Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti"

Transkript

1 Cilt: 10 Sayý: 40 (2001), ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Prof. Dr. Oya ZEREN Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliði Bölümü, MERSÝN Pey. Mim. Yasemen ÝSPÝRGÝL Mersin Üniversitesi Yapý Ýþleri Teknik Daire Baþkanlýðý, MERSÝN ÖZET Bu çalýþmada, Mersin Üniversitesi Kampüs alanýndaki bitki florasý araþtýrýlmýþtýr. Çalýþma sýrasýnda alanýn genel iklim, toprak ve jeolojik özellikleri göz önünde bulundurulmuþtur. Çalýþma sonunda 29 familyaya ait 67 cins ve 75 tür teþhis edilmiþtir. Toplanan cinslerin % 57.34' ünün çok yýllýk, % 38.60' nýn tek yýllýk, % 4.06' sýnýn ise iki yýllýk olduðu belirlenmiþtir. Anahtar Kelimeler: Flora, Mersin Üniversitesi, kampüs alaný. The Determination of Flora in Mersin University Campus ABSTRACT In this study, the flora of Mersin University campus area is investigated. During the research, general characteristics of climate, soil and geology of the vicinity have been taken into consideration. 29 families, 67 genus and 75 species were identified. It has been determined that 57.34% of the plants collected were perannual plants, % of them were annual plants and 4.06 % of them were biannual plants. Keywords: Flora,Mersim Universty, campus area. GÝRÝÞ Bitkisel çeþitlilik yönünden çok zengin olan Türkiye'de doðal kaynaklarýn bilinçsizce kullanýmý, aþýrý otlatma, yapýlaþma, erozyon gibi etkenler nedeniyle flora fakirleþmekte, doðal vejetasyonlar giderek yok olmaktadýr. Doðu Akdeniz Bölgesinde bir çok floristik çalýþma yapýlmasýna raðmen (1, 2, 3, 4), Kampus alanýnýn bulunduðu Ýçel Ýlinde herhangi bir çalýþma yapýlmamýþtýr. Mersin Üniversitesi kampus alaný henüz sýnýrlarý belirgin bir çitle ayrýlmamýþ, istimlak edilen yerler henüz boþaltýlmamýþ olup seracýlýk ve buðday tarýmý yapýlmaktadýr. Araþtýrma alaný kireçli topraklara sahip, yaklaþýk 130 m yüksekliðinde, parçalý alanlara sýkýþmýþ maki vejetasyonundan oluþmaktadýr. Floristik bakýmdan Akdeniz Bölgesi içinde yer alan araþtýrma alaný, girit sistemine göre C5 karesi içinde yer almaktadýr (5 ). MATERYAL VE METOD Mersin Üniversitesi Kampüs alanýndaki florayý tespit etmek amacýyla araþtýrma alanýnda bahar ve yaz aylarýnda olmak üzere periyodik olarak arasýnda iki yýl süre ile 5 ayrý bölümden bitki örnekleri toplanmýþtýr. Örnek alma iþlemi iki haftada bir yapýlmýþ ve toplama sýrasýnda bitkinin tüm organlarýnýn üzerinde olmasýna özen gösterilmiþtir. Etiketlenerek, polietilen torbalar içinde laboratuvara getirilen örnekler, daha sonra preslenip kurutulduktan sonra teþhise hazýr hale getirilmiþtir. Teþhis edilen her örneðin latince adý, floristik daðýlýmý, hayat formlarý literatüre göre yapýlmýþtýr (5, 6). BULGULAR Floristik bakýmdan Akdeniz Bölgesi içerisinde yer alan Mersin Üniversitesi kampus alaný, Davis'in "Flora of Turkey" eserindeki gritleme sistemine göre C5 karesi içerisinde yer almaktadýr. Araþtýrma alanýmýzda yapýlan bu çalýþma sonucunda 29 familya, 67 cins ve 75 tür tanýmlanmýþtýr. Teþhis edilen 76 bitki türünün hepsi Spermatophyta bölümüne aittir. Familyalardan Pinaceae, Gymnospermae, geri kalanlarý Angiospermae alt bölümünün üyesidir. Familyalarýn Ýçerdikleri Cins Durumlarý Araþtýrma alanýnda yapýlan çalýþma sonucunda en çok cins içeren familyalarýn (%75), (%66.6), (%66.6), (%41.6), (%25), Rosaceae (%25), Gramineae (%25), (%16.6), ( %16.6 ), (%16.6 ), ( %16.6 ), (%16.6), (%16.6) olduðu belirlenmiþtir. Geriye kalan familyalar ise tek bir cinse sahiptir (Þekil 1). Familyalarýn Ýçerdikleri Tür Durumlarý Birden fazla tür içeren familyalar 14 adet olup bunlarý (%71.42), (%64.28), (%57.14), (%35.7), Gramineae (% ), (%21.42), (% 21.42), (% 21.42), Rosaceae (%21.42), (% 14.28), Gentianaceae (%14.28), (% 14.28), Plantaginaceae (% 14.28), (% 14.28), (%14.28)'dir (Þekil 2 ). Tek - Ýki - Çok Yýllýk Durumlarý Araþtýrma alanýnda toplanan doðal bitkilerden yaklaþýk 43 tür (%57.34) çok yýllýk, 29 tür ( % ) tek yýllýk, 3 tür ( % 4.06 ) ise iki yýllýk bitkilerden oluþmaktadýr. Ýki yýllýk türler Gentinaceae ( 1 ), ( 1 ) ve ( 1) familyalarýnda bulunmaktadýr (Þekil 3 ). Aðaç - Çalý - Ot Durumlarý Toplanan türlerden 47 tür ( %62.67) ot, 24 tür 12

2 Ekoloji O. ZEREN - Y. ÝSPÝRGÝL Rosacea Þekil 1.Familyalarýn içerdikleri cins durumlarý (% ). (%32.00) çalý, 4 tür ( %5.33) aðaç formundadýr ( Þekil 4). Türlerin Hayat Formlarýna Göre Daðýlýmlarý Kampus alanýndan toplanan türlerin %44.75'i Terofit, % 19.40'ý Nanofanerofit, %13.44'ü Hemikriptofit, % 10.45'i Fanerofit, % 5.98'i Geofit, % 5.98'i Kamefit olarak belirlenmiþtir ( Þekil 5 ). MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ KAMPÜS ÜNDE TESBÝT EDÝLEN BÝTKÝ LÝSTESÝ Araceae 1. Arum dioscoridis L. Çok yýllýk. Anacardiaceae 2.Pistacia lentiscus L., Çok yýllýk, çalý, Fanerofit. Apocynaceae 3. Nerium oleander L., Çok yýllýk, çalý, 4. Echium italicum L., Çok yýllýk, ot, Hemikriptofit. 5. Lithodora hispidula (Sm.) Griseb., Çok yýllýk, çalý, 6. Heliotropium europaeum L., Tek yýllýk, ot, Terofit. 7. Cistus creticus L., Çok yýllýk, çalý, 8. Cistus laurifolius L., Çok yýllýk, çalý, 9. Helianthemum kotschyanum Boiss. Çok yýllýk, çalý, Kamefit. Gramineae 0 Graminae 10. Senecio vernalis Waldst. et Kit. Tek yýllýk, ot, Terofit. 11. Senecio vulgaris L. Tek yýllýk, ot, Terofit. 12. Calendula arvensis L., Tek yýllýk, ot, Terofit. 13. Silybium marianum L., Gaertner, 2 yýllýk, ot, Hemikriptofit. 14. Cirsium arvense L. Scop. subsp. vestitum (Wimmer et Grab ) Petrat., Çok yýllýk, ot, Hemikriptofit. 15. Helichrysum plicatum D.C., Çok yýllýk, Kamefit. 16. Pallenis spinosa L. Cass., Tek yýllýk, ot, Terofit. 17. Carduus nutans L. Ýki yýllýk, ot. 18. Anthemis tinctoria L. Çok yýllýk, ot, Terofit. 19. Bellis perennis L., Çok yýllýk, Hemikriptofit. Cruciferae 20. Sinapis arvensis L. Tek yýllýk, ot, Terofit. 21. Euphorbia helioscopia L. Tek yýllýk, Terofit. Þekil 2. Familyalarýn içerdiði tür durumlarý ( % ) Rosaceae Gentianaceae Plantaginaceae Çok Yýllýk Tek Yýllýk Ýki Yýllýk Þekil 3. Türlerin tek- iki -çok yýllýk olma durumlarý ( % ) 13

3 Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti Ekoloji Ot Çalý Aðaç Terofit Nanofanerofit Hemikriptofit Fanerofit Geofit Kamefit Þekil 4. Türlerin aðaç-çalý-ot durumlarý ( % ). Þekil 5. Türlerin hayat formlarýna göre daðýlýmlarý ( % ). 22. Mercurialis annua L. Tek yýllýk, Terofit. Erýcaceae 23. Erica arborea L. Çok yýllýk, Caryophyllaceae 24. Holosteum umbellatum L. var. glutinosum ( Bieb ). Gay Tek yýllýk, Terofit. Fagaceae 25. Quercus coccifera L., Çok yýllýk, çalý, Fanerofit. Geraniaceae 26. Geranium rotundifolium L. Tek yýllýk, ot, Terofit. Gentianaceae 27. Centaurium maritimum (L). Fritsch, Tek veya iki yýllýk, Terofit. 28. Centaurium erythraea Rafn. subsp. turcicum ( Velen ) Melderis., Tek yýllýk, ot, Terofit. 29. Satureja thymbra L. Çok yýllýk, çalý. 30. Teucrium polium L. Çok yýllýk, çalý, Kamefit. 31. Ziziphora capitata L. subsp. orientalis Samuelsson ex. Rech., Tek yýllýk, ot, Terofit. 32. Lamium amplexicaule L., Tek yýllýk, ot, Terofit. 33. Ajuga chamaepitys ( L. ) Schreber subsp. palaestina ( Boiss. ) Born., Ýki yýllýk, ot, Hemikriptofit. 34. Rosmarinus officinalis L. Çok yýllýk, çalý. 35. Thymus cilicicus Boiss. et Bal., Çok yýllýk, çalý, Kamefit. 36. Micromeria myrtifolia Boiss.et Hohen, Çok yýllýk, çalý, 37. Anthyllis tetraphylla L., Tek yýllýk, ot, Terofit. 38. Astragalus microcephalus Willd., Çok yýllýk, Kamefit. 39. Calicotome villosa ( Poiret ) Link., Çok yýllýk, çalý, 40. Ceratonia siliqua L. Çok yýllýk, aðaç, Fanerofit. 41. Lathyrus aphaca L.var. biflorus Post., Tek yýllýk, ot, Terofit. 42. Trifolium campestre Schreb., Tek yýllýk, ot, Terofit. 43. Gonocytisus angulatus L. Spach, Çok yýllýk, çalý, Fanerofit. 44. Lotus corniculatus L. Çok yýllýk. 45. Allium ameloprasum L., Çok yýllýk, ot, Geofit. 46. Muscari neglectum Guss., Tek yýllýk, ot, Terofit. 47. Gagea fibrosa ( Desf. ) Schultes et Schultes fil., Çok yýllýk. 48. Smilax aspera L., Çok yýllýk, çalý, Fanerofit. 49. Ornithogalum umbellatuým L. Çok yýllýk, ot, Geofit. Malvaceae 50. Malva neglecta Wallr., Tek yýllýk, ot, Terofit. Myrtaceae 51. Myrtus communis L. subsp. communis, Çok yýllýk, çalý, 52. Jasminum fruticans L., Çok yýllýk, çalý, 53. Olea europaea L. var. europaea, Çok yýllýk, aðaç, Fanerofit. 54. Fumaria officinalis L., Tek yýllýk, ot, Terofit. 55. Papaver rhoeas L., Tek yýllýk, ot, Terofit. Pinaceae 56. Pinus brutia Ten., Çok yýllýk, aðaç, Fanerofit. 14

4 Ekoloji 57. Anagallis arvensis L.var. caerulea L. Gouan Tek yýllýk, ot, Terofit. 58. Cyclamen persicum Miller, Çok yýllýk, ot, Geofit. Plantaginaceae 59. Plantago scabra Moench, Tek yýllýk, ot, Terofit. 60. Plantago lanceolata L. Çok yýllýk, ot, Hemikriptofit. Ranunculaceae 61. Anemone coronaria L.var. alba ( Goaty et Pons ) Burn, Çok yýllýk, ot, Geofit. Rhamnaceae 62. Rhamnus oleoides L., Çok yýllýk, Fanerofit. Rubiaceae 63. Rubia tenuifolia d.urv. subsp. brachypoda (Boiss) Ehrend. et Schönblem, Çok yýllýk, çalý, Rosaceae 64. Sanguisorba minor Scop. subsp. muricata (Spach) Erip, Çok yýllýk, ot, Hemikriptofit. 65. Rubus sonctus Schreber, Çok yýllýk, ot, 66. Paliurus spina-christi Miller, Çok yýllýk, çalý. 67. Veronica arvensis L. Tek yýllýk, ot, Terofit. 68. Veronica cymbalaria Bodard, Tek yýllýk, ot, Terofit. 69. Verbascum sinuatum L. var. adenosepalum Ýki yýllýk, ot, Hemikriptofit. Thymelaeaceae 70. Daphne sericea Vahl., Çok yýllýk, çalý, Gramineae 71. Cynodon dactylon L. Pers var. dactylon. Çok yýllýk, ot, Hemikriptofit. 72. Bromus intermedius Guss., Tek yýllýk,ot,terofit. 73. Bromus scoparius L. Tek yýllýk, ot, Terofit. 74. Bromus sterilis L., Çok yýllýk, Terofit 75. Aegilops biuncialis (Vis.), Fl. Dalm., Tek yýllýk,ot. TARTIÞMA VE SONUÇ Mersin Üniversitesi kampüsü olarak bilinen araþtýrma alanýmýz, Mersin'in kuzeyinde 3000 dönümlük bir alana yayýlmýþtýr. Çiftlik köyü mevkiindeki kampüs alaný kamulaþtýrma sonucu elde edilmiþ olup halen kamulaþtýrýlmakta olan alanlar bulunmaktadýr. Kamulaþtýrýlan O. ZEREN - Y. ÝSPÝRGÝL alanlarda ise Üniversite eðitim-öðretim binalarýnýn yapýmýna devam edilmektedir. Araþtýrma alanýnýn toprak yapýsý incelendiðinde alanýn Kuzgun formasyonu ve Handere formasyonu ile kaplý bulunduðu anlaþýlmýþtýr. Bunlarýn dýþýnda kalan alanlar ise Kaliþ horizonu ile kaplý bulunmaktadýr (7, 8). Mersin Meteoroloji istasyonundan alýnan verilere göre araþtýrma alanýnda yazlarý sýcak ve kurak kýþlarý ýlýk ve yaðýþlý olan tipik Akdeniz ikliminin hüküm sürdüðü görülmektedir. En kurak aylar Temmuz-Aðustos, en soðuk aylar ise Ocak-Þubat aylarýdýr. Alanýn eski tarihlerde köy oluþu nedeni ile insanlarca yoðun kullaným ve otlatmaya maruz kalmýþtýr. Bu yüzden doðal bitki örtüsünün fazla geliþtiði söylenemez. Alanýn floristik yapýsý incelendiðinde;,,, ve Gramineae familyalarýnýn yaygýn olarak bulunduðu saptanmýþtýr. Tespit edilen 75 bitki türünün % 57.34'ü çok yýllýk, % 38.60'ý tek yýllýk, % 4.06'sý ise 2 yýllýk olduðu belirlenmiþtir. Yapýlan araþtýrma sonucu alandan elde edilen bitkilerin bodur, maki bitkileri olduðu görülmüþtür. Alanda yaz kuraklýðýna dayanýklý fazlaca Cistus laurifolius ve Calicotome villosa türlerinin doðal olarak bulunduðu tespit edilmiþtir. Bu da bölgedeki kuraklýðýn uzun süreli olduðunu göstermektedir (6). Araþtýrma alanýmýza yakýn Çukurova Üniversitesinde yapýlan araþtýrma sonucu elde edilen kampus bitkileriyle kýyaslama yapýldýðýnda bizim alanýmýzda fazlaca tür olmadýðý tespit edilmiþtir (1, 6). Alanýn doðal yapýsý kendi haline býrakýldýðýnda yýllar içinde rejenerasyonu izlemek mümkün olacaktýr. Alandaki plantasyon, sulama ve iyi koruma ile gelecek yýllarda orman halini alýrsa orman alt örtüsü de geliþebilir ve vejetasyon zenginleþebilir. Bu arada açýkta kalmýþ oldukça az sayýdaki maki çalýlarý da kendini toplayarak yaygýnlaþýp açýk alanlarý kaplayabilir. Alanda devam eden otlatmanýn da kampüsten yasaklanmasý gerekmektedir. Üniversite sýnýrlarý içinde bulunan ve bazý köylülerce (eski sahiplerince) halen iþletilen sebze-meyve seralarýnda çiçekçiliði teþvik etmek Üniversitemiz ve Ýçel Ýli açýsýndan yararlý olacaktýr. Araþtýrma alanýnda toplanan bitkilerden Araceae, Gramineae ve Monocotyledon, diðer familyalar ise Dicotyledon sýnýfýndandýrlar. Araþtýrma alanýnda doðal halde olan habitatlarý genel anlamda makiler, bozuk makiler ve nemli yerler oluþturmaktadýr. Doðal olmayan habitatlar ise; eskiden tarla olup býrakýlan, orman plantasyon sahalarý, öðrenim dokularýnýn yerleþtiði sahalar ve tarým alanlarý oluþturmaktadýr. Alanda bað-bahçe ve tarla tarýmý yapýlan yerlerin dýþýnda kalan alanlarda doðal bitki örtüsü genellikle renk ve doku etkisi yapan otsu ve kitle etkisi yapan çalýlardan oluþmaktadýr. Doðal bitki örtüsü kuru dere yataðý içerisinde, yamaçlarda lokal olarak görülmektedir. Kampüs alanýndaki doðal bitki örtüsü bol güneþli yerlerden hoþlanan, çoðunlukla herdemyeþil, sert, tüylü ve keçemsi görünümlü yapraklý bitkilerden oluþan Akdeniz maki örtüsü fertlerini içer- 15

5 Mersin Üniversitesi Kampüs Alaný Florasýnýn Tespiti mektedir. Yapýlacak her türlü inþaat ve yapýlaþmanýn doðal bitki örtüsüne zarar vermemesi için yönetimce tüm önlemler alýnmalýdýr. Teþekkür: Örneklerin teþhisinde yardýmcý olan Ekoloji Mersin Üniversitesi Fen-Ed. Fak. Biyoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Sayýn Ayþe Everest'e ve Adana Zirai Mücadele Araþtýrma Ensititüsü Yabancý Ot Þube Þefi Sayýn Dr. Ýlhan Üremiþ'e teþekkürlerimizi sunarýz. KAYNAKLAR 1. Everest, A., Adana Herbariumundaki Caryophyllaceae, Boragýnaceae ve Labiaceae Familyalarýna Ýliþkin Bitkilerin Teþhisi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzmanlýk. Tezi, Everest, A., Göksu Deltasýndaki Bazý Bitkilerin Çeþitli Ekolojik Özellikleri Yönünden Ýncelenmesi ve Topraklarýn Karbon, Azot Mineralizasyonu, Çukurova Üniversitesi Fen Bil. Ens., Doktora Tezi, Uslu, T., Mersin-Silifke Arasý Kumul ve Maki Vejetasyonunun Araþtýrýlmasý, Ankara Üniversitesi Fen Fak. Doktora Tezi, Uygur, F.N., Untersuchungen zur Art und Bedeutung der Verunkrautung in der Çukurova unter besonderer Berücksichtigung von Cynedon dactylon ( L.) Press. und Sorghum halepense ( L. ) Pers., Plits, 3, 5, Adana, Davis, P.H., Flora of Turkey and East Aegean Islands, Vol. 1-10, University Press, Edinburgh, Uluð, E., Kadýoðlu, Ý., Üremiþ, Ý., Türkiye'nin Yabancýotlarý ve Bazý Özellikleri, Tarým ve Köyiþleri Bak. Adana Zirai Müc. Ar. Ens. Yayýn No:78, Adana, Acar, A., Erdemli (Mersin) Dolayýnýn Jeolojik Ýncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Fen Bil. Enst. Uzmanlýk Tezi, Eretöz, C., 1/ Ölçekli Jeolojik Harita ve Ýzahnamesi, M.T.A. Enstitüsü, Ankara, Düzeltme : 39. sayýmýzýn 7-12 nci sayfalarýnda yer alan Amasya üzümü beslenme prolemlerinin tesbiti üzerine bir araþtýrma makalesinin yazarlarý sýrasý Yrd. Doç. Dr. Tuncay DEMÝRER - Doç. Dr. N. Mücella MÜFTÜOÐLU - Arþ. Gör. Fadime ATEÞ - Arþ. Gör. Cafer TÜRKMEN olarak düzeltilmiþtir. Okurlarýmýz ve yazarlarýmýza duyururuz. 16

KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District. İ.Ümit YAPICI 1 Hülya HOŞGÖREN 2 Ömer SAYA 3

KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District. İ.Ümit YAPICI 1 Hülya HOŞGÖREN 2 Ömer SAYA 3 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 191-196 191 KURTALAN (SİİRT) İLÇESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Ethnobotanical Features of Kurtalan (Siirt) District İ.Ümit YAPICI 1 Hülya

Detaylı

*ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI. Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora

*ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI. Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora *ANAVARZA KALESİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YÜZEY FLORASININ ARAŞTIRILMASI Investıgatıon of the Anavarza Castle and Nearby Surface Flora Yasemin ÖZONUR Biyoloji Anabilim Dalı Halil ÇAKAN Biyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR

Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR BAÜ Fen Bil. Enst. Derg. (2002).4.1 Bl KARESi (BALIKESİR) İÇİN YENİ FLORİSTİK KAYITLAR Berna SANÖN, Fazıl ÖZEN Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böliimii 10100 Balıkesir, TÜRKİYE ÖZET

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84

Biological Diversity and Conservation. ISSN Print; ISSN Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/2 (2009) 78-84 Geophytes of Sof Mountain (Gaziantep/Turkey) Ergün ÖZUSLU *1, Elman ĐSKENDER

Detaylı

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ*

KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 261-266 KORKUTELİ VE ELMALI DA BULUNAN BAZI DOĞAL MERALARIN VEJETASYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ* Mehmet BİLGEN Yaşar ÖZYİĞİT Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 15-17 Mayıs 2002 Cilt No : II Sayfa No:790-794 ÇORUH VADİSİ FISTIKÇAMI ORMAN EKOSİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE BAZI FİZİKSEL VE KİMYASAL TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları

Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Cumhuriyet University Faculty of Science ISSN: 1300-1949 Science Journal (CSJ), Vol.34, No.1 (2013) Türkiye Florasındaki C1 Karesi İçin Yeni Kare Kayıtları Behlül GÜLER* 1, Handan ÇINAR 2, Ömer VAROL 3

Detaylı

Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TAK*²

Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TAK*² Some endemic plants of Çelikhan Çat Dam Basin (Adıyaman) Ahmet Zafer TEL¹, Murat TA*² ¹Adıyaman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Adıyaman - aztel@adiyaman.edu.tr ²ilis 7 Aralık Üniversitesi,

Detaylı

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ. Plants of East Mediterranean Region

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ. Plants of East Mediterranean Region DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ BİTKİLERİ Plants of East Mediterranean Region Deniz KARAÖMERLİOĞLU Biyoloji Anabilim Dalı Atabay DÜZENLİ Biyoloji Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışma Doğu Akdeniz Bölgesi nin sahip olduğu

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY. Birol Mutlu 1

NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY. Birol Mutlu 1 NEW FLORISTIC RECORDS FROM VARIOUS SQUARES IN FLORA OF TURKEY Birol Mutlu 1 Abstract: In this paper 28 species are reported as new records from A2, A3, B3, B4, B5, B6, B8, C3, C4, C5, C9 and C10 squares

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ. Seval Aknil MERALER MAHLEP (PRUNUS MAHALEB L.) İN BİTKİ KISIMLARINDA MİNERAL BİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİ Seval Aknil MERALER YIL: 2010 Sayfa: 56 Bu çalışmada, Mahlep (Prunus mahaleb L.) bitkisinin yaprak, çiçek, meyve, meyve

Detaylı

14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET:

14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ OZET: 14 NOLU HOMOJEN ALAN ĐÇERĐSĐNDE YER ALAN ESKĐŞEHĐR ĐLĐ MERA TOPRAKLARINDA BULUNAN BĐTKĐLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ Celalettin AYGÜN 1, Đsmail KARA 1, A. Levent SEVER 1, Đlker ERDOĞDU 1, A.Kadir ATALAY 1, Arife

Detaylı

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI

ÖNEMLİ BALLI BİTKİLER VE İLLERE GÖRE YAYILIM ALANLARI Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Amasya Ankara Cistus sp.(güneşgülü, Laden, Pamucak); Crataegus monogyna JACQ.(Adi Akdiken, Adi Alıç); Duacus carota L.(Yabani Havuç); Echium plantagineum L.(Sığırkuyruğu);

Detaylı

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI

BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI BULDAN NIN FLORİSTİK YAPISI Doç. Dr. Ali ÇELİK, Prof. Dr. Ramazan MAMMADOV, Öğr. Gör. Olcay DÜŞEN, Araş. Gör. İdris ARSLAN Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü ÖZET Denizli nin

Detaylı

TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi (2002) : (109-115) TRABZON YÖRESİ BAZI YOL ŞEVLERİNİN ÖRTÜ BİTKİLERİ VE YETİŞME ORTAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Cengiz Acar KTÜ Orman Fakültesi, Peyzaj

Detaylı

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ

ÇİTLİ OVASI (ELAZIĞ) VE ÇEVRESİNİN ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 2, Article Number: 5A0011 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: September 2008 Accepted: March 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7358

Detaylı

Çukurova Üniversitesi (Adana) Kampüsündeki Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Çukurova Üniversitesi (Adana) Kampüsündeki Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Turkish Journal of Life Sciences Turk J Life Sci Türk Yaşam Bilimleri Dergisi (2016)1/2:070-074 http://dergipark.gov.tr/tjls e-issn: 2536-4472 Received / Geliş: 21.06.2016 Accepted / Kabul: 19.07.2016

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online BioDiCon 2/1 (2009) 65-70 New distribution areas of Kadıncık shrub (Flueggea anatolica Gemici) determined

Detaylı

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District

Isparta Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı ve Çevresinin Florası. Flora of Isparta Kasnak Oak Nature Protection Area and District Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Sayı 3, 48-65, 2015 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 48-65, 2015 Isparta Kasnak

Detaylı

(*) Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Beytepe

(*) Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Beytepe AMAÇ: Araştırma alanının cep şeklinde Sovyetler Birliği toprakları içine doğru girinti yapmasına bağlı olarak Türkiye Florası için yeni olabilecek bitki türlerinin floraya kazandırılması, Floristik açıdan

Detaylı

Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası

Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 3. Sayı, s. 407-425, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 3, p. 407-425, 2013 Kocaeli-Karamürsel-Yalakdere beldesi ve çevresinin florası Meryem Sümeyye Yılancı 1* Mehmet Sağıroğlu 1

Detaylı

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi

Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki itliliğinininin Belirlenmesi Çanakkale Fen Lisesi nin Odunsu Bitki Biyoçeşitlili itliliğinininin Belirlenmesi AY-YILDIZ YILDIZ GRUBU GRUP ÜYELERİ : MÜZEYYEN M DÖNMEZD ŞADİYE ÖZTÜRK DANIŞMANLAR : Prof. Dr. Ahmet AKSOY Prof.Dr.. Turan

Detaylı

The Effect of Different Improvement Methods on Botanical Composition of Secondary Succession Rangeland

The Effect of Different Improvement Methods on Botanical Composition of Secondary Succession Rangeland YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(3): 174-189 Geliş Tarihi (Received): 03.03.2011 Kabul Tarihi (Accepted): 10.06.2011 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Farklı Islah Yöntemlerinin

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Contributions to the Flora of Büyükyayla (Eskişehir)

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Contributions to the Flora of Büyükyayla (Eskişehir) Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 13 (2013) 011003 (15-24) AKU J. Sci. Eng. 13 (2013) 011003 (15-24)

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi)

FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi) TÜBİTAK Eğitimde Bilim Danışmanlığı Projesi FEN ve TEKNOLOJİ(FİZİK -KİMYA -BİYOLOJİ) BİLİM DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI BİYOLOJİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU 06-16 Temmuz 2008 (Çanakkale Fen Lisesi) Çanakkale Fen Lisesi

Detaylı

ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER

ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER Y.Y.ü. Vet. Fak. Derg. 3 (1-2): 155-164,1992 ELAZIG HAZAR GÖLÜ KUŞ ADASI'NDAKİ GÜMÜşİ MARTININ (Larus argentatus) vuva YAPIM ÖZELLİKLERİ İLE YUVA YAPIMINDA KULLANDIGI VE KULLANMADlGI BİTKİLER Yasin Altan

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 82-97 Research article/araştırma makalesi The flora of Nigde University campus area and Akkaya

Detaylı

A New Association for Alliance Quercion ilicis in West Menteşe Mountains (Muğla)

A New Association for Alliance Quercion ilicis in West Menteşe Mountains (Muğla) Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (1): 59-63, 2010 ISSN: 1308-3961, www.nobel.gen.tr Batı Menteşe Dağları nda (Muğla) Quercion ilicis Alyansı için Yeni Bir Birlik Kerim GÜNEY 1* Osman KETENOĞLU 2

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 6/1 (2013)

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 6/1 (2013) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 6/1 (2013) 169-177 Research article/araştırma makalesi Flora of Dervişli (Eşme, Uşak/Turkey) and its surroundings

Detaylı

KÖYCEĞİZ-DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ BİYOLOJİK ZENGİNLİĞİNİN TESPİTİ VE YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI

KÖYCEĞİZ-DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ BİYOLOJİK ZENGİNLİĞİNİN TESPİTİ VE YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI KÖYCEĞİZ-DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ BİYOLOJİK ZENGİNLİĞİNİN TESPİTİ VE YÖNETİM PLANININ HAZIRLANMASI KESİN RAPOR / EK-1 (Biyolojik

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ ERDOĞAN AKDAĞ KAMPÜSÜNÜN ENDEMİK BİTKİLERİ Özet Ümit BUDAK 1, Osman YILMAZ 2 Bu çalışma Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü florasını belirlemek amacıyla 2014-2015 yılları arasında

Detaylı

Sekonder Mera Vejetasyonunda Farklı Ölçüm Metodlarının Karşılaştırılması ve Mera Durumunun Belirlenmesi

Sekonder Mera Vejetasyonunda Farklı Ölçüm Metodlarının Karşılaştırılması ve Mera Durumunun Belirlenmesi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2003) 17(1): 65-77 Sekonder Mera Vejetasyonunda Farklı Ölçüm Metodlarının Karşılaştırılması ve Mera Durumunun Belirlenmesi Mevlüt TÜRK * Gamze BAYRAM ** Emine BUDAKLI ***

Detaylı

ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI

ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI Orman Bakanlığı Yayın No: 206 ISSN : 1300-7912 DOA Yayın No: 27 ALADAĞLAR MİLLİ PARKININ FLORASI ODC: 173.5 ; 174 ; 175 The Flora of Aladağ National Park Sedat TÜFEKÇİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet SAVRAN Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ANTALYA MERKEZE BAĞLI BAZI DOĞAL MERALARDA BULUNAN BİTKİLERİN KURU AĞIRLIKLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

ANTALYA MERKEZE BAĞLI BAZI DOĞAL MERALARDA BULUNAN BİTKİLERİN KURU AĞIRLIKLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA ANTALYA MERKEZE BAĞLI BAZI DOĞAL MERALARDA BULUNAN BİTKİLERİN KURU AĞIRLIKLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Yaşar ÖZYİĞİT 1 Mehmet BİLGEN 1 1. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri

Detaylı

Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri

Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 26 / Sayı 2 / Temmuz 2006 / ss. 57-64 Güdül (Ankara) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri Received : 10.02.2006 Revised : 27.11.2006 Accepted :

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUS FLORASI (ANTALYA-TÜRKİYE)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUS FLORASI (ANTALYA-TÜRKİYE) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(2),143-154 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPUS FLORASI (ANTALYA-TÜRKİYE) Orhan ÜNAL Mustafa GÖKÇEOĞLU Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online 3/1 (2010) 103-120. Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey)

ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online 3/1 (2010) 103-120. Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-5301 Print; ISSN 1308-8084 Online 3/1 (2010) 103-120 Contribution to the Flora of Sakarat Mountain (Amasya/Turkey) Arzu CANSARAN *1, M.

Detaylı

Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma

Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 2(7):13 28, 2012 ISSN: 1309 4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler

Detaylı

NÜKLEER SANTRAL KURULMASI PLANLANAN AKKUYU'NUN DOĞAL ÖZELLİKLERİ

NÜKLEER SANTRAL KURULMASI PLANLANAN AKKUYU'NUN DOĞAL ÖZELLİKLERİ NÜKLEER SANTRAL KURULMASI PLANLANAN AKKUYU'NUN DOĞAL ÖZELLİKLERİ Ar.Gör. Reyhan KÜÇÜK* Prof.Dr.Güngör UZUN* ÖZET Silifke Akkuyu Nükleer Enerji Santralı 1976'dan beri kamuoyunda tartışılmaktadır. Henüz

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / Baştürk KAYA * Caner ALADAĞ **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / Baştürk KAYA * Caner ALADAĞ ** Maki ve Garig Topluluklarının Türkiye deki Yayılış Alanları ve Ekolojik Özelliklerinin İncelenmesi Analyse of Distribution Areas in Turkey and Ecologic Characteristics of Maquis and Garriques Communities

Detaylı

İmalı Deresi ve Çevresindeki Tepelerin Florası (Türkoğlu-Kahramanmaraş)

İmalı Deresi ve Çevresindeki Tepelerin Florası (Türkoğlu-Kahramanmaraş) KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 1 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 İmalı Deresi ve Çevresindeki Tepelerin Florası (Türkoğlu-Kahramanmaraş) Menderes ÇENET 1, Mustafa AYDOĞDU

Detaylı

Erzurum ili fiğ (Vicia sp.) ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları

Erzurum ili fiğ (Vicia sp.) ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2012, 52(3:261-272 Erzurum ili fiğ (Vicia sp. ekim alanlarında görülen yabancı otlar, yoğunlukları ve rastlama sıklıkları Ġrfan ÇORUH 1 SUMMARY Species, density and frequency of vetch

Detaylı

Pozantı (Adana) ve Çevresindeki Bazı Bitkilerin Yerel Adları ve Etnobotanik Özellikleri

Pozantı (Adana) ve Çevresindeki Bazı Bitkilerin Yerel Adları ve Etnobotanik Özellikleri S Ü Fen Ed Fak Fen Derg Sayı 27 (2006) 77-82, KONYA Pozantı (Adana) ve Çevresindeki Bazı Bitkilerin Yerel Adları ve Etnobotanik Özellikleri Yavuz BAĞCI* 1, Ahmet SAVRAN 2, Hüseyin DURAL 1 1 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

YARIŞLI GÖLÜ (YEŞİLOVA-BURDUR) MAKROHİDROFİTLERİ

YARIŞLI GÖLÜ (YEŞİLOVA-BURDUR) MAKROHİDROFİTLERİ YARIŞLI GÖLÜ (YEŞİLOVA-BURDUR) MAKROHİDROFİTLERİ Erol KESİCİ.*Cevdan KESİCİ Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi ekesici@sdu.edu.tr ÖZET Yarışlı Gölü makrohidrofitleri(yüksek su

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 189-203

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 189-203 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 4/2 (2011) 189-203 Research article/araştırma makalesi Flora of North Dunes of Karpaz National Park (Cyprus)

Detaylı

Kırka (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası

Kırka (Eskişehir) ve Çevresinin Damarlı Bitki Florası Artvin Çoruh Üniversitesi Artvin Coruh University Orman Fakültesi Dergisi Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Cilt: 14, Sayı:1, Sayfa: 70-93,

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KINIKLI KAMPÜSÜ (DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN FLORASI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KINIKLI KAMPÜSÜ (DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN FLORASI Sakarya Üni. Fen-Ed. Derg. (2007) 9 (1):47-65 ISSN: 1301-3769 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KINIKLI KAMPÜSÜ (DENİZLİ) VE ÇEVRESİNİN FLORASI 1 Mehmet ÇİÇEK, 2 Gürkan SEMİZ, 3 Ali ÇELİK 1 Ankara Üniversitesi, Fen

Detaylı

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri

BÖLÜM 6. Artvin in Ballı Bitkileri BÖLÜM 6 Artvin in Ballı Bitkileri Özgür EMİNAĞAOĞLU, Hayal AKYILDIRIM BEĞEN, Güven AKSU Ballı bitkiler, balarısının bal üretmek için ziyaret ettiği çiçekli bitkilerdir. Arılar çiçeklerden polen taneleri

Detaylı

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ NÜN BUGÜNKÜ YAPISI VE GELECEĞİ

ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ NÜN BUGÜNKÜ YAPISI VE GELECEĞİ ALATA BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ NÜN BUGÜNKÜ YAPISI VE GELECEĞİ Prof. Dr. M. Faruk ALTUNKASA Prof. Dr. Suat ŞENOL Prof. Dr. Turgut YEŞİLOĞLU Prof. Dr. K. Tuluhan YILMAZ Prof. Dr. Haydar ŞENGÜL

Detaylı

Lice Domatesi Üretim Alanlarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi. Determination of the Weeds in Production Areas of Lice Tomato

Lice Domatesi Üretim Alanlarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi. Determination of the Weeds in Production Areas of Lice Tomato Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 29-34, 2014 Lice Domatesi Üretim Alanlarındaki Yabancı Otların Belirlenmesi Iğdır Üniversitesi

Detaylı

A Research on the Floristic Composition of the Vegetation Types of Ali Mountain and Ziyaret Hill (Adiyaman/Turkey)

A Research on the Floristic Composition of the Vegetation Types of Ali Mountain and Ziyaret Hill (Adiyaman/Turkey) A Research on the Floristic Composition of the Vegetation Types of Ali Mountain and Ziyaret Hill (Adiyaman/Turkey) Ahmet Zafer TEL¹, Mehmet Suat ŞAHİN²* ¹Adiyaman University, Faculty of Arts and Sciences,

Detaylı

BUĞDAYGİL EKİM ALANLARINDA GÖRÜLEN YABANCI OTLAR

BUĞDAYGİL EKİM ALANLARINDA GÖRÜLEN YABANCI OTLAR BUĞDAYGİL EKİM ALANLARINDA GÖRÜLEN YABANCI OTLAR Yabancı ot mücadelesinde ilk adım, tarlalardan yabancı ot tohumlarının mümkün olduğunca uzak tutulması ve yayılmalarının engellenmesidir. Bunun için bazı

Detaylı

Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması

Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2002, 12(1):37-40 Geliş Tarihi : 04.10.2001 Aydın İli Önemli Pamuk Ekiliş Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otların Saptanması

Detaylı

Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 131-135, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Çankırı İli Meralarının Mera Durumu ve Sağlığının Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Sabahaddin

Detaylı

NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI

NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI Eurasscience Journals Avrasya Terim Dergisi, 2016, 4 (1): 29-39 NEVŞEHİR'İN GÜNEY İLÇELERİNDEKİ BİTKİLERİN YÖRESEL ADLARI İsmail Şenkardeş 1* ve Ertan Tuzlacı 2 1, 2) Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Detaylı

Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar Demir Yollarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması

Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar Demir Yollarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 32, Sayı 3, 2016 Erciyes University Journal of Institue Of Science and Technology Volume 32, Issue 3, 2016 Kayseri Sivas ve Kayseri Yeşilhisar

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE BULUNAN BAZI DOĞAL VE KÜLTÜREL SİT ALANLARININ BİTKİ ÖRTÜSÜ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR İSHAK ORTAÇ BİYOLOJİ ANABİLİM

Detaylı

III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu BİLDİRİLER KİTABI

III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu BİLDİRİLER KİTABI III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu 3rd International Non-wood Forest Products Symposium BİLDİRİLER KİTABI SYMPOSIUM PROCEEDINGS 8 10 MAYIS 2014 KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş Sütçü İmam

Detaylı

EROZYON İNDİKATÖRLERİ

EROZYON İNDİKATÖRLERİ EROZYON İNDİKATÖRLERİ Toprağın korunmasında büyük güvence bitki örtüsüdür ve onun sürekli bir örtü oluşturmasıdır. Burada sözü edilen bitki örtüsü doğal bitki örtüsüdür (orman ve mera). Bitki örtüsünün

Detaylı

FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140)

FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140) FARKLI DÖNEMLERDE BİÇİLEN VAN YÖRESİ ÇAYIRLARININ BOTANİK YAPISI, SİLOLANMA ÖZELLİKLERİ VE YEM DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ PROJE NO: VHAG-1849 (101V140) Yard.Doç.Dr. Tülay DEMİRKUŞ Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ

Detaylı

Sivrice (Elazığ) Çevresindeki Bitkiler Üzerinde Gelişen Külleme Fungus Türleri

Sivrice (Elazığ) Çevresindeki Bitkiler Üzerinde Gelişen Külleme Fungus Türleri Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12 (1):9-14 (2011) Artvin Çoruh University Faculty of Forestry Journal, 12 (1):9-14 (2011) Araştırma makalesi Research article Sivrice (Elazığ) Çevresindeki

Detaylı

MAKALELER 1- KILINÇ, M. Kırıkkale, Kalecik ve Elmadağ arasındaki serpantin formasyonunun vejetasyonu üzerinde ekolojik ve sosyolojik bir araştırma, Bitki Cilt 1, Sayı 4, 479-521 (1974). 2- KILINÇ, M.,

Detaylı

DOĞU ANADOLU TARIM KONGRESİ

DOĞU ANADOLU TARIM KONGRESİ DOĞU ANADOLU TARIM KONGRESİ I. Cilt ÇAĞRILI BİLDİRİ - BİTKİSEL ÜRETİM - HAYVANSAL ÜRETİM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 14-18 Eylül 1998 ERZURUM UZUNDERE (ERZURUM) VE YUSUFELİ (ARTVİN) İLÇELERİNDE

Detaylı

OTSU BİTKİLERİN TANIMI

OTSU BİTKİLERİN TANIMI OTSU BİTKİLERİN TANIMI Otsu bitkiler, günümüz insanının kültürel gereksinimleri arasında sayılan, tekdüze (monoton) günlük yaşamına renk veren, yaşadığı ortamı estetik açıdan güzelleştiren ve onu yaşama

Detaylı

BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM OLANAKLARI. Burçin EKİCİ

BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM OLANAKLARI. Burçin EKİCİ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2010, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 110-126 BARTIN KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNDE YETİŞEN BAZI DOĞAL BİTKİLERİN KENTSEL MEKANLARDA KULLANIM

Detaylı

AYDINLAR KÖYÜ VE ÇEVRESİNİN (ERDEMLİ / MERSİN) ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ

AYDINLAR KÖYÜ VE ÇEVRESİNİN (ERDEMLİ / MERSİN) ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDINLAR KÖYÜ VE ÇEVRESİNİN (ERDEMLİ / MERSİN) ETNOBOTANİK ÖZELLİKLERİ Banu EŞEN YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI KONYA - 2008 ÖNSÖZ Tez çalışmalarım

Detaylı

LOCAL NAMES OF SOME PLANTS IN ANDIRIN, KAHRAMANMARAŞ S. DEMİRCİ *, N.ÖZHATAY

LOCAL NAMES OF SOME PLANTS IN ANDIRIN, KAHRAMANMARAŞ S. DEMİRCİ *, N.ÖZHATAY Istanbul Ecz. Fak. Derg. / J. Fac. Pharm. Istanbul 42(1) 2012 s. 33-42 LOCAL NAMES OF SOME PLANTS IN ANDIRIN, KAHRAMANMARAŞ S. DEMİRCİ *, N.ÖZHATAY İstanbul University, Faculty of Pharmacy, Department

Detaylı

EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ

EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ EKO TURİZM YAKLAŞIMLARINDA FLORA TURİZMİ: PALANDÖKEN DAĞLARININ POTANSİYELİ Hasan YILMAZ 1 Faris KARAHAN 2 Özet: Sanayi devriminden sonra kıyısal alanlara ve deniz turizmine doğru talep artışı, dağlık

Detaylı

ARSUİT 080 EC HERBİSİTLER. 80g/L Clodinafop-propargyl+ 20 g/l (safener) Cloquintocet-mexyl. www.ar-teckimya.com

ARSUİT 080 EC HERBİSİTLER. 80g/L Clodinafop-propargyl+ 20 g/l (safener) Cloquintocet-mexyl. www.ar-teckimya.com ARSUİT 080 EC 80g/L Clodinafop-propargyl+ 20 g/l (safener) Cloquintocet-mexyl HERBİSİTLER Ürün Detayları: ARSUİT 80 EC dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı

Detaylı

Büyükhemit Deresi ve Civarýnýn (Delice-Kýrýkkale) Vejetasyonu

Büyükhemit Deresi ve Civarýnýn (Delice-Kýrýkkale) Vejetasyonu ARAÞTIRMA NOTU Büyükhemit Deresi ve Civarýnýn (Delice-Kýrýkkale) Vejetasyonu Ekoloji 16, 64, 53-62 2007 Mecit VURAL, Metin YAMAN, Bilal ÞAHÝN Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü,

Detaylı

Akdeniz Çevresindeki Sklerofil Matoral Toplulukların Floristik Kompozisyonu ve Fitososyolojik Yapısı

Akdeniz Çevresindeki Sklerofil Matoral Toplulukların Floristik Kompozisyonu ve Fitososyolojik Yapısı Akdeniz Çevresindeki Sklerofil Matoral Toplulukların Floristik Kompozisyonu ve Fitososyolojik Yapısı * Kerim GÜNEY 1, Fatmagül GEVEN 2, Ümit BİNGÖL 2 1 Kastamonu Üniversitesi, Orman Fak., Orman Müh. Böl.,

Detaylı

GÜNEY ANTALYA BÖLGESİNDEKİ EKOLOJİK AÇIDAN ÖNEMLİ BİYOTOPLAR VE AVRUPA BİRLİĞİ NATURA 2000 HABİTATLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI *

GÜNEY ANTALYA BÖLGESİNDEKİ EKOLOJİK AÇIDAN ÖNEMLİ BİYOTOPLAR VE AVRUPA BİRLİĞİ NATURA 2000 HABİTATLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 225-236 GÜNEY ANTALYA BÖLGESİNDEKİ EKOLOJİK AÇIDAN ÖNEMLİ BİYOTOPLAR VE AVRUPA BİRLİĞİ NATURA 2000 HABİTATLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI * Meryem

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIMSAL KULLANIMA AÇILMIŞ ORMAN ALANLARININ RESTORASYONUNDA EKOLOJİK YAKLAŞIM/ÇATALAN ÖRNEĞİ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI ADANA, 27 ÇUKUROVA

Detaylı

SAROZ KÖRFEZİ KIYI ALANINDA HABİTAT SINIFLAMASI * Saroz Körfezi Kıyı Alanında Habitat Sınıflaması

SAROZ KÖRFEZİ KIYI ALANINDA HABİTAT SINIFLAMASI * Saroz Körfezi Kıyı Alanında Habitat Sınıflaması SAROZ KÖRFEZİ KIYI ALANINDA HABİTAT SINIFLAMASI * Saroz Körfezi Kıyı Alanında Habitat Sınıflaması Uğur Erhan KAYA Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı K. Tuluhan YILMAZ Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı ÖZET Saros

Detaylı

Sivrihisar Dağları (Eskişehir/Türkiye) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma

Sivrihisar Dağları (Eskişehir/Türkiye) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma Sivrihisar Dağları (Eskişehir/Türkiye) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma Neslihan ERDOĞAN 1*, Osman KETENOĞLU 2, M. Ümit BİNGÖL 2, Fatmagül GEVEN 2 ve Münevver ARSLAN 3

Detaylı

KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ

KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ XIV. Ulusal Biyoloji Kongresi 7-10 Eylül 1998, SAMSUN Cilt I, 420-440 (1998) KIZILDAĞ (ISPARTA) VE ÇEVRESİNDEKİ ALANLARIN FLORİSTİK ANALİZİ ÖZET Akşehir, Eğridir ve Beyşehir Gölleri arasında kalan Kızıldağ

Detaylı

AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YENİ YAYILIŞ ALANLARI

AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YENİ YAYILIŞ ALANLARI Mayıs 2010 Cilt:18 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 623-630 AVRUPA KAYINI (Fagus sylvatica) NIN YILDIZ (ISTRANCA) DAĞLARINDAKİ YENİ YAYILIŞ ALANLARI Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası

Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası C.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi (2009)Cilt 30 Sayı 1 Tödürge Gölü (Sivas) ve Çevresi Florası Necati ÇELİK 1, H. Aşkın AKPULAT 2 1 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji

Detaylı

Alaşehir (Manisa) ve Çevresinde Yetişen Bazı Geofitlerin Etnobotanik Açıdan İncelenmesi

Alaşehir (Manisa) ve Çevresinde Yetişen Bazı Geofitlerin Etnobotanik Açıdan İncelenmesi 170 Alaşehir (Manisa) ve Çevresinde Yetişen Bazı Geofitlerin Etnobotanik Açıdan İncelenmesi Seyid Ahmet SARGIN 1, *Selami SELVİ 2, Ekrem AKÇİÇEK 3 1 Akdeniz Üniversitesi, Alanya Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi

Detaylı

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY

NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000). 2 (1) NEW FLORISTIC RECORDS FOR VARIOUS SQUARES IN THE FLORA OF TURKEY Fazıl ÖZEN Balıkesir University Faculty of Science and Art Department of Biology 10100

Detaylı

KEÇİ BOYNUZU (CERATONIA SILIOUA L.) NUN TÜRKİYE'DEKİ COĞRAFİ YAYILIŞI, EKOLOJİK VE FLORİSTİK ÖZELLİKLERİ

KEÇİ BOYNUZU (CERATONIA SILIOUA L.) NUN TÜRKİYE'DEKİ COĞRAFİ YAYILIŞI, EKOLOJİK VE FLORİSTİK ÖZELLİKLERİ KEÇİ BOYNUZU (CERATONIA SILIOUA L.) NUN TÜRKİYE'DEKİ COĞRAFİ YAYILIŞI, EKOLOJİK VE FLORİSTİK ÖZELLİKLERİ Geographical Distribution, Ecologic and Floristic Characteristics of Ceratonia siligua L in Turkey

Detaylı

ÇAMLIDERE (ANKARA) HALK İLAÇLARI

ÇAMLIDERE (ANKARA) HALK İLAÇLARI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FARMAKOGNOZĠ ANABĠLĠM DALI ÇAMLIDERE (ANKARA) HALK İLAÇLARI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Ecz. Tuğba GÜNBATAN Tez DanıĢmanı Prof. Dr. Ġlhan GÜRBÜZ ANKARA ġubat -

Detaylı

ZEYTİN BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR

ZEYTİN BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR ZEYTİN BAHÇELERİNDE YABANCI OTLAR Tarım arazilerinde ürünün verim ve kalitesini azaltan, tarım arazisi dışında ise bulunduğu ortamda yapılan faaliyetlere zararlı olan ve bu ortamlarda yetişmesi istenmeyen

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 9/1 (2016) 10-24

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 9/1 (2016) 10-24 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 9/1 (2016) 10-24 Flora of Çamucu Forest Enterprice area (Balya, Balıkesir/Turkey) atice YILMAZ *1, Gamze

Detaylı

LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA)

LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA) İstanbul Ecz. Fak. Mec. J. Fac. Pharm. İstanbul 40 (2008-2009) 40 (2008-2009) LOCAL NAMES OF SOME USEFUL PLANTS FROM IĞDIR PROVINCE (EAST ANATOLIA) E. ALTUNDAĞ 1, N. ÖZHATAY 2 S U M M A R Y An ethnobotanical

Detaylı

Folk medicinal plants of Silivri ( stanbul, Turkey)

Folk medicinal plants of Silivri ( stanbul, Turkey) Marmara Pharmaceutical Journal 15: 25-29, 2011. DOI: 10.12991/201115441 ORIGINAL RESEARCH Folk medicinal plants of Silivri ( stanbul, Turkey) Gizem Bulut ABSTRACT: In this study, the folk medicinal plants

Detaylı

Ankara İli Aspir (Carthamus tinctorius L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti

Ankara İli Aspir (Carthamus tinctorius L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti Araştırma Makale / Research Article 2015:18(1): 19-23 Ankara İli Aspir (Carthamus tinctorius L.) Ekiliş Alanlarında Bulunan Yabancı Otların Tespiti English Title: Determination Of Weeds In Safflower (Carthamus

Detaylı

Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs

Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in Osmaneli (Bilecik/Turkey) and environs www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 3/3 (2010) 31-45 Risk categories and ethnobotanical features of the Lamiaceae taxa growing naturally in

Detaylı

Kocaeli de Yayılış Gösteren Bitkilerin Endemikler ve Tehlike Sınıfları Yönünden Değerlendirilmesi. Fazıl ÖZEN & Arda ACEMİ

Kocaeli de Yayılış Gösteren Bitkilerin Endemikler ve Tehlike Sınıfları Yönünden Değerlendirilmesi. Fazıl ÖZEN & Arda ACEMİ Kocaeli de Yayılış Gösteren Bitkilerin Endemikler ve Tehlike Sınıfları Yönünden Değerlendirilmesi Fazıl ÖZEN & Arda ACEMİ Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 41380 Kocaeli-Türkiye

Detaylı

Ordu İli ve Çevresinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri

Ordu İli ve Çevresinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-02,(2006)-162-166 Ordu İli ve Çevresinde Yetişen Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri 1 Uludağ Üniversitesi Fen Ed. Fak. Botanik ABD

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 140-145

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 140-145 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 140-145 Research article/araştırma makalesi Wild plants using as food of Kurucuova Town (Beyşehir,

Detaylı

TAHİR DAĞLARI - GÜZELDERE VADİSİ FLORASI NIN (AĞRI) DOĞU ANADOLU DA YAPILMIŞ FLORİSTİK ARAŞTIRMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI

TAHİR DAĞLARI - GÜZELDERE VADİSİ FLORASI NIN (AĞRI) DOĞU ANADOLU DA YAPILMIŞ FLORİSTİK ARAŞTIRMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI 25 TAHİR DAĞLARI - GÜZELDERE VADİSİ FLORASI NIN (AĞRI) DOĞU ANADOLU DA YAPILMIŞ FLORİSTİK ARAŞTIRMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI FLORA OF GÜZELDERE VALLEY-TAHIR MONTAINS (AĞRI) AND COMPARISON WITH STUDIES MADE

Detaylı

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ Ülkemizdeki Ormancılık anlayışı; 20. yy. dan sonra Hızlı nüfus artışı Teknolojik gelişmeler Kişi başına düşen gelir düzeyinin artması Eğitim düzeyinin yükselmesi Toplumların değer

Detaylı

The Flora of the İnegöl Mountain (Gümüşhacıköy/Amasya, Turkey) Cengiz YILDIRIM *1, Mahmut KILINÇ 2

The Flora of the İnegöl Mountain (Gümüşhacıköy/Amasya, Turkey) Cengiz YILDIRIM *1, Mahmut KILINÇ 2 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 3/2 (2010) 49-67 The Flora of the İnegöl Mountain (Gümüşhacıköy/Amasya, Turkey) Cengiz YILDIRIM *1, Mahmut

Detaylı

Türkiye de Astım Tedavisinde Geleneksel Olarak Kullanılan Bitkiler

Türkiye de Astım Tedavisinde Geleneksel Olarak Kullanılan Bitkiler Marmara Pharmaceutical Journal 19: 1-11, 2015 DOI: 10.12991/mpj.2015198604 DERLEME Gülay MELİKOĞLU, Sezin KURTOĞLU, Şükran KÜLTÜR ÖZET Astım hava yollarının kronik inflamatuvar bir hastalığıdır. Gelişiminde

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/3 (2012)

Biological Diversity and Conservation. ISSN Online; ISSN Print 5/3 (2012) www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 98-122 Research article/araştırma makalesi Vascular Plant Diversity in Geyve Gorge (Sakarya/Turkey)

Detaylı

Beykoz ve Çevresi (İstanbul) nin Kent Florası. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE 2

Beykoz ve Çevresi (İstanbul) nin Kent Florası. Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE 2 KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 2(7):47 66, 2012 ISSN: 1309 4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Beykoz ve Çevresi (İstanbul) nin Kent Florası Saadet TARAKÇI 1, Volkan

Detaylı

Erzincan İli-Otlukbeli İlçesi Buğday Ekim Alanlarında Saptanan Önemli Yabancı Ot Türleri, Rastlanma Sıklıkları ve Yoğunlukları

Erzincan İli-Otlukbeli İlçesi Buğday Ekim Alanlarında Saptanan Önemli Yabancı Ot Türleri, Rastlanma Sıklıkları ve Yoğunlukları GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2010, 27(1), 27-34 Erzincan İli-Otlukbeli İlçesi Buğday Ekim Alanlarında Saptanan Önemli Yabancı Ot Türleri, Rastlanma Sıklıkları ve Yoğunlukları Muhittin Sırma 1 İzzet Kadıoğlu

Detaylı

PROCEEDINGS & ABSTRACTS

PROCEEDINGS & ABSTRACTS KATKILARIYLA The 2 nd International Symposium on Kaz Mountains (Mount Ida) and Edremit Human - Environment Interactions and Ecology of Mountain Ecosystems PROCEEDINGS & ABSTRACTS 2. Uluslararası Kazdağları

Detaylı

MAKİ FORMASYONUNUN TÜRKİYE DEKİ YAYILIŞ ALANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME AN INVESTIGATION ON THE DISTRIBUTION AREAS OF THE MAQUIS FORMATION IN TURKEY

MAKİ FORMASYONUNUN TÜRKİYE DEKİ YAYILIŞ ALANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME AN INVESTIGATION ON THE DISTRIBUTION AREAS OF THE MAQUIS FORMATION IN TURKEY Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 207-220 MAKİ FORMASYONUNUN TÜRKİYE DEKİ YAYILIŞ ALANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü,

Detaylı