Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi"

Transkript

1 Araştırma Makalesi Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi Memet VAROL* İnönü Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Battalgazi, Malatya, Türkiye. Özet: Bu çalışma, Diyarbakır ın Silvan İlçes inde yer alan Batman Baraj Gölü nün trofik durumunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Şubat 2008 Ocak 2009 tarihleri arasında 3 örnekleme noktasının seki diski derinliği, klorofil-a, toplam azot ve toplam fosfor değerleri aylık olarak ölçülmüştür. Baraj gölünün trofik durumunun belirlenmesinde çeşitli trofik sınıflandırma indeksleri ve Carlson un trofik durum indeksi (TSI) kullanılmıştır. Batman Baraj Gölü nde seki diski derinliği m, klorofil-a µg/l, toplam fosfor µg/l ve toplam azot µg/l arasında değişim göstermiştir. Seki diski derinliği ile klorofil-a arasında negatif bir korelasyon (r= 0.53) belirlenirken, toplam azot ile toplam fosfor arasında pozitif bir korelasyon (r= 0.52) tespit edilmiştir. Ortalama toplam fosfor değerine (61.05 µg/l) göre Batman Baraj Gölü nün trofik durumu bakımından ötrofik sınıfa girdiği, ortalama klorofil-a (3.72 µg/l) ve seki diski derinliği (3.05 m) değerlerine göre mezotrofik sınıfa girdiği belirlenmiştir. Carlson un ortalama TSI değerine göre ise baraj gölünün mezotrofik seviyede olduğu tespit edilmiştir. Ortalama TN:TP oranına göre Batman Baraj Gölü nde fitoplankton gelişimini, azot ve fosforun birlikte sınırladığı belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Batman Baraj Gölü, Trofik durum indeksi, Ötrofikasyon, Klorofil-a, Azot, Fosfor, Seki diski derinliği Determination of Trophic Status of Batman Dam Lake Abstract: This study was carried out to determine trophic status of Batman Dam Lake in Silvan Township of Diyarbakır. For this purpose, secchi disk depth, chlorophyll-a, total phosphorus and total nitrogen values of three sampling stations on the dam lake were measured at monthly intervals between February 2008 and January Various trophic classification indexes and Carlson s trophic status index (TSI) were used to determine the trophic status of the dam lake. In the Batman Dam Lake, secchi disk depth varied from 1.0 to 5.65 m, chlorophyll-a from 1.35 to µg/l, total phosphorus from 13.0 to 139 µg/l and total nitrogen from 196 to 1730 µg/l. It was determined that secchi disk depth was negatively correlated to chlorophyll-a (r= 0.53), while total nitrogen was positively correlated to total phosphorus (r= 0.52). Batman Dam Lake was classified as eutrophic according to the mean value of total phosphorus (61.05 µg/l) in terms of trophic status, while it was classified as mesotrophic according to the mean values of chlorophyll-a (3.72 µg/l) and secchi disk depth (3.05 m). According to the mean value of Carlson s TSI, the dam lake was mesotrophic. Phytoplankton growth in the Batman Dam Lake was co-limited by nitrogen and phosphorus according to the mean TN:TP ratio. Key Words: Batman Dam Lake, Trophic status index, Eutrophication, Chlorophyll-a, Nitrogen, Phosphorus, Secchi disk depth Giriş Evsel, endüstriyel ve tarımsal aktivitelerden kaynaklanan kirleticiler, göller üzerinde büyük bir baskı oluşturarak ötrofikasyona neden olmaktadır (Taş, 2011). Howarth ve ark. (2000), aşırı nutrient miktarına bağlı olarak yüzeysel sularda ortaya çıkan olumsuz etkilere ve ötrofikasyona neden olan elementlerin, azot ve fosfor olduğunu bildirmişlerdir. Aşırı azot ve fosfor girdisiyle meydana gelen göl ötrofikasyonu, su kalitesinin kötüleşmesine ve biyoçeşitliliğin önemli ölçüde azalmasına neden olmaktadır (Taş, 2011). Bir gölün trofik durumunun belirteci, gölün prodüktivitesidir. Prodüktiviteyi etkileyen/düzenleyen faktörler belirlenerek göller bir trofik durum sınıfına dahil edilebilir. Trofik durum kavramına göre göller, birinden diğerine sürekli olarak ilerleyen bir trofik akış dizisi (oligotrofik-mezotrofik-ötrofik-hipertrofik) içerisinde yer alırlar. Göllerin trofik yapılarının belirlenmesinde klorofil-a, toplam fosfor, toplam azot ve seki diski derinliği en yaygın kullanılan değişkenlerdir. Göller doğrudan değişkenlere veya değişkenlerden hesaplanan indislere göre bir trofik sınıfa dahil edilir (Şen ve ark., 2003). Bu çalışmada, çeşitli trofik sınıflandırma indeksleri ve Carlson un trofik durum indeksi kullanılarak Batman Baraj Gölü nün trofik durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır

2 Materyal ve Yöntem Çalışma alanı Batman Barajı, elektrik enerjisi üretimi, sulama suyu temini ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilmiştir. Diyarbakır ın Silvan ilçesinde yer almaktadır (Şekil 1). Kulp, Sorkan ve Sason çayları Batman Baraj Gölü nü beslemektedir. Deniz seviyesinden 652 m yüksekte olan barajın normal su kotunda göl hacmi 1175 hm³ ve normal su kotunda göl alanı 49 km²'dir (Varol ve ark., 2012). Çalışma alanının yıllık hava sıcaklığı C arasında değişmekte olup yıllık toplam yağış değeri ise mm dir (Şekil 2). Örneklerin toplanması ve analizi Şekil 1. Batman Baraj Gölü örnekleme noktaları. Batman Baraj Gölü nün trofik durumunu belirlemek üzere 3 örnekleme noktasında (Şekil 1), Şubat Ocak 2009 tarihleri arasında 12 ay boyunca aylık örnekleme yapılmıştır. Örnekleme şişeleri araziye çıkmadan önce laboratuvarda herhangi bir temizlik maddesi kullanmadan doğrudan yıkama fırçası ve musluk suyu ile temizlenmiş ve distile su ile durulanmıştır. Su örnekleri 2 litrelik polietilen şişeler kullanılarak yüzeyden dibe doğru şişelerde hava boşluğu kalmayacak şekilde suya daldırılarak alınmıştır. Alınan örnekler uygun şartlar altında laboratuara ulaştırılarak analizleri gerçekleştirilmiştir. Seki diski derinliği, baraj gölünün örnekleme noktalarında Hydro-Bios marka seki diski ile doğrudan ölçülmüştür (APHA, 1995). Klorofil-a (Chl-a) tayini, belirli hacimdeki (en az 1 litre) su örneklerinin süzüldüğü 0.45 μm gözenek açıklığına sahip 47 mm çapındaki GF/C filtre kağıtlarının, içinde 10 ml %90 lık aseton bulunan santrifüj tüplerinde bir gece buzdolabında bekletilip santrifüjlenmesi ve elde edilen ekstraktların absorbanslarının 630, 645 ve 665 nm dalga boylarında spektrofotometrede okunmasıyla tayin edilmiştir (APHA, 1995). Toplam fosfor (TP) tayini, asitle ayrıştırma işleminden sonra askorbik asit metodu kullanılarak spektrofotometrik olarak belirlenmiştir (APHA, 1995). Toplam azot (TN) tayini, persülfat ayrıştırma ile numunedeki tüm azot formlarının nitrata dönüştürülmesinin ardından 2.6-dimetilfenol metodu kullanılarak spektrofotometrik olarak yapılmıştır (ISO, 1986; APHA, 1995)

3 Şekil 2. Çalışma dönemine ait aylık ortalama hava sıcaklığı ve aylık toplam yağış verileri. İstatistiksel analiz Değişkenler arasındaki bir ilişki olup olmadığını belirlemek için korelasyon analizi, incelenen değişkenler açısından örnekleme noktaları arasında bir fark olup olmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır (Varol, 2013). Bulgular ve Tartışma Batman Baraj Gölü nde üç örnekleme istasyonunda kaydedilen seki diski derinliği, toplam azot, toplam fosfor, klorofil-a, toplam azot/toplam fosfor (TN:TP) ve Carlson un trofik durum indeksi [TSI (SD), TSI (TP) ve TSI (CHL)] değerlerinin aylık değişimleri Şekil 3 de, ortalama değerleri Tablo 1 de gösterilmiştir. Seki diski derinliği Batman Baraj Gölü nde seki diski derinliği değerleri m arasında değişim göstermiştir. En düşük değer Şubat (2008) ayında I. ve II. istasyonlarda, en yüksek değer Haziran (2008) ayında III. istasyonda kaydedilmiştir (Şekil 3). Kar erimeleri ve yağışların yoğun görüldüğü Şubat ve Mart aylarında akarsular tarafından baraj göllerine sediment taşınması sonucu baraj gölünde meydana gelen bulanıklık, seki diski derinliği değerlerinin azalmasına yol açmıştır. Seki diski derinliği değerleri açısından istasyonlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık tespit edilmemiştir (P> 0.05). Seki diski derinliği ve klorofil-a arasında negatif bir korelasyon belirlenmiştir (r= 0.53; P <0.05). Klorofil-a değerlerinin yüksek olduğu aylar seki diski derinliği değerleri düşük, klorofil-a değerlerinin düşük olduğu aylar seki diski derinliği değerleri yüksek kaydedilmiştir (Şekil 4a). Galvez-Cloutier ve Sanchez (2007), Kanada da 154 gölün trofik durumunu belirlemek için yaptıkları çalışmada da seki diski derinliği ve klorofil-a arasında negatif bir korelasyon belirlemişlerdir. Tablo 1. Batman Baraj Gölü nde kaydedilen ortalama seki diski derinliği, TN, TP, Chl-a, TN:TP, TSI (SD), TSI (TP) ve TSI (CHL) değerleri. İstasyonlar Seki Diski TN (µg/l) TP (µg/l) Chl-a TN:TP TSI (SD) TSI (TP) TSI (CHL) (m) (µg/l) B B B Ortalama

4 Şekil 3. Seki diski derinliği, toplam azot (TN), toplam fosfor (TP), klorofil-a (Chl-a), toplam azot/toplam fosfor (TN:TP) ve Carlson un trofik durum indeksi (TSI (SD), TSI (TP) ve TSI (CHL)) değerlerinin Şubat 2008-Ocak 2009 tarihleri arasında aylık değişimleri. Seki diski derinliği, göllerin trofik durum sınıflandırmasında yaygın olarak kullanılan değişkenlerden biridir. Taylor ve ark. (1980), seki diski derinliğini oligotrofik göllerde >3.7 m, mezotrofik göllerde m ve ötrofik göllerde <2 m olarak rapor etmişlerdir. Hakanson ve Jansson (1983), oligotrofik göllerin seki diski derinliğini >5 m, mezotrofik göllerin seki diski derinliğini 3-6 m ve ötrofik göllerin seki diski derinliğini ise 1-4 m olarak; Nürnberg (1996) seki diski derinliğini oligotrofik göllerde >4 m, mezotrofik göllerde 2-4 m ve ötrofik göllerde m arasında bildirmiştir. OECD (1982) ise oligotrofik göllerin seki diski derinliğinin ortalama 9.9 m, mezotrofik göllerin seki diski derinliğinin ortalama 4.2 m ve ötrofik göllerin seki diski derinliğinin ortalama 2.45 m olarak kaydetmiştir (Tablo 2). Bu indekslere göre 3.05 m ortalama seki diski derinliği ile Batman Baraj Gölü mezotrofik sınıfa girmektedir

5 a) Seki Diski Derinliği (m) y = 3,7411-0,1853 *x r = -0, Toplam azot Klorofil-a (µg/l) b) TN (µg/l) y = 400,72 + 4,409*x r = 0, TP (µg/l) Şekil 4. a) Seki diski derinliği ile klorofil-a arasındaki ilişki; b) TN ile TP arasındaki ilişki. Batman Baraj Gölü nde en yüksek toplam azot miktarı 1730 µg/l olarak Ağustos (2008) ayında I. istasyonda, en düşük toplam azot miktarı ise 196 µg/l olarak Eylül (2008) ayında II. istasyonda kaydedilmiştir (Şekil 3). Toplam azot değerleri açısından istasyonlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık belirlenmemiştir (P >0.05). Toplam azot ile toplam fosfor arasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur (r= 0.52; P <0.05) (Şekil 4b). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nde, baraj göllerinin ötrofikasyon kontrolü için toplam azot değerinin 100 μg/l nin altında olması gerektiği bildirilmiştir (Anonim, 2004). Yapılan çalışmada Batman Baraj Gölü nün ortalama toplam azot değeri ( µg/l) bu değerin üzerinde kaydedilmiştir. Hakanson ve Jansson (1983), oligotrofik göllerin toplam azot içeriğini <350 µg/l, mezotrofik göllerin toplam azot içeriğini µg/l ve ötrofik göllerin toplam azot içeriğini ise µg/l olarak; Nürnberg (1996) oligotrofik göllerin toplam azot içeriğini <350 µg/l, mezotrofik göllerin toplam azot içeriğini µg/l, ötrofik göllerin toplam azot içeriğini ise µg/l olarak bildirmişlerdir. OECD (1982) ise oligotrofik göllerin toplam azot içeriğinin ortalama 661 µg/l, mezotrofik göllerin toplam azot içeriğinin ortalama 753 µg/l ve ötrofik göllerin toplam azot içeriğinin ortalama 1875 µg/l olduğunu kaydetmiştir (Tablo 2). Hakanson ve Jansson (1983) ile Nürnberg (1996) ya göre, µg/l ortalama toplam azot içeriğine sahip Batman Baraj Gölü ötrofik sınıfa, OECD (1982) ye göre ise mezotrofik sınıfa girmektedir. Toplam fosfor Batman Baraj Gölü nde en yüksek toplam fosfor miktarı 139 µg/l olarak Şubat (2008) ayında II. istasyonda, en düşük toplam fosfor miktarı ise, 13 µg/l olarak Kasım (2008) ayında I. istasyonda kaydedilmiştir (Şekil 3). Toplam fosfor değerleri açısından istasyonlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık belirlenmemiştir (P >0.05). Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği nde kıta içi yüzeysel suların kalitelerine göre yapılan sınıflandırmada, yüksek kaliteli sular I. sınıfa, az kirlenmiş sular II. sınıfa, kirlenmiş sular III. sınıfa ve çok kirlenmiş sular IV. sınıfa karşılık gelmektedir (Anonim, 2004). Toplam fosfor değeri 20 µg/l olan yüzey sular I. sınıf, 160 µg/l olan yüzey sular II. sınıf, 650 µg/l olan yüzey sular III. sınıf ve >650 µg/l olan sular ise IV. sınıf kategoriye girmektedir. Yönetmelikteki su kalite sınıflarına göre ortalama toplam fosfor değeri (61.05 µg/l) açısından Batman Baraj Gölü nün II. sınıf su kategorisine girdiği belirlenmiştir. Aynı yönetmelikte, baraj göllerinin ötrofikasyon kontrolü için toplam fosfor değerinin 5 µg/l nin altında olması gerektiği bildirilmiştir. Yapılan çalışmada baraj gölünün ortalama toplam fosfor değerinin 5 µg/l nin üzerinde kaydedilmiştir. Toplam fosfor, göllerin trofik durum sınıflandırmasında yaygın olarak kullanılan değişkenlerden biridir. Whittaker (1975), oligotrofik göllerin toplam fosfor içeriğini <1-5 μg/l, mezotrofik göllerin toplam fosfor içeriğini 5-10 μg/l ve ötrofik göllerin toplam fosfor içeriğini ise μg/l olarak; Taylor ve ark. (1980)

6 oligotrofik göllerin toplam fosfor içeriğini <10 μg/l, mezotrofik göllerin toplam fosfor içeriğini μg/l ve ötrofik göllerin toplam fosfor içeriğini ise > 30 μg/l olarak; Hakanson ve Jansson (1983), oligotrofik göllerin toplam fosfor içeriğini <10 μg/l, mezotrofik göllerin toplam fosfor içeriğini 8-25 μg/l ve ötrofik göllerin toplam fosfor içeriğini ise μg/l olarak; Nürnberg (1996) oligotrofik göllerin toplam fosfor içeriğini <10 μg/l ve mezotrofik göllerin toplam fosfor içeriğini μg/l ve ötrofik göllerin toplam fosfor içeriğini ise μg/l olarak bildirmişlerdir. OECD (1982) ise oligotrofik göllerin toplam fosfor içeriğinin ortalama 8 μg/l, mezotrofik göllerin toplam fosfor içeriğinin ortalama 26.7 μg/l ve ötrofik göllerin toplam fosfor içeriğinin ise ortalama 84.4 μg/l olduğunu kaydetmiştir (Tablo 2). Bu indekslere göre μg/l ortalama toplam fosfor içeriğine sahip Batman Baraj Gölü ötrofik sınıfa girmektedir. Tablo 2. Çeşitli göl trofik sınıflandırma indeksleri. Trofik Düzey TP (µg/l) TN (µg/l) Klorofil-a (µg/l) Seki Derinliği (m) Referanslar Oligotrofik <10 <350 <3.5 >4 Mezotrofik Ötrofik Nürnberg (1996) Hipertrofik >100 >1200 >25.0 <1 Oligotrofik <10 <350 <2.5 >5 Mezotrofik Hakanson ve Ötrofik Jansson (1983) Hipertrofik >80 > Oligotrofik < Mezotrofik Ötrofik Whittaker (1975) Oligotrofik < >3.7 Taylor ve ark. Mezotrofik (1980) Ötrofik > <2.0 Oligotrofik Mezotrofik OECD (1982) Ötrofik Klorofil-a Batman Baraj Gölü nde çalışma süresince klorofil-a değerleri μg/l arasında değişim göstermiştir. En düşük klorofil-a miktarı Haziran (2008) ayında II. istasyonda ve en yüksek klorofil-a miktarı Şubat (2008) ayında I. istasyonda tayin edilmiştir (Şekil 3). Klorofil-a değerleri açısından istasyonlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamıştır (P >0.05). Klorofil-a, göllerin trofik durum sınıflandırmasında yaygın olarak kullanılan değişkenlerden biridir. Whittaker (1975), klorofil-a miktarını oligotrofik göllerde μg/l, mezotrofik göllerde μg/l ve ötrofik göllerde μg/l arasında kaydetmiştir. Taylor ve ark. (1980), klorofil-a miktarını oligotrofik göllerde μg/l, mezotrofik göllerde μg/l ve ötrofik göllerde μg/l arasında rapor etmişlerdir. Hakanson ve Jansson (1983), oligotrofik göllerin klorofil-a içeriğini <2.5 μg/l, mezotrofik göllerin klorofil-a içeriğini 2-8 μg/l ve ötrofik göllerin klorofil-a içeriğini ise 6-35 μg/l olarak; Nürnberg (1996) klorofil-a miktarını oligotrofik göllerde <3.5 μg/l, mezotrofik göllerde μg/l ve ötrofik göllerde μg/l arasında bildirmiştir. OECD (1982) ise oligotrofik göllerin klorofil-a miktarının ortalama 1.7 μg/l, mezotrofik göllerin klorofil-a miktarının ortalama 4.7 μg/l ve ötrofik göllerin klorofil-a miktarının ortalama 14.3 μg/l olduğunu kaydetmiştir (Tablo 2). Bu indekslere göre, 3.72 μg/l ortalama klorofil-a içeriğine sahip Batman Baraj Gölü trofik durumu bakımından mezotrofik sınıfa girmektedir. Toplam Azot/Toplam Fosfor (TN:TP) Dodds ve ark. (2002), azot ve fosforun akuatik sistemlerde algal üretim için primer sınırlayıcı nutrientler olduğunu, ancak tatlı su sistemlerinde fosforun azota oranla daha sınırlayıcı element olduğunu rapor etmişlerdir. Howarth ve ark. (2000), alg ve bitki gelişimi için deniz ekosistemlerinde sınırlayıcı nutrientin azot, tatlı sularda ise fosfor olduğunu rapor etmişlerdir. Smith (1998) TN:TP oranı <10 olduğunda fitoplankton gelişimini sınırlayan nutrientin azot olduğunu, TN:TP oranı >17 olduğunda fosforun sınırlayıcı olduğunu, TN:TP oranı arasında olduğunda hem azot ve hem de fosforun (N+P) sınırlayıcı nutrientler olduğunu bildirmiştir. Batman Baraj Gölü nde TN/TP oranı arasında değişmiştir. En yüksek TN:TP oranı Ağustos 2008 de I

7 istasyonda, en düşük TN:TP oranı ise Mayıs 2008 de III. istasyonda hesaplanmıştır (Şekil 3). TN:TP değerleri açısından istasyonlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamıştır (P >0.05). Fitoplankton gelişimini sınırlayan asıl nutrientin fosfor olduğu ile ilgili görüş hakim olduğu için göllerde ve rezervuarlarda başlıca yönetim çalışmaları fosfor girdilerinin kontrolü üzerine odaklanmaktadır. Buna karşın azot (N) ve azot + fosforun (N+P) sınırlayıcı nutrient olduğu çok sayıda göl bulunmaktadır. Maberly ve ark. (2002), 30 Avrupa gölünde yaptıkları çalışmada göllerin %60 ının N+P tarafından sınırlandığını bildirmişlerdir. Wang ve ark. (2003), Kansas taki göllerin %76 sının N+P tarafından, %16 sının N tarafından ve sadece %8 inin P tarafından sınırlandığını tespit etmişlerdir. Yapılan bu çalışmada da ortalama TN:TP oranına (13.98) göre Batman Baraj Gölü nde fitoplankton gelişimini, azot ve fosforun birlikte sınırladığı belirlenmiştir (Şekil 5). Carlson un Trofik Durum İndeksi (TSI) Carlson (1977), trofik durumu, belirli bir yer ve zamanda bir su kütlesindeki canlı biyolojik materyalin toplam ağırlığı (biyomas) olarak ifade etmektedir. Bu araştırıcı, alg biyomasının ve biyoması etkileyen faktörlerin (klorofil-a, toplam fosfor ve seki diski derinliği) konsantrasyonunu logaritmik tabanlı hesaplamalarla aralığında yer alan bir indekse dönüştürmüştür (Tablo 3). Carlson un trofik durum indeksini (TSI) hesaplamak için aşağıdaki üç eşitlik kullanılır: Seki diski derinliği, TSI(SD); Klorofil-a, TSI(CHL); Toplam fosfor TSI(TP). TSI (SD) = [ln Seki diski (metre)] TSI (CHL) = 9.81 [ln Klorofil-a (µg/l)] TSI (TP) = [ln Toplam fosfor (µg/l)] Ortalama TSI = [TSI(TP) + TSI(CHL) + TSI(SD)]/3 Batman Baraj Gölü nde TSI (SD) değerleri arasında, TSI (TP) değerleri arasında ve TSI (CHL) değerleri ise arasında değişim göstermiştir. En yüksek TSI (SD) değeri Şubat 2008 de I. ve II. istasyonlarda, en düşük TSI (SD) değeri ise Haziran 2008 de III. istasyonda kaydedilmiştir (Şekil 3). TSI (SD) değerleri açısından istasyonlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamıştır (P >0.05). En düşük TSI (TP) değeri Kasım 2008 de I. istasyonda, en yüksek TSI (TP) değeri ise Şubat 2008 de II. istasyonda hesaplanmıştır (Şekil 3). TSI (TP) değerleri açısından istasyonlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamıştır (P >0.05). En yüksek TSI (CHL) değeri Şubat 2008 de I. istasyonda, en düşük TSI (CHL) değeri ise Haziran 2008 de II. istasyonda kaydedilmiştir (Şekil 3). TSI (CHL) değerleri açısından istasyonlar arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmamıştır (P >0.05). Tablo 3. Carlson un trofik durum indeksi (TSI) tablosu (Carlson, 1977). TSI Chl- a (µg/l) Seki D. (m) <30 <0.95 >8 <6 TP (µg/l) >80 >155 < Niteliği Oligotrofik: Su berrak, hipolimnionda oksijen yıl boyunca bol Sığ göllerde hipolimnion anoksik olabilir Mezotrofik: Su orta derecede berrak; yaz boyunca hipolimnionda anoksia oluşabilir Ötrofik: Hipolimnion anoksik, makrofit problemi olabilir Mavi-yeşil algler baskın, alg yığınları ve makrofit problemleri Hipertrofik: Prodüktivite ışıkla sınırlanır. Yoğun alg ve makrofit gelişimi Alg yığınları, az miktarda makrofit Su Temini Su filtrelenmeden kullanma suyu amacıyla kullanılabilir Demir, mangan, tat ve koku problemleri artar. Bulanıklıktan dolayı suyun filtrelenmesi gerekir. Ağır tat ve koku problemleri Balıkçılık ve Rekreasyon Salmon balıkçılığı baskın Yalnızca derin göllerde salmonid balıkçılığı Hipolimnetik anoksia salmonların kaybına neden olur Yalnızca sıcak su balıkları. Levrek baskın olabilir Makrofitler, alg yığınları ve düşük ışık geçirgenliği insanları yüzme ve tekne turlarından caydırabilir Kaba balıklar baskın; yaz boyunca balık ölümleri meydana gelebilir

8 Şekil 5. Batman Baraj Gölü nde ortalama TN:TP değerlerine göre fitoplankton gelişimini sınırlayan nutrientler. Carslon un trofik durum indeksine göre, ortalama TSI (SD) ve TSI (CHL) değerleri açısından Batman Baraj Gölü nün mezotrofik sınıfa girdiği, ortalama TSI (TP) değerleri açısından ise ötrofik sınıfa girdiği belirlenmiştir (Şekil 6). Ortalama TSI değerlerine göre ise baraj gölünün mezotrofik seviyede olduğu tespit edilmiştir. Sonuç Şekil 6. Carlson un trofik durum indeksine göre Batman Baraj Gölü nün trofik seviyesi. Bu çalışma sonucunda bölge için önemli bir su kaynağı olan Batman Baraj Gölü nün ortalama toplam fosfor değerine göre ötrofik karakterde olduğu, ortalama seki diski derinliği ve klorofil-a değerlerine göre ise mezotrofik karakterde olduğu belirlenmiştir. Teşekkür Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırmanın (No: 107Y216) bir bölümüdür. Kaynaklar Anonim Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. 31 Aralık 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete, Ankara. APHA Standart Methods for Examination of Water and Wastewater. American Public Health Assosiciation, Washington

9 Carlson, R.E A Trophic State Index for Lakes. Limnology and Oceanography. 22: Dodds, W.K., Smith, V.H.,Lohman, K Nitrogen and phosphorus relationships to benthic algal biomass in temperate streams. Can. J. Fish Aquat. Sci. 59: Galvez-Cloutier, R.,Sanchez, M Trophic Status Evaluation for 154 Lakes in Quebec, Canada: Monitoring and Recommendations. Water Quality Research Journal of Canada. 42: Hakanson, L.,Jansson, M Principles of Lake Sedimentology. Springer, Berlin. Howarth, R., Anderson, D., Cloern, J., Elfring, C., Hopkinson, C., Lapointe, B., Malone, T., Marcus, N., McGlathery, K., Sharpley, A.,Walker, D Nutrient Pollution of Coastal Rivers, Bays and Seas. Issue in Ecology. No: 7. ISO Water quality, Determination of Nitrate, Part 1: 2,6-Dimethylphenol Spectrometric Method. International Organization for Standardization, ISO , Geneva. Maberly, S.C., King, L., Dent, M.M., Jones, R.I.,Gibson, C.E Nutrient limitation of phytoplankton and periphyton growth in upland lakes. Freshwater Biology. 47: Nürnberg, G.K Trophic state of clear and colored, soft and hardwater lakes with special consideration of nutrients, anoxia, phytoplankton and fish. J. Lake and Reservoir Management. 12: OECD Eutrophication of waters. Monitoring, Assessment and Control. OECD, Paris. Şen, B., Koçer, M.A.T.,Alp, M.T Göl Trofik Durum İndeksleri. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül, Elazığ, s Smith, V.H Cultural eutrophication of inland, estuarine, and coastal waters. In: M.L. Pace and P.M. Groffman (Eds.). Limitation and frontiers in ecosystem science (pp. 7 49). Springer-Verlag, New York, NY. Taş, B Gaga Gölü (Ordu, Türkiye) Su Kalitesinin İncelenmesi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi. 3: Taylor, W.D., Lambou, V.W., Williams, L.R.,Hern, S.C Trophic state of lakes and reservoirs. USEPA Technical Report E Varol, M., Gökot, B., Bekleyen, A.,Şen, B Spatial and temporal variations in surface water quality of the dam reservoirs in the Tigris River basin, Turkey. Catena. 92: Varol, M Temporal and spatial dynamics of nitrogen and phosphorus in surface water and sediments of a transboundary river located in the semi-arid region of Turkey. Catena. 100: 1 9. Wang, S., Dzialowski, A.R., Spotts, W.W., Lim, N.C.,Huggins, D.G Variability of Nutrient Limitation on Phytoplankton Growth in Small and Medium Kansas Lakes. Kansas Biological Survey, Lawrence, KS. Report No: 120. Whittaker, R.H Communities and Ecosystems. MacMillan Pub. Co., New York

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi Memet

Detaylı

İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ

İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ Ayça Oğuz, Reyhan Akçaalan & Meriç Albay İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ordu Cd., No: 200, Laleli-Fatih, İSTANBUL Suların

Detaylı

Göl Trofik Durum İndeksleri. Bülent ŞEN Mehmet A. T. KOÇER* M. Tahir ALP

Göl Trofik Durum İndeksleri. Bülent ŞEN Mehmet A. T. KOÇER* M. Tahir ALP E8 ffi.:n i_:! 1i,.] :1i:!: :ijilj,,.* ii:'ni.:i :ji!*;i,i um ;J.-] ';:;., ;;.,',=, ; ",,.ı]ıi;,..:i ",.'Ş; i.i: :.:.ij iil.i.:],d l. B ' İ'L: Dl; l'kl, t E K, K ", i,i ], :! -. i : ]. l, T A', '. 2-,Eİlüı",2003

Detaylı

BALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, SAMSUN) SU KALİTESİNİN KONUMSAL ANALİZİ

BALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, SAMSUN) SU KALİTESİNİN KONUMSAL ANALİZİ BALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, SAMSUN) SU KALİTESİNİN KONUMSAL ANALİZİ ÖZET Hüseyin CÜCE 1 Gülfem BAKAN 2, Halil AKINCI 3 1 Arş. Grv., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Müh. Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü, Samsun,

Detaylı

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi

Sazlıdere Barajı (İstanbul) nda Fitoplankton Biyoması ve Bunu Etkileyen Fizikokimyasal Faktörlerin İncelenmesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Neşe YILMAZ Doğum Tarihi/Yeri: 25.11.1975/Almanya Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Ordu Cad. No:200 Laleli/İstanbul Telefon:

Detaylı

Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER

Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER Ulusal Su ve Sağlık Kongresi. Antalya 26-30 Ekim 2015 Ton Ton Kültür Balıkçılığı

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 53-64, 2014 3(1), 53-64, 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Kehli Deresi Su Kalitesi Üzerine

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 599-603, 2005 17 (4), 599-603, 2005 Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Detaylı

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province

Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli. Biogas Potential from Animal Waste of Iğdır Province Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 2(1): 61-66, 2012 Iğdır İlinin Hayvansal Atık Kaynaklı Biyogaz Potansiyeli Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale

Yayın Listesi. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale Yayın Listesi SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayınlanan ve yayına kabul edilen tam metin özgün makale SALİHOĞLU, G., PINARLI,V., SALİHOĞLU N.K., KARACA, G. 2007. Properties

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

İçme Suyu Kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması Ve Güvenli Su Temini

İçme Suyu Kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması Ve Güvenli Su Temini İçme Suyu Kaynağı Olarak Sapanca Gölü nün Bütünleşik Yaklaşımlı Havza Yönetimi İle Korunması Ve Güvenli Su Temini Dr. Rüstem KELEŞ SASKİ Genel Müdürü «Allah insanı yalnız ve yalnız kendisine kulluk etsin

Detaylı

SIĞ GÖLLERDE SU KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ, ULUABAT GÖLÜ ÖRNEĞİ

SIĞ GÖLLERDE SU KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ, ULUABAT GÖLÜ ÖRNEĞİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2014 ARAŞTIRMA SIĞ GÖLLERDE SU KALİTESİ DEĞERLENDİRMESİ, ULUABAT GÖLÜ ÖRNEĞİ Saadet İLERİ * Feza KARAER * Aslıhan KÂTİP * Sonay

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Doğum Tarihi/Yeri: 10 Ocak 1955 / Kayseri Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 1 BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hasan ERYILMAZ 1, Şükrü İsmail İPEK 2, * Beste YALÇIN ÇELİK 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Artvin,

Detaylı

Hazar Gölü Su Kalitesinin Dünü ve Bugünü. Past and Present Status of Water Quality of Hazar Lake

Hazar Gölü Su Kalitesinin Dünü ve Bugünü. Past and Present Status of Water Quality of Hazar Lake Hazar Gölü Su Kalitesinin Dünü ve Bugünü Murat TOPAL Çevre Mühendisliği Bölümü, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye mtopal@cumhuriyet.edu.tr Özet- Bu çalışmada, Elazığ ilinde bulunan Hazar gölünün DSĐ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(1), 241-248, 2002. Özet Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Bülent ŞEN,* M.Ali Turan KOÇER,** M. Tahir ALP* *Fırat Üniversitesi,

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cafer BULUT 1, Ufuk AKÇİMEN 1, Kazım UYSAL 2, Şakir ÇINAR 1,Ramazan KÜÇÜKKARA 1, Soner SAVAŞER

Detaylı

BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ

BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ 518 BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ İsmail İ. TURNA * İskender GÜLLE ** S. Serkan GÜÇLÜ *** Özet Aralık 23-Kasım 24 tarihleri arasında, Burdur Gölü üzerinde seçilen 3 bölgeden

Detaylı

Eşen Çayı nda (Fethiye, Muğla) Azot ve Fosfor Formlarının Değişimi Üzerine Bir Değerlendirme

Eşen Çayı nda (Fethiye, Muğla) Azot ve Fosfor Formlarının Değişimi Üzerine Bir Değerlendirme Eşen Çayı nda (Fethiye, Muğla) Azot ve Fosfor Formlarının Değişimi Üzerine Bir Değerlendirme Mehmet Ali T. KOÇER 1, Ramazan UYSAL 1, Adil YILAYAZ 1, Faruk PAK 1, Öykü Aybike TUNCER 2, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/11 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Sıcaklık Elektrometrik Metot SM. 2550 B Amonyak/Amonyak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32 /A Çorlu/Tekirdağ 59850 TEKİRDAĞ / TÜRKİYE Tel : 0 282 652 40 55 Faks : 0 282 652 04 56 E-Posta :

Detaylı

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ EK-1 YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ Akarsular Göller Kıyı Suları Geçiş Suları GENEL KİMYASAL VE FİZİKO- KİMYASAL PARAMETRELER Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık ph ph ph ph (mg/l

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

EĞREKKAYA BARAJ GÖLÜ LİMNOLOJİSİ

EĞREKKAYA BARAJ GÖLÜ LİMNOLOJİSİ Meltem İdem ELİBOL 1 Selma ÜSTÜNDAĞ 1 Hasan ÇEVLİK 1 1 DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 06100 Yücetepe, ANKARA ÖZET: Eğrekkaya Baraj Gölü nde 1999 yılında

Detaylı

İZMİR KÖRFEZİ'NİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE GENEL BAKIŞ

İZMİR KÖRFEZİ'NİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE GENEL BAKIŞ İZMİR KÖRFEZİ'NİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE GENEL BAKIŞ Filiz KÜÇÜKSEZGİN, Aynur KONTAŞ, Oya ALTAY, Esin ULUTURHAN, Enis DARILMAZ DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İZMİR E-Posta: filiz.ksezgin@deu.edu.tr

Detaylı

-> 6 24.02.2015 16:21

-> 6 24.02.2015 16:21 21 Şubat 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29274 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YER ÜSTÜ SULARI, YER ALTI SULARI VE SEDİMENTTEN NUMUNE ALMA VE BİYOLOJİK ÖRNEKLEME TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

AKÇALAR (MUSA) DERESİ AZOT VE FOSFOR YÜKLERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ VE ULUABAT GÖLÜ NE ETKİSİ

AKÇALAR (MUSA) DERESİ AZOT VE FOSFOR YÜKLERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ VE ULUABAT GÖLÜ NE ETKİSİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, 2013 ARAŞTIRMA AKÇALAR (MUSA) DERESİ AZOT VE FOSFOR YÜKLERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ VE ULUABAT GÖLÜ NE ETKİSİ Aslıhan KÂTİP *

Detaylı

KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ KAYSERİDEKİ İÇME SULARINDA NİTRAT VE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ NİTRİT 1 Serap ŞAHİN KOLSUZ 2 Canan GÖNÜLALAN Danışman: Yrd. Doç.Dr.Fatih DUMAN Yrd. Doç.Dr. İskender PARMAKSIZ ÖZET: Bu çalışma Kayseri deki

Detaylı

Bir Akarsu Ortamında (Berdan Çayı, Tarsus-Mersin) En Düşük ve En Yüksek Akım Dönemlerinde Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin İncelenmesi

Bir Akarsu Ortamında (Berdan Çayı, Tarsus-Mersin) En Düşük ve En Yüksek Akım Dönemlerinde Bazı Fiziko-Kimyasal Parametrelerin İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 23 (1), 31-39, 2011 23 (1), 31-39, 2011 Bir Akarsu Ortamında (Berdan Çayı, Tarsus-Mersin) En Düşük ve En Yüksek Akım Dönemlerinde Bazı Fiziko-Kimyasal

Detaylı

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI

AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI AKARSULARDA KİRLENME KONTROLÜ İÇİN BİR DİNAMİK BENZETİM YAZILIMI *Mehmet YÜCEER, **Erdal KARADURMUŞ, *Rıdvan BERBER *Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan - 06100

Detaylı

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ

TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ ISSN: 2148 0273 Cilt 3, Sayı 2, 2015 Vol. 3, Issue 2, 2015 TUNCELİ İLİ VE ÇEVRESİ TATLI SU KAYNAKLARINDA SUYUN FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERİ VE NİTROJENLİ BİLEŞİKLERİN MEVSİMSEL DEĞERLERİ Veysiye Erkil

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Nil KORKMAZ Ünvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon (232) 832 10 02 E-mail nil.korkmaz@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1962-İzmir Doktora Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Ege

Detaylı

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi: 08.07.2011 Sayfa: 1 / 1 KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi:

Detaylı

Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması *

Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (2) 137-143 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması * Aslı KAYMAKÇI BAŞARAN 1 Özdemir EGEMEN

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NDAN HABERLER

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NDAN HABERLER 12.12.12 de 15 Milyar TL lik 112 Tesis Hizmete Alınacak Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın katılımıyla, 12 Aralık 2012 tarihinde aralarında büyük barajların da bulunduğu, 15

Detaylı

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI I. Kısım Su teminine giriş 1 Su sektörü 3 1.1 Giriş 3 1.2 Su tüketimi 3 1.3 Kabul edilebilir su kalitesi 7 1.4 Su sektörü hizmetleri 10 1.5 Su koruma

Detaylı

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI SEMA TOPÇU* 1. GİRİŞ Dünya üzerindeki büyük su kütlelerinden meydana gelen buharlaşma ve canlıların terleme olayı atmosferdeki subuharının

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) Yavrularının İlk Dönemlerde Büyüme Performansı ve Ölüm Oranı Üzerine Tuzluluğun Etkisi Halim İbrahim ERBAŞ Nadir BAŞÇINAR Mehmet KOCABAŞ Şebnem ATASARAL

Detaylı

AKDENİZ KIYI ALANLARI KİRLİLİK KAYNAKLARINDA UZUN SÜRELİ EĞİLİM İZLEME: NEHİRLER VE ATIKSULAR (2003-2006)

AKDENİZ KIYI ALANLARI KİRLİLİK KAYNAKLARINDA UZUN SÜRELİ EĞİLİM İZLEME: NEHİRLER VE ATIKSULAR (2003-2006) AKDENİZ KIYI ALANLARI KİRLİLİK KAYNAKLARINDA UZUN SÜRELİ EĞİLİM İZLEME: NEHİRLER VE ATIKSULAR (-) ÖZET Süleyman TUĞRUL, Semal YEMENİCİOĞLU, Neslihan DOĞAN-SAĞLAMTİMUR ODTÜ DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ERDEMLİ-MERSİN

Detaylı

Iþýktepe Baraj Gölü (Maden, Elazýð) Kýyý Bölgesi Fizikokimyasal Su Kalitesi Üzerine Ýlk Bulgular

Iþýktepe Baraj Gölü (Maden, Elazýð) Kýyý Bölgesi Fizikokimyasal Su Kalitesi Üzerine Ýlk Bulgular Yunus Araþtýrma Bülteni 014 (): 55-63 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araþtýrma Makalesi Research Article Iþýktepe Baraj Gölü (Maden, Elazýð) Kýyý Bölgesi Fizikokimyasal Su Kalitesi Üzerine Ýlk Bulgular

Detaylı

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN

HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN HİDROLOJİ Doç.Dr.Emrah DOĞAN 1-1 YARDIMCI DERS KİTAPLARI VE KAYNAKLAR Kitap Adı Yazarı Yayınevi ve Yılı 1 Hidroloji Mehmetçik Bayazıt İTÜ Matbaası, 1995 2 Hidroloji Uygulamaları Mehmetçik Bayazıt Zekai

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ DENİZLİ BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DENÇEV DENİZLİ ÇEVRE KALİTE LABORATUVARI MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME REHBERİ FR54/rev00/22.10.2011 Sayfa1/9 İÇİNDEKİLER...2 1.NUMUNE KABUL KRİTERLERİ...3 1.1.Genel

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU KİRLİLİĞİ AÇISINDAN HASSAS ALANLARIN VE SU KALİTESİ HEDEFLERİNİN BELİRLENMESİ İLE HASSAS ALANLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR İÇERİK Hassas Alan Kavramı Ulusal ve Uluslararası

Detaylı

TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-200.2013.02. Koordinatör: Dr.

TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-200.2013.02. Koordinatör: Dr. İÇME SUYUNDA ANYON TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KARG3RM200.2013.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 6 Ocak 2014 Gebze/KOCAELİ

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, açık deniz haricindeki bütün yüzeysel sular ile kıyı ve geçiş sularını kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, açık deniz haricindeki bütün yüzeysel sular ile kıyı ve geçiş sularını kapsar. 30 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28483 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ULUABAT GÖLÜ SU KALİTESİNİN TÜRK MEVZUATINA VE ULUSLARARASI KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUABAT GÖLÜ SU KALİTESİNİN TÜRK MEVZUATINA VE ULUSLARARASI KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, 2011 ARAŞTIRMA ULUABAT GÖLÜ SU KALİTESİNİN TÜRK MEVZUATINA VE ULUSLARARASI KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Aslıhan KÂTİP *

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ, SINIFLANDIRMA VE İZLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ, SINIFLANDIRMA VE İZLEME YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ, SINIFLANDIRMA VE İZLEME YÖNETMELİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi:.. Resmi Gazete Sayısı:.. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİP BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİP BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 31/12/2012 28483 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 15/04/2015 29327 1 YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİP BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALĠTESĠ YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALĠTESĠ YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ 30 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28483 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALĠTESĠ YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

FIRAT HAVZASI AKIMLARINDA GÖRÜLEN TRENDLERİN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

FIRAT HAVZASI AKIMLARINDA GÖRÜLEN TRENDLERİN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI V. ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 5 7 Eylül 2007 FIRAT HAVZASI AKIMLARINDA GÖRÜLEN TRENDLERİN NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI Kasım Yenigün 1, Veysel Gümüş 2 1 Harran Üniversitesi

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE,

Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, ARAÞTIRMA MAKALESÝ Çanakkale'de 1991-21 Yýllarý Arasýnda Hava Kirliliði Sorunu Ýsmet UYSAL Çanakkale Onsekiz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ÇANAKKALE, Cilt:11 Sayý:45 (22), 18-23

Detaylı

NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ

NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Azot ve azotlu maddeler, Çevre Mühendisliğinde büyük bir öneme sahiptir. İçme ve kullanma suları ile yüzeysel suların ve kirlenmiş su kütlelerinin içerdiği çeşitli

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ 1. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 30.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28483 YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, (Değişik ibare:rg-15/4/2015-29327)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

SUDA ASKIDA KATI MADDE TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI

SUDA ASKIDA KATI MADDE TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI SUDA ASKIDA KATI MADDE TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-210.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 23 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ

Detaylı

*E mail: mboran@ktu.edu.tr

*E mail: mboran@ktu.edu.tr E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2004 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2004 Cilt/Volume 21, Sayı/Issue (1-2): 17 21 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Değirmendere Havzasında

Detaylı

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır.

Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ UV Lamba Belli dalga boylarındaki analizlerde kullanılır. LABORATUVAR PROFİLİ Mantolu Isıtıcı Damıtma balonu içerisindeki numunenin homojen ısıtılmasını sağlar. LABORATUVAR PROFİLİ

Detaylı

IŞIKLI GÖLÜ VE IŞIKLI ÇAYI NDA (ÇİVRİL-DENİZLİ) DETERJAN, FOSFAT VE BOR KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

IŞIKLI GÖLÜ VE IŞIKLI ÇAYI NDA (ÇİVRİL-DENİZLİ) DETERJAN, FOSFAT VE BOR KİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DOI: 10.18864/iujfas.01514 İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi (2015) 30-1: 23-34 Istanbul University Journal of Fisheries & Aquatic Sciences (2015) 30-1: 23-34 IŞIKLI GÖLÜ VE IŞIKLI ÇAYI NDA (ÇİVRİL-DENİZLİ)

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP

İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP İSTANBUL ANADOLU YAKASI HAVA KİRLİLİĞİNİN PM10 ve PM2.5 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ufuk MALAK Prof.Dr. Kadir ALP Hava Kirliliği Hava kirliliğinin, özellikle Partiküler madde PM10 ve PM2.5 in sağlık üzerine

Detaylı

TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-400.2014.

TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-400.2014. TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-400.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 24 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetiştirilen Farklı Buğday Tiplerinin Yaş Gluten Miktarları Bakımından Kalitelerinin Belirlenmesi doi: 10.17932/ IAU.IAUD.m.13091352.2015.7/26.41-46 Hayrettin KANIT 1* Murat

Detaylı

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Turan YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova

Detaylı

TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-120.2013.02. Koordinatör: Dr.

TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-120.2013.02. Koordinatör: Dr. ATIK SUDA KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-120.2013.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 6 Ocak

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, *

ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ. Engin GÜRTEKİN 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 99-17 (29) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 112-2354 ARDIŞIK KESİKLİ REAKTÖRDE AKTİF ÇAMURUN ÇÖKELEBİLİRLİĞİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Engin GÜRTEKİN

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DALYAN LAGÜNÜ NÜTRİENT DİNAMİĞİNE BİR YAKLAŞIM

DALYAN LAGÜNÜ NÜTRİENT DİNAMİĞİNE BİR YAKLAŞIM DALYAN LAGÜNÜ NÜTRİENT DİNAMİĞİNE BİR YAKLAŞIM Melike GÜREL 1, İ. Ethem GÖNENÇ 2, Ayşegül TANIK 3, Çolpan POLAT BEKEN 4, Erdoğan OKUŞ 5 1 Araş. Gör. Dr., İTÜ İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 ph 2 Sıcaklık 3 İletkenlik Doküman SM 4500 H + B Elektrometrik Metod SM 2550 B Laboratuvar SM 2510 B Laboratuvar 1 / 12 Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 Var - Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 - - Atık Su 100 ml

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/9 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 Düzenleme tarihi : 22.09.2011 Başlangıç tarihi : 22.09.2011 CO Tayini Elektrokimyasal hücre metodu TS ISO 12039 Emisyon (1),(2) CO 2 Tayini SO 2 Tayini NOx (NO+NO

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

SUDA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-190.2014.

SUDA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-190.2014. SUDA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-190.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 23 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ Bu

Detaylı

göl, çöl, öl Doç. Dr. Ömer Elitok SDÜ Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 27 Mart 2013 Isparta

göl, çöl, öl Doç. Dr. Ömer Elitok SDÜ Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 27 Mart 2013 Isparta göl, çöl, öl Doç. Dr. İskender Gülle Mehmet Akif Ersoy Üniv. Fen-Ed. Fak. Biy. Böl. igulle@mehmetakif. edu.tr. Doç. Dr. Ömer Elitok SDÜ Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve

Detaylı

Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4

Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4 Çay ın Verimine Saturasyon Açığının Etkisi Üzerine Çalışmalar Md.Jasim Uddin 1, Md.Rafiqul Hoque 2, Mainuddin Ahmed 3, J.K. Saha 4 Pakistan Meteoroloji Bülteni. Sayı:2, Yayın:4, Kasım, 2005 Özet 2003 yılı

Detaylı

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.)

YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ. Yönetmeliği nde 15/04/2015 tarihindeyapılan değişiklikler işlenmiştir.) 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ (30/11/2012tarihlive28483sayılıResmîGazete

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı