1- Vakıf Senedinin 2. Maddesinin ( i) ve ( j ) fıkralarının aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- Vakıf Senedinin 2. Maddesinin ( i) ve ( j ) fıkralarının aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir."

Transkript

1 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında; Vakıf Senedinin değiştirilen maddelerinin eski ve yeni hali aşağıda gösterildiği gibidir. Değişiklikler Mahkemece tescil edildikten sonra yürürlüğe girecektir. 1- Vakıf Senedinin 2. Maddesinin ( i) ve ( j ) fıkralarının aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. i)"tazminat" sözcüğü, ayrılan üyelere yapılacak emeklilik, ölüm yardımları ve toplu ödemeleri, j) "Kesenek" sözcüğü, üyelerin aylık veya ücretlerinden kesilen aidatları, i)"tazminat" sözcüğü, üyelere bu vakıf senedi hükümlerine göre yapılacak ödemeleri, j) "Kesenek" sözcüğü, üyelerden tahsil edilen aidatları, 2- Vakıf Senedinin 3. Maddesinin ( a ) fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiş, maddeye (e) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıda belirtilen ( f ) fıkrası eklenmiştir. a) Üyelerden emekli olanlara, çalışırken daimi malul olanlara, çalışırken ölenlerin menfaattarlarına veya Vakıf üyeliğinden ayrılanlara bu Vakıf Senedi'nin 25., 26., 27. ve 28. maddeleri gereğince ödemelerde bulunmak, a) Üyelerine ve üyelik ilişkisi devam ederken ölen üyelerinin menfaatdarlarına bu vakıf senedinin 25. Maddesine göre ve Vakıf üyeliğinden ayrılanlara bu Vakıf Senedi'nin 28. maddesine göre ödemelerde bulunmak, f) Vakıf öncelikle (a) fıkrasında belirtilen amacı yerine getirmeye çalışır, (b), (c) ve (d) fıkrasındaki amaçlar imkanlar elverdiği ölçüde yerine getirilmeye çalışılır.. 3- Vakıf Senedinin 4. Maddesinin ( b ), ( d ) ve ( f ) fıkralarının aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiş, ( c ) ve ( e ) fıkraları iptal edilmiştir. b) Vakıf üyesinin ölümü veya emekli olması durumunda Vakıf üyeliği aynı tarih itibariyle sona erer. c) Bankadaki, SYS 'daki veya Vakıftaki görevlerinden ayrılanlardan (ölüm ve emeklilik hariç) Vakıftaki ayrılış tazminatını almamış (on yıl içinde) olanların istekleri halinde aidat mükellefiyetini aksatmadan yerine getirmeleri veya ödenmemiş aidatlarını müracaat tarihinden T.C.Ziraat Bankası A.Ş.nce mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı ile birlikte en çok 12 taksitte ödedikleri takdirde üyeliklerini devam ettirebilirler. d) Vakıf üyeliği sona erenlerin Vakfa olan borçları muaccel olur ve Vakıftaki alacaklarından mahsup edilir. Bakiye borç kaldığı takdirde herhangi bir ihbara ve hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın kanuni ve idari yollarla tahsil edilir. Ancak; ölüm ve emeklilik nedeniyle üyeliği sona erenlerin Vakıftaki alacakları borçlarına mahsup edildikten sonra kalan borçları eski taksit miktarlarından az olmamak

2 2 kaydıyla Vakıf Yönetim Kurulunun tesbit edeceği ödeme planına göre varislerince veya kendilerince ödenir. e) Vakfın kendi kaynakları ve sağladığı krediler dışında gerçek ve tüzel kişilerce hibe ve sair yollarla temin olunacak fonlardan üyelere, eş ve çocuklarına yapılacak sosyal yardımlar ve verilecek krediler fonu temin edenlerle yapılacak özel anlaşmalar hükümlerine tabi olup, bunlar için (f) fıkrası hükmü uygulanmaz. f) Üyeliğini çalışırken veya dışardan devam ettirenler tarafından ödenmesi gereken miktarları zamanında ödemeyenler, süresinde ödenmeyen miktarlara aylık % 5 oranında gecikme faizi uygulanmak suretiyle defaten ödemedikleri takdirde üyelik haklarını kaybederler. b) Vakıf üyesinin ölümü durumunda Vakıf üyeliği aynı tarih itibariyle sona erer. Ancak, bu vakıf senedine göre kendisine yapılacak ödemeler üyeliği devam edenlere yapılacak ödeme esaslarına göre ve üyeliği devam edenlere yapılacak ödeme tarihlerinde varislerine ödenir. c) iptal edilmiştir. d) Vakıf üyeliği sona erenlerin Vakfa olan borçları muaccel olur ve Vakıftaki alacaklarından mahsup edilir. Bakiye borç kaldığı takdirde herhangi bir ihbara ve hüküm alınmasına lüzum kalmaksızın kanuni ve idari yollarla tahsil edilir. e) iptal edilmiştir. f) Üyeliğini çalışırken veya dışardan devam ettirenler tarafından ödenmesi gereken miktarları zamanında ödemeyenler, süresinde ödenmeyen miktarlara Temsilciler Kurulunca belirlenen oranında gecikme faizi uygulanmak suretiyle ödemedikleri takdirde üyelik haklarını kaybederler. 4- Yeni Medeni Kanun hükümlerine göre vakıflara yeni üyelik kaydı yapılamayacağından Vakıf Senedinin 5. Maddesi iptal edilmiştir. Madde 5 - Yeniden üyelik hükümleri : a) Vakıf üyesi iken "askerlik ve ücretsiz izin" dışında değişik nedenlerle Banka, SYS ve Vakıftaki görevinden ayrılan üyelerin üyelikleri; Vakıf Senedi'nin 4. maddesinin (c) fıkrasındaki üyelik yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde, Vakıftaki birikmiş aidatlarının karşılığı olan tazminatı almamış olsalar dahi ayrılış tarihi itibariyle sona erer. b) Vakıf üyesi iken, askerlik nedeni ile ayrılanlardan tazminatını almamış olanların ayrıldığı tarihteki aylık ve ücretleri üzerinden, tekrar göreve başladığı tarihe kadar olan süreye ait aidat mükellefiyetini yerine getirdikleri takdirde üyelikleri kesintisiz devam eder. Bunlardan aidat mükellefiyetini yerine getirmeyenler tekrar göreve döndüklerinde en çok altı ay içinde Vakfa yapacakları yazılı müracaatları halinde döndükleri tarihteki aylıkları üzerinden bu süre içinde ödemedikleri kesintiler toplamını talepte bulunulan tarihte T.C.Ziraat Bankası A.Ş.'nce mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte defaten veya en çok 12 eşit taksitte ödedikleri takdirde üyelikleri kesintisiz devam eder. Vakıftan ayrı kalınan süreye ait aidat mükellefiyetinin her ne suretle olursa olsun yerine getirilememesi halinde bu süreler ileride yapılacak ödemelerin hesabında nazara alınmaz. c) Vakıf üyesi iken ücretsiz izinli olarak görevinden ayrılan üye, ayrıldığı tarihteki aylığı üzerinden aidat mükellefiyetini her ay yerine getirdiği takdirde üyeliği kesintisiz devam eder. Bunlardan aidat mükellefiyetini yerine getirmeyenler tekrar göreve döndüklerinde en çok altı ay içinde Vakfa yapacakları yazılı müracaatları halinde döndükleri tarihteki aylıkları üzerinden bu süre içinde

3 3 ödemedikleri kesintiler toplamını talepte bulunulan tarihte T.C.Ziraat Bankası A.Ş.'nce mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte defaten veya en çok altı eşit taksitle ödedikleri takdirde üyelikleri kesintisiz devam eder. Ücretsiz izinli bulunulan süreye ait aidat mükellefiyetinin yerine getirilememesi halinde bu süreler ileride yapılacak ödemelerin hesabında nazara alınmaz. Madde 5- Đptal edilmiştir. 5- Vakıf Senedinin 11. Maddesinin 1. fıkrası aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir. 1- Temsilciler Kurulu, Genel Kurul tarafından, Vakıf üyeleri arasından seçilen onbeş üyeye, Yönetim Kurulunun kendi arasından seçeceği iki üyenin katılmasıyla oluşur. Genel Kurulun seçeceği onbeş üye Bankada görevli üyeler arasından seçilir. Çeşitli nedenlerle Bankadan, Vakıf üyeliğinden ayrılmaları veya kurul üyeliğinden istifa etmeleri halinde ayrılan üyenin yerine seçimde aldıkları oy sayısına göre belirlenen yedekleri kendi dönemlerini tamamlar. Seçimle gelen üyeler üç yıl süre ile görev yaparlar. Bunların yeniden seçilmeleri mümkündür. Seçim gizli oyla yapılır. oy pusulalarına onbeş asil ve onbeş yedek üye ismi yazılır. Genel Kurul oy sıralamasına göre en fazla oy alandan itibaren onbeş asil ve onbeş yedek üye seçer. oylarda eşitlik halinde kura çekilir. 1- Temsilciler Kurulu, Genel Kurul tarafından, Vakıf üyeleri arasından seçilen onbeş üyeye, Yönetim Kurulunun kendi arasından seçeceği iki üyenin katılmasıyla oluşur. Vakıf üyeliğinden ayrılmaları veya kurul üyeliğinden istifa etmeleri halinde ayrılan üyenin yerine seçimde aldıkları oy sayısına göre belirlenen yedekleri kendi dönemlerini tamamlar. Seçimle gelen üyeler üç yıl süre ile görev yaparlar. Bunların yeniden seçilmeleri mümkündür. Seçim gizli oyla yapılır. Genel Kurul oy sıralamasına göre en fazla oy alandan itibaren onbeş asil ve onbeş yedek üye seçer. oylarda eşitlik halinde kura çekilir. 6- Vakıf Senedinin 13. Maddesi aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir. Madde 13 - Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için, Genel Kurulca, Vakıf üyeleri arasından seçilir. Seçim gizli oyla yapılır, oy pusulalarına yedi asil ve yedi yedek üye adayı ismi yazılır. Genel Kurul oy sıralamasına göre en fazla oy alandan itibaren yedi asil yedi yedek üyeyi seçer, oylarda eşitlik halinde kura çekilir. Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerin Ankara Belediye sınırları içinde sabit bir görevde bulunmaları şarttır. Bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak dört toplantıya katılmayan, Kurul üyeliğinden veya Vakıf üyeliğinden ayrılan, görev süresi esnasında Ankara dışındaki bir yere sürekli görevle atanan Yönetim Kurulu üyelerinin bu görevleri sona erer ve yerine ayrılanların süresini tamamlamak üzere sırada bulunan yedek üye göreve davet olunur.

4 4 Madde 13 - Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için, Genel Kurulca, Vakıf üyeleri arasından seçilir. Seçim gizli oyla yapılır. Genel Kurul oy sıralamasına göre en fazla oy alandan itibaren yedi asil yedi yedek üyeyi seçer, oylarda eşitlik halinde kura çekilir. Bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak dört toplantıya katılmayan, Kurul üyeliğinden veya Vakıf üyeliğinden ayrılan, Yönetim Kurulu üyelerinin bu görevleri sona erer ve yerine ayrılanların süresini tamamlamak üzere sırada bulunan yedek üye göreve davet olunur. 7- Vakıf Senedinin 15. Maddesinin ( j ) fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. j) Üyelerin dinlenme ihtiyaçlarını sağlamak üzere kamp, dinlenme evi, lokaller inşa ettirebilir, satın alabilir ve kiralayabilir. Bunların bilançodaki kayıtlı değeri Vakfın öz varlığının 1/3'ünü geçemez. j) Üyelerin dinlenme ihtiyaçlarını sağlamak üzere kamp, dinlenme evi, lokaller inşa ettirebilir, satın alabilir ve kiralayabilir. 8- Vakıf Senedinin 16. Maddesi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. Madde 16 - Denetleme Kurulu üç yıl için Genel Kurulca, Vakıf üyeleri arasından seçilir. Seçim gizli oyla yapılır. Oy pusulalarına üç asil üç yedek üye adayı ismi yazılır. Genel Kurul oy sıralamasına göre en fazla oy alandan itibaren üç asil üç yedek üyeyi seçer. Oylarda eşitlik halinde kura çekilir. Denetleme Kuruluna seçilecek üyelerin Bankanın Genel Müdürlük veya Ankara Belediye sınırları içindeki teşkilatında sabit görevde bulunmaları şarttır. Kurul, üyelerden birisini Başkan seçer. Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu 'nun yeniden seçime götürülmesi halinde Denetleme Kurulu 'nun görevi de sona erer ve bunlar için de Yönetim Kurulu ile birlikte seçim yapılır. Ankara Belediyesi sınırları dışındaki bir göreve atanan, Kurul üyeliğinden, Bankadan veya Vakıf üyeliğinden ayrılan Denetleme Kurulu üyesinin üyeliği sona erer, yerine yedeği göreve çağırılır. Denetçiler istedikleri takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına bilgi edinmek için katılabilirler, ancak oy kullanamazlar. Denetçiler, normal denetleme faaliyetleri dışında her yıl Vakfın işlemleri, mali durumu ve sair hususları hakkında bilanço çıkarıldıktan sonra bir rapor düzenleyerek Genel Kurul'a sunmakla yükümlüdür. Denetçiler, bu Vakıf Senedi ile ilgili kanunlar ve Türk Ticaret Kanunu 'nun Anonim Şirketlere ait Denetçilere verdiği görevleri yapmakla yükümlü ve aksine davranışlardan dolayı aynı hükümlere göre sorumludur. Madde 16 - Denetleme Kurulu üç yıl için Genel Kurulca, Vakıf üyeleri arasından seçilir. Seçim gizli oyla yapılır. Genel Kurul oy sıralamasına göre en fazla oy alandan itibaren üç asil üç yedek üyeyi seçer. Oylarda eşitlik halinde kura çekilir.

5 5 Kurul, üyelerden birisini Başkan seçer. Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu 'nun yeniden seçime götürülmesi halinde Denetleme Kurulu 'nun görevi de sona erer ve bunlar için de Yönetim Kurulu ile birlikte seçim yapılır. Kurul üyeliğinden veya Vakıf üyeliğinden ayrılan Denetleme Kurulu üyesinin üyeliği sona erer, yerine yedeği göreve çağırılır. Denetçiler istedikleri takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına bilgi edinmek için katılabilirler, ancak oy kullanamazlar. Denetçiler, normal denetleme faaliyetleri dışında her yıl Vakfın işlemleri, mali durumu ve sair hususları hakkında bilanço çıkarıldıktan sonra bir rapor düzenleyerek Genel Kurul'a sunmakla yükümlüdür. Denetçiler, bu Vakıf Senedi ile ilgili kanunlar ve Türk Ticaret Kanunu 'nun Anonim Şirketlere ait Denetçilere verdiği görevleri yapmakla yükümlü ve aksine davranışlardan dolayı aynı hükümlere göre sorumludur. 9- Vakıf Senedinin 17. Maddesi aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. Madde 17 - Onur Kurulu üç yıl için Genel Kurulca Bankanın Genel Müdürlük veya Ankara Belediye sınırları içindeki teşkilatında görevli Vakıf üyeleri arasından seçilir. Seçim gizli oyla yapılır. Oy pusulalarına üç asil ve üç yedek üye adayı ismi yazılır. Genel Kurul oy sıralamasına göre en fazla oy alanlardan itibaren üç asil ve üç yedek üyeyi seçer. Oylarda eşitlik halinde kura çekilir. Kurul, üyeleri arasından birini Başkan seçer ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Madde 17 - Onur Kurulu üç yıl için Genel Kurulca Vakıf üyeleri arasından seçilir. Seçim gizli oyla yapılır. Genel Kurul oy sıralamasına göre en fazla oy alanlardan itibaren üç asil ve üç yedek üyeyi seçer. Oylarda eşitlik halinde kura çekilir. Kurul, üyeleri arasından birini Başkan seçer ve kararlarını oy çokluğu ile alır. 10- Vakıf Senedinin 20. Maddesinin Seçim saat 9.00 'da başlar, 'de sona erer. Fıkrasına kadar olan kısmı aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir. Madde 20 - Her il, o ilde çalışan Vakıf üyelerinin seçim bölgesidir. Delegeler, bu seçim bölgesinde çalışan üyeler arasından seçilir. Her ilin sınırları içindeki Banka şubeleri Genel Müdürlükte her bir Başkanlık ve Vakıf o ilin birer seçim ünitesidir. Ünite Seçim Kurulu, o ünitenin birim başı veya görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında o ünitede hizmet süresi en fazla olan biri yetkili iki Vakıf üyesinden oluşur. Banka Genel Müdürlük ve teşkilatında hangi birimlerin Đl Seçim Kurulunu teşkil edeceği, Delege Seçim Yönetmeliğinde belirtilir. Her seçmen Ünite Seçim Kurulu 'nca kendisine verilen ve Banka mührünü taşıyan düz beyaz kağıda delegelerin isimlerini el yazısı ile yazarak zarfa koyar ve sandığa atar. Ünite Seçim Kurulu 'nca hazırlanmış olan Vakıf seçmen listesindeki adının karşısına oyunu kullandığını kanıtlayan imzasını atar....

6 6 Madde 20 - Her il, o ilde çalışan veya ikamet eden Vakıf üyelerinin seçim bölgesidir. Delegeler, bu seçim bölgesindeki üyeler arasından seçilir. Her ilin sınırları içindeki Banka şubeleri ve Bölge Başkanlıkları, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğündeki her bir Başkanlık ve Vakıf o ilin birer seçim ünitesidir. Bankada çalışan üyeler oylarını çalıştıkları şube veya Başkanlıkta kullanırlar. Bankada çalışmayan üyeler oylarını ikamet ettikleri veya çalıştıkları yerdeki seçim ünitesinde kullanırlar. Bu konudaki detaylar hazırlanacak Yönetmelikle düzenlenir. Seçim tarihi en az 15 gün önceden Türkiye genelinde yayın yapan bir gazetede ilan edilir. Ünite Seçim Kurulu, biri o ünitenin birim başı veya görevlendireceği bir yetkili, diğeri o ünitede oy kullanacak bir vakıf üyesi olmak üzere iki kişiden oluşur. Banka Genel Müdürlük ve teşkilatında hangi birimlerin Đl Seçim Kurulunu teşkil edeceği, Delege Seçim Yönetmeliğinde belirtilir. Her seçmen Ünite Seçim Kurulu 'nca kendisine verilen ve Banka mührünü (Vakıfta Vakıf Mührünü) taşıyan düz beyaz kağıda delegelerin isimlerini el yazısı ile yazarak zarfa koyar ve sandığa atar. Ünite Seçim Kurulu 'nca hazırlanmış olan Vakıf seçmen listesindeki adının karşısına oyunu kullandığını kanıtlayan imzasını atar Vakıf Senedinin 21. Maddesi aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir. Madde 21 - Delegeler üyeler arasından seçilir. Bir seçim bölgesindeki, üye adedine göre, Her seçim bölgesinden 1 asil 1 yedek delege ile, ayrıca 200'den fazla üye bulunan seçim bölgelerinde her 200 üye için 1 asil 1 yedek delege seçilir. Üyeler oy pusulasına en fazla bölgesindeki asil delege sayısı kadar isim yazar. Asil ve yedek delegeler ile sıraları 20. madde hükmü uyarınca belirlenir. Delegeler üç yıl için seçilir ve her üç yılda bir Olağan Genel Kurul Toplantısı için yeniden delege seçimi yapılır. Delegelerden seçildikleri seçim bölgesinden diğer seçim bölgesine atananların delegelikleri devam eder. Ancak; çeşitli nedenlerle Vakıf üyeliğinden ayrılmaları veya delegelikten istifa etmeleri halinde üç yıllık süreyi tamamlamak üzere Genel Kurul 'a yedekleri katılır. Delegeler görevlerini bizzat yaparlar, başkalarına vekalet veremezler. Genel Kurul 'a katılan delegelere, hakiki yol masrafları ile birlikte toplantı süresinde geçecek her gün için Banka Müfettişlerine ödenen en yüksek yevmiye, Vakıf masraflarından ödenir. Madde 21 - Delegeler üyeler arasından seçilir. Bir seçim bölgesindeki, üye adedine göre, Her seçim bölgesinden 1 asil 1 yedek delege ile, ayrıca 100 den fazla üye bulunan seçim bölgelerinde her 100 üye için 1 asil 1 yedek delege seçilir. Üyeler oy pusulasına en fazla bölgesindeki asil delege sayısı kadar isim yazar. Asil ve yedek delegeler ile sıraları 20. madde hükmü uyarınca belirlenir.

7 7 Delegeler üç yıl için seçilir ve her üç yılda bir Olağan Genel Kurul Toplantısı için yeniden delege seçimi yapılır. Delegelerden seçildikleri seçim bölgesinden diğer seçim bölgesine atananların veya ikametgahı değişenlerin delegelikleri devam eder. Ancak; çeşitli nedenlerle Vakıf üyeliğinden ayrılmaları veya delegelikten istifa etmeleri halinde üç yıllık süreyi tamamlamak üzere Genel Kurul 'a yedekleri katılır. Delegeler görevlerini bizzat yaparlar, başkalarına vekalet veremezler. Genel Kurul 'a katılan delegelere, hakiki yol masrafları ile birlikte toplantı süresinde geçecek her gün için Banka Müfettişlerine ödenen en yüksek yevmiye, Vakıf masraflarından ödenir. 12- Vakıf Senedinin 24. Maddesinin VAKFIN GELĐRLERĐ ile ilgili bölümünün ( c ) fıkrası aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir. c) Vakıf üyeliğinden ayrılanların ayrılma gününden itibaren on yıl geçtiği halde almadıkları emeklilik ve maluliyet yardımı, ayrılış tazminatı ve ölen üyelerin menfaattarlarınca bu sürede alınmayan ölüm yardımlarından, c) Vakıf üyeliğinden ayrılanların ve üyeliği sona erenlerin, ayrılma gününden / üyeliğinin sona erdiği tarihten itibaren on yıl geçtiği halde almadıkları Vakıftan olan her türlü alacaklarından,. 13- Vakıf Senedinin 25. Maddesi aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir. Madde 25 - Emeklilik yardımı Emekli olan üyelere; a) tarihine kadar Vakıf üyeliğinde geçen (azami 30 yıllık, 30 yıl dahil) her fiili hizmet yılı için 4000 emsal rakamının emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan memur maaş katsayısı ile çarpımı üzerinden hesap edilen miktar, Tam yıldan az olan süreler için yıllık orana göre ödenen miktar tespit edilerek hesaplanır (bir yıl 365 gün olarak alınacaktır). b) tarihinden önce Zerbank Personelini Güçlendirme Vakfı veya T.C.Ziraat Bankası Personeli Yardımlaşma Vakıflarından yalnızca birisine üye olanlara tek Vakıf üyeliğinde geçen (azami 30 yıllık, 30 yıl dahil) süreler için 2000 emsal rakamının emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan memur maaş katsayısı ile çarpımı üzerinden hesap edilen miktar, c) tarihinde 30 yıldan fazla üyeliği bulunanlara, 30 yıldan sonraki üyelik sürelerinin her yılı için 225 emsal rakamının emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan memur maaş katsayısı ile çarpımı üzerinden hesap edilen miktar, Örnek : 1994 yılı Ocak ayı maaş katsayısı 1100 'e göre : tarihinde 33 yıl üyeliği bulunanlara : 30 yıl(2000x1100 x30)= yıl( 225x1100 x 3)= ödenecektir

8 8 d) tarihinden itibaren tarihine kadar bulunan aidat toplamının Vakıfta kaldığı süreye göre senet eki I. no.lu % 54 faizli tablodaki o yıl emsalleriyle çarpılması sonucunda bulunacak miktarlar, Örnek : 2006 yılında hesap edilirse ; 1993 yılı aidatlar toplamı 12. yıl, 1994 yılı 11. yıl, 1995 yılı 10. yıl, 1996 yılı 9. yıl, 1997 yılı 8. yıl, 1998 yılı 7. yıl, 1999 yılı 6. yıl, 2000 yılı 5. yıl, 2001 yılı 4. yıl, 2002 yılı 3. yıl, 2003 yılı 2. yıl, 2004 yılı 1. yıl. emsalleriyle çarpılır. e) tarihi itibariyle d fıkrasına göre hesaplanan miktarların toplamına dönemi için yıllık % 16, tarihinden sonraki dönem için ise her yıl temsilciler kurulu tarafından belirlenen oranlarda hesaplanan tutarlar,. f) tarihinden emekli olunan tarihe kadar yatırılan aidatlar ve bu aidatlara dönemi için yıllık % 16, tarihinden sonraki dönem için ise her yıl temsilciler kurulu tarafından belirlenen oranlarda hesaplanan tutarlar, öncesi iki vakıf üyesi olanlara a, c,d,e,f fıkralarına göre hesaplanan miktarlar toplamı, öncesi tek vakıf üyesi olanlara b, c,d,e,f fıkralarına göre hesaplanan miktarlar toplamı, emeklilik yardımı olarak üyeye veya varislerine ödenir. g- (e) ve (f) fıkralarına göre yapılan hesaplamalar (adat*oran/36500) förmülüne göre yapılır, hesaplanan tutarlar her yıl sonunda ana paraya ilave edilir. h) Temsilciler Kurulu tarihinden itibaren uygulanacak nemalandırma oranını geçmişe yönelik olmamak ve vakfın aktüeryal durumunu dikkate almak kaydıyla yıl içinde birden fazla değiştirme yetkisine sahiptir. ı) Üyelerin bu vakıf Senedinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödediği ek emeklilik ve ek ölüm yardımları, sadece emeklilik ve ölüm hallerinde, ödendiği tarihler itibariyle, Temsilciler Kurulunun her yıl Aralık ayı toplantısında tespit edeceği esaslar çerçevesinde değerlendirilip kendilerine ödenir. Bu suretle yürütülmekte olan ek emeklilik ve ek ölüm yardımları (bağışlar) uygulaması son bulur. i) Üyeliğini dışarıdan devam ettiren üyelerden herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanların (emeklilik belgesi ibraz edemeyenlerin) bayanlarda 45, erkeklerde 50 yaşını bitirmiş olması gerekir. j) Vakıf üyesi emekli olduğunda hak edeceği tazminat miktarından vazgeçmesi halinde bu miktara göre Temsilciler Kurulunun onayından geçirilmek suretiyle, yaptırılacak bir aktuaryal hesap uyarınca kendisine emekli aylığı bağlanabilir. k) iptal edilmiştir.

9 (dahil) tarihi ve sonrasında emekli olan ve ölen üyelere bu maddeye göre yapılan ödemeler; Vakfın tarihli Genel Kurul kararınca bu maddenin (e) ve (f) fıkralarında yapılan değişiklikler dikkate alınmak suretiyle yapılır. Madde 25 - Üyelik Yardımı Üyelere yapılacak yardım, aşağıda belirtilen şekilde hesaplanır ve ödenir. a) tarihine kadar Vakıf üyeliğinde geçen (azami 30 yıllık, 30 yıl dahil) her fiili hizmet yılı için; 4000 emsal rakamı bu vakıf senedi değişikliğinin tescil edildiği tarihte yürürlükte bulunan memur maaş katsayısı ile çarpılır. Tam yıldan az olan süreler için yıllık orana göre ödenen miktar tespit edilerek hesaplanır (bir yıl 365 gün olarak alınacaktır). b) tarihinden önce Zerbank Personelini Güçlendirme Vakfı veya T.C.Ziraat Bankası Personeli Yardımlaşma Vakıflarından yalnızca birisine üye olanlara tek Vakıf üyeliğinde geçen (azami 30 yıllık, 30 yıl dahil) süreler için; 2000 emsal rakamı bu vakıf senedi değişikliğinin tescil edildiği tarihte yürürlükte bulunan memur maaş katsayısı ile çarpılır. c) tarihinde 30 yıldan fazla üyeliği bulunanlara, 30 yıldan sonraki üyelik sürelerinin her yılı için; 225 emsal rakamı bu vakıf senedi değişikliğinin tescil edildiği tarihte yürürlükte bulunan memur maaş katsayısı ile çarpılır. Örnek : 2008 yılı Ocak ayı maaş katsayısı 0, ya göre : tarihinde 33 yıl üyeliği bulunanlara : 30 yıl(2000x0,049486x30)= 2.969,16 YTL 3 yıl( 225x0, x 3)= 33,40 YTL 3.002,56 YTL d) tarihinden itibaren tarihine kadar bulunan aidat toplamı, Vakıfta kaldığı süreye göre senet eki I. no.lu % 54 faizli tablodaki o yıl emsalleriyle çarpılır. Örnek : 2008 yılında hesap edilirse ; 1993 yılı aidatlar toplamı 12. yıl, 1994 yılı 11. yıl, 1995 yılı 10. yıl, 1996 yılı 9. yıl, 1997 yılı 8. yıl, 1998 yılı 7. yıl, 1999 yılı 6. yıl, 2000 yılı 5. yıl, 2001 yılı 4. yıl, 2002 yılı 3. yıl, 2003 yılı 2. yıl, 2004 yılı 1. yıl. emsalleriyle çarpılır.

10 10 e) tarihi itibariyle d fıkrasına göre hesaplanan miktarların toplamına dönemi için yıllık % 16, tarihinden sonraki dönem için ise her yıl temsilciler kurulu tarafından belirlenen oranlarda nema hesaplanır.. f) tarihinden emekli olunan tarihe kadar yatırılan aidatlara, dönemi için yıllık % 16, tarihinden sonraki dönem için ise her yıl temsilciler kurulu tarafından belirlenen oranlarda nema hesaplanır ve ilave edilir. g) öncesi iki vakıf üyesi olanlar için a, c,d,e,f fıkralarına göre hesaplanan miktarlar toplamı, öncesi tek vakıf üyesi olanlar için b, c,d,e,f fıkralarına göre hesaplanan miktarlar toplamı, Bu madde ile ilgili değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle üye alacağı olarak belirlenir. Belirlenen bu tutara, üyelerin eski vakıf senedi hükümlerine göre emekli olan veya ölen üyelere intikal ettirilmek üzere yıllarında ödedikleri bağışlar % 10 fazlası ile ilave edilerek üyenin toplam alacağı tespit edilir. h)- (e) ve (f) fıkralarına göre yapılan hesaplamalar (adat*oran/36500) förmülüne göre yapılır, hesaplanan tutarlar her yıl sonunda ana paraya ilave edilir. i) g fıkrasına göre belirlenen tutar, tüm üyeler için (g) fıkrasına göre belirlenen tutarlar toplamına bölünmek suretiyle, her üye için ödemelerde kullanılacak oran belirlenir. j) Vakıf üyelerine yıl içinde ödenecek toplam yardım miktarı ve ödemenin hangi tarihlerde yapılacağı Temsilciler Kurulu tarafından belirlenir. Bu belirleme yapılırken Vakfın kesinleşmiş ve muhtemel diğer ödemeleri ile toplantı tarihindeki nakit imkanları dikkate alınır. Temsilciler Kurulu; emekli olan veya ölen üyelerin alacaklarının bir kısmının avans olarak ödenmesi konusunda karar almaya ve düzenlemeler yapmaya yetkilidir. k- (i) fıkrasında belirtilen şekilde tespit edilen oran Temsilciler Kurulu tarafından ( j ) fıkrasına göre ödenmesine karar verilen toplam tutarla çarpılmak suretiyle bulunan miktar üyelere ödenir. l) Daha önce (bu senet değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce) emeklilik, ölüm, ayrılma vb. nedenlerle üyelik ilişkisi sona erenlere herhangi bir ödeme yapılmaz. 14- Vakıf Senedinin 26. Maddesi iptal edilmiştir. Madde 26 - Ölüm yardımı Ölen üyenin menfaattarlarına; a) 25. maddede belirtilen emeklilik yardımı tam olarak ödenir. b) Bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen yardımdan ayrık olarak; ek göstergesiz en yüksek devlet memuru brüt aylığı tutarında ölüm yardımı yapılır. Bu fıkradaki ölüm yardımı emekli aylığına hak kazanmadan ölen üyenin menfaattarlarına % 100 fazlası ile ödenir. Madde 26 Đptal edilmiştir.

11 Vakıf Senedinin 27. Maddesi iptal edilmiştir. Madde 27 - Daimi Malullük Daimi tam malullüğe duçar olan üye, bu halini tam teşekküllü bir hastahaneden alacağı sağlık kurulu raporu ile tevsik ettiği takdirde ve talebi halinde kendisine 25. madde hükümleri uygulanır. Geçici ve kısmi malullük ile geçici hastalıklar mutlak olarak tam ve daimi malullük kapsamının dışındadır. Madde 27 Đptal edilmiştir. 16- Vakıf Senedinin 28. Maddesi aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir. Madde 28 - Ayrılış tazminatı : Vakıf üyeliğinde 5 yılı doldurduktan sonra ayrılanlara, üyelikleri süresince ödedikleri aidatların dışında herhangi bir ödeme yapılmaz. 5 yıllık üyelik süresini doldurmadan üyelikten ayrılanlara ise herhangi bir ödeme yapılmaz. Madde 28 - Ayrılış tazminatı : Vakıf üyeliğinde 5 yılı doldurduktan sonra ayrılanlara, üyelikleri süresince ödedikleri aidatların dışında herhangi bir ödeme yapılmaz. 5 yıllık üyelik süresini doldurmadan üyelikten ayrılanlara ise herhangi bir ödeme yapılmaz. Üyelikten ayrılanlara veya üyeliği sona erdirilenlere eski vakıf senedi hükümlerine göre emekli olan/ölen üyelere intikal ettirilmek üzere ödedikleri bağışlar iade edilmez. Bu maddenin yeni şekliyle yürürlüğe girmesinden sonra üyelikten ayrılanların, ayrılma tarihine kadar vakıf senedi hükümlerine göre kendilerine yapılan ödemelerin toplamı yatırdıkları aidatlardan az ise kendilerine sadece aradaki fark ödenir; fazla ise ödenen tutar geri alınmaz. 17- Vakıf Senedine 38. Madde olarak aşağıda belirtilen madde ilave edilmiştir. Madde 38- Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili olarak yapılan ve yapılacak yasal düzenlemelere göre; Vakfın varlıklarının bir kısmı veya tamamı, karşılığında üyelere olan yükümlülüklerinin de devri suretiyle Bireysel Emeklilik Şirketlerine devredilebilir. Bu konu ile ilgili karar alma, düzenleme yapma, talepleri uygun görme veya görmeme yetkisi Vakıf Temsilciler Kuruluna aittir. Temsilciler Kurulu bu konudaki yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Yönetim Kuruluna devredebilir.

12 Vakıf Senedinin Geçici 2. Maddesi güncelliği kalmadığından iptal edilmiştir. Geçici Madde 2 - Bankada yeni bir ücret sistemine geçilmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere ve yapılacak ilk Genel Kurul 'un onayından geçirilmek kaydıyla üyelerin aylıklarından tahsil edilen aidat oranı, Temsilciler Kurulu'ndan geçirilmek suretiyle Yönetim Kurulu'nca değiştirilebilir. Ancak; yeni aidat oranının mevcut aidat kaynağını azaltmayacak şekilde tesbiti asıldır. Geçici Madde 2 Đptal edilmiştir. 19- Vakıf Senedinin Geçici 3. Maddesi güncelliği kalmadığından iptal edilmiştir. Geçici Madde 3 - Yönetim Kurulu üye sayısı, eski haliyle, ilk yapılacak seçimli Genel Kurul'a kadar devam eder. Geçici Madde 3 Đptal edilmiştir. 20- Vakıf Senedinin Geçici 4. Maddesi aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir. Geçici Madde 4 - Kamu Bankalarının özelleştirilmeye hazırlanmalarını sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılma çalışmaları sonucunda, T.C.Ziraat Bankası A.Ş.'nden emekli olan Vakıf üyelerinin, Vakıf Senedi'nin tadilinden önce yürürlükte bulunan Vakıf Senedinin 31. madde (e) fıkrası uyarınca almaları gereken ek emeklilik yardımından doğan ve üyelerden tahsili zaman alan ödemeler nakit imkanları dikkate alınarak Temsilciler Kurulunca tespit edilecek esaslara göre Vakıf kaynaklarından ödenerek tasfiye edilir. Geçici Madde tarihi ile bu vakıf Senedi değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarih arasında emekli olan/ölen üyelerin; eski vakıf senedi hükümlerine göre ödedikleri ek emeklilik ve ek ölüm yardımları, Temsilciler Kurulunun her yıl aralık ayı toplantısında tespit edeceği esaslar çerçevesinde değerlendirilip kendilerine ödenir. 21- Vakıf Senedinin 25. maddesinin mevcut ve değiştirilen hali ile sadece yıllarını kapsayan 22 yıllık döneme ait hesaplamalar senet eki Emsal tablo kullanılarak yapıldığından; Senet eki emsal tablodaki yıllara ait katsayılar senet metninden çıkarılmıştır.

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI

YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ. Madde 1 KURULUŞ. Madde 2 TİCARET UNVANI YENİ ŞEKİL HSBC BANK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1 KURULUŞ 27/06/1990 tarih ve 90/644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi, Bankalar hakkındaki mevzuat ve Türk Ticaret

Detaylı

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ

BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ BÖLÜM I KONU AMAÇ VE YARARLANMA ŞARTLARI KURULUŞ MADDE 1: Toprak Mahsulleri Ofisi ile bağlı ortaklık ve müesseselerinde çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar ile Toprak Mahsulleri Ofisini

Detaylı

SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM

SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI VAKIF SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı Madde 1 (26.4.1984) Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları Ticaret

Detaylı

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK

14/3/1991-3703/4 5/7/1991 - KHK 2828 SAYILI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU PERSONEL STATÜSÜ Madde 16 - Kurum personeli hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. Kurum, hizmetin gereği veya daimi

Detaylı

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 11419 ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6114 Kabul Tarihi : 17/2/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 Yayımlandığı

Detaylı

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK

(Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Emeklilik ve Diğer Hakları) Mahmut ÇOLAK Tüm Yönleriyle Belediye Başkanlarının Özlük Hakları (Sosyal, Mali, Sosyal Güvenlik, Mahmut ÇOLAK SGK, Müfettiş TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü mahmutcolak44@gmail.com Emeklilik ve Diğer Hakları) Bilindiği

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE GENEL HÜKÜMLER Kuruluş Madde 1 Aşağıda belirtilen ortaklar arasında ilgili

Detaylı

Esas Sözleşme Sayfa 1

Esas Sözleşme Sayfa 1 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ (Değişiklikler dipnotlar ile belirtilmiştir) KURULUŞ MADDE 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik 300 suretiyle kullanabilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Primlere İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik Prim Alınması Zorunluluğu Madde 79- Kısa ve uzun vadeli

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER VAKFIN KURULUŞU:

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER VAKFIN KURULUŞU: TÜRK HAVA YOLLARI A.O. PERSONELİ SOSYAL YARDIM VAKFI SENEDİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER VAKFIN KURULUŞU: Madde 1. Türk Hava Yolları A.O. tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre ve Türk Ticaret

Detaylı

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ KURULUŞ: Madde 1-Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek kişilerle; 1163

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI KURULUŞ

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI KURULUŞ KURULUŞ KURULUŞ Madde 1- Aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ani surette kayıtlı sermayeli olarak

Detaylı

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014

Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6552 Kabul Tarihi: 10/9/2014 MADDE 1-22/5/2003 tarihli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN MADDE 4 İDARE MERKEZİ VE ŞUBELER Bankanın İdare Merkezi İstanbul dadır. Banka, Türkiye ve diğer ülkelerde şube ve temsilcilik açabilir, muhabirlik

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU GÖREVLİLERİ EMEKLİLİK İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İŞTİRAKÇİNİN TANIMI Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan Emekli Sandığı ile ilgilendirilenlere iştirakçi

Detaylı

Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı

Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı Oda ve Borsa Organ Seçimleri Mevzuatı Ocak 2013 ODA ve BORSA ORGAN SEÇİMLERİ MEVZUATI ISBN: 978-605-137-227-3 TOBB Yayın No: 2013/187 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir.

Detaylı

KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) KAMU ĐKTĐSADĐ TEŞEBBÜSLERĐ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984 No :

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Yürürlük:19.1.2005 tarih, 25705 sayılı Resmi Gazete Değişiklik: 2.3.2005 tarih,25743 sayılı Resmi Gazete Değişiklik:9.4.2011

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 3 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28871 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK ISLAH AM AÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULM ASI VE HİZM ETLERİ HAKKINDA YÖNETM ELİKTE DEĞİŞİKLİK

Detaylı