ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE YAŞLI POPULASYONUN MEDİKO-SOSYAL SORUNLARI*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE YAŞLI POPULASYONUN MEDİKO-SOSYAL SORUNLARI*"

Transkript

1 ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE YAŞLI POPULASYONUN MEDİKO-SOSYAL SORUNLARI* MEDICO-SOCIAL PROBLEMS OF THE ELDERLY POPULATION IN PASINLER TOWN OF ERZURUM PROVINCE Yıldırım TUFAN, Asuman GÜRAKSIN, Tacettin İNANDI, Serhat VANÇELIK Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Erzurum * Bu çalışma 6-9 Ekim 2000 tarihinde Uluslararası Halk Sağlığı Kongresi'nde tebliğ edilmiştir. Özet Bu çalışmanın amacı yaşlı populasyonun günlük yaşam aktivitelerini, sağlık sorunlarını, sosyoekonomik durumlarını ve demografik özelliklerini saptamaktı yılında Pasinler Bölgesinde 60 yaş üzerindeki toplam 2325 kişiden 174 oranında küme örnekleme yöntemi kullanılarak 589 kişi seçildi. Anket 17 kümedeki 564 kişiye uygulandı. Katılımcıların %49.6'sı erkek, %50.4'ü kadın ve %32.8'i boşanmış veya duldu. Her iki cins için okumayazma bilmeme oranı %57.8, kadınlarda ise %79.9 idi. Yaşlıların sadece %2.6'sı günlük olarak gazete okumakta ve %23'ü hiçbir sosyal aktiviteye katılmamaktaydı. Katılımcıların %88.3'ü kendi evinde ve %3.4'ü yalnız yaşamakta idi. Yaşlıların %13.8'i son bir yıl içinde en az bir kaza geçirmiş olup en sık kaza çeşidi ev kazaları idi (%56.4). Katılımcıların %37.6'sının sağlık sigortası olmayıp %28.9'u sigara içmekte ve %44.3'ü düzenli olarak ilaç almaktaydı. Tıbbi sorunlar arasında ev kazalarının yüksek oranda olması, ağız ve diş sağlığının kötü olmasının yanı sıra sağlık sigortası bulunmayanların ve sigara içenlerin yüksek oranda olması önemli sorun olarak görünmektedir. Anahtar kelimeler: Yaşlılık, Medikososyal, Sosyal Sorun Summary The aim of this study was to determine the demographic features, socio-economic status, health problems, and daily living activities of the elderly population. In 1998, 589 elderly persons were selected from totally 2325 persons over age of 60 years old in Pasinler Town by using ¼ cluster sample method. A questionnaire was applied to 564 subjects in 17 clusters 49.6% of the subjects was male, and 50.4% female. 32.8% of all were divorced or widow. The illiteracy was 57.8% in both sex, 79.9% in females. Only 2.6% of the elderly had been reading a newspaper daily, and it was determined that 23% had not participated in any social events. It was found out that 88.3% of the subjects had been living in their own house and 3.4% were alone. In the last year 13.8% of the elderly got involved at least one accident and the most common kind of accident was household accidents (56.4%). 37.6% the subjects had no health care insurance and 28.9% were smokers and 44.3% had been taking medicine regularly. Among medical problems, high rate of household accidents, ill dental and mouth health, having no health care insurance and high rate of smokers appear to be very important. Key words: Elderly, Medicosocial, Social Problem AÜTD 2000; MJAU 2000;

2 140 AÜTD 2000 Tablo 1. Araştırma Grubunun Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı yaş grubu ve üzeri cinsiyet durumu erkek kadın toplam n %* n %* n %** toplam *Satır Yüzdesi **Sütun Yüzdesi Giriş Yaşlılık; ilerleyen kronolojik yaşla birlikte ortaya çıkan biyolojik, ekonomik ve psikolojik değişimlerin toplamı olarak tanımlanırken; yaşlanma ise döllenme ile başlayan ve hayat boyu devam eden bir süreç olarak tanımlanmıştır. D.S.Ö. yaşlılığın başlangıç yaşını 60 olarak kabul etmiştir (1). Yaşlı grup kendi içinde; 1-Yaşlılık: yaşlar, 2- Orta Yaşlılık: yaşlar, 3- İhtiyarlık: 90 ve üzeri yaşlar olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Dünyadaki demografik değişimlerin en dikkat çekici noktası yaşlı nüfusun artmasıdır. Dünya çapında 60 yaş ve üzeri nüfus 1980 de milyon olup toplam nüfusun %8.5 ini teşkil etmiştir yılında ise 60 ve üzeri yaştakilerin toplam nüfusun %12.5 ini teşkil edeceği ve bu yaşlı nüfusun %72 sinin gelişmekte olan ülkelerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Gelişmiş ülkelerde 60 ve üzeri yaştakilerin genel nüfus içindeki oranı %14.1 olup 2000 yılında %18.2 ye yükseleceği tahmin edilmektedir (2). Ülkemizde 1980 yılında yaş grubundaki bireyler genel nüfusun %5 'ini, 1990 yılında %5.6'sını oluşturmuştur yılında ise yaşlı nüfusun genel nüfus içindeki oranının %7.8 olacağı tahmin edilmektedir (2). Son elli yıldan bu yana doğurganlık ve bebek ölüm hızlarındaki azalma, bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve bunlardan ölenlerin azalması, beslenme ve yaşam standartlarındaki gelişmeler beklenen yaşam süresinin artmasına neden olmuştur (3). Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi geleceğe yönelik projeksiyonlarda görülebileceği üzere, ülkemiz geleceğinde de yaşlılık sorunları giderek önem kazanacaktır. Yaşlılık bu yüzyılın önemli halk sağlığı sorunlarından biri haline gelecektir (4). Amaç Araştırmanın amacı Pasinler Eğitim Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı (EASGB) bölgesinde yaşayan 60 yaş ve üzeri kişilerin sağlık sorunlarını, sosyoekonomik durumlarını, demografik özelliklerini belirlemek ve bu konuda daha sonraki yıllarda yapılacak olan çalışmalara ışık tutmaktır. Gereç ve Yöntem Araştırmanın evrenini Pasinler EASGB bölgesindeki 60 yaş ve üzeri 2325 kişi oluşturmaktadır. Örneklem, sistematik küme örnekleme yöntemi ile 1/4 oranı esas alınarak hesaplanmıştır. Çalışma bölgesi olarak Pasinler ilçe merkezindeki mahalleler, sağlık ocaklarının bulunduğu köyler ve bu ocaklara bağlı 50 köyün her biri küme kabul edilip sayı verilmiştir. Küme örnekleme yöntemi ile seçilen 17 kümedeki 60 yaş ve üzeri toplam 589 kişiden 564 kişiye (%96) ulaşılmıştır. Anket uygulananarak veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. Tablo 2. Yaşlıların Öğrenim Ve Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı öğrenim düzeyi okuryazar değil okuryazar ilkokul cinsiyet erkek kadın toplam n %* n %* n %** toplam X 2 = P<0.001

3 AÜTD Tablo 3. Cinsiyet ve Son Bir Yılda Geçirilen Kaza Türüne Göre Yaşlıların Dağılımı geçirilen kaza türü cinsiyet trafik iş ev toplam n % n % n % n % erkek kadın toplam X 2 = 8.60 p< 0.05 Bulgular Araştırmaya katılanların %50.4'ü kadın, %49.6'sı erkektir (Tablo 1). Dul veya boşanmışlık oranı erkeklerde %13.6, kadınlarda %51.8 olarak saptanmıştır (P<0.001). Okuryazar olmayan oranı %57.8 olup bu oran erkeklerde %35.4, kadınlarda %79.9 idi (Tablo 2). Hergün televizyon seyredenlerin %43.6, radyo dinleyenlerin %26.1, gazete okuyanların %2.6 olduğu görülmektedir. Yaşlıların %23.0' nın hiçbir sosyal aktivitesinin olmadığı belirlendi. Erkeklerin % 1.4'ü, kadınların %5.3'ü, tüm yaşlıların ise %3.4'ü yalnız yaşamakta, %16.3'ü bir kişi, %80.3'ü iki ve daha fazla kişi ile oturmaktadır. Yaşlıların %88.3'ünün kendi evinde oturduğu saptandı. Araştırma grubunun son bir yıl içinde %13.8'nin kaza geçirdiği, kazaların %56.4 ile en fazla ev kazası şeklinde olduğu, kadınların (%70.7) erkeklerden (%40.6) daha çok ev kazası geçirdiği saptandı. Cinsiyete göre istatistiksel fark önemli idi (Tablo 3, P<0.05). Yaşlıların %37.6'sının hiçbir sağlık güvencesinin olmadığı, en fazla yeşilkart ve yaşlılık nedeniyle sağlık güvencelerine sahip oldukları saptanmıştır. Katılımciların %47.2'sinin hastaneye, %46.6'nın sağlık ocağına, %6.2'sinin özel hekime başvurdukları belirlenmiştir (Tablo 4). Erkeklerde sigara içme oranının %51.1, kadınlar da ise %7.0 olduğu saptanmıştır. Sigara içme durumu cinsiyete göre istatistiksel olarak farklı bulunmuştur (P<0.001). Araştırma grubunda sürekli ilaç kullanan oranı %44.3 olup kullanılan ilaçlar içerisinde antihipertansifler ilk sırayı almaktadır. Tartışma Araştırmaya katılanların %50.4'ü kadın, %49.6'sı erkektir (Tablo 1). Ülkemizde ve yurt dışında yapılan tüm çalışmalar 60 yaş ve üzeri nüfuslarda kadınların oranının erkeklerden daha yüksek olduğunu göstermekte olup bulgularımızla benzerdir (5,6). Dul veya boşanmışlık oranı erkeklerde %13.6, kadınlarda %51.8 olarak saptanmıştır (P<0.001). Kayseri'de yapılan çalışmada aynı oranlar erkeklerde %10.4- %23.7, kadınlarda ise %47.9-%58.7 arasında bulunmuştur (7,8). Japonya'da erkeklerin %16.6'sı, kadınların %56.6'sı, ve Kenya'da ise erkeklerin %7.5'i, kadınların %51.0'ı dul veya boşanmıştır (1,9). Bu bulgular araştırmamızla benzerlik göstermektedir. Erkekler yaşam zorluğu nedeniyle daha çok evlenmeyi, kadınlar ise örf ve adetlerden dolayı yeniden evlenmeyi tercih etmiyor olabilirler. Yaşlıların eğitim durumları incelendiğinde okuryazar olmayan oranı %57.8 olup bu oran erkeklerde %35.4, kadınlarda %79.9 idi. Okuryazar oranı ise erkeklerde %22.1, kadınlarda %8.8 olarak saptandı (Tablo 2). Eğitim durumu ile cinsiyet arasındaki fark istatistiksel yönden önemli olup(p<0.001) farklılık okuryazar olmayan gruptan kaynaklanmakta idi. Değişik bölgelerde yapılmış olan çalışmalarda okuryazar olmayanlar %85.8 ile %35.9 arasında değişmekte olup Türkiye ortalaması %58.9'dur. Cinsiyete göre ise okuryazar olmayan kadın oranının %90.9-%50.5 arasında ve Türkiye ortalamasının %75.6 olduğu, okuryazar olanların oranının ise %22.8-%7.6 arasında ve Türkiye ortalamasının %24.3 olduğu saptanmıştır. Yaşlıların eğitim durumları Kayseri çalışması (10) ve Türkiye genel oranları ile benzer, Silivri (6), Antalya (7) ve Bornova (1) sonuçları ile farklılık göstermektedir. Farklılığın nedeni bu bölgelerin Pasinler'den sosyoekonomik ve sosyokiltürel yönden daha ileri düzeyde olmasına bağlanabilir. Çalışmamızda hergün televizyon seyredenlerin %43.6, radyo dinleyenlerin %26.1, gazete okuyanların %2.6 oranında olduğu belirlenmiştir. İzmir Güzelbahçe çalışmasında radyo %33.3, televizyon %50.0 ve gazete %25.0 oranında kullanılırken; İzmir Bornova'daki çalışmada ise radyodan %35.4, televizyondan %75.3, gazeteden %39.4 oranında faydalanılmaktadır. Bu çalışmalarla karşılaştırıldığında Pasinler'de radyo dinleyenlerin oranının yüksek, diğer iki oranın daha düşük olduğu görülmektedir (1,13). Televizyonun daha az seyrediliyor olması bölgesel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıktan kaynaklanabilir. Bölgemizde bulunan televizyon oranının (%64.2) ülkemiz ortalamasına (%91.4) göre azlığı da farklılığın diğer bir nedeni olabilir (12). Gazetenin daha az okunuyor olması araştırma bölgesinde her yerde gazetenin bulunamamasına, eğitim düzeyinin düşük

4 142 AÜTD 2000 Tablo 4. Yaşlıların Genellikle Başvurdukları Sağlık Kurumlarına Göre Sosyal Güvencelerinin Dağılımı sağlık kurumu sağlık ocağı hastane özel doktor sağlık güvencesi yok Emekli Sandığı SSK Bağ-Kur Yeşil Kart- Yaşlı Ay. toplam n % n % n % n % n % n % toplam X 2 =22.87 P<0.05 olmasına, ulaşım koşullarına ve ekonomik düzeyin düşük olmasına bağlanabilir. Radyonun yüksek oranda dinleniyor olması ilk iletişim aracı olması nedeniyle hemen her ailede bulunuyor olması, kolayca satın alınabilmesi ve her yerde çalışabilmesine bağlanabilir. Yaşlıların %23.0' nın hiçbir sosyal aktivitesinin olmadığı belirlendi. Bornova'da benzer çalışmada yaşlıların %82.9'nun hiçbir sosyal faaliyetinin olmadığı, on bir ülkede D.S.Ö tarafından yapılan bir çalışmada sosyal aktivite yapmama yaşlılar arasında %20-40 arasında bulunmuştur (1,13). Araştırma grubunda sosyal aktivite yapmama Bornova çalışması ile farklı, D.S.Ö' nün bulguları ile benzerdir. Farklılıkların sosyal sorunların çözümünün zor olması, sosyal faaliyetlerin bölgesel olması, anket uygulayandan ve ölçme tekniğinden kaynaklanabilir. Araştırma grubunda erkeklerin % 1.4'ü, kadınların %5.3'ü, tüm yaşlıların ise %3.4'ü yalnız yaşamakta, %16.3'ü bir kişi ile, %80.3'ü iki ve daha fazla kişi ile oturmaktadır. Yaşlıların birlikte oturdukları kişi sayısı yönünden kadın erkek farkı önemli bulunmuştur(p<0.01). Bornova'da yapılan çalışmada yalnız oturanların %12.4, bir kişi ile oturanların %71.7, iki ve daha fazla kişi ile birlikte oturanların %16.2 oranında oldukları belirtilmektedir(1). Adana'da ise yalnız oturan kadınların %21.3, erkeklerin %2.1 olduğu saptanmıştır (16). Bölgemizde yalnız ve bir kişi ile birlikte oturanların daha az, iki ve daha fazla kişi ile oturanların daha fazla olmaları geniş aile yapısının yaygınlığına, sosyokültürel özelliklere ve kadının çalışma hayatına daha fazla dahil olmasına bağlıdır. Pasinler'de yalnız yaşayan kadın ve erkekler bölgede geniş aile yapısının yaygınlığı nedeniyle daha düşük orandadır. Yalnız yaşayan erkeklerin kadınlara göre daha az olmaları ise erkeklerin yaşamlarını devam ettirmede güçlük çekmeleri nedeniyle tekrar evlenmelerine ve kadınların ise örf ve adetlerden dolayı 60 yaşından sonra yeniden evlenmeyi tercih etmemelerine bağlandı. Yaşlıların %88.3'ünün kendi evinde oturduğu, Bornova'da yaşlıların %77.6'sının kendi evinde oturduğu saptandı. Pasinler'de kendi evinde oturanların daha fazla olması kırsal bölgede oturanların genellikle yerleşik hayat sürmelerine ve ev sahibi olmanın ekonomik açıdan kentsel bölgeye göre daha kolay olmasına bağlı olduğu kanısına varıldı. Araştırma grubunun son bir yıl içinde %13.8'nin kaza geçirdiği, kazaların %56.4 ile en fazla ev kazası şeklinde olduğu, kadınların (%70.7) erkeklerden (%40.6) daha çok ev kazası geçirdiği saptandı. Cinsiyete göre istatistiksel fark önemli idi (Tablo 3, P<0.05). Malatya ve Bornova'da yapılan çalışmalarda kaza geçirenlerin %22 ve %15 olduğu saptanmıştır (4,15). Bölgemizde kaza geçirme oranı Bornova ile benzer, fakat Malatya'dakinden daha az düzeydedir. Kaza görülme sıklığı bölgelere göre değişmektedir. Malatya ve Etimesgut'ta (%72.0 ) yapılan çalışmalar yaşlıların en fazla ev kazası geçirdiklerini göstermiş olup araştırma sonuçlarımızla benzemektedir (15,16 ). Bu durum yaşlıların zamanlarının büyük kısmını ev koşullarında geçirmeleri, fiziksel yetersizlikleri ve çoğu zaman ev koşullarının rahat ve güvenilir ortamlar olmamalarına bağlanabilir. Bornova'da yapılan çalışmada kaza geçirme sıklığı erkeklerde %17.8, kadınlarda %82.2 ile en fazla ev kazalarının olduğu şeklindedir (17). Yapılan çalışmalarda kadınların ev kazası geçirme oranı erkeklerden yüksek olup bölgelere göre farklıdır. Yaşlıların %37.6'sının hiçbir sağlık güvencesinin olmadığı, en fazla yeşilkart ve yaşlılık nedeniyle sağlık güvencelerine sahip oldukları saptanmıştır. Katılımciların %47.2'sinin hastaneye, %46.6'nın sağlık ocağına, %6.2'sinin özel hekime başvurdukları belirlenmiştir (Tablo 4). Bornova'da yapılan araştırmada yaşlıların %26.8'nin hiçbir sosyal güvencesi olmadığı ve en fazla SSK nedeniyle sağlık güvencelerinin olduğu tesbit edilmiştir (1). Türkiye'de ise genel nüfusun %27.5'nin sağlık güvencesi yoktur. Genel nüfus içerisinde sağlık güvencesi olanların en fazla SSK'lı oldukları belirtilmektedir (18 ). Bornova'da yaşlıların %65.9'nun hastaneye, %15.6'sının sağlık ocağına, %18.5'inin özel hekime başvurdukları, İstanbul'da yapılan bir araştırmada ise hastaneye başvuran yaşlıların %36.3, sağlık ocağına başvuranların %40.5 ve özel hekime başvuranların %23.2 olduğu belirtilmektedir (5). Bölgemizde sosyal

5 AÜTD güvencesi olmayan yaşlıların Bornova ve Türkiye ortalamasına göre daha yüksek olduğu, daha fazla yeşilkart ve yaşlı aylığına sahip oldukları anlaşılmaktadır. Her iki durumda bölgesel gelişmişlik düzeyi ile ilgili olabilir. Hastaneye gidenlerin ilk sırada olması nedeniyle bulgularımız Bornova çalışması ile benzer, İstanbul çalışması ile farklıdır. Yapılan iki araştırmaya göre bölgemizde de özel hekime gidenlerin daha az, sağlık ocağına ve hastaneye gidenlerin daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum mevcut hastanenin uzman hekimlerin olmaması nedeniyle sağlık ocağı gibi çalışması ve ekonomik güçlüklerden kaynaklanabilir. Araştırma grubunun %28.9'unun sigara içtiği ve erkeklerde sigara içme oranının %51.1, kadınlar da ise %7.0 olduğu saptanmıştır. Sigara içme durumu cinsiyete göre istatistiksel olarak farklı bulunmuştur (P<0.001). Kayseri'de yapılan bir araştırmada yaşlılarda sigara içme oranının %7.9, İstanbul'da ise %33.3 olduğu belirtilmektedir(12,19). Bölgemizde, yaşlıların sıgara içme sıklığı İstanbul'dakine benzer, Kayseri'den ise yüksektir. Bu durum kişisel alışkanlıklar, çevreden etkilenmeler ve bölgesel farklılıklardan olabilir. Bornova'da yapılan araştırmada sigara içen erkeklerin %20.3, kadınların %10.4 oranında oldukları belirtilmektedir (1). On bir ülkede yapılan çalışmada tüm ülkelerde erkeklerin kadınlardan daha fazla sigara içtikleri tesbit edilmiştir (13). Araştırma grubunda sürekli ilaç kullanan oranı %44.3 olup kullanılan ilaçlar içerisinde antihipertansifler ilk sırayı almaktadır. Bornova'da yapılan çalışmada ilaç kullanan yaşlıların %51.4 oranında olduğu belirtilmektedir (1). Pasinler'de ilaç kullanma oranının düşük olması tanı ve tedavi olanaklarının azlığı, ekonomik ve eğitim düzeyinin düşüklüğü ile açıklanabilir. Sonuçlar Sonuçta kadınlar arasında dul veya boşanmışlık oranı erkeklerin 4 katı, okuryazar olmayan kadınların ise erkeklerin 2 katı olduğu belirlenmiştir. Yaşlıların kitle iletişim araçlarından faydalanma durumu düşük düzeyde olup gazete okuma ise hemen hemen hiç yoktur. Yalnız yaşayan kadınların erkeklerin 4 katı olduğu ve yaşlıların %37.6'sının hiçbir sosyal güvencesi olmadığı saptanmıştır. Kaynaklar 1. Mandıracıoğlu A. Bornova Eğitim ve Araştırma Bölgesinde 65 Yaş ve Üzeri Popülasyonun Mediko-sosyal Sorunlarının Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D Uzmanlık Tezi. İzmir, Güvenen O. Genel Nüfus Sayımı. Ankara. Başbakanlık D.İ.E. 1993: Sadık N. The State of World Population. United Nations Population Fund. 1998: Erdal R. Halk Sağlığı Yönünden Yaşlılık. Ankara. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 1989: Vehid S, Köksal S, Erginöz E, Altıntaş L, Özdemir H, Toprak N. Silivri İlçe Merkezi ve Silivri Fenerköyü Yaşlılarının Sosyo-Medikal Sorunlarına Genel Bakış. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Adana. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 1998: Örnek T, Bayraktar E, Özmen E. Geriatrik Psikiyatri. İzmir. Saray Tıp Kitabevleri. 1992: Dönmez L, Aktekin M, Erengin H. Antalya Kent Merkezinde Yaşlıların Sağlık Sorunları ve Günlük Yaşam Aktiviteleri. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı.İstanbul. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 1996: Günay O, Öztürk Y. Kayseri Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesinde. Sağlık Dergisi, 1992; 62: WHO. The Uses of Epidemiology In The Study of The Elderly. Technical Report.No706.Geneva Günay O, Öztürk Y. Yalnız Yaşayan Yaşlıların Mediko-Sosyal Sorunları.Halk Sağlığı Bülteni. 1989; 10: Uçku R. Üzerine Bir İnceleme. Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Uzmanlık Tezi. İzmir Koç İ, Hancıoğlu A. Hane Halkı ve Cevaplayıcılara İlişkin Temel Özellikler. Nüfus ve Sağlık Araştırması Ankara. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. 1999: WHO.The Elderly In Eleven Countries. Public Health In Europe. No 21. Copenhagen Bilginer B, Tuncer A, Apan E. Adana Huzurevi ve Yenibaraj Sağlık Ocağı Bölgesinde 65 Yaş ve Üzeri Yaşlıların Demografik Özellikleri. V. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı. İstanbul. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı.1996: Eğri M, Güneş G, Genç M, Pehlivan E. Yeşilyurt İlçesindeki Yaşlıların Sağlık ve Sosyal Sorunları. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Adana. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 1998: Güçiz B. Yaşlılıkta Kaza Sorunu. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Antalya. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Antalya Tabip Odası. 1988: Mandıracıoğlu A. İzmir Bornova Eğitim Araştırma Bölgesinde 65 Yaş ve Üzeri Popülasyonda Kaza İnsidansı. III. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Özet Kitabı. Ankara. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. 1992: İnandı T, Akbaba M. İş Sağlığında Temel Kavramlar ve İlkeler 1. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi. 1996; 8: Yardımcı E, Tümerdem Y. Yardımcı O. Huzurevi Yaşlılarında Mediko-Sosyal Bir Araştırma (II). IV.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. Didim. 1994:

ANKARA'DA ALTINDAĞ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİ'NE MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN 65 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERİN BAZI SAĞLIK VE SOSYAL DURUMLARININ SAPTANMASI

ANKARA'DA ALTINDAĞ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİ'NE MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN 65 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERİN BAZI SAĞLIK VE SOSYAL DURUMLARININ SAPTANMASI Geriatri5(3):97-102, 2002 Turkish Journal of Geriatrics Dr. Nazmi BİLİR 1 Dr. Dilek ASLAN 2 Dr. Nur GÜNGÖR 2 Dr. Mustafa AĞAÇ 3 Dr. ZishanSIDDIQUİ 3 Dr. Fatih ULUÇ 3 Dr. Zekeriya ÜLGER 3 Dr. Özge YILMAZ

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi

Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Kronik Böbrek Hastalarında Eğitim Durumu ve Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kaliteli yaşam; kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladığı,

Detaylı

Araştırma Notu 14/163

Araştırma Notu 14/163 g Araştırma Notu 14/163 7 Mart 2014 REİSİ KADIN OLAN HER DÖRT HANEDEN BİRİ YOKSUL Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

ANKARA DA 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK GÜVENCE KURUMLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARI

ANKARA DA 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK GÜVENCE KURUMLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARI TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (4) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ANKARA DA 1. BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURANLARIN SAĞLIK GÜVENCE KURUMLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARI Sefer AYCAN, Fatma İLHAN,

Detaylı

Araştırma Notu 16/191

Araştırma Notu 16/191 Araştırma Notu 16/191 7 Mart 2016 REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR Gökçe Uysal * ve Mine Durmaz ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat

Detaylı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı

MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı ATATÜRK SAGLIK MESLEK LİsESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ SON SINIF ÖGRENCİLERİNİN DİABETES MELLİTUS HASTALIGI VE HEMŞİRELİK BAKıMı HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Sibel KARA CA * ÖZET Bu araştırma İzmir

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır.

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. Anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin amacı; özelde anne ve çocukların, genelde ise toplumun sağlıklı

Detaylı

ARAŞTIRMA (Research Report)

ARAŞTIRMA (Research Report) ARAŞTIRMA (Research Report) Balcı E, Gün İ, Özçelik B, Öztürk A ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN GEBELERİN SEVK VE SAĞLIK OCAKLARINI KULLANMA DURUMU Health Center Usage

Detaylı

ANKARA ili YAŞ GRUBU

ANKARA ili YAŞ GRUBU Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofspor! Sciences 2005, 16 (1), 19-29 ANKARA ili 11-12 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARıN FiziKSEL AKTiviTE VE BAZI BESLENME ALıŞKANLıKLARı Dr. savaş KUDAŞ*, Dr. Bülent ÜLKAR**, Dr.Ali

Detaylı

PARK SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KAYITLI OLAN 15 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERİN SON BİR AYDA SAĞLIK SORUNU İLE KARŞILAŞMA VE SAĞLIK KURUMUNA BAŞVURMA DURUMLARI

PARK SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KAYITLI OLAN 15 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERİN SON BİR AYDA SAĞLIK SORUNU İLE KARŞILAŞMA VE SAĞLIK KURUMUNA BAŞVURMA DURUMLARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 56, Sayı 2, 2003 59-66 PARK SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KAYITLI OLAN 15 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERİN SON BİR AYDA SAĞLIK SORUNU İLE KARŞILAŞMA VE SAĞLIK KURUMUNA BAŞVURMA

Detaylı

KARAMAN İL MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ, DEMOGRAFİK VE MEDİKAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARAMAN İL MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ, DEMOGRAFİK VE MEDİKAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARAMAN İL MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN BAĞIMLILIK DÜZEYLERİ, DEMOGRAFİK VE MEDİKAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek CİNGİL* Said BODUR** Kabul Tarihi:25/06/2007 ÖZET Çalışma Karaman da yaşayan 65 yaş

Detaylı

1980-2000 Yılları Arasında Malatya ve Türkiye de Beklenen Yaşam Süreleri Değişiminin İncelenmesi

1980-2000 Yılları Arasında Malatya ve Türkiye de Beklenen Yaşam Süreleri Değişiminin İncelenmesi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 11(2) 79-83 (2004) 1980-2000 Yılları Arasında Malatya ve Türkiye de Beklenen Yaşam Süreleri Değişiminin İncelenmesi Harika Gözükara Otlu, Saim Yoloğlu İnönü Üniversitesi

Detaylı

0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler

0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler ÇOCUK/SAGLIK 0-24 Aylık Çocuklarda Malnütrisyon Prevelansı ve Etkileyen Faktörler Dr.Handan ALP* Dr.Sevin ALTINKAYNAK* Dr.Muzaffer KÜRKÇÜOĞLU* ÖZET Bu araştırmada Erzurum (merkez), Aşkale, Pasinler ilçeleri

Detaylı

TRABZON 2 NO.LU MERKEZ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN MEDİKOSOSYAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TRABZON 2 NO.LU MERKEZ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN MEDİKOSOSYAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Geriatri4 (4):159-171, 2001 Turkish Journal of Gerîatrics ARAŞTIRMA Dr. Füsun YARIŞ 1 Dr. Gamze ÇAN 2 Dr. Murat TOPBAŞ 2 Dr. Mehmet KAPUCU 2 TRABZON 2 NO.LU MERKEZ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE YAŞAYAN YAŞLILARIN

Detaylı

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER

MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER MANİSA KENT MERKEZİNDE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLAR VE EŞLERİ ARASINDA SİGARA İÇME BOYUTU VE BUNU ETKİLEYEN SOSYOEKONOMİK FAKTÖRLER Dr. Ümit ATMAN CİHAN Dr. Gönül DİNÇ Yük. Hemş. Safiye ÖZVURMAZ Dr.

Detaylı

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ

YASLANMA ve YASAM KALİTESİ YASLANMA ve YASAM KALİTESİ Tufan Çankaya İzmir, 2003 Giriş: Doğal süreç; Doğum, büyüme-gelişme, üreme, ölüm Ölüm, yaşamın hangi döneminde meydana geliyor? Genç ölüm - Geç ölüm Dünya topluluklarına bakıldığında:

Detaylı

Tıbbi Mikrobiyolojide İnsan Gücü. Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi Mikrobiyolojide İnsan Gücü. Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyolojide İnsan Gücü Doç. Dr. Aynur EREN TOPKAYA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi İnsan Gücü Bir işi yapabilecek toplam kişi sayısı veya harcanacak emek zaman miktarı. Neden İnsan Gücü

Detaylı

TÜRKİYE VE İZMİR İLİNDE, İLERİ YAŞ NÜFUSU VE ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYE VE İZMİR İLİNDE, İLERİ YAŞ NÜFUSU VE ÖZELLİKLERİ TÜRKİYE VE İZMİR İLİNDE, İLERİ YAŞ NÜFUSU VE ÖZELLİKLERİ Rıdvan YAKA* Burcu ELLİDÖRT** GİRİŞ Yaşlılık, insanın doğumu ile başlayan yaşam sürecinde, ölümden önce yaşanan ve kişinin gerek fiziksel, gerekse

Detaylı

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3)

TAF Preventive Medicine Bulletin, 2008: 7(3) Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(3):23-236 Lisansüstü Eğitime Devam Eden Evli Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Etkileyen Faktörler [Reproductive Health Problems of Married Women

Detaylı

KDVWDQHGH SROLNOLQLN V QQHWoL g UHQFLQLQV QQHWLQLQ\DSÕOGÕ Õ\HU 6 QQHWLoLQúXDQ QHULOHQ\HU

KDVWDQHGH SROLNOLQLN V QQHWoL g UHQFLQLQV QQHWLQLQ\DSÕOGÕ Õ\HU 6 QQHWLoLQúXDQ QHULOHQ\HU Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 114-118 Orijinal Makale Gaziantep bölgesindeki anne ve babalarýn sünnet ile ilgili bilgi, tutum ve davranýþlarý Ercan Sivaslý 1, Ali Ýhsan Bozkurt 2, Haluk

Detaylı

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ TÜRKİYE DE GÖÇ BOYUTU, NEDENLERİ ve GÖÇÜN SAĞLIKLA İLİŞKİSİ Sağlıklı Kentler Birliği Eğitim Prgramı Prof. Dr. SABAHAT TEZCAN Haccettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Özel Bir Hastanede Diyabet Polikliniğine Başvuran Hastalarda İnsülin Direncini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması 20 24 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya da düzenlenen 45. Ulusal Diyabet Kongresinde

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

KÖRFEZ 6 NO'LU SAĞLIK OCAĞI İLE YÜZBAŞILAR SAĞLIK OCAĞI BÖLGELERİNDE 65 YAŞ

KÖRFEZ 6 NO'LU SAĞLIK OCAĞI İLE YÜZBAŞILAR SAĞLIK OCAĞI BÖLGELERİNDE 65 YAŞ Geriatri 3 (3): 91-97,2000 Turkish Journal of Geriatrics ARAŞTIRMA Dr. Jale DİKER KÖRFEZ 6 NO'LU SAĞLIK OCAĞI İLE YÜZBAŞILAR SAĞLIK OCAĞI BÖLGELERİNDE 65 YAŞ ÜZERİNDEKİ KİŞİLERDE KRONİK HASTALIKLAR VE

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA

Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 2011 Harran Üniversitesi-UNFPA Mevsimlik Tarım İşçilerinin ve Ailelerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Araştırması 211 Harran Üniversitesi-UNFPA Hizmet için kanıt oluşturan sonuçlar açısından Hizmetleri planlama ve uygulama açısından

Detaylı

1. ADI SOYADI : Meltem SOYLU 2. DOĞUM TARİHİ : 1971 3. ÜNVANI : Yrd. Doç.Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU :

1. ADI SOYADI : Meltem SOYLU 2. DOĞUM TARİHİ : 1971 3. ÜNVANI : Yrd. Doç.Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : 1. ADI SOYADI : Meltem SOYLU 2. DOĞUM TARİHİ : 1971 3. ÜNVANI : Yrd. Doç.Dr. 4. ÖĞRENİM DURUMU : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Beslenme ve Diyetetik Hacettepe Üniversitesi 1993 Y.Lisans Beslenme ve

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI. Doç. Dr. Suphi VEHİD

ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI. Doç. Dr. Suphi VEHİD ALZHEİMER ve HALK SAĞLIĞI Alzheimer hastalığı (AH) ilk kez, yaklaşık 100 yıl önce tanımlanmıştır. İlerleyici zihinsel işlev bozukluğu ve davranış değişikliği yakınmaları ile hastaneye yatırılıp beş yıl

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

OOGA SPORLARINA ilişkin RisKiN ALGıLANMASı

OOGA SPORLARINA ilişkin RisKiN ALGıLANMASı Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sciences 2003, 14 (1), 1-13 OOGA SPORLARINA ilişkin RisKiN ALGıLANMASı Gıyasettin DEMIRHAN Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Detaylı

Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri

Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2013, Cilt 27, Sayı 2, 83-92 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Türkiye de Tavuk Eti Tüketim Alışkanlıkları ve Marka Tercihleri Sertaç DOKUZLU 1*, Oktay

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE HEKİMLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ DURUMLARININ SAPTANMASI *

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE HEKİMLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ DURUMLARININ SAPTANMASI * GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE HEKİMLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ DURUMLARININ SAPTANMASI * Aydın KIVANÇ 1 Turgut ŞAHİNÖZ 1 ÖZET Aile Hekimliği 1974 den günümüze kadar Avrupa da tüm sağlık sistemlerinde

Detaylı

Geliş Tarihi/Received:18.08.2012

Geliş Tarihi/Received:18.08.2012 Kırsal Yerleşimlerde Göç İsteğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Bahar KOCAMAN Recep YANIK Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Erzurum e-posta: bkocaman@atauni.edu.tr

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 3. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Tuğba Adalı 19 Şubat 215 Greenpark Otel, Diyarbakır Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

YARARLANILAN KAYNAKLAR

YARARLANILAN KAYNAKLAR Kaynaklar 3263 YARARLANILAN KAYNAKLAR 1- Ak B. (1990) Hastahane Yöneticiliği, 2- Amele Birliği (1998) Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme Ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği, Ereğli Kömür Havzası

Detaylı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE. Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜMLE YAŞLANAN NÜFUS TÜRKİYE Prof. Dr. Nükhet HOTAR AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı 30.09.2013 İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye orta yaş ve yaşlanmakta olan bir nüfus yapısına sahiptir.

Detaylı

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli

Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Şanlıurfa il merkezinde Suriyeli mülteci kadınların üreme ve ruh sağlığı ihtiyaçları; Suriyeli mültecilerin sağlığını geliştirme modeli Prof.Dr. Zeynep ŞİMŞEK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı

Detaylı

Murat YILMAZ. Anahtar Kelimeler: Çaybağı Çayı Havzası, Nüfusun Yaş Yapısı, Cinsiyet Oranı, Bağımlılık Oranı, Eğitim Durumu.

Murat YILMAZ. Anahtar Kelimeler: Çaybağı Çayı Havzası, Nüfusun Yaş Yapısı, Cinsiyet Oranı, Bağımlılık Oranı, Eğitim Durumu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 43 Volume: 9 Issue: 43 Nisan 2016 April 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇAYBAĞI (KOTUR)

Detaylı

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi

Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Türkiye de Sigara Fiyatları ve Tüketim İlişkisi Zeynep Önder Giriş Türkiye dünyadaki en büyük sigara tüketici ülkelerden biridir. A.B.D. Tarım Bakanlığı verilerine göre, 199-1999 yılları arasında dünyadaki

Detaylı

ANKARA DA BİR YAŞLI BAKIMEVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA DEPRESYON BELİRTİLERİNİN TARANMASI

ANKARA DA BİR YAŞLI BAKIMEVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA DEPRESYON BELİRTİLERİNİN TARANMASI ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE ANKARA DA BİR YAŞLI BAKIMEVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA DEPRESYON BELİRTİLERİNİN TARANMASI Hakan ALTINTAŞ*, Sema ATTİLA*, Funda SEVENCAN*, Seray AKÇALAR**, Yusuf SEVİM**, Özgür Saygın

Detaylı

GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICJNE) Vol. 47 : 95-108, 1994 GENÇ YAŞ EVLİLİKLERİNİN ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ Meltem Çöl" Deniz Çalışkan* Recep Akdur* Gençlik dönemine

Detaylı

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II

Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II 47. ULUSAL DİYABET KONGRESİ 11-15 Mayıs 211, Rixos Sungate Hotel, Antalya Türkiye Diyabet Prevalans Çalışmaları: TURDEP-I ve TURDEP-II Prof. Dr. İlhan SATMAN ve TURDEP-II Çalışma Grubu İstanbul Üniversitesi

Detaylı

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELERİN BİTKİSEL ÜRÜN TÜKETİM VE SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ Arş. Gör. Muteber Gizem KESER Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Sunum Akışı TÜİK Doğum Verileri Çalışmanın Tanım

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

Doç.Dr. Nilay ÇÖPLÜ. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü

Doç.Dr. Nilay ÇÖPLÜ. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü Doç.Dr. Nilay ÇÖPLÜ Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü Ülkemizdeki antibiyotik kullanımı ile ilgili gerçeklerin araştırılması Toplumda Antibiyotik Kullanımı

Detaylı

PARK SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KAZA İNSİDANSI

PARK SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KAZA İNSİDANSI ANKARA TIP MECMUASI (THE JOURNAL OF THE FACULTY OF MEDICINE) Vol. 47 : 593-604, 1994 PARK SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KAZA İNSİDANSI Meltem Çöl" Nazlı Dalgıç* 44 Aysel Işık* Meral Dıırmuşoğlu 4 * Kazalar,

Detaylı

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler

Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 14(2) 95-99 (2007) Şanlıurfa İli Bozova İlçesi Merkez Sağlık Ocağına Başvuran Hastaların Sağlık Hizmetlerini Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Adem Akıllı*,

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. NÜFUS ve KENTLEŞME TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ NÜFUS ve KENTLEŞME 211 İÇİNDEKİLER 1.NÜFUS... 1 1.1. Nüfus Büyüklüğü, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Artış Hızı... 3 1.2. Yaş ve Cinsiyet Dağılım Özellikleri... 8 1.2.1. Nüfusun

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 213 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2. Bölge Toplantısı TNSA-213 Sonuçları Doç. Dr. Alanur Çavlin Dr. Pelin Seçkiner 5 Şubat 215 Swiss Otel Büyük Efes, İzmir Sunuş Planı Hanehalkı nüfusunun ve kadınların

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE UYKU KALİTESİ, GÜNDÜZ UYKULULUK HALİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER Doç.Dr. Belgüzar Kara*, Özge KILIÇ** *GATA Hemşirelik Yüksekokulu, **GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Detaylı

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER ENGELLİ KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖZELLİKLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER Sidar AYTEKİN* Fatma KORUK** * İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Malatya ** Harran Üniversitesi

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

health and safety in the work places.

health and safety in the work places. Dr. Alparslan TÜRKKAN Doktora Öðr. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Seher NACARKÜÇÜK Arþ. Gör. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Kayýhan PALA Yrd. Doç. Uludað

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY

TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY TÜRKİYE DEKİ ÜÇ TIP FAKÜLTESİNİN SON ÜÇ YILDAKİ YAYIN ORANLARI THE THREE-YEAR PUBLICATION RATIO OF THREE MEDICAL FACULTIES IN TURKEY İbrahim Taha Dağlı İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa

Detaylı

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ SANAYİDE ÇALIŞAN GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERİN YAŞAM KALİTESİ VE RİSKLİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Yrd. Doç. Dr. Tahsin Gökhan TELATAR Sinop Üniversitesi SYO İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 28.03.2017 Uluslararası

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Araştırma Notu 17/206

Araştırma Notu 17/206 Araştırma Notu 17/206 7 Mart 2017 REİSİ KADIN OLAN HANELERDE YOKSUNLUK ARTIYOR Gökçe Uysal * ve Selin Köksal ** Yönetici özeti Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998

BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 57, Sayı 1, 2004 1-12 BEBEK ve ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE NÜFUS ve SAĞLIK ARAŞTIRMASI, 1993 ve 1998 Şepnem Taşkın* Nazlı Atak** ÖZET Bu

Detaylı

Ölçüm Aletleri Çalışması ş Sonuçları. Hastalıkları Derneği

Ölçüm Aletleri Çalışması ş Sonuçları. Hastalıkları Derneği Türkiye 2012 Ev Kan Basıncı Ölçüm Aletleri Çalışması ş Sonuçları Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 25 Nisan 2013-Antalya Çalışmalar PATENT HINT SALTURK PATENT 2 SALTURK 2 Amaç (Patent 2)

Detaylı

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi

Kadın işçiler. Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Kadın işçiler Dr. Nilay ETİLER Kocaeli Üniversitesi Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü İkincil konum Hizmet ve bakım ağırlıklı işler Doğurganlık özelliği Küresel Cinsiyet Eşitsizliği raporu 124. sırada

Detaylı

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay

Prof. Dr. F. Cankat Tulunay 1 Prof. Dr. F. Cankat Tulunay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Derneği Başkanı Baş Ağrısı Dereği Başkanı 2006 2 1.Araştırmanın Amacı Araştırmanın ana amacı, Türkiye genelinde kronik

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ DEMOGRAFİK GÖSTERGELER TABLOLAR Tablo 1. TR63 Bölgesi Doğum Sayısının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)... 1 Tablo 2. Ölümlerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı (2011)...

Detaylı

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM

PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PSİKOLOJİK YILDIRMANIN ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hacettepe Üniversitesi Psikometri Araştırma ve Uygulama Merkezi HÜPAM PROJENİN AMACI Bu projenin temel amacı Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar

veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar veri araştırma sunar: ÜÇ TÜRKİYE metropoller kentler kasabalar 2000 den 2007 ye Gelir ve Statü Farklılaşmaları ya da KENTLERİN ÜÇ TÜRKİYESİ metropoller / kentler / kasabalar VERİ-SGT STATÜ GELİR TÜKETİM

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province

Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri. Technical Properties of Some Milking Parlours in Aydın Province Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri Türker SARAÇOĞLU, Nurettin TOPUZ, Cengiz ÖZARSLAN Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Aydın turksar@hotmail.com

Detaylı

Amasya Kent Konseyi Ulusal Yaşlanma Şurası 22-23 Ekim 2011

Amasya Kent Konseyi Ulusal Yaşlanma Şurası 22-23 Ekim 2011 Amasya Kent Konseyi Ulusal Yaşlanma Şurası 22-23 Ekim 2011 Moderatör:Prof. Dr. Füsun Yarış Raportör:Dr. Ayşenur Alper Gürz Sekreter:Ögr. Gör. Emine Saatcı 1-YAŞLANMA SÜRECİNDE SİZCE YEREL YÖNETİMLERİN

Detaylı

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler

Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerin yaşam ARAŞTIRMA kalitesi ve depresyon (Research düzeyleri Report) ve etkileyen faktörler HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ VE DEPRESYON DÜZEYLERİ

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET

HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ ÖZET HUZUREVİNDE ÇALIŞAN PSİKOLOG VE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep HAMAMCI, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hatice Serap ATALAY, Gaziantep Üniversitesi, Sağlık

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119

Fırat Tıp Dergisi 2009;14(2): 115-119 Fırat Tıp Dergisi 200;4(2): - Klinik Araştırma www.firattipdergisi.com Arapgir Devlet Hastanesine Başvuran Gebelerin Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinden Yararlanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Detaylı

Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri

Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri tanıyacaksınız. A.ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yaşlılık, 21. yüzyılda ön plana çıkan en önemli

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ AMAÇ

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ AMAÇ HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ AMAÇ Bu faaliyet sonucunda, yaşlı ve hasta hizmetleri alanında yer alan meslekleri tanıyacaksınız. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Yaşlılık,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Diyarbakırda Erken Yaş Evlilikleri

Diyarbakırda Erken Yaş Evlilikleri Diyarbakırda Erken Yaş Evlilikleri Hamit ACEMOĞLU Ali CEYLAN Günay SAKA Melikşah ERTEM Özet Amaç: Erken yaş evlilikleri kadın ve çocuk sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Detaylı

SORUMLU ŞEHİRLER. Dr.Ali Ercan Özgür

SORUMLU ŞEHİRLER. Dr.Ali Ercan Özgür SORUMLU ŞEHİRLER Dr.Ali Ercan Özgür Sosyal Sorumluluk İlinti Yaptığın İşi Doğru Yapmak Ahilik İşyerinde İnsan Hakları Çevre Girişimcilik Çatışma Bölgelerinde KSS Şirketlerin Şehirlere Katkısı Bağış, Hayır

Detaylı

Engelleri Kaldıralım. Sağlık Kurumlarının Engelli Hastaların Bakımındaki Rol ve Sorumlulukları

Engelleri Kaldıralım. Sağlık Kurumlarının Engelli Hastaların Bakımındaki Rol ve Sorumlulukları Engelleri Kaldıralım Ülkemizde kentsel yaşam çevreleri fiziksel yaşam düzenlemelerin yetersizliği ve çeşitli engeller nedeniyle engelliler tarafından yeterince kullanılamamaktadır. Engellilerin toplum

Detaylı

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0

Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 12 Eczacı Profili-1998-2007 II. 1998 ARAŞTIRMASI BULGULARI ll.l.toplumsal VE EKONOMİK ÖZELLİKLER Katılımcının Yaşı n % 21-30 114 21.6 31-40 152 28.8 41-50 208 39.5 51+ 53 10.1 TOPLAM 527 100.0 Tabloda

Detaylı

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI

BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004, 15 (4), 207-218 BEDEN EGITIMI ÖGRETMENI ADAYLARıNIN SINIF ORGANIZASYONU VE DERS ZAMANI KULLANIMI DAVRANıŞLARlNIN ANALIzI Şeref ÇiÇEK, Levent M.

Detaylı

Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler

Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler Araştırma/Research Article Manisa 4 no lu Sağlık Ocağı Bölgesinde 15-49 yaş Kadın İzlem Kartı Tutarlılığı ve Tutarlılığı Etkileyen Öğeler Nasır Nesanır¹*, Ahmet Sabri Alper², Serdar İpek², Berna Akovalı²,

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 TÜRKİYE GENELİ SEÇİM ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 Araştırma Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından, 17-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında, Türkiye nüfusunu

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ List of Graphics

GRAFİK LİSTESİ List of Graphics GRAFİK LİSTESİ List of Graphics Grafik Sayfa Page Graphic 1.1 Ya grubuna göre özürlü nüfus oranı 7 1.1 The proportion of disabled population by age group 1.2 Ya grubuna göre süre en hastalı a sahip olan

Detaylı