RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ"

Transkript

1 RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI ( ) Ocak 2012

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ.3 1. GĠRĠġ STRATEJĠK PLANIN AMACI STRATEJĠK PLANIN KAPSAMI STRATEJĠK PLANIN HUKUKĠ DAYANAKLARI TANIMLAR VE KAVRAMLAR STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA EKĠBĠ DURUM ANALĠZĠ DAĠRE BAġKANLIĞININ TARĠHĠ GELĠġĠMĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NIN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERĠ VE MEVZUAT ANALĠZĠ FAALĠYET ALANLARI, HĠZMETLER VE ÜRÜNLERĠN BELĠRLENMESĠ Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi Hizmet ve Ürünlerin Belirlenmesi Eğitim Öğretim Hizmet ve Ürünleri Genel Kamu Alanındaki Hizmet ve Ürünleri Hizmetler ve Ürünlerin Faaliyet Alanları ile ĠliĢkilendirilmesi PAYDAġ TESPĠTĠ VE ANALĠZĠ PaydaĢların tespiti Ġç PaydaĢlar DıĢ PaydaĢlar PaydaĢların önceliklendirilmesi PaydaĢların değerlendirilmesi KURUMSAL DEĞERLENDĠRME Ġç Analiz Birim Yapısı Birim Organizasyon ġeması Birimin Örgüt Yapısı Kurum Kültürü Karar Alma Süreçleri Birimin Fiziki Kaynakları TaĢınmazlar TaĢınırlar Mali Durum Bütçe Ödenekleri Çevre Analizi KURUMUN GELECEĞĠ BĠRĠMĠN MĠSYONU VĠZYON VE DEĞERLERĠ Misyon Vizyon Temel Değerler BĠRĠMĠN AMAÇLARI, HEDEFLERĠ VE PERFORMANS GÖSTERGELERĠ ĠLE STRATEJĠLERĠ EYLEM PLANI ĠZLEME DEĞERLENDĠRME

3 TABLOLAR LĠSTESĠ TABLO 1 STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA EKĠP ÜYELERĠ... 7 TABLO 2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU... 9 TABLO 3.1 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM HĠZMETĠ YÜRÜTEN ÖNLĠSANS- LĠSANS PROGRAMLARI TABLO 3.2 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM HĠZMETĠ YÜRÜTEN LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TABLO 4 YILLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI VE ARTIġ ORANLARI TABLO 5.1 ÖNLĠSANS-LĠSANS MEVCUT ÖĞRENCĠ SAYILARI TABLOSU TABLO 5.2 LĠSANSÜSTÜ MEVCUT ÖĞRENCĠ SAYILARI TABLOSU TABLO 6 YABANCI DĠL EĞĠTĠMĠ GÖREN HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCĠ SAYILARI VE TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISINA ORANI TABLO 7 ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI TABLO 8 ÖĞRENCĠLERĠN YERLEġME PUANLARI TABLO 9 ENSTĠTÜLERDEKĠ ÖĞRENCĠLERĠN YÜKSEKLĠSANS (TEZLĠ/TEZSĠZ) VE DOKTORA PROGRAMLARINA DAĞILIMI TABLO 10 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN SAYISI VE BÖLÜMLERĠ TABLO 11 HĠZMETLERĠN VE ÜRÜNLERĠN YILLAR ĠTĠBARĠ ĠLE DAĞILIMI TABLO 12 PAYDAġ LĠSTESĠ TABLO 13 PAYDAġ TESPĠT VE ÖNCELĠKLENDĠRME TABLOSU TABLO 14 PAYDAġLARIN FAALĠYET ALANI, ÜRÜN/HĠZMET ĠLĠġKĠSĠ TABLO 15 ĠDARĠ PERSONELĠN EĞĠTĠM DURUMU TABLO 16 ĠDARĠ PERSONELĠN HĠZMET SÜRESĠ TABLO 17 ĠDARĠ PERSONELĠN YAġ ĠTĠBARĠ ĠLE DAĞILIMI TABLO 18 ĠġÇĠLERĠN DAĞILIMI TABLOSU TABLO 19 GEÇĠCĠ ĠġÇĠLERĠN HĠZMET SÜRESĠ TABLO 20 GEÇĠCĠ ĠġÇĠLERĠN YAġ ĠTĠBARĠ ĠLE DAĞILIMI TABLOSU TABLO 21 ÇALIġANLARIN KADIN/ERKEK PERSONEL DAĞILIMI SAYILARI TABLO 22 ÇALIġANLARIN KIDEM ORTALAMALARI TABLO 23 ĠDARĠ PERSONEL MEMNUNĠYET ANKETĠ TABLO 24 KAPALI MEKANLARIN HĠZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI TABLO 25 KAPALI MEKANLARIN KULLANIM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI TABLO 26 TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR TABLOSU TABLO 27 DĠĞER TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR TABLOSU TABLO 28 EKONOMĠK AYRIMA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERĠ/GĠDER DAĞILIMI TABLOSU TABLO 29 STRATEJĠK AMAÇLAR TABLOSU ŞEKİLLER LİSTESİ ġekġl 1 YILLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI GRAFĠĞĠ ġekġl 2 PAYDAġLARIN ÇALIġMALARININ NĠTELĠĞĠ ġekġl 3 BĠRĠM ORGANĠZASYON ġemasi

4 ÖNSÖZ DeğiĢimin ve geliģimin sürekliliğini ana amaç olarak benimseyen Daire BaĢkanlığımızın dönemlerini kapsayan stratejik planı geleceğimizi belirleyecek ve bilinçli adımlar atmamızı sağlayacaktır. Bu stratejik planı Daire BaĢkanlığımızın sorunlarını çözmesini beklemekten ziyade sorunların çözülmesinde bir rehber olarak kullanılması ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde bir uzlaģı belgesi olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır. Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Stratejik Planı gelecek 5 yıl içerisinde stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda ilerlemesine katkı sağlayacağı düģüncesiyle hazırlanan bu planın uygulanabilir ve sürdürülebilir olması en büyük dileğimizdir. Plan çerçevesinde yapacağımız çalıģmalar ile eğitim-öğretim ve öğrenci hizmetlerini en iyi Ģekilde vermeyi hedeflemekte ve bu hedefe ulaģırken mevcut imkânlarımızı en iyi Ģekilde kullanmak amacındayız. Bu Planın oluģmasına katkı sağlayan tüm çalıģanlarımıza içten teģekkürlerimi sunarım. Stratejik planda belirlenen hedeflere ulaģılabilmesi için akademik birimlerin, akademik personelin, BaĢkanlığımız personeli ve öğrencilerin iģbirliği içinde çalıģması gerekmektedir. Bu bağlamda herkesin üzerine düģen görevi baģarıyla yerine getireceğine inanıyorum. Saygılarımla ve baģarı dileklerimle.. Ali Rıza ġahġn Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanı 3

5 1. GĠRĠġ 1.1 Stratejik Planın Amacı Bu stratejik planlanın amacı, Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı nın misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesini, güçlü ve zayıf yönlerinin, Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı için fırsat ve tehditlerin saptanıp değerlendirilmesi ve Üniversite misyon, vizyon ve stratejileri doğrultusunda hedeflerinin oluģturmasını sağlamaktır. 1.2 Stratejik Planın Kapsamı Bu stratejik plan, dönemi için Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı faaliyetlerinin incelenmesini, misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi, kurumsal GZFT analizlerinin yapılmasını ve buna dayalı olarak Üniversiteyi/Birimi ilgilendiren stratejik hedefler ile performans göstergelerinin belirlenmesini ve hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak eylem planları ile Üniversiteye/Birime bağlı birimlerin performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsar. 1.3 Stratejik Planın Hukuki Dayanakları Bu stratejik plan tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda yer alan stratejik planlamaya iliģkin hükümleri, 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 26 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Ġdarelerinde hazırlanacak Stratejik planlara dair tebliğ, tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanmıģtır. 4

6 1.4 Tanımlar ve Kavramlar Bu stratejik planda geçen Akademik Birimler: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, enstitü ve araģtırma merkezlerini, Birey Hedefleri: Üniversite birimlerinin belirlemiģ oldukları hedeflerini gerçekleģtirmek için o birimlerde çalıģan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalıģmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerini, Birim Hedefleri: Üniversitenin belirlemiģ olduğu stratejiler doğrultusunda alt birimlerinin ulaģmak istedikleri noktaları gösteren temel amaçlarını, Bütçe: Üniversitenin, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına iliģkin hususları gösteren ve kanunlaģarak yürürlüğe konulan belgeyi, Çevre Değerlendirme: Üniversitenin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koģulların değerlendirilmesini, Değerlendirme Ekipleri: Üniversitede kurumsal değerlendirme çalıģmaları yapmak üzere görevlendirilen ekipleri, Eylem Planı: Üniversitenin iç değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleģtirilecek eylemlerini, eylem sorumlularını ve eylem zamanlamasını gösteren planları, Faaliyet ve Projeler: Üniversitenin stratejilerini hayata geçirmelerini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projelerini, GZFT Analizi; Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri ortaya koyan analizi İç Değerlendirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliģtirme çalıģmalarının, Üniversitenin görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, İyileştirme: Üniversitede belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalıģmalarını, İyileştirme Eylem Planları: Üniversitenin iç veya dıģ değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileģtirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları, Kalite Geliştirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileģtirilmesini, Kamu Malî Yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmıģ standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri, Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliģtirme çalıģmalarını, iyileģtirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesini, 5

7 Kurumsal Değerlendirme: Üniversitesinin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütününü, Kurumsal Hedefler: Üniversitesinin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal bazda belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerini, Misyon: Üniversitenin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevlerini, Öğrenci Konseyi: Üniversitede öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrenci birliğini, Performans: Üniversitenin belirlediği stratejik hedeflerine ulaģabilme derecesini, Performans Göstergesi: Hedeflere ne oranda ulaģıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurları, Program: Üniversiteye bağlı akademik birimlerinin bölüm, program, bilim veya sanat dalını, Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü, Rektörlük: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünü, Strateji: Üniversitenin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranıģını oluģturan yaklaģımları, Stratejik Hedefler: Üniversitenin, misyonu doğrultusunda belirlenmiģ stratejik önemi olan spesifik ölçülebilir alt amaçlarını, Stratejik Plan: Üniversitenin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaģmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren dönemi bu stratejik planını, Stratejik Planlama: Üniversitenin, iç veya dıģ değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ıģığında kalitesini geliģtirecek olan stratejilerini oluģturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüģtürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecini, Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini, Üniversite Senatosu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Üniversite Senatosunu, Üniversite Yönetim Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu, Vizyon: Üniversitenin gelecekte ulaģmak istediği ideallerini, Yıllık Değerlendirme Raporu: Üniversite, akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının sonuçlarını içeren ve Üniversite tarafından her yıl hazırlanan raporunu, Yüksek Okul: Yüksek Okulları kendi adını yazacaktır tanımlayacaktır. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu: Üniversitelerarası Kurul tarafından oluģturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonu, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu nun 6

8 yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporu, Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerini, Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulu, ifade eder. 1.5 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Stratejik Plan Hazırlama Ekibi aģağıdaki üyelerden oluģturulmuģtur. Tablo 1 Stratejik Plan Hazırlama Ekip Üyeleri E.Görevi Unvanı/Adı Soyadı Varsa İdari Görevi Başkan Ali Rıza ŞAHİN Daire Başkanı Üye Havva ÇUKUR Şube Müdürü Üye Üye Murat YAZICI Mehmet AYDOĞAN 7

9 2. DURUM ANALĠZĠ 2.1 Daire BaĢkanlığının Tarihi GeliĢimi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığımız, 17 Mart 2006 tarihinde Üniversitemizin kurulması ile birlikte açılmıģ olup, 1 (bir) Daire BaĢkanı ve 1 (bir) memur ile Su Ürünleri Fakültesi binasında hizmete baģlamıģtır. Ġlk kuruluģunda dört lisansüstü, altı lisans ve yirmi yedi önlisans programı olmak üzere toplam otuz yedi programı ve toplam 6302 öğrencisi bulunmaktadır. ġuan itibari ile 1 (bir) Daire BaĢkanı, 2 (iki) ġube Müdürü, 8 (sekiz) Bilgisayar ĠĢletmeni, 1 (bir) hizmetli ve 2 (iki) firma personeli ile öğrenciye öğrenci hizmetleri ve eğitim-öğretim hizmetleri yürütülmektedir. 2.2 Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti nde, Yüksek Öğretim, T.C. Anayasasının 130. ve 131. Maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmiģtir. Yükseköğretim Kanunun temel amacı; Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirleyerek bütün Yükseköğretim Kurumlarının ve üst kuruluģlarının teģkilatlanma, iģleyiģ, görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek, eğitim, öğretim, araģtırma yayın ile öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir. T.C Anayasası nın ilgili hükümleri dıģında; 1- Daire BaĢkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğe iliģkin, 2- Daire BaĢkanlığı organizasyonuna, çalıģma usullerine ve iģ süreçlerine iliģkin 3- Daire BaĢkanlığımızın diğer kamu ve özel sektör kuruluģları ile iliģkilerini düzenleyen diğer hükümler Yasal Yükümlülükler Tablosunda (Tablo 2) belirtilmiģtir. 8

10 Tablo 2 Yasal Yükümlülükler Tablosu Hukuki Konumu Resmi Gazete No Numarası Tarihi Mevzuat Adı Madde Numarası Madde Adı Anayasa Kanun Kanun Kanun Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Ġle Türk VatandaĢlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Kanun Yükseköğretim Personel Kanunu Kanun Yükseköğretim Kanunu Kanun Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunu KHK BKK BKK A-YÖK Yönetmelik Yönetmelik Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı Hakkında KHK Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak Ġkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri Ġle Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları Ġle Ġdari Personele Ödenecek Fazla ÇalıĢma Ücretlerine ĠliĢkin Karar Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetleri ve Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Ġkinci Öğretim Ücretlerine Dair Esaslar YÖNETMELĠKLER Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme KuruluĢ ĠĢleyiĢ ve Görev Yönetmeliği Yükseköğretim Denetleme Kurulu TeĢkilat, Görev ve ÇalıĢma Usulleri Yönetmeliği Yönetmelik Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik B-Üniversitelerarası Kurul Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurulu TeĢkilatı ve ÇalıĢma Usulleri Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Yönetmeliği Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği Yönetmelik Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Yönetmelik Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri Ġle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin GiriĢ Sınavları Hakkında Yönetmelik Üniversitelerarası Kurul un ve Kurul a Bağlı Komisyonların ÇalıĢma Esasları Yönetmeliği Yönetmelik Doçentlik Sınav Yönetmeliği 9

11 C-Eğitim-Öğretim ve Öğrenciler Yönetmelik Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı DeğiĢimine ĠliĢkin Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ĠliĢkin Yönetmelik Üniversitelerarası ĠletiĢim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği Yönetmelik Yan Dal Uzmanlık Eğitimi GiriĢ Sınavı Yönetmeliği Yönetmelik Yan Dal Uzmanlık Eğitimi GiriĢ Sınavı Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yönetmelik YurtdıĢı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği Yönetmelik Yükseköğretim Kurumlarının Bakanlıklar Ġle Onlara Bağlı Kurum ve KuruluĢlardan Yararlanma Yönetmeliği Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi DeğiĢim Programına ĠliĢkin Yönetmelik Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik D-Mali Konular Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumları Özürlüler DanıĢma ve Koordinasyon Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor ĠĢleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik Yükseköğretim Kurumlarının YurtdıĢındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında GeçiĢ, Çift Anadal, Yan Dal Ġle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye ĠĢletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik Yönetmelik Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları DıĢındaki Yayınlarla Ġlgili Yönetmelik Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi Döner Sermaye ĠĢletmesi Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik 10

12 2.3 Faaliyet Alanları, Hizmetler ve Ürünlerin Belirlenmesi Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı nın faaliyet alanlarının ana hatlarını belirtilen Ģekilde özetleyebiliriz. aģağıda - ÖSYM Sınavı ve Ek kontenjan ile Üniversitemize yerleģtirilen öğrencilerin kayıt ile ilgili iģlemlerin organize edilmesi ve kayıtlarının yapılmasının sağlanması, - Yeni kayıt olan öğrencilerin toplu ders kayıtlarının yapılması ve tüm öğrencilerin derse kayıt ile ilgili iģleri yapmak, - Öğrencilerin muafiyet, intibaklarının yapılması, - Kesin kayıtlardan sonra sınıf geçme defterlerinin hazırlanması, - Öğrencilerin istekleri doğrultusunda öğrenci belgeleri, askerlik durum belgesi (Ek-C), transkript (not döküm belgesi), geçici mezuniyet belgelerinin düzenlenmesi, - Öğrenim ücretleri ve katkı paylarının takibi - Öğrenci kimliklerinin düzenlenmesi ve her yıl hologram bastırılarak öğrenci kimlik kartlarının güncellenmesi, - Öğrenim/katkı kredisi, burs iģlemlerinin yapılması ve takibi, - Öğretim elemanları tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyon Programına girilen notların kontrolü ve sınıf geçme defterlerine iģlenmesi, - Öğrencilerin kayıt dondurma, izin, disiplin/ceza durumları, nüfus ve ikamet değiģiklikleri ile ilgili iģlemlerinin yapılması ve otomasyona aktarılması, - Öğrenci stajları ile ilgili iģlemlerin yapılması, - Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilerin öğrenci durum belgelerinin ilgili askerlik Ģubelerine gönderilmesi ve tüm öğrencilerimizin askerlik durumları ile ilgili Askerlik Dairesi /ġubesi BaĢkanlıklarıyla gerekli yazıģmaları yapılması, - Yatay geçiģ, dikey geçiģ, farabi, erasmus vb. baģvuruları ile Üniversitemize kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının ve öğrencilikle ilgili iģlemlerinin yapılması, - Yabancı Uyruklu Öğrenci müracaatlarının alınması, değerlendirilmesi ve kayıtlarının yapılması, - Üniversitemizde verilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı ile ilgili her türlü iģlemin yürütülmesi. - Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Seçimleri ile ilgili her türlü iģlemin yürütülmesi. - Kendi isteği, yatay geçiģ vb. durumlarda kayıt silme iģlemlerinin yapılması ve gerekli yerlere bildirilmesi, 11

13 - Lisansüstü öğrenim hakkı kazanan adaylarının kayıtlarının yapılması, Ģahsi dosyalarının hazırlanması, öğrenci otomasyon programına kayıt ve derse kayıt iģlemlerin yapılması - Lisansüstü öğrenim hakkı kazanan adaylarının askerlik iģlemleri ile ilgili Askeralma Bölge BaĢkanlıklarıyla gerekli yazıģmaların yapılması, - YÖK tarafından her eğitim-öğretim yılı baģında istenen önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenci ve mezun sayıları ile ilgili istatistiki formların doldurulması ve YÖK e gönderilmesi, - Her türlü istatistiki bilgilerin hazırlanması ve düzenlenmesi, - Öğrencilerin pasaport iģlemleri ile ilgili gerekli belgelerin düzenlenmesi, - Mezuniyet iģlemlerini yürütmek ve mezun olan öğrencilerin geçici mezuniyet belgelerinin ve diplomalarının verilmesi, Hizmet ve Ürünlerin Belirlenmesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığımız bilgisayar ve internet destekli otomasyonla çalıģmalarını yürütmektedir. Üniversitemize kayıt hakkı kazanan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilere hizmet olarak öğrenci belgesi, transkript (not döküm belgesi), Ek-C öğrenci durum belgesi ve geçici mezuniyet belgesi öğrencinin isteği üzerine verilmektedir. Öğrencinin yazılı talebi ve durumunu belgelendirmesi koģuluyla yönetmelik çerçevesinde izin verilmektedir. Mezuniyet kararı onaylanan öğrencilerimize diplomaları hazırlanana kadar diploma ile değiģtirilmek üzere bir defaya mahsus olarak geçici mezuniyet belgesi verilmektedir. Diplomalar hazırlanıp, diploma kütüklerine iģlendikten sonra imza karģılığında bir defaya mahsus olmak üzere öğrenciye diploması verilir. YurtdıĢına eğitim amaçlı çıkmak isteyen öğrencilerin, pasaport harcından muaf olma isteğini belirten yazılı talebinin uygun görülmesi durumunda ilgili makamlarla gerekli yazıģmalar yapılır. Ayrıca öğrencilerin askerlik iģlemleri de Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı ndan yürütülmektedir. 12

14 Eğitim Öğretim Hizmet ve Ürünleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2011 yılı itibariyle 6 Fakülte, 2 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitüsü ile; - On tezli yüksek lisans, dört doktora programı olmak üzere on dört lisansüstü, - On sekiz birinci öğretim lisans programı, on iki ikinci öğretim lisans programı olmak üzere otuz lisans, - Otuz sekiz birinci öğretim önlisans programı, on dokuz ikinci öğretim önlisans programı olmak elli yedi önlisans programda eğitim-öğretim vermektedir öğretim yılında Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. Bunların % 50,08 i ön lisans (meslek yüksekokulları), % 46,70 i lisans ve % 3,2 si de lisansüstü programlara kayıtlıdır. Tablo 3.1 Eğitim Öğretim Hizmeti Yürüten Önlisans- Lisans Programları Birim/Bölüm Adı FAALĠYETE GEÇTĠĞĠ YIL 2006 ve öncesi I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. Ġlahiyat Fakültesi Ġlahiyat Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Sınıf Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Fizik Kimya Matematik Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Ġktisat 13

15 Birim/Bölüm Adı Tıp Fakültesi Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği HemĢirelik Bankacılık ve Sigortacılık FAALĠYETE GEÇTĠĞĠ YIL 2006 ve öncesi I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. Tıp Fakültesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu ArdeĢen MYO Bilgisayar Programcılığı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ĠĢletme Yönetimi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pazarlama Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çay Eksperliği Fındıklı MYO Meslek Yüksekokulu DıĢ Ticaret Geleneksel El Sanatları Elektrik Elektronik Teknolojisi Ġklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ĠnĢaat Teknolojisi ĠĢletme Yönetimi Makine Makine, Resim ve Konstrüksiyon Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Otomotiv Teknolojisi Su Ürünleri Tekstil Teknolojisi Turizm Ve Otel ĠĢletmeciliği Yapı Denetimi 14

16 Birim/Bölüm Adı Arıcılık Bahçe Tarımı Kooperatifçilik Organik Tarım Peyzaj ve Süs Bitkileri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Anestezi Ġlk ve Acil Yardım YaĢlı Bakımı FAALĠYETE GEÇTĠĞĠ YIL 2006 ve öncesi I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. Pazar MYO Sağlık Hizmetleri MYO Tablo 3.2 Eğitim Öğretim Hizmeti Yürüten Lisansüstü Programları BĠRĠM/ABD 2006 ve öncesi Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Fizik Kimya Ġlköğretim (Fen Bilgisi Eğitimi) Su Ürünleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ġlköğretim (Sınıf Öğretmenliği) Ġslam Tarihi ve Sanatları Temel Ġslam Bilimleri Türk Dili ve Edebiyatı ĠĢletme (öğrenci alınmadı) Eğitim Yönetimi ve Denetimi (öğrenci alınmadı) Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora 15

17 I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr Tablo 4 Yıllara Göre Öğrenci Sayıları ve ArtıĢ Oranları BĠRĠM / BÖLÜM ADI 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Yılları ArtıĢ/AzalıĢ % Ġlahiyat Fakültesi Ġlahiyat Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Sınıf Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Fizik Kimya Matematik Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Ġktisat Tıp Fakültesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Fındıklı MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ĠĢletme Yönetimi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pazarlama Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği

18 I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr BĠRĠM / BÖLÜM ADI 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Yılları ArtıĢ/AzalıĢ % Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asist Çay Eksperliği DıĢ Ticaret Geleneksel El Sanatları Elektrik Elektronik Teknolojisi Ġklimlendirme ve Soğutma Tekno ĠnĢaat Teknolojisi ĠĢletme Yönetimi Makine Makine, Resim ve Konstrüksiyon Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Otomotiv Teknolojisi Su Ürünleri Tekstil Teknolojisi Turizm Ve Otel ĠĢletmeciliği Yapı Denetimi ArdeĢen MYO Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Pazar MYO Arıcılık Bahçe Tarımı Kooperatifçilik Organik Tarım Peyzaj ve Süs Bitkileri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi Ġlk ve Acil Yardım YaĢlı Bakımı Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM

19 ġekil 1 Yıllara Göre Öğrenci Sayıları Grafiği Tablo 5.1 Önlisans-Lisans Mevcut Öğrenci Sayıları Tablosu Öğrenci Sayıları (Bay/Bayan Ayrımına Göre) I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Birimin/Bölüm Adı E K Top. E K Top. Kız Erkek Toplam Ġlahiyat Fakültesi Ġlahiyat Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Ġktisat Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Sınıf Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

20 Birimin/Bölüm Adı Öğrenci Sayıları (Bay/Bayan Ayrımına Göre) I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel Toplam E K Top. E K Top. Kız Erkek Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Fizik Kimya Matematik Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Tıp Fakültesi Genel Tıp Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çay Eksperliği DıĢ Ticaret Geleneksel El Sanatları Elektrik Elektronik Teknolojisi Ġklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ĠnĢaat Teknolojisi ĠĢletme Yönetimi Makine Makine, Resim ve Konstrüksiyon Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Otomotiv Teknolojisi Su Ürünleri Tekstil Teknolojisi Turizm Ve Otel ĠĢletmeciliği Yapı Denetimi

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013)

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) A- MEVCUT DURUM A 1- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının Tarihçesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığımız 1994 1995 Eğitim-Öğretim Yılı nda

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim/Altbirim Üst Yöneticiler Astları Görev Devri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Daire Başkanı-Genel Sekreter Şef ve ilgili memurlar İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine Şube Müdürü

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YILLIK İŞ PLANI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YILLIK İŞ PLANI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire 2016- EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YILLIK İŞ PLANI Sıra Bilginin/ Bilginin/ 1 2 3 Kayıt Yapılacak Yerin ÖSYM na bildirilmesi ÖSYM ile Üniversitemizi Yeni

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 050.03.02 050.01.03 050.01.01 050 040.05 040 010 HİZMETİN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 1 Mevzuat İşleri Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin tümünün yasal dayanakları

Detaylı

AKADEMİK İŞ YÜKÜ TAKVİMİ

AKADEMİK İŞ YÜKÜ TAKVİMİ EYLÜL Yurt dışından öğrenci kabulünde asil kazananların kayıtlarının yapılması. Güz dönemi ara sınıf öğrencileri için katkı payı datalarının Bankaya gönderilmesi. Kredi Burs müracaatı yapan öğrencilere

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Öğrenci Katkı payında yapılan değişiklik yansıtıldı.

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Öğrenci Katkı payında yapılan değişiklik yansıtıldı. Sayfa: 1/5 Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No 05.04.2013 Öğrenci Katkı payında yapılan 1 5.8.-5.9. değişiklik yansıtıldı. KAPSAM: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Birimler SÜREÇ: Öİ-SP01

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YILLIK İŞ PLANI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YILLIK İŞ PLANI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire 2015- EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YILLIK İŞ PLANI Sıra 1 2 3 Faaliyet Adı Kayıt Yapılacak Yerin ÖSYM na bildirilmesi ÖSYM ile Üniversitemizi Yeni Kazanan

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013-2017 STRATEJĠK PLAN DURUM ANALĠZĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013-2017 STRATEJĠK PLAN DURUM ANALĠZĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013-2017 STRATEJĠK PLAN DURUM ANALĠZĠ 1- GENEL BĠLGĠLER 1.1 Tarihçe GENEL BĠLGĠLER: KuruluĢ ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden

Detaylı

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2013 BĠRĠM-YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 GENEL BĠLGĠLER A-MĠSYON VE VĠZYON a) Misyon: insan odaklı çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Gülay UYAR Şube Müdürü Öğrenci İşleri Daire Başkan Vekili görevini

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YILLIK İŞ PLANI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YILLIK İŞ PLANI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Öğrenci İşleri Daire 2015- EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YILLIK İŞ PLANI Sıra 1 2 3 Faaliyet Adı Kayıt Yapılacak Yerin ÖSYM na bildirilmesi ÖSYM ile Üniversitemizi Yeni Kazanan

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumu Başkanlığının 21.09.2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında

Detaylı

KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILIM YAPACAK ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILIM YAPACAK ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE KAYIT YENİLEME / DERSE YAZILIM YAPACAK ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE 1- Derse yazılım ve kayıt yenilemeler, 08-12 Eylül 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz web sitesi Kampüs

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ Öğrenci ĠĢlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

D- FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

D- FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Yükseköğretim Kurumlar

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN. Not: Başvurular ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerine yapılacaktır. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Güler BEYHAN Daire Başkanı Direkt:0266 612 14 00 Dahili: 1215 Lisans Şube Müdürlüğü 1-Sevim AYHAN-Şube Müdür V. Dahili:1217 1)

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Daire Başkanı) Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek, Daire Başkanlığının

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN TAMAMLANMA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması. Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 3 Fakülte

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

4- Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi>Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri modülü üzerinden online olarak yapılacaktır.

4- Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi>Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri modülü üzerinden online olarak yapılacaktır. 2017 2018 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME SINAVI İLE YATAY GEÇİŞ KILAVUZU 1- Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI 2010-2011 öğretim yılı güz yarıyılında Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi görmek üzere alınacak

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ

Detaylı

İŞ PLANI HARÇLAR,BURSLAR VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ PLANI HARÇLAR,BURSLAR VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYLAR YAZI İŞLERİ VE KAYIT KABUL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HARÇLAR,BURSLAR VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ VE OTOMASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokul programlarına Dikey Geçişle

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI.

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BaĢvuru Tarihi 31 Temmuz-14 Ağustos 2017 Online BaĢvuru Adresi http://www.adu.edu.tr/lisansustu

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ II. DÖNEMĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI NA KABUL EDĠLECEK ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN DUYURU

2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ II. DÖNEMĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI NA KABUL EDĠLECEK ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN DUYURU 201-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ II. DÖNEMĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI NA KABUL EDĠLECEK ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN DUYURU 2.11.201 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararı ile, 201-2016

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, Askerlik Belgesi,

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM ĠLANI 2016-2017 Akademik Yılı BAHAR yarıyılında, Enstitümüz lisansüstü programlarına öğrenci alınacaktır. Ġlgili

Detaylı

SÜREÇ AKIġ ġemasi SÜRECĠN SORUMLULARI: Bölüm Sekreteri

SÜREÇ AKIġ ġemasi SÜRECĠN SORUMLULARI: Bölüm Sekreteri Yayın i Nisan 2013 1/1 SÜREÇ ADI : Bölüm/Bölüm Kurulu Süreci SÜRECĠN SORUMLULARI: ÜST SÜRECĠ: Eğitim-Öğretim Süreci SÜRECĠN AMACI: SÜREÇ SINIRLARI : SÜREÇ ADIMLARI : Bölüm BaĢkanı ve Bölümün Akademik ve

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2009 YILI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU BĠRĠM / ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Ġdareye ĠliĢkin

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İletişim Bilgileri Zihni Derin Yerleşkesi Fener Mah. RİZE Tel : 0 464 223 81 07 Faks: 0 464 223 3166

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUMLAR ARASI VE YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUMLAR ARASI VE YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE KURUMLAR ARASI VE YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN YATAY GEÇİŞ ŞARTLARI Başvuru Koşulları 1-Bozok Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde kurumlar

Detaylı

EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI (Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı)

EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI (Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı) SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2013 2014 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ĠÇĠN ENSTĠTÜMÜZ TEZLĠ-TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ĠLE ARANILACAK ġartlar Lisansüstü Programlara BaĢvurular

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĠġ BAġVURU, KONTENJANLAR VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĠġ BAġVURU, KONTENJANLAR VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇĠġ BAġVURU, KONTENJANLAR VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TAMAMLANMA 1 in Fakülte web sayfası e Belge-Bilgi üzerinden istedikleri belgelerin Sağlama Hizmetlerinin (öğrenci belgesi, transkript,

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI(ÜNİVERSİTELER ARASI) VE KURUM İÇİ (ÜNİVERSİTE İÇİ) YATAY GEÇİŞ KLAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI(ÜNİVERSİTELER ARASI) VE KURUM İÇİ (ÜNİVERSİTE İÇİ) YATAY GEÇİŞ KLAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI(ÜNİVERSİTELER ARASI) VE KURUM İÇİ (ÜNİVERSİTE İÇİ) YATAY GEÇİŞ KLAVUZU "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın

T.C. BELGELER MAHALLİ İDARE BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. Mühendislik Fakültesi,Kararın , T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK-1 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU (BĠRĠMLER ĠÇĠN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTĠTÜ/DAĠRE BAġKANLIĞI/HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ)

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı ve Madde

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

EK-1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

EK-1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU EK- GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Görev Sürelerinin Uzatılması 2 Görevlendirmeler 3 Ders Kayıtları 4 Valilik

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2011 MALİ YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN Murat YAZICI Bilgisayar İşletmeni Mehmet AYDOĞAN Bilgisayar İşletmeni Havva ÇUKUR Şube Müdürü

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (ÖZEL SEKTÖR VB) BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (ÖZEL SEKTÖR VB) BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN İLK BAŞVURU MAKAMI EK 2 ) HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI 1 302.01 Yeni Kayıt ÖSYS sınav sonuçlarına göre yerleştirilen öğrencinin kaydının yapılması Anadolu Üniversitesi EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 8 1 Lise

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6

MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6 MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6 BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı Marmara Üniversitesi

Detaylı

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ

KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015-2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ -2016 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇĠġ BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ BaĢvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi BaĢlangıç BitiĢ BaĢlangıç

Detaylı

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı için Anabilim Dallarınca öğrenci alınacak olan programlar, kontenjanlar, adaylarda

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KAMU HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER DĠĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KAMU HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER DĠĞER (ÖZEL SEKTÖR VB. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KAMU HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU HĠZMETĠ SUNMAKLA GÖREVLĠ/YETKĠLĠ KURUMLARIN/BĠRĠMLERĠN ADI HĠZMETĠN SUNUM SÜRECĠNDE MERKEZĠ ĠDARE TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 85 Tarih : 18.03.2015 Toplantıda Bulunanlar : 1- Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Güzel Sanatlar,

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI

İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI İÇ KONTROL SİSTEMİ İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI 5018 Sayılı Kanun kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulmasını öngörmektedir. Bu kapsamda kurumların organizasyon yapıları, hiyerarģik sistemin oluģturulması,

Detaylı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi -KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU- SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Genel Evrak Gelen

Detaylı

HĠZMETTEN YARARLANANLAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN ĠÇ YAZIġMALAR. DĠĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAġVURUDA ĠSTENEN. TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE

HĠZMETTEN YARARLANANLAR KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN ĠÇ YAZIġMALAR. DĠĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.) BAġVURUDA ĠSTENEN. TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE Mezuniyet Belgesi Verilmesi Kimlik Kartının Düzenlenmesi Transkript Belgesi Belgesi Kayıt Kabul ĠĢlemleri SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU MERKEZĠ ĠDARE TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE DĠĞER

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yatay geçiş kontenjanı ve takviminin hazırlanması için resmî yazı gelmesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen en

Detaylı

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 903050607 Görevden Ayrılma:15 İzin İşleri: 570 Görevlendirme: 5 Kısmen. 903020103 Kısmen. 102010200 900010300 Kısmen sunulmaktadır. SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Hizmet Standartları SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) ÖĞRENCİ İŞLERİ 1 Öğrenci Belgesi, Transkript, Askerlik Belgesi,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE DUYURUSU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE DUYURUSU SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE DUYURUSU BAŞVURU TARİHLERİ : 26 Ocak 6 Şubat 2015 SONUÇLARIN AÇIKLANMASI (ASIL-YEDEK) : 9 Şubat

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU konservatuvarı Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün Belirlediği ve Ġlan Ettiği Süre Gün ÖSYM Dikey GeçiĢ ı Ġle YerleĢen Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün Belirlediği ve Ġlan Ettiği Süre Aday Dicle Üniversitesi

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI BAHARDÖNEMĠ YATAY GEÇĠġ KONTENJANLARI, ġartlari, GEREKLĠ BELGELER, BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI BAHARDÖNEMĠ YATAY GEÇĠġ KONTENJANLARI, ġartlari, GEREKLĠ BELGELER, BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014-2015 ÖĞRETĠM YILI BAHARDÖNEMĠ YATAY GEÇĠġ KONTENJANLARI, ġartlari, GEREKLĠ BELGELER, BAġVURU VE DEĞERLENDĠRME TAKVĠMĠ Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön lisans ve Lisans Düzeyinde

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAM ĠLANI

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROGRAM ĠLANI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ VE PROGRAM ĠLANI 2014 2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILINDA AġAĞIDA BELĠRTĠLEN PROGRAMLARA VE ÖĞRENCĠSĠ ALINACAKTIR BAġVURU TARĠHLERĠ BAġVURU YERĠ MÜLAKAT

Detaylı

(4) Disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar.

(4) Disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş başvurusu yapamazlar. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ADI İSTENEN BELGELER 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli Yapılıyor 2 Gelen Evrak Tüm

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Farabi Değişim Programı kapsamında işbirliği yapmayı kararlaştırmış bulunmaktayız.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesinde

Detaylı

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı