2. Türkiye nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Türkiye nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir?"

Transkript

1 1. Türkiye nin ilk anayasal belgesi nedir? 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 2. Türkiye nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir? 1924 Anayasası 3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir? 1787 ABD anayasası 4. Yaygın kanaate gö re, Osmanlı da ilk anayasal belge nedir? 1808 Sened-i ittifak 5. Türkiye nin en katı anayasası hangisidir? 1982 Anayasası 6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, kanunların da anayasaya uygun olması gerektiğini bildiren sisteme ne ad verilir? Normlar Hiyerarşisi Anayasasına gö re, kanun yapma yetkisi kime aiddir? Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. TBMM seçimleri kaç yılda bir yenilenir? 5 yıl 9. Kanunlar cumhurbaşkanınca kaç gün içinde yayımlanır? 15 gün 10. Hangi kanunu cumhurbaşkanı veto edemez? Bütçe Kanunu 11. Kanunlar nerede yayınlanır? Resmi Gazete Anayasasına gö re, kanun teklif etmeye kim yetkilidir? Bakanlar kurulu ve milletvekilleri 13. Usulüne gö re yürürlüğe konulmuş temel hak ve ö zgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda ne yapılır? Milletlerarası antlaşma hükümlerinin uygulanacağı ön görülmüştür.

2 14. TBMM tarafından verilen yetkiye dayanılarak hükümetçe çıkarılan düzenleyici işlemlere ne denir? Olağan Kanun Hükmünde Kararnameler Anayasasına gö re nizamname (tüzük) çıkarma yetkisi kime aiddir? Bakanlar Kurulu 16. Kanunların ve tüzüklerin uygulamanmasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere ne ad verilir? Yönetmelik Tanzimat Fermanı hangi padişah dö neminde çıkarılmıştır? Abdülmecid Sultan 18. Osmanlı da halkın askerlik hizmeti yö nünden eşitliği hangi belgeyle ortaya çıkarılmıştır? 1839 Tanzimat Fermanı 19. Tanzimat dö neminde etkin olan mahkeme türü hangisidir? Nizamiye Mahkemeleri 20. Gayrimüslimlerden alınan cizye vergisinin uygulanmayacağı taahhüdü hangi fermanda ortaya çıkmıştır? 1856 Islahat Fermanı 21. Türk tarihinin tek yumuşak yazılı anayasası hangisidir? 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 22. Devletin dini İslam dır, hükmü ne zaman anayasadan çıkarılmıştır? Devletin vasıfları arasına laiklik ve ilkeler ne zaman eklenmiştir? Çok partili siyasi hayata ne zaman geçilmiştir? 1946) Mayıs 1960 darbesinden sonra siyasi iktidarın başına gelen kurul hangisidir? Milli Birlik Komitesi 26. Kanun hükmünde kararnameler hangi dö nemde kabul edilmiştir? ara rejimi

3 27. Yasama yorumu hangi anayasada kabul edilmiştir? 1924 Anayasası 28. Kanunların anayasaya uygunluk denetimini gerçekleştirmek için kurulan mahkeme hangisidir? Anayasa Mahkemesi 29. Kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemek anlamına gelen anayasa yargısı hangi anayasayla getirilmiştir? 1961 Anayasası Anayasasına gö re, hangi hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması durdurulabilir? Savaş, seferberlik, sıkıyönetim ve olağanüstü haller Anayasasına gö re anayasanın değiştirilmesi teklifi verebilmek için gereken sayı nedir? Meclis üye tamsayısının 1/3 ü Anayasasına gö re, anayasa değişikliği getiren kanun cumhurbaşkanınca hangi halde tasdik edilebilir? TBMM üye tamsayısının 2/3 ünün kabul etmesi 34. TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sö zlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir? Yasama sorumsuzluğu 35. TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır ve TBMM nin çalıştığı bir dö neme ne ad verilir? Ekim ayı Yasama yılı 36. TBMM nin toplantı yetersayısı nedir? TBMM üye tamsayısının (550) 1/3 üdür. 37. TBMM nin karar yetersayısı nedir? TBMM üye tamsayısının i ünün 1 fazlasıdır. 38. Bakanlar Kurulu üyeleri kurula katılamadıkları zaman kime vekalet verebilir? Diğer bir bakana 39. TBMM nin çalışmasını düzenleyen ve maddi anlamda anayasa sayılan düzenleyici işleme ne ad verilir? TBMM içtüzüğü 40. TBMM dışında çalışmalarını kendi yaptığı düzenleyici işlemlerle belirleyen kurum hangisidir?

4 Anayasa Mahkemesi 41. Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek yetkisi kime aiddir? TBMM Anayasasına göre, meclisin ara verme veya tatil sırasında olağanüstü toplantıya çağırılması yetkisi kime aiddir? Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı 43. Cumhurbaşkanı makamında bulunmadığı zaman bu makama kim vekalet eder? Meclis Başkanı 44. Meclisin bilgi alma ve denetim yolları nelerdir? 1. Soru 2. Meclis araştırması 3. Meclis soruşturması 4. Genel görüşme 5. Gensoru Anayasasına gö re, siyasi partilere kimler üye olamaz? 1. Yüksek öğrenim öncesi öğrenciler 2. Yüksek yargı memurları 3. Devlet memurları 4. Askeri öğrenciler 5. TSK mensubları 46. Seçimlerin ve halkoylarının genel idaresi ve denetimi hangi kurumun yetkisindedir? Yüksek Seçim Kurulu 47. Bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa milletvekilliğinin durumu ne olur? Milletvekilliği kendiliğinden sona erer Anayasasına gö re, cumhurbaşkanını kim seçer? TBMM 49. TBMM cumhurbaşkanını seçemezse ne olur? TBMM seçimleri yeniler 50. Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinin kuruluşu, teşkilat ve çalışma esasları, çalışan atama işlemleri hangi düzenleyici işlemle yapılır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 51. Türkiye Büyük Millet Meclisinin başkanlık divanı kimlerden oluşur? Meclis Başkanı Başkanvekilleri Katib üyeler İdare amirleri 52. Cumhurbaşkanı seçilme yeterlilikleri nelerdir? Türkiye vatandaşı olmak 40 yaşını doldurmuş olmak Yüksek öğrenim yapmış olmak Önceden cumhurbaşkanlığı yapmamış olmak Milletvekili olabilme şartlarını haiz olmak

5 53. Milletvekili seçilebilme şartları nelerdir? Türkiye vatandaşı olmak 25 yaşını doldurmuş olmak İlköğretim mezunu olmak Mahcur olmamak Mükellef olduğu askerlik hizmetini yapmış olmak Kamu hizmetinden yasaklı olmamak Taksirli suçlar hariç bir yıldan çok hapis veya ağır hapis cezası almamış olmak Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak Kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesad karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olmamak TC Anayasasına göre başbakanı atamak yetkisi kime aiddir? Cumhurbaşkanı 55. Bir bakanın Yüce Divan sıfatı verilen Anayasa Mahkemesi ne sevk edilmesi durumunda ne olur? Bakanlığı düşer. 56. TBMM seçimlerinin ertelenmesi hangi halde mümkündür? Savaş sebebiyle seçimler ertelenebilir. 57. Cumhurbaşkanının tek başına yapabiceği belirtilen işlemler dışındaki kararların başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanması ilkesine ne ad verilir? Karşı imza ilkesi 58. Cumhurbaşkanınca kabul edilen Bakanlar Kurulu TBMM den güvenoyu alamazsa ne olur? Bakanlar Kurulu işgüder hükümet halini alır. İşgüder hükümetin gündelik devlet işlerini yürütebileceği kabul edilir TC Anayasasına gö re, cumhurbaşkanı TBMM seçimlerinin yenilenmesine hangi hallerde karar verebilir? 1) Bakanlar Kurulu nun kuruluşta güvenoyu alamaması 2) 99. madde uyarınca Bakanlar Kurulu nun güvensizlik oyuyla düşürülmesi 3) 111. maddeye göre Bakanlar Kurulu nun vazife sırasında güvenoyu alamaması 4) Başbakanın istifa etmesi 5) Yeni seçilen TBMM de başkanlık divanının kuruluşunun tamamlanması üzerine 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu nun kurulamaması hallerinde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. 60. Gensoru teklifi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir? 20 milletvekilinin imzası gerekir. 61. Yargıtay başkanını seçme yetkisi kimdedir?

6 Yargıtay Genel Kurulu 62. Anayasa Mahkemesi kararlarının anayasada sayılan ö zellikleri nelerdir? Kesin hüküm sayılır. Temyize gidilemez. İbtal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. İbtal kararıyla yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm kurulamaz. Kararlar Resmi Gazete de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Anayasa Mahkemesi yürürlük tarihini 1 (bir) yılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırılabilir. İbtal kararları geriye yürümez. Yani açık veya zımni şekilde mülga edilen kanunlar, ilga eden kanunun Anayasa Mahkemesi nce ibtaliyle tekrar yürürlüğe giremez. Anayasa Mahkemesi kararları kanun gücündedir. 63. Hangi düzenleyici işlemlere karşı Anayasa Mahkemesi nde ibtal davası açılabilir? Kanun Kanun Hükmünde Kararname TBMM içtüzüğü 64. Hangi işlemler yargı denetimi dışında tutulmuştur? Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. Sıkıyönetim komutanının kararları Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları Memura verilen uyarma ve kınama cezaları 65. Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu vermesi gerekir? Cumhurbaşkanının ilk turda seçilebilmesi için 367 milletvekilinin kabul oyu gereki 66. Para basılmasına kim karar verir? TBMM 67. Başbakanın Yüce Divan a sevki halinde hükümetin durumu ne olur? Hükümet kendiliğinden düşer. 68. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinden ö nce hangi bakanların çekilmesi gerekir? Adalet Bakanı İçişleri Bakanı Ulaştırma Bakanı 69. Bakanlar Kurulu milli emniyetin sağlanmasından kime karşı sorumludur? TBMM ye karşı 70. Genel Kurmay Başkanı nasıl atanır? Genel Kurmay Başkanı, Bakanlar Kurulunun teklifi üzerine cumhurbaşkanınca atanır.

7 71. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır? Başbakan 72. Olağanüstü hal ilan etme yetkisi kime verilmiştir? Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna 73. Cumhurbaşkanı hangi yargı mercilerine atamalarda bulunabilir? Anayasa Mahkemesi Danıştay Yargıtay Askeri Yargıtay Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu TC Anayasasına gö re, devletin iktisadi ve sosyal vazifelerinin sınırı nedir? Mali kaynakların yeterliliği TC Anayasasına gö re, seçim kanunlarında hangi ilkeler gö z önüne alınmalıdır? Temsilde adalet İdarede istikrar TC Anayasasına göre, siyasi partiye üye olabilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gereklidir? 18 yaş 77. Yüksek öğretim elemanlarının siyasi partide vazife olmaları ne şekilde olabilir? Bu elemanlar ancak siyasi fırkanın merkez organlarında çalışabilirler. 78. İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii neresi kabul edilir? Danıştay 79. Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki vazife ve hüküm uyuşmazlıklarını çözümleyen merci neresidir? Uyuşmazlık Mahkemesi 80. Hakimler ve Savcılar Kurulunun başkanı kimdir? Adalet Bakanı 81. Hangi kanunun anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceği öngörülmüştür? İnkılab kanunları TC Anayasasına göre inkılap kanunları nelerdir? sayılı Tevhidi Tedrisad Kanunu sayılı Şapka İktisası Kanunu

8 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile bir takım ünvanların men ve ilgasına dair kanun sayılı kanunun 110. maddesi ile evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair hüküm sayılı Beynelmilel Erkamının Kabulü Hakkında Kanun sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun sayılı efendi, bey, paşa gibi lakab ve ünvanların kaldırılmasına dair kanun sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun 83. Süreli veya süresiz yayın çıkarmak için nereden izin alınmalıdır? Süreli veya süresiz yayın önceden izin almaksızın ve mali teminat yatırmaksızın çıkarılabilir TC Anayasasının başlangıç kısmının anayasal değeri nedir? 176. maddeye göre başlangıç kısmı anayasaya dahildir. 85. Madde kenar başlıklarının hükmü nedir? Anayasaya dahil değildir. 86. Cumhurbaşkanı seçilirken meclisin toplantı yetersayısı nedir? Üye tamsayısının en az üçte biri ile meclis toplanır. 87. Bakanlar Kurulu adına, sö zlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan bilgi istemeye ne denir? Soru 88. İlk devrede cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kaç oy gerekir? TC Anayasasına gö re fakülte dekanları kim tarafından seçilir? YÖK 90. Temel hak ve özgürlüklerin vatandaş olmayanlar için sınırlanma şartları nasıl * öngörülmüştür? Milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanması öngörülmüştür. 91. Anyasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülüp Anayasa Mahkemesine gelebilmesi için hangi şartlar ö ngö rülmüştür?

9 Aykırılık iddiasının bir mahkemede ileri sürülmesi Aykırılık iddiasının görülmekte olan bir davada ileri sürülmesi. Aykırılık iddiasının davada uygulanacak düzenleme hakkında olması Aykırılık iddiasının mahkemece ciddi görülmesi veya doğrudan doğruya mahkemenin aykırılık kanısına varması 92. Anayasa Mahkemesi, anayasaya aykırılık iddiasının diğer mahkemelerde ileri sürülmesi ile ö nüne gelen işi beş ay içinde çö zmezse davaya bakan mahkeme kararını neye göre verir? 1982 TC Anayasasının 152/3. maddesine göre davaya bakan mahkeme düzenlemenin anayasaya aykırılığı kanısında olsa da mevcud düzenlemeyi uygular. 93. Anayasa mahkemesinde doğrudan doğruya ibtal davası açabilmek için esas olarak kaç gün tanınmıştır? 60 gün 94. Kanunların şekil bakımından anayasaya aykırılığı iddiasında bulunabilmek için I * kaç gün öngörülmüştür? 10 gün 95. Anayasa değişikliklerinde denetimin sınırı nedir? Teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülememe şartına uyulup uyulmadığı hususu ile sınırlı bir denetim söz konusudur. 96. Kanun hükmünde kararnamelerin şekil bakımından denetimi kaç gün içinde ibtal davasına konu edilebilir? 60 gün 97. Anayasa mahkemesinde, anayasa değişikliklerinde ibtale ve siyasi parti davalarında kapatmaya karar verilebilmesi için kaç kişinin kabul oyu gerekir? 7 (3/5 çoğunluk) 98. Anayasa mahkemesinin çalışma esasları ve üyeleri arasındaki işbö lümü nasıl düzenlenir? Anayasa mahkemesi içtüzüğü ile. 99. Vergi ve benzeri mali yükler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasında uyuşmazlık çıkarsa nasıl bir çö züme gidilir? Danıştay kararının üstün tutulacağı söylenmiştir Milli Güvenlik Konseyi dö neminde çıkarılmış bir kanunun anayasaya aykırı olduğu kanısına varılırsa hangi yol izlenebilir?

10 Bu kanunu uygulayacak mahkeme aracılığıyla Anayasa Mahkemesine başvurulabilir Üniversite rektörleri kim tarafından atanır? Cumhurbaşkanı 102- Anayasa mahkemesi başkanı kaç yıl gö rev yapar? 4 yıl 103- Bakanlar kurulu kararlarına karşı açılacak iptal davalarına neresi bakar? Danıştay 104- Danıştay üyeleri kimler tarafından seçilir? 3/4 ü HSYK tarafından, 1/4 ü Cumhurbaşkanı tarafından seçilir Milletvekilinin düşürülmesine karşı açılan iptal davalarına hangi mahkeme bakar? Anayasa mahkemesi 106- Anayasa mahkemesi kimleri yüce divan sıfatıyla yargılar? *Cumhurbaşkanını * Başbakan ve diğer bakanları * Yargıtay, danıştay, askeri yargıtay ve askeri yüksek idare mahkemesi başkan ve üyelerini, başsavcılarını * Cumhuriyet başsavcı vekilini * HSYK ve Sayıştay başkan ve üyelerini Yüce divanın kararları kesindir Parlamenter Sistem Özellikleri? Devlet başkanını meclis seçer. (Son düzenlemeyle Türkiye de Cumhurbaşkanını halk seçer. Parlementer sistemden farkımız budur.) *Devlet başkanı siyasi değildir. Yani hiçbir partiyle bağlantısı yoktur. *Yumuşak bir kuvvetler ayrılığı vardır. * Türkiye bir parlementer sistem örneğidir Meşruti Monarşi Nedir? Meşruti monarşi, meclis ve bir krallığın bulunduğu yönetim şeklidir. İngiltere, Belçika, Japonya gibi devletler örnek gösterilebilir. Bu devletlerde krallık artık önemini yitirmekle beraber temsili bir özellik kazanmıştır Mutlak Monarşi Nedir?

11 Mutlak monarşi, sadece bir kişinin yönettiği devlet rejimidir. Oligarşik Devlet Nedir? Bir sınıfın yönettiği devletlerdir HABİTAT hangi uluslararası kuruma bağlıdır? Birleşmiş Milletler e bağlıdır Teokratik Devlet Nedir? Teokratik Devlet, dini olarak bir kişi yada zümre tarafından yönetilen devlettir Cumhurbaşkanı vefat ederse yenisi seçilene kadar yerine kim vekalet eder? TBMM başkanı 113- Yargı denetime tabi olmayan durumlar nelerdir? Yargı denetime tabi olmayan durumlar: * Cumhurbaşkanının tek başına yapmış olduğu işlemler. (Ör: Anayasa mahkemesi üyelerini seçmesi) * HSYK kararları * Yüksek askeri şura (YAŞ) kararları * Memurlara verilen uyarı ve kınama cezaları 114- Devlet güvenlik mahkemeleri ne zaman kaldırılmıştır? 2004 yılında 115- Parti kapatma davalarında anayasa mahkemesinde kaç oy aranır? Nitelikli çoğunluk yani 3/5 inin oyu aranır. (7 oy) Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından iptali için de 3/5 inin oyu gerekir. Anayasa mahkemesi, diğer tüm kararlarını salt çoğunluk ile alır Anayasa mahkemesi kaç üyeden oluşur? 11 asil, 4 yedek üyeden oluşur. * Üyelerin tamamını Cumhurbaşkanı seçer. * Başkan ve başkanvekilini kendi aralarında yapacakları gizli oylama ile seçerler. (4 yıllık) 117- İtiraz(defi) yolu nedir? (Kanun ve KHK ların anayasaya uygunluk denetim yollarından birisidir.) Davaya bakan hakime taraflardan biri kanun yada KHK yı anayasaya aykırı bulursa ve bu iddia ciddi görülürse dava durdurulur.

12 Anayasa mahkemesine itiraz edilir. Anayasa mahkemesi 5 ay içinde karar verir. (Bu süre içinde karar vermezse dava mevcut kanun, KHK ya göre davayı sonuçlandırır.) Anayasa mahkemesi aykırılık iddasını reddederse, kararın resmi gazetede yayınlanmasından itibaren 10 yıl içinde tekrar başvuru yapılamaz. Kanunların, KHK ların ve Meclis iç tüzüğünün esas yönünden iptali Kanunların, KHK ların ve Meclis iç tüzüğünün esas yönünden iptali: Resmi gazetede yayınlandıktan sonra en geç 60 gün içinde yapılır. * Anayasa mahkemesi tarafından bakılır. İptal davası açabilecekler: * Cumhurbaşkanı * TBMM nin 1/5 i * Ana muhalefet partisi * İktidar partisi Anayasa değişiklikleri sadece şekil (biçim) yönüyle incelenir. Olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş döneminde çıkarılan KHK ler için şekil ve esas bakımından Anayasa mahkemesine iptal davası açılamaz KHK ve Meclis iç tüzüğünün şekil yö nünden iptali başvurusu en geç kaç gün içinde yapılabilir? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra en geç 60 gün içinde, Anayasa mahkemesine yapılır. İptal istemi yapabilecekler: * Cumhurbaşkanı * TBMM nin 1/5 i * Ana muhalefet partisi * İktidar partisi 119- Bakanlar kurulunun yaptığı işlemleri kim denetler? TBMM 120- Cumhurbaşkanı seçilmek için ne kadar oy almak gerekir? Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

13 2. Basamak:İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur Cumhurbaşkanlığı seçimi kaç gün içinde tamamlanmak zorundadır? Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanır Meclis dışından bakan atanabilir mi? Evet atanabilir. * Milletvekili seçilme yeterliliklerini taşımak zorundadır. * Örneğin Kemal Derviş, Ecevit döneminde 2001 krizini çözmek için Amerika dan çağırılıp bakan yapılmıştır. (Başbakan milletvekili olmak zorundadır.) Cumhurbaşkanının görev süresi kaç yıldır? 5 yıl 123- TBMM yapacağı tüm işlemlerde en az kaç milletvekili ile toplanır? 184 Milletvekili (1/3) 124- Türkiye Cumhuriyeti nde yürütme organları hangileridir? Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu 125- Yürütmenin, yapılan işlemlerden sorumlu tarafı hangisidir? Bakanlar kurulu 126- Bir yasama dö neminde sonuçlandırılamayan kanun tasarısı ve teklifleri için ne söylenebilir? Hükümsüz olurlar İlmi içtihat nedir? Bir hukuki meselenin çözümü hakkında hukuk bilginlerinin ortaya koydukları düşüncelere ilmi içtihat denir 128Hangi hukuk alanında, yazılı hukuk kuralı olmasa bile geleneklere gö re karar verilmez? Borçlar hukuku 129- Genelkurmay başkanı kime karşı sorumludur? Başbakan 130- Kaymakam idari olarak hangi kurumun temsilcisidir?

14 Hükümetin temsilcisidir Sıkıyö netim her defasında en fazla kaç ay uzatılabilir? 4 ay * Sıkıyönetim ilanı Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu tarafından yapılır. * En fazla 6 ay süre ile ilan edilebilir. * Gerekiyorsa uzatma en fazla 4 ay olarak TBMM tarafından yapılır Cumhurbaşkanı sadece hangi suçtan yargılanabilir? Vatana ihanet suçlaması ile yargılanabilir. * TBMM üye tam sayısının en az 1/3 ünün teklifi ve en az 3/4 ünün vereceği karar ile yüce divana sevkedilir. * Yüce divan sıfatıyla anayasa mahkemesi yargılar. NOT: ( ) Abdullah Gül hakkında da AKP nin kapatma davasında suç iddaları bulunmaktadır. Bunlar fiili olarak cumhurbaşkanlığı öncesinde işlendiği idda edildiği için geçerli olabilirler. Yani kısacası Cumhurbaşkanı daha önceki dönemde işlediği bir suçtan yargılanabilir Başbakan ve bakanların siyasi sorumlulukları TBMM tarafından nasıl denetlenir? Gensoru ile denetlenir. * Siysal sorumluluk = Görevleri ilgili sorumluluklarıdır Bir seçim dö neminde en fazla kaç tane ara seçim yapılabilir? Sadece 1 ara seçim yapılabilir , 24, 61 ve 82 anayasalarında ortak olarak geçerliliği olan en ö nemli hüküm hangisidir? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir Kö y nasıl kurulur? İçişleri bakanlığı kararıyla kurulur Belediye başkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır? 5 yılda bir yapılır Cumhurbaşkanının meclis dışından aday gösterilebilmesi için kaç vekilin yazılı teklifi gerekir? 20 milletvekilinin yazılı teklifi gerekir Bir kimse en fazla kaç kez cumhurbaşkanı seçilebilir?

15 2 kez seçilebilir Meclis başkanı oylaması nasıl yapılır? Gizli oylama ile yapılır. * TBMM üyeleri içinden seçilir. * Bir seçim döneminde 2 kere meclis başkanı seçilir. Meclis başkanlığı seçimi: 1. tur: TBMM 2/3 ünün oyu 2. tur: TBMM 2/3 ünün oyu 3. tur: TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğu 4. tur: 3. turda en fazla oy alan iki kişi aday olarak kalır. En fazla oy alan seçilir TBMM başkanlık divanı kimlerden oluşur? Meclis başkanlık divanı üyeleri: * Meclis başkanı * Başkan vekilleri * Katip üyeler * İdare amirleri * Meclis başkanlık divanı seçimi bir seçim döneminde 2 kere yapılır TBMM her yıl hangi tarihte kendiliğinden toplanır? 1 Ekim 143- Yüksek seçim kurulu üyelerini kim seçer? Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından seçilir. * Başkan ve başkanvekilini bu üyeler kendi aralarında gizli oy ile seçerler Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kim kabul eder? Yüksek seçim kurulu 145- Seçim bölgelerini kim belirler? Yüksek Seçim Kurulu belirler Hangi hallerde ara seçime gitmek zorunludur?

16 * Boşalan TBMM üyeliklerinin sayısı, üye tam sayısının %5 ini buluyorsa, 3 ay içinde ara seçim yapılır. * Bir ilin yada bir seçim çevresinin TBMM de temsilcili kalmaması haline, boşalmayı takip eden 90 günün sonundaki ilk pazar gününde ara seçim yapılır TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır? 4 yıl 147- Milletvekili seçilebilmek için en az eğitim durumu ne olmalıdır? İlkokul mezunu olmak 148- Milletvekili seçilebilmek için en az kaç yaşını doldurmak gerekir? Anayasasının değiştirelemeyecek hükümleri nelerdir? İlk 3 maddesi değiştirelemz. Bunların değiştirelemeyeceği 4. maddede yazmaktadır. 1. Madde (Devletin şekli): Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde (Cumhuriyetin Nitelikleri): Türkiye cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 3. Madde (Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti): Türküye cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı, al bayraktır. Milli marşı, İstiklal Marşı dır. Başkenti, Ankara dır Savaş sebebiyle seçimler ne kadar süre ertelenebilir? 1 yıl ertelenebilir 151- Birleşmiş Milletler eğitim, bilim ve kültür ö rgütünün kısaltması hangisidir? UNESCO 152- Anayasa mahkemesi üyelerini kim seçer?

17 Cumhurbaşkanı seçer NATO nun merkezi nerededir? Brüksel 154- Cumhurbaşkanı yurtdışındayken yerine kim vekillik eder? TBMM başkanı 155- Yö netmeliklerin iptaline hangi üst mahkeme bakar? Danıştay 156- Seçim kanunlarını hangi kurum hazırlar? Sadece TBMM kanun koyar 157- Siyasi partilerin kapatılma davalarını kim açar? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Governörler kurulu hangi kurumun en yüksek yetkili organıdır? IMF (Uluslararası para fonu) 159- MGK ya kim başkanlık eder? Cumhurbaşkanı başkanlık eder. * Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda başbakan başkanlık eder Serbest Piyasa Kurulu üyelerini kim atar? Bakanlar Kurulu 161- Kimler kanun teklif etmeye yetkilidir? Bakanlar kurulu ve milletvekilleri kanun teklif edebilir Türkiye NATO ya hangi yıl üye olmuştur? ** 1952 de üye olmuştur 163- MGK gündemini kim belirler? Cumhurbaşkanı 164- Devlet denetleme kurulu hangi kuruma bağlıdır? Cumhurbaşkanı 165- Laiklik ilkesi ilk defa anayasamıza hangi tarihte girmiştir?

18 1924 anayasasına 1937 yılında yapılan değişiklikle ilk defa laiklik ilkesi ve diğer Atatürk ilkeleri anayasaya girmiştir Başbakan yüce divana sevkedilirse ne olur? Hükümet düşer Anayasa değişikliği kabul oranı en az kaç kişiyle yapılır? TBMM üye tam sayısının en az 3/5 i ile yapılır Bir bakan yüce divana sevkedilirse ne olur? Bakanlığı düşer 169- Türkiye de çok partili hayata ne zaman geçilmiştir? Devlet memurlarının kendi kurumları ile ilgili davalarına hangi mahkeme bakar? İdare mahkemesi 171- Meclis soruşturması için en az kaç milletvekilinin imzasına ihtiyaç vardır? En az 55 Milletvekili (1/10) 172- Gensoru verilmesi için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir? En az 20 milletvekili gerekir. * Yada mecliste grubu bulunan bir parti verebilir. * Parti grubu oluşturmak için en az 20 milletvekiline ihtiyaç vardır Hangi kurumlar devlet denetleme kurulumu tarafından denetlenmez? Yargı ve askeri kurumlar denetlenemezler Tüzük ve kanunların nasıl uygulanacağını belirtmek için ne kullanılır? Yönetmelik 175- Ara seçim yapılabilmesi için genel seçimler üzerinden en az kaç ay geçmiş olmalıdır? En az 30 ay geçmiş olmalıdır. Ayrıca genel seçimlere 1 yıldan fazla bir süre kalmış olmalıdır. Kanunları somutlaştırmak için bakanlar kurulu ne çıkarır? Tüzük çıkarır. Tüzükler kanunların uygulanış biçimlerini içererek somutlaştırır. * Tüzükleri sadece bakanlar kurulu çıkarır.

19 * Tüzükleri Danıştay denetler KHK resmi gazetede yayınlandıktan kaç gün sonra yürürlülüğe girer? Resmi gazetede yayınlandıktan sonra hemen yürürlülüğe girer. * Derhal meclise gelip, görüşülüp kabul edilir yada reddedirlir. (Ama o anda yürürlülüktedir.) 177- Bir kanun tasarısını mecliste ilgili komisyon kaç gün içinde inceleyip meclis başkanına gönderir? 45 gün içinde kanun tasarısı/teklifi incelenip onaylanır yada veto edilebilir. * Onaylanan tasarı/teklif meclis başkanına gönderilir. * Meclis başkanı da hemen genel kurula görüşmek için sunar. Genel olarak bir yasanın oluşum aşamaları şu şekildedir: 1. Kanun tasarısı/teklifi yapılır. 2. Meclis başkanına sunulur. 3. Meclis başkanı ilgili komisyona sunar. 4. Komisyon 45 gün içinde onaylar yada veto eder. 5. Komisyon onaylarsa tekrar meclis başkanına sunar. 6. Meclis başkanı komisyondan gelen tasarıyı derhal görüşmek çin genel kurula sunar. 7. Genel kurulda kabul edilmezse 1 yıl içinde tekrar görüşülemez. 8. Genel kurulda kabul edilirse Cumhurbaşkanına sunulur. 9. Cumhurbaşkanı 15 gün içinde onaylayabilir, veto edebilir, anayasa mahkemesine anayasaya aykırılık varsa başvurabilir. 10. Veto edilirse 2. kez gönderildiğinde veto edemez. (Değişiklik yapılan bölümler yine veto edilebilir. Aynen gönderilen bölümler veto edilemez) 11. Onaylarsa resmi gazetede yayınlanır ve 45 gün sonra (özel bir tarih belirtilmemişse) kanun yürürlülüğe girer Bir kanunu Bakanlar kurulu ö nerirse ne isim alır? Yasa tasarısı 179- Bir kanunu milletvekili ö nerirse ne isim alır? Yasa teklifi 180- TBMM nin tatile girmesine kim karar verir? TBMM genel kurulu karar verir.

20 181- Bir yasayı meclis kabul etmezse tekrar genel kurula en erken ne zaman gelebilir? En erken 1 yıl sonra gelebilir Anayasa değişikliği teklifi en az kaç kişiyle yapılır? TBMM üye tam sayısının 1/3 ü ile yapılabilir TBMM toplantı yeter sayısı kaçtır? TBMM üye tam sayısının 1/3 ü yani 184 milletvekilidir. * Karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Ama salt çoğunluk TBMM üye tam sayısının 1/4+1 inden az olamaz Ülke ani saldırıya uğrarsa TSK nın kullanımına kim karar verebilir? Cumhurbaşkanı acil durumlarda ve TBMM tatildeyken gerekiyorsa silahlı kuvvetlerin kullanımına karar verebilir. * Normal şartlarda TBMM karar verir KHK çıkarma yetkisini bakanlar kuruluna neresi verir? TBMM 186- Türkiye Birleşmiş Milletlere ne zaman üye olmuştur? 1945 yılında üye olmuştur. * Kurucu üyedir Türkiye de AB uyum yasaları sürecinde hangi mahkeme kurulmuştur? Aile mahkemesi 188- Genel ve ö zel affı neresi çıkarabilir? TBMM 189- Yabancı ülkelere temsilci gö ndermek kimin gö revidir? Cumhurbaşkanı 190- Savaş ilanına neresi karar verir? TBMM 191- Seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan birisi oy kullanabilir mi? Kullanamaz 192- Partinin temelli kapatılmasına neden olan milletvekillerine ne olur?

21 Milletvekilliği düşer. Milletvekili, 1 ay içinde 5 kez çalışmalara özürsüz bir şekilde katılmazsa yaptırımı ne olur Milletvekilliği düşer İlçede dirlik ve düzenden sorumlu kişi kimdir? Kaymakam 194- Belirli bir süre yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarına ne denir? Pozitif hukuk 195- KHK çıkarma yetkisi nereye aittir? Bakanlar kurulu 196- Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasından kim sorumludur? Cumhurbaşkanı 197- Milletvekillerinin yasama sorumsuzluğu nedir? Milletvekillerinin meclisteki çalışmalarını, düşünce ve sözlerini meclis dışında da açığa vurmaktan sorumlu tutulamamalarıdır Bir mahkumun sürekli hastalık, sakatlık gibi nedenlerle affedilmesine hangisi karar verebilir? Cumhurbaşkanı 199- İdari mahkemelerce verilen kararların nihai inceleme yeri neresidir? Danıştay 200- Milletvekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması itirazlarını neresi inceler? Anayasa mahkemesi 201- Anayasa mahkemesi başkanını kim seçer? Anayasa mahkemesi üyeleri kendi aralarında yapacakları oylama ile seçer Türkiye IMF ye ne zaman üye olmuştur? Siyasi partilerin kapatılma davalarına hangi mahkeme bakar? Anayasa mahkemesi 204- TSK yı Irak a gönderme yetkisini hükümete neresi vermiştir? TBMM

22 * Silahlı kuvvetlerimizin ülke dışına gönderme yetkisi TBMM tarfından hükümete verilir Bireyi sağ doğmak şartıyla, ana rahmine düştüğü andan itibaren hak sahibi kabul eden ö zel hukuk? Medeni hukuktur Devlet denetleme kurulu hangi teşkilata bağlıdır? Cumhurbaşkanlığı 207- Yeni kurulan bakanlar kurulunun gö reve başlaması hangisi ile gerçekleşir? Cumhurbaşkanının hükümet listesini onaylaması ile gerçekleşir Genel seçimlerden ö nce hangi bakanlıklar gö revlerinden çekilir? Adalet, ulaştırma, içişleri 209- Herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve yasaklara uymama durumunda karşılaşılacak tepki nedir? Müeyyide (yaptırım) 210- TBMM adına genel ve katma bütçeli idarelerin mali denetimini neresi yapar? Sayıştay 211- İnsan haklarında ilk uluslararası hukuk aracı olarak bilinen çalışmayı yapan örgüt hangisidir? Birleşmiş Milletler 212- Olağanüstü hal en fazla kaç ay süre ile ilan edilebilir? 6 ay 213- Atatürk milliyetçiliği deyimi hangi anayasamızda kullanılmıştır? 1982 anayasasında kullanılmıştır Mali yükümlülükler konusunda sayıştayla hangi mahkemenin itilafında sayıştay dikkate alınmaz? Danıştay 215- Türkiye, insan hakları evrensel beyannamesini ne zaman imzalamıştır? İcra yetkisinin tamamen başbakan ve bakanlar kurulunda olduğu hükümet sistemi hangisidir? Parlementer sistem 217- Teamülen yada geleneksel anayasa olarak bilinen anayasa hangisidir?

23 Yazısız anayasa 218- Bir kişi milletvekili olabilimek için en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır? Devlet denetleme kurulu başkan ve üyelerini kim seçer? Cumhurbaşkanı 220- TBMM de başbakan ve bakanların cezai sorumlulukları nasıl denetlenir? Meclis soruşturması 221- Siyasi partilerin kapatılması ile ilgili davaya hangi mahkeme bakar? Anayasa Mahkemesi 222- Cumhurbaşkanlığı makamı boşalması halinde yenisi seçilene kadar yerine kim vekillik eder? Meclis başkanı 223- Bakanlar kurulu, bütçe tasarısını mali yılbaşından en az kaç gün ö nce TBMM ye sunmak zorundadır? 75 gün 224- Meclis iç tüzüğünü neresi denetler? Anayasa mahkemesi 225- Büyükşehir Belediyeleri nasıl kurulur? Büyükşehir Belediyeleri KHK (Kanun hükmünde kararname) ile kurulur. Belediyeler nasıl kurulur? Belediyeler müşterek kararname ile kurulur Avrupa insan hakları mahkemesine başvurmak için ö n şart nedir? İç hukuk yolları tamamen tüketilmelidir 227- Milletvekillerinin dokunulmazlığını kim kaldırabilir? TBMM anayasasına gö re boşalan bir bakanlığa en geç kaç gün içinde atama yapılır? 1982 anayasasına göre boşalan bir bakanlığa en geç 15 gün içinde atama yapılır Tüzükler tarih belirtilmediği takdirde resmi gazete yayınlandıktan kaç gün sonra yürürlülüğe girer?

24 Tüzükler tarih belirtilmediği takdirde resmi gazete yayınlandıktan 45 gün sonra yürürlülüğe girer Türkiye nin AB ye ilk başvurduğu tarih? 1959 yılında şimdi adı AB olan AET ye ilk ortaklık başvurusu yapılmıştır DGM ne zaman kuruldu ve kaldırıldıi? DGM yani Devlet Güvenlik Mahkemesi, 61 anayasasında yapılan 1973 değişikliğiyle kuruldu yılında kaldırıldı Yargıtay üyelerini kim seçer? HSYK 233- Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi ne zaman verildi? Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi 73 yılı değişikliği ile verildi. 61 anayasasıyla güçlendiliren yasamaya karşı yürütme bir nebze güçlendirildi. 82 anayasasında daha da güçlü bir yürütme görüyoruz Türkiye de 2 Meclisli yö netim ne zaman olmuştur? 61 anayasasıyla birlikte 2 meclisli yönetim başlamıştır. 82 anayasasıyla birlikte kaldırılmıştır.tbmm ile birlikte eski siyasetçiler ve önemli kişilerin bulunduğu Cumhuriyet Senatosu vardı İlk kez ö zerk kuruluşlar ne zaman oluşturuldu? 61 anayasasında oluşturuldu. Üniversiteler ve TRT ye özerklik verildi. * 71 muhtırasından sonra TRT nin özerkliği kaldırıldı. Üniversiterin özerkliği azaltıldı Olağanüstü hal her defasında en fazla kaç ay uzatılabilir? 4 ay * Sıkıyönetim ilanı Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu tarafından yapılır. * En fazla 6 ay süre ile ilan edilebilir. * Gerekiyorsa uzatma en fazla 4 ay olarak TBMM tarafından yapılır Başlangıç hükümleri ilk kez hangi anayasada yer aldı? Başlangıç hükümleri ilk kez 61 anayasasında yer almıştır Temel hak ve ö zgürlüklerin en detaylı ele alındığı anayasa? Temel hak ve özgürlüklerin en detaylı bir şekilde ele alındığı anayasa, 61 anayasasıdır. * Sosyal devlet ilkesi, Hukuk devleti ilkesi, Demokratik devlet ilkesi ilk kez anayasaya girmiştir. * Dernek kurma hakkı, sendika hakkı toplu sözleşme hakkı ve grev hakkı ilk defa verilmiştir Diyanet işleri başkanlığı ne zaman kuruldu?

25 Diyanet işleri başkanlığı 61 anayasası ile birlikte kurulmuştur İlk kez parlamenter sisteme geçtiğimiz anayasa hangisidir? 1961 anayasasıdır Anayasa mahkemesi kanunları hangi yö nüyle inceler? Anayasa mahkemesi kanunları şekil ve esas bakımından yani iki yönüyle de inceleyebilir Milletvekillerinin seçim tutanaklarını kim kabul eder? Yüksek seçim kurulu 243- İdari ve vergi mahkemelerinin verdiği hükümlerin son inceleme yeri neresidir? Danıştay 244- Anayasa mahkemesi ne zaman kuruldu? Anayasa mahkemesi, 61 anayasasıyla birlikte kuruldu TBMM de karar yeter sayısı kaçtır? Toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu [TBMM üye tam sayısının 1/4 +1 inden az olamaz (139)] 246- Çoğulcu demokrasi nedir? Çoğulcu demokrasi, sadece seçilen parti değil azınlıklar ve sivil toplum örgütleri de söz sahibidir. 61 anayasasıyla birlikte çoğulcu demokrasi anlayışı Türk hayatına girmiştir ihtilali? 1960 ihtilali, sadece demokrat partiye karşı yapılmıştır. Dolayısıyla sadece demokrat parti kapatılmış ve maliye bakanı, dışişleri bakanı ve başbakan idam edilmiştir. Muhalefet partisi konumundaki CHP yeni anayasa yapımına bile katılabilmiştir Üniter devlet nedir? Üniter devlette ülke tümüyle tek elden yönetilir. Yasalar tüm bölgelerde uygulanır. Herhangi bir bölgeye özel bir hak verilmez. Türkiye üniter bir devlettir Kanunların yürürlülüğe girmesi için en son hangi işlem yapılmalıdır? Resmi gazetede yayımlanması. (Özel bir tarih belirtilmemişse, 45 gün sonra yürürlülüğe girer.) 249- Federal devlet nedir? Günümüzde en tipik federal sistemle yönetilen devletler: ABD, Rusya, Kanada, Almanya dır. Federal devlette ülke eyalet gibi birimlere ayrılır, her bölge kendi içinde özerk bir yapı oluşturur dışarıda devlete bağlıdır. Eyaletler kendi yasalarını çıkarıp uygulayabilir Karma hükümet sistemi hangi anasayamızda uygulanmıştır?

26 Karma hükümet sistemi 24 anayasasıyla uygulanmıştır. 61 anayasasıyla gerçek anlamda parlementer sisteme geçilmiştir Çoğunlukçu demokrasi anlayışı nedir? Çoğunlukçu demokrasi mutlak dmeokrasidir. Azınlık ve sivil toplumlar gözetilmeksizin çoğunluk olarak seçilen partinin istediği olur anayasası ile Türkiye de çoğunlukçu demoktasi benimsenmiştir. 61 anayasasında verilen aşırı özgürlükler bunun bir ters etkisi sonucu bir tepki hareketi olarak ortaya çıkmıştır. 82 anayasasında da bu tepki biraz hafifletilmiştir Mecliste siyasi parti kurmak için kaç milletvekili gerekir? 20 milletvekili 253- Devletin dini islamdır maddesi ne zaman çıkarıldı? Devletin dini islamdır maddesi, 21 anayasasına 23 değişikliği ile girmiştir. 24 anayasasından 28 değişikliği ile çıkarılmıştır. Bu bir laikleşme adımı olarak değerlendirilir Devlet başkanının doğrudan doğruya halk tarafından seçildiği sistem hangisidir? Başkanlık sistemi Ankara ne zaman başkent oldu? Ankara, 13 Ekim 1923 yılında başkent olmuştur Sosyal devlet ilkesi ilk defa hangi anayasamızda yer almıştır? 1961 Anayasası 256- Türkiye nin ilk sert anayasası hangisidir? Türkiye nin ilk sert anayasası, 1924 anayasasıdır. (Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Bu maddenin değiştirilmesi dahi teklif dilemez.) 257- Kapitalist devlet nedir? Kapitalist devlette üretim araçları şahıslara aittir. Parasal konumda güçlü olan birey daha üstün ayrıcalıklarra sahip olabilir Sosyalist devlet nedir? Sosyalist devlette üretim araçları devlete aittir. Sınıfsal bir ayrılık yoktur AB ülkelerinde dö nem başkanlığı ne kadar sürer? 6 ay 260- Yargı kurumlarının esaslarını ne belirler? Yargı kurumlarının esaslarını, Yargılama (usül) hukuku belirler

27 261- Vergi hukuku davalarının üst mahkemesi? Vergi hukuku davalarının üst mahkemesi, danıştay dır Meşrutiyetin ilanında hangi grup etkili olmuştur? 2. Meşrutiyetin ilanında İttihat ve Terraki Fıkrası etkili olmuştur. 2. Meşrutiyetle birlikte etkisiz olan osmanlıcılık düşüncesi yerine Türkçülük akımı benimsenmiştir Meşrutiyet in ilanında hangi grup aktif olmuştur? Jöntürkler yani Genç Osmanlılar etkin bir tol üstlenmişlerdir. 1. Meşrutiyetin ilanında Osmanlıcılık düşüncesi etkili olmuştur Milletvekilliği ile bağdaşmayan eylemlerde ısrar eden vekile ne olur? Milletvekilliği düşer Türklerin ilk anayasası nedir? Türklerin ilk anayasası, osmanlı döneminde 1876 yılında 1. meşrutiyet ile ilan edilmiş Kanun-i Esasi dir Osmanlı-Rus harbinde (93 harbi) mebusan meclisinde aşırı muhalefet yapılması nedeniyle 2. Abdülhamid tarafından Mebusan meclisi kapatılmıştır. Fakat kanun-i esasi 1922 yılına kadar yürürlülükte kalmıştır anayasası çerçeve anayasa olması nedeniyle kanun-i esasi ile birlikte 1 yıl gibi bir süre kullanılmak zorunda kalınmıştır 266- Osmanlıda batılı devletlerin baskısıyla yapılmış en büyük yenilik nedir? Osmanlıda batılı devletlerin baskısıyla yapılmış en büyük yenilik, Islahat fermanıdır Olağanüstü hal durumunu hangisi uzatabilir? TBMM 268- Osmanlıda ilk kez padişah nerede kanun üstünlüğünü kabul etti? Tanzimat Fermanı ile padişah ilk kez kanun üstünlüğünü kabul etti. Ayrıca tanzimat fermanı tek taraflı olarak padişahın kendi isteğiyle ilan edilmiş olmasıyla da ayrı bir özellik taşır Olağanüstü hal ilan yetkisi kime aittir? Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir Osmanlıda ilk demokratikleşme adımı nedir? Osmanlıda ilk demokratikleşme adımı, Sened-i ittifaktır Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiyi hangi hukuk ele alır? Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiyi, yani devletler arasındaki ilişkiyi devletler hukuku ele alır Bir Türk ile bir Fransız arasındaki ilişkiyi hangi hukuk ele alır?

28 Bir Türk ile bir Fransız arasındaki ilişkiyi, yani kişiler arasındaki ilişkiyi özel hukuk ele alır Mevzu hukuk nedir? Sadece yazılı kurallardır Bütçe kanunu hangi tarihte yürürlülüğe girer? 1 ocak 281- Pozitif hukuk nedir? Yürürlükte olan yazılı, yazısız tüm kurallara pozitif hukuk denir İlk anayasal belge nedir? İlk anayasal belge, sened-i ittifaktır. 2. Mahmut ile ayanlar arasında hazırlanmıştır. Ayanları kontrol altına alarak, merkezi yönetimi güçlendirmiştir Meclis Hükümeti Sistemi Meclis Hükümeti Sistemi: * Bir devlet başkanı yada başbakanlık makamı yoktur. * Kuvvetleri birliği ilkesi benimsenmiştir. * En tipik örneği İsviçre dir. Türkiye 1921 anayasası geçerli olduğu yılları arasında meclis hükümeti sistemini kullanmıştır yılında yapılan değişiklikle Türkiye Cumhuriyet sistemine geçmiştir Başkanlık Sistemi Özellikleri Başkanlık Sistemi: * Sert bir kuvvetler ayrılığı vardır. Yasama yürütmeyi görevinden alamaz yada yürütme yasanın işine karışamaz. * Devlet başkanını halk seçer. (Türkiye nin başkanlık sistemi ile ortak özelliği budur.) * Devlet başkanı bir parti mensubudur. Yani siyasidir. * En tipik örneği ABD dir Parlamenter Sistem Özellikleri? Parlamenter sistem: *Devlet başkanını meclis seçer. (Son düzenlemeyle Türkiye de Cumhurbaşkanını halk seçer. Parlementer sistemden farkımız budur.) *Devlet başkanı siyasi değildir. Yani hiçbir partiyle bağlantısı yoktur.

29 *Yumuşak bir kuvvetler ayrılığı vardır. * Türkiye bir parlementer sistem örneğidir Meşruti Monarşi Nedir? Meşruti monarşi, meclis ve bir krallığın bulunduğu yönetim şeklidir. İngiltere, Belçika, Japonya gibi devletler örnek gösterilebilir. Bu devletlerde krallık artık önemini yitirmekle beraber temsili bir özellik kazanmıştır Mutlak Monarşi Nedir? Sadece bir kişinin yönettiği devlet rejimidir. 289 Oligarşik Devlet Nedir? Bir sınıfın yönettiği devletlerdir HABİTAT hangi uluslararası kuruma bağlıdır? Birleşmiş Milletler e bağlıdır Teokratik Devlet Nedir? Teokratik Devlet, dini olarak bir kişi yada zümre tarafından yönetilen devlettir.

YEDİİKLİM KPSS ANAYASA 3

YEDİİKLİM KPSS ANAYASA 3 YEDİİKLİM KPSS ANAYASA 3 1. Türkiyenin ilk anyasal belgesi nedir? 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 2. Türkiye nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası 1924 Anayasası 3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir?

3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi şeklinde olan meclisin her zaman açık olması yasamanın hangi ilkesi ile ilgilidir? 1.Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil olarak incelediği bir konudur? A) Anayasa değişiklikleri B) İç Tüzükler C) KHK D) Kanunlar E) Tüzükler 3.Meclisin faaliyetlerine ara vermemesi

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Cumhurbaşkanı. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Cumhurbaşkanı Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu 2 3 Cumhurbaşkanı bir ülkede yönetim hakkının kalıtımsal, soya dayalı, kişisel olmadığını Kanyanğının dinsel kaynaklardan ilahi tanrısal

Detaylı

KPSS 2014 VATANDAŞLIK'TA SORUYU SORDUK CEVABINI VERDİK 291 SORU-CEVAP KIRMIZI FOTOKOPİ BİZİ TAKİP EDİN

KPSS 2014 VATANDAŞLIK'TA SORUYU SORDUK CEVABINI VERDİK 291 SORU-CEVAP KIRMIZI FOTOKOPİ BİZİ TAKİP EDİN KPSS 1,25 2014 VATANDAŞLIK'TA SORUYU SORDUK CEVABINI VERDİK 291 SORU-CEVAP KIRMIZI FOTOKOPİ BİZİ TAKİP EDİN https://www.facebook.com/groups/kirmizifotokopi/ 1. Türkiyenin ilk anyasal belgesi nedir? 1921

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir.

Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. SORU 1 Aşağıdakilerden hangisi parlamenter sistem ile ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Yasama organı, güvensizlik oyu ile Bakanlar Kurulunu düşürebilir. B) Yürütmenin yasama ile yasamanın yürütme ile

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme

Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015 Adalet Bakanlığı Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ

TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ TBMM İÇTÜZÜĞÜNÜN KOMİSYONLARLA İLGİLİ MADDELERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Komisyonlar Komisyonların adları (*) MADDE 20 Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonları şunlardır : 1. Anayasa Komisyonu; 2. Adalet Komisyonu;

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini

Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini YÜRÜTME Yasamanın koyduğu kanunlar çerçevesinde ve kendine özgü düzenleyici işlemler ( KHK, Tüzük ve Yönetmelik) vasıtasıyla devletin genel işleyişini belirleyen ve parlamenter sistemde yürütme, bir kişi

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

ANAYASASININ BAZI MADDELER

ANAYASASININ BAZI MADDELER 13 Mayıs 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27580 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1 7/11/1982 tarihli

Detaylı

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay

TEST-3 ANAYASA YÜRÜTME-YARGI 7)Anayasaya göre Cumhurbaşkanı aşağıdaki kurullardan hangisine üye seçemez? A) Yargıtay 1) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden biri değildir? A) Üniversite rektörlerini seçmek B) Genelkurmay Başkanını atamak C) Başbakanın teklifi üzerine bir bakanı görevden almak D) Yabancı

Detaylı

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II.

1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? I. Cumhurbaşkanı. II. 1.Cumhurbaşkanının Meclise geri gönderemediği ve kabule etmek zorunda olduğu tek kanun aşağıdakilerden hangisidir? A) Bütçe Kanunu B) Türk Medeni Kanunu C) Milletlerarası Anlaşmalar D) Seçim Kanunundaki

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki

Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki YARGI Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerin vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek, devlet ve vatandaş arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, hukuki düzene uymayanlara hangi cezanın verileceğini

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk

Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları. Pozitif Hukuk: İdeal Pozitif Hukuk. Hukukun Dalları. Maddi Hukuk- Biçimsel Hukuk Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN İdeal Pozitif Hukuk İdeal Hukuk: Doğal (tabii) veya olması gereken hukuktur. İnsanların zihinlerinde ve vicdanlarında yaşayan hukuka denir.

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ ANAYASA HUKUKU. 29 Mayıs 2014 saat: 10:30 yarıyıl sonu sınavı (toplam 40 çoktan seçmeli soru = 80 puan)

İŞLETME BÖLÜMÜ ANAYASA HUKUKU. 29 Mayıs 2014 saat: 10:30 yarıyıl sonu sınavı (toplam 40 çoktan seçmeli soru = 80 puan) İŞLETME BÖLÜMÜ ANAYASA HUKUKU 29 Mayıs 2014 saat: 10:30 yarıyıl sonu sınavı (toplam 40 çoktan seçmeli soru = 80 puan) A) ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR S-1: Sadece vergi ödeyenler veya belli bir tahsili olanların

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

DEVLETİN YASAMA GÖREVİ

DEVLETİN YASAMA GÖREVİ DEVLETİN YASAMA GÖREVİ TBMM'ye verilmiştir. TBMM bu görevini yerine getirmek için Anayasanın kendisine verdiği yasama yetkisini kullanır. TBMM'nin Kuruluşu Genel oyla seçilen 550 millet vekilinden oluşur.

Detaylı

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. MEVZUAT Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. NORMLAR HİYERARŞİSİ ANAYASALAR Dünya daki ilk Anayasa: 1787 ABD Anayasası İkincisi: 1791 Fransız Anayasası Türkiye'de anayasal hareketler

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İÖ) ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 19:00) 1- Amerikan modeli anayasa yargısı için aşağıdakilerden

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

Kültür. Konu Özetli Gün Gün

Kültür. Konu Özetli Gün Gün 30 Kültür Konu Özetli Özetli Konu Gün Gün Gün Gün LÜK ÇALIŞMA PLANI 1. 2. 3. 4. 5. ÜN KONUSU TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ TEMEL HUKUK BİLGİLERİ

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

ANAYASA HUKUKU DERSİ GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR ANAYASA HUKUKU DERSİ 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR 1- Aşağıdakilerden hangisi negatif statü hakları arasında yer almaz? a) Yaşama hakkı b) İşkence görmeme hakkı c) Sağlık hakkı

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS ANAYASA HUKUKU İÇINDEKILER Birinci Bölüm ANAYASA HUKUKUNA GIRIŞ I. ANAYASA HUKUKU... 1 II. ANAYASA KAVRAMI... 1 III. ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE DOĞUŞU...

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Konu Anlatımlı. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Konu Anlatımlı. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 28 Ekim 2005 Tarihli ve 25980 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2016

Detaylı

KPSS 2009 GK-(52) KONU ANLATIM SAYFA 97 10. SORU. 10. Seçimlerle verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

KPSS 2009 GK-(52) KONU ANLATIM SAYFA 97 10. SORU. 10. Seçimlerle verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? KPSS 2009 GK-(52) 52. 1982 Anayasası na göre, TBMM nin seçim dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 2007 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişikliği uyarınca TBMM seçimleri 5 yılda

Detaylı

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları

TEMEL HUKUK. Hukuk ve Kaynakları TEMEL HUKUK Hukuk ve Kaynakları HUKUK NEDİR Hukuk, toplumsal yaşam içinde kişilerin birbirleriyle ve toplumu temsil eden güçle ilişkilerini düzenleyen ve uyulması, toplumu temsil eden güç tarafından yaptırıma

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7117 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/4/1990 Sayı : 20484 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? İdare nedir? Organik anlamda idare-fonksiyonel Anlamda İdare Hukuk devleti İdare teşkilatı İdari davalar İDARE HUKUKU Devletin 3 fonksiyonu vardır:

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları

İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Konseyinin Seçimleri, Organları ve Çalışma Esasları GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (06/08/2009 tarih ve 14 Sayılı Senato kararıyla) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Gümüşhane Üniversitesinin

Detaylı

SİYASÎ ETİK KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. MUHARREM BARUT ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdür lüğü

SİYASÎ ETİK KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI. MUHARREM BARUT ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdür lüğü SİYASÎ ETİK KOMİSYONU KURULMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI MUHARREM BARUT ADALET BAKANLIĞI Kanunlar Genel Müdür lüğü AMAÇ VE KAPSAM (Madde 1) 1. AMAÇ: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve dışarıdan atanan

Detaylı

YASAMA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

YASAMA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ YASAMA TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Açık oylama: Genel Kurul da hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığının (kabul, ret, çekimser) açıkça belli olduğu ve genellikle elektronik cihazla yapılan oylama şeklidir.

Detaylı

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI

CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CUMHURBASKANININ YETKİ VE SORUMLULUKLARI CİFT BASLILIK BİTİYOR Cumhurbaşkanı ile Başbakanın yetkileri birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Yönetimde çift başlılık ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanları

Detaylı

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 3346 SAYILI KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Birinci Kısım Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönerge 'nin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi nde kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme

Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme GYS 2015 Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası Komisyon Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık Soru Bankası ISBN 978-605-318-070-8

Detaylı

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN

uzman yaklaşımı anayasa Branş Analizi Şahin BİTEN Branş Analizi anayasa Bu yılın vatandaşlık soruları ÖSYM standardının dışına çok da çıkmayan, beklenen aralıkta sorular olmuştur. Soru dağılımları da ÖSYM nin özellikle son yıllarda belirlediği biçime

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ Ne getiriyor, Ne götürüyor? Onur Bakır Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı TOPLUM BİR NOKTADA HEM FİKİR PEKİ AMA NASIL: ÜÇ TEMEL SORU Toplumun görüşleri alındı mı? Katılımcı

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim,

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Kanunların Özellikleri

İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Kanunların Özellikleri İŞ HUKUKU TEMEL HUKUK Yrd.Doç.Dr. A. Erkan KARAMAN Kanunların Özellikleri Yasama organının yaptığı düzenlemelerin biçimsel anlamda kanun olabilmesi için, yazılı bir metin içinde, genel ve soyut nitelikte

Detaylı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı

Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Anayasa Mahkemesi nin Đki Kararı Üzerine: Haluk Ulusoy ve Cargill Kararı Nihat Kayar Mersin Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Giriş Anayasa Mahkemesi ilk defa 1961 Anayasası ile kurulmuş ve ilk

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

YENİ ANAYASA MADDELERİ NELER GETİRİYOR?

YENİ ANAYASA MADDELERİ NELER GETİRİYOR? HABER YENİ ANAYASA MADDELERİ NELER GETİRİYOR? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 18 maddelik Anayasa değişiklik paketi için 16 Nisan Pazar günü referanduma gidilecek. Biz de Resmi

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Bingöl Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI

BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI BAŞKENT KARİYER KPSS-A KPSS-B ADLİ-İDARİ HAKİMLİK KAYMAKAMLIK SAYIŞTAY DENETÇİLİĞİ KURUM SINAVLARINA HAZIRLIK ALES-DGS KURS VE YAYINLARI Üniversite mezunlarının, mezun olduktan sonra KPSS ve Kamu Kurum

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

SĐYASET BĐLĐMĐ VE KAMU YÖNETĐMĐ BÖLÜMÜ TÜRK ANAYASA DÜZENĐ DERSĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAV CEVAP ANAHTARI

SĐYASET BĐLĐMĐ VE KAMU YÖNETĐMĐ BÖLÜMÜ TÜRK ANAYASA DÜZENĐ DERSĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAV CEVAP ANAHTARI SĐYASET BĐLĐMĐ VE KAMU YÖNETĐMĐ BÖLÜMÜ TÜRK ANAYASA DÜZENĐ DERSĐ 2012 2 013 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAV CEVAP ANAHTARI SORU 1: 1982 Anayasasının 2. Maddesinde sayılan Türkiye Cumhuriyetlerinin niteliklerinden

Detaylı

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00

ANAYASA GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 ANAYASA 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ YILSONU SINAVI 5 OCAK 2015 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Mevcut seçim barajı hakkındaki görüşünüzü yazınız.

Detaylı

MİLLİ FİKİR OLARAK HER ZAMAN YAPTIĞIMIZ GİBİ İŞİN TÜRKÇESİ Nİ SİZ DEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZE AKTARMAYA DEVAM EDİYORUZ.

MİLLİ FİKİR OLARAK HER ZAMAN YAPTIĞIMIZ GİBİ İŞİN TÜRKÇESİ Nİ SİZ DEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZE AKTARMAYA DEVAM EDİYORUZ. MİLLİ FİKİR OLARAK HER ZAMAN YAPTIĞIMIZ GİBİ İŞİN TÜRKÇESİ Nİ SİZ DEĞERLİ TAKİPÇİLERİMİZE AKTARMAYA DEVAM EDİYORUZ. BU BAĞLAMDA MEVCUT ANAYASANIN NELER İÇERDİĞİNİ YENİ ANAYASA TEKLİFİ DEĞİŞİKLİĞİNİN NELER

Detaylı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Soru Bankası. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Soru Bankası. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 28 Ekim 2005 Tarihli ve 25980 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2016

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR

İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARE HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR 1., 2., 3. ve 4. 4 soruları cevaplamak zorundur. İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 1- Đdarenin bütünlüğü ilkesini açıklayarak; hiyerarşi ve vesayet kavramlarını

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları (devam) Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi yolları içermesi

Detaylı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Soru Bankası. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

Adalet Bakanlığı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü. Personeli Görevde Yükselme GYS. Soru Bankası. Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 28 Ekim 2005 Tarihli ve 25980 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2017

Detaylı

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ

T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesinin bağlı birimlerinde

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 691 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 19/6/1994, No : 540 Yetki Kanununun Tarihi : 16/6/1994, No : 4004 Yayımlandığı R.G.Tarihi

Detaylı

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık 20 Ağustos 2014 Tarihli ve 29094 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Başbakanlık Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015 Başbakanlık Personeli

Detaylı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı

7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı DONEM : 22 CİLT : 1 YASAMA YILI: 1 7 nci Birleşim 10.12. 2002 Salı I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR İÇİNDEKİLER III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI SORULARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI SORULARI 1. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) 1921 Anayasası yla kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir. b) 1924 Anayasası yla fonksiyonlar ayrılığı ile biraz yumuşatılmışsa

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİM PROGRAMI ANAYASA DERS SUNUMU. Öğr. Gör. U. Koray MİLANLIOĞLU Ticaret Hukuku ABD

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİM PROGRAMI ANAYASA DERS SUNUMU. Öğr. Gör. U. Koray MİLANLIOĞLU Ticaret Hukuku ABD YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİM PROGRAMI ANAYASA DERS SUNUMU Öğr. Gör. U. Koray MİLANLIOĞLU Ticaret Hukuku ABD TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI GİRİŞ Anayasa; Devletin temel yapısını, yönetim

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı