Dünyamýzý çevreleyen ve gazlardan oluþan küre, -B-

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünyamýzý çevreleyen ve gazlardan oluþan küre, -B-"

Transkript

1 Sözlük Adapte: Uyarlanmış, uyum sağlamış. -A- Atmosfer: Akarsu: Astronomi: Astronot: Dünyamýzý çevreleyen ve gazlardan oluþan küre, havaküre de denir. Bir yataða baðlý olarak akan sulara verilen genel ad. Akarsularý yaðýþlarla düþen sular ve kaynak sularý besler. Gök Bilimi. Uzay adamı. Aydınlanma çizgisi: Gece ve gündüzü ayıran sınır. Baraj gölü: Bozkýr: Boylam: Buzul: Bir akarsu yataðýnda akýntýyý keserek geride suyu toplamaya yarayan dayanýklý yapý. Bu yapýnýn gerisinde suyun toplanmasýndan oluþan gölete baraj gölü adý verilir. Yarý kurak bölgelerde, ilkbahar yaðýþlarý ile yeþeren, yaz sýcaklarý ile kuruyan ot topluluklarýndan oluþan doðal bitki örtüsü, step de denir. Dünya üzerinde herhangi bir nokta ile Londra yakýnýndaki Greenwich (Griniç) Rasathanesi'nden geçen meridyen arasýndaki yayýn açý cinsinden deðeri. Yüksek daðlar üzerinde ya da kutup bölgelerinde biriken karlarýn zamanla sýkýþmasý ve yoðunlaþmasý ile oluþan buz kütlesi. Bazýlarý geniþ alanlarý kaplayan örtüler oluþturur. Coðrafya : Bütün çeþitlilikleriyle yeryüzüne baðlý olaylarý tanýtan, bunlarý açýklayan bilim. Çevre: Çöl: Çözülme: Ýçinde canlı ve cansız varlıkların yaşadığı ortam. Bitki örtüsünün hiç bulunmadýðý ya da çok seyrek ve cýlýz olduðu çok kurak yerler. Taþlarýn, iklim elemanlarýnýn etkisiyle ufalanýp ayrýþmasý. -B- -C- -Ç- -D- Dýþ kuvvetler: Güneþ enerjisinden kaynaklanarak yeryüzü þekillerini biçimlendiren akarsu, rüzgar, buzul, dalga gibi etkenler. Doðal afet: Toplumu büyük ölçüde olumsuz yönde etkileyen, önemli can ve mal kaybýna neden olan, doðal etkenlere baðlý olarak oluþan doða olayý.

2 Döviz: Yabancı ülke parası. Ekvator: Dünyayý iki eþit yarým küreye ayýrdýðý var sayýlan en uzun paralel dairesi. Endemik Bitki: Yerli bitki. Belirli bir bölgede yetişen, oradan başka bir yerde bulunmayan bitki. Engebelik: tümünü Enlem: Erozyon: Yerkabuðu üzerindeki daðlar, tepeler, çukurlar, vadiler, platolar gibi yüzey þekillerinin ifade eden terim. Dünya üzerindeki herhangi bir nokta ile ekvator rasýndaki yayýn açý cinsinden deðeri. Ekvatordan uzaklaþtýkça bu açý büyür. Topraðýn rüzgar ve su gibi dýþ kuvvetlerin etkisiyle süpürülüp taþýnmasý. Fýrtýna: Çok şiddetli rüzgar. Gezegen: Göl: Greenwich: meridyeni Gümrük: Hammade: Güneþin etrafýnda dolaþan gök cismi. Dünyamýz bu gezegenden biridir. Karalar üzerindeki çukurlarda toplanmýþ durgun sular. Londra'nýn doðusundaki bir gözlem evinden (rasathane) geçen meridyen baþlangýç 0 (0 meridyeni) olarak kabul edilir. -E- -F- -G- Bir ülkeye giren ya da bir ülkeden çıkan mal ve eşya üzerinden vergi alıması ile uğraşan kurum -H- Fabrikalarda iþlenmek üzere hayvanlardan, bitkilerden, maden yataklarýndan elde edilen maddeler. Hava Durumu: Bir yerde, belirli bir kýsa süre içinde hava olaylarýnýn gösterdiði durumdur. -Iİ- Ýhracat: Ýklim: topluluðu. Ýthalat: Bir ülkenin baþka ülkelere mal satmasý. Yeryüzünün bir bölgesinde uzun bir süre büyük deðiþiklik göstermeyen hava şartlarý Bir ülkenin baþka ülkelerden mal almasý. -J- Jeotermal enerji: Dünyanýn derinliklerinden gelen sýcak su, buhar ve gazlardan elde edilen enerji.

3 Kar Etmek: Kumul: Maki: Meteoroloji: Milli gelir: edilen Milli park: Nüfus: Bir ülkede ya da belirli bir yerde yaþayan insanlarýn toplam sayýsý. Nüfus artýþ hýzý: Bir yerin nüfusunda belirli bir sürede meydana gelen artýþýn, toplam nüfusa oraný. Onay: Ölçek: Uygun bulmak. Harita üzerindeki bir uzunluðun, gerçek uzunluða oraný. Haritalardaki küçültme oraný. Rasathane: Gözlem evi, gözlem yapýlan yer. Rihter (Richter) ölçeði: Depremin büyüklüðünü, ya da açýða çýkan enerjiyi ölçmek için kullanýlan ölçek. Salgýn: Kýsa zamanda çevredeki insan, hayvan ya da bitkilerin büyük bir bölümüne bulaþır. Talep: İstemek, istemde bulunmak. -K- Kazanç sağlamak. Kumlarýn rüzgarlarla taþýnýp yýðýlmasýyla oluþmuþ tepe. -M- Akdeniz iklim bölgesinin karakteristik bitki topluluðu. Hava olaylarýný ve onlara neden olan kuvvetleri inceleyen bilim dalý. Bir ülkede, bir yýlda tüm masraflar çýktýktan sonra üretilen mal ve hizmetlerden elde parasal gelir. Devlet tarafından koruma altına alınmış doğal yaşam alanı. -N- -O,Ö- -P,R- -S,Þ- -T- Teknoloji: ilgili Hizmet ve mal üretim iþlerini çabuk, kolay ve kaliteli olarak yapma yöntemi; bu yöntemle kullanýlan araç ve gereçleri kapsayan bilgi sistemi.

4 Ticaret: Tüketici: Her türlü mal ve hizmetlerin alým satýmýný içine alan ekonomik faaliyet. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan. Vadi: Akarsularýn aþýndýrmalarý sonucu oluþan, içinde akarsuyun aktýðý uzun çukurluk. Vize: Yaðmur ormanlarý: Ekvatoral kuþakta her mevsim yaðýþlý iklim koþullarýna baðlý olarak,uzun boylu ve her mevsim yeþil kalan orman. Yoðunlaþma: Su buharýnýn sývý ya da katý hale dönüþmesi olayý. Zehirli maddeler: Canlý yaþamýna zarar veren tehlikeli kimyasal maddeler. -V- Bir ülkeye girmek ya da bir ülkeden çıkmak için yetkili organlardan alınması gereken izin. -Y- -Z-

5 Kaynakça A J Jenkins, Earth Our Planet 1980 A J Jenkins, Landscapes Of Earth 1985 B. Digby, D. Cowling, J. Entwistle, C. Goddard, P. Goddard, S. Warn, Cemalettin Þahin, Collins-Longman, David Waugh, Tony Bushell, Erdoðan Akkan, Erol Tümertekin, Ian Galbraith, Ýbrahim Atalay, Ýbrahim Atalay, Ýsmail E. Özatenç, John Widdowson, John Widdowson, J. Pallister, A. Bowen, R. Clay, C. Di Landro, O. Phillipson, Lonngman Geography for GCSE, 1997,2001 Keith Grimwade, Greg Hart, Core Geography, 1995 Kýbrýs Gazetesi KKTC Harita Dairesi KKTC Turizm Bakanlýðý KKTC Meteoroloji Dairesi Koza Yayýncýlýk, Ortaöðretim Atlasý, 2004 Michael Raw, Sue Shaw, Michael Raw, Sue Shaw, Nazmiye Özgüç, Necmeddin Çepel, Oðuz Erol, Reþat Ýzbýrak, Revised Edition, Robert Snedden, Seval Aras, Vedat Çalýþkan, Shella King, David Lambert, Sýrrý Erinç, Sibel Kutoðlu, Doðal Afetler ve Türkiye, Ankara 2003 Student Atlas, 1996 Foundation Geography 2, 1999 Foundation Geography 3,1999 Basic Skills in Geography Book 1, 1988 Foundation Geography Teacher's Book, 2000 Key Geography Connection, 1997 Milli Coðrafya 1, 1993 Ekonomik Coðrafya, 1994 It's a World Thing 2001 Gülen Terkan, Lefke-Gemikonağı'ndaki Bakır Madeni Tesislerinin Yarattığı Çevresel Etkiler İ.Ü. Yüksek Lisans Tezi 2004 G. Şenünver, Dr. E. Karabulut, H. S. Kesim, R. Turgut. N. Ercan, M. Küçükbaycan, H. Uslu, A. Akay, Sosyal Bilgiler 7, Milli Eğitim Basımevi, Grant Westoby, Weather File Key Stage 3, 2000 Understanding The Physical World, 1995 Türkiye'nin Beþeri ve Ekonomik Coðrafyasý, 1994 Genel Fiziki Coðrafya, 1992 KKTC'de Ekonomik Faaliyetler, İ.Ü. Doktora Tezi 2000 Earthworks 1, 1998 Earthworks 3, 2000 Geography in Place 1, 1996 Geography in Place 2, 1997 Turizm Coðrafyasý, 1994 Genel Ekoloji, 1983 Genel Klimatoloji, 1984 Coðrafya Terimler Sözlüðü Foundation Atlas, 1998, 2001 Earth and Beyond, 2000 Sandy Gardner, Asley Tyson and Lex Ward, GCSE Geography, The Revision Guide,2001 Türkiye'nin Beþeri ve Ekonomik Coðrafyasý, 2002 Geography to 14, 1999 Ortam Ekolojisi ve Degreasyonal Ekosistem Deðiþiklikleri, 1984 Girne-Lefkoþa Hattýnýn Batýsýnda Kalan Sahadaki Hatalý Arazi Kullanýmýnýn Neden Olduðu Jeomorfolojik Problemler, İ.Ü. Yüksek Lisans Tezi 2004 S. Chapman, P. Amor, C. Drew, R. Hector, P. Simonds, M. Yeabsley, Complete Geography, 1998 Spencer Thomas, Concept Geography- Book 2,1985 Taşkın Yayıncılık, İlköğretim Orta Atlas, 2004 Tony Bushell, Key Geography Basics, 1999 Vincent Bunce, Change, 1996

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER

ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 5. B ölüm KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER ÜLKELER ARASI ETKÝLEÞÝM KONULAR KÜLTÜR BÖLGELERÝNÝN OLUÞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ KÜRESEL TÝCARETÝN EN ÖNEMLÝ ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE - ÜRETÝM - PAZAR DÜNYANIN HIZLI

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi

Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Ekoloji Cilt: 12 Sayý: 48 26-31, 2003 Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Sevgi YILMAZ, Serkan ÖZER Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü,

Detaylı

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-136-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER

T Ü R K S A N A Y Ý C Ý L E R Ý V E Ý Þ A D A M L A R I D E R N E Ð Ý TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER TÜRK SANAYÝCÝLERÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ TÜRKÝYE'DE SU YÖNETÝMÝ: SORUNLAR VE ÖNERÝLER EYLÜL 2008 TÜSÝAD Yayýn No: T/2008-09/469 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Baþ Editör Muhittin Görmüþ Editörler Kubilay Uysal Fatma Aksever Yayýn Kurulu Mustafa Kuþcu, Fuzuli Yaðmurlu, Muhittin Görmüþ,

Detaylı

SUYUN ÖNEMİ VE EKOLOJİK SORUNLARI. Prof. Dr. Necmettin ÇEPEL ve Celâl ERGÜN

SUYUN ÖNEMİ VE EKOLOJİK SORUNLARI. Prof. Dr. Necmettin ÇEPEL ve Celâl ERGÜN SUYUN ÖNEMİ VE EKOLOJİK SORUNLARI Prof. Dr. Necmettin ÇEPEL ve Celâl ERGÜN Ana Konu Başlıkları: 1. Suyun Önemi 2. Su Kaynakları 3. Su Tüketimi 4. Su Gereksiniminin Karşılanması için Alınabilecek Önlemler

Detaylı

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü 1 11. SINIF EA-SÖZEL 01 1. Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen

Detaylı

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY KLİMATOLOJİ II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY Ankara- KLİMATOLOJİ - II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

DOÐAL ALANLARIN KORUNMASINDA VEJETASYON MOZAYÝÐÝ VE COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ TEKNÝKLERÝNÝN ÖNEMÝ

DOÐAL ALANLARIN KORUNMASINDA VEJETASYON MOZAYÝÐÝ VE COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ TEKNÝKLERÝNÝN ÖNEMÝ Cilt: 10 Sayý: 38 (2001), 23 27 DOÐAL ALANLARIN KORUNMASINDA VEJETASYON MOZAYÝÐÝ VE COÐRAFÝ BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ TEKNÝKLERÝNÝN ÖNEMÝ Doç. Dr. Gürcan GÜLERYÜZ Dr. Hülya ARSLAN Uludað Üniversitesi, Fen Edebiyat

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE ÇEVRE ATLASI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA-2004 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇED VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayan ÇEVRE ENVANTERİ DAİRESİ

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

ISBN: 978-963-9638-17-4

ISBN: 978-963-9638-17-4 Öğretmen El Kitabı Yeşil Kutu Öğretmen El Kitabı Orta ve Doğu Avrupa Bölgesel Çevre Merkezi ile Türkiye, Bulgaristan, Macaristan ve Polonya dan çok sayıda kişi ve kurumun işbirliğiyle hazırlamıştır. Yeşil

Detaylı

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ

COPYRIGHT ZAFER EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİMİTED ŞİRKETİ TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeden çok titiz çalışarak, güzel bir eser ortaya koyan Ankara Zafer Dershanesi Coğrafya Öğretmenleri Hasan Basri EKİCİ, Tufan BOZOK ve M.Alper KOÇAK

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

CBS KULLANILARAK KIBRIS TA FIRTINA RİSKİ DUYARLILIK ANALİZİ

CBS KULLANILARAK KIBRIS TA FIRTINA RİSKİ DUYARLILIK ANALİZİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 2627-2642, ANKARA-TURKEY CBS KULLANILARAK KIBRIS TA FIRTINA RİSKİ DUYARLILIK ANALİZİ

Detaylı

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON

Detaylı

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET

Kuvvet ve Hareket. 9. sýnýf) Fizik BÝR BOYUTTA HAREKET 4 uvvet ve Hareket Bu ünitede, alýnan yol ve yer deðiþtirmenin ne anlama geldiðini, konum - zaman grafiklerinden hýzýn nasýl bulunacaðýný, sabit hýzla hareket eden cisim ya da sisteme etki eden kuvvetlerin

Detaylı

KAÐITHANE REHBERÝ KAÐITHANE BELEDÝYESÝ

KAÐITHANE REHBERÝ KAÐITHANE BELEDÝYESÝ KAÐITHANE REHBERÝ KAÐITHANE BELEDÝYESÝ 2008 Bu çalýþma, Kaðýthane Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüðü ile Basýn Danýþmanlýðý nýn ortak ürünüdür. Baský Yeri Mart Matbaacýlýk Sanatlarý Tic. ve San. Ltd. Þti.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

Doğal Afetler ve Korunma Yolları

Doğal Afetler ve Korunma Yolları Doğal Afetler ve Korunma Yolları Doğal afetler, insanlara ve çevreye büyük zararlar veren olaylardır. Dünyamızın varoluşundan itibaren doğal afetler de vardır ve doğal afetler tarih boyunca tüm insanları

Detaylı

Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA. VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı

Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA. VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı Prof. Dr. Blagoya MARKOSKİ COĞRAFYA VII. Sınıf Sekizyıllık İlköğretim Ders Kitabı Üsküp, 2009 2010 Editör: MAKEDONYA CUMHURİYЕТİ EĞİTİM VE BİLİM BAKANLIĞI Cad. Mito Haci-Vasilev Jasmin, nosuz. Üsküp Denetleyenler:

Detaylı

Editör: Yrd. Doç. Dr. Orçun Bozkurt ÇEVRE EĞİTİMİ ISBN: 978-605-5885-20-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Editör: Yrd. Doç. Dr. Orçun Bozkurt ÇEVRE EĞİTİMİ ISBN: 978-605-5885-20-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 4. Baskı Editör: Yrd. Doç. Dr. Orçun Bozkurt ÇEVRE EĞİTİMİ ISBN: 978-605-5885-20-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2014, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR

EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİNE AİT USUL VE ESASLAR TEBLİĞ

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ KONYA BÜYÜKŞEHİR 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 1. TANIMLAR 1.1. Büyükşehir Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi dir. 1.2. İlçe Belediyesi: Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TARIM. Bu bölümde, Dünyanın değişik yerlerinde yapılan tarım uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

TARIM. Bu bölümde, Dünyanın değişik yerlerinde yapılan tarım uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaksınız. TARIM Geçim Kaynaklarımız Bu bölümde, Dünyanın değişik yerlerinde yapılan tarım uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaksınız. İnsanların kendi ihtiyaçlarını karşılamak veya para kazanmak amacıyla çeşitli

Detaylı