Ölçüm Yapan Personel: Adı Soyadı : Ünvanı : Ġmza : Yetkili Kuruluş: Adı : KaĢe :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ölçüm Yapan Personel: Adı Soyadı : Ünvanı : Ġmza : Yetkili Kuruluş: Adı : KaĢe :"

Transkript

1 Ġstasyon No : Ġstasyon Adı : Ġstasyon Adresi : Koordinatlar : ÖLÇÜM DEĞERLERİ FORMU Ek-1 Anten Sektör Antene Olan Uzaklık (m) Ölçülen Manyetik Alan ġiddeti (A/m) Ölçülen Elektrik Alan ġiddeti (V/m) Tek Bir Cihaz Ortamın Ġçin Toplamı Ölçülen Güç Yoğunluğu (W/m 2 ) Ölçüm Yapılan Saat Anten Tipi Anten Kazancı (dbi) Ölçüm Cihazı: Marka : Model : Seri No : Ölçüm Anteni: Tip : Seri No : Frekans Aralığı : Kalibrasyon Tarihi : Kalibrasyonun BitiĢ Tarihi : Ölçüm Yapan Personel: Adı Soyadı : Ünvanı : Ġmza : Yetkili Kuruluş: Adı : KaĢe : Ġmza : Ölçüm Tarihi :

2

3 EK-2 (ön yüz) SABİT ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZI MÜRACAAT DEĞERLENDİRME FORMU MEVCUT YENİ H T R H T R ĠġLETĠCĠ/ĠġLETMECĠNĠN ADI/ÜNVANI ġġrket ADI VE YAYIN LOGOSU AÇIKLAMALAR CĠHAZIN KURULU BULUNDUĞU AÇIK ADRES KOORDĠNAT SĠTE NO MARKA MODEL KULLANILAN FREKANS KATALOG ÇIKIġ GÜCÜ SEKTÖR1 SEKTÖR2 SEKTÖR3 SEKTÖR4 KULLANILAN MAKSĠMUM ÇIKIġ GÜCÜ ANTEN KAZANCI ANTEN SAYISI ANTEN TĠPĠ *ANTEN YAYIN PATERNĠ ANTENĠN YERDEN YÜKSEKLĠĞĠ YETKĠSĠZ ERĠġĠM (Balkon-Teras) BĠNA YÜZEYĠNDE YANSITICI LEVHA GÜVENLĠK MESAFESĠ *SAĞLIK KURULUġU BĠNASINA GÖRE *OKUL BAHÇE DUVARI SINIRINA GÖRE *GEREKÇE RAPORU *TELSĠZ KULLANIM ġemasi *ĠLGĠ BTK FORMLARI *KAPASĠTE RAPORU *ĠMZA SĠRKÜLERĠ *VERGĠ LEVHASI *ÇALIġANLARIN SĠGORTA BĠLDĠRGESĠ *TĠCARET SĠCĠL GAZETESĠ *SÖZLEġME FOTOKOPĠSĠ *ARAÇ RUHSAT FOTOKOPĠSĠ *ÖLÇEKLĠ YERLEġĠM KROKOSĠ *ANTEN MONTAJ YERĠ KROKOSĠ *TOPRAKLAMA SĠSTEMĠ PARATONER *SĠVĠL HAVACILIK TEDBĠRLERĠ *RTÜK ĠZĠN BELGESĠ ĠġLETMECĠ/ĠġLETĠCĠ: Tarih -KaĢe-Ġmza x KONTROL: (Ġlgili BTK Birimleri H:Hücresel sistem, T: Telsiz Sistemi, R: Radyo, TV Vericileri * Belge Olarak Gönderilecekler NOT: Formun doldurulmasında arka yüzdeki açıklamalar dikkate alınır.

4 EK-2(arka yüz) ĠġLETĠCĠ/ĠġLETMECĠNĠN AD/ÜNVANI ġġrket ADI VE YAYIN LOGOSU SABİT ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZI MÜRACAAT DEĞERLENDİRME FORMU Sabit telekomünikasyon cihazını iģleten huhuken iģletmeci/iģletici KiĢi veya KuruluĢun adı, ünvanı Radyo Televizyonun bağlı olduğu Ģirket adı ve yayın logosu CĠHAZIN KURULU BULUNDUĞU AÇIK ADRES Ġl, ilçe, semt, cadde, sokak, numara olarak açık adres KOORDĠNAT SĠTE NO MARKA MODEL KULLANILAN FREKANS MAKSĠMUM ÇIKIġ GÜCÜ KATALOG ÇIKIġ GÜCÜ ANTEN KAZANCI ANTEN SAYISI ANTEN TĠPĠ ANTEN YAYIN PATERNĠ ANTENĠN YERDEN YÜKSEKLĠĞĠ YETKĠSĠZ ERĠġĠM BĠNA YÜZEYĠNDE YANSITICI LEVHA GÜVENLĠK MESAFESĠ SAĞLIK KURULUġU BĠNASINA GÖRE OKUL BAHÇE DUVARI SINIRINA GÖRE GEREKÇE RAPORU TELSĠZ KULLANIM ġemasi ĠLGĠ BTK FORMLARI KAPASĠTE RAPORU ĠMZA SĠRKÜLERĠ VERGĠ LEVHASI ÇALIġANLARIN SĠGORTA BĠLDĠRGESĠ TĠCARET SĠCĠL GAZETESĠ SÖZLEġME FOTOKOPĠSĠ ARAÇ RUHSAT FOTOKOPĠSĠ ÖLÇEKLĠ YERLEġĠM KROKOSĠ ANTEN MONTAJ YERĠ KROKOSĠ TOPRAKLAMA SĠSTEMĠ PARATONER SĠVĠL HAVACILIK TEDBĠRLERĠ RTÜK'TEN ALINAN BELGE Sistemin bulunduğu yerin derece- dakika-saniye olarak koordinatı Baz istasyonu numaralandırılması Kullanılan cihazın markası Kullanılan cihazın modeli Kullanılan frekans her anten için ayrı ayrı belirtilecektir Örneğin,Telsiz sistemleri için: HF MHz, VHF 150 MHz, UHF 450 MHz. Örneğin,Hücresel Sistemler için: 425 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Radyo TV Sistemleri için: tahsisli frekanslar Katalog çıkıģ gücünden farklı, anten kayıpları hariç, ĠĢletici/ĠĢletmeci tarafından güvenlik mesafesi hesabı için cihazın teknik olarak maksimum kullanılacak çıkıģ gücü Cihazın kataloğunda belirtilen maksimum çıkıģ gücü Güvenlik mesafasi hesabında kullanılmak üzere anılan kazancı db olarak bildirilecektir. Aynı sisteme ait olsa bile kullanılan her anten ayrı ayrı değerlendirilecektir. Kullanılan antenin tipi: yagi, omni,parabolik, dipol vs. Anten paterni (yatay ve dikey olarak) ölçekli kroki üzerine iģlenmiģ olacaktır. Bina ve direk/kule her antenin aktif elemanının yerden yüksekliği. Yetkisiz kiģilerin eriģiminin engellenip engellenmediği. Boyutları anten boyutlarından küçük olmamak Ģartıyla metal yansıtıcı levha kullanılıp kullanılmadığı. Hesap edilmiģ ve ölçekli yerleģim krokisi üzerinde gösterilmiģ Güvenlik Mesafesinin uygunluğu kontrol edilecektir. Sağlık kuruluģu binası içinde oluģan toplam elektrik alan Ģiddeti 3 V/m'yi geçmeyecektir. Güvenlik mesafasi hesabında okul bahçesi sınırları dikkate alınacaktır. Sistemin ne amaçla kullanıldığına dair gerekçe (2 adet) Harita ve ölçekli bir kroki üzerinde iģaretlenmiģ telsiz sistemi Ģeması Ön yüzündeki imzalar tamamlanmıģ ilgili BTK Formu (2 adet) ġirketin çalıģanlarını ve iģ kapasitesini gösteren resmi belgeler Kamu Kurum/KuruluĢlar hariç ĠĢletici/ĠĢletmecilerin imzaya yetkili kiģilerin noter tastikli imza sirküleri bir defa göndermesi yeterlidir. Kamu Kurum/KuruluĢlar hariç ĠĢletici/ĠĢletmecinin Vergi Levhası. Resmi Kurum/KuruluĢlar hariç ÇalıĢanlara ait SSK bildirimleri. Resmi Kurum/KuruluĢlar hariç Ticaret Odalarından alınmıģ ticaret sicili. Resmi Kurum/KuruluĢlar hariç Yapılan iģlerin süresini gösteren sözleģmenin noter tasdikli bir örneği. Resmi Kurum/KuruluĢlar hariç Bir mahalde telekomünikasyon hizmetini geçici bir süre sunmak için kullanılam mobil verici, verici/alıcı cihazların bulunduğu aracın ruhsat fotokopisi Anten paterni güvenlik mesafesi, hastane ve okula olan mesafesi ve paratoner tesisi, üzerine iģlenmiģ ölçeki kroki (2 adet) Antenlerin eğimini, duvara, çatıya vs. Uzaklıkları, yansıtıcı levha boyutlarının yer aldığı montaj yeri krokisi Cihazın topraklaması mutlaka olmalıdır. Cihaz topraklaması paratoner topraklamasından ayrı olmalıdır. Sisteme ait bir paratoner veya yakın çevredeki bir paratoner tesisinin kapsama alanı içinde olmalıdır. Antenlerin monte edileceği yüksek kulelerde Sivil Havacılık kurallarına göre gerekli ıģıklandırma yapılmalıdır. RTÜK'ten alınan yayıncı kuruluģ lisans tipine iliģkin belge

5 EK-3 T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU GÜVENLİK SERTİFİKASI Sertifika No :BTK İşletici/işletmeci Adı : Sabit İstasyonun Adresi : Koordinatlar : Elektronik Haberleşme Sistemi : Antenin Yerden Yüksekliği (m) : Anten Kazancı (db) : Max Güç (W) : Sistemin Frekansı (MHz) : Güvenlik Mesafesi: (m) dir. Bu Güvenlik Sertifikası, yukarıda belirtilen sistemin 10/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa istinaden yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik e uygun bulunduğunu gösterir.././20 Onay Seri No:

6 EK-4 T.C. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU FREKANS BANDINDA ÇALIŞAN SABİT ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZLARININ ELEKTROMANYETİK ALAN ŞİDDETİ ÖLÇÜM YETKİ BELGESİ Belge No : Kullanıcı Kodu : Bölge Kodu : Ticaret Sicil No : Unvan : Adres : Telefon : Faks : Belge Geçerlilik Süresi : ONAY BU BELGE 10/11/2008 TARIHLI VE 5809 SAYILI ELEKTRONIK HABERLEŞME KANUNUNA ISTINADEN YAYIMLANAN ELEKTRONIK HABERLEŞME CIHAZLARINA GÜVENLIK SERTIFIKASI DÜZENLENMESINE İLIŞKIN YÖNETMELIK E İSTİNADEN DÜZENLENMİŞ OLUP; BELGE SAHİBİ T.C. HÜKÜMETİNİN ÇIKARDIĞI KANUNLARA, YÖNETMELİKLERE, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN YAYIMLADIĞI GENELGE VE TEBLİĞLERE UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. Seri No:

BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER

BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER BAZ İSTASYONLARI VE MEVCUT MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER AÇIKLAMA: Sektörde yasalara uygunluğun sağlanması, ilgili kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi, teknolojik gelişmelerin izlenmesi,

Detaylı

T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI

T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI T.C. HATAY VALĠLĠĞĠ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESĠ BĠTKĠSEL ÜRETĠM VE BĠTKĠ SAĞLIĞI

Detaylı

AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI AFYONKARAHĠSAR GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMETĠN ADI ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 ÇALIġMA ĠZNĠ VE GIDA SĠCĠLĠ 2- Meslek Odası Kayıt Belgesi 3-

Detaylı

Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ġle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ġle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği Sağlık Bakanlığından: 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26369 Ambulanslar Ve Acil Sağlık Araçları Ġle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK ĠN EK-1 VE EK-2 SĠNDE YER ALMAYAN TESĠSLER ĠÇĠN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ SEVĠYESĠ 1 1) Tesis/işletmenin ticari unvanı, 2) Tesis/işletmenin

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI YETERLĠK YÖNETMELĠĞĠ

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI YETERLĠK YÖNETMELĠĞĠ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI YETERLĠK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme

Detaylı

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURUSU REHBERİ 5 Ağustos 2011 Onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunun ön incelemesi için Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirine yapılacak başvuruya ilişkin temel bilgiler,

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane açma işlemleri 2 Diyaliz Merkezi açma işlemleri 2-İtfaiye Belgesi 3-Deprem Belgesi 4-Tıbbi Atık Raporu 5-Müşterek Teknik Rapor 6-Uzman Dal Raporu 7-Yapı Kullanma İzin

Detaylı

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Merkez Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1 ADI Tesislere (Tersane Tekne İmal Yeri, Çekek Yeri) İşletme İzni Verme BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER a)tüzel kişiler için bu Yönetmelik kapsamında faaliyet konusunu

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari unvanı

Detaylı

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SI RA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ġmar Durumunun

Detaylı

Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G.

Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G. Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G.) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yüksek yoğunluklu

Detaylı

YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ VE TASDĠKTEN DOĞAN SORUMLULUKLARI

YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ VE TASDĠKTEN DOĞAN SORUMLULUKLARI YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLERĠN DĠĞER TASDĠK ĠġLERĠ VE TASDĠKTEN DOĞAN SORUMLULUKLARI Ġstanbul Yeminli Mali MüĢavirler Odası Yeminli Mali MüĢavirlerin Diğer Tasdik ĠĢleri Komisyonu BaĢkan Raportör Üyeler : Muhlis

Detaylı

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR

ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMET STANDARTLARI TABLOSUDUR SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) Yer

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete:25.09. 2002 Tarih ve 24887 Sayı Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI S. HİZMETİN ADI 1 Encümen Kararı 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-3071 sayılı dilekçe kanununun şekil şartlarını taşımak kaydıyla personel ve yazı işleri şube

Detaylı

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (2015) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI (205) Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Mayıs 205 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28084

Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28084 Resmi Gazete Tarihi: 14.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28084 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENİZ VE HAVA BANDI TELSİZHABERLEŞME SİSTEM VEYA CİHAZLARI İLE SEYRÜSEFER CİHAZLARINA KURMA VE KULLANIM İZNİ VERİLMESİ,

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama Usul Ve

HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama Usul Ve HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Nisan 2013 SALI Sayı : 28613 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4541 Kocaeli İli,

Detaylı

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TERSANELER VE KIYI YAPILARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 3- Tahsis

Detaylı

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK 17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

14 Şubat 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28204 YÖNETMELİK

14 Şubat 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28204 YÖNETMELİK 14 Şubat 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28204 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TAKOGRAF CĠHAZLARI SERVĠS HĠZMETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 14.10.1999 tarih ve 23846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 27.02.2001 - Sayı : 24331 (Değişiklik)

Detaylı

ORGANİK TARIM BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU

ORGANİK TARIM BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Sayın Yetkili, ORGANİK TARIM BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Organik Tarım kapsamında projenize uygun Fiyat Teklifini hazırlayabilmemiz için lütfen bu formu eksizsiz doldurup, imzalayarak ve gerekli dokümanları

Detaylı