RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ"

Transkript

1 RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI ( ) Ocak 2012

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ.3 1. GĠRĠġ STRATEJĠK PLANIN AMACI STRATEJĠK PLANIN KAPSAMI STRATEJĠK PLANIN HUKUKĠ DAYANAKLARI TANIMLAR VE KAVRAMLAR STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA EKĠBĠ DURUM ANALĠZĠ DAĠRE BAġKANLIĞININ TARĠHĠ GELĠġĠMĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NIN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERĠ VE MEVZUAT ANALĠZĠ FAALĠYET ALANLARI, HĠZMETLER VE ÜRÜNLERĠN BELĠRLENMESĠ Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi Hizmet ve Ürünlerin Belirlenmesi Eğitim Öğretim Hizmet ve Ürünleri Genel Kamu Alanındaki Hizmet ve Ürünleri Hizmetler ve Ürünlerin Faaliyet Alanları ile ĠliĢkilendirilmesi PAYDAġ TESPĠTĠ VE ANALĠZĠ PaydaĢların tespiti Ġç PaydaĢlar DıĢ PaydaĢlar PaydaĢların önceliklendirilmesi PaydaĢların değerlendirilmesi KURUMSAL DEĞERLENDĠRME Ġç Analiz Birim Yapısı Birim Organizasyon ġeması Birimin Örgüt Yapısı Kurum Kültürü Karar Alma Süreçleri Birimin Fiziki Kaynakları TaĢınmazlar TaĢınırlar Mali Durum Bütçe Ödenekleri Çevre Analizi KURUMUN GELECEĞĠ BĠRĠMĠN MĠSYONU VĠZYON VE DEĞERLERĠ Misyon Vizyon Temel Değerler BĠRĠMĠN AMAÇLARI, HEDEFLERĠ VE PERFORMANS GÖSTERGELERĠ ĠLE STRATEJĠLERĠ EYLEM PLANI ĠZLEME DEĞERLENDĠRME

3 TABLOLAR LĠSTESĠ TABLO 1 STRATEJĠK PLAN HAZIRLAMA EKĠP ÜYELERĠ... 7 TABLO 2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU... 9 TABLO 3.1 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM HĠZMETĠ YÜRÜTEN ÖNLĠSANS- LĠSANS PROGRAMLARI TABLO 3.2 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM HĠZMETĠ YÜRÜTEN LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TABLO 4 YILLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI VE ARTIġ ORANLARI TABLO 5.1 ÖNLĠSANS-LĠSANS MEVCUT ÖĞRENCĠ SAYILARI TABLOSU TABLO 5.2 LĠSANSÜSTÜ MEVCUT ÖĞRENCĠ SAYILARI TABLOSU TABLO 6 YABANCI DĠL EĞĠTĠMĠ GÖREN HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCĠ SAYILARI VE TOPLAM ÖĞRENCĠ SAYISINA ORANI TABLO 7 ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI TABLO 8 ÖĞRENCĠLERĠN YERLEġME PUANLARI TABLO 9 ENSTĠTÜLERDEKĠ ÖĞRENCĠLERĠN YÜKSEKLĠSANS (TEZLĠ/TEZSĠZ) VE DOKTORA PROGRAMLARINA DAĞILIMI TABLO 10 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠLERĠN SAYISI VE BÖLÜMLERĠ TABLO 11 HĠZMETLERĠN VE ÜRÜNLERĠN YILLAR ĠTĠBARĠ ĠLE DAĞILIMI TABLO 12 PAYDAġ LĠSTESĠ TABLO 13 PAYDAġ TESPĠT VE ÖNCELĠKLENDĠRME TABLOSU TABLO 14 PAYDAġLARIN FAALĠYET ALANI, ÜRÜN/HĠZMET ĠLĠġKĠSĠ TABLO 15 ĠDARĠ PERSONELĠN EĞĠTĠM DURUMU TABLO 16 ĠDARĠ PERSONELĠN HĠZMET SÜRESĠ TABLO 17 ĠDARĠ PERSONELĠN YAġ ĠTĠBARĠ ĠLE DAĞILIMI TABLO 18 ĠġÇĠLERĠN DAĞILIMI TABLOSU TABLO 19 GEÇĠCĠ ĠġÇĠLERĠN HĠZMET SÜRESĠ TABLO 20 GEÇĠCĠ ĠġÇĠLERĠN YAġ ĠTĠBARĠ ĠLE DAĞILIMI TABLOSU TABLO 21 ÇALIġANLARIN KADIN/ERKEK PERSONEL DAĞILIMI SAYILARI TABLO 22 ÇALIġANLARIN KIDEM ORTALAMALARI TABLO 23 ĠDARĠ PERSONEL MEMNUNĠYET ANKETĠ TABLO 24 KAPALI MEKANLARIN HĠZMET ALANLARINA GÖRE DAĞILIMI TABLO 25 KAPALI MEKANLARIN KULLANIM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI TABLO 26 TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR TABLOSU TABLO 27 DĠĞER TEKNOLOJĠK KAYNAKLAR TABLOSU TABLO 28 EKONOMĠK AYRIMA GÖRE BÜTÇE ÖDENEKLERĠ/GĠDER DAĞILIMI TABLOSU TABLO 29 STRATEJĠK AMAÇLAR TABLOSU ŞEKİLLER LİSTESİ ġekġl 1 YILLARA GÖRE ÖĞRENCĠ SAYILARI GRAFĠĞĠ ġekġl 2 PAYDAġLARIN ÇALIġMALARININ NĠTELĠĞĠ ġekġl 3 BĠRĠM ORGANĠZASYON ġemasi

4 ÖNSÖZ DeğiĢimin ve geliģimin sürekliliğini ana amaç olarak benimseyen Daire BaĢkanlığımızın dönemlerini kapsayan stratejik planı geleceğimizi belirleyecek ve bilinçli adımlar atmamızı sağlayacaktır. Bu stratejik planı Daire BaĢkanlığımızın sorunlarını çözmesini beklemekten ziyade sorunların çözülmesinde bir rehber olarak kullanılması ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların çözümünde bir uzlaģı belgesi olarak değerlendirilmesi uygun olacaktır. Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Stratejik Planı gelecek 5 yıl içerisinde stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda ilerlemesine katkı sağlayacağı düģüncesiyle hazırlanan bu planın uygulanabilir ve sürdürülebilir olması en büyük dileğimizdir. Plan çerçevesinde yapacağımız çalıģmalar ile eğitim-öğretim ve öğrenci hizmetlerini en iyi Ģekilde vermeyi hedeflemekte ve bu hedefe ulaģırken mevcut imkânlarımızı en iyi Ģekilde kullanmak amacındayız. Bu Planın oluģmasına katkı sağlayan tüm çalıģanlarımıza içten teģekkürlerimi sunarım. Stratejik planda belirlenen hedeflere ulaģılabilmesi için akademik birimlerin, akademik personelin, BaĢkanlığımız personeli ve öğrencilerin iģbirliği içinde çalıģması gerekmektedir. Bu bağlamda herkesin üzerine düģen görevi baģarıyla yerine getireceğine inanıyorum. Saygılarımla ve baģarı dileklerimle.. Ali Rıza ġahġn Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanı 3

5 1. GĠRĠġ 1.1 Stratejik Planın Amacı Bu stratejik planlanın amacı, Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı nın misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesini, güçlü ve zayıf yönlerinin, Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı için fırsat ve tehditlerin saptanıp değerlendirilmesi ve Üniversite misyon, vizyon ve stratejileri doğrultusunda hedeflerinin oluģturmasını sağlamaktır. 1.2 Stratejik Planın Kapsamı Bu stratejik plan, dönemi için Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı faaliyetlerinin incelenmesini, misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi, kurumsal GZFT analizlerinin yapılmasını ve buna dayalı olarak Üniversiteyi/Birimi ilgilendiren stratejik hedefler ile performans göstergelerinin belirlenmesini ve hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak eylem planları ile Üniversiteye/Birime bağlı birimlerin performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesini kapsar. 1.3 Stratejik Planın Hukuki Dayanakları Bu stratejik plan tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda yer alan stratejik planlamaya iliģkin hükümleri, 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 26 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Ġdarelerinde hazırlanacak Stratejik planlara dair tebliğ, tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanmıģtır. 4

6 1.4 Tanımlar ve Kavramlar Bu stratejik planda geçen Akademik Birimler: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, enstitü ve araģtırma merkezlerini, Birey Hedefleri: Üniversite birimlerinin belirlemiģ oldukları hedeflerini gerçekleģtirmek için o birimlerde çalıģan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalıģmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerini, Birim Hedefleri: Üniversitenin belirlemiģ olduğu stratejiler doğrultusunda alt birimlerinin ulaģmak istedikleri noktaları gösteren temel amaçlarını, Bütçe: Üniversitenin, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına iliģkin hususları gösteren ve kanunlaģarak yürürlüğe konulan belgeyi, Çevre Değerlendirme: Üniversitenin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koģulların değerlendirilmesini, Değerlendirme Ekipleri: Üniversitede kurumsal değerlendirme çalıģmaları yapmak üzere görevlendirilen ekipleri, Eylem Planı: Üniversitenin iç değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleģtirilecek eylemlerini, eylem sorumlularını ve eylem zamanlamasını gösteren planları, Faaliyet ve Projeler: Üniversitenin stratejilerini hayata geçirmelerini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projelerini, GZFT Analizi; Üniversitenin güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri ortaya koyan analizi İç Değerlendirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliģtirme çalıģmalarının, Üniversitenin görevlendireceği değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, İyileştirme: Üniversitede belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalıģmalarını, İyileştirme Eylem Planları: Üniversitenin iç veya dıģ değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileģtirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları, Kalite Geliştirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileģtirilmesini, Kamu Malî Yönetimi: Kamu kaynaklarının tanımlanmıģ standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçleri, Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Üniversitenin, eğitim, öğretim, araģtırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliģtirme çalıģmalarını, iyileģtirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesini, 5

7 Kurumsal Değerlendirme: Üniversitesinin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütününü, Kurumsal Hedefler: Üniversitesinin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal bazda belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerini, Misyon: Üniversitenin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevlerini, Öğrenci Konseyi: Üniversitede öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrenci birliğini, Performans: Üniversitenin belirlediği stratejik hedeflerine ulaģabilme derecesini, Performans Göstergesi: Hedeflere ne oranda ulaģıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurları, Program: Üniversiteye bağlı akademik birimlerinin bölüm, program, bilim veya sanat dalını, Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü, Rektörlük: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünü, Strateji: Üniversitenin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranıģını oluģturan yaklaģımları, Stratejik Hedefler: Üniversitenin, misyonu doğrultusunda belirlenmiģ stratejik önemi olan spesifik ölçülebilir alt amaçlarını, Stratejik Plan: Üniversitenin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaģmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren dönemi bu stratejik planını, Stratejik Planlama: Üniversitenin, iç veya dıģ değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ıģığında kalitesini geliģtirecek olan stratejilerini oluģturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüģtürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecini, Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini, Üniversite Senatosu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Üniversite Senatosunu, Üniversite Yönetim Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu, Vizyon: Üniversitenin gelecekte ulaģmak istediği ideallerini, Yıllık Değerlendirme Raporu: Üniversite, akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının sonuçlarını içeren ve Üniversite tarafından her yıl hazırlanan raporunu, Yüksek Okul: Yüksek Okulları kendi adını yazacaktır tanımlayacaktır. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu: Üniversitelerarası Kurul tarafından oluģturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonu, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Komisyonu nun 6

8 yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporu, Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerini, Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurulu, ifade eder. 1.5 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Stratejik Plan Hazırlama Ekibi aģağıdaki üyelerden oluģturulmuģtur. Tablo 1 Stratejik Plan Hazırlama Ekip Üyeleri E.Görevi Unvanı/Adı Soyadı Varsa İdari Görevi Başkan Ali Rıza ŞAHİN Daire Başkanı Üye Havva ÇUKUR Şube Müdürü Üye Üye Murat YAZICI Mehmet AYDOĞAN 7

9 2. DURUM ANALĠZĠ 2.1 Daire BaĢkanlığının Tarihi GeliĢimi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığımız, 17 Mart 2006 tarihinde Üniversitemizin kurulması ile birlikte açılmıģ olup, 1 (bir) Daire BaĢkanı ve 1 (bir) memur ile Su Ürünleri Fakültesi binasında hizmete baģlamıģtır. Ġlk kuruluģunda dört lisansüstü, altı lisans ve yirmi yedi önlisans programı olmak üzere toplam otuz yedi programı ve toplam 6302 öğrencisi bulunmaktadır. ġuan itibari ile 1 (bir) Daire BaĢkanı, 2 (iki) ġube Müdürü, 8 (sekiz) Bilgisayar ĠĢletmeni, 1 (bir) hizmetli ve 2 (iki) firma personeli ile öğrenciye öğrenci hizmetleri ve eğitim-öğretim hizmetleri yürütülmektedir. 2.2 Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti nde, Yüksek Öğretim, T.C. Anayasasının 130. ve 131. Maddeleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmiģtir. Yükseköğretim Kanunun temel amacı; Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirleyerek bütün Yükseköğretim Kurumlarının ve üst kuruluģlarının teģkilatlanma, iģleyiģ, görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek, eğitim, öğretim, araģtırma yayın ile öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir. T.C Anayasası nın ilgili hükümleri dıģında; 1- Daire BaĢkanlığımız tarafından sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğe iliģkin, 2- Daire BaĢkanlığı organizasyonuna, çalıģma usullerine ve iģ süreçlerine iliģkin 3- Daire BaĢkanlığımızın diğer kamu ve özel sektör kuruluģları ile iliģkilerini düzenleyen diğer hükümler Yasal Yükümlülükler Tablosunda (Tablo 2) belirtilmiģtir. 8

10 Tablo 2 Yasal Yükümlülükler Tablosu Hukuki Konumu Resmi Gazete No Numarası Tarihi Mevzuat Adı Madde Numarası Madde Adı Anayasa Kanun Kanun Kanun Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Ġle Türk VatandaĢlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Kanun Yükseköğretim Personel Kanunu Kanun Yükseköğretim Kanunu Kanun Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı Kanunu KHK BKK BKK A-YÖK Yönetmelik Yönetmelik Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı Hakkında KHK Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak Ġkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri Ġle Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları Ġle Ġdari Personele Ödenecek Fazla ÇalıĢma Ücretlerine ĠliĢkin Karar Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetleri ve Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Ġkinci Öğretim Ücretlerine Dair Esaslar YÖNETMELĠKLER Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme KuruluĢ ĠĢleyiĢ ve Görev Yönetmeliği Yükseköğretim Denetleme Kurulu TeĢkilat, Görev ve ÇalıĢma Usulleri Yönetmeliği Yönetmelik Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik B-Üniversitelerarası Kurul Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurulu TeĢkilatı ve ÇalıĢma Usulleri Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Yönetmeliği Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği Yönetmelik Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Yönetmelik Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri Ġle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin GiriĢ Sınavları Hakkında Yönetmelik Üniversitelerarası Kurul un ve Kurul a Bağlı Komisyonların ÇalıĢma Esasları Yönetmeliği Yönetmelik Doçentlik Sınav Yönetmeliği 9

11 C-Eğitim-Öğretim ve Öğrenciler Yönetmelik Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı DeğiĢimine ĠliĢkin Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere ĠliĢkin Yönetmelik Üniversitelerarası ĠletiĢim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği Yönetmelik Yan Dal Uzmanlık Eğitimi GiriĢ Sınavı Yönetmeliği Yönetmelik Yan Dal Uzmanlık Eğitimi GiriĢ Sınavı Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yönetmelik YurtdıĢı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği Yönetmelik Yükseköğretim Kurumlarının Bakanlıklar Ġle Onlara Bağlı Kurum ve KuruluĢlardan Yararlanma Yönetmeliği Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi DeğiĢim Programına ĠliĢkin Yönetmelik Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik D-Mali Konular Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumları Özürlüler DanıĢma ve Koordinasyon Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor ĠĢleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik Yükseköğretim Kurumlarının YurtdıĢındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında GeçiĢ, Çift Anadal, Yan Dal Ġle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ĠliĢkin Yönetmelik 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 58.Maddesine Göre Döner Sermaye ĠĢletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik Yönetmelik Üniversiteler Yayın Yönetmeliği Yönetmelik Yönetmelik Yönetmelik Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları DıĢındaki Yayınlarla Ġlgili Yönetmelik Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi Döner Sermaye ĠĢletmesi Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik 10

12 2.3 Faaliyet Alanları, Hizmetler ve Ürünlerin Belirlenmesi Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı nın faaliyet alanlarının ana hatlarını belirtilen Ģekilde özetleyebiliriz. aģağıda - ÖSYM Sınavı ve Ek kontenjan ile Üniversitemize yerleģtirilen öğrencilerin kayıt ile ilgili iģlemlerin organize edilmesi ve kayıtlarının yapılmasının sağlanması, - Yeni kayıt olan öğrencilerin toplu ders kayıtlarının yapılması ve tüm öğrencilerin derse kayıt ile ilgili iģleri yapmak, - Öğrencilerin muafiyet, intibaklarının yapılması, - Kesin kayıtlardan sonra sınıf geçme defterlerinin hazırlanması, - Öğrencilerin istekleri doğrultusunda öğrenci belgeleri, askerlik durum belgesi (Ek-C), transkript (not döküm belgesi), geçici mezuniyet belgelerinin düzenlenmesi, - Öğrenim ücretleri ve katkı paylarının takibi - Öğrenci kimliklerinin düzenlenmesi ve her yıl hologram bastırılarak öğrenci kimlik kartlarının güncellenmesi, - Öğrenim/katkı kredisi, burs iģlemlerinin yapılması ve takibi, - Öğretim elemanları tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi Otomasyon Programına girilen notların kontrolü ve sınıf geçme defterlerine iģlenmesi, - Öğrencilerin kayıt dondurma, izin, disiplin/ceza durumları, nüfus ve ikamet değiģiklikleri ile ilgili iģlemlerinin yapılması ve otomasyona aktarılması, - Öğrenci stajları ile ilgili iģlemlerin yapılması, - Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilerin öğrenci durum belgelerinin ilgili askerlik Ģubelerine gönderilmesi ve tüm öğrencilerimizin askerlik durumları ile ilgili Askerlik Dairesi /ġubesi BaĢkanlıklarıyla gerekli yazıģmaları yapılması, - Yatay geçiģ, dikey geçiģ, farabi, erasmus vb. baģvuruları ile Üniversitemize kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının ve öğrencilikle ilgili iģlemlerinin yapılması, - Yabancı Uyruklu Öğrenci müracaatlarının alınması, değerlendirilmesi ve kayıtlarının yapılması, - Üniversitemizde verilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı ile ilgili her türlü iģlemin yürütülmesi. - Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Seçimleri ile ilgili her türlü iģlemin yürütülmesi. - Kendi isteği, yatay geçiģ vb. durumlarda kayıt silme iģlemlerinin yapılması ve gerekli yerlere bildirilmesi, 11

13 - Lisansüstü öğrenim hakkı kazanan adaylarının kayıtlarının yapılması, Ģahsi dosyalarının hazırlanması, öğrenci otomasyon programına kayıt ve derse kayıt iģlemlerin yapılması - Lisansüstü öğrenim hakkı kazanan adaylarının askerlik iģlemleri ile ilgili Askeralma Bölge BaĢkanlıklarıyla gerekli yazıģmaların yapılması, - YÖK tarafından her eğitim-öğretim yılı baģında istenen önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenci ve mezun sayıları ile ilgili istatistiki formların doldurulması ve YÖK e gönderilmesi, - Her türlü istatistiki bilgilerin hazırlanması ve düzenlenmesi, - Öğrencilerin pasaport iģlemleri ile ilgili gerekli belgelerin düzenlenmesi, - Mezuniyet iģlemlerini yürütmek ve mezun olan öğrencilerin geçici mezuniyet belgelerinin ve diplomalarının verilmesi, Hizmet ve Ürünlerin Belirlenmesi Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığımız bilgisayar ve internet destekli otomasyonla çalıģmalarını yürütmektedir. Üniversitemize kayıt hakkı kazanan önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan tüm öğrencilere hizmet olarak öğrenci belgesi, transkript (not döküm belgesi), Ek-C öğrenci durum belgesi ve geçici mezuniyet belgesi öğrencinin isteği üzerine verilmektedir. Öğrencinin yazılı talebi ve durumunu belgelendirmesi koģuluyla yönetmelik çerçevesinde izin verilmektedir. Mezuniyet kararı onaylanan öğrencilerimize diplomaları hazırlanana kadar diploma ile değiģtirilmek üzere bir defaya mahsus olarak geçici mezuniyet belgesi verilmektedir. Diplomalar hazırlanıp, diploma kütüklerine iģlendikten sonra imza karģılığında bir defaya mahsus olmak üzere öğrenciye diploması verilir. YurtdıĢına eğitim amaçlı çıkmak isteyen öğrencilerin, pasaport harcından muaf olma isteğini belirten yazılı talebinin uygun görülmesi durumunda ilgili makamlarla gerekli yazıģmalar yapılır. Ayrıca öğrencilerin askerlik iģlemleri de Öğrenci ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı ndan yürütülmektedir. 12

14 Eğitim Öğretim Hizmet ve Ürünleri Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2011 yılı itibariyle 6 Fakülte, 2 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitüsü ile; - On tezli yüksek lisans, dört doktora programı olmak üzere on dört lisansüstü, - On sekiz birinci öğretim lisans programı, on iki ikinci öğretim lisans programı olmak üzere otuz lisans, - Otuz sekiz birinci öğretim önlisans programı, on dokuz ikinci öğretim önlisans programı olmak elli yedi önlisans programda eğitim-öğretim vermektedir öğretim yılında Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi bulunmaktadır. Bunların % 50,08 i ön lisans (meslek yüksekokulları), % 46,70 i lisans ve % 3,2 si de lisansüstü programlara kayıtlıdır. Tablo 3.1 Eğitim Öğretim Hizmeti Yürüten Önlisans- Lisans Programları Birim/Bölüm Adı FAALĠYETE GEÇTĠĞĠ YIL 2006 ve öncesi I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. Ġlahiyat Fakültesi Ġlahiyat Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Sınıf Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Fizik Kimya Matematik Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Ġktisat 13

15 Birim/Bölüm Adı Tıp Fakültesi Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği HemĢirelik Bankacılık ve Sigortacılık FAALĠYETE GEÇTĠĞĠ YIL 2006 ve öncesi I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. Tıp Fakültesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu ArdeĢen MYO Bilgisayar Programcılığı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ĠĢletme Yönetimi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pazarlama Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Çay Eksperliği Fındıklı MYO Meslek Yüksekokulu DıĢ Ticaret Geleneksel El Sanatları Elektrik Elektronik Teknolojisi Ġklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ĠnĢaat Teknolojisi ĠĢletme Yönetimi Makine Makine, Resim ve Konstrüksiyon Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Otomotiv Teknolojisi Su Ürünleri Tekstil Teknolojisi Turizm Ve Otel ĠĢletmeciliği Yapı Denetimi 14

16 Birim/Bölüm Adı Arıcılık Bahçe Tarımı Kooperatifçilik Organik Tarım Peyzaj ve Süs Bitkileri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Anestezi Ġlk ve Acil Yardım YaĢlı Bakımı FAALĠYETE GEÇTĠĞĠ YIL 2006 ve öncesi I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. I. Öğ. II. Öğ. Pazar MYO Sağlık Hizmetleri MYO Tablo 3.2 Eğitim Öğretim Hizmeti Yürüten Lisansüstü Programları BĠRĠM/ABD 2006 ve öncesi Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Fizik Kimya Ġlköğretim (Fen Bilgisi Eğitimi) Su Ürünleri Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ġlköğretim (Sınıf Öğretmenliği) Ġslam Tarihi ve Sanatları Temel Ġslam Bilimleri Türk Dili ve Edebiyatı ĠĢletme (öğrenci alınmadı) Eğitim Yönetimi ve Denetimi (öğrenci alınmadı) Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora 15

17 I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr Tablo 4 Yıllara Göre Öğrenci Sayıları ve ArtıĢ Oranları BĠRĠM / BÖLÜM ADI 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Yılları ArtıĢ/AzalıĢ % Ġlahiyat Fakültesi Ġlahiyat Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Sınıf Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Fizik Kimya Matematik Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Ġktisat Tıp Fakültesi Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliği Sağlık Yüksekokulu HemĢirelik Fındıklı MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ĠĢletme Yönetimi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pazarlama Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği

18 I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr I. Öğr II. Öğr BĠRĠM / BÖLÜM ADI 2006 Yılı 2007 Yılı 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Yılları ArtıĢ/AzalıĢ % Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asist Çay Eksperliği DıĢ Ticaret Geleneksel El Sanatları Elektrik Elektronik Teknolojisi Ġklimlendirme ve Soğutma Tekno ĠnĢaat Teknolojisi ĠĢletme Yönetimi Makine Makine, Resim ve Konstrüksiyon Mobilya ve Dekorasyon Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Otomotiv Teknolojisi Su Ürünleri Tekstil Teknolojisi Turizm Ve Otel ĠĢletmeciliği Yapı Denetimi ArdeĢen MYO Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Pazar MYO Arıcılık Bahçe Tarımı Kooperatifçilik Organik Tarım Peyzaj ve Süs Bitkileri Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sağlık Hizmetleri MYO Anestezi Ġlk ve Acil Yardım YaĢlı Bakımı Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü TOPLAM

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017)

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Kasım 11 1 ÖNSÖZ Günümüzde bilişim teknolojileri tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, dolayısıyla son derece hızlı gelişmelerin

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013-2017 STRATEJĠK PLAN DURUM ANALĠZĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013-2017 STRATEJĠK PLAN DURUM ANALĠZĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013-2017 STRATEJĠK PLAN DURUM ANALĠZĠ 1- GENEL BĠLGĠLER 1.1 Tarihçe GENEL BĠLGĠLER: KuruluĢ ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ĠDARE FAALİYET RAPORU 0 Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına her türlü zorluk karşısında yılmamaları öğretilmelidir. i ĠÇĠNDEKĠLER ġekġller... iv ÇĠZELGELER... v ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 4 A- MĠSYON VE VĠZYON... 4 A.1. MĠSYON... 4 A.2. VĠZYON... 4 B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Günümüzün ulusal ve uluslar arası sosyoekonomik sistemleri, kamu veya özel sektör ayrımı yapmaksızın kurum ve kuruluģların, kendilerinden

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 )

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2013-2017) STRATEJĠK PLANI ( 2013-2017 ) Mayıs 2011 Yönetici Özeti (Sunuş). Fakültemiz, hazırladığı 2013 2017 Stratejik Planı ile vizyonunu, misyonunu, ilkelerini,

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar.

Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER SUNUŞ V I.HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1 1.İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci 2 II. DURUM ANALİZİ 9 1. Tarihi Gelişim 10 2. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine istinaden 17.03.2006 tarih

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 A.1. MİSYON... 2 A.2. VİZYON... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1. FİZİKSEL YAPI... 6 C.1.1. TAŞINIR

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı