ADAY MEMURLARIN. TEMEL EGiTiM PROGRAMI ve SORULARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADAY MEMURLARIN. TEMEL EGiTiM PROGRAMI ve SORULARI"

Transkript

1 ADAY MEMURLARIN TEMEL EGiTiM PROGRAMI ve SORULARI ilkogretim ORTAOGRETiM YOKSEKOGRETiM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 say1l1 Bakanlar Kurulu Karan ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli ve say11i Resmi Gazete'de yay1mlanan "Aday Memurlann Yeti tirilmelerine ili kin Gene! Yonetmelik"in 18'inci ve 19'uncu maddeleri geregince Temel Egitim Kurulu tarafmdan ilkogretim, ortaogretim ve yuksekogretim mezunlan ic;:in ortak kullamlmak Ozere haz1rlanm1 veya haz1rlattmlm1 olup, Devlet Personel Ba kanligl Egitim Dairesi Ba kanligmda soz konusu Kuru! tarafmdan yurutolen c;:all malar c;:erc;:evesinde yenilenmi ve guncellenmil?tir. ANKARA ~UBAT 2012

2 T.C. Devlet Personal Ba\?kanllgl Egitim Dairesi Ba\?kanllg1 tarafmdan yenilenmi\? ve giincellenmi\? ONBiRiNCi BASKI Devlet Personel Ba~kanllg1 Doner Sermaye l~letmesinin izni olmaks1zm herhangi bir vas1ta ile hi<;:bir ~ekilde k1smen veya tamamen.;:ogaltilamaz, bas1lamaz, dagllilamaz. Bask1: Ba~bakanllk Bas1mevi

3 SUNU~ Devlet kurumunun en onemli unsuru, hi9 ku kusuz ki insan kaynag1d1r. Kamu hizmetlerinin sllrekliligi ise, oncelikle kamu gorevlilerinin sllrekli, dllzenli ve planli bir bi9imde yeti tirilmesiyle saglanabilir. Bu 9en;:evede, asli ve sllrekli kamu hizmetlerini yerine getirmekle gorevli alan Devlet memurlannm egitimi hususu, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir bi9imde yllrlltlllmesi bak1m1ndan bllyllk onem ta 1maktad1r. ilk defa Devlet memurluguna aday olarak atanacaklann egitim programma tabi tutulmalan ve asli memur olabilmeleri i9in bu egitim sonunda yap1lacak smavda ba anll olmalan gerekmektedir. Devlet Personel Ba kanlig1n1n koordinatorlllgll ve ba kanligmda te kil edilen Temel Egitim Kurulu, temel egitim konulann1 kapsayacak ekilde temel egitim programlannm haz1rlanmas1 veya hazjrlatjimasj, egitim sonunda yap1lacak smavlara ait sorulann hazjrlanmasj, puanlanmas1 ve referans doki.imanlann tespit edilmesi konulannda gorevlendirilmi tir. Ba kanllglmizda te kil edilen Temel Egitim Kurulunca, 2001 y1l1nda temel egitim ile ilgili program, sorular ve ders notlan haz1rlanarak yi.iri.irli.ige konulmu ancak zaman i9inde mevzuattaki degi meler ve geli meler kar ISJnda temel egitim sorulan ve ders notlannm degi mesi ve gllncellenmesi ihtiyac1 ortaya 91km1 t1r. Bu hususta 9ali malar yapmak i.izere 2006 y1l1 i9erisinde bahsedilen Kurul 9al19maya davet edilmi, yap1lan 9al1 malar sonucunda aday Devlet memurlan i9in (13) konuyu i9erecek ekilde hazjrlanan ders notlan ile sorulara ili kin kitaplann yenileme 9ali malan tamamlanml tlr y11indan bu yana soz konusu kitaplara ili kin yenileme ve gi.incelleme 9ali malan belirli periyotlarla ve titizlikle si.irdi.iri.ilmektedir. Haz1rlanan program ve temel egitim ders notlan ile soru kitabmm esas almd1g1 aday memurlann temel egitiminin tum kamu kurum ve kurulu lannca ozenle uygulanmas1, kamu yonetiminde etkinlik ve verimliligin saglanmas1 a91s1ndan 90k bi.iyi.ik onem ta Jmaktadir. Aday memurlann temel egitimi Ill

4 kapsammda kitaplarda kan;;11a~1labilecek eksiklikler veya uygulamadan dogabilecek aksakllklar ile ilgili olarak goro~ ve onerilerin Ba~kanllg1m1za ula~tmlmas1, soz konusu egitimin standartlann1n daha da yukseltilmesi ac;:1smdan son derece yararll olacakt1 r. Temel Egitim Kurulu ba~kan1 l;)aban TALA9 ile Oyeler Ekrem KURU, Kadir TEMiR, Dr. Filiz GOLER, Recep SARiiPEK, Halim KILIQER, Halil l;)ekercioglu ve Filiz AQIKGOZ'e, temel egitim ders notlannm ve sorulannm haz1rlanmasmda emegi gec;:en ogretim Oyeleri Prof. Dr. Necmi YOZBAl;)IOGLU, Alb. Vahdettin KANTARCI, Yrd. Doc;:. Dr. Ruhdan UZUN, Yrd. Doc;:. Dr. Tugba ASRAK HASDEMiR, Dr. Filiz GOLER ile Dr. Re~ide GORSES'e, bu kitaplann yenilenmesi ve guncellenmesi c;:al1~malanm1za onemli katk1larda bulunan Devlet Personel Uzmam Mehmet SAYDAM'a ve Ba~kanllg1m1z Egitim Dairesi Ba~kanllg1nm diger personeline te~ekkor eder, bundan sonraki c;:all~malarmda da ba~anlannm devamm1 dilerim. Kas1m 2009 Dr. Mehmet TEKiNARSLAN Ba kan IV

5 i<;indekiler Savfa ADAY MEMURLARIN YETi~TiRiLMELERiNE ili~kin GENEL YONETMELiK ADAY MEMURLARIN TEMEL EGiTiM PROGRAM!... TEMEL EGiTIM PROGRAM! (GENEL ESASLAR).... TEMEL EGiTiM PROGRAM I (ILKOGRETIM)..... TEMEL EGITiM PROGRAM I (ORTAOGRETiM)..... TEMEL EGITiM PROGRAM I (YOKSEKOGRETiM).... TEMEL EGiTiM SORULARI (ilkogretim).... ATATORK ilkeleri-inkilap TARiHi SORULARI (ilkogretim)..... TORKiYE CUMHURiYETi ANAYASASI SORULARI (ilkogretim)..... GEN.~~ 01_,/.\RAK DEVLET TE~KiLATI SORULARI (ILKOGRETIM) SAVILl DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI (ilkogretim).... YAZI~MA-DOSYALAMA USULLERi SORULARI (ILKOGRETIM).... DEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEDBiRLERI SORULARI (ilkogretim)..... HALKLA ili~kiler SORULARI (ilkogretim).... GiZLILiK VE GIZLiLiGIN ONEMI SORULARI (ILKOGRETiM).... MiLLI GOVENLIK BiLGiLERi SORULARI (ilkogretim).... HAB~I3LE~ME (ileti~im) SORULARI (ILKOGRETIM) v

6 TORKCE OiL BILGISI KURALLARI SORULARI (ilkogretim)..... in SAN HAKLARI SORULARI (ilkogretim).... CEVAP ANAHTARLARI (ilkogretim).... TEMEL EGiTiM SORULARI (ORTAOGRETiM).... ATATORK ilkeleri-inkilap TARIHi SORULARI (ORTAOGRETIM).... TORKiYE CUMHURiYETi ANAYASASI SORULARI (ORTAOGRETiM).... GENEL OLARAK OEVLET TE$KiLATI SORULARI (ORTAOGRETiM) SAYILI OEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI (ORTAOGRETiM).... YAZI$MA-OOSYALAMA USULLERI SORULARI (ORTAOGRETiM).... OEVLET MALINI KORUMA VE TASARRUF TEOBiRLERi SORULARI (ORTAOGRETiM).... HALKLA ili$kiler SORULARI (ORTAOGRETiM).... GiZLiLiK VE GiZLiLiGiN ONEMi SORULARI (ORTAOGRETiM).... MiLLi GOVENLiK BiLGiLERi SORULARI (ORTAOGRETiM).... HABERLE$ME (ILETi$iM) SORULARI (ORTAOGRETiM).... TORKCE OiL BiLGiSi KURALLARI SORULARI (ORTAOGRETiM).... in SAN HAKLARI SORULARI (ORTAOGRETiM).... CEVAP ANAHTARLARI (ORTAOGRETiM).... TEMEL EGiTiM SORULARI (YUKSEKOGRETiM) ATATORK ilkeleri-inkilap TARiHi SORULARI (Y0KSEK0GRETiM).... TORKiYE CUMHURiYETi ANAYASASI SORULARI (YOKSEKOGRETiM) VI

7 GENEL OLARAK DEVLET TE9KILATI SORULARI (YOKSEKOGRETIM) SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORULARI (Y0KSEK0GRETiM).... YAZI9MA-DOSYALAMA USULLERi SORULARI (YOKSEKOGRETiM).... DEVLET MALIN! KORUMA VE TASARRUF TEDBiRLERI SORULARI (Y0KSEK0GRETiM).... HALKLA ili9kiler SORULARI (Y0KSEK0GRETiM).. GIZLILIK VE GIZLiLIGiN ONEMi SORULARI (Y0KSEK0GRETiM).... MILLI GOVENLIK BiLGILERI SORULARI (YOKSEKOGRETiM).... HABERLE9ME (ileti9im) SORULARI (Y0KSEK0GRETiM).... T0RK<;:E OiL BILGiSi KURALLARI SORULARI (Y0KSEK0GRETIM).... IN SAN HAKLARI SORULARI (Y0KSEK0GRETiM).... CEVAP ANAHTARLARI (YUKSEKOGRETiM) VII

8

9 ADAY MEMURLARIN YETi$TiRiLMELERiNE ili$kin GENEL YONETMELiK

10

11 ADA Y MEMURLARIN YETi~TiRiLMELERiNE ili~kin GENEL YONETMELiK Bakanlar Kurulu Kararmm Tarihi: 21/2/1983, No: 83/6061 Dayand1g1 Kanunun Tarihi: 14/7/1965, No: 657 Yay1mland1gl R. Gazetenin Tarihi: 27/6/1983, No: Yay mland1g1 Dusturun Tertibi: 5, Cilt: 22, S BiRiNCi KISIM Genel Hukumler A mar;: Madde 1 - Bu yonetmelik; 657 sayli1 Devlet Memurlan Kanununun 2670 say11i Kanunla degi ik 55 inci maddesine dayan1larak; aday memurlann yeli!irilmesi ic;:in uygulanacak egitim programlann1, egitim sllrelerini, egitimlerde uygulanacak smavlan, smav degerlendirme esaslanm ve ilgili diger hususlan belirlemek amac1yla dllzenlenmi!ir. Kapsam: Mad de 2 - Bu yonetmelik hllkllmleri; a. 657 say11i Devlet Memurlan Kanunu, b. 217 sayi11 Devlet Personel Ba kanligl Kurulu ve Gorevleri Hakkmda Kanun Hllkmllnde Kararname kapsamma giren kurum veya kurulu larda (Milli istihbarat Te kilatl haric;:) Devlet memurluguna aday olarak atanacaklar hakk1nda uygulamr. Mevzuat 3 Aday Memurlann Yeti tirilmesine lli kin Genel YOnetmelik

12 Tammlar: Madde 3- Bu yonetmelikte ge9en; a. Aday Memur: "Ilk defa Devlet memurluguna atanacaklar ivin uygulanacak" merkezi smav1 kazanarak temel, hazlrlay1c1 egitim ve staj'a tabi tutulmak uzere herhangi bir kurum veya kurului?a atananlan. b. Asli Memur: Adayl1k suresi ivinde Temel, Hamlay1c1 Egitim ve Staj devrelerinin herbirinde ba~?anll olan ve bu sure i9inde olumlu sicil alarak adayllg1 kaldmlan ki~?ileri. c. Adayllk Suresi: Devlet kamu hizmet ve gorevlerine ilk defa atananlann atand1klan tarihten ba~?lamak uzere bir y1ldan az iki y1ldan 90k olmayan sureyi, d. Temel Egitim: Butun aday memurlann, asli memur olabilmeleri ivin tabi tutulduklan, Devlet memurlannm ortak vas1flan ile ilgili hususlan kapsayan egitimi, e. Haz1rlay1cl Egitim: Aday memurlann atand1g1 kurum veya kurulu~?u, s1n1f1 ve gorevi ile ilgili olarak yap1lan egitimi, f. Staj: Aday memurlara kurum veya kurulu~?lanndaki gorevleri ile ilgili olarak yap1lan uygulamall egitimi, g. Smav: Temel ve Hamlay1c1 Egitim donemleri sonunda yap1lacak degerlendirmeler i9in bilgi seviyesini olvme i~?lemini, h. Degerlendirme: Temel ve Hamlay1c1 Egitim donemleri sonunda yap1lacak smavlar ile staj donemi sonundaki bilgi seviyesini 6l9me i~?lemini, ifade eder. ikinci KISIM Egitim ile ilgili ilke ve esaslar ilkeler: Mad de 4- Aday memurlann egitimi ile ilgili ilkeler a~?ag1da belirtilmi~?tir. a. Gene/ ilkeler; (1) Egitimin amac1; Turkiye Cumhuriyeti Anayasasma, Ataturk ink1lap ve ilkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Ataturk Milliyetviligine sadakatle bagll kalacak, Turkiye Cumhuriyeti Kanunlann1 milletin hizmetinde olarak tarafs1zllk ve e~?itlik Mevzuat 4 Aday Memurlann Yeti~tirilmesine lli:;>kin Genel YOnetmelik

13 ilkelerine bagli kalarak uygulayacak yurt ve vatanda sevgisi ile dolu, goieryozio, yol gosterici, vatanda lara daima yardtmct, disiplinli ve bilgili memur yeti tirmektir. (2) Kamu gorevlerinde istihdam edilecek personelin; kamu hizmetlerinin gerektirdigi bilgi ve becerileri kazanarak hizmetlerin zaman ve kaynak israfma meydan vermeden en verimli bir ekilde yerine getirilmesini saglayacak ekilde yeti tirilmeleri esasttr. (3) Egitimleri ba an ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurluga atanamazlar. (4) Temel Egitim, Haztrlaytct Egitim ve Staj birbirini takip eden stra iginde devam eder. (5) Egitimler aday memurlann tahsil derecelerine gore dozenlenir ve yorotoior. (6) Egitimler kurum veya kurulu lann sorumlulugunda yaptlir. (7) Egitim sorelerine smavlar dahildir. b. Temel Egitim i/e ilgili ilke/er; (1) Temel egitimin hedefi; Aday memurlara, Devlet memurlannm ortak vastflan ile ilgili bilinmesi gereken, asgari bilgileri vermektir. (2) Bu egitim her s1n1f ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurlann ogrenim durumlan dikkate alinarak uygulamr. (3) Bu egitimin soresi on gonden az iki aydan gok olamaz. c. Haztrlaytct Egitim ile ilgili ilkeler; (1) Haztrlaytcl egitimin hedefi; Aday memurlarm i gal ettikleri kadro ve gorevleri dikkate alinarak bu gorevlerin yorotoimesi igin gerekli bilgi ve becerileri kazandtrmak ve gorevlerine intibak1n1 saglamakttr. (2) Haztrlaytcl egitim bir aydan az 3 aydan gok olamaz. d. Staj ile ilgili ilke/er; (1) Stajm hedefi; Aday memurlara hamlaytcl egitim doneminde verilen teorik bilgileri ve i gal ettikleri kadro ve gorevleri ile ilgili diger bilgi ve i lemleri ve kazandtnlan becerileri uygulamak suretiyle tecrobe kazandtrmakttr. (2) Staj; Aday memurun gorev ile ilgili olmak Ozere diger bir kurum veya kurulu a yaptmlabilir. Mevzuat 5 Aday Memurlann Yeti tirilmesine lli kin Genel YOnetmelik

14 (3) Staj iki aydan az olmamak kayd1yla adayl1k suresi ic;:inde tamamlamr. E{Jitim konulart: Madde 5- Aday memurlann egitim konulan al?aqjda gosterilmil?tir; a. Temel Egitim konulan; (1) Atatllrk ilkeleri, (2) T.C.AnayasasJ, (a) Genel Esaslar, (b) Temel Hak ve Odevler, (c) Cumhuriyetin Temel Organlan, (d) Yurutme. (3) Genel olarak Devlet tel?kilatj. (4) 657 say11i Devlet Memurlan Kanunu. (a) Odev ve sorumluluklar, (b) Genel Haklar, (c) Yasaklar, (d) Sicil ve disiplin il?leri, (e) Sosyal ve Mali Haklar, (f) Amir- Memur ilil?kileri, (g) Muracaat ve l?ikayetler, (h) K11ik k1yafet, (i) Yer degil?tirme, U) Bel?eri ilil?kiler. (5) YaZJl?ma- Dosyalama usulleri. (6) Devlet malin1 koruma ve tasarruf tedbirleri. (7) Halkla ilil?kiler. (8) Gizlilik ve gizliligin onemi. (9) ink1lap tarihi. (1 0) Milli Guvenlik Bilgileri. (11) Haberlel?me. (12) Turkc;:e Dilbilgisi Kurallan. (13) (Ek: 19/1/ /10566 K.) lnsan Haklan b. HazJrlayJcJ Egitim Konulan, aday memurlann kadro ve gorevleri dikkate alinarak; 1) Kurum ve kurulul?un; (a) TanJtJimasJ, (b) Gorevleri, Mevzuat 6 Aday Memurlann Yeti~tirilmesine [li kin Genel YOnetmelik

15 (c) Te kilatr. (d) ilgili mevzuat1, (e) Diger kurumlarla ili kileri, (2) Aday memurun gorevi ile ilgili hususlar, (3) Kurum veya kurulu Un uygun gorecegi diger konular, c. Staj Donemi Konulan; ilgili kurum veya kurulu larca belirlenir. Egitim program/an: Madde 6- Egitim programlann1 haz1rlayacak kurum veya kurulu lar a ag1da belirtilmi tir. a. Temel Egitim programlan; Be inci maddede belirlenmi alan konulan kapsayacak ekilde Ba bakanilk Devlet Personel Ba kanilgl koordinatorjogonde olu turulacak Temel Egitim Kurulu tarafmdan, (1) ilkokul- Ortaokul, (2) Lise ve dengi okullar, (3) YOksekogretim kurumlan mezunlan seviyesine gore ayn, ayn haz1rlamr. b. Kurum veya kurulu lar, temel egitim programlannda yer alan a ag1daki konulann sorelerinde k1saltma yapamazlar. (1) AtatOrk ilkeleri, (2) 657 sayil1 Devlet Memurlan Kanunu, (3) lnkilap Tarihi, (4) Milli GOvenlik Bilgileri, c. HaZ1rlay1c1 Egitim Programlan, 5 inci maddede belirtilen esaslar gen;:evesinde aday memurlanna egitim yapt1ran kurum veya kurulu lannca ayn ayn haz1rlamr. d. Staj Programlan, kurum veya kurulu lannca haz1rlamr. Program/arm dagtttmt: Madde 7 - Altmc1 maddede belirtilen kuru I tarafmdan haz1rlanan temel egitim programlan ilgili kurum veya kurulu ga Ba bakanilk Devlet Personel Ba kanilgmdan temin edilir. Haz1rlay1c1 Egitim ve Staj programlan ilgili kurum veya kurulu larca dag1t1l1r. Mevzuat 7 Aday Memurlann Yeti~tirilmesine IH kin Genel Y Onetmelik

16 Egitim yapllmast: Madde 8- Temel Egitim, Ba!?bakanhk Devlet Personel Ba!?kanhgl tarafmdan belirlenen programlar c;:erc;:evesinde, Hazlrlay1c1 Egitim ve Stajlar kurum veya kurulu!?lannca haz1rlanan programlar c;:erc;:evesinde Egitim ve Smav YOrOtme Komisyonlannca yaptmhr. Her kurum veya kurulu!? hamlay1c1 egitim ve staj programlann1, bu egitimlerin ba!?lang19 ve bitim tarihlerini, yerini, egitime kat1lacaklarm say1sinl, egitimlerin ba!?lamas1yla birlikte Ba!?bakanllk Devlet Personel Ba!?kanhgma bildirirler. Oc;ONCO KISIM Smavlara ili!?ki!l Esaslar Smav sorularmm haztrlanmast: Madde 9- Smav sorulan a!?ag1da belirtilen!?ekilde haz1rlan1r; a.temel Egitim; Bu egitim sonunda yap1lacak smavlarda sorulacak sorular 18 nci maddede belirtilen kurul tarafmdan, sorulann egitime tabi tutulacak aday memurlara onceden verilecegi dikkate allnarak, 5 nci maddede tesbit edilen konulan kapsayacak ve egitim programlannda her konu ic;:in tesbit edilecek zamanlarla orant1h olacak!?ekilde en az 100 adet haz1rlamr. Kurum ve kurulu!?lar bu egitimle ilgili smav sorulann1 egitim programlan ile birlikte Ba!?bakanhk Devlet Personel Ba!?kanllgmdan temin ederler. b. Hazlrlay1c1 egitim ve stajlarla ilgili smav sorulan ilgili kurum veya kurulu larca haz1rlamr. Smavlar: Madde 10- Smavlar; test, uzun cevaph veya uygulamall!?ekilde yap1hr. Bunlardan biri veya birkag1 da uygulanabilir. a. Smavlarda k6!?esi kapah kag1t kullan1lmas1 zorunludur. b. Smavlar, duyurulan yer, gun ve saatte ba!?lar. Mevzuat 8 Aday Memurlann Yeti~tirilmesine lli~kin Gene! YOnetmelik

17 c. S1nav sorulan, salon bai;lkam tarafmdan yoklama yap1l1p smava kat1lmayanlann tutanakla tesbit edilmesinden ve smav kurallannm a91klanmas1ndan sonra dag1t1hr. d. Smav sonunda bai;llayli;llnl, akli;llnl ve bitimini, kullan1lan kag1tlann ve smava giren adaylann say1s1n1 ve her aday1n kulland1g1 kag1t adedini gosteren bir tutanak dozenlenir. Bu tutanaklar salon bai;lkanl ve enaz iki gozetmen tarafmdan imzalan1r. e. Egitim donemlerinin soreleri dikkate ahnarak kurum veya kurului;llarca temel, hamlay1c1 egitim ve staj soreleri iyinde de ara smavlar yap1labilir. Temel Egitim smavlan: Madde 11- Bu egitimin sonunda yap1lacak smavlarda 10 ncu madde esaslan uygulan1r. Ancak smav sorulan, Temel Egitim Kurulunca belirlenen sorular arasmdan konulann egitim programmdaki ag1rl1klan dikkate ahnarak, her konu i9in ayn ayn olmak Ozere kura usuio ile adaylann huzurunda tesbit edilir. Degerlendirme: Madde 12- Egitimler ai?ag1daki i;lekilde degerlendirilir. a. Temel ve Haz1rlay1c1 Egitim; Bu egitimlerde smav kag1tlan egitim ve smav yorotme komisyonlan tarafmdan degerlendirilir. Degerlendirme 100 tam puan Ozerinden yap1hr. 60 ve daha yukan puan alanlar bai;lanh say11ir. Bai;lans1z olan aday memurlann kag1tlan komisyonca bir daha okunarak degerlendirmeye tabi tutulur. Bu9uklu pdanlar bir Ost tam puana tamamlamr. Uzun cevaph, yaz1h ve uygulamah s1navlann kesin puan1 smavlan yapmakla gorevli komisyon Oyelerinin verdikleri puanlann aritmetik ortalamas1 ahnarak bulunur. b. Staj Degerlendirme Belgesi; Staja kat1lanlar staj degerlendirme belgesi ile degerlend irilirler. Kurum ve kurului;llar bu donemdeki aday memurlannm yaz1l1 veya uygulamah smava tabi tutarakta degerlendirebilirler, bu takdirde degerlendirme bu maddenin (a) f1kras1 esaslanna gore yap1hr. Staj degerlendirme belgesi (Ek -1) de gosterilmii;ltir. Mevzuat 9 Aday Memurlann Yetil}tirilmesine lli!ikin Genel YOnetmelik

18 Smav sonu{:larmm bildirilmesi: Madde 13- Srnav sonu<;:larr srnavlarrn yaprldrgr gunu takiben iki gun i<;:inde ilan edilir. Ayrrca sonu<;:lar ba arrsrz adaylara yazrlr olarak teblig edilir. Yaz1l1 smavlara itiraz: Mad de 14-Aday memurlar yazrlr srnav sonu<;:larrna itiraz edebilirler. ltirazlar srnav sonu<;:larrnrn adaylara duyurulmasrndan ba layarak iki gun i<;:inde dilek<;:e ile Egitim ve Srnav Yurutme Komisyonu Ba kanlrgrna yaprlrr. Komisyon, dilek<;:elere on gun i<;:inde cevap vermek zorundadrr. Yaprlan bu inceleme neticesi kesindir. Srnavlara itiraz edenlerin itirazlarr neticelendirilinceye kadar aday memurlar muteakip egitime devam ettirilirler. Smavlara katllmama hali: Madde 15- Saglrk sebepleri dr rnda srnavlara katrlmayanlar ba arrsrz sayrlrr. Saglrk sebebiyle srnava katrlmayanlarrn srnavlarr adaylrk suresi i<;:inde uygun bir zamanda yaprlrr. Sorularrn a<;:rlmasr ve yazdrrrlmasrndan veya dagrtrlmasrndan sonra srnav salonuna gelenlerde srnava katrlmamr sayrlrr ve ba arrsrz olarak degerlendirilirler. Smavlan ge{:ersiz sayllacaklar: Mad de 16-Adaylar a agrdaki durumlarda srnavlarda ba arrsrz sayrlrrlar; a. Kopya giri iminde bulunanlar veya kopya <;:ekenler, kopya verenler, b. Srnav duzenine aykrrr davranr larda bulunanlar, c. Kendi yerine ba kasrnr srnava sokanlar, hakkrnda bir tutanak duzenlenerek, srnavlarr ge<;:ersiz sayrlrr ve haklarrnda gereken kanuni i lem yaprlrr. Mevzuat 10 Aday Memurlann Yeti~tirilmesine lli!lkin Genel YOnetmelik

19 Smavlarm iptalini gerektiren hal/er: Madde 17-A ag1da belirtilen hallerde smavlar Merkezi Egitim Yonetme Kurullannca iptal edilir. a. Smav sorulannm c;:ahnmj oldugunun tesbiti, b. Soru zarflannm smav zamanmdan once ac;:jidjgmm tesbiti, c. Sorulann yetkili olmayan ki ilerce smavlardan once goroimo olmas1, ---- Yukanda say1lan hususlara sebep olanlar hakkmda kanuni i lem yap1hr. DORD0NC0 KISIM Egitim ve Smavlarla ilgili i~lemleri Yurutecek Kuru liar ve Gorevleri Temel Egitim Kuru/u: Madde 18- Temel Egitimle ilgili programlann ve smav sorulannm hazjrlanmasj maksad1yla Ba bakanhk Devlet Personel Ba kanhgmda bir Temel Egitim Kurulu kurulur. Bu Kuru!; Ba bakanhk Devlet Personel Ba kanmm Ba kaniiqjnda Milli Egitim, Saghk ve Sosyal Yard1m, QaiJ ma ve Sosyal GOvenlik Bakanhklan Egitim ve Personel birimi ba kanlan ile TOrkiye ve Orta Dogu Amme idaresi Gene! MOdOriOgO, YOksekogretim Kurulu Ba kanhgl, AtatOrk KOitOr Dil ve Tarih YOksek Kurulu Ba kanhgmdan konuyla ilgili en az daire ba kan1 seviyesindeki temsilcilerden olu ur. Kuru!, kuru! ba kanmm c;:agns1 Ozerine toplamr. Kurulla ilgili kurum veya kurulu lardan da temsilciler c;:agnlabilir. Temel Egitim Kurulunun gorev/eri. Madde 19- Kurul a agjdaki gorevleri yerine getirir; a. Temel Egitim programlann1 haz1rlamak veya haz1rlatmak, b. Programlara paralel olarak Temel Egitim sonunda yap1lacak s1navlara ait sorulan haz1rlamak ve sorl!lan puanlamak, c. Temel Egitimle ilgili program ve s1nav sorulann1 dag1t1ma hazjr bulundurmak Ozere gerekli tedbirleri almak, Mevzuat 11 Aday Memurlann Yeti~tirilmesine lli~kin Genel YOnetmelik

20 d. Temel Egitimle ilgili olarak referans dokumanlan tesbit etmek, e. Temel Egitim konulannm geli~tirilmesini saglamak, f. Durumlan normal egitime elveri~li olmayan sakat aday memurlarla ilgili olarak Milli Egitim Bakanilg1, Sagilk ve Sosyal Yard1m Bakanilg1, <;ail~ma Bakanilgl ve Sosyal Guvenlik Bakanilg1 temsilcilerinden olu~an bir komisyon kurmak ve a~ag1daki hususlan bu komisyon vas1tas1yla yerine getirmek; (1) Temel Egitim programlanm haz1rlamak, (2) Temel Egitim smav sorulann1 haz1rlatmak, (3) Egitim ve smavlann nerede ve nas11 yap1lacagma karar vermek, (4) Ogretim ve egitim elemanlannm segimi ve smav komisyonlannm te~ekkul tarz1n1 tesbit etmek, (5) Gerektiginde mevcut egitim programlanna gore sakatlann egitimlerinin saglanmas1 ve smavlannm yap1lmas1 igin sakatlara egitim veren okullar ve rehabilitasyon merkezlerinden nas1l yararlan11acagm1 belirlemektir. Merkezi Egitim Yonetme Kurullan: Madde 20 - Bu Kuru I, kurum amirinin (Bakan d1~1ndaki) veya gorevlendirecegi kendi kadro derecesinden, yoksa en yakm kadro derecesinden bir memurun ba~kanilgmda ozluk i~leri birim amiri, egitim i~leri birim amiri, yoksa egitim i~leriyle ilgili bir gorevli ile ilgili ug Daire Ba~kanmdan olu~ur. Merkezi Egitimi Yonetme Kurulunun Gorev/eri: Madde 21 - Bu Kurulun gorevleri a~ag1da belirtilmi~tir. a. Egitimlerin program dahilinde yurutulmesini saglamak, b. Temel Egitim programlanm ve sorulanm Ba~bakanilk Devlet Personel Ba~kanilgmdan temin etmek, c. Egitim yard1mc1 malzemesini saglamak, d. Egitici personel temin etmek, e. Egitimlerin ve smavlann belirtilen sure iginde yurutulmesi igin gerekli tedbirleri almak. f. Egitim yap1lacak yerleri planlamak ve belirlemek. g. Diger kurum ve kurulu~larla her turlu i~birligini saglamak. Mevzuat 12 Aday Memurlann Yeti~tirilmesine lli:;;kin Gene! Yonetmelik

21 h. Egitimleri denetlemek. i. Haz1rlay1c1 egitim ve staj programlanm duzenlemek ve sorulanm haz1rlamak, egitim yerlerine dag1t1lmasm1 saglamak. k. Egitim ve smav yurutme komisyonlanm kurmak. E{Jitim ve Smav Yiiriitme Komisyonlan: Madde 22 - Her kurum veya kurulu~ta aday memurlann egitime tabi tutulacaklar yerlerinde bir Egitim ve Smav Yurutme Komisyonu Kurulur. Komisyonlann ba~kan ve uyeleri; o kurum veya kurulu~un Egitim Yurutme Kurulunca egitilecek aday memur miktan, adaylann egitim seviyeleri ve atand1klan gorevler dikkate allnarak asgari ~ube muduru seviyesindeki yoneticiler arasmdan uc;: ki~iden az olmamak uzere sec;:ilir. Komisyonun gorevleri a~ag1da belirtilmi~tir. a. Smavlan yapmak ve degerlendirmek, b. Adaylara yetecek kadar salon temin etmek, c. Egitimleri Merkezi Egitim Yonetme Kurulunca tesbit edilen programlar ve esaslar dahilinde yurutmek, d. Yeteri kadar smav uygulayicisi, gozetmen ve salon ba~kanm1 belirlemek, e. Smavlar ic;:in gerekli guvenlik onlemlerini almak, f. Egitim ve s1navlan belirtilen sure ic;:inde tamamlamak, g. Smav sonuc;:lann1 aday memurlara teblig etmek, h. Smav sonuc;:lanna yap1lacak itirazlan inceleyerek sonuca baglamak. BE~iNCi KISIM <;:e itli Hiikiimler Askerlik hali: Madde 23 - Aday memurlann askerlik hizmeti ile ilgili hususlar, 1111 say11i Askerlik Kanununun 35 nci maddesi (E) ve (F) f1kralan gozonunde bulundurularak kurumlannca belirlenir. Aday memurlann adayl1k suresi ic;:inde silah altma almmalan durumunda tamamlanamayan egitimleri Mevzuat 13 Aday Memurlann Yeti tirilmesine lli kin Genel YOnetmelik

22 terhislerinden sonra mliracaatlannj takip eden durumlanna uygun ilk egitim grubuna dahil edilerek tamamlattjnijr. Bildirme: Madde 24- (Degi~ik: 3/3/ /205 K.) Gorevlerine son verilen aday memurlar, Devlet Personel Ba~kanhgJ tarafmdan tesbit edilen form doldurulmak suretiyle ilgili kurum veya kurulu~ tarafmdan en gee;: bir ay ic;:inde ad1 gec;:en Ba~kanhga bildirilir. Bu durumdaki aday memurlann kay1t1an Devlet Personel Ba~kanhgmda tutulur. Memuriyete almmama: Madde 25- Temel Egitim hazjrlayjcj egitim ve staj devrelerinin her birinde ba~ans1z olan ve bu sebeple gorevlerine son verilen aday memurlar lie;: y1l slireyle Devlet memurluguna ahnmazlar. Saghk sebebiyle kurumlan ile ili~ikleri kesilenler ic;:in bu ~art aranmaz. Oc;: yjihk slirenin tesbitinde Ba~bakaniJk Devlet Personel Ba~kanhgmda tutulan kay1tlar esas ahmr. Ders iicretleri Madde 26- Egitim i~lerinde egitim - ogretim eleman1 olarak gorev alanlara verilecek licretler 657 say111 Devlet Memurlan Kanunu ile Blitc;:e Kanunlan hliklimleri geregince Odenir. Denetim: Madde 27- Ba~bakanl1k Devlet Personel Ba~kanhg1 kurumlann temel egitim, hamlayjcj egitim ve staj faaliyetlerini yerinde denetler. Smav belgelerinin saklanmast: Madde 28- Smav belgeleri a~ag1da belirtilen i~lemlere tabi tutulur. a. Sorulann cevap anahtarlan, cevap kagjtlan bir y1l, b. Tutanaklar, degerlendirme fi~leri iki y1l, Kanuni sliresi ic;:inde yarg1 yoluna ba~vuranlann evraklan ise dava sonuc;:lanmcaya kadar saklamr. Mevzuat 14 Aday Memurlann Yeti tirilmesine lli kin Genel Yanetmelik

23 Bu ekilde yarg1 yoluna ba vuran aday memurlar durumunu yaz11i olarak bagl1 olduklan kurum veya kurulu a da bildirirler. i birligi ve ortak egitim: Madde 29- Kurum ve kurulu lar temel egitim, hazjrlayjcj egitim ve staj programlannm uygulanmas1nda i birligi yapabilirler, ortak egitim imkanlanndan yararlanabilirler. Egitim ve ogretim elemanlan: Madde 30- Kurum ve kurulu lar temel egitim, hamlayjcj egitim ve staj faaliyetlerinden; a. Kendi personeli arasmdan gorevlendirecegi uzman - ehil ki ilerden, b. Diger kurum ve kurulu lardaki uzman - ehil ki ilerden, c. Oniversite ve yoksek okullann egitim ve ogretim elemanlan ile diger egitim ve ogretim elemanlanndan yararlan1rlar. Egitim yeri: Madde 31 - HazJrlayJcJ egitim temel egitimin yapildjgj kurum veya kurulu ta yap11ir. Mecburi hizmetle yiikiimlii o/an aday memurlarm egitimleri: Madde 32- Mecburi hizmetle yokomio olupta aday memur olarak atanmj olanlar da bu yonetmelik hokomlerine gore egitime tabi tutulurlar. Temel hazjrlayjcj egitimlerle staj devrelerinin her birinde ba ansjz olanlar hakkmda 657 say111 Devlet Memurlan Kanununun 225 inci maddesinin (c) f1kras1 hokmo uygulamr. Kurum ve kurulu larm yonetmelikleri: Madde 33 - Kurum ve kurulu lar bu genel yonetmelikte belirtilen esaslara ayk1n olmamak ve kendi hizmet ozelliklerini dikkate almak Ozere yonetmeliklerini, bu yonetmeligin yororioge girdigi tarihten itibaren 0'< ay i'<inde '<lkanrlar. Mevzuat 15 Aday Memurlann Yeti*tirilmesine lli~kin Genel YOnetmelik

24 Yiiriirliikten ka/dmlan hiikiimler: Madde 34- Kurum ve kurulul?larrn ozel yonetmeliklerinde yer alan ve bu yonetmelik hokomlerine ayk1r1 olan aday memurlarrn yetil?tirilmelerine ilil?kin hokomleri yororiokten kaldlfllmll?tlr. Ge~ici Madde 1 - Bu yonetmeligin yororioge girdigi tarihte once aday memur olarak gorevde bulunanlar hakkmda kurum ve kurulul?larrn ozel yonetmeliklerinde yer alan aday memurlarrn yetil?tirilmesine ilil?kin hokomlerin uygulanmasma devam olunur. Ge~ici Madde 2- Bu Yonetmelik Bal?bakanllk Devlet Personel Bal?kanl1g1nca tertip edilerek smava girerek smav1 kazanan ve aday memur olarak atananlara uygulan1r. Ancak, kurum veya kurulul?lar ihtiya9 duyduklarr takdirde merkezi smav yap1lmadan once aday memur olarak atananlarrnda bu yonetmelik esaslarrna gore yap1lacak egitimlere il?tirak ettirebilirler. Yiiriirliik: Madde 35- Bu Yonetmelik yay1m1 tarihinden itibaren yororioge girer. Yiiriitme: Madde 36- Bu Yonetmeligi Bakanlar Kurulu yorotor. Mevzuat 16 Aday Memurlann Yeti~tirilmesine lli~kin Genel Yonetmelik

25 EK-1 ADAY MEMURLAR STAJ DEGERLENDiRME BELGESi 1.ADAY MEMURUN KiMLiGi a. Ad1 ve Soyad1 b. Kurumu c. Birimi d. Kadro- Onvan ve Gorevi e. Dogum Y11i ve Yeri f. Baba Ad1 g. Sicil No 2. ADAYLIK SURESi h;:inde DiGER EGiTiMLER FOTOGRAF EGiTiM TEMEL HAZIRLAYICI ALDIGI PUAN 3. MERKEZi SINAVDA ALDIGI PUAN a. Yaz1yla b. Rakamla 4. DOLDURMA TALiMATI a. Bu beige 2 nosha tanzim edilir. Bir nosha memurun oziok dosyasma konur. Diger nosha ise aday memura verilir. b. Nitelikler k1sm1, adaym staj yapt1g1 birimdeki ilk amiri ve ikinci amiri tarafmdan doldurulur. Eger aday memur ba ka bir kurumda staj yap1yorsa bu takdirde staj belgesinin doldurulmasma esas olarak bilgiler aday memurun gorevli oldugu kurum ve kurulu a gonderilecek bolge bu bilgilere dayamlarak aday memurun I ve II nci amiri tarafmdan tanzim edilecektir. c. Her niteligin toplam puam kal" lsmda yaz1lm1 tlr. Niteligi verilecek puan amirlerce o niteligin kriterlerine gore takdir edilerek kendilerine ait sotuna yaz1lmak suretiyle Nitelik puam bulunacakt1r. d. Mesleki bilgiye ait niteliklerin hangi kriterlerden olu acagl ilgili kurum veya kuruiu 9a belirlenecektir. NiTELiKLER 1. GENEL NITELIKLER a- K11ik- K1yafetine ozeni b- Terbiyesi, nezaketi ve tevazu sahibi olmas1 c- Ag1r ba llllgl ve vakan d - Ciddiyeti e - Ki isel 91karlanna do koniogo f- Uygulamadaki tarafs1zl1g1 ve hakkaniyeti g - Malzeme ve zamam yerinde kullan1m1 Puan ag1rllg1 ve dag1hm1 1 Amir 2 Amir Mevzuat 17 Aday Memurlann Yeti tirilmesine lli:?kin Genel Yonetmelik

26 2. DiSiPLiN KURALLARINA UYARLIGI 15 a - Kanun, yonetmelik ve emirlere uymas1 4 b - Gorevlerini tam ve zamamnda yapmas1 5 c- Ostlerine kar l tavir ve hareketi 3 d- Masa arkada lanna kar l tavir ve hareketi 1 e -ltaati 2 3. CALI~KANLIGI 15 a - Gorev yapmada heves ve gayreti 5 b - Ara llrma ve inceleme kabiliyeti 5 c- Fiziki yorgunluga dayamkllllg1 2.d- fikr! Y!Jrgunluga dayan1kllllijl 3 4. I~BIRLIGINE UYUMU 5 a- Grup ~all mas~na yatk~nllg1 3 b.:- Ge~ill)lilii:ji 2 5. GUVENILIRLIGI VE SADAKATI 5 a. DOrOstiOgO 2 b. Dedi - kodu yapma all kanllgl 1 c. Gizlilige riayeti ve Sir saklamas1 1 d. GOve~i k,otoye_kullanmasl 1 6. MESLEKI BILGISI 50 (Bu niteligin kriterleri ilgili kurum ve kurulu larca belirlenir.) TOPLAM PUAN ADI VE SOYADI UNVANI KURUMU DOLDURULU!? TARIHI IMZA VE MOHOR I. Amirin Toplam Notu II. Amirin Toplam Notu (I ve II Amir Top lam Notlarmm) Aritmetik ortalamas1 STAJ NOTU TASDIK OLUNUR Tasdik Eden Yetkili Amirin KIMLIGI AMiRLERiN KiMLiGi EK- 2 (Mulga: 3/3/ /205 K.) GOREViNE SON VERi LEN ADAY MEMURLARIN BiLDiRiMi Mevzuat 18 Aday Memurlann Yetieytirilmesine ltieykin Genel Y onetmelik

Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik Tarihi:21.02.1983 Sayısı:83/6061

Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik Tarihi:21.02.1983 Sayısı:83/6061 Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik Tarihi:21.02.1983 Sayısı:83/6061 (21.2.1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan bu Yönetmelik, 27.6.1983 tarih

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLK DEFA ATANAN ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLK DEFA ATANAN ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLK DEFA ATANAN ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ait kadrolara aday olarak atanan

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu yönetmelik, Edirne İl Özel İdaresinde, 657 sayılı Kanunun 2670 sayılı kanunla değişik

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: Madde 1- Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 2670 Sayılı Kanunla

Detaylı

Kapsam: Madde 2- Bu yönetmelik Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatına aday memur olarak atananları kapsar.

Kapsam: Madde 2- Bu yönetmelik Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatına aday memur olarak atananları kapsar. Sağlık Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Bu yönetmelik, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına atanan aday memurların yetiştirilmesi

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İş Kurumu kadrolarına aday olarak atanan memurların yetiştirilmeleri

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİĞİ

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİĞİ KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç: GENEL HÜKÜMLER Madde 1 Bu yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönerge; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında ilk

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANAN ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANAN ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANAN ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Genel Kurul tarafından kabulü; Karar tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-8 Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

Okutman Yunus Emre CİLOŞOĞLU

Okutman Yunus Emre CİLOŞOĞLU Eğitim Faaliyeti No Eğitim Faaliyetin Türü AMASYA ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI (Aday Memur Yetiştirme Eğitimi Temel Eğitim Programı) Eğitim Faaliyetinin Tarihi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesine ait kadrolara aday olarak atanan memurların

Detaylı

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 21/2/1983-83/6061 Resmî Gazete : 27.6.1983 / 18090 Ek ve Değişiklikler: 1) 3/3/1990-90/205 B.K.K. 13.4.1990/20491 RG

Detaylı

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI ADAY MEMURLARININ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Müsteşarlığa ait kadrolara aday olarak atanan memurların

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI (Aday Memur Yetiştirme Eğitimi Temel Eğitim Programı)

AMASYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI (Aday Memur Yetiştirme Eğitimi Temel Eğitim Programı) AMASYA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI (Aday Memur Yetiştirme Eğitimi Temel Eğitim Programı) Eğitim Faaliyeti No 2013/2 Eğitim Faaliyetin Türü Aday Memur Yetiştirme Eğitimi

Detaylı

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK 1581 ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/2/1983, No: 83/6061 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No: 657 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi

Detaylı

İNCESU BELEDİYESİ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK

İNCESU BELEDİYESİ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK İNCESU BELEDİYESİ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARI YETİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, Başkanlığa ait kadrolara aday olarak atanan memurların yetiştirilmeleri ve asli

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ( SASKİ ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

Konya Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik 1.BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; Belediyede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA ATANACAK ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA ATANACAK ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 30.11.1997 tarihli ve 23186 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINCA ATANACAK ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- Bu yönetmelik BALIKESİR Su ve Kanalizasyon

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETĠġTĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETĠġTĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARIN YETĠġTĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- Bu yönetmelik, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünde,

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANAN ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANAN ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANAN ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı

Detaylı

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI ADAY MEMURLARIN TEMEL EĞİTİM PROGRAMI ve SORULARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YÜKSEKÖ ĞRETİM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARI YETĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARI YETĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADAY MEMURLARI YETĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İş Kurumu kadrolarına aday olarak atanan memurların yetiştirilmeleri

Detaylı

T.C. KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kandıra Belediyesine ait kadrolara aday olarak atanan memurların

Detaylı

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI ADAY MEMURLARI YETĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI ADAY MEMURLARI YETĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI ADAY MEMURLARI YETĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/09/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23811 BĠRĠNCĠ BÖLÜM : Genel

Detaylı

ATATURK ilkeleri ve inkilap TARiHiSORULARI (YOKSEKOGRETiM)

ATATURK ilkeleri ve inkilap TARiHiSORULARI (YOKSEKOGRETiM) ATATURK ilkeleri ve inkilap TARiHiSORULARI (YOKSEKOGRETiM) 1) Osmanh Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklanm hangi anla~ma ile kaybetmi~tir? a) Londra Antla~mas1 )ar'u~i Antla~mas1 ' c) BOkre~ Antla~mas1

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Görev ve Yetki Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2. Yok. Ön Koşul Dersleri. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AİT401 7 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : 1-Bursa Büyükşehir Belediyesi nde görevli personelin yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

20/03/ /04/2017 TARİHLERİNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ UYGULAMA ÇİZELGESİ. UYGULANACAĞI YER : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

20/03/ /04/2017 TARİHLERİNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİMİ UYGULAMA ÇİZELGESİ. UYGULANACAĞI YER : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 20/03/2017 07/04/2017 TARİHLERİNDE YAPILACAK ADAY MEMUR TEMEL İ UYGULAMA ÇİZELGESİ İN ADI : Aday Memur Eğitimi UYGULANACAĞI YER : Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ZAMANI : 20/03/2017 07.04.2017 TARİHLERİ

Detaylı

ATSO M ~SEM BAGIMS IZLI K VE TARAFSIZLIGININ KORUNMASI icin RiSK ANALiZi

ATSO M ~SEM BAGIMS IZLI K VE TARAFSIZLIGININ KORUNMASI icin RiSK ANALiZi ATSO M ~SEM BAGMS ZL K VE TARAFSZLGNN KORUNMAS icin RiSK ANALiZi ANTALYA TCARET VE SANAYi ODAS ANTALYA CHAMBER OF COMMERCE AND NDUSTRY Yayrn Ta rihi : 1 s TEHLiKE VE RiSKLER ATSO Yonetim Kurulu Oyesinin

Detaylı

(Ġl Genel Meclisi nin 07.03.2012 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilmiģtir.)

(Ġl Genel Meclisi nin 07.03.2012 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilmiģtir.) (Ġl Genel Meclisi nin 07.03.2012 tarih ve 38 sayılı kararı ile kabul edilmiģtir.) KIRKLARELĠ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ADAY MEMURLARIN YETĠġTĠRĠLMELERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 15.6.1985 Sayı : 18785) Kanun No. 3223. Kabul Tarihi 7. 6

(Resmî Gazete ile yayımı : 15.6.1985 Sayı : 18785) Kanun No. 3223. Kabul Tarihi 7. 6 789 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren 237 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 15.6.1985

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI BİRİMLERİNDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE TBMM Başkanlık Makamının

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında staj

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18

STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 STAJ YÖNETMELÝÐÝ Gönderen : guliz - 17/11/2008 19:18 Konu: Staj Yönetmeliði Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 09:41 TÜRKÝYE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER VE YEMÝNLÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODALARI BÝRLÝÐÝ

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1

T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI (SÖZLÜ SINAV) KILAVUZU 2014/1 DİKKAT: Bu kılavuzu dikkatlice Bu kılavuzu okuduktan dikkatle

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 05002000 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, sınıfı,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU

İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU T.C. OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ.....BÖLÜMÜ Fotoğraf Form 1...PROGRAMI İŞYERİ STAJ EĞİTİMİ FORMU İlgili Makama, Osmaniye Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin öğrenim süresi sonuna kadar kuruluş

Detaylı

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EGiTiM DERS NOTLARI (1)

ADAY MEMURLARIN. TEMEL EGiTiM DERS NOTLARI (1) ADAY MEMURLARIN TEMEL EGiTiM DERS NOTLARI (1) ilkogretim ORTAOGRETiM YOKSEKOGRETiM Bu ders notlan, 21/02/1983 tarihli ve 83/6061 say1h Bakanlar Kurulu Karan ile kabul edilerek 27/06/1983 tarihli ve 18090

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİNDE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ PERSONELİN İŞÇİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel

Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör Eğitim-Sicil-Arşiv Birimine bağlı personel GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Eğitim-Sicil-Arşiv Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVİ ŞUBE MÜDÜRÜ SINIFI

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Sayı : Konu : Aday Memur Eğitimi REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Sayı : Konu : Aday Memur Eğitimi REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 24/11/2017-148596 T.C. Personel Daire Başkanlığı *BEBE5LM33* Sayı : 85123808-774.06.02. Konu : REKTÖRLÜK MAKAMINA Üniversitemiz hizmetiçi eğitim faaliyetleri kapsamında, birimlerimizde

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

EK-1 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SİCİL ESASLARI

EK-1 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SİCİL ESASLARI EK-1 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE SİCİL ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bireysel performansın değerlendirilmesine yönelik olarak hazırlanan bu

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU TARAFINDAN BAKILAN VE KORUNAN ÇOCUKLARDAN MEB TAŞRA TEŞKİLATI PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE )

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( GENELGE ) Sayı : B.11.1.SHG.0.14.03.26 / 697-3898 22/03/2012 Konu : Kabin Memuru Temel Emniyet Eğitimi Verilmesine İlişkin Genelge İlgi : a) b) c) d) ( GENELGE ) 2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu Ticari Hava

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ

POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ POLİS ÖRGÜTÜ YURTDIŞI GÖREVLENDİRME TÜZÜĞÜ (30.3.2015 R.G.50 EK III A.E.239 Sayılı Tüzük) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN KADROLARI VE DIŞ GÖREV ÖDENEKLERİ YASASI (55/2002, 48/2003, 7/2007, 4/2009,

Detaylı

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Onay Tarihi : 19.08.2005 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI LĐSANSLI BÜRO KOMĐSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç Madde 1- (1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik gereğince kurulan Lisanslı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI. ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii. (TELEFON zinciri) ... MUD URL U G UNE

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI. ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii. (TELEFON zinciri) ... MUD URL U G UNE Mezitli il9e Milli Egitim Miidiirliigii - Strateji Hizmetleri Subesi Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri~i

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı