NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR"

Transkript

1 NİLÜFER HATUN HANIMLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜDÜR MADDE1: DERNEĞİN ADI: Nilüfer Hatun Hanımlar Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ: Günaydın Mahallesi Pazar Caddesi İkinci Okul Sok. No:24 Bandırma/BALIKESİR DİR. Şubesi yoktur. MADDE2: DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ: Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve medeniyet seviyesindeki yerini alabilmesi için ev hanımı ve çalışan hanımları (özel veya kamu) bir çatı maltında toplayarak tanışmaları ve kaynaştırmaları temin etmek, soysa-kültürel seviyelerini yükseltmek, eğitimlerini ve sorunlarının çözümlerinde katkıda bulunmak, sağlık, beslenme ve psikolojik her türlü sosyal konularda kapsamlı bilgi almalarını temin etmek, yurt kalkınmasına katılarak milli çıkarlara uygun eğitimli üretken hale gelebilmelerine yardımcı olmak, zor durumda ve muhtaç olan ailelere ve öğrencilere maddi destek sağlamaktır. Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, sağlık, eğitim, giyim, barınma, kira, iş kurma, konut, yakacak, temizlik ve sair diğer tüm konularda ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmaktadır. Derneğin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına açık olup, belirli bir yöreye veya kitleye hizmette sınırlı değildir. Dernek amaç ve hizmetlerini geliştirmek için: Dernek kamu yararını ve insani öncelikli hedef almak üzere tüzüğünde yazılı gayeyi geliştirmek için her türlü faaliyette bulunmak maksadı ile 1.Kimsesiz dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her yaşta insanı, yurdundan ayrı kalmış, mültecilere her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün, sağlık, gibi konularda ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunur. İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası gibi konularda ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunur. 2.İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapar. İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak üzere karşılıksız burs verir. Kendi bünyesinde rehberlik servisi ve eğitim kursları açar, danışmanlar istihdam eder. Bunlarla ücretli iş akdi yapar. Gönüllü olarak çalışmak isteyenleri ücretsiz olarak istihdam edebilir. Bu amaca katkı sağlayacak yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs enstitü, ilmi araştırma merkezleri her kademede okullar açar ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. 3.Engellilere ve engelliler ile ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Engellilerle ilgili rehabilite merkezleri ve tatil köyleri kurar. 4.Her türlü kamu ve özel kurum, kuruluş ve kişiler ile hukuk mevzuatı çerçevesinde iş birliği yapar. 5.İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler, ortaklıklar, vakıflar ve yardımlaşma sandıkları kurulabilir. Türk kadınının toplumsal hayata olan faydalarını artırmak, daha huzurlu bir yaşam ve soysa-kültürel açılardan gelişimini sağlamak için, amaç ve hizmet konuları ile ilgili her türlü toplantı, seminer, konferans, temsil, gezi, spor etkinlikleri, tiyatro, gezi, festival, fuar, panel, konser, kermes ve diğer gösteriler ve etkinlikler düzenleyebilir. Kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınlar çıkarır. 6.Yardım toplama kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış toplar, alır ve verir, şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

2 7.Gerekli izinle alınmak kaydıyla amaçları doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz adına faydalı olabilecek her türlü konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla, ülkemizde ve uluslar arası alanda iş birliğinde bulunur. 8.Üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütler yapar, öneri ve dilekleri ve bunları her türlü yayın araçları ile yayınlayabilir. 9.Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler, ödüller verir. 10.İkametgâhı amaç ve hizmetleri için gerekli taşınır ve taşınmaz malları dernekler kanunu ve mevzuat çerçevesinde satın alır ve tasarrufta bulunur. Üçüncü şahıslardan gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir ve satın aldığı veya kiraladığı gayrimenkulde her türlü tamirat, tadilat ve inşaatı yapabilir. 11.İnsan varlığın devamı ve doğal hayatının korunması adına ağaçlandırma faaliyetleri katılır ve bizzat düzenler. 12. Amaçta belirtilen yardımları yazılı veya Görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar. Bu amaca hizmet edecek her türlü yayın organından istifade edebilir. 13. Derneğe bağış olarak tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilmeyecek türdeki eşyaları, gelir dernek amaçları doğrultusunda kullanmak üzere müzayede veya teklif almak suretle satışa çıkarır. 14. Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere her türlü ağaç bağışını kabul eder, satıl alır, kiralar ve gideri karşılar. 15. Çalışma konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile ortak projeler yapar. 16. Mevzuatın izin verdiği, lokal, kafeterya açabilir ve benzeri tüm hakları kullanabilir gerekli diğer faaliyetleri ve çalışmaları yapabilir. 17. Üyeler arasında dayanışmanın ve sosyal ilişkilerin güçlenmesi için mevzuat çerçevesinde faaliyetlerde bulunabilir, dernek üyeleri arasında tanışmayı ve tesanütü temin maksadıyla çaylı, yemekli her türlü toplantı ve geziler düzenler ve temsiller verilmesini sağlar ve üyelerin istirahatını temin için lokal, misafirhane ve benzeri yerler açabilir. 18. Her türlü ayni ve nakdi bağışları kabul eder. Bunları ihtiyaç sahiplerine verebilir veya teklif almak suretiyle satabilir. Canlı hayvan bağışı kabul edebilir. Bunları kestirip etlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtır. 19. Kamu kurum ve kuruluşlarda başarı gösteren bireyleri eğitim ve öğretime katkıda bulunan kişilere şükran maksadı ile yönetim kurulunca tespit edilecek yer ve zamanda ödül vermek anma merasimleri düzenlemek. 20. İnternet ve elektronik ortamda eğitim sitesi açabilir. Dernek sosyal alanda faaliyet gösterir. MADDE 3: a) DERNEĞE ÜYE LMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ŞARTLARI: -Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler. -Yazılı olarak yapılacak üyelik başvuruları en geç 30 (Otuz) gün içinde yönetim kurulunca karara bağlanarak müracaat sahibine yazıyla bildirilir. - Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki tür üyesi vardır. Asil üyeler oy kullanma ve seçilme hakkına sahiptirler. Fahri oy kullanma hakları yoktur. İstedikleri takdirde aidat ödeyebilirler. Hiç kimse derneğe üye olma ve üyelikte kalmaya zorlanamaz. b) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA: sayılı Dernekler Kanunla ve tüzük hükümlerine aykırı hareket edenler,

3 2. Üyeler arasında birlik ve beraberliği bozmak suretiyle ikilik yaratanlar, 3. Üyelik için aranan nitelikleri sonradan kaybedenler. 4. Yazılı ihtara rağmen giriş ve yıllık aidatlarını altı ay içinde ödemeyenler, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. c) ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ; 1. Üyelerin ödeyecekleri yıllı aidat miktarları genel kurul tarafından belirlenir. 2. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler, her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetime katılma hakkı vardır. 3. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin aidatını ödemek zorundadır. MADDE-4 DERNEĞİN ORGANLARI; a- Genel Kurul b- Yönetim kurulu c- Denetim kurulu Dernekler, başka organlarda kurulabilirler. Ancak bu organlara genel kurulun ve denetleme kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. MADDE-5 GENEL KURUL; a) Dernek tüzüğünün belli edilen zamanlarda olağan, b) Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü olarak toplanır. c) Olağan Genel Kurul toplantıları 2 yılda bir Mart ayında yapılır. MADDE -6 ÇAĞRI USULÜ: Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden duyuru yapılmak suretiyle toplantıya çağırılır. Bu duyuruda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantıyla ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. MADDE -7 TOPLANTI YERİ: Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. MADDE-8: TOPLANTI YETER SAYISI: Genel kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun (tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin) katılımıyla toplanır: çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi

4 MADDE-9 TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ: Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurullarınca düzenlenen listedeki adlar karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 8. Maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafında açılır. Genel kurul toplantısını açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili katip seçilir.toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Genel kurul toplantısında, yazılı gündemde yer alan maddeler görüşülür ancak ; toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. MADDE-10 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : 1-Dernek organlarının seçilmesi, 2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi, 4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 5- Dernek için taşınmaz malların taşınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunca yönetim kuruluna yetki verilmesi, 6-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, 7- Derneğin feshedilmesi. 8- Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi. MADDE-11 OY KULLANMA KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ : Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Seçimde gizli oy,açık tasnif usulüne göre yapılır. Kararlar, geçerli oyların yarıdan bir fazlası ile alınır. MADDE-12 YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ: Yönetim kurulu(5)asıl ve 5 yedek üyeden oluşmak suretiyle genel kurul tarafından gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. 2- Genel kurul kararlarını uygulamak.

5 3- Derneğin gelir ve gider hesapların ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak. 4- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların on gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bildirmek 5- Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak. MADDE -13 DENETLEM KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ: Denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca seçilir. Bu kurul denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. MADDE -14 İÇ DENETİM: Genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından denetimi yapabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu dernek tüzüğünde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini hesap defter ve kayıtları mevzuatına uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit olunan esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarda denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kurulu veya toplandığında genel kurula sunar. MADDE -15 TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİLECEĞİ: Tüzük değişiklikleri kararları, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte iki katılımı ve toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katında az olamaz. Tüzük değişikliği kararının üçte iki çoğunlukla alınması gerekir. MADDE-16 DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI: Dernek gelirleri üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya derneğin mal varlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur. MADDE -17 DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ : Derneğin borçlanma usulleri genel kurul tarafından belirlenir. MADDE-18 DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER : Dernek, tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Dernekler yönetmeliğinde belirtilen defterleri noterden veya dernekler biriminden onaylı olarak tutmak zorundadır. MADDE-19 DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ :

6 Dernek, genel kurul kararı ile feshi veya kendiliğinden dağılmış sayılmasına karar verildiğinde derneğin mal varlığı ve parası Bandırma Hayır İşleri Hizmet Vakfına devredilir. MADDE-20 İş bu tüzük 5253 sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş olup, bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde bu kanun hükümleri uygulanır. MADDE-21 Dernek organları oluşuncaya kadar dernek işlerini yürütmeye ve derneği temsil etmeye aşağıda belirtilen geçici yönetim kurulu yetkilidir. Bu tüzük 21 maddeden ibarettir. Hilal Şekerci Hülya Oğuzbeyi Pınar Gören Aliye Bayındır Dernek Başkanı Dern. Baş. Yrd. Sayman sekreter Neziha Özen Münevver Akkay Sibel Öztürk Y. Kurul Üyesi Y. Kurulu Üyesi Y. Kurulu Üyesi

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir.

Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM dir. YENİ TÜZÜK SİVİL TOPLUM GELİŞTİRME MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN KURULUŞU, ADI VE MERKEZİ Madde 1: Derneğin adı Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği dir. Derneğin Merkezi Ankara dır. Kısa adı, STGM

Detaylı

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ ÇAMLICA EĞİTİM KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin adı, Çamlıca Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Derneği dir. Merkezi İstanbul dur.ülke genelinde yasaya

Detaylı

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SEMA EĞİTİMCİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sema Eğitimciler Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Derneğin kısa adı : SEMADER dır. Dernek, yurt içinde ve yurt

Detaylı

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1- DERNEĞİN ADI ASYA TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ (ASYATED) MADDE 2- MERKEZİ: SİVAS MADDE 3- DERNEĞİN ŞUBESİ: Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir MADDE

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ KURULUŞLARI FEDERASYONU TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı Adı ve Merkezi Madde 1 Federasyonun Adı: ULUSLARARASI ÇEVİRMENLER VE ÇEVİRİ

Detaylı

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ

İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ İZMİR GO OYUNCULARI DERNEĞİ (GOİZM) TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: İzmir Go Oyuncuları Derneği dir, kısa adı "Goizm"dir. Derneğin merkezi İzmir dir. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin

Detaylı

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 1 TASLAK ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANECİLERİ DERNEĞİ dir. Kısa adı "ÜNAK"dır. Derneğin merkezi

Detaylı

EĞİRDİR GENÇ GİRŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

EĞİRDİR GENÇ GİRŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ EĞİRDİR GENÇ GİRŞİMCİ İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI, MERKEZİ ve ADRESİ MADDE 1. Derneğin Adı: Eğirdir Genç Girişimci İşadamları Derneği dir. Derneğin Merkezi: EĞİRDİR dir. Derneğin Adresi: Cami

Detaylı

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MİNİMAL İNVAZİV VE ROBOTİK KALP-DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp-Damar Cerrahisi Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur.

Detaylı

GERMANİ STLER DERNEĞİ

GERMANİ STLER DERNEĞİ GERMANİ STLER DERNEĞİ Dernek Tüzüğ ü Derneğin Adı ve Merkezi BÖLÜM I Derneğin Adı, Amacı, Merkezi ve Faaliyetleri Madde 1. a. Derneğin adı»germanistler Derneği«dir. Kısa adı: GERDER b. Derneğin Merkezi:

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği Tüzüğü Page 1/20 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR... 4 1. KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 4 2. TANIMLAR... 4 3. DERNEĞİN AMACI... 4 4. DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI...

Detaylı

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ SAİNTE PULCHERİE'LİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Sainte _Pulcherie'liler Derneği dir. Derneğin Merkezi İstanbul'dur. Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin

Detaylı

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ ROMATĠZMA VE AĞRI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Romatizma ve Ağrı Derneği dir. Derneğin merkezi Samsun dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. BAŞKA BİR OKUL MÜMKÜN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Başka Bir Okul Mümkün Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek

Detaylı

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ KADIN MATEMATĠKÇĠLER DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kadın Matematikçiler Derneği dir. Derneğin merkezi Çorum dur. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı GerçekleĢtirmek

Detaylı

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DOĞU KARADENİZ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği dir. Derneğin merkezi Trabzon dur. Şubesi açılmayacaktır.

Detaylı

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ KAMUDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Kamuda iş Güvenliği Uzmanları Derneği dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube

Detaylı

KİL BİLİMLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 Derneğin Adı, Merkezi, Faaliyet alanı Madde 1- Derneğin Adı: Kil Bilimleri Derneği (Clay Science Society) olup, kısa adı KBD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şube

Detaylı

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ

(UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ (UDİÇED) ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: ULUSLAR ARASI DİL VE ÇEVİRİ HİZMETLERİ DERNEĞİ dir. Derneğin Kısa Adı: UDİÇED dir. Derneğin

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar)

TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) TÜÇED TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç kapsam ve tanımlar) Derneğin adı, kuruluş yılı, merkezi ve şube yetkisi Madde 1- a) Derneğin Adı: TÜRKİYE ÇEVİRMENLER DERNEĞİ olup, kısa adı

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTELİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI VE MERKEZİ : MADDE 1-17.05.1926'da Merkezi Ankara'da kurulan ''Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Derneği'nin adı 26.03.2006 tarihli Genel

Detaylı

Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı ve Merkezi 1 Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: TIP HUKUKU DERNEĞĠ dir. Derneğin merkezi Ġstanbul dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin Amacı Madde 2- Dernek, 1. tıp mesleğinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi MADDE 1- Derneğin Adı: İsg İşverenler Kulübü İş Güvenliğine Gönül Verenler İsg Platformu Derneğin merkezi "ANKARA"

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ İÇİNDEKİLER Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi Madde 2- Derneğin Amacı Madde 3- Derneğin Faaliyet Alanı Madde 4- Dernek Kurucu Üyeleri Madde 5- Derneğe

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma

Derneğin faaliyet alanı: Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir. Derneğe üye olma Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Tüzüğü Madde 1. Derneğin adı " Hücresel tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği" dir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Madde 2. Yaşam kalitesini kaybetmeden uzun süre yaşamak

Detaylı

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: DĠYARBAKIR GÖNÜLLÜLERĠ Derneği dir. Derneğin merkezi DİYARBAKIR dadır. Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı

Detaylı

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ I. BÖLÜM SAP KULLANICILARI DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ Madde 1 : Derneğin adı SAP Kullanıcıları Derneği dir. Derneğin merkezi İstanbul dadır. DERNEĞĠN AMACI Madde 2 : Derneğin amacı, SAP ürün

Detaylı