ADAY MEMURLARIN. TEMEL EGiTiM PROGRAMI ve SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADAY MEMURLARIN. TEMEL EGiTiM PROGRAMI ve SORULARI"

Transkript

1 ADAY MEMURLARIN TEMEL EGiTiM PROGRAMI ve SORULARI ilkogretim ORTAOGRETiM YOKSEKOGRETiM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 say1l1 Bakanlar Kurulu Karan ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli ve say11i Resmi Gazete'de yay1mlanan "Aday Memurlann Yeti tirilmelerine ili kin Gene! Yonetmelik"in 18'inci ve 19'uncu maddeleri geregince Temel Egitim Kurulu tarafmdan ilkogretim, ortaogretim ve yuksekogretim mezunlan ic;:in ortak kullamlmak Ozere haz1rlanm1 veya haz1rlattmlm1 olup, Devlet Personel Ba kanligl Egitim Dairesi Ba kanligmda soz konusu Kuru! tarafmdan yurutolen c;:all malar c;:erc;:evesinde yenilenmi ve guncellenmil?tir. ANKARA ~UBAT 2012

2 T.C. Devlet Personal Ba\?kanllgl Egitim Dairesi Ba\?kanllg1 tarafmdan yenilenmi\? ve giincellenmi\? ONBiRiNCi BASKI Devlet Personel Ba~kanllg1 Doner Sermaye l~letmesinin izni olmaks1zm herhangi bir vas1ta ile hi<;:bir ~ekilde k1smen veya tamamen.;:ogaltilamaz, bas1lamaz, dagllilamaz. Bask1: Ba~bakanllk Bas1mevi

3 SUNU~ Devlet kurumunun en onemli unsuru, hi9 ku kusuz ki insan kaynag1d1r. Kamu hizmetlerinin sllrekliligi ise, oncelikle kamu gorevlilerinin sllrekli, dllzenli ve planli bir bi9imde yeti tirilmesiyle saglanabilir. Bu 9en;:evede, asli ve sllrekli kamu hizmetlerini yerine getirmekle gorevli alan Devlet memurlannm egitimi hususu, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir bi9imde yllrlltlllmesi bak1m1ndan bllyllk onem ta 1maktad1r. ilk defa Devlet memurluguna aday olarak atanacaklann egitim programma tabi tutulmalan ve asli memur olabilmeleri i9in bu egitim sonunda yap1lacak smavda ba anll olmalan gerekmektedir. Devlet Personel Ba kanlig1n1n koordinatorlllgll ve ba kanligmda te kil edilen Temel Egitim Kurulu, temel egitim konulann1 kapsayacak ekilde temel egitim programlannm haz1rlanmas1 veya hazjrlatjimasj, egitim sonunda yap1lacak smavlara ait sorulann hazjrlanmasj, puanlanmas1 ve referans doki.imanlann tespit edilmesi konulannda gorevlendirilmi tir. Ba kanllglmizda te kil edilen Temel Egitim Kurulunca, 2001 y1l1nda temel egitim ile ilgili program, sorular ve ders notlan haz1rlanarak yi.iri.irli.ige konulmu ancak zaman i9inde mevzuattaki degi meler ve geli meler kar ISJnda temel egitim sorulan ve ders notlannm degi mesi ve gllncellenmesi ihtiyac1 ortaya 91km1 t1r. Bu hususta 9ali malar yapmak i.izere 2006 y1l1 i9erisinde bahsedilen Kurul 9al19maya davet edilmi, yap1lan 9al1 malar sonucunda aday Devlet memurlan i9in (13) konuyu i9erecek ekilde hazjrlanan ders notlan ile sorulara ili kin kitaplann yenileme 9ali malan tamamlanml tlr y11indan bu yana soz konusu kitaplara ili kin yenileme ve gi.incelleme 9ali malan belirli periyotlarla ve titizlikle si.irdi.iri.ilmektedir. Haz1rlanan program ve temel egitim ders notlan ile soru kitabmm esas almd1g1 aday memurlann temel egitiminin tum kamu kurum ve kurulu lannca ozenle uygulanmas1, kamu yonetiminde etkinlik ve verimliligin saglanmas1 a91s1ndan 90k bi.iyi.ik onem ta Jmaktadir. Aday memurlann temel egitimi Ill

4 kapsammda kitaplarda kan;;11a~1labilecek eksiklikler veya uygulamadan dogabilecek aksakllklar ile ilgili olarak goro~ ve onerilerin Ba~kanllg1m1za ula~tmlmas1, soz konusu egitimin standartlann1n daha da yukseltilmesi ac;:1smdan son derece yararll olacakt1 r. Temel Egitim Kurulu ba~kan1 l;)aban TALA9 ile Oyeler Ekrem KURU, Kadir TEMiR, Dr. Filiz GOLER, Recep SARiiPEK, Halim KILIQER, Halil l;)ekercioglu ve Filiz AQIKGOZ'e, temel egitim ders notlannm ve sorulannm haz1rlanmasmda emegi gec;:en ogretim Oyeleri Prof. Dr. Necmi YOZBAl;)IOGLU, Alb. Vahdettin KANTARCI, Yrd. Doc;:. Dr. Ruhdan UZUN, Yrd. Doc;:. Dr. Tugba ASRAK HASDEMiR, Dr. Filiz GOLER ile Dr. Re~ide GORSES'e, bu kitaplann yenilenmesi ve guncellenmesi c;:al1~malanm1za onemli katk1larda bulunan Devlet Personel Uzmam Mehmet SAYDAM'a ve Ba~kanllg1m1z Egitim Dairesi Ba~kanllg1nm diger personeline te~ekkor eder, bundan sonraki c;:all~malarmda da ba~anlannm devamm1 dilerim. Kas1m 2009 Dr. Mehmet TEKiNARSLAN Ba kan IV

5 i<;indekiler Savfa ADAY MEMURLARIN YETi~TiRiLMELERiNE ili~kin GENEL YONETMELiK ADAY MEMURLARIN TEMEL EGiTiM PROGRAM!... TEMEL EGiTIM PROGRAM! (GENEL ESASLAR).... TEMEL EGiTiM PROGRAM I (ILKOGRETIM)..... TEMEL EGITiM PROGRAM I (ORTAOGRETiM)..... TEMEL EGITiM PROGRAM I (YOKSEKOGRETiM).... TEMEL EGiTiM SORULARI (ilkogretim).... ATATORK ilkeleri-inkilap TARiHi SORULARI (ilkogretim)..... TORKiYE CUMHURiYETi ANAYASASI SORULARI (ilkogretim)..... GEN.~~ 01_,/.\RAK DEVLET TE~KiLATI SORULARI (ILKOGRETIM) SAVILl DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI (ilkogretim).... YAZI~MA-DOSYALAMA USULLERi SORULARI (ILKOGRETIM).... DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBiRLERI SORULARI (ilkogretim)..... HALKLA ili~kiler SORULARI (ilkogretim).... GiZLILiK VE GIZLiLiGIN ONEMI SORULARI (ILKOGRETiM).... MiLLI GOVENLIK BiLGiLERi SORULARI (ilkogretim).... HAB~I3LE~ME (ileti~im) SORULARI (ILKOGRETIM) v

6 TORKCE OiL BILGISI KURALLARI SORULARI (ilkogretim)..... in SAN HAKLARI SORULARI (ilkogretim).... CEVAP ANAHTARLARI (ilkogretim).... TEMEL EGiTiM SORULARI (ORTAOGRETiM).... ATATORK ilkeleri-inkilap TARIHi SORULARI (ORTAOGRETIM).... TORKiYE CUMHURiYETi ANAYASASI SORULARI (ORTAOGRETiM).... GENEL OLARAK OEVLET TE$KiLATI SORULARI (ORTAOGRETiM) SAYILI OEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI (ORTAOGRETiM).... YAZI$MA-OOSYALAMA USULLERI SORULARI (ORTAOGRETiM).... OEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEOBiRLERi SORULARI (ORTAOGRETiM).... HALKLA ili$kiler SORULARI (ORTAOGRETiM).... GiZLiLiK VE GiZLiLiGiN ONEMi SORULARI (ORTAOGRETiM).... MiLLi GOVENLiK BiLGiLERi SORULARI (ORTAOGRETiM).... HABERLE$ME (ILETi$iM) SORULARI (ORTAOGRETiM).... TORKCE OiL BiLGiSi KURALLARI SORULARI (ORTAOGRETiM).... in SAN HAKLARI SORULARI (ORTAOGRETiM).... CEVAP ANAHTARLARI (ORTAOGRETiM).... TEMEL EGiTiM SORULARI (YUKSEKOGRETiM) ATATORK ilkeleri-inkilap TARiHi SORULARI (Y0KSEK0GRETiM).... TORKiYE CUMHURiYETi ANAYASASI SORULARI (YOKSEKOGRETiM) VI

7 GENEL OLARAK DEVLET TE9KILATI SORULARI (YOKSEKOGRETIM) SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI (Y0KSEK0GRETiM).... YAZI9MA-DOSYALAMA USULLERi SORULARI (YOKSEKOGRETiM).... DEVLET MALIN! KORUMA VE TASARRUF TEDBiRLERI SORULARI (Y0KSEK0GRETiM).... HALKLA ili9kiler SORULARI (Y0KSEK0GRETiM).. GIZLILIK VE GIZLiLIGiN ONEMi SORULARI (Y0KSEK0GRETiM).... MILLI GOVENLIK BiLGILERI SORULARI (YOKSEKOGRETiM).... HABERLE9ME (ileti9im) SORULARI (Y0KSEK0GRETiM).... T0RK<;:E OiL BILGiSi KURALLARI SORULARI (Y0KSEK0GRETIM).... IN SAN HAKLARI SORULARI (Y0KSEK0GRETiM).... CEVAP ANAHTARLARI (YUKSEKOGRETiM) VII

8

9 ADAY MEMURLARIN YETi$TiRiLMELERiNE ili$kin GENEL YONETMELiK

10

11 ADA Y MEMURLARIN YETi~TiRiLMELERiNE ili~kin GENEL YONETMELiK Bakanlar Kurulu Kararmm Tarihi: 21/2/1983, No: 83/6061 Dayand1g1 Kanunun Tarihi: 14/7/1965, No: 657 Yay1mland1gl R. Gazetenin Tarihi: 27/6/1983, No: Yay mland1g1 Dusturun Tertibi: 5, Cilt: 22, S BiRiNCi KISIM Genel Hukumler A mar;: Madde 1 - Bu yonetmelik; 657 sayli1 Devlet Memurlan Kanununun 2670 say11i Kanunla degi ik 55 inci maddesine dayan1larak; aday memurlann yeli!irilmesi ic;:in uygulanacak egitim programlann1, egitim sllrelerini, egitimlerde uygulanacak smavlan, smav degerlendirme esaslanm ve ilgili diger hususlan belirlemek amac1yla dllzenlenmi!ir. Kapsam: Mad de 2 - Bu yonetmelik hllkllmleri; a. 657 say11i Devlet Memurlan Kanunu, b. 217 sayi11 Devlet Personel Ba kanligl Kurulu ve Gorevleri Hakkmda Kanun Hllkmllnde Kararname kapsamma giren kurum veya kurulu larda (Milli istihbarat Te kilatl haric;:) Devlet memurluguna aday olarak atanacaklar hakk1nda uygulamr. Mevzuat 3 Aday Memurlann Yeti tirilmesine lli kin Genel YOnetmelik

12 Tammlar: Madde 3- Bu yonetmelikte ge9en; a. Aday Memur: "Ilk defa Devlet memurluguna atanacaklar ivin uygulanacak" merkezi smav1 kazanarak temel, hazlrlay1c1 egitim ve staj'a tabi tutulmak uzere herhangi bir kurum veya kurului?a atananlan. b. Asli Memur: Adayl1k suresi ivinde Temel, Hamlay1c1 Egitim ve Staj devrelerinin herbirinde ba~?anll olan ve bu sure i9inde olumlu sicil alarak adayllg1 kaldmlan ki~?ileri. c. Adayllk Suresi: Devlet kamu hizmet ve gorevlerine ilk defa atananlann atand1klan tarihten ba~?lamak uzere bir y1ldan az iki y1ldan 90k olmayan sureyi, d. Temel Egitim: Butun aday memurlann, asli memur olabilmeleri ivin tabi tutulduklan, Devlet memurlannm ortak vas1flan ile ilgili hususlan kapsayan egitimi, e. Haz1rlay1cl Egitim: Aday memurlann atand1g1 kurum veya kurulu~?u, s1n1f1 ve gorevi ile ilgili olarak yap1lan egitimi, f. Staj: Aday memurlara kurum veya kurulu~?lanndaki gorevleri ile ilgili olarak yap1lan uygulamall egitimi, g. Smav: Temel ve Hamlay1c1 Egitim donemleri sonunda yap1lacak degerlendirmeler i9in bilgi seviyesini olvme i~?lemini, h. Degerlendirme: Temel ve Hamlay1c1 Egitim donemleri sonunda yap1lacak smavlar ile staj donemi sonundaki bilgi seviyesini 6l9me i~?lemini, ifade eder. ikinci KISIM Egitim ile ilgili ilke ve esaslar ilkeler: Mad de 4- Aday memurlann egitimi ile ilgili ilkeler a~?ag1da belirtilmi~?tir. a. Gene/ ilkeler; (1) Egitimin amac1; Turkiye Cumhuriyeti Anayasasma, Ataturk ink1lap ve ilkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Ataturk Milliyetviligine sadakatle bagll kalacak, Turkiye Cumhuriyeti Kanunlann1 milletin hizmetinde olarak tarafs1zllk ve e~?itlik Mevzuat 4 Aday Memurlann Yeti~tirilmesine lli:;>kin Genel YOnetmelik

13 ilkelerine bagli kalarak uygulayacak yurt ve vatanda sevgisi ile dolu, goieryozio, yol gosterici, vatanda lara daima yardtmct, disiplinli ve bilgili memur yeti tirmektir. (2) Kamu gorevlerinde istihdam edilecek personelin; kamu hizmetlerinin gerektirdigi bilgi ve becerileri kazanarak hizmetlerin zaman ve kaynak israfma meydan vermeden en verimli bir ekilde yerine getirilmesini saglayacak ekilde yeti tirilmeleri esasttr. (3) Egitimleri ba an ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurluga atanamazlar. (4) Temel Egitim, Haztrlaytct Egitim ve Staj birbirini takip eden stra iginde devam eder. (5) Egitimler aday memurlann tahsil derecelerine gore dozenlenir ve yorotoior. (6) Egitimler kurum veya kurulu lann sorumlulugunda yaptlir. (7) Egitim sorelerine smavlar dahildir. b. Temel Egitim i/e ilgili ilke/er; (1) Temel egitimin hedefi; Aday memurlara, Devlet memurlannm ortak vastflan ile ilgili bilinmesi gereken, asgari bilgileri vermektir. (2) Bu egitim her s1n1f ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurlann ogrenim durumlan dikkate alinarak uygulamr. (3) Bu egitimin soresi on gonden az iki aydan gok olamaz. c. Haztrlaytct Egitim ile ilgili ilkeler; (1) Haztrlaytcl egitimin hedefi; Aday memurlarm i gal ettikleri kadro ve gorevleri dikkate alinarak bu gorevlerin yorotoimesi igin gerekli bilgi ve becerileri kazandtrmak ve gorevlerine intibak1n1 saglamakttr. (2) Haztrlaytcl egitim bir aydan az 3 aydan gok olamaz. d. Staj ile ilgili ilke/er; (1) Stajm hedefi; Aday memurlara hamlaytcl egitim doneminde verilen teorik bilgileri ve i gal ettikleri kadro ve gorevleri ile ilgili diger bilgi ve i lemleri ve kazandtnlan becerileri uygulamak suretiyle tecrobe kazandtrmakttr. (2) Staj; Aday memurun gorev ile ilgili olmak Ozere diger bir kurum veya kurulu a yaptmlabilir. Mevzuat 5 Aday Memurlann Yeti tirilmesine lli kin Genel YOnetmelik

14 (3) Staj iki aydan az olmamak kayd1yla adayl1k suresi ic;:inde tamamlamr. E{Jitim konulart: Madde 5- Aday memurlann egitim konulan al?aqjda gosterilmil?tir; a. Temel Egitim konulan; (1) Atatllrk ilkeleri, (2) T.C.AnayasasJ, (a) Genel Esaslar, (b) Temel Hak ve Odevler, (c) Cumhuriyetin Temel Organlan, (d) Yurutme. (3) Genel olarak Devlet tel?kilatj. (4) 657 say11i Devlet Memurlan Kanunu. (a) Odev ve sorumluluklar, (b) Genel Haklar, (c) Yasaklar, (d) Sicil ve disiplin il?leri, (e) Sosyal ve Mali Haklar, (f) Amir- Memur ilil?kileri, (g) Muracaat ve l?ikayetler, (h) K11ik k1yafet, (i) Yer degil?tirme, U) Bel?eri ilil?kiler. (5) YaZJl?ma- Dosyalama usulleri. (6) Devlet malin1 koruma ve tasarruf tedbirleri. (7) Halkla ilil?kiler. (8) Gizlilik ve gizliligin onemi. (9) ink1lap tarihi. (1 0) Milli Guvenlik Bilgileri. (11) Haberlel?me. (12) Turkc;:e Dilbilgisi Kurallan. (13) (Ek: 19/1/ /10566 K.) lnsan Haklan b. HazJrlayJcJ Egitim Konulan, aday memurlann kadro ve gorevleri dikkate alinarak; 1) Kurum ve kurulul?un; (a) TanJtJimasJ, (b) Gorevleri, Mevzuat 6 Aday Memurlann Yeti~tirilmesine [li kin Genel YOnetmelik

15 (c) Te kilatr. (d) ilgili mevzuat1, (e) Diger kurumlarla ili kileri, (2) Aday memurun gorevi ile ilgili hususlar, (3) Kurum veya kurulu Un uygun gorecegi diger konular, c. Staj Donemi Konulan; ilgili kurum veya kurulu larca belirlenir. Egitim program/an: Madde 6- Egitim programlann1 haz1rlayacak kurum veya kurulu lar a ag1da belirtilmi tir. a. Temel Egitim programlan; Be inci maddede belirlenmi alan konulan kapsayacak ekilde Ba bakanilk Devlet Personel Ba kanilgl koordinatorjogonde olu turulacak Temel Egitim Kurulu tarafmdan, (1) ilkokul- Ortaokul, (2) Lise ve dengi okullar, (3) YOksekogretim kurumlan mezunlan seviyesine gore ayn, ayn haz1rlamr. b. Kurum veya kurulu lar, temel egitim programlannda yer alan a ag1daki konulann sorelerinde k1saltma yapamazlar. (1) AtatOrk ilkeleri, (2) 657 sayil1 Devlet Memurlan Kanunu, (3) lnkilap Tarihi, (4) Milli GOvenlik Bilgileri, c. HaZ1rlay1c1 Egitim Programlan, 5 inci maddede belirtilen esaslar gen;:evesinde aday memurlanna egitim yapt1ran kurum veya kurulu lannca ayn ayn haz1rlamr. d. Staj Programlan, kurum veya kurulu lannca haz1rlamr. Program/arm dagtttmt: Madde 7 - Altmc1 maddede belirtilen kuru I tarafmdan haz1rlanan temel egitim programlan ilgili kurum veya kurulu ga Ba bakanilk Devlet Personel Ba kanilgmdan temin edilir. Haz1rlay1c1 Egitim ve Staj programlan ilgili kurum veya kurulu larca dag1t1l1r. Mevzuat 7 Aday Memurlann Yeti~tirilmesine IH kin Genel Y Onetmelik

16 Egitim yapllmast: Madde 8- Temel Egitim, Ba!?bakanhk Devlet Personel Ba!?kanhgl tarafmdan belirlenen programlar c;:erc;:evesinde, Hazlrlay1c1 Egitim ve Stajlar kurum veya kurulu!?lannca haz1rlanan programlar c;:erc;:evesinde Egitim ve Smav YOrOtme Komisyonlannca yaptmhr. Her kurum veya kurulu!? hamlay1c1 egitim ve staj programlann1, bu egitimlerin ba!?lang19 ve bitim tarihlerini, yerini, egitime kat1lacaklarm say1sinl, egitimlerin ba!?lamas1yla birlikte Ba!?bakanllk Devlet Personel Ba!?kanhgma bildirirler. Oc;ONCO KISIM Smavlara ili!?ki!l Esaslar Smav sorularmm haztrlanmast: Madde 9- Smav sorulan a!?ag1da belirtilen!?ekilde haz1rlan1r; a.temel Egitim; Bu egitim sonunda yap1lacak smavlarda sorulacak sorular 18 nci maddede belirtilen kurul tarafmdan, sorulann egitime tabi tutulacak aday memurlara onceden verilecegi dikkate allnarak, 5 nci maddede tesbit edilen konulan kapsayacak ve egitim programlannda her konu ic;:in tesbit edilecek zamanlarla orant1h olacak!?ekilde en az 100 adet haz1rlamr. Kurum ve kurulu!?lar bu egitimle ilgili smav sorulann1 egitim programlan ile birlikte Ba!?bakanhk Devlet Personel Ba!?kanllgmdan temin ederler. b. Hazlrlay1c1 egitim ve stajlarla ilgili smav sorulan ilgili kurum veya kurulu larca haz1rlamr. Smavlar: Madde 10- Smavlar; test, uzun cevaph veya uygulamall!?ekilde yap1hr. Bunlardan biri veya birkag1 da uygulanabilir. a. Smavlarda k6!?esi kapah kag1t kullan1lmas1 zorunludur. b. Smavlar, duyurulan yer, gun ve saatte ba!?lar. Mevzuat 8 Aday Memurlann Yeti~tirilmesine lli~kin Gene! YOnetmelik

17 c. S1nav sorulan, salon bai;lkam tarafmdan yoklama yap1l1p smava kat1lmayanlann tutanakla tesbit edilmesinden ve smav kurallannm a91klanmas1ndan sonra dag1t1hr. d. Smav sonunda bai;llayli;llnl, akli;llnl ve bitimini, kullan1lan kag1tlann ve smava giren adaylann say1s1n1 ve her aday1n kulland1g1 kag1t adedini gosteren bir tutanak dozenlenir. Bu tutanaklar salon bai;lkanl ve enaz iki gozetmen tarafmdan imzalan1r. e. Egitim donemlerinin soreleri dikkate ahnarak kurum veya kurului;llarca temel, hamlay1c1 egitim ve staj soreleri iyinde de ara smavlar yap1labilir. Temel Egitim smavlan: Madde 11- Bu egitimin sonunda yap1lacak smavlarda 10 ncu madde esaslan uygulan1r. Ancak smav sorulan, Temel Egitim Kurulunca belirlenen sorular arasmdan konulann egitim programmdaki ag1rl1klan dikkate ahnarak, her konu i9in ayn ayn olmak Ozere kura usuio ile adaylann huzurunda tesbit edilir. Degerlendirme: Madde 12- Egitimler ai?ag1daki i;lekilde degerlendirilir. a. Temel ve Haz1rlay1c1 Egitim; Bu egitimlerde smav kag1tlan egitim ve smav yorotme komisyonlan tarafmdan degerlendirilir. Degerlendirme 100 tam puan Ozerinden yap1hr. 60 ve daha yukan puan alanlar bai;lanh say11ir. Bai;lans1z olan aday memurlann kag1tlan komisyonca bir daha okunarak degerlendirmeye tabi tutulur. Bu9uklu pdanlar bir Ost tam puana tamamlamr. Uzun cevaph, yaz1h ve uygulamah s1navlann kesin puan1 smavlan yapmakla gorevli komisyon Oyelerinin verdikleri puanlann aritmetik ortalamas1 ahnarak bulunur. b. Staj Degerlendirme Belgesi; Staja kat1lanlar staj degerlendirme belgesi ile degerlend irilirler. Kurum ve kurului;llar bu donemdeki aday memurlannm yaz1l1 veya uygulamah smava tabi tutarakta degerlendirebilirler, bu takdirde degerlendirme bu maddenin (a) f1kras1 esaslanna gore yap1hr. Staj degerlendirme belgesi (Ek -1) de gosterilmii;ltir. Mevzuat 9 Aday Memurlann Yetil}tirilmesine lli!ikin Genel YOnetmelik

18 Smav sonu{:larmm bildirilmesi: Madde 13- Srnav sonu<;:larr srnavlarrn yaprldrgr gunu takiben iki gun i<;:inde ilan edilir. Ayrrca sonu<;:lar ba arrsrz adaylara yazrlr olarak teblig edilir. Yaz1l1 smavlara itiraz: Mad de 14-Aday memurlar yazrlr srnav sonu<;:larrna itiraz edebilirler. ltirazlar srnav sonu<;:larrnrn adaylara duyurulmasrndan ba layarak iki gun i<;:inde dilek<;:e ile Egitim ve Srnav Yurutme Komisyonu Ba kanlrgrna yaprlrr. Komisyon, dilek<;:elere on gun i<;:inde cevap vermek zorundadrr. Yaprlan bu inceleme neticesi kesindir. Srnavlara itiraz edenlerin itirazlarr neticelendirilinceye kadar aday memurlar muteakip egitime devam ettirilirler. Smavlara katllmama hali: Madde 15- Saglrk sebepleri dr rnda srnavlara katrlmayanlar ba arrsrz sayrlrr. Saglrk sebebiyle srnava katrlmayanlarrn srnavlarr adaylrk suresi i<;:inde uygun bir zamanda yaprlrr. Sorularrn a<;:rlmasr ve yazdrrrlmasrndan veya dagrtrlmasrndan sonra srnav salonuna gelenlerde srnava katrlmamr sayrlrr ve ba arrsrz olarak degerlendirilirler. Smavlan ge{:ersiz sayllacaklar: Mad de 16-Adaylar a agrdaki durumlarda srnavlarda ba arrsrz sayrlrrlar; a. Kopya giri iminde bulunanlar veya kopya <;:ekenler, kopya verenler, b. Srnav duzenine aykrrr davranr larda bulunanlar, c. Kendi yerine ba kasrnr srnava sokanlar, hakkrnda bir tutanak duzenlenerek, srnavlarr ge<;:ersiz sayrlrr ve haklarrnda gereken kanuni i lem yaprlrr. Mevzuat 10 Aday Memurlann Yeti~tirilmesine lli!lkin Genel YOnetmelik

19 Smavlarm iptalini gerektiren hal/er: Madde 17-A ag1da belirtilen hallerde smavlar Merkezi Egitim Yonetme Kurullannca iptal edilir. a. Smav sorulannm c;:ahnmj oldugunun tesbiti, b. Soru zarflannm smav zamanmdan once ac;:jidjgmm tesbiti, c. Sorulann yetkili olmayan ki ilerce smavlardan once goroimo olmas1, ---- Yukanda say1lan hususlara sebep olanlar hakkmda kanuni i lem yap1hr. DORD0NC0 KISIM Egitim ve Smavlarla ilgili i~lemleri Yurutecek Kuru liar ve Gorevleri Temel Egitim Kuru/u: Madde 18- Temel Egitimle ilgili programlann ve smav sorulannm hazjrlanmasj maksad1yla Ba bakanhk Devlet Personel Ba kanhgmda bir Temel Egitim Kurulu kurulur. Bu Kuru!; Ba bakanhk Devlet Personel Ba kanmm Ba kaniiqjnda Milli Egitim, Saghk ve Sosyal Yard1m, QaiJ ma ve Sosyal GOvenlik Bakanhklan Egitim ve Personel birimi ba kanlan ile TOrkiye ve Orta Dogu Amme idaresi Gene! MOdOriOgO, YOksekogretim Kurulu Ba kanhgl, AtatOrk KOitOr Dil ve Tarih YOksek Kurulu Ba kanhgmdan konuyla ilgili en az daire ba kan1 seviyesindeki temsilcilerden olu ur. Kuru!, kuru! ba kanmm c;:agns1 Ozerine toplamr. Kurulla ilgili kurum veya kurulu lardan da temsilciler c;:agnlabilir. Temel Egitim Kurulunun gorev/eri. Madde 19- Kurul a agjdaki gorevleri yerine getirir; a. Temel Egitim programlann1 haz1rlamak veya haz1rlatmak, b. Programlara paralel olarak Temel Egitim sonunda yap1lacak s1navlara ait sorulan haz1rlamak ve sorl!lan puanlamak, c. Temel Egitimle ilgili program ve s1nav sorulann1 dag1t1ma hazjr bulundurmak Ozere gerekli tedbirleri almak, Mevzuat 11 Aday Memurlann Yeti~tirilmesine lli~kin Genel YOnetmelik

20 d. Temel Egitimle ilgili olarak referans dokumanlan tesbit etmek, e. Temel Egitim konulannm geli~tirilmesini saglamak, f. Durumlan normal egitime elveri~li olmayan sakat aday memurlarla ilgili olarak Milli Egitim Bakanilg1, Sagilk ve Sosyal Yard1m Bakanilg1, <;ail~ma Bakanilgl ve Sosyal Guvenlik Bakanilg1 temsilcilerinden olu~an bir komisyon kurmak ve a~ag1daki hususlan bu komisyon vas1tas1yla yerine getirmek; (1) Temel Egitim programlanm haz1rlamak, (2) Temel Egitim smav sorulann1 haz1rlatmak, (3) Egitim ve smavlann nerede ve nas11 yap1lacagma karar vermek, (4) Ogretim ve egitim elemanlannm segimi ve smav komisyonlannm te~ekkul tarz1n1 tesbit etmek, (5) Gerektiginde mevcut egitim programlanna gore sakatlann egitimlerinin saglanmas1 ve smavlannm yap1lmas1 igin sakatlara egitim veren okullar ve rehabilitasyon merkezlerinden nas1l yararlan11acagm1 belirlemektir. Merkezi Egitim Yonetme Kurullan: Madde 20 - Bu Kuru I, kurum amirinin (Bakan d1~1ndaki) veya gorevlendirecegi kendi kadro derecesinden, yoksa en yakm kadro derecesinden bir memurun ba~kanilgmda ozluk i~leri birim amiri, egitim i~leri birim amiri, yoksa egitim i~leriyle ilgili bir gorevli ile ilgili ug Daire Ba~kanmdan olu~ur. Merkezi Egitimi Yonetme Kurulunun Gorev/eri: Madde 21 - Bu Kurulun gorevleri a~ag1da belirtilmi~tir. a. Egitimlerin program dahilinde yurutulmesini saglamak, b. Temel Egitim programlanm ve sorulanm Ba~bakanilk Devlet Personel Ba~kanilgmdan temin etmek, c. Egitim yard1mc1 malzemesini saglamak, d. Egitici personel temin etmek, e. Egitimlerin ve smavlann belirtilen sure iginde yurutulmesi igin gerekli tedbirleri almak. f. Egitim yap1lacak yerleri planlamak ve belirlemek. g. Diger kurum ve kurulu~larla her turlu i~birligini saglamak. Mevzuat 12 Aday Memurlann Yeti~tirilmesine lli:;;kin Gene! Yonetmelik

21 h. Egitimleri denetlemek. i. Haz1rlay1c1 egitim ve staj programlanm duzenlemek ve sorulanm haz1rlamak, egitim yerlerine dag1t1lmasm1 saglamak. k. Egitim ve smav yurutme komisyonlanm kurmak. E{Jitim ve Smav Yiiriitme Komisyonlan: Madde 22 - Her kurum veya kurulu~ta aday memurlann egitime tabi tutulacaklar yerlerinde bir Egitim ve Smav Yurutme Komisyonu Kurulur. Komisyonlann ba~kan ve uyeleri; o kurum veya kurulu~un Egitim Yurutme Kurulunca egitilecek aday memur miktan, adaylann egitim seviyeleri ve atand1klan gorevler dikkate allnarak asgari ~ube muduru seviyesindeki yoneticiler arasmdan uc;: ki~iden az olmamak uzere sec;:ilir. Komisyonun gorevleri a~ag1da belirtilmi~tir. a. Smavlan yapmak ve degerlendirmek, b. Adaylara yetecek kadar salon temin etmek, c. Egitimleri Merkezi Egitim Yonetme Kurulunca tesbit edilen programlar ve esaslar dahilinde yurutmek, d. Yeteri kadar smav uygulayicisi, gozetmen ve salon ba~kanm1 belirlemek, e. Smavlar ic;:in gerekli guvenlik onlemlerini almak, f. Egitim ve s1navlan belirtilen sure ic;:inde tamamlamak, g. Smav sonuc;:lann1 aday memurlara teblig etmek, h. Smav sonuc;:lanna yap1lacak itirazlan inceleyerek sonuca baglamak. BE~iNCi KISIM <;:e itli Hiikiimler Askerlik hali: Madde 23 - Aday memurlann askerlik hizmeti ile ilgili hususlar, 1111 say11i Askerlik Kanununun 35 nci maddesi (E) ve (F) f1kralan gozonunde bulundurularak kurumlannca belirlenir. Aday memurlann adayl1k suresi ic;:inde silah altma almmalan durumunda tamamlanamayan egitimleri Mevzuat 13 Aday Memurlann Yeti tirilmesine lli kin Genel YOnetmelik

22 terhislerinden sonra mliracaatlannj takip eden durumlanna uygun ilk egitim grubuna dahil edilerek tamamlattjnijr. Bildirme: Madde 24- (Degi~ik: 3/3/ /205 K.) Gorevlerine son verilen aday memurlar, Devlet Personel Ba~kanhgJ tarafmdan tesbit edilen form doldurulmak suretiyle ilgili kurum veya kurulu~ tarafmdan en gee;: bir ay ic;:inde ad1 gec;:en Ba~kanhga bildirilir. Bu durumdaki aday memurlann kay1t1an Devlet Personel Ba~kanhgmda tutulur. Memuriyete almmama: Madde 25- Temel Egitim hazjrlayjcj egitim ve staj devrelerinin her birinde ba~ans1z olan ve bu sebeple gorevlerine son verilen aday memurlar lie;: y1l slireyle Devlet memurluguna ahnmazlar. Saghk sebebiyle kurumlan ile ili~ikleri kesilenler ic;:in bu ~art aranmaz. Oc;: yjihk slirenin tesbitinde Ba~bakaniJk Devlet Personel Ba~kanhgmda tutulan kay1tlar esas ahmr. Ders iicretleri Madde 26- Egitim i~lerinde egitim - ogretim eleman1 olarak gorev alanlara verilecek licretler 657 say111 Devlet Memurlan Kanunu ile Blitc;:e Kanunlan hliklimleri geregince Odenir. Denetim: Madde 27- Ba~bakanl1k Devlet Personel Ba~kanhg1 kurumlann temel egitim, hamlayjcj egitim ve staj faaliyetlerini yerinde denetler. Smav belgelerinin saklanmast: Madde 28- Smav belgeleri a~ag1da belirtilen i~lemlere tabi tutulur. a. Sorulann cevap anahtarlan, cevap kagjtlan bir y1l, b. Tutanaklar, degerlendirme fi~leri iki y1l, Kanuni sliresi ic;:inde yarg1 yoluna ba~vuranlann evraklan ise dava sonuc;:lanmcaya kadar saklamr. Mevzuat 14 Aday Memurlann Yeti tirilmesine lli kin Genel Yanetmelik

23 Bu ekilde yarg1 yoluna ba vuran aday memurlar durumunu yaz11i olarak bagl1 olduklan kurum veya kurulu a da bildirirler. i birligi ve ortak egitim: Madde 29- Kurum ve kurulu lar temel egitim, hazjrlayjcj egitim ve staj programlannm uygulanmas1nda i birligi yapabilirler, ortak egitim imkanlanndan yararlanabilirler. Egitim ve ogretim elemanlan: Madde 30- Kurum ve kurulu lar temel egitim, hamlayjcj egitim ve staj faaliyetlerinden; a. Kendi personeli arasmdan gorevlendirecegi uzman - ehil ki ilerden, b. Diger kurum ve kurulu lardaki uzman - ehil ki ilerden, c. Oniversite ve yoksek okullann egitim ve ogretim elemanlan ile diger egitim ve ogretim elemanlanndan yararlan1rlar. Egitim yeri: Madde 31 - HazJrlayJcJ egitim temel egitimin yapildjgj kurum veya kurulu ta yap11ir. Mecburi hizmetle yiikiimlii o/an aday memurlarm egitimleri: Madde 32- Mecburi hizmetle yokomio olupta aday memur olarak atanmj olanlar da bu yonetmelik hokomlerine gore egitime tabi tutulurlar. Temel hazjrlayjcj egitimlerle staj devrelerinin her birinde ba ansjz olanlar hakkmda 657 say111 Devlet Memurlan Kanununun 225 inci maddesinin (c) f1kras1 hokmo uygulamr. Kurum ve kurulu larm yonetmelikleri: Madde 33 - Kurum ve kurulu lar bu genel yonetmelikte belirtilen esaslara ayk1n olmamak ve kendi hizmet ozelliklerini dikkate almak Ozere yonetmeliklerini, bu yonetmeligin yororioge girdigi tarihten itibaren 0'< ay i'<inde '<lkanrlar. Mevzuat 15 Aday Memurlann Yeti*tirilmesine lli~kin Genel YOnetmelik

24 Yiiriirliikten ka/dmlan hiikiimler: Madde 34- Kurum ve kurulul?larrn ozel yonetmeliklerinde yer alan ve bu yonetmelik hokomlerine ayk1r1 olan aday memurlarrn yetil?tirilmelerine ilil?kin hokomleri yororiokten kaldlfllmll?tlr. Ge~ici Madde 1 - Bu yonetmeligin yororioge girdigi tarihte once aday memur olarak gorevde bulunanlar hakkmda kurum ve kurulul?larrn ozel yonetmeliklerinde yer alan aday memurlarrn yetil?tirilmesine ilil?kin hokomlerin uygulanmasma devam olunur. Ge~ici Madde 2- Bu Yonetmelik Bal?bakanllk Devlet Personel Bal?kanl1g1nca tertip edilerek smava girerek smav1 kazanan ve aday memur olarak atananlara uygulan1r. Ancak, kurum veya kurulul?lar ihtiya9 duyduklarr takdirde merkezi smav yap1lmadan once aday memur olarak atananlarrnda bu yonetmelik esaslarrna gore yap1lacak egitimlere il?tirak ettirebilirler. Yiiriirliik: Madde 35- Bu Yonetmelik yay1m1 tarihinden itibaren yororioge girer. Yiiriitme: Madde 36- Bu Yonetmeligi Bakanlar Kurulu yorotor. Mevzuat 16 Aday Memurlann Yeti~tirilmesine lli~kin Genel Yonetmelik

25 EK-1 ADAY MEMURLAR STAJ DEGERLENDiRME BELGESi 1.ADAY MEMURUN KiMLiGi a. Ad1 ve Soyad1 b. Kurumu c. Birimi d. Kadro- Onvan ve Gorevi e. Dogum Y11i ve Yeri f. Baba Ad1 g. Sicil No 2. ADAYLIK SURESi h;:inde DiGER EGiTiMLER FOTOGRAF EGiTiM TEMEL HAZIRLAYICI ALDIGI PUAN 3. MERKEZi SINAVDA ALDIGI PUAN a. Yaz1yla b. Rakamla 4. DOLDURMA TALiMATI a. Bu beige 2 nosha tanzim edilir. Bir nosha memurun oziok dosyasma konur. Diger nosha ise aday memura verilir. b. Nitelikler k1sm1, adaym staj yapt1g1 birimdeki ilk amiri ve ikinci amiri tarafmdan doldurulur. Eger aday memur ba ka bir kurumda staj yap1yorsa bu takdirde staj belgesinin doldurulmasma esas olarak bilgiler aday memurun gorevli oldugu kurum ve kurulu a gonderilecek bolge bu bilgilere dayamlarak aday memurun I ve II nci amiri tarafmdan tanzim edilecektir. c. Her niteligin toplam puam kal" lsmda yaz1lm1 tlr. Niteligi verilecek puan amirlerce o niteligin kriterlerine gore takdir edilerek kendilerine ait sotuna yaz1lmak suretiyle Nitelik puam bulunacakt1r. d. Mesleki bilgiye ait niteliklerin hangi kriterlerden olu acagl ilgili kurum veya kuruiu 9a belirlenecektir. NiTELiKLER 1. GENEL NITELIKLER a- K11ik- K1yafetine ozeni b- Terbiyesi, nezaketi ve tevazu sahibi olmas1 c- Ag1r ba llllgl ve vakan d - Ciddiyeti e - Ki isel 91karlanna do koniogo f- Uygulamadaki tarafs1zl1g1 ve hakkaniyeti g - Malzeme ve zamam yerinde kullan1m1 Puan ag1rllg1 ve dag1hm1 1 Amir 2 Amir Mevzuat 17 Aday Memurlann Yeti tirilmesine lli:?kin Genel Yonetmelik

26 2. DiSiPLiN KURALLARINA UYARLIGI 15 a - Kanun, yonetmelik ve emirlere uymas1 4 b - Gorevlerini tam ve zamamnda yapmas1 5 c- Ostlerine kar l tavir ve hareketi 3 d- Masa arkada lanna kar l tavir ve hareketi 1 e -ltaati 2 3. CALI~KANLIGI 15 a - Gorev yapmada heves ve gayreti 5 b - Ara llrma ve inceleme kabiliyeti 5 c- Fiziki yorgunluga dayamkllllg1 2.d- fikr! Y!Jrgunluga dayan1kllllijl 3 4. I~BIRLIGINE UYUMU 5 a- Grup ~all mas~na yatk~nllg1 3 b.:- Ge~ill)lilii:ji 2 5. GUVENILIRLIGI VE SADAKATI 5 a. DOrOstiOgO 2 b. Dedi - kodu yapma all kanllgl 1 c. Gizlilige riayeti ve Sir saklamas1 1 d. GOve~i k,otoye_kullanmasl 1 6. MESLEKI BILGISI 50 (Bu niteligin kriterleri ilgili kurum ve kurulu larca belirlenir.) TOPLAM PUAN ADI VE SOYADI UNVANI KURUMU DOLDURULU!? TARIHI IMZA VE MOHOR I. Amirin Toplam Notu II. Amirin Toplam Notu (I ve II Amir Top lam Notlarmm) Aritmetik ortalamas1 STAJ NOTU TASDIK OLUNUR Tasdik Eden Yetkili Amirin KIMLIGI AMiRLERiN KiMLiGi EK- 2 (Mulga: 3/3/ /205 K.) GOREViNE SON VERi LEN ADAY MEMURLARIN BiLDiRiMi Mevzuat 18 Aday Memurlann Yetieytirilmesine ltieykin Genel Y onetmelik

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖ ĞRETİM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli

Detaylı

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM)

TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) TEMEL EĞİTİM SORULARI (YÜKSEKÖĞRETİM) ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ SORULARİ (YÜKSEKÖĞRETİM) 1) Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY

AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY AVRUPA B RL NE ADAYLIK SÜREC NDE SAYI TAY Füsun KARAMAN Sayı tay Uzman Denetçisi Cem Suat ARAL Sayı tay Ba denetçisi G R kinci Dünya Sava ı sonrası Dünya mali ve siyasi sisteminde ortaya çıkan büyük de

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar

lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar lkö retimde Haklar m z Var! lkö retimde Haklar ve Hak Arama Yollar Eğitimde Haklar Projesi, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi tarafından Avrupa Birliği mali desteği ile yürütülmüştür. Bu yayında

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA Bu Tüzük, Milliyetçi Hareket Partisinin 40 ncı kuruluş yılını kutladığımız 2009 yılında, 8 Kasım tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongrede kabul

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.01.2005 / 25699 Tebliğler Dergisi: Şubat 2005/2569 Ek ve Değişiklikler: 1) 12.8.2005/25904 RG

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-410-9 TOBB Yayın No : 2014/234 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 Bu İç Yönetmelik; 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı