W ithout shipping, intercontinental trade, the bulk

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "W ithout shipping, intercontinental trade, the bulk"

Transkript

1 INTERNATIONAL SHIPPING: CARRIER OF WORLD TRADE ULUSLARARASI DEN ZC L K DÜNYA T CARET N N TAfiIYICISI Global ekonominin can damar uluslararas denizcilik sektörü, dünya ticaretinin %90 n n tafl nmas ndan sorumlu.. The international shipping industry is responsible for the carriage of 90% of world trade, providing the life blood of the global economy D eniz tafl mac l olmasayd k talararas ticaret, hammaddelerin dökme yük olarak tafl nmas ve g da maddeleri ve mamul mallar n ithalat ve ihracat tek kelimeyle imkâns z olurdu. Dünyan n yar s açl kla pençeleflir, di er yar s da donard! shippingfacts.com Gemiler teknik olarak son derece karmafl k, de eri yüksek mal varl klar d r (büyük ve ileri teknoloji ürünü gemilerin inflas 150 milyon dolar bulabilmektedir) ve ticaret gemilerinin iflletilmesi tahmini olarak y ll k 380 milyar dolarl k bir gelir sa lamaktad r. W ithout shipping, intercontinental trade, the bulk transport of raw materials, and the import/export of affordable food and manufactured goods would simply not be possible - half the world would starve and the other half would freeze! Ships are technically sophisticated, high value assets (larger hi-tech vessels can cost over US $150 million to build), and the operation of merchant ships generates an estimated annual 022

2 IMO DÜNYA DEN ZC L K GÜNÜ // IMO WORLD MARITIME DAY 2005 y l Birleflmifl Milletler Uluslararas Denizcilik Örgütü (IMO) Dünya Denizcilik Gününün konusu Uluslararas Denizcilik -Dünya Ticaretinin Tafl y c s olarak belirlendi. Afla daki bilgiler BIMCO, INTERCARGO, ULUSLARARASI DEN Z T CARET ODASI / ULUSLARARASI DEN ZC L K FEDERASYONU ve INTERTANKO gibi uluslararas denizcilik birliklerinin oluflturdu u Komite taraf ndan haz rlanm flt r. Bilgiler ayr ca Almanya, Amerika Birleflik Devletleri, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Filipinler, Finlandiya, Fransa, H rvatistan, Hindistan, Hollanda, Hong KongÇin, Isle of Man, ngiltere, rlanda, spanya, sveç, sviçre, talya, zlanda, Japonya, Kanada, K br s Rum Kesimi, Kore, Kuveyt, Liberya, Lüksemburg, Meksika, Norveç, Pakistan, Singapur, fiili, Türkiye, Yeni Zelanda ve Yunanistan n ulusal armatörler birlikleri taraf ndan da desteklenmifltir. Denizcilik sektörü hakk nda daha fazla bilgi için:www.shippingfacts.com The theme of the 2005 United Nations International Maritime Organization (IMO) World Maritime Day is: International Shipping Carrier of World Trade. The following information has been prepared by the Round Table of international shipping associations BIMCO, INTERCARGO, INTERNATIONAL CHAMBER OF HIPPING/INTERNATIONAL SHIPPING FEDERATION and INTERTANKO. It is also supported by the national shipowners associations of Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, China, Croatia, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong - China, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Japan, Korea, Kuwait, Liberia, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Pakistan, Philippines, Singapore, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom and United States. For more information about the shipping industry: Bu rakam toplam global ekonominin %5 ine karfl l k geliyor. Global yaflam standartlar n n geliflmesinde büyük rol oynayan Asya daki endüstriyel üretime kay fl, deniz tafl mac l n n uygun, düflük maliyetli ve verimli olmas sayesinde olmufltur. Dünya ticareti h zla büyümeye devam ediyor ve uluslararas denizcilik sektörü de sundu u hizmetlere olan talebe h zla cevap veriyor. Sektör piyasalarda flimdiye kadar görülmüfl en uzun süreli canl l ktan büyük oranda faydaland. Denizcilik piyasalar dönemseldir ve son derece de iflkendir. Piyasalardaki bu benzeri görülmemifl canl l k sonsuza kadar devam etmeyecek. Ancak sektörün hemen her alan global denizcilikte yaflanan bu patlamadan faydaland. GLOBAL B R SEKTÖR Ç N GLOBAL DÜZENLEMELER Denizcilik, etkin bir faaliyet göstermek için global yasal düzenlemelere ba l olan uluslararas bir sektördür. Denizcilik sektörü, denizci milletler aras nda nispeten düz bir oyun alan na sahip olma ve 10,000 kadar uluslararas ticaretle ifltigal eden ve yaklafl k olarak 50,000 gemi iflleten denizcilik flirketi aras nda sa l kl bir rekabetin var olmas avantaj na sahiptir. income of over US $380 billion in freight rates, representing about 5% of the total global economy. It is the availability, low cost and efficiency of maritime transport that has made possible the large shift towards industrial production in Asia, which has in large part been responsible for recent improvements in global living standards. World trade continues to grow, and the international shipping industry has responded to demand for its services. Recently, the industry has enjoyed what has become the longest sustained period of buoyant markets within living memory. Shipping 35,000 30,000 25,000 DÜNYA DEN Z T CARET N N GEL fi M GROWTH IN WORLD SEABORN TRADE Denizcilik sektörü özellikle denizde can güvenli i, deniz emniyeti ve deniz çevresinin korunmas ndan sorumlu olan Birleflmifl Milletler Uluslararas Denizcilik Örgütü (IMO) taraf ndan global olarak son derece üst düzeyde düzenlenmifltir. Ayr ca Uluslararas Çal flma Örgütü (ILO) de denizciler için istihdam ve çal flma 20,000 15,000 Milyar ton mil Billion tonne miles Kaynak // Source: Fearnleys Tahmini Estimated MARINE & COMMERCE OCTOBER

3 koflullar konular nda standartlar belirlemektedir. Gemi infla standartlar, seyir kurallar ve gemi adamlar n n yeterlikleri ile ilgili düzenlemelerin uluslararas ticarette tüm gemiler için geçerli olmas çok önemlidir. Bir gemi Brisbane den Buenos Aires e giderken seferin her iki ucunda da ayn kurallar n uygulanmas gerekir. Aksi bir durum ilgili ulusal düzenlemelerin birbirleriyle çat flmas na ve bu da dünya ticaretinin verimlili ini tehlikeye sokacak idari bir karmaflaya sebep olurdu. IMO Konvansiyonlar n n kabul edilme ve uygulanma düzeyi, kara bazl sanayiler için konmufl uluslararas kurallara k yasla çok yüksektir. Örne in Uluslararas Denizde Can Güvenli i Sözleflmesi (SOLAS) ile Gemilerden Kaynaklanan Kirlili in Önlenmesi Sözleflmesi (MARPOL) hemen hemen tüm denizci ülkeler taraf ndan uygulanmaktad r. Ülkeler uluslararas kurallara uymayan yabanc gemileri limanda tutma yetkisine sahiptir ve IMO kurallar dünya çap nda uygulanmaktad r. Sektörün güvenlik sicili ve çevre performans oldukça etkileyicidir (sa taraftaki grafiklere bak n). Gemilerin tabi oldu u uluslararas yasal rejimin etkinli i zaman zaman ulusal ve bölgesel markets are cyclical and notoriously volatile, and today s unprecedented markets are unlikely to continue for ever. But virtually all sectors of the industry have benefited from the recent global shipping boom. GLOBAL REGULATION FOR A GLOBAL INDUSTRY Shipping is an international industry which depends upon a global regulatory framework to operate efficiently. Shipping enjoys a relatively level playing field between maritime nations, and healthy competition between individual shipping companies, of which there are around 10,000 involved in international trades, operating about 50,000 ships. Shipping is highly regulated at the global level, notably by the United Nations International Maritime Organization (IMO), which is responsible for safety of life at sea, maritime security and the protection of the marine environment. In addition, the International Labour Organization (ILO) establishes standards of employment and working conditions for seafarers. 024

4 SAYI OLARAK TOPLAM KAYIPLAR (SHIPS OVER 100gt) SEKTÖR // INDUSTRY SAYI OLARAK TOPLAM KAYIPLAR (100gt üstü gemilerde) Gemi Adedi Number of ships TOTAL LOSSES BY NUMBER (Ships Over100gt) Kay p ifadesi ekonomik olarak onar lamayacak flekilde hasar görmüfl gemiler anlam ndad r // A loss refers to ships damaged beyond economic repair Kaynak // Source: Lloyd s Register Fairplay DÖKÜLEN PETROL M KTARI QUANTITY OF OIL SPILLED (ton // tonnes) It is vital that regulations on matters such as construction standards, navigational rules and crew qualifications are common to all ships in international trade. When a ship sails from Brisbane to Buenos Aires, the same rules need to apply at both ends of the voyage. The alternative would be a web of conflicting national regulations, resulting in market distortions and administrative confusion that would compromise the efficiency of world trade. The level of ratification and enforcement of IMO Conventions is very high in comparison with international rules adopted for land based industries. For example, the provisions of the Safety of Life at Sea Convention (SOLAS) and the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) have been implemented by virtually every maritime country. Nations have the power to detain foreign ships in port if they do not conform to international rules, and IMO regulations are enforced on a global basis Bin ton Thousand tonnes The safety record of the industry and its environmental performance are impressive (see graphs, right). National and regional policy makers occasionally question the efficiency of the international regulatory regime under which shipping operates. But when consideration is given to the difficulties involved in securing international agreement on complex technical requirements, IMO is a model of efficiency. Kaynak // Source: International Tanker Owners Pollution Federation Limited Farkl tafl mac l k flekilleri aras ndaki CO 2 emisyonu farkl l klar Comparison of CO 2 emissions between different transport modes CO 2 (ton bafl na gram/kilometre) CO 2 (grams per tonne/kilometre) T r heavy truck with trailer 2,000- yük gemisi cargo vessel 2,000- üstü yük gemisi cargo vessel over hava nakliyesi ,200 km uçufl air freight ,200 km flight Kaynak // Source: NTM ( sveç Tafl mac l k ve Çevre A // Swedish Network for Transport and the Environment) MAINTAINING EFFICIENT MARITIME SERVICES Of significant relevance to shipping s fortunes are the negotiations at the World Trade Organization (WTO) in Geneva on eliminating trade discrimination and unfair treatment by governments. A successful new WTO agreement on goods and products should further increase world trade and so generate demand for shipping services. But shipping customers also stand to benefit from any specific terms that are agreed on maritime services as part of the current Doha round of negotiations on a new General Agreement on Trade in Services (GATS). Currently shipping remains one of the few major industries still outside the scope of the existing agreement concluded in the 1990s, largely because it has long been very liberalised in terms of freedom to trade with other countries, as well as extensively regulated at a global level. The principal benefits to ship operators of the incorporation of maritime services into any new WTO agreement are that it will codify existing best practices. This should help to prevent any return to unacceptable measures, such as widespread 026

5 DENIZ TAfiIMACILI ININ MALIYETLERI DÜfiÜKTÜR // THE LOW COSTS OF MARITIME TRANSPORT Teknoloji ve verimlilikte sürekli meydana gelen geliflmeler sayesinde deniz tafl mac l n n maliyetleri son derece rekabetçidir. ABD de bir tüketiciye Ortado u dan ham petrol tafl man n tipik maliyeti, benzin pompa fiyat aç s ndan litre bafl na yaklafl k yaln zca yar m senttir. 1 ton demir cevherini Avustralya dan Avrupa ya deniz yoluyla tafl man n tipik maliyeti yaklafl k 12 dolard r. 20 tonun üzerinde yükle dolu olan bir 20 lik konteyneri Asya dan Avrupa ya tafl man n tipik maliyeti, ayn hatta uçakla yolculuk yapan tek bir yolcunun ekonomi bileti ücretiyle hemen hemen ayn d r. Due to continuous improvements in technology and efficiency maritime transport costs are very competitive. The typical cost to a consumer in the United States of transporting crude oil from the Middle East, in terms of the purchase price of gasoline at the pump, is about half a US cent per litre. The typical cost of transporting a tonne of iron ore from Australia to Europe by sea is about US $12. The typical cost of transporting a 20 foot container from Asia to Europe carrying over 20 tonnes of cargo is about the same as the economy airfare for a single passenger on the same journey. makamlar taraf ndan sorgulansa da, karmafl k teknik flartlar konusunda uluslararas bir anlaflman n muhafaza edilmesi ile ilgili zorluklar göz önüne al nd nda, IMO bu anlamda bir etkinlik modeli teflkil etmektedir. DEN ZC L K H ZMETLER N N ETK NL N N KORUNMASI Denizcili in gelece iyle ilgili önemli olaylardan biri de Cenevre de Dünya Ticaret Örgütü nde (WTO) devlet yönetimleri taraf ndan uygulanan ticari ayr m ve haks z muameleler konusunda yürütülen görüflmelerdir. Mal ve ürünler hakk nda imzalanacak yeni ve baflar l bir WTO sözleflmesi denizcilik hizmetlerine olan talebi de artt racakt r. Ancak deniz tafl mac l müflterileri de yeni bir Hizmet Ticareti Genel Anlaflmas (GATS) hakk nda Doha da yap lmakta olan görüflmelerin bir parças olarak denizcilik hizmetleri konusunda belirlenecek birtak m flartlardan fayda sa layacak. Denizcilik sektörü halen, uzun y llardan beridir di er ülkelerle ticarette son derece liberallefltirilmifl ve global olarak genifl ölçüde kurallarla düzenlenmifl olmas sebebiyle 1990 l y llarda imzalanm fl olan mevcut anlaflman n kapsam n n d fl nda kalm fl belirli birkaç sektörden biridir. Denizcilik hizmetlerinin yeni WTO sözleflmesinin kapsam na al nmas n n gemi iflletmecilerine olacak en önemli faydalar aras nda mevcut en iyi uygulamalar n bir sisteme ba lanacak olmas bulunuyor. Bu durum ulusal iflletmeciler için genifl çapl yük rezervasyonu yap lmas veya liman hizmetleri ücretlerinde ayr mc l k yap lmas gibi kabul edilemez uygulamalar n engellenmesine yard mc olacakt r. Denizcilik sektörüne, Denizcilik Dostlar Grubu nu kuran devlet temsilcilerinin Dünya Ticaret Örgütü ndeki çabalar ile destek cargo reservation for national operators on commercial international voyages, or discrimination when charging for port services. The shipping industry has been encouraged by the efforts of the government negotiators at WTO that have formed the Friends of Maritime Group. Comprising over 50 countries, the Group has highlighted the great importance of efficient maritime services to the health of the world economy. DIFFERENT TYPES OF SHIPS IN THE WORLD FLEET Container Ships carry most of the world s manufactured goods and products, usually on scheduled liner services. The latest generation of container ships can carry the equivalent of 10,000 heavy trucks. Bulk Carriers are the work horses of the fleet, transporting raw materials such as iron ore, coal and foodstuffs, identi able by the hatches raised above deck level which cover the large cargo T P K OKYANUS NAVLUN MAL YETLER TYPICAL OCEAN FREIGHT COSTS Birim Tipik Raf Fiyat Tafl ma Maliyeti Unit Typical Shelf Spipping Price (USD) Costs (USD) Televizyon // TV Set 1 adet // unit DVD/CD Oynat c // Player 1 adet // unit Elektrikli Süpürge // Vacuum Cleaner 1 adet // unit skoç Viskisi // Scotch Whisky fiifle // Bottle Kahve // Coffee 1 kg Bisküvi // Biscuits Kutu // Tin Bira // Beer Kutu // Tin MARINE & COMMERCE OCTOBER

6 sa lanm flt r. 50 den fazla ülkeden oluflan bu grup denizcilik hizmetlerinin dünya ekonomisinin sa l konusundaki önemine dikkat çekti. DÜNYA FILOSUNDAKI FARKLI GEMI TIPLERI Konteyner Gemileri genelde tarifeli hat seferlerinde olmak üzere, dünyada üretilen mal ve ürünlerin birço unu tafl yan gemi tipidir. Yeni nesil konteyner gemileri 10,000 a r yük kamyonunun tafl d yüke eflit yük tafl yabilir. Dökme Yük Gemileri filonun yük beygiri dir. Demir cevheri gibi hammaddeler ile kömür ve g da maddelerinin tafl nmas nda kullan l r. Bu gemiler genifl yük ambarlar n n a z n kapayan güverte seviyesinden biraz yüksek ambar kapaklar ndan tan nabilir. Büyük dökme yük gemileri 200,000 tona kadar tah l tafl yabilir. Bu kadar tah l yar m milyon insan bir sene boyunca beslemeye yeterlidir. Tankerler ham petrol, kimyasal madde ve petrol ürünlerinin nakliyesinde kullan l r. Bu gemilerin görünüflü dökme yük gemilerine benzeyebilir, ancak güverteleri düzdür ve boru hatlar ve hava menfezleriyle doludur. Büyük tankerler 300,000 tondan fazla petrol tafl yabilir. Bu miktarda petrol bir flehri bütün bir y l boyunca s tmaya yeter. Di er gemiler aras nda araba gemileri (yandaki resimde görülebilir), gaz gemileri, a r yük gemileri ve aç k deniz petrol sanayine destek sa layan gemiler bulunmaktad r. Bunlardan baflka oldukça büyük say da daha küçük genel yük gemileri de bulunmaktad r. Feribotlar ve Yolcu Gemileri Feribotlar genel olarak daha k sa seferlerde yolcu, araba ve ticari araç tafl mak için kullan lan gemilerdir. Bunlar n birço u Ro-Ro tipidir. Lüks yolcu gemilerinin say s da son y llarda oldukça büyük bir art fl göstermifltir. & holds. The largest bulk carriers can transport up to 200,000 tonnes of grain, enough to feed half a million people for a year. Tankers transport crude oil, chemicals and petroleum products. Tankers can appear similar to bulk carriers, but the deck is flush and covered by oil pipelines and vents. The largest tankers can carry over 300,000 tonnes of oil, enough to heat an entire city for a year. Other Ships include car carriers (shown here), gas carriers, heavy lift vessels and ships supporting the offshore oil industry. There are also a large number of smaller general cargo ships. Ferries and Passenger Ships Ferries usually perform shorter journeys for a mix of passengers, cars and commercial vehicles. Many of these ships are Ro-Ro (roll on - roll off). The number of luxury cruise ships has also expanded greatly in recent years. & 1 Ocak 2005 itibariyle toplam gemi say s n n yüzdesi baz nda dünya filosunda bulunan gemi tipleri Different sectors as a percentage of total number of ships in the world fleet 1 Jan 2005 %13 %7 %12 %25 Tankerler Dökme yük Konteyner Kar fl k yük gemileri Yolcu gemileri Di er Tankers Bulk carriers Container General cargo Passenger ships Other %4 %39 028

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum KS IH SO A R T D AW LA GV AE stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum arine Money Yunanistan M ile ana sponsor Genel Denizcilik, 3. Marine Money stanbul Gemi Finansman Konferans n n 4 May s Perflembe

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

ITS 2006 Rotterdam da düzenlenen en önemli denizcilik organizasyonu olacak. ITS 2006 to be major maritime event in Rotterdam

ITS 2006 Rotterdam da düzenlenen en önemli denizcilik organizasyonu olacak. ITS 2006 to be major maritime event in Rotterdam ITS 2006 Rotterdam da düzenlenen en önemli denizcilik organizasyonu olacak ITS 2006 to be major maritime event in Rotterdam u y l Nisan ay nda düzenlenecek olan 19. Uluslararas B Römorkör ve Kurtarma Araçlar

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in the port of Hamburg has just

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions KS IH SO A R T D AW LA GV AE Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in

Detaylı

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO KS HI OS R A T WD A AV EL G A NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively lki 1960 lar n bafllar nda Güverte ve Makine Dairesi ad yla düzenlenen Nor-Shipping 2005 e say l günler kald. 7-10 Haziran

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt TREMENDOUS ORDER ACTIVITIES OLA ANÜSTÜ GEM S PAR filer Dünya denizcilik sektöründeki siparifl faaliyetleri 2005 y l nda ola anüstü seviyelere ç kt. 1 Temmuz 2005 itibariyle toplam 226.7 milyon dwt ve 98.5

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com

A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com ISTANBUL A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü www.turkcoat.com 3 rd Coatings, Inks, Adhesives, Sealants, Construction Chemicals, Production Technologies, Conference and Exhibition

Detaylı

Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen

Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen TURKISH MARITIME & NAVAL INDUSTRY PROVEN QUALITY & POWER TÜRK T CAR VE ASKER GEM SANAY KANITLANMIfi KAL TE VE GÜÇ HAL S ÖZTÜRK Turkey is one of the countries that can design and build their own naval and

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

WHAT S THE USE OF CLOSING DOWN A PORT? L MAN KAPATMAK NEYE H ZMET?

WHAT S THE USE OF CLOSING DOWN A PORT? L MAN KAPATMAK NEYE H ZMET? WHAT S THE USE OF CLOSING DOWN A PORT? L MAN KAPATMAK NEYE H ZMET? HAL S ÖZTÜRK Türkiye limanc l bilmiyor, tan m yor. En çok tan yanlarsa TCDD çal flanlar. Onlar da kamu personeli olduklar için yasal olarak

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K DEN Z SÖZEN Bir broker ister armatör için, ister yük sahibi için, isterse her iki taraf için birden bile çal flsa denizcilik

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

H amburg Marine Grup taraf ndan 22 Ekim 2009 tarihinde

H amburg Marine Grup taraf ndan 22 Ekim 2009 tarihinde IS THE CRISIS V, W OR L? KR Z V, W YA DA L M? Economists are playing a game of letters at the moment whether it is a V shaped or a W shaped recovery. In the container industry we might see a L shaped recovery.

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı