Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi"

Transkript

1 Araştırma Makalesi Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi Memet VAROL* İnönü Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Battalgazi, Malatya, Türkiye. Özet: Bu çalışma, Diyarbakır ın Silvan İlçes inde yer alan Batman Baraj Gölü nün trofik durumunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Şubat 2008 Ocak 2009 tarihleri arasında 3 örnekleme noktasının seki diski derinliği, klorofil-a, toplam azot ve toplam fosfor değerleri aylık olarak ölçülmüştür. Baraj gölünün trofik durumunun belirlenmesinde çeşitli trofik sınıflandırma indeksleri ve Carlson un trofik durum indeksi (TSI) kullanılmıştır. Batman Baraj Gölü nde seki diski derinliği m, klorofil-a µg/l, toplam fosfor µg/l ve toplam azot µg/l arasında değişim göstermiştir. Seki diski derinliği ile klorofil-a arasında negatif bir korelasyon (r= 0.53) belirlenirken, toplam azot ile toplam fosfor arasında pozitif bir korelasyon (r= 0.52) tespit edilmiştir. Ortalama toplam fosfor değerine (61.05 µg/l) göre Batman Baraj Gölü nün trofik durumu bakımından ötrofik sınıfa girdiği, ortalama klorofil-a (3.72 µg/l) ve seki diski derinliği (3.05 m) değerlerine göre mezotrofik sınıfa girdiği belirlenmiştir. Carlson un ortalama TSI değerine göre ise baraj gölünün mezotrofik seviyede olduğu tespit edilmiştir. Ortalama TN:TP oranına göre Batman Baraj Gölü nde fitoplankton gelişimini, azot ve fosforun birlikte sınırladığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Batman Baraj Gölü, Trofik durum indeksi, Ötrofikasyon, Klorofil-a, Azot, Fosfor, Seki diski derinliği Determination of Trophic Status of Batman Dam Lake Abstract: This study was carried out to determine trophic status of Batman Dam Lake in Silvan Township of Diyarbakır. For this purpose, secchi disk depth, chlorophyll-a, total phosphorus and total nitrogen values of three sampling stations on the dam lake were measured at monthly intervals between February 2008 and January Various trophic classification indexes and Carlson s trophic status index (TSI) were used to determine the trophic status of the dam lake. In the Batman Dam Lake, secchi disk depth varied from 1.0 to 5.65 m, chlorophyll-a from 1.35 to µg/l, total phosphorus from 13.0 to 139 µg/l and total nitrogen from 196 to 1730 µg/l. It was determined that secchi disk depth was negatively correlated to chlorophyll-a (r= 0.53), while total nitrogen was positively correlated to total phosphorus (r= 0.52). Batman Dam Lake was classified as eutrophic according to the mean value of total phosphorus (61.05 µg/l) in terms of trophic status, while it was classified as mesotrophic according to the mean values of chlorophyll-a (3.72 µg/l) and secchi disk depth (3.05 m). According to the mean value of Carlson s TSI, the dam lake was mesotrophic. Phytoplankton growth in the Batman Dam Lake was co-limited by nitrogen and phosphorus according to the mean TN:TP ratio. Key Words: Batman Dam Lake, Trophic status index, Eutrophication, Chlorophyll-a, Nitrogen, Phosphorus, Secchi disk depth Giriş Evsel, endüstriyel ve tarımsal aktivitelerden kaynaklanan kirleticiler, göller üzerinde büyük bir baskı oluşturarak ötrofikasyona neden olmaktadır (Taş, 2011). Howarth ve ark. (2000), aşırı nutrient miktarına bağlı olarak yüzeysel sularda ortaya çıkan olumsuz etkilere ve ötrofikasyona neden olan elementlerin, azot ve fosfor olduğunu bildirmişlerdir. Aşırı azot ve fosfor girdisiyle meydana gelen göl ötrofikasyonu, su kalitesinin kötüleşmesine ve biyoçeşitliliğin önemli ölçüde azalmasına neden olmaktadır (Taş, 2011). Bir gölün trofik durumunun belirteci, gölün prodüktivitesidir. Prodüktiviteyi etkileyen/düzenleyen faktörler belirlenerek göller bir trofik durum sınıfına dahil edilebilir. Trofik durum kavramına göre göller, birinden diğerine sürekli olarak ilerleyen bir trofik akış dizisi (oligotrofik-mezotrofik-ötrofik-hipertrofik) içerisinde yer alırlar. Göllerin trofik yapılarının belirlenmesinde klorofil-a, toplam fosfor, toplam azot ve seki diski derinliği en yaygın kullanılan değişkenlerdir. Göller doğrudan değişkenlere veya değişkenlerden hesaplanan indislere göre bir trofik sınıfa dahil edilir (Şen ve ark., 2003). Bu çalışmada, çeşitli trofik sınıflandırma indeksleri ve Carlson un trofik durum indeksi kullanılarak Batman Baraj Gölü nün trofik durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır

2 Materyal ve Yöntem Çalışma alanı Batman Barajı, elektrik enerjisi üretimi, sulama suyu temini ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilmiştir. Diyarbakır ın Silvan ilçesinde yer almaktadır (Şekil 1). Kulp, Sorkan ve Sason çayları Batman Baraj Gölü nü beslemektedir. Deniz seviyesinden 652 m yüksekte olan barajın normal su kotunda göl hacmi 1175 hm³ ve normal su kotunda göl alanı 49 km²'dir (Varol ve ark., 2012). Çalışma alanının yıllık hava sıcaklığı C arasında değişmekte olup yıllık toplam yağış değeri ise mm dir (Şekil 2). Örneklerin toplanması ve analizi Şekil 1. Batman Baraj Gölü örnekleme noktaları. Batman Baraj Gölü nün trofik durumunu belirlemek üzere 3 örnekleme noktasında (Şekil 1), Şubat Ocak 2009 tarihleri arasında 12 ay boyunca aylık örnekleme yapılmıştır. Örnekleme şişeleri araziye çıkmadan önce laboratuvarda herhangi bir temizlik maddesi kullanmadan doğrudan yıkama fırçası ve musluk suyu ile temizlenmiş ve distile su ile durulanmıştır. Su örnekleri 2 litrelik polietilen şişeler kullanılarak yüzeyden dibe doğru şişelerde hava boşluğu kalmayacak şekilde suya daldırılarak alınmıştır. Alınan örnekler uygun şartlar altında laboratuara ulaştırılarak analizleri gerçekleştirilmiştir. Seki diski derinliği, baraj gölünün örnekleme noktalarında Hydro-Bios marka seki diski ile doğrudan ölçülmüştür (APHA, 1995). Klorofil-a (Chl-a) tayini, belirli hacimdeki (en az 1 litre) su örneklerinin süzüldüğü 0.45 μm gözenek açıklığına sahip 47 mm çapındaki GF/C filtre kağıtlarının, içinde 10 ml %90 lık aseton bulunan santrifüj tüplerinde bir gece buzdolabında bekletilip santrifüjlenmesi ve elde edilen ekstraktların absorbanslarının 630, 645 ve 665 nm dalga boylarında spektrofotometrede okunmasıyla tayin edilmiştir (APHA, 1995). Toplam fosfor (TP) tayini, asitle ayrıştırma işleminden sonra askorbik asit metodu kullanılarak spektrofotometrik olarak belirlenmiştir (APHA, 1995). Toplam azot (TN) tayini, persülfat ayrıştırma ile numunedeki tüm azot formlarının nitrata dönüştürülmesinin ardından 2.6-dimetilfenol metodu kullanılarak spektrofotometrik olarak yapılmıştır (ISO, 1986; APHA, 1995)

3 Şekil 2. Çalışma dönemine ait aylık ortalama hava sıcaklığı ve aylık toplam yağış verileri. İstatistiksel analiz Değişkenler arasındaki bir ilişki olup olmadığını belirlemek için korelasyon analizi, incelenen değişkenler açısından örnekleme noktaları arasında bir fark olup olmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır (Varol, 2013). Bulgular ve Tartışma Batman Baraj Gölü nde üç örnekleme istasyonunda kaydedilen seki diski derinliği, toplam azot, toplam fosfor, klorofil-a, toplam azot/toplam fosfor (TN:TP) ve Carlson un trofik durum indeksi [TSI (SD), TSI (TP) ve TSI (CHL)] değerlerinin aylık değişimleri Şekil 3 de, ortalama değerleri Tablo 1 de gösterilmiştir. Seki diski derinliği Batman Baraj Gölü nde seki diski derinliği değerleri m arasında değişim göstermiştir. En düşük değer Şubat (2008) ayında I. ve II. istasyonlarda, en yüksek değer Haziran (2008) ayında III. istasyonda kaydedilmiştir (Şekil 3). Kar erimeleri ve yağışların yoğun görüldüğü Şubat ve Mart aylarında akarsular tarafından baraj göllerine sediment taşınması sonucu baraj gölünde meydana gelen bulanıklık, seki diski derinliği değerlerinin azalmasına yol açmıştır. Seki diski derinliği değerleri açısından istasyonlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık tespit edilmemiştir (P> 0.05). Seki diski derinliği ve klorofil-a arasında negatif bir korelasyon belirlenmiştir (r= 0.53; P <0.05). Klorofil-a değerlerinin yüksek olduğu aylar seki diski derinliği değerleri düşük, klorofil-a değerlerinin düşük olduğu aylar seki diski derinliği değerleri yüksek kaydedilmiştir (Şekil 4a). Galvez-Cloutier ve Sanchez (2007), Kanada da 154 gölün trofik durumunu belirlemek için yaptıkları çalışmada da seki diski derinliği ve klorofil-a arasında negatif bir korelasyon belirlemişlerdir. Tablo 1. Batman Baraj Gölü nde kaydedilen ortalama seki diski derinliği, TN, TP, Chl-a, TN:TP, TSI (SD), TSI (TP) ve TSI (CHL) değerleri. İstasyonlar Seki Diski TN (µg/l) TP (µg/l) Chl-a TN:TP TSI (SD) TSI (TP) TSI (CHL) (m) (µg/l) B B B Ortalama

4 Şekil 3. Seki diski derinliği, toplam azot (TN), toplam fosfor (TP), klorofil-a (Chl-a), toplam azot/toplam fosfor (TN:TP) ve Carlson un trofik durum indeksi (TSI (SD), TSI (TP) ve TSI (CHL)) değerlerinin Şubat 2008-Ocak 2009 tarihleri arasında aylık değişimleri. Seki diski derinliği, göllerin trofik durum sınıflandırmasında yaygın olarak kullanılan değişkenlerden biridir. Taylor ve ark. (1980), seki diski derinliğini oligotrofik göllerde >3.7 m, mezotrofik göllerde m ve ötrofik göllerde <2 m olarak rapor etmişlerdir. Hakanson ve Jansson (1983), oligotrofik göllerin seki diski derinliğini >5 m, mezotrofik göllerin seki diski derinliğini 3-6 m ve ötrofik göllerin seki diski derinliğini ise 1-4 m olarak; Nürnberg (1996) seki diski derinliğini oligotrofik göllerde >4 m, mezotrofik göllerde 2-4 m ve ötrofik göllerde m arasında bildirmiştir. OECD (1982) ise oligotrofik göllerin seki diski derinliğinin ortalama 9.9 m, mezotrofik göllerin seki diski derinliğinin ortalama 4.2 m ve ötrofik göllerin seki diski derinliğinin ortalama 2.45 m olarak kaydetmiştir (Tablo 2). Bu indekslere göre 3.05 m ortalama seki diski derinliği ile Batman Baraj Gölü mezotrofik sınıfa girmektedir

5 a) Seki Diski Derinliği (m) y = 3,7411-0,1853 *x r = -0, Toplam azot Klorofil-a (µg/l) b) TN (µg/l) y = 400,72 + 4,409*x r = 0, TP (µg/l) Şekil 4. a) Seki diski derinliği ile klorofil-a arasındaki ilişki; b) TN ile TP arasındaki ilişki. Batman Baraj Gölü nde en yüksek toplam azot miktarı 1730 µg/l olarak Ağustos (2008) ayında I. istasyonda, en düşük toplam azot miktarı ise 196 µg/l olarak Eylül (2008) ayında II. istasyonda kaydedilmiştir (Şekil 3). Toplam azot değerleri açısından istasyonlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık belirlenmemiştir (P >0.05). Toplam azot ile toplam fosfor arasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur (r= 0.52; P <0.05) (Şekil 4b). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nde, baraj göllerinin ötrofikasyon kontrolü için toplam azot değerinin 100 μg/l nin altında olması gerektiği bildirilmiştir (Anonim, 2004). Yapılan çalışmada Batman Baraj Gölü nün ortalama toplam azot değeri ( µg/l) bu değerin üzerinde kaydedilmiştir. Hakanson ve Jansson (1983), oligotrofik göllerin toplam azot içeriğini <350 µg/l, mezotrofik göllerin toplam azot içeriğini µg/l ve ötrofik göllerin toplam azot içeriğini ise µg/l olarak; Nürnberg (1996) oligotrofik göllerin toplam azot içeriğini <350 µg/l, mezotrofik göllerin toplam azot içeriğini µg/l, ötrofik göllerin toplam azot içeriğini ise µg/l olarak bildirmişlerdir. OECD (1982) ise oligotrofik göllerin toplam azot içeriğinin ortalama 661 µg/l, mezotrofik göllerin toplam azot içeriğinin ortalama 753 µg/l ve ötrofik göllerin toplam azot içeriğinin ortalama 1875 µg/l olduğunu kaydetmiştir (Tablo 2). Hakanson ve Jansson (1983) ile Nürnberg (1996) ya göre, µg/l ortalama toplam azot içeriğine sahip Batman Baraj Gölü ötrofik sınıfa, OECD (1982) ye göre ise mezotrofik sınıfa girmektedir. Toplam fosfor Batman Baraj Gölü nde en yüksek toplam fosfor miktarı 139 µg/l olarak Şubat (2008) ayında II. istasyonda, en düşük toplam fosfor miktarı ise, 13 µg/l olarak Kasım (2008) ayında I. istasyonda kaydedilmiştir (Şekil 3). Toplam fosfor değerleri açısından istasyonlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık belirlenmemiştir (P >0.05). Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nde kıta içi yüzeysel suların kalitelerine göre yapılan sınıflandırmada, yüksek kaliteli sular I. sınıfa, az kirlenmiş sular II. sınıfa, kirlenmiş sular III. sınıfa ve çok kirlenmiş sular IV. sınıfa karşılık gelmektedir (Anonim, 2004). Toplam fosfor değeri 20 µg/l olan yüzey sular I. sınıf, 160 µg/l olan yüzey sular II. sınıf, 650 µg/l olan yüzey sular III. sınıf ve >650 µg/l olan sular ise IV. sınıf kategoriye girmektedir. Yönetmelikteki su kalite sınıflarına göre ortalama toplam fosfor değeri (61.05 µg/l) açısından Batman Baraj Gölü nün II. sınıf su kategorisine girdiği belirlenmiştir. Aynı yönetmelikte, baraj göllerinin ötrofikasyon kontrolü için toplam fosfor değerinin 5 µg/l nin altında olması gerektiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmada baraj gölünün ortalama toplam fosfor değerinin 5 µg/l nin üzerinde kaydedilmiştir. Toplam fosfor, göllerin trofik durum sınıflandırmasında yaygın olarak kullanılan değişkenlerden biridir. Whittaker (1975), oligotrofik göllerin toplam fosfor içeriğini <1-5 μg/l, mezotrofik göllerin toplam fosfor içeriğini 5-10 μg/l ve ötrofik göllerin toplam fosfor içeriğini ise μg/l olarak; Taylor ve ark. (1980)

6 oligotrofik göllerin toplam fosfor içeriğini <10 μg/l, mezotrofik göllerin toplam fosfor içeriğini μg/l ve ötrofik göllerin toplam fosfor içeriğini ise > 30 μg/l olarak; Hakanson ve Jansson (1983), oligotrofik göllerin toplam fosfor içeriğini <10 μg/l, mezotrofik göllerin toplam fosfor içeriğini 8-25 μg/l ve ötrofik göllerin toplam fosfor içeriğini ise μg/l olarak; Nürnberg (1996) oligotrofik göllerin toplam fosfor içeriğini <10 μg/l ve mezotrofik göllerin toplam fosfor içeriğini μg/l ve ötrofik göllerin toplam fosfor içeriğini ise μg/l olarak bildirmişlerdir. OECD (1982) ise oligotrofik göllerin toplam fosfor içeriğinin ortalama 8 μg/l, mezotrofik göllerin toplam fosfor içeriğinin ortalama 26.7 μg/l ve ötrofik göllerin toplam fosfor içeriğinin ise ortalama 84.4 μg/l olduğunu kaydetmiştir (Tablo 2). Bu indekslere göre μg/l ortalama toplam fosfor içeriğine sahip Batman Baraj Gölü ötrofik sınıfa girmektedir. Tablo 2. Çeşitli göl trofik sınıflandırma indeksleri. Trofik Düzey TP (µg/l) TN (µg/l) Klorofil-a (µg/l) Seki Derinliği (m) Referanslar Oligotrofik <10 <350 <3.5 >4 Mezotrofik Ötrofik Nürnberg (1996) Hipertrofik >100 >1200 >25.0 <1 Oligotrofik <10 <350 <2.5 >5 Mezotrofik Hakanson ve Ötrofik Jansson (1983) Hipertrofik >80 > Oligotrofik < Mezotrofik Ötrofik Whittaker (1975) Oligotrofik < >3.7 Taylor ve ark. Mezotrofik (1980) Ötrofik > <2.0 Oligotrofik Mezotrofik OECD (1982) Ötrofik Klorofil-a Batman Baraj Gölü nde çalışma süresince klorofil-a değerleri μg/l arasında değişim göstermiştir. En düşük klorofil-a miktarı Haziran (2008) ayında II. istasyonda ve en yüksek klorofil-a miktarı Şubat (2008) ayında I. istasyonda tayin edilmiştir (Şekil 3). Klorofil-a değerleri açısından istasyonlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamıştır (P >0.05). Klorofil-a, göllerin trofik durum sınıflandırmasında yaygın olarak kullanılan değişkenlerden biridir. Whittaker (1975), klorofil-a miktarını oligotrofik göllerde μg/l, mezotrofik göllerde μg/l ve ötrofik göllerde μg/l arasında kaydetmiştir. Taylor ve ark. (1980), klorofil-a miktarını oligotrofik göllerde μg/l, mezotrofik göllerde μg/l ve ötrofik göllerde μg/l arasında rapor etmişlerdir. Hakanson ve Jansson (1983), oligotrofik göllerin klorofil-a içeriğini <2.5 μg/l, mezotrofik göllerin klorofil-a içeriğini 2-8 μg/l ve ötrofik göllerin klorofil-a içeriğini ise 6-35 μg/l olarak; Nürnberg (1996) klorofil-a miktarını oligotrofik göllerde <3.5 μg/l, mezotrofik göllerde μg/l ve ötrofik göllerde μg/l arasında bildirmiştir. OECD (1982) ise oligotrofik göllerin klorofil-a miktarının ortalama 1.7 μg/l, mezotrofik göllerin klorofil-a miktarının ortalama 4.7 μg/l ve ötrofik göllerin klorofil-a miktarının ortalama 14.3 μg/l olduğunu kaydetmiştir (Tablo 2). Bu indekslere göre, 3.72 μg/l ortalama klorofil-a içeriğine sahip Batman Baraj Gölü trofik durumu bakımından mezotrofik sınıfa girmektedir. Toplam Azot/Toplam Fosfor (TN:TP) Dodds ve ark. (2002), azot ve fosforun akuatik sistemlerde algal üretim için primer sınırlayıcı nutrientler olduğunu, ancak tatlı su sistemlerinde fosforun azota oranla daha sınırlayıcı element olduğunu rapor etmişlerdir. Howarth ve ark. (2000), alg ve bitki gelişimi için deniz ekosistemlerinde sınırlayıcı nutrientin azot, tatlı sularda ise fosfor olduğunu rapor etmişlerdir. Smith (1998) TN:TP oranı <10 olduğunda fitoplankton gelişimini sınırlayan nutrientin azot olduğunu, TN:TP oranı >17 olduğunda fosforun sınırlayıcı olduğunu, TN:TP oranı arasında olduğunda hem azot ve hem de fosforun (N+P) sınırlayıcı nutrientler olduğunu bildirmiştir. Batman Baraj Gölü nde TN/TP oranı arasında değişmiştir. En yüksek TN:TP oranı Ağustos 2008 de I

7 istasyonda, en düşük TN:TP oranı ise Mayıs 2008 de III. istasyonda hesaplanmıştır (Şekil 3). TN:TP değerleri açısından istasyonlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamıştır (P >0.05). Fitoplankton gelişimini sınırlayan asıl nutrientin fosfor olduğu ile ilgili görüş hakim olduğu için göllerde ve rezervuarlarda başlıca yönetim çalışmaları fosfor girdilerinin kontrolü üzerine odaklanmaktadır. Buna karşın azot (N) ve azot + fosforun (N+P) sınırlayıcı nutrient olduğu çok sayıda göl bulunmaktadır. Maberly ve ark. (2002), 30 Avrupa gölünde yaptıkları çalışmada göllerin %60 ının N+P tarafından sınırlandığını bildirmişlerdir. Wang ve ark. (2003), Kansas taki göllerin %76 sının N+P tarafından, %16 sının N tarafından ve sadece %8 inin P tarafından sınırlandığını tespit etmişlerdir. Yapılan bu çalışmada da ortalama TN:TP oranına (13.98) göre Batman Baraj Gölü nde fitoplankton gelişimini, azot ve fosforun birlikte sınırladığı belirlenmiştir (Şekil 5). Carlson un Trofik Durum İndeksi (TSI) Carlson (1977), trofik durumu, belirli bir yer ve zamanda bir su kütlesindeki canlı biyolojik materyalin toplam ağırlığı (biyomas) olarak ifade etmektedir. Bu araştırıcı, alg biyomasının ve biyoması etkileyen faktörlerin (klorofil-a, toplam fosfor ve seki diski derinliği) konsantrasyonunu logaritmik tabanlı hesaplamalarla aralığında yer alan bir indekse dönüştürmüştür (Tablo 3). Carlson un trofik durum indeksini (TSI) hesaplamak için aşağıdaki üç eşitlik kullanılır: Seki diski derinliği, TSI(SD); Klorofil-a, TSI(CHL); Toplam fosfor TSI(TP). TSI (SD) = [ln Seki diski (metre)] TSI (CHL) = 9.81 [ln Klorofil-a (µg/l)] TSI (TP) = [ln Toplam fosfor (µg/l)] Ortalama TSI = [TSI(TP) + TSI(CHL) + TSI(SD)]/3 Batman Baraj Gölü nde TSI (SD) değerleri arasında, TSI (TP) değerleri arasında ve TSI (CHL) değerleri ise arasında değişim göstermiştir. En yüksek TSI (SD) değeri Şubat 2008 de I. ve II. istasyonlarda, en düşük TSI (SD) değeri ise Haziran 2008 de III. istasyonda kaydedilmiştir (Şekil 3). TSI (SD) değerleri açısından istasyonlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamıştır (P >0.05). En düşük TSI (TP) değeri Kasım 2008 de I. istasyonda, en yüksek TSI (TP) değeri ise Şubat 2008 de II. istasyonda hesaplanmıştır (Şekil 3). TSI (TP) değerleri açısından istasyonlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamıştır (P >0.05). En yüksek TSI (CHL) değeri Şubat 2008 de I. istasyonda, en düşük TSI (CHL) değeri ise Haziran 2008 de II. istasyonda kaydedilmiştir (Şekil 3). TSI (CHL) değerleri açısından istasyonlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamıştır (P >0.05). Tablo 3. Carlson un trofik durum indeksi (TSI) tablosu (Carlson, 1977). TSI Chl- a (µg/l) Seki D. (m) <30 <0.95 >8 <6 TP (µg/l) >80 >155 < Niteliği Oligotrofik: Su berrak, hipolimnionda oksijen yıl boyunca bol Sığ göllerde hipolimnion anoksik olabilir Mezotrofik: Su orta derecede berrak; yaz boyunca hipolimnionda anoksia oluşabilir Ötrofik: Hipolimnion anoksik, makrofit problemi olabilir Mavi-yeşil algler baskın, alg yığınları ve makrofit problemleri Hipertrofik: Prodüktivite ışıkla sınırlanır. Yoğun alg ve makrofit gelişimi Alg yığınları, az miktarda makrofit Su Temini Su filtrelenmeden kullanma suyu amacıyla kullanılabilir Demir, mangan, tat ve koku problemleri artar. Bulanıklıktan dolayı suyun filtrelenmesi gerekir. Ağır tat ve koku problemleri Balıkçılık ve Rekreasyon Salmon balıkçılığı baskın Yalnızca derin göllerde salmonid balıkçılığı Hipolimnetik anoksia salmonların kaybına neden olur Yalnızca sıcak su balıkları. Levrek baskın olabilir Makrofitler, alg yığınları ve düşük ışık geçirgenliği insanları yüzme ve tekne turlarından caydırabilir Kaba balıklar baskın; yaz boyunca balık ölümleri meydana gelebilir

8 Şekil 5. Batman Baraj Gölü nde ortalama TN:TP değerlerine göre fitoplankton gelişimini sınırlayan nutrientler. Carslon un trofik durum indeksine göre, ortalama TSI (SD) ve TSI (CHL) değerleri açısından Batman Baraj Gölü nün mezotrofik sınıfa girdiği, ortalama TSI (TP) değerleri açısından ise ötrofik sınıfa girdiği belirlenmiştir (Şekil 6). Ortalama TSI değerlerine göre ise baraj gölünün mezotrofik seviyede olduğu tespit edilmiştir. Sonuç Şekil 6. Carlson un trofik durum indeksine göre Batman Baraj Gölü nün trofik seviyesi. Bu çalışma sonucunda bölge için önemli bir su kaynağı olan Batman Baraj Gölü nün ortalama toplam fosfor değerine göre ötrofik karakterde olduğu, ortalama seki diski derinliği ve klorofil-a değerlerine göre ise mezotrofik karakterde olduğu belirlenmiştir. Teşekkür Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırmanın (No: 107Y216) bir bölümüdür. Kaynaklar Anonim Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. 31 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete, Ankara. APHA Standart Methods for Examination of Water and Wastewater. American Public Health Assosiciation, Washington

9 Carlson, R.E A Trophic State Index for Lakes. Limnology and Oceanography. 22: Dodds, W.K., Smith, V.H.,Lohman, K Nitrogen and phosphorus relationships to benthic algal biomass in temperate streams. Can. J. Fish Aquat. Sci. 59: Galvez-Cloutier, R.,Sanchez, M Trophic Status Evaluation for 154 Lakes in Quebec, Canada: Monitoring and Recommendations. Water Quality Research Journal of Canada. 42: Hakanson, L.,Jansson, M Principles of Lake Sedimentology. Springer, Berlin. Howarth, R., Anderson, D., Cloern, J., Elfring, C., Hopkinson, C., Lapointe, B., Malone, T., Marcus, N., McGlathery, K., Sharpley, A.,Walker, D Nutrient Pollution of Coastal Rivers, Bays and Seas. Issue in Ecology. No: 7. ISO Water quality, Determination of Nitrate, Part 1: 2,6-Dimethylphenol Spectrometric Method. International Organization for Standardization, ISO , Geneva. Maberly, S.C., King, L., Dent, M.M., Jones, R.I.,Gibson, C.E Nutrient limitation of phytoplankton and periphyton growth in upland lakes. Freshwater Biology. 47: Nürnberg, G.K Trophic state of clear and colored, soft and hardwater lakes with special consideration of nutrients, anoxia, phytoplankton and fish. J. Lake and Reservoir Management. 12: OECD Eutrophication of waters. Monitoring, Assessment and Control. OECD, Paris. Şen, B., Koçer, M.A.T.,Alp, M.T Göl Trofik Durum İndeksleri. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül, Elazığ, s Smith, V.H Cultural eutrophication of inland, estuarine, and coastal waters. In: M.L. Pace and P.M. Groffman (Eds.). Limitation and frontiers in ecosystem science (pp. 7 49). Springer-Verlag, New York, NY. Taş, B Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi. 3: Taylor, W.D., Lambou, V.W., Williams, L.R.,Hern, S.C Trophic state of lakes and reservoirs. USEPA Technical Report E Varol, M., Gökot, B., Bekleyen, A.,Şen, B Spatial and temporal variations in surface water quality of the dam reservoirs in the Tigris River basin, Turkey. Catena. 92: Varol, M Temporal and spatial dynamics of nitrogen and phosphorus in surface water and sediments of a transboundary river located in the semi-arid region of Turkey. Catena. 100: 1 9. Wang, S., Dzialowski, A.R., Spotts, W.W., Lim, N.C.,Huggins, D.G Variability of Nutrient Limitation on Phytoplankton Growth in Small and Medium Kansas Lakes. Kansas Biological Survey, Lawrence, KS. Report No: 120. Whittaker, R.H Communities and Ecosystems. MacMillan Pub. Co., New York

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi Memet

Detaylı

İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ

İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ Ayça Oğuz, Reyhan Akçaalan & Meriç Albay İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ordu Cd., No: 200, Laleli-Fatih, İSTANBUL Suların

Detaylı

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 30/11/2012 tarihli

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERS NOTLARI GÖLLERĠN KĠRLĠLĠĞĠ. Dr. Orhan CERİT

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERS NOTLARI GÖLLERĠN KĠRLĠLĠĞĠ. Dr. Orhan CERİT ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERS NOTLARI GÖLLERĠN KĠRLĠLĠĞĠ Dr. Orhan CERİT Vers. 22.10.2008 Dünyanın yaklaģık 2/3 ü su ile kaplıdır. 1,4 milyar kilometreküp civarında hacim kaplayan bu suyun sadece yüzde

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

Göl Trofik Durum İndeksleri. Bülent ŞEN Mehmet A. T. KOÇER* M. Tahir ALP

Göl Trofik Durum İndeksleri. Bülent ŞEN Mehmet A. T. KOÇER* M. Tahir ALP E8 ffi.:n i_:! 1i,.] :1i:!: :ijilj,,.* ii:'ni.:i :ji!*;i,i um ;J.-] ';:;., ;;.,',=, ; ",,.ı]ıi;,..:i ",.'Ş; i.i: :.:.ij iil.i.:],d l. B ' İ'L: Dl; l'kl, t E K, K ", i,i ], :! -. i : ]. l, T A', '. 2-,Eİlüı",2003

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

BALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, SAMSUN) SU KALİTESİNİN KONUMSAL ANALİZİ

BALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, SAMSUN) SU KALİTESİNİN KONUMSAL ANALİZİ BALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, SAMSUN) SU KALİTESİNİN KONUMSAL ANALİZİ ÖZET Hüseyin CÜCE 1 Gülfem BAKAN 2, Halil AKINCI 3 1 Arş. Grv., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Müh. Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü, Samsun,

Detaylı

Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ www.dergipark.gov.tr/turkjans TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü Su Kalitesinin Değerlendirilmesi 1 Kenan ALPASLAN,

Detaylı

Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER

Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER Ulusal Su ve Sağlık Kongresi. Antalya 26-30 Ekim 2015 Ton Ton Kültür Balıkçılığı

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ

Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2) (2014) 82-90 Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri Gökhan Karakaya 1, Bülent Şen 2, Selami Gölbaşı 3, Gülsüm

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

Impact of Meteorological Conditions on Water Quality of Mogan Lake

Impact of Meteorological Conditions on Water Quality of Mogan Lake Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2): 33-38, 2010 ISSN: 1308-3961, www.nobel.gen.tr Meteorolojik Koşulların Mogan Gölü Su Kalitesine Etkileri Firdes YENİLMEZ 1 Fatih KESKİN 2 Ayşegül AKSOY 1* 1 Orta

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 599-603, 2005 17 (4), 599-603, 2005 Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

SIĞ BİR GÖLDE SEDİMAN KALİTESİNİN TROFİK DURUMA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; BALIK GÖLÜ ÖRNEĞİ (KIZILIRMAK DELTASI)

SIĞ BİR GÖLDE SEDİMAN KALİTESİNİN TROFİK DURUMA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; BALIK GÖLÜ ÖRNEĞİ (KIZILIRMAK DELTASI) Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:7, Sayı:1, 2017,83-97/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:7, No:1,2017,83-97 SIĞ BİR GÖLDE SEDİMAN KALİTESİNİN TROFİK DURUMA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; BALIK GÖLÜ ÖRNEĞİ (KIZILIRMAK

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 53-64, 2014 3(1), 53-64, 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Kehli Deresi Su Kalitesi Üzerine

Detaylı

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale Yayın Listesi SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale SALİHOĞLU, G., PINARLI,V., SALİHOĞLU N.K., KARACA, G. 2007. Properties

Detaylı

Karakaya Baraj Gölü'ndeki Tatlı Su Midyesi (Unio elongatulus eucirrus Bourguignat 1860) nin Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi

Karakaya Baraj Gölü'ndeki Tatlı Su Midyesi (Unio elongatulus eucirrus Bourguignat 1860) nin Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 28(1),13-19, 2016 28(1),13-19, 2016 Karakaya Baraj Gölü'ndeki Tatlı Su Midyesi (Unio elongatulus eucirrus Bourguignat 1860) nin Ağır Metal

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

SIĞ GÖLLERDE SU KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ, ULUABAT GÖLÜ ÖRNEĞİ

SIĞ GÖLLERDE SU KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ, ULUABAT GÖLÜ ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2014 ARAŞTIRMA SIĞ GÖLLERDE SU KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ, ULUABAT GÖLÜ ÖRNEĞİ Saadet İLERİ * Feza KARAER * Aslıhan KÂTİP * Sonay

Detaylı

DEĞİRMENDERE AKARSUYU (TRABZON) TARAFINDAN KARADENİZ E TAŞINAN KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİ

DEĞİRMENDERE AKARSUYU (TRABZON) TARAFINDAN KARADENİZ E TAŞINAN KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİ DEĞİRMENDERE AKARSUYU (TRABZON) TARAFINDAN KARADENİZ E TAŞINAN KİRLETİCİLERİN BELİRLENMESİ Uğur SATILMIŞ 1, Adem BAYRAM 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

İçme Suyu Kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması Ve Güvenli Su Temini

İçme Suyu Kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması Ve Güvenli Su Temini İçme Suyu Kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması Ve Güvenli Su Temini Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü «Allah insanı yalnız ve yalnız kendisine kulluk etsin

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU

AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU AĞ KAFESLERDE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SU KALİTESİNE ETKİSİ Gelişmiş ülkelerde bir taraftan su ürünleri yetiştiriciliğinin sağladığı sosyo-ekonomik yararlar dikkate alınırken bir taraftan da çevrenin korunması

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

AYVALIK KÖRFEZİ'NDE SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ

AYVALIK KÖRFEZİ'NDE SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ AYVALIK KÖRFEZİ'NDE SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ Deniz Dölgen, M. Necdet Alpaslan, Tolga Elbir Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160 Buca,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Konutkent Mah. Gümüş Cad. No:59 06810 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 240 00 25 Faks : 0312 240 00 27 E-Posta : info@febas.com.tr Website

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 1 BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hasan ERYILMAZ 1, Şükrü İsmail İPEK 2, * Beste YALÇIN ÇELİK 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Artvin,

Detaylı

Su Çerçeve Direktifi ve Genel Kavramlar. Ülkemizde Yapılan Çalışmalar. Belirli kirleticiler ve ÇKS leri. Alıcı ortam bazlı deşarj standartları

Su Çerçeve Direktifi ve Genel Kavramlar. Ülkemizde Yapılan Çalışmalar. Belirli kirleticiler ve ÇKS leri. Alıcı ortam bazlı deşarj standartları Su Çerçeve Direktifi ve Genel Kavramlar Ülkemizde Yapılan Çalışmalar Belirli kirleticiler ve ÇKS leri Alıcı ortam bazlı deşarj standartları Hassas alanlar İzleme programları Denizlerde kirlilik izleme

Detaylı

Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(1), 241-248, 2002. Özet Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Bülent ŞEN,* M.Ali Turan KOÇER,** M. Tahir ALP* *Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Hazar Gölü Su Kalitesinin Dünü ve Bugünü. Past and Present Status of Water Quality of Hazar Lake

Hazar Gölü Su Kalitesinin Dünü ve Bugünü. Past and Present Status of Water Quality of Hazar Lake Hazar Gölü Su Kalitesinin Dünü ve Bugünü Murat TOPAL Çevre Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye mtopal@cumhuriyet.edu.tr Özet- Bu çalışmada, Elazığ ilinde bulunan Hazar gölünün DSĐ

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

Trabzon (Türkiye) İl Sınırları İçerisinde Bulunan Solaklı ve Sürmene Derelerinde Nütrient ve Askıda Katı Madde Yüklerinin Belirlenmesi

Trabzon (Türkiye) İl Sınırları İçerisinde Bulunan Solaklı ve Sürmene Derelerinde Nütrient ve Askıda Katı Madde Yüklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 343 348 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Trabzon (Türkiye) İl

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Doğum Tarihi/Yeri: 10 Ocak 1955 / Kayseri Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1078 [1025] LANDSAT 8'İN ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİNİN AYLIK DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(5): 546-555, 2017 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Sığ Sularda Nutrient Seviyelerine Sediman Kalitesinin Etkisinin Konumsal Olarak Değerlendirilmesi:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/11 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Sıcaklık Elektrometrik Metot SM. 2550 B Amonyak/Amonyak

Detaylı

BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ

BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ 518 BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ İsmail İ. TURNA * İskender GÜLLE ** S. Serkan GÜÇLÜ *** Özet Aralık 23-Kasım 24 tarihleri arasında, Burdur Gölü üzerinde seçilen 3 bölgeden

Detaylı

Doğu Karadeniz de (Samsun, Türkiye) Bazı Fiziko- Kimyasal Parametrelerin Araştırılması

Doğu Karadeniz de (Samsun, Türkiye) Bazı Fiziko- Kimyasal Parametrelerin Araştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 22 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 22 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 177 182 Ege University Press ISSN 13-9 http://jfas.ege.edu.tr/ Doğu Karadeniz de (Samsun, Türkiye)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

Eşen Çayı nda (Fethiye, Muğla) Azot ve Fosfor Formlarının Değişimi Üzerine Bir Değerlendirme

Eşen Çayı nda (Fethiye, Muğla) Azot ve Fosfor Formlarının Değişimi Üzerine Bir Değerlendirme Eşen Çayı nda (Fethiye, Muğla) Azot ve Fosfor Formlarının Değişimi Üzerine Bir Değerlendirme Mehmet Ali T. KOÇER 1, Ramazan UYSAL 1, Adil YILAYAZ 1, Faruk PAK 1, Öykü Aybike TUNCER 2, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye

İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ. Berna AYAT. İstanbul, Türkiye 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 271 İSTANBUL BOĞAZI SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN MODELLENMESİ Burak AYDOĞAN baydogan@yildiz.edu.tr Berna AYAT bayat@yildiz.edu.tr M. Nuri ÖZTÜRK meozturk@yildiz.edu.tr

Detaylı

EĞREKKAYA BARAJ GÖLÜ LİMNOLOJİSİ

EĞREKKAYA BARAJ GÖLÜ LİMNOLOJİSİ Meltem İdem ELİBOL 1 Selma ÜSTÜNDAĞ 1 Hasan ÇEVLİK 1 1 DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 06100 Yücetepe, ANKARA ÖZET: Eğrekkaya Baraj Gölü nde 1999 yılında

Detaylı

KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cafer BULUT 1, Ufuk AKÇİMEN 1, Kazım UYSAL 2, Şakir ÇINAR 1,Ramazan KÜÇÜKKARA 1, Soner SAVAŞER

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU ÇANAKKALE BOĞAZI VE SAROZ KÖRFEZİ (KUZEY EGE DENİZİ) ALT VE ÜST BESİN TABAKALARININ DİNAMİĞİ PROJE NO:YDABAG-101Y081 KESİN RAPORU Proje Yürütücüsü Muhammet TÜRKOĞLU

Detaylı

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ EK-1 YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ Akarsular Göller Kıyı Suları Geçiş Suları GENEL KİMYASAL VE FİZİKO- KİMYASAL PARAMETRELER Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık ph ph ph ph (mg/l

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU SAROS KÖRFEZİNDE (KUZEY EGE) BESİN MADDELERİNİN ZAMANA VE DERİNLİĞE BAĞLI DEĞİŞİMİ SAROS KÖRFEZİNDE (KUZEY EGE) BESİN MADDELERİNİN

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISO 5667-4 Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları KİMYASAL İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı

Ankara Atmosferinde Toplanan PM2.5 Örneklerinde n Alkan Konsantrasyon Seviyelerinin Mevsimsel Değişimlerinin Değerlendirilmesi

Ankara Atmosferinde Toplanan PM2.5 Örneklerinde n Alkan Konsantrasyon Seviyelerinin Mevsimsel Değişimlerinin Değerlendirilmesi Ankara Atmosferinde Toplanan PM2.5 Örneklerinde n Alkan Konsantrasyon Seviyelerinin Mevsimsel Değişimlerinin Değerlendirilmesi EBRU KOÇAK, SEDA ASLAN KILAVUZ, İPEK İMAMOĞ LU, GÜRDAL TUNCEL Giriş Partikül

Detaylı

-> 6 24.02.2015 16:21

-> 6 24.02.2015 16:21 21 Şubat 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29274 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YER ÜSTÜ SULARI, YER ALTI SULARI VE SEDİMENTTEN NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması *

Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (2) 137-143 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması * Aslı KAYMAKÇI BAŞARAN 1 Özdemir EGEMEN

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NDAN HABERLER

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NDAN HABERLER 12.12.12 de 15 Milyar TL lik 112 Tesis Hizmete Alınacak Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın katılımıyla, 12 Aralık 2012 tarihinde aralarında büyük barajların da bulunduğu, 15

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

SU MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YRD. DOÇ. DR. FATİH TOSUNOĞLU

SU MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YRD. DOÇ. DR. FATİH TOSUNOĞLU SU MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YRD. DOÇ. DR. FATİH TOSUNOĞLU DERS HAKKINDA GENEL BİLGİLER Görüşme Saatleri:---------- Tavsiye edilen kitaplar: 1-Kavramsal su mühendisliği, Prof.Dr. A.Melih Yanmaz, Prof. Dr. Nurunnisa

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

TARIMSAL DRENAJ HAVZALARINDA SU BÜTÇESİ HESABI: SEYHAN ALT HAVZASI ÖRNEĞİ

TARIMSAL DRENAJ HAVZALARINDA SU BÜTÇESİ HESABI: SEYHAN ALT HAVZASI ÖRNEĞİ TARIMSAL DRENAJ HAVZALARINDA SU BÜTÇESİ HESABI: SEYHAN ALT HAVZASI ÖRNEĞİ Mahmut ÇETİN Ç. Ü. Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Adana E-Mail: mcet64@cu.edu.tr T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ

Detaylı

AKÇALAR (MUSA) DERESİ AZOT VE FOSFOR YÜKLERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ VE ULUABAT GÖLÜ NE ETKİSİ

AKÇALAR (MUSA) DERESİ AZOT VE FOSFOR YÜKLERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ VE ULUABAT GÖLÜ NE ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, 2013 ARAŞTIRMA AKÇALAR (MUSA) DERESİ AZOT VE FOSFOR YÜKLERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ VE ULUABAT GÖLÜ NE ETKİSİ Aslıhan KÂTİP *

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ, SINIFLANDIRMA VE İZLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ, SINIFLANDIRMA VE İZLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ, SINIFLANDIRMA VE İZLEME YÖNETMELİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi:.. Resmi Gazete Sayısı:.. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Bir Akarsu Ortamında (Berdan Çayı, Tarsus-Mersin) En Düşük ve En Yüksek Akım Dönemlerinde Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin İncelenmesi

Bir Akarsu Ortamında (Berdan Çayı, Tarsus-Mersin) En Düşük ve En Yüksek Akım Dönemlerinde Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 23 (1), 31-39, 2011 23 (1), 31-39, 2011 Bir Akarsu Ortamında (Berdan Çayı, Tarsus-Mersin) En Düşük ve En Yüksek Akım Dönemlerinde Bazı Fiziko-Kimyasal

Detaylı

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Güneş Günü Sempozyumu 99-28 Kayseri, 2-27 Haziran 1999 BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Hüsamettin BULUT Çukurova Üni. Müh.

Detaylı

ULUABAT GÖLÜ SU KALİTESİNİN TÜRK MEVZUATINA VE ULUSLARARASI KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUABAT GÖLÜ SU KALİTESİNİN TÜRK MEVZUATINA VE ULUSLARARASI KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2011 ARAŞTIRMA ULUABAT GÖLÜ SU KALİTESİNİN TÜRK MEVZUATINA VE ULUSLARARASI KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Aslıhan KÂTİP *

Detaylı

İÇME SUYUNDA METAL TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

İÇME SUYUNDA METAL TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 17 İÇME SUYUNDA METAL TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Fatma AKÇADAĞ Emrah UYSAL ÖZET TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) Kimya Grubu Laboratuvarları yeterlilik testlerinin önemini

Detaylı

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI SEMA TOPÇU* 1. GİRİŞ Dünya üzerindeki büyük su kütlelerinden meydana gelen buharlaşma ve canlıların terleme olayı atmosferdeki subuharının

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, açık deniz haricindeki bütün yüzeysel sular ile kıyı ve geçiş sularını kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, açık deniz haricindeki bütün yüzeysel sular ile kıyı ve geçiş sularını kapsar. 30 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28483 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Iþýktepe Baraj Gölü (Maden, Elazýð) Kýyý Bölgesi Fizikokimyasal Su Kalitesi Üzerine Ýlk Bulgular

Iþýktepe Baraj Gölü (Maden, Elazýð) Kýyý Bölgesi Fizikokimyasal Su Kalitesi Üzerine Ýlk Bulgular Yunus Araþtýrma Bülteni 014 (): 55-63 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Iþýktepe Baraj Gölü (Maden, Elazýð) Kýyý Bölgesi Fizikokimyasal Su Kalitesi Üzerine Ýlk Bulgular

Detaylı

ÖMERLİ BARAJ GÖLÜNDE TROFİK SEVİYENİN BELİRLENMESİ

ÖMERLİ BARAJ GÖLÜNDE TROFİK SEVİYENİN BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖMERLİ BARAJ GÖLÜNDE TROFİK SEVİYENİN BELİRLENMESİ Çevre Mühendisi Kevser Pınar YETGİN FBE Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Hazırlanan YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

HAZAR GÖLÜ SUYU VE SEDĐMENTĐNDE FOSFOR KĐRLENMESĐ

HAZAR GÖLÜ SUYU VE SEDĐMENTĐNDE FOSFOR KĐRLENMESĐ HAZAR GÖLÜ SUYU VE SEDĐMENTĐNDE FOSFOR KĐRLENMESĐ Derya YILDIRIM 1, Samet AYAN 1, Fırat AYDIN 1 1 Dicle Üniversitesi, Fen Ed. Fakültesi, Kimya Bölümü, III.Sınıf Öğrencisi,D iyarbakır.deryayildirim21@gmail.com

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU KİRLİLİĞİ AÇISINDAN HASSAS ALANLARIN VE SU KALİTESİ HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ İLE HASSAS ALANLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR İÇERİK Hassas Alan Kavramı Ulusal ve Uluslararası

Detaylı

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI *Mehmet YÜCEER, **Erdal KARADURMUŞ, *Rıdvan BERBER *Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan - 06100

Detaylı

KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ NİTRİT 1 Serap ŞAHİN KOLSUZ 2 Canan GÖNÜLALAN Danışman: Yrd. Doç.Dr.Fatih DUMAN Yrd. Doç.Dr. İskender PARMAKSIZ ÖZET: Bu çalışma Kayseri deki

Detaylı

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ ISSN: 2148 0273 Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ Veysiye Erkil

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİP BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİP BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 31/12/2012 28483 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 15/04/2015 29327 1 YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİP BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı