Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference"

Transkript

1 Ford Transit Kullanýcý El Kitabý Feel the difference

2 Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya da test yöntemlerini bildirimde bulunmaksýzýn ve herhangi bir yükümlülük üstlenmeksizin deðiþtirme hakký saklý tutulmuþtur. Bu yayýn veya bu yayýnýn herhangi bir kýsmý iznimiz olmaksýzýn çoðaltýlamaz veya tercüme edilemez. Hatalar ve eksik kýsýmlar bulunabilir. Ford Motor Company 2010 Tüm haklarý saklýdýr. Parça numarasý : (CG3527en) 09/ E108837

3 Ýçindekiler Giriþ Bu el kitabý hakkýnda...5 Semboller sözlüðü...5 Parçalar ve aksesuarlar...5 Kýsaca Kýsaca...6 Yolcu koruma Çalýþma ilkeleri...13 Emniyet kemerlerinin baðlanmasý...16 Emniyet kemeri yükseklik ayarý...17 Hamilelik süresince emniyet kemeri kullanýmý...18 Yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý...19 nahtarlar ve uzaktan kumandalar Radyo frekanslarý ile ilgili genel bilgiler...20 Uzaktan kumandanýn programlanmasý...20 Kilitler Kilitleme ve kilit açma...21 Immobilizer (raç Hareketsizleþtirme) Sistemi Çalýþma ilkeleri...25 Kodlanmýþ anahtarlar...25 Immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sisteminin devreye girmesi...25 Immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sisteminin devreden çýkarýlmasý...25 larm Çalýþma ilkeleri...26 larmýn devreye girmesi...26 larmýn devreden çýkarýlmasý...26 Silecekler ve cam yýkayýcýlarý Müzik sistemi kumandasý...28 Sesli kumanda...29 Ön cam silecekleri...30 Otomatik silecekler...30 Ön cam yýkayýcýlarý...31 rka cam sileceði ve yýkayýcýlarý...31 Silecek lastiklerinin kontrolü...32 Silecek lastiklerinin deðiþtirilmesi...32 ydýnlatma Far kumandasý...33 Otomatik farlar...34 Ön sis lambalarý...34 rka sis lambalarý...34 Sinyaller...35 Dörtlü flaþörler...35 Far seviyelendirme...35 Ýç aydýnlatma...35 Farýn sökülmesi...35 mpul deðiþtirilmesi...40 mpul teknik özellik tablosu...48 Camlar ve aynalar Elektrikli camlar...46 Dýþ dikiz aynalarý...46 Elektrikli dýþ dikiz aynalarý...46 Sürgülü camlar...47 rka kelebek camlar...47 Göstergeler Göstergeler...48 Uyarý lambalarý ve göstergeler...50 Sesli uyarýlar ve sinyaller...54 Bilgi ekranlarý Genel bilgiler...55 Bilgi mesajlarý...57 Kiþisel ayarlar

4 Ýçindekiler Klima kumandalarý Çalýþma ilkeleri...62 Havalandýrma kanallarý...62 Manüel klima kumandasý...63 Isýtmalý camlar ve aynalar...65 Yardýmcý ýsýtýcý...65 Koltuklar Doðru konumda oturma...69 Ön koltuklar...69 rka koltuklar...71 Baþ destekleri...72 Isýtmalý koltuklar...73 Konfor özellikleri Saat...74 Güneþlikler...74 Çakmak...74 Küllük...75 Yardýmcý elektrik soketleri...75 Bardaklýklar...75 Eþya bölmeleri...76 Þiþe tutucu...76 Paspaslar...77 Yardýmcý giriþ (UX IN) soketi...77 USB portu...77 Motorun çalýþtýrýlmasý Genel bilgiler...78 Kontak anahtarý...78 Benzinli motorun çalýþtýrýlmasý...78 Dizel motorun çalýþtýrýlmasý...79 Dizel parçacýk filtresi (DPF)...80 Motorun durdurulmasý...80 Yakýt ve yakýt doldurma Güvenlik önlemleri...81 Yakýt kalitesi - Benzin...81 Yakýt kalitesi - Dizel...81 Egzoz gazý dönüþtürücüsü (Katalitik konvertör)...81 Yakýt dolum kapaðý...82 Yakýt doldurma...82 Yakýt tüketimi...82 Teknik özellikler...83 Vites kutusu Düz vites kutusu...87 Dört tekerden çekiþ (WD)...87 Frenler Çalýþma ilkeleri...88 BS'li sürüþle ilgili ipuçlarý...88 El freni...88 Denge denetimi Çalýþma ilkeleri...89 Denge denetiminin kullanýmý...89 Yokuþ kalkýþ destek sistemi Çalýþma ilkeleri...91 Yokuþ kalkýþ destek sisteminin kullanýlmasý...91 Çekiþ denetimi Çalýþma ilkeleri...93 Çekiþ denetiminin kullanýlmasý...93 Park sensörü Çalýþma ilkeleri...94 Park sensörünün kullanýlmasý...94 rka görüþ kamerasý Çalýþma ilkeleri...96 rka görüþ kamerasýnýn kullanýlmasý...96 Hýz kontrol sistemi Çalýþma ilkeleri Hýz kontrol sistemi kullanýmý

5 Ýçindekiler Otomatik hýz sýnýrlayýcý (SL) Çalýþma ilkeleri Yük taþýma Genel bilgiler Yük tespit parçalarý Port bagaj ve yük taþýyýcýlar Çekme Römork çekme Sürüþle ilgili ipuçlarý Rodaj Soðuk hava önlemleri zaltýlmýþ motor performansý cil durum donanýmý Ýlk yardým çantasý Uyarý üçgeni cil durum çýkýþý Çarpýþma sonrasý durum Yakýt kesme anahtarý - Benzinli Sigortalar Sigorta kutularýnýn yerleri Sigortanýn deðiþtirilmesi Sigorta teknik özellikleri tablosu raç kurtarma Çekme noktalarý racýn dört tekerlek üzerinde çekilmesi racýn dört tekerlek üzerinde çekilmesi - WD Bakým Genel bilgiler Kaputun açýlmasý ve kapatýlmasý Motor bölmesine genel bakýþ - 2.3L Duratec-HE (MI4) Motor bölmesine genel bakýþ - 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Dizel Motor bölmesine genel bakýþ - 2.4L Duratorq-TDCi (Puma) Dizel/3.2L Duratorq-TDCi (Puma) Dizel Motor yaðý seviye çubuðu - 2.3L Duratec-HE (MI Motor yaðý seviye çubuðu -2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Dizel Motor yaðý seviye çubuðu - 2.4L Duratorq-TDCi (Puma) Dizel/3.2L Duratorq-TDCi (Puma) Dizel Motor yaðý kontrolü Motor soðutma sývýsý kontrolü Fren ve debriyaj (kavrama) sývýsý kontrolü Hidrolik direksiyon sývýsý kontrolü Yakýt filtresi su tutucusunun boþaltýlmasý..131 Yakýt filtresi servis göstergesi kontrolü Yýkama sývýsý kontrolü Teknik özellikler raç bakýmý Dýþ temizlik Ýç temizlik Küçük boya hasarlarýnýn onarýlmasý kü ktarma kablolarýnýn kullanýmý kü bakýmý raç aküsünün deðiþtirilmesi kü baðlantý noktalarý Çocuk güvenliði Çocuk koltuklarý Çocuk koltuðunun yerleþtirilmesi Yükseltici minderler ISOFIX baðlantý noktalarý Çocuk güvenlik kilitleri

6 Ýçindekiler Tekerlekler ve lastikler Genel bilgiler Tekerleðin deðiþtirilmesi Lastik onarým kiti Lastik bakýmý Kýþ lastiklerinin kullanýmý Kar zincirlerinin kullanýmý Teknik özellikler raç tanýmlama raç kimlik plakasý raç kimlik numarasý (VIN) Baðlantý Genel bilgiler Harici bir aygýtýn baðlanmasý Harici bir aygýtýn baðlanmasý - Bluetooth lu raçlar USB aygýtýnýn kullanýlmasý ipod un Kullanýlmasý Ekler Tip onaylarý Elektromanyetik uyumluluk Teknik özellikler Teknik özellikler Telefon Genel bilgiler Telefon kurulumu Bluetooth kurulumu Telefon kumandalarý Telefonun kullanýlmasý - Navigasyon (Yön Bulma) sistemi olmayan araçlar Telefonunun kullanýlmasý - Navigasyon (Yön bulma) sistemi olan araçlar Sesli kumanda Çalýþma ilkeleri Sesli kumandanýn kullanýmý Müzik sistemi birimi komutlarý Telefon komutlarý

7 Giriþ BU EL KÝTBI HKKIND Ford u tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. racýnýzýn özelliklerini daha iyi öðrenmek için gerekli zamaný ayýrýnýz. Hakkýnda ne kadar fazla bilgi sahibi olur ve özelliklerini ne kadar iyi anlarsanýz, aracýnýzý sürerken o kadar çok güvende olur ve sürüþten keyif alýrsýnýz. UYRI racýnýzdaki kumandalarý kullanýrken ve aracýnýzýn özelliklerinden yararlanýrken aracý daima dikkatli kullanýnýz. Not: Bu el kitabý her seçeneði ve model çeþidini açýklamamaktadýr. Bu nedenle buradaki bazý özellikler sizin aracýnýz için geçerli olmayabilir. Not: racýnýzý her zaman, geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uygun bir þekilde kullanýp çalýþtýrýnýz. Not: racýnýzý satarken bu el kitabýný da yeni kullanýcýya teslim ediniz. Kullanýcý el kitabý aracýnýzýn ayrýlmaz bir parçasýdýr. SEMBOLLER SÖZLÜÐÜ racýnýzdaki semboller Bu sembolleri gördüðünüz zaman, herhangi bir þeye dokunmadan ve herhangi bir ayar yapmadan önce bu el kitabýnýn ilgili kýsmýna baþvurmanýz gerekmektedir. PRÇLR VE KSESURLR Orijinal Ford parçalarý ve aksesuarlarý aracýnýz için özel olarak tasarlanmýþtýr. ksini açýkça belirtmediðimiz sürece, Ford tarafýndan test edilmeyen parçalar ve aksesuarlar tarafýmýzdan test edilmemiþtir, bu nedenle aracýnýz için uygun olduklarýný garanti edemeyiz. racýnýza uygun parçalar ve aksesuarlar hakkýnda tavsiye almak için Ford Yetkili Satýcýnýza baþvurmanýzý öneririz. Bu el kitabýndaki semboller UYRI Uyarý sembolleri ile belirtilen talimatlarý izlemediðiniz takdirde kendiniz ve diðerlerini ölüm veya yaralanmalarla sonuçlanacak kazalara maruz býrakabilirsiniz. DÝKKT Dikkat sembolü ile belirtilen talimatlara uymadýðýnýz takdirde aracýnýza zarar verebilirsiniz. 5

8 Kýsaca KISC Gösterge paneline genel bakýþ - Soldan Direksiyonlu raçlar B C D E F G H I J K Kýsaca E70781 U T S R Q P O N M L 6

9 Kýsaca Gösterge paneline genel bakýþ - Saðdan Direksiyonlu raçlar K J I H G F E D Q B L M N O P C S R T U E76166 Elektrikli dýþ dikiz aynasý anahtarý. Bkz. Elektrikli dýþ dikiz aynalarý (sayfa 44) B Far kumandasý. Bkz. Far kumandasý. (sayfa 31) C Çok fonksiyonlu kol. Bkz. Sinyaller (sayfa 33). Bkz. Far kumandasý (sayfa 31). D Gösterge paneli. Bkz. Göstergeler (sayfa 46). E Saat. F Dörtlü flaþör anahtarý. Bkz. Dörtlü flaþörler. (sayfa 33). G Isýtmalý ön cam anahtarý Bkz. Isýtmalý camlar ve aynalar (sayfa 63). H rka cam ýsýtma düðmesi Bkz. Isýtmalý camlar ve aynalar. (sayfa 63). I Bardaklýklar. Bkz. Bardaklýlar. (sayfa 73). J Müzik sistemi birimi. Bkz ayrýca verilen el kitabý K Havalandýrma kanallarý. Bkz. Havalandýrma kanallarý. (sayfa 60). L Çakmak. Bkz. Çakmak. (sayfa 72). 7

10 Kýsaca M Klima kumandalarý. Bkz. Klima kumandalarý. (sayfa 60). N Vites kolu. Bkz. Düz vites kutusu. (sayfa 85). O Yolcu hava yastýðý devre dýþý býrakma uyarý lambasý. Bkz. Yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý. (sayfa 16). P Dört tekerden çekiþ (WD) göstergesi (sayfa 85). Bkz. Dört tekerden çekiþ (WD) (sayfa 87). Q Silecek kolu. Bkz. Silecekler ve yýkayýcýlar. R Korna anahtarý. S Korna. T Far seviyelendirme kumandasý. Bkz. Far seviyelendirme (sayfa 33). V Bardaklýklar. Bkz. Bardaklýlar (sayfa 73). 8

11 Kýsaca Bilgi ekranlarý 15: C DEPO BOÞLN KDR KTEDÝLEBÝLECEK MESFE: 200 km ORTLM YKIT 8.01/100 ORTLM HIZ 87 km/sa DIÞ HV SICKLIÐI 15,0 C yarlamak istediðiniz bir alt menüyü veya bir maddeyi seçmek için SET ve RESET düðmesine basýnýz. Bkz. Bilgi ekranlarý. (sayfa 53). Uyarý lambalarý ve göstergeleri Fren balatasý aþýnmasý uyarý lambasý Fren sistemi uyarý lambasý YRLRINIZ YRLYINIZ/SIFIRLYINIZ E71340 Hýz kontrol sistemi göstergesi E73982 E95339 HL (Yokuþ kalkýþ destek sistemi) Mesaj uyarý lambasý E73265 Döner kumandalarý menüler arasýnda dolaþmak için kullanýnýz. Denge denetimi (ESP) ve çekiþ denetimi uyarý lambasý Servis aralýðý gösterge lambasý (dizel motorlu araçlar) Vites deðiþim ikazý 9

12 Kýsaca Yakýtta su gösterge lambasý (dizel motorlu araçlar) Sürgülü kapý Bkz. Uyarý lambalarý ve göstergeler (sayfa 48). Kilitleme ve kilit açma rka kapýlar C C D B C E71289 B B C D Van ve Kombi Kamyonet Kilitleme çma Ýkili arka kapýlar E71287 B B C Kilidi açma veya açma Kilitleme Beyaz iþaret görülebilir, kapý kilitli E71290 B Dýþ Ýç 10

13 Kýsaca Yük bindirme boþaltma kapýsý B E71292 B Dýþ Ýç Kilitleme sisteminin çalýþmasý racýnýzýn kilitleme sistemi, üç ana kilitleme kombinasyonunun birinde çalýþmak için tasarlanmýþtýr. Bkz. Kilitleme ve kilit açma (sayfa 19). Yardýmcý elektrik soketleri DÝKKT E69125 Bkz. Yardýmcý elektrik soketleri (sayfa 73). Soðuk çalýþtýrmadan hemen sonra motor daha yüksek bir devirde rölantiye girebilir. Bkz. Motorun çalýþtýrýlmasý. (sayfa 76). Düz vites kutusu Geri vitesin seçilmesi Motor çalýþmýyorsa, yardýmcý elektrik soketinin kullanýlmasý akünün boþalmasýna yol açar. E99067 Bazý araçlarda geri vites seçilirken bileziðin kaldýrýlmasý gereklidir. Bkz. Düz vites kutusu (sayfa 85). 11

14 Kýsaca Dizel parçacýk filtresi (DPF) UYRI racýnýzý kuru çim ya da kuru yapraklar üzerine park etmeyiniz. Kurum yakma iþlemi (regeneration) çok yüksek egzoz gazý sýcaklýklarý meydana getirir. Motoru durdurduktan sonra egzoz önemli miktarda ýsý yaymaya devam edecektir. Bu potansiyel bir yangýn tehlikesi oluþturur. Bkz. Dizel parçacýk filtresi (DPF) (sayfa 78). 12

15 Yolcu koruma ÇLIÞM ÝLKELERÝ Hava yastýklarý UYRILR racýnýzýn ön kýsmýnda hiçbir þekilde deðiþiklik yapmayýnýz. Bu durum, hava yastýklarýnýn açýlmasýný olumsuz yönde etkileyebilir. ECE R94.01'e göre orijinal metin: Çok Tehlikeli! Önünde hava yastýðý bulunan bir koltukta arkaya doðru bakan bir çocuk güvenlik sistemi kullanmayýnýz! Daima emniyet kemeri takýnýz ve sürücü ile direksiyon simidi arasýnda yeterli mesafe býrakýnýz. Hava yastýðý sadece emniyet kemerleri doðru kullanýldýðý ve vücut en uygun konumda olduðu zaman en etkili korumayý saðlar. Bkz. Doðru konumda oturma sayfa 67). Direksiyon, direksiyon mili ve hava yastýðý sisteminin onarýmý uygun bir þekilde Ford Yetkili Servisi ndeki eðitimli teknisyenler tarafýndan yapýlmalýdýr. Hava yastýklarýnýn önündeki kýsmý boþ býrakýnýz. Hava yastýðý kapaklarýna ya da kapaklarýnýn üzerine hiçbir eþya koymayýnýz. Hava yastýðýnýn takýlý olduðu alanlarda herhangi bir keskin nesne býrakmayýnýz. Bu durum, hava yastýklarýnýn açýlmasýný olumsuz yönde etkileyebilir. Yan hava yastýklý koltuklar için tasarlanmýþ koltuk kýlýflarýný kullanýnýz. Bu özel koltuk kýlýflarýný eðitimli personele taktýrýnýz. Not: Ön yolcu hava yastýðý, ikili koltukta oturan her iki kiþiyi de korur. Not: Hava yastýðý kapaklarýný sadece nemli bir bezle siliniz. Sürücü ve ön yolcu hava yastýklarý 30 o 30 o E68581 Önden, saðdan ya da soldan 30 dereceye kadar alýnan ve hayati risk taþýyan darbelerde ön hava yastýklarý devreye girer. Hava yastýklarý bir saniyenin binde biri kadar kýsa bir süre içerisinde açýlýr ve yolcularla temasý üzerine söner. Hafif darbelerde, yandan veya arkadan alýnan darbelerde ya da aracýn takla atmasý durumunda sürücü ve ön yolcu hava yastýklarý açýlmaz. Not: Hava yastýðý açýldýðý zaman gürültülü bir patlama sesi duyulmasý ve zararsýz bir toz bulutu görülmesi normaldir. 13

16 Yolcu koruma Yan hava yastýklarý Hava yastýðý konusunda bilgilendirme 1. Karþý yönden açýsal alýnan darbeler (çapraz þekilde yapýlan kazalar) neticesinde hava yastýðý açýlmayabilir. E68905 Yan hava yastýklarý, ön koltuklarýn koltuk arkalýklarýna takýlmýþlardýr. racýnýzda yan hava yastýðý olup olmadýðý bir etiketle gösterilir. Yan hava yastýklarý, yandan gelen büyük darbelerde açýlýr. Sadece çarpýþmanýn gerçekleþtiði taraftaki hava yastýðý açýlýr. Hava yastýklarý saniyenin binde biri ile ölçülen bir sürede açýlýr ve yolcularla temas eder. Bu sayede hava yastýklarý, vücudun göðüs ve omuz bölgelerine koruma saðlar. Hafif darbelerde, yandan veya arkadan alýnan darbelerde ya da aracýn takla atmasý durumunda yan hava yastýklarý açýlmaz. 2. racýn, kendisinden daha yüksek bir araçla çarpýþmasý durumunda hava yastýðý açýlmayabilir. 3. rkadan alýnan darbelerde hava yastýðý açýlmaz. 14

17 Yolcu koruma 4. Direk, aðaç gibi kesiti dar cisimlere önden çarpma durumunda hava yastýðý açýlmayabililr. 5. Takla atma durumunda, darbe yönü ve þiddeti havayastýðýnýn açýlmasýný gerektirmeyebilir. 6. Geniþ bir çukura ya da kuyuya girilmesi, taþa rogar kapaðýna çarpýlmasý durumunda havayastýðý açýlabilir veya açýlmayabilir. Emniyet kemerleri UYRILR Daima emniyet kemeri takýnýz ve sürücü ile direksiyon simidi arasýnda yeterli mesafe býrakýnýz. Emniyet kemerleri sadece doðru kullanýldýðýnda ve vücut en uygun konumda olduðu zaman en etkili korumayý saðlar. Bkz. Uygun konumda oturma. Bir emniyet kemerini sadece bir kiþi için kullanýnýz. Her emniyet kemerini doðru tokaya takýnýz. Katlanmýþ ya da bükülmüþ bir emniyet kemeri kullanmayýnýz. Kalýn giysiler giymeyiniz. Emniyet kemerinin en etkili korumayý saðlamasý için vücudunuzu sýkýca sarmasý gerekir. Emniyet kemerinin omuz kayýþýný omzunuzun ortasýndan, kucak kemerini de kalçanýzýn etrafýndan sýkýca geçiriniz. Emniyet kemeri gerdiricilerinin açýlma aralýðý hava yastýklarýnýnkinden daha düþüktür. Küçük çarpýþmalarda sadece emniyet kemeri gerdiricilerinin açýlma olasýlýðý vardýr. 15

18 Yolcu koruma Emniyet kemerleri UYRILR Daima emniyet kemeri takýnýz ve sürücü ile direksiyon simidi arasýnda yeterli mesafe býrakýnýz. Emniyet kemerleri sadece doðru kullanýldýðýnda ve vücut en uygun konumda olduðu zaman en etkili korumayý saðlar. Bkz. Uygun konumda oturma (sayfa 67). Bir emniyet kemerini sadece bir kiþi için kullanýnýz. Her emniyet kemerini doðru tokaya takýnýz. Kalýn giysiler giymeyiniz. Emniyet kemerinin en etkili korumayý saðlamasý için vücudunuzu sýkýca sarmasý gerekir. Emniyet kemerinin omuz kayýþýný omzunuzun ortasýndan, kucak kemerini de kalçanýzýn etrafýndan sýkýca geçiriniz. Emniyet kemeri gerdiricilerinin açýlma aralýðý hava yastýklarýnýnkinden daha düþüktür. Küçük çarpýþmalarda sadece emniyet kemeri gerdiricilerinin açýlma olasýlýðý vardýr. EMNÝYET KEMERLERÝNÝN BÐLNMSI E68584 E68585 Çarpýþma sonrasý durum UYRI Bir kaza sonucu hasar gören emniyet kemerleri, Ford Yetkili Servisi tarafýndan deðiþtirilmeli ve baðlantý yerleri denetlenmelidir. 16

19 Yolcu koruma EMNÝYET KEMERÝ YÜKSEKLÝK YRI Ön emniyet kemeri E68586 UYRI Týk sesi duyulana kadar dili tokaya takýnýz. Týk sesini duymadýysanýz emniyet kemerini doðru bir þekilde takmamýþsýnýz demektir. Kemeri yavaþça makaradan çekiniz. Çok sert çekerseniz veya araç yokuþtaysa kilitlenebilir. E68901 rka emniyet kemeri Kemeri çýkartmak için toka üzerindeki kýrmýzý düðmeye basýnýz. Kemerin makarasýna tamamen ve düzgün bir þekilde sarýlmasýný saðlayýnýz. E73074 UYRI Emniyet kemerinin kýlavuz boyunca düzgün çalýþtýðýndan emin olunuz. 17

20 Yolcu koruma HMÝLELÝK SÜRESÝNCE EMNÝYET KEMERÝNÝN KULLNILMSI E71313 nahtar ve hava yastýðý devre dýþý býrakma lambasý gösterge panelinde yer alýr. E68587 UYRI Emniyet kemerinin kendi güvenliðiniz ve doðmamýþ bebeðinizin güvenliði için doðru bir biçimde takýlmasý þarttýr. Kemerin kucak ve omuz kayýþlarýnýn her ikisi de kullanýlmalýdýr. Kemerin bel bölümü kalçalardan ve hamile bayanýn karnýnýn altýndan rahat bir þekilde geçmelidir. Emniyet kemerinin çapraz kýsmý, göðüslerin arasýndan ve hamile bayanýn karnýnýn üzerinden yana doðru geçecek þekilde takýlmalýdýr. Gösterge panelindeki hava yastýðý uyarý lambasý aralýklý olarak yanarsa, bu bir arýza göstergesidir. Çocuk güvenlik sistemini ön taraftan çýkarýnýz. Kendi güvenliðiniz için sistemi uzman bir teknisyene kontrol ettiriniz. Bkz. Uyarý lambalarý ve göstergeler (sayfa 48). Yolcu hava yastýðýnýn devre dýþý býrakýlmasý YOLCU HV YSTIÐININ DEVRE DIÞI BIRKILMSI UYRI Ölüm ya da ciddi bir yaralanma riskini önlemek için hava yastýðý DEVRE DIÞI olmadýkça ön tarafta SL arkaya bakan bir çocuk güvenlik sistemi kullanmayýnýz. 18 E71312 Çocuk güvenlik sistemini ön tarafta kullanmak için anahtarýn konumunda olduðundan emin olunuz. Kontaðý açtýðýnýzda, yolcu hava yastýðý devreden çýkarma uyarý lambasýnýn yanýp yanmadýðýný kontrol ediniz. Bkz. Kýsaca (sayfa 6). B

21 Yolcu koruma Yolcu hava yastýðýnýn etkinleþtirilmesi UYRI Güvenlik sisteminin amaçlandýðý þekilde kullanýlmasý için, hava yastýðýnýn DEVREDE olduðundan emin olunuz. Çocuk koltuðunu ön taraftan söktükten sonra, anahtarý B konumuna getiriniz. 19

22 nahtarlar ve uzaktan kumandalar RDYO FREKNSLRI ÝLE ÝLGÝLÝ GENEL BÝLGÝLER DÝKKT Uzaktan kumanda frekansý baþka bir kýsa mesafe radyo yayýný tarafýndan da kullanýlabilir (örneðin amatör radyolar, týbbi donanýmlar, kablosuz telefonlar, kumandalar ve alarm sistemleri vb.). Uzaktan kumanda frekanslarý karýþýrsa, uzaktan kumandanýzý kullanamazsýnýz. Bu durumda aracý anahtarla kilitleyebilir ve açabilirsiniz. racýnýzdan ayrýlmadan önce kilitli olduðunu kontrol ediniz. Bu, olasý kötü amaçlý bir frekans kilitlemesine karþý güvenlik saðlayacaktýr. Not: Uzaktan kumandanýn üzerindeki düðmelere yanlýþlýkla basmanýz halinde kapýlar açýlabilir. racýnýzla kumanda arasýndaki çalýþma mesafesi çevre þartlarýna baðlý olarak deðiþiklik gösterir. UZKTN KUMNDNIN PROGRMLNMSI racýnýzda kullanmak için en fazla sekiz uzaktan kumanda programlayabilirsiniz (aracýnýzla birlikte verilen dahil). Talimatlar için Ford Yetkili Servisi ne danýþýnýz. 20

23 Kilitler KÝLÝTLEME VE KÝLÝT ÇM Kapýlarýn anahtarla kilitlenip açýlmasý Çift kilit sistemi UYRI raç içinde kiþi veya hayvanlar varsa çift kilit sistemi kullanýlmamalýdýr. Çift kilit sistemi devreye girdiðinde kapýlar içeriden açýlamaz. Çift kilit sistemi, hýrsýzlýk önleme sistemine ek bir iþlevdir ve araç kapýlarýnýn içeriden açýlmasýný engeller. Kapýlarýn tümü kapalýysa, kapýlarý ancak çift kilit iþleviyle kilitleyebilirsiniz. Bir kapý açýkken kapýlarý çift kilit iþlevi ile kilitlemeye çalýþýrsanýz, kornadan kýsa bir ses duyulur ve kilitler çalýþýr. Kapý kilitleri, önceki durumuna döner. B B Kapýlarý sorunsuz bir þekilde çift kilitlediðinizde, sinyal lambalarý iki kez yanýp sönecektir. Flaþörlerin açýk olmasý durumunda, sinyal lambalarý iki kez yanýp söner. B E71294 B Kilit açýk Kilitli Kapýlarýn anahtarla çift kilitlenmesi Kapýlardaki çift kilit mekanizmasýný etkinleþtirmek için anahtarý üç saniye içinde iki kez kilitleme konumuna çeviriniz. 21

24 Kilitler Kapýlarýn uzaktan kumandayla kilitlenip açýlmasý Ön kapýlar C E71293 B C B Kilitleme B çma C Bagaj kapaðý açma E71287 Ýlgili düðmeye bir kez basýnýz. Kapýlarýn uzaktan kumandayla çift kilitlenmesi B C Kilit açýk Kilitli Beyaz iþaret Kilitleme düðmesine iki kez basýnýz. Kapýlarýn kapý kollarýyla kilitlenip açýlmasý Beyaz iþareti gördüðünüzde, kapý kilitlidir. Sürgülü kapý E71286 C B C D B C E71289 B Van ve Kombi Kamyonet 22

25 Kilitler C Kapama D çma Çift rka Kapýlar Yük bindirme boþaltma kapýsý B B E71292 B Dýþ Ýç E71290 E71291 B Dýþ Ýç 23 Yük bindirme boþaltma kapýsýnýn altýndaki açýklýkta yer alan açma düðmesine eriþiniz. Kapandýðýnda kilitleme Not: nahtarlarýnýzý araç içinde býrakmayýnýz. Not: Kapýlardan biri açýk olmasýna raðmen kapýlarý kilitlemeye çalýþýrsanýz, kýsa bir korna sesi duyulur. Kilitleme yapýldýðýnda sürücü kapýsý veya yolcu kapýsý açýksa, sürücü kapýsý veya yolcu kapýsý açýk kalýr ve sürgülü kapý kililenir. Sürgülü kapý açýksa kilitleme yapýldýðýnda bütün kapýlar kilitlenir. Otomatik kilitleme 8 km/sa (5 mil/sa) hýzýný aþtýðýnýzda kapýlar otomatik olarak kilitlenecektir. Ýç taraftaki kapý koluyla kapýlarýn kilidini açýnýz. Ford Yetkili Satýcýnýz istemeniz durumunda bu iþlevi devreye sokabilir veya devreden çýkarabilir. Bu iþlev devreye sokulursa, arka veya yan yük kapýlarýnýn kilitlerini açmak için, kontaðý kapatýnýz ve anahtar veya uzaktan kumandayý kullanýnýz.

26 Kilitler Otomatik yeniden kilitleme Kapýlarýn uzaktan kumandayla açýlmasýndan sonra 45 saniye içerisinde bir kapýyý açmadýysanýz kapýlar otomatik olarak yeniden kilitlenecektir. Kapý kilitleri ve alarm önceki durumuna döner. Tek adýmda kilit açma Not: Kapýlarýn kilitlerini açtýðýnýzda sinyal lambalarý yanýp söner. þaðýdakileri yaptýðýnýzda kapýlarýn tümü açýlacaktýr: Ýç kolu çekiniz (kapýyý çift kilitle kilitlemeniz hariç). nahtarý kapý veya kapýlarýn içinde çeviriniz. Uzaktan kumandada yer alan düðmeye bir kez basýnýz. Uzaktan kumanda üzerindeki yük açma düðmesi üzerine basýnýz. Yük açma düðmesine bir kez basarsanýz, arka kapýlarý veya yük bindirme boþaltma kapýsý ve sürgülü kapýyý açarsýnýz. Ýki adýmda kilit açma Not: Kapýlarýn kilitlerini açtýðýnýzda sinyal lambalarý yanýp söner. Ön kapýlarýn kilitleri aþaðýdaki durumlarda açýlýr: Ýç kolu çekiniz (kapýyý çift kilitle kilitlemeniz hariç). nahtarý kapý veya kapýlarýn içinde çeviriniz. Uzaktan kumanda üzerindeki kilit açma düðmesine bir kez bastýðýnýzda (Van, Kamyonet ve Kombi). þaðýdakileri yaptýðýnýzda sürücü tarafýndaki kapý açýlacaktýr: Uzaktan kumanda üzerindeki açma düðmesine bir kez basýnýz (Tek kabin kamyonet). Ön kapý, arka kapý ve kargo kapýsý aþaðýdakileri yaptýðýnýzda açýlýr: Ön kapýlardan birindeki anahtarý üç saniye içerisinde iki kez çeviriniz. Uzaktan kumanda üzerindeki açma düðmesine üç saniye içinde iki kez basýnýz. Van araçlarda, yük açma düðmesine bir kez basarsanýz, arka kapýlarý veya yük bindirme boþaltma kapýsý ve sürgülü kapý açýlýr. Tek kabin kamyonetlerde, yük açma düðmesine bir kez basarsanýz yolcu tarafýndaki kapýyý açarsýnýz. Yeniden kilitleme bölümü Van, Kamyonet ve Kombi üzerindeki kilitler kabin ve yük olmak üzere iki bölüme ayrýlmýþtýr. Tek kabin kamyonetlerde yalnýzca kabin bölümü vardýr. raçtan çýkýnýz ve kilitleme düðmesine basýnýz. Ýlgili bölümü açmak için açma düðmesine veya yük açma düðmesine bir kez basýnýz. Kilidi açýlmýþ bölümdeki kapýlardan birini açarsanýz, bu bölümdeki diðer kapýlar otomatik olarak kilitlenecektir. yarlanabilir kilit açma yarlanabilir kilit açma araç satýn alýnýrken ayarlanabilir ve kumanda üzerindeki açma ve yük açma düðmesine bir veya iki kez basýldýðýnda hangi kapýlarýn açýlacaðýný seçmenizi saðlar. Bu özellik devreden çýkarýlýrsa, yeniden etkinleþtirilemez. Daha detaylý bilgi için Ford Yetkili Servisinize danýþýnýz. 24

27 Immobilizer (raç Hareketsizleþtirme) Sistemi ÇLIÞM ÝLKELERÝ Immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sistemi, aracýn yanlýþ olarak kodlanmýþ bir anahtar ile çalýþtýrýlmasýný engelleyen hýrsýzlýk önleme sistemidir. KODLNMIÞ NHTRLR Not: nahtarlarýnýzý metal cisimlerden uzak tutunuz. ksi halde verici, anahtarýnýzý geçerli bir anahtar olarak tanýmayabilir. Not: nahtarlarýnýzdan birisinin kaybolmasý durumunda, kalan anahtarlarýn kodunu siliniz ve yeniden kodlayýnýz. Daha detaylý bilgi için Ford Yetkili Servisi ne danýþýnýz. Ýlave anahtarlar, diðer anahtarlarýnýzla birlikte yeniden kodlanmalýdýr. Mümkünse anahtarý, orijinal anahtarýn üzerinde gösterilen anahtar numaralarýyla birlikte alýnýz. Ford Yetkili Servisi nden de ilave anahtarlar alabilirsiniz. IMMOBILIZER (RÇ HREKETSÝZLEÞTÝRME) SÝSTEMÝNÝN DEVREYE GÝRMESÝ Immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sistemi kontak kapatýldýktan bir saniye sonra otomatik olarak devreye girer. Gösterge panelindeki lamba sistemin çalýþtýðýný doðrulamak üzere yanýp sönecektir. IMMOBILIZER (RÇ HREKETSÝZLEÞTÝRME) SÝSTEMÝNÝN DEVREDEN ÇIKRILMSI Kontak doðru anahtarla açýldýðýnda immobilizer (araç hareketsizleþtirme) sistemi otomatik olarak devreden çýkacaktýr. Gösterge panelindeli lamba yaklaþýk üç saniye yanacak ve daha sonra sönecektir. Gösterge bir dakika açýk kalýrsa veya yaklaþýk bir dakika yanýp söner ve ardýndan düzensiz aralýklarla tekrar tekrar yanýp sönerse, anahtarýnýz tanýnmýyor demektir. Doðru kodlanmýþ anahtarla aracýnýzý çalýþtýrmýyorsanýz, bu durum bir arýza göstergesidir. Ýmmobilizer i (araç hareketsizleþtirme) hemen kontrol ettiriniz. 25

28 larm ÇLIÞM ÝLKELERÝ Tüm araçlar larm tetiklenirse, 30 saniye boyunca alarm sesi duyulacak ve dörtlü flaþörler beþ dakika boyunca yanýp sönecektir. larmý tetikleyen neden ortadan kaldýrýlýrsa, alarm önceki hazýr bekleme durumuna geri dönecektir. Neden ortadan kaldýrýlmazsa, alarm yeniden çalacaktýr. Çevresel alarmlý araçlar Çevresel alarm aracýnýza kapýlardan ve kaputtan izinsiz eriþime karþý caydýrýcýdýr. Bu ayrýca müzik birimi ve römorku da korur (Ford römork çekme donanýmý takýldýysa). larmý tamamen veya kýsmen devreye sokabilirsiniz. larmý kýsmen devreye soktuðunuzda römork tespitine eriþilmez. þaðýdaki durumlarda çevresel alarm tetiklenecektir: kapý açýlýrsa, kaput açýlýrsa, motoru açmak için farklý kodlu bir anahtar kullanýlýrsa, müzik birimi sökülürse, römorkun elektrik soketleri ayrýlýrsa (alarm etkinleþtirdiðinde römork zaten takýlýysa). Birinci alarm sýnýfý E Not: Yardýmcý ýsýtýcý tarafýndan yanlýþ alarmlar da tetiklenebilir. Bkz. Yardýmcý ýsýtýcý (sayfa 63) Yardýmcý ýsýtýcý kullanýyorsanýz havayý ayak boþluðuna doðru yönlendiriniz. Birinci alarm sýnýfý ana alarma ek alarmdýr. Ultrasonik iç hareket tespiti aracýnýzýn yolcu bölümüne ve yük alanýna izinsiz eriþimlere karþý koruma saðlar. larmý tamamen veya kýsmen devreye sokabilirsiniz. larmý kýsmen devreye soktuðunuzda römork baðlantýsý ve araç içindeki hareketler algýlanmaz. Bir kaçý açýkken alarmýnýzý devreye sokarsanýz, iç hareket tespiti etkinleþtirilmez. Birinci alarm sýnýfýnýn doðru þekilde devreye girmesi için tüm camlarýn tamamen kapalý olmasý gereklidir. lgýlayýcýlarýn önündeki alanlarda engel bulunmamalýdýr. þaðýdakiler olursa, kategori bir alarmý tetiklenir: Yolcu kabininde veya yük alanýnda hareket tespit edilirse. Biri arka kapýdan veya yük bindirme ve boþaltma kapýsý camýndan eriþmeye çalýþýrsa. LRMIN DEVREYE GÝRMESÝ Çevresel alarm larm, kapýlarý kilitledikten 20 saniye sonra devreye girer. Bu süre size alarmý devreye sokmadan önce herhangi bir kapýyý veya kaputu kapamanýzý saðlar. larmýn kýsmi olarak devreye girmesi nahtarla kapýlarý kilitleyiniz. Bkz. Kilitleme ve açma. larmýn tam anlamýyla devreye girmesi Kapýlarý uzaktan tam devreye sokma ile kilitleyiniz, uzaktan kumanda veya anahtarla açýnýz. Bkz. Kilitleme ve açma (sayfa 19).

29 larm Birinci alarm sýnýfýný devreye sokma Kapýlarý anahtarla kilitleyiniz. Bkz. Kilitleme ve kilit açma (sayfa 19). Tamamen devreye sokma Not: racýn içinde biri varsa alarmý tamamen devreye sokmayýnýz. Kapýlarý uzaktan kumanda ile normal kilitleyiniz veya anahtar veya uzaktan kumanda ile çift kilitleyiniz. Bkz. Kilitleme ve kilit açma (sayfa 19). LRMIN DEVREDEN ÇIKRILMSI Çevresel alarm larmý devreden çýkarmak ve sessizleþtirmek için, kapýlarý anahtarla açýnýz, kontaðý doðru kodlanmýþ bir anahtarla açýnýz veya kapýlarý uzaktan kumanda ile açýnýz. Bkz. Kilitleme ve kilit açma (sayfa 19). Birinci alarm sýnýfý larmý devreden çýkarmak ve sessizleþtirmek için, kapýlarý sürücü kapýsýndaki anahtarla açýnýz, kontaðý 12 saniye içinde doðru kodlanmýþ bir anahtarla açýnýz veya kapýlarý uzaktan kumanda ile açýnýz. Bkz. Kilitleme ve kilit açma (sayfa 19). 27

30 Direksiyon simidi MÜZÝK SÝSTEMÝ KUMNDSI rama Müzik sistemi biriminde radyo, CD veya kaset kipini seçiniz. Uzaktan kumanda kullanýlarak aþaðýdaki iþlevler kullanýlabilir: Ses E78047 Kolu yukarý yada aþaðý hareket ettiriniz: Radyo kipinde bu iþlemle, frekans bandýnda yer alan bir önceki veya bir sonraki istasyona ayarlanacaktýr. E78046 Ses yükseltme: Uzaktan kumandanýn arkasýnda üstteki düðmeye basýnýz. Ses kýsma: Uzaktan kumandanýn arkasýnda alttaki düðmeye basýnýz. CD kipinde bu iþlem, bir önceki veya sonraki parçaya geçmeyi saðlayacaktýr. Kip E78048 Yandaki düðmeye kýsa süre basýnýz: 28

31 Direksiyon simidi Radyo kipinde bu iþlemle, daha önce hafýzaya alýnan bir sonraki istasyona geçecektir. CD kipinde bu iþlemle, CD deðiþtiricisi varsa bir sonraki CD'yi seçecektir. Tüm kipler için, radyo yayýný dinlerken trafik mesajý alma iþlemi iptal edilir. Yandaki düðmeye basýnýz ve basýlý tutunuz: Radyo kipinde frekans bandýný deðiþtirmek için SESLÝ KUMND E78049 Sesli kumandayý seçmek veya seçimi kaldýrmak için üstteki düðmeye basýnýz. Daha fazla bilgi için Bkz. Sesli kumanda (sayfa 185). 29

32 Silecekler ve cam yýkayýcýlarý ÖN CM SÝLECEKLERÝ D C B OTOMTÝK SÝLECEKLER Otomatik silecekler B E71014 E71012 Tek silme B Fasýlalý silme C Normal hýzda silme D Yüksek hýzda silme Fasýlalý silme E71013 B C B C Uzun süreli silme aralýðý Fasýlalý silme Kýsa süreli silme aralýðý UYRILR Kuru hava koþullarýnda otomatik silecekleri çalýþtýrmayýnýz. Yaðmur algýlayýcýlarý çok hassastýr. Silecekler, kir, buðu veya cama çarpan sinekler sebebiyle çalýþabilirler. Silecek lastiklerini, su þeritleri veya leke býrakmaya baþladýklarýnda deðiþtiriniz. Deðiþtirmediðiniz takdirde yaðmur algýlayýcýsý camda kalan su þeritlerini algýlayýp camýn büyük bölümü kuru olmasýna raðmen silecekleri çalýþtýrabilir. Buzlu hava koþullarýnda, otomatik silecekleri çalýþtýrmadan önce ön camdaki buzlanmayý tamamen gideriniz. Bir araç yýkama istasyonuna girmeden önce otomatik silecekleri kapatýnýz. Otomatik silecekleri çalýþtýrmanýz durumunda, silecekler, ön camda su tespit edene kadar çalýþmaz. Yaðmur algýlayýcýsý ön camdaki su miktarýný sürekli olarak ölçerek ön cam sileceklerinin hýzýný otomatik olarak ayarlayacaktýr. 30

33 Silecekler ve cam yýkayýcýlarý Otomatik silecekler açýkken kontaðý açarsanýz, silecekler yaðmur algýlayýcýsý ön camda su tespit edene kadar çalýþmayacaktýr. UYRI Ön cam yýkayýcýlarýný, 10 saniyeden fazla ya da su haznesi boþken çalýþtýrmayýnýz. RK CM SÝLECEÐÝ VE CM YIKYICILRI Fasýlalý silme B E71015 B Düþük hassasiyet Yüksek hassasiyet Yaðmur algýlayýcýsýnýn hassaslýðýný döner kumandayý kullanarak ayarlayýnýz. Kumandayý düþük hassasiyete ayarlarsanýz silecekler ancak algýlayýcý ön camda çok miktarda su tespit ettiðinde çalýþýr. Kumandayý yüksek hassasiyete ayarlarsanýz silecekler algýlayýcý ön camda az bir miktar su tespit ettiðinde çalýþýr. ÖN CM YIKYICILRI E71017 rka cam sileceði ön camý takip edecektir. Geri vites konumunda arka camýn silinmesi rka cam sileceði geri vitesi seçtiðinizde silecek, B, C veya D konumlarýnda ise otomatik olarak çalýþacaktýr. rka cam yýkayýcýsý E71016 E

34 Silecekler ve cam yýkayýcýlarý UYRI rka cam yýkayýcýsýný, 10 saniyeden fazla veya su haznesi boþken çalýþtýrmayýnýz. SÝLECEK LSTÝKLERÝNÝN KONTROL EDÝLMESÝ 3 E E66644 Parmaklarýnýzýn uçlarýný lastiklerin üzerine sürerek, düzgün olup olmadýðýný kontrol ediniz. Silecek lastiklerini su ile ýslatýlmýþ yumuþak bir sünger yardýmý ile temizleyiniz. SÝLECEK LSTÝKLERÝNÝN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ E E93786 E Ýþlemleri ters sýrayla gerçekleþtirerek yeniden takýnýz. 32

35 ydýnlatma FR KUMNDSI Tek taraf Far kumandasý konumlarý F B C E77368 B Sað taraf E71094 E D B Sol taraf Uzun ve kýsa far B C D E F Kapalý Yan ve arka lambalar Farlar Ön sis lambalarý rka sis lambalarý Park lambalarý Park lambalarý Önce kontaðý kapatýnýz. Her iki taraf Far kumandalarýný içe doðru itiniz ve F konumuna çeviriniz. E71095 Uzun far ile kýsa far arasýnda geçiþ yapmak için kolu direksiyon simidine doðru çekiniz. Sollama selektörü Kolu hafifçe direksiyona doðru çekiniz. 33

36 ydýnlatma Far sönme gecikmesi özelliði Kontaðý kapatýnýz ve farlarý açmak için sinyal kolunu direksiyon simidine çekiniz. Kýsa süreli bir ses duyacaksýnýz. Farlar hiçbir kapý açýlmazsa otomatik olarak 3 dakika sonra veya son kapý kapatýldýktan 30 saniye sonra kapanacaktýr. Tüm kapýlar kapalýyken, fakat 30 saniye gecikme içerisinde, bir kapýnýn açýlmasý 3 dakika sayacýný tekrar baþlatacaktýr. Far sönme gecikmesi özelliði ya sinyal kolunun direksiyona doðru çekilmesiyle yada kontak anahtarýnýn ÇIK konuma getirilmesiyle iptal edilebilir. OTOMTÝK FRLR UYRI ðýr hava þartlarýnda farlarý kendinizin yakmasý gerekli olabilir. Not: Otomatik farlar devredeyken sadece otomatik far anahtarýyla farlarý açýk konuma getirdiðinizde uzun farý açabilirsiniz. Ortamdaki ýþýða baðlý olarak farlar otomatik olarak yanýp söner. ÖN SÝS LMBLRI E71096 UYRI Ön sis lambalarýný, sadece sis, kar ya da yaðmur sebebiyle görüþ mesafesi azaldýðýnda kullanýnýz. Not: Otomatik farlarý yakmadýysanýz, ön sis lambalarýný açýk konuma alamazsýnýz. RK SÝS LMBLRI E71097 E

37 ydýnlatma UYRI rka sis lambalarýný yaðmurlu, karlý havalarda veya görüþ mesafesinin 50 metreden fazla olduðu durumlarda kullanmayýnýz. DÖRTLÜ FLÞÖRLER Not: Otomatik farlarý yakmadýysanýz, arka sis lambalarýný açýk konuma alamazsýnýz. FR SEVÝYELENDÝRMESÝ Far hüzmelerinin seviyesini araçtaki yük oranýna göre ayarlayabilirsiniz. E71098 Not: Sinyal lambalarýnýn yalnýzca üç kez yanýp sönmesini saðlamak için kolu bir kademe yukarý veya aþaðý alýnýz. ÝÇ YDINLTM ydýnlatma lambalarý - Ýç mekan algýlayýcýlarý bulunmayan araçlar Tip 1 E74611 B Uzun Kýsa racýnýz yüklü deðilken far seviyelendirme kumandasýný sýfýra ayarlayýnýz. racýnýz kýsmen veya tamamen yüklüyken 35 ile 100 metre arasýný aydýnlatacak þekilde ayarlayýnýz. SÝNYLLER E71943 B Bkz. Kýsaca. (sayfa 6) 35 E71099 B C B C Kapýlara baðlý Kapalý çýk nahtarý olmayan aydýnlatma lambalarý, yalnýzca ön aydýnlatma lambasý üzerindeki anahtar C konumuna getirildiðinde ve bir kapý açýldýðýnda yanacaktýr.

38 ydýnlatma Tip 2 C D ydýnlatma lambasý - Ýç mekan algýlayýcýlarý bulunan araçlar B C B E E E71945 B C D E çýk (Ön lambalar) Kapalý (Ön lambalar) Kapýlara baðlý çýk (rka Lambalar) Kapalý (rka Lambalar) rka lambalar her durumda kapýlardan biri açýldýðýnda yanar. Çift kilit özelliði olan araçlar nahtarý C konumuna ayarlarsanýz, aydýnlatma lambalarý kapýlarý kapattýktan sonra kýsa bir süre açýk kalacaktýr. Kontaðý açtýðýnýzda hemen sönecektir.kontaðý kapattýðýnýzda aydýnlatma lambalarý yanacaktýr. Kýsa bir süre sonra otomatik olarak söneceklerdir. Bir kapýyý açýk býrakýrsanýz, aydýnlatma lambalarý 30 dakika sonra otomatik olarak sönecektir. Yeniden açmak için kontaðý kýsa bir süre açýnýz. B C Kapalý Kapýlara baðlý Kapalý nahtarý B konumuna getirirseniz, bir kapýyý veya bagaj kapýsýný açtýktan sonra aydýnlatma lambasý yanacaktýr. Kontak kapalýyken bir kapýyý açýk býrakýrsanýz, akünün boþalmasýný önlemek için aydýnlatma lambasý bir süre sonra otomatik olarak kapanacaktýr. Yeniden açmak için, kontaðý kýsa bir süre açýnýz. ydýnlatma lambasý kontaðý kapadýðýnýzda da yanar. Kýsa süre sonra veya motoru çalýþtýrdýðýnýzda otomatik olarak sönecektir. Kontak kapalýyken anahtarý C konumuna getirirseniz, aydýnlatma lambasý yanacaktýr. künün boþalmasýný önlemek için kýsa süre sonra otomatik olarak sönecektir. Yeniden açmak için, kontaðý kýsa bir süre açýnýz. 36

39 ydýnlatma Okuma lambalarý E71946 Kontak anahtarýný kapalý konuma getirirseniz okuma lambalarý akünün boþalmasýný önlemek için bir süre sonra otomatik olarak kapalý konuma geleceklerdir. Tekrar açýk konuma getirmek için kontak anahtarýný kýsa bir süre açýk konuma getiriniz. BSMK YDINLTMLRI Kapýlarý açýp kapattýðýnýzda basamak aydýnlatmalarý otomatik olarak açýlýr ve kapanýr. Kapýlarý uzaktan kumanda ile açarsanýz, yanacaklardýr. Kýsa bir süre sonra otomatik olarak söneceklerdir. MPUL DEÐÝÞTÝRME UYRILR Lambalarý ve kontak anahtarýný kapalý konuma getiriniz. Sökmeden önce ampulün soðumasýný bekleyiniz. DÝKKT mpulün cam kýsmýna dokunmayýnýz. Sadece doðru teknik özelliklere sahip ampuller takýnýz. Bkz. mpul Teknik Özellikleri tablosu (sayfa 43). Not: racýnýzda klima bulunmasý halinde yetkili satýcýnýza ampulleri deðiþtirtmenizi tavsiye ederiz. Bazý ampullere eriþim zordur. Not: Farý, yan lambalarý veya ön sinyal lambasýný deðiþtirmeniz için farý sökmeniz gerekir. Not: þaðýdaki talimatlar farý nasýl sökeceðinizi açýklamaktadýr. ksi belirtilmediði sürece yenileri ters sýrayla takýnýz. Farýn sökülmesi E Kaputu açýnýz. Bkz. Bakým (sayfa 121). 2. Vidalarý sökünüz. 3. Elektrik soketini ayýrýnýz. 4. Farý sökünüz. 37

40 ydýnlatma Uzun ve kýsa far DÝKKT mpulün cam kýsmýna dokunmayýnýz. 4. Elektrik soketini ayýrýnýz. 5. Klipsi ayýrýnýz ve ampulü sökünüz. Yan lambalar E71060 E Farý sökünüz. 2. Kapaðý sökünüz. 3. mpulü ve duyu sökünüz. 3. mpulü sökünüz. Ön sinyal lambalarý E71061 E Farý çýkartýnýz. 2. Klipsi açýnýz. 3. Kapaðý sökünüz. 1. Farý sökünüz. 2. Duyu saat yönünün tersine çevirip sökünüz. 3. mpulü yavaþça duya bastýrýnýz ve saat yönünün tersine çevirerek sökünüz. 38

41 ydýnlatma Ön sis lambalarý Tip E71062 Not: mpulü duydan ayýramazsýnýz. 1. Elektrik soketini ayýrýnýz. 2. Duyu saat yönünün tersine çevirip sökünüz. Yan sinyaller Tip E Camý saat yönünde çeviriniz ve sökünüz. 2. mpulü yavaþça duya bastýrýnýz ve saat yönünün tersine çevirerek sökünüz. Yan sinyal lambalarý Tek kabin kamyonet ve kasasýz kamyonet E Yan sinyalleri dikkatli bir þekilde çýkarýnýz. 2. mpulü tutunuz, mahfazayý saat yönünün tersine çevirerek sökünüz. 3. mpulü sökünüz. 39 E Elektrik soketini ayýrýnýz. 2. Duyu saat yönünün tersine çevirip sökünüz mpulü çeviriniz.

42 ydýnlatma Büyük van 1 2 B E Camý bir yönde döndürünüz ve sökünüz. 2. mpulü çýkartýnýz. rka lambalar Kamyonet ve Kombi 1 2 E71067 B C D Park ve fren farý Sinyal lambasý Geri vites lambasý Sis lambasý C D 1. Kelebek somunlarý sökünüz. 2. arka lambalarý sökünüz ve duyu açýnýz. 3. mpulü nazikçe duyun içine doðru itiniz ve saat yönünün tersine çevirerek sökünüz. E

43 ydýnlatma Tek kabinli kamyonet ve kasasýz kamyonet Tip 1 Tip E E D C B E71069 B C D E Sinyal lambasý Fren lambasý rka lamba Geri vites lambasý Sis lambasý 1. Tespit klipsini ayýrýnýz ve plastik þasiyi yana hareket ettiriniz. 2. Camý kaydýrýnýz. 3. mpulü yavaþça duyun içine doðru itiniz ve saat yönünün tersine çevirerek sökünüz. Park ve fren farý B Sinyal lambasý C Geri vites lambasý D Sis lambasý 1. Somunu sökünüz. 2. Elektrik soketini ayýrýnýz. 3. Vidayý sökünüz. 41

44 ydýnlatma rka yan lambalar Kasasýz kamyonet Tavan konum lambalarý E Camý dikkatlice tutucudan kaldýrýnýz. 2. mpulü yavaþça duyun içine doðru itiniz ve saat yönünün tersine çevirerek sökünüz. Merkez fren lambasý 2 E Vidalarý sökünüz. 2. Camý çýkartýnýz. 3. mpulü yavaþça duyun içine doðru itiniz ve saat yönünün tersine çevirerek sökünüz. Plaka lambasý Çift arka kapýlý araçlar 3 E Vidalarý sökünüz. 2. Lambayý sökünüz. 3. mpulü çýkartýnýz. E Camlarý çýkartýnýz. 2. mpulü çýkartýnýz. 2 42

45 ydýnlatma Bagaj kapýlý araçlar Ön iç lambalarý Ýç mekan algýlayýcýlarý bulunmayan araçlar E Camlarý açýnýz. 2. mpulü yavaþça duyun içine doðru itiniz ve saat yönünün tersine çevirerek sökünüz. Kasasýz kamyonet 1 2 E Camlarý çýkartýnýz. 2. mpulü yavaþça duyun içine doðru itiniz ve saat yönünün tersine çevirerek sökünüz. Ýç mekan algýlayýcýlarý bulunan araçlar E Lambayý dikkatlice çýkartýnýz. 2. mpulü yavaþça duyun içine doðru itiniz ve saat yönünün tersine çevirerek sökünüz. E

46 ydýnlatma E E Lambayý dikkatlice çýkartýnýz. 2. Camlarý çýkartýnýz. 3. mpulü çýkartýnýz. rka iç lambalar 1 1. Lambayý dikkatlice çýkartýnýz. 2. Duyu saat yönünün tersine çevirip çýkartýnýz. 3 mpulü sökünüz. Basamak aydýnlatmalarý 1 2 E Lambayý dikkatlice çýkartýnýz. 2 mpulü sökünüz. Ön okuma lambalarý 2 2 E Lambayý dikkatlice çýkartýnýz. 2. Duyu sökünüz. 3. mpulü çýkartýnýz. 1 E

47 ydýnlatma MPUL TEKNÝK ÖZELLÝK TBLOSU Uzun ve kýsa far Yan lamba Ön sinyal lambasý mpul Ön sis lambasý Uzun ve kýsa far Ýç aydýnlatma lambasý Park lambasý- Tek Kabin ve Kasasýz Kamyonet Fren lambasý- Tek Kabin ve Kasasýz Kamyonet Okuma lambasý rka sinyal lambasý rka sis lambasý rka yan lambalar Düz Kasalý Kamyonet Geri vites lambasý Tavan iþaret lambasý Yan lamba Yan iþaret lambasý Yan sinyal lambasý (tip 1) Yan sinyal lambasý (tip 2) Basamak aydýnlatmalarý rka lamba ve fren lambasý rka lamba Þasi Kabin ve Düz Kasalý Kamyonet Watt (Teknik özellikler) (H11) 55/ / /

48 Camlar ve aynalar ELEKTRÝKLÝ CMLR UYRI Bir engel varsa elektrikli camlarý çalýþtýrmayýnýz. Elle katlanabilen aynalar Katlama ynayý kapý camýna doðru bastýrýnýz. çma ynalarý orijinal konumlarýna döndürürken desteðine tamamen oturttuðunuzdan emin olunuz. ELEKTRÝKLÝ DIÞ DÝKÝZ YNLRI B C E71327 Elektrikli camlarý çalýþtýrmak için kontaðý açýnýz. Sürücü camýnýn otomatik olarak açýlmasý Düðmeyi ikinci hareket noktasýna kadar basýnýz ve býrakýnýz. Camý durdurmak için yeniden basýnýz E71280 Sol ayna B Kapalý C Sol ayna DIÞ DÝKÝZ YNLRI UYRI Dýþ dikiz aynalarýndan gördüðünüz cisimlerin mesafelerini olduðundan fazla olarak hesaplamayýnýz. Dýþ dikiz aynalarýnda görülen cisimler aslýnda olduðundan daha küçük ve daha uzak görünürler. E

49 Camlar ve aynalar Elektrikli dýþ dikiz aynalarýna ayna camýnýn buzunu çözmek ve buðusunu gidermek için bir ýsýtma elemaný takýlmýþtýr. Bkz. Klima kumandalarý (sayfa 60). RK KELEBEK CMLRI ÝÇ DÝKÝZ YNSI 1 2 E66498 E66497 Camý açmak için kolu dýþa doðru çekiniz. Mandalýna girmesi için kolu ortasýndan bastýrýn. Camý kapatmak için kolu ortadan çekiniz. Mandalýna girinceye kadar geriye itiniz. 47

50 Göstergeler GÖSTERGELER lt serilerde gösterge paneli B C D G F E E71334 B C D E F G Devir göstergesi Motor soðutma sývýsý sýcaklýk göstergesi Yakýt göstergesi Hýz göstergesi Yol sayacý sýfýrlama düðmesi Kilometre sayacý, yol sayacý, saat, depo boþalana kadar katedilebilecek mesafe ve kapý açýk uyarý lambasý Saat ayar düðmesi 48

51 Göstergeler Üst serilerde gösterge paneli B C D F E E73043 Devir göstergesi B Motor soðutma sývýsý sýcaklýk göstergesi C Yakýt göstergesi D Hýz göstergesi E Mesaj uyarý lambasý F Mesaj merkezi. Bkz. Genel bilgiler (sayfa 53). 49

52 Göstergeler Motor soðutma sývýsý sýcaklýk göstergesi Motor soðutma sývýsý sýcaklýðýný gösterir. Normal çalýþma sýcaklýðýnda ibre orta bölümde kalacaktýr. Kilometre sayacý, yol sayacý ve saat lt serilerde gösterge paneli B DÝKKT þýrý ýsýnmanýn nedeni çözülünceye kadar motoru yeniden çalýþtýrmayýnýz. Ýbre, 120 C ye doðru hareket ediyorsa motor aþýrý ýsýnmýþ demektir. Motoru durdurup kontaðý kapatýnýz ve motor soðuduktan sonra sorunun kaynaðýný tespit ediniz. Bkz. Motor Soðutma sývýsý kontrolü (sayfa 128). Bkz. zaltýlmýþ motor performansý (sayfa 105). Yakýt göstergesi Yakýt pompasý sembolünün yanýndaki ok yakýt doldurma kapaðýnýn aracýnýzýn hangi tarafýnda olduðunu gösterir. E71335 B C C Depo boþalana kadar katedilebilecek mesafe ve saat Yol sayacý Kilometre sayacý Yol sayacý her yolculuðun mesafesini kaydedecektir. Yol sayacýný sýfýrlamak için sýfýrlama düðmesine basýnýz. 50 UYRI LMBLRI VE GÖSTERGELER lt serilerde gösterge paneli þaðýdaki uyarý lambalarý ve göstergeleri kontak anahtarýný açýk konuma getirdiðinizde sistemin normal çalýþtýðýný onaylamak için kýsa bir süre yanarlar: BS Hava yastýðý Fren balatasý aþýnmasý Fren sistemi Hýz kontrol sistemi Kapý açýk Motor

53 Göstergeler Yokuþ kalkýþ destek sistemi teþleme Düþük yakýt seviyesi Yað basýncý Servis aralýðý Vites deðiþtirme Denge denetimi (ESP) ve çekiþ denetimi Yakýtta su Üst serilerde gösterge paneli þaðýdaki uyarý lambalarý ve göstergeleri kontak anahtarýný açýk konuma getirdiðinizde sistemin normal çalýþtýðýný onaylamak için kýsa bir süre yanarlar: BS Hava yastýðý Fren balatasýnýn aþýnmasý Fren sistemi Hýz denetim sistemi Motor Yokuþ kalkýþ destek sistemi teþleme Düþük yakýt seviyesi Mesaj uyarý lambasý Vites deðiþtirme Denge denetimi (ESP) ve çekiþ denetimi Yakýtta su Kontak açýldýðýnda bir uyarý ya da gösterge lambasý yanmazsa, bu bir arýza göstergesidir. Sistemi Ford Yetkili Servisi ne kontrol ettiriniz. BS uyarý lambasý Sürüþ esnasýnda yanarsa, bu bir arýza göstergesidir. Sistemi Ford Yetkili Servisi ne kontrol ettiriniz. BS siz normal freninizi kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat sistemi derhal bir Ford Yetkili Servisi ne kontrol ettiriniz. Hava yastýðý uyarý lambasý Yanmaz, açýk kalýr ya da aralýklý olarak yanarsa, bu bir arýza göstergesidir. Sistemi Ford Yetkili Servisi ne kontrol ettiriniz. Fren balatasý aþýnmasý uyarý lambasý Fren balatalarýnýn aþýnmasý izin verilen sýnýrýn altýna düþtüðünde yanacaktýr. Bunu en kýsa zamanda bir Ford Yetkili Servisi ne kontrol ettiriniz. Fren sistemi uyarý lambasý Sürüþ esnasýnda yanmasý halinde, bu, fren devrelerinden birinde arýza olduðunu gösterir. UYRI racýn hýzýný yavaþ yavaþ azaltýnýz. Frenleri kullanýrken dikkatli davranýnýz. Fren pedalýna aniden basmayýnýz. Fren sistemi uyarý lambasý, BS uyarý lambasýyla birlikte yanarsa, bu bir arýza göstergesidir. racýnýzý güvenli bir yerde hemen durdurunuz ve yola devam etmeden önce bu durumu kontrol ettiriniz. Hýz kontrol sistemi göstergesi Hýz kontrol sistemini kullanarak bir hýz ayarladýðýnýzda yanacaktýr. Bkz. Hýz kontrol sisteminin kullanýlmasý (sayfa 98). 51

54 Sinyal lambalarý Çalýþma esnasýnda yanýp söner. Yanýp söme hýzýndaki ani artýþ ampuldeki bir arýzayý belirtir. Bkz. mpul deðiþtirilmesi (sayfa 38) Kapý açýk uyarý lambasý yanar. Kapýlarý, kaputu veya bagaj kapýsýný düzgün kapatmamanýz durumunda Motor uyarý lambasý rýza göstergesi lambasý Göstergeler Her iki lambanýn ayný anda yanmasý halinde, aracýnýzý güvenli bir yerde hemen durdurunuz (kullanmaya devam etmeniz gücün azalmasýna veya motorun durmasýna neden olabilir). Kontaðý kapatýnýz ve motoru yeniden çalýþtýrmayý deneyiniz. Motor yeniden çalýþýrsa, sistemi en kýsa sürede bir Ford Yetkili Servisi ne kontrol ettiriniz. Motor yeniden çalýþmazsa, yola devam etmeden önce kontrol edilmesi gerekir. Ön sis lambasý göstergesi Ön sis lambasýný açýk konuma getirdiðinizde yanar. Güç aktarým sistemi uyarý lambasý Tüm araçlar Lambalardan biri motor çalýþýyorken yanarsa, bu bir arýza göstergesidir. Motor çalýþmaya devam eder, ancak sýnýrlý bir güçte çalýþýr. Sürüþ sýrasýnda lambalardan biri yanýp sönerse, hemen aracýnýzýn hýzýný azaltýnýz. Yanýp sönmeye devam ederse, hýzýnýzý düþürünüz ve ani hýzlanma ve yavaþlamalardan kaçýnýnýz. Sistemi en kýsa sürede Ford Yetkili Servisi ne kontrol ettiriniz. UYRI Hemen kontrol ettiriniz. Kýzdýrma bujisi göstergesi Far göstergesi Bkz. Dizel motorun çalýþtýrýlmasý (sayfa 77). Kýsa farlarý veya yan ve arka lambalarý yaktýðýnýzda yanacaktýr. Yokuþ kalkýþ destek sistemi göstergesi Sürüþ sýrasýnda, sistem devredeyken yanar. Kontaðý açýk konuma getirdikten sonra, bu gösterge yanmazsa, bu sistemin devre dýþý olduðunu gösterir. Yetkili servisiniz sistemi yeniden devreye sokabilir. Bir arýza sýrasýnda, sistem kapanýr ve sürüþ sýrasýnda yanmaz. kü þarj uyarý lambasý Sürüþ esnasýnda yanarsa, bu bir arýza göstergesidir. Gereksiz tüm elektrikli donanýmlarý kapatýnýz. Sistemi en kýsa sürede Ford Yetkili Servisi ne kontrol ettiriniz. 52

55 Göstergeler Düþük yakýt seviyesi uyarý lambasý Yanmasý durumunda, mümkün olan en kýsa sürede yakýt ikmali yapýnýz. Yakýt pompasý sembolünün yanýndaki ok yakýt doldurma kapaðýnýn aracýnýzýn hangi tarafýnda olduðunu gösterir. Uzun far göstergesi Uzun farý açýk konuma getirdiðinizde yanar. Dörtlü flaþörleri kullandýðýnýzda yanýp söner. Mesaj uyarý lambasý Bilgi ekranýnda yeni bir mesaj kaydedildiðinde yanar. Bkz. Bilgi mesajlarý (sayfa 55). Yað basýncý uyarý lambasý DÝKKT Yað seviyesi doðru olmasýna raðmen yað basýncý uyarý lambasý yanarsa, yola devam etmeyiniz. Sistemi en kýsa sürede Ford Yetkili Servisi ne kontrol ettiriniz. Motoru çalýþtýrdýktan sonra lamba yanmaya devam eder veya sürüþ esnasýnda yanarsa, bu bir arýza göstergesidir. racýnýzý güvenli olan bir yerde hemen durdurunuz ve motoru kapatýnýz. Motor yað seviyesini kontrol ediniz. Bkz. Motor yaðý kontrolü (sayfa 127). rka sis lambasý göstergesi rka sis lambalarýný açýk konuma getirdiðinizde yanar. Servis aralýðý göstergesi Dizel motorlu araçlar Bir bakým gerektiðinde veya burada fazla is veya yakýtta tortu olduðunda yanacaktýr. Yaðý en kýsa sürede deðiþtiriniz. Yetkili servisiniz, servis iþlemi bittikten sonra servis aralýðý uyarý lambasýný kapalý konuma getirecektir. Vites deðiþtirme göstergesi Daha yüksek vitese geçmenin daha iyi bir yakýt ekonomisi ve daha düþük CO2 salýmý saðlayacaðýný bildirmek üzere yanar. Debriyaj pedalý basýlý olduðunda, frenleme ya da fazla hýzlanma durumunda yanmaz. Denge denetimi (ESP) ve çekiþ denetimi uyarý lambasý Note: ESP sistemi veya çekiþ denetim sisteminde arýza olursa, ilgili sistem otomatik olarak kapanacaktýr. Denge veya çekiþ denetim sistemlerinden biri çalýþýrken yanýp söner. Gösterge, devre dýþý býrakýlmamasýna raðmen yanýk kalýyor ve yanýp sönmüyorsa, bu bir arýza göstergesidir. Sistemi en kýsa sürede Ford Yetkili Servisi ne kontrol ettiriniz. ESP yi kapalý konuma getirmeniz durumunda, uyarý lambasý yanacaktýr. Sistemi yeniden açýk konuma getirdiðinizde veya kontaðý kapadýðýnýzda lamba sönecektir. 51

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Ford Focus Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Focus Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Focus Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz.

Bu kitap, nin tüm tiplerini kapsamaktadýr. Sadece satýn aldýðýnýz tipe ait donaným seviyesi ve motor ile ilgili bilgileri göz önünde bulundurunuz. Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti saðlamak üzere tasarlanmýþtýr. Bu el kitabý, aracýnýzýn

Detaylı

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT

530.07.026 Pronti LINEA Turchia:603.83.240 Pronti LINEA IT 15:13 Pagina 1 ÖN PANEL 1 Sol kumanda kolu: d ş ayd nlatma kumandas - 2 Gösterge paneli - 3 Sağ kumanda kolu: ön cam silecek kumandas, yol bilgisayar 4 Ses sistemi - 5 Torpido gözü - 6 Ön panel kumandalar

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 61 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

VOLVO S80 Quick Guide

VOLVO S80 Quick Guide VOLVO S80 Quick Guide yeni volvo'nuza hoşgeldiniz! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvo'nuzu çok daha fazla beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı

Detaylı

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline

Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline İlan no: 248341 Volkswagen Jetta 1.6 TDI 105 HP DSG Highline Sahibinden ARAÇ SIFIR AYARINDA TERTEMİZ HATASIZ BOYASIZ 25.000 KM DSG 76.750 TL İlan tarihi: 22 Ekim 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; otomobilin korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-033 Punto Nuova TR_R.qxd 03.02.2006 11:02 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat Grande Punto yu seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Grande Punto nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V50 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO V50 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik

Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik İlan no: 230882 Peugeot 407 2.0 HDi GT Line Otomatik Sahibinden GT LİNE TR'DE TEK 150 BİNDE 163hp 2.0HDI 6 İLERİ 36.500 TL İlan tarihi: 8 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Yenimahalle,

Detaylı

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde

Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde İlan no: 234461 Mercedes E Serisi E 220 CDI Avantgarde Sahibinden COMMAND - NAVİGASYON - GERİ GÖRÜŞ - 56.000 Km 207.000 TL İlan tarihi: 11 Mayıs 2015 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Çankaya, Balgat,

Detaylı

C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE

C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE C4 CACTUS 1.2 e-vti PURETECH 82 HP ETG5 S&S SHINE TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 82/5750 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 116/2750 Uzunluk - Genişlik (mm) 4157-1729

Detaylı

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON

DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON 2012 DONANIM BİLGİLERİ CRUZE STATION WAGON EMİSYON SINIFI CO2 EMISYONU YAKIT TIPI MAKSIMUM GÜÇ (PS) TORK 134 g/km Benzin 140PS/103kW@6000rpm 200Nm@1850rpm DONANIM Sürüş Konforu 60/40 Oranında Katlanabilir

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-U8422 Eksper / imza Sayfa: 2 / 9 WAUZZZ4F66N168685 Araç ilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil Tarihi Güç (KW) Kapı Sayısı Renk EYAZ

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE ULLANMA ILAVUZU A030A01O-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve ullanma ýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz ürün

Detaylı

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic

Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Fiat Grande Punto 1.3 Multijet Dynamic Sahibinden Konfor Paketli 90 Beygir Grande Punto İlan no: 302430 27.500 TL İlan tarihi: 10 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Çorum Model yılı Ocak 2006

Detaylı

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5

YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 YENİ C3 1.4 HDi 70HP COLLECTION EURO 5 TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1398 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 70 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160 / 2000 Uzunluk - Genişlik (mm) 3941-1728 Yükseklik

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr.

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM BÖLÜMÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol,

Detaylı

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik

Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik İlan no: 236141 Saab 9-3 Sport 1.9 TTiD Aero Otomatik Sahibinden Günlük : 1.500 TL Haftalık : 3.000 TL Aylık : 5.000 TL SAAB 9.3 TTİD ÇİFT TURBO 210BG ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜ,CEO LARIN İlan tarihi: 28 Mayıs

Detaylı

Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S

Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S İlan no: 220907 Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 HP GLX K210 S Sahibinden 145 beygir 380 nm tork vito transportr takaslı 29.750 TL İlan tarihi: 10 Ocak 2015 İlan detayları İlan detayları İl Edirne Model

Detaylı

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS

Citroen C4 Coupe 2.0 VTS İlan no: 233363 Citroen C4 Coupe 2.0 VTS Sahibinden 215 hp ile MAT Yaptık Üzerine de Pro.Ses Sistemi Koyduk 32.000 TL İlan tarihi: 30 Nisan 2015 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak 2005 Km

Detaylı

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi

Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b. : başlık simgesi. : sayfa simgesi Dış Anahtar - Uzaktan kumanda 2a 6 Aracın tüm kilitlerinin açılması. Aracın tüm kilitlerinin kapatılması. 2b 6b İşaretler : başlık simgesi 6a : sayfa simgesi Sürgülü yan kapı 2a 17 Kulpu önce kendinize

Detaylı

VOLVO V70, V70 R & XC70

VOLVO V70, V70 R & XC70 VOLVO V70, V70 R & XC70 WEB EDITION 2005 Ýçindekiler Kýlavuzun arkasýnda alfabetik bir dizin bulunmaktadýr. Sayfa Güvenlik 9 Göstergeler, düðmeler ve kumandalar 29 Klima kumandasý 53 Ýç donaným 65 Kilitler

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Quick Guide WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V70 & XC70

Quick Guide WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO V70 & XC70 VOLVO V70 & XC70 Quick Guide WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZ HOŞGELDİNİZ! Yeni aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide'a bakarak en genel fonksiyonların bir kısmını hızlı ve kolay bir

Detaylı

CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR CITROËN NEMO CITROËN NEMO COMBI PLUS MODERN ÇİZGİLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR Citroën Nemo Combi Plus, Nemo Combi nin üstün özelliklerine bir de üçüncü sırada cam, yukarı açılır arka kapı ve yan hava yastıkları

Detaylı

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure

Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure İlan no: 214982 Peugeot 508 1.6 e-hdi 112 HP Stop and Start Auto6R Allure Sahibinden SIFIR AYARINDA 508 - EN DOLUSU - HATASIZ 70.000 TL İlan tarihi: 26 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara,

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ3968 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 ZFA25000002403350 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Seat Leon 1.6 Stylance

Seat Leon 1.6 Stylance Seat Leon 1.6 Stylance İlan no: 211167 İlan detayları Sahibinden 39.900 TL 19 Şub 2016 39.900 TL 30 Eki 2014 37.800 TL İBakımlı Hatasız Leon Stylance İlan tarihi: 19 Şubat 2016 İlan detayları İl Ankara

Detaylı

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik

Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik İlan no: 258060 Opel Insignia 2.0 CDTI Edition Otomatik Sahibinden ACİL KISA BİR SÜRELİĞİNE 2014 OPEL INSİGNİA TAMAMINA KREDİ 89.900 TL İlan tarihi: 21 Ocak 2016 İlan detayları İlan detayları İl Model

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NC1886 Eksper / imza TÜV SÜD ağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 VSSZZZ5FZFR121627 Araç ilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil Tarihi

Detaylı

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.

quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO C70 Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. VOLVO C70 quick guide YENİ VOLVO NUZA HOŞGELDİNİZ! Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Hızlı Kılavuzu incelemeniz yeni Volvo nuzu onaylamak için gerekçelerinizi arttıracaktır. Detaylı bilgiler

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf

İlan detayları. İlan sahibi yorumları. Kocaeli, Darıca, Darıca, Osmangazi Mah. Model yılı Ocak 2010 66.500 km. Kapı sayısı 5 Koltuk sayısı 5 Sınıf İlan no: 246525 Hyundai i20 1.2 Team Sahibinden ÖĞRETMEN SAHİBİNDEN LPG li HYUNDAI i20 KM'si DÜŞÜK KAZASIZ 30.500 TL İlan tarihi: 29 Eylül 2015 İlan detayları İlan detayları İl Kocaeli, Darıca, Darıca,

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-HF5638 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 10 VF7NC9HR8CY625302 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut.

Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. İlan no: 320356 Citroen C8 2.0 HDi SX Aut. Sahibinden İdeal aile aracı. 7 koltuklu otomobil ruhsatli. Konforlu. 42.500 TL İlan tarihi: 27 Ağustos 2016 İlan detayları İlan detayları İl İzmir, Selçuk Model

Detaylı

Kia Sportage 1.6 CVVT 135 HP Düz Vites

Kia Sportage 1.6 CVVT 135 HP Düz Vites İlan no: 244028 Kia Sportage 1.6 CVVT 135 HP Düz Vites Sahibinden Acil!!! Sahibinden, Hatasız, Kazasız, Boyasız, Değişensiz 65.550 TL İlan tarihi: 24 Ağustos 2015 İlan detayları İlan detayları İl İstanbul,

Detaylı

QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ!

QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ! QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ! UZAKTAN KUMANDA TUŞU, PCC -KİŞİSEL ARAÇ İLETİŞİMİ*, ANAHTARSIZ SÜRÜŞ 3 1 2 Yalnızca PCC için geçerlidir 1 Yeşil ışık: Araç kilitlidir. 2 Sarı ışık:

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

QUICK GUIDE WEB EDITION VOLVO XC60 YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ!

QUICK GUIDE WEB EDITION VOLVO XC60 YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO XC60 QUICK GUIDE WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZ HOŞGELDİNİZ! Yeni aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir. Bu Quick Guide'a bakarak en genel fonksiyonların bir kısmını hızlı ve kolay bir şekilde

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion

Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Fiat Linea 1.3 Multijet Emotion Sahibinden Öğretmenden Temiz Linea 29.500 TL İlan tarihi: 18 Ağustos 2015 İlan no: 243549 İlan detayları İlan detayları İl Kayseri Model yılı Ocak 2008 Km 141.000 km Kasa

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring

BMW 5 Serisi 5.25xd Touring BMW 5 Serisi 5.25xd Touring Sahibinden BMW 2013 Model 525 Xdrive İlan no: 202698 225.000 TL İlan tarihi: 15 Ağustos 2014 İlan detayları İlan detayları İl Ankara, Gölbaşı Model yılı Ocak 2013 Km 20.000

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NC8499 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 VSSZZZNHZF1023919 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

FIAT 500 - DONANIM ÖZELLİKLERİ

FIAT 500 - DONANIM ÖZELLİKLERİ FIAT 500 - DONANIM ÖZELLİKLERİ TAARIM VE TİL POP LOUNGE Gövde rengi tamponlar Krom dış kapı kolları Deri direksiyon simidi BMP Elektrik ayarlı buğu çözücülü gövde rengi dış dikiz aynaları ve dış sıcaklık

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RPV19 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 6 WF0RXXGCDRCR73129 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium

Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium Ford C-Max 1.6 TDCi 115 HP Titanium İlan no: 185832 İlan detayları Sahibinden 69.000 TL 15 Şub 2014 69.000 TL 01 Şub 2014 70.000 TL 31 Oca 2014 71.000 TL MEMURDAN TERTEMİZ MERAKLISINA CMAX İlan tarihi:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Chevrolet Lacetti V CDX

Chevrolet Lacetti V CDX Chevrolet Lacetti 1.6 16V CDX İlan no: 226364 İlan detayları Sahibinden 23.500 TL 07 Mar 2015 23.500 TL 01 Mar 2015 24.250 TL Chevrolet Lacetti (LPG, Özel Plaka, Döşeme, 4 lastik) İlan tarihi: 1 Mart 2015

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NC1577 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 6 WF04XXGCC4EA51634 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 06-EA4394 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 6 WBAFH010XBL851481 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ4913 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 9 VF7AAFHZ0D8388084 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ6740 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 KNADN514AD6861018 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir

Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir Broşürde yer alan görseller ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan

Detaylı

Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites

Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites İlan no: 207935 Volvo XC 60 2.0 D3 163 HP R-design Otomatik Vites Sahibinden DOKTORDAN ÇOK TEMİZ VOLVO XC60 R DESIGN OCEAN RACE ÖZEL ÜRET 140.000 TL İlan tarihi: 29 Eylül 2014 İlan detayları İlan detayları

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-012759 Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NC9131 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-012759 Sayfa: 2 / 8 NM432300006A61654 Araç Bilgileri

Detaylı

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige

Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige İlan no: 212263 Kia Sorento 2.5 X-Force CRDi AT Prestige Sahibinden KIA SORENTO XFORCE 2008 MODEL FULL FULL KAÇIRMAYIN 52.000 TL İlan tarihi: 9 Kasım 2014 İlan detayları İlan detayları İl Model yılı Ocak

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-DB907 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 VF1LZBS0549858428 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

Citroen C4 1.6 THP 156 Hp Exclusive MCP

Citroen C4 1.6 THP 156 Hp Exclusive MCP Citroen C4 1.6 THP 156 Hp Exclusive MCP İlan no: 194081 İlan detayları Sahibinden 46.900 TL 23 Haz 2014 46.900 TL 19 May 2014 46.000 TL 28000 km de garaj arabası, full İlan tarihi: 19 Mayıs 2014 İlan detayları

Detaylı

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17

Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Ticari Fiyat Listesi Ocak 17 Yüksek Donanım Özellikleri ile Gelen Eşsiz Konfor Tourneo Courier Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü

Detaylı

Trend donanım seviyesine ek olarak

Trend donanım seviyesine ek olarak Trend Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar Gövde rengi ön tampon Ford kolay yakıt sistemi Sol ve sağ sürgülü kapı Yukarı açılır camlı bagaj kapısı Sürücü ve ön yolcu hava yastığı Yol bilgisayarı Tek dokunuşla

Detaylı

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T

DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T DS4 1.6 VTi 120HP DStyle M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1598 Maksimum güç ( Hp.din/ dev.dak) 120/6000 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 160/4250 Uzunluk - Genişlik (mm) 4275-1810 Yükseklik - Dingil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-GB2807 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 WVWZZZ6RZCY254946 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Honda Civic 1.6 Premium

Honda Civic 1.6 Premium Honda Civic 1.6 Premium Sahibinden 3 YIL GARANTİ 2011 İlan no: 196842 İlan detayları 43.800 TL 27 Haz 2014 43.800 TL 23 Haz 2014 43.900 TL 19 Haz 2014 42.000 TL 19 Haz 2014 43.900 TL HONDA CIVIC 1.6 PREM.ORJINAL

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 03-VN398 Eksper / imza Sayfa: 2 / 8 LVVDB24B29D036481 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil Tarihi Güç (KW) Kapı Sayısı Renk BEYAZ

Detaylı

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı)

Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) İlan no: 189102 Volkswagen Crafter Turizm 163 HP 16+1 Extra Uzun Şasi Midline (ÖAS klimalı - türbin tavanlı) Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL ASSOY TURİZM'den KİRALIK LUX VIP

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ6145 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 U5YHN816BDL049552 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG

Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG İlan no: 302363 Seat Leon 1.6 lt TDI CR 105 hp Style DSG Sahibinden Garantisi Devam eden, SEAT LEON 1.6 TDI 105 HP DSG S&S, 2013 64.000 TL İlan tarihi: 9 Haziran 2016 İlan detayları İlan detayları İl Adana,

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-014106 Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-NE2951 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-014106 Sayfa: 2 / 9 NM0MXXTACMFE57109 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 13 İkinci El Araç Ekspertizi 34-HP6619 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 13 JN1TCNT31U0311822 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

VOLVO S40. Quick Guide WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ!

VOLVO S40. Quick Guide WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZA HOŞGELDİNİZ! VOLVO S40 Quick Guide WEB EDITION YENİ VOLVO'NUZ HOŞGELDİNİZ! UZKTN KUMND NHTRI NHTR DİLİ Örneğin araçta elektrik gücü olmadığında torpido gözü ya da sürücü kapısı kilidini açma/kilitlemek için kullanılır.

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 34-HT3529 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 6 WVWZZZAUZEW115783 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm

ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm ARKADAN MOTORLU OTOBÜS İşiniz için en ekonomik ve konforlu çözüm TR En Konforlu Seyahatler STAR, 3 kişiye kadar olan yolcu kapasitesi, geniş ve rahat diz mesafesi ve zemindeki raylı sistem sayesinde yerleşimde

Detaylı

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport

DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport Yakıt tüketim değerleri, ideal şartlarda ölçülmüş minimum tüketim değerleridir. Kullanım koşulları ve çevresel şartlara göre farklılık gösterebilir. DS5 1.6 e-hdi 115HP BMP6 DSport TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir

Detaylı

Peugeot HDi Premium Otomatik

Peugeot HDi Premium Otomatik Peugeot 308 1.6 HDi Premium Otomatik İlan no: 322237 İlan detayları Sahibinden 47.500 TL 12 Oca 2017 47.500 TL 18 Eyl 2016 52.500 TL ÖZEL ÜRETİM TÜRKİYEDE TEK DİYENLER BİDAHA DÜŞÜNSÜN KAZASIZ İlan tarihi:

Detaylı

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP

NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP NEMO COMBI X 1.3 HDi 75 HP TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1248 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak.) 75 / 4000 Maksimum tork (Nm/dev.dak.) 190 / 1750 Vites kutusu 5 ileri düz vites Uzunluk - Genişlik (mm)

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-124435 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PR1994 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-124435 Sayfa: 2 / 10 NM0LXXTACLGR22542 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-120910 Sayfa: 1 / 10 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LC2450 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-120910 Sayfa: 2 / 10 WVWZZZ3CZEE144254 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-RYE07 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 7 WVWZZZ6RZEY105215 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 6 İkinci El Araç Ekspertizi 34-LB1019 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 6 WDD2462121N091309 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1

Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 İlan no: 132217 Mercedes Sprinter Küçük Otobüs Ekstra Uzun 16+1 Sahibinden Günlük : 99 TL Haftalık : 99 TL Aylık : 99 TL - ESEN TUR - 'DAN 17 KİŞİYİ VE BAGAJINI ALABİLİCEK SPRİNTER İlan tarihi: 17

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Rapor No.: TR34000002-116278 Sayfa: 1 / 7 İkinci El Araç Ekspertizi 34-PR2083 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Rapor No.: TR34000002-116278 Sayfa: 2 / 7 NM0LXXTACLGR23671 Araç Bilgileri

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 8 İkinci El Araç Ekspertizi 34-KN6026 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 8 U5YHN516AEL112402 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı

İkinci El Araç Ekspertizi

İkinci El Araç Ekspertizi Sayfa: 1 / 9 İkinci El Araç Ekspertizi 34-JZ4988 Eksper / imza TÜV SÜD Bağımsız Araç Ekspertizleri Sayfa: 2 / 9 VF7AAFHZ0D8389971 Araç Bilgileri Araç Sahibi Plaka Üretici Model Şase Numarası İlk Tescil

Detaylı