaeli Gebze ilçesine gönderilece i bilgisi üzerine operasyon bafllat ld belirtilen aç klamada, flu ifadelere yer verildi: Söz konusu t r, Kartepe ilçesi s n rlar nda otoban üzerinde dinlenme tesisinde durduruldu. T r n dorsesindeki bak r hurdalar içerisinde, üzerinde Arapça yaz lar bulunan su saatleri ve içi hurda bak r dolu çuvallar, üzerindeki yaz lardan Türkiye den Suriye ye gönderilen yard mlara ait oldu u anlafl lan içi hurda bak r dolu çuvallar, uzun namlulu silahlara ait çok say da içi bofl mermi kovanlar tespit edildi. 17 bin 850 kilogram a rl nda hurda bak r cinsi eflyan n 4 bin 950 kilogram n n külçe bak r oldu u ve gümrüklenmifl de erinin 250 bin lira oldu u tespit edildi. Eflyalar n ihbara uygun oldu u ve yurda kaçak yollardan sokuldu u flüphesiyle yüke ve bu yükün tafl nmas nda kullan lan ve de eri yaklafl k 200 bin lira olan t r ve dorsesine el konuldu. fioför taraf ndan sunulan sevk irsaliyesindeki hurda ve külçe bak rlar n Hatay n Reyhanl ilçesinde bir depodan yüklenildi i bilgisinin aksine, irsaliyede ad geçen sat c ve al c firmalar n Kocaeli-Dilovas Organize Sanayi Bölgesi adresinde yerleflik oldu unun tespit edildi i bildirildi. Al c ve sat c firmalar n n Reyhanl da flubelerinin olmad, irsaliyenin hurda ve külçe bak rlar n yüklenildi i depo sahibine irsaliyede sat c görünen firma sahibi taraf ndan verildi inin belirlendi ine yer verildi. (AA)

4 4 YARIN ANKARA - fienay ÜNAL - Zengin do al kaynaklara sahip, turistlere günefl, deniz, kum ve tarihi bir arada sunan Türkiye, uluslararas nitelikteki golf tesisleriyle de öne ç kan bir merkez haline geldi. Golfçü Tiger Woods un da kat ld, dün bafllayan ve 10 Kas m a kadar sürecek Turkish Airlines Open 2013 Golf Turnuvas yla dikkatleri çeken Antalya, dünyada golf turizminde ad ndan söz ettiren merkezler aras nda yer al yor. AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanl verilerinden derledi i bilgiye göre, Türkiye de 18 i flampiyona sahas olmak üzere 27 golf sahas bulunuyor. Bu golf sahalar ndan 23 ü, Turizm Merkezi ve Kültür ve Turizm Koruma Geliflim Bölgesi içinde yer al yor. Avrupa da 2010 y l itibariyle 6 bin 756 kullan ma aç k golf sahas varken, Türkiye nin de içinde bulundu u Akdeniz çana nda ise bin 300 ün üzerinde golf sahas mevcut. -Türkiye Avrupa da 21 inci s rada Türkiye sahip oldu u golf sahalar yla Avrupa da 21 inci, Akdeniz çana içindeki ülkeler aras nda da 4 ncü s rada geliyor. Benzer co rafi özelliklere sahip ülkelerle Türkiye karfl laflt r ld nda, Türkiye nin golf turizmi aç s ndan henüz yeni geliflmeye bafllamas rakamlar n daha düflük olmas sonucunu getiriyor. Antalya n n Belek ilçesi Türkiye nin en önemli golf destinasyonu durumunda. 15 saha, yaklafl k 50 bin yatak kapasitesi ve 2 milyon ziyaretçisiyle öne ç kan Belek, Uluslararas Golf Tur Operatörleri Birli inden (IAGTO) 2008 de Avrupa da Y l n En yi Golf Bölgesi ödülü de alm flt. Ayr ca, Bakanl n henüz yat r m aflamas nda olan golf tesisleri de bulunuyor. - skoçya da do du, dünyaya yay ld 15. yüzy l n bafllar nda ilk kez skoçya da oynanmaya bafllanan golf, 150 y l sonra, skoçya Kraliçesi Mary nin öncülü ü ile kad nlar aras nda da yay ld. 17. yüzy lda Amerika ya ulaflan golfün dünyadaki ilk kulübü 1744 te, Edinburgh da The Honourable Company ad yla kuruldu. Yaz l ilk kurallar ysa 1754 te o y l kurulan Society of St. Andrews Golfers kulübünce yay mlanan golf, flu anda dünyada yaklafl k 5.75 milyonu Avrupal, 13 milyonu lisansl, 50 milyonu lisanss z 60 milyon insan n, 27 bin sahada oynad bir spor haline geldi. Öte yandan European Golf Association (EGA) verilerine göre Fransa 578, spanya 345, talya 269 ve Portekiz 88 sahaya sahip. Baz ülkelerde yeni yeni geliflmeye ve bir turizm çeflidi olarak tan mlanmaya ve desteklenmeye bafllanmas na ra men, golfe uygun dünya genelinde toplam 31 binin üzerinde saha mevcut. Bu sahalar n yaklafl k yüzde 60 Kuzey Amerika k tas nda turistleri a rl yor. -Yar m milyarla her y l 2,5 milyar ek gelir 1990 sonras tüm dünyada global turizme oranla her y l yaklafl k 3 kat fazla büyüyen golf turizminin dünya çap ndaki mali boyutu 2003 y l nda 65 milyar dolara ulaflt. Anadolu, turizm için gerekli tüm özelliklerine ek olarak golf turizmi için en uygun iklim kufla nda ve Turkish Golf Riviera olarak an lan Akdeniz bölgesindeki 6 golf sahas yerli ve yabanc binlerce golfçüye hizmet veriyor. Turizm 23 Kas m 2013 Türkiye golf turizminin parlayan y ld z oldu Türkiye Golf Federasyonu verilerine göre 100 golf sahas ile golf turizminin sa layaca do rudan gelir 1 milyar dolar geçecek. Di er sektörler üzerindeki çarpan etkisiyle golfün Türkiye ye vaadi ise y lda 2,5 milyar dolar gelir. 100 golf sahas n n gerektirdi i toplam yat r m yaln zca 450 milyon dolar. Üstelik bunu sa lamaya haz r yerli ve yabanc turizm yat r mc lar n n say s flimdiden 150 yi geçiyor. - nflaattan bankac l a katk s büyük spanya ve Portekiz in ard ndan Tunus ve Fas da golf turizminin önemini anlayarak bu alana büyük yat r mlar yapt. Söz konusu ülkelerin yat r mlar flimdiden bizim sahalar m z n 6 kat na ulaflt. spanya ya giden 78 milyon turistin 2,8 milyonu golf turizmi için ülkeye geliyor. spanya n n 50 milyar dolarl k turizm gelirinin 4,5 milyar da golften kazan l yor. S radan turist kifli bafl na 600 dolar öderken, golfçü turistin spanya ya yaln z golf için b rakt para 1607 dolara ulafl yor. Golf sahas bafl na ülkenin kazand turizm geliri ise 16,5 milyon dolara ç k yor. Portekiz e giden 14 milyon turistin b rakt 9 milyar dolar n da 1 milyar golf turizminden kaynaklan yor. Portekiz bu dövizi 72 golf sahas yla kazan yor. Öte yandan bu sporu yapabilecekleri sezon çok k sa olan zengin Kuzey Avrupal golfçüler her y l birkaç kez Güney Avrupa ülkelerindeki golf sahalar na kofluyor. Ayr ca golf turizmi için tatil yapan turist, s radan turistlerin geldi i mevsimde de il, onlar n hiç u ramad dönemde tatil yapmay tercih ediyor. Böylece golf tesislerinin yan s ra konaklama ve ikram tesislerindeki faaliyet süresi, istihdam ve geliri do rudan, ekonomi, inflaat, ticaret ve bankac l k gibi birçok sektör de dolayl olarak yükseliyor. Golfçüler aras nda, görüp be endikleri yerlerde, golf sahalar na eriflebilecekleri yörelerde kendilerine tatil evleri veya devre tatiller alma e ilimleri de yüksek. spanya ve Portekiz bunun en yak n örnekleri. Golf sahalar n n çevrelerindeki bu tür yat r mlar, benzerlerinden iki kat daha fazla de er buluyor. (AA)

5 23 Kas m 2013 Soldan sa a: 1.Kafl kemerinin alt na s k flt r larak kullan lan gözlük cam. stikbal, gelecek. 2. Sözlerinin tamam müzikli sahne gösterisi. Deniz suyunda bulunur. 3. Dansta kavalyenin efli. Katranl k ldan yap lan ve kalafat ifllerinde kullan lan bir tür macun. 4. Bir renk. Cüzi, k smi. 5. Hardal kokulu savafl gaz. Fas n plaka iflareti. 6. Bir konuda direnme, ayak direme. çinde diri bal k saklanan, denizden ayr lm fl havuz. 7. Kay p, yitik. Avuç içi. 8. Bir ilimiz. Abide. 9. Fas ta ifllenen bir tür deri. Japon lirik dram. 10. Yabanc. mtihan. 11. fienlik kemeri. Hava alanlar nda bulunan ve uçufllar denetlemeye yarayan sistem. 12. Bir mastar eki. Üzerine yat labilecek her türlü fley. 13. Asalak, tufeyli. Güney Afrika n n plaka iflareti. 14. Uygun bulma, tasvip etme. Etraf suyla çevrili kara parças. 15. Yavflanotu. 16. A r Da n n eski ad. Beyazla az miktarda siyah n kar flmas ndan oluflan renk. 17. Çocuk sahibi olmufl kad n. A açl kl yol. 18. So anl bir süs bitkisi. 19. Berilyumun simgesi. syan eden, baflkald ran. Eski dilde otlar. 20. Bildik, tan d k. çilecek fley. Yukar dan afla ya: 1.Bir süre etkin olan toplumsal be eni. Bir yerde oturma, e leflme. çinde kireç eritilen tava. Kal n ve kaba kumafl. 2. Camdan yap lm fl vazo, sürahi gibi fleyler. Mu la ilinin bir ilçesi. Eski M s r da bir tanr. Hayat arkadafl. 3. Rutubet. Haftan n günlerinden biri. Asker yeme i. 4. Müstahkem mevki. Kaz kl humma. Al c yönetmeni. 5. Mezar, sin. Uzak olmayan. Sivas ilinin bir ilçesi. Baston. 6. skambilde bir kâ t. Fazla bön, avanak. Fok bal n n bir türü. 7. Bildirme yaz s, mesaj. Bir fleyin ilk yetiflti i, göründü ü yer. Lityumun simgesi. 8. Efl, zevce. Bir ilimiz. Saniyede bir jullü ifl yapan bir motorun güç birimi. Fide dikerken kullan lan ucu çatall çubuk. 9. S k gözlü a. Üzerine bas nca patlayan bir tür tuzak. fiekeri bol, taneleri iri ve çekirdekli bir üzüm türü. Cüsseli. 10. Köpek. En uzun yaya koflusu. Eski M s r da insano lunun hayati dayana olan üretici güç. Müslüman inan fl na göre, k yamet günü bütün ölülerin toplanacaklar yer. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

6 6 YARIN Ekonomi Dolar milyarderleri servetlerine servet katt 23 Kas m 2013 Türkiye otomotiv pazar otomobil kaynakl büyüyor WASHINGTON- Dünyan n en zengin 100 milyarderi, 2013 y l nda toplam malvarl klar n 200 milyar dolar art rarak 2.1 trilyon dolarl k servet düzeyine ulaflt. Bloomberg Markets dergisinin yap p Aral k say s nda yay nlayaca araflt rmaya göre, milyarderler 2013 y l n karl kapatt. Kriz sonras ekonomilerin hafif toparlanmaya geçiflinin de etkisiyle telekomünikasyon, çimento, biliflim, rafineri ve perakende gibi farkl sektörlerde faaliyet gösteren dünyan n en zengin 100 kiflisi 2013 y l nda 200 milyar dolarl k net servet art fl sa lad. Böylelikle, en genci 29 yafl ndaki Mark Zuckerberg, en yafll s 93 yafl ndaki Karl Albrecht den oluflan süper zenginler ligi, toplam servetini 2.1 trilyona yükseltti. Listenin en üstünde yer alan Microsoft un kurucusu Bill Gates in serveti, 10.2 milyar dolar artarak 72.9 milyar BURSA - Ford Otosan Saha Operasyonlar Direktörü Özgür Yücetürk, Türkiye otomotiv pazar n n, bu y l hafif ticari araç segmentindeki gerileme nedeniyle otomobil kaynakl bir büyüme yaflad n ve otomobil sat fllar n n toplam sat fllardaki a rl n n yüzde ten yüzde 75 seviyesine ulaflt n söyledi. Bursa 8. Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarlar Fuar na (Bursa Otoshow 2013) kat lan Yücetürk, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye de otomotiv pazar n n geçen y la göre büyüdü ünü belirterek, yaklafl k yüzde 20 civar nda otomobil kaynakl bir büyümenin söz konusu oldu unu anlatt. Hafif ticari araçlarda bir gerilemeden, orta ticari araçlarda ise hemen hemen sabit bir pazar büyüklü ünden bahsedilebilece ini vurgulayan Yücetürk, toplam pazar olarak bak ld nda geçen seneye göre yüzde 10 civar nda büyümüfl bir pazardan bahsedebilece ini belirtti. Y l n son çeyre ine dikkati çeken Yücetürk, flöyle devam etti: Ekim ay beklentilerin biraz alt nda geçti gibi. Henüz pazar sonuçlar aç klanmad ama bu hafta içinde rakamlar netleflir. Ekim, kas m, aral k aylar, senenin son çeyre i oldu u için genelde otomotiv sektörünün hareketli dönemleridir. O hareketi ekim ay nda göremedik. Tabii birkaç nedeni var; baflta bir hafta Kurban Bayram nedeniyle ifl günü kayb söz konusu. Dolay s yla konsantrasyonun da baflka tarafta olmas bunda etken olabilir ama genel manada Türkiye de otomotiv sektörü, bu sene otomobil kaynakl bir büyüme yafl yor. dolara ulaflt. Listenin ikinci s ras nda yer alan Latin Amerika n n en büyük mobil telefon operatörü America Movil in sahibi ve geçen y l n birincisi Meksikal Carlos Slim in serveti yüzde Yücetürk, Türkiye pazar n n, Avrupa ya göre daha iyi bir performans gösterdi ini bildirdi. Avrupa pazarlar n n dalgal oldu unu, ülkeden ülkeye de ifliklik gösterdi ini ifade eden Yücetürk, flöyle konufltu: Genel Avrupa toplam na bakt n z zaman, Avrupa da ifller beklenen tempoda toparlanm yor. Sabit, biraz daralma veya çok küçük iyileflmeler olarak yorumlayabiliriz. Türkiye olarak Avrupa ya göre bu anlamda esas nda büyüme olarak bakarsan z daha iyi bir noktaday z ama burada büyümenin sadece otomobil kaynakl olarak geldi inin alt - n özellikle çizmek istiyorum. Geçmiflte, toplam pazardaki otomobil sat fllar n n a rl yüzde mertebesindeyken bu rakam bugün geldi imiz noktada yüzde 75 lere ulaflm fl vaziyette. Dolay - s yla bundan sonraki süreçte de nas l seyredece ini hep birlikte gözlemleyece iz. Bu y l sonu itibar yla toplam pazar beklentilerinin 850 bin civar nda oldu- unu aktaran Yücetürk, bunun da geçen seneye göre kabaca yüzde 10 civar nda bir büyümeye iflaret etti ini dile getirdi. - Hedefimiz; 12 nci y l liderli imizi üst üste devam ettirmek Yücetürk, Ford olarak son y ld r, toplam otomotiv pazar n n lider markas olduklar na da de indi. Rekabetin yo un oldu unu ve sektörde 50 ye yak n markan n mücadele etti ini vurgulayan Yücetürk, Bu sene de hedefimiz pazar lider olarak kapatmak ve 12 nci y l liderli imizi üst üste devam ettirmek de erlendirmesinde bulundu.(aa) 12.9 azalarak 65.5 milyar dolara indi. Facebook un kurucusu Mark Zuckerberg listede hem en genç milyarder olarak hem de servetini bir y l içinde en fazla art ran kifli olarak da yer ald. Zuckerberg bir y l içinde servetini ikiye katlayarak 24.5 milyar dolara ç kard. Yünlü ve kaflmir kumafl üretimiyle tan nan talyan Sergio ve Pier-Luigi Loro Piana kardefller, temmuz ay nda sahip olduklar firman n yüzde 80 ini Louis Vuitton a (LVMH) satarak listede ilk kez yer al p dikkatleri çekti. Milyarderlerin serveti, halka aç k firma hisselerinin 30 Eylül kapan fl fiyatlar temel al narak hesapland. Halka kapal firmalar n de erinin hesaplanmas nda bilanço de erleri ölçü al narak aç klanan de erler üzerinden çeflitli tahminler yap ld. En zengin 100 milyarderlerin toplam 2.1 trilyon dolarl k serveti dünyan n gayr safi gelirinin yüzde 2.9 una eflit. En zengin 100 milyarder toplam servetlerini ABD hükümetine ba fllasalar, 16.7 trilyon dolarl k ülke borcunun yüzde 13.1 i ödenebiliyor. (AA)

7 23 Kas m 2013 Ekonomi YARIN Maliye den cari aç kla mücadele için 3 somut ad m Maliye Bakan Mehmet fiimflek, yat r mc n n önünü açacak ve cari aç kla mücadelede ülkenin elini güçlendirecek 3 düzenlemeyi hayata geçireceklerini bildirdi. ANKARA - Bakan fiimflek, bu düzenlemelerle Ar-Ge yapman n, vergisel destek ile teflviklerden yararlanman n ve yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal elektrik tesisi kurman n kolaylaflaca n ifade etti. Türkiye nin en sorunlu alan olarak gösterilen ve s k s k temel k r lganl k unsuru olarak önüne konulan cari aç kla mücadele için Maliye Bakanl, somut ad mlar hayata geçiriyor. Bakanl n haz rlad düzenlemelerle, ülkenin üretim yap s nda katma de eri yüksek ürünlerin pay n n ço almas, enerji ithalat n n azalt lmas ve yat r mc lar n önünün daha da aç lmas hedefleniyor. Konuya iliflkin AA muhabirine aç klamalarda bulunan Maliye Bakan Mehmet fiimflek, her platformda önlerine konulan cari aç k sorunu için yat r mc n n önündeki önemli 3 engeli kald racak düzenlemeleri yak nda hayata geçireceklerini söyledi. Bakan fiimflek, bu düzenlemelerle Ar-Ge yapman n, vergisel destek ile teflviklerden yararlanman n ve yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal elektrik tesisi kurman n kolaylaflaca n belirterek, Bu sayede üretim yap m zda katma de eri yüksek ürünlerin pay ço alacak, enerji ithalat m z azalacak ve yat r mc lar m z n önü daha da aç lacak dedi. Söz konusu düzenlemeler hakk nda bilgi veren fiimflek, bunlardan ilkinin Ar-Ge ye yönelik oldu- unu söyledi. Rekabet gücünün art r lmas için daha verimli, Ar-Ge tabanl ve yenilikçi üretim yap s na geçiflin desteklenmesi gerekti ini vurgulayan fiimflek, flunlar kaydetti: Bu kapsamda, Araflt rma ve Gelifltirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk nda Kanun ile desteklenmesi uygun görülen Ar-Ge merkezleri için 50 tam zaman eflde er Ar-Ge personeli istihdam etme flart getirilmifltir. Böylece, ülkemizde faaliyet gösteren özel sektörün Ar-Ge alt yap s oluflturulmufl, çok say da Ar-Ge personeli çal flt ran ve ülkemizin GSYH deki Ar-Ge pay na katk da bulunan büyük iflletmelerin bu çal flmalar n daha da gelifltirmeleri ve kendi teknolojilerini üretmelerine imkan sa lanm flt r. Ancak ülkemizin 2023 hedeflerine ulaflmas için Ar-Ge faaliyetlerine daha da ivme kazand rmak gerekmektedir. Yapaca m z düzenleme ile Ar-Ge merkezlerine yönelik 50 tam zaman eflde er Ar-Ge personeli istihdam koflulunu sektörel ihtiyaca göre 30 a kadar indirme ve sektörler itibar yla farkl laflt rma yapma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilecek. Bu sayede daha fazla Ar-Ge merkezinin kurulmas teflvik edilmifl olacak. Böylece bulundu u sektör itibar yla 50 Ar-Ge personeli çal flt rmas gerekmeyen, bu ifli 30 personelle de yürütebilecek olan merkezler de söz konusu desteklerden faydalanabilecek. fiimflek, söz konusu düzenleme ile ayr ca, daha fazla yerli yat r mc n n Ar-Ge merkezi kurmas ile yabanc yat r mc lar n Ar-Ge merkezlerini Türkiye ye tafl malar sa lanarak, ülkenin bölgede Ar-Ge üssü haline gelmesine katk sa lanaca na dikkati çekti. Öte yandan, gizlilik ve bilgi paylafl m gibi çeflitli nedenlerle temel ve klinik araflt rmalar n kalifiye çekirdek bir Ar-Ge personeli ile yürütüldü ü ilaç sektörü gibi özellikli olan ve bu ba lamda 50 tam zaman eflde er Ar-Ge personeli flart n sa lamas zor olan birçok sektörün de ülkede Ar-Ge merkezi kurmas n n da teflvik edilmifl olaca- n belirten fiimflek, Böylece katma de eri yüksek, ileri teknoloji gerektiren ve ithalat ba ml l yüksek olan bilgi ve teknoloji yo- un ürünlere yönelik Ar-Ge ve üretim faaliyetlerinin Türkiye de yo unlaflmas neticesinde, d fl ticaret aç n n azalt lmas ile cari aç kla mücadeleye de olumlu katk 7 sa lanm fl olacak diye konufltu. Di er bir düzenlemeyle de yat - r mc lar n vergisel destek ve teflviklerden yararlanmas hususunda s - k nt yaflad klar önemli bir konuya çözüm getirdiklerini belirten fiimflek, bu sayede ifl adamlar n n önünün daha da aç laca n ifade etti. fiimflek, söz konusu düzenlemeye iliflkin de flu bilgileri verdi: fiu anki mevzuat m za göre, sahte veya muhteviyat yan lt c belge kullananlar n, fiilin ifllendi i tarihten itibaren 6 y l süreyle hiçbir surette vergi teflvik ve desteklerinden yararlanamayaca hüküm alt na al nm flt r. Ayr ca söz konusu kiflilerin yat r m teflvik belgelerinin iptal edilece i ve sa lanan desteklerin geri al naca na iliflkin de bir düzenleme bulunmaktad r. Bu hükümler elbette gereklidir ancak baz durumlarda çok fazla miktarda belge al p veren bir iflletme, bilmeyerek dahi olsa çok küçük miktarda kay tlar na yans yan yan lt c bir belgeden dolay, çok büyük bir yat r m yapacak da olsa teflvik sisteminden 6 y l boyunca yararlanam yor. flte yap lacak düzenlemeyle bu tür küçük aksakl klar nedeniyle büyük yat r mlar n yap lmas n n önündeki engeller ortadan kald r lacak. Yat r mc aç - s ndan öngörülebilirlik sa lanm fl olacak ve ülkemizde daha fazla yat r m yap lmas teflvik edilmifl olacak. Maliye Bakan Mehmet fiimflek, cari aç kla mücadele kapsam nda ele ald klar di er bir alan n da cari aç a en çok neden olan enerji oldu unu bildirdi. Enerji ithalat n n, ülkenin önemli sorunlar ndan biri oldu unu ve bu konuda gerek yenilenebilir enerji gerekse de nükleer enerji alanlar nda önemli ad mlar n at ld - n an msatan fiimflek, Maliye Bakanl olarak bunlara ilaveten bir düzenlemeyi daha hayata geçirmek üzere olduklar n aç klad. fiimflek, geçti imiz ay yürürlü e giren Elektrik Piyasas nda Lisanss z Elektrik Üretimine liflkin Yönetmelikle baz tesislerin lisans alma yükümlülü ünden muaf tutuldu unu söyledi. fiimflek, yap lacak yeni düzenlemenin ise flunlar içerece ini kaydetti: Bu kapsamda, devletin hüküm ve tasarrufu alt ndaki yerler ile Hazinenin özel mülkiyetindeki tafl nmazlar üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal lisanss z elektrik tesisi kurmak amac yla irtifak hakk (20-30 y l kiralama hakk ) tesisi veya kullanma izni verilmesi ifllemlerine iliflkin olarak bir tebli haz rlad k. Bu sayede yat - r mc lar taraf ndan ön izin dönemi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde yenilenebilir enerji kaynaklar na dayal üretim tesislerinden kurulu gücü 500 kilovata kadar olanlar için 20 y la kadar, kurulu gücü 500 kilovat ile 1 megavat aras nda olanlar için ise 30 y la kadar kullanma izni verilecek veya irtifak hakk tesis edilecek. Böylelikle yerli kayna m z artacak ve enerji ithalat m z azalacak. Bu da cari aç n azalt lmas - na direkt etki yapacak. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi 23 Kas m 2013 Krizi atlatan ngilizler 2014 y l nda tatile ç kacak Ekonomik krizi atlatan ve ülkenizde tatil yap n kampanyas n sonland ran ngiltere'deki bu geliflme Türkiye'nin 2014 rezervasyonlar na büyüme olarak yans d. MU LA - Tur operatörleri verilerine göre ngiltere pazar ndan Türkiye'ye gelecek turist say s nda yüzde 7 art fl oldu. Fethiye Turistik Otelciler Birli i Baflkan (FETOB) Yavuz Toruno ullar, sezon öncesine kadar bu art fl n çift haneli rakamlara ç kar labilece ini söyledi. Turizm sektörünün en önemli organizasyonlar ndan biri olarak gösterilen World Travel Market (WTM) Uluslararas Turizm Fuar ngiltere'nin baflkenti Londra'da yap ld. Fuarda Fethiye'yi temsil eden FETOB üyeleri ilçeye yüzleri gülerek döndü. Tur operatörleri Tomas Cook, TU, Jet-Tur Holidays ve Travel Public ile görüflen heyet 2014 y l için ngiltere'den müjdeli haberler getirdi. ngiltere'nin Türkiye'ye bu y l ayr bir yaklafl m sergiledi ini söyleyen FE- TOB Baflkan Yavuz Toruno ullar, tur operatörlerinin 2014 y l için yüzde 7 oran nda büyüme yafland n belirtti ini kaydetti. Hem bölge hemde ülke için bu rakamlar n sevindirici oldu unu anlatan Toruno ullar, bu rakam n çift haneli olmas nda hiç bir engel bulunmad n aç klad. Toruno ullar Bölgemize gelen turistlerin yüzde 60' n ngilizler oluflturuyor. Sezon bafl nda ola an üstü bir durumla karfl laflmazsak Gemi adamlar s nava girmeden ROC belgesi alabilecek ZM R - Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Deniz ile çsular Düzenleme Genel Müdürlü- ü taraf ndan 18 Kas m 2013 tarihinde yay mlanan 2013/246 say l uygulama talimat yla s n rl vardiya zabiti ve üstü yeterlilik belgesine sahip gemiadamlar, kursa gitmeden ve s navlara girmeden Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) belgesi alabilecek. MEAK DTO zmir fiube Baflkan Yusuf Öztürk, söz konusu talimat n ROC belgesi almak isteyen gemiadamlar na büyük kolayl k sa layaca n söyledi. Özellikle liman ve kabotaj seferi bölgesinde FETOB Baflkan Yavuz Toruno ullar çift haneli rakamlarla ngiliz pazar nda büyümeyi gerçeklefltirmifl olaca z. Rakip olarak görmüfl oldu umuz Yunanistan ve spanya da ngiliz pazar nda ayn flekilde bir büyüme gerçeklefltirmekteler. Burada iki fley ortaya ç k yor. Türkiye her fleye ra men büyümesini devam ettiriyor ama bu tüketicinin nereden geldi ini do ru analiz etmek gerekiyor. Analiz ettikten sonra bu büyümeyi bizimde sabitlememiz gerekiyor. Bu büyümenin ana sebebi Do a Akdeniz ülkelerinde süren olaylar ve güvensizlik ortam. Bunun ötesinde ise baflka verilerinde oldu unu düflünüyorum. Sektör olarak baflta bakanl - m z n bunu incelemesi gerekiyor. dedi. Pazardaki büyümeye Fethiye'nin haz r olabilmesi için yeni yat r mlara ihtiyaç oldu unu da ifade eden FETOB Baflkan, ilçeye yap lacak yeni otellerin müjdesini verdi. TU ile Barut grubunun ortaklafla olarak Fethiye'ye 5 y ld zl 2 otel yapaca n bu otelin yatak çal flan düflük yeterlilikte zabitan s - n f gemiadamlar bak m ndan ROC ehliyetinin ciddi bir maddi külfet oluflturdu unu aktaran Öztürk, oda yönetim kurulu olarak meseleyi Müsteflar Yard mc s Suat Hayri Aka ve bürokrat ekibine aktard klar n, kendilerinin de çözüm için hareket etti ini belirtti. Yürürlükteki Gemiadamlar Yönetmeli i gere i bütün seviyelerde yeterlilik belgesine sahip güverte zabiti ve kaptan n, haberleflme yeterlilik belgesi olarak en az ROC'a sahip olmas gerekti ini hat rlatan Öztürk, Bu belge, ancak idare taraf ndan tan mlanm fl ve zorunlu k l nm fl e itimlerin al nmas n müteakip Gemiadamlar S nav Merkezi (GASM) taraf ndan yap lan s - navlarda baflar l olmalar halinde veriliyor. Bu da kurs ve s nav ücreti bak m ndan maddi yük getiriyor. Bu yüzden kurs ve s navlar için gemilerden ayr lmak zorunda kalan zabitan s n f gemiadamlar, s navlar geçmekte zorlan yor. Bakanl k, yay mlad talimatla s n rl vardiya zabitinden uzak yol kaptan na kadar binlerce gemiadam n ve bunlar istihdam eden gemi iflletmecisi firmay rahatlatt. de erlendirmesinde bulundu.(cha) kapasitesinin ise 2 bin olaca n anlatan Toruno ullar, otelin 2015 turizm sezonuna yetifltirilece ini aç klad. Çal fl bölgesinde gerçekleflecek yeni yat r mlara Özyer grubunun da yeni bir otelle destek verece ini belirten Yavuz Toruno ullar, ngiliz pazar ndaki tur operatörleri Fethiye ve civardaki yeni yat r mlar yak ndan takip etmekteler. Yeni ve nitelikli yat r mlara ilgi duymaktalar. Bu tür yeni tesisler ve yat r mlar oldu u takdirde bizimle her türlü iflbirli inin alt n çizdiler. Antalya da arz fazlas var ve her y l yap lan yeni 20 bin yatak kapasitesi var. Bodrum un sezonsal durumu ortada yerel turist hakim. Haliyle odakland klar bölge bizim bölgemizdir. Bu konuda çal flmalar yapmam z gerekmektedir. dedi. FETOB Baflkan yavuz Toruno- ullar, Gezi olaylar sonras nda bir müddet duraklama geçiren ve sonras nda hareketlenen turizm sezonunu da de erlendirdi. Sezon bafl nda yaflanan olumsuzluklara ra men 2013 turizm sezonunun güzel geçti ini kaydeden Toruno ullar, kaybediliyor denen sezonun iyi bir flekilde bitirilmesinin turizmciler ad na sevindirici oldu unu aç klad.(cha)

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s

H SARCIKLIO LU ndan AB ye AD L OL ça r s GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ODTÜ de, deprem testi için köprü infla edildi HABER 18 DE HABER 17 DE 14 fiubat 2014 CUMA

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29

deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz deal evlilik yafl kad nlarda 24, erkeklerde 29 Araflt rmaya kat lanlara, yapt klar ilk

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti

Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, geçen y l 10 ülkeyi ziyaret etti 4 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yerel seçime 25

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu

Türkiye, art k alan de il, veren el oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, art k alan de il, veren el oldu 30 EK M 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr 90. y l coflkuyla

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ÇANKAYA n n kumbaras doluyor HABER 17 DE 4 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Çankaya Belediyesi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

H LEL GIDA satana hapis

H LEL GIDA satana hapis GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Alo 147 ye talep ya yor 2 KASIM 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Ankara'da doland r c l k operasyonu

Detaylı

Asayifl berkemal de il!..

Asayifl berkemal de il!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Asayifl berkemal de il!.. Yurt genelinde polisin sorumluluk sahas nda, geçen sene bin 233

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor

Türkiye yi kurak bir y l bekliyor HABER 17 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye'de 2014 y l nda ya fllarda yüzde 25 ile 50 oran nda azalma meydana

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR

Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Nakliye uça C-130 UÇUfiA HAZIR 1 HAZ RAN 2013 CUMARTES TA Genel Müdürü Muharrem Dörtkafll,

Detaylı