Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz"

Transkript

1 Klinik Pediatri, 2003;2(2): Çocukluk Çaðýnda Yabancý Cisim Aspirasyonlarý Uz. Dr. Ýlker BÜYÜKYAVUZ* Yabancý cisim aspirasyonu (YCA) soluk alma sýrasýnda aðýz ya da burun yoluyla alýnan bir cismin alt solunum sistemine yerleþmesidir. YCA çocukluk çaðýnýn önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Jackson 1936'da endoskopik yöntemlerin geliþimi ile YCA'ya baðlý mortalitenin %24'ten %2'ye düþtüðünü bildirmiþtir. En sýk 1-2 yaþ arasýnda ve erkek çocuklarda iki kat daha sýk görülmekle birlikte ülkemizde olgularýn %10'unu yaþlarýnda türban iðnesini aspire eden kýz çocuklar oluþturmaktadýr. Yabancý cisimler en sýk sað ana bronþ ve dallarýnda, olgularýn %5-7'sinde her iki ana bronþ ve dallarýnda, %1-2'sinde ise subglottik bölgede yerleþirler. Aspire edilen cisimler yöresel, kültürel ve sosyoekonomik özelliklere baðlý bazý farklýlýklar göstermekle birlikte, sýklýkla küçük taneli yemiþler, meyve ve sebze parçalarý gibi organik maddeler ile kulak küpeleri, çorap klipsleri, iðneler, kalem kapaklarý ve oyuncak parçalarý gibi organik olmayan maddelerdir. YAKINMA VE BULGULAR * Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalý, ANKARA Yabancý cisim aspire eden çocuklar erken geliþen yakýnmalarla bir saðlýk kurumuna hemen baþvurabildikleri gibi, yakýnmalarýn hafif ya da hiç olmamasý nedeniyle geç dönemde ortaya çýkan komplikasyonlarla da baþvurabilirler. Geniþ seriler üzerine yapýlan yayýnlarda, olgularýn yarýya yakýnýnýn ilk gün içinde herhangi bir hekime ya da saðlýk kurumuna baþvurduklarý görülmektedir. Ancak yýllar sonra rastlantýsal olarak, ya da yabancý cisimlerin geç komplikasyonlarý nedeniyle taný konulan olgularýn sayýsý da bir hayli fazladýr. 47

2 BÜYÜKYAVUZ Ý. Yabancý cisim aspirasyonlarýnda aileden ya da çocuktan alýnan öykü önemlidir, ancak güvenilirliði hekim tarafýndan mutlaka sorgulanmalýdýr. Olgularýn %10-20'sinde YCA öyküsü bulunmamasýna karþýn solunum yollarýnda yabancý cisim bulunmuþtur. Olgularýn geliþ yakýnmalarý erken ve geç dönemde farklýlýklar gösterir. Erken dönemde en sýk görülen yakýnmalar öksürük, hýrýltý, solunum sýkýntýsý, ateþ iken; kardiyopulmoner arrest gibi dramatik bir tabloyla gelen olgular da vardýr. Geç dönemde baþvuranlar ise yineleyen akciðer enfeksiyonu, bronþiyektazi ya da raslantýsal olarak çekilen akciðer radyogramlarýnda görülen atelektazilerin araþtýrýlmasý sýrasýnda taný alýrlar. Bazý olgular geçici aþýrý bronþiyal yanýt vererek astmayý taklit edebilirler. Resim 1. YCA'ya baðlý sol akciðerde havalanma fazlalýðý (amfizem). Fiziksel incelemede stridor, siyanoz, hýþýltý (wheezing), retraksiyonlar, solunum seslerinde tek taraflý ya da iki taraflý azalma, ronküs, yüksek ateþ, yineleyen enfeksiyonlarla gelen olgularda ise ral ve akciðer seslerinde kabalaþma tespit edilebilir. Seçilmiþ olgularda sanal bronkoskopiden de yararlanýlabilir. Taný ve tedavi amacýyla kullanýlan bronkoskopiden ise tedavi bölümünde ayrýntýlý olarak söz edilecektir. TEDAVÝ Yabancý cisim aspirasyonu ön tanýsýyla acil servis bölümlerinde ya da yataklý kliniklerde izlenen olgular ayrý ayrý deðerlendirilip klinik bulgularýna göre tedavileri düzenlenmelidir. Öncelikle her olguya damar yolu açýlmalý ve aðýr solunum sýkýntýsý bulunan, oksijen basýnçlarý ve satürasyonlarý düþük olanlarda gerekiyorsa endotrakeal entübasyondan kaçýnýlmamalýdýr. Geç taný konan, akciðer enfeksiyonu geliþmiþ olgulara antibiyotik verilmelidir. Uygun koþullar saðlanýnca soluk yollarý endoskop ile incelenmelidir. Bronkoskopi deneyimli ve uyumlu bir ekip (endoskopi ve anestezi uzmaný, teknisyen vb) çalýþmasýyla yapýlýr. Olabildiðince hýzlý, zedeleyici olmayan bir giriþim hem yaþam kurtarýcýdýr hem de olasý komplikasyonlarý önler. Bronkoskopi sýrasýnda bronþ yýkamalarý için serum fizyolojik, olasý kanamalar için 1:100000'lik adrenalin çözeltisi ve mikrobiyolojik incelemeler için kültür tüpleri bulundurulmalý, yabancý cisimleri çýkartmak için gerekli olabilecek farklý boyutlarda ve özelliklerdeki yakalama ve biyopsi forsepsleri hazýrlanmalýdýr. Resim 2. YCA'ya baðlý sað akciðerde atelektazi, sol akciðerde havalanma artýþý. Resim 3. Aspire edilen radyoopak yabancý cismin radyolojik görünümü. 48

3 ÇOCUKLUK ÇAÐINDA YABANCI CÝSÝM ASPÝRASYONLARI Tablo 1. YCA olgularýnda radyolojik bulgular Radyolojik bulgu % Amfizem 56 Radyoopak yabancý cisim 15 Atelektazi 10 Pnömonik infiltrasyon 9-10 Normal bulgular 10 Bronþiyektazi 25 Bronkoskopide yabancý cisim tek parça halinde çýkartýlmaya çalýþýlmalý, parçalanan cisimlerin ise tümüyle çýkartýldýðýndan emin olunmalýdýr. Ardýndan bronþlar, trakea, vokal kordlar ve aðýz içi dikkatle incelenerek iþlem sonlandýrýlmalýdýr. Geç dönemde gelen olgularda karþýlaþýlan granülomlarýn tabanýnda yabancý cisim olup olmadýðýna özellikle dikkat edilmelidir. Deneyimli bir ekiple ve uygun araç-gereçle yapýlan bronkoskopilerin komplikasyon oraný çok düþüktür. Olasý komplikasyonlar: vokal kord yaralanmasý, subglottik ödem, kanama, trakeal ve bronþiyal rüptür, pnömotoraks, pnömomediyasten, bradikardi, kardiyak arrest, soluk yollarýnda yabancý cisim kalmasý ve enfeksiyondur. Vokal kord yaralanmasý trakeaya birkaç kez girmeyi gerektiren durumlarda ve uygun olmayan endoskop kullanýlan olgularda görülebilir. Subglottik ödem ise sýkça karþýlaþýlan bir komplikasyon olup, iþlem öncesi ve sonrasý kortikosteroid tedavisi ile derecesi ve süresi azaltýlabilir. Kanamalar genellikle 1:100000'lik adrenalinli yýkamalarla durdurulabilirler. Trakea veya bronþ rüptürleri açýk cerrahi giriþim gerektiren ender komplikasyonlardýr. Pnömotoraks ve pnömomediyasten torakal tüp ve/veya mediyastinal tüp konulmasýný gerektirebilirler ve her bronkoskopi sonrasý çekilen akciðer radyogramlarý ile erken taný almalarý ve tedavi edilmeleri önemlidir. Uygun biçimde steril edilmemiþ veya giriþim sýrasýnda dikkatsizlikle kontamine olmuþ enstrümanlarýn kullanýlmasý, iþlem sonrasýnda enfeksiyon geliþimine veya var olanýn alevlenmesine neden olabilir. Asepsi ve antisepsi kurallarýna özen gösterilmesi, enfeksiyonla gelen olgulara yeterli geniþlikte ve sürede uygun antibiyotikler verilmesi bu komplikasyonu önemli oranda azaltýr. Bronkoskopi sýrasýnda ve sonrasýnda solunum yetmezliði, bradikardi ve kardiyak arrest geliþebilir. Bu nedenle giriþimin ardýndan bronkoskopi sonrasý olgularýn yatýrýlarak en az bir gün süre ile izlenmeleri gerekir. YORUM Yabancý cisim aspirasyonlarý özellikle çocuklarda yaygýn, soluk yollarýnýn eriþkinlere göre daha küçük olmasý nedeniyle de çok önemli ve ölümcül komplikasyonlara neden olabilen ciddi bir sorundur. Toplum bilincinin oluþturulmasý, özellikle de ana ve babalarýn ve çocuklarýn bakýmýný üstlenen kurum ya da kiþilerin eðitilmeleri, aydýnlatýlmalarý yabancý cisim aspirasyonlarýnýn tanýsý ve tedavisi kadar önemlidir. Bu eðitim kapsamýnda küçük çocuklara kuruyemiþ vb. verilmemesi, küçük parçalý oyuncak alýnmamasý gibi öneri ve uyarýlar mutlaka yapýlmalýdýr. Tanýda en önemli yol gösterici olmasýna karþýn öykü alýnamamasý yabancý cisim aspirasyonu olmadýðý anlamýna gelmez. Radyolojik bulgular ve fiziksel inceleme bulgularý da tümüyle normal olup yanýltýcý olabilir. Bu nedenle olguyu ilk gören hekimlerin dikkatli ve kuþkucu olmasý, özellikle uzun süren, yineleyen ve týbbi tedaviye yanýt vermeyen akciðer enfeksiyonu olgularýnda, yabancý cisim aspirasyonunu düþünmeleri önemlidir. Bronkoskopinin zamanlamasý konusundaki tartýþmalar geçmiþten günümüze süregelmektedir, ancak yaygýn görüþ; olgularýn klinik koþullarýnýn uygun olduðu en kýsa süre içinde yapýlmasý, sorunlu durumlarda ise uygun koþullar saðlanýncaya kadar týbbi ve destekleyici tedaviye devam edilip ertelenmesidir. Aspire edilen organik yabancý cisimlerin (fasülye, nohut, leblebi, mýsýr tanesi, fýstýk, fýndýk vb) bronþ sekresyonlarý ile þiþmeleri ve týkanýklýðý arttýrmalarý, kimyasal pnömoni ve bronþite yol açmalarý bronkoskopinin olabildiðince erken yapýlmasý görüþünü destekleyen sorunlardýr. Ayrýca aspire edilen yabancý cisim bronþ aðacýnda kaldýkça mukozada kanama eðilimini, enfeksiyon olasýlýðýný arttýracak ve bulunduðu yerde granülasyon dokusu oluþturacaktýr. Taný gecikmeleri, bronþiyektazi, amfizem, düzeltilemeyen atelektaziler ve giderek bir lobun ya da akciðerin çýkartýlmasýna yol açabileceðinden YCA kuþkusu bulunan tüm olgulara uygun koþullarda hemen bronkoskopi yapýlmalýdýr. 49

4 BÜYÜKYAVUZ Ý. YCA ÖYKÜSÜ (+) AC grafisi Pnömotoraks (+) Mediyastinal kayma Bulgu (+) Göðüs tüpü Ýyi OK Bronkoskopi Orta/Kötü Þekil 1. YCA öyküsü bulunan olgulara yaklaþým. YCA (yabancý cisim aspirasyonu), AC (akciðer), A (acil), OK (optimum koþullarda). YCA KUÞKUSU (+) Akut Bulgular (Öksürük, hýrýltý, solunum sýkýntýsý) Kronik Bulgular (Yineleyen akciðer enfeksiyonu, bronþiyektazi) Ýyi Orta/Kötü Ýyi Orta/Kötü OK Bronkoskopi OK Bronkoskopi S. Bronkoskopi Y.C.(-) Y.C.(+) OK Bronkoskopi S. Bronkoskopi Þekil 2. YCA þüphesi bulunan olgulara yaklaþým. YCA (yabancý cisim aspirasyonu), A (acil), OK (optimum koþullarda), S (sanal). Önceden yabancý cisim çýkartýlan olgularýn yakýnmalarý yinelemiþse soluk yollarýna bir kez daha bakmaktan kaçýnýlmamalýdýr. Ana amaç YCA'larýn önlenmesi olmalýdýr. Bu ancak ana-babalarýn, bakýcýlarýn, ilgili kurumlarýn, çocuklarýn aydýnlatýlmasý, eðitilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi ile saðlanabilir. 50

5 ÇOCUKLUK ÇAÐINDA YABANCI CÝSÝM ASPÝRASYONLARI KAYNAKLAR 1. Aytac A, Yurdakul Y, Ikizler C et al. Inhalation of foreign bodies in children, report of 500 cases. J Thorac Cardiovasc Surg, 1977;74: Barben J, Berkowitz RG, Kemp A et al. Bronchial granuloma-where is the foreign body? Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2000;53: Blazer S, Naveh Y, Friedman A. Foreign body in the airway. Am J Dis Child, 1980;134: Brkic F, Delibegovic-Dedic S, Hajdarovic D. Bronchoscopic removal of foreign bodies from children in Bosnia and Herzegovina: experience with 230 patients. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2001;60: Campbell DN, Ernest KC, Lily JR. Adual approach to tracheobronchial foreign bodies in children. Surgery, 1982;91: Dunn GR, Wardrop P, Lo S et al. Management of suspected foreign body aspiration in children. Clin Otolaryngol, 2002;27: Hoewe LJ, Rombout J. Pediatric laryngobronchoscopy, 1332 procedures stored in a data base. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1992;24: Ikeda M, Himi K, Yamauchi Y et al. Use of digital substraction fluoroscopy to diagnose radiolucent aspirated foreign bodies in infants and children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2001;61: Kaptanoglu M, Dogan K, Onen A et al. Turban pin aspiration, a potential risk for young Islamic girls. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1999;48: Kosloske AM. Tracheobrochial foreign bodies in clidren: back to the bronchoscope and a ballon. Pediatrics, 1980;66: Law D, Kosloske AM. Management of tracheobronchial foreign bodies in children: a reevaluation of postural drinage and bronchoscopy. Pediatrics, 1976;58: Mantel K, Butenandt I. Tracheobronchial foreign body aspiration in childhood. Eur J Pediatr, 1986;145: Mu LC, Sun DO, He P. Radiological diagnosis of aspirated foreign bodies in children: review of 343 cases. J Laryn Otol, 1990;104: Sahni JK, Mathur NN, Kansal Y et al. Bronchial foreign body presenting as an accidental radiologic finding. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 2002;64: Schmidt H, Manegold BC. Foreign body aspiration in children. Surg Endosc, 2000;14: Swanson KL, Edell ES. Tracheobronchial foreign bodies. Chest Surg Clin N Am, 2001;11: Swanson KL, Prakash UB, Midthun DE et al. Flexible bronchoscopic management of airway foreign bodies in children. Chest, 2002;121: Wiseman NE, Sanchez I, Powell RE. Rigid bronchoscopy in the pediatric age group: diagnostic effectiveness. J Pediatr Surg, 1992;27: Wolach B, Raz A, Weinberg J et al. Aspirated foreign bodies in the respiratory tract of children: eleven years experience with 127 patients. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1994;30:1. 51

Astım Hastalığı ile Karıştırılan Trakeobronkial Yabancı Cisim An Interesting Tracheobronchial Foreign Body Diagnosed As Asthma Göğüs Cerahisi

Astım Hastalığı ile Karıştırılan Trakeobronkial Yabancı Cisim An Interesting Tracheobronchial Foreign Body Diagnosed As Asthma Göğüs Cerahisi Astım Hastalığı ile Karıştırılan Trakeobronkial Yabancı Cisim An Interesting Tracheobronchial Foreign Body Diagnosed As Asthma Göğüs Cerahisi Başvuru: 19.05.2013 Kabul: 12.07.2013 Yayın: 06.08.2013 Murat

Detaylı

TRAKEOBRONŞİAL YABANCI CİSİMLER

TRAKEOBRONŞİAL YABANCI CİSİMLER Öncel M, Metin B. Trakeobronşial Yabancı Cisimler Selçuk Pediatri 2013;1(2) TRAKEOBRONŞİAL YABANCI CİSİMLER 1 Murat Öncel, 2 Bayram Metin 1 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi 2 Bozok Üniversitesi,

Detaylı

Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonları: 261 Olgunun Analizi

Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonları: 261 Olgunun Analizi Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonları: 261 Olgunun Analizi Erkan KISACIK, Erkmen GÜLHAN, Mehmet SIRMALI, Erkin SARICA, Hasan TÜRÜT, Sezgin KARASU, Suat GEZER, Sadi KAYA Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Trakeobronşiyal Yabancı Cisimlerin Bronkoskopik Olarak Çıkartılması #

Trakeobronşiyal Yabancı Cisimlerin Bronkoskopik Olarak Çıkartılması # Trakeobronşiyal Yabancı Cisimlerin Bronkoskopik Olarak Çıkartılması # Refik ÜLKÜ*, Şevval EREN*, Serdar ONAT*, Cemal ÖZÇELİK*, M. Nesimi EREN** * Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniği,

Detaylı

8 Yıllık Klinik Deneyimimiz Işığında Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları

8 Yıllık Klinik Deneyimimiz Işığında Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları Klinik Çalışma Çocuk Yabancı Cisim Aspirasyonu Van Tıp Dergisi: 22(2): 90-95, 2015 8 Yıllık Klinik Deneyimimiz Işığında Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları Barlas Etensel, Ali Onur Erdem, Sezen Özkısacık,

Detaylı

TRACHEOBRONCHIAL ASPJRATlON OF FOREIGN BODIES

TRACHEOBRONCHIAL ASPJRATlON OF FOREIGN BODIES Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt:l, Sayı :2, 998 YABANCI cisim ASpiRASYONLARı Nurgül BÖLÜKBAŞ* Neziha KARABULUT** ÖZET 996-998 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel

Detaylı

Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu

Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu Derleme / Review Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu Tracheobrobchial Foreign Body Aspiration İn Children Zekeriya İlçe Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi/ Kocaeli/

Detaylı

Yabancı Cisim Aspirasyonları. Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği

Yabancı Cisim Aspirasyonları. Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Yabancı Cisim Aspirasyonları Dr. Arif KUT Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Epidemiyoloji Klinik Tanı Yöntemleri Tedavi Korunma Yabancı cisim aspirasyonu (YCA)

Detaylı

ASTIM BULGULARI İLE BAŞVURAN HASTA: SAĞ BRONŞ YABANCI CİSMİ

ASTIM BULGULARI İLE BAŞVURAN HASTA: SAĞ BRONŞ YABANCI CİSMİ ASTIM BULGULARI İLE BAŞVURAN HASTA: SAĞ BRONŞ YABANCI CİSMİ Murat Tutanç *, Ergün Kaya **, Hanifi Bayaroğulları ***, Vefik Arıca *, Fatmagül Başarslan *, Bülent Akçora **** * Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonları

Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonları Çobanoğlu ve Can. Van Tıp Dergisi: 14 (4):96-101, 2007 Çocuklarda Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonları Ufuk Çobanoğlu*, Muhammet Can** Özet: Amaç: Yabancı cisim aspirasyonunda, enfeksiyon odaklı

Detaylı

Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonu: klinik ve radyolojik değerlendirme

Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonu: klinik ve radyolojik değerlendirme Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007; 50: 96-101 Orijinal Makale Çocukluk çağı yabancı cisim aspirasyonu: klinik ve radyolojik değerlendirme Özlem Sarısoy 1, Şerife Tuba Liman 2, Metin Aydoğan 3,

Detaylı

Çocuklarda yabanc cisim aspirasyonu

Çocuklarda yabanc cisim aspirasyonu Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2004;12(5-6):128-133 KL N K ÇALIfiMA Çocuklarda yabanc cisim aspirasyonu Foreign body aspiration in children Dr. Gürsu KIYAN, 1 Dr. brahim UYGUN, 1 Dr. Bülent KARADA, 2 Dr.

Detaylı

Yabancı Cisim Aspirasyonunda Bir Üniversite Deneyimi

Yabancı Cisim Aspirasyonunda Bir Üniversite Deneyimi Özgün Araştırma Yabancı Cisim Aspirasyonunda Bir Üniversite Deneyimi A University Experience in Foreign Body Aspiration Atakan Comba 1, Özlem Yüce 1, Ahmet Güzel 2, Mehmet Açıkgöz 2, Mithat Günaydın 3,

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI * Hurşit APA, Ertan KAYSERİLİ, Murat HIZARCIOĞLU, Pamir GÜLEZ, Özgür UMAÇ, 1.

ÇOCUKLUK ÇAĞI YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI * Hurşit APA, Ertan KAYSERİLİ, Murat HIZARCIOĞLU, Pamir GÜLEZ, Özgür UMAÇ, 1. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 6() : 7-2 Klinik Araştırma ÇOCUKLUK ÇAĞI YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI * Hurşit APA, Ertan KAYSERİLİ, Murat HIZARCIOĞLU, Pamir GÜLEZ, Özgür UMAÇ, Ayşe Gülden DİNİZ ÖZET Amaç:

Detaylı

Öğrenim Hedefleri. Önceden Gözden Geçirilmesi Gereken Dersler. Ders İçeriği KULAK BURUN BOĞAZ YABANCI CİSİMLERİ

Öğrenim Hedefleri. Önceden Gözden Geçirilmesi Gereken Dersler. Ders İçeriği KULAK BURUN BOĞAZ YABANCI CİSİMLERİ Prof. Dr. Onur Çelik Sayfa 1 Öğrenim Hedefleri Kulak yabancı cisimlerinin kliniğini anlatabilmelidir ve bu durumda hastaya nasıl yaklaşılabileceğini anlatabilmeli ve hasta üzerinde uygun bir olgu ise yabancı

Detaylı

TRAKEOBRONŞİYAL YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI TRACHEABRONCHİAL FOREIGN BODIES ASPIRATIONS. Gökhan YUNCU Hatice ALICI Serpil SEVİNÇ Şaban ÜNSAL

TRAKEOBRONŞİYAL YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI TRACHEABRONCHİAL FOREIGN BODIES ASPIRATIONS. Gökhan YUNCU Hatice ALICI Serpil SEVİNÇ Şaban ÜNSAL TRAKEOBRONŞİYAL YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI TRACHEABRONCHİAL FOREIGN BODIES ASPIRATIONS Gökhan YUNCU Hatice ALICI Serpil SEVİNÇ Şaban ÜNSAL İzmir Dr. SS Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

>Th~~~~!~8,lr~f~i6~~cf~@1~~'f

>Th~~~~!~8,lr~f~i6~~cf~@1~~'f >Th~~~~!~8,lr~f~i6~~cf~@1~~'f ISSN 1302-9940 "li... iii. '" Çocukluk Çagi Yabanci Cisim Aspirasyonlarinin Degerlendirilmesi * Dolunay GÜRSES **, Ahmet AKÇAY **, Inanç ÇAKALOZ ***, Ilknur KILIÇ ****, Hacer

Detaylı

Çocukluk çaðý trakeobronþial yabancý cisim aspirasyonlarý

Çocukluk çaðý trakeobronþial yabancý cisim aspirasyonlarý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2005: 3 (2): 8-12 ARAÞTIRMA Çocukluk çaðý trakeobronþial yabancý cisim aspirasyonlarý Mehmet Sýrmalý, Hasan Türüt, Erkan Kýsacýk, Ertan Aydýn, Sadi Kaya, Ýrfan Taþtepe Atatürk

Detaylı

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi

Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Journal of Experimental and Clinical Medicine Deneysel ve Klinik Tıp Dergisi Derleme / Review doi: 10.5835/jecm.omu.30.s1.012 Çocuk ve erişkinlerde yabancı cisim aspirasyonları Foreign body aspiration

Detaylı

Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları

Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Original Article Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2009;15(5):493-499 Klinik Çalışma Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları Tracheobronchial foreign body

Detaylı

Çocuk hastalarda yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle uygulanan rijid bronkoskopi sonuçlarımız

Çocuk hastalarda yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle uygulanan rijid bronkoskopi sonuçlarımız Özgün Araştırma Original Article 125 DO I: 10.4274/tpa.1622 Çocuk hastalarda yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle uygulanan rijid bronkoskopi sonuçlarımız Rigid bronchoscopies in pediatric patients with

Detaylı

YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI VE ÖZOFAGUS YABANCI CİSİMLERİ

YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI VE ÖZOFAGUS YABANCI CİSİMLERİ YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI VE ÖZOFAGUS YABANCI CİSİMLERİ FOREIGN BODY ASPIRATIONS AND ESOPHAGEAL FOREIGN BODIES Ş. Tuba Liman 1, Aykut Eliçora 2, Salih Topçu 1 1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

Göğüs Duvarı Tümörünü Taklit Eden Trakeobronşiyal Pisi Pisi Otunun Ekspektorasyonu

Göğüs Duvarı Tümörünü Taklit Eden Trakeobronşiyal Pisi Pisi Otunun Ekspektorasyonu OLGU 24 OLGU Göğüs Duvarı Tümörünü Taklit Eden Trakeobronşiyal Pisi Pisi Otunun Ekspektorasyonu 161 Göğüs Duvarı Tümörünü Taklit Eden Trakeobronşiyal Pisi Pisi Otunun Ekspektorasyonu Yeliz Erol 1, Ayşe

Detaylı

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?'

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Serdar Sedat IŞIK 1,2 1 T.C.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

KLİNİK ÇALIŞMA. Anahtar kelimeler: yabancı cisim aspirasyonu, rijit bronkoskopi, anestezi yöntemi, çocuk

KLİNİK ÇALIŞMA. Anahtar kelimeler: yabancı cisim aspirasyonu, rijit bronkoskopi, anestezi yöntemi, çocuk KLİNİK ÇALIŞMA Trakeobronşial sisteme yabancı cisim aspirasyonu olan pediatrik olgularda uygulanan rijit bronkopi işleminde anestezi deneyimlerimizin retrospektif analizi A retrospective analysis of our

Detaylı

ÇOCUKLARDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları

ÇOCUKLARDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları ÇOCUKLARDA YABANCI CİSİM ASPİRASYONLARI Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Yabancı cisim aspirasyonu (YCA) Epidemiyoloji YCA çocukluk yaş grubunun önemli morbidite ve mortalite

Detaylı

Çocukluk Ça nda Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopi Deneyimi: 96 Olgunun De erlendirilmesi

Çocukluk Ça nda Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopi Deneyimi: 96 Olgunun De erlendirilmesi ARAfiTIRMA / Original Article PED ATR K AKC ER HASTALIKLARI / Pediatric Lung Diseases Toraks Dergisi 2008; 9(1): 17-21 Çocukluk Ça nda Fleksibl Fiberoptik Bronkoskopi Deneyimi: 96 Olgunun De erlendirilmesi

Detaylı

FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ

FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ DOÇ. DR. ARİF DURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI Bronkoskopi nedir? Solunum yollarının endoskopik olarak incelenmesi Bronkoskop çeşitleri

Detaylı

16-20 Mart 2016 Susesi Luxury Resort Belek/ANTALYA SİZİN NEFESİNİZ, SİZİN KONGRENİZ... Poster Sunu Bildirileri BİLDİRİ KİTABI. Poster Sunu Bildirileri

16-20 Mart 2016 Susesi Luxury Resort Belek/ANTALYA SİZİN NEFESİNİZ, SİZİN KONGRENİZ... Poster Sunu Bildirileri BİLDİRİ KİTABI. Poster Sunu Bildirileri Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2016 SİZİN NEFESİNİZ, SİZİN KONGRENİZ... SİZİN NEFESİNİZ, SİZİN KONGRENİZ... BİLDİRİ KİTABI 1 Kongre Komitesi Kongre Başkanı Akın KAYA Kongre Bilimsel Komite Başkanı Adnan

Detaylı

Neden ev kazaları? Yakınma- Bulgu. YCA erken tanınmaz ise. Yakınma- Bulgu. Yabancı Cisim Aspirasyonu (YCA)

Neden ev kazaları? Yakınma- Bulgu. YCA erken tanınmaz ise. Yakınma- Bulgu. Yabancı Cisim Aspirasyonu (YCA) Neden ev kazaları? Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonları ve Koroziv Özofagus Yanıkları Dr. Aydın YAĞMURLU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ayagmurlu@gmail.com Ev kazaları

Detaylı

Özofagus Yabancı Cisimleri : 682 Olgunun İncelenmesi

Özofagus Yabancı Cisimleri : 682 Olgunun İncelenmesi Özofagus Yabancı Cisimleri : 682 Olgunun İncelenmesi İlhan İNCİ*, Cemal ÖZÇELİK**, Refik ÜLKÜ**, Nesimi EREN** * Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Aydın

Detaylı

Çocuklarda Üst Solunum Yolu Acilleri

Çocuklarda Üst Solunum Yolu Acilleri Çocuklarda Solunum Yolu Acillerine Yaklaşım (Kurs 2008) Çocuklarda Üst Solunum Yolu Acilleri Doç. Dr. Hasan YÜKSEL hyukselefe@hotmail.com Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Allerji Bilim

Detaylı

Acil Servise Baflvuran Yabanc Cisim Olgular n n De erlendirilmesi

Acil Servise Baflvuran Yabanc Cisim Olgular n n De erlendirilmesi Türk Aile Hek Derg ; 7(): 7-7 Acil Servise Baflvuran Yabanc Cisim Olgular n n De erlendirilmesi THE EVALUATION OF FOREIGN BODY ASPIRATION CASES APPLIED TO THE EMERGENCY DEPARTMENT Cahfer Gülo lu, Mustafa

Detaylı

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu Bölüm 21 Astımla Karışan Hastalıklar Dr. Alpaslan TANOĞLU ve Dr. Mustafa DİNÇ Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu hastalığıdır. Hastalığın en

Detaylı

ÖLÜMLE SONUÇLANMAYAN YABANCI C S M ASP RASYONLARI

ÖLÜMLE SONUÇLANMAYAN YABANCI C S M ASP RASYONLARI Adli T p Bülteni ÖLÜMLE SONUÇLANMAYAN YABANCI C S M ASP RASYONLARI Foreign body aspirations which do not result in death Ahmet TURLA, Berna AYDIN, Mehmet KOCAKAYA Turla A, Ayd n B, Kocakaya M. Ölümle sonuçlanmayan

Detaylı

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 35-39 Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m Prof. Dr. Necla

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET

MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI ÖZET G.U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 173-179 1991 MAKSİLLER SİNÜSTE BİR YABANCI CİSİM OLARAK KANAL GÜTASI Yrd. Doç. Dr. Selçuk BASA* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Maksiller sinüste yabancı maddelere

Detaylı

Bronkoskopi endikasyonları ve teknik

Bronkoskopi endikasyonları ve teknik Çocuk Cerrahisi Dergisi 30(Ek sayı 3):226-235, 2016 doi:10.5222/jtaps.2016.226 Bronkoskopi endikasyonları ve teknik Abdulkerim TEMİZ Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Adana

Detaylı

Adenoid Hipertrofisi ve Uykuda Solunum Bozukluğu Olan Çocuk Hastalarda Kısa Süreli Oral Kortikosteroid Tedavisi

Adenoid Hipertrofisi ve Uykuda Solunum Bozukluğu Olan Çocuk Hastalarda Kısa Süreli Oral Kortikosteroid Tedavisi Adenoid Hipertrofisi ve Uykuda Solunum Bozukluğu Olan Çocuk Hastalarda Kısa Süreli Oral Kortikosteroid Tedavisi Ekrem Said Kankılıç 1, Ali Osman Köksal 2, Mehtap Acar 3, Ayşe Türkmen 2, Selen Güler Selen

Detaylı

Aspirasyona ilişkin ilk bilimsel deneyin John Hunter tarafından 1781 de bir sığır üzerinde yapıldığı bilinmektedir.

Aspirasyona ilişkin ilk bilimsel deneyin John Hunter tarafından 1781 de bir sığır üzerinde yapıldığı bilinmektedir. Trakeobronşial Yabancı Cisimler Dr Refik ÜLKÜ TARİHÇE Yazılı tarihte aspirasyona ilişkin ilk olgu MÖ 475 yılında üzüm çekirdeği aspirasyonu sonucu ölen Yunanlı şair Anacreon dur Aspirasyona ilişkin ilk

Detaylı

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Sayfa 1/7 Bronkoskopi Nedir? yavuznuri, 11 Jun 06 saat: 12:30 Hastal 0 7 0 5 0 7 0 5 0 7 0 5n t 0 7 0 5r 0 7 0 5n 0 7 0 5n belirlene bilmesi yani tan 0 7 0 5 maksatl 0 7 0 5 olarak doktorunuzun bronkoskop

Detaylı

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara Safra kese taşı sıklığı yüksek Sekonder biliyer siroz CCA KC S ERCP HCC Alkol..Pankreas

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 25 Ocak 2017 Çarşamba

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 25 Ocak 2017 Çarşamba Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 25 Ocak 2017 Çarşamba Ar. Gör. Dr. Metin Gürkan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi Olgu Sunumu

Detaylı

Yabancı Cisim Yutulması

Yabancı Cisim Yutulması Murat Kuru, Tamer ltınok Resim 1. Özofagus 1.darlıkta para (,) Giriş Özofagusa kaçan yabancı cisimler ülkemizde ve dünyada ciddi morbidite ve mortaliteye yol açmaktadır. Gastrointestinal yabancı cisimlerin

Detaylı

Çocukluk Çağı Gastrointestinal Yabancı Cisimlerinin Tedavisi*

Çocukluk Çağı Gastrointestinal Yabancı Cisimlerinin Tedavisi* Van Tıp Dergisi: 8 (2): 47-53, 2001 Çocukluk Çağı Gastrointestinal Yabancı Cisimlerinin Çocukluk Çağı Gastrointestinal Yabancı Cisimlerinin * Burhan Köseoğlu**, Vedat Bakan**, Salim Bilici**, Önder Önem**,

Detaylı

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel*

Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* Entübasyon sonrası trakeal rüptür: 5 olgu Gönül Sağıroğlu*, Tamer Sağıroğlu**, Burhan Meydan*, Çağatay Tezel* * SB Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Genel Anestezi Altında Rijit Bronkoskopi Uygulamalarının Retrospektif Analizi

Genel Anestezi Altında Rijit Bronkoskopi Uygulamalarının Retrospektif Analizi Genel Anestezi Altında Rijit Bronkoskopi Uygulamalarının Retrospektif Analizi Fatma ULUS, Mehtap TUNÇ, Hilal GÜNAL SAZAK, Eser ŞAVKILIOĞLU Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Trakeobronşial Yabancı Cisimler. Dr. Refik ÜLKÜ

Trakeobronşial Yabancı Cisimler. Dr. Refik ÜLKÜ Trakeobronşial Yabancı Cisimler Dr. Refik ÜLKÜ TARİHÇE Yazılı tarihte aspirasyona ilişkin ilk olgu MÖ 475 yılında üzüm çekirdeği aspirasyonu sonucu ölen Yunanlı şair Anacreon dur Aspirasyona ilişkin ilk

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

Geçmişten günümüze. Pediatride günübirlik anestezi. Preoperatif. Preoperatif. Postoperatif. Peroperatif. Preoperatif

Geçmişten günümüze. Pediatride günübirlik anestezi. Preoperatif. Preoperatif. Postoperatif. Peroperatif. Preoperatif Geçmişten günümüze ABD kapanmış dava dosya kayıtları* 15 yaş 238 olgu erişkinle karşılaştırıldığında; ü Solunum komplikasyonları fazla %43/ 30 ü Mortalite hızı yüksek %50/35 Dr Crawford Long 3/7/1842 8y-Erkek

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahiye giriş Y. TATKAN Cerrahi anamnez ve terminoloji Ş. TAVLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

UÜ-SK KBB ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK KBB ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, tüm yaş gruplarındaki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada

Detaylı

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM VNTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM BRONKOSKOPİK TANI YÖNTMLRİ Dr Gül Gürsel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs astalıkları Anabilim Dalı İlk bakışta VİP li hastalarda hastaların

Detaylı

Postüral Drenaj Uygulama

Postüral Drenaj Uygulama Postüral Drenaj Uygulama AMAÇ Akciğerlerdeki sekresyonun yer çekimi yardımıyla drenajının gerçekleştirilmesidir. TEMEL İLKELER Spontan solunumda veya ventilatöre bağlı hastada akciğerlerin tüm bronş ve

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

Edinsel Pediatrik Hava Yolu Patolojilerinde Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi

Edinsel Pediatrik Hava Yolu Patolojilerinde Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Edinsel Pediatrik Hava Yolu Patolojilerinde Üç Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Suat FİTOZ*, Çetin ATASOY*, Aydın YAĞMURLU**, Akın KAYA***, Ergin ÇİFTÇİ****, Erdal İNCE**** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz Klinik Pediatri, 2003;2(2):64-68. Çocuklarda Rinosinüzitlerin Tedavisi Prof. Dr. Sadýk DEMÝRSOY* Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz membranlarýn (nöroepitel dahil), bu kavitelerdeki sývýlarýn,

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Çocuklarda Özefagus Yabancı Cisimleri Esophagial Foreign Bodies in Children Bayram Metin 1, Murat Öncel 2, Şener Yıldırım 3, Halil Tözüm 4 1

Detaylı

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları Ş. ÖZER Karın travmaları Ş. ÖZER ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri

Detaylı

0-7 Yaş Dönemi Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri

0-7 Yaş Dönemi Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri Van Tıp Dergisi: 15 (2):51-57, 2008 Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri 0-7 Yaş Dönemi Çocuklarda Özofagus Yabancı Cisimleri Ufuk Çobanoğlu*, Muhammet Can** Amaç: Özofagus yabancı cisimleri (ÖYC), özellikle

Detaylı

ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA FLEKSĠBL BRONKOSKOPĠ ve BAL. Prof Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA FLEKSĠBL BRONKOSKOPĠ ve BAL. Prof Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA FLEKSĠBL BRONKOSKOPĠ ve BAL Prof Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Bronkoskopi göğüs hastalıklarının önemli bir tanı ve tedavi yöntemidir

Detaylı

Akut alt solunum yolu enfeksiyonlarý geliþmekte olan ülkelerde

Akut alt solunum yolu enfeksiyonlarý geliþmekte olan ülkelerde Klinik Pediatri, 2005;4(1):11-16. Çocuklardaki Tekrarlayan Pnömonilerin Altta Yatan Nedenleri Uz. Dr. Koray HARMANCI* Akut alt solunum yolu enfeksiyonlarý geliþmekte olan ülkelerde mortalite ve morbidite

Detaylı

Acil Serviste İleri Havayolu; Ne Kadar İleri? Advanced Airway in Emergency Department; How much Advanced? Acil Tıp

Acil Serviste İleri Havayolu; Ne Kadar İleri? Advanced Airway in Emergency Department; How much Advanced? Acil Tıp Acil Serviste İleri Havayolu; Ne Kadar İleri? Advanced Airway in Emergency Department; How much Advanced? Acil Tıp Başvuru: 13.12.2013 Kabul: 18.01.2014 Yayın: 11.02.2014 Mücahit Kapçı1, Orhan Akpınar1,

Detaylı

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Tularemi Tedavi Rehberi 2009. Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Tularemi Tedavi Rehberi 2009 Doç. Dr. Oğuz KARABAY Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 1 Rehber nasıl hazırlandı? Güncel kaynaklar 5 rehber, İnternet

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

Terapötik bronkoskopi ile tedavi edilen postentübasyon trakea stenozları: Beş olgu sunumu

Terapötik bronkoskopi ile tedavi edilen postentübasyon trakea stenozları: Beş olgu sunumu Terapötik bronkoskopi ile tedavi edilen postentübasyon trakea stenozları: Beş olgu sunumu Yalçın KARAKOCA 1, Güler KARAAĞAÇ 1, Sevinay KARAKOCA 2, Tülay YILDIZ 3, Orhan YAZANEL 4, Nesrin SARIMAN 1, M.

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı Arif Şahin Kut İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :17.09.1966 3. Unvanı :Doçent Doktor Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri

Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri ARAŞTIRMA Akciğer Kanserli Olgularda Bronkoskopi Örneklerinin Tanısal Değeri Diagnostic Value of The Fiberoptic Bronchoscopy Samples in Lung Cancer Patients Sibel Doruk 1, Doğan Reşit Köseoğlu 2, Ahmet

Detaylı

Ventilatör İlişkili Pnömoni Patogenezi ve Klinik

Ventilatör İlişkili Pnömoni Patogenezi ve Klinik Ventilatör İlişkili Pnömoniler: Ventilatör İlişkili Pnömoni Patogenezi ve Klinik Tevfik ÖZLÜ* * Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON VİP terminoloji VİP

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Ülkemizde künt toraks travmaları trafik kazalarına ve yüksekten düşmelere bağlı daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Travmaya

Detaylı

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI

TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI TONSİLLOFARENJİT TANI VE TEDAVİ ALGORİTMASI Akut tonsillofarenjit veya çocukluk çağında daha sık karşılaşılan klinik tablosu ile tonsillit, farinks ve tonsil dokusunun inflamasyonudur ve doktora başvuruların

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK

Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Tamamlayıcı Tiroidektomi ve Total Tiroidektomi Komplikasyonlarının Karşılaştırılması Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLÇELİK Diferansiye tiroid kanserlerinde cerrahi, tedavinin en önemli basamağıdır, daha sonra adjuvan

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

0,02 0,0199 0,018 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002

0,02 0,0199 0,018 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002 0,02 0,018 0,0199 0,016 0,014 0,012 0,01 0,0078 0,008 0,006 0,004 0,002 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 7,00% 6,28% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,12% 2,00% 1,00% 0,00% 1993 1994 1995 1996

Detaylı

Ders. İLERİ YAŞAM DESTEĞİ Bakış Açısı

Ders. İLERİ YAŞAM DESTEĞİ Bakış Açısı Ders İLERİ YAŞAM DESTEĞİ Bakış Açısı Akut Solunum Yetersizliği Solunum fonksiyonunun veya akciğerde oksijen/ karbondioksit gaz değişiminin yetersiz olması Arteriyel kanda parsiyel oksijen (PaO2) ve karbondioksit

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

En iyi yöntem inmeden korunma Risk faktörlerinin belirlenmesi

En iyi yöntem inmeden korunma Risk faktörlerinin belirlenmesi İNME SONRASI TEDAVİ En iyi yöntem inmeden korunma Risk faktörlerinin belirlenmesi Birincil Koruma Amaç asemptomatik kişilerde inmeye neden olabilecek risk faktörlerini belirlemek, önlemek ve kontrol altına

Detaylı

Üst gastrointestinal sistem yabancı cisimleri olan çocuklarda fleksibl endoskopik işlem

Üst gastrointestinal sistem yabancı cisimleri olan çocuklarda fleksibl endoskopik işlem Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 205-209 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0400 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Üst gastrointestinal sistem yabancı cisimleri olan çocuklarda

Detaylı

TEKRARLAYAN ÜST SOLUNUM YAKINMASINA YAKLAŞIM LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ MÜ? Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları

TEKRARLAYAN ÜST SOLUNUM YAKINMASINA YAKLAŞIM LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ MÜ? Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları TEKRARLAYAN ÜST SOLUNUM YAKINMASINA YAKLAŞIM LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ MÜ? Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Çocuklarda LFR ve Üst solunum Yolları Patofizyoloji Gastrik içeriğin

Detaylı

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Akciğer Kanserlerinin Histopatolojik ve Morfolojik Özellikleri ile Bronşiyal Yerleşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Sibel ALPAR*, Nazire UÇAR*, Yetkin AĞAÇKIRAN**, A. Berna DURSUN*, Selma

Detaylı

Kalp ve Damar Cerrahı Gözüyle. Op.Dr. Mesut KÖSEM Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Acıbadem International Hastanesi

Kalp ve Damar Cerrahı Gözüyle. Op.Dr. Mesut KÖSEM Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Acıbadem International Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı Gözüyle Op.Dr. Mesut KÖSEM Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Acıbadem International Hastanesi Damaryolu konusundaki gelişmeler, kronik hemodiyaliz tedavisini ve diyaliz sektörünü oluşturmuştur.

Detaylı

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU

DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU DIŞ KULAK YOLUNDAN YABANCI CİSİM / POLİP ÇIKARTILMASI AMELİYATI HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM (RIZA) FORMU Hastanın Adı, Soyadı: TC Kimlik No: Baba adı: Ana adı: Doğum tarihi: Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi,

Detaylı

UÜ-SK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE TÜBERKÜLOZ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. : Göğüs Hastalıkları ve Tb Anabilim Dalı, 12 yaşın üzerindeki ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün

Detaylı

ÖZOFAGUS YABANCI CİSİMLERİ

ÖZOFAGUS YABANCI CİSİMLERİ ESOPHAGEAL FOREIGN BODIES Yener Aydın 1, Ali Bilal Ulaş 1, Hasan Kaynar 2 1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye 2 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

Şekil 1. Pnömomediyastinum ve cildaltı amfizemi. Bilgisayarlı tomografi. Cerrahi gerektiği zamanlarda hasarın primer onarılması önerilmektedir. Dikiş

Şekil 1. Pnömomediyastinum ve cildaltı amfizemi. Bilgisayarlı tomografi. Cerrahi gerektiği zamanlarda hasarın primer onarılması önerilmektedir. Dikiş ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARINDA CERRAHI ACILLER Dr. Gürsu Kıyan TRAVMA Her yıl ABD de 15 yaş altı çocuklarda 14 milyon travma episodu yaşanmaktadır. Bunların 9 milyonu hastaneye başvurmakta ve 250.000 i hastaneye

Detaylı

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması Bölüm 11 Astım ve Cerrahi İşlemler Astım ve Cerrahi İşlemler Dr. Gözde KÖYCÜ ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Detaylı