BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar"

Transkript

1 BİREYSEL PORTFÖYLERİN VE KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARININ PERFORMANS SUNUMUNA, PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDİRME VE DERECELENDİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı bireysel yatırımcılara ve kolektif yatırım kuruluşlarına ait portföylerin, kamuya ilan edilerek veya yatırımcıya birebir sunulmak üzere ilan edilmeksizin performanslarının sunum esasları ile performansa dayalı ücretlendirme ve derecelendirme faaliyetlerine ilişkin esasları belirlemektir. (2) Basın yayına yetkili kuruluşlar tarafından sunulan kolektif yatırım kuruluşları getiri oranları ile belirli bir yatırımcı grubu hedef alınmaksızın kamuya açık elektronik ortamda sunulan kolektif yatırım kuruluşlarının getiri oranları bu Tebliğ kapsamında değildir. Ancak bu fıkra kapsamında yapılacak sunumlarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dayanak MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 nci, 48 inci, 52 nci ve 128 inci maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 3 - (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bireysel yatırımcılar: Kolektif yatırım kuruluşları dışında kalan ve yetkili kurumlardan portföy yönetim hizmeti alan kişi ve kurumları, b) Eşik değer: Karşılaştırma ölçütü belirlenmeyen portföylerin getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılan yüzdesel değeri, c) Kamuyu aydınlatma dokumanı: İzahname, ihraç belgesi ve yatırımcı bilgi formunu, ç) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nu, d) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformu nu, e) Karşılaştırma ölçütü: Portföyün getirisinin kıyaslanmasını sağlayan endeks veya endeksler ile yatırım stratejisine uygun olarak belirlenecek ve Kurulca uygun görülecek referans getiri oranlarını, f) Kolektif yatırım kuruluşları: Girişim sermayesi yatırım fonları ve ortaklıkları, gayrimenkul yatırım fonları ve ortaklıkları hariç olmak üzere, Kanun kapsamında kurulan yatırım fonlarını ve yatırım ortaklıklarını, g) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu nu,

2 ğ) Portföy: Para ve sermaye piyasası araçları ve kıymetli madenlerden oluşan varlık ve işlemlerin tümünü, h) Portföy değeri: Portföydeki varlıkların ve işlemlerin Kurul düzenlemelerinde ve portföy yönetim sözleşmelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde değerlenmesi neticesinde bulunan değeri, ı) Portföy dönemi: Bu Tebliğde geçen performans sunum dönemi ve performansa dayalı ücretlendirme dönemini, i) Portföyün net varlık değeri: Portföy değerine, alacakların ve diğer varlıkların eklenmesi ve borçlar ile yükümlülüklerin düşülmesi suretiyle bulunan değeri, j) Toplam değer: Kolektif yatırım kuruluşlarının portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle bulunan değeri, k) Yetkili kurum: Portföy yönetim şirketi, aracı kurum ile yatırım ve kalkınma bankalarını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Portföylerin Değerlemesine, Getirinin Hesaplanmasına, Karşılaştırma Ölçütüne ve Eşik Değere İlişkin Esaslar Portföylerin değerlemesi MADDE 4 - (1) Portföy yönetim sözleşmesi ile kolektif yatırım kuruluşlarının esas sözleşme, içtüzük ve kamuyu aydınlatma belgelerinde aksi belirtilmedikçe portföylerin günlük olarak değerlenmesi esastır. Portföy getiri oranının hesaplanması MADDE 5 - (1) Portföy getiri oranı performans dönemi sonundaki portföy toplam değerindeki değişimin yüzde cinsinden ifadesidir. Portföyün getiri oranının hesaplanmasında, Tebliğin 1 nolu ekinde yer verilen zaman ağırlıklı getiri oranı yöntemi kullanılır. (2) Kolektif yatırım kuruluşları için getiri oranının hesaplanmasında birim pay başına toplam değer esas alınır. Portföyün nispi getiri oranının hesaplanması MADDE 6 - (1) Portföyün nispi getiri oranı; performans dönemi sonu itibarı ile hesaplanan portföyün getiri oranından karşılaştırma ölçütünün getiri oranının veya eşik değerin çıkarılması sonucu bulunacak pozitif ya da negatif yüzdesel değerdir. Karşılaştırma ölçütünün ve eşik değerin belirlenmesi MADDE 7 - (1) Karşılaştırma ölçütü; kolektif yatırım kuruluşunun türü dikkate alınarak izahnamede veya ihraç belgesinde yer verilen yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlık ve işlemlerin niteliklerine uygun şekilde, tek bir endeks veya endekslerin ağırlıklandırılması yoluyla belirlenebileceği gibi yatırım stratejisine uygun olan ve Kurulca uygun görülecek referans getiri oran veya oranları olarak da belirlenebilir.

3 (2) Portföyde yer alan varlıklardan bağımsız olarak döviz, enflasyon gibi endeksler kullanılamaz. Ancak bu tür kriterlerin dönem içerisindeki getiri oranlarına performans sunum raporlarında yer verilebilir. (3) Portföy yöneticiliği hizmeti verilen bireysel yatırımcılar,yabancı kolektif yatırım kuruluşları ve yurtdışında yerleşik kişilerin portföyleri ile Türkiye de kurulmuş serbest yatırım fonları ve özel fonlar için karşılaştırma ölçütü belirlenebileceği gibi eşik değer de belirlenebilir. (4) Karşılaştırma ölçütü olarak yurtiçinde veya yurtdışında genel kabul görmüş ve yaygın olarak kullanılan piyasa endeksleri kullanılır. Bu endeksler dışında Kurulca uygun görülen başka endekslerin de kullanılması mümkündür. (5) Bu Tebliğde tanımlanan karşılaştırma ölçütünün belirlenemediği durumlarda kolektif yatırım kuruluşlarının getirisinin kıyaslanmasında eşik değer kullanılabilir. Eşik değer portföyde yer alan varlıklardan bağımsız olarak belirlenebilir ve sabit ve/veya değişken unsurlardan oluşabilir. Eşik değerin belirlenmesinde, bir yatırım aracı veya işleminin getirisi referans olarak alınabilir veya bağımsız olarak sabit bir yüzdesel değer olarak belirlenebilir. Eşik değer, gösterge tahvilin performans dönemindeki bileşik faizinden düşük olamaz. (6) Karşılaştırma ölçütünün ve eşik değerin hesaplanmasına ilişkin açıklama ve örnekler Tebliğin 2 numaralı ekinde yer almaktadır (7) Portföy yönetim sözleşmesinde ve kolektif yatırım kuruluşlarının kamuyu aydınlatma dokümanlarında karşılaştırma ölçütünün veya eşik değerin belirlenme esaslarına yer verilir. Performans sunum dönemi MADDE 8 - (1) Kamuya ilan edilecek sunumlar son 10 yıl için Ocak-Aralık dönemini kapsayan yıl bazında yapılır. Cari yıl içindeki sunumlar ise aylık dönemler itibari ile yapılabilir. Dönem başı olarak ay arasında yer alan herhangi bir gün seçilemez ve cari yıl içindeki ara dönemlerde hesaplanan getiriler yıllığa çevrilemez. On yıldan kısa süreli portföyler için ilk halka arz tarihi veya başlangıç tarihinden sonrası için hesaplama yapılır. (2) Performans sunum dönemi içerisinde kolektif yatırım kuruluşlarının yatırım stratejisinin değiştirilmesi durumunda yıllık bazda performans sunumu yeni yatırım stratejisi değişikliğini izleyen ilk takvim yılından itibaren yapılabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Performansa Dayalı Ücretlendirme Dönemi ve Performansa Dayalı Portföy Yönetim Ücretine İlişkin Esaslar Performansa dayalı ücretlendirme dönemi MADDE 9 - (1) Portföy yönetim sözleşmesi ve kamuyu aydınlatma dokümanlarında farklı şekilde belirlenmediği sürece portföyün hesap dönemi aynı zamanda performansa dayalı ücretlendirme dönemidir. (2) Kamuyu aydınlatma dokümanlarında hüküm bulunması şartıyla, fona veya değişken sermayeli yatırım ortaklığına iade edilen katılma payları veya paylar üzerinden de performans ücreti tahsil edilebilir.

4 Performansa dayalı portföy yönetim ücreti MADDE 10 - (1) Performansa dayalı portföy yönetim ücreti ile ilgili esaslara ve hesaplama örneklerine portföy yönetimi sözleşmesi ile kolektif yatırım kuruluşlarının kamuyu aydınlatma dokümanlarında açıkça yer verilmesi zorunludur. Performansa dayalı portföy yönetim ücreti alınmasına ilişkin esaslar MADDE 11 - (1) Performansa dayalı portföy yönetim ücreti nispi getiri üzerinden tahakkuk ettirilir. (2) Performansa dayalı portföy yönetim ücreti; yatırım fonları ve değişken sermayeli yatırım ortaklıklarında fon ve ortaklığın yatırımcılarından, menkul kıymet yatırım ortaklıklarında ise ortaklık portföyünden tahsil edilir. (3) Kolektif yatırım kuruluşlarında performansa dayalı portföy yönetim ücretinin tahakkuk ettirilebilmesi, yüksek su izi değerinin de aşılmış olması zorunludur. Bu durumda nispi getirinin hesaplanmasında yüksek su izi değeri dikkate alınır. Yüksek su izi değerinin ve bu fıkra kapsamındaki nispi getirinin hesaplanmasına ilişkin örnekler Tebliğin 3 numaralı ekinde yer almaktadır. (4) Yüksek su izi değeri, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının yatırımcılarının her bir yatırımı için ayrı ayrı tespit edilir. Bir yatırımcı için ilk yüksek su izi değeri yatırımcının katılma payı veya pay satın alma fiyatıdır. Menkul kıymet yatırım ortaklıklarında ise, yüksek su izi değeri ortaklık portföyü için ve birim pay başına toplam değer dikkate alınarak belirlenir. (5) Yüksek su izi değeri performans ücreti alınan dönemler itibari ile performans ücretine esas olan birim pay başına toplam değer dikkate alınarak güncellenir. (6) Kolektif yatırım kuruluşlarında performansa dayalı portföy yönetim ücretine ilişkin yapılacak hesaplamalarda İlk Giren İlk Çıkar yöntemi uygulanır. Performansa dayalı portföy yönetim ücreti yatırımcıdan tahsil edilir. (7) Kurul, kolektif yatırım kuruluşu türü bazında yüksek su izi değeri uygulamasına ilişkin farklı esaslar belirleyebilir. (8) Performansa dayalı ücretlendirme için yapılacak hesaplamalarda, bireysel portföyler kapsamında nispi getiri için zaman ağırlıklı getirinin yanı sıra, açıklaması Tebliğin 1 numaralı ekinde yer alan para ağırlıklı getiri de kullanılabilir. (9) Ücretlendirme, sadece sabit, sabit ve değişken veya sadece değişken olabilir. (10) Kurul, kolektif yatırım kuruluşu türü bazında performansa dayalı portföy yönetim ücreti oranına ilişkin üst sınır belirleyebilir. (11) Para piyasası fonları, kısa vadeli borçlanma araçları fonlarının ve koruma amaçlı ve garantili fonların yatırımcılarından performansa dayalı portföy yönetim ücreti alınamaz. (12) Performansa dayalı portföy yönetim ücreti alınabilmesi için yatırımcı bazında takibi sağlayacak teknik alt yapının oluşturulması zorunludur. Ücrete ilişkin hesaplamayı kurucu kendi yapabileceği gibi bu hususta dışarıdan hizmet alınması da mümkündür.

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Performansa İlişkin İlan ve Reklam Esasları Genel Esaslar MADDE 12 - (1) Performansa ilişkin ilan ve reklamlarda, ölçeklerde farklılık yaratmak suretiyle görsel olarak yatırımcıyı yanıltıcı grafik ve şekiller kullanılamaz. Kolektif yatırım kuruluşları ile yetkili kurum hakkında en iyi, en güvenilir, en sağlam ve buna benzer subjektif ve abartılı bir imaj yaratmaya yönelik ifadelere yer verilmez. Getiri oranına ve performans sunumuna ilişkin esaslar ile sunuşa ilişkin raporlama standardı MADDE 13 - (1)Performans sunumuna ilişkin raporlarda aşağıda yer alan asgari hususların bulunması şarttır. a) Kolektif yatırım kuruluşları için halka arz ve/veya portföy yönetimine başlangıç tarihi, bireysel yatırımcılar içinse portföy yönetimine başlangıç tarihi, b) Portföyün yatırım stratejisi bilgisi ve risk bilgisi, c) Reklam veya ilanın yer aldığı ana metinde kullanılan harf karakteri boyutundan küçük olmamak üzere Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. ifadesi, ç) Portföy yönetiminde varsa kredi kullanımı hakkında bilgi, d) Portföyün toplam değeri, portföy dağılımı ve paylar için sektörel dağılım bilgileri, e) 5 inci maddede yer alan esaslar çerçevesinde hesaplanan getiri oranları, f) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün getirisinin performans dönemi içerisindeki standart sapması, g) Portföyün riske göre düzeltilmiş getiri oranı, ğ) Getiri oranını etkileyen piyasa koşulları, portföy yöneticilerindeki değişiklikler, sermaye artırımları ve benzeri hususlar, h) Karşılaştırma ölçütünün veya eşik değerin nasıl belirlendiğine ilişkin bilgi, ı) Uygun karşılaştırma ölçütü bulunamamışsa buna ilişkin açıklama, i) Varsa yatırım stratejisinin değişimi ile birlikte karşılaştırma ölçütünde yapılan değişiklik hakkında bilgi, j) Varsa portföy ile seçilen karşılaştırma ölçütünün para birimleri arasındaki farklılık hakkında bilgi,

6 k) Kullanılan endeks ile portföyün vergisel ve diğer giderler açısından karşılaştırılması hakkında bilgi. (2) Sunuşa ilişkin raporlamalar bu Tebliğin 4 numaralı ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanır. (3) Portföyün getiri oranlarının sunumunda kullanılan dönemlerle karşılaştırma ölçütünün ve bir yatırım aracı veya işleminin referans alındığı eşik değerin dönemleri aynı olmalıdır. (4) Portföyü oluşturan varlıkların getiri oranlarının ayrı ayrı sunulmak istenmesi halinde, getiri oranını teşkil eden varlık grubunun portföy içerisindeki oranı da açıklanır. Portföy değerleri toplam değer cinsinden ifade edilirken portföy değerinde yer almayan varlıklar getiri oranı açıklanmak istenen varlığa oransal olarak dağıtılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin açıklamalara Tebliğin 4 numaralı ekinde yer verilmiştir. (5) Bu Tebliğde belirlenen esaslara uygun bir performans sunum raporunun hazırlanmamış olması halinde, ilan ve reklamlarda performans bilgisi verilemez. Sorumluluk ve bağımsız denetime ilişkin esaslar MADDE 14 - (1) Performans sunumlarında yer alan bilgilerin doğruluğu ile bu Tebliğe uygunluğundan sunuş raporlarını hazırlayan yetkili kurum sorumludur. (2) Kurul, kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin sunumların Tebliğe uygunluğunun bağımsız denetim kuruluşlarınca tespitini isteyebilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Derecelendirme faaliyetine ilişkin esaslar Genel Esaslar MADDE 15 - (1) Derecelendirme faaliyeti; bu maddede belirtilen ilke ve esaslar çerçevesinde kamuya tarafsız bilgi vermek amacıyla, kolektif yatırım kuruluşlarının, performansları dikkate alınarak değerlendirilmesidir. (2) Derecelendirme faaliyeti ancak Kurulca uygun görülen kurumlar tarafından gerçekleştirilebilir. (3) Derecelendirme faaliyetine ilişkin bedel kolektif yatırım kuruluşunun kurucusu ya da yöneticisi tarafından veya kolektif yatırım kuruluşlarının portföyünden karşılanamaz. (4) Derecelendirme faaliyetini gerçekleştiren kurum ile kolektif yatırım kuruluşu arasında herhangi bir ilişkinin olmaması gerekmektedir. (5) Derecelendirme faaliyeti yapılırken aşağıdaki esaslara uyulması şarttır. a) Derecelendirme faaliyeti kolektif yatırım kuruluşlarına ilişkin bu Tebliğ de belirtilen performans sunum kriterlerinin en az birinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilir. b)derecelendirme yöntemine ve derecelendirmede esas alınan kriterlere ilişkin olarak genel bilgilerin kamuyla paylaşılması zorunludur.

7 c)derecelendirmede kolektif yatırım kuruluşları belirli kategorilere ayrılır. Kategoriler belirlenirken kolektif yatırım kuruluşlarının stratejileri, türleri veya portföy sınırlamaları gibi hususlardan bir veya birkaçı dikkate alınabilir. Kategorilerin belirlenmesinde kolektif yatırım kuruluşlarının sadece türünün kullanılması halinde başta türev araç kullanımları olmak üzere yatırım stratejilerinin ve kolektif yatırım kuruluşlarının net pozisyonlarının dikkate alınması gerekmektedir. ç) Gerek kategorilerin belirlenmesinde gerekse de derecelendirme yönteminde, portföy büyüklüğü veya kuruluşundan itibaren geçen sürenin uzunluğu gibi kolektif yatırım kuruluşlarının performansına doğrudan etki etmeyen faktörlerin kullanılmaması gerekmektedir. d) Derecelendirme sonucu verilen notların sunumlarında puanlama, simgeleme, harf veya Kurulca uygun görülen diğer göstergeler kullanılabilir. e) Derecelendirme notlarının belirli sürelerde revize edilmesi gerekmektedir. f) Derecelendirme notlarına ilişkin sunumların, derecelendirme yönteminin yanıltıcı olabilecek yönlerine ve sınırlayıcı etkenlere ilişkin kritik bilgileri içermesi gerekmektedir. Derecelendirmenin ilan ve reklamlarda kullanımına dair esaslar MADDE 16 - (1) Kolektif yatırım kuruluşlarının yaptıkları ilan ve reklamlarda derecelendirme bilgisinin kullanılması halinde, bu reklam ve ilanlarda asgari olarak aşağıdaki hususlara yer verilmesi gerekir: a) Derecelendirme faaliyetini yapan gerçek veya tüzel kişinin adı/unvanı, b) Derecelendirme yapılan dönemin süresi ve başlangıç-bitiş tarihleri, c) İlgili kolektif yatırım kuruluşunun içinde yer aldığı kategori ile derecelendirmede kullanılan gösterge ve buna ilişkin açıklama. (2) Reklam ve ilanlarda birden fazla kişi, kurum veya kuruluşun derecelendirme sonuçlarına yer veriliyorsa, reklam ve ilanlara konu olan kolektif yatırım kuruluşlarının her birinin farklı kurumlar tarafından yapılan derecelendirme sonucundaki durumu da açıklanır. ALTINCI BÖLÜM Diğer Hükümler Kaldırılan Hükümler MADDE 17 - (1) Bu Tebliğ in yayımından önce, 21/1/2003 tarihli ve sayılı sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış Seri:V, No:60 sayılı Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ in yayımından önce yürürlükte olan portföy yönetim sözleşmeleri ile Kurulca onaylanmış esas sözleşme, içtüzük ve kamuyu aydınlatma dokümanlarının Tebliğ in yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde bu Tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirilmesi zorunludur.

8 Yürürlük MADDE 18 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 19 - Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

9 EK/1 ZAMAN-AĞIRLIKLI GETİRİ ORANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Portföy getirisinin portföye yönelik nakit akımlarının hesaplamalar üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf eden zaman ağırlıklı getiri yöntemi ile hesaplanması zorunludur. Nakit giriş çıkışlarının olmadığı zamanlarda Basit Getiri Oranı hesaplaması aşağıdaki gibidir: G = (DSD DBD) / DBD, G= Dönem boyunca kazanılan getiri oranı, DSD =Dönem sonu piyasa değeri, DBD = Dönem başı piyasa değeri Dönem boyunca kazanılan getiri oranı (G); portföy piyasa değerindeki değişiklik değerinin (DSD-DBD) portföyün dönem başındaki piyasa değerine (DBD) bölünmesiyle bulunur. DSD ve DBD piyasa değerleri olup, DSD dönem süresince kazanılan gelirleri (temettü, faiz vs.), DBD ise önceki dönem içerisinde kazanılan gelirleri içerir. Bu formül, portföy değerindeki büyüme veya küçülmeyi, hem sermaye kazancı hem de gelir unsurunu dikkate alarak portföyün başlangıç değerine oranlamak suretiyle ölçer. Ancak, bu formülde nakit giriş-çıkışlarının dikkate alınmaması yanıltıcı olmaktadır. Bu durumda portföy getirisinin ölçülmesinde en doğru yaklaşım nakit hareketinin olduğu gün portföyün piyasa değerinin ölçülmesidir. Bu şekilde alt dönemler (iki nakit hareketi arasındaki dönem) için yukarıdaki formüle göre getiri oranının hesaplanması ve söz konusu getiri oranlarının birikimli hale getirilmesi gerekir. Bu yöntem Zaman Ağırlıklı Getiri Oranı olarak adlandırılmaktadır. Günlük değerlemeye dayanan zaman-ağırlıklı ortalama kullanıldığında nakit akışlarının gün başında veya gün sonunda yapıldığı kabul edilir. Ayrıca getiri oranının hesaplanmasına ilişkin varsayımlar hakkında bilgi verilir. Aşağıdaki örneklerde her iki durum için nakit akışları olan bir portföyde zaman-ağırlıklı getiri oranı hesaplaması gösterilmektedir.

10 Tarih Önceki Gün Sonu Piyasa Nakit Girişi Nakit Girişi Sonrası (Gün Başı) Piyasa Gün Sonu Piyasa Günlük Getiri Oranı Birikimli Getiri Oranı 01/06/ (940/1000)-1 = [1+(-0.060)] -1 = /06/ (1025/990)-1 = [(1+(-0.060))*( )] -1 = /06/ (960/925)-1 = [(1+(-0.060))*( )*( )] -1 = /06/ (950/910)-1 = [(1+(-0.060))*( )*( )*( )] -1 = Tarih Önceki Gün Sonu Piyasa Gün Sonu Piyasa Nakit Girişi (Gün Sonu) Nakit Girişi Sonrası Piyasa Günlük Getiri Oranı Birikimli Getiri Oranı 31/05/ = - = - 01/06/ (940/1000)-1 = [1+(-0.060)] -1 = /06/ (1025/990)-1 = [(1+(-0.060))*( )] -1 = /06/ (960/925)-1 = [(1+(-0.060))*( )*( )] -1 = /06/ (950/910)-1 = [(1+(-0.060))*( )*( )*( )] - 1 = G getiri oranı, Sn alt dönem getiri oranı iken;

11 G = [(1+S1)*(1+S2)*(1+S3)*...(1+Sn)] 1 = (0,940 x x x 1.044) 1 = = %5,4 Birikimli getiri oranını elde etmek için, alt dönemlerin getiri oranlarını ilişkilendirmek gerekir. Bu yöntem alt dönem getiri oranlarına 1 eklenerek bulunan rakamların çarpımından 1 çıkarılmasını içerir. Yukarıdaki örneklerde günlük nakit akışı söz konusu olduğundan, alt dönem 1 gündür ve dönem sonundaki birikimli getiri oranı %5,4 tür. Nakit giriş-çıkışlarını dikkate almadan dönem başı ve dönem sonu toplam portföy değerleri üzerinden hesaplanan basit getiri oranı ise hatalı olarak üç gün için -%5 lik bir getiri göstermektedir Basit Getiri Oranı = = = - %

12 PARA-AĞIRLIKLI GETİRİ YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Portföyün performansının sunumunda zaman ağırlıklı getiri oranı yönteminin uygulanması zorunlu olmakla beraber, para ağırlıklı getiri yöntemi ile portföyün nisbi getirisinin tutar olarak hesaplanması ve ücretlendirme için yapılacak hesaplamalarda bu yöntemin kullanılması mümkündür. Bu yöntemde alt dönemler (iki nakit hareketi arasındaki dönem) itibariyle portföyün gerçekleşen getiri tutarı ile portföy karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile değerlendirilse idi ulaşılacak olan getiri tutarı karşılaştırılmakta ve aradaki fark nisbi getiri tutarı olarak ifade edilmektedir. Aşağıdaki para ağırlıklı getiri yöntemi ile nisbi getiri tutarı hesaplanmasına ilişkin bir örnek yer almaktadır. Gün Başı Piyasa Nakit Girişi (Gün Başı) Nakit Girişi Sonrası Gün Başı Piyasa Gün Sonu Piyasa Günlük Getiri Oranı Birikimli Getiri Oranı Karşılaştırma Ölçütünün Önceki Gün Sonu (Endeks) Karşılaştırma Ölçütünün Gün Sonu (Endeks) KÖ Günlük Getiri Oranı KÖ İle Değerlendirilse Gün Başı Piyasa Nakit Girişi (Gün Başı) Nakit Girişi Sonrası Gün Başı Piyasa KÖ İle Değerlendirilse Portföyün Ulaşacağı Tutar 01/06/13 0 1,000 1, ,600 1, ,000 1, /06/ ,080 1, ,585 1, ,091 1,060 03/06/13 1, ,250 1, ,540 1, , ,260 1,251 04/06/13 1,240 1,000 2,240 2, ,530 1, ,251 1,000 2,251 2,296 05/06/13 2, ,790 2, ,560 1, , ,796 2,867 06/06/13 2, ,960 3, ,600 1, , ,967 2,986 Portföy nakit giriş ve çıkışları yaşanarak dönem sonunda TL değerine ulaşmıştır. Portföy karşılaştırma ölçütü ile aynı oranda getiri getirse ve aynı nakit giriş ve çıkışları yaşansa idi ulaşacağı değer TL olacaktı. Bu durumda portföyün nisbi getiri tutarı 3, = 24 TL olarak hesaplanmaktadır.

13 KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜNÜN VE EŞİK DEĞERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR EK 2 Karşılaştırma Ölçütü: Yönetilecek portföyün yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlık ve işlemlerin niteliklerine uygun şekilde bir Karşılaştırma Ölçütü seçilmelidir. Karşılaştırma ölçütü portföyün yapısına göre tek bir endeks olarak veya endekslerin ağırlıklandırılması yoluyla belirlenebilir. Farklı varlık türü içeren ve ağırlıkları dönem içinde değişebilen portföyler ve yatırım stratejisi değişen kolektif yatırım kuruluşları için karşılaştırma ölçütü bu değişikliklere paralel olarak değişiklik yapılmadan önce değiştirilmelidir. Karşılaştırma Ölçütünün Belirlenmesine İlişkin Örnek: Tanımı gereği bir hisse Fonu nun portföy değerinin asgari %80'i ortaklık paylarından oluşacaktır. Bu durumda karşılaştırma ölçütünün belirlenmesinde; a) Yatırım stratejisi ve yatırım yapılan varlıkların portföy içindeki ağırlığı dikkate alınarak sadece; BIST 100 endeksi karşılaştırma ölçütü olarak belirlenebilecektir. Bu durumda ilgili dönemde; K; Karşılaştırma ölçütünün getirisi, B; Borsa endeksinin getirisi iken; B; %15 ise; K= %15 olacaktır. b) Yine yatırım yapılan varlıkların portföy içindeki ağırlığı dikkate alınarak borsa endeksleri ile kamu borçlanma araçları endeksinin ağırlıklandırılması ile hesaplanacak değer karşılaştırma ölçütü olarak belirlenebilecektir. İlgili dönemde; K; Karşılaştırma ölçütünün getirisi, B 1; Borsa endeksi 1 getirisi, B2: Borsa endeksi 2 getirisi, D; DİBS endeksinin getirisi B1 : %15, B2 : %20, D: %5 ise; K= 0,50*(0,20)+ 0,40*(0,15)+0,10*(0.05) =%16,5 olacaktır. c) Belirli bir yatırım stratejisi gerektiren bir yatırım fonu kategorisinde bulunan tüm fonların ilgili dönemdeki ağırlıklı ortalama getirilerinin karşılaştırma ölçütü olarak belirlenebilir. Örneğin değişken fonların ilgili dönemdeki getirilerinin ağırlıklandırılmış ortalaması karşılaştırma ölçütü olarak belirlenebilir.

14 Eşik değer: Eşik değer sadece yatırım stratejisi itibarıyla karşılaştırma ölçütü belirlenemeyen portföyler için kullanılır. Eşik değer portföyde yer alan varlıklardan bağımsız olarak belirlenebilir ve sabit ve/veya değişken unsurlardan oluşabilir. Eşik değerin belirlenmesinde, bir yatırım aracı veya işleminin getirisi referans olarak alınabilir veya bağımsız olarak sabit bir yüzdesel değer olarak belirlenebilir. Eşik değer, gösterge tahvilin performans dönemindeki bileşik faizinden düşük olamaz. Eşik n Belirlenmesine İlişkin Örnek: Belirli bir yatırım stratejisi bulunmayan, çoklu varlık gruplarına yatırım yapan veya mutlak getiri hedefleyen yatırım fonları için esik değer : En büyük beş banka tarafından 1 yıl vadeli mevduat hesabı için verilen faiz oranlarının ortalaması En büyük beş banka tarafından 1 yıl vadeli mevduat hesabı için verilen faiz oranlarının ortalaması + %1 Döviz kuru değerindeki yüzdesel değişim %4 İlgili dönemde, fonun kamuyu aydınlatma dokümanlarında belirlenen esik değer %4, aynı dönemde gösterge tahvilin bileşik faiz oranı ise %5 olsun. Bu durumda, ayni dönemdeki eşik değer performansa dayalı ücretlendirmede %5 olarak dikkate alınacaktır.

15 EK 3 PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDİRME 1) KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ ve YÜKSEK SU İZİ Alış Tarihi Katılma Payı Adedi Alış Fiyatı Alış Tutarı Alış Tarihindeki Karşılaştırma Ölçütü Nominal Toplam

16 Tarih Yılsonu itibariyle elde kalan katılma payı adedi (A) Yılsonu Fon Fiyatı (B) Yılsonu Yılsonu itibariyle Karşılaştırma Ölçütü Nominal (C) Alış fiyatı veya En Son Performans Fon Fiyatı (D) Alış fiyatı veya En Son Performans Fon Getirisi (%) (E)=(B/D-1) Alış tarihi veya En Son Performans Karşılaştırma Ölçütü Nominal (F) Alış tarihi veya En Son Performans Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) (G)=(C/F-1) Göreceli Kar/Zarar (H)= [(E-G)*D*A] Perf. Ücreti Oranı (%) (I) Perf. Ücreti (TL) (İ)= H*I ,85% 200 2,50% % ,82% 210 2,44% % - Toplam Satış Tarihi Katılma Payı Adedi Satış Fiyatı Satış Tutarı *Yılsonu itibarıyla performans ücreti müşteri paylarının performans ücretine tekabül eden kısmının bozdurulması suretiyle tahsil edilmektedir.

17 Satış Tarihi Katılma Payı Adedi (A) Satış Fiyatı (B) Satış Tutarı Satış Tarihindeki Karşılaştırma Ölçütü Nominal (C) Alış fiyatı veya En Son Performans Fon Fiyatı (D) Alış fiyatı veya En Son Performans Fon Getirisi (%) (E)=(B/D-1) Alış tarihi veya En Son Performans Karşılaştırma Ölçütü Nominal (F) Alış tarihi veya En Son Performans Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) (G)=(C/F-1) Göreceli Kar/Zarar (H)= [(E-G)*D*A] Perf. Ücreti Oranı (%) (I) Perf. Ücreti (TL) (İ)= H*I ,70% 205 0,98% ,81 20% 2929, ,82% 205 0,98% 4.632,01 20% 926,40 Toplam , ,36 Satış Tarihi Katılma Payı Adedi Satış Fiyatı Satış Tutarı Satış Tarihindeki Karşılaştırma Ölçütü Nominal Toplam

18 Satış Tarihi Katılma Payı Adedi (A) Satış Fiyatı (B) Satış Tutarı Satış Tarihindeki Karşılaştırma Ölçütü Nominal (C) Alış fiyatı veya En Son Performans Fon Fiyatı (D) Alış fiyatı veya En Son Performans Fon Getirisi (%) (E)=(B/D-1) Alış tarihi veya En Son Performans Karşılaştırma Ölçütü Nominal (F) Alış tarihi veya En Son Performans Karşılaştırma Ölçütü Getirisi (%) (G)=(C/F-1) Göreceli Kar/Zarar (H)= [(E-G)*D*A] Perf. Ücreti Oranı (%) (I) Perf. Ücreti (TL) (İ)= H*I ,68% 207 1,93% 4.189,08 20% 837,82 Toplam ,08 837,82 Satış Tarihi Katılma Payı Adedi Satış Fiyatı Satış Tutarı Satış Tarihindeki Karşılaştırma Ölçütü Nominal Toplam

19 2- EŞİK DEĞER ve YÜKSEK SU İZİ Alış Tarihi Katılma Payı Adedi Alış Fiyatı Alış Tutarı Alış Tarihindeki Karşılaştırma Ölçütü Nominal Toplam Tarih Yılsonu itibariyle elde kalan katılma payı adedi (A) Yılsonu Fon Fiyatı (B) Yılsonu Eşik Değer (%) (C) Alış fiyatı veya En Son Performans Fon Fiyatı (D) Alış fiyatı veya En Son Performans Fon Getirisi (%) (E)=(B/D-1) Göreceli Kar/Zarar (F)= [(E-C)*D*A] Perf. Ücreti Oranı (%) (G) Perf. Ücreti (TL) (I)= F*G ,00% 104 3,85% % ,00% 110-1,82% % - Toplam

20 Satış Tarihi Katılma Payı Adedi Satış Fiyatı Satış Tutarı ,924 *Yılsonu itibarıyla performans ücreti müşteri paylarının performans ücretine tekabül eden kısmının bozdurulması suretiyle tahsil edilmektedir Katılma Payı Adedi Satış Fiyatı Eşik Değer (%) Alış fiyatı veya En Son Performans Fon Fiyatı Alış fiyatı veya En Son Performans Fon Getirisi (%) Göreceli Kar/Zarar Perf. Ücreti Oranı (%) Perf. Ücreti (TL) Satış Tarihi (A) (B) Satış Tutarı (C) (D) (E)=(B/D-1) (F)= [(E-C)*D*A] (G) (I)= F*G ,50% 108 3,70% ,61 20% 2367, ,50% 110 1,82% 1.765,98 20% 353,20 Toplam , ,12 Satış Tarihi Katılma Payı Adedi Satış Fiyatı Satış Tutarı Toplam

21 Satış Tarihi Katılma Payı Adedi (A) Satış Fiyatı (B) Satış Tutarı Eşik Değer (%) (C) Alış fiyatı veya En Son Performans Fon Fiyatı (D) Alış fiyatı veya En Son Performans Fon Getirisi (%) (E)=(B/D-1) Göreceli Kar/Zarar (F)= [(E-C)*D*A] Perf. Ücreti Oranı (%) (G) Perf. Ücreti (TL) (I)= F*G ,15% 112 2,68% 2957,91 20% 591,58 Toplam ,91 591,58

22 SUNUŞA İLİŞKİN RAPORLAMA STANDARDI EK/4 ABC PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN *.. AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU Bu bölüme yönetilen portföyün adı yazılmalıdır. ABC A.Ş. HİSSE SENEDİ FONUNA VEYA ABC YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER (Formun bu bölümü sadece yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları için kullanılacaktır) PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:**/**/**** 31/12/2013 Tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Fon Toplam Birim Pay Yatırımcı Sayısı Tedavül Oranı % Portföy Dağılımı YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Yatırım Stratejisi - Paylar %.. - Devlet Tahvili/ Hazine Bonosu -Ters Repo -Takasbank Para Piyasası İşlemleri Payların Sektörel Dağılımı %. %. %. Yatırım Riskleri - Enerji %. -Mali Kuruluşlar %. Portföy Yöneticileri Ahmet AK, Ayşe ÖZ, En Az Alınabilir Pay Adeti:. Adet

23 B. PERFORMANS BİLGİSİ PERFORMANS BİLGİSİ YILLAR Toplam Getiri (%) Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik değer (%) Enflasyon Oranı Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması 1 Bilgi Rasyosu Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Net Aktif Sunuma Dahil Portföyün Yönetilen Portföyler İçindeki Oranı% Yönetilen Tüm Portföyler Tutarı 1. yıl 2.yıl 3.yıl 4.yıl 5.yıl 6.yıl/ GRAFİK * Bu bölümde varsa grafiksel gösterime yer verilecektir. Performans sonuçlarını gösteren verilere yukarıdaki tabloda yer vermeksizin sadece grafiksel gösterime yer verilmez. 1 Bu sütun eşik değer belirleyenler için kullanılmayacaktır.

24 GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

25 C. DİPNOTLAR 1. Bu oran gerçekleşen karşılaştırma ölçütünün getirisi veya hedeflenen karşılaştırma ölçütünün getirisi olabilir. 2. Şirketin faaliyet kapsamına; (Şirketin portföy yönetim politikası, varsa uzmanlaşılan yönetim alanları ya da hedeflenen yatırımcı kitlesi) yer verilir. 3. Portföyün yatırım amacı, stratejisi ve risk bilgisine yer verilir. 4. Getiri oranı, net olarak hesaplanır. Ancak, istenirse brüt getiri oranı bilgisine de yer verilir. 5. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması bilgisine de yer verilir. Şirketin portföy ve portföy gruplarına ilişkin performans sonuçlarının tam listesi yatırımcının isteğine bağlı olarak sunulabilir. 6. Performans sunum döneminde varsa yatırım stratejisi değişiklikleri ve sıklığı bilgisine yer verilir. 7. Karşılaştırma ölçütünün portföyü ne kadar yansıttığı açıklanır. Portföyde olup, karşılaştırma ölçütünde yer almayan varlıklara ilişkin bilgi gerekçesi ile birlikte açıklanmalıdır. Uygun karşılaştırma ölçütü bulunamamışsa, bunun sebebi açıklanmalıdır. 8. Kullanılan endeks ve portföy hakkında stopaja tabi vergiler açısından bilgi verilir ve karşılaştırma yapılır. Yönetim ücretleri, saklama ücretleri ve diğer giderleri ile vergi düşülmeden önceki performans bilgisinin verilmesi tavsiye edilir. 9. Portföy grubu içerisinde yer alan portföylerin asgari ve azami büyüklükleri verilir. 10. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması verilir. D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR 1. Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı da verilebilir. 2. Yönetilen portföylerin strateji değişikliği halinde, getiri oranı değişiklik öncesi ve sonrası dönem olarak ayrı ayrı verilir. 3. Döviz kurlarındaki dönemsel getiriler verilebilir. 4. Hem portföy hem karşılaştırma ölçütü için izleme hatası, beta, süre gibi risk ölçümleri de verilebilir. 5. Yıllık getirilerin sapması standart sapma ile ölçülmüş olup, standart sapma tüm yıla ilişkin varlık ağırlıklı portföy getirileri arasındaki sapmayı ifade eder. 6. Karşılaştırma ölçütünün yanında yatırım fonu endeksleri ile de karşılaştırma yapılmak istenmesi halinde bu bilgiye de yer verilir. 7. Portföyü oluşturan varlıkların getiri oranlarının ayrı ayrı sunulmak istenmesi halinde, getiri oranını teşkil eden varlık grubunun portföy içerisindeki oranı açıklanmalıdır. Portföy değerleri toplam değer cinsinden ifade edilirken portföy değerinde yer almayan varlıklar getiri oranı açıklanmak istenen varlığa oransal olarak dağıtılır. 8. Bu bölümde yukarıdaki dipnotlarda belirtilmeyen ilave bilgilere yer verilebilir. RİSKE GÖRE DÜZELTİLMİŞ GETİRİ Performans sunumlarında riske göre düzeltimiş getirinin hesaplanmasında Bilgi Rasyosu (Information Ratio) kullanılacaktır. Bilgi rasyosu aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır: E (Rp Rb) IR = var (Rp Rb)

26 Rp= Portföyün/fonun getiri oranı Rb= Karşılaştırma ölçütünün getiri oranı E (Rp-Rb)= Portföyün/fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı farklarının performans sunumu dönemi boyunca ortalaması var (Rp-Rb)= Portföyün/fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı farklarının performans sunumu dönemi boyunca varyansı Örnek Hesaplama: İMKB-30 Hisse Senedi Fonu karşılaştırma ölçütü olarak İMKB-30 Endeksini kullanmakta olup, performans sunumunu 1 aylık dönemlerde yapmaktadır. Ekim 2011 için Bilgi Rasyosu hesaplanması için gerekli veriler aşağıdaki yer almaktadır: Değerleme Tarihi Pay fiyatı İMKB-30 Günlük Getiri (Rp) (%) İMKB-30 Getirisi (Rb) (%) Artık Getiri (Rp- Rb) (%) , , , ,76 1,249 1,195 0, , ,16-0,030-1,051 1, , ,84-1,513 0,318-1, , ,41 1,666 0,732 0, , ,75 0,049 0,233-0, , ,12 0,560 0,990-0, , ,45 0,578 0,546 0, , ,82 1,350 2,024-0, , ,24 0,444-0,088 0,532

27 , ,09-0,046 0,424-0, , ,74 0,692 0,750-0, , ,58 0,223 0,627-0, , ,24-0,487-0,520 0, , ,21-0,088 0,560-0, , ,01 0,695 0,820-0, , ,55-0,501-0,788 0, , ,52-0,021-0,167 0, , ,47 0,738 1,662-0, , ,21 1,395 1,536 0,141 Bu veriler ışığında; Bilgi Rasyosu nun hesaplanması için gereken parametreler aşağıdaki gibidir. Rp Rb (Rp-Rb) Ortalama (%) 0,366 0,516-0,150 Varyans (%) 0,004 IR = 0,150 /100 = 0,024 0,004 Bilgi rasyosu nun bir önceki dönemle karşılaştırmalı yorumuna ayrıca performans dönemi raporunda yer verilmelidir.

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )

VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 25/05/2005

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK- 31 ARALIK 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 04/12/2003 YATIRIM

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/04/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan:

24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: 24 Kasım 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28477 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:VII, NO:10) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:44)

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE DENGELİ FON) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE DENGELİ FON) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE DENGELİ FON) TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 30/09/2003 TARİH VE EYF.7-1/1122

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ING EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ING EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 11/10/2005 TARİH VE EYF.90-1/1190

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1- Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor Building a better workinq world

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) TARAFINDAN 20/08/2015 TARİH VE

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı.

: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-5 KONU ÖZETİ : Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 291) yayımlandı. : Tebliğde enflasyondaki değişmelerden etkilenmeyen öngörülebilir net getiri garantisi sağlayan

Detaylı

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI MADDE 1: NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ EK/3 İZAHNAME TADİL METNİ AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENİ Haziran 2014

YATIRIM FONU BÜLTENİ Haziran 2014 TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Haziran 2014 Emrah ŞAHSIVAR Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Fon Müdürü Tel:0 212 276 27 27 / 1516 emrah.sahsivar@tekstilbank.com.tr

Detaylı

17 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28854 TEBLİĞ

17 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28854 TEBLİĞ 17 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28854 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: BİREYSEL PORTFÖYLERİN VE KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARININ PERFORMANS SUNUMUNA, PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDİRİLMESİNE VE

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar

9 Kasım 2012-31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan B Tipi %100 Anapara Garantili 9 Kasım 2012- hesap dönemine ait finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ 2016/16 12/05/2016 A. YENİ BAŞVURULAR 1. Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar Ortaklık İhraç Edilecek Piyasası Aracı Bedelli İç Kaynaklardan Paylar

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR HA Aracılık HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin olarak, sermaye piyasası aracını ihraç eden (kısaca ihraçcı) ile aracı

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/10/2003 TARİH VE

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 HİSSE BAŞINA KAZANÇ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 33 Hisse Başına Kazanç Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/03/2006 tarih

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/27 HAFTALIK BÜLTEN 28/06/2010 02/07/2010 A. 04.01.2010 02.07.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

(Seri: V, No: 60) (21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.)

(Seri: V, No: 60) (21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) 4.4.2. BĠREYSEL VE KURUMSAL PORTFÖYLERĠN PERFORMANS SUNUMUNA, PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDĠRME VE SIRALAMA FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ (Seri: V, No: 60) (21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

ECZACIBAŞI-UBP PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

ECZACIBAŞI-UBP PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ECZACIBAŞI-UBP PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONUNA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU NUN GEÇĐCĐ 67. MADDESĐ KAPSAMINDA TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLERĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARIN YER

Detaylı

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: 19.01.2012 KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43. KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/43 KONU: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Düzenlemeler. Bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesine dair 2012/4213 sayılı Karar 23

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR RESMİ GAZETE SAYISI: 28751 RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.08.2013 KARAR SAYISI: 2013/5215 KARAR TARİHİ:

Detaylı

17 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28854 TEBLİĞ

17 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28854 TEBLİĞ 17 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28854 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: BİREYSEL PORTFÖYLERİN VE KOLEKTİF YATIRIM KURULUŞLARININ PERFORMANS SUNUMUNA, PERFORMANSA DAYALI ÜCRETLENDİRİLMESİNE VE

Detaylı

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 FĐNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardı 31/12/2006 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (eski adıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu )

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (eski adıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu ) B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Nakit

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/2 HAFTALIK BÜLTEN 12/01/2004 16/01/2004 A. 01.01.2004 16.01.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 16.01.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

Y AT IR IM AR AÇ L AR IN IN 2012 Y IL I G E TİRİLE Rİ İM K B 10 0 4 0,9 5 5,9 5 UYARI

Y AT IR IM AR AÇ L AR IN IN 2012 Y IL I G E TİRİLE Rİ İM K B 10 0 4 0,9 5 5,9 5 UYARI TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Mayıs 2013 Emrah ŞAHSIVAR Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Fon Müdürü Tel:0 212 276 27 27 / 1516 emrah.sahsivar@tekstilbank.com.tr MOODY

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN.. TARİH VE SAYI İLE ONAYLANAN,. TARİH VE.. SAYILI

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

YATIRIM FONU BÜLTENİ Nisan 2014

YATIRIM FONU BÜLTENİ Nisan 2014 TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Nisan 2014 Emrah ŞAHSIVAR Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Fon Müdürü Tel:0 212 276 27 27 / 1516 emrah.sahsivar@tekstilbank.com.tr 1.Türkiye

Detaylı

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır.

11. Yatırım Fonu, özel sektör tahvil ve finansman bonolarının virmanlarında küsüratlı işlem yapılamamaktadır. Ek-1 İşlem Kuralı Değişiklikleri B. TAKASBANK İŞLEVLERİNE İLİŞKİN İLKELER 6. MKK sisteminde gerçekleştirilecek sermaye artırım ve temettü, ödemeleriyle bağlantılı olarak nakit işlemlerinde Takasbank tan

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT- KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.03.2011

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

VAKIF PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanılarak

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU

PAY PİYASASI ÜRÜN BİLGİ FORMU PAY PİYASASI 1. Genel Bilgiler Bu ürün bilgi formu, Sermaye Piyasası Kurulu nca ( SPK ) yayımlanmış III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları hakkında Tebliğ in Müşteriye risklerin bildirilmesi

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ

VAKIFBANK. Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu ENDEKSE PARALEL GETİRİ VAKIFBANK Banka Güçlü konut kredileri Takipteki alacaklardaki tahsilatlar marjları korudu Vakıfbank 2009 yılı karını beklentiler dahilinde açıkladı Vakıfbank yılın son çeyreğinde net karını, beklentiler

Detaylı

Y AT IR IM AR AÇ L AR IN IN 2012 Y IL I G E TİRİL E Rİ İM K B 10 0 2 5,5 5 UYARI

Y AT IR IM AR AÇ L AR IN IN 2012 Y IL I G E TİRİL E Rİ İM K B 10 0 2 5,5 5 UYARI TEKSTİLBANK Yatırım Fonu Bülteni YATIRIM FONU BÜLTENİ Haziran 2013 Emrah ŞAHSIVAR Tekstil Yatırım Menkul Değerler Varlık Yönetimi Fon Müdürü Tel:0 212 276 27 27 / 1516 emrah.sahsivar@tekstilbank.com.tr

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 21.11.2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 18.11.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 21.11.2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 18.11. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 21.11.2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 18.11.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı