ÇAMUR FİLTRASYONU SLUDGE FILTRATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇAMUR FİLTRASYONU SLUDGE FILTRATION"

Transkript

1 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ ÇAMUR FİLTRASYONU Hande Yükseler 1, Özge Yılmaz 2, Ülkü Yetiş 3, İsmail Tosun 4 (1) Arş. Gör., Çevre Mühendisi, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, (2) Çevre Mühendisi, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, (3) Prof. Dr., Öğretim Görevlisi, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, (4) Prof. Dr., Öğretim Görevlisi, ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü, ÖZET Su ve atıksu arıtma tesislerinde uygulanan çeşitli biyolojik ve kimyasal prosesler sonucunda oluşan ve içinde yüksek oranda su ile birlikte, çeşitli kirleticiler bulunduran çamurların, çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Çamurların susuzlaştırılması amacıyla kullanılan yöntemlerin en başında vakum veya basınç filtrasyonu gelmektedir. Çamurların filtre edilebilir ya da susuzlaştırılabilirliğini ölçmek için; özgün kek direnci, kılcal emme süresi ve belirli miktarda süzüntü elde edilmesi için gerekli süre gibi parametreler kullanılmaktadır. Temelde hemen hemen aynı olan bu üç parametreden özgün kek direnci, çamurdaki katı tanecik konsantrasyonuna bağımlı olmaması sebebiyle tercih edilmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Özgün kek direncinin belirlenmesinde; çamur örneği bir süzme ortamı ya da malzemesi üzerinden süzülmekte ve zamana karşı elde edilen süzüntü hacmi verisi, parabolik filtrasyon denkleminin doğrusallaştırılmış haline oturtulmaktadır. Bu çalışmada, Ankara Sincan Evsel Atıksu Arıtma Tesisi aktif çamur ünitesi geri dönüşüm hattından alınan aktif çamur örneği ile bir dizi vakum filtrasyon testi yapılmıştır. Deneylerde, Buchner hunisi kullanılmış ve zamana karşı süzüntü suyu hacmi izlenmiştir. Aynı çamur için, değişik çapta ve gözeneklilikteki filtre kağıtları kullanılarak gerçekleştirilen testler sonucunda; parabolik filtrasyon denkleminin aynı çamur için farklı özgün kek direnci değerleri verebileceğinin göstermiştir. Bu sonuçlar, özgün kek direncinin aktif çamur filtrasyonunu doğru karakterize eden bir parametre olmadığını açıkça göstermiştir. Anahtar Kelimeler: çamur filtrasyonu, özgün kek direnci, süzme ortamı direnci, parabolik filtrasyon denklemi, aktif çamur ABSTRACT SLUDGE FILTRATION Process sludges resulting from various biological and chemical processes in water and wastewater treatment plants contain water and certain amounts of organic and/or chemical materials and pollutants and has to treated so as to give minimum impact to the environment upon their disposal. Filtration (vacuum or pressure) is one of the most commonly used methods to separate the water and organic and/or chemical materials within the sludge. To assess the filterability or dewaterability of sludges, parameters like specific cake resistance, capillary suction time and Buchner funnel filtration time is used. Although basically the three parameters are the same; specific cake resistance is preferred in sludge characterization since it

2 does not depend on solid concentration. In order to evaluate specific cake resistance, the sludge sample is filtered through a filter paper or a cloth and the volume of filtrate collected with time is inserted into the linearized form of the parabolic filtration equation. In this study, vacuum filtration tests with activated sludge taken from the recycle line of activated sludge unit of Ankara Sincan Municipal Wastewater Treatment Plant are performed. In the experiments, Buchner funnel apparatus is used and the filtrate volume collected with time is monitored. Experiments revealed that changing the diameter and the type of the filter paper yields different specific cake resistance values from the parabolic filtration equation for the same sludge. These results undoubtfully show that specific cake resistance is not a correct parameter to characterize filtration of activated sludge. Keywords: sludge filtration, specific cake resistance, filter medium resistance, parabolic filtration equation, activated sludge GİRİŞ Atıksu arıtma tesislerinde biyolojik arıtım prosesleri sonucunda ortaya çıkan biyolojik çamur çok miktarda su ve çeşitli kirletici unsurlar içermekte ve nihai bertarafı öncesinde, su içeriğinin mümkün olduğunca azaltılması gerekmektedir. Yoğunlaştırma sonrası su içeriği hala yüksek olan çamurun, susuzlaştırılması gerekmektedir. Bu amaçla, çamur susuzlaştırılması ana başlığı altındaki; vakum ya da basınç filtrasyonu, santrifüjleme, kurutma yatakları gibi teknikler uygulanmaktadır. Bu tekniklerin en başında, vakum filtrasyonu gelmektedir. Evsel atıksuların arıtımıyla oluşan biyolojik çamur içindeki katı madde yüzdesini, vakum filtrasyonu ile tipik olarak %5-1 dan %25-3 a kadar arttırmak mümkün olmaktadır. Ancak; genel olarak vakum filtrasyonu işleminin verimi, susuzlaştırılan çamurun özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Çamurun; selüloz içeriği, ph sı, taneciklerin elektriksel yükü, organik madde içeriği, bağlı su miktarı, katı tanecik konsantrasyonu, katı taneciklerin mekanik mukavemeti vb. pekçok parametre, çamurun susuzlaştırılabilirliğini etkilemektedir (Lo ve diğerleri, 21). Çok sayıda değişkenin etkilediği susuzlaştıralabilirlik, yaygın olarak; belirli miktarda süzüntü elde edebilmek için gereken süre, kılcal emme süresi (CST) ve özgün kek direnci parametreleri ile karakterize edilmektedir. Her üç parametre de temelde aynı olmakla birlikte; özgün kek direnci, çamurdaki katı tanecik konsantrasyonuna bağımlı olmaması nedeniyle çamur karakterizasyonu için tercih edilmektedir (Gale, 1967; Kavanagh, 198; Christensen ve Dick, 1985a, 1985b). Özgün kek direnci, "Buchner" hunisi kullanılarak yapılan deney sonuçlarının, parabolik filtrasyon denklemi ile değerlendirilmesiyle elde edilmektedir. Özgün kek direnci, filtrasyon literatüründe ilk defa Ruth (1933) tarafından tanımlanmıştır. Bu tanımın aktif çamur filtrasyonuna uygulanması ise, ilk olarak Coackley ve Jones (1956) tarafından gerçekleştirilmiştir. PARABOLİK FİLTRASYON DENKLEMİ: ÇIKARIMI VE VARSAYIMLAR Filtrasyon literatüründe özgün kek direnci kavramı ilk defa Ruth (1933) tarafından ortaya atılmıştır. Ruth, Ohm Kanunu (Akım = Voltaj / Direnç) ile filtrasyon arasında benzerlik kurarak, süzüntü akış hızına karşı gösterilen direncin kek ve süzme ortamı dirençlerinin toplamına eşit olduğunu varsaymıştır. Parabolik filtrasyon denklemi ise Ohm Kanunu ile kütle denkliğinin birlikte düşünülmesi sonucu elde edilmiştir: t V µ c α µ Rm V + 2A P AP = 2 (1) burada; 412

3 t = zaman (sn) V = süzüntü hacmi (ml) µ = süzüntü viskozitesi (N.s/m 2 ) w = aktif çamur MLSS konsantrasyonu (mg/l) A = süzmede etkin alan (m 2 ) P = uygulanan vakum (Pa) R = özgün kek direnci (m/kg) R f = süzme ortamı direnci (1/m) veya kısaca, t V bv + a = (2) yazılabilmektedir. Buradaki a ve b terimleri şu şekilde tanımlanmaktadır: a µ Rm AP = (3) µ c α = 2A P b 2 Denklem 2 den de görüleceği gibi, t/v'nin V'ye karşılık çizilmesiyle elde edilecek doğrunun eğimi b'ye, doğrunun t/v eksenini kestiği nokta ise a'ya eşittir (Şekil 1). Çizilen doğrudan b değerinin elde edilmesiyle özgün kek direnci, 2 2A bp α = µ C (5) olarak hesaplanır. Aktif çamur için özgün kek direnci değeri, genellikle 1 13 ile 1 14 m/kg arasında olarak rapor edilmektedir (Tchobanoglous, 1979). (4) Şekil 1. Parabolik filtrasyon denkleminden a ve b parametrelerinin bulunması. 413

4 Aktif çamurun susuzlaştırılabilirliğine ilişkin olarak, parabolik filtrasyon denklemi uygulanıp, özgün kek direnci hesaplanırken süzme ortamı direnci genellikle ihmal edilmektedir. Oysa; başta aktif çamur olmak üzere çeşitli çamurların susuzlaştırılması ya da filtrasyonu için, t/v nin V ye karşı çizilmesiyle her zaman doğru elde edilememekte veya doğru elde edilse bile doğrunun t/v eksenini kestiği nokta negatif olmaktadır (Tosun ve diğerleri, 1993). Kesenin negatif olması, süzme ortamı direncinin negatif olması demektir ki, bu da olanaksızdır. Dolayısıyla, parabolik filtrasyon denklemi uygulanabilir olmamaktadır. Çeşitli araştırmacılar, parabolik filtrasyon denklemine alternatif başka pekçok filtrasyon modeli geliştirmişlerse de; çevre mühendisliği uygulamalarında, parabolik filtrasyon denklemi ya da özgün kek direnci çok yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir. Parabolik filtrasyon denkleminin bu zayıflığı, çeşitli varsayımlara dayanmaktadır (Tien ve diğerleri, 21; Lee ve Wang, 2). Bunlar; katı taneciklerin hızının ihmal edilebilir olması, sıvı akış hızının Darcy Kanunu ile tarif edilebileceği, çamur keki özelliklerinin (boşluluk ve geçirgenlik) sadece basınç gerilmesine bağlı olması, süspansiyon-kek interfazının hareketli oluşunun ihmal edilebilir olması ve katı tanecikler arasında noktasal etkileşimin bulunmasıdır. Ancak, yapılan bu varsayımlar aktif çamur filtrasyonu için geçerli görünmemektedir. Şöyle ki: taneciklerin hareketli olmadığı koşulda çamurda sıkışma söz konusu olamaz, aktif çamuru oluşturan katı tanecikler için noktasal etkileşim mümkün olamaz. Bu varsayımlar; aktif çamur gibi karmaşık bir yapıya sahip, susuzlaştırılmaya karşı yüksek bir direnç gösteren ve bünyesinde büyük miktarlarda taneciklere bağlı su içeriği bulunduran bir yapı için geçerli olamaz (Lee ve Wang, 2). Bu sebeple, parabolik filtrasyon denkleminin aktif çamur susuzlaştırmasını doğru bir şekilde yansıtabilmesi için dayandığı varsayımlar gözden geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bu çalışmanın amacı, aktif çamur filtrasyonu için parabolik filtrasyon denkleminin uygulanabilirliğinin sorgulanması ve yukarıda işaret edilen tartışmalı hususun araştırılmasıdır. Aynı aktif çamur örneği için; farklı süzme ortamı boyutu, farklı süzme ortamı gözenek büyüklüğü ve farklı süzme basıncı değerleri için filtrasyon testleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen verilerin parabolik filtrasyon denklemine uygunluğu araştırılmıştır. YÖNTEM Malzemeler Deneyler sırasında kullanılan 1 g/l katı madde derişimli aktif çamur, bir seferde, Ankara Sincan Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Aktif Çamur Ünitesi geri dönüşüm hattından alınmıştır. Süzme ortamı olarak Whatman 4, 41 ve 42 numaralı filtre kağıtları kullanılmıştır. Filtre kağıtlarının gözenek boyutları Tablo 1 de verilmiştir. Süzme ortamı alan büyüklüğünün ya da çapının etkisini gözlemleyebilmek için, 47 mm ve 9 mm çaplarında filtre kağıtları kullanılmıştır. Tablo 1. Süzme Ortamı Özellikleri Süzme Ortamı Gözenek Boyutu (µm) Whatman 4 8 Whatman Whatman

5 Deneysel Metodlar Aktif çamur filtrasyonu, laboratuar koşullarında Buchner hunisi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve bilinen hacimli çamur örneği süzülerek, toplanan süzüntü hacmi zaman karşı izlenmiştir. Kullanılan düzenek Şekil 2 de verilmiştir. Şekil 2. Vakum Filtrasyon Düzeneği Süzme ortamı çapının çamur filtrasyonuna etkisini gözlemleyebilmek için yapılan deneylerde, karşılaştırılabilir sonuçlara ulaşabilmek için birim alana düşen katı madde miktarı sabit tutulacak şekilde çamur hacmi filtrasyona tabi tutulmuştur. Bu durumda, 47 mm lik süzme ünitesi kullanıldığında süzmede etkin çap 4 mm olduğu için 5 ml çamur numunesi alınırken, 9 mm lik süzme ünitesi kullanıldığında 253 ml çamur süzülmüştür. BULGULAR VE TARTIŞMA Süzme Ortamı Çapının Etkisi Aktif çamur filtrasyonuna süzme ortamı çapının etkisini gözlemleyebilmek için aynı gözenek büyüklüğüne sahip süzme kağıdı ve aynı basınç altında iki farklı çapta (47mm ve 9mm) süzme ortamı kullanılarak deneyler yapılmıştır. Deney I ve II de Whatman 4 numaralı süzme ortamı kullanılırken, Deney III ve IV te ise Whatman 42 numaralı süzme ortamı kullanılarak 47 mm ve 9 mm lik süzme ortamları karşılaştırılmıştır. Deney koşulları Tablo 2 de, elde edilen sonuçların parabolik filtrasyon denklemine uygulanması ile hesaplanan özgün kek direnci ve süzme ortamı direnci değerleri de Tablo 3 te verilmektedir. Tablo 3 den net olarak görülebileceği gibi, aynı çamur için farklı süzme ortamı kullanımı, farklı özgün kek direnci değerlerine götürmektedir. Her iki çapta süzme ortamı için aynı özgün kek direnci beklenirken, farklı değerler elde edilmesi süzme ortamı ya da süzme ortamı büyüklüğünün önemli bir işletme değişkeni olduğunu işaret etmektedir. Fiziksel olarak açıklanamayan negatif süzme ortamı dirençleri de, parabolik filtrasyon denkliğinin tartışılabilirliğini açıkça göstermektedir. 415

6 Tablo 2. Deney Koşulları Süzme Ortamı Çapının Etkisi Değişken Deney No I II III IV Süzme Ortamı Tipi Whatman 4 Whatman 4 Whatman 42 Whatman 42 Süzme Ortamı Çapı 47 mm 9 mm 47 mm 9 mm Uygulanan Vakum 22 in-hg 22 in-hg 22 in-hg 22 in-hg Çamur hacmi 5 ml 253 ml 5 ml 253 ml y = 13,827x - 53,11 R 2 =, Şekil 3. t/v ye karşılık V grafiği (Deney I) y =,2126x - 1,82 R 2 =, Şekil 4. t/v ye karşılık V grafiği (Deney II) 416

7 y = 4,5134x - 1,485 R 2 =, Şekil 5. t/v ye karşılık V grafiği (Deney III) 8 y =,2519x + 8, R 2 =, Şekil 6. t/v ye karşılık V grafiği (Deney IV) Tablo 3. Hesaplanan R ve R f Değerleri Süzme Ortamı Çapı Etkisi Deney No I II III IV Süzme Ortamı Tipi/ Çapı Whatman 4 47 mm Whatman 4 9 mm Whatman mm Whatman 42 9 mm R (m/kg) R f (1/m) 2.85* * * * * * * *1 12 Süzme Ortamı Gözenek Büyüklüğünün Etkisi Aktif çamur filtrasyonuna süzme ortamı gözenek büyüklüğünün etkisini gözlemleyebilmek için aynı çapta süzme kağıdı ve aynı basınç altında üç farklı gözenek büyüklüğünde (Whatman 4, 41 ve 42) süzme ortamı kullanılarak deneyler yapılmıştır. 417

8 Deney V ve VI da, 47 mm çapında süzme ortamında aynı vakum altında Whatman 4 ve 41 numaralı filtre kağıtları karşılaştırılırken, Deney VII ve VIII de 9 mm çapında süzme ortamında aynı vakum altında Whatman 4 ve 42 numaralı filtre kağıtları karşılaştırılmıştır. Deney koşulları, Tablo 4 te; hesaplanan özgün kek ve süzme ortamı dirençleri ise Tablo 5 de sunulmaktadır. Çapı 47 mm lik ortamda Whatman 4 ile süzülen aktif çamur, Whatman 41 ile süzülenden neredeyse 7 kat yüksek özgün kek direncine sahipken, 9 mm lik ortamdaki deney sonuçlarındaki özgün kek direnci değerleri farkı daha düşük gerçekleşmiştir. Çapı 47 mm lik ortam için negatif süzme ortamı dirençleri bulunurken, 9 mm lik ortam için Whatman 4 numaralı süzme ortamıyla yapılan filtrasyonda negatif, Whatman 42 ile yapılan deneyde ise pozitif süzme ortamı direnci bulunmuştur. Bu da parabolik filtrasyon denkleminin aktif çamur susuzlaştırılmasındaki tutarsızlığını açıkça göstermektedir. Tablo 4. Deney Koşulları - Süzme Ortamı Gözenek Büyüklüğünün Etkisi V VI VII VIII Süzme Ortamı Tipi Whatman 4 Whatman 41 Whatman 4 Whatman 42 Süzme Ortamı Çapı 47 mm 47 mm 9 mm 9 mm Uygulanan Vakum 15 in-hg 15 in-hg 22 in-hg 22 in-hg Çamur hacmi 5 ml 5 ml 253 ml 253 ml y = 5,5753x - 4,8234 R 2 =, Şekil 7. t/v ye karşılık V grafiği (Deney V) 418

9 y = 1,2183x - 7,783 R 2 =, Şekil 8. t/v ye karşılık V grafiği (Deney VI) y =,2126x - 1,82 R 2 =, Şekil 9. t/v ye karşılık V grafiği (Deney VII) y =,2519x + 8,3488 R 2 =, Şekil 1. t/v ye karşılık V grafiği (Deney VIII) 419

10 Tablo 5. Hesaplanan R ve R f Değerleri Süzme Ortamı Gözenek Büyüklüğünün Etkisi Deney No Süzme Ortamı R (m/kg) R f (1/m) V Whatman 4 47 mm 7.83* *1 11 VI Whatman mm 1.71* *1 11 VII Whatman 4 9 mm 1.123* *1 11 VIII Whatman 42 9 mm 1.33* *1 12 Filtrasyon Basıncının Etkisi Aktif çamur filtrasyonuna uygulanan vakumun büyüklüğünün etkisini gözlemleyebilmek için aynı çapta ve gözenek büyüklüğünde süzme kağıdı kullanılarak deneyler yapılmıştır. Deney IX ve X da, 47 mm çapında süzme ortamında sırasıyla 22 in-hg lik ve 15 in-hg lik vakum basıncı altında Whatman 4 numaralı süzme ortamı kullanılarak süzme işlemi gerçekleştirilmiştir. Deney koşulları Tablo 6 da, sonuçları, özgün kek direnci ve süzme ortamı direnci değerleri de Tablo 7 de verilmiştir. Bu deneyler sonucunda, Tablo 7 de sunulduğu üzere, düşük basınçta yapılan vakum filtrasyon deneylerinde daha düşük özgün kek direnci değeri elde edilmiştir. Öte yandan, her iki basınçta da negatif süzme ortamı dirençleri elde edilmiştir. Tablo 6. Deney Koşulları - Filtrasyon Basıncının Etkisi IX X Süzme Ortamı Tipi Whatman 4 Whatman 4 Süzme Ortamı Çapı 47 mm 47 mm Uygulanan Vakum 22 in-hg 15 in-hg Çamur hacmi 5 ml 5 ml y = 13,827x - 53,11 R 2 =, Şekil 11. t/v ye karşılık V grafiği (Deney IX) 42

11 y = 5,5753x - 4,8234 R 2 =, Şekil 12. t/v ye karşılık V grafiği (Deney X) Tablo 7: Hesaplanan R ve R f Değerleri - Filtrasyon Basıncının Etkisi Deney No Süzme Ortamı R (m/kg) R f (1/m) IX Whatman 4-47mm 22in-Hg 7.83* *1 11 X Whatman 4-47mm 15 in-hg 1.71* *1 11 TARTIŞMA Özgün kek direnci, bir çamurun ne boyutta susuzlaştırılabilir ya da filtre edilebilir olduğunu gösteren ve özellikle aktif çamur filtrasyonunda sıkça kullanılan bir parametredir. Aktif çamur için tipik özgün kek direnci değerleri literatürde verilmektedir (Tchobanoglous, 1979). Ancak bu değerler, çamurun biyolojik ve kimyasal özellikleri ile özgün kek direncinin ölçümü sırasındaki işletim koşulları göz önünde bulundurulmadan, sabit bir parametre gibi verilmektedir. Oysa, aynı çamur için farklı koşullarda yapılan süzme testleri, farklı özgün kek direnci değerleri vermiştir. Bu, özgün kek direncinin aslında literatürde verildiği gibi sabit bir değer olmadığını, süzme ortamı ve işletim koşulları ile değişebileceğini açıkça göstermiştir. Bu durum, bütünüyle, çamur susuzlaştırılmasında kullanılan parabolik filtrasyon denkleminin aktif çamur filtrasyonunu doğru bir şekilde karakterize edemediğini işaret etmektedir. Nitekim, bazı çalışmalarda süzme ortamı direnci değerleri sabit kabul edilirken, bir diğer kısmında süzme ortamı direnci ihmal edilmektedir (Tien, 22). Ancak, bu çalışmanın sonuçları, bu parametrenin ihmal edilemeyecek kadar büyük olduğunu açıkça göstermektedir (Tablo 3-7). Bunun yanı sıra, fiziksel olarak açıklanması mümkün olmayan negatif süzme ortamı direnci değerlerinin elde edilmiş olması, parabolik filtrasyon denkliğinin geçersizliğini ayrıca işaret etmektedir. Bu nedenle, çamur filtrasyonunu tanımlayacak yeni bir model geliştirilmesi gerekmektedir. Literatürde mevcut çalışmalar, genellikle kaolin ve kalsiyum karbonat gibi konvensiyonel parçacık sistemlerine yönelik olduğundan ve susuzlaştırılabilirliği karakterize edebilen özgün kek direnci benzeri bir değişken içermediğinden, çevre mühendisliği uygulamalarında kullanılamamaktadır. Bu çalışmanın devamında, aktif çamur filtrasyonunu tanımlayacak, bu hedefe yönelik yeni bir filtrasyon modeli geliştirilmesi hedeflenmektedir. 421

12 TEŞEKKÜR Bu çalışma, ODTÜ tarafından BAP No lu Biyolojik ve Kimyasal Çamur Filtrasyonu başlıklı proje kapsamında desteklenmektedir. KAYNAKLAR Christensen, G. L., Dick, R. A. (1985a), Specific Resistance Measurements: Non-parabolic Data, Journal of Environmental Engineering, ASCE, 111: Christensen, G. L., Dick, R. A. (1985b), Specific Resistance Measurements: Methods and Procedures, Journal of Environmental Engineering, ASCE, 111: Coackley, P., Jones, B. R. S. (1956), Vacuum Sludge Filtration I. Interpretation of Results by the Concept of Specific Resistance, Sewage and Industrial Wastes, 28:963. Gale, R. S. (1967), Filtration Theory with Special Reference to Sewage Sludges, Water Pollution Control, 66: Kavanagh, B. V. (198), The Dewatering of Activated Sludge: Measurement of Specific Resistance to Filtration and Capillary Suction Time, Water Pollution Control, 79: Lee, D. J., Wang, C. H. (2), Theories of Cake Filtration and Consolidation and Implications to Sludge Dewatering, Water Research, 34/1:1-2. Lo, I. M. C., Lai, K. C. K., Chen, G. H. (21), Salinity Effect on Mechanical Dewatering of Sludge with and without Chemical Coditioning, Environmental Science and Technology, 35: Ruth, B. F. (1933), Studies in Filtration II-Fundamental Axiom of Constant Pressure Filtration, Ind. Eng. Chem., 25: Tchobanoglous, G. (1979), Wastewater Engineering: Treatment, Disposal, Reuse, 2nd Ed., McGraw-Hill, New York. Tien, C. (22), Cake Filtration Research-A Personal View, Powder Technology, 127:1-8. Tien, C., Teoh, S. K., Tan, R. B. H. (21), Cake Filtration Analysis-The Effect of the Relationship Between the Pore Liquid Pressure and the Cake Compressive Stress, Chemical Engineering Science, 56: Tosun, İ., Yetiş, Ü., Willis, M. S., Chase, G. C. (1993), Specific Cake Resistance: Myth or Reality, Water Science and Technology, 28/1:

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031 Konya e-mail: tertugrul@selcuk.edu.tr, aberktay@selcuk.edu.tr EVSEL VE ENDÜSTRĐYEL ATIKSU ARITMA TESĐSLERĐNDE OLUŞAN ÇAMURLARIN ÇÖKELME ÖZELLĐKLERĐ VE SUSUZLAŞTIRILMASI Hatice SĐYASAL, Ali BERKTAY, Tuba ERTUĞRUL Selçuk Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü, Kampus, 42031

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M.

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. Adalet YILDIZ d,* a Namık Kemal Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çorlu/Tekirdağ,

Detaylı

PORTAKAL KABUĞU-ASİDİK SU KARIŞIMININ FİLTRASYONUNDA BUĞDAY KEPEĞİNİN SÜZME YARDIMCI MADDESİ OLARAK KULLANILMASI

PORTAKAL KABUĞU-ASİDİK SU KARIŞIMININ FİLTRASYONUNDA BUĞDAY KEPEĞİNİN SÜZME YARDIMCI MADDESİ OLARAK KULLANILMASI PORTAKAL KABUĞU-ASİDİK SU KARIŞIMININ FİLTRASYONUNDA BUĞDAY KEPEĞİNİN SÜZME YARDIMCI MADDESİ OLARAK KULLANILMASI Tuba YETİŞİR, Güneş ÖZSOY, Nurhan ARSLAN Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ TEKSTİL VE METAL SANAYİ ARITMA ÇAMURLARININ SUSUZLAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ Canan BAKKAL a, Hacer Elif ÖZÇELİK b, Dilek CANTÜRK c, Erdal KARADURMUŞ d a Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

ELEKTROFİLTRE TASARIMINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

ELEKTROFİLTRE TASARIMINDA YENİ BİR YAKLAŞIM ELEKTROFİLTRE TASARIMINDA YENİ BİR YAKLAŞIM A NEW APPROACH IN BATCH ELECTROFILTER DESIGN Anahtar Sözcükler Elektrofiltre, Atık Su Osman ŞAN W Çetin HOSTEN ( ) ÖZET Yeni tasarımlı elektrofiltrede tanelerin

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, *

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 99-17 (29) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Engin GÜRTEKİN

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

http://dx.doi.org/10.7240/ MJS.2014266162 Sünger Filtre İle Çamur Yoğunlaştırmada Ozonun Etkisi ve Maliyet Analizi

http://dx.doi.org/10.7240/ MJS.2014266162 Sünger Filtre İle Çamur Yoğunlaştırmada Ozonun Etkisi ve Maliyet Analizi Fen Bilimleri Dergisi, 26(1) (2014) 13-20. Marmara Üniversitesi http://dx.doi.org/10.7240/ MJS.2014266162 Sünger Filtre İle Çamur Yoğunlaştırmada Ozonun Etkisi ve Maliyet Analizi Orhan GÖKYAY 1*, Samet

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Doç. Dr. Eyüp DEBİK 09 Aralık 2013 1 Arıtma Çamuru Nedir? Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurları, uygulanan arıtma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Neslihan Yazıcı SEMERCİ. Doğum Tarihi : 12.08.1975. Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul. Tel : 0 216 348 02 92/292. Fax : 0 216 348 13 69

ÖZGEÇMİŞ. : Neslihan Yazıcı SEMERCİ. Doğum Tarihi : 12.08.1975. Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul. Tel : 0 216 348 02 92/292. Fax : 0 216 348 13 69 ÖZGEÇMİŞ Isim Soyadı : Neslihan Yazıcı SEMERCİ Doğum Tarihi : 12.08.1975 Adres : Bölümü, Kuyubaşı-İstanbul Tel : 0 216 348 02 92/292 Fax : 0 216 348 13 69 E-mail : neslihan.semerci@marmara.edu.tr EĞİTİM

Detaylı

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Samuel BUNANI a, Eren YÖRÜKOĞLU a, Gökhan SERT b, Ümran YÜKSEL a, Mithat YÜKSEL c, Nalan

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(1) 2005 Available online at

Electronic Letters on Science & Engineering 1(1) 2005 Available online at Electronic Letters on Science & Engineering 1(1) 2005 Available online at www.e-lse.org Estimation of Bod-Cod-Ss Parameters in Textile Wastewater by using Artificial Neural Network Yasemin DAMAR 1 Sakarya

Detaylı

Sünger filtre ile çamur yoğunlaştırma

Sünger filtre ile çamur yoğunlaştırma itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:1, 85-93 Mayıs 2010 Sünger filtre ile çamur yoğunlaştırma Orhan GÖKYAY 1*, Ayşen ERDİNÇLER 2 1 Çevre Mühendisliği Bölümü, Marmara Üniversitesi, 34724,

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.24, s.1, 2009 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.24, n.1, 2009 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ BİYOLOJİK ARITIMI Engin GÜRTEKİN Fırat Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI

TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI TEKĠRDAĞ ĠLĠ ARITMA ÇAMURLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġTAYI Termal SusuzlaĢtırma Proseslerinde Enerji Minimizasyonu SusuzlaĢtırılmıĢ Çamurların Alkaline Disentegrasyonu Yrd. Doç. Dr. Tolga TUNÇAL Namık

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ

AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye AISI 303 OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİKLERİN İŞLENMESİNDE KESME HIZI VE İLERLEMENİN TALAŞ BİÇİMİNE ETKİSİ THE EFFECT

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 1 sh. 1-9 Ocak 2002 KOT BOYAMA TEKSTİL ATIKSUYUNDA KALICI KOİ'NİN BELİRLENMESİ ÖZET/ABSTRACT (DETERMINATION OF THE INERT COD FOR THE JEANS

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI DERS AŞAMASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI EK: 1/8 ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI / Yüksek Lisans Programı I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR Kodu Dersin Adı Türü

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1

İnegöl OSB Müdürlüğü Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve Kojenerasyon Tesisleri 6/3/2016 1 Atıksu Arıtma, Çamur Kurutma ve 6/3/2016 1 İnegöl İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi Kurulması; Yüksek Planlama Kurulunun 19.12.1973 tarihli raporu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 19.11.1973 tarihli

Detaylı

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ

YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ YEMEK ATIKLARINDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ A. Pınar TÜZÜM DEMİR 1, S. Ferda MUTLU 1 Ege Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100, Bornova, İzmir pinar.demir@ege.edu.tr Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

Curriculum Vitae. Department of Environmental Engineering. Papers published in international journals indexed in SCI:

Curriculum Vitae. Department of Environmental Engineering. Papers published in international journals indexed in SCI: Curriculum Vitae Full Name: Date & Place of Birth: Oktay ÖZKAN 1970 Kayseri Office Contact: 32801 Academic Title & Department: Department of Environmental Engineering Academic Qualifications: Academic

Detaylı

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Toprak Kirliliğinin Kontrolu ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamaları İçin Personel Eğitim Semineri 20-24 Haziran 2011 & 27 Haziran 1 Temmuz 2011 Kirlenmiş Saha Temizleme ve

Detaylı

HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant

HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant HURMA (ANTALYA) ATIKSU ARITMA TESİSİNİN PERFORMANSININ MODELLENMESİ * Modelling Performance Of Hurma Waste Water Treatment Plant Oya ÖZEL Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çağatayhan B.ERSÜ Çevre Mühendisliği

Detaylı

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU

ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU ARITMA ÇAMURUNDAN BİYOGAZ ÜRETİMİ VE ENERJİ TASURRUFU Doç.Dr. K.Süleyman YİĞİT*, Mustafa GÜNDÜZ**, Gülay ŞERİT** Yrd.Doç.Dr. Mustafa YEĞİN*, Muhammet SARAÇ** İlhan BAYRAM***, Ünal BOSTAN***, Hakan PİR**

Detaylı

ULEKSİTİN SO 2 İLE DOYURULMUŞ SULARDA ÇÖZÜNMESİNDEN ELDE EDİLEN SÜSPANSİYONLARIN ÇAPRAZ-AKIŞ MİKROFİLİTRASYONU

ULEKSİTİN SO 2 İLE DOYURULMUŞ SULARDA ÇÖZÜNMESİNDEN ELDE EDİLEN SÜSPANSİYONLARIN ÇAPRAZ-AKIŞ MİKROFİLİTRASYONU Fen Bilimleri Dergisi Sayı: 12 2011 10 ULEKSİTİN SO 2 İLE DOYURULMUŞ SULARDA ÇÖZÜNMESİNDEN ELDE EDİLEN SÜSPANSİYONLARIN ÇAPRAZ-AKIŞ MİKROFİLİTRASYONU Özkan KÜÇÜK Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

DİĞER ARITMA PROSESLERİ

DİĞER ARITMA PROSESLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİĞER ARITMA PROSESLERİ Oksidasyon Havuzları Oksidasyon Havuzları Sürekli kanal tipinde tam karışımlı uzun havalandırmalı aktif çamur proseslerinin

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU

FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU FENOLÜN SULU ÇÖZELTİSİNİN DAMLAMALI YATAKLI REAKTÖRDE KATALİTİK ISLAK HAVA OKSİDASYONU Tamer BEKTAŞ, Ferhan S. ATALAY, Canan URAZ Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, İzmir ÖZET Bu çalışmada sulu

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ AİİT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I 2017 2 0 2 2 Z ÇM 101 MATHEMATICS-I 2017 4 0 4 4 Z ÇM 103 PHYSICS-I

Detaylı

ULEKSİTİN SO 2 İLE DOYURULMUŞ SULARDA ÇÖZÜNMESİ SONUCU ELDE EDİLEN SÜSPANSİYONLARIN ÇAPRAZ AKIŞ MİKROFİLTRASYONU

ULEKSİTİN SO 2 İLE DOYURULMUŞ SULARDA ÇÖZÜNMESİ SONUCU ELDE EDİLEN SÜSPANSİYONLARIN ÇAPRAZ AKIŞ MİKROFİLTRASYONU ULEKSİTİN SO 2 İLE DOYURULMUŞ SULARDA ÇÖZÜNMESİ SONUCU ELDE EDİLEN SÜSPANSİYONLARIN ÇAPRAZ AKIŞ MİKROFİLTRASYONU Ö. KÜÇÜK, M.M. KOCAKERİM Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

1. Çamur Susuzlaştırma

1. Çamur Susuzlaştırma TARİH: 11.03.2015 1. Çamur Susuzlaştırma Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. Çamurun katı madde miktarının artırılması akabinde gelen arıtma ünitelerinde kullanılacak

Detaylı

KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI *

KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:8 Cilt:19- KADMİYUM İÇEREN ATIK SULARIN İLERİ ARITIMINDA SU MERCİMEĞİ (LEMNA MINOR) BİTKİSİNİN KULLANILMASI * The Use Of Duckweed (Lemna minor) For Tertiary Treatment Of

Detaylı

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları

Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları Çevre Kimyası 1, Örnek Çalışma Soruları 1. Çözelti Hazırlama ve ph S.1.1. Bir atıksu arıtma tesisinde ph ayarlamak için çözeltinin her bir litresine 1 ml 0.05N lik H 2 SO ilavesi yapılması gerekmektedir.

Detaylı

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING The Master of Science program in Environmental Engineering is a joint interdiciplinary program of the Departments

Detaylı

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI

YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI YEMEKLİK YAĞ SANAYİ PROSES ATIKSULARININ KİMYASAL - BİYOLOJİK ARITIMI İ.ÖZTÜRK*' t- Y.ÖZTAŞKENT**/ A.KEÇECİ*** * ÎTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ** ARTAŞ A.Ş., Cihannuma Mah.Bostancıbaşı

Detaylı

ATIKSU KARAKTERİZASYONU Genel. Dr. A. Saatçı

ATIKSU KARAKTERİZASYONU Genel. Dr. A. Saatçı ATIKSU KARAKTERİZASYONU Genel Dr. A. Saatçı Atıksu Arıtma Maksadı 1. Hangi kirleticiler arıtılmalı? 2. Çıkış su kalitesi ne olmalıdır? 3. Proses nasıl seçilmelidir? 4. Basit ve güvenli arıtma tesisleri

Detaylı

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1

ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... ix TABLO LİSTESİ... xxxi MEVCUT TESİSLERİN İNCELENMESİ (İP 1)... 1 Bölgesel Değerlendirme... 2 Marmara Bölgesi... 2 Karadeniz Bölgesi... 13 1.1.3. Ege Bölgesi... 22 Akdeniz

Detaylı

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008

RAPOR. O.D.T.Ü. AGÜDÖS Kod No: 08 03 11 1 00 09 3 Kasım, 2008 BMB Technology İçin Life 2 O Water BMB1000 Serisi Su Arıtma Cihazının Sularda Bakteri ve Kimyasalların Arıtım Performansının Araştırılması Projesi O.D.T.Ü. Danışman Prof. Dr. Celal F. GÖKÇAY RAPOR O.D.T.Ü.

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI

Yrd. Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI Yrd. Doç. Dr. Kozet YAPSAKLI Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 34722, Göztepe, İstanbul, Türkiye. Telefon : +90 216 348 0292- dahili 290 Faks : +90 216 348 1369 e-mail

Detaylı

ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ PĐLOT ÖLÇEKLĐ BATIK MEMBRAN SĐSTEMLERĐ ĐLE ĐÇME SUYU ARITIMI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müge AKDAĞLI

ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ PĐLOT ÖLÇEKLĐ BATIK MEMBRAN SĐSTEMLERĐ ĐLE ĐÇME SUYU ARITIMI. YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müge AKDAĞLI ĐSTANBUL TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ PĐLOT ÖLÇEKLĐ BATIK MEMBRAN SĐSTEMLERĐ ĐLE ĐÇME SUYU ARITIMI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Müge AKDAĞLI Anabilim Dalı : Çevre Mühendisliği Programı : Çevre Bilimleri

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 İN ADI MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering

Detaylı

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012

1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 1201806 ATIKSU ARITIMI YILİÇİ UYGULAMASI (1+2) Bahar 2012 Çevre Mühendisliği Bölümü Selçuk Üniversitesi Dersin Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali BERKTAY Tel. 2232093 e-mail: aberktay@selcuk.edu.tr Doç.Dr. Bilgehan

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

ÇAM KOZALAĞININ PİROLİZİ İLE ELDE EDİLEN KATI ÜRÜNÜN AKTİF KARBON OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇAM KOZALAĞININ PİROLİZİ İLE ELDE EDİLEN KATI ÜRÜNÜN AKTİF KARBON OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÇAM KOZALAĞININ PİROLİZİ İLE ELDE EDİLEN KATI ÜRÜNÜN AKTİF KARBON OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Esin APAYDIN, Ayşe E. PÜTÜN Anadolu Üniversitesi, İki Eylül Kampüsü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI Hatice YANIKOĞLU a, Ezgi ÖZKARA a, Mehmet YÜCEER a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul

Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 3-6 Eylül 2012, Koç Üniversitesi, İstanbul REACTİVE BLUE 160 BOYARMADDESİ İÇEREN TEKSTİL ENDÜSTRİSİ BOYAMA PROSESİ ATIKSUYUNUN ELEKTROKOAGÜLASYON YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA İŞLETİM KOŞULLARININ ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ Bahadır K. KÖRBAHTİ, Gül Seren

Detaylı

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI *Mehmet YÜCEER, **Erdal KARADURMUŞ, *Rıdvan BERBER *Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan - 06100

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK ESTIMATION OF EFFLUENT PARAMETERS AND EFFICIENCY FOR ADAPAZARI URBAN WASTEWATER TREATMENT PLANT BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ÇIKIŞ SUYU PARAMETRELERĐ VE VERĐM DEĞERLERĐNĐN

Detaylı

C5 Mugla White

C5 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 227 Numunenin Adı

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO Yüzey İşlemleri Ar-Ge Laboratuarı Yıllık Rapor/ 2014 2 Ġçindekiler Giriş Alt Yapı Çalışmaları Çalışma Grupları Yürütülen/Tamamlanan Projeler Yürütülen/

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

ÖNSÖZ TES ARITMA TES ARITMA FOREWORD TES ARITMA TES ARITMA

ÖNSÖZ TES ARITMA TES ARITMA FOREWORD TES ARITMA TES ARITMA ÖNSÖZ Yerkürede tahrip olan ekolojik denge ile birlikte, içinde barındırdığı değerler de yok olmaktadır. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hem çevresindeki olaylardan etkilenmiş hem de çevresini etkilemiştir.

Detaylı

Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu

Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi. Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu Tekstil ürünlerinin çevresel ayakizi Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ve EcoTool un sunumu 11 Haziran 2013, Bursa,Türkiye Anton Luiken, Alcon Advies BV Değer Saygın Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) nedir? (1/3)

Detaylı

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları /

Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / October 2, 2009_HACH LANGE United for Water Quality_page 1 HACH LANGE United for Water Quality Proses Analizörleri ile Atıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimli Kontrol Örnek Uygulamaları / Beispiele von

Detaylı

Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Mersin Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans

Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çevre Mühendisliği Mersin Üniversitesi 1998 Yüksek Lisans Dr. Ece Ümmü DEVECİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Mersin de doğdu. Ilkokulumu Çiftlikköy İlköğretim Okulunda, lise öğrenimi Tevfik Sırrı Gür Lisesinde 1994 yılında tamamladı. 1998 yılında Mersin Üniversitesi,

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

Anaerobik yöntemle stabilize edilen kentsel nitelikli arıtma çamurların nihai bertaraf açısından değerlendirilmesi

Anaerobik yöntemle stabilize edilen kentsel nitelikli arıtma çamurların nihai bertaraf açısından değerlendirilmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:2, 3-11 Kasım 2010 Anaerobik yöntemle stabilize edilen kentsel nitelikli arıtma çamurların nihai bertaraf açısından değerlendirilmesi Ayşe FİLİBELİ *,

Detaylı

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI Duygu ÖZTAN a, Y. Mert SÖNMEZ a, Duygu UYSAL a, Özkan Murat DOĞAN a, Ufuk GÜNDÜZ ZAFER a, Mustafa ÖZDİNGİŞ b, Selahaddin ANAÇ b, Bekir Zühtü UYSAL a,* a Gazi Üniversitesi,

Detaylı

KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU

KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU B. HACIBEKİROĞLU, Y. GÖKÇE, S. ERTUNÇ, B. AKAY Ankara Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Turan YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova

Detaylı

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI

TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 273 TÜRKİYE DE SU POTANSİYELİ VE ATIKSULARIN GERİ KULLANIMI Veysel ASLAN Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Dairesi Başkanı Ankara /

Detaylı

KİMYASAL ARITMA İŞLEMİ GÖRMÜŞ EVSEL ATIKSULARIN MEMBRAN PROSESLERLE ARITMAYA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Melis KONUK (501111747)

KİMYASAL ARITMA İŞLEMİ GÖRMÜŞ EVSEL ATIKSULARIN MEMBRAN PROSESLERLE ARITMAYA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Melis KONUK (501111747) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYASAL ARITMA İŞLEMİ GÖRMÜŞ EVSEL ATIKSULARIN MEMBRAN PROSESLERLE ARITMAYA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Melis KONUK (51111747) Çevre

Detaylı

Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA) İçeren Sentetik Atıksuyun Membran Biyoreaktör (MBR) Sisteminde Arıtımı

Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA) İçeren Sentetik Atıksuyun Membran Biyoreaktör (MBR) Sisteminde Arıtımı ISEM2016, 3 rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya Turkey Lineer Alkil Benzen Sülfonik Asit (LABSA) İçeren Sentetik Atıksuyun Membran Biyoreaktör (MBR) Sisteminde

Detaylı

Mikrofiltrasyon işleminin zeytinyağı endüstrisi atıksularına uygulanabilirliği

Mikrofiltrasyon işleminin zeytinyağı endüstrisi atıksularına uygulanabilirliği itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:17, Sayı:2, 51-64 Temmuz 27 Mikrofiltrasyon işleminin zeytinyağı endüstrisi atıksularına uygulanabilirliği Ezgi OKTAV AKDEMİR *, Adem ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V.

ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. ARİFE ÖZÜDOĞRU Şube Müdürü V. 1 KHK lar ve Görevlerimiz 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 9 uncu maddesinin (ı) bendinde geçen İçme

Detaylı

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ Güncelleme: Eylül 2016 ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ DENEYİN AMACI: Sentetik olarak hazırlanmış bir boya çözeltisinden faydalanılarak elektrokoagülasyon işleminin

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

Arıtma çamuru nedir?

Arıtma çamuru nedir? Arıtma çamuru nedir? Atıksu arıtımında, fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerinde atıksu içinden yüzdürülerek veya çökeltilerek uzaklaştırılan maddeler Biyolojik arıtma sonucunda çözünmüş haldeki maddelerin

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2004 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE ATIKSU ARITIMI: BURSA DAN BİR O.S.B. ÖRNEĞİ Gökhan Ekrem ÜSTÜN * Seval Kutlu AKAL SOLMAZ *

Detaylı

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU T. GÜNGÖREN 1, H. MADENOĞLU 1, M. SERT 1, İ.H. METECAN 2, S. ERDEM 1, L. BALLİCE 1, M. YÜKSEL 1, M. SAĞLAM 1 1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

TOA06 SÜRÜKLENME KANALLI TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ

TOA06 SÜRÜKLENME KANALLI TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ TOA06 SÜRÜKLENME KANALLI TAŞKIN YATAKLARDA MİNİMUM TAŞKINLAŞMA HIZININ BELİRLENMESİ T. Algül, B. Algül, Ö. M. Doğan, B. Z. Uysal Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA Dr. Tamer COŞKUN 13 Mart 2012 Havalandırma Gerekli gazları suya kazandırmak (gaz halinden çözünmüş forma dönüştürmek)

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 53-64, 2014 3(1), 53-64, 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Kehli Deresi Su Kalitesi Üzerine

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI. Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY

KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI. Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI ÖZET Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY Bu çalışmada katı atık düzenli depolama sahasında oluşan sızıntı sularının farklı kimyasal maddelerle

Detaylı

ELBİSTAN LİNYİTİ VE ATIKLARIN BİRLİKTE SIVILAŞTIRILMASI

ELBİSTAN LİNYİTİ VE ATIKLARIN BİRLİKTE SIVILAŞTIRILMASI ELBİSTAN LİNYİTİ VE ATIKLARIN BİRLİKTE SIVILAŞTIRILMASI Prof. Dr. Hüseyin Karaca İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, 44280 MALATYA GİRİŞ Dünya petrol rezervlerinin birkaç

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Şahika Sena BAYAZİT 2. Doğum Tarihi: 07-02-1983 3. Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2001-2006

Detaylı

KTÜ MERKEZ KAMPÜS ATIK SULARININ AKTİF ÇAMUR YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA BİR GRAFİK YÖNTEM UYGULAMASI. E-Posta:ssnas@risc01.ktu.edu.tr

KTÜ MERKEZ KAMPÜS ATIK SULARININ AKTİF ÇAMUR YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA BİR GRAFİK YÖNTEM UYGULAMASI. E-Posta:ssnas@risc01.ktu.edu.tr KTÜ MERKEZ KAMPÜS ATIK SULARININ AKTİF ÇAMUR YÖNTEMİ İLE ARITIMINDA BİR GRAFİK YÖNTEM UYGULAMASI S.Serkan NAS 1, Adem BAYRAM 2**, Fatih SAKA 3, 1 KTÜ GMF İnşaat Müh. Bölümü, GÜMÜŞHANE ** 2 KTÜ Fen Bilimleri

Detaylı

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU

ÇEV-401/A DERS TANITIM FORMU İht. Seçmeli 3 : A Paketi : - End. Atıksuların Arıtılması - Arıtma Çamurlarının Stabilizasyonu - Deniz Deşarjı B Paketi : - Tehlikeli Atıklar - ÇED - End. Katı Atıklar Bölüm Adı Çevre Mühendisliği Ders

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

Kağıt endüstrisi atıksu arıtma tesislerinde çamur işleme ünitelerinin toplam maliyete etkisi

Kağıt endüstrisi atıksu arıtma tesislerinde çamur işleme ünitelerinin toplam maliyete etkisi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:20, Sayı:1, 66-76 Mayıs 2010 Kağıt endüstrisi atıksu arıtma tesislerinde çamur işleme ünitelerinin toplam maliyete etkisi Emre KÖKEN, Nurdan BÜYÜKKAMACI * Dokuz

Detaylı

Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri. Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyı lı. Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS

Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri. Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyı lı. Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS Form IIIa ( Türkçe): Ders Bilgileri Dersin Adı Kodu Yarıyı lı Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Ulusal Kredi AKTS ATIKSU ARITIMI KMÜ 648 Bahar 3 0 0 3 9 Önkoşul(lar)-var

Detaylı

Automatic Self-Cleaning Filters.

Automatic Self-Cleaning Filters. FİLTERLAND OTOMATİK GERİ YIKAMALI FİLTRE Suda bulunan tortu ve partiküller; bulanıklığa, makina ve tesisatlarda tıkanmalara, enerji sarfiyatına ve bakteri üremesi için uygun ortam oluşumuna neden olmaktadır.

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

Biyolojik arıtma çamurlarının aerobik stabilizasyonunun değerlendirilmesi

Biyolojik arıtma çamurlarının aerobik stabilizasyonunun değerlendirilmesi itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü Cilt:2, Sayı:1, 57-65 Mayıs 21 Biyolojik arıtma çamurlarının aerobik stabilizasyonunun değerlendirilmesi Emine UBAY ÇOKGÖR *, Elif PEHLİVANOĞLU-MANTAŞ, Didem OKUTMAN

Detaylı

Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması

Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 13(1) 68-77 (2011) Bir Entegre Et Tesisine Ait Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Yaz Sezonunda Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne (SKKY) Uygunluğunun Araştırılması Murat TOPAL

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi. Ankara Üniversitesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Berrin ŞAHİN Ünvanı Mühendis Telefon 2565811123 E-mail berrin.sahin@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 19.05.1962-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı - Akademik Birim/Mezuniyet

Detaylı